Está en la página 1de 1

JJUURRAAMMEENNTTOO DDEE HHAASSAAPPHH--HHAA--RROOFFÉÉ

MMééddiiccoo jjuuddííoo ddee SSiirriiaa oo MMeessooppoottaammiiaa ((SSiigglloo IIVV dd CC ))

11

CCuuiiddaadd

ddee nnoo pprroodduucciirr llaa mmuueerrttee aa nnaaddiiee ccoonn bbrreebbaajjeess eexxttrraaííddooss ddee rraaíícceess

22

NNoo

ddeeiiss aabboorrttiivvoo aallgguunnoo aa nniinngguunnaa mmuucchhaacchhaa eenncciinnttaa

33

GGuuaarrddaaooss

ddee ccooddiicciiaarr ccoonn ffiinneess lluujjuurriioossooss aa llaass mmuujjeerreess bbeellllaass

44

NNoo

rreevveellééiiss eell sseeccrreettoo ddee uunnaa ppeerrssoonnaa qquuee ssee ooss hhaayyaa ccoonnffiiaaddoo

55

NNoo

aacceeppttééiiss eell ddiinneerroo qquuee ssee ooss ddéé ppaarraa qquuee ooccaassiioonnééiiss ddeessggrraacciiaass oo mmaalleess

66

QQuuee

vvuueessttrroo ccoorraazzóónn nnoo sseeaa dduurroo,, ppaarraa qquuee ssiinnttááiiss ccoommppaassiióónn yy aayyuuddééiiss aa llooss ppoobbrreess yy

 

aabbaannddoonnaaddooss

77

NNoo

ddiiggááiiss ddee uunnaa ccoossaa bbuueennaa qquuee eess mmaallaa,, nnii ddee uunnaa mmaallaa qquuee eess bbuueennaa

88

NNoo

ssiiggááiiss eell ccaammiinnoo ddee llooss ccuurraannddeerrooss,, qquuee jjuurraann yy pprroommeetteenn yy eemmpplleeaann eexxoorrcciissmmooss ppaarraa

qquuee uunn hhoommbbrree aabboorrrreezzccaa aa ssuu aammaaddaa eessppoossaa oo uunnaa mmuujjeerr aa ssuu aammiiggoo ddee jjuuvveennttuudd

99 NNoo

vviilleezzaass sseexxuuaalleess

aassppiirrééiiss aa ppoosseeeerr rriiqquueezzaass oo bbiieenneess qquuee pprroovveennggaann ddee llaa aayyuuddaa aa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee

1100 NNoo

vvoossoottrrooss ddeebbééiiss ddeesspprreecciiaarr,, aabboorrrreecceerr yy rreepprroobbaarr aa llooss qquuee ccrreeeenn eenn ssuuppeerrssttiicciioonneess oo hhaacceenn

nnii ccrreeááiiss eenn ssuuss vviirrttuuddeess ccuurraattiivvaass,, ppuueess ttooddooss

uussééiiss nniinnggúúnn ttrraattaammiieennttoo iiddoollááttrriiccoo

ccrreeeerr eenn eellllaass

,,

ppuueessttoo qquuee nnaaddaa ssoonn yy ppaarraa nnaaddaa ssiirrvveenn