Está en la página 1de 3

Barcelona 6 de Maig del 2011

A l’atenció del Dr Francesc Sancho Serena Secretari d’estratègia i coordinació de la Conselleria de Salut Generalitat de Catalunya

En relació al Document “PROPOSTA per a la CREACIÓ dels PROTOCOLS ASSISTENCIALS i per a la potenciació d’UNITATS de REFERÈNCIA pels SSC (SFC-EM, FM i SQM), què fou lliurat el 2 d’Abril i enregistrat al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb nombre d’entrada 0336E/5220/2011 i amb el codi intern d’ASSSEM FJSSC110301.Form i del qual tornem a enviar-vos còpia, en el què es feia esment a la PREOCUPANT SITUACIÓ SOCIOSANITÀRIA d’un col.lectiu format per malalts i familiars de patologies de Sensibilització Central (Síndrome de Fatiga-Encefalomielitis Miálgica, Fibromiàlgia i Síndrome Químic Múltiple) i en el què es feia referència a l’incumpliment i/o la constatació dels següents aspectes: INCUMPLIMENT de la RESOLUCIÓ PARLAMENTÀRIA de CATALUNYA 203/VII. Constatació del caràcter ORGÀNIC d’aquestes patologies, concretament una ETIOLOGIA INMUNO-INFECCIOSA en el cas del SFC-EM. FRACÀS rotund en la MANCA D’ORIENTACIO de les ACTUAL UNITATS conformades per ESPECIALISTES NO ADEQUATS.

-

Us vàrem fer una PROPOSTA per la qual, mitjantçant una COMISSIÓ multidisciplinària, s’elaboressin uns PROTOCOLS què recollissin el MARC ASSISTENCIAL d’aquestes patologies de Sensibilitat Central. En aquesta PROPOSTA es tractava en detall de com hauria de ser aquesta COMISSIÓ D’EXPERTS encarregada d’elaborar els PROTOCOLS, i de quina manera aquests haurien d’incloure aspectes com la unificació de criteris diagnòstics i tractaments (en base a la naturalesa orgànica i no psicològica d’aquestes patologies), definició dels paràmetres de diagnosi, proves de suport, detecció de comorbitats greus etc,

Així mateix es van donar uns TERMINIS tant per la creació d’aquesta COMISSIÓ (1 mes a partir de l’entrega del document FJSSC110301.Form d’ASSSEM) com per l’elaboració del PROTOCOLS (6 mesos a partir de la creació de la COMISSIÓ). I donat que ja han passat més de 2 mesos des de l’entrega del document en qüestió i no havent-se rebut notícies ni cap tipus de contacte per part del Departament de Salut, i tal i com vam anunciar en el primer paràgraf de l’esmentat document, on diu textualment: “A causa de l’incompliment majoritari de la mateixa (fa referència a la Resolució 203/VII) tant en accions, qualitat i terminis, i com a mesura prèvia a l’ única ja possible, la via judicial, (…)”, I essent consequents i corresponsables amb la nostra decissió i davant l’actual situació de NEGLIGÈNCIA que aboca a milers i milers de persones a una situacio insostenible,

Els hi comuniquem que, EN LES PRÒXIMES SETMANES iniciarem la COORDINACIÓ de COL.LECTIUS i PERSONES vinculades als SSC, per tal de portar a terme totes aquelles ACCIONS LEGALS i de FORÇA que puguin CAPGIRAR una SITUACIÓ que, a dia d’avui, es troba ancorada en el passat i que és de difícil assumpció i comprensió donada la seva gran prevalença i gravetat.

I així ho signem a tots els efectes legals i jurídics oportuns En Barcelona a 6 de Maig del 2011

José Luís Rivas

Clara Valverde

President d’ ASSSEM

Presidenta Liga SFC