Está en la página 1de 2

SAPS COM ENS AFECTARAN LES

RETALLADES EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ


A LA SECUNDÀRIA?
(EXEMPLE D’ALGUNES MESURES QUE ES VOLEN
DUR A TERME)
ES RETALLEN ELS RECURSOS I EL PERSONAL DELS CENTRES

Saps com ens afectarà? Pren-ne nota!:


1. Menys recursos econòmics pel funcionament dels centres: un
25% menys.
• El manteniment i la conservació de les instal·lacions del centre es veuran afectats:
reparacions, neteja, reformes, etc. A tall d’exemple: pintar el centre, reparacions elèctriques
i de desperfectes, etc.
• No es podran mantenir, reposar o renovar els recursos que complementen i/o
s’utilitzen per dur a terme la tasca docent per tal d’oferir un ensenyament de
qualitat adaptat a les necessitats del nostre alumnat:
 Projecte educat 1X1: pissarres i llibres digitals, xarxes de connexió a Internet, servidors,
etc.
 Biblioteca del centre: compra i reposició dels llibres de text de consulta, dels llibres de
lectura, etc.
 Aules d’informàtica: tinta, reparació i reposició d’ordinadors, actualització del software,
etc.
 Laboratoris i aules de tecnologia: compra de materials, instrumental o utillatge necessari,
manteniment, etc.
 Compra i reposició del material d’educació física i d’educació visual i plàstica.
 Subministraments com ara la calefacció, aigua, telèfon, Internet, llum, entre d’altres.

2. No es cobriran les baixes dels conserges i del personal


administratiu.
• L’atenció al públic per part de consergeria (pares, mares, alumnat, professorat i altres
membres de la comunitat educativa) es veurà afectada negativament.
• Les tasques administratives per part de secretaria es veuran seriosament
perjudicades i això ens afectarà a tots. Menys personal implicarà un empitjorament i
endarreriment del servei (en els períodes de matrícula de l’alumnat, d’avaluació i
expedició de butlletins, en les tasques d’informació, etc).

3. No es cobriran les baixes de curta durada del professorat.


• L’alumnat no podrà seguir el ritme normal del curs, perdrà classes i no es podrà
complir amb el programa estipulat al currículum. Tot això representarà clarament un
aprenentatge de menys qualitat.
• Pot ser que, amb el previsible augment de baixes per la sobrecàrrega de treball del
professorat, no hi hagi professors de guàrdia suficients per atendre l’aula. Això
significa, potser, que els alumnes hauran d’estar sols?

4. Menys professors per atendre més alumnes: 15000 més


(primària i secundària).
• En cobrir només 900 places d’un total de 1800 professors jubilats, es produirà una
reducció de les plantilles.
• Addicionalment, en augmentar el nombre d’alumnes i havent-hi menys professors
tindrem les aules més massificades (més dels 30 ó 32 que ja tenim actualment en
moltes matèries). Aquest fet dificultarà la tasca docent i repercutirà, òbviament, en la
qualitat de l’ensenyament de l’alumnat.
• Més alumnes per classe i menys recursos equival a menys temps per atendre
adequadament la diversitat de l’alumnat, per fer front a les seves necessitats
educatives especials i per dur a terme mesures pedagògiques de suport (reforç, grups
flexibles i desdoblaments en grups petits, etc.)

5. S'incrementa la jornada lectiva del professorat i la seva


càrrega de treball (4 hores setmanals, 2 de les quals seran
lectives).
• Es redueixen les hores de coordinació i departament que són les hores dedicades a la
coordinació pedagògica, l'impuls de projectes d'innovació i millora en els centres,
l'organització d'activitats i sortides extraescolars, la coordinació i informació amb els centres
de primària, etc.
• El professorat tindrà més dificultat per desenvolupar la seva tasca docent amb
qualitat (ja que haurà d'impartir més assignatures, tindrà més grups i alumnes, exàmens i
exercicis per corregir, etc.) i d'oferir un tracte individualitzat al seu alumnat.
• La programació de sortides, excursions i viatges pot veure's seriosament afectada
perquè hi haurà menys professorat de guàrdia disponible, que és el que cobreix les
absències del que és fora del centre per poder realitzar aquestes activitats.
• Molts professors interins i substituts aniran a l'atur.
• Molts dels professors, els quals ja coneixen els alumnes i les famílies, es veuran
obligats al desplaçament forçós.