P. 1
Curs Solar

Curs Solar

|Views: 38|Likes:

More info:

Published by: Toni Almohaya Casado on Apr 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2014

pdf

text

original

Sections

 • Continguts del curs-
 • 1.Organizació del muntatge d’instal·lacions solars tèrmiques (4h)-
 • Estructures -
 • Materials -
 • Resistència dels elements constructius -
 • Integració arquitectònica -
 • Captador tèrmic -
 • Càlcul bàsic de rendiment del captador -
 • Tipus de captadors -
 • Especificacions tecniques -
 • Sistemes d’agrupament i connexions -
 • Orientació – inclinació -
 • Estudi de les possibles ombres -
 • Eines necessàries durant el procés de muntatge
 • Dimensionat i estimació de l’ACS necessària -
 • Càlcul d’una instal·lació solar per ACS-
 • Captadors necessaris per la nostra instal·lació -
 • NE= C * U * DT (Kcal/any)
 • Superfície necessària de captació solar -
 • SC= NE * EC / AE (m2
 • Càlcul de cabdals a la instal·lació -
 • Q = Qcaptador × A × N
 • Càlcul de diàmetre i pèrdues de càrrega d’una canonada -
 • D1=J*C0.35 Pc= 378 x (Q1’75
 • Càlcul de la bomba de circulació solar -
 • Càlcul del vas d’expansió -
 • Tipus de material de les canonades -
 • La soldadura -
 • Elements emissors de calor -
 • Càlcul simplificat d’aïllament tèrmic -
 • Proteccions per als captadors, canonades i accessoris -
 • Protecció catòdica -
 • Protecció contra gebrades -
 • Protecció contra sobreescalfaments -
 • Tipus de Bescanviadors -
 • Tipus de vàlvules -
 • Vàlvules 2 i 3 vies -
 • Muntatge de maquines i equips -
 • Equilibrat hidràulic d’equips d’instal·lacions solars tèrmiques -
 • Sistemes energia auxiliar o de recolzament -
 • Prevenció contra la legionel·la-

-

Organitazació i muntatge d’instal·lacions Solars Tèrmiques

Autor Toni Almohaya i Casado Abril 2010

Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-.

INDEX
Continguts del curs-.

1.

Organizació del muntatge d’instal·lacions solars tèrmiques (4h)-.

- Especificacions del muntatge. - Preparació del muntatge mecànic - hidràulic de les instal·lacions. - Fases. - Organizació del muntatge de les instal·lacions tèrmiques. - Pràctica 1: Fusió idees i recull fotogràfic d’exemples.

2.

Estructures de suport de les instal·lacions solars tèrmiques (4h)-.

- Obra civil: Transport i emplaçament de l’equip i del material. - Tipus d’esforços possibles. - Estructures. - Tipus. - Materials. - Suports i ancoratges. - Resistència dels elements constructius. - Integració arquitectònica. - Estètica i tècnica.

3.

Muntatge de captadors d’instal·lacions solars tèrmiques (6h)-.

- Tipus de captadors. - Especificacions tècniques. - Sistemes d’agrupament i connexió. - Orientació - inclinació. - Estudi de les possibles ombres. - Pràctica 2: Reconeixement de sistemes de captació i instal.lació. -2-

Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-.

4.

Muntatge de circuits i components hidràulics d’instal·lacions tèrmiques (16h)-.

- Eines necessàries durant el procés de muntatge. - Pràctica 3: Reconeixement i bon ús d’eines. - Dimensionat i estimació d’ACS necessària. - Necessitats, càlculs simplificats bàsics. - Aplicacions tèrmiques possibles: Calefacció, ACS, Climatizació, escalfament piscines… - Càlcul simplificat de canonades. - Càlcul simplificat de pèrdues de carga al sistema. - Tipus de materials de les canonades. - Tipus d’unions de canonades i accessoris. - Soldadures, tècniques i mètodes. - Elements emissors de calor. - Sistemes d’aïllament tèrmic. - Càlcul simplificat d’aïllament tèrmic. - Proteccions per als captadors, tuberies i accessoris. - Agents tèrmics – comprovació de qualitat d’agent calor-portador. - Protecció catòdica. - Corrosió-incrustació a les canonades. - Problemàtica de les incrustacions. - Sistemes de protecció superficial internes i externes: - Protecció contra gebrades. - Protecció contra sobreescalfaments. - Pràctica 4: Reconeixement d’elements bàsics d’una instal·lació i característiques.

5.

Muntatge de màquines i equips a les instal·lacions solars tèrmiques (50h)-.

- Tipus de bescanviadors: - Serpentí. - Doble envolvent. - Exterior. - Càlcul bàsic de bombes circuladores per a sistemes solars. - Càlcul vasos d’expansió necessaris (Solar, ACS, Acumuladors Inercials). - Tipus de vàlvules: - Vàlvules de seguretat. - Muntatge de màquines i equips. - Equilibrat hidràulic d’instal·lacions solars tèrmiques. - Sistemes d’energía auxiliar o de recolzament. - Prevenció contra la legionel·la. -3-

Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-.

- Pràctica 5: Reconeixement equips i verificació característiques. - Pràctica 6: Muntatge d’estructura i subjecció col·lectors. - Pràctica 7: Esquema solar bàsic: ACS Solar. - Pràctica 8: Sistema de recolzament: ACS Solar + ACS Caldera. - Pràctica 9: Sistemes de calefacció. - Pràctica 10: Control i regulació dels sistemes solars. - Pràctica 11: Proves i posta en marxa de les instal·lacions.

6.

Qualitat del muntatge d’instal·lacions solars tèrmiques (10h)-.

- Qualitat del muntatge. - Plec de prescripcions tècniques i control de qualitat. - Control de qualitat de materials empreats al montatge. - Aspectes econòmics i estratègics. - Cumpliment de normes UNE de referència i nou codi tècnic de l’edificació. - Pràctica 12: Simulador Virtual Solar. - Visita tècnica: Instal·lacions centre Comercial TECCA S.A.U – Olot.

• ESQUEMA HIDRÀULIC CENTRE INTEGRAL I.E.S LA GARROTXA. • ESQUEMES HIDRÀULICS ENERGIA SOLAR-. • CODI TECNIC EDIFICACIÓ DOCUMENT BÀSIC (Estalvi energètic)-.

-4-

S’hauran doncs de seguir unes petites pautes que ens facilitaran molt tasques posteriors i seran molt útils per a no cometre alguns errors o pèrdues de temps innecessàries. Preparació del muntatge mecànic – hidràulic de les instal·lacions. Fases. 7. Organització del muntatge d’instal·lacions solars tèrmiques -.Transport i manipulació amb seguretat del material i de les eines. 2. Especificacions del muntatge. 5.Emplaçament. 4.Visita del lloc on haurem de realitzar la instal·lació. - Aquest apartat estarà destinat a detallar quins seran els primers passos a seguir a dur a terme pel muntatge d’un sistema solar nou o incorporar-lo a una instal·lació ja existent.Instal·lació del material seguint el nostre esquema acurat del sistema. -5- . 10. 9. dels elements principals per comprovar que realment tenim prou espai per encabir-los. 8. Organització del muntatge de les instal·lacions tèrmiques.Posta en marxa i comprovació de la instal·lació si estem prèviament autoritzats.Estudi d’aquestes necessitats per a posteriorment triar l’esquema o sistema que més s’adeqüi a les circumstàncies.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-.Identificació de les necessitats que hem d’assolir amb el sistema solar que instal·larem. 6. 1. (Acotem zona útil de treball). “amb quatre mesures”.Realització d’un petit esquema de blocs del sistema solar adaptat a la nostra instal·lació en particular.Realització d’un esquema acurat de la instal·lació completa. 3.Revisió de la instal·lació per corroborar el seu correcte muntatge. Detalls de tasques a realitzar: 1.

Estructures.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. i així poder anar desant les coses correctament i manipular els objectes. i de com col·locar els objectes al seu futur lloc dins la instal·lació intentant el mínim patiment físic possible i aprofitant totes les tècniques i aparells (elevadors. utilitzarem un camió amb una grua. Obra civil: Transport i emplaçament de l’equip i del material. La col·locació dels objectes dins del vehicle de transport haurà de ser en ordre invers al que volem descarregar-les. Tipus d’esforços possibles. o una típica “carretilla” que ens estalviarà de ben segur un bon patiment. -6- . com es obvi. més pel seu volum que pel pes en sí. sobretot els més pesats. 2. la menor quantitat de vegades possible. ja que normalment parlem del factor alçada i sobretot del volum del col·lector. per poder tenir una seguretat total. - En el primer apartat d’aquest punt. Suports i ancoratges. carretons. Materials. Integració arquitectònica. Tipus. Estètica i tècnica. Resistència dels elements constructius. Per transportar els elements més pesats podem utilitzar un carretó elevador. muntacàrregues) dels que podem disposar actualment. explicarem com dur a terme un transport i el posterior emplaçament dels materials d’una manera segura. Estructures de suport de les instal·lacions solars tèrmiques -. Per l’emplaçament dels col·lectors solars si s’han d’ubicar al teulat.

 El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de colectores. i que les empreses fabricants d’aquest element s’encarreguen d’assolir sobradament. Las estructuras de acero podrán protegerse mediante galvanizado por inmersión en caliente. -7- . Per tal de resumir tot això i no haver de patir tant per a la fabricació artesana d’un suport.  La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder al galvanizado o protección de la estructura. sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los colectores o el circuito hidráulico. Les estructures encarregades de suportar els col·lectors solars. hauran de complir una sèrie de requisits.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-.  La estructura soporte de colectores ha de resistir.  Los puntos de sujeción del colector serán suficientes en número. pinturas orgánicas de zinc o tratamientos anticorrosivos equivalente. ens ofereixen la possibilitat d’adquirir els suports pels seus captadors. de forma que no se produzcan flexiones en el colector superiores a las permitidas por el fabricante. de acuerdo con lo indicado en la normativa básica de la edificación NBE-AE-88. permitirá las necesarias dilataciones térmicas. con los colectores instalados. Un retall del codi tècnic. o bien serán de acero inoxidable. requisits que trobem per exemple dins de codi tècnic de l’edificació.  Los topes de sujeción de colectores y la propia estructura no arrojará sombra sobre los colectores. el diseño de la estructura y la estanqueidad entre colectores se ajustará a las exigencias de las Normas Básicas de la Edificación y a las técnicas usuales en la construcción de cubiertas. podem muntar l’estructura de suport sense cap problema. per no dir tots.  La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. molts fabricants. Estructures -. Alhora que ens podem estalviar molta feina i possibles futurs problemes. i seguint els passos que donen.  En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio.  El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el colector y teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje. La tornillería y piezas auxiliares estarán protegidas por galvanizado o zincado. teniendo el área de apoyo y posición relativa adecuadas. las sobrecargas del viento y nieve.

Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. -8- . EXEMPLE SUPORTS DE LA MARCA TERMICOL-.

Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Configuracions possibles de l’estructura per a terrassa variant l’angle i les dimensions -. -9- .

-10- .Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Configuracions possibles de l’estructura per una teulada inclinada variant l’angle i les dimensions -.

-11- . Solen ser fabricats amb materials que resisteixin molt bé a la intempèrie. Materials -.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. ja que és on s’hauran d’ubicar.

