CAPITOLUL 6 CARNEA I PRODUSELE DIN CARNE Având în vedere importan a i ponderea în alimenta ie a c rnii i produselor din carne, s-a considerat

necesar s se prezinte în acest capitol informa ii despre valoarea nutritiv , aprecierea calit ii i principalele caracteristici ale diferitelor tipuri de carne i produse din carne. No iunea de carne include toate p r ile comestibile ob inute de la animalele i p s rile comestibile domestice i s lbatice. Acest produs este considerat un aliment de baz datorit valorii sale nutritive ridicate i însu irilor senzoriale deosebite. Consumul c rnii contribuie la înl turarea st rilor de anemie, m re te rezisten a organismului la îmboln viri i cre te capacitatea de munc . Consumul excesiv, îns , duce la apari ie unor fenomene negative cum ar fi: tulbur ri func ionale, cre terea pericolului apari iei infarctului miocardic, obezitate, .a. Prin denumirea de carne se în elege carcasa animalului sacrificat, f r cap, coad , p r ile inferioare ale membrelor i organele interne. Toate aceste p r i care se îndep rteaz sunt cunoscute sub denumirea de subproduse de abator, unele din ele fiind comestibile, caracterizate de o valoare nutritiv ridicat . Din punct de vedere morfologic carnea cuprinde esutul muscular striat al carcasei animalului, împreun cu toate esuturile aderente, respectiv esut conjunctiv, esut adipos, esut osos, vasele sanguine i nervii. 6.1. Valoarea nutritiv i clasificarea c rnii Valoarea nutritiv i energetic a c rnii depinde de specia de animal de la care provine, de vârst , de modul de între inere i furajare i de starea de s n tate a animalului. 6.1.1. Valoarea nutritiv ± este dat de compozi ia chimic , respectiv de principiile nutritive prezente în toate esuturile care formeaz carnea. Proteinele pot reprezenta pân la 20% din partea uscat a mu chilor i fac parte din grupa proteinelor complete. Cca. 80% din ele sunt solubile în ap , con in to i aminoacizii esen iali în propor ii corespunz toare necesarului organismului i reprezint o surs important se substan e azotoase. Lipidele provin din gr simea de depozit aderent la carne i în mic m sur din cea intramuscular . În gr simea de pas re exist un echilibru mai bun între acizii gra i satura i i nesatura i, determinând un punct de topire mai sc zut i o digestibilitate mai mare. Elementele minerale (0,8 ± 1%) se g sesc mai ales în combina ii cu proteinele i vitaminele, ceea ce le asigur o mai bun asimilare. În interiorul fibrei musculare sunt localizate potasiul, sulful, magneziul, fierul, zincul, cuprul i mici cantit i de calciu, iar în spa iile intersti iale clorul i sodiul. 49 Carnea, i mai ales organele reprezint cea mai important surs de fier pentru organism. Acesta se g se te în propor ie de 3 ± 5 % în mu chi i 10 ± 15 % în ficat, rinichi,

splin . Aceste produse creeaz i condi ii favorabile pentru absorb ia i utilizarea metabolic a fierului. Vitaminele sunt influen ate în cea mai mare m sur de modul de alimenta ie a animalului. Predomin vitaminele din grupul B (B1, B2, B6, B12,) PP care sunt mai abundente în carnea slab . Carnea de porc este mai bogat în vitamin B1 decât celelalte sortimente. Vitaminele liposolubile sunt prezente în cantit i mici. Con inutul de vitamine scade în timpul s r rii, afum rii i usc rii c rnii. 6.1.2. Clasificarea c rnii Carnea prezent în comer sau folosit în unit ile de alimenta ie public se poate clasifica dup urm toarele criterii: A. Dup provenien : ‡ carne de bovine - carne de vi el provenit de la animale cu vârsta mai mic de 6 luni - carne de mânzat provenit de la animale cu vârsta cuprins între 6 luni i 2,5 ani - carne de vit (bovin adult ) provenit de la animale cu vârsta mai mare de 2,5 ani ‡ carne de porc ‡ carne de ovine - carne de miel - carne de oaie - carne de batal provenit de la masculi castra i Carnea de capr este inclus în categoria carne de oaie. ‡ carne de pas re ‡ carne de solipede provenit de la cal, m gar, catâr ‡ carne de vânat - vânat cu pene - vânat cu blan B. În func ie de propor ia de esuturi care ader la mu chi: ‡ carne cu os ± cuprinde toate tipurile de esuturi care formeaz carnea i care sunt prinse de os ‡ carne macr ± este carnea moale, dezosat ‡ carne aleas ± este carnea cur at de tendoane, oase, gr sime, deci cuprinde numai esut muscular C. În func ie de starea de prospe ime: ‡ carne proasp t ‡ carne relativ proasp t ‡ carne alterat 50 În tabelul 6.1. sunt descrise caracteristicile organoleptice ale c rnii în func ie de starea de prospe ime. Carnea proasp t se va da în consum pentru popula ie, se poate supune conserv rii sau se utilizeaz ca materie prim la fabricarea produselor din carne. Carnea relativ proasp t trebuie consumat în cel mai scurt timp deoarece ea nu mai poate fi conservat sau utilizat la preparatele din carne.

Carnea alterat se va exclude în mod categoric din consum. 6.2. Produse din carne Produsele din carne sunt acele alimente care rezult din prelucrarea industrial a c rnii, organelor i subproduselor de abator comestibile. Procesele tehnologice sunt diversificate i, ca urmare, produsele din carne prezint o mare varietate sortimental capabil s satisfac gusturile cele mai diverse. Compozi ia chimic i valoarea nutritiv înregistreaz mari variet i de la o grup de produse la alta i chiar de la un sortiment la altul. Clasificarea se face în func ie de procesele tehnologice de ob inere i cuprinde urm toarele grupe: - preparate din carne - conserve i semiconserve din carne - afum turile - extracte i concentrate din carne 51 Tabel 6.1. Caracteristici organoleptice ale c rnii în func ie de starea de prospe ime Caracteristica Carne proasp t Carne relativ proasp t Carne alterat Aspect La suprafa se g se te o pelicul uscat , în sec iune este umed . Gr simea are culoare i consisten normal , caracteristic speciei. Tendoanele sunt lucioase, elastice i tari. Suprafa a articula iilor este neted i lucioas Pelicula uscat de la suprafa este acoperit în unele locuri cu un mucus lipicios în cantitate mic , sau cu mici pete de mucegai. În sec iune cre te cantitate de lichid. Gr simea are un aspect mat, este moale. Tendoanele devin mate, u or cenu ii i mai moi. Suprafa a articula iilor este acoperit cu mucus. Suprafa a exterioar este fie uscat , fie umed , lipicioas cu frecvente pete de mucegai. Gr simea este mat , cu consisten a mult mic orat i culoarea cenu ie, cu gust i miros de rânced. Tendoanele sunt moi, cenu ii, acoperite de un mucus lipicios, abundent; la fel i suprafa a articula iilor. Culoarea La suprafa carnea are culoare roz pân la ro ie în func ie de rasa i vârsta animalului, în sec iune este lucioas . Gr simea este alb ± roz, unsuroas la porcine i alb-g lbuie,

friabil la rumeg toare. La suprafa i în sec iune culoare este mai închis , mai mat în compara ie cu carnea proasp t . Suprafa a c rnii are culoarea cenu ie sau verzuie. În sec iune poate fi uneori decolorat , alteori cenu ie sau verzuie. Consisten a Carnea este ferm , elastic , la ap sare cu degetele nu r mân urme. În sec iune este compact . Carnea este moale atât la suprafa cât i în sec iune. Urmele formate la ap sare cu degetele î i revin destul de repede i complet. Carnea î i pierde total elasticitatea, la ap sare cu degetele r mân urme persistente. Mirosul Pl cut, caracteristic fiec rei specii. U or acid, slab de mucegai sau un miros greu de carne neaerisit . În straturile profunde nu se simte miros de mucegai. Miros nepl cut, de putrefac ie atât la suprafa cât i în profunzime. 52 În alimenta ia public se folosesc toate produsele din carne, dar cea mai mare importan o prezint preparatele din carne. 6.2.1. Preparatele din carne Sunt produse fabricate din carne de diferite specii, amestecuri de carne, organe, subproduse comestibile, alte adaosuri. În categoria preparatelor din carne sunt incluse prosp turile, specialit ile i mezelurile. Prosp turile ± sunt produse alimentare cu un con inut mare de ap , fapt pentru care nu pot fi p strate mai mult de 3 ± 4 zile în condi ii de refrigerare. Principalii reprezentan i sunt: cârna ii proaspe i (prosp turi crude), caltabo ul, toba (prosp turi fierte), parizerul, crenvur tii, salamul polonez (prosp turi fierte i afumate), aspicul. Specialit ile ± se ob in prin tehnologii speciale, complexe, într-o gam variat de sortimente: mu chi ig nesc, mu chiule Montana, unc fiart i presat (de Praga), rulad , cotlet haiducesc, etc. Ele trebuie s se prezinte sub forma unor produse cu suprafa a curat , f r pete negre, mucegai sau mucus, f r resturi de p r. Gustul este caracteristic fiec rui sortiment, potrivit de s rat, f r gust rânced, amar sau alte influen e str ine. Mezelurile ± se ob in prin prelucrarea c rnii tocate în amestec cu sare i condimente, introduse în membrane de protec ie naturale sau artificiale, urmat de alte

