Está en la página 1de 11

· ~.'. PUBUCA DOLIiVARlANA IDE VeNEZlUELA MIN [6lEma IIO:E LA DaFJiNM [COMAN - o UNIfICAJOO DE ILA F.A.lN.

~' 1, lEIliFilWl D:E OPlERA.CIOJ'iJES N- ,2 oo~ooREMISIQN DE NOTA

INFQR "'n\lA.

fl9.lng~ lei t"ono-r de dirii,gjrme ,aJ Usted. en la ,oporiunida~ ~ ifSMiUrile, ;anlE!'l(O lia N~a Info II iavv,a N~ 00 - IC-3· - ~lEB211Cn del 12FIE1I2001 ~ S()bF1e la situact6:rIl Eslrategica (fell Nor -. Oeste· d~ Ile Zona ft-onh:niza 001'11 Coigmbla~

ING~i:ltIlr.irnil ~:',[FiEmD01

,c;;;;,iIi'iI.1!.. '~Ii!i': "~IJ~" Ii: ~,~a~ I"a: .(i!i:!l4. ~.t.'J(tI ,

La FM- 12: de ,- '-b, m.ml.,. .... II·~iIlii1

JI _ _ _ - - l!!;iM!"_ ~I!i!' .

IIJ~b.:

GENERAL ID.s: e RIGADA. I(EJ'u,) trU$TO,R 'GJONZALJ!Z GONiALEZ OCMlAJNDANiTE DEL TEATIRO DE roPeRA-CIONES IN~ 2 Y' 'G1UARN!ICIOIN: M~UTM DE LA F1R1~

GENIERAl DE Df,v]SION (1EJ.1,) MANU a, ANif-ONl~Ci ROS!SNIDO

COliillA,]r.illfrl,iiIi ii!~ lii"IIEl- ,,,"- UI. ~ AI",. ioJl!i!i!'

.' IT4"'ItJJ"'~~j I I;;; I:J.~_ ~.u. r II.~ 1f'I:. ."!If 1 ~

IPARA:

A-SUN ._ ,0:;

S;llruACION IES,I.RAfES CA IIOEl INOR ~ OESl'E DE LA, ZONA

FRn -N'T1i!:Oi7.i!t .rot'\N· ''''0' LO"M I!:iIJ~'iOi,

[ JU" ll~~~ VU. ~._. _" '1!;il~.Jl

iPI~' a~ FINfite 3$ de Ia rGueli'ri s. CclC)mb1a~ (FARC). le~ 91 S:li'eal de Iia RllSitall Coopem,ffrv8 y f;e! GeOOQ UI la ma~m1 :s.llr' l~' RriQ ~ Oro e:n1I 'Jri'mtOOe .cotolirifbi,ulICI 'l/ pal'Cia.1 91 norte, de~ mis!l!iU~r !R~:o lem] ife:mkmo· 'V-m!l!Z,Q1tan!l),

~~'8! de· !IFuea:as. P,ammnitai1'e$ de Oof~1 (AUifOD~ifENSAS) en Ie misn'i8 rona OOIombiana ~' pm:se:rrntartldo ,~mB!fii!~S de lP9aetrar en l'ellitOllio

·~J.""'l!!Ie""""~i"Ii- i'!&j ...... , _,.;j~ .: .. _i ... JIo. ..... _""*-- ...._ l ... l"iillia__'IIL~' . . -......I" , .. - ~'A''''d ...I\e 'Y.'!iil:.JII·.~t~IJ"'" """",Ial ~'l,rY!,!1 l~tli~JiA"i'al,All~ 'W ~ '~wm .81 y m~lr Ci!l,.....-\,IQ~ !iil1,

n'e'8~!i'!1 de ~ fANI yene.zolaliila elm ~IJ OOJ!i1.tra ademas de Y~r tal ~~flI 1~llllica delrEs'18OO \l8;Remaoo oon rtOOpooto, ,a Iia :g ~Ifa Y SI!!I penetmciOrn en Temt.oriol'Venamallilo..

$!ECTOR :2 CAaIC3!UA E:!L GilBO.,

Rlresencia de indDWnmentad@s. ~ntoo, de: ,aooatoomTenW Ilo.gi·5JjJ~ en 98f!:erai COn Ip;ria[~ad de ,corrb:aba rulo ~' exmiu'.ciOrii dase I "I' 3_ 'ilTl_iCO de

d~$ ~n rei Case.fii~ liD Cruoe.. -

,eJ~p;"'ne "lI' a~I'n, Ii A'a oi'l 1~~I\n iIo·"FA~· Helll Y" cl~a.;I!;. "'E miC'aI'J'·A. ~~~~, I VA ~ F\ Iy ~1IJn_~ W'\ U M, I" __ F'~~ '. '!i3 ~_1fU'!iI W r~,' .".11'

IDe' 10, anltemlorrnente! I~UestO sa i~Hedia .8:~arr ri"lEiln8U~ad"!FtI1 '-,: ~$8ff:ieia d@

~ ~ - ~ ~ - ~ - - ~~ ~ - ~ ~ ~ ~ !I"""" - - - ~_ft"c - -~ II"' . ~ - 0 'f II"'""" . - - - - - -

:I:a GU~!iT'iU9J CO~Q:mbianSi V ~m:en~ ,cte ~~efe~$ d!~ OoIo~bra {P;ilIT'amil~tares,) en nuecstm fin:l1litera, pam. esmb'I'emr mime,s de' ra!iv'~'r aear ,arees de ernrellllamien~o ~' itO'tirv:idadles, :5'!!!I~OO. ,d,etootar '!I ,~jiloJl~~iarr ooiabQmadiOre~ de uno U ow' lDando 10 ,ouaill se maibe:rnali~: en uoa~ bgrarrte viiolaciun dle I~, in!:eg Illidad ,d,e\I 'terri~:@oo oocr©n~l! irn'seiewtdo, C!I;ue, 00 itnUllf30~k:illl:en Ilos prob'leiiliii8~

...11- j- , ~ "';~.c.;.i .. '-I·c.·~. :", ... :~..:t0'i-~--'~---., i~"-.,.iI",,:, - ... _", ,-- " .. :,- .. ' _ .. ··fI",l···· ""'.-" . '!.I!ei nsagUn,'l.ilali.i! 'i lOS C1J:'h;lla!:!;lI'Q!nos ,i!!lXllnll;l!onterli sus' II In eaa "I &e \iiailn au l;gaY/os a.

Ib~r aut-o- D~~6n. v~, ,~da ai~~ ~ 6@gu~JJ' ool~a ~rsori1laJI de los pobl8idbres y Ira ~Lloo16fJ1 agfiioolaJ "/' l~anfu6 ~~lrnentandQ I~ a~~d de:l~diiva erni es~al ell·Secu.re'Sm y Is ~rsjOn.

'/' las

,(3IUERRll LlLA=

• P,oUti'ea de fIIO enllrar en oomoote· ,con ell Ej~iifo VeriHO!aniO'.

I! P~JiIli!';Ul~' pa~Jment8 en TeITitmio -Ven~.ail'l:O\1 ~~I],itdo oorrtras de' Ie-Fil"Il~m~enL'O~ IDgist'icos '" '~!i a~ivi@.

III B~~ irian~a oon ellEsta.do a '~mv,es ,aI~ Ira, F:A1Nl, p,ot:ilooran e Ganaderos"

,~ "frata d'e ma-rnii- ... fliIiffif· ifW"i ~i"I<R .... ~<i'fI A ~ T ~~ri~ C'·· ~ ~I ' - ii-o.'-- - - '! '. -' Ib"..._~ 'f

~_ ~_ ., c ,_ _ J I!,'gi' I __ . ....""""I"' ... ~I!, y€i' ,@i!nw_~O .·10 om!l.!\lano ,pa,~i3i 00J'lI1III !lJl!ai_-

ootlJ"Q$ de· Coo.al oorrtO ~io de fioan;cia;rrnient·Q e-s<lai 5iluacion pudJlese' ea:mtlrar de :aou@mo:91 feulriiliQJi1 P,~s1raMI'~ M.emlel'ilda-

• F!!Killi~e Ielil el clIIlu-vo del .-illanm5l, m~iba~' ;nS'i ,- I"'~'--I!!I ~I' ,~,Al ... ,."-J6;o;,.e.: "

l!i!l-- ~~- - - ~ ---,g< r- ... _I!'a 1;,O'!Ii!'~~ __ e, a:l;;!!I!i\ilP~ Y

coiabora,dores en m ,campasirnmD,

II S~ ~~nQla e~ I~r ireai lim\pI~ po·te:mloia~e:s e1i~~, I~ra V~!'iIe~~~i~a: ~estfOO! E.Wrniorll':Y D~~d;os, ~n tada~; $~S moo~wdad~s.

~ C~mlduCitiJ limas, de lpeMt~oo' en t'emlooo '~n~rano Ip.'ara, ~'

rtluestm~ ~idades:. -

Ii IPenetr.a.ra pa:ra petseg'!Jilf d:espl'azad~ ''flol abmir- Ifl!!!jJe~as ~nM, de ~cfo;jrq~"

III ~ d~mI~Jl11 $iIJ1S! Ili~liIile~to:~, Q actfibd pOI fitica ~_~ 'vene~elia> ~! as!1!! me' acwar~ Ide ,8CU8"_1id~1 \a, fi~~,,-d~~ ~ii;a a~;zar :~u~ ~bjetrjVO~L SLfiI ; - '""""-Aigf r .... ut~, i'ii'II-'~~""!'iii05lJ .......

f8~!VIi!! __ J,,!_ 1;!'!0!! -11I!'I);!l! 1!1~~ .... __ g~",

II 'I~m de, liii'iamtener ooYN~ I~ Temtooi)' ool~liI1bi8n!;') i)Sifi'a ,ooliiftm'lar

rul~'IlGS, de, ClI!Oa ,mlilila medIo, de fi~rm:mTenm. -

I!! SUi p~oora en ,el ;it_ tm,p:D'ca polEuleiates efeclO$ f)ama 'Vefi~Hla:

~~~Jil~, ~ifl':lflms, .'!I Ma~i ~estm~ El.(tcnM6f1l,

n"'~ii'!Ill~i'!ii'-~..III\"i>i!: \'II A 1OJii"ij ...... ,' .... ~:~~ £~y~ j' ;;..,._IJ).I~-~~_~IJ

li La ,parola'iidad del esmao venezojaJ1@ 0 :a!!llI5.eneia ~e ,mooidl~$ ,CletermiMlI1tes (llisuaiSicn!, demosYaclooes da 'ruBI1Za, arta-q)!J8S id:iredOs)~ contra ,I~ ~~em'IISI; ~li1dU!i#I~1 ~I ~o-s ,alUt~ef~ a @nst1~_Ill~1'Se ,~rn!JIn Ie'JUJlilfiig:o dooarado to, wal ;SJ SUl V9Z ~~na d-os 'fMntes de· oornUt'e1 9,iJeMlia 'y pammima~ 10 CUi(3] impliCill 1m'adar lO3~lm:errle ei' OOIflI:fIi~ a Irqlieslroi P,aTs "1 pro'batd~nte 8; ~ de las pcl~ticas, del 'estaoo [piJl' ,paJt8 del pue:blo 'VI~lano-

[)~ ,aoo~r1d:o 8, 118 '~P~ia~Oflill ~! Il'a ~ad6n ~~estai ~ este coliillando,

!Mita IlJJnidadl '~~OOi4'or' Ipresen-1a a mn5~rcu:;j61!i11Ide M9 Ccmanrio el :analis~s de' lias siB !lIiU8mlleis formas, d'el awomil:

FJA,.'1

QYI'E" ,(!...-,_j;,il:!TG,_:1Iil!I" ~'IIl" ,._tI'&'~:!,. '~"ll1'_;iT·-'il. 'W Trn~'E'I~ 'I'~' 'EIj; .•. 'iI7'io',", _'~' ,AiN, IJ',J1I ~ iftiHI-.· l"-Ll:.I ,D£! l".IiE-"IJI,'l1~l tI]"'J."I£rB~ ,a :1.; IJtRrU,EiJf~ Jl.lCI u.r~ un 1I~, _

DE 'CAZltOOlD'S A, OBJETO D'ESipLEG:iU:1, ~E,~JN1E_~m'E, ntO:r:AS y ro,ND~UCJR, f't\;mIDU..-M.E A UN' OONiTlU)LU, n, A_KEA, OOMPUDIDA ,Ai :00 lAltGO' DEL mo' DE oao EN' ttldU'lOWll \IE ··IZOU.Jto, MSTA. LA C01W~1IDAD [ND,i'GENA, 111. OOKSm' EN' L,", SE,RJtU![fu\ _ AB!USAN'Q1J[Il - SUIt DE L__;\ SIERBA DE _ PElUJA E rNlSERTACION DE lrrN I~08ATU:I,ON DIE, CAZ8.MBES, ,MO'¥IL, A PIN' OONTltOLUl EL ,A.REA 'OOMIPRENDmlt. 'DJ:SDE L.!\, 'VlERT.:ENTE n,EL. :mo .A.," APSI HAS'lA lAS AL'ftl!RAS, ,mE CERRO P;EN'J AJKJ' n, ,NOltn DE LA, ,S1lIE1HlA, 'DoE PERlL!fA..

~' O~l!nipen~f;Bl e~, alto, indIice' de pl9!ZS~, \I\~l(:antes, de I\a,$ Yrr:l~dadoo

de:!lplegadas; en eI area "I cUIyal m~$IOn 'e5enoia!11 esta' Meffilitada ,a ~i OOlUP~Orni: G'8 !.as EUP"F y (nrntno~ tOa taa mnas ba~:O' \SUI' area de~ iiJn:rl~eooia. ,~ P~~l(:ia 'flf:s;~ ,de Ila IfAiN en el :tll~ ,ooroo, e~tJi!i'ie:f;lro, 'P8~~' die diStJaisi:6n_

,;, R)E!aooi61il1 "J cootmll ililmediiam, de~ e~ d~ ,o~rac!io~s d~' inil!ie:gli,!llafi~:. ,de!i:ot~ailes, ,e ijlrditas~ 'ClDespllEados" ,ooWiJ1mbando de' eootraccion e

"1111...-..-1 ,- ~;!(.n~ ,~""" " '," "1..11', ',' ,], " ' . ,- ", "" ......... f',., .. ,,..:' u. - A, 1 -, ... ,~.- -. -' "'1111

L_uU!/O!UOO!-Q Vi' ~~ :a~~J'a ,e 'Y~--.qJ,O' '1 ~I!!IIl!,CIIll~Dn '!;JiB ta 1P9I';~!Lr&CIiD_'

''1 800H)iIlIU de 9ru.~S, :SU~-OS' cobmtlianos en 'lemttlotiitl' CV.~8:2jOrano e;;~! oomo, 181 '\'iI~~:.'f";;-::~nl AD, .... .n1i*"i"'i''''' ,..;i...... m ;~II; '-, -,- nr.._'-_

. IIO!~'~ __ ,_ _ _ _ _. _, __ . _ __ 'iii!'!;I4~!'I!;!_!i.il. !I;,I!'!:! _Ji1I;I~'~ 'I;,;!!I;Il ,!;:dihJe:.na! ~d8'J'ilILU,

loglisfioos "I ~bradio.s, ii,~Cim.

» fSCili!8n8 un q,y-o:r' gm:d'o de: 'nfllq~~lidad :y p.alZ en e~ iirire,a 'Y reu:h:unas

1i'lli6ili"liEli"aril'<!i oofiil.oilicl .... iiil6Si, 11i"io~~ ~de!o~,~I~~ .~F\i'iiffI...,;'m,""''''': d.,l-; ,"";!io~-iI',,,,,,,,-,,, .• ,- ',,'

~_ _.;;I! '1;1 __ .. \l! _ """ 'Io!' _ ~.'I;!! !i.l!,!:!.;>g! ~.'I;iI .'!::I!f !p. ~~ i!O!!~'~ L_ @I Q",_:s~rncnlE!i '!J

desarroj!t) :soc~.eiB d'e I\B!S oomunida:d; __ -, irnrl[ '-mo."" - 't"':"!IIIJ~:: - -C-,'

_ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ .- __ . €5 __ .:9,- _. p!,II;,;J!\lI __ """~~ Y

pdb I adores, d~JI irn.

L~ u~jdadl pU~e. ulil~r$e a (~!i~~Ofil, pOii'" 191 TJ)' Ntii :2 ~ un 'lOOQ' '~111 rumquber ,PUIilIt!J "1' ,ii!AOm~nlo wsndo ~ ~t'I[!I\e06,[b ast [10 8m~~,_

:,... iNo exis!snl instaila,c!@[ifi; ,ern ,s! ama per 1'0 lena'l, las, 'lJ'IfiI~dad1 d.eben:an;]] ~S\er

em. plJead35, par' wm,pafi~as, :l!itedijall'ilt~ UJln [p:llaUlI de mta,oii)n 'Y

~~camtJ1IS' OOJflo ,!!In tWo" . - 81 ooml1cnCJ1 de las IWlnidades 5efia !UibiCado E!n F'ueda M'ot~I'6n (CasigL!1a Ell Cuba) ''1' Fuerte Mama (M8chi~lbt$)! lYai&rtbli_S operen ~ ~a liOna 0 M~ta; UUl1~ se ,~"tr8bl~~ :$i!j ubr~di6J'i! ,d€:-tif]ili,!!,la"

,F/A, N~:2:

:EST:AlBI:JE:CER, UNA (1011) ,0 ,DOS; (;12), BASEl'S DE: IP,RO'liECCliQ1N If R,O NITE RIlLA (B:PF} A, IMED~ANO' :PlAZO EN ;PUN,ms, ES1'RAIEG~:COS, EN ilA, MARi~ElN N,OR:lie DEL Ria ID:E GIRO 'J UNA, to'iOO' DO~j, ,(12) lEN' LA,

SH[RM DIE Pl[f.UJA.. .

s~ lroou~ a liiilooi~no IPI~, Ell If!iiIOV[!ltiem~ oons.ian,te de; !lJni:dades, aJ laJ ,ZOfiliiL

:~ ,$e ,ooJilSiOlfdana IaJ pllleSencial ~nente de Iii IFi\N en ;e~ ,~~I_

#' O~~-nt~na 'i faaliJtari~ @I 0011001 'If ~I!Lnidad area eml, generalll !inCl !.i!yenoo las 'C(lIrn1!l!1nidatlK Indigenas asf OOfliilO lis ~6i1 " -oonllro'li inmeOiam, dell etern:o de o;pemtitMes de' i~[jlare$, d~18oliwales e .i~:rdta~L ,~'penlenDjornl, des,plamdo$~ OCHiltlTaibandO de, e::dJraoofoo a ~ntrod~lI'lJj.

D~SV'E' .... -N' IT:AJA:S:'" '. '., .',;,.

- ~- - II., ,',

- ... -~ - - . __ - .

,. INo~~ N la :adualf.dad ~'fii~~ en Is :10I!'I:8"'" e_~ ~s. [BaMs ,de Protecci'6n FLmtenm.

,iI"Ili"'IiN.' "lJI,l~mR': ,ne INMCft'I"'"'fi1"\l; i,"Ii.P-ERA'"'-I";'u ·C"I!lIIUli!f'I!"'·iIii!<!~ ~Baj;!iI!' a.da"a,

'-'-v. 1.1..Ii19l~,IJ ~ ~ _. __ ·EU ... bll'!l§i!li. !lUI! ., .. ~~UN ._V'-~·.- fr'II1K g.Iiiil"~ I""'"I~

EUMINAR 0' DaAI!..WAA PeRSONAL IINFf,L1iUDQ. DEt;,t1RUIR II rtlSTA!lACl ONES, Y SEMBlWliCS IEXIlftmES. 101 [INICIAR, D_c:: __ ~QSTRAaOllE8 DE FUERZA. :PAiRA aaUGAR A LOS GRUPOS [~RlREGlULNtI!I, A &Ai..JR ,IIEI.. 'tfERRnVJUOI VEJlilEZOLAIIO\.

», Se, aseglJlJa. eI d~* '" neiJbalima6irn1 'de, 'ta pe;l!1endOn ,aceicn. de gmpos. ~5ubWrsNOS lootU'ijbj-anos elilll Territorio. "e~'~aff'lo e.s.l ~ ~ ~estru~6m • ~nstala~es ,';Hmbmd1,cs, nr~.

> Gemlera una de!llO$~mll ,de ~fiIlia, confiamI~1 V .SG,gluidad iPSm 'la' po'Oi.acim!i1 Y C'mnunf:dad. lllitd~BS'. p .·.,lido$ 'I 'QPillliOn ~ubli.ca en

pl'1l8maJ ,.1 oon ,el,sslado' '1 ,~ F~AN, . . - { : - -

se OO~l~tib.JY:8. en '1lIiiI1 18I'e.ment'Q, ,drSlliamvol en caso de exiftlr " - '

pem~{u"b ri'1Uisrva poi' paD' ,ae inllll'O-5 Irregt.:llares· COMb WimHWelilCia de Is e~~n d~ ~81i1 OolQmOia.

- D:c:a\!€NlAJAS,:

..... .I t,Y"

~ ,NinJuna. [Ia eiTOOiead6n de, OlI~i:YOSi med~~te ~ooes ,si@mll ,00 nil eva Dmnibtlmoo linical de - aJ:ea.

F/A,1r4

COHDIJCIR AirAQIJ,E MASiWO DUECliD EN TEA RI"fIORI,O' VENEZOLANO III MmJ ElN '0, Y LUSAR DONas sa ENCIUJEN-rREN CDN\CENTRAC10NI:S

. - -

De ~RREGULARES "ARA IDESAl...(UMbOS 10 DES1iRurRllOS ..

B.EONOCIMiIENT-Q AEREOI DEL lIfD LORA EcS,I:ADU ~UL1A 130mOOl

C' '"' '1iUl~'.&'iUI~O', 'D' J niliI:DvG',-V" ,& m'E!C,

.a.n:L£·.,;-:-Lllr.~"!IJI .. 1 .~._ .~

OOOltDE!N1ADAS, j)I? 21' Be' : " 'or ~" ,61;' W

-VII' s- rr;l;· ''E''lr oiI"lli'O' '-D-'O' 'iP!D'II:"~TlI'io"" - I fA-ilO L· ... iD;lD'iDo'IrIiDUC';i; D'O~'L' ·rru' .... 0,"1'.ii. 'MA-' DII!;I' '.rG"III!rEQ'iI!11Il'IJ .it

-_ ", a [1:!:l1Ll ~I:~'~'I'~ .~~: _'_ u~ ·A 1fiu!.:~UDl. -~,D._.· '!L.~'IIIl .... !,~ "'·~"~~IL1IJIi.

'mnI'rr~n. '0 ;i;.lil" & . ..-t CDI'''. _7 _ .. .iIi.,~. iE"L'" D D\if1tn:l ""'0 TO' . "1lifi .... m D '" D'II n D'm'Iilii'i':"- -LIU'II ~O!lli

,§lyIU'Y. ,~KEo) '1~~",~iI:;..I1~.A lei -. ~~~\I:'IU.llCioA . o,!!'YnJI."I!l i£.O\ll.ii1!w!l' .£ ...... Ii~Z; A ·'&'v ......

!EL VlGlA g,TADO M' ;--; ·:.A 11~OI

P.LAN1I'EAMIENTO DE .LA. S .TVACUJ· FRONTEmz..~ GRAL.IWHG .. (&J) NES'roll GONZALEZ ,GO ZALiZ CMD1'E. DEL T;. 0., ." . O~ ~.

'V'I1Iii!'Vr.oi.. '1I'io1:''I' i'WII'!'iilWlloliiJfA 'mI;nE~IIIjRE-~' D' -, L· iII!I!"~m'L]i',c ~ DO- "11" 1Ij!U".Ii, 'mill' AI 'IIiOf A.. '1['10'1:' '!U'mlliJtlD!"iTII nlIlj ....

"JI~IJI.l.a VE-.IJi L.J!1IIWd.'tJIIUf. ,'I'""3~, .-. 11m, '.Ei!," .~' "-J)Ip .;J.,I. ~ ~ _,Lf.ll .... ~f""!Ia"v.t& ¥-'.D~ .. ~,~IU~~_

:HUGO RAF:AEL CHA,VEZ FR-]A_I A EL AE:ROPUERIO "' JliUAN' p._ , ';LO ',lEREZ ,ALPONS'{J!\'I EL, VlGIA IS,TADO MERID'A llP1BZOOl

GRAL IBRIG.~ " T,OR, GONZAJl.EZ 'GO:·z.u.u

CJ:~D1'E. mEt T. O. ,NRO .. ,- .

VJJttA DEL mDNO~ PR_EtmlENTE 'DE LA REPUB~ 'CA BOLlV ~'A, IDlE VE'NEZUE:LA 6.0GO RAFAEL CHA.VO ftU_A,I1 A 'L .AEROPUIIRT(I! ~. mAN . -:A8·LO PERE.ZJdnIO:NSO" [E1L, VlG .'. ESTAIDO MiE[.R1D~A I FEB:JlJ.o.~.

G·RAI...IBR1G.i(~ NE-STO'R:, GO ZALEZ IGONlZAL!EZ CMD- .. E. DEL T., O. N~O •. 2;.

VlSI'I" A 'DEL CDDl'(~U., :ril.m3:IDENrn BE EA.1:'mP1BlU'CA. !B-OLW AltL\NA IiJE, ViENEZIJE1LA Hll'OO RAlFAiEL CDL;~:VEZ f.IRI.l'_S A :EL AEA{)I'UEllm (0; JUAN P.i\BLO PE~Z, ~On!l)."'" IL VIOlA, !SIAJlO MEKEiDA ililFEBlOO:t

GltA.L.mUG.,(Ef) NESTOB, GO'NL4.LEZ GONMLEZ CMJUj''il'E. DELT;, O.,NltO.l.