Está en la página 1de 3

ASSEMBLEA SUBCOMISSIÓ – QUÈ VOLEM (25/05/2011)

Al principi s’ha tractat el tema de la fusió amb la subcomissió educació de la comissió


de continguts.

• S’ha acordat enviar els actes a la següent direcció


electrònica: judit.mercedes.fernandez@gmail.com

S'ha acordat trobar-nos dissabte per acabar de parlar de quina manera podem
començar a treballar més unides la propera setmana.

En la darrera assemblea van decidir subdividir la feina en una sèrie d'eixos:

• Polítiques públiques
• Organització
• Metodologia
• Formació Professorat
• Continguts

Avui han desenvolupat l'eix de metodologia. Com a punt de consens han arribat a la necessitat
de crear un clima d'aprenentatge a l'aula, considerant els següents aspectes:

Creació d'un espai físic adequat, actualment l'aula promou la transmissió de coneixements
de l'educadora cap a l'educand, en comptes d'afavorir un aprenentatge cooperatiu.

Cercar la motivació individual tenint en compte els interessos i l'entorn proper de l'educand, a
la vegada que es crea un espai pràctic real i funcional.

Treball Cooperatiu, que entre d'altres moltes coses porti a que desapareguin les relacions de
poder que es donen a l'aula.

Fer servir mètodes d'avaluació que reflecteixin millor l'aprenentatge que es va produint i
sobretot serveixin a l'educand com a guia del seu procés. Cal anar més enllà d'una qualificació
numèrica.

Metodologies més participatives i centrades en l'educand.

Els temes en particular que s’han tractat són els següents:

• Importància de contemplar les diferents intel·ligències i en concret la


intel·ligència emocional, contemplar-les per així crear una metodologia més creativa.
• Partir dels interessos dels nens i passar de la teoria a la pràctica.
• Importància dels petits grups i de les comunitats d’aprenentatge, on
s’incorporen voluntaris i s’estableixen relacions educatives molt interessants, on tots
hi tenen veu i es representa el treball cooperatiu. A part dels continguts, s’aprèn a
conviure en grup, a escoltar a respectar les opinions dels altres, etc.
• Dèficit en la formació del professorat i falta de recursos per portar a terme
aquests nous models.
• Els llibres de text com a negoci; no és necessari canviar-los cada any.
• Els portàtils a les aules possibiliten l’estimulació del nen, així com la utilització
de plataformes i recursos didàctics i interactius, per altra banda, les empreses han
digitalitzat els llibres de text i els continuen fent pagar, així mateix, redueix i/o pot
perjudicar a les relacions socials.
• En quant a la metodologia, s’ha parlat de l’aprenentatge entre iguals, els quals
es troben al mateix nivell i no existeix cap figura autoritària (metodologia molt útil
entre col·lectius nouvinguts, ja que parlen la mateixa llengua, etc.). el professorat ha
de deixar la postura d’autoritat i servir com a guia a l’alumnat.
• Aprendre a partir dels interessos del nen i fomentar l’esperit crític.
• En definitiva, CONVERTIR ELS CENTRES EN COMUNITATS
D’APRENENTATGE on es construeix el coneixement conjunt, aquest és el real
aprenentatge.
• Exemple de model alternatiu ESCOLA LLIURE; on els continguts surten dels
interessos dels nens i existeix una gran implicació de les famílies.
• Actualment l’aula està configurada per a la transmissió i no la generació i
creació de coneixements.
• Sistema d’avaluació hauria de ser qualitatiu, perquè el nen pugui prendre
consciència del que ha après o no ha après, i no veure’s representat amb una nota
numèrica, (nens partíceps de la seva avaluació).
• Metodologia: equilibri entre teoria i pràctica, portar a la pràctica la teoria (menys
al cap i més al cos).
• S’ha de canviar la formació del professorat per adaptar-se al nou paradigma, ja
que actualment s’ensenyen continguts, i no com ensenyar aquests continguts.

ESQUEMA RESUM: CLIMA PER AFAVORIR L’APRENENTATGE

• Espai físic adequat:


• Obert
• Versàtil per possibilitar metodologies diverses
• Aules i tallers
• Espais a l’aire lliure
• Partir de la motivació i interès de l’alumne, per estimular-lo.
• Avaluació:
• Global
• Qualitativa
• Clima cooperatiu:
• Destruir la relació de poder a l’aula.
• Professor com a facilitador de coneixement.
• Crear coneixement conjunt.
• Deixar que l’alumne pugui escollir i participar en la decisió dels continguts
• Tot això no és possible sense un replantejament de la formació del
professorat que respongui al canvi de paradigma.