carne de porc cu maz re. specifice c rnii fierte. dar i la diminuarea valorii nutritive. Membranele naturale sunt intestine sau membrane fabricate din esuturi animale. 6. nuc oar . f r puncte de corodare .opera ii în func ie de sortiment. culori specifice de carne fiart . limb în aspic. cea de porc roz pal cu gr simea moale. paprica . Sortimentul de conserve de carne cuprinde: . organe. iar cele cu diametru mic se numesc cârna i. chimen.conserve dietetice Conservele de carne trebuie s prezinte urm toarele caracteristici organoleptice: .conserve mixte din carne i legume (carne de porc cu fasole. cea de pas re alb-roz. dup care sunt tratate termic la temperaturi de peste 100 °C cu scopul distrugerii microorganismelor i enzimelor. la îmbun t irea gustului. tocan m cel reasc .carnea de vit are culoare ro ie sau roz. f r urme de lovituri. cimbru. polietilena sau policlorura de vinil.miros i gust pl cute. Acestea sunt introduse în recipiente metalice i închise ermetic. f r mirosuri str ine sau condimentare excesiv . boia de ardei. Conservele i semiconserve din carne sunt produse ob inute din carne de vit .conserve de pas re .tabla curat cu stratul de staniu continuu. azoti i i azota i de sodiu sau potasiu pentru fixarea culorii.con inutul trebuie s umple în întregime cutia i s nu adere la pere ii interiori . pas re. Mezelurile cu diametru mare se numesc salamuri. deoarece unele componente alimentare sunt distruse la temperaturi ridicate. fisuri. pete de rugin . În plus tratamentul termic conduce la cre terea digestibilit ii c rnii.) 53 .cutia metalic nedeformat .la înc lzire nu trebuie s se produc miros nepl cut Semiconservele din carne sunt produse care se ob in din carnea care a fost supus . etc.tan area vizibil . Ca membrane artificiale se utilizeaz celofanul. porc. Salamurile reprezint grupa cea mai numeroas i diversificat de mezeluri.2. cu adaos de condimente. cui oare. potrivit de s rate i condimentate. foi de dafin.legumele au aspect de legume fierte . usturoi).la temperatura de 10 °C conserva are masa compact format din buc i de carne în aspic gelificat având la suprafa un strat de gr sime .pastele de carne sunt omogene. Dup tehnologia de ob inere exist salamuri semiafumate. În scopul ob inerii gustului i aromei specifice se folosesc o serie de materii auxiliare ca: sare. salamuri crude afumate i salamuri crude uscate. vânat.conserve de vânat . f r goluri de aer sau spa ii cu lichid . condimente (piper.conserve de carne în suc propriu .2. legume i altele.

potârnichea.c prioara ± are carnea cea mai gustoas la vârsta de 2 ani . motiv pentru care mai este numit i carne neagr . 6. c prioarele 21 de zile. 54 Vânatul cu pene este mai variat i cuprinde p s ri s lbatice de diferite m rimi: ra a s lbatic . Clasificarea vânatului se face în dou grupe: vânat cu blan i vânat cu pene.este de culoare ro ie închis. i în acest caz este obligatorie efectuarea examenului trichineloscopic.structura c rnii este mai fin . cei neeviscera i. crenvur tii la cutii i cotletul. maxim 24 de zile.este mai tare i lipsit de calit i gustative imediat dup vânare. Nu se consum f r un examen trichineloscopic. sitarul i altele. Semiconservele au o conservabilitate mai redus decât conservele i necesit condi ii speciale de p strare. TEHNOLOGIA ULEIURILOR VEGETALE COMESTIBILE . prepeli a. carnea exemplarelor tinere este mai valoroas .ursul ± ca i la celelalte animale s lbatice.cerbul .3.în prealabil altor procedee de conservare (s rare. În ara noastr vânatul este reglementat prin lege i este permis numai în anumite perioade ale anului în func ie de specia animalului. În aceste condi ii iepurii eviscera i se pot p stra maxim 30 de zile. aceasta se introduce în cutii închise ermetic i se trateaz termic la temperaturi mai mici de 100 °C.iepurele s lbatic ± carnea cea mai bun provine de la animale cu vârsta de aprox. foi de dafin. .mistre ul ± cea mai gustoas este carnea purceilor cu vârst de pân la 6 luni. iar vânatul cu pene 7 zile. dar mai s rac în gr simi i în ap . Vânatul refrigerat se p streaz la temperatura de 2 ± 4 °C i umiditate relativ a aerului 75 ± 85 %. gâsca s lbatic .este mai bogat în substan e proteice. 1 an . Fezandarea poate fi natural (când vânatul se ine la rece) i artificial (când vânatul se ine în bai ± ap cu adaos de vin i condimente ± sare. mistre ii 14 zile. afumare. piper. Vânatul cu blan cuprinde specii ca: . . carnea animalelor adulte este tare i prezint un miros nepl cut. Ultima caracteristic impune existen a unei opera ii de maturare sau fezandare a c rnii de vânat. fierbere). Principalele caracteristici ale c rnii de vânat prin care aceasta se deosebe te de carnea animalelor domestice sunt: . mai dens decât la animalele domestice . Carnea de vânat Sub denumirea de carne de vânat sunt cunoscute produsele provenite de la mamiferele i p s rile s lbatice comestibile. li i a. o et i în care eventual s-au fiert zarzavaturi). Cele mai importante semiconserve de carne sunt: unca la cutii.

semin ele oleaginoase sunt supuse unor tratamente tehnologice care le asigur calit i optime în vederea ob inerii uleiului cu randamente maxime i cheltuieli minime Schema tehnologic de ob inere a uleiului vegetal este prezentat în figura 60.În procesul de ob inere a uleiurilor vegetale. .

60 Schema tehnologic de ob inere a uleiului 7.1. PREG TIREA MATERIILOR PRIME ÎN VEDEREA PRELUCR RII .SEMINTE OLEAGINOASE cantitativã Receptie calitativã Depozitare Curãtire Uscare Descojire (decorticare) Mãcinare Tratament hidrotermic (prãjire) Presare BROCHEN (turte de presã) Extractie cu solventi ULEI BRUT DE PRESÃ MISCELÃ SROT Distilare Desolventizare ULEI BRUT DE EXTRACTIE Rafinare -Desmucilaginare -Neutralizare -Spãlare -Uscare -Decolorare -Winterizare (deceruire) -Dezodorizare ULEI RAFINAT Fig.

alte buc i de metal .semin e seci. uruburi.pleav .dup care con inutul remanent de impurit i este de 0. cu % ridicat de impurit i i pericol de degradare.cuie.postcur ire .se bazeaz pe propriet ile magnetice ale acestora i se realizeaz cu ajutorul magne ilor naturali sau a electromagne ilor Aceast separare se execut înaintea tuturor opera iilor din cadrul procesului tehnologic în vederea evit rii defect rii utilajelor. separarea pe baza diferen ei de m rime . sunt supuse unor opera ii preg titoare: 7.0. impurit i minerale . separarea impurit ilor feroase . Exist mai multe modalit i de separare. impurit i oleaginoase .Dup recep ia i depozitarea materiilor prime oleaginoase acestea. Utilajele folosite sunt asem n toare celor din industria mor ritului: site cu mi care rectilinie. astfel: 1. pietre.opera ie asem n toare celei dinindustria mor ritului .când se elimin cea. semin e din alte sorturi decât cel recep ionat Îndep rtarea acestor impurit i se realizeaz în dou etape : y înainte de depozitare .prev zute cu perfora ii (site) prin care cad unele componente ale amestecului. 50% din impurit ile ini iale din loturile de semin e neomogene. semin e carbonizate. praf.buc i de p mânt. impurit i organice neoleaginoase . sau . Aceste impurit i pot fi grupate în: * * * * impurit i metalice . circular vibratorie.1. y la trecerea în fabrica ie . 2.1.3 . sp rturi.4%.se bazeaz pe mi carea (rectilinie-circular sau vibratorie) unui strat sau mai multor straturi de particule la suprafa a unor site orizontale sau înclinate.precur ire . Cur irea semin elor Semin ele oleaginoase con in impurit i care trebuiesc separate. în func ie de felul impurit ilor. înainte de intrare în fabrica ie. paie .

2. în care se cel pu in 4% din con inutul de umiditate al semin elor (de la 12-14% ini ial se i tararul cu i aspira ie ce i a diferen ei vitezelor de plutire. În cursul procesului de descojire. folosit pentru cur irea semin elor de in i rapi separatori magnetici.1. Curentul de aer poate fi ascendent (cel mai des întâlnit) sau orizontal. postcur itorul func ioneaz atât pe principiul diferen ei de m rime. în cazul unor temperaturi mai ridicate.usc toare pneumatice. în fabricile de ulei din ar . usc toare în strat fluidizat. se folosesc: vibroaspiratorul precur itorul pentru precur irea semin elor. deoarece prezen a unui anumit procent de coaj în materialul descojit este benefic extrac ie. impunându-se deci eliminarea ei ori de cate ori este posibil acest proces. Separarea are loc la o vitez a curentului de aer mai mare decât viteza de plutire. care pot lucra la presiune atmosferic sau sub vid.se efectueaz cu ajutorul unui curent de aer care trece peste amestecul de semin e i impurit i antrenând impurit ile mai u oare decât semin ele. fiind de tip rotativ cu tambur orizontal. Avantajeleprelucr rii semin elor descojite sunt : în procesele de presare i .3.3%) i un con inut ridicat de celuloz ce este nedorit în compozi ia orturilor. i precur irea semin elor de soia. 7. Ca utilaje principale. Usc toarele folosite la noi în ar se bazeaz pe principiul usc rii prin contact i convec ie. Dup îndep rteaz cur ire. Temperatura de uscare este limitat în masa semin elor la 60°C pentru a evita. prin încetinirea proceselor chimice i biochimice.Scopul usc rii este de a evita fenomenele de autoînc lzire i autoaprindere. Descojirea Coaja semin elor oleaginoase constituie un material inert în procesul de prelucrare datorit con inutului redus în ulei (0. semin ele oleaginoase sunt supuse unui proces de uscare. cât buratul. denaturarea termic a proteinelor i degradarea calit ii uleiului din semin e. ajunge la 8-10% umiditate în final). separarea pe baza diferen ei de mas volumic .5 . coloane verticale sau cu fascicole tubulare. coaja se îndep rteaz numai par ial.

