Está en la página 1de 16

PRESENTACIÓ

JUNTS PODEM CONVERTIR BÉTERA EN UNA CIUTAT DINÀMICA I PLENA D’OPORTUNITATS


“Si busques resultats distints, no faces sempre el mateix” Albert Einstein
Bétera s’ha convertit en una ciutat en pocs anys, però la transformació necessària no s’ha donat com molts
desitjaríem. L’immobilisme de l’ajuntament, la pèssima gestió i la falta de projectes de futur és la tendència general dels
últims governs municipals. La manca de serveis, d’infraestructures viàries, centres educatius, transport públic, zones d’oci i
comercials, ens ha deixat un poble amb molts problemes per resoldre. A més, cal sumar l’increment dels impostos per fer
front a un augment de les despeses corrents municipals que en la majoria de casos s’han triplicat de manera disbaratada i
descarada (personal, serveis jurídics, jardineria, neteja, manteniment, compra de material, etc).
Nosaltres som un grup de gent que veiem necessari canviar Bétera. Per això, també hem estat els primers en canviar
i hem creat amb voluntat ferma un projecte tan ambiciós i novedós com COMPROMÍS PER BÉTERA. A Compromís estem to-
tes i tots els que des de l’esquerra, el valencianisme i l’ecologisme treballem per Bétera des de fa més de 15 anys de manera
seriosa i desinteressada. Compromís és una coalició “descaradament” oberta a aquells que vulgueu participar de la política
municipal des d’una opció totalment diferent a la resta. Sigueu d’on sigueu i visqueu on visqueu, sou benvinguts a Compro-
mís.
El nostre programa arreplega tot allò que portem denunciant i reclamant a l’equip de govern durant la present legis-
latura: racionalització de la despesa pública , transparència i participació, rebaixa d’impostos. També algunes idees novedo-
ses que volem posar en marxa donada la greu situació de Bétera.
Que els més de 1600 aturats de Bétera puguen trobar treball, passa per convertir Bétera en una ciutat dinàmica ple-
na d’oportunitats; comercials, industrials, agrícoles i de serveis. Això requerix d’un treball ben fet i d’un gran esforç de planifi-
cació en la millora dels serveis i infraestructures.
Hem de creure en la capacitat que tenim tots els veïns i veïnes de Bétera i en la potencialitat dels diferents barris i
urbanitzacions del terme que requerixen de millors serveis i comunicacions amb el nucli urbà i que, sense cap dubte, són la
millor font d’oportunitats per aconseguir de Bétera la ciutat que volem i necessitem.
Nosaltres hem canviat i estem canviant sols motivats en millorar Bétera. Només demanem que vosaltres feu una cosa
diferent durant la present Campanya. Si vos agraden les nostres idees, ajudeu-nos a transmetre a la vostra gent (veïns, famí-
lia, amics, …) que hi ha una bona opció política en què confiar en estos temps tan complicats.
Tots no som iguals. Compromís som gent com Tu!!
PLA D’OPTIMITZACIÓ DELS COMPTES PÚBLICS
DISMINUCIÓ DE LA
• JARDINERIA: Apostarem per jardins
mediterranis , perquè són autòctons i barats de DESPESA PÚBLICA
mantenir.
• SERVEIS EXTERNS: Traurem a concurs públic tots els serveis i recursos municipals basant-nos en criteris de
qualitat i baix cost (fem, neteja viària, neteja edificis públics, jardineria, informàtica, etc).
• PLA INTEGRAL D’ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL: Apostarem per les energies renovables als edificis mu-
nicipals i per la il·luminació de baix cost als edificis i carrers.
• COMPRA DE MATERIALS: Adquirirem materials amb criteris de proximitat i baix cost.
• SERVEIS JURÍDICS: Traurem a concurs públic un servei jurídic amb criteris d'eficàcia i d'economia.
• CÀRREGUES POLÍTIQUES: Adequarem el número de regidors alliberats en funció de les necessitats reals.
Rebaixarem els sous dels regidors amb dedicació exclusiva un 10%. Eliminarem la figura dels assesors
polítics.
• REBAIXA ACTES PROTOCOLARIS: Limitarem el número d'actes protocolaris als imprescindibles i adequa-
rem els costos dels actes que siguen necessaris.
• LLOGUER D’EDIFICIS: Centrarem tota l’activitat municipal als edificis i parcel·les públiques de què disposa
l’Ajuntament. Eliminarem els lloguers del carrer Alfàbegues i Frutos Bétera.
• PLA DE RACIONALITZACIÓ D’IMMOBLES I PATRIMONI MUNICIPAL: Aprofitarem al màxim tots els edificis
de què disposa l’Ajuntament i concentrarem els serveis municipals. Rebaixem el cost de manteniment del
12 edificis municipals.
• PERSONAL: Estudi de racionalització i dimensionament municipal i mesures necessàries per reduir i opti-
mitzar la partida de personal.
PLA D’OPTIMITZACIÓ DELS COMPTES PÚBLICS
TRANSPARÈNCIA I
PARTICIPACIÓ • Presentarem un butlletí anual per informar a la pobla-
ció de les despeses municipals detallades i de l'estat
dels comptes.
• Publicarem en el web municipal les despeses generades per les empreses que superen una facturació
anual de 1000 €.
• Publicarem els sous anuals dels regidors desglossats per conceptes retributius.
• Tots els concursos públics per la concesió de serveis municipals seran oberts a la població i explicats
amb tot detall (fem, neteja viària, jardineria, serveis jurídics, etc.).
• Reactivarem el Consell de participació ciutadana fent que una part dels pressupostos siguen participa-
tius.
• Impulsarem la creació del Consell veïnal amb representació dels diferents barris del nucli urbà i de les
urbanitzacions.

