Está en la página 1de 8

Podes confiar en

Ánxeles Vázquez,
candidata á alcaldía de Melide anuais que destina a máis especialidades
Cales son os moti- deran conta de que tou ocultar en todo
vos polos que se os amiguísimos, o de- momento evitando Xunta para a depen- entre outras cousas,
presenta como can- rroche e o autorita- nomear todo o que dencia e a axuda a isto todo é posible si
didata á alcaldía? rismo son sempre o facía referencia a cal- domicilio. traballamos arreo,
resultado dun matri- quera das actuacións En tan só dous anos lembro que en pouco
Porque estou conven- monio de convenien- do goberno autonó- a Xunta de Feijóo mais de 2 anos de go-
cida que podo sacar cia e isto é un fiel mico en Melide. leva invertido en Me- berno na alcaldía con-
adiante proxectos reflexo do que ocorre Podo poñer varios lide mais de 3,5 mi- seguín unha matrona
para Melide con miras hoxe en Melide. exemplos como a llóns de euros. para Melide, custán-
de futuro e que que- donos moito pero
daron paralizados por hoxe en día podemos
faltarnos un puñado gozar dese servizo.
de votos para alcan-
zar a maioría abso- Que sería o primeiro
luta nas eleccións que faría de entrar
municipais do 2007 ó na alcaldía?
facer o BNG- PSOE
unha campaña de en- Sen dubidalo unha
gano que catro anos auditoría para que
despois quedou ó todos teñamos claro o
descuberto. que nos oculta este
goberno e reorganizar
Hai quen opina que certos servicios.
non se deben ter va-
rios cargos en polí- Pode comprome-
tica, no seu caso terse a reducir o
vostede é Deputada gasto do Concello?
Nacional, de saír eli-
xida alcaldesa que Pódome comprome-
vai facer? ter a reducir un 30 %
os gastos destinados
Teño claro que é in- a políticos, xa que
compatible se se unha vila como Me-
quere gobernar ben , lide e con 700 desem-
e si estou aquí non pregados non pode
debo de estar en Ma- ter 4 dedicacións ex-
drid. clusivas, un asesor de
comunicación, un
En Melide vai suce- Influíu positiva- posta en marcha da Que priorizará vos- asesor musical, un
der o mesmo que na mente para Melide residencia, pista poli- tede para Melide? asesor xurídico, un
Xunta en catro que gobernara Fei- deportiva ó carón do asesor en urba-
anos; desbancarase jóo na Xunta? IES, parque biosau- O Plan Xeral de Orde- nismo... . Tan só en
ao bipartito? dable para os nosos nación Municipal soldos a políticos, os
A Xunta de Galicia co maiores, coche pro- (PXOM), solo indus- melidenses pagaron
Os 4 anos de bipartito Presidente Feijóo fa- tección civil, moto po- trial mais barato , 240.000 € máis en 4
PSOE-BNG na Xunta voreceu e apoiou a licía local, asfaltado obradoiros de em- anos que nos que es-
só serviron para que Melide a pesar de que de pistas no rural ou prego, un novo centro tivo gobernando o
tódolos galegos se Socorro Cea o inten- os mais de 18000 € médico dotado de Partido Popular.
A débeda recoñecida en pleno por
Socorro Cea ascende a 3.679.769,89 €
(Máis de 600 millóns das antigas ptas)

Máis de 1.000 facturas sen recoñecer


e o dobre de débeda bancaria
Un novo informe de intervención de marzo de 2011 con-
firma unha vez mais a situación crítica do Concello de Me-
lide advertindo os técnicos que chegamos ó límite de
endebedamento . Na actualidade o bipartito ten sen reco-
ñecer máis de mil facturas por importe de 1.187.565,81 €
ó que temos que engadir unha débeda bancaria que se-
gundo os informes de intervención ascende a
2.492.204,08 €.
A situación actual do Concello é de miseria económica.
O Ministerio de Economía, a Xunta e a
Deputación advirten da grave situación
económica do Concello de Melide
A Deputación emitiu re-
centemente un informe
no que avisa de impor-
tantes desaxustes eco-
nómicos no Concello de
Melide.
A alcaldesa Socorro Cea
e o seu aliado político
Manolo Prado intentaron
por tódolos medios ocul-
tar a verdadeira situa-
ción económica do
Concello melidense,
pero o informe econó-
mico financeiro reali-
zado pola Deputación
Provincial explica clara-
mente a evolución eco-
nómica do Concello
dende o ano 2006 ( PP)
hasta o ano 2009 (BNG-
PSdeG).
Este informe nunca se
fixo público por parte do
BNG-PSdeG, a pesar de
que foi solicitado en moi-
tas ocasións polo PP.
O Goberno Bipartito de Melide incrementa
o gasto de persoal, reduce as inversións
e solicita un préstamo por ano

COMO SE PODE APRECIAR, AS PORCENTAXES DESTAS GRÁFICAS SON ARREPIANTES:


UN INCREMENTO EXCESIVO EN GASTOS DE PERSOAL E PRÉSTAMOS; UNS INGRESOS
INFLADOS AMPLAMENTE E UNHA DISMINUCION DOS INVESTIMENTOS. ESTES SON OS
AUTÉNTICOS EXEMPLOS DUNHA MALÍSIMA XESTIÓN ECONÓMICA DE XEITO EVIDENTE.
CON TODO, AS PORCENTAXES DO PP, QUE NON FAI TANTO TEMPO TANTO CRITICABA O
BNG CANDO ESTABA NA OPOSICIÓN, NON DEBÍAN SER TAN MALOS COMO PRETENDÍAN
FACER VER OS NACIONALISTAS.

NESTE SENTIDO, RECORDARLLE A O BNG DE MELIDE AQUILO DE QUE "PARA DICIR


MENTIRAS E COMER PESCADO, HAI QUE TER MOITO COIDADO".
O PP proba documentalmente que
o Concello ten recibos de luz sen
pagar dende xullo de 2009
A débeda coa hidroeléctrica de Melide chega aos 320.448,58 €
(mais de 53 millóns das antigas ptas) e os intereses de demora.

De non facerse efectivo o pago en 4 meses, tal e como establece a lei, a empresa
advertiu por escrito con data 12 de abril de 2011 que procedería ó corte de sub-
ministro eléctrico na escola infantil, pavillón de deportes, colexio, residencia ter-
ceira idade, campo de fútbol entre outros. Unha vez máis , tal e como nos ten
acostumados, Socorro Cea é a única que engana a Melide, os demais aportamos
documentación. A verdade é o noso mellor aval.
Cea e os membros da Xunta de Goberno Local
piden aprazar a declaración como imputados
pola presunta prevaricación, cohecho e
falsificación da depuradora hasta o 25 de maio

Socorro Cea solicitou aprazar a comparecencia do día 4 de maio no


xulgado de Arzúa e esperar a que pasen as eleccións municipais ale-
gando que o seu avogado tiña outro xuízo para o mesmo día.
Socorro Cea neste xuízo terá que explicar como foi posible admitir
unha factura por 437.000 € e dar orde de pago a unha empresa a pesar
dos informes desfavorables e de reparo suspensivo por parte dos téc-
nicos municipais, xa que esta obra endexamais se chegou a come-
zar.
O PP de Melide viuse na obriga de chegar hasta aquí, xa que de non
ser así incorreriamos no delito de complicidade nos cargos que se lle
imputan a Socorro Cea.
Tivo que ser a Xunta de Núñez Feijóo
a que autorizase a autovía ó carón
do parque empresarial de Melide
Tivo que ser a Xunta de Galicia
de Feijóo a través da Dirección
Xeral da Conservación da Na-
tureza e os técnicos da Conse-
llería de Medio Rural os que
foron capaces de argumentar
ecolóxicamente que a Autovía
A-54 poida discorrer polo LIC
(Lugar de Interés Comunitario)
da Serra do Careón respetando
ás especies protexidas.
Manolo Prado e Socorro Cea
terán que dar explicacións ó
pobo de Melide dos motivos
polos que non fixeron público
no seu día o informe desfavo-
rable do trazado feito polo bi-
partito no ano 2006
(BNG-PSdeG).

Socorro Cea e Manolo Prado pechan


os ollos ante o novo problema da A-54
Cea négase a debater en pleno
unha moción do PP na que se
instaba a FEG(Federación
Ecolóxica Galega) a retirar a
denuncia posta ante a fiscalía
contra o informe do Director
Xeral de Conservación da Na-
tureza, por entender os ecolo-
xistas que se comete un delito
medioambiental.
E inadmisible que o bipartito
melidense non realizara nin un
só movemento ante esta de-
nuncia, demostrando unha vez
máis a falta de peso político
para defender os intereses do
noso pobo.
Polo contra a nosa alcaldesa
recibe premios de ADEGA.