pe lâng for ele de presare. Metoda se folose te la descojirea rotesc în sens contrar i a c ror distan semin elor de bumbac. reducerea uzurii utilajelor. Datorit forfecare. nedescojite.se folose te la descojirea semin elor de ricin i îndep rtarea tegumentului tura iei diferite. care se este reglabil .se aplic la descojirea semin elor de floarea-soarelui i la degerminarea pe un perete fix. strivire . consum de energie i manoper în plus. precum i semin e întregi.se realizeaz prin trecerea semin elor printre dou discuri rifluite.* * * utilizare mai bun a capacit ii de prelucrare a instala iilor . Separarea cojilor din materialul descojitse efectueaz prin doua metode : * * dup diferen a de m rime . Dezavantajeleopera iei de descojire sunt legate de : * * pierderi de ulei în miezul antrenat cu coaja. t iere .realizat prin cernere pe site. se realizeaz cu val uri prev zute cu cilindrii acoperi i cu un strat de cauciuc. dup diferen a de mas volumic . acoperi i frecare . Din procesul de separare rezult dou frac iuni: . îmbun t irea calit ii rotului datorit cre terii con inutului de protein . Descojirea semin elor comport dou faze: a) spargerea cu deta area cojii de miez . de coji întregi i m run ite. Spargerea i deta area cojiipot fi ob inute prin : lovire. metoda se aplic decorticarea orezului . în special a val urilor i a preselor. apar i for e de frecare i de de pe boabele de arahide . cele dou cale uscat a porumbului Se realizeaz în dou moduri :prin lovirea semin e/or în repaus cu ajutorul unor palete sau prin proiectarea semin elor c tre procese se combin ob inându-se o eficacitate mai mare a descojirii. b) separarea cojilor din amestecul rezultat. De regul .se efectueaz cu past cu ajutorul val urilor prev zute cu cilindrii riflui i sau la descojirea semin elor de soia i la abraziv .prin aspira ia cu un curent de aer ascendent produs de un ventilator. Dup spargerea semin elor rezult un amestec de miezuri întregi i sparte.

În afar de materiile prime oleaginoase mai sunt supuse m cin rii brochenul rezultat de la presare i.80% celule destr mate din total).8%) p strat din considerente tehnologice . Utilajele cele mai folosite la descojirea semin elor de floarea-soarelui sunt toba de spargere i separatorul de coji.i o cantitate de coaj (6 . uleiul se elimin din canalele oleoplasmei sub form de pic turi fine.y miez industrial . care con ine i o cantitate foarte redus de miez antrenat (~ 0.80 . * * de spargere. M cinarea materiilor prime oleaginoase M cinarea semin elor oleaginoase este o opera ie important înprocesul de preg tire pentru extragerea uleiului. dac este necesar.5 .l %). y prelucrare.determinat de num rul de paiete i de distan a dintre paiete i ecranul de spargere. În timpul m cin rii. Pentru procesul de descojire umiditatea optim a semin elor de floarea-soarelui este de 6. elasticitatea semin elor . rotul rezultat la extrac ie. fiind re inute la suprafa a m cin turii sau în capilarele acesteia.1. 7.în propor ie de 15. în afar de necesitatea distrugerii cât mai avansate a structurii celulare. deoarece viteza proceselor de difuziune i conductibilitatea termic (în timpul pr jirii i extrac iei) sunt invers propor ionale cu dimensiunile particulelor. prin aceasta realizându-se o rupere a membranelor i destr marea structurii oleoplasmei celulare care con ine ulei (70 .85% din greutatea semin elor de floarea-soarelui trecute la coaj eliminat . .care depinde de umiditatea la care are loc procesul viteza de rota ie a axului tobei.4 .7%. trebuie s se aib în vedere i alte aspecte tehnologice: * uniformitatea m cin turii. În urma m cin rii.3. Factorii ce influen eaz gradul de spargere sunt : * viteza cu care se repet lovirea semin elor .20% din greutatea semin elor trecute la prelucrare .

de t iere sau frecare. neted sau rifluit i sunt confec iona i din o el turnat). m cin tur rezultat fiind cleioas . concasorul i morile cu ciocane. aceast distan M rimea m cin turii rezultate este determinat de distan a dintre cilindrii m cin tori (care pot avea suprafa putând fi reglat manual sau cu sisteme de reglare automat . în care materialul se aplatizeaz destr marea materialului i apari ia de celule sparte. În func ie de tipul de t v lug (rifluit sau neted) m cinarea are loc prin: t ierea materialului de c tre rifluri i de presiunea ce se creeaz comprimarea materialului . cu dificult i la presare i extrac ie i cu procent mai mare de pierderi de ulei in rot. Cele mai utilizate val uri sunt :  val ul cu 5 cilindrii (t v lugi) suprapu i . val ul cu 2 perechi de t v lugi afla i în serie . * con inutul de ulei al semin elor cre te opera ia de m cinare devine mai dificil . deforma ia plastic . val ul cu o pereche de t v lugi (pentru boabe de soia).semin ele cu coaja tare dau o m cin tur mai compozi ia semin elor (umiditate i con inut de ulei) . Deoarece se supune m cin rii diferite materiale oleaginoase.cilindri netezi cu viteze egale . Utilajele folosite pentru m cinare sunt val urile. i se compacteaz : Condi iile impuse ca materialul s fie m cinat corespunz tor sunt:  particulele materialului s poat fi antrenate de t v lugi. crearea unei presiuni corespunz toare la trecerea între t v lugi. utilajele folosite pentru aceast opera ie trebuie s fie alese corespunz tor. între cei doi cilindri (cazul cilindrilor riflui i cu viteze diferite). Procesul de m cinare la val uri este influen at de con inutul de coaj în materialul supus m cin rii (con inut >8% coaj conduce la o destr mare necorespunz toare datorit m ririi distan ei dintre t v lugi) i se realizeaz în 3 etape: * * * deforma ia elastic . pentru a ob ine o m cin tur de calitate. care are loc pân la apari ia primelor cr p turi.* structura morfologic a semin elor .pe m sur ce umiditatea i neuniform decât semin ele cu coaj moale . . Val urile sunt utilaje în care materialul trece printre cilindrii afla i în mi care de rota ie i este m run it sub ac iunea for elor de compresiune.

au condus la o utilizare mai restrâns . cu importan major fiind parametrii riflurilor. Concasoareleutilizate la m cinarea brochenului sunt de dou tipuri:  concasoare cu cilindri cu din i. fapt ce permite eliberarea uleiului din aglomer rile formate i u urarea extrac iei. .cu din i. semin ele de floarea-soarelui. comprimare i frecarea particulelor între ele .1 . au gabarit mic i productivitate mare. În general.1. func ionarea cu uzuri mari necesitând supraveghere atent i permanent . concasoare cu cilindri . Morile cu ciocane. datorit trecerea prin val uri cu o pereche de t v lugi riflui i. prin Äprinderea´ semin elor oleaginoase de c tre rifluri. la distrugerea structurii interioare secundare. Dezavantajele acestora îns : materialului. se supun doar unei striviri prin Boabele de ricin.în cazul cilindrilor netezi cu viteze con inutului ridicat în ulei. îndeosebi. în afar de ob inerea unui brochen cu granula ia necesar . folosite în industria uleiului în special pentru m cinarea concasoarele. înlocuirea la timp a ciocanelor i echilibrarea dinamic repetat . prezint avantajul c sunt mai robuste. Val urile se utilizeaz . pentru a se ob ine o m cin tur cu % ridicat de celule destr mate. la m cinarea semin elor oleaginoase.6m2/Kg. în compara ie cu specific a m cin turii de 1. Pentru brochenul de floarea-soarelui destinat extrac iei se recomand princoncasor i 2 treceri prin val uri pentru a se ob ine o suprafa . trebuiesc trecute de cel pu in 3 ori printre t v lugi. in i cânep . având distan a între ei cu l-2 mm mai mic decât grosimea medie a boabelor. diferite.riflui i Utilizarea concasoarelor la m cinarea brochenului conduce. o trecere reglarea atent a distan ei dintre ciocane i sita de cernere în func ie de umiditatea rotului. antrenarea particulelor este mult îmbun t it . În cazul cilindrilor riflui i.

în timp ce cantitatea de ap eliminat este neglijabil . modific ri ale structurii particulelor în vederea ob inerii unui randament maxim la transform ri chimice suplimentare ce îmbun t esc calitatea produselor finite . o parte din uleiul con inut de m cin tur (20 . s nu se sf râme i s prezinte o structur favorabil extrac iei cu dizolvan i. poroase i stabile.în faz lichid . caracterizat prin :  proprietatea particulelor de a se lipi.4.uleiul . la o anumit umiditate : plasticitate. la extrac ie.30%) se g se te Äînchis´ în celulele care nu au fost destr mate la m cinare. Scopul opera iei este de a realiza: y y anumite transform ri fizico-chimice ale componentelor m cin turii . fie înainte de extrac ie prin procedee continui. asupra brochenului rezultat la presare sau a m cin turii ce trece direct la extrac ie (soia). Pr jirea materialului oleaginos Pr jirea materialului oleaginos este opera ia de tratament hidrotermic aplicat într-un timp limitat.compus din dou faze : * Faza lichid .este legat de gelul celular prin for e de adsorb ie. din celulele particulelor de m cin tur se separ cea mai mare parte din ulei. aglomerare la anumite presiuni exterioare. ale câmpului molecular. sub amestecare continu i care se realizeaz fie înaintea pres rii m cin turii ob inute la val uri.se g se te la suprafa a i în capilarele particulelor sub forma unor pic turi fine.apa .1. y y În cazul pr jirii înainte de extrac ie se urm re te ob inerea plasticit ii corespunz toare unei prelucr ri la val urile de aplatizare în paiete fine. compus din : faza gras . mai puternice decât for ele de suprafa Faza de gel. presare. care. Procesul de pr jire se realizeaz în dou faze : . M cin tura este un sistem dispers . * faza apoas . la presare. dezodorizare par ial . Astfel.7.

conducând astfel la urm toarele modific ri ale caracteristicilor acestuia : . b) uscarea m cin turii pentru atingerea parametrilor optimi de presare sau extrac ie (structur celular .modificarea plasticit ii . Varia ia temperaturii i umidit ii în cele dou faze este redat în figura 64. în acela i timp. umiditate). i injectare de abur saturat. Viteza de umectare.const în îmbibarea cu ap a gelului celular. a m ririi suprafe ei de contact). Modificarea umidit ii si a temperaturii în cele dou faze ale procesului de pr jire Umectarea m cin turii . temperatur .modific ri ale st rii uleiului. -modific ri chimice i biochimice ale componentelor m cin turii. care la începutul opera iei este mare i scade pe m sur ce gelul celular se îmbib cu ap . 64. . . . este influen at favorabil de : gradul de m run ire (ca urmare a distrugerii avansate a membranelor celulare i bun malaxare în timpul procesului.aglomerare de particule . Fig.a) umectarea m cin turii (cu pulverizare de ap are ioc i o cre tere a temperaturii m cin turii. sau numai prin aburire) pân la o umiditate optim (în func ie de sortul de semin e).

la o umiditate mai mare. evaporarea apei din m cin tur .cre terea activit ii enzimatice.oxidarea i cre terea con inutului de peroxizi ± sunt neînsemnate.datorit umect rii selective (moleculele de ap i.datorit presiunea de îmbibare (prin îmbibarea cu ap a gelului celular. umiditatea m cin turii. sc derea tensiunii superficiale a uleiului. Înc lzirea i uscarea m cin turii produce modific ri de natur fizic . datorit duratei scurte a procesului. deci. ‡ de natur chimic . Separarea uleiului are loc datorit urm toarelor fenomene : * cel de la suprafa a particulelor .schimbarea structurii coloidale datorit denatur rii substan elor umiditatea . de pr jire.  viteza de evaporare a apei din m cin tur . care conduce la o cre tere a i descompunerea substan elor proteice. sub ac iunea acestei presiuni. uleiului aflat în capilare. i încetarea activit ii enzimatice.cu cât este mai mare cu atât are loc o denaturare mai pronun at . uleiul este împins spre exterior). are loc sc derea . Modific rile fazei lichide sunt: ‡ de natur fizic .scade odat cu umiditatea proteice i distrugerii structurii celulare Factorii ce influen eaz denaturarea termic sunt: o o acidit ii libere a uleiului prin hidroliz enzimatic în etapa a II-a. la început.Pe m sur ce gelul celular se îmbib cu ap are loc. intensitatea acestor modific ri fiind dependente de:  modul de înc lzire i temperaturile utilizate . chimic i biochimic asupra celor dou faze. separarea uleiului sub forma unor pic turi foarte fine care. volumul acestuia cre te presând asupra. se unesc formând o pelicul continu la suprafa a particulelor. moleculele de ulei sunt eliberate presiunii exercitate asupra lui de sunt mai bine legate de particulele de m cin tur pentru a se lega apa). Se . Modific rile suferite de faza de gel în timpul înc lzirii i usc rii m cin turii sunt: y de natur chimic .sc derea vâscozit ii uleiului. * uleiul din capilarele particulelor . viteza de evaporare a apei din m cin tur m cin turii y de natur biochimic . durata procesului.

rezultând denaturarea substan elor proteice i reducerea plasticit ii dep a a-numita m cin tur suprapr jit . Ob inerea uleiului brut prin presare Presarea este opera ia prin care se separ sub ac iunea unor for e exterioare componentul lichid (uleiul) dintr-un amestec lichid-solid (m cin tur oleaginoas ).300 mm).2. La presare rezult uleiul brut de pres randament.85°C.1. deoarece esc limitele normale. OB INEREA ULEIULUI BRUT PRIN PRESARE SAU EXTRAC IE 7.recomand ca în faza I de umectare. Durata pr jirii este de circa 45 minute. Nu se recomand utilizarea unor temperaturi mai mari de 80 . care asigur în acela i timp i în l imea stratului de m cin tur la nivelul dorit în fiecare compartiment (200 . se realizeaz cu prese mecanice de mare . îmbibarea cu ap a temperaturii pân a materialului s se fac concomitent cu ridicarea rapid enzimelor înceteaz . i brochenul.modificare mai pronun at a plasticit ii m cin turii. prin atingerea cu reducerea umidit ii i denaturarea valorii optime pentru presare (scade odat substan elor proteice). Opera ia de presare.2.85°C. Utilajele folosite pentru pr jire. în mod curent în industria uleiului. Malaxarea m cin turii în fiecare compartiment se asigur cu ajutorul unor palete.prev zute cu fund i manta dubl . Pr jirea înainte de extrac iese realizeaz numai în cazul în care brochenul necesit o prelucrare plastic pe val urile de aplatizare. când activitatea de natur fizic . cu func ionare continu . cu compartimente multietajate (2-6compartimente). y la 80 . 7. cea mai veche metod de ob inere a uleiurilor vegetale comestibile. Trecerea m cin turii dintr-un compartiment în altul se realizeaz cu ajutorul unui dispozitiv cu clapet rabatabil . sunt de tipul pr jitoarelor cilindrice.

Prin presarea particulelor de m cin tur unele de altele. respectiv aplicarea unei presiuni prea mari de la început. O m rire a timpului de presare peste limita normal scade productivitatea presei i nu duce la o m rire sensibil caracteristicile constructive ie irea din pres o for a de presare la presele mecanice. se alege astfel încât s permit scurgerea uleiului în condi iile a produc iei presei. grosimea brochenului la i caracteristicile fizico-chimice ale m cin turii. y durata de presare. . când sub ac iunea presiunii exercitate începe deformarea particulelor.Presarea se face numai în cazul materiilor prime oleaginoase cu con inut >30% ulei. eliminarea aflat în capilarele particulelor. adic formarea brochenului (turtelor). se blocheaz ie irea uleiului din capilare de c tre particulele fine de m cin tur . de tura ia axului presei. Cre terea presiunii asupra particulelor de m cin tur trebuie s fie treptat . reducându-se astfel randamentul de presare. Când spa iul dintre suprafe ele particulelor devine foarte mic. rezisten a opus la ie irea materialului din pres de c tre o pies special numit "con". De asemenea. reducerea pasului melcului. la rândul ei. tura ia axului presei influen eaz invers propor ional asupra duratei de presare . date. în caz i comprimarea puternic a contrar. iar suprafe ele particulelor se ating i începe a a-numita brichetare. restul uleiului fiind ob inut prin extrac ie cu dizolvan i. Procesul de presare a m cin turii oleaginoase are loc sub influen a for elor de compresiune ce iau na tere în presele mecanice. putând varia între 40 i 200 secunde. începe procesul de separare a uleiului de faza de gel : ini ial se separ uleiul de la suprafa a particulelor. deoarece randamentul pres rii este de 80-85%. t. care se rote te într-un spa iu închis (camera de presare) Cre terea treptat a presiunii se asigur Durata pres rii este influen at . este creat de un corn elicoidal (melc). iar dup un timp. pelicula de ulei se rupe în mai multe locuri. uleiul nu mai poate fi eliminat. P. durata pres rii depinde de i func ionale ale presei. Procesul de separare a uleiului este influen at de urm torii factori : y prin : o o o mic orarea volumului liber al camerei de presare de la o treapt la alta.

care trebuiesc îndep rtate pentru evitarea degrad rii rapide a uleiului i a pierderilor. urme de ap . moderat . deoarece con ine impurit i mecanice i organice în suspensie. cu atât scade presiunea în pres . deoarece peliculele de ulei nu permit particulelor de m cin tur s se bricheteze. cu cât va con ine mai mult ulei. o lungimea capilarelor poate fi mic orat y y y tratament de pr jire.asigur 12-14% ulei remanent în brochen. Uleiul brut de pres este supus în continuare unei opera ii de purificare. iar caracteristicile m cin turii influen eaz astfel : vâscozitatea uleiului se mic oreaz prin înc lzirea m cin turii în timpul pr jirii.o grosimea brochenului influen eaz durata pres rii scade . Întreprinderile de ulei din ara noastr prelucreaz semin ele oleaginoase bogate în ulei dup schema presare .extrac ie. de extrac ia cu . tot invers propor ional durata de presare.asigur separarea a 75 . folosind în acest caz numai prese pentru presare preliminar (moderat sau avansat ). prin . 3-6% pentru 2 trepte de presare: în prima treapt se folosesc prese cu presare ulei remanent în brochen. . Presele folosite curent în schema de prelucrare prin presare urmat dizolvan i sunt: * pentru presarea preliminar moderat . Brochenul ob inut va fi cu atât mai sf râmicios. * La ob inerea uleiului numai prin presare se folosesc : prese mecanice de presare final (la o singur treapt ) ± realizeaz max. distrugerea avansat a celulelor la m cinare.22% ulei randament în brochen . deoarece cu cât grosimea este mai mare. În practic se cunosc i tipuri constructive ce asigur procesul de presare în 2 trepte în acela i utilaj. reducerea distan ei de parcurs de c tre ulei în camera de presare. cu 2 camere de presare. iar în treapta a II-a prese de presare final .80% din ulei i 18 pentru presare avansat .

cufundat într-un curent de dizolvant (fig. oleaginoas (za ) antrenate la eliminarea umidit ii în exces prin evaporare (uscare) .2. 7. Consider m o particul de material oleaginos.3%. moleculele de ulei parcurgând 3 etape diferite . comport urm toarele separarea resturilor grosiere de m cin tur presare prin : sedimentare. datorit difuziei moleculare din interiorul particulei. înainte de depozitare. Dup un anumit timp. 66). pân când are loc o repartizare uniform a moleculelor dizolvate. difuzia are loc în sistem solid-lichid printr-un complex de reac ii. de transfer de substan . . care se realizeaz prin solubilizarea uleiului într-un dizolvant.2. difuzia molecular a uleiului prin stratul de separare de la suprafa a exterioar a particulei la suprafa a exterioar a dizolvantului. în care ceilal i componen i nu se Fenomenul preponderent care are loc în timpul procesului de extrac ie este difuzia . cu concentra ia ini ial de ulei C. separarea impurit ilor cu dimensiuni mici prin filtrare.fenomen fizic în care substan ele dizolvate trec liber în solu ia cu concentra ie mai mic .Purificarea prealabil opera ii : a uleiului. Uscarea uleiului se face numai în cazul când umiditateauleiului dep e te 0. Ob inerea uleiului brut prin extrac ie Extrac ia uleiului este o opera ie tipic solubilizeaz . la distan a l/n de exterior se atinge concentra ia C1. În cazul extragerii uleiului. filtrare sau centrifugare . y y difuzia molecular a uleiului din interiorul particulei c tre marginea ei. y difuzia prin convec ie a uleiului de la stratul de separare c tre miscela în mi care.

Fig.dizolvant (miscel ) este c¶¶. sp lat în permanen loc difuzia prin convec ie într-un strat de grosime concentra ia amestecului ulei .88 y corespunz tor difuziei din interiorul stratului marginal: m=y c'-c'' corespunz tor difuziei prin convec ie de la exteriorul particulei: m=- . y corespunz tor difuziei în interiorul particulei : de curentul de dizolvant are sau marginal. Schema extrac iei uleiului în cele trei etape ale sale La suprafa a exterioar a particulei. rezult . Aplicând legile difuziei în cele 3 etape ale procesului. 66. în care numit strat limit m=- C1-c' int I 5.

c''-C2 în care : c¶ .concentra ia miscelei la suprafa a stratului marginal. Transferul de substan în cele 3 etape va fi : m=-k(C1-C2) .concentra ia amestecului la exteriorul particulei : c" .

* antrenarea în fluxul de dizolvant a particulelor foarte mici. . este influen at de : structura oleoplasmei. în acest caz procesul de extrac ie prezentând anumite particularit i i abateri de la mecanismul extrac iei unei singure particule. care se aglomereaz în mai mic . caracterizeaz ireprezint cantitatea de ulei difuzat prin unitatea de suprafa unei diferen e de concentra ie egal cu l. Viteza de difuzie este influen at de coeficientul de difuzie D i grosimea stratului limit . în condi iile Difuzia în interiorul particulei. fenomen direct propor ional cu forma i m rimea particulelor i cu gradul lor de compresibilitate .unde : k . astfel. Viteza procesului de difuzie depinde direct de m rimea coeficientului de difuzie în interiorul particulei (Dint). turbulent).laminar. în unitatea de timp. zonele cu aglomer ri de particule mici vor fi mai pu in prelucrate. k. obligând dizolvantul s curg prin alte p r i ale aparatului. a membranelor secundare i a porozit ii particulei. temperatur i gradientul de concentra ie * În practica industrial . Difuzia între stratul limit i miscela în mi care are loc prin convec ie. are loc extrac ia concomitent dintr-o multitudine de particule. structura membranelor celulare. Difuzia în stratul limit are loc dup legile difuziei moleculare. i anume: * diminuarea vitezei i gradului de extragere a uleiului datorit Äbloc rii porilor´. difuzia molecular fiind neînsemnat (ca urmare a agita iei termice moleculare).coeficientul transferului de substan : k= 1 I 5. cu rezisten r mânând o cantitate mai mare de ulei în rot. anumite zone ale materialului. Dint este coeficientul de difuzie în interiorul particulei. fiind mare în cazul materialului bine m cinat. datorit structurii interioare foarte variate i transform rilor pe care le sufer semin ele oleaginoase. Viteza de difuzie prin convec ie depinde de: condi iile hidrodinamice ale curgerii miscelei (vitez de regim .88 + int procesul de extrac ie + 1 Coeficientul transferului de substan .

1. folosirea vibra iilor (20°C/50 . se disting 3 moduri de realizare a extrac iei: simpl . înr ut ind în mare m sur circula ia miscelei i reducând gradul de extrac ie al uleiului.5 W/cm2). ceea ce face s se prelucrarea se poate face direct la locul de producere a de eurilor oleaginoase în men in nealterat calitatea proteinelor. Instala iile de extrac ie care folosesc aceste modalit i sunt: y pe principiul percol rii : o o y extractorul cu band (tip De Smet) extractorul rotativ cu sit fix (tip Carusel) prin imersiune i percolare: o o extractorul rotativ cu sit rabatabil (tip Rotocel) extractorul continuu cu co uri modern de extrac ie poate fi amintit extrac ia cu ajutorul impulsurilor a Ca metod uleiului din materii prime oleaginoase sau de euri oleaginoase ale altor industrii. a vitaminelor a . în principiu. Avantajele oferite de aceast metod sunt . eliminându-se cheltuielile de transport. y fabricile de conserve. între ele se formeaz particulele tind a se lipi intre ele i are loc mic orarea diametrului canalelor de Äcanale de penetra ie´ ale dizolvantului de diferite dimensiuni i un grad diferit de sinuozitate. Procesul de extrac ie poate fi accelerat prin utilizarea unor tehnici moderne cum ar fi : utilizarea ultrasunetelor de joas transfer de substan vibra ii/min). y prelucrarea are loc la temperaturi relativ sc zute (18 . * drenaj.500 În practic . Metode de extrac ie.3 KHz.30 °C). extragerea uleiului din diverse materii prime oleaginoase const din sp larea cu dizolvant într-un vas de tratament a m cin turii preg tite în prealabil. prin percolare repetat sau o extrac ie mixt cu imersiune i percolare. m rirea coeficientului de folosind pulsa ii (30°C/80 pulsa ii/min).* când o multitudine de particule se g sesc într-un strat imobil. . într-o singur sau mai multe trepte. frecven (21. multipl (în trepte) i extrac ie continu . Înfunc ie de contactul dintre m cin tur i dizolvant distingem: extrac ia prin imersiune.

85% ulei . Astfel.35% în func ie de instala ie) temperatura de fierbere cre te brusc. În aceste condi ii. evaporarea avansat (30-40 mm col Hg) sau prin antrenare cu vapori de ap Eliminarea total a dizolvantului presupune o înc lzire peste limitele admise astfel c temperatura maximal totale. de fierbere este totdeauna sub cea corespunz toare unei elimin ri se realizeaz sub vid Purificarea miscelei Miscela ob inut în procesul de extrac ie se prezint ca o solu ie de ulei în benzin ce con ine i impurit i mecanice i organice. în principal la temperaturi superioare celor de fierbere ale miscelei. când concentra ia miscelei ajunge la 95 . pân la 80 . deci prin evaporarea dizolvantului. Temperatura de distilare a solu iei de ulei în dizolvant (miscel ) este cu mult mai ridicat decât cea a dizolvantului curat.y semin ele pot fi prelucrate în stare umed f r a mai fi necesar uscarea lor. ‡ distilarea final . ‡ purificarea ini ial . prin evaporarea acestuia într-una sau mai multe trepte. Distilarea miscelei se poate realiza prin 3 procedee : ‡ în flux discontinuu : . Opera ia de distilare const din urm toarele faze . respectiv eliminarea frac iunilor u oare ale dizolvantului i concentrarea miscelei prin fierbere. care necesit consumuri considerabile de energie Distilarea miscelei Opera ia de separare a dizolvantului din miscel se realizeaz în condi ii de temperatur ridicat . trecând de limitele tehnologice uzuale i periclitând calitatea uleiului finit. fiind direct propor ional cu concentra ia în ulei.99% (ini ial 14 .are loc sub vacuum. filtrare si centrifugare dar metoda cea mai utilizat este filtrarea. Purificarea miscelei se poate realiza prin decantare. pentru reducerea temperaturii.

‡ în flux continuu : . a c rei grosime este determinat de propriet ile fizice ale miscelei.presiunea remanent în instala ie. propriet ile i pozi ia suprafe ei materialului pe care se formeaz pelicula de miscel : .distilare prin pulverizare.durata procesului. Condi iile de depozitare a rotului impuse pentru evitarea pericolului de explozie sunt: -con inut de benzin : max.-grosimea stratului de miscel .uleiul-. în materialul degresat ( rot) r mâne o cantitate mare de dizolvant (25-50%) re inut la suprafa a i în capilarele particulelor.1 % dizolvant deoarece. la o t = 120°C se poate forma o atmosfer exploziv . astfel: cre te indicele de culoare i scade indicele de peroxid . are loc în flux discontinuu . Parametrii atin i în timpul distil rii finale influen eaz ulterior calitatea produsului finit .în cazul distil rii finale la uleiul nu trebuie s con in > 0. 140°C pentru uleiul de rapi . 0. .distilarea în strat înalt. De aceea.1% . Recuperarea dizolvantului din rot Dup extragerea uleiului. .distilare în pelicul . 135°C pentru uleiul de floarea-soarelui i min. Factorii ce influen eaz eficacitatea procesului de distilare a miscelei sunt: . temperaturi ridicate . datorit tensiunii de vapori. . Instala iile de distilare sunt caracteristice fiec rui tip de extractor. care variaz între 200 mm i 600 mm. . la distilarea final se urm re te ca punctul de inflamabilitate s fie min. ca rezultat al trecerii miscelei sub presiune prin duze speciale de pulverizare i formare în interiorul aparatului a unei infinit i de pic turi fine.temperatura miscelei i a aburului direct..

e te 115°C. prin eliminarea substan elor nedorite (mucilagii. acizi gra i liberi. * suspensie. cum sunt în cazul rotului de soia : ureaz . având loc o evaporare la suprafa i umidit ii din rot se realizeaz cu ajutorul în paralel cu difuzia benzinei i a apei din straturile interioare ale particulelor în prima perioad . hemoglutinina. menit s inactiveze o serie într-un tunel de evaporare. Fiecare opera ie de rafinare are ca efect principal eliminarea unei grupe din substan ele de înso ire (tabelul 25). RAFINAREA ULEIURILOR VEGETALE Pentru asigurarea calit ii uleiurilor i a aspectului comercial cerut de consumatori. pigmen i coloran i. specific fiec rui sortiment. substan e mirositoare. ceruri) ce afecteaz nefavorabil stabilitatea uleiurilor în timpul depozit rii. iar temperatura rotului nu dep Metodele de eliminare a dizolvantului (dezbenzinare) utilizate în prezent sunt: * îndep rtarea dizolvantului dintr-un strat înalt de rot sub malaxare continu . culoarea.3. cu ajutorul aburului direct i indirect.. dezbenzinarea se realizeaz împreun cu toastarea într-un singur utilaj (toaster). Regimul termic aplicat în procesul de dezbenzinare. utilizeaz un abur cu temperatura max 180 °C. dezbenzinarea asociat cu o pr jire umed (toastare). În practic . respectarea normelor de protec ia muncii. conservabilitatea. Procesul de eliminare a dizolvantului c ldurii. gustul i mirosul. în evaporatoare elicoidale . * de substan e cu efecte antinutri ionale. transparen a. saponina. * îndep rtarea dizolvantului din rot care se g se te integral în stare de suspensie. cum sunt: aciditatea liber . max. determinat de urm torii factorii: evitarea denatur rii prea avansate a substan elor proteice din rot. cu ajutorul vaporilor supraînc lzi i de dizolvant. iar în partea a doua a procesului scade. 12% pentru soia. utilizând o umidificare mai avansat . care se g se te par ial în stare de ajutorul aburului direct supraînc lzit. 7. lipoxidaza. grupat sub numele de rafinare. cu îndep rtarea dizolvantului dintr-un rot.umiditate: max 9% pentru floarea soarelui . uleiul brut este supus unui complex de opera ii. se folose te la instala iile discontinui de extrac ie. . ricina i ricinina. Scopul acestor opera ii este de a ameliora o serie de propriet i. factorul antitripsinic.

decolorarea. Dezmucilaginarea. degumarea uleiurilor vegetale neutralizarea. Gh.Tabelul 25 Gruparea metodelor de rafinare dup efectul principal al procesului (dup Boeru. uscarea.) Efectul principal urm rit Denumirea uzual a metodei prin sau Alte denumiri Eliminarea suspensiilor mecanice i Purificarea mecanica par ial a substan elor dizolvate decantare. demargarinizare Principalele opera ii cuprinse în schema de rafinare a uleiurilor vegetale sunt: dezmucilaginarea. polisarea.1. dezodorizarea i . Destearinizare. filtrare coloidal centrifugare Eliminarea mucilagiilor Eliminarea acizilor gra i liberi: prin formarea s punurilor alcaline prin antrenare cu vapori de ap sub vid .3. winterizarea.prin frac ionare cu solven i selectivi Eliminarea pigmen ilor coloran i Eliminarea substan elor odorante prin injec ie de abur sub vid Eliminarea cerurilor i a gliceridelor cu punct de topire ridicat Dezmucilaginare Neutralizare Neutralizare prin distilare Delecitinizare Degumare Rafinare chimic (caustic ) Rafinare fizic (realizeaz i dezodorizarea) Extrac ie cu solven i selectivi Neutralizare prin esterificare Rafinare cu solven i selectivi Decolorare Dezodorizare Albire Winterizare Deceruire.prin combinarea acizilor gra i cu glicerina . 7.

stabilizeaz emulsiile în timpul neutraliz rii alcaline determinând cre terea pierderilor de ulei în soapstock. par ial purificat. la o temperatur critic ce depinde de metoda de ob inere a uleiului.servesc la ob inerea lecitinei folosit ca. Temperatura critic pentru uleiul de floarea soarelui este 7°C. existând mai multe metode de îndep rtare a mucilagiilor. . când albuminoidele. Mucilagiile con in fosfatide. hidra i de carbon . în suspensie sau dizolvate. astfel : metode fizico-chimice (hidratarea. pâinii etc. con ine substan e mucilaginoase i alte impurit i aflate sub form coloidal . metode fizice .a. metode chimice . Eliminarea mucilagiilor este necesar din urm toarele motive: . Astfel. aceste flocoane pot fi separate ulterior prin sedimentare sau centrifugare .tratament cu acid sulfuric.5°C. În rezervoarele de depozitare a uleiului.Uleiul brut. Temperatura de dispersare depinde de con inutul în temperatura mai mare decât temperatura de separare. având loc o redispersare dar la o la 47-50°C.pentru purificarea uleiurilor înainte de scindare sau hidrogenare. Hidratarea mucilagiilor are loc în prezen a apei la cald. clorhidric sau alcalin.se utilizeaz ca metod independent pentru rafinarea uleiurilor necesare produc iei de lacuri i uleiuri sicative . tratamentul cu absorban i) .) i la cre terea valorii nutritive a produselor alimentare .i solubilitatea în ulei. Aceast precipitare a mucilagiilor este reversibil . iar pentru cel de extrac ie 21. Dezmucilaginarea este o opera ie dificil în procesul de rafinare a uleiurilor. pierzându. emulgator (la fabricarea ciocolatei. fosfolipidele i complec ii acestora precipit în flocoane. are loc separarea mucilagiilor spontan prin autohidratare cu umiditatea din aer. mucilagiile separate prin r cire la 10-20°C se disperseaz umiditate i se poate ridica chiar peste 100°C.tratament termic . . albuminoide. Cele mai utilizate metode sunt hidratarea i rafinarea acid . .

‡ procedeul de hidratare Alfa De Laval. Dezmucilaginarea prin tratament acid are drept scop completarea procesului de hidratare pentru a elimina fosfatidele nehidratabile. De aceea. temperatura de lucru. Tratamentul acid se practic independent (f r hidratare preliminar ). Dup centrifugare. introdus în propor ie de 1-2% fa Tratamentul cu acid fosforicse aplic uleiurilor comestibile (la uleiul de floarea-soarelui pentru loturile închise la culoare). timp de 22 minute (20-25 min) i în prezen a a 2-3% ap cu temperatura egal cu a uleiului . a c rui instala ie de baz cuprinde schimb torul de c ldur cu pl ci. Procesul are loc la 60-70°C (pentru uleiuri comestibile) sub amestecare continu i cu 1-3% condensat fierbinte. Procesul are loc la 45-50°C pentru ulei de floarea-soarelui i 70°C pentru alte uleiuri. instala ia de baz cuprinde : rezervorul de amestec uleiap . Pentru hidratarea continu a uleiurilor se folosesc 2 procedee : ‡ procedeul de hidratare Sharples.90°C). Tratamentul acid urmeaz unei etape de dezmucilaginare prin hidratare.05-2% fa instala iei folosite.Eficacitatea procesului de hidratare a mucilagiilor depinde de o serie de factori. aparatul de hidratare. Dezmucilaginarea cu acid citric se face cu o solu ie apoas 10-20%. dup dezmucilaginarea acid urmeaz opera ia de neutralizare alcalin .15-0. aparatul de hidratare i separatorul centrifugal cu talere.27% de ulei. în practic . în acest scop folosindu-se acidul fosforic sau acidul citric ce transform fosfatidele în s ruri solubile în mediu alcalin. în care con inutul de fosfatide a fost redus de la 3. Concentratul de mucilagii separate la hidratare trebuie s respecte un raport ulei-fosfatide de 1:1. separatoare centrifugale pentru separarea mucilagiilor din ulei. m rimea suprafe ei de contact i modul de separare a mucilagiilor. sub agitare la temperatura de 70-90 °C. sub agitare continu . în cazul anumitor uleiuri : cu acid sulfuric concentrat pentru uleiul de rapi destinat hidrogen rii sau utiliz rii ca ulei lampant.5% pân la 0. preînc lzitor tip Ä eav în eav ´. filtre pentru ulei. cum sunt : natura i cantitatea agentului de hidratare. cu acid fosforic la uleiul de in pentru utiliz ri tehnice speciale. uleiul delecitinizat trebuie s aib temperatura de 65-70°C i o presiune la ie irea din separator de 2-3 daN/cm .2-3. în func ie de tipul . realizându-se cu o solu ie de 75-85% ce se introduce în propor ie de 0. de uleiul brut Temperatura de lucru depinde de natura uleiului (70 .