Si bé és cert que una de les excuses o motius per a la no instal·lació de plaques solars obligatòria des de 2007 a la rehabilitació o nova edificació d’un habitatge és la realització per part d’un tècnic acreditat la redacció d’un informe que demostri que la instal·lació de plaques solars (el sistema d'ancoratge) poden causar danys a la coberta i per tant recomana no instal·lar-les. és el d’utilitzar els col·lectors solars per a la decoració d’espais o edificis creant doncs entorns que emulen pèrgoles o simplement fent-los servir com de tendal o visera per una finestra o porta. persones i la futura instal·lació. Un altre vessant que últimament est``a molt de moda. GALVANITZAT. si es tracta d’un habitatge doncs consultarem un arquitecte tècnic per saber la tipologia de teulada i preveure càrregues sobre el material de la coberta. 3.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. És doncs un element més a treballar per part dels dissenyadors o arquitectes alhora de pensar l’estructura o façanes dels seus projectes. o tenim alguna sospita del lloc on col·locarem la nostra estructura. Resistència dels elements constructius -. o bé un arquitecte. Integració de panells de buit de la casa VIESSMANN a un edifici. Muntatge de captadors d’instal·lacions solars tèrmiques -. per desconeixença. Si no podem assegurar. Per fer una llista ràpida dels materials més usuals ordenats aproximadament per ordre de preu: . -12- .INOXIDABLE. que a més ens pot calcular si l’estructura de l’habitatge podrà suportar el pes o la força causada pel vent (depenent de la zona on ens trobem) i per tant garantir la seguretat de coberta. FERRO. podem consultar per exemple un tècnic de la matèria. ALUMINI + (Variants). Integració arquitectònica -.

serà la bona orientació i inclinació com ja veurem més endavant. Mitjançant els paràmetres que ens dóna el fabricant juntament amb la corba característica. es pot obtenir el valor de rendiment del captador. sabent doncs les prestacions i qualitat que té.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. -13- . De totes maneres. Element tèrmic capaç d’escalfar un fluid mitjançant l’energia del sol. La seva composició bàsica és la de la figura següent: Càlcul bàsic de rendiment del captador -. Captador tèrmic -. una de les vessants més destacades i importants pel bon rendiment del nostre captador.

Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Fòrmula per calcular el rendiment Corba de rendiment -14- .

Tipus de captadors -. que arriben al captador per a direccionar-lo cap al serpentí. És la típica placa solar de tota la vida. Al mercat actual podem trobar principalment 3 tipus de col·lectors solars tèrmics. i pot suportar tranquil·lament pedregades. Figures: Vitosol 200 F de VIESSMANN. L’acabat interior el forma un material semblant al “paper albal” (làmina) que provoca. La carcassa dels col·lectors amb una certa qualitat.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. solen ser feta d’alumini tractat per poder aguantar sense malmetre’s a la intempèrie. Col·lector solar tub de buit. El frontal del col·lector està construït de vidre d’alta resistència. Col·lector solar pla -. -15- . Col·lector solar pla. formada per un serpentí. i la seva diferència bàsicament és el principi de treball que fonamenta cada tipus. Col·lector solar tub de buit principi HeatPipe. en format rectangular d’ aproximadament 2x1m. i per tant l’energia. o aquest és el seu objectiu. apilar al màxim tots els feixos de llum. normalment sol ser fabricat de coure. i el qual serveix per transportar un fluid que es pretén escalfar. inclòs també resistir el pes d’una persona.

Col·lector que no és tant habitual trobar-lo a les instal·lacions. -16- . Col·lector solar tub de buit -.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. molt espectacular d’aparença i que obté un rendiment a la captació de sol molt alt degut al sistema de buit que no genera pèrdues per irradiació entre els tubs de buit i l’absorbent. Figures: Vitosol 200 T de VIESSMANN.

-17- . El fluid que s’evapora en bucle permanent és una espècie d’alcohol que puja en forma de vapor i quan ha intercanviat l’energia baixa en estat líquid per dins el conducte. Físicament molt semblant al col·lector de tub de buit normal. Col·lector solar tub de buit principi HeatPipe -. Figures: Vitosol 300 T HeatPipe de VIESSMANN.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. aquest es diferencia pel principi HeatPipe que no és res més que fer que el fluid a escalfar no circuli directament pel tubs. si no que un fluid caloportador circula per un absorbent especial. s’evapora per efecte d’irradiació solar i transmet l’energia a través d’un bescanviador que es troba al col·lector dels tubs.

dimensions. Exemple de característiques tècniques d’un captador solar pla VIESSMANN model Vitosol 200 T model SD2A. Especificacions tecniques -.Rendiment. Apartat encarregat de descriure totes les característiques del col·lector... . -18- . etc. pes.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-.

panells fixats de forma permanent haurem de triar la configuració òptima. ens indica que en podrem connectar 12 com a màxim. Sistemes d’agrupament i connexions -. -19- .Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Prendrem com a orientació i inclinació òptima. Orientació – inclinació -. Si tenim doncs. És un dels paràmetres que haurem de tenir en compte com a requisit a l’hora de dissenyar una instal·lació. Sabem que la demanda més exigent sempre ser``a a la temporada d’hivern. Sabem que el sol que tenim a l’hivern és molt més baix que el sol de l’estiu. i la incidència és l’angle que resta entre el feix de llum que arriba del sol i la perpendicular que forma aquest respecte el pla del col·lector. Haurem doncs de buscar per a cada col·lector dins del seu certificat de característiques tècniques el límit de captadors a connectar en paral·lel. En el cas dels col·lectors Vitosol 200 F de VIESSMANN com bé marca al seu catàleg de dades tècniques i com a nota especial a tenir en consideració a la pagina web del producte. Hem de distingir també entre inclinació del col·lector i la incidència del sol sobre el captador. Sabem que mentre més inclinat tenim el captador (dintre uns límits) més rendirà a l’estiu i menys a l’hivern (cosa nociva). La inclinació es pren respecte el terra. els valors que degut a la situació de l’edifici o lloc on hem d’instal·lar els col·lectors solars aquests tinguin la màxima quantitat possible de sol a l’hivern (cas pitjor). ja que els col·lectors tenen un límit d’elements a connectar.

però també ens poden ocasionar la pèrdua de molta energia si no està prèviament planificat. - Doncs: Intentarem col·locar els col·lectors de tal manera que tinguem el màxim de temps possible a l’hivern una incidència tant perpendicular com sigui possible. Estudi de les possibles ombres -. pèrdues de fins a un 30% d’energia degut a ombres provocades per l’edificació en massa que han sofert algunes capitals. Hi ha casos verídics on es pot justificar en una instal·lació de col·lectors solars. sense dubte. la captació de l’energia per part del col·lector. Doncs sense perdre de vista aquest element també haurem de tenir cura de les possibles ombres que podem tenir per part d’edificis o arbres.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. trobar un bon emplaçament pels col·lectors. ja que molta part de l’èxit de la instal·lació és. Els valors més òptims normalment solen ser d’orientació Sud-est.!!!! -20- . Sud-oest amb angles compresos entre els 45º i 60º. ja que són elements que ens poden afavorir en el procés de refrigeració de l’equip a l’estiu. Sud. És molt important a l’hora d’enfocar l’estudi del nostre sistema de plaques solars.

-21- . Martell. petita. i universals. 4. Talla tubs amb fulla. Taladre amb broca de 6 i 10 mm vídia. Joc de claus fixes plana-estrella. mitjana. Caixa d’eines de lampista completa: Tornavisos plans. Dintre el procés de tria del sistema solar per la producció d’ACS. ens dóna el valor d’ACS per persona a calcular. el factor més important és saber la quantitat d’aigua que haurem d’escalfar i mitjançant això poder determinar la resta de la instal·lació. doncs és justament la condició per poder calcular el sistema sense cometre errors. per exemple. Claus angleses. En aquest apartat intentarem donar una relació d’eines bàsiques per poder muntar amb unes mínimes condicions de garantia i comoditat una instal·lació solar tèrmica normal. Dimensionat i estimació de l’ACS necessària -. es parteix d’unes taules que les podem trobar dintre el codi tècnic de l’edificació. A més: Equip bàsic de soldadura per a soldadura dura “plata o groc” ( diàmetres petits de canonada (inferiors a 20-22) un soldador normal). Per tal de facilitar molt la feina.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Gran. estrelles de varies puntes de gruix. Nivell de paleteria o un làser (plomada – nivell). que simplement sabent de quin tipus d’edifici es tracta. Clau bec de lloro (Clau de bec). Muntatge de circuits i components hidràulics d’instal·lacions tèrmiques -. Alicates de tall. Eines necessàries durant el procés de muntatge.

vasos d’expansió i canonades del nostre sistema solar bàsic. -22- .Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. haurem doncs de començar a calcular els col·lectors. bomba.HE pag 4-4. Pel càlcul simplificat d’un habitatge farem servir com a mínim els valors la taula següent: * Extret del Codi Tècnic de l’edificació. DB. Ens ajudarem i simplificarem tant com sigui possible de les taules subministrades pels fabricants dels materials que farem servir. A continuació farem uns càlculs molt bàsics per a no complicar massa la seva resolució. Una vegada tenim establerta la demanda mínima a complir dintre del nostre sistema d’energia solar.

-23- . o Distància entre els col·lectors i acumulador. A la quantitat de m2 de captació total. Respecte els captadors: o Orientació sud o la desviació al seu defecte (sud-est. si s’escau. Càlcul d’una instal·lació solar per ACS-. Hem de tenir en compte a l’hora de preveure l’aigua que acumularem ja que el codi tècnic de l'edificació especifica que tenim un valor màxim i un de mínim respecte els col·lectors i s’ha de complir la relació: 50 < V/A < 180 On: V és el volum d’aigua d’acumulació.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. La demanda d’ACS. o Ombres. A efectes d’instal·lador.climàtica) a la qual està ubicada la instal·lació . o Superfície disponible per la instal·lació dels captadors. Consum d’ACS (abans esmentat a l’apartat anterior). l’obtenim de l’apartat anterior doncs. Requisits per l’estudi: Zona geogràfica (z. sud-oest). o Alçada de desnivell. En aquest cas la inclinació la suposarem de 45º respecte el terra. s’efectuaran les medicions al lloc on tenim pensat col·locar les plaques i prendrem l’orientació amb un brúixola per determinar aproximadament la seva orientació.

que és un centre de recerca de dades que obté dades de radiació solar de tot el món. On: I és el valor de radiació total obtinguda. i on les podrem aconseguir triant l’opció d’inclinació. La figura següent mostra un exemple del potencial d’aquest software. L’aportació energètica (AE) en m2 del nostre captador és: AE = η * I = (kW h/m2 al any). Tindrem doncs. -24- . podem aconseguir-ho amb una visita a la web de PVGIS. un càlcul molt acurat sobre la radiació solar del lloc on anirà muntat el nostre sistema. η és el rendiment del captador.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Captadors necessaris per la nostra instal·lació -. Per aconseguir les dades d’inclinació òptima del col·lector i no entrar en càlculs complicats.

Són valors que oscil·len entre els 1. AE és l’aportació energètica per m2 d’un col·lector solar tèrmic. On: SC és la superfície útil de captació solar.2 i els 2 litres/segon. com a base se sol agafar 50 l/h per m2 de captador. Doncs si tenim 2 captadors en paral·lel. en l/(hm2) A superfície d’un captador solar. Per tant si parlem de “X” m2 de captació solar. configuració típica. Càlcul de les necessitat bàsiques (NE): NE= C * U * DT (Kcal/any) C és el consum diari d’ACS. entenen que el cabdal d’una sèrie equival a un únic captador.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. NE és el valor de les necessitats energètiques. podem saber el nombre de col·lectors a instal·lar. Càlcul de cabdals a la instal·lació -. en l/h Qcaptador cabdal unitari del captador. en m2 N número de captadors en paral·lel. Nombre de col·lectors = SC / m2 de captació d’un col·lector. EC és l’aportació energètica mínima depenen de la zona climàtica (Codi Tècnic). i sabem la cobertura que ens dóna cada col·lector que volem instal·lar. serà la suma dels dos. SC= NE * EC / AE (m2). DT diferència de temperatura entre aigua de la xarxa i temperatura d’acumulació. El cabdal doncs: Q = Qcaptador × A × N On: o o o o Q cabdal total del circuit primari. -25- . El cabdal del circuit primari es calcula en funció del cabdal unitari per m2 de col·lector. N és el número de dies. Per determinar un valor fixe per calcular. Superfície necessària de captació solar -.

Si Volem calcular una canonada tenint en compte les pèrdues de càrrega de la instal·lació.Alçada màxima de la instal·lació.C és el cabdal en m3/h. . Càlcul de la bomba de circulació solar -. . que relaciona el diàmetre i el cabdal de la següent forma: D1=J*C0./m).J és un coeficient pèrdua càrrega = 2. . Per calcular les pèrdues de càrrega s’utilitza una expressió. però degut a que les bombes estan compreses dins uns rangs i unes especificacions. amb els valors que ens demanen els fabricants ja es poden adaptar. on mitjançant els valors d’alçada i la pèrdua de càrrega del sistema ens dóna directament la referència de bomba que necessitem.Pc pèrdua de càrrega en mm columna d’aigua per metre de canonada (mm.a/m.D1 és diàmetre en cm. . hem de saber que els valors permesos màxims per metre lineal solen ser de 40 mm.a. Se solen calcular els valors de les bombes mitjançant taules que ens subministren els fabricants.4 per plàstic.35 Pc= 378 x (Q1’75 / D4’75) On: . en mm. .Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-.Q cabdal de circulació de fluid per l’interior de la canonada (l/h).Pèrdues de càrrega de la instal·lació al complet. Càlcul de diàmetre i pèrdues de càrrega d’una canonada -.Cabdal de circulació. Podem calcular el valor de la bomba mitjançant equacions físiques. . derivada de l’equació de Flamant.c.D diàmetre interior de la canonada.c. -26- . Per calcular la bomba hem de tenir en compte tres elements bàsics com són: .2 a canonades metàl·liques i 2. .

i entrant les dades del sistema. ens calcula també la bomba. a través d’Internet.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. -27- . I com a novetat també podem parlar dels simuladors que tenen molts distribuïdors de bombes. que mitjançant un entorn gràfic.

ja que es un factor que depèn directament la quantitat d’aigua i la dilatació que aquesta patirà quan s’escalfi provocant que l’aigua sobrant (ja que tots els elements de la instal·lació són metàl·lics i no dilaten) es descarregui a dins el vas. Cp = Tv * 0’9. Cd és el coeficient de dilatació del fluid caloportador. * Per a instal·lacions bàsiques simples.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Càlcul del vas d’expansió -. i la regulació del sistema es pot efectuar observant el cabdalímetre que porta el sistema integrat i la regulació electrònica que actua com a variador de freqüència i per tant variant la velocitat de la bomba. (entre 30º i 120º -> 0. Per el càlcul del vas expansió necessitem determinar la quantitat de litres d’aigua que formen la instal·lació. Vins és el volum d’aigua de la instal·lació completa. V=Vins * Cd * Cp On: - V és el volum total del vas d’expansió. -28- .023) Cp és el coeficient de pressió de la instal·lació . Tv és el valor de timbrat de la vàlvula de seguretat. no es calcula la bomba ja que fem servir estacions solars integrades.

Tipus de material de les canonades -.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Usualment s’utilitzen canonades de coure o acer inoxidable premsat o soldat per a la part primària de la instal·lació. anomenada també d’estanyplata. La soldadura a la part primària de la instal·lació és aconsellable que sigui soldadura forta (punt fusió material adherit partir de 450º). -29- . La soldadura forta també anomenada de soldadura de “plata”. ja que hauran de suportar temperatures molt elevades i per tant han de ser fets amb materials metàl·lics i per tant que no tinguin una fàcil fusió. La unió entre peces de coure es realitzaran de manera aconsellable mitjançant la soldadura forta. i la connexió dels elements d’inox si no es realitza soldadura es realitzarà mitjançant anells torics resistents a l’alta temperatura i premsat. ja que podem arribar a assolir temperatures tan elevades que podrien debilitar fortament la soldadura típica per a canonades de coure com és la soldadura tova (fins a 450º). que ja explicarem a l’apartat de soldadura. La soldadura -. ens donarà la seguretat de que el sistema podrà treballar dins un rang de temperatures extremes d’aproximadament entre 100-170º de pic sense perill de la debilitació de la soldadura.

degut a la dificultat que comporta el càlcul estricte d’aïllaments i a més que no tenim el problema de la condensació pel tractament d’aparells que treballen amb fred. etc. que treballen per termosifó i els aeroterms. Per no entrar massa en matèria de càlcul que únicament ens complicaria molt la vida. Són elements que fem servir per emetre l’escalfor com per exemple un radiador de calefacció. són elements incorporats a la instal·lació per poder emetre part de l’energia solar sobrant i així refrigerar la instal·lació. alimenta l’aeroterm i aquest comença a treballar refrigerant els col·lectors. Els elements emissors tèrmics més usuals són: Radiadors. Usualment s’utilitzen uns radiadors externs.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Exemple: ESPESOR MÍNIMO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS CON FLUIDO INTERIOR CALIENTE Diámetro exterior Espesor (mm) según temperatura del fluido (mm) 40-65 ºC 65-100 ºC 100-150 ºC D ≤ 35 35< D ≤ 60 60 < D ≤ 90 90 < D ≤ 140 140 < D 20 20 30 30 30 20 30 30 40 40 30 40 40 50 50 150-200 ºC 40 40 50 50 60 -30- . el que farem serà aprofitar les taules que ens subministra qualsevol fabricant d’aïllaments per a determinar aquest element. Fan-coils. i quan el sistema de regulació para la bomba perquè ha assolit la temperatura màxima permesa. Càlcul simplificat d’aïllament tèrmic -. aeroterms.… A les instal·lacions solars. Elements emissors de calor -.

• Sistema de fijación de Viessmann de fácil montaje con piezas de acero inoxidable y aluminio comprobadas estáticamente y resistentes a la corrosión: estándar para todos los colectores Viessmann. Les característiques fonamentals d’aquest fenomen. Si comencem a parlar de protecció dels elements. anomenades anòdiques i catòdiques. canonades i accessoris -. Protecció catòdica -. A la regió anòdica es produirà la dissolució del metall (corrosió) i a la regió catòdica aconseguirem la immunitat del metall. Els captadors de qualitat solen ser fabricats amb perfils d’alumini d’alta resistència a la corrosió. Aquest mecanisme analitzat des d’un punt de vista termodinàmic i electroquímic. -31- . els elements més soferts doncs seran els elements destinats a anar a l’exterior. essent la corrosió per tant la causant de grans desperfectes i perjudicis sobretot a l’interior d’instal·lacions soterrades. indica que el metall tendeix a retornar a l’estat primitiu o de mínima energia. ocasionant regions plenament idèntiques. Entenem per corrosió la interacció d’un metall amb el medi que l’envolta. Dins d’aquest apartat explicarem quines són les principals proteccions que podrem trobar dins les instal·lacions solars. • Pared posterior resistente a los golpes y a la corrosión. Tenim doncs una reacció d’oxidació a la part anòdica on els electrons són alliberats dirigint-se a unes altres regions catòdiques. És doncs per aquest motiu que és necessari una utilització de la protecció catòdica a les instal·lacions que continguin part important d’elements metàl·lics. doncs l’efecte del sol i les variacions climàtiques i de temperatura els poden afectar molt.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Proteccions per als captadors. Els captadors i les estructures disposaran d’agents que els protegeixin contra aquests fenòmens. només passa quan aconseguim crear un electròlit. produint el conseqüent deteriorament tant físic com químic. Entenem com a protecció doncs tots els elements possibles que ens asseguren una qualitat i una durabilitat al producte. i tots els elements que composen la seva estanquitat són d’una alta resistència a l’ intempèrie. Si agafem un esbós del manual d’un col·lector de Viessmann trobem anotat això: • El marco de aluminio moldeado en una pieza y la junta continua del vidrio solar proporcionan una hermeticidad permanente y una gran estabilidad.

-32- . un altre problema greu molt usual a les instal·lacions.incrustació a les canonades -. el que fan és controlar aquest fenomen i destruir-se ells per a protegir el sistema.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. solen ser el fenòmens d’incrustació calcaria. A nivell bàsic d’instal·lació s’utilitzen molt els anomenats ànodes de sacrifici. que ubicats a l’interior d’un acumulador. o magnesi. Corrosió . Una vegada solucionat o si més no controlat el problema de la corrosió amb el sistema de protecció catòdica.

aquesta s’anirà dissolent lentament i protegirà les canonades. Protecció contra gebrades -. Per evitar això és molt aconsellable instal·lar aparells que com a mínim encara que siguin a un nivell econòmic. -33- . el problema no resulta tant greu com des de un punt de vista d’avaries per incrustació a les canonades. ja que ens hem trobat casos d’obrir una aixeta i no sortir ni una gota d’aigua!!!!. Aquest mineral és la “pedra de polifosfat”. i encara que hi sigui de forma dissolta. ja que tampoc seria aconsellable deixar l’aigua a 0ºF de duresa. Quan parlem d’aigua pel consum humà. Com a sistema més car respecte l’anterior. per on passi l’aigua del sistema. disposem d’un aparell anomenat descalcificador. que per a l’ésser humà no seran perjudicials però pel nostre sistema poden ésser crucials per al seu rendiment. no permetin a l’aigua precipitar en termes de solidificació calcaria i comencin a adherir-se a les parets de les canonades. També val a dir que aquestes incrustacions tenen una fortalesa increïble i que depenent del seu grau d’incrustació dins la canonada resulta impossible poder-la desincrustar. el que fa és destruir la calç que pugui contenir el sistema dins uns valors de marge (ni 0ºF ni els que té per si l’aigua). que com el seu propi nom indica. Com a aparell econòmic contem amb un sistema mineral que barrejat amb aigua no deixa que la calç pugui aferrar-se a les canonades. que contenen un alt contingut en calç i altres minerals. parlem d’aigua extreta de pous o fonts.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. que si la col·loquem dins un contenidor a mode de filtre. Des de un punt de vista de rendiment. no afecta a la instal·lació.

la neu. i que poden existir unes diferencies molt grans de preu. * Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que. Protecció contra sobreescalfaments -. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema. Per aconseguir això. també anomenats glicogels. sea aprobado por la Administración Competente. que tenen uns rangs de temperatura de treball molt menys estrictes que l’aigua. Val a dir que amb aquest producte passa el mateix que amb qualsevol altre en quan a propietats es refereix. serà el que contingui el fluid caloportador i per tant ja tindrem solucionat el problema contra el fred. El circuit primari (de la placa a l’acumulador). con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será inferior a 3 kJ/kg K. * Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0 °C. Adicionalmente este producto químico mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación. i per conseqüència directa les gebrades. -34- . Per últim agafarem un esbós del codi tècnic que relata com ha de ser l’anticongelant d’un sistema solar. Està clar que si tenim un sistema que part del sistema es troba ubicat a l’exterior. Anualment s’haurien de comprovar que les propietats del fluid estan dins els rangs permesos dins de la qualitat de treball. i per tant no li afectin les baixes temperatures. s’utilitzen els fluids caloportadors. el circuit primari i el secundari. en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir daños en el circuito primario de captadores por heladas. * El fabricante. deberá estar protegido contra las heladas. suministrador final.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima temperatura permitida en el sistema. però degut a que es tracta d’un element que ens pot ocasionar grans mals a la instal·lació no estarà de més perdre un moment a consultar les característiques tècniques del producte i així poder garantir que el sistema estarà protegit totalment. Degut a que tenim el sistema bàsic solar seccionat en dos circuits. alcanzando los mismo niveles de protección. * La instalación estará protegida. haurem de garantir que aquest sistema pugui resistir les clemències del temps.

és quan menys l’aprofitem. hauria de poder resistir les temperatures de pic que pugui ocasionar el sistema. Un sistema ben dimensionat. -35- . ara toca parlar de les sobreescalfades que haurà de resistir a l’estiu. el glicogel que ens donarà un marge de treball més gran que l’aigua. que el que faran és encarregar-se de refrigerar el sistema dissipant l’energia sobrant. amb un vas d’expansió adient. tenim els elements anomenats dissipadors. ja que ens trobem davant d’un sistema que quan més rendiment en podríem extreure.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Si abans parlàvem del problema del fred de l’hivern a la nostra instal·lació. Actualment és un dels problemes més greus que trobem a les instal·lacions de solar tèrmica. Per a la protecció del sistema contra els sobreescalfaments. a part del que ja hem vist a l’apartat anterior.

* Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante sobrecalentamientos. ni en ningún otro material en el edificio o vivienda.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. El nou codi tècnic de l’edificació també descriu aquestes situacions: * Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automáticos que eviten los sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la calidad del suministro energético. es decir con una concentración en sales de calcio entre 100 y 200 mg/l. -36- . En cualquier caso. Especial cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no utilización se tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación. se dispondrán los medios necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos. A partir d’aquests instants tenim el sistema aturat i el col·lector segueix escalfant el fluid que ja no es mou dins seu. En aquest punt si disposem d’un vas d’expansió ben dimensionant el contingut de la placa precipitarà per pressió dins el vas d’expansió i haurem solucionat la situació crítica de sobreescalfament. Cas exemple: * Tenim una situació possible com és que a l’estiu la temperatura de l’A.S ja ha arribat a temperatura i el sistema segueix produint energia.C. En el caso de dispositivos automáticos. ara doncs el sistema de regulació atura la circulació del fluid desconnectant l’alimentació de l’estació de bombeig. la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema. * Cuando las aguas sean duras. sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos necesarios contra la legionella. se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60 °C. Hem de dir que això pot passar algunes vegades i no té més importància si no es repeteix per norma. el relleno con una conexión directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante. Si això per el motiu que sigui passa molt sovint es aconsellable incorporar al sistema un aeroterm o un radiador extern a mode de dissipador d’energia sobrant.

Aquest apartat el dedicarem a estudiar els diferents elements que composen la part hidràulica del mes com a element del circuit secundari. Aquests bescanviadors els podem agrupar en tres grans grups: Serpentí. S’entén per bescanviador un element que separa dos circuit units per aquest punt amb la capacitat de poder intercanviar energia calorífica o frigorífica sense necessitat de barrejar el contingut de les dues parts. no és res més que un recipient tancat on per el seu interior hi tenim un tub continu que el travessa i s’enrotlla dintre en forma de serp d’aquí el nom de serpentí. Tipus de Bescanviadors -. El bescanviador de serpentí. Muntatge de maquines i equips a les instal·lacions tèrmiques -. Doble envolvent (bany maria). normalment anomenat acumulador de serpentí. o de més d’un segons l’aplicació a sotmetre’l. passem a veure que en fem o com el tractem. D’aquest tipus de bescanviador en podem trobar de un únic serpentí. -37- .Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Una vegada tenim la font d’energia (líquid calent). 5. Exterior o de plaques.

-38- . per tal que es transfereixi l’energia. És per aquest motiu que per cada sistema haurem de calcular el número de plaques que haurà de tenir el bescanviador per tal d’afavorir el màxim intercanvi. El bescanviador de doble envolvent. El bescanviador de plaques no és res més que un conjunt de làmines amb una forma específica ideades per mantenir el contacte màxim possible entre els dos circuits. i l’exterior serà doncs l’encarregat d’escalfar l’altre. el caloportador i el que pretenem escalfar.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. El circuit secundari és l’acumulador interior. es tracta d’un doble acumulador. un dintre l’altre i per tant d’aquí ve el nom del “bany maria” que és el sistema que utilitza per escalfar.

C.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Es basen en un sistema de molla que és capaç d’aguantar la pressió fins el valor timbratge i a partir d’aquest valor dispara. La vàlvula 2 vies secciona simplement la canonada per efecte elèctric i comparat amb un element elèctric es pot semblar molt a un interruptor. essent els més usuals els de 3 bar per els sistemes de calefacció. És un aparell mecànic obligatori i necessari encarregat de la protecció contra sobrepressions de l’equip. i d’uns 7 bars per al sistema d’A. Vàlvules de seguretat -. Vàlvules 2 i 3 vies -.S. -39- . La manera més simple de treballar és variar la posició de vàlvula mitjançant l’alimentació elèctrica. i es basen en què tenen una boca comuna i mitjançant l’actuador elèctric pots variar la comunicació amb un costat o l’altre. Aparells encarregats de seccionar de manera elèctrica una canonada. i si deixem d’alimentar-la tornarà al seu estat inicial per efecte d’unes molles. Les vàlvules 3 vies si les comparem amb un element elèctric es poden interpretar com uns commutadors. si es deixen d’alimentar a tornar a l’estat anterior per l’efecte de les molles. També acostumen. Tipus de vàlvules -. En podem trobar de passos normalment oberts o tancats si parlem d’electrovalvules normals. que dit d’una manera molt brusca es tractaria d’una aixeta elèctrica. Solen tenir un rang de timbratge depenen de la instal·lació on la trobem.

Posarem uns quants exemples de possibles emplaçaments d’aparells i haurem de saber col·locar-los i subjectar-los de la millor manera possible. que el que fan és d’una manera poder adaptar dos circuits que treballen a diferents cabdals per evitar problemes de cavitació amb les bombes. Un equilibrat hidràulic molt comú a les instal·lacions són els anomenats dipòsits d’enercia. sigui un sistema solar o simplement un sistema de calefacció addicional. Degut a que avui en dia es disposen d’aparells per treballar a l’obra que ens estalvien molta feina en farem us per poder garantir la correcta alineació tant dels aparells com de les canonades. Equilibrat hidràulic d’equips d’instal·lacions solars tèrmiques -. hem de tenir molt en compte que les instal·lacions treballen dins un marges de cabdal i pressió. d’una fàcil reparació o substitució d’elements amb el mínim enrenou possible. Quan disposem d’una instal·lació existent i volem afegir algun element extern. A les classes de pràctica veurem el correcte sistema de treballar pensant en el futur manteniment inclòs en una manera de instal·lar els aparells sectoritzant tant com sigui possible. Són elements que sobretot per instal·lacions grans són elementals i que s’han de calcular bé per no patir problemes amb les màquines o instal·lacions que hi connectem. -40- . També tindrem curar a l’hora de dissenyar el sistema.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Muntatge de maquines i equips -. Quan parlem del muntatge de les maquines tindrem sempre present les ubicacions dintre de la instal·lació i de quina manera s’han de fixar a terra o a les parets per tal d’evitar vibracions i per tant el trencament de canonades o possibles fugues dins el sistema. i que depenent del volum que té la instal·lació ens trobem davant d’un punt conflictiu si no tractem aquest aspecte.