• Rebaixarem la Contribució en la mida del possible i ajustarem els REBAIXA IMPOSTOS


imposts públics als serveis rebuts pels ciutadans.
• Defensarem la congelació o reducció a la baixa dels valors cadastrals davant el Ministeri i
la Conselleria d’Hisenda.
• Bonificarem la instal·lació de sistemes d’energies renovables a les vivendes.
• Instarem al Consorci València Interior a la revisió del cobrament de la taxa de
residus, ja que la planta on s’han de tractar no està iniciada..
• Bonificarem la utilització de vehicles menys contaminants i cotxes elèctrics.
PLA D’ESTÍMUL ECONÒMIC: TREBALL I IDEES

• Retallarem la taxa de taules i cadires a l'hostaleria per l’ocupació de la via


IMPOSTS
pública. La taxa serà gratuïta durant els mesos d’hivern.
• Bonificarem un 75% el ICIO (Impost de construcción i obres) de totes les empreses que
s’ubiquen al polígon industrial de l’Horta Vella i que oferisquen ocupació local.

TRANSPORT PÚBLIC I
• Exigirem un increment de la freqüència del metro
INFRAESTRUCTURES perquè arriben els trens cada 15 minuts.
VIÀRIES • Exigirem l’augment de l'aparcament de l’estació
duplicant, almenys, les places.
• Demanarem una neteja regular de l’estació així com la creació de jardins i zones verdes.
• Estudiarem la creació d'un servei d’autobusos que connecte urbanitzacions i nucli urbà i
que puga ser utilitzar per la joventut els caps de setmana.
• Ronda Bulevard Sud que envolte el nucli urbà de Bétera des del polígon industrial de
l’Horta Vella fins la ctra. Sant Antoni i la prolongació fins la rodona de la ctra. d'Olocau a
l’altura de la urbanització de La Masia.
• Pla integral de camins que prioritze les vies principals que donen accés des de les
urbanitzacions al nucli urbà.
PLA D’ESTÍMUL ECONÒMIC: TREBALL I IDEES
COMERÇ • Millora de l’entramat urbà (voreres, mobiliari urbà, carrers,
estacionaments, etc) de les zones més comercials de Bétera.
• Estudi d’implantació d’una àrea comercial, recreativa i cultural integrada al nucli urbà
que oferte els serveis que requerixen el veïnat de Bétera, Nàquera, Serra, Olocau i
urbanitzacions. L’Ajuntament intervindrà en el disseny i apostarà per crear infraestructures
públiques, recreatives i comercials que servisquen de motor de la zona (mercat municipal, cen-
tre de la joventut i recreatiu, auditori i cinema a l’aire lliure, parc urbà i zones d’esplai, pistes
d'skate, etc.).

• Fomentarem la creació de cooperatives, empreses de treball associat


i/o empreses. Estes rebran l’ajuda necessària per a la seua creació,
AGÈNCIA
ajudes a la formació i cessió d’espais municipals en què ubicar-se i DESENVOLUPAMENT
vendre els productes o ofertar els serveis.
LOCAL
• Dinamització del sòl industrial:
⇒ Crearem els serveis necessaris per facilitar l’entrada d'empreses noves al polí-
gon industrial.
⇒ Arribarem a acords amb els propietaris de sòl per gestionar-lo des de
l’Agència de Desenvolupament Local.
⇒ Modificarem el nom de la parada del metro “Psiquiàtric” per “Horta Vella”.
• Millorarem els accesos per a vianants i la il·luminació de la parada del
metro que conduïxen al polígon.
1. 2. 3. 4. 5.

12. 13. 14. 15. 16.

22. 23. 24. 25. 26.


6. 7. 8. 9. 10. 11.

17. 18. 19. 20. 21.

1.Cristina Alemany 2.Jose Rodado 3.Joano Baudés 4.Neus Sánchez 5.Francesc Vila 6.Roser
Asensi 7.Enric Álvarez 8.Pilar Carrasco 9.Luciano Gutiérrez 10.Raquel Puig 11.Pep Gil
12.Carmen Taroncher 13.Ángel Rivero 14.Carme Ricart 15.Joan Carles Melitón 16.Amparo
Campos 17.Josep Ramon Aparisi 18.Rosario Valero 19. Francesc Bosch 20. Amparo
Martínez 21. Pau López 22. Rebeca Ten 23. Francesc Gil 24. Cristina Martínez 25. Ángel
Domínguez 26. Miquel Calvet
SERVEIS SOCIALS I EDUCACIÓ
SERVEIS
• Apertura de la residència/centre de dia i oci per als nostres majors a la Casa SOCIALS
Nebot.
• Atenció a la gent major i famílies sense recursos.
• Polítiques actives d’ocupació dirigides a joves, aturats de llarga durada i col·lectius amb dificultats
d’integració laboral. Ens centrarem en la demanda d'empreses que s’ubiquen a Bétera i en deman-
des reals de mercat.
• Pla municipal integral contra el maltractament i la discriminació de gènere: reeducar i sensibilitzar la
ciutadania, facilitar els tràmits per fer efectiva la denúncia, garantir la protecció de la víctima .
• Oficina del Nouvingut: Ajudarem i assessorarem en els primers tràmits i facilitarem la integració dins
el teixit social local.

EDUCACIÓ
• Extensió a Bétera de l’Escola Oficial d’Idiomes de Llíria.
• Ampliarem l’oferta de l’Escola Permanent d'Adults, entre d'altres l’accés a mòduls formatius de
grau mitjà i superior.
• Sol·licitarem a la Conselleria el tercer col·legi públic d’infantil i primària.
• Trametrem la petició a la Conselleria per a l'ampliació i millora de l’IES Les Alfàbegues per incre-
mentar l’oferta de mòduls professionals (mòduls de jardineria i escola d’hostaleria).
CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS

JOVENTUT • Crearem un Casal de la Joventut i Punt d’Informació Jove.


• Zones d’esplai i d’oci amb pistes d’skate, rocòdrom, …
• Fomentarem l’associacionisme juvenil.
• Dinamitzarem el Consell de la Joventut amb projectes periòdics.
• Realitzarem activitats ocupacionals i de formació (idiomes, intercanvis, tallers, … )

• Donarem un suport major a l’esport base.


ESPORTS • Farem pistes esportives, pistes d’skate i rocòdroms als barris del nucli urbà i
urbanitzacions.
• Crearem el Consell de l’esport i l’Escola de Pilota Valenciana.

• Crearem un museu arqueològic i etnològic al Castell.


• Apostarem per la musealització i posada en valor de les zones arqueològiques de Bufi-
lla, Horta Vella, Tòs Pelat i Les Coves. CULTURA
• Crearem un Gabinet d’Ús i Promoció del Valencià.
• Pla municipal de foment de la lectura i l’escriptura.
• Agenda cultural continuada, àmplia i diversa, amb l'atenció especial als espec-
tacles de qualitat i en valencià. Prioritzarem totes les manifestacions
d’associacions locals.
• Crearem un cinema i auditori d’estiu.
• Recuperarem i senyalitzarem la toponímia tradicional del poble i del terme.
URBANISME I TERRITORI

PLA HABITATGE
• Estudi de la situació actual de l’habitatge.
• Estudi de la demanda actual de vivendes i necessitats futures.
• Registre Municipal de veïns i veïnes que demanden un habitatge.
• Borsa de vivendes en règim de lloguer per davall dels preus de mercat, en què els propietaris ce-
dixen la vivenda a canvi d’un lloguer garantitzat i se’ls retorna en els terminis estipulats i en per-
fectes condicions.
• Promoció de vivendes de protecció pública en règim de propietat i de lloguer en terrenys munici-
pals.

PLA ACCESSIBILITAT
• Crear un bon model d’accessibilitat:

⇒ Voreres amples.

⇒ Senyalització dels passos de vianants.

⇒ Rampes d’accés a les voreres i als edificis públics.

• Adaptar tots els carrers de Bétera a les normatives europees.


URBANISME I TERRITORI
PARCS INFANTILS I JARDINS

• Protecció de les zones enjardinades i dels parcs infantils per evitar el risc de carrete-
res o carrers pròxims.
• Ampliació de mobiliari urbà (bancs, taules, jocs infantils, etc).
• Neteja constant dels jardins i parcs infantils.
• Revisió permanent del mobiliari infantil per a què en tot moment acomplisca les normatives
europees de seguretat.

• Camps de cultiu i solars abandonats. ALTRES


⇒ Traurem una ordenança que obligue a mantindre nets els camps de cultiu i par-

cel·les/solars urbans. L’Ajuntament será el primer en netejar les seues parcel·les.


• Exigirem els serveis bàsics que necessita Bétera i que ha de fer la Generalitat:

⇒ Carreteres, trens cada 15 minuts, nous centres educatius, oferta

d’algunes especialitats al Centre de Salut i millora de l’atenció


primària, Oficina del SERVEF, etc.
URBANITZACIONS
I NUCLIS DE POBLACIÓ
•PLANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ ALS NUCLIS DE POBLACIÓ: Millorarem la planificació de
les patrulles de policia i cuidarem la coordinació amb la resta de cossos de seguretat. Validarem els plans de seguretat
específics de cada urbanització.
• RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS EN RECINTES TANCATS: Proposarem la renovació de tot tipus de contenidors i
n’introduïrem de brossa. Els situarem millor i els protegirem del mal úso dels animals, amb recintes als quals accediran
solament veïns.
• PRIORITAT A LES COMUNICACIONS AMB EL CENTRE. MILLORES DE SERVEIS: Buscarem per a la manca de transport
públic de tots els barris i urbanitzacions amb el centre de Bétera. Adequarem els actuals camins perillosos sense seña-
lització ni manteniment eficaç a les noves necessitats veïnals. Mediarem per la millora de serveis comocorreus, telè-
fon, gas, aigua...
• COSTOS DE PLANS D’URBANITZACIÓ RACIONALS I CONSENSUATS: Replantejarem el paper de les Agrupacions d’Interés
Urbanístic i farem valer les opinions d’associacions i juntes de veïns. Les despeses d’urbanització hauran de ser pacta-
des per ampli consens i estudiarem que no es produïsquen abusos pels promotors.
• AGILITZACIÓ EN LA RECEPCIÓ DE LES URBANITZACIONS: S’han d’agilitzar les recepcions d’obra de les urbanitzacions.
No podem tenir veïns de primera i de segona segons visquen en barris recepcionats o no i privarlos de serveis. Execu-
tarem l’obligació de l’Ajuntament de netejar carrers, procurar serveis d’aigua potable, cuidar la seguretat dels veïns,
etc.
• DIÁLEG FLUID I CONSELL VEÏNAL: Facilitarem la representació de membres de les juntes i associacions de veïns al Con-
sell de participació ciutadana.
• CONTROL i SENYALITZACIO DEL TRÀNSIT: Se senyalitzaran carrers i vials per minimitzar l’impacte de les pèssimas co-
municacions.
• INTEGRACIÓ SOCIAL i CULTURAL EN EL MUNICIPI: Intentarem dotar als nuclis de població d’espais per a poder realiztar
reunions i tenir vida social yipartipativa. Festes, actes socials i culturals, informació municipal i butlletins, hauran de
circular fluïdament entre el centre i la perifèria.
• PLAND’OCI JUVENIL ESTIVAL: Proponsarem plans de col·laboració d’oci actiu a les urbanitzacions: activitats esportives,
culturals i educatives.
A Bétera,
Cristina i Jose.

A les Corts, Enric i Mónica.

Calificar