7.3.55 mg/Kg.Prin tratamentul acid con inutul în fosfatide scade pân la 0. eliminarea par ial a pigmen ilor coloran i.05-0. se pot grupa astfel : instala ii în care amestecarea uleiului cu solu ia alcalin se realizeaz în aparate sub agitare (procedeele Sharples i Alfa De Laval).12 mg/Kg la 0.09% iar con inutul de fier de la 1. Una din cauzele ce conduc la apari ia acestora în ulei este scindarea trigliceridelor. Neutralizarea continu se efectueaz în instala ii care. Pentru ob inerea de uleiuri comestibile este necesar ca aciditatea liber s fie eliminat . care cuprinde etapele : * * * tratamentul cu alcalii (neutralizareapropriu-zis ).2. eliminarea mucilagiilor i acizilor gra i . Neutralizarea acidit ii libere a uleiurilor vegetale Uleiurile brute fabricate la noi în ar au o aciditate liber cuprins între 1-4% datorat prezen ei acizilor gra i liberi. neutralizare prin esterificare . . Efectele tratamentului alcalin sunt:  adsorb ia cantitativ a impurit ilor la suprafa a peliculei de s pun . Exist diferite metode de îndep rtare a acidit ii libere :  neutralizarea alcalin : neutralizarea prin distilare .nerecomandat în cazul uleiurilor vegetale comestibile. Ca agen i de neutralizare se utilizeaz în principal Na OH i mai pu in Na2CO3. în uleiul brut datorit prezen ei urmelor de ap i condi iilor de depozitare necorespunz toare. Cea mai utilizat metod este neutralizarea alcalin . care poate avea loc :  în timpul depozit rii semin elor oleaginoase . din punct de vedere tehnologic. separarea soapstockului format. sp larea uleiului pentru eliminarea urmelor de s pun.

sub vid. produsele finite rezultate trebuie s aib urm toarele ulei neutralizat :aspect limpede. aciditate liber între 1-5% . cu agitare mecanic .5. Folosirea apei cu duritate ridicata (peste 5° germane) conduce la cre terea con inutului de s pun în uleiul rafinat (se formeaz s pun de calciu în ulei). care trebuie îndep rtat.05%. soapstock : con inutul în gr simi totale 15-25%. Regimul de lucru depinde de tipul de procedeu aplicat: . 0. Uleiul neutralizat este trecut la sp lare.08 mg KOH/g. durata tratamentului) se stabile te în func ie de felul uleiului i de aciditatea liber a acestuia. gra i= 1:2. Temperatura optim este de 70-90°C. Separarea soapstockului are loc prin centrifugare în ambele cazuri. Procedeele de uscare a uleiului pot fi realizate discontinuu sau în flux continuu. Temperatura uleiului în faza de sp lare trebuie men inut la 85-90°C.sol.3. aciditate liber max. iar raportul ulei/ac. în uleiurile neutralizate cu alcalii r mâne un con inut de 0. iar concentra ia solu iei de NaOH (sod caustic sau le ie). de NaOH cu concentra ie 6-12° Be .3. sc derea puterii de decolorare a adsorban ilor folosi i ulterior). s pun max. prin aceasta evitându-se fenomenele nedorite ce au loc în prezen a apei (hidroliza gr similor i cre terea acidit ii libere.sol. care se realizeaz cu ap de condens sau ap dedurizat . instala ii în care reac ia de neutralizare are loc în faz de aerosoli. uleiul i le ia fiind fin pulverizate (procedeul Fash). Dup caracteristici: neutralizare. 20-30° Be. concentra ia i excesul solu iei alcaline. Eliminarea apei se realizeaz prin opera ia de uscare a uleiului. Dup sp lare. Regimul de lucru (temperatura. Uscarea uleiului 0.sol. aciditate liber >5% . 7. variaz în func ie de aciditatea liber a uleiului:  o aciditate < 1% .5% ap . 20° Be .

Decolorarea prin adsorb ie const din introducerea sub agitare a p mântului decolorant în uleiul neutralizat i uscat sub vid. procedeul continuu : t = 85-90 °C/p = 10-30 mm Hg. Decolorarea. ci numai uleiurilor .4.2% . În practic . Decolorarea (albirea) uleiurilor Pigmen ii coloran i sunt substan e de înso ire a gliceridelor ce confer culoare uleiurilor vegetale. 7. nu se aplic gr similor tehnice puternic pigmentate. ca efect secundar are loc i eliminarea mai avansat a mucilagiilor.decolorare chimic .realizat prin adsorb ia pigmen ilor pe p mânt sau c rbune . în general. carotina (ro ie). urme de catalizator din uleiurile hidrogenate). pigmen i secundari: substan e complexe melano-fosfatidice .05%.3. O parte din aceste substan e colorante sunt par ial îndep rtate în procesele anterioare dezmucilaginarea acid i neutralizare.se formeaz în brochen i în uleiul ob inut din micele distilate la temperaturi ridicate. substan elor proteice precum i a altor substan e de înso ire a materiilor grase (resturi de s pun din uleiurile neutralitate alcalin. decolorarea uleiurilor poate fi efectuat prin dou procedee : .- procedeul discontinuu : t = 90-95 °C/ =60-90 min/ arja . Pigmen ii pot fi clasifica i în dou grupe : * * pigmen i naturali : clorofila (verde).realizat printr-o reac ie chimic ce modific grupele i cromogene ale pigmen ilor. Odat cu decolorarea. xantofila (galben ). con inut max. . uleiurilor comestibile.decolorarea fizic decolorant. de ap al uleiului uscat =0. Aceste opera ii pot fi realizate în instala ii cu func ionare continu sau discontinu . este un fenomen complex în cadrul c ruia adsorb iei fizice i se suprapune chemosorb ia. con inut de ap i substan e volatile la sfâr itul procesului = max 0. men inere i separarea adsorbantului din uleiul decolorat. precum i efecte secundare de natur termic Factorii ce influen eaz procesul de decolorare prin adsorb ie sunt ± i oxidativ .

De aceea. ‡ caracteristicile materiei prime .pe care se aglomereaz microcristale de gliceride i ceruri. Winterizarea. iar durata procesului poate varia între câteva ore i 38-72 ore La r cirea rapid a uleiului se ob in cristale mici greu de separat prin filtrare. Winterizarea uleiurilor În uleiul brut. prezen a acizilor gra i liberi procesului de decolorare . Efectul cristaliz rii este m rit dac apropie de 0°C.peste care adsorb ia nu mai are loc. sau introducerea de germeni de cristalizare.volum de adsorb ie . irea timpului de contact poate ap rea i a urmelor de s pun influen eaz randamentul urmat de o separare a acestora de ulei prin filtrare. al c ror con inut depinde de efectul decojirii i separarea din miez a pieli elor. Cerurile se dizolv cu solven i. numit i deceruire. care s conduc la formarea cristalelor de dimensiuni mari.‡ ‡ caracteristicile adsorbantuluiAdsorbantul re ine preferen ial substan ele colorante pân la o anumit limit .3. u or separabile la filtrare. const în cristalizarea cerurilor i a digliceridelor solide. La dep fenomenul de reversiune a culorii. temperatura de cristalizare i filtrare a cerurilor se . natura i concentra ia pigmen ilor. 7. ‡ condi iile de lucru . ca substan e de înso ire se g sesc i ceruri.temperatura optim pentru decolorarea uleiurilor comestibile este de 85 -90°C la o presiune absolut de max. ob inându-se astfel cristale de dimensiuni mai mari. De aceea.felul uleiului. 60 mm Hg. starea de oxidare. în practic . Cea mai utilizat instala ie de decolorare în industria uleiului este instala ia De Smet. Pentru a avea loc o cristalizare rapid . de durat . Cristalizarea poate avea loc i spontan.5. Durata de men inere a contactului dintre agentul decolorant i ulei este de 15-20min la decolorarea în flux discontinuu i câteva minute la decolorarea în flux continuu. se prefer r cirea progresiv . în ulei se introduc germeni de cristalizare Kieselgur sub form de praf fin . trec în ulei iar opera iile de rafinare anterioare nu au efect semnificativ asupra lor. se urm re te utilizarea unor agen i decoloran i ce au activitate specific mare.