Per explicar de quina manera es pot recolzar o auxiliar una instal·lació solar farem servir els esquemes que són prou clars i entenedors. càmpings. per tant haurem de buscar un sistema de prevenció. però depenent d’on es trobi la nostra instal·lació també podríem pensar en la geotèrmia. ens adonarem que tots els acumuladors dels nostres sistemes són llocs propicis per a la creació o proliferació d’aquesta bactèria. s’ha potenciat la prevenció contra la legionel·la. per gran que sigui. Sempre que parlem d’energia Solar tèrmica parlem d’una font que no depèn de nosaltres directament. Els estaments públics estan obligats per llei a fer un control i una prevenció contra aquesta bactèria que sol habitar o regenerar-se en llocs on tenim acumulacions d’aigua a una certa temperatura i també on polvoritzem aigua així com també a les torres refrigeradores. Aquest pensament resulta erroni sobretot si pensem en la quantitat de dies que el cel estarà cobert o fins i tot si tenim demanda directe d’energia durant la nit. etc. i que usualment té un rendiment molt elevat. Un dels apartats de moda actualment dins l’estudi de l’aigua per a consum humà degut també als casos de contagi per part de plantes refrigeradores d’alguns aparells de climatització. ja no cal posar una altre energia suplementària. gas i elèctric són els més utilitzats. agulla hidràulica Acumulador inèrcia Sistemes energia auxiliar o de recolzament -. Si pensem per un moment en aquestes afirmacions. Però no estaria bé el creure que si instal·lem un equip solar.. tenim aparells i empreses especialitzades en solucionar aquest tipus de problemes. piscines d’hotels. El problema dins els nostres acumuladors és fàcil de solucionar. dutxes. la fusta o biomassa “pellets”. Gas-oil. Per ajudar a les instal·lacions solars es pot fer servir qualsevol sistema d’energia auxiliar. Prevenció contra la legionel·la-. ja que podem fer que l’aigua a vegades prengui valors alts de temperatura i així podem eliminar la bactèria. -41- . En llocs públics on s’han de controlar més llocs.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-..

6. si que forma part d’un estudi especific de la materia en qüestió a homologar ja que s’estudia les característiques tècniques. És molt important a l’hora de consumir un producte. restringir o impedir la comercialització dins el mercat del producte. Aspectes econòmics i estratègics empleats al muntatge. Les Homologacions com a qualitat del producte-. possibles falles i valors de qualitat del material. Si el producte cumpleix les previsions de les Directives Europees aplicables i la marca CE ve serigrafiada al producte. La Marca CE prové del francés i significa "Conformité Européenne" o de Conformitat Europea i és una marca europea creada per certs grups de servei o productes industrials. Marcatge CE / Homologacions. S’ha de tenir present que la marca CE no implica la qualitat del producte. es pot considerar com un passaport per a comercialitzar un producte dintre dels paisos de la Unió Europea. La marca CE doncs. Les homologacions es realtizen per part d’un comité tècnic-assessor d’homologació que dicta els passos a seguir en aquest procés i realitza les proves pertinents per assegurar el compliment de normes i particularitats a resistir per part del producte a homologar. els estats membres no poden prohibir. Es recolza a la directiva 93/68/EEC. Només comentar que aquest apartat. els certificats d’homologació de producte i els assatjos realtizats a proves de laboratori experimentals. La marca CE és obligatòria per un producte si aquest es trova a l’abast de les aproximadament 20 anomenades directives “New approach” o “de Nuevo enfoque” i pot comercialitzar-se i posar-se en servei legalment dintre de paisos que conformen la UE.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Qualitat del muntatge d’instal·lacions solars tèrmiques -. Normes de referència. el estudiar a part dels manuals tècnics. Marcatge CE-. Va ser establerta per la comunitat Europea i és el testimoni per part del fabricant de que el seu producte cumpleix amb els mínims requisits legals i tècnics en matèria de seguretat dels estats membres de la Unió Europea. -42- .

haurem d’intentar aconseguir un equilibri entre eficència del sistema i cost que suposa l’inversió. -43- . També cal conneixer en profunditat el Reglament Instal·lacions Tèrmiques en edificis (RITE). amb quines cararcterístiques i quins equips cal que es realitzin les instal·lacions de climatització i ACS en els edificis. És cert que hi ha instal·lacions que resulten molt atractives ja que permeten rentabilitzar l’inversió feta en un temps menor que en d’altres. la part capital per a dur a terme l’inversió. com és obvi. A nivell de seguretat i qualitat de materials cal tenir en compte les normes UNE i ISO. necessitem la màxima quantitat d’informació possible on s’enumerin les característiques i propietats que tenen els elements a comparar i el seu preu. però això no vol dir que no es puguin rentabilitzar d’una forma correcte si realment s’ha dut a terme un bon estudi de costos i tenim ben calculat el sistema. Aspectes econòmics i estratègics empleats al muntatge -. i en concret el Document Bàsic d’estalvi energètic (DB-EH). 2.Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Normes de referència -. A nivell constructiu d’instal·lació ens hem de regir amb el que marca el Codi Tècnic de l’edificcació (CTE). Com a normativa de referència cal destacar : 1. però necessitarem. 3. ja no parlem d’aquestes grans quantitats d’inversió. En sistemes més elementals. En aquest apartat explicarem simplement que per a la realització d’una comparativa entre productes. A l’hora de fer un pressupost o estudi d’un sistema qualsevol. que legisla com han de ser.

Projecte de càlcul COAM d’instal·lacions Solars Tèrmiques.     -44- .Curs d’organitazació i muntatge mecànic – hidràulic d’instal·lacions Solars Tèrmiques-. Projectes anònims d’instal·lacions Solars Tèrmiques. Codi Tècnic de l’edificació Apartat (Estalvi energetic. Manual tècnic TERMICOL.Documents Bàsics). Bibliografia-.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->