P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 2|Likes:
Publicado pormojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. Nr
123, poz. 780, z późn. zm.19)

) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Wydatki związane z budową, modernizacją, utrzymaniem, ochroną i
zarządzaniem drogami krajowymi, finansowanymi przez ministra
właściwego do spraw transportu ustala się w ustawie budżetowej w
wysokości nie niższej niż 12% planowanych na dany rok wpływów
z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.”;

2) uchyla się art. 4;
3) art. 4a otrzymuje brzmienie:
„Art. 4a. 1. Minister właściwy do spraw transportu może przekazać część
środków, o których mowa w art. 3, na nabywanie nieruchomości
przeznaczonych pod budowę autostrad płatnych.
2. W razie wystąpienia zagrożenia w realizacji budowy autostrad
płatnych z powodu braku środków na nabywanie nieruchomości,
o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu
określi, w drodze rozporządzenia, procentowy udział przekazy-
wanej części środków, o których mowa w art. 3, w wysokości do
20%.”.

18)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz.
1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z
2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 124, poz.
1152 i Nr 162, poz. 1568.

19)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz.
983, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 240, poz. 2057 oraz z 2003 r. Nr
200, poz. 1953.

©Kancelaria Sejmu s. 47/64

03-12-17

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->