c 

 ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? !" !" ? ?? ? ? ? ? ? ? ? #? #?? g  ?   ?  .

? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?? ? ?.

 ?  ?? ?.

 ???????   ? ? ? ? ?   ?  .

@ 8 .@ CC DF @  .. ? ? $  ? %&'() %*+. /0 12 .+ ??- .A <5? DE @  ? B? . 0342/2506 7 8  9: .< 95 < : => : =? ?  9.

? ? 6@ GCGG HIDF ? DE ? ? ? .

? ? ? 6A 6@ GCGG 5 A  .

A !" JCCC LM A !" J O !" 6A DE !" GC LN HP LM !" < LN 6 DF !" ? .@ 8 . DE HIDF .A LN $ .A J A CK LM  G 6 J  9G<9CC 8 J< KJ 9<9KJ< LN !" CJ 6 !" 59.A !" < CJ G9CC 8 .

 c  .

              ܸ ൌ ܿ‫ ݁ݐ‬$ ൌ Ͳ   ܸଵ ൌ ͳ‫ݏݐܮ‬Ǥ ଵ ൌ ͳͲͲL 9‫ܮ‬Ǥ Ǥ <   ܸଶ ൌ ͳ‫ݏݐܮ‬Ǥ ଶ ൌ ͳͲͲL 9‫ܮ‬Ǥ Ǥ < ௏ ௠ ൌ ‫ݒ‬ଵ $ ൌ ௏ ௩భ ൌ ଴Ǥଵ ଴Ǥ଴଴ଵ଴ସଷ $ ‫ݑ‬ଵ ൌ Ͷͳ͹Ǥ͵͵ ‫ݒ‬ଵ ൌ ͲǤͲͲͳͲͶ͵ ܶଵ ൌ ͻͻǤͲʹ ‫ݒ‬ଶ ൌ ͲǤͲͲͳͲͶ͵ ଶ ൌ ͹ͲͲL  ‫ݒ‬௅஼ ൌ ‫ݒ‬௅ ൌ ͲǤͲͲͳͲͶ͵ ܶ ൌ ͳͲʹǤͶͳ  ‫ݑ‬௅஼ ൌ ‫ ݑ‬ൌ Ͷ͵ͷǤͺͷ ܳ െ ൌ οܷ ܳଵ՜ଶ ൌ ݉9‫ݑ‬ଶ െ ‫ݑ‬ଵ < $ ܳ ൌ ͻͺǤͺͺ9Ͷ͵ͷǤͺͷ െ Ͷͳ͹Ǥ͵͵< ܳ ൌ ͳͺ͵ͳǤʹͷ͹͸L  ο‫ݐ‬൫ܳ െ Q ൌ ο݄9݉<9ο‫<ݐ‬    െ ൌ ο݄Ǥ ݉  ൌ 9݄ଶᇱ െ ݄ଷ<Ǥ ݉ $ ൌ ͻͷǤͺͺ9ʹ͹͸͵Ǥͷ െ ʹ͸͹ͷǤͷ<  ൌ ͺͶ͵͹ǤͶͶL   ‘”–ƒ–‘–‡‡‘•ǣ ܷଵ ൌ Ͷͳ͹Ǥ͵͵9ͻͷǤͺͺ< ൌ ͶͲͲͳ͵Ǥ͸ͲͲͶL  ܷଷ ൌ ʹͷͲ͸Ǥͳ9ͻͷǤͺͺ< ൌ ʹͶͲʹͺͶǤͺ͸ͺL  ்ܳ ൌ 9ܷଷ െ ܷଵ < ்ܳ ൌ 9ʹͶͲʹͺͶǤͺ͸ͺ െ ͶͲͲͳ͵Ǥ͸ͲͲͶ< ்ܳ ൌ ʹͲͺ͹ͲͺǤ͹Ͳ͹͸L ͺͶ͵͹ǤͶͶ ൌ ͻͷǤͺͺL Ǥ .

 c  .

 ൌ ͳǤͲ͵͵ DFRS ௠మ  ൌ ͲǤͳͲͳL    ଵ ൌ ͳǤͲ͵͵.

      ‫ݒ‬ଵ ൌ ͲǤͲͲ͵ͳͷͷ DF   ܸ" 9ͳ െ ‫<ݔ‬Ǥ ‫ݒ‬௅ௌ ൌ ܸ௩ ‫ݔ‬Ǥ ‫ݒ‬௏ௌ ൌ…–‡Ǥ ‫ ݒ‬ൌ ܿ‫݁ݐ‬Ǥ9TUV…‡•V.

< •—VW ݉ ் ൌ ͳL Ǥ ௠ ‫ ݔ‬ൌ ೡ $ ‫ ݔ‬ൌ ݉௩   ௠య  ௠೅ ‫ ݒ‬ൌ ‫ݒ‬௅ௌ ൅ ‫ݔ‬9‫ݒ‬F െ ‫< "ݒ‬ ͲǤͲͲ͵ͳͷͷ ൌ ͲǤͲͲͳͲͶ͵ʹ ൅ ‫ݔ‬9ͳǤ͸ͺͳʹ െ ͲǤͲͲͳͲͶ͵ʹ< ‫ ݔ‬ൌ ͲǤͲͲͳʹͷ͸ͻ ݉௩ ൌ ͲǤͲͲͳʹͷ͸ͻL Ǥ ݉௅ ൌ ͲǤͻͻͺ͹Ͷ͵L Ǥ    c  .

 ? ‡˜ƒƒ’”‘…‡†‡”ƒ…ƒ”‰ƒ”—•‹•–‡ƒ†‡”‡ˆ”‹‰‡”ƒ…‹×…‘ VȂͳʹǤ     .

á •‡”ƒƒ•ƒ†‡ VǦͳʹ‡‡•‹•–‡ƒ…ƒ†‘ƒ’”‡•‹×ƒ…ƒ…‡ʹǤͶ͹ DFRS ௠మ ൌ ͲǤʹͶʹ.

# k? c         ݉ଷ ‫ ݒ‬ൌ ͲǤͲͺͷͳ͵͵͵ L ݉ൌ ͲǤͲʹͶ ൌ ͲǤʹͺͳͻL Ǥ ͲǤͲͺͷͳ͵͵͵ .

? á •‡”ƒƒ•ƒ†‡ VǦͳʹ‡‡•‹•–‡ƒ…ƒ†‘•‡‡ƒ…‘˜ƒ’‘”•ƒ–”ƒ†‘# ‫ݒ‬ௌ ൌ ͲǤͲʹͶ͸Ͷͷ͸ ௠య DF $ ݉ ൌ ଴Ǥ଴ଶସ ଴Ǥ଴ଶସ଺ସହ଺ ൌ ͲǤͻ͹͵ͺL Ǥ  .

.

.

? :         ‫ݒ‬ൌ ͲǤͲʹͶ ݉ଷ ൌ ͲǤͲͳ͹͸ ͳǤ͵͸ L ‫ ݒ‬ൌ ‫ݒ‬௅ௌ ൅ ‫ݔ‬9‫ݒ‬F െ ‫< "ݒ‬ ͲǤͲͳ͹͸ൌͲǤͲͲͲ͹͸͸͹൅ ‫ݔ‬9ͲǤͲʹͶͻͶͻ͸< ‫ ݔ‬ൌ ͲǤ͸͹Ͷ͹ 9 $ ݉௩ ൌ ͲǤ͸͹Ͷ͹ ͳǤ͵͸< ൌ ͲǤͻͳ͹͸L Ǥ c   .

 ݉ ൌ ͸ͻ L ݄ ݉X ൌ ͶͷͶ  L ݄ .

? ?.

 ? .

 ?? !.

 .

??!"? ? 7 8  5Y. ? ?  5 9. ்' 8 .்+ <? ?  9JJKK 8 GK< KCL? ? $ Z  8 JL ?#"$?%&? ? ? Û ?? !.

 .

? ? 7 8 ஼ 54 [.\2 ? ? 9GGG 8 CK< J? 7 J ? 7 K L? ? c  .\6 8 .

 DFR Û ? ?!.

 ??' ( ??? ? ?) ?? ?!.

 ??CC ^ ?? ? K ? ?! .

?.

 ?? ?!.

 ??CK DF R >]^ >] ??' ( ????) ??! .

? ? "? *.

 ?? .

??7?! .

?% ?? "? ? DFR DF *!??? ? ? ௌ G ^ ? ???????5 K ? ? >] ? ? ? _ K? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?????? 5 K ? ? ? ? LM ???????5  6 ? ? ? DF ? 7 8  `5 . 8 b ‫? ݒ‬ ? ? ? ? a KJJ 8 GCJJC9C<? ? . KJKK JG9C<? ? ? ? ? ? ? ? ? ? DE a KJKK DF ? . DE c KJC DF? . a ‫?? ݒ‬ ? .-? ? ? ? ? ? Û ??????a . +++. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Û ???????.  `5.

 ? c     ‫ ݑ‬ൌ ݄ െ ᇱ ‫ݒ‬ ‫ ݑ‬ൌ ͳͶͷ͸Ǥͺ͵Ͷ െ ͹Ͷ͵Ǥͳ͵Ͷ9ͲǤͳ͹ͳͶ͸Ͷ< D ‫ ݑ‬ൌ ͳ͵ʹͻǤͶͳ  DF  ݄ ൌ ‫ ݑ‬൅ ‫ ݒ‬ ݄ ൌ ͳ͵ʹͻǤͶͳ ൅ ͳͶʹͳǤͻ9ͲǤͳ͹ͳͶ͸Ͷ< D ݄௘ೇ ൌ ͳͷ͹͵Ǥʹͳ DF  ? c   ൌ ͳʹͶͷǤͶL ݄ ൌ ݄S ൅ ‫ݔ‬9݄SF < ݄ ൌ ͵͵͵ǤͳͶͲ͹ ൅ ͲǤͺͷ9ͳͳ͵ͶǤ͸ͶͶͶ< L ݄ௌ ൌ ͳʹͻ͹Ǥͷͺͺ L ? b!-.

 ܳ ൌ ͳ9ͳʹͻ͹Ǥͷͺͺ< െ ሾͲǤͷ9ʹͷ͵ǤͶͻ< ൅ ͲǤͷ9ͳʹͻ͹Ǥͷͺͺ<d ܳ ൌ ͷʹʹǤͲͶͻL  c   .

 ? Õ      ௜ ? ൌ ʹͲܽ‫ ݉ݐ‬ൌ ʹǤͲʹ͸ͷ.

ܽ L L ݉ ൌ ͶͲͲ ൌ ͲǤͳͳͳ ݄ ݄ %*  ߟ௜ ൌ %  & (  ͵ܽ‫ ݉ݐ‬ൌ ͲǤ͵Ͳ͵ͻ.

ଵ ൌ ͳͻͳǤ͹ͺͻ െ ͺǤ͵ͳͶͶ͹. ܽ ܶ ൌ ʹ͹  ൌ 9݄ଵ െ ݄ଶ௜ <݉ c"݄ଵ v  ߟ௜  ܶǤ ݀ ൌ ݀‫ ݍ‬൅ ݀‫ ݍ‬  ݀ ൌ Ͳǡ Ԣ‫ ܫ‬Ԣ  ൌ ͲǤͺ ഥ ௛೅ ହସ D ݄തH ൌ ݄ത ்భ $ ݄ ்భ ൌ ௉ெభ ൌ ଶ଼Ǥ଴ଵଷ $ ݄ ்భ ൌ ͳǤͻʹ͹͸ D௠௢" ‫ݏ‬ҧ்భ ൌ ‫ݏ‬ഥH ்భ െ ܴത. ͵ ൌ ͳͺʹǤ͸ͷ .

ʹͲ ൌ ʹͲ͹Ǥͷ͸ DF   H തതതത ݄ ்మ ൌ ݄ത ்మ ൌ ͸͵͸ͲǤͺͻͳͷ D D௠௢"  ݄ ்మ* ൌ ݄ ்మ ൌ ݄ത ்మ Ǥ . ʹͲ ൌ ʹͲ͹Ǥͷ͸ DF D ‫ݏ‬ഥH ்మ ൌ ͳͺʹǤ͸ͷ ൅ ͺǤ͵ͳͶͶ͹. ଶ ? D ‫ݏ‬ഥH ்మ ൌ ͳͺʹǤ͸ͷ ൅ ͺǤ͵ͳͶͶ͹.‫ݏ‬ഥH ்మ ൌ ‫ݏ‬ҧ்మ ൅ ܴത .

ൌ ͳ͹ͺͳͺ͹Ǥ͸ͷ L L ௜௢ ൌ 9݄ଵ െ ݄ଶ௜௢ <݉ ൌ 9ͳǤͻʹ͹͸ െ ͳ͹ͺͳͺ͹Ǥ͸ͷ<ͲǤͳͳͳ ൌ െͳͻ͹͹ͺǤ͸ͳͷL? ?   .