. se mai adaug amestecul azbest-celuloz fiind denumit în practic cristal -theorit. uleiurile nu se mai pot deosebi între ele pe baza gustului i mirosului.. filtrare. La filtrare. Au fost puse la punct i procedee de winterizare a uleiului adus sub form de miscel cu 7.  solven i. respectiv se depersonalizeaz . cât i din transform rile chimice care au loc pe parcursul procesului de depozitare i prelucrare.adsorb ia de c tre s pun (la neutralizare alcalin ) a unei p r i a acestor substan e .6. celuloz a. . 4 ore . winterizarea se face înaintea dezodoriz rii.ultima opera ie din procesul complex al rafin rii . Prin dezodorizare.3. efectuat mai ales în cazul uleiurilor comestibile i a gr similor vegetale ob inute prin hidrogenare destinate consumului alimentar.în procesul de decolorare la utilizarea amestecurilor de agen i decoloran i care con in c rbune. introducere de germeni de cristalizare (Kieselgur) cu amestecare continu timp de înc lzire brusc la 12-16°C. îndelungat. Dezodorizarea uleiurilor Dezodorizarea .constituie faza tehnologic prin care se elimin substan ele care imprim uleiurilor miros i gust nepl cut. urmat de o r cire la 5-7°C . îngreunând astfel separarea prin filtrare a cerurilor i gliceridelor solide. procesul de deceruire în instala ii cu func ionare continu are loc astfel:  prer cirea uleiului la 20-22°C. Cerurile i stearinele separate din ulei constituie un subprodus de rafinare. În acest scop. Kieselgurul formeaz un strat filtrant cu capacitate de filtrare un timp mai în ulei i alte substan e ca azbest.În cazul folosirii Kieselgurului. deoarece acesta imprim un gust str in care poate fi îndep rtat la dezodorizare. provenite atât din materia prim ca substan e de înso ire a gliceridelor. Dezodorizarea are loc i ca efect secundar al altor opera ii de rafinare cum ar fi: . Deoarece la sc derea temperaturii vâscozitatea uleiului cre te.

o antrenate. . Procesul de dezodorizare se realizeaz în instala ii discontinue i continue. Eliminarea eficient a substan elor care imprim gustul i mirosul uleiurilor i gr similor se face prin antrenare cu abur la presiune redus i temperatur relativ înalt (185-220°C pentru uleiuri vegetale i 220-230°C pentru cele solidificate).Opera ia de dezodorizare se realizeaz combinând efectul a trei parametri tehnologici : temperatur . O reu it bun în procesul de vaporizare se ob ine prin asigurarea unei distribu ii cât mai uniforme i în cantit i mici a aburului direct injectat în uleiul vegetal. substan e nesaponificabile (hidrocarburi parafinice. Distilatul ob inut la antrenarea cu vapori con ine un amestec de substan e format din: substan e volatile la presiune i temperatur ambiant . În instala ii discontinui. felul compu ilor volatili. i i esterifica i. temperatura. tensiunea de vapori a acestora etc. presiunea 5-30 mm col Hg. ceruri i esteri metilici). responsabile de mirosul uleiului. gra i liberi. de regul hidrosolubile. având o temperatur cu 30-50°C peste temperatura uleiului. substan e nevolatile la presiune i temperatur ambiant i insolubile în ap formate din : o o substan e saponificabiie (ac. tocoferoli liberi i poliolefinice. opera ia dureaz 5-7 h iar parametrii de lucru sunt : temperatura uleiului 175-185°C. Procedeele continui utilizeaz utilaje legate în flux. când pot fi introduse rezervoare intermediare. olefinice steroli liberi alcooli gra i) . presiune i antrenarea cu vapori de ap . trigliceride. alcooli triterpenici nesincronizare a debitelor. Aburul de antrenare nu trebuie s con in gaze (în special oxigen) iar cantitatea de abur pentru antrenare depinde de o serie de factori cum ar fi: cantitatea de ulei supus dezodoriz rii. vidul. cu excep ia situa iilor de produse de oxidare : de acizi gra i plus substan e nesaponificabile ulei antrenat în propor ie de 1:1 fa i esterifica i.

astfel : C=C i H-H . 7. în principal cu o dubla leg tur . Catalizatorii utiliza i pot forma dou complexe active. în care are loc trecerea par ial a izomerilor cis ai acizilor gra i nesatura i în izomeri trans. reac ia de hidrogenare poate fi y total . O reac ie secundar adi iei hidrogenului este reac ia de trans-izomerizare. cuplate cu instala ii De Smet pentru decolorare- Rafinarea discontinu este aplicabil în liniile cu capacit i mici (sub 50t /24 h) i cu schimb ri frecvente ale sortimentelor de ulei. conform schemei: Reactan i + Catalizator Reactan i-Catalizator Ulei + Catalizator a acizilor gra i decurge prin reac ia de cataliz având loc i modificarea atât a compozi iei cât i a propriet ilor trigiceridelorrespective. În func ie de caracteristicile dorite. ace tia din urm conferind consisten a necesar gr similor.4. folosesc liniile procedeelor Sharples sau Alfa-Laval pentru dezmucilaginare-neutralizare.Sec iile de rafinare continu winterizare-dezodorizare. y par ial .saturarea incomplet a dublelor leg turi ale acizilor gra i. HIDROGENAREA ULEIURILOR VEGETALE Pentru fabricarea margarinei i a altor gr simi vegetale este necesar modificarea temperaturii de topire a gliceridelor din uleiurile fluide prin adi ia de hidrogen la dublele leg turi ale radicalilor acizilor gra i nesatura i din trigliceride. rezultând acizi gra i satura i cu acela i num r de atomi de carbon .conduce la saturarea tuturor leg turilor duble. astfel c se ob in uleiuri solidificate care con in un amestec de acizi gra i satura i cu acizi gra i nesatura i. Adi ia hidrogenului la dubla leg tur eterogen .

Hidrogenarea uleiurilor poate decurge: y selectiv .când are loc hidrogenarea concomitent a acizilor gra i monoi la radicali mai pu in satura i . grade de saturare diferite. îns . Un model al reac iilor posibile în timpul hidrogen rii poate fi construit pe baza schemei urm toare: Acid linoleic Acid linolenic Acid oleic Acid stearic Acid izolinoleic Aceasta situa ie ridic problema selectivit ii procesului de hidrogenare. În compara ie cu hidrogenarea neselectiv .Ca + Cat Aceste complexe active reac ioneaz între ele. Prin aceasta. procesul de hidrogenare selectiv determin reducerea con inutului în acizi polinesatura i i acizi satura i. Uleiurile sunt formate din molecule de trigliceride care posed . datorit c reia se îmbun t e te plasticitatea i stabilitatea propriet ilor organoleptice Etapele reac iei de hidrogenare sunt: difuzia reactan iior pe suprafa a catalizatorului.dac hidrogenul se fixeaz mai repede la radicalii cei mai nesatura i decât neselectiv . y polinesatura i. uleiul hidrogenat selectiv ob ine o compozi ie mai omogen . . conducând la un compus saturat i eliberând catalizatorul.

presiunea optim variind între 1. iar celelalte etape sunt lente. desorb ia produ ilor de reac ie . cre terea vitezei de reac ie nu este semnificativ y temperatura de hidrogenare influen eaz direct propor ional viteza de reac ie. sunt rapide. cu sau f r suport de Kieselgur. determinând viteza Prima si ultima etap global a procesului.200°C. y presiunea de hidrogenare influen eaz favorabil reac ia: viteza de hidrogenare cre te cu presiunea de lucru.4% fa gr sime. Îns .160. pe m sur în aceea i rela ie este uzeaz (apar fenomene de învechire i otr vire a catalizatorilor). y intensitatea amestec rii asigur men inerea catalizatorului în stare de suspensie i continu a hidrogenului în toat masa. este pulverizat în atmosfer de hidrogen . activitatea acestuia scade. 380°C.3-0. dar peste 0. Catalizatorii de hidrogenare ce pot fi utiliza i sunt :  catalizatori de nichel pur. hidrogenarea în atmosfer sta ionar de hidrogen. catalizatori de amestec Hidrogenarea uleiurilor vegetale se poate face în proces discontinuu sau continuu..  reac ii între moleculele în stare adsorbit în mai multe etape. Viteza de hidrogenare este dependent de urm torii faeton : y activitatea i cantitatea catalizatorului folosit .. ceea ce conduce la i distribuirea uniform între 160-240°C (în func ie de selectivitatea procesului): pentru gr simi moi .180.exist o rela ie direct propor ional ce catalizatorul se de între activitatea catalizatorului i viteza de hidrogenare. con inând suspensia de catalizator. Hidrogenarea discontinu se poate realiza prin urm toarele metode : * * hidrogenarea cu barbotare de hidrogen în masa uleiului. i cantitatea de catalizator folosit . gr simi tehnice > cre terea vitezei de hidrogenare.. Presiunea sc zut favorizeaz selectivitatea. catalizatori din aliaje cu nichel. gr simi pentru margarina . . difuzia produ ilor de reac ie în mediu. temperatura de hidrogenare variaz 200°C .5-2. în care uleiul.0 daN/cm2.

05%. în care catalizatorul se folose te sub form i d rezultate bune atunci când se un singur sortiment de ulei hidrogenat.* hidrogenarea cu circula ie atât a uleiului cuprinzând catalizatorul. Înfunc ie de forma de utilizare a vehicula i prin mai multe coloane de reac ie . aciditatea liber corespunde a uleiului trecut la hidrogenare este > acestei limite este suficient numai . Prelucrarea final a uleiurilor hidrogenate comestibile se face prin rafinare. care variaz liniar cu temperatura de topire. începând cu neutralizarea alcalin . în care reactan ii sunt amesteca i i hidrogenarea cu catalizator sta ionar. Dac aciditatea liber dezodorizarea. cât i a hidrogenului (circula ie combinat ). Hidrogenarea continu este mai pu in selectiv prelucreaz catalizatorului metodele aplicate sunt: * hidrogenarea cu catalizator în suspensie. * de sit sau buc i special tratate pentru a avea suprafa a activ Sfâr itul procesului se stabile te prin determinarea temperaturii de topire (care cre te) sau prin m surarea indicelui de refrac ie. Aceste metode difer între ele prin modul în care se poate ob ine contactul hidrogenului cu masa de ulei i catalizator. dac 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful