Tema 5

Innovació i canvi en el currículum de l’EF
Pere Molina

La necessitat del canvi educatiu
Societat i cultura moderna Societat i cultura postmoderna

Escola i EF moderna

Escola i EF postmoderna

La necessitat del canvi educatiu
¿Com està l’escola i el nostre sistema educatiu en l’actualitat?

Heterogeneïtat, indisciplina de l’alumnat, nivell acadèmic baix, burocratització docent, malestar del professorat, formació desorientada, estatus professional baix, reconeixement social escàs... ¿crisi?

¿És necessari el canvi educatiu?

Quan parlem de canvi educatiu?

quan realment s'ha produït una transformació, una modificació, de la realitat escolar, per tant, és susceptible de ser observat comparant la situació d'inici i la finalització del procés (A. Guarro, 2005)

Tipus de canvis educatius (Bolívar,
1999)

• Estructurals o formals • Canvis qualitatius de les práctiques

Processos de canvi (Carbonell, 2001)
Estructurals o formals En la práctica

PROCESSOS DE REFORMA De fora i dalt cap a dins i baix Adaptant els centres, el professorat i l’alumnat al sistema Èxit

PROCESSOS D’INNOVACIÓ De dins i baix cap a fora i dalt Adaptant el sistema als centres, al professorat i a l’alumnat Millora

Formació del professorat i canvi educatiu

Nivells del canvi (Fullan, 1982)
EXTREMAMENT DIFÍCIL Canvi real o profund transformació de creences, valors i ideologies que modelen les pràctiques i les assumpcions pedagògiques ús de noves habilitats, estils, estratègies i enfocaments d’ensenyament ús de nous materials o recursos per a l’ensenyament RELATIVAMENT FÀCIL Canvi aparent o superficial

El sentit subjectiu del canvi
El canvi educatiu depèn del que el professor faça i pense: és tan simple i tan complex com això (Fullan, 2002)
Factors personals que hi influeixen: – Coneixements previs – Situació personal – Motivació personal – Experiències prèvies – Concepcions sobre els estudiants, la matèria, l’educació...

El sentit subjectiu del canvi

Propòsit moral

CANVI EDUCATIU

Capacitat d’acció

(Fullan, 2002)

Reflexions finals
• No és modern allò que és recent o nou, o fem que ho parega, sinó allò que perdura i transforma la vida i la realitat (Gimeno, 2008) • Sabem que la innovació educativa implica canvi. Y encara, que no siempre, un canvi implica millora, tota millora implica un canvi (Fullan, 1992) • Si vullguem que tot seguisca com està, és necessario que tot canvie (G.T de Lampedusa)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful