P. 1
Donostia - Agustin Anabitarte

Donostia - Agustin Anabitarte

|Views: 49|Likes:
Publicado porarkisparky

More info:

Published by: arkisparky on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2011

pdf

text

original

Sections

Agustin Anabitarte

AGUSTiN ANABiTARTE DONOSTiA
1932an argitaratu zuen Agustin Anabitartek Donostia nobela. Euskaltzaindiak antolatutako Schuchardt Saria irabazita, Euskera aldizkarian zatika argitaratu zen aurrenik eta liburu berezituan ondoren, Editorial Vasca-ren eskutik. «Irakurgai» bezala aurkeztu zuen liburua Anabitartek berak, eta hiru urte lehenago argitaratutako Usauriren «anaia laztana» zela zioen. XIX. mende bukaerako Donostia nolakoa zen azaltzea izan zuen helburu, eta horretarako prosa arinaz gozatutako fikzioa eraiki zuen. Argitalpen haren 70. urteurrena aitzakiatzat hartuta, Donostia nobela eskaintzen dizugu osorik, Anabitarteri berari buruzko hainbat xehetasunekin batera.
"Agustin Anabitarte" orrialde nagusia

DONOSTiA AGUSTiN ANABiTARTE
q

Donostia
(Iragurgaia, 1932) r I. ¡Donostia! r II. Santomasetan r III. Plaza Berria r IV. Anton Zurrut eta Joxe Ogi r V. Kaiean r VI. Bego Donostia r VII. Xanti menderatzalea r VIII. Goiz artan... r IX. Txomin-en itzaldia r X. Donostian Donosti r XI. Asteleniote. Zanpanzart r XII. Gari-pillako txoria r XIII. Sasian zarata r XIV. Santo Domingo-iturrian r XV. Biotz-nekea r XVI. Patroia r XVII. Estropada r XVIII. Udazken-egun batean r XIX. Bretxa-n r XX. Txaldana r XXI. Txoralda r XXII. Kurrutako ebainduta r XXIII. Azkena

www.susa-literatura.com

q

Anabitarteri buruz

http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/14.12.2010 22:04:41

Agustin Anabitarte - Donostia

DONOSTiA
Joan dan mende-atzenean Donostia nolakoa zan (Irakurgaia) —Bigarren ageraldia. Ikutua— Augustin Anabitarte Schuchardt-saria, 1931

"Agustin Anabitarte" orrialde nagusia

www.susa-literatura.com

http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono00.htm14.12.2010 22:04:42

Agustin Anabitarte - Donostia

I ¡Donostia!
gerratea bukatu zan. Txomin donostiarra Ernani-ko aldapan gora zaldigañean zetorren. An, atzean, gelditu zan Ernani ta Ernani-ko kartzela, Txomin ain luzaroan egondakoa. Pakearekin askatasuna eman zioten eta Txomin eta zaldia alkarrekin ixilik zetozen. Zaldiak eup egin zuan; nekez ba-zan ere, aldapa gaitza menderatu zuan. Zaldunak eta zaldiak atseden artu. Gaña azpiratu zutenean goizeko amarrak-aldea izango zan. Eguzkia goi-xamar zegoan. Goizeko intza ezereztu zan; baño gerizpeak oraindik busti-antzekoak zeuden. Eguzkia itzalari ondotik zijoakion, orpoz-orpo, eta arrapatzen zion puska beltza zuria biurtu. Bideko usai gozoak lilluratuta zeukan gaztea. ¡Aspaldian ez zuan orrelakorik aitu! «Nagoan, nagoan», zion. Kartzelako itzalean oituta eguzkia biziegia zitzaion. Txomin-ek Gipuzko-ko zati eder ura ondo ikusi nai, ginballa kendu, zapi zuriarekin kopeta legortu ta... exeri zaldi gañean. Zaldiak, bide ertzean, kosk egiten zion belarrari. Zaldiek lepoa luzatzen dutenean, lengoa alako bi dutela ba'dirudite. Amairu illabete egin zituan Ernani-ko kartzelan eta, etxera zetorrela, etxekoek ez jakiñagatik, ez zuan nai azkartu ibil-neurria. Bide artatik beretik ekarri zuten aita karlista zualako beste aitzakirik gabe. Txomin Hasparren-en zan gerratean. Etxeratu naiean Sokoan Santander-eraño zijoan ontzian sartu ta Donosti-ratu zan. Doi-doi aita gazteluan giltzapetuta zegoala jakiteko beste betarik ez zuan izan: aita gaztelura, semea Ernani-ra. ¡A zein ikuste ederra goi artatik! Bularra ta biotza zabaldu zitzaizkion. Mendi galantak dantza ikarragarria zebilkiten: zerua jo ta makurtu, alkarrekin topo ta altxatzen ziran: batzuk zuzen, besteak okerka, urrenak atzekoz aurrera. Atzenean ikusmena tinkotu ta bat-batean gelditu ziran guztiak: erpiñena Mendizorrotz zan, lasaiena Arratzain, bakarrena Buruntza... Zaldiaren atze-aurrerakak loarazi lizaioketen. Orain ikusten zituan mendi-betik goraño alkarren atzetik arbolak laisterka; beste tokietan, alkarren ondoan geldik, batzarra artuta zeuden. Ikusmena geiago garbitu zitzaionean, arbol batzuk mendian gora bide erdian gelditu zitzaizkion, oker-oker eginda, ta beste batzuk, bakarka, bidea galduta bezela, atzean. Orduan ederki oartzen zituan belar ta lurgorriak, sasi ta oteak, baita ere salto batean eguzkitatik itzalera abiatzen zan beko erreka jostalaria, bide-ondotik atzera zijoazkion lili zuri, gorri, kolore askotakoak. Tarteka-tarteka, arnasa sendo artuta, Txomin-ek osasungarrizko aizez bete-bete egiten zuan bularra... Daka-daka, Txomin etxealdera... Bide zabal artan eguzkiak gero ta geiago jotzen zuan. Zaldiagana zetozen euliak arpegi-ondotik zebilzkion Txomin-eri. Oriamendi eskubide-aldean ikusita gure Erri gaxoaren istorio tristia gogoratu zitzaion. Euskalerriak kemenak oparo eman izan ditu, bearrezkoak izan eta gañezkakoak ba-litzaizkio bezela. Mendi onetan bertan euskaldunkarlistak ebain-ebain egin zituzten ingeles eta portuges soldaru zarrak. Mendian beera segika, soldaru-talderik ar zezakean juliparik gogorrena, mingarriena, artu zuten. Orduan ez ziran izan euskaldunenak metak eginda pillaka erre zituzten larru zuriak.

Azkeneko

http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono01.htm (1 of 3)14.12.2010 22:04:43

Zaldia zankoak aurrera ta burua atzera zijoan. Geroxeago «Muntto» baserri-ondotik zijoazen.. Donostia. Esan bear deguna da merkatariak amaiketakoa eginda etortzen zirala. asto-zaiak beste ainbeste. Amabiak ez ziran urruti. allaatu nintzen Donostin. esan degunez. Aldapeta-n beera jetxi.. biotza lasaitu ta zoriona gañezka etorri. herria. Itsasoa beera ta gora. gero mendigañetik joan eta. iruron artean itsasbarrena dago. Asibidez. "Lazkano"-baserriaren ondotik ba'zijoazen. gero barrenen arituko gatzaio-ta: irakurgai onen bukaeraño ori izango degu geren bizitokia.2010 22:04:43 . Ondarreko kaxeta zuriak diz-diz egiten zuten eguzkitan. Aien oju ta berriketa biziak zerbaitxo ernaitu zuten Txomin. Ayete-n barrena. 1813garren urtean ainbat izkillu-su egiña. Gorputzari ikara eman zion eta eskua burura zeramala zaldia berez gelditu zan. Donostia aldean zegoala jakiteak ere bai. beraz. pozik eta auzoko kontuak esateko gaituak. Txomin donostiarra Aldapeta-n beera asi zan. Donostia aldean daukanean. Oraindik ere sutauts-usaia nabari ez ote zan. lokatzak utzi ta bide-baxtarretik poliki asko zetozen anka-azpian artzen zutena ondaturik. Txomin-eri arritu-itxuran begiratzen zioten. asto-gañean ala bestela aldamenean. buru-utsik. Irakurleak ere ikusi beza Txomin-ek ikusi zuana. Irutxulo maitagarria. Pillaka zetozen merkatari karraxizaleak. Ordea. «Benta Zikin»-dik eta Mendizorrotz-tik danbagiñen kea ikusten zala esan zitekean. Baño Ariin. zakur bat burua ta isatsa ezik http://www. Orra. Txomin-en zaldiaren gisara. urrezko pinpilinpauxa. Txubillo-ko argi-etxe zarrak Donostia-ondoko tontor erpiñenatzat erakusten zuan bere burua. atzetik eta aurretik jostatzen ari ziran poxpoliñak ziruditen. Urumea-ko erregiña. Txomin egiazko donostiarra izan eta jaioterria ikustean barren guztia muñetaraño alaitu zitzaion. Hirurzun zaarra. Donostia-n iru tontor dira: Txubillo-mendia. Ta andik pixka batera Txominek zutitzea egin zion gerriari ta erria aurrean ikusi: ¡Donostia! Txomin-en biotza pil-pil asi zan. urrezko ondarra ertzean. jabearen gogoa egiteagatik baño. Donosti-ureta. Norbait ezkutatu edo galdutakoan jakin izan degu zenbat maite genuan. Gaztelumendiaren atzean. ala mutillak oñetakoak bustitzen.htm (2 of 3)14. astoek. Easo ederra.» Txomin gizajoak begiak busti-busti zeuzkan. Beraz. Soldaruen oñatzak oraindik ezeztugabeak.Donostia Azkeneko gerratea bukatu-berria zan. Txomin erriari iñon diran xamurkeriak esaten asi zitzaion: «Kantauri-ko pitxia. Egun artan udazkena aldean zegoan.susa-literatura. eztitantoa. Ernani-tik Donosti-rañoko bidea lenbizi igo egiten da Ernani-tik gora. kaxetak. amets-iturri gozoa.12. Aboa biotz-arazoen aterabidea da. lili txuria. ariin. ene biotzeko kutuna. Tankera artan. Andik Aldapeta-rako zelai zabala zegoan eta Aldapeta-ren oñean San Martin-etxadia. zaldia belarrez aldatzeagatik. izar dizdizaria. Txomin gogoeta illun auekin zegoala. Donostia kanpotik ikus dezagun. sorgin-marama.Agustin Anabitarte . Santa Klara-ugartea (orduan doi-doi ugartea) ta Gaztelu-mendia. sasietako adarrak orduantxen banaka zuzentzen ari ez ote ziran. poxpolin jostalaria. Ura ondotik pasata burua biurtzen zaldunari. Baserritar merkatariak ba'zetozen Donostia-ko merketzatik etxe-aldera. arriak agiñak kendu ba-lizaizkio bezela. «Pintore»an azaldu zan. Baño erri-kaskoa urruti xamar bukatzen zan. Zortzina ta amarnako asto-taldeetan pasatzen ziran. diru-meta.com/emailuak/anabitarte/dono01. ba'zebillen tarteka ta bestetan belarra jan. erria an eta San Martin emen. Gaztelumendiaren atzean.

2010 22:04:43 . Donostia-k ongi elkartutako etxe ederren aurrea erakusten zuan. Etxekalte. moallako atea itxi ta San Martin-era etorri bear izaten zuten lotara. bea ta bizitza bakarrekikoak geienak.. Batez ere arrera onekoak ziran eta kaletarrak bezin atsegiñak... burua erria litzake ta isatsa. San Martin-go Sebastopol-en ibiltzen ziran Ixkiña. Plaza polita ere ba'zuten. orduan urte gutxi zala txirtxildu zuten.12.Agustin Anabitarte . Ta oso gutxi zala karlistak Mendizorrotz-tik bidalitako aleak itsasbarren-gañetik aizea txistuka urratu ta tarteka lertzen ziran. edo-ta. San Martin-etxadia.com http://www. San Martin-goia ezkerrera ta San Martin-bea eskubira. Sanmartindarrak jende alaia zan eta erritarrak baño borrokalari obeak. Brokolo ta zenbait zurrutzale ospetsuak. gañean gaztelu zar aundia..com/emailuak/anabitarte/dono01.htm (3 of 3)14.susa-literatura. Geztelumendia moallaz inguratua. Naiz guztia Donostia izan. Beraz. Erriak guda gogorrak izandako itxura zeukan. etxe-arteak ere zabalak. ez len bezela. makiñabat jai ta aurreskuak egiten zituzten. Erri-inguruko moalla aundia.susa-literatura. Txomin San Martin-go ildegiaren ondotik zijoan. Eskotilla-kaleko ukullu batean zaldia utzi ta etxera abiatu tan Plaza Berrian bazkaritarako garaian. Atzokoa zan kanpaiak jo ta donostiarren kaleetan baztarreratzea.Donostia lurpean sartuta bezela. prantzes ta portuges gudariak askotxo ibilli da guda gogorretan. erria bat eta San Martin bestea. Donostiarrak atera zitezkean noiz-nai erritik kanpora. erriak kopetan min-izan eta bein sendatuta lotallua bota izan balu bezela. Bereala zelaian zan eta Erregesoro-tik barrena errian sartu zan Plaza Zarretik. Ekaitz-egunetan ontzi bat baño geiago apurtzen zala bide. bazkari on baten ondoren erriak gerria lasaitu balu bezela. bildutako egurrarekin zenbait etxe egin eta bertako Zezen-Plazak bear zuan egur guztia izan zuten. Donostia-n ingeles. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. Ezin ba'gibela estua izan sanmartindarrek. San Martingo etxeak lasaiak ziran.

Orduan izaten zan —orain ere bai— etxeko neska-mutilleri jostalluak eta goxoak ekartzeko eguna. ola ta oialez erdipurdi eginda itxura besterik ez zuten aiek. kaletar nexka mexka baten ondotik joan bear izaten zuan. oialak eta etxerako bear izaten diran gauza asko saltzen zituzten. Txomin-en etxea Plaza Berriko aldetik bigarren bizitza zan eta Ikaz-kale aldetik http://www. zazpi kuarto. kuarto ta txanponak —edo gastatu nai ez zituztenak.2010 22:04:44 . irtendako tokian azaltzen ziran.. gaztañak ezik. Baserritarrak pillan ikusten ziran tokietan. Egaztia —kapoia batez ere— erruz ikusten zan.htm (1 of 3)14. baserritarrak eta kaletarrak. atxurrak-eta aldean egongo ziran.. akulluak.. karrakelak eta lapak ojuztatzen zituan. Batzuetan. zerbait geiagorekin. beintzat— «eltxetxoan» gordetzen zituzten: lau txanpon. Geienak nolanai jarriak zeudela. parrez. jostalluak ezik. Neska-mutillek artzen zituzten ardit. Bertan prejitzen zuten ainbat kana lukainka: beatzekin artu. amak bakoitzari ekartzen zion peria. lanpernak. jendea arren gisan irabioka zebillen saltokien tartean. guztiak Plaza Berrian biltzen ziran: an izaten bai-zan iru eguneko peria.. Arkupearen parean zegoan bide erosoa. bestea berriz. makillak. aurrez-aurre. Ume eder bat ikusi nuben Donostiya-ko kalian. Erle amorratuen gisan zebiltzala esan degu ta alaxe zan. Saltzalea «asto» ta «kankallu»-ka asten zitzaion zijoanari. maiz bean jo ta gañeko ontziak itzulipurdika erortzen ziran. Gorra zeritzatzen gaztain-saltzale emakumeak.com/emailuak/anabitarte/dono02. Teresa Boba-k «panpoxo» ta «panpoxa»-eri pastelak eskeñi. Gazteek txibilitoak eta koskabilloak erosi ta geiago eziñean Gorra gaztainsaltzalea «ernegaziko» zuten.Agustin Anabitarte . baldin erosleek guztia ikusi naiez atzeraka batean ibiltzaleekin istillua jartzen ez ba-zuten. Bestetan. ¡An izaten ziran karraxi ta algarak! Dendaedo ziralako aiek. zamarrak. Santomas-egunean urte guztian aurreratutako diruak eltxetxotik atera ta. irria ezpañean. jostatzeko ez besterik jaioak zirala ematen zuten. Neska lirañak. Santomasegunean baserritar asko etortzen zan Donosti-ra ta. zabaldu. Santo Tomas-eko periya txorixua ta ogiya. aizkorak.susa-literatura. Plaza osoa mota askotako saltokiez betea zegoan. ontziak. Etxekoandreak goizean egiten zuten erostea. ¡Olio-keari «Txardin-berri»-koek egiten zizkioten musiñak!. Ordea. kapusaiak. aboarekin jan eta esku-atzearekin ezpañetako koipea. «denda arrayua jarri dezutena». ustegabean.12.Donostia II Santomasetan Erle amorratuak bezelatsu zebillen jendea batetik bestera Plaza Berrian. Donostiar neska-mutillentzat ez zan urte guztian Santomas-eguna bezin zorioneko egunik. baserritar sendokote batek.

argalduta ba-zan ere. Uztaren galerarekin asiko zitzaizuten. Neskame bat ere ba'zuten. emaitz ugariak biltzen zituzten etxe artan. Txomin-en etxean ederki bizi ziran. Katalin-ek berak ardazkatua.. ez orrenbeste baserrien nagusi-ordeko zalako. askotan etxekoandre gaztea ta Katalin arratsalde guztian egoten ziran. Orduan Donostia-ko etxeetan urik ez zala-ta. Ta ona zergatik esan degun «jan-eguna». eltzekaia. mai bertan aritzen ziran lanean. zapata parea. baita fregaderan sulla ustu kalera lenbailen ateratzeagatik ur-bearraren aitzakiarekin. egaztia ba-zan. baztar guztiak miatu. bai gabonetan ta bai Sanjosetan. orrez gañera. Ala bearko. Mai-burutzat zarrena jarri zuten. Illean ogeitamar errialeko «soldata» zuan —orduan ez txarra— ta Santomasetan beste ogeitamar errialeko saria.com/emailuak/anabitarte/dono02. galgarririk topatu ezagatik. paperean bildu ta muturrak itxi. besoa luzatu ta. beste ajola gutxiagoko zeregiñetarako. soldaruen alarguneri «pagak» ematen zizkien illero-illero. Urteak zeramazkian etxean. Aiekin batean Katalin mirabea zuten. ari ta ari. gisatua ta bixigu erria. Eskerrak bere zaldia. gazta ta gaztañak.susa-literatura. biurtu ziotela.Donostia irugarrena.12. baserri askoen nagusi-ordezkoa ta. berriketa geitu. «Errentaz» gañera. etxeko nagusia Gaztelura eraman zuteneko egun ura. onuntzerakoan. baserri batekoak askotan pamili guztia ekartzen zualako baizik. ardoa ta sagardoa edan-ala ta kafea pattarrakin. Aita-semeak. Txapelak belaunaren gañean. Batzuk maitik aldendu xamarrak jarrita. gorua ta arizko bi alkandora.htm (2 of 3)14. arrotuta gero. Txomin-en etxera ogeitabost-bat lagun etorri ziran. Baserritarrak urteko «errentak» ekartzeko eguna zuten. ¡Ta urrena Txomin eraman zutenean! Orduan ez zuten jana eramateko aukerarik izan. Katalin-i ta Madalen-i bildu zitzaien lan aundia! Etxeko gela nagusiak doi-doi artzen zituan danak. aurrez-aurre. gorputza maiari alderatu. jan-ala. «Pagak» emateko dirua Kale Nagusiko Aduana-tik ekartzen zuten. Emakumeak. jan-eguna baizik. notarioa zan. batez ere sagarra izango zan gogotik ¡aren lore ederra! ta izotzak eta kaskabarrak guztia ondatu. Emakumeak bakarrik bizi ziraneko zorigaiztoko egunak joan ziran. Don Jose. urre asko ikusten zan etxe artan. Nekez asten zan izketa.Agustin Anabitarte . batez ere. makiñabat aldiz joaten zan sullarekin San Telmo-kalera ur-billa. Amabiak ezkeroztik baserritarrak jabeen etxeetara etorri oi ziran bazkaritara. plateratik abora bitarteko txirrio polita egiten zuten. zapi ta ontziak jarri ta eltzeak gal-gal. bai orduan. Orain pakean bizi ziran. ¡Etxekoandreari. «barkatu eskasiagatik. kuartoak kontatu-ala pillaka jarri ta urrena. Madalen. Iñork ez zuan gogoratu nai iru urtez lenago soldaruak etxera etorri. plantxan aritu ere bai ta etxekoandreari illeak orraztu. baserrian ollo asko eukitzen-eta. Sukaldean egoten zan. «Alako txal guri-ederra ba'genuan. Dirua kuartotan artzen zutela-ta. gaitzak jo ta galdu zitzaigun». auzoko kontuak izaten zituzten: zereko zeraren http://www. Amabitarako maiak alkartu. Txomin-en etxean aita ta seme-alabak bizi ziran. Askotan iruten aritzen zan.2010 22:04:44 . batez ere Txomin-en etxean. Ta Don Jose-k baserri askoen kontua egiten zuala-ta. Ta asitzea asi ta galanki jan ere bai: ogi-zopa. beste zerbait ba-zan. ta.. emaitz ederrak ekartzen zituzten. eskua irristatuaz. «Gure Aita» bat esan eta mai-burukoaren bedeinka zioarekin asten ziran. Baño egun ura ez zan lan-eguna. urte txarra izan degu» urtero bezela asiagatik. txaliarekin aritu bear zutenean. Donostia-ko aberatsenak Plaza Berrian bizi ziran eta jairik ederrenak bertan egiten zituzten. Ta gizasemeren batekin itzegiteko aukera izanez geroz. Txomin-ek ogeitazortzi urte zituan. aita. alaba Txomin baño bi urtez zarragoa. edo edan-ala. Eskerrak jana etxetik eramatea aal izan zutela. Katalin-en sari-eguna ere zan egun ura.

asarrezko itzak ere bai ta noizbait eme baten karraxia. urteroko esanekin abiatu ziran.com/emailuak/anabitarte/dono02. alkarren gainka. Geren bizitzako oroitz samurrenak labe orietan trinkotzen dituzu.susa-literatura. Plazak ba'zeuzkan buru ta oñak. Neskatxak ez zuan itzik atera aal-izan. irakurlea. Gizasemea bigarren bizitzara iritxi zanean.htm (3 of 3)14. atzerako zor-puntta ura ere berdinduko zutela-ta. Jendea sartu ta atera Eskotilla-kaletik eta Esnategi-kaletik egiten zan ¡eta nola! alkarri bultzaka.. balkoi batetik eroria. ezin geiagoan jaten zuten.2010 22:04:44 .com http://www. Zurrungillo aietan irri-karkarak maiz entzuten ziran. e.? © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. neskatx politarekin aurrez-aurre arkitu ziran bi gazteak. Arkupetan ibiltoki erosoa zegoan. Maitik altxata agur egiterakoan. andreak saskiak besoan. Neska polit lirain batek beatz-muturrekin jaso zuan. Artean neska-mutillak ango oparotasunaz arrituta. Biak lotsatu xamarrak zeuden: neska geldik zapi txukuna beatzetan eta gizasemea eskua doi-doi luzatu ta artzeko tankeran. Gizaseme apain eta neskatx pinpirriñak aruntzonuntz zebiltzan. urrengo Santomasetan ere «errentak» txintxo asko ekarriko zituztela. gazte —esan zion gizasemeak. ustegabean. Urdalla beteko pozarekin bat bertsotan asi zan eta nagusiari ta etxeko guztieri zorion guztiak opa zizkien..susa-literatura. begiratu bakarrik. Ordurako Anita etxekoandre gazteak edo libra txokolate ala bakallo-zerra sartu zuan saski bakoitzean. Asi zan billa ta.12. Arratsaldean ibillera berbera Plaza Berrian ala neskatxa geiago esango genuke. biotza arkupetan. Bereala iduri ederreko gizasemea azaldu zan aren pareko eskaratzan. zereko illunabar-argi gorrian. ¡A zer gizendua! Bazkari-bukaeran Don Jose azaldu zan maisterren artera ta bai gogoz ta iñon diran atsegiñezko itzakin artu. —Eskarrik asko.Donostia ezkontza.Agustin Anabitarte . ainbat baserrietako morroienak eta alako neskak onenbeste edo orrenbeste eramango ote zuan. Antxen zebiltzan erriko gazteak. zankoen gañean biraka ateratzen ziran. Plazak ba'zeuzkan urdalla (lukainkausaia nabaritu) ta Plazak ba'zeukan biotza. Arkupe-kanpotik sudur-zapi poxpoliña zetorren goitik beera. Itsasaldiak guztiak nastutzen zituan ta jo batera ta jo bestera. eguardi-artean baño... ixilik ari ba-ziran ere. Anita-k ala esan zion anaiari: —Ez zitzaizun joana damutuko.

com/emailuak/anabitarte/dono03.. Baldin euria ba-zan. Soñuak kalean arrapatzen zituanak. Plaza Berritik asi ta Arrandegi. Barazki. bazkaritara zijoazen-eta. gorputzaren soñeko berria.. kalearen muturreraño bakarrik txikitxoak ba-ziran. xextoak koxkan utzita. Beatzitarako Ibarguren. giltzapetuaren askatasuna.. Beraz. Esnategi. exurraren mamia. geldiro abiatzen ziran.Agustin Anabitarte . baserritarrek txalia-bete mami-mordoska jartzen zieten esku-gañean. Urrengo goizean oñutsik zetoztenak erri-sarreran oñetakoak jantzi. aranaren exurra. Plaza Berria orixe zan.Donostia III Plaza Berria baten barrenen bestea. Kutxa http://www. Ureta ta Eskotilla-kaleetan barrena bira osoa egiten zuten ostera Plaza Berrian sartzeko. ta onek. lenagotik Ibarguren-i begira zegokionak. erdiko kutxatilla Donostia-ko Plaza Berria. Amabiak laurden gutxiagotan berriro txistularien otsa izaten zan Plaza Berrian. txistularien ondotik joaten ziran. lenbizi. atabalari bat-batez eragin eta ez geiago eskatu. ¡A zein esnatze eztitsua! Egunaren eguzkia zitzaien. alatsu. batez ere eperrak eta ollagorrak izatekotan. Txanbolin eta Xagararbola. «Donostiako plazan Dira gaur ageri Gauza merkeak eta Naikuak ugari». Goizean azoka izaten zan Plaza Berrian. Urrena. Jai-egunetan enparantza goiz asko ustutzen zan. Eskotilla-kaleko «rekaderak» asten zitzaien aalik-eta onena merkeen erosteko asmoz. «txanpon baten mamiya» eskatzen zuten besoa luzatuta.. «Tratua» bukatuta gero etxera-bidean abiatzen ziran eta len ere ikusi genituan Aldapeta-n gora asto ta guzti. Baserritarrak aulkietan exeritzen ziran eta eguerdiaz geroztik aulki aiek jaso egiten zituzten. Amabiak tarteko ordu laurdenean. aal zutenean.2010 22:04:45 . neska-mutil. sagarraren adarraren punttaren punttan. Zain guztitako odola biotzean sartu ta irtetzen dan bezela. bakanak izaten bai-ziran egazti aiek.susa-literatura. ta zertxobait albait apainduta. onen barruan urrena eta bestea ta bestea. fruta ta lorez edertua egoten zan Plaza Berria azoka bitartean. Eskotilla-kaletik sartzen ziran. aurzai ta mukizuen gozagarri izaten ziran soñuaren irabio ta biurketak. erriko txistulariek. nekez ba-zan ere. Neska-mutillek. txistulariek arkupetan jotzen zuten. Askotan kaleko soñuak esnatzen zituan. Plaza Berrian sartu baño len. zupa ta zupa. Bein baño geiagotan iskanbilla jarrita txinelak zer-egiña izaten zuten an sartzen ziran naste-borrasteekin. Amabiak jota Ibarguren-ek keñua egiten zion Xagararbolari. eskuko zuria kendu ta gero gorritzeraño.htm (1 of 3)14.12. Donostia-ko egiteko nabari guztiak egitera donostiarrak Plaza Berrira joaten ziran. Esku-atzea gora zutela. Onetan ezagutzen zituzten igande ta jai-egunak Donostia-ko mutil koskorrek. Neguan arratsaldeko lauetatik seiak arte jotzen zuten Plaza Berriko txistulariek.

orrengatik zuan soka luzeko tillinga. gauez.. buruzperako gizonari irrixtatu egin zitzaion eskuetatik egalaria ta beera erori zan. «A la kinkirrinera A la xamurrera Joxpantoni Plaza Berriko Jira adi beste aldera». ankaz gora. Ta tillinga luzea bakarrik utzita aidean joan zan egalaria. Zenbaitek dirua poliki irabazten zuten etxeko balkoia alogeran emateagatik. bai zezenketak. Orra. zerbait min-artua. Plaza Berrian nolanaiko jaiak egiten zituzten: bai mezak..12.htm (2 of 3)14. Baño Iriyarena bezelako soñurik ez zuten donostiarrek. Eta olaxe. oso gora. Aurrez-aurre.Donostia Ibarguren txistulari yayoa zala-ta. orixe zuten egitekorik aundiena txerpolariek. Gaztea ba'zebillen naiko abiadura artu arte. Batez ere El hombre volador egitekoak ekarri zuan jendea. Ba'zan ere jatetxe bat Plaza Berriko txoko batean orobat goxotegia zana. Gu esaten ari geranetik egun gutxiz lenago txerpolari ta txotxongilloak izan ziran. enparantzako tellatuen parean. ¡A zein lasaitasuna ikusleena! Gaztea jetxi zanean oraindik pir-pir zeukan biotza. barren-aldera mallazmalla olezko exeri-tokiak jarririk.. beste aldean. Ots bat entzun zuten buruzperako gizonak eginda. orregatik. Ariñ. bada. A bai ba. bada. Musika jo ta jo. Plaza Berriko balkoi guztiek numero bana zuten ipiñia gañean. Enparantza guztia sare ta tantaiez josi zuten.Agustin Anabitarte . lau lagunen artean kanta bat jotzen http://www. ajola zien bost. gora-beera. Aurrez-aurre. Matxinada geienak enparantza onetan bertan sortu ta lertu izan ziran. egalaria aidean zijoala buruzperako gizonaganaño iritxi. gazte egalaria. Egun aundietan. Errenka atera zan gaztea. dantzari asko etortzen zan Plaza Berrira. Ba'zebillen. yayo asko dantzatu ezik.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono03. bestetan konparsa politak ere bai. erriko aberatsenak biltzen ziraneko Casinoa edo lagun-artea zegoan. bere aalez. Ba'zan bi soka alkarren parean goitik beera ta muturretan makil bat duteneko tillinga orietako bat goi-goien. au oso luzea.. gizon bat "gizon egalaria" etorri bear zuan aldera begira. Musika ixildu zan. etxe ederra ala ere. Orixe bai. jendea karraxika asten zan. esan degunez. batez ere baltseak. Gazteak tillinga utzita beste gizonaganaño aidean joan bear zuala-ta. Jai aundietan enparantza itxi egiten zuten. aidean ibiltzen zalako. La ciudad alegre y confiada. iñolazko argi motaekin argitzen zituzten etxe-aurrea ta arkupea. Jendea asnasik gabe «orain» noiz izango ote zan larri. ariñ jotzen zutenean. lengoa geldik ankaz gora. Urrengoan burniari baten gañean einka joango zitzaizuten oñez. Tillingatik zintzilik. bi eskuak erakutsi ta.2010 22:04:45 . alkarri eskuak emanez. urruti xamar. exerita ibiltzen zan tillingan. Berdin zien. Bein. Lau lagun ziran. Aien musika jotzekoak alkarren antzik ere ez zuten. beste tillinga bat. alegia aien soñuak ain bestelakoak zirala-ta. antxe atxitu zuan "gizon egalaria". Erri-etxea Plaza Berrian zegoan. batez ere kaieko Jarana-ko neska ajolagutxiak. sarera baizik. Orretxeri esaten zion El hombre volador. ez ordea lurrera. soñuaren neurria onelakoa edo alakoa ba-zan. zortzikoa edo polka izan. gazte bat. Emengo gizona. Errikoxemeak umore onekoak izaki ta berek asmatutako jai ta kantak izaten zituzten. atze-aurrera. Len esan degunez. Exeri-tokiko malla aiek lurretik asi ta ia lenbiziko bizitzarañokoak ziran.

Donostia zutela baño. yo quiero subir En el globo de Milán. —Ik. erderazko bertso batzuk kantatzen zituan eta beroiek saldu ere bai. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. de aquí. Todas las pollitas de aquí. Plaza Berrian sartuta modazko kanta ura eztarriratu zitzaien. sulla sorbaldan eskaratzatik ateratzean. yo quiero?» Naikua ez ote dezute ean.12. yo quiero subir.Agustin Anabitarte . musikaren laguntzarekin. mamás: Mamá. Tarteetan emakume bat ontzia eskuan diru-eske ibiltzen zan jendearen tartean.2010 22:04:45 . emateko gutxi.htm (3 of 3)14. —Zu.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono03. Anton Zurrut «zirrit» asi zitzaion eta Joxe Ogi ere bai. Emakume onek berak noizpeinka. Oietako bat "modan" jarri zan Donostia-n egun aietan. Les disen a sus mamás.com http://www. bajar. astua —Madalen-ek. lau kanta batean jotzen zutela obeto ematen zuten. Madalen-ek ala bota zien: —«¿Mamá. Mamá. yo quiero subir Aunque me caiga a la mar. askatik bakarrik eaten al den? —Zurrut-ek. subir. Txomin-en etxeko Madalen neskamea. Eta onela aritu ziran alkarri lepotik elduta: Mamá. Mamá. yo quiero bajar. Arratsalde batean Anton Zurrut eta Joxe Ogi Esnategi-kalean barrena edanegiak zetozela.susa-literatura. ordea ikusteko asko.

Sasoi artan Donostia-ko etxe-eskaratzetan. ez Anton. kupela-ondoko krisallu batekin egiten zuten sagardotegi guztikoa: kupela-ondoan. nunbait tirantiakin zuzentzen dituzte. noski... bizkar-gañean artu ta aidean eraman zituzten etxera. ¿nola galtzak eta botak batian etera biar diranetakuak. berriz.. Alkandora-aurrian bi botoi txiki urrezkuak alkarri kate txiki batekin lotuak. ez ziran azaldu.. Anton eta Joxe arriturik zeuden nora jo ez zekitela. ¡motellak! Donostia-n «currutacos» deitzen zieten alako jantzi-berrizale arroxkoeri ta aldi artan gure mutilzar ori baño apañagorik ez zala-ta. ordea. Botak txarolezkuak.com/emailuak/anabitarte/dono04. sagarrak. Garai orretan sagardoa asi zan aien ordez izketan eta sagardoak euskeraz mintzatu bear. Extuextuak galtzak. ogia. Sagardotegian sortu zan pozarekin. Sardin zarrak aldameneko eskaratzean saltzen zituzten. Donostia-tik aldegin zutenean erri-inguruko moalla oraindik zutik zegoan. Guda asi zan eta bukatu ere bai.Agustin Anabitarte . «alargunak» illeta-elizkizunak egin zizkieten bieri. Guzriak zazpi-bat lagun izango ziran Barbara-eneko illunpean sardin zarrak jan eta sagardoa edan ari ziranak. ez Joxe. pelotak. Egunez ere argia beeraño sartzen ez zala. Aurrera zijoazela Joxe-k paper bateri oar egin zion: Se halquila un gavinete con su alcova. —Gaur txix egingo zenduten nik bejela Kurrutako ain apaña ikusi ba-zenduten —ari zan Joxe Ogi—. ordea.12.. Irten ziranez zazpi urtez geroz Plaza Zarreko Errege-ostatuko aurrean bi lagun moro-jantzian jetxi ziran zalgurditik kalera: Anton Zurrut eta Joxe Ogi. Gaur marka guztiak autsi ditu.. Aldameneko jendea arritu zitzaien. korbata. ateko sardin zarrak ezik. emen dek». indi-makilla eskuan zillarrezko kirtenakin. eta Barbara-eneko sagardotegian sartu ziran. Orduan eman zuten beren buruen berri. Guantiak ere i. Txalekua txuriya.Donostia IV Anton Zurrut eta Joxe Ogi urtean Anton Zurrut eta Joxe Ogi donostiarrak Aprika-ko gudarako irten ziran. orain. txapelak eta jakia izaten ziran. sedazko oyetakua lepuari bi buelta emanez. Arratsaldeko iruretan sartu ta arratseko amaikak arte nortzuk ziran iñori ez zioten adierazi. Prak ekarri du berdia ta sonbrerua «Galerna»-ren baforiaren tximiniya bejelakua. ¡Arren jazkera! ¡Errosayuak aliak baño kalabaza geyo bildu ditun mutilzarra! Lepoko aundi zuri-zuri batekin. Ezta zimurrik ere.. «—Ez.. 1860garren Orain ere Barbara-enean ari ziran zenbait lagun: sardin zarra ogi-tartean artu ta sagardoa edan. Aien «alargunak». Beren senarrak iltzat emanda. Antton. ezta arrastorik ere. Bereala iñon diran mutil kozkorrak inguratu zitzaizkien abo-zabalik. txit irikiya.? oyetakuak. kolore askotakua.susa-literatura. bakartzat artu ta «Kurrutako» jarri ziotzen gaitzizena. espartziñak. Alako batean Kale Nagusiari antzeman eta Kale Nagusitik jo ezazute. dizdiz egiten dutenetakuak. illak zeuden. krabitilla-eo ¿nola esaten dek ik?.htm (1 of 3)14. basoak http://www. Galtzak.2010 22:04:46 . Bukatutakoan. txuriyak ayek e'. dei egin zion Anton-ek.

—Guk lagunduko diyagu nolabait —urrena Anton Zurrut-ek.Donostia beteegiak ez emateko. ta guztiek beatzarekin tiki-taka eten gabe jo bear zuten mai-baztarra. ta http://www. Noski. Beste batek galdetzen zuan non arraiotik zetorkion bizimodua. ostera Didonie asi. au ere gero uzteko asmoarekin asiko zan Xanti. Xarbon.2010 22:04:46 . kuarto ta txanponak ongi ikusteko. «La Fraternal»-en batzarrekoa izango zan nai izan ba-zuan. xamurkeriak alde batera utzita. nai bejela bisi niñuken nere nagusi mutur-beltzarekin. Xanti jarri zan agintari. Norbaitek agindu bezela berealakoan egiten ez ba zuan. Baten-batek zion.htm (2 of 3)14. Mai luze bat bi aulki luzekin. guztiak geldi ta Ximon len bezela. orduraño onelako edo alako neska txukunekin ibili ba-zan ere. Xarbon. —Ni oso ederki bisi niñuken nere nagusiyarekin. «reste-la titu» esaten ba-zuan. Nere nagusiyak asko maite niñun. Alako batean «¡reste-la Xarbonié!» eta abar. orain aukeratu nai lioteken bezelakoa. bai arte artan ta bai beste itxura oneko jendearekin ibiltzen zan gazte ondotxo azia zan. ainbeste urtian arren onduan pasata. Xanti. naiz orain sagardotegian ikusi.susa-literatura. Xanti-k nai aña andregai izan zitzakean. Kurrutako-k ogeitamalau urte zituan. Ixkixalda aren atzetik auxe asmatu zuten: Xanti Kurrutako-ren neskaren atzetik asitzea. neska-kontuetan oso yayoa zana. ea areri neska kendu ta arrotza moko-uts uzten zuan. Artan gelditu ziran baietz esanda. Didonié-k beatza altxa ta ura ezik gañerako guztiek joka jarraitu bear zuten. —I sayatu ari —ekin zion batek. Ximonié.Agustin Anabitarte . Urrenak «auskalo nungua dan ori».. Didonié»-ra jokatzea otu zitzaion. bai. Didonié. baño badaezbada. eta ardit. Ximon geldik. Nik arrek etzekiskiken arostegi-lanak egiten nizkioken. norbaiteri. Ximon. sagardo-txanda nork pagatu «Didon. Xanti-k artu ta laga egiten zituan bereala aspertuta. Eta gisa onetara beste xeetasun geiago ere kontatu zituan.. Ezkerretik asita eskubiraño izen auetxek jarri zien mendez-mende: Didon. Ordea. mea. arpegian eta lepoan azaltzen zitzaizkion granoak ematen zioten lana. Agintariak beti kantari egon bear du: Didon. egun guzrian kalean iñon lanean aritu gabe. Baño oraingoa egiteko gogorra zeritzan. Kurrutako baño gazte jatorragoa. erriko ontxoenaren atzetik zebillela. ¿zer moduz bizitu ziñaten moruen artian? —galdetu zion batek azken itzegindakoari. Jakintzak mutur beltza isanagatik guetako askok baño biyotz obia seukala. agur esaterakuan malkuak ixuri situn nere nagusi sarrak —bukatu zuan Anton-ek. Xanti. zion. laga biar isan niken. «Reste-la Didonié» esaten ba-zuan. zer jaten zuan jakin ezagatik. txinist sadasute. Ona nola aritu ziran. aundi xamarra izanagatik.com/emailuak/anabitarte/dono04. Xarbonié. ez ziran gain-gañekoak. ain janzki garestiak nola ibilli zitzakean. pollitena ta aberatsenetakoa. Xanti asi zan: «traballé titu». eta berak ere maia jo oi du. tanto bat galdu ta ainbeste tanto galduz geroz sagardoa pagatu. —I. «reste-la Ximon». Kurrutako orrek txaldan-arpegia zeukala. lerdentasuna galtzen asia. Beñ-edo-beñ gu ustarpekuak beste prisioneruekin trukatu biar giñustela-ta. Kurrutako-k andregairik arrapatu ezin bezela.12. Ondo jan. Didonié. an zeuden gizonek zer parregin izan zuten Joxe Ogi-k ikusitakoaz. Baño aien artean ba'zan bat. Ta. oi ederra biskarraren aspiyan. Urrena «traballé Didonié».

Donostia Joku ori. Oso sartu ziran Donostia-n. Azakalezarrari.susa-literatura.htm (3 of 3)14. Aulkietatik altxatzean batek ala esan zuan: —¿Ba'al dakizute zer aitu deten? Oraingo ogeitamar xigarruak aurki ogeitabost izango dirala ta sei kuarton tokiyan zortzi t'erdi pagatu biarko ditugula.com http://www. gaskoin-jokoa da. «Embeltrán» (en-Beltrán) eta abar. batez ere. de Chevalié-k bezela ta San Telmo-ko Fransuá-k bezela. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. Prantzes orietako batzuk.2010 22:04:46 . Gaskoina izan ez-izan. prantzeskondarrak gelditu ziran. Ximon-ek galdu zuan jokoa. aspaldiko Eskotilla-ko Mr. Len soldaru ibillitakoak soldaruzka utzita Donostia gogoratu ta prantzes bat baño geiago etorri zan bertara. Ta Ximon Anton izaki. Beingo Nicolao de la Mayson alkatea gaskoindarra zan. Orduan Anton moruen artean bizitakoak onela itzegin zuan: —Nayago nikek ezpanintz etorri. Esnategikaleari «Narrica» (na-Rica) jarri zioten izena.com/emailuak/anabitarte/dono04.12. Orrez gañera gaskoinek urteetan izan zituzten artu-emanak donostiarrekin. mai txikiak eta sukalde-aulkiak egiten zituzten eta baita ere maletak. Emen mixeriya besterik etziok.susa-literatura. noski. Donostia-n guda asko izan zirala-ta.Agustin Anabitarte .

Ba'ziran ontzi aundiak sabel-uts etortzen ziranak. gatza Prantzi-tik. txinpartak atera bear balitu bezela.. sareak. Ontziak.htm (1 of 3)14. Amudun listaria ezkerrarekin artu ta eskubiko beatzekin bokartaren begitik sartu ta amuaren musua isatsaraño sartzen zieten. sare. jela Baltiko-aldetik. ez zuten soñurik ateratzen kaleetan barrena kurpildunak bezela. gatzatuta. ari ziran trukean. aueri zuloak egin eta andik ixuritzen zan azukrea gogoz jaten zuten mutil kozkorrek. ari ziran. aitasemeak. Gizon bakoitzak ola bakarra. ari ziran trukean. Jarana-ko etxadiaren aterpean sarez betetako esku-gurdiak izan oi ziran. Ontzi bat eta bi txanel ezker-eskubi. Tiñatako bokartak angulen ugaritasuna zeukaten. zakuak zirala.. Jendea ixilik dagokio. Txanelak txakurrak ziruditen. Tiña ta tiñako asko ikusten zan gatzak zurituak. Sare-gurdiaz gañera arrai-kaja pilla aundiak izaten ziran. Alako gai arront arekin olak edertu. Beste ontzi batzuek zura ekartzen zuten Suezia-tik. arraia. Indar geiegi esan zitekean aren lan ariñarako. kaja. Ola batzuk belaunen gañean. zulo batetik ateratzen da. Ta beitalariak eragin bitartean. Auzko muturretik «¡Pipar-pottoo!» mutil biurri batek dei egin du. ezker-eskubi. Kaia erri bat zan. Jarana-ko amakide alaiak ari ziran. Ontziak burrundara batez apar zuria asi da botatzen Jarana-ko http://www.12. txikiak eta aundiak. gorriak. Bokartak pitxien gisara diz-diz. urezko kale ta enparantzakin.Agustin Anabitarte .. baño ba'zeuzkaten txistu batzuk ikaragarriagoak. barrikak zirala. kafea Puerto Rico-tik.Donostia V Kaiean amakide alaiak. ari ziran. etxe luze bat ainbeste etxe txiki egiña ala alkarri ondoratutako etxetxoak bat osatua? Jarana-ko etxadiak ogeitazazpi arri-oin zeukaan eta azpian utsa. Pratikoak oju egin du ta auzko bi ontzi-mutillak soka lodi batetik ezin geiagoan tiratzen dute. Pratikoak txapela dauka buruan. ¡Arrantzaleen etxadia! ¿Zer zan ura. Une batean urazpian ezkutatu ta berriro azaltzen ziran. Sareek tillistaren antzeko kortxo borobillak izaten dituzte. Gizonek malluka batez sartzen zituzten iltze luzeak. Orixe bai. Bospasei gizon aundi tresak beitatzen. Emakumeek eta mutillek ere bai.. arpegiko azala gorria. gurdi. beitatu ta beitatu egun guztian. (sal-erosketa aundia zan orduan Donostia-n) ta oraintxe —nai aña iretsita gero— sarbidea itxitzen zieten. ba'zebiltzan aruntz eta onuntz kaleetako idigurdi ta zalgurdiak bezela. bete ta bete aritzen zitzaieten. erreskadak ugari. Usai nazkagarria zabaltzen. Banaka-banaka guztiak alkarren ondoan jarri. Kaietar mutillak moallatik uretara buruz beera saltoka aritzen ziran. tiña ta arrai-lertu tarteko mai batean. Soka. Kurpil bat darabilki. Ola tramankulu bateri alderatua. Bat.. Urrezko kate aundi bat dauka sabel aundi baten gañean. belarrian belarritakoa. ba'ziruditen esku-atzearekin ezpañak igortzitzen zituztela. Oin-azpian artutako arraiak ikusten ziran lurrean. Bizarra agitz zuritua.com/emailuak/anabitarte/dono05. kajak zirala. Millakoa nolanai beitatu. Oso langile azkarrak izaten ziran kajalariak.susa-literatura. Berriz ere oju egin du pratikoak.. Habana-tik ontzi asko etortzen zan azukre-kajaz beteak. Legorreko jendea ixilik dago. bi. Ta Jarana-ko amakide alaiak.2010 22:04:47 . ari ziran trukean.

. oial eta paluak. ordea. Kurrutako-k neska non ikusiko zuan bezela. Kai-mingaintxoko muturrean bi arrantzale zeuden alkarrekin itsasoaren gora-beerak asmatzen. Ontzia atera da. jostagarri. Urrena ontziak ezkerrera egiten du ta zabalera ateratzen da. ezerk ez lioke geiago txurikatuko patroi izate orrek baño. emezortzi. Etxeko lanak errez egiten zituzten aita-semeek eta maiz etortzen zan Txomin kai-aldera. Kaia. ontzietako soka. caarajo!». Esandakoaz gañera oso gizaseme burutsua. Eska zezakean edozein batel arraunean aritzeko asmotan. Plaza Berriko arkupetara ala Santa Katalina-eguraztokira joera zuan bezela. ta «edukasiyo» konturik aipatzen ba-zuan. ondartza ta Gaztelu-mendia. «sobra» bai... Askotan egin izan zuan goizeko lauetan treñeruan sartu ta arrantzaleekin batean arratsarte ibilli. jan egingo luteke. Donostia-n. Txomin-ek ez zuan ezeren bearrik arrantzalea izateko. Urtearen aurreneko egunetan. Gizonek ez lioteke ezere egingo. geienean. besteeri «ariyo» esaten ba-zioten ere. orra Txomin-en gogoko eguraztokiak. irakurlea. kaieko emakumeak Gaztelumendira igo ta. idi-gurdien joan-etorriak. «txotx-apaindu» ura. eta izan oi da. orain Txomintzat zeukaten guztiek. Kai-aurreko etxeak. Pratikoak tiro bat bota bear balu bezela zuzentzen du ontzia. ordea: Plaza Berrian bizi izatea ta zaldun jantzian ibiltzea. Kanpotar batek edo bestek zaplateko ederrak artuak izan dira Jarana-ko neskaekin zurikerizko ta bestelako itzekin aritzeagatik: «¡señorito arrayuak. oial zuri ta makilla luzeak oargarri. Askotan ikusten zuten bakarrik bi arraunean ari ta ari beñere nekatzen ez zan gizasemea. bidea estutu egin zaio ta ontzia lasaitu.. sare.. ¡a zer ikustea eguerdi arteko eguzki epelean! ¡Uraren urdintasuna! Baserritar itzaia ta arrantzalea. Ontzia ateratu danean. naita ere. ontzien soka.Donostia gañezka atze-aldetik. Kaieko arrantzale askok maite zuten. egoaizea izaten zan. Bat ala ari zan: —«Epaktak» amaika. ez litzakela ibilliko Jarana-ko inguruan.. Ontzia ba'dijoa. beti itsasoari begira. Jarana-ko neska gazte ajolakabeak «agur.. ibaiko ur geza ta itsasoko ur gazia dituzu. edo ala iruditu beintzat. Pratikoari txalorik ez jotzearren eskuak sakelan sartuta nekezkoa zaie egoera ori zenbaiteri.htm (2 of 3)14..susa-literatura. Egia da Kurrutako. amairu.12. usoa ta antxeta. arrantzaleen eliza. «Bost errial» balio zuan bildegietatik Kai-puntarañoko ibillaldia. «xanko maxkal» areri. Txomin arrantzaleen artera. lur-gañeko arrikatz-bildegiak. Emakumeek. Txomin patroi jatorra zan. Txomin-eri ur-gaziaren usaia atsegiña zitzaion. Txomin-ek esandako tokitara. Oso arraun-zalea zitzaigun Txomin.Agustin Anabitarte . illeak bost. itzik ateratzen ba-zuan gordiñak esan. Ikusi orduko destaña ta iseka egingo zioten. Geroxeago batel axkar batean ekarri dute erditzale yayoenak baño arteza geiago erakutsi duan gizona. illea bigarrena. Ontziak ateetatik atera bear du. ta mutillen karramarroak alkarrekin burrukan jartzea. amairu. besteak.2010 22:04:47 . Orduztik geiago ta geiago maite zuten Txomin kaiean. Zurriola-ra. http://www. Jendea ere lasaitu egin da. Leenagoko urteetan «Don Jose-n semia» esaten ba-zioten. putzura bota eskumakila eta guzti. makiñabatetan egin izan zuan Txomin-ek Ernani-ko kartzelatik atera zanetik ere. goiz artakoa egin zuan. Larri ibilli bear degu. Jarana-ko etxadia —moalla zarraren azpian—. Arratsaldean zaldia artu ta Astigarraga-aldera joango ba-zan ere. gobarategia. Txomin» esaten zioten lotsatuta. Kurrutako-k Zelaira. Ta Txomin kaia utzita etxera bezela. Guztiak ontziaren bi aldeetara so-egiten dute: lekune berbera.com/emailuak/anabitarte/dono05. —Quita Kintze. garabi beso-luzeak. gaztelurako bidea.

susa-literatura.Agustin Anabitarte . © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www..com/emailuak/anabitarte/dono05..susa-literatura.12. itsasoko azken-baztarrari begiratzen zioten eltxoa añako tanto beltza noiz azalduko ote zan.Donostia eskua kopeta-azpian eta tximak aizeak arrotuta.htm (3 of 3)14.com http://www.2010 22:04:47 .

Kalerik-ka-le danborra-jo-az dio bertso berberak. Pum. An zijoazen aurrelariak zaldiz.12. Azkenik «La Euterpe»-ko musikari-taldea. bego Donostia. «tamborrada» etortzeko zai atean zeudenak. Beraz. Irutxu-lo-ko. lau aren urrenak. Jende guztia estu-estu eginda zetorren Kale-Nagusian. eskaratzako ormak besoak zabalduta batean ikutu zitzatekean bezela.2010 22:04:48 ...susa-literatura.. Sarriegi ta Santesteban. alatsu arrapatzen zituzten illunabarrak eta goizabarrak.com/emailuak/anabitarte/dono06.htm (1 of 4)14. Mutillentzat goizabarra ikusi zezatekean urteko egun bakarra zan.Agustin Anabitarte . Donostiarrak beren xaltxan jostatzen ziran.. Erriaren eguna zan. Festarik http://www. orain ere Esnategi-kaleko «Amabirjiña»-enean. Donostia-n ba'ziran bertsolari yayo askoak. ori ta urrengo «sokamuturra». pum. Joxe Ogi-k ala bota zuan: San Sebastián tarrapatatán mucha bandera y poco pan. eskaratz-barrenetan sartzen ziran eta gero lanak izaten zituzten lenagoko giz-oldean sartzen. eta errenkada asko. Gaztelu-pe-ko. Auxe zan batez ere erriko jai jatorra. Artaraxe kendu zitzatekean egun artako otzak. Donostia-k ez zion iñori baitu bearrik umore ona ta jostagura. lau.Donostia VI Bego Donostia Irutxu-lo-ko Gaztelu-pe-ko joxemaritar zar eta gazte. iñon ez bezelakoa. Ilbeltzaren ogeigarrena: San Sebastián. Askoentzat. Bestetik. atabal-otsa goizeko iru t'erdietan asi zan. Zer santuba ta zer erriya ta zer gaurko gure alegriya. bear ba-da. errenkadan. bultzatuta. Jendea agitz meartuta zebillen kaleetan barrena. ordea. musikari trebeak ziran eta bear aña musika asmatuko zuten. Gu zortzitarako jaiki geralarik. begiak diz-diz. bost lagun: bat lenenburua. Batzun-batzuk. Orien atzetik atabalariak. Alatsu arrapatu zituzten Anton Zurrut-ek eta Joxe Ogi-k.

Orain asarretu egiten zan. beti bezela. Xanti aurrerago zijoan. ezker-eskubi begiratzen zuan norbait gertaera artaz igarrita ote zegoan. bildur gutxi ta arreta asko. bat-batean. Xanti-n lagun bat etorri zitzaion. baño geroztiko urteetan bai bikañak egin Irutxulo alaian. Janzki berria zeukan soñean eta oso ederki artzen. Orra nolabait Xanti-ri lagundu. ¡Txinelak eraman bear Antton. Aldizka Kurrutako-k galtzetan garbitzen zuan oñetako gaxoa. Kurrutako-k atzera egiten zuan bertaegi jartzen zanean. Anton Zurrut. alegia bustiaren bustia zegoala. onoko onek atzera begiratu ta arpegiz-arpegi mutilla ikusi. berau iñoiz txinel izana! Aprika-tik etorriberrian errizai jarri zuten eta. Kurrutako-k igarri ta ibaian beera datorren abarra ondoari lotuta. urrena atzera. Jendeak bein neskaren ezker-aldera eramaten zuan Xanti. Kurrutako ez zegoan urruti. Onetxengatik utzi omen zuan erri-zaitza. akika aurreratu zitzaien sekulako dantza parragarria egiñaz kaieko mukizuen tartean. ordea.Agustin Anabitarte . begi bat arrotza zualarik. Kurrutako zotz bat egiñik urrutiratu zitzaion. Kurrutako neskaren atzetik ikusi zuanean. Musikak eta atabalariek gero ta gogorrago jotzen zuten. Azakalezarra-aldetik mukizuak berriro agertu zirala ta oju-otsa gero ta aundiagoa zala. Txinelak igarri ta an jarri zuan bizkarra etxeari pegatuta. Irri-par goxoa asi zitzaion ezpañetan neskari.Donostia Baña zaldizko aurrelariak Amabirjiña-eneko atarian azaldu ziranean. ez zuten «tamborrada»-rik ibilli. Bi neskaen tartean ari zala. Bera naigabetuago ta atabalariek ezin geiagoan. Bi mutillak bi neskaen inguruan zijoazen. geiegizko edateak egiten ez ba-zituan ere.2010 22:04:48 . Urrena Ikaz-kalean azaldu ziran atabalariak.susa-literatura. besteak bultza. Ezta Xanti ere. bestean eskubira. ez zion ajol aundirik ematen zizkioten ukalondoko ta bultzakaekin. okerrik gertatzen ba-zan. Goiko balkoietan jendea parrez. bankuetxe-jabearen alabak ere arpegi alaia zeukan. atzetik ibilli ta ibilli. geldik egon. Xanti-k oparo itzegiten. arrituta. aren berri edo «partia» idatzi (iskribitu)-bearrak ematen omen zion lan iguingarria. «Moño altubarekiñ Lepuan lazua Au da moda berrik Jazkera-modua». pozik zijoala-ta. ala dio Joxe Ogi-k Amabirjiña-eneko ateetan orain ere: —¿Ogia garestitu ta viva la Reina? http://www.htm (2 of 4)14. Bankuetxe-jabearen alaba an zijoan bere adiskideari besotik elduta. Ta Antton-ekin ari giñala atabalariak iges egin digute. ordea. Batek tira. Ez zan. Xanti-k. Au. Orduraño. ain garbia zeramakian oñetako zikin-zikin egin zion eta ez nolanai jota. ogia ta jakia eskuan zituala. Nola begiratu ederki zekian. Urte artakoa «La Fraternal» ta «La Unión Artesana» soziedadeak eratutako jaia zan. batez ere. Ibilli besterik ez.com/emailuak/anabitarte/dono06. eroriko-al-aiz zebillen Antton gixaioa. Lagunari ezik bi neskaeri par-eginerazten zien. 1874garren urtetik 1876garreneko bitartean. gerratea zala-ta. Noizean bein. Naiz besteek aña ez. Beintzat jarraigo guztia pasa arte ezin izan zituan Amabirjiñaeneko ateak arrapatu. ez nai aurrean azaldu. Kurrutako zerbait igarrita zegoan. atzeraka egiten zuan.12. ura aurrera ta abarra geldik egoten dan bezela. Kurrutako. Geienetan ondoan zebilkion.

Idiari soka luze bat lotu zioten lepoan. Idia ondotik pasatzen ba-zan. Idia berriro asi zan eta ¡eskerrak Arakin azkarrari! Bat idiak arrapatzeko zorian baldin ba-zegoan. Beraz. Bat-batean Txomin geratu ta ala http://www. sokak sabeletik artu ta atzerako bota zituan. anaia-arrebak. Bein soka teink jarriz geroz gelditu ziran. onera ba-zan. eroritakoak. bospasei gizon ankaz gora joan ziran. batez ere aurre-aldetik. Mutilla an joan zan. Aren atzetik askok eltzen zioten sokari. «Gazi-gezak» ureta-etxearen aldamenean. danetara ere. eta oraintxe alkarren bitartea gutxitu zaie. «¡Emen dek!.Agustin Anabitarte . Arakiña bera ere naiko larri. burnietan gora igo. Ta an izaten zan urrengo donostiarren gogoko jolas parragarria. Meza bukatuta. Arkupeak zirala. Arrandegiatzetik asi ta Plaza Berrirañoko bide guztian jendez beterik. makiñabaten ariñaala antxe ikusten zan. «sokamuturra» atera bear bai-zuten. ¡emen dek!». ¡Ipurdiz gora erori ta azkar asko abiatu ziranak! Auzko muturrean orain ere «¡emen dek!. Soka-muturra. noski. Jendea korrika. Onuntzean. len esan degun Arrandegi-atzeko txabol batean zeukaten. berdintsu. Alako batean —«soka-muturra» asi zan ba'— non ikusten degun idia amabi-bat urteko mutil baten atzetik. ¡emen dek!». Arakiñak «errendi» eginda bukatu zan egun artako «soka-muturra». gizonezkoak.Donostia «tamborrada»-ren ondakin guztiak Iñigo-kalean bildu ziran. ostikoka asi. Plaza Berriko denda guztiak itxita zeuden. Idiari atea idiki ta beste muturrean ojuka asi ziran «¡emen dek!. Ateraberrian soka zuzen ba-zegoan ere. Azkenean bulunban atera zan. «¡Emen dek!. Jazar artan beso ta zanko indartsuak bear. gizonen zankoen tartean madarikatzen zebiltzan mukizuak txint nabaritu orduko egiñaalean asten ziran. edo donostiarrek zioten bezela «errendi» egitea. Idia.. eliza-atarian ongi apaindutako jendea ikusten zan. baño min aundirik ez. baita askoen baldarkeria. Goizeko Santa Maria-ko eliza ederrean aspaldiko urteetan bezelako meza ederra izan zan. Alako batean. lagun geiago eziñean. Eliza gañezka bete. Baño. Alderatzen bazitzaien. idia sokaz lotua zegoala. Baño auxe gertatu zan. soka zala. gizon bat erori ta beste atzeko guztiak eta idia bera ere gañetik pasa zitzaizkion. ¡emen dek!». alegia goizeko pattarrak eta bestelako edariak lan eginda berriketarako ta laisterka ta oju egiteko gai zeudela. Idia ba'zijoan arinki.12. ez zan edozein zezenlari xankamek egitekoa. idia San Juan-kale aldetik asi zanean. Gal-gal zegoan giza-taldea. idiak ez atera nai. Txomin eta Anita. Bai ba'. Tira ta tira gizonak. «soka-muturrak» ba'zeukan bere elburua: idia adarretatik artu ta aunatzea. Arakiña ezik. Idia atera zitekeala-ta. Arakiña sokaren azpitik beste aldean jarri zan. idi-ondoko aldean garbi xamarra ba-zegoan ere. ¡Bai mutil yayoa! Sartzen da egiñaalean ondoko San Juankalean. sokak kale-kantoia arrapatu ta arek egin zion tinkazoarekin idia ito ez zanean. Ordea. Idia Plaza Berrira iritsi zanean. an zetozen ere.htm (3 of 4)14. tira sokari Arakiñak beste aldera.2010 22:04:48 Amabitan . Iñigo-kaleko ardo ta sagardotegi guztiak zearo itxi zituzten.com/emailuak/anabitarte/dono06.susa-literatura. sokaren muturra arkupetako arriari lotu zioten. biraka zerabilkian lenbizi atera zanak bidea garbitzearren. korapillo batez gogorturik. «soka-muturra» azkarrik zijoala-ta. Atzeneko tokian Arakiña zeritzatena jarri zan. Kaleko leioetan gizon asko zeuden jarriak. ordea. soka bat-batean okertu ta. ara tira berriz. ¡emen dek!». zioten. Zein ote ta ¡Anton Zurrut! Ala ere tankatekoa bai..

orko neska lirain ori. «Egarri zan ta nola Ontzirik etzuen Zerura apunteriyan Jarri t'edan zuen».Agustin Anabitarte .12. Urrena asto bat ikusi zuan kale-erdian.Donostia galdetu zion arrebari: —Adizu. Orio-n ere aldizka izaten omen da.com/emailuak/anabitarte/dono06.2010 22:04:48 . Ta beste batek erantzunda: —¿Orren loriya al zaude? Madalen zan. ¿Ez al zera gogoratzen Santomasetan orrek berak zuri nere sudur-zapia emana? Asto-kalean barrena Anton Zurrut eta Joxe Ogi zetozen alkarri bizkarretik elduta.htm (4 of 4)14. zatoa eskuan. «Kandi» du izena. bi zamukakin ia bi etxeetako ormak arrapatzen zituala.susa-literatura.susa-literatura. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. Ta arriturik ala dio: —Emen beintzat bi asto esin liteskian pasa parian. nor da? —Ori apaiz-kalekoa dala uste det. Anton-ek Joxe Ogi-ri bultza ta.com http://www.

Txerpolarien tegia aundi xamarra zan. ala ere. eta guztiaren gañean Toni Grice ospetsua. Txerpolarien jauzka ta irabioak. soldaru-zelaia zan. aurreragoko urteetan. Zelaian —Andoain-dik Irun-erako bide zabalaren ertzean zegoan zelaian— jendea askotxo ibiltzen zan eta baita Santa Katalina-eguraztokian ere. Xanti zertxobait kezkatzen asita. Orduan ere igo egin zan. Xanti-k berak ere. bira osoa egiten daneko salto ura. Aur asko ikusten zan an. orduko emakumearen gerritik beerako gonaren antzera. orra non salto batean Toni Grice aidean gelditzen dan jetxi gabe. Soka batetik zintzilik zegoala jendeak igarri zionean ¡aiek egin zuten par-gozoa! Urrena mai bat ekarri zioten. Ba'zan ere txotxongilloen txabola.com/emailuak/anabitarte/dono07.htm (1 of 4)14. zaldiarekin ari zana.2010 22:04:49 . Bai-ba' Erregesoro-n txerpolariak eta txotxongilloak-eta ba'ziran. izugarrizko saltuak egiten zituan Toni Grice-k. oialez osorik estalia. par-egiña oparo etorri zitzaion. ezin sinistu ikusten zuana.12. garbi egitekotan. Auek egualdioneko eguraztokiak ziran.Donostia VII Xanti menderatzalea Erregesoro. gero-ta balantza ikaragarriagoak egiten zituan. Batean onuntz. zuriz jantzia. Aidean. gazteak geroxeago ta urrena gizon-emakumeak. bere aldiko karraxika eginda uzten du bere burua goitik erortzen eta. Ezin sinistu-ala ari zala.susa-literatura. besoarekin «aztutako» zankoari lagunduz.. ez zion ajol aundirik. Beste toki batean Toni Grice par-eragille ospetsua esaten zuten. Berdin zitzaion sagardotegian egon. berarentzat bakarrik dantzatu lezakean andrea artuko luke. bertan gelditu ta atzerakoa ¡nola artzen zuan gizon arek! Buruko illeak tente ta ikara biotzean ikusleak jarri zituanean. maiak-eta zilipurdika alde http://www. igande-arratsaldea. Ezin-itxuran igota beste bat eskatu zuan. emakumea dantzaria atsegin Xanti-ri. Xanti-ri arte batean bizi ala bestean. alde-alde. Orduko txerpolariak ez ziran bestetakoak baño askoz obeak. Beste mai bat eta barrika. Orduan neskaren atzetik zebillen —Kurrutako-ren kaltezko asmoak ba'dakizkigu— ta neska ikusten ez zuala-ta —berdin bai-zitzaion batera ala bestera jo— ta txerpolariak ikustera joan zan. Toni Grice-ri eskerrak. bai aurrera bai atzera. Oraingoan igandea zan. Beraz. Toni karraxika ta jendea ere bai. acrobática y mímica de don Rafael Díaz de Lisboa. bestean aruntz. beti atsegiñena izan zuana zan. gero-ta ikotika aundiagoak eta luzeagoak egiten zituan iñolazko arrigarrizko tankeran. antxen saiatzen ziran karlista-gerratean gazte borrokalariak. aurre-aldean bizkar-aulki askokin..Agustin Anabitarte . Barrengo musika zarra kanpoan ere bear baño geiago entzuten zan. Oial beltz baten aurrean. Ezkontzekotan. Onen iritziz dantza baño egiteko egokiagorik ez du emakumeak. Asi zan «beñere erortzen ez dan gizona»-rena egiten. ez zitzaion oso atsegingarria Xanti-ri. zerbait saiatua zala. Bazkalondoz asi ziran neska-mutillak Erregesoro-n. Arako emakume lodi ura. Erregesoro-n jende asko bildu zan. Oraingoan ez zan asarre-arrastorik ere. guda bukatu ta sua itzali zan. Ertzeraño joan. Onela zegoan jarria: Compañía gimnástica. ez zioten zer arritu aundirik ematen gazteari. «La Fraternal»-en aritu ala neskarik aberatsenaren atzetik ibilli. beti bat zirala-ta.

ez zuan bankuetxe-jabearen alaba oartu. —A —erantzun zion Xanti-k— barkatu. itxoegin nai izatekotan or bertan exeri zindezke. uste okerreko itxura egin zion: ba'zala an exeri-tokia utsik. zerbaitian atsegin izan nai nizuna.com/emailuak/anabitarte/dono07. Mutillak jakin neskak zer nai zuan. Kurrutako bezin txotxongillorik ez zala bere buruari ari zitzaion. aurrerago ez zetorrela ikusita. Kurrutako-ren ondotik igaro ziranean. ordea. Zapia altxa ta mai bakarra utsik erdian. zan. alegia —eskuarekin erakutsirik— exeri zitekeala. bai ongi entzuten ez ala ez-entzuna egin. Neskak. itzik gabe.htm (2 of 4)14. txanda onela artu zion: —¡A zer zoritxarra! Ni. Ala ere.2010 22:04:49 . ikusgarriak egiten zituan Toni-k. Antxen bukatu zan egun artako lana. Ordea. Xanti. An zegoan orain ere itoko-al-aiz lepoko arekin. Kurrutako. zai. Nere lagunaren billa nenbillen. ala iruditu zait. emen ez ba-dago nunbait billatuko det —zion neskak. zoritxarrez. Beste norbaiten billa zebillen. Biok ba'zekiten alkarren berri. baño. gogoz asi zitzaion izketan neskari. ango aize beroak eta musika zarrak bultzatuta. Exeri-toki geienak artuak zeuden. Orduan neska Xanti-ganatu zan eta ala esan zion: —Eskarrik asko. besteekin batean atera zan Xanti. baita geiago alderatu ere. Batbatean Kurrutako larriago ta Xanti-k bereala igarri aren dar-darka ikusita nor azaldu zitekean. ¡Aiek parrak arpegia erakutsi zuanean! Eta era onetako zenbait gauza parragarri. alkarrekin atera ziran. neria bezelako laguntzarik txarki ez ba-derizkiyozu. jendea zegoaneko toki ura utzita. —ta oinka bat egin zuan.Agustin Anabitarte .. Orduan mutillak beste bi. aldendu ez zezaion. Neska zutik zegoan eta Xanti ere bai.susa-literatura. Xanti zegoaneko baño zertxobait atzerago gelditu zan. Alde batetik besoa atera ta letra auek erakutsi zituan: La salida del sol (Eguzkiaren irteera).Donostia batera ta Toni koltxoi bigun baten gañera. Eta Xanti. arrano purrukatuak. ona ni utsarekin geldituba. bai txukuna gizona. Zure lagunaren billa lagundu nezaizuket. Gero. bada. Joxe Ogi-k http://www. Neska erdiko lekune artatik zijoan aurrera ezker-eskubi begira. e'nuen sillaren biarrik. Xanti. txotxongilloak noiz asiko ote ziran. Maiaren atzetik borobil zuria asi zan goraka: Toni-ren buru-soil aundia. neskaren billa. axkurea belarrian. bestea. ala ari zan berekikoz gure zargaztea: —Esne onetan ni beste euli-mandorik etziok. naiz aldendu xamarrak joan. Ta. Eta bukatutakoan. parrez ler-eginda gero. Jendea larri txotxongilloak asteko. Jende asko zegoan exerita. Kurrutako alde guztietara begira zegoan. Xanti-k bereala igarri: Kurrutako an ba-zegoan neska ez zan urruti ibilliko. laister arkitu zuten laguna. bai. zapia altxa ta jetxi. Danetara ere. Oraindik ere onegin nezaizukiala derizkiyot. Asi ¡Ez zuten par txarra egin Barbara-eneko sagardotegian! An zeudela. —Ez ba'ninjuake. Neskak eskerrak eman eskeñiagatik eta lagunaren billa etorri zala esan nai zion. agidanian zure laguna zure atzetik-edo dabil. Txotxongilloen txabola-aldera abiatu zan. Jendeari begira. Xanti-k bere artan exeri-toki garbia erakusten.12. Ta Xanti bera ere aurre-aldeko toki batean exeri zan. begiekin billaka..

urrengo batean Xanti-k ikusiko zuala nork aurrea artu.. ez Xanti-k. naiz eta oñetakoak diz-diz ekarri ta «ollo-xanko» galtza aiek jantzi. Oso eratsua ari zitzaion izketan. Etsi bearrean gallenduta zegoala ta urrengo igandean Xanti-k igarriko ziola. Aurreak erakusten du atzeak nola dantzatu. Burnibidea jarriberria orduan Donostia-n. zipotz egiñik.htm (3 of 4)14. Xanti-ri «jo ta uts» egin zuala iruditu zitzaion. zankoak tinko. —Ai. Egia da koska artan ortzak ortzakin jo zituala. Ikusia ez-ikusi. erriko apaizak ontxuenetako batekin. Barruan exeriko zan Xanti ta orduan neskak Kurrutako utzi ta bera ere barrenera sartuko zan. noski. ez. Neskak begiratu ederra egin zion. ba'zebillen batetik bestera ta. ez neskak. Urrengo igandean zer zan galdetu zutenean. Asnasa pixka bat artu. Garaia etorri zitzaion. Kurrutako bera konturatu zan. alako batean. Asi zan neska non arkitu. Noski. ordea. begiak erne. beste bien tokian. Joxe Ogi-k esan zien: «Datorren igandian dakizutenez Andoañ-en pelota-partidua izango da. Bat-bateko ara zer bururatu zitzaion. ez alkar ikusteko moduan. geiegi estutu. Kurrutako aren koska nabarituta dardarka asi ez ote zan. —Ori neskaren tokiya degu —esan zion. Ok guztiak arrokeriz bota zituala.Jende asko zijoan Andoain-go pelotaka ikustera. aurreko lenengo bikoan iñor ez ta urrengoan jantzi batzuk zeuden zabalduta.. Orra Kurrutako-ri ostikoa jo ta bera neskarekin gelditu. Kurrutako iñoiz bezelako mutilla zegoan. Baño alperrik. Baño amak. Ta an. zeramakian jardunaldia. eztakit zerk eramaten naun zure aita-izenez deitzera: Araneder. Eta geiago ere bai. aita. Onetxek asko mindu zuan Xanti. maiteki. Bera zein dan oraintxe ikusiko degula». Kurrutako ta irurak trenian. aldean. Jakin neska bere aldekoa zuala ta ezin ezere egin. ezti. aiek biak alde batean utzita. Orduko Donostia-ko iru bankuetxeetako bat zan Araneder-ena. andik alde-egiteko http://www. ¡A zer jakia igande-arratsean! ¿Parragarri utziko al zuan? Xanti mutil bizkorra ta apaña zan ¡arek aterako zizkion eltzetik babak! Igandea etorri zan. Xanti trenian sartu orduko asiko zan bere irutegian. ¡Ura zan aurrea artzea! Arritu zitzaion Xanti. Geltokira iritxi ta trenian igo zan. baiki. Ta pasadizua bi besoekin artuaz ta Xanti-ri bizkarra erakutsiaz jarri zitzaion. Azkeneko eder ori zuri esatia ain gogozkua zait. bera ere zutik gelditu zan. Ta Araneder zan. alkarrekin topatu bear zuten neska. Neskari begira asi zan. Kurrutako-k bigunki. ezta ere paketsu. barkatu —ta atzera etorri zan Xanti. Iñoren tartean sartzea ez bai-da egoki. eta araño eramango omen du Kurrutako neska galtzeko bildurrak. Ta auxe ikusi zuan: bien tokian ama zegoan exeria. Orduan Xanti-k aita-amak zeuden barren artara zearka begiratu zuan. Sagardotegian asko poztu zirala zer esanik ez dago. Kurrutako-k diyoenez neskak aita-amakin juan biar omen du trenian.Agustin Anabitarte . Esan batzuk Xanti-ren belarrietaraño iritxi ziran. gero-ta begiratu samurragoak egiten zizkion Xanti-ri Araneder-en alabak. Ez zuan.12. Batean ala ari zan: —Zure izena pollita dalaren pollita. bera ere joan egingo zala ta apaizak pelotaka baño askoz errezago irabaziko zuala txotxongillo arraio arekin zerabilkian auzia. bankuetxe-jabearen izena. Orra ba'bildurrak eman zion adorea. Xanti-k bereala baietz. Neskak noizbait igarri.susa-literatura. non ikusten dituan Kurrutako ta neska pasadizuan izketan. Bien kemenak auzia bizituko zuten. sartu zan toki utsean exeritzeko asmotan.Donostia beste berriak ekarri zituan: Kurrutako oso naigabetua zegoala-ta. Xanti lotsatu-asia atera zan. ordea.2010 22:04:49 .com/emailuak/anabitarte/dono07.

Kurrutako-k ba'zekian Xanti-ri deitu ziola. baño gogoz exeriko naiz eskerrak demazkitzutan bitartian. etzanda-tankeran jarri zan. Xanti-k eta neskak lasai itzegin zuten Andoain-eko bitartean. Bai azkar ere. edo. obeto esateko. neria dek!». aldameneko jantziak artu ta zankoak estali.2010 22:04:49 .12. orren urruti ez nua. aldameneko toki ura utsik gelditu zan. ez orregatik.Agustin Anabitarte . —Aizu. Bigarren aldian.com/emailuak/anabitarte/dono07. Trena gelditu zanean Kurrutako-ren aztarrik ez zan. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. Neska bere aldekoa zuan eta non-edo-an bereganatuko zuan. ba'dezu tokiya nai ba-dezu —argiago itzegin zion. Xanti-k ez-entzuna egin zion. ¡Ai. —Eskarrik asko.susa-literatura. «Orain deituko naun».com http://www. Ordea.susa-literatura. baño ezta itzik ere aipatu. Xanti-ren poza! «¡Au. Kurrutako-k bigarren aldiz nola deitzen zion ikus zezan. zion. ni ere Andoañ-eko bidian nabil. Bi gizonak kristalatik begira jarri ziran.Donostia asmorik. zutik ba'ninjuakian.htm (4 of 4)14. Beraz. pentsatu zuan Xanti-k. Neskak bereala «agur» esan zion Kurrutako-ri ta barrenera sartuaz kanpoan utzi zuan Kurrutako ezpañak luzatuta. Zearka begira zegoala neska exeritzen ikusi zuan. Ta deitu egin zion neskak. Ta Xanti barrenen eta Kurrutako kanpoan.

egoaizeak. egualdi txarra. begiak bi aldeetara izaki ta aurrez-aurre ikusi.com/emailuak/anabitarte/dono08. Gañera udaberriak mokoa erakutsi. Goiz http://www..Agustin Anabitarte . bi zubien tartean egoten zitzaizun. Gizona egoten zanean. Gizona arriaren pikorra besterik ez. leena azken. Txomin-ek ez zuan iñoiz ikusi ainbeste egazti batean. Bazkalondoz ariko balira bezela. uretan eta aidean lebilzke. antxetak pilla aundi batean pii-pii zebiltzan nastuan janari-billa. ¡Erriaren edergallua! Venezia-ko usoak. ez goraka. Ulia ta Gaztelumendiaren tarteko artan urtu gabeko elur-malutak erruz ikusten ziran zapi urdiñaren gañean: autsak alako ugaritasuna. ta ura berdintzen zanean txuxen-txuxen zijoazkion bertaraño. Uliamendi beti edan-eta-edan ari dan abere aundia zan. Gora ta beera. samalda osoa zerabilkian urak gora ta beera. zapata zarren gisan. Egoki zegokion arrantzalea aitz puskari. ura ez ta kaio-zarrak jartzen ziranean. eten gabe. Ain aundiak zirala ere bildurtiak ziran. kezkatuta egoten ziran. Antxeta zuriak lasai zeuden uretan. ain nekezkoa zitzaien bazka mokoratu naiean. lan gogorra zerabilkiten. ¡Begien atsegiña! Beste antxeta-multsoa ibaian. egoekin. konkorra kendu dioten ganbelua iruditu zitzaion Txomin-i. Mokoa. besteak alde. ¡orien begi zorrotza!. Txomin asmo txarrik gabe urruti xamar ba-zebilkien ere.susa-literatura. Ura aundituta ba'zetorren eta antxetak. Auzko ertzetik asita. okertua...htm (1 of 4)14.. mendiek-eta zuten ertzatua zelai zabala. auek zikinkeriz. Mokoa alde batera jarrita. Kaio-zarrak itsusiak ziran. Urumea-n. Zebiltzanean ba'zirudian eskalaproinak zituztela. ordea. eiztari batek tiro batez laukoa ilko lukeala begiak itxita. berriz.2010 22:04:50 . Baldin munduaren azkenean antxetak berpiztu bear ba-luteke. Donostia-n iparraizeak egualdi ona ekarri oi du. jakintsu batek egaera ikasi naiko lukean. Arrantzaleak eta antxetak bere gain zuten putzua garbitzea: aiek arraiez. azaltzen danean. Josapat-eko zelaia antxen luteke. azkena leen. Txomin-ek zearka begiratzen zutela uste. artan egualdi ederra zegoan. Biak bat zirala esan zitekean. eguzki ederra ta aldeegiten duanean. neke-neke zetorren aizea uraren gañean. ta aren tokian iru kaio-zar arrian.Donostia VIII Goiz artan.12. Goiz artan arrantzalea agiri ez zala-ta. euria. Matxitxako-tik datorrenak. Emengo aldetik. beera begira. Tripazairen batek angula-meta baten antza emango lioke alako naspillari. Urlaisterrak itsasaldera zekazkian eta ba'zebilzkitzun aidean atzekoz-aurrera. Arritzekoa zan alkarri ikutu gabe alde guztietara nola zebiltzan. beste guztiak ospa. Aitz baten gañean maiz asko arrantzale bat ikusten zuten kanabela luzearekin arrantzan. atzetik artuak ipurdiz gora igotzen zitzaizkitzun. Itsas-autsia izaten zan tokian. Antxetak legorrean. An aal zuanak nai zuan guztia egiten zuan. Zurriola-ko itsas-bazter alai ura amaika egonaldi gozoen garri izaten zan. Orduan ez zegoan arrantzalea. zerua ta itsasoa urdin-urdin ageri ziran. Iparraizea zala-ta. aidean. ezta alderatzeko ere. ordea. Urari ikusten zioten jateko-puska kendu nai lioteke. Ankaekin uretan igari ta legorrean ibilli.

agaren burnizko muturra ondarrean sartu. urrena besteak. ezker-eskubi begira. Teink jarri zuten. bestetik. berriz. Irudigille batek baño geiagok orren lantxoa egin izan dute. Txomin-en erria. Gelditu zan pixka batean. eta bat-bateko iru kaiozarrak ura jo zuten sabelez bete-betean. irugarrena egonean. izututa egan ez-asi ainbestean. aurzai guztien toki atsegiña. jai-zalea. Txomin «La Fraternal»-en itzaldi bat egitekoa zan aiek ala eskatuta. egoak gero ta arrotuago. Ta onela: eskubikoak laga. Beste biak aren atzetik. Beraz.2010 22:04:50 . Asi zitzaizkitzun bi lirdingari tiraka. ibaiko ura beera zetorrela Loyola-tik Donostia-ko muturrera etortzen ziran. Iritxi. jostagura. Noiz edo noiz izaten zan itzaldiren bat soziedade artan eta Txomin-ek eder askoa egingo zuala-ta eskatu zioten. zankozastez barrenago sartzen zuten ondarrean eta gizonek. Bai ba'. Alako batean geien tira zuanak milla arraioka asi zan abian.com/emailuak/anabitarte/dono08. aren erraz.Donostia Ba'zijoan aurrerago ta atze-atzean jarrita orduan izaten zuten istillua.12. onuntzkoak jo. Ez zuten bidegabekeririk egiten.susa-literatura. Txomin. Ez zan politagorik. Txomin-ek Santa Katalina-eguraztokia ta Zelaia utsik arkitu zituan astegun goiz artan. bere erria asko ta asko maite zuan gaztea zan. Ertzetik ari zala. Pala eskuan ari zirala. jolasa lanaren ondokoa izaten zuten. Urak eraman zitzan utzi. Bat atzetik-aurrera aga eskuan etorri bezela.Agustin Anabitarte . ordea. Kabarrak joan ziran. burnibidea jarrigabea ta bizigaiak itsasoz sartzen zituztelako. Igarotako urteetan Donostia-ko kaiean artu-eman aundia izan zan: batetik. Txomin egurazte ederrez ari zitzaigun bere lanean. beste batek. Batek aurrea artu. baño berek nai zutenean. ain bide luzean ¿nola eraman lezakean? Ara.. aspaldiko Donostia ospetsua. Bi aldeetatik zai zijoazkiola zuzen joan bear erdikoa. zubi azpitik sartzen ikusi. Arako txabola artan izaten zan erriko zergak ordaintzea. buru-barrengo begiekin. ala ere.. Lurralde berrien jabe egitera zetozela esan bear. Donostiarreri «kaxkariñak» deitzen zieten. ura gora zijoala urarekin batean Loyola-ra. Gizon bakarrak alako ondar-pil aundia. ¡Aga ikaragarriak! Irudi-mirudiak ziran. Obe beretzat. Baita ezkerrekoak ezkerrera. Orra burua izatea. eguzkitako kolore ta biziarekin. aga-muturra bizkarrari eutsita. kabarrariak jo-ta-jo sartzen zuan izugarrizko akullua kabarra ibilli zedin. aruntzkoak utzi. kabarra kateaz lotu ta galtzak belaun kozkorretaraño goratuta ¡altxa! oñetakoak eta guzti. Urumea-ko kabarrariak ondar billa etortzen ziran. guk erakutsi bezela. politenetako gauza. Geiegi urrutiratuko ez balira. San Martin-dik Plaza Zarreko bidean. kabarrak muturra nola azaltzen zuan ikustea baño. egoak altxa. ezkutatzeraño egon eta zubiari laisterka aldez beste eginda. Txomin buru-begi zegokien zertara iritxiko ote ziran. Aurrekoak lirdinga zikiña iretsi. Itzalbe ura «Katia» ziotena zan. Gerratean bai http://www.htm (2 of 4)14. Urumea-ko kabarrariak taldean zetozenean ikustea. Gañezka errukigabea ta palaxt egiten zuten kabarrek bi aldeetara. Txomin ibai-ondotik etorri zan Urumea-ko kabarrariak ikustera. erri alaia zan. zutitu bakoitzean. Eskubikoak laga ta bira eman zuan bere aldera. Txomin-ek arpegiko begiekin oraingo Donostia ikusten zuan. Donostia muga-ondoan zegoalako. ezkerrekoak eragin. Kabarrak tontorreraño bete zituzten. Erregesoro-n ez zan txerpolari ta txotxongilloen aztarnik ere. ez zezaiola iñork nastu buruan zerabilkian lana. zanko-joko yayoa egiten zuan atze-aldera. aidean botatzen zituzten ondar-pillak.

Oso polita zan oial zuriak eta Jarana-ko etxadia eguzkitan ikustea. urez estalia egon bai-da au. Eguzkia bizia. ederra zitzaion Txomin-eri.Agustin Anabitarte . «Chomin» ondarrean. Mallukak sarri jotzen zituzten eta burni-otsa. Une onetan oial-ontzi bat ari zan sartzen oso ikusgarri. Txomin-ek erriko bidea artu zuan. beste asko bezela. ondarra artzen zuten. ustutakoan. Buruari zerbait eragiñez geroz. Bestetan ibilli egiten zan eta bere artan ari zala. Oñak etorritako irten-bidera begiratu zuan. Bizigaiak ontzietatik legorreratzen zituztenean. An ibillitakoaren oñak txikiak bear zuten izan. Goiztxo zala-ta. Azkenez Chomin irakurri zuan. Lengo itzaldi-gaia aztu zitzaion. Azkeneko baserritar merkatariak azkarrik zebiltzan «arre. Baño etorri-ala lengo itza berriro ikusteko gero ta gogo aundiagoa zekarren. «Ez al da ba' beste Txomin-ik ni ezik» ari zitzaion bere buruari. «Katia»-ondoko beera-bidetik Kontxa-erdiraño. Oarra oar. Burua atzera biurtu ta begiratu zuan. itsas-beerako ondar-gañean ibiltze ori. ainbatetan ura bera ikusi izanagatik. «Dana-dalarentzat au egitera berariz etorri da norbait. Itsasoa beera nola bai-zan.htm (3 of 4)14. Lengo bururaketak baztertu zituan. Txomin ondarrera jeisteko abiatu zan. azkenez. «Katia»-raño igota. Egillearen oñatzak andik etorri ta bide berbera egin dute arakoan. Aizeak gatz-usaia dakar eta gozoa izaten da. Txomin arriturik gelditu. Kaiean. letra batzuk oartu zituan Txomin-ek ondarrean idatzita. gizaseme baten oñatza ikutsi zitekean ondarrean. mando» etxerako. Oar egin eta Chomin itza irakurri zuan. makila ta soka erruz ikusten zan. atzak erakusten zutenez. onelako ta alako gizonak. Berriz ere «¿nor etorri ote da eta norentzat jarri ote du?».2010 22:04:50 . oial-ontziak. Eguarte ura. Iñork ikustekotan egin ba-du.susa-literatura. sortaldeko fruta ederrak. Eta ba'zijoan aurrerago. aurrera jarraitu zuan. bestetan baño onuntzago esango nuke.Donostia bakarki arkitzen zala gure txabola toki zelai artan. iges egin bear izaten zien olatu txikieri bustiko ez ba-zan. Askoz geiago ibillia ez zala. baño ostera gelditu. Kaiean. Letrak ez zioten ezere geiago esaten. Donostia-ko itsasoaz ez da errez asetzen. Eskotilla-kaletik artu bearrean Esnategi-kalera http://www. oial-ontzi asko. Eta etxerako asi zan. zuzen Plaza Zarreraño. konturatu gabe. aurki urak ezereztuko bai-du. Ez zuan iñortxo ikusi. Ezta askoz geroago ikusteko egiña. Txomin ur-ertzeraño joan zan ondarrean. aguro ikusten ditu ango ta emengo itsasoak.com/emailuak/anabitarte/dono08.12. Txomin batzuetan gelditu egiten zan edertasun ura bein eta berriro ikusteko. kabarrariak. askotan. maitea bai-zuan. Urrutiko bizigaiekin batean atzerriko asnasa dakartela dirudite. Bertaratu ta gelditu zan. Legortutako ondarretan legun ibiltzen da. baño ez du iñor gaizkitzen. ez zan ni baño askoz lenago emendik ibilliko. etengabea. Kañoi-alaiak ugari zebilkioten aldean eta arratsalde batez bi alek zulatu txabola. Urrena ez zion jaramonik egin nai izan ikusitakoari. ontzi-jabe aberatsak eta aspaldiko erromatar ta greziar salerosle ospetsuak. alakotan bakarrik ikusten zaizka bideak. Itsasoa berdiña dala-ta. Arratzain-dik botatakoak. Kai-buru ondoko «Lasta»-n kaleruak ondarlasta artzen. itsas urdiña eta. Orduan lantegi asko bai-zegoan Donostia-n eta kaleru aiek Somorrostro-tik burni-meatzaz beterik etorri ta. Asi zan ibiltzen. mota askotako ontziak. kate-arrastakoa berriz. Aizea gutxi ta oialak zabal-zabal izanagatik geldiro zetorren bi «puntetatik» onuntz. Orra goiz artako eguraztea nola bukatu zan: antxetak. lana gogotik. Ainbestetan ibiltze ura bera egin eta ez zuan beñere alakorik ikusi. itsasoa beerako azken mallan bai-dago». alde guztitarako joan-etorriak. ¿Zer ote? Dakianak esan dezala. Urrena Andoain-dik Irun-erako gañeko bideari ezker-eskubi begiratu zion oartu aal zezakeaneraño. Noizbait auzko iritxi ta etxerakoa artu zuan Txomin-ek. Oial. alako bururaketan ari zan Txomin.

Txomin lotsatu zan.htm (4 of 4)14.Agustin Anabitarte .Donostia aldatu zan. Bat-batean biotz pir-pira etorri zitzaion. «Judua»-eneko parean neska pil bat ikusi zuan izketan.12. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. baño oñetakoetan ez zuan neskak ez busti.2010 22:04:50 .com/emailuak/anabitarte/dono08. Aien artean Kandi ezagutu atze-aldetik. Beintzat Txomin kardaba arekin joan zan bazkaritara. ez ondar aztarnik.susa-literatura.susa-literatura.com http://www. Orrez gañera Kandi-k ez zuan Txomin-en aldera begiratu.

com/emailuak/anabitarte/dono09. Irakurleak gaur dan eguneko gazteen arpegi-itxura ematen ba-dio Txomin-eri. amarrak aldean eta arrats artako itzaldia gertu egin bear. Lenengo aldiz etorritakoeri gogoz eta legunkeriz erakusten zieten «La Fraternal»-eko etxea bertako sozioek. bestean Iparragirre ta urrenean Manterola-tar Balendin. oker dago.. Gela artan liburu-apalak ezik bi mai ere ba'ziran. aizetan eta eguzkitan ibillitakoa. Txomin-ek euskeraz emango zuala http://www. musika-paperak eta iñauterietako kolore askodun zenbait gauza. Izlariak egon bear zuaneko tokian oial gorri ederra jarri zuten eskudelatik beeraño. antxen irakurri ta idatzi zezatekean sozioak.htm (1 of 6)14. Argia ederra. Bekañetatik buruko illetaraño. bai jendez. utzi ditzagun liburutegiaren barren artan atea itxita. entzule guztiak bere aldera jarri ziran. liburutegian sartu ziran. eta Txomin orobat. alkarri bultzatu gabe ezin ibiltzeko eran. Arpegia. kartak eta tantoak artu ta. Orra. Brost-en La partida doble.2010 22:04:51 Kartetan . bat-batean ikusteko.. izketari utzi gabe. Sasoi artan Donostia-n gizonezko guztiak bizardunak ziran. Ta tokirik agirienean auxe irakurri zitekean: Menos política y más administración. ongi apaindua.Agustin Anabitarte . Apalategiaren azpian alasa zuten. besteak gela nagusian exeri-tokiak egokitzen ari bitartean. gaztea zalarik. Gaztea zalarik. Pasadizu estu aietan jendea askotxo ikusten zan. Txomin. soziedade-zaiaren arrantzarako kañabel bi puska ere tartean zeudelarik. Txomin-eri itzaldia emateko eskatu ziotenean. bertan zeuzkaten gordeak bandera bat. Batzuek jokoa bat-batean utzi ta altxa ziran.susa-literatura. Gela nagusia ederki zegoan. beraz. Eskuak gauzez bete. jokalarieri altxatzeko garaian kontuak nastutzen zitzaizkiela-ta. beste batzuek jokaldia bukatzen uzteko arrenka eskatzen zuten. Iztokia lurra baño bi arrabete gorago. Manual de Homeopatía. Camino-ren Historia de San Sebastián. «La Fraternal»-en. gauza zarrari arra baño geiago». irria ezpañetan. Mañé y Flaquer-en El Oasis-Un viaje al País de los fueros. kopeta zabala. burua neurri ederrean. Azkenez. Amar-amarretan azaldu zan Don Jose-ren semea soziedadeko lendakariarekin. Elementos de Botánica. ia puskatuta. Illeak eta bizarrak beltzak zeuzkan.12. Bere izenez Domingo de Lasurtegi e Intziarte zan. sartu-aurreko orman itxurazko sukaldea pintatuta zeukana. Cuentos tártaros. Baño jokalariek bakarrik egon nai dutenez geroz. lasai azaldu zan jendearen aurrean. batez ere arako gela ura. ala zion batek: «Etortzen zaio joko bat. Erraz ikusi zitezkean ormaetako irudiak: batean Pi y Margall. bai apainduz.Donostia IX Txomin-en itzaldia ari ziraneri jokoa utzierazi zieten. bizar aundirik ez. orduko «betrolio»-argia ba-zan ere. Baten-bat asi ta bereala txaloka artu zuten. iduri onekoa. ¡Aien poza ta atsegiña norbaiteri okerreko irudipena jartzen zitzaionean! Norbaitek dei-eginda pasadizuko jendea asi zan gela nagusian sartzen eta exeritokiak betetzen. Liburu-apaletan ez zan gauza aundirik. iztokira igo baño len. bizkarra zabala. Atea idiki-berrian edozeñek artuko lukean egiazkotzat itxura utsa zana. Atea idikita Txomin azaldu zanean. Medicina popular eta abar. liburutegia ba'zuten. Gizaseme mardula.

Orra ba' donostiar jatorra. txapela kendu ta Soria-tarraren ginballa jartzea litzakeala. muxikarik elduena.2010 22:04:51 . Erdizkako euskaldunak ez omen dira euskaldunak. Orduan entzun zituan lenengo txaloak. ordea. geren aulkeriaren lotsa izango genuke bederik. Antziñako Donostia-z itzegin eta erderaz egitea. bakalluaren billa Terranova-ko ondarretara. txun lenbizi ta gero txulo izango zan. Donostia-ko itsasontzi olaetan ontzi ederrak erruz egiten zituzten eta Barren-itsaso urdiñaren zear joanda Itsas-Beltzaren azken-baztarretaraño sartu ziran. Txomin abo ederreko iztuna zan. naiko «billoa» danez? Beste batzuen iritziz «Irutxulo»-ko itsasoaren iru sarrera edo «txulo» adierazten omen du. »Donostia-ren gizaldiz-gizaldiko aziera ta zabaltzea —zion Txomin-ek— batez ere erbestekoekin artu-emanetan aritzeko bizkortasunari zor zaizkio: balearen atzetik lurburuko jeletaraño joan ziran. zun-billo ote zan. Aspaldiko donostiarreri begiratuta aien leia gureganatu liteke. Don Jose-ren semeak artzen ari zan izenagatik ezik. Asi-itza esanda jarrai-bidea artu zuan. Alaxe nai genuke erriarentzat: ¡leen-leen usoa zan eta gero Donostia! »Bearrezkoa degu gure asabaen egintza ikaragarriak aldizka gogora ekartzea. Euskera ba'dala gai edozein jakintza-arlotarako eta ez balitz ere gaitu egin bear genukeala. ¿Zun eta txulo gauza berbera ote? Izlariak zionez ez omen zan orren sakoneraño sartuko. La Rochelle-n eta Brujas-en azokak jarri zituzten eta Ipar-itsasoetan ingeles saloskariekin ika aritu ziran. lenbizikoz itzaldi ura euskeraz zergatik egiten zuan azaldu zuan. baldin alakotan. «Donostia-ren aspaldiko aunditasunaz itzegitea —jarraitu zuan— ez da lan zalla. Orretxengatik. bai. orrekin batean Hirurzun ere ikusten zan aspaldiko paper zaarretan. Izenetik izanera aldatu zan. Erdiko Gizaldian. hirur-iru dute alkarrekikoa biek.. baserritar bateri aragondar baten espartziñak jartzea bezela litzakeala. Geienek euskeraren aldetik galtzen omen dute osotasuna. «Compañía de Caracas» zeritzatena. euskeraz zer nola moldatuko zan kezkatuta zeuden entzuleak. http://www. sortu ta eutsi egin zioten: eta ez cacao-aren salerosketan holandarreri nagusitasuna kendu bakarrik. beintzat aien ondorengoak izan eta aien aalekoak izan gindezkela erakutsiko liguteke. ain da ugaria egintza goragarri aien etorria. alakotu gintzaizkiekela.susa-literatura. Aspaldiko donostiarren baratzan ederretan ederrena zegoan. abots eder batez eta geldiro asi zanean.com/emailuak/anabitarte/dono09. Antziñako Donostia-ren istorioak aunditasunezko tanto lodiak ixuri dario. baita Venezuela-ren istorioan euskaldun-eragintasuna geitu ta indartu. osoak ala batez. Manterola-k berak ere txalo egin ez ote zuan. Txomin-entzat naikoa zan hirur ta iru-en batasuna Hizurum baztertzeko. lorerik pinpiñena. entzuleak berotu ta txaloka gogozkoa egin zioten. Iparragirre-ri ia gitarra eskutatik erori ta Pi y Margall-ek.Donostia erantzun zien. Gurasoen egiteetan geren buruak ikusi genitzake. Santa Klara ta Gaztelumendia ote ziran? ¿Txubillo. Manterola-ri igarrita.» Izlaria gero ta gar biziagoa zekarrela.. Txomin-eri ez zitzaion usteerreza itsasoaren sartze oleri txuloak deitzea. bestela.htm (2 of 6)14. Ta emen bukatu zuan berak izeneko arazo ori. ez. Txomin-en iritziz «Hirurzun» eta oraingo «Irutxulo». urbiltxoenari beatzarekin deitu ta Txomin-ek esandakoak erderara biurtzeko eskatu ez ote zion.12. Donostia-ren izenik zarrena ¿zein zan? Zarrenetakotzat Hizurum ematen zuten. ¿Zun-ek mendia esan nai ote? ¿Txubillo. edo-ta. alegia. Mundu Berriaren idorokunde ta azitzean aurrenekoen kideko izan ziran eta emezortzigarren mendean Caracas-eko Lagungo goragarria.Agustin Anabitarte .

Ontzi bakoitzean gaurko treñeruen antzeko txalupa bat izaten zan. ariña ere ba'zan eta. egurrezkoa. Eziñezkoa zala istorio ori osorik azaltzea. zutik. Gizena urtutzeko adrilluzko labe berarizkoa izaten zan. »Legorretik urrutitxo baldin ba-zeuden. »Baño batez ere Euskalerriaren aal eta indarrak Amerika-ko lurraldea arkitu http://www. Txaboliñak burnizkoa zuan balearen aragian sartzen zan aurreko puska. balea ontzi-gañean zabalik jarri ta antxen txikitu ta urtu egiten zituzten puskak. Azkarrik ez ibiltzekotan. Txomin-ek zion: «Txabolin-botatzaleak. ta itsas-erri batean sartua zan. txabolindunak aalbait berriro zauritzen zuan odolustu naiean.Agustin Anabitarte . galleta ta sagardoa. «Bale-arrantza —zion Txomin-ek— oso jaso aundikoa izan zan aspaldiko urteetan. Bein balea ilda uraren gañean gelditzen zan.susa-literatura. urteko suteak Erriko-etxean egin zuan paper zarren erretzea. Emendik ateratzean zezina. Ta. onen atzetik beste txalupak joan oi ziran burnizorrotzekin bale zaurituak akabatzeko asmotan. Txalupa au sendoa izanez gañera. auez gañera larruak eta burni landua sartzen zituzten ontzian bideko itsas-errietan saltzeko. busti egiten zuan berau. txalupa ta gizonak ur jelatu aren barruan sartu zitzakean. Arrantzak bi milla barrikaen irabazia ematen zuan. beraz.Donostia Txomin. Eta onela jarrai: «Ipar-itsasora zijoan bale-ontziak. bale-arrantza arrisko aundikoa bai-zan. betebatean artzen zuan aizea goiko ta beko oialetan. berak eratutako itzaldiari zegokion bezela. »Euskaldun arrantzaleengandik ikasi zuten holandarrak eta ingelesak balearrantzan. »Bale-koipez bete bear zituzten kupelak.com/emailuak/anabitarte/dono09. bide guztirako artzen zuan. »Txabolin-botatzaleak beste egitekorik ez zuan txaboliña baleari sartzea baizik. baño baita arrisko aundia ontziak berak su artzekoa. lema eskuan. Antxen galdu ziran betiko Donostia-ren istorioko ainbeste jakingarri. itzaldia.12. Sasoi batean berrogei bale-ontzi ikusi izan zitezkean Pasai-ko kaiean donostiarren ontziekin batean.2010 22:04:51 . txalupa ere alde artatik jartzen zuan arrastaka zijoala. lenbizikoz egurrakin su-egin eta gero balearen ondakin berekin.htm (3 of 6)14. ta botatzalea. arrantzan ari zirala. larraskatzearekin txalupak alde artatik su artu ez zezan. bere eginkizunean aurrera zijoan. itsasontzia egiñik. itsaso barean zebillen aize-ontzia. balearen astiñaldi batek guztiak aidean bota zitzakean-eta. bata bestearen gañean jartzen zituzten tontorka. bear bezelako itsasgizon azartu ta gaituak zeramazkian berekin. beste txalupaetako arrantzaleak etorri ta aiek ere burni luzeekin egiñaalean aritzen ziran. orduan ontzira igo ala atoez artzen zuten. ta kirtena. bi milla itsas-gizon izango ziran. Arrantzako egiteko au arriskorik aundienetakoa zan. Baleak oñazea nabaritzean igesari ematen zion. barren-barreneraño murgildu ta berekin txaboliñari lotutako soka eramanik. balearen buruari burni kakotua botatzen zion. amabost arraunlari ta txabolin-botatzallearen diñakoa. Negargarria omen zan 1813g. Era au oso zan ona. naiko soka lagata gero. urrena balearrantzaren berri asi zan ematen. arrai-zarra nora zijoan. edo-ta. Nolanai jota. «La Fraternal»-eko jendea ixilik zegoala. seireun milla peso ordukoak eta bale bizarrarekin beste irureun milla peso aiez gañera». »Bein balea begitaratuta txalupa aalik-eta bertaen joaten zitzaion arrai-zarrari.» Oraingoan otzikara sartu zitzaien ain ixilik zeuden «La Fraternal»-eko entzule aieri. »Balea arnasa artzera ateratzen zanean. Beste mariñel batek.

»Bi urtez geroz itsasoratu ziran lenengo lau ontziak. bai bertarako ta bai atzerrirako.susa-literatura. 1625g. Toki onetan bertan. Txaloka luzea izan zan. orrez gañera. Ta une berberan txalo ugariak sortu ziran gela zabalean. Guztion artean 561 itsasgizon. 1615g. Santa Katalina-ko ondoan aingura-ola omen zegoan. Geientsuena atzerritarren eta. Sagarra ere asko biltzen zuten.12. Europa-n orduan zanik ontzi aundienetakotzat zeukaten. Ola aietan ontzi aundi ta txiki asko egiten zituzten. andik onera kakaoa ekartzeko Lagungoa sortu zan. Erritarrak lengo http://www.2010 22:04:51 . Urrena Donostia-ko Urumea-ondoko itsasontzigintzak aipatu zituan. gudaontzietarako ere. erruz etortzen zan. bukatu zuten Santa Ana-ontzia egitea ta 1857 garrenean Felipe IV-ren aurrean ontzi-nagusiaren uretaratzea izan zan. baita Injente-aurrekoa ere. Orduan. bakallu-arrantza izugarria izan zan euskaldunentzat. Ainbeste itsasgizon mantentzen diru asko gastatu bear izan zuten. Europa-tik eramandako salgaiak iñork baño merkeago saldu. ¿Zer zan Karakas-eko Gipuzkoar Lagungoa edo Compañía Guípuzcoana de Caracas zeritzaana? Entzun dezagun gela nagusiko Txomin-en abots bakarra: «Venezuela-ko lur zabalak ia utsa ematen zuan Lagungoa asi baño len. »Ori ala gertatu ta joandako ontziak ezin izan zuten etxerakoa askoz geroago baizik artu. »Ontzitaldea okerrik gabe iritxi zan bear zan tokira. Txakoliña. Bein Gobernuagandik baimena iritxita. batez ere. berriz.Donostia zutenetik geitu ziran. arrera agitz gogorra egin zieten eta ori ezik matxinada bizia jarri ere bai. uso-samaldaren egan-asitze bat-batekoa. Ezin izan zuten kakaorik erosi naiz-eta eros-neurria oi baño goragokoa izan. ta. An egindako aingurak Prantzian eta askori saltzen omen zizkieten. beraz. guztiak gudarako gaituak. »Kai batzuk ere egin zituzten. Toki ortan bertan. Lagungoaren irabaziaz gañera Gobernuak ere diru asko jasotzen zuan. »Lagungoa. urtean. baño bertan bizi ziran atzerritarrekin sortu zitekean leiaren bildurrez. Txomin entzuleen jabe zan. izokiak Zurriola-tik sartzen ziran bitartean. Len esandako ontzi-nagusia 1522 toneladakoa zan ta 90 kañoi aundienetakoak zituan. urtean Groenland-eko bidea oker artu ta bale-zale azkar batek Terranova-ko lurra begiztatu zuan. amaika ontzi aundi aietan zortzi ziran Donostia-n egiñak. «La Invencible» zeritzatena. 1728g.com/emailuak/anabitarte/dono09.kakaoa ondo baño obeto pagatu. Atseden-aldi labur baten ondoren Txomin gazteak jarraitu zuan. alegia dirua ordaintzekotan eman korritu gabetanik. kolorezko oial-ola batean bandera polit'ederrak zituzten.Agustin Anabitarte . Ulia-ondoko ondar-añoetan zeuden azkeneko maastiak. Bakallu-arrantzaran berri astiro eman zuan. ontzigizonak pixua bizkarrean eraman ez zezaten.. urtean. Gela nagusiko aizea berotzen asi zan. nekazarieri dirua urtean baitutzen asi zan. Felipe II garrenak Ingalaterra-ra bidalitako ontzitaldean. Guztiak donostiarrak izaki ta donostiar-biotza ederki jo Txomin-ek. berriz. »Aurreragoko 28 urtean bost ontzi bakarrik joan ziran Españatik alde artara. 1348g.htm (4 of 6)14. holandarren menpean zegoan. ¿Eta bai al dakizute nor izan zan gizon ospetsu ori? —galdetu zuan Txomin-ek— ¡Donostia-ko Juan Etxaide-tarra!» —¡Ederki! —oju egin zuan batek. urtean bale-ontziek 3680 barrikote artu zituzten.

Euskalerriak ba'zituan erbesteko ordezkariak edo kontsulak derizkiotenak. orain irudi bat egin nai liotekena. »Ingalaterra-kin orduan guda zala-ta. bear bezelako lanak eginda. Oso on aundia etorri omen zitzaion Donostia-ri Konsulado orren izatearekin.» Jarraitu baño len utzi dezaiegun «La Fraternal»-eko sozioeri txalo jotzen. mendean jarritako Consuladoa aipatu zuan. Beste erri kozkor asko ere sortu ziran eta Venezuelas osoa aberastu zan Lagungoaren bidez etorri zitzaion ondasunaz. barren artako aizea ere naiko beroa zegoaneta. Zenbait urteetan irabazi-tairabazi zijoan. Donostia-ko bankuetxeak jaso aundikoak zirala. ontzi-toki ona izatearren. Konsuladoak Txubillo-ko argi-etxea egin zuan. Txomin-ek donostiar pil areri Donostia-ko gauza on asko erakusten zien. Ta naiz orietako batzuk jakin. »Lagungoa sortzearekin Venezuelas asko aunditu zan eta iñoiz baño kakao geiago bildu. Euskaldun itsastarrak ospetsuak ziran. Arrizkoa baño brontzezkoa http://www.htm (5 of 6)14. »Itsastar gain-gañekoak ziralako guretako asko joan oi zan eginkizun aundietara. Bale-arrantza zala-ta. gutxik arek ainbeste. oso aunditu zan. norberaren jakiteak ematen zien uste-ona ta adorearekin. ala zion: «Ez da Euskalduna bezelako itsastarrik izan. Ta oien artean Okendo donostiarra.2010 22:04:51 . Baño noizbait beerakoa asi bear ta aren azkeneko egunak ez dira urruti pasa. asmoari aria emanaz. »Ta geroago Lagungoa ogeitamar itsasontzien jabe zan. euskaldunak ziran. »Karakas. urtean Escuela de Náutica zana jarri zuten. Etxegintza azkartu zan. orduan ederrenetakoa.susa-literatura. argia amalau leguako bidean bidaltzen zuana. aien «aida»-eri «ezti» gogor erantzuten. Txomin-ek.Agustin Anabitarte . España-ko erregeak izandako ontzitalde-buru entzute aundienekoak. Konsuladoari eskerrak 1765g.com/emailuak/anabitarte/dono09. Donostia-ko semeari. asierako dirutza alako iru egiteraño. bai Prantzi-n. bai Ingalaterra-n. »Oroitza gozoak utzi dizkigu Lagungo goragarri arek: gure Santa María eliza ta Loyola-ko Inazio donearen zillarrezko irudia. Kaia ere edertu zuan. urrutiko itsasoetara joan bear izaten zutela-ta. batez ere. nolanaiko etxe ederrez.» Lengo txaloak aundituta berritu ziran. Urrena Txomin-ek XVIIg. Euskalduna itsaso zabalaren jaun eta jabe izan zan. bai Flandes-en eta bai Alemani-ko HansenUrietan. ajol aundiko zeregiñetan gogoz sartzen ziran. irudi bat egin bear zitzaiola. Konsuladoak salerosketako artu-emanak legepean jarri zituala.Donostia erdian pagatzen zuten Karakas-etik ekarritako kakaoa. Txomin oraingoan itzaldia bukatzeko zorian zegoan. Beste aldez. makiñabat erasoaldi izan zituzten. »1740g. Egun aietan Eco de San Sebastián berri-paperak sutsu itz egin zuan Okendo-ri. Txomin-ek zion: «Geroxeago Lagungo berberak zortzi ontzi bidali zituen Habana-ra. urtean Lagungoak irureun guda-gizon bidali zituen Karakas-era Nuestra Señora del Coro ta San Sebastián ontzietan. Santa Klara ta Txubillo-ko tartea itxitzeko asmoa erabilli zuan.12. ¡Gora Okendo! Ondo irabazitako oroigallua luke. Txomin-ek erriko gauza gogoragarriak gogoratzen erritarreri. Erroma-n egiña. arrotu zitezkean neurrian. Euskaldunak ezkutueneko bazter oiek ederki ezagutzen zituzten. ontzien izenek arras zorarazi zien-eta. Beraz.

oñarri trinkoa zitzaion borrokalari nekatu-eziñari! ¡Kristau otoitzalea! ¡Amaika jazarretan garailari! ¡Ingeles ta holandar ontzi asko ta askoz inguratuta.. Donostia-n egun batzuetan itzaldiaren jakia izan zuten.el joven donostiarra don Domingo de Lasurtegui. an zan.htm (6 of 6)14. nuestro respetable convecino. Txomin-en itzaldiak «itzal» aundia egin zuan. Txomin gazteak orduantxe bukatu bere itzaldia. zein itz erabilli zituan: «. hijo del conocido procurador don José. An besteekin bat egin zuten.» © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.2010 22:04:51 . gerriko bat lertuko balitz bezela ebain-ebain egin zien gizona! »Nere itzalditik batez ere —asnasa lasaituaz esan zuan— asmo au nai nuke izan dezazuten: Donostia-ko erriak Okendo-ri irudi bat eskeintzea. ¡Nekezko lanbidea! Tokia betea ta iñor joaten ez... Bego zutik Donostia-tik itsaso zabalari begira. besteko zar lagunak. ¡Ur irristagarria. «La Fraternal»-en bildutako jende guztia bereganatu zitzaion izlari yayoari. Jaiki ziran azkarrik jokoan ari ziranak eta bizkarrak ormari lotuta gela nagusi aldera asi ziran..» Liburutegiko batek «ordago» bota ta bat-bateko esku-tarta ikaragarria nabaritu zan an ondoko gela zabalean. Txalokak asko iraun zuan. Kaietarren lagunaren ospea arrabete igo zan.12.com http://www. Eta beste asko.. Uste oso-osoa daukat ala izango dala. Lengo lagun zarrak. quedó ampliamente demostrada la maravillosa ductilidad del lenguaje de Euskalerria. Bukatu det. Ona La Galerna asterokoak.Agustin Anabitarte . Izarditu gindezkean an. Guztiek nai zioten eskua estutu Don Jose-ren semeari. lagun ez ziranak.com/emailuak/anabitarte/dono09. hombre capacitado para grandes empeños.susa-literatura. bego. Txitxigabea zanez argalean sendo ba-zan. hizo del vascuence vehículo superior de ideas e instrumento de ideas superiores. orain bular-bizkarrak bat egiteko aukeran zegoan.Donostia obe. An zebillen larri-larri Kurrutako.. «semanario satírico donostiarra» zeritzanak.. Baita ere Xanti begi zorrotza. Ondo dagoana.susa-literatura..

Penak utzi eta Maite polita Atoz zu nere ondora». «La Euterpe». http://www. 50. baño aurtengoak lengoen marrak autsiko dituzte. Ain gogorrak ere. «La Euterpe»-ko musikariak saiatu zitezkean.htm (1 of 5)14. 57. ortxen Campillo-ren matxinada ere. gorostian gorosti. Be-aldean amabi lagunentzako tokia ba'zan: iru aurre-aldean. zankoak ezin luzaturik. Kai-aurreko etxe-zuloak jendez beterik zeuden eta beeko zenbaitzueri nekezko zitzaien ertze-ertzean egon eta iñoren bultzakarekin uretara ez eroritzea. ¡Eta aurtengoak ere! Donostian Donosti.2010 22:04:52 . kaieko jendetza aundiak ulu ikaragarria atera zuan eta inguruko itsas-ontziskak iñolazko motazko txistu biziakin urratu zuten aidea. Beraz. naiko berotuta ere. bitan ebaki ta Burgos-era bidaldu. Orain ere Plaza Zarrean egiten zuan geldi-aldia Zarautz-ko zalgurdi aundiak. ortxen Urbiztondori arrera ederra. 33. Illabetez aurretik asi ziran «La Fraternal» eta «Unión Artesana»-koak urte onetan Iñauteri gogorrak egin bear zituztela. aspaldidanik.12. Lenbiziko. autsez zuri-zuri egin eta. «Donostiarrak oi dira beti Umore onian oitubak Iñauteriyan ageri dute Bertako kanta soñuak.. berriz. Zalgurdiaren goiak eta beak bete-betean zeuden jendez. azkenik biak alkarrekin jaiak antolatzea erabaki zuten..000 kanpotar. batzuek txalo egiten zuten. Ondarreta-n danba batez dios Momo ba'zetorrela gaztigatu zutenean. 66garren urteetako Iñauteri-artzaigo ospetsuak. Donostia-ko Iñauteriak ospe aundikoak izaten ziran. ortxen Isabel IIgarrenaren aldezko matxinada. «La Fraternal». San Telmo-ko ingeles-soldaruak utzitako tramankulu luzeak. lau lagun joan zitezkean. burnibidea ba'zegoan ba'sasoi artan Prantzi-tik etortzeko.. Gañean. larru berriak jarri ta atabal egokiak egin. udara ez izanarren. sei barren-aldean eta beste iru atze-aldean..susa-literatura. ortxen 18. Aprikako lurraldea utzita. Zalduniote-goizeko amaiketan. «Unión Artesana».com/emailuak/anabitarte/dono10. 45. artantxe etorri ziran Anton Zurrut eta Joxe Ogi Plaza Zarrera. Zalduniote-goizean ba'ziran Donostia-n 6. Beintzat.Agustin Anabitarte . moro-jantzian. Artantxe egin zuan Santa Cruz-ek Donoti-rakoa Aramayona-tik itzuli-berrian. prantzes asko ta Pau ta Biarritz-tik etorritako ingeles naiko.Donostia X Donostian Donosti ¡Plaza Berria! Ortxen izan ziran Prim-en eta O'Donell-en sarrerak. ¡Zortzi zaldi! Dantzategi artatik nekez ateratzen ziran. Ordea. ortxen agurtu zituzten Aprika-rako soldaruak (Joxe ta Antton zirala). Zarautz-aldetik lengo zalgurdi zarra zebillen orain ere.

Orrez gañera. eta berau gero ta bertago zetorrela. Orien atzetik Estudiantina Euskalduna. zaldiak eta gurdiak gertutzen azkarrik zebiltzan. berek eta txinatarrak oi dituzten bezelakoak. Erdiko aurrelariak auxe zeukan jarria bandera batean: Carnaval de 1878 — La Fraternal — Unión Artesana.htm (2 of 5)14. Beñolakoan. dios Momo egin zuteneko lantegitik berau atera ta itsasoz. Amaseigarren http://www. urrezko siztatuekin. aurreko tokiak arrapatzera. Urrena erriko danbolin-jotzaleak apain-jantzian. Ta dios Momo bera Kale Nagusian sartu baño lentxeago.2010 22:04:52 .Donostia Txubillo-ren oñean zegoan Ondarreta-tik. ain betea ere. zalduneria dios Momo-ri. Santa Klarako atera pasata.susa-literatura. ate bateri bizkarra erantzita zeuden «Txardin-berri»-ko ama-alabak: —Agur. gure ezaguna. an zijoazen lau lagunek urrutira ikusteko bana zuten txikiagoak. Ikus bitza irakurleak Donostia-ko Iñauteri ospetsuak. Gero bi erraldoi edo gizandi ta lau buruaundi: Alkatea. berealakoan okertu zuan beste aldera: Kontxexi Araneder zan. turutari aize ematen zioten. Aurreko tokian bandera bat zeramaten onela jartzen zuala: Estudiantina euskalduna de la Universidad de Valladolid. besteak zalduneriaren ondotik arekin batean joan. zapata luzeak eta ginbail zabala kolore askotako lumaekin.12. Santa Klara-ren atzetik. Ikus dezagun dios Momo orain. areri laguntzearren. Dios Momo-ren bi aurrelariak Injente-kaleko parean zijoazen.Agustin Anabitarte . Azkenik txaloka ikaragarria jo zuten «dios Momo» bertaratu ta legorrera asi zanean. Tramankulu aundia ere ba'zan zeruko izarrak miatzeko. An zijoan Xanti. Irria ezpañetan ikaragarrizko sonbrero-kentzea egin zien. bi errizai ta beste txinel bat. neska polita irudituta. Seigarren tokian Musica japonesa zeritzatena zijoan. bat-batean. Antxe zegokion zai. Bi soziedade oriek ederki alkartuta azaltzen ziran eta arpegia onela erakusten zuten. eztarriko ta eskumuturretako egalun txuriekin. tarteka. Ta txingurritegi artatik txingurri geiago eroriko zan uretara baldin zaldi. aldameneko bi aurrelariak turuta bana zeramaten eta. Lenengo tokian iru aurrelari zijoazen zaldizkoak buruko gorriekin. itxurazkoak. gona motz urdiñak ere. aboko bustia begiari erantzi zionean. ¡Lanak izan zituzten! Onekin batean beste gizon asko —zaldi ta gurdiz gañera— etorri zirala bide. urrena mutur estua aboan sartu ta bertatik itzeginda zurikatzen zituan. galtza motzak. don Amalio —esan zioten Kurrutako mutil zarrari. kaiean legorreratu jende asko ekarri zuan zalduneriak pasa bear zuaneko kaleetara. Zerua ikusteko etxearen antza zeukan gurdikote arek. Danetan gurdikoterik aundiena zan. esku batez zankotik eldu ta buruz beera atera zuten uretatik. kaia bete-betea zegoan. Carroza de nigrománticos. amar urteko mutil koxkorra putzura erori zala. gorontza gorria ta ikurdi urdiñak bular-bizkarretan. Bostgarrenez. «La Euterpe»-ko musikari yayoak japondar jantzian. luma txuria burukoan eta oñetako aundi ederrak.com/emailuak/anabitarte/dono10. Arekin Xanti-k iduri-oneko neska guztieri begiratzen zien. Errizaiak lan gogorra zerabilkiten jaia era onez egingo ba-zan. kaiean. zaldun eta zalgurdiak noizbait abian asi ez ba-ziran. egia da ere bat baño geiago asi zala esaten «Unión Artesana»-k egindakoa geiago ta obea zala «La Fraternidad»-ena baño. beltzez jantziak. oraintxe urduri zebillen jendea. Batzuek kale-ertzean jarrita geldirik ikusten zuten. berrogei laguneko taldea. aurrera bai-zijoan zalduneria. Orra ba'alaitasunaren jainkoizunari arrera berebizikoa. beren lastozko ginbail zabalakin eta soñekoan iñolazko letra ta marrak. ordea.

gure erriko jantzian.. Carroza de Vulcano. Primer regimiento montado de jeringuería... El robo de Elena. Sei mandok zeramaten gurdia. Kandi zeralako neska polit orrek. Portu-kaletik barrena. —¡Ori poliki! —ari zan— ¿Zer diyo dios Momo-ren kurpilleta? La Fra-ter-nal (buruari eragiñaz). Carro de Marte. Plaza Berrian sartu ziran guztiguztiak. U-nión Ar-te-sa-na. ¡Oyek ate politak uretan! Une batean ixildu zan besteak ere bere artan ari zirala. musikarien soñuarekin belarribarrenen atsegin egiten zuan. Donostia-k esan zezakean: «Iñork nai ba-du belar onikan Naiz dala lore. Arraunlarien ordez musikariak zijoazen. http://www. Plaza Berriko tellatuetan ere jendea ba'zala esango genuke. Gure baratzan arkituko du Asma diteken guziya».susa-literatura. Garia.Agustin Anabitarte . auek mitxeleta-egoekin zeuden edertuak. Escolta de carabineros de Offembach. Dios Momo tokirik agirienean. geiegi ez luzatzearren: Carroza infantil. Baita arkupetako ibiltokian. Aietako uztai baten azpian zeuden Kandi ta beste iru lagun alkarri besotik elduta. aziya. Barren-aldean. ate ta guzti.. oial zabal baten itzalpean. goroldioakin antzemana. Carro de Mercurio. Baratz uta ederra zan bada.Donostia gizaldiko Venezi-tar ontziaren itxura zeukan. ari ura utzi ta Txomin-en aldera jarri ziran begira. sokaz ertzatuta. Noizean bein aldeetara begiratzen zuan atzekoa ikusteko. bi aldeetako arraun errenkadakin.! —. Ta tankera onean jarrita zeudenean. Andik pixka batera jarraitu zuan: —San Tomas-egunean bezelako lanabasak daramazkite or lurra lantzekuak. erruz zan jendea..com/emailuak/anabitarte/dono10.12. lepoak luzatu ta iñoren bultzakari arpegi goxoa jartzen. zerbait erori da balkoi artatik. Azkenik. musika ta tutuekin.htm (3 of 5)14. —Baietz uste det —erantzun zion Kandi-k ikara joanda gero. Jarraigo luze arek bira guztian artzen zuan enparantza. Beste neskak. Concha de Neptuno. artoa ta lurrak ematen dituan beste aliak lantzeko lanabasak. El moro Muza y su séquito. Carro de Ceres. oñak ezin ibilli-ala.San Tomas-en bezela —itzegin zuan atzean zegoan Txomin-ek— eta barkatu. ¡Zeñen ederki! ¡Otra Xanti! ¿Zer dute jantziyetan marreztuta? Kokotzaren azpiyan eguzkiyaren antza ta gero oin eta eskumuturretaraño izarrez josiyak. Zalduneriaren buruan txantxo ta mozorro ba'zijoazen kalekoak.2010 22:04:52 . ez det uste nere arrebaren sudur-zapiya jaso zenduelako eskerrak eman nizkitzunik ere. ollar-gañern exeriak.. eta atzerago. —Ez det uste (gezurretan ari zan Txomin). aspaldiko urteetan Zelaian izandako burrukaekin zer-ikusia zeukana. Kale Nagusia pasata. Eta onelaxe. eun erromatar zaldizkoak. «Unión Artesana»-k geiago egin ba-zuan ala gutxiago —esamesak entzunda ari zirala— «neska polit orrek» itzak belarriratu zitzaizkienean. Urrena Batallón de Kaka-jarios. Gurditzar au koxkabilloz ta txilintxaz josia zegoan eta zebillela. ¡Ara. Ta azkenez. Gero Praxku-talde bat. Orrez gañera ate batzuk ibilli añako ur-ontzi aundia.

ango oin-atz txikieri antzemanda. Txomin-ek aitzekia zekarren. Ondo egin omen zuan ez geiago esatea. —.Donostia —Etzan zer eman ere. noski.. Txomin-ek ondarretik ikusi zuala Momo-ren etorrera esan zion Kandi-ri.Agustin Anabitarte . Momo zutik jarrita agerkai bat irakurtzen asi zan.htm (4 of 5)14. Eta Txomin-ek neskak agurtu zituan. Txomin-eri ondarreko letrak burutaratu zitzaizkion. bertago egon eta ondo ikusi zuala ondarretik. Bein edo bein listaria autsi ta pelota bezela joaten http://www. Ala zion Txomin-ek beintzat.12. Par gozoa egin zion Txomin-ek..2010 22:04:52 Lauak . Aspaldian kezka ura ezin aienaturik zebillen.com/emailuak/anabitarte/dono10. Mutil koxkorrak txantxoen atzetik bixiga edo maskuriakin jo ta jo ari zitzaizkien. —Gain-gañekuak ala. baño Kandi-k San Tomas-eguna aipatu. Kandi. Neskak irria zuten ezpañean.. Berak zer ikusirik ez zuan izango ondarreko kontuarekin. Plaza Berritik atera baño len. Kandi-k beste nonbaitetik ikusi zuala erantzun. ezkeroztik Plaza Berrian ezin bukatu alako musika zan. Ementxen zan zalduneriaren gorde-tokia. Aztu izatia gogoratu.susa-literatura. jarraigoa asi zan Plaza Berritik Portu-kalera. ¿Eta ura ez ba-zan. ¡Zein polita zegoan neska polit ura! Kaleetan jende asko zebillen.. —Nolakoak diran. —San Tomas-egunarekin bezela nun eta beste zerbaitek Iñauteriyak burura ez badakazkigun. —Eskarrik asko. ¿Zer ote da. Ordurako iru musikari-taldeak batera bildu ziran ta dios Momo bera ere erdi-aldera ekarri zuten jendearen artetik egizko Jainkoak dakian bezela. —Ia urrengo batian eskerrak ematia aztu zerala gogoratzen zeran. Iru musikari-taldeakkanta bat jo zuten eta onen urren. Berekikoz neskaren bat bear zuan izan. nor izan zitekean? Momo-k bukatu zuan: «Artu jende maitiak Donostiyakuak Oroipen aitormenak Biyotz gurekuak». berandutxo ba-da ere.. etorri bezela.nolanaikuak. ixilik. Donostia-ko mozorro ta txantxo guztiak antxen bildu ziran. Beste esanak gogoratu zitzaizkion. —Zoriyonak zuri. baño ez zan orrelakorik gertatu. Aren jolasa esan bitartean.. Kale Nagusitik Lasala-enparantzara. Arratsaldeko ordu bata joa zan. buru txarra ala buru ona izatia? —Itzaldiyak egiteko buru ona biarko dezute. Txomin-en erantzuna alde txarrera artu zitekean. Arrotzak nora etorri ondo jakin. Beraz ¿aztu ziñan? —Eta gogoratu naiz. Urrena itsasbeera zegoala-ta.

xigarroa. Ibiltzen asmatzen ez zutenak.12. ez kaiolik. txapela. Batzuen ondotik joanda ardo-usaia galanki aitzen zitzaien. Dantzan egiteko baztar batean jarri zuan zerabilkian kaiola. emakume-gisan zegoalarik. sardin-zarra txori.2010 22:04:52 . izarditan. Noizbait bukatu zan amaitu eziñeko dantza ura. arpegi-ordeko mozorroa ta. besteak. Antton emakume-jantzian ere. begiak. mozorroaren aboko zulotik. gerri estua ta lurrerañoko gona zabalak. urrena jendearen gañera joan ala alkarren gainka ibilli. buruan.Donostia zitzaien maskuria.htm (5 of 5)14.susa-literatura. Antxen zebiltzan Erri-etxeko ate-ondoan Joxe Ogi ta Anton Zurrut. non beste mozkor bat etorri ta irurak alkarrekin asten diran —au eguneroko jantzian etorri zan—. sendo. ikaragarriak. bi alargunak eta bestea. Joxe emakume-jantzian zegoan. Zurrut-ek ginballa lurretik artu ta ezagutzen ez zutenari jarri.susa-literatura. Urrengo goiza arte ibilli ziran ezagutzen ez zuten ideko arekin. Kaiolak-eta eman zizkieten eta an joan ziran irurak alkarrekin.Agustin Anabitarte . gorriz goitik beera. beren diña zeramatela. Ta dantza gogorrean ari zirala. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. bularrak.com http://www. zakur bat atzetik zaunka. Onoko txantxoak orain ere ikusten dira arrantzaleen artean. ginbail beltz luze batekin. trebeak ziran dantzan. maindire batekin egiñak. Zurrunbillo artan geienak karraxika ari ziran. Ta onelaxe. Gonak. bat erori. Jende asko zegokien begira. Ogi-ri ginballa erori ta etorriberriari txapela kendu. Antton-ek ez zeukan ez txapelik. Asma. bestea altxa. Baño txistulariak ezta ere gelditu. ez mozorrorik.com/emailuak/anabitarte/dono10. barrenen. Arpegian ere zirrimar gorriak.

Brecha izena jarritako tokitik. Seireun etxe zituala ogeitamasei bakarrik gelditu zitzaizkion zutik. Plaza Berrian sartu zan. Iñigo-kalean zegoan astelen-arratsaldez. Bideko kale ta plazak. Bai Plaza Berrian ere. Zuzi ta argi-ontzi kolore askotakoekin argitua zegoana-ta. Iñigo ta. Lengo eguneko garai berean atera zan Zanpanzart-arratseko jarraigoa. Zanpanzart ta Antton-en adiskide berria.2010 22:04:53 Arratseko .com/emailuak/anabitarte/dono11. Azakalezarratik sartu ta Esnategi ta Iñigo-n barrena. «Kilimax» goitizeneko beste mozkor batek zesaion: —Moskortzeko dirua ba'aukak. Ingelesak eta portugesak alkartuta. jendez beteak. Ibilli zituan Lasala-enparantza. geiago ezin artu alako jendea zebillen. Esnategikalea. aldez beste egin eta. poxpoluak erosteko es. Plaza Zarra. amarrak aldean. zorioneko Plaza Berrian sartu zan orain ere. Nai aña gaiztakeri ta lizunkeri egin eta arrats artan bertan su eman zioten erri gaxo areri. azkena azken. Ureta-kalea. ez beinbeingoan. ¡Ta urrengo urtean. neurriak autsita ibiltzen ziran Irutxulo-ko erritar alaiak. Bakoitza kandel bana bi zerrenda http://www.12. aurrean zeukaten errian sartu nairik. 1814garrenean. Urumea-ibaiak ur estua zekarrela. lilluragarria zegoan Donostia-ko txulo maitagarri ura. aspertuta. Leku geiago eman dezaiogun Zanpanzart-arratseko jaiari. amabost urteko neska buru ariña soñeko berriarekin zebillen egun aietan. erria prantzesen menpean zegoan. Geldik zegoana. ¿sergatik es dituk poxpoluak erosi? Ez dakigu geiagotan atzera biurtu ote zan. Zenbait egunean egiñaalean arituta. errian sartu ziran soldaru amorratuak. gero ta urrutiago: —Moskortzeko dirua isan dek ba'. Lengoak berriz ere. Iñauteri jatorrak egin omen zituzten. Ezta itzik ere.htm (1 of 3)14. Donostia.Agustin Anabitarte .susa-literatura. Bosteun mamu maindire txuritan bilduak. ¿es al eunkaken poxpoluak erosteko? Bestea betiko tankeran eta begira berriz itzik atera gabe. Iniente-kalea. ¡Nork esan 1813garren urteko erria zala ura! Urte artako Dagonillaren 31ean.Donostia XI Asteleniote. alajañetan! Zarraren gañean erri berria agidanean. beatziak doidoi. Joxe zortziak baño geiago izango ziran La Fraternal ta Unión Artesana soziedadeak eratutako zalduneria Lasala-enparantzatik atera zanean. Orduan izaten zan Txardiñaren lurperatzea ta. noizbait ibiltzeko asi zan eta beatz-tartean zeukan xigarro-puntta erdeñuz bota zuan. Bestea lengo tankeran geldik. Kilimax-eri begira. Urrutixeagotik biurtu ta oraindik ere: —Moskorra arrapatzeko dirua esan dek. Gutxi gora-beera Zaldunioteko jarraigo bera zan. azkenean. Lasalaenparantzatik atera.

Urrena. ¿Ba'dakizu nortzuk ziran. Aien ojuak urrutitik entzuten ziran. Zaldiek beltzezkoa zuten bizkar-gañetik eta galdur zuriak. bakoitza kolore politazko argi banakin. Cazadores de Gerolstein. jende mordo aundia gelditu zan Iñigo-kalean zarata ta asarre bizia zerabilkitela.com/emailuak/anabitarte/dono11. aidean igotzen diran globo borobil orietako bat goraka asi zan. Txurizko-pilla batek zaitzen zuan. ango iskanbilla ere goraka zijoan. ama!. Plaza Berria usturik. Ta Garizuma asi bear zuala erakutsiz txardin aundi bat zeraman zintzilik ezkata dizdizariakin. auek aiek ainbat eta obeki: besteak. zera atzetik zintzilik. Azkenez. Nasteka. esan ba-zuan esan zuan. Ta orduan. Plaza Berria.Donostia luzeetan. Ori. Noizpeinka tarteko bat azaltzen zan argi polit bat eskuan. Soldaru-mordo bat. ¡Ai. il-aztiak edo esandako nigromantes diralakoak. Gogorregi ari zirala. amorraturik. Soldaruak eta il-aztiak erdiko olaetan igota. bateri alkartasuna eskatzea otu zitzaion eta. baño arratsa. Ta orra uste gutxienarekin. jendeak txalo beroak jo bitartean. ola-barrenean sartu ziran berriro ta berekin batean dios Momo ere ezkutatu zan. Esnea irakiten gero ta geiago arrotzen dijoan era berean. Bigarrenez. ez. Erdian. Gran banda de tambores. bai. «—Baita zuek ere». apain-jantzian. irakurlea? Unión Artesana ta La Fraternalekoak. eun kantari atzetik eta txinatar musikariak. —¡Viva la unión! —oju egin zuan. Alatsu bukatu ziran urte artako Iñauteriak. «Viva la Unión Artesana» esan nai izan zualakoan. aunditu era berean gaizkitu ta orduantxen istillu gorria jarri zuten. izugarrizko dantza ta ikotika politak egin zituzten. jolasarako Euskalerrian berdiñik ez zuan erria. Kurkurtxoak buru-gañean. Irutxulo biotzekoa. Il Trovatore-ko miserere jo.susa-literatura. zeruan irakurtzen zuten gizadiaren etorkizuna. Jendea lotarako etxe-aldera kale-muturretan banatzen asi zala. alkarri eltzeko moduan jarri ziran. lengoak bidaldurik. Kanta berarizkoarekin gogotik ari zirala. —¡Viva la Fraternal! —berealakoan erantzun zioten. Ta baita besteak ere: —¡Viva la Unión Artesana! —¡Viva la Fraternal! —¡¡Viva la Unión Artesana!! http://www. Musika bukatuta txerrenak. gorputz zegoan dios Momo luze-luze. Argi gorrizko zuzien argitan ikaragarrizko ikustea egiten zuan aren jende aundiak. irakurlea. paketzearren. Esamesak besterik ez ziranak. asmo onez esandako itzak nola sortu zuten ekaitz beltza. Illeta-gurdi aundia. Jaiak. alako batean ateratzen zaizkie txerren zarrak olaen azpitik eta.12. itxuraz. aiek eramanda. amor eman zuten. Auxe zeukan jarrita: Farrez dago ama chardiña. atzoko Donostia. labe gorria. Aiek ez zutela auek aña egin. beste askok. Donostia maitea. Auxen zan. Andre Marika tronpeta jo ta nai bezelako kantak jotzen zituzten. txurizkoak eta beste gañerako lagun guztiak inguruan.2010 22:04:53 . jakin ba-zuten dios Momo lenago il bear-zuala. euskal-baratzako pinpilinpauxarik jostalariena ta politena. asten dituzu bere aldiko izugarrizko ots eta zaratakin dantzan beste musika batekin eta Plaza Berriko guztiak erotu ez ote ziran.htm (2 of 3)14. izkillu ederrakin. abo batez. alkarri txistuka asteko tankeran. Beste eun baño geiagoko txurizko-taldea. lau zaldizkoa.Agustin Anabitarte .

Noizbait. bai urrenak txinelak ikusi ta alde-egin zutelako.Donostia —¡¡Viva la Fraternal!! Bi gizon zartakoka asi ziran. besteak eritegira. bai zutik zeuden asko erori ta ez altxa. sagardotegian buruz beera erori zana aipatu gabe.com/emailuak/anabitarte/dono11. Mozkorrak nagusi. ¡Jjj.susa-literatura. Errizai bat aidean bota zuten. Sagardotegiko andrea atea itxitzera igo zan okerreko jende geiago sartu ez zezaion. noizbait borrokalariak gutxitu ta errizaiak geitu ziran... Makilla batekin kaskoan jo ta puskak kaleko argia itzali zuan. baldin norbait. Urrutitik ikaragarrizko ojua egiñaz. Batzuk giltzapera eraman. orduantxe ixildu ta ustu zan Iñigo-kalea.12. txardiña urdallean aspaldian oeratu zana ere.susa-literatura. —¡Viva Ingalatierra! Anton Zurrut zan edatea edanda. bai besteak igesari eman ziotelako. Mozkor batek besotik kosk eginda ez zion nai utzi besteari.! ¡Zer nazka! ¡Au ollasko-kutsua! © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.Agustin Anabitarte . Txinelak asi ziran azaltzen batetik eta bestetik. amildegiaren ertzean bezela. ate-txokoren batean lo gelditu ez ba-zan. Min artuta bat baño geiago asi ziran aioska. Anton Zurrut-ek ala zion. —Eskua sartu didate aboan. Lenbizi batek eta gero bestek. igesari eman zioten Esnategi-kalearen barrena etsaiak atzetik zerraikietela.htm (3 of 3)14. ura zan borroka bikaña ta jatorra. Sagardotegi bateko eskalleran beera gizon bat erori zan zankoak buruaren aldetik.com http://www. Lengoak zartakoka ta beste batek «—Muera la Fraternal» oju egin zuala.2010 22:04:53 . Asto-kaleko «bonberua». deitu zuten.

—ekin zion Kurrutako-k— asarre naukakizula lengoan Kontxexi zala ta gu biokin gertatutakoaz. naiz sasoi artan Donostia-n ontxoenak ere euskeraz egin. nonbait. ari au utzita.12. Kurrutako-ren begi arrotza bezela. el que inventó el asunto ese de la gravedad. orduraño alkarri itzik egin ez ziotenak: Xanti ta Kurrutako. ez nekian —erantzun zion Xanti-k—. ordea. prantzes-porrua. oso naigabetua zebillen «La Fraternal»-eko jendea egunak joanagatik. —Agian uste izan dezu zuk. baño ortatik gauza onik aterako degunik ez det uste.Agustin Anabitarte . Askotan gain-gañeko gauzetan aritzeagatik. egonean. Bein los rayos «extra» violetas esango zizun. Kontxexi-ta bien arteko berri jakiteko naia etorri zitzaion eta bere buruari adiskidetsu aritzea abindu zion.Donostia XII Gari-pillako txoria «La Fraternal»-eko balkoi ta tximenetako arte artan. Euskeraz erderaz baño obeto zekian. lagun pilla ura altxatzeko asi zan Iñauterien buruz ordubete ta geiago izketan eginda gero. bere burua tankera artan ikusita. Kurrutako oso erderazale purrukatua zan. Tximenetaren gañean martin-arrantzale deritzaion txoria zegoan bizirik gabea. http://www. askok nazka zeukakioten. Oartu bear degun gauza biak erderaz ari zirala. ain maiteki zetorkionez geroz.2010 22:04:54 . Egia esan. izugarrizko ukalondo-sartzeak egiten zituan. bi zartako eman eta kito. Urrena botako zuan ¿quieres que te explique el significado de la «sílaba» pemeable? Ta aparitan ari zaneko egun batean. Prantzesez puxka ere ba'zekiala adierazteagatik mille huit cent quatre-vingt «dix» seize esango zuan. oso itxura txarra ematen diot «La Fraternal»-eri batez ere egun artako iskanbilla gogorra ikusita. Xanti-ri bat-batean parra egiteko gogoa etorri zitzaion. baño baita arritu Kurrutako ain ausar ikusita. Iñauterien zerbaiten txarki arkitua gure buru diraneri arpegira botatzeko asmotan. Orduan Kurrutako-ri otu zitzaion: —¿Abian al zera? —Ez. —Egia esan. euskeraz ederki zekialarik. gogoeta au etorri zitzaion: baldin agerbide eske asten ba-zitzaion. Ta joera ori zualako. Xanti zerbaitxo arritu zitzaion Kurrutako-ri. beraz. Erdera. Ondo berea zuan. apain jantziarekin egokiagoa zuan. Xanti-ri. ta parragarri ibiltzen zalako ta txatxua zalako. beti alde batera begira. —Ez dakit bai ote dakizun emengo geienak batzarra eskatu dutela.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono12. Joan bear zutenak altxata bi bakarrik gelditu ziran exerita. ez-ustean arkitu ziran alkarren aurrean. Beste batean: Newton. prantzes-porruari tiratzen ziola. baño ezin ba' artaraño suertatu ziranez geroz. Orain biek aldegingo zuten bata besteagandik.htm (1 of 4)14. Euskera baserritar izkera zeritzan. ez uste orren adiskide arkituko zuanik. naiago nuke oker banengo. Kurrutako-ri. onelako gogai burutsua izan zuan: Todo lo que cría la naturaleza es del hombre.

aguro utzi nuan. Ez dakigu bildurrak ala ausardiak gisa artan itzeginerazten ote zion. Jakin-naiak. Aspaldian ikusten zindutan zenbait neska ontxoenakin eta menderatzaletzat zinduzkatela. (Kurrutako-k baietz buruarekin). errex baño errexago izango lizaizuke. (Xanti larri zegoan parrari eutsi eziñaz). Nik aitortu bear dizut garbi kendu zenidala. Ni ezin niteke neska berarekin luzaroan ibilli. neretzat orobat. Ez nuan uste zuk diozun bezelako erakar-indarra ote zenuanik neskaekin. naiz neska ederra izan. zu ortan ni baño jakiñagoa zera —Kurrutako-k barrengo pozari ezin eutsirik. orduan eta zaletasun amorratuago artzen dizute neskak. aren bearra izan zezakean. Baño egia esan. Xanti yayoa zan neskaekin. oso zaletuta ibiltzen nozu. artean zu zerorekin nork jakin noraño iritxi zindezketean. neska askok nai lutekena ain erraz bereganatu ta beste bat. Ordurañoko ezkutuak ¿ikasiko al zituan ba'? Kontu asko jakitekoa zegoan http://www. ongi pentsatuta. ni. Zuk ura neri egin izatea ez deritzat gaizki. (Kurrutako pozez). —Xanti «adiskidea» —asi zan Kurrutako— ez zaitez ezertxo ere larritu Kontxexirekin gertatutakoaz. nere barrua miatuta. Egia diozut (gezurra) bera begira ta begira nereganako begitarte ona aspaldian azaltzen asi ez ba-zitzaidan. zuretzat kalte ta neretzat mezederik ez. zeorrek igarriko diozu. ta uralako mutil sendoa etsaia baño. beintzat. Bai. Neri ajola gutxi. neska batek ezetsi izan izatea. ez dizut kalterik egingo». ni bestela oituta nagoana. Xanti-ri Kurrutako txaldana ta parragarria zitzaion. ta nerekiko berriro asi bear zenuke. baño bein atxituta gero. baño don Amalio-kin (berak esan) ez du ezertxo egiterik. bereala aspertu. lortu bitartean. zerana zerala. orduan ikusitakoarekin ez naiz ezertxo arritzen.Donostia —Arazo ura egun artan bertan bukatu zan neretzat —jarraitu zuan—. esan nezaizuket —bene-bene zion— neskak «onla» (beatz-muturrak elkarturik) izan nezazkikeala. Nik. Parrez lertuko zan.12. jantzi ederrak neskak lilluratzen bai-ditu. orain arte ez nion antzik eman norañokoa ziñan. Nik. alegia ortarako ez niola iñori kendu bearrik. Iñauteritan ikusi nuan azkenekoz ta ezta agur egiterik ere. Zuk. Bera asi. lana egin bear izan nuan gogotik. «Neska polita dezu oso.2010 22:04:54 . bada. tartetu ziñalako. Ta orretxek goratzen zaitu zu. adiskide obe. an ez nuala nik ezer egiterik ikusi nuan. iñongo asarrerik. —Noski. Ta askotan ala gerta oi da. Ni. ¿Ta ez al dezute geroztik itzegin? —Itzik ere. zu gaztea zera «ere» ta neska ez zan nerea. Zuk —lenago ere esan dizut— berriro asi bear zenuke neska orrekin. barrena alaitzen asi zitzaion. ta nik neronek izan deten aziera ona urrutitik igartzen. berriz. beintzat. ala bat eta beste. Egun artakoa. zenbat eta destaña geiago egin.Agustin Anabitarte .htm (2 of 4)14. galdeerazi zion emeki: —¿Eta geroztik zer egin zenuan arekin? —Arazo ura zuretzat orduan bukatu ba-zan. baño ez nai min geiago ematea. zu. egokia ta ederki jantzia: oriek guztiek bat jarzen dute. Xanti adiskidea izateak asko poztutzen zuan. Ta orretxek mindu ninduan. edo ura buru-ariña dalako. Agian nere egitekoa txarragoa irudituko zaizu. ostera asiko zait nere aldeko. Kurrutako-ri. Neska ederra.susa-literatura. baño egia esan (gezurra). ala zu yayoagoa zeralako. neska kendu ta laga. nik ez nion jaramonik egingo. zu bezelako «suertoso»-a (ala esan zion) ez izanarren. ni bezelakoari neska kendu izatea. baldin neskak barrengo mamitik ezagutuko ba-zenitu. ¿ez al derizkiozu Kontxexi Araneder baño ederragoa noiz nai topatu nezakeala? Agian. nere buruari geiegi opatu gabe. baztertuko al ninduan ba'! (Xanti-k ezetz buruarekin). aspertu egiten naiz. Ez lizaizuke nekezko lana izango. beintzat. Ez daukakizut.com/emailuak/anabitarte/dono12. Ez nau barrenak agintzen.

Ta biotzneska izan zuan gizajoak. Atseden pixka bat artu ondoren jarraitu zuan Xanti-k: —Baño maitasun-arazoetan irabaz-bidean ibiltzea nai ba-zenuke. biotz-min bizia letorkizuke. Orra ba' maitasunbidean asi-asteko era polita. emakumea gizonaren aldera —ta berak uste ez zuala ere. baño bai atsegiña askoen kutuna izatea.» «Atsegin zatarra da. bene-bene ari zan Xanti—. neska ona. Ta aipatutako aukerarik ez izatekotan. Egite berbera alderakoa edo kalterakoa izan ditekela non eta noiz egiten dan. naikotu zindezkean gertaldiari garaiz eta bear dan eran eskua emanaz. batez ere. Xedea bear dala bata-bestetu egingo ba-zerate. Berak ere begitarte ona egin lizaizuke. Baño luzaroan ikusi-mikusi zabiltzatela. ¡A zer egitekoak egin bear zituan Kurrutako-k! Zurikeriak esaten zizkion Xanti-ri. Ta biak bakar-bakarrik zeudela. Ain ongi ezagutu nuana. gertaldia non eta noiz izan liteken. Orra barrena agiri. zuk zerorrek sortu. xedea legoken gertaldia billatu.2010 22:04:54 . arreta egiten ba-diozu. oso mokoa luzatuta. Ara.susa-literatura. Ni neroni begirapenez aritzen naiz. edo-ta. Orobat gurasoakin dagoan neska ausartuago izaten da begiratzen bakarrik dagoanean baño. Emakumeak ezin bestez erakusten du bere naia. Legunkeriak esan eta bete-beteko maitasuna artzen dizute. Ta lendik zu baño arituago. ¿gogoratzen al zera txotxongilloak ikusten egon giñaneko artan? Nik ba'nekian lagunaren billa zebillela Kontxexi. lotsa gutxiago izaten dute neskak. Ni bein batekin onela ari nintzaion: «Zu neska polita zera.» «Zu ibilli zindezke neska bateri begira jo ta tira. (Kurrutako-ri begiak zabaldu zitzaizkion ikasiaren pozez). bai. esate batera.» Ta okerreko aldera jo zuan neskak. ¿Bai al dakizu zuk http://www. Artean. nongo ta noizko ta nolako xede oriek lagundu egin bear digutela. Zenbat eta bildur gutxiago. —Gizona emakumeagana bezela. silla mai-gañean jarri ta zapi batekin zirt-zart ari zan.Agustin Anabitarte . Kurrutako-ren sudurra ere zorroztu egin zala esan zitekean eta Xanti-ren kopeta zabaldu. Begirapena izatea asko atsegin dute emakumeek. Baño ori egoteko zallena dezu. oargarria zaio. Tarteka zaiaren joan-etorrien oin-jotzea nabaritzen zan. Ara. baño antzik eta kutsurik erakutsi nai ez ba-lizuke ere. gaizki ar lezake zure ausardia gutxiesten dezulakoan. zure biotza zimurrik gabea. baño begirapen-itxuran. lan gogortxoa izan oi da ataririk atarira neskaren aurrera azaltzea. Ausartua. Gertaldiak berak dakarrela alderakotasuna.» Orduantxe soziedadeko zaia alderatu zitzaien bi gizoneri ta poxpolo batekin argia piztuaz. Amasei-amazazpibat urteko neskak oso samurrak izaten dituzu. aspertu zindezkete biok-ala-biok. Itxuraren kontra sapua saltalari. auxe gogoan artu bear zenuke beti. Eta xederik ez balitz. alegia. Beraz. Orduantxen egin zenuan egitekorik aundiena: baño ni ausartuago. Begirozu okerreko senargaia artzea. Gurasoekin ez besterik ateratzen ez diran neskak izugarriak izaten dituzu. Bestetan. oraindik ere jarraitu zuan Xanti-k «La Fraternal»-eko gela nagusian: —Nik izugarriak egin izan ditut. trenean joan giñaneko artan bezela. ¿Mutillakanako gogoa neskak? Orixe bai.12.com/emailuak/anabitarte/dono12. Zurekin egoteko pozik legokenak. oso bioztia. Erriaren egunean atabalen atzetik ginjoazenean ¿zergatik ez zintzaion neskari alderatu ta neri lekurik utzi ez?» Kurrutako pozik zegoan entzuten bere-bereko tentelkeriak arrigarrizko gauzak ikasten ari zalakoan. abiatu bear duan zalgurdiko neskak. ni oneri maitekatu zitzaidan.htm (3 of 4)14. nonbait ondoan gertatu-bearrak bereala alkartu zinduzketean.Donostia Kurrutako. tximeneta-gañeko martin-arrantzalearen errañua ormari erantzi zitzaion. ausarki. nolanai egingo dizu agur edo irri baldin zuk ere arpegi goxoa jartzen ba-dakizun. baño silla-billa ote zebillenen itxura egin nion. din baziña.

besteak begiratzen duanean. Xanti. La cuestión está.com/emailuak/anabitarte/dono12. txoria ta errañua sendo elkartzeko moduan. Gauza asko ikasi zituan berekiko. Altxa zan. Zer aundia dauka neskaeri ondo itzegiten jakiteak. bion zorra Kurrutako-ri utzi zion berdintzea ta. —zion— biak alkarren berri ez jakitea ta bakoitzak bereganako uste bakarra izatea. prantzesez itzegiteko aitzakiarekin. atzera begiratu gabe. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. aguro zureganatuko dezu aren biotza. Batek begiratzen dizunean areri begitarte goxoa jarri. («Ez. baño garaiz alderatu ta biak alkarrekin ibilli zitezkean korapilloak askatzeko. Oraingoz ez zion ezertxo esango. Neskak «onla» izango zituan. ¡Ura bai pozik! Ez. ¡Ta gizajoak ez zeukan ontziakin etortzen zan neskameari.. zuk ez uste ala nai-ezagatik.susa-literatura.Agustin Anabitarte . beartuta ere. («Demontre»-Kurrutako-k). aren txanda. kaleratu zan gari-pillako txoria. zu zerori ere aren maitale biurtzeko. berriz. Biak ikusi bear dituzu. Baldin neska bateri zu mutil ona zerala ta buru argikoa txinisterazi ba-diozu.12.Donostia maitekatzen diran neskak zein goxo ta xamurrak izaten diran? Baño maite-lan auek oso arrisko aundikoak izaten dira.. Askotan naikoa izaten da zu neska baten maite izatea.2010 22:04:54 . Bein neska batekin exerita nengoala. ta arek dizun maitasunarengatik. Ta biak batera begiratzen ba-dizute. ez» —zion Kurrutako-k). aurreko beste bat begiraka zegokidan eta irria ezpañetan zeukan nik aldamenekoarekin nere irutegia ain ongi nebilkialako bereari ari nintzaion bitartean. Geiegi itzegiñak nazkatu zuan. Txantxetan asi ta inorañokoak esan zizkion gero! Amorruarekin jo ta botako zuan martin-arrantzalea. agur esanda.htm (4 of 4)14. «trinketea».susa-literatura. ¡A zenbat larrialdi izaten diran eta zer par egiteko gogoa ere!» «Baño bein —arritu-itxura egin zuan— «trinketea» izan nuan. iñori ez.» Ta irri-antzean ari zitzaion: —Baño batez ere ni asko jostatzen naiz nik «bi paretako» jokoa derizkiotenarekin: bi neskaeri batean aritzea.com http://www. Ori lan zail xamarra dezu. zein gauzak esan eta nereganatuta nola neukan! ¡Gero ere esan zidan Bidarte-ko neska arek zein min aundia ematen zion ni nerea zalako neska aren ondoan egoteak!» ¡Kurrutako-k egiten zizkion arritu-itxurak! ¡Qué bárbaro! Baño bai pozik atsalde artan Xanti-rekin batean. Neskak ez dute izaten nai ez adimen kamotzeko mutillik ez-eta koldarrik. ¡Aietxek ziran oloak jartzen ari zitzaizkanak buruan! Kurrutako-k norbaiten ustea ba'zeukan eta. Xanti-ren laguntza izango zuan. ordea.

denbora bateko «La Fraternal». Lendakariak altxata txiliñari eragiñaz: —Eztiyot iñori kontsentituko bullaka aritzia. asiko naiz ba'. no —lendakariak. Len aipatu degunez. ate-ondoan.Agustin Anabitarte . sí.12. «La Fraternal»-eko tokirik ederrenean —ez ain joritua— sozio guztien billera zala. oso asarretuta zeuden soziedade onetako sozio asko «Unión Artesana»-kin batean egindako Iñauterietan.. aurreneko.. Libertá pa'hablar. (Ta bat-batean asarretuta).. onek «La Fraternal»-ek baño bere eginbearra askoz obeto bete zualako.. baldin asperasper eginda jendea loak artuko ba-zuan. gazte bat altxa zan. orduantxe doi-doi eman zion irakurraldia lendakariak sozio askoen izenean egindako paperari. Eztarriko txistuari atzera bultzatuta asi zan noizbait: —Beste iñork asi nai ezpalu.. «La Fraternal» famatubak orren bera etorri biar zunik! Beti-beti «La Fraternal» gorengo tokiyan egon izan da Donostiyan. Gurekiko. Beste batzuek «¡ixo!. ya que. ¡Lotsagarriya http://www. pa' gritar.. «Unión Artesana»-rik izan ez-izan.. ta. sí. Baztar batean bi lagun zeuden izka. Onetan.. ¡Orduan bai «gritar» entzun bear izan zuala! Bat-batean sozio-pillarik aundiena uluka asi zitzaion lendakariari... —Ya ha dicho antes tamién que libertá pa' hablar. Len bulevaristas ta antibulevaristas izandakoaz geroztik ez zan batzarrik orren itxura txarrekoa asi. Ala ere. naiz pitxarra-bete ura ustu.com/emailuak/anabitarte/dono13. lendakaria pozik arituko zan irakurri t'irakurri arratseko amabiak arte.. ¡Lotsagarriyagorik ezta gertatu «La Fraternal»-en aspaldiko urtietan!. ixo! Izlariak: —¡Zer gritar arrayo! —¡Orden. —¡Ixo. paper ori.susa-literatura.. ¡An ikusi bear arpegi kopet-illunak! Lendakariak irakurri bitartean ixil-ixilik zegoan giza-taldea.. ¡Arek ematen zigun bildurra! Oraingo ixiltasuna geroko iskanbilla bai-zan.2010 22:04:55 .. odol txarra jartzeko ba'da pentsatu utsakin. Larunbat-arratsaldeko sei t'erdiak ziran. Ta aurten gertatutakuakin ¿ez al det lotsagarriya izan dala esango? (Surrumurrua jendearen artean). neronek «firmatu» deten. ¡Zeñek esan. baretu ziran. zuri-zuri eginda..htm (1 of 4)14. orden! —¡Zer or-den ta emen den! —¡Que se callen! Lendakariak zutituta: —Izlariyak itzegin beza ta beude ixillik bestiak. Lendakaria ere zuri-zuri. no. pa'gritar. Kurrutako. ¡ixo!».Donostia XIII Sasian zarata Txomin-ek itzaldia irakurri zuaneko toki berberan. Ixilunea izan zan eta orduan izlari moko-meak: —Jaunak. Batek: —Que deja hablar. Iñauteriyak biar bezela moldatzeko eztu iñoten biarrik izan..

12..2010 22:04:55 . Txiliña autsi zitzaion. besteak karraxika. Ba'zirudian ez zutela aspertu bear. Ala ari zan: —-Esan besaigute nai ba-dute arkitetorik onenak egin situstela «gure» karrosak. Orduan diruzaiak asarreturik: —Gure maya ondradu ez falta t'ez sobratu. http://www. Erderaz ikasteko Pasaya-n gau bat pasatzia asko dezu. ta lendakariak berak egin-aal ez zuana. Txistuka ere asi ziran.. arek egin zuan. bi besoak zabaldurik. Jo ta jo lendakaria. Lendakariak itzegin nai ta batzun-batzuk uzten ez. jauna —askok. Ama Birjiña Erremediotakua ¿ba'l dakizu nun don? Tolosa-tik beraxio ta Irura-tik goraxio. naiz abots ederrez esan.. pixka bat baretzeko arrenka eskatzen zien. lendakaria gogotik saiatzen zan ixildu zitezen. Lendakariak ezin ixilerazi jendea.. ori!».. eztu iñork aitatu Mirador de los nigrománticos. orren truke Dios Momo-k edozeñek alako bi baliyo zitun ta orretxengatik biartu giñan bat gutxiyo egitera. Batek: —Malo. Gure karrozak danetan itxusiyenak eta «Unión Artesana»-k baño bi gutxiyo. oyek gustiyak egitzat emanda e' («¡Gezurra!» —batek) erriyari atsegiña eman biar zayo ta erriyak estu atsegiñik izan «La Fraternal»-en lanakin. —Bai. ate-ondoan ez zan Kurrutako-ren arrastorik. Anton Zurrut-ek bere txamar beltzakin deadarka jarrita beregana biurtu zituan buru guztiak. doi-doi nabaritu zan an sortu zan zalaparta ta iskanbillakin. ojuka ba-zan. naiz biar genduken guztiya ez izan. alajaña —izlari moko-luxeak. Noizbait ala esan zuan: —Gure karrozak etziran «Unión Artesana»-koak baño bi gutxiyo.htm (2 of 4)14. Ta tira-bira egiteko arriskorik etzan izan.susa-literatura. Ordua aurrera.. Zutik jarrita. lau lagun t'iru talo.com/emailuak/anabitarte/dono13.. Oraindik eztu iñork aitatu emen arren edertasuna. Kalean zijoazenak arritu egiten ziran «La Fraternal»-eko goian zer ote zebiltzan. Beren exeritokitik altxata nasteka asi ziran izketa bizian. ¿Diruakin zer egiten degun? Biar bezela gastatu.Agustin Anabitarte . Ta zarata aren erdian batek atera zuan burua beste guztien artean. Lendakariak ixiltzeko ta iñork ixildu nai ez. Esta sosiedá se paga al contao las fauturas y cuentas..Donostia ezik naskagarriya! (Lendakariak ixilerazten du jendea). beste iñork baño diru geyo gastatu «gendubela». bultzaka bazan. Geientxoak baretu ziran. baizik bat gutxiyo. —Bai. Izlariak: —Aizu. ta ola autsi ta Xanti Zalakain buruzpera erori. batzuk «ixo»-ka. Dios Momo-k iya tira-bira egin zun eta orduan dozena pare bat kristau ito ba-zan ¿zeñen kulpa izango zan? (Txalo ugariak jo zizkioten izlariari). cuántos tiñosos habría. Katelejuakin baño askoz obeto ikusi emen zitun izarrak. Si era la invidia tiña. —Guk eztegu ez lotsagarririk ez naskagarririk egiten. —¡No metes custiones ensima una otro! —¡¡Fueraaa!! —¡Viva la «Unión Artesana»! —¡Abajo «La Fraternal»! Orduantxe zarata gorria. —Ezta ere. Gu emen an baño askoz sosiyo geyo ¿zer egiten da gure diruakin? «¡Ori.

Agustin Anabitarte - Donostia

Orduan jo zizkioten lenbiziko txaloak Antton-i. (Diruzaia gizon moxtaka bat zan eta begiratu zorrotzaz begira zegokion Antton-i eten gabe. Diruzaiak ba'zekian zergatik eta baita Antton-ek ere). —Erriya beste juesik esto ausi ontan eta erriyak nola artu dun ederki dakigu emen gauden denak. Oraindañoko gustiyan «La Fraternal» isan da Donostiyan sosiedadik bikañena jayak antolatzen eta soriyoneko junta au asi zan eskeostik esta gausa susenik etxe ontan. (Berriz ere txaloak. ¡Diruzayaren arpegi zitala!) Baño emagun noisbait gausak susenduta erriya aguro astuko litzakela, ¡baño ori es da okerrena! Gu emen gaude, Iñigo-kalian Sanpansart-arratsian ederki «sanpatu» giñusenak, —Zurrut-ek beintzat ala zion— geren buruak naiko larri ikusi genitunak eta guri «satisfasiyorik» eman es? (Diruzaia gero ta geiago begira. Antton-ek ez-ikusia egiten zion). ¿Arritzekua al da emengo sosiyo geyenak etxe au usteko asmotan egotia? —Bien, Antton —ta esku-zarta beroa jo zioten guztion artean. —«Gure» sosiedade ontan ikusten diran gausak... Altxatzen da diruzaia suminduta ta karraxika esaten dio: —¡El que no son sosios, fuera! —Saber no se quita nada, hombre. —¡¡Fuera!! ¡Antxen sortu zan istillua! Lendakariaren aginduz etxe-zaia asi zitzaion bultzaka Anton Zurrut-eri. Sozio batzuk ere bai. Besteak, ordea, tira txamarretik, ez joatearren. Batera ta bestera an zebillen Antton gizajoa naiko bultzaka artuz. Xanti-k ala dio: —Toki onian jarri aiz fandangua jotzen. ¡Aiek ojuak! Nolabait ateeratu zuten eta orra astorik onena zintzarri gabe utzi. Gizajoa eskalleran beera asi zala ala zion jantziari begiratuta: «¡No es cosa más rabia lo que me da, una ropa limpiao y planchao y roto... Todos los pamparrones así se pasa. ¡Cuántos hablan el que no tienen que hablar!» Ordea, eskaratz-ateetera iritxita zankoa altxatuz: «Eun d'eun, berreun ¡Biba Astigarraga!» Ta an joan zan. Goiko bizitzan ekaitz izugarria zebillen. Sillari adarra kendu ta aidean bota zuten. Eskerrak, motza izanarren, diruzaiak burua makurtu zuala; bestela garbituko zuten. Ta burua makurtuz batean kalerakoa artu zuan arek ere. Makilla geiago kentzen asi ziran ta alako batean ¡plast! Manterola-ren irudiari kopetan jo zioten zartakoa ta, kristala zartatuta, eguzki-antza artu zuan kopetak izpi ta guzti. Bide batez Iparragirre-ren irudiaren ertza jo zuan makilla berberak eta au berriz dingilika asi zan gitarra magalean. Pi y Margall aurrekoz atzera jo ta goitik beera erori zan. Argi-ontzi bakarra ere ez zan osorik gelditu. Zozoa zan, birigarroa zan, sasian zarata zan. Beste batzuek naiago zuten zenbait gauza osorik... artu alde egiterakoan. Alaxe ezkutatu ziran libururik ederrenak. Geroztik ez zan martin-arrantzalearen arrastorik ikusi.
http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono13.htm (3 of 4)14.12.2010 22:04:55

Agustin Anabitarte - Donostia

Ormak ezik zutik zeuden gauza guztiak lurra jo zuten, ¡ta ormak jo ez zutenean! Ildegia zirudian. Adarrak beso-ezurrak ematen zuten. Onela ustu zan jendez etxe ura ez geiago iñor etortzeko. Ta «La Fraternal» zarrako sozioak «Unión Artesana»-ra joan ziran, Zanpanzart-arratsean ukabilka ta makillaka ibilli ziran besoak alkarrekin maiteki laztantzera...

© Agustin Anabitarte

"Agustin Anabitarte" orrialde nagusia

www.susa-literatura.com

http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono13.htm (4 of 4)14.12.2010 22:04:55

Agustin Anabitarte - Donostia

XIV Santo Domingo-iturrian
Irutxulo-n bi iturri ziran, errikoak, San Telmo-kalean: bat Santo Domingoenparantzan, bestea San Bizente-elizako «koxketan». Bi iturri orietara bestelako jendea etorri oi zan. Enparantzako iturrira, batez ere, aldameneko soldaru zarrak; ogia egosteko labea antxen ondoan zeukaten. Baita ere, iturri onetara, inguruko neskatxak etortzen ziran; txanda eskatu, sullak lurrean jarri, bertan exeri ta ukalondotik ere itza zeriotela, zai egoten ziran, izketan goiak eta beak nastuz. Koxketako iturrira joaten ziranak, guztiak doi-doi erritarrak ziran: Apalategi-eneko okiñak eta beroien idekoak, eta bertako etxegintzaetan aritzen ziran piontzakoak. Bai soldaruek eta bai erritarrak ura eramateko alako barrika-koxkor luzeak izaten zituzten; barrikak erdian zabalak ziran, lodiak. Mutur batean exerita, bestea altxatzen zitzaion barrikari. Eta tankera onetan jarrita «Iriyarena»-edo txistua jo ta beatzekin muturreko ola zabala jotzen zuten orobat. Eta onelatsu egoten ziran zai. Madalen enparantzako iturriko tarteko zan, Plaza Berritik bertago zeukanez geroz. Arratsalde artan soldaru ta neskatx tarteko naste artan sullaren gañean exerita zai zegoan. Anton Zurrut eta Joxe Ogi San Telmo-kalearen barrena batetxoan etorriak zirala, Madalen-en ondora joatea otu zitzaien, destañaz artuko ba-zituan ere. —Agur, Plasa Berriko erregiña —bota zion Zurrut-ek Madalen-i. Baño Antton-en agurra nolakoa izan zan jakiteko, irakurleak beste zerbaiten dakiana bear luke. Donostia-n bost erregin izan izan ziran sasoi berean: Kaieko erregiña, Loyola-ko erregiña, San Martin-go erregiña, Ategorrieta-ko erregiña ta Arrandegiko erregiña. Batzuk beren edertasunaz jartzen zituzten erregintzat; besteak errian gaingañekoak ziralako. Norbere auzoan oso aipu aundikoak izaten ziran. Donostia-n beti izan oi ziran neska polit'askoak. Aspaldiko esaera zarra zan: «Zein emakume ederra, donostiarra dirudi». Donostiar eder batzuk oso ezagunak izan ziran Donostia guztian eta iñolazko erderazko izenak jartzen zizkieten: la Dama Imperial, la Polla Real, la Divina Pastora... Orain irakurleak ba'daki Anton Zurrut-ek Madalen-i «Plaza Berriko erregiña» esan zionean zer esan zion. Bai Madalen-ek bere aldiko eldu: —Agur, «Pixepel»-eko Kurrutako (Anton «Pixepel»-en bizi zan). —Ni e'naun Kurrutako; ni naun Zurrutako. Aitortu bear degun gauza auxe da, Madalen-i Anton nazkagarria ba-zitzaion ere zer parregin eman ziola «Zurrutako» arekin: «au astua —egin zion— asto guztik ez dira Igeldo-n». —Aizan, Txomin eta or ikusi dizkiñagu... —zion Joxe Ogi-k. —¿Nun?

Orduan

http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono14.htm (1 of 3)14.12.2010 22:04:56

Antton-ek: —Madalentxua. Ta Zurrut-ek «gaixtua sera. Onela agurtu zuten neska sasoiezko ura: Joxe-k: —Ai Madalen.12. (Ta txanda zetorkiola iturri-ondoan jarri zan). —¿Pozik al ago?. Ta zalako kanta artan frondas esan bearrean. —¿Musiú. Sulla beteta buru-gañean jarri ta abiatu zan Madalen.2010 22:04:56 . ala deitu zion Zurrutek. http://www. Ta gazta zarra dalako ta Apalategi-eneko ogi koxkor biguña dalako. Ta ixkiñeko aulkigille prantzesa ondotik zijoala. —¿Ta iri abua txikiya daukanalako ematen al diten sulla?. Joxe Ogi-k iñolazko bideuztea egin zion itxuretan. le gusta morena? —¡Oh.com/emailuak/anabitarte/dono14. abuan ura eraman dezakezula. Ta urari arretarik ez eta ango izketara bai. Urrena: —E. urrena gazta gutxitxo ta beste puska jan-biarra etortzen zait. bonita muquer para mi! —besteak. Gazta bukatu baño len ogiya aitzen ba-zait.Donostia —. sulla jarri zuan iturrian txanda etorrita.susa-literatura. Madalen. Ta an gelditu ziran biak. el aroma de las fondas ari zan iñor konturatu gabe ta Madalen-ek atzea ematen ziela. Bein ezker-eskubi jarrita erdian artu zutenean —"anima apartatuta". Joxe Ogi —esanda. Atotxa-ko astoa bi olo-zamukaen erdian bezela— utsagatik ez zuan sulla aien buruetan ustu. Ta Madalen zerbait irri-egiña zala.htm (2 of 3)14. Barbara-eneko sardin-zar erriak janda baño obeto bizi aiz. —Orra. neurriyak eztizkiñat beñere elkartzen eta bete-bete egiñ-arte e'naun gelditzen. Madalen. eo txonkatillak nere ukabilla añakuak isan eta nai aña pixu gañian jarrita eroriko es aiselako? —Utsa litzake sullakin ibilli-biarra noizian bein mozkorrakin egotia suertatuko ez balizaiguke. Madalen» esan ziolako oni ere: —Zu ere ba'zinjuazke Miranda-ra. noski. ¡Ik daukan suertia! Berriz ere neska ederra egongo aiz. —Aizan. Ango sulla-jendea pozik zegoan bateko ta besteko ziriekin. Zuen etxian pozik egongo zerate. ¿Pozik al ago?. ura gañezka asita ¡ango ojuak! Sulla buruan bat baño geiago ziran geldituak ikus-nai. Ta Madalen-ek zionez onek ere belarrieri kosk-egin ainbateko aboa omen zeukan. dantza ezan ba'. batez ere gazta Idiazabal-gua baldin ba-da.Bretxa-n barrena zaldiz zijoazela. kiloko ogiak artu ainbateko abuarekin esan —destañaz erantzun zion Madalen-ek. Antton —lepazamarrean jota— en la fonda buenas cordonises suelen estar. ¡Eskerrak Patxillardegi-eneko arduari! —Mau. Lenguan oso itzaldi polita egin emen ziñan. beste ogi-puska artzera biartuta egoten naun.. kalera gutxiyagotan ateratziatik? ¿eta orrenbeste ur nola eraman dezaken? —Eta zuk ainbeste ogi ¿nola jan dezakezu? ¡Auxe da legamiya! —Esango diñat. soldaru batek edo bestek aieri parrez ikusita irria ezpañetan ere. neskari begira.. Madalen burugañeko tontorrarekin galbai zarraren zuloa baño lasaiago San Telmo-kalean barrena zijoala. Ta Joxe Ogi kantari asi zan.Agustin Anabitarte . An joan zan «Fransuá» aulkigillea. dantza ezan ba' —berriz ere. Asten naun ogiya ta gazta jaten. sullakin ura eramaten ari diran ezkeroz. ez adi asarretu —asi zan Joxe Ogi— orren sul-aundiya ¿zergatik ematen diten iri. Etxera-bidean zijoala lagundu egin zioten arako kale-muturreraño ibilli bitartean Joxe ta Antton adarra jotzen ari zitzaizkiola.

Agustin Anabitarte - Donostia

Joxe-k: —Ire billa nebillen. Antton-ek: —Eta ba'nua. Ta joan ziran. Madalen Plaza Berriko etxera irixtean, Anita-k edo Katalin-ek zerbait esango zioten orain ere. «Errotan beta ta bidean presa».

© Agustin Anabitarte

"Agustin Anabitarte" orrialde nagusia

www.susa-literatura.com

http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono14.htm (3 of 3)14.12.2010 22:04:56

Agustin Anabitarte - Donostia

XV Biotz-nekea
bakarrik zegoan lan-gelan. Aita, atera-berria. Ta, edo eskuari atseden emateagatik ala zenbait gogoetari buruan toki uztearren, idazteko luma utzi ta, ukalondoa mai-gañean, burua ezkerreko eskuari erantzi zion. Gelan, ixiltasuna. Etxekoak, ala ere, nabari ziran. Kattalin, etxekoandre-ordea, ta Madalen «txoralda», arek esan oi zaona, ari ziran bien arteko: —¿Ez al den otzik kolko zabal orrekin? ¿Juiziyuan al ago? —Ez det ezertxo geyago jantzi biarrik. Loriya daukat soñekua, barrengua ere loriya... —¡Aaa! ¿Lori-lori ua arta'? Oraindik amak esanak goatu biar zaizkin lau bider. ¡Eru ori, antxen ori, ez besteñ ori! —¡Ni e'naiz erua! —Obe, obe zintzua izanda e'naiko lana dago bizitzen. ¿Ba'dakin ze'ordua dan? —Bai, egingo det. —¡Egin egin biar den; aitu utsakin ez gaude ondo! Baño Txomin-ek euria ariko balu baño arreta geiagorik ez zion jartzen aldameneko ezertxori ere: barrenen zerabilkian arek korapilloa. Aien izketan-ariak ez zion nasterik ekartzen, naiz-eta Madalen-ek larrutik atera etxea. Lanak egin arteko bare-aldia izan zuan; orain, ordea, barrengo kardaba aren burrundarak kezka berritu ta goritu zion. ¡Mutil gizajoa, orrelakorik...! Ta illak illa aldean daukala, zenbait illabete atzerako oroimenak aztertu ta milizkatzen zituan bein eta berriro. ¡Ezer ba-da ta biotza! Ontzi ori orrera ezazu, adiskidea. Orain urrengoan Txomin ondarrean izan zanean lengo tankeran Chomin ikusi zuan jarrita, bigarren aldiz. Ta Txomin-ek Kandi ta ondarreko letrak elkartzen zituan, naia arengana zijoakiolako, gero ta atsegiñago bai-zuan. Bera balitz, ez litzake gaizki, alegia; eta bera ez izatekotan, ¿nor izan zitekean? Ez da ezer gazte bat geiago kezkatu lezakeanik onelako edo alako norbaiteri gogokoa zaiola esateak baño, noski, nor-nor dan esan gabe. Ta orrez gañera Txomin-ek Kandi-renganako gogoa zeukan. Ondarreko izena berarentzat jarria zala ez zuan al-oterik bigarren txanda onetan. ¿Neskaren batena al zan? Ez jakin ba'; beste aldez ezetz esan zitekean. Azkeneko aldian auxe oartu zuan: oin-atzak uretatik etorri uretara biurtu zirala, zana-zala txalupa batetik jetxi ta ostera sartu balitz bezela. Ta oin-atzak txikiak zirala ¿mutillen batenak ote? Ta mutillena izatekotan ¿zer egitekoa zeukan berarekin? Orretxengatik, kezkak aienatzearren, orain urrengoan izan zanean, Chomin zerizkionaren azpian, ¿Nor aiz? jarri zuan berak. Ta eragin ari zala, ain garaiz ta berak txaluparik ikusi gabe nola izan zitekean galdetzen zion bere buruari. Geiago eragin eta Kandi-ren itzaldiaaipatzea gogoratu zitzaion. Ongi iruditzen nonbait, zion. Ta iñoiz baño itzaldia bota izateak orduantxe poztu zuan. Zutitu zan. Paper batzuk alkartu, sonbrerua jantzi ta zoaz, joan zan. «Agur» esan zion Anita-ri alde-egiterakoan.

Txomin

http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono15.htm (1 of 4)14.12.2010 22:04:57

Agustin Anabitarte - Donostia

Betiko bidea artu zuan ondarrerako. Orain, udara zala-ta, begien pozgarri zegoan ondarra. Udarak «kanpotar» asko ekarri oi zuan Donostia-ra ta ondarreko itsas-kolko artan busti-aldiak maiz artzen zituzten, naiz guztiak igarilariak ez izan. Donosti-ureta, diru-meta. Erdi-aldeko ondarra «kaxetaz» josia zegoan eta itsasbeera zala-ta, kaxetak urondoa eramanak zeuden errenka luzean. Andik zijoan Txomin zerbaiten egarri. Aurreragoko egunetan ere izan zan, baño ez zion erantzunik arkitu bere galderari. Oraingoan, batez ere, larri zijoan. Bakartsu egon oi zan baztar artara abiatu zan, beti bezela, Loretopia-ko baztar artara. Zerbait ikusi zuan. Norbait ibillitako aztarnak begitaratu zitzaizkion. Larritasuna biotzean bertaratu zanean auxe irakurri zuan: I ez, zu. Aztarnak ura-bitartekoak ziran eta ezereztu nairik ibilli zan, zana-zala. Orra ba' kezkak berritu. Mutilla izatekotan «¿Nor aiz?» galderari «I ez, zu» erantzungo al zion? Ta neska izatekotan ¿txalupan ibilliko al zan ortarako? Nola edo ala, neskaren itxura obea zeukan. «I ez, zu» berriro irakurri zuan. «Zu» orrek ematen zizkion lanak. Noski, Kandi-ri ika ez zitzaion arituko, bururatu zitzaion. Ta neska izanda ere ¿ez al zitekean beste bat izan? Ez uste. Egia, neska baldin balitz, ausartu xamarra zala iñoren izenarekin orrela ibiltzeko ta ez bein bakarrik. Orrek ematen zion nekea Kandi izango ez zalakoan; artean Iñauteri-ko izketaldian erreztasun-antza eman zion. Txomin-ek atzerako bidea artu zuan. Gogoz galdetuko zion edozeñeri artaz zer zerizkion. Ez, baña, iñori ajolik berak bakarrik jakitekoa zana ta, galdetuta ere, iñork ez lioke argi berririk emango. Buruari ari ta ari zitzaiola, bi gauza auek artu zituan egiazkotzat: letrak berari egiñak zirala ta oin txiki aiek ez zirala mutillenak, «zu»-kako arek ongi-ongi adierazten zuan bezela. Neska ori nor ote dan bego urrengorako, zion; alegia burua geiegi nekatzeko bildurrez. Ta Judua-eneko ondoa gogoratuta, ura izango zan azkeneko kasketa. Orrela ari zala ia errian zan. Ta pixka bat geroxeago, Esnategi-kalearen barrena, Judua-eneko parean zan. Kandi-ren aztarnik ez: oartu-asmoak, beraz, utzi egin bear. Judua ikusi zuan eta orduan konturatu larunbata zala. Denda itxita zeukan eta igandetan, berriz, idiki egiten zuan. Sudurrak arrano-mokoaren antza zeukan; bizarra zuria, begiak txikiak. Juduak mora-antzeko alaba beltzarana zeukan, oso polita, ta mutilla berebiziko biurria. Oso gizon atsegiña, itzegin-zalea. Erriko istorio-mistorio guztiak ba'zekizkian. Ta norbaiten egiteko txarren bat aitatzen ba-zioten, «¡vaya qué cristianos...!» (¡a zer kristauak...! ), esaten zuan.

musu gorridun eguzkia, egun-argia, itsasoan itotzen zan. Orduantxe Txomin etxe-aldeko bideari lotu zitzaion. Gure gaztea, triste Gaztelumendiko ingurua artu zuan egurazteko, agidanean bakarrik ibiltzeagatik. Kezka ura ezin iñola kendu. Kezka batetik, tokia ta garaia bestetik, oso biotz-nekatua zijoan Txomin... "Biyar eguna zabalduko du". Eguzkia itsaspean sartu zanean, lertu balitz bezela, azkeneko izpiak zeru zabalean irratu zituan. Txoriak ingelesen illobietatik igeska asi ziran. Itsasoko ur zabalari, arraibizitegiari, gaua zetorkion. Orain une bateko zelai urdiñari kolore bizia oso aldatu. Bere oñen otsa nabari-nabari zitzaiola, Txomin erri-aldetik azaldu zan. Emendik, mendiondoko erriaren oiu ta deiak beeko kalean bezin argi entzuten ziran. Ta bidean beera
http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono15.htm (2 of 4)14.12.2010 22:04:57

Orduantxe

—Jarriko nazu merkio.. iru kuarto. ¿orrelako arrai bastua ta preziyo ori? —Etxekoandre.. zanko beltzak agiri. lasai.! Ta karraxi bixi ura kaleetan barrena sartzen zan. itzalak arrapatzen zituan.. au gauza! —¿Zenbatian dezu? —Bost kuartuan. ardotegiz ta sagardotegiz josita zeuden kaleetan barrena. —¿E? Zuaz «al k. Azken-azkena. arratseko ordu jakiñetan zaldiak bakarrik ukullura joan eta gizonak beren etxeetara joateko laguntza bear izaten duteneko kaleetan barrena.! ¡Ai. —¿Emango al nazu bi kuartuan? —Baño ¿ze' karajo.2010 22:04:57 . ikatza ta zenbait gauza batean saltzen zituzten dendaetan.! —¿Zenbatian? —Lau kuartuan.. —¿Zenbatian nai dezu ba'? —Bostian bi. © Agustin Anabitarte http://www. San Bartolomé monja-etxe aspaldikoa ta Adarramendia. orrenbeste berriketak egiñazten. umeak atzetik. Ogia. ez.» zure diruakin. bastua. Txardin-saltzaleak bata bestearengandik aldenduaz biziro zabaltzen ziran erri guztian. ni ere alaxen naiz.. leku itxia ta oraindik aizea epela zegoan.12. kaka jan biarko dute zuen apupiluak. bañan orrengatik baliyua ba'det. —Ez. Txori bat. —¡Bostian bi! ¿Ostuta daukatela uste al dezu? —¿Zenbat egin du ba' arruak? —Neri «de balde». eguzki-galdatan zeudela.susa-literatura.Agustin Anabitarte . —¡Akul. iges bezela.com/emailuak/anabitarte/dono15. len esan degunez. tellatuak goraka.. Orrenbeste berriketa ez erosteko.. karraxiak kaleetan barrena galdu ta urrena alkarrekin topo egiten zuten. Onelakoxeak ziran Jarana-ko saltzaleak. au akulu ederra! ¿Zéñek náidu? Ta. Ta erriko kaleetan barrena asi zan. ¡Akul.Donostia zijoala.. etxekoandreak ate-ondoan exerita. —Ene ba'. beti asarretu biar al det? Biñipin beorrek erositako arrayakin ez degu gona ederrik erosiko. urrengo batian izango da. besoak sabelaren gañean. kotxu baten urren zijoan arrapatu nairik. Poliki-poliki... akulaaa. Garai triste artan giroa aldatzen asi zan.. akulaaa. Arrapatu zuan. ixiltasunak ematen zion lekuarekin. Txomin Plaza Berrira iritxi zanean. gizon eta emakumeen artetik urduriki korrika zebiltzan.. Kaieko mutil biurriak poza ta algara gañezka zerabilzkiten: oñutsik. Zoaz beste muturrera ta ara zer entzungo dezun: —¡Akula bizi-biziyaaa. Arako tximini beltz arek gizon bat exerita ematen zuan. ¡Ai. etxekoandre.htm (3 of 4)14.

12.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono15.htm (4 of 4)14.Agustin Anabitarte .com http://www.Donostia "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.susa-literatura.2010 22:04:57 .

Bi gizonek eraman oi zuten gerriraño sartuta ta lau ankaen itxura emanik. Ta ¡eleak dira!. Bayona-ko galtzerdiak. Campión eta Ayani dendetan erruz saltzen zieten kanpotarreri: euritakoak. Ordea. Teatro Principal-ean. Jendea erruz kaleetan. . Goizetik asi ziran itsasotik ontziak etortzen. Egunezko jaiak aspertzeko edo nekatzeko naikoak ez ba-ziran. Bayona-ko kutxak eta baita ere Bayona-ko urdai-azpikoa. Donosti-ko zezen-suzkoa. arrotza. baño arrisko aundia ta. ureta-jantziak. beteak. barrengo bi lagunak alkarri estututa larri asko egoten ziran bizkar-gañeko arek lertu bear zuanean. Urteko egunik ospatsuenak Iñauteriak eta Dagonillaren amabostgarrena izaten ziran. Urumea-ondoko Zurriola-n jende apain-jantziaren eguraztea izaten zan. Kafe-etxeak. Ta jan-edan "poliki" egin zutela. «¡O. Teatro Circo-n ere zerbait ba'zan.2010 22:04:58 Zelaian.com/emailuak/anabitarte/dono16. itxurazko zezen txingarduna ibiltzen zuten. oi bezelako jai ederrak egin zituzten urte artan.. arako gogoa ederki zabaldu zan.htm (1 of 4)14. Erritar batek eskatu zuan linterna mágica-ko ikustaldiak egiteko musika bitartean. Egun onetan mezetan exeritzeak bi kuarto balio zuan. Izan ere erria txukuna. Arratsean Plaza Berrira. udaran. Donostia-ri aspaldidanik datorkio arrotzen gogoa. Prantzes asko ziran etorriak zezenetara.susa-literatura. aurzaiak eta soldaruak ibiltzen ziran. arkupeetari birak eman eta etxera. Zurriol oso ikusteko aukeran. Gros-eneko ondartzan. Txistua. San Martin-ondoko Zezen-Plazan Lagartijo ta Frascuelo-k zezenketa ikaragarriak egiten zituzten. Plaza Zarreko Café del Comercio-n ere jende asko izaten zan. bestetan bakarra ematen ba-zuten ere. itsasbazterrean.Donostia XVI Patroia aurrak.12. berriz. apal-ondoan berritu egiten zitzaizkieten indar eta kemenak. bein edo bein danbada ikaragarria bota bear zuanean. erri-inguruak alaiak eta donostiarrak berebiziko abegi oneko jende jostagiña izan. zuten. Agidanean aspaldian idi ala bei biziduna izaten zan. Ta gau-suen ondoren Zurriola-n jotzen zituzten fandango ta ariñ-ariñak lotarako ederki galetuta uzten zuten jendea. Ta egun onetan. turismo itzarik sortu ez ba-zan ere. jostalluak. ondartza ezin politagoa. zezensuzkoa azaldu zan Zurriola-n txinpartak zerizkiola. Bayona-ko oñetakoak. Zezen-suzkoa itxurazko zezena zan. Igandero egiten zituzten gau-suak. berriz. Ta txingarduna ezik. Compañía de zarzuela con la eminente tiple Dolores Franco de Salas. Iriyarena jo ta arekin bukatu ziran egun artako http://www. jo. ta jendeak dantzatu. ba'zan Donostia artantxe zanko-jokoa ta jostatzeko gogoa. Beraz. eskumakillak.Agustin Anabitarte . izan zaitez zorionekoa!» Zezen-suzkoaren ondoren.. Ta gogoak eman-ala dantzatuta gero. Santa Maria ta San Bizente-elizaetan meza nagusi joriak. Non-nai musika ta alaitasuna. Bolla.

estropada bikaña ikusi bear degu. Donostia-n ba'ziran estropadetan aritutako patroiak. Zaletasuna ezik Txomin oso patroi yayoa zan. galtzen ez ba-da. Oriotarren etxeak aurretik leioak. ez zuan nai izan. Baño ezta Txomin-ek. Alde batekoak eta bestekoak irain gutxi. donostiarrak etorri zitezela lenbizi beintzat. «¿Noiz ezagutu dezute ogeitazortzi urteko patroia treñeru-estropadetan?». aguro erantzun nai izan zuten eta ba'noa batean ogei milla errialak osatu zituzten. Ta donostiarrak gora ta donostiarrak beera. Udara http://www. esan degunez. treñeru-estropada ta aupaka. Alegia patroiak zenbait urtez gorakoak bear dutela izan. Emendik arako ere ordain ederrak bidaltzen zituzten. Baño noizbait leia arek autsi bear ta autsi zan. kale-buruetan. Ez-eta Orio-tik Donostia-ra. donostiarrek beste ainbeste jokatu nai ba-zuten. Ta Orio-tik aupa-egin zuten. Donostia-n donostiarrak arraunlari obeak.Agustin Anabitarte . lengo uts artan zeuden donostiarrak. irakurlea. oriotarrak ziran donostiarrak baño geiago. naiz-eta beste batek ospa irabazi. liburu onetan esan izan degu Txomin-ek patroitzarako nolako zaletasuna zeukan. Ta erantzungo zuten. Ardotegietan. Lotsa tartetu zitzaien. egonak etorri. Edo ain apostu aundi ta ugariak egin eta galtzeko bildurrak atzeratzen zituan patroi izanak. Arraunlariak bai ta patroirik ez. Aritu bear duanak jakin oi du zenbat egiñal egin bear dan irabazteko. urteek asko erakusten dutela ta une bateko irabazi-galtzeak errezago zoratzen duala gaztea zarra baño. ango gaizki-esanak donostiarreri belarriratu zitzaizkien eta. Oriotarrak eta donostiarrak ixildu ziran. Egun aietan ez zan arrantz-ontzirik Donostia-tik Orio-ra joaten.2010 22:04:58 . ¡Eta nondik etorri nor-nor baño geiagoko ura eta Orio-tik! Bai. auek ere oraintxe bero-bero asi ziran. Ezta akatsik ere ez zioten jarriko oriotarren deiari. aboz-abo erri guztian zerabilkiten gudu arek baño. Ezerk ez zezakean donostiarren donostiartasuna geiago txospertu. Ogei milla errial jarri zituzten notario baten eskupean. ia jan zuten. oraindik bukatu-gabea. ¡Treñeru-estropada! ¡Donostia-n bertan! Udara artako jaiak ez ziran bukatu. udazken-aurretxoan. Egunak joan. Toki guztietan beste arazorik ez zan nabari. zion. sagardotegietan. Onen-onena ate-txokoan gelditu zitzaigun. bat baño geiago. Baño oraingo onetan ezin ba' ain erraz bat aukeratu. patroia ta arraunlariak nortzuk izango ziran ez bazekiten ere. baño Donostia-n doi-doi arraunlariak autu ba-zituzten. Orio-n gai zeuden noiz nai jokatzeko.12. Donostiarrek erantzun bear. Zakurrak eldu bear duanean zaunka urri. larrutu egin zituzten easotarrak. Alaxe bukatu oi dira nornor baño geiagoko leiak: atzenean aupa-egin eta biak erdira. ala norberak baño besteak obeto egitea uste. Txomin-engana jo zuten. Zenbait egunez aurretik asiak ziran Orio-n donostiarrak aipatzen estropadari buruz ez dakigu zer-nongo akiakuluekin. Donostia-n ez bakarrik erantzun. Ta sendo egin ere. donostiarrak asaldatuta zeuden asi ziran esamesaekin. Berandu astetik kaltea letorkiekean.susa-literatura. Ala ere oriotarren aupa arek une bateko pakea ekarri zuan. itz eta gar geiago ibilli oi du jokatu bear ez duan jendeak. Ta arraunlariena bat eta patroiarena bestea. nonnai ta nornaik beste itz-gairik ez zuten. kaietarrak eta kaletarrak. ¡Alperra errotaria! Beraz. Ordea. Baten-batek «an ere amak semeak egiten dituzte» esan zualako. Arraunlariak berak baño. ¡Jainkoak guarda! Orio-n.Donostia jaiak. Istillu gorria zegoan ba' Donostia-n.htm (2 of 4)14.com/emailuak/anabitarte/dono16.

Treñeruak ez du izketan egiten. nai-ta nai-ez. ezerk eta iñork ez du izketarako gaitzen: branka. egun aietako saiaketan treñerua legorretik artu ta lagun askoen artean eskutik artuta uretaratu zutenean. Ta orrengatik. baño ibilli egiten da. Azkeneko izketak antxen bukatu bear zuten eta. Ta orduraño Txomin-ek jakin ez beste aldeko patroia zala. Treñeruak ainbatek. Treñerua. mundu guztian.. biotza pir-pir gozaren pozez egoten ziran. Erriek noizpeinka bear izaten dituzte alako kutunak. ajolagabetu. legorreko millaka begi arritu-itxuran. Beretarrek irabazteko gogoa ain aundia zalata. Izan ere Txomin eta bere mutillak erakusten zuten batasuna. Edo ala iruditu beintzat Txomin-eri gogoeta aieri leku geiegi ematen zienean. saiatzen. bizkortu. http://www. treñerumutillak zirala ta treñerua zala. Errege bateri semea jaiotzen zaionean bezelako alaitasunarekin. beti aurrera.. Donostiarrek ba'zuten beren kutuna.Agustin Anabitarte . Aurre-aldetik geiegitxo sartzen ez ote zan. Treñerua. Ta treñerua legunki irrixtatzen zijoala. Aretxek bai Txomin akullutu. Artean arraunlariak geldi. Donostia-ren izena eraman eta goien eutsi ala erortzen utziko zuana.. Ta bat-batean aitzakia bururatu ta patroi azaldu zan: Poli gaztea zanez. mun egiteko baizik eta gero gerokoak.. aurrera zijoan.htm (3 of 4)14. goiarro ura. Ta bitartean. donostiarra izatea bestelako arrazoirik gabe.. baita patroi-gai guztiak. Txomin zutik arrauna eskuan eta mutillak jo danak batean treñerua bizkortu zedin.. Iñork. patroiak andik eta batzar artan bertan atera bear zuan. beste gaztea jarriko zitzaion aurrez-aurre. Baño bai saiaketan bein asita ederki ibilli ere. naiz-eta umeen gisara usterik gutxienean ostikoz jo. Ta edonor aukeratu ta uraxe beartzeko zeudeneko artan. toleteak. beartuko zuten zerizkiotena. urrutitxoan. treñero gajoak atzeraka egiten zuan nekatubildurrez. Andik laister ziran estropadak. baño jo-ala ibiltzen da. tostak-eta dirala. Izugarrikeria iruditzen zitzaion Poli-ren Kandi-renganako asmo utsa. ez du leiarik jokatu Txomin-ek baño nai indartsuagoarekin. Alako zorrotzak ziran bearresten.Donostia Txomin-en ustea zeukaten eta uste ez zutena gertatu.. Ezta txintik ere. treñerua osatu zuan estropadetarako. Baño oriotarrak ere. Poli izaki Kandi-k Orio-n egonaldiak egiten zituanean zaletu zitzaion ogeitamalau urteko gaztea. Erri osoak ez zuan beste itzegitekorik. Txomin-ek bi gogo zituan irabaztekoak.susa-literatura. auldu ta indartu egiten da. beraz.. Ta Txomin egin zuten patroi. urteetan guztiak bai ibilli zirala esan litekean. Ordukoa ez zuten jotzeko beintzat. arraunean bear bezela egoten ote zuten.. ¡Bai gizon zetatsuak! «Bildurra» itza bota zuten norbait akullutuko ote zuten.. arraunak aidean zeudela ere. Auen ondoren zer-esan ugaria: sagardotegi-bitartean. Ta treñeru bizkorra. beraz. Treñeruak lezake. biziduna esan liteke. ezta Kandi-k ere: beretarrak irabaztea nai zuan eta Poli apur-apur egitea. ezin esan bigarren gogoa geiagokoa zanik. Erriko zarrenak an ziran. bigarrena berak ezik beste iñork ez zekian. Norberak naita ezin ba-zan. Txomin zan egun aietan Donostia-ko gizona.com/emailuak/anabitarte/dono16.12. sagardotegian eta oe-aruntzean. Eta orretarako Donostia-ra zetorren nor bera aña. Zaldiak korri egiten du. ¡Uraxe zan donostiarren treñerua!. burrukatu naiez. Arraunlariek joko dute ta ibilli dedilla treñerua aalik eta laisterren. azaldu zan Txomin donostiarren abotan. Ezin lezatekean autu arek jarriko zuan kemena izango zuanik. orra non batek Poli oriotar patroiaren izena aipatu... Donostia-k. Alaxe oi ziran saiaketak. batez ere arrantzaleen artekoak. Donostiarrek ez zuten beste gauzarik buruan egun aietan: Txomin zala. edo alatsu. Baño ¡uraxe bai arazo gaitza! Iñoiz orrelakorik ez zuten ikusi. baño bai aundia ura ere.2010 22:04:58 . Txomin ez-ezik. Kofradian batzar bat egin zuten. arduratu. —iduriz— nekatu.

saio txiki bat.htm (4 of 4)14.susa-literatura.com http://www. gogo ta nai ain sendoak.com/emailuak/anabitarte/dono16. eta urrengo egunean. Aren osasunak iraun lezakean alako gogo biziari eusten. Larunbatean.12.Agustin Anabitarte .susa-literatura.2010 22:04:58 .. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.Donostia Berea bezelako gorputzak gorde litzakean. estropada. lertu gabe..

Lengo beltzura aienatu zitzaion: ez du orain illunabarraren argi motelak jotzen. Len mordo bakarra zana taldeetan zatitu ta tarteetatik ba'zijoan laisterka bat baño geiago.Donostia XVII Estropada Ordubete baño geiago zan jendea Portu-kalean barrena joan-eta-joan asi zala. Iñoiz alkar ikusi ez dutenek apostu galantak egiten dituzte.. Estropada-garaia orduantxe doi-doi ta atzeeneko muturra kristauaz ustutzen asi zan. ontzi-pil izugarria etorri zan zenbait itsas-errietatik. Azpi artatik sartzen ziran errian kaieko arraisaltzale erritalariak.com/emailuak/anabitarte/dono17. aterpe onetan bilduta ekaitzaren zuzenbide ta norañokotasunari antzematen zion arrantzale-jendeak. ez zuten iñoiz ikusi Euskadi-ko izbazter maitagarri artan zegoan añako edertasun eta aunditasuna. an gizon izatea aski da.susa-literatura.htm (1 of 5)14. Kaiateak ez zuan sekulan ikusi aren giza-mordo bukatu-eziña bere azpitik pasatzen. estropaden aldetik. bada gu Portu-kalean jendea ikusten bezela. ikustoki bikaña baida ura. gerrikoa muturra zintzilik. Urrutiko tokietatik ere oñez etorriak ba'ziran. Asi Kai-gañetik eta Erregesoro. noski. oriotar zabala. belar tximaeri tiraka. gaztaña-saltzalearen karraxiak ez ditu errizaiak ixiltzen. Itsas-ikastetxeko ikasleak maiz ibiltzen ziran ementxe. Andik urrutiko balizak eta bira-emateak ondoen-ondoena andixe ikusten da. itsas-txamar urdin illunakin. pasaitar jatorra. Gu ere Kai-atean ibilliak gera. ez Trazi-n. Gaztelumendiari begiratu ta ia ez zan belarrik ikusten. erdizka legortarra ta erdizka itsastarra. beste amaika toki geiagotik etorria zan jendea. bai goi-aldean. bai ondarrean uretaraño etorriak. ez Megaro-n. ¿Nork konta lezake orain Donostia ederraren zabal aren ikustea? Ez Helesponto-ko estropadetan. Ez-eta argi purtzil baten azpian ez du gau-zaiak lo-egiten. mikelete txapelgorriak ez du zergariarekin berriketan egiten. Zarautz-ko zalgurdiak alkarren gainka zekazkian estropada-zaleak. lekukorik ez ba dago ere. Ardotegi-zuloak ustutzen asi ziran. ¡Ura zan jendearen emana! An ikusi zitezkean getariar ixilla. alegia gaztaña baten gora-beeragatik ez duala iskanbillik jartzen. Kantauri-itsasoa arras erotua ta errotik aterea zan. Oraintxe estropada-unea ez da urruti ta antxe dabiltz apostalariak aize guztietara apostuak botatzen. Arro dabiltz oriotarrak. ez Ejina-n. Ontzi berri aiek lengoen aldean askoz azkarragoak ziran.12. Itsasoz. batez ere. Lengo erotua-ontzirik ez zan eta guztiak lurrin-ontziak ziran oraino. txapel txikia eskubi-aldera beeratua.Agustin Anabitarte . Goiz asko antxen biltzen ziran txalupa-mutillak arrantzarako. Baño oraingo jende-mordoa ekaitz-egunez neurtu bearko bagenu. Aien oju ta eskalaproin-otsak karabinero gizajoa esnatzen zuten. donostiar alaia. ondarrabiar luzea. ez Beozi-ko bestelako indar-jolasetan.. Ekaitz-eguna zanean. aboa zabaldurik. Ta Txubillo-n gora arrapatazka. igoak ba'ziran.2010 22:04:59 . Santa Klara-n ere orobat.. ¡Zenbat diru eskualdatuak gaur! http://www.. Katea ta Loreto-peko guztian ikaragarrizko giza-pilla zegoan. Gero-ta jendeak ematen zion azkarrari.

2010 22:04:59 . gortu añako karraxiak ateratzen dituzte. Bi treñeruak. zer gertatu da! Jendeak ulu izugarria atera du. Norbaitek ukabilla luzatu du arrauna autsi dalako. Olatuak aundiagoak dira kanpoan barrenean baño. Kaietik ez da ezertxo ikusten. Ia uretara erori dira biak-ala-biak. Ta irixten dan bezela pir-pir jartzen ditu biotzak. besoeri —besoz gorrian— ariñaala enlaten baizik. ¡Ene bada.Donostia Lurrin-ontziz ta arraun-ontziz josia dago Donostia-ko itsas barrena. Urrutira gutxiago aurreratzen dutela ematen dute. Treñeruak bel-beltzak ematen dute aparraren erdian. ¡Asi ditezela.susa-literatura. ez aldez aurretik nekatzen. Aruntzko http://www. oriotarrak beera. ¡Ortxen arrokeri ta illabetez aurreko jardun eta geiago izateak! Oraindik ere turutaren burrunba belarri-zuloetan dago sartuta. Baño goi artatik ikusten da ondoena.Agustin Anabitarte . Nonbait. Zenbait donostiar poztu-edo dira. ¡Orra. ¡Ori jotzea! ¡Ai. Ta esku-zarta bizia jotzen diete donostiarreri. maiz eragin bear izaten dio zuzentasuna ez galtzeko.. Arraun baten palta guztiek oartu dute. Bi emakume asarretuta izugarrizko iskanbilla jarri dute tximatik tirata. parean.htm (2 of 5)14. Txomin-ek eta Poli-k estatxa-muturra eskuan dutela. Bi aldeetako arraunlariek ezin geiagoan jotzen dute.com/emailuak/anabitarte/dono17. Mokoz-moko ortxe nonbait bi treñeruak. bada! Ta turutak aizea urratu du: tarariii. Aurki asiko dira. Jende guztia begira dagokie begiak itxi gabe. Ori txanpa ikaragarria dabilkite. ¡Arraunlari gizajoak erruki zaituztet! ¡Turutak dei egin du! Soñua toki guztitara zabaltzen da. donostiarrena. ¡Ortxen irain desapiyo ta jotzeko gogo guztiak! Eskubeteko elur-puska atzaparrakin estutu ta urtuko bagenu bezela. Irteera-tokiko aurrean urduriki dabiltz bi treñeruak bakarrik. oial urdiñekoa. bi treñeruak apar zuriz jantziak! Asi dira. aurrera dijoaz. ¡Antxen daude bi treñeruak! Patroiaren ondoko oial oria duana oriotarrena da. treñerua errendu zaionez geroz. Ixiltasuna dago. Ta Txomin-en begiratu batez arraunlariek bere burua bota du uretara. oriotarrena pixka bat aurreraxeago.12. ¡An ez dijoa iñor egurazten! Ta treñeru errena aurrera dijoa beti. ain ongi neurtu ditu bi alboetako indarrak. donostiarreri zer gertatu zaie! Artean. Baño txuxen dijoa. Begiak nekatuak. irten-unearen zai. aurrera dijoaz eten gabe. ¡Oriek treñeru ariñak! Gaztelumendi ta Santa Klara-ko bi «puntetatik» pasatzean donostiarrek txalo beroak jotzen dizkiete beretarreri.. zenbait egunez aurretiko esamesa ta gaizki-esanek bat-egindako tantoak. arraunlariek arrauneri eragiten diete estatxa teink eukitzearren.! Treñeruak itsaso zabalean sartu dira. alegia galduko ba-luteke ¡jakiña! ta alaz guztiz ¿irabaziko ba-luteke! Beste aldez. Askok katalejuak dauzkate begieri pegatuta. Oriotarrek lenen artzen dute gorakoa. Poli-k gutxi eragiten dio arraunari. Donostiarrak gora. Arraunlari ta patroiek barren-indarrez baretu nai izan dute biotza geiegizko bildurrez. arrauna autsi. Alako leietan errukigarriak izan oi dira zoritxarrak kosk eginda berdiñez beera gelditzen diran indarkariak. Bi zakur —esan diteke— isatsatik elduta laisterka asteko amorratzen. Ta beste emakumeak tartetu dirala. oriotar bat baño geiago atsekabetuta zegoan: irabazita ere besteak lagun bat gutxiago ta ¡galduko ba-luteke. Turutaren azkeneko «puntua» berandu iritsi da. Patroiak egiñaalean ari dira. Patroiak estatxari eldurik daude. Txomin-ek berriz.. Jendeak oparo itzegiten du arpegiz-arpegi. Oial urdiñak eta oriak dardar bizkorra darabilkite. ¡Polita da treñeruen ikustea! Biak «plaza» dutela. turutari ixuri zaizkio. ¡Ortxen bukatu dira aupaka guztiak! Treñeruak zuzenduta balizetara abiatu dira poliki.. Ikara-aize bolara dabil guztion gañetik.

susa-literatura. ¡Ori laisterka nekagarria daramate! Arraunlari gizajoak jo ta jo aurrera dijoaz beti. baño ez dira eraz etortzen. etorri da ur-gañean irrixtaka arraunlarien belarrietara. Kez beteko dituzte baztar guztiak. Olatuak asko esan nai du. Arraunlariek ekiten diote eta neska aieri begira. gorputz guztia aulduta. Andi pixka batera. Ara. biak etorrera berdiñean asteko moduan. ontziak uzten duan ur-erretena) besteak aldean dirala. Ba'datoz legorrerantz. Itsas-ura illuna da. baxotik (Santa Klara-aldetik). arraunak aurrera. ezin geiagoan itzulka. Begiak zoratu itxuran. Gero ta bertago daude. gurea da-ta!» Kandi arroka aundi batetik ia beera erori da. batean atera. tontor baten gañean. Aizeak buruko ille ederra tilingatzen dio. berriz. ¡Estroboen soñu garratza! Arraun guztien artean soñu bakarra ateratzen. Ez da erraz emendik aurrean zeir datorren antzematen. tellatu baten gañean dantza «suelto» egiten du. Poli-k eta Txomin-ek alkarri begiratu diote. ez gutxitu. Donostiarrak iparretik datoz (Gaztelumendi-aldetik). askoz ez ba-da ere. Oraintxe treñeruak bi «puntetan» sartzeko zorian daudela ta bi aldeetako legortarrek donostiarrak aurretik datozela igarri dutela. Alaz ere. donostiarrek lenbizi.. Mutil batek. Bildur daude orren gogor asita azkeneraño iraungo ote duten. Orain ia batean artzen dute olatua gorako. Legorreko oriotar-jendeak ikaragarrizko deadarrak ateratzen ditu. bi basurde igeska. arrauna ezkerrean. donostiarrena. Txomin-ek bota die: «¡Ekin. Treñeruak zuzen dijoaz elburura. bi pizti.htm (3 of 5)14. Len patroia igotzen zan azkena. itsastarrek usmatu dute ta donostiar lurrin-ontzi guztiek txistu biziz zarata ikaragarria jarri dute. Donostiarrek treñeru erdia eramaten oriotarreri ta tarte ori ezin iñolaz ez aunditu. ez bai-dauzkate saltzeko beren arraunlariak.2010 22:04:59 . Ura bare dago emengo aldean. zakur amorratuak aieri jarraika. donostiarrak asi dira ojuka. Artean arraunlari gizajoek ixillik dagite beren lana. Legorreko jendea urduri-urduri dabil nor aurretik datorren. Arraun guztiak batera zuritu egiten dira. Txomin gazteak estu-estuan artu ta bira osoa eginda parean jarri zaio. baño donostiar arraunlariek ba'dakite uberari igarrita (ubera. Patroiek bakarrik itzegin dute. ¡Ta arrigarririk arrigarriena! Poli-ren ontziak oso nekez bira ematen duala. donostiarrak bizkortu. Bere begi pollitak zeru ta itsaso-urdiñez beteak dauzka. Legorretik ulu ikaragarria. Kaiean aurreko tokiak arrapatu dituzte berriz. Bi itxurazko basurdeak aurretik datoz. Oriotarrak sartzen dira lenbizi balizetan. Bi alboetatik jarrai darraikie makiñabat lurrinontzi azkarrak. Kaiean begitaratu dituzte treñeruak. Treñeruan saiets luzeak batean sartu. Estropadaren bide erdia oraintxe dute. erortzeko arriskoan. sakon aundiko uretan dabiltz.Donostia balizak antxen daude oial gorriak keñuka. Aunatuta dauden indarkariak bizitu ta amairu arraunak aurretik asi zaizkie amalaueri. txaloka ta uluka asi dira kaiekoekin batean. arraunak atzera. Antxe dago oraindik zutik. Nonbait iñork ez ikustea nai. «¡Ekin. Ikusmenak itsasoan okerreko usteak eman oi ditu. baño gogorra. http://www. ukabilla erakutsiaz. Oriotarrak bildurtu dira. Aldamenekoaren lotsarik ez nai izatea.12. Ta abots sendo batez.Agustin Anabitarte . Legortarrek ontziak ezagutu dituztenean poztu ta txaloka asi dira beren aldiko.com/emailuak/anabitarte/dono17. Mendian oriotarrek deadarrez ari dira apostuak egiten. Lurrin-ontziak kea erraz botatzen dute. mutillak!» Gezurra dirudi itz batek norañoko eragin-indarra daukan. araño joatea nola ausartu dan arritzen gaitualarik. esango genuke treñerueri antzemanda. berriz. mutillak. zakurkeriak esaten ditu oriotarrentzat eta gizonen artean bakarrik entzun oi diran itz zatarrak. ta alboetako ontziak.. Bakarrik. oriotarrak. Emakume batek. orain lenbizi. Arraunlariek lan erraza dute. deadar ta oju bildurgarriak darabilzkite.

Garaipena ederki ospatu zuten Irutxulo-n. beste besoa altxa egiñez. eten gabeko ariketa ari zuten. berriz. Plaza Berrian jo zuten.2010 22:04:59 . Txibiriskoak asi ziran dunbaka ta ez gutxi. Jarri ezak arraunlaria. © Agustin Anabitarte http://www. Erria erotu zan. Arratsaldean donostiarrak besterik ez zan Donostia-n: joan ziran oriotarrak. berebiziko zalaparta sortu zan Plaza jendez beterik zegoala.Donostia Donostiar jendea pozik dago. Antxen ardo ta txardin-usai nastua. Dirua erruz irabazi ta edanegiak bat baño geiago ba'zebillen. ¡O zezen pizkor txingar jariyo. arraunlaria.Agustin Anabitarte . bai. ¡Donostia-ko zezen suzkoa! «Damatxo gazte ta galai fiñak alkarri adi bat ezin egiñak arkupetan kiriketan ¡ai.com/emailuak/anabitarte/dono17. brontzez ala zirribor utsez irudikatu gogo dekanean. sartzen dira bi treñeruak balizetan. zer alegiñak! Zezen-suzkoa ba-da aurrean iges-egin nairik asmoan. Txomin-ek begiratu dio Poli-ri ta Poli-k ez du burua jaso nai izan.. joan ziran guztiak. dantza bikaña txistu ta guzti. begiak gora. Jotzen dute donostiarrek.. ezkerreko eskua arraunaren mutur-aldean. joan ziran pasaitarrak. garaipenaren irudia marmo-arriz. uraren ertzean.. Estropadak ikusita aldeegin oi du gure itsas-jendeak.12. ¡Arraun bat gutxiago donostiarren treñeruan! Arraunak erori ziran eta baita arraunlariak aunatuta etzan. Arratsean. Donostiarrek arraunak altxa ta oriotarrek ere bai. Txomin goreneko mallan ibilli zuten. baita oriotarrek ere.htm (4 of 5)14. ¡Ai ura naspilla! Urrena zezen-suzkoa. zenbat kontu zure meriyo!» Ta zezen-suzkoak iraun bitartean. «La Euterpe» arratsalde guztian ibilli zan kelez-kale jo ta jo. ta arrabetearen aldea ezin kendurik. zeren larri diran jarri elkarren ondoan. Txingarra zeriola irten zan arkupetik eta jendearen tartetik bultzaka ta jiraka zebillela. —I.. berez ojuzaleak. Antxen. Jarana-etxaidean. Treñeruak arraunik gabe aurrera dijoaz ta patroiek birakoa egin bear izan dute ondarrera ez joateko.susa-literatura. ederlari yayo ori. Jarana-koak. Guztiak zai daude azkeneko unean zer gertatuko dan. izugarrizko deadar ta karraxiak ateratzen. eta jakin ezak txapelduna izatea koroiduna izatea baño geiago dala. joan ziran ondarribiarrak. ez ezakela emakumerik jarri. bien giarrak austeko bildurrez. tinakoen ondoan. zakur bat balkoi batetik zaunka egon zan ibilli guztian.

com http://www.Agustin Anabitarte .susa-literatura.Donostia "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.susa-literatura.htm (5 of 5)14.12.com/emailuak/anabitarte/dono17.2010 22:04:59 .

. Beste edozeñek argi ikusten duana. Ernai-ametsak ugari etortzen zaizkigu burura. Artean besteena zearo jakin nai.ka ari zan Txomin gozoro. Ez da udara. aulduta. Agidanean begiratze aiek beste norbaiteri egin lezazkiokean. ¿Berak maite al zuan Kandi? Itxuraz bai. buruko zentzua galduta. Gorria zana beltza biurtu. Landaibarrak xamur ageri dira. Aizea etorri. udazkenean geunden.2010 22:05:00 . bai-ta-ez. toki ta garai berean topatzea. edozerk bildurtzen gaitu. Izan ere ezerk ezin lezake lotsa aundiagorik eman. Beraz. Ta bide ortatik zerraikiola. itxuraz ere. zabalkorra. urrutiegi joan gera. bat egiten degu. ez da zalla iñoren gogo ona begiratze onaz adieraztea. Txomin-ek omen eta ospeiturritik abo-beteka edan zuan. Beintzat ura gabe ondo egon-eza nabari-nabari zuan. guk geronek geren naia erakutsi ta arritu-itxuran erantzutea. ezpairik ez Udazkena http://www. bai-ta-ez. Baño.. ta gu urrizaleak. txapelak kendu. bai bien artekoa: ez du udararen bero kiskalgarria. Udazken artan. ¡Alako zera! Geronen barruan sartzen gera ta asegabeko naiak gerekin ditugula.com/emailuak/anabitarte/dono18..12.. Ta ala izan oi dira maitaleen zalantzak. Ta Poli tartetu-edo zala. etortzen dira. Gero-ta bizitu zitzaion lera ura. gozoak! ¡Geren biotz gaxoa! Osto gaxoak ere gorrituta zintzilik egoten dira adarretan eta noizbait bizitzari agur esanda. eguzkiak eztia daukanean.. Poli-k berak —¡arranoa!— ¿ez ote zituan ikusi aurrez-aurre Kandi-ren begiak? Ta gazte gizajoaren ametsak auts eginda. bere aldekoa al zuan? Baita. lodia ta sakona.susa-literatura. batez ere alaitasunera baño tristetasunera emanagoak badiran. orain aunditu egin zitzaion korapilloa askatzeko naia.Agustin Anabitarte . Udazkenean urrutiko gauzak gogoratzen zaizkigu. Txomin-ek itzal aundia egiten zuan Donostia-n. ¡Aiek paa. bada. ostera begiratu-arazora etorri ta oraingoan garaile ateratzen zan: bi egunean. besteak oparo eman bezate. udazkenekoa. asegabeko naiakin paa. Udaberriko maitasuna biziagoa.Donostia XVIII Udazken-egun batean urte-sasoirik ederrena izaten da Donostia-n. ateak idikitzen zizkioten. Txomin-ek erri guztia goratu zuan eta erriak Txomin goratzen. Gazteak ba'zeukan guztia ta guztia ezerez. indar gabe etortzen da beren begietara. Neska zan zaletu zitzaiona. alako grin batek eldu zion. Len ondarreko joan-etorri aiek kezkatu bazuten. baño udazkenean egingo nuke. Urrena neguko elurrak estali ta akabo. Orduan aldarte txar batek gogoa galduta uzten zuan. Baño on andi baten zai gaudenean. artan indar aundia zeukalakoan. makalduta egoten zan.. ¿Eta Kandi. batez ere estropadak irabazita gero: ezpañak irritu. esku-utsik arkitzen zan. erabat artu ta zurrungilloka an daramazki. Azkeneko alkarribegiratzeak esan-nai aundia zeukaten.. ez-eta neguaren otz mingarria. Eguzkiak urre zarraren itxura dauka. Nik ez diet galdetu nere irakurgaietako maitaleeri biotzeko lera ori noiz-eta aundiago nabaritzen duten.htm (1 of 4)14. bearrekoa bereganatzea.. Ta Txomin berriro ondarreko arazora biurtzen zan. Txomin-ek bere barrena maiz azterkatzen zuan. ez-eta negua. Baño oneraño irakurri duan irakurleak —eskerrak demazkiot— ba'daki Txomin-en «zer» ura. ez.

lo-eginberri ta garbitu berriko arpegiarekin: mantilla buruan.Donostia zuan. Txomin. Asiera txarra. beraz. ordea. Noizbait garaia eldu ta. Txomin-ek itzegin nai zion: —Eskuko kate ori polita dezu —esan zion josta-antzean. Otz-giroa zegoan goiz artan.susa-literatura. itxura kenduta lenbizi. errosayua da —Kandi-k. beste edozertan au aña ez izanda ere... Ta zalantza artan azkenik. ¡Ai. Txomin baztarreratu zan eta bertan xamar topatzea nai zualarik. Baño urrena bere burua goregi ikusita. Arratsean ibillitako bururaketa guztiak goiz-argiak ezereztu zituan.12. Xanti-k ederki zekian ori.. alegia Kandi-ren begietara goiko tokitara igoa izango zala. Irabazigalduak orretan erabakitzen dira. Bildur zan okerreko bidetik sartuko ote zan. Alakoxeak izan oi ziran Txomin-en azterketak: naiko bai-ta-ez ibillita gero. Gaueko irudipenak eguna etorri ta ezerez. lotsatu egiten zan arrotuta ez ote zebillen. Askotan ere estropada irabazi-izatea gogozkoa zitzaion. neskaganatu baño len bear liraken gauza guztiak izanak ziran.Agustin Anabitarte . ¿Zer esango zion? ¿Nola asi? Len ain errazki Plaza Berrian itzegiña. orain. Edo alkarrekin etorri ala banakako bidea artu. baño nai bezelako arrera egingo balio. Kandi —alai-itxuran esan zion. Illunpean ustetakoak. Kandi oso polita zetorren. Aurrez-aurre zeudeneko une ura larriena izan oi da alako topa-aldietan. egon ba-zan. bidean topo egitearren. ez aurrera. egiten zan bidea neurtuz. baietz. Xanti-k orretan Txomin-eri eramango zion. bere buruaren jabe egin zan. arako asiko zan. azkenean bere artan. arengana joan ta zerizkion ondoena itzegingo zion. ez Apaiz-kaletik urruti. eta urrengo egunean. Kale Nagusian ibilliko zan. eta Kandi ikustean.. meza-liburua eskuan. Txomin garailari izateko jaioa zan. Itzegin-bear utsak bildurra ta lotsa ematen zizkion. Orra ba'gure gazte lerdena Kandi-ren aizez nola makurtzen zan. Ta orduraño ez atzera. ez irabazi. Urrengo eguna etorri zan. arek emango zion indarrarekin. biotzak arraunerako besoa auldu! Goizeko bederatzi t'erdietan atera bear zuan Kandi-k Santa Maria-ko elizatik eta Kale Nagusian barrena etxera. noski. beste askoen tartean. Poli-ren aldera begiratuta. eskubiratu zan bat-bateko ikustea ta alderatzea balitz bezela. Txomin. Txomin moteldu zan. orain nekezko egitekoa. egunez itxurarik ez.htm (2 of 4)14. berekiko buru-austeen garaia ederki joana zegoan. aldizka ibilli. estropadaren garailaria. ¿ez al zegoan ondo baño obeto areri eman zion etxera-bidea? Txomin-en ustez. ez galdu. Aalbait ez zezala oartu berta'arte. Ordea baietzko ustea bildurrarekin nastuta zetorkion.com/emailuak/anabitarte/dono18. xamurretan xamurrenak esango zizkion. aldizka egon. —Ez. bat edo beste: zoriona ala zoritxarra. oraingoan aurrera egingo zuan. abian asita alkar ikusten zuten arte. Txomin Apaiz-kaletik aldean jarri zan —andik sartu bear bai-zuan neskak— ta bein eliz-ateetatik ateratzen ikustean. aurreko bi egunetan bezela. http://www. Txomin. —Agur. neska baten menpekoa zebillen.2010 22:05:00 . Baño Kandi-k lagundu zion: —¿Nere izenik ba'zenekien? —ta tarterik eman gabe— Zurea ¿nork ez daki? Oraintxe alaitu zitzaion barrena Txomin-eri. Len. arrera onik ez egitekotan bide laburra naiago. —Agur. Txomin abian asi zan ezkeraldetik eta oraintxe alkarren aldean zeudela.

irabazteak poza ori ekarri zidan: ni zure zale ain zaletua nengoela.. ¡Eta geroztik zenbat bider! Artean gaur añako poza iñoiz ez. alkarrekin egon ba-gindezkian! Orain bezela. Orra ba' etxerako bidea luzatu. esaten nion nere buruari. zure http://www.. Orra gaur irugarrena. zuk nereganako begikotasuna. Orduan Txomin-ek esanaren truke par goxoa egin zion eta. —Eskarrik asko —mutillak ere.. Batzuetan zu zerori nabaritzen ziñudala uste izaten nuen. Kandi etxeratu ez zedin. Orduan Kandi-k pozik: —Esaidazu berriz atsegin ori. naiko tartea utzita. batez ere. beste noizbait ere bai. nere atsegin eta poza zatzaidala esan dizut egi utsa dalako.. mutillak ekin zion: —Egia esan. ¡Eta zenbat gauza geiago esango nizkitzuke bein eta berriz! Askotan bakarrik nenbillela. Plaza Berrian Iñauterietan alkarrekin itzegin genduenian nere buruari zorion guztiak opa nizkion. Artean etziñudan beñere ikusten. —Eskarrik asko. —¿Eta estropada irabazi zenduenian? —Orduan ere zure aldeko zoriona izan nuen. Txomin oso bere buruaren jabe egin zan.. Izketa bere gogozko alderdira ekarri zuan. gero aundiagotu ta orain zure ondoan nagoanez ezin geiagokoa dala. Bein galdetu ta esan egin zidaten.2010 22:05:00 . —Aizu. gu bakarrak giñan aldetik. Ondarreko letraen jabea oraintxe jakin bear. Poli-k ala nik? —¡Oi. Arpegian maite-miñaz jota zegoala ezagututa. Agidanean. Aspaldidanik gogozkoa zintzaidan. emendik ibilliko zan.. aztuko ere... —Esaidazu berriz poza ori. ¡Aiek ametsak.. orko bazterretan. nere buruan nenbilkizun beti.. Kandi-rekin batean. Zuk ¿nork irabazi izatea nai zenduen. donostiarrak! —Ez. Ta Kale Nagusiko argitatik Apaiz-kaleko itzalean sartu ziran. Txomin pixka bat eskubiratu ta ibiltzeko asi zan.12. etzait aztu. Gaur aña zorionik ez det izan. Andik pixka batera: —Atzo ta eranegun ere ikusi ziñudan. Goizetik eskerrak alkarri ematen ederki asi zidan. Ondarreko eguraztea.com/emailuak/anabitarte/dono18. ez bere jabea. Zuri esan nizukeanaren puxka txiki au esan aal-izateak zorabidean jartzen nau. Kandi ere ezkerrera asi zan. Orduan bidearen laburtasunaz damutu zan. —Plaza Berrian nere arrebaren sudur-zapia jaso zenduenian asi zitzaidala. maite nuen. —poliki zijoazen— ¿Eta zergatik aztu atsegiñezko gogoratzea baldin ba-zait? Txomin-ek irria ezpañetan begiratu zion.Agustin Anabitarte . ¡An egin dituten ametsak! Txomin-ek neska bere aldekoa zuala ikusi. baldin pozaren-pozez egonda orrenbeste esatekoa ba-dan. —Ez izena.htm (3 of 4)14.Donostia —Zure izena —polita ala ere— alako egun jakiñez dakit. batez ere! ¡Itsas-beerako nere ibilli-aldiak! An askoz bertago zengokidala iruditzen zatzaidan. Gero-ta zaleagoa natzaizu. zuk. eskaratzako atean gelditu zan. ¡Ain seguru zegoan Txomin! Ta aurrera jarraituaz: —¡Ondarreko egurazteak. —Izan ere atsegin ori gero ta aundiagoa zait. geroztik. Kandi polit'ori.susa-literatura. —Esan dizut ba'. noski...

Oñetakoak kenduta.Agustin Anabitarte .susa-literatura. eta arako bakoitzean bestelako oñetakoak jartzen dituzula ikusi... ta ara baño len beste ibiltzea egiten dezula usmatuta. Udazken-egun baten izan zan. txaldantuta gelditu zan eskaratzean. eta geiagotan ere bai. Arpegiz-arpegi jarrita esan zion: —Beraz ¿zu ziñan.2010 22:05:00 . © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. bein. gañeratu zion: —Zu.. Txomin zoraturik zegoan. antzik ez emateko ta. itsas-beera dagoela eguraz-zalea zerala jakin..com http://www. Ta alako ibillialdietan gauza batek arritu ninduen. Gero Esnategi-kalera juatekotan. enetxoa? Ta Kandi. mutillari lepotik eldu ta une batean lepotik zintzilik gelditu zitzaion. ez litzake zalla asmatzea.12.com/emailuak/anabitarte/dono18. ezeri arretarik eman gabe ¡arrigarria! besoak luzatu.. Ala ere —erdi-parrez asi zan— bein aguro xamar juanda ia arrapatu ninduzun.. —ez det esaten neretzat jarri zutenik— norbaitek Chomin iskribitu zuen ondarrean.. uretan sartu ta ertzetik juan eta etorri zitekian. Ibilli-ibilli juaten nintzala. bakarrik.. urrutitik asita.Donostia aldamenean. Ordurarte ez zitzaion Txomin-eri alakorik bururatu ta oraindik arrituta zegoalarik. Ta lotsaren lotsaz besoak kendu ta igeska eskalleran gora etxerako abiatu zan. Letrak eginberriak zirala ta nai ta nai-ez iskribatzalia txalupan etorria bear zuela izatea ¿nolatan ez nuen nik ikusten? Orduan Kandi-k erantzun zion: —Txalupan etorri-izatea etzuen bearrezkoa izango. baño urrengoetan auxe igarri nion: oin-atzak uretatik etorri ta uretara biurtzen zirala. ondar-aztarnak oñetakoeri kendu.htm (4 of 4)14. ¡Kandi gizajoa! Geroztik ¡zenbat denboran egon zan Txomin ikusi gabe agitz lotsatuta! Txomin. ostoak zimeldu ta erortzen diran sasoian.susa-literatura. Ta bein ikusi ta ez nion arretarik egin.

donostiarren joera igande-goizetan: donostiarrena ta baserritar askoena ere bai.2010 22:05:01 . Arrotz edo ostalari asko izaten zituzten. Donostia-ko igande-goizetako tokirik alai ta atsegiñena. Ba'zegoan antxe borda-bete bordari Segura-ko itxuari adi-adi. muturrean zulo bat eginda. arnasa ala aboa ta abotik sartu zitzaizkien donostiarreri ingelesak 1813garren urteko guda madarikatuan itsas-aldeko moalla txikituta. lenen-lenengo Bretxa-ri mun eman omen zion eta urrena San Bizente-elizari. arto-txurikiña. berriz. ta giza-talde artan alaitasun-usaia nabari-nabari zan..12. Ostatuak ontzi zarrak berritu nai zituztenean. San Juan-kaleko muturrean. Baño igandero «Bretxa-n kanta berriak Bretxa-n dira kantariak». antxen biltzen ziran gobarazale guztiak. bada. Atal http://www. moalla zarraren. Auxe zan. txabola zarra: aterpe ta saltokia. zigarroak.com/emailuak/anabitarte/dono19. Txoritokieta-ko arriakin egiña.htm (1 of 4)14. Ara zan. Meza-ondorengoan erruz ibiltzen zan jendea ta gauza. selloak eta abar. Makiñabat perra jarri zituan. zorioneko Bretxa ori. Plaza Berriari ta Portu-kaleko ateari. arnasa. Onen aldamenean Fermin perratzalearen zuloa: perratzalea ta albaiteroa. noski. bada gauzak eta kristauak denboraz aldatu egiten dira ta gaurkoari ez nioke nai antzik eman ere. abarketak. Txanpon bana kanta-paperak. ara gaztigu ta mandatu guztiak. Zoaz ezkerrera ta Santero-n etxea. pasi guztiak diz-diz jartzen ziran. zeukan lantegia pasi-konpontzale batek. Bretxa. ta aize-bearrez joango zan.Donostia XIX Bretxa-n onetan Donostia-ko Bretxa irudiazi nai nizuke. gañean lau borobil eta inguruan exeri-arriak. «Muttur-okerra»-ren pattar-denda. onek ere aldizka burua makurtu bear izaten ba-zuan ere. Gizajoak burua makurtu bear izaten zuan sartu bakoitzean. purtzilleri-denda. salerosleak. irakurlea: emen kontatutako gertaeraen sasoi berbereko Bretxa. au zan «Sokagillietako denda». Bretxa-n biltzen ziran gaztaña ta txardin-saltzaleak. «Mokoluxe» alperraren galtza zar arabakituak ezik.. eta askoentzat jana asko bear nolanai ogei-ogeitamar zerri eukitzen zituzten San Martin-goian. ara bidaltzen zituzten zarrak saltzeko. lore ta txori-saltzaleak. dioteneko donostiar ura. Bretxa-ko beste aldean. Etxe orien aurrean. Ainbeste urteetan urrutiko lurretan ibilli ta. Bai. Bretxa-ko saietsean. Plaza Berria zan Donostia-ko biotza. ta ontzi aiek ostatuaren ezaugarriekin erri guztian zabaltzen ziran. Onen aurreko iturria.susa-literatura. An saltzen zituzten sokak. Donosti-ratuta. Santa Ana-kaleko beste aldean Elizegi-eneko ostatua. Eguzkiak izpi biziaz jotzen zuanean. Itxuak kantatu ta gitarra jo ta andreak kanta-paperak saldu.Agustin Anabitarte .

susa-literatura. Baño alako batean entzule batek erantzun zion: —Ese jabón. dejen pasar a los que están detrás. doscientos pesos. Si ese señor que se está riendo no lo cree... y yo. —¡No hay procuradores para los ambulantes! ¿Usted no sabe eso? «Una docena para ese señor.. igual como ese.. Bretxa-n saltzen ziranetakoak. An ari zan berritsua.. Eta aurrera zijoan jardunean. que no vale nada. por lo visto. —Es que le llevarán a usté al procurador por vender igual jabón a ese presio —berriro itzegin zuan lengoak. por mi parte. an ikusiko zenuan jendearen gañetik. Zorrua galtzarbian besuan gitarra etzenduben ikasi opiziyo txarra».2010 22:05:01 . no lo vende nadie más que yo. lo voy a vender a tres cuartos».» «Y era justo que si este jabón me cuesta a mi cinco cuartos lo venda en seis. eh? «El respetable público que me presta su atención. no está obligado a saber más. perfume y no lo que se vende por ahí con este nombre. —¡Qué entenderá de jabones este ignorante! ¿«Ande» la Bixenta. valiendo más el frasco que su contenido. —Respetable público: Me cabe el honor de ofrecerles a ustedes unas deliciosas pastillas de jabón. aunque pierda quinientos pesos. fragancia. zalako quita-manchas ezin obeagoarekin. Tengan el dinero preparado». toda persona medianamente aseada lo debiera usar para la limpieza de sus manos. para que vean los señores que me escuchan que a mí no me duele el http://www. te venden «ande» la Bixenta por sinco cuartos. he de añadir que como este jabón no lo vende nadie en las Provincias Vascongadas y en todo el territorio de España.Donostia «Segura-ko itxua da nere senarra. Pero para que vea ese señor que a mí no me achica nadie. «Y ahora. Esto es aroma. y veremos si tiene razón el que les dirige a ustedes la palabra. Pero este jabón que un servidor tiene el gusto de presentarles a ustedes. presentación maravillosa. verdadero jabón higiénico. entenderá de jabones seguramente mucho mejor que este buen hombre que. ¡Ain pozik ere egoten zan jendea. insospechada hasta ahora para esta clase de artículos. «Neska-mutillenak» erruz saldu ziran. Urrengo baztar batean. elatari belarrimotza saltzen.12. ¿Dos? Ahora mismo.com/emailuak/anabitarte/dono19. produce abundante espuma. tiene la virtud. ¿Otra? Otra». que se ponga conmigo cien.. pitxi ta era guztitako gauzez inguraturik..htm (2 of 4)14. Urrena jaboi txikiak saltzen asiko zitzaizun. pues no va a ser todo hablar con la garganta. Hagan corro. «¿Otro? Va enseguida. an ibiltzen zan jendearekin.Agustin Anabitarte . Ankari anka ezin eman. señores. kantatzeko ba'dezu Manu-ren biarra.. Txomin-en etxeko Katalin-ek ogeitabat bertso ikasi zituan buruz arrats batean. de curar las heridas de las manos producidas por rasguños y toda clase de incisiones. para quien trabajan exclusivamente varias fábricas.. batez ere baserritarrak! Asko saltzen zan paper aietatik..

.2010 22:05:01 . Como es este elixir del Tonkín que me cabe el gusto de presentar al respetable público. La Fraternal-en artutakoaz geroztik agiñetako miñarekin maiztxo zegoana.» Orduan elatariak. cura instantáneamente el más rabioso dolor de muelas. limpia la dentadura y refresca la boca. dáselas a esa señora». mi secretario y un servidor de ustedes. «Este líquido posee virtudes excepcionales en todo lo que a la dentadura y boca se refiere.htm (3 of 4)14. botil ur-gorrixka bar artu ta besoa aurrean guztieri erakutsiaz ekin zion berriz ere. de efectos asombrosos. entzuleak joan ez zezaizkion.susa-literatura.Agustin Anabitarte .com/emailuak/anabitarte/dono19. Ta utsagatik ez zuan jo. tan lejanas como las de las Américas. No hay más que frotar con un trozo de algodón embebido en este maravilloso elixir.» «No quisiera más. sino que hubiera aquí uno que tuviera un flemón. Angel... Len bakarrra iru kuarto pagatutako batek ala dio: «Nik erosi detenian iru ¿ta orain bi? ez naukazu berriz arrapaturik. ¿qué es más duro.» «Señores: esos elixires que con el nombre de tales se venden por ahí.Donostia dinero perdido. http://www. que suba!. porque si una muela se hace polvo. también para los flemones. concediéndole un aroma agradabilísimo. Yo hablo y vendo.. ¿qué le va a pasar al estómago de un cristiano? Vamos a ver. gero ta geiago deadar egiten du: —Si hay alguno ¡que suba aquí!. hombre. verdadero elixir. arnasa artzeko betarik gabe. usado puro. que echan un discurso y nadie les hace caso. aunque en dirección opuesta.» Izlariak entzuleen artean ortzoi aunditua duanik ez dagoala igarri dionean.. porque estropean el esmalte de los dientes. Si lo empleáis en gotas diluidas en medio vaso de agua. Y vendo porque digo las verdades y presento artículos que nadie más puede vender ni puede discutir sus méritos. Y si por un descuido vienen a caer algunas de esas gotas en el estómago del que las usa ¿qué pasa entonces? Y yo digo: malditos sean los inventores. para lo cual. Empleando un poco de guata o algodón que se impregna en este líquido. procedente de las lejanas tierras del Tonkín. evita la caries de las muelas. llegamos hasta allí. y en el mismo momento de la luna nueva me apoderé yo del líquido en la fuente.12... kopeteko zimurra ikaragarria jarri zion eta arras asarretuta onela egin zion karraxia: —¡Que suba! ¡que le voy a dar una patá en la cabeza que se le va a quitar el sueño pa'un mes! —¿ Tú a mí dar patata? —Anton-ek bere aldikoz— Yo sí a ti te voy a sacar plemones en dos laos. un estómago de una persona humana o un pedazo de porcelana?» «Sí.. —Yo no soy orador como los que hablan en los ateneos. Oye. como podrán aseverar los señores aquí presentes que hayan saludado la Geografia. voy a vender las dos únicas pastillas que me quedan en cuatro cuartos para que tome café con puro mi secretario. Berritsuak ikusi zuanean. son una brutalidad. y colocándola en el mismo sitio del mal. Hay flemones así de duros que no los aplasta ni el tren. orra non azaltzen dan masalla aundituta. ¡que suba. señora. disfrazados de moros. Ta orra non Antton Zurrut. ¡Jendeak egin zuan par gozoa! Zalako «elixir» ura utzi ta beste aritik jarraitu zuan.

Agustin Anabitarte .12.com/emailuak/anabitarte/dono19.htm (4 of 4)14.2010 22:05:01 .Donostia © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.susa-literatura.susa-literatura.com http://www.

Maalentxo Sarobe-rekin topo egitearren eta urrengo igandean bostetan jeikitzeko asmotan nenbillela Santa Maria-n izan zala jakin izan nuan. ez gure naiez beste aldera ikustea. Xanti asko poztu zan. Kontxexirekin asarretuta nago. —bota zuan Kurrutako-k.ta bestela egin nezaizukearen erdia ere ez det uste egin nezakeanik. aipatutako gertaerak esateko gogoa etorri zitzaion Kurrutako-ri. aitzakia billatu ta aitzakia tarte dala.» —Bai. edo-ta. eta ba'dakizkizu onoko bertso auek: «¡O zezen pizkor txingar jariyo. Ta Zelain barrena ibilli zebiltzala. Xanti adiskidea. orain Maalentxo Sarobe begiz jota daukat eta ni gogozkoa natzaiola antzemanda nagoalarik. okerreko bidean sartu gindezke ta kalteak «letozkiguke». esker beroak zemazkion ain bere aldeko jarri zitzaiolako.2010 22:05:02 .htm (1 of 4)14. baldin zuk toki bertara jotzeko asmorik ez bazendu. ain jaso aundiko nere arazo au ezerk galdu ez dezan.. biak beti alkarrekin ibiltzen bai-dira ta ni. zenbat kontu zure meriyo!» —Bada igande batean goizeko zazpietatik eguardi arteko meza guztiak entzun nituan San Bizente-n.com/emailuak/anabitarte/dono20. len bezela «biok» gudakatu ez gaitezen. —Ta eskerrak zuri.12. «Zuk abagunea datorrenean eskua eman bear zaiola esaten zenidan.Donostia XX Txaldana Xanti adiskidea. ala ere nere iritzia on ba-lizaizuke ez dizut ukatuko. orixe —entzun zion Kurrutako-ri—. beti begiraka aritzearekin ez dala aurreratzen. itz-bidea sartu. Ezin ba Xanti parrez zutik egon «¡gizona. zure laguntzaren bearra bai nuke. Beste aldez.. —Sí. bada zuk okerreko itxura ematen ba-didazu. erderaz ari zirala. alegia zure esaneri jarraituaz ainbat ondore on izan ditutala. gizona.. Ta kontu arekin zer-ikusi polita izango zuala-ta. —. —Bada jaso aundikoa da —zion oraindik Xanti-k— guk azaletik oartzen ditugun gauzak. —Ez. ixilune baten ondoren. Kurrutako bildurtu zan Xanti-ren gaitzak leporatu bearko ote zituan. es la esencia principal. —Ez ba'.Agustin Anabitarte . barren-agerbidea diralakoan gure uste bakarra izan litezke-ta. dakizunez.susa-literatura. —Baita ni ere —arrokeriz Kurrutako-k. Zu orretara emana ote zauden kezkatuta nago. Xanti. Ta Kurrutako ere irria ezpañetan besotik eltzen zion Xanti-ri ondorengoa bota naiez: —Bai. baño pena da Kontxexi Araneder-en lagunarekin asi izatea. gizona!» ziola.. —Ordea —erantzi zion— bear da bear okerreko usterik ez artzea. egun auetan gertatutako zenbait gauzaen jakindun jarri bear zaitut eta orduan esango didazu bai ala ez.. Xanti bai-zeukan orain eguraztera joateko. http://www..

maiteki esan zien. bide berberetik. eskua aboan.. «egun on. —Ez. Xanti.susa-literatura. —¿Orain zer egin bear det? —zion onek. ¿Zuk zer derizkiozu neska? —Polita neska. biotzaren ondoan. alako batean ba'dator urbedeinkatu-ontzira. —Orain «agur» batez sonbrerua kendu neskari. —Xanti-k— ara non datozen berak.2010 22:05:02 . geldik ezin egonik —Xanti ere parrari gogotik elduz— besoa bizkarraren gañean dantzatzen zion. Begiak txikiturik. ala galdetu zion Xanti-ri. Parrez abiatu zan nik eman nion pozarekin. orain esanak ukatu-mugan gelditu zan.Agustin Anabitarte . —Baño neskak ez dauka sonbrerorik. gizona! —¿Eta ezkerreko besoa. atera-itxuran. neri ala iruditzen beintzat.12.... Begira. Orra ba'. begi arrotza ere bai. —Oso ederki. —¡Zaude. nik neronek beatza bustita areri emateko. neskak askotan irria egiten dute barrengo «zera» erakusteko http://www. Kurrutako ikusi bai-zuten. Xanti ere pozik ¡arek ematen zizkion atsegin-aldiak! Katua xaguarekin bezin ederki jostatzen zan Xanti Kurrutako-rekin. —besterik ez bai-zan— nai ta nai-ez alkarren ondoan pasa bear. bera ta ontziaren bitartean jarrita.com/emailuak/anabitarte/dono20. egiñaaletan Kurrutako-k ez ikusteagatik Kontxexi Araneder-ek. Ta beatza luzatu nionean. etxea bear ta bideak ekarri. Erregesoron barrena biak zetozen onuntz. —¿Ta. Ta.Donostia —Baño joan dan igandean iru meza bakarrik entzunda nengoala. —¡Zurea. Baño ni gai auetan asko jakiña izaki. arpegi alaiez begiratu nai izan zion Xanti-ri. eta bi mutillak aruntz zijoazela. zeruko urdiñean.. Ezta erantzun ere. Kurrutako-k bestearen bizkarretik besoa erortzen utzi ta bat-bateko arekin ikara sartu zitzaiolarik. (beatz-muturra begi-azpiari erantzi zion) ba'nengoan aldean.. zaude!. Ta Kurrutako gero ta poztuago gertatu zanarekin. ta? ¿Zer derizkiozu? —galdetu zion. orra non ikusten deten Maalentxo Sarobe pinpirriña. lenbizi atzera egin zuan ez-artu itxuraz. orra non Kurrutako-k jartzen duan oin bat aurrera ta bestea atzera. eta. parrez zegoalarik. ezkerreko besoa biotzean eta eskubiko sonbrerua. Oraintxe alderatu dira. Neskak irri-karkara atera zuten. Maalentxo» goxoki esanaz. arazo auetan zerbait jakiña naizelarik. Ta ni. Ta ala zan... Izardi otzetan alderatu zitzaion Kurrutako Xanti-ri ta. azkenean nere beatz-muturrarekin bere beatz-muturra ikutzeko zoriona izan nuan. —Ta ateratzeko zai nengoala.htm (2 of 4)14. —¿Ta orain zer egin bear «degu»? —¿Seguru al zaude esan dizkidazun guztiak egiak dirala? —Nik ala uste. atze-adera? Neskak parrez zetozen. Xankoak «kolokan» zeuzkala. Zuretu aal ba-zenezake ez zenuke «ganga» txarra. arrotuta. Neskak irria zekarten ezpañetan. Ta Kurrutako gertu zijoan. Maalentxo-ri begira: —Aguuur... —¿Nor-eta? —Kontxexi Araneder ta Maalentxo Sarobe. aurrera gorputza makurturik.

guztiak gogoan artu bear dira.htm (3 of 4)14. ederra ala ere. berriz ere parrez topatu zituan. Ta zuk ongi ikusi dezu zure erakutsiaz abagune egokiak nola atxitzen ditutan. ¿Ba'al dakizu zer bururatu zaiten? Oiek guztiak egiak izanda. ez dago besterik. Baño ikusi dezu ni ere ez naizela kamotza gauza auetan. ez lizaidake erreza nora jo jakitea. Ta arian ari zirala. Nik. baño ez noa ni orain lengo bideak artzera. abagune ona atxitu bear dala esan dizut. Maalentxo-ren zer-ikusia izanik. Kurrutako-k burua atzera egin zuan. Ta aalmenik gabe ez nagoala dakitalarik eta i zenbat onesten autan jakin ezakan. —¿Bai e? Ta batak besteari bostekoa eman ziotenean. ¡Aren jostaketa atsegiña! Kurrutako-ren bein-edo-beingo arrokeriagatik. Ta esan bezela paper txuri bat atera ta letra aundi aiek ala http://www. Ta Maalentxo-ren barrengo «zera» atera duan irriaz neurtu bearko bagenu. Ene Xanti maitea. To. ez zezaiola gero berari aitzakia eman bear-eza gertatuta ere. orain biak nai lutekela. Ori entzundakoan Kurrutako-k akika egin zuan pozaren pozez ta bostekoa eman zion Xanti-ri. egiazki. Baño zuk esan zenizkidan zuen bion begiratzeak eta mezetako ain ongi alkar-aditzeak.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono20. berari bakarrik zegokion begitarte ona jartzea. ainbeste bide artu nezazkikeala. Oraingoan ala esan zion: —Baño bear da bear gauzak ez nastutzea.2010 22:05:02 . baldin orrelakorik ez balitz. oker egon gindezke. Sí. Bai. Ta orra nere bostekoa. Bada-ezbada. Orra berriro neska nereganako gaituta. —¡Asmatu dek! —esan zion— ta barka ezadak ika asitzea. askotan txarki izango litzake iñori arpegia ematea ta ausarkeria. zoriondunik zoriondunena zu ziñake munduan. iñola ere. ez zan ukatzekoa. Orduan Plaza Zarreko aurrean zeuden geldituta. Xanti adiskidea.. uts egin genezake. gero-ta arrotuago zebillen. Neri onetxek ematen dit kezka: biak par egin izateak. Xanti-k ez zuan iñoiz ikusi Kurrutako orren parragarri. ¿Ba'al dakik gau guztian lo-tantorik ere ez detala egin karta ori burutik kendu eziñik? Asiera egin zioat. «nere» Maalentxo polita neretu nezakealako. egia da. egi utsa baizik. gertaldiari eskua eman bear zaiola. Xanti-k nai zuana eginerazten zion.Agustin Anabitarte . Kurrutako-ren poza. ta nik ez dizut ukatuko. es la esencia principal —berriz ere. saiatu ere egin nauk. ta ezin izan diat andik aurrera jarraitu. ¿Jostatzeko gogoa ote zeukan? ¿Zuk zer derizkiozu? —Auxe ta besterik ez: Kontxexi-k ezin duala eraman ni bestearekin asi izatea. beraz. azkeneko izualdia zearo aztuta. ni bezela andregai eder baten jabe ikusi nai zinduzket. Ta orrengatik nago onen pozik. Eskerrak zuri. irakur ezak onoko paper onetan egin diaten saioa. baño neska-mutillak alkarri begi ona jartzekotan. Poztutzen nauk i nere iritzekoa ikusteaz.12. Ni ortan nengoala esango ba-nikek ¿zer esango ukek? Ea asmoa artu bakarrik. ¿Zerbaitean lagundu aal banezaizuke? —Bueno. iri detan guztia esateak ez zidak batere lotsik ematen. arras txaldanduta ala erotuta ez ote zegoan ia bildurtu zan. orretara. ¿ba'al dakizu zer egin bear zenukean? Karta bat iskribitu. Xanti-k ibillaldi gozoa egin zuan Kurrutako-rekin. zorion betea atxitu nezakealako. nere kontua alde batera utzi oraingoz ta eskarrik asko. Orduan Xanti-n —Kurrutako aparra baño arrotuago zebillenez geroz— lengo esan beroak pixka bat epeltzea otu zitzaion. noski. i mutil ondradua aizelako. —Ta ez da irudipena.. —Ala ere —asi zitzaion beti atzera begiraka zegoanari— ez da egoki geiegizko usteak artzea. Ta neskak ere atzera begiraka zijoazela.Donostia lotsa dutenean. Or. Ni pozik nago gaurko gertaeraz.

Xanti-k Zurriola-aldera jo zuan. Ezertxo ere ez legokio ain eder emakumeari. Xanti bakarrik utzita.12. emakumeek ez dute beren senarrentzat bear bezelako lotsa. Ni askotxo ikusia nago. «Danetara ere —zion— emakumea gizona baño askoz gutxiago da. eta zanpa-zanpa egin ere egiten dituztenak ba'dira.com/emailuak/anabitarte/dono20. etxera abiatu zan azkarrean.Agustin Anabitarte . aitzakiarekin baletor. Bestetan nai dutena egin ezin dutenean. Nik dakitalarik. baño ondorenean ederki jolastuko ziran Kontxexi ta biak. Gizonek emazte bat baño geiago duten erriak gogoratu zitzaizkion. Erregesoro-koa.2010 22:05:02 .Donostia zioten: Distinguida señorita: Desde que tube la inmensa dicha de conocerla. edo parra egin ala ezkerrez jo ta Plaza Zarreko arkupetako arriarekin Kurrutako-ren burua joerazi. Xanti-gana. beren burua gaizkitu ta senarraren errukitasuna uztiatuz eginbidea sortzen dute. mas y mas ha ido creciendo en mi corazón la pasión que desespéra a todo ser humano. artean emakumeek.. Xanti-k gai ortatik gogor eldu zion. beatzetatik kendu zuan.susa-literatura.. bai».. bidali ere bai ta korapilloa nola askatzen zan ikusi bear.susa-literatura. bada Kurrutako-ri erokeria burrundara biziz zebilkionez geroz. Maalentxo-ri ikara pixka sartuko zion. zer erantzun beti izango zuan eta bestela ankaz gora bota. beste atsegiñagoekin aldatu zitzaizkiolarik Kontxexi-ren berarentzako irri gozoa. Ta baldin beragana. Artean ezkongaietan usoak diruditen neskaeri atzaparrak jaiotzen zaizkie ezkondutakoan. ezerez. Emakumea ta dantza ¡zein elkarkunde ederra! ¡Gizonaren atsegiña!» Ta lengo uste txarrak. esaten diote illundu orduko etxeratzen dan «gizonezkoari». eta nik ederki dakit ori. baño ari ura lakar xamarra zala-ta. Zalako karta arekin gauza gogorren bat gertatu bear zuala seguru zegoan. bada bat-batean nola jarraitu bururatu zitzaiolata. Xanti-k ez zekian. Nik ez daukat bestela emakumea gogoan: gizonaren aurrean diran dantzarik politenak dantzatzen. ¡Ura gizon arraioa! Ala ere zer par-egin ematen zion eta zer ikusteko zeuden ez zekian. gutxieneko ogeitik emeretzi emakumek menderatzen dituzte beren senarrak. ¡Emakume oien gizona zapaldu-bearra! "¿Au al da etxera etortzeko garaia?". «Baño okerrena ori ez da —egiten zion bere buruari Xanti-k— zentzuko gizonak ere.htm (4 of 4)14. toki artan egon gutxi egin zuan Kurrutako-k. gogoratu zitzaion. arek izugarrizko karta egingo zion.com http://www. Ta ementxen bukatzen zan Kurrutako-ren gau guztiko lana. ta patrikak miatu ondoren "¿zertan gastatu dezu palta dezun txanpona?". © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. neskak dirala-ta.. Gizona gizon eta emakumea. «Beste aldez. alderatzeko ere. nola txaldantzen diran.. Orren txaldana izateak arrituta zeukan Xanti. Gizonak ez ditu aipatzen emaztearen egitekoak. egarriak amorratzen egun guztian egoten dan diru-jabeari. etxera-bidean. Baño ez zeukan zalantzan luzaro egoterik. Orreri buruz teatro-liburu osoa egin nezake ta izen au jarriko nioke: "El imperio de la víctima"»..

egi-egia. Kataliñ-ek zerbait usmatu zuan. Ez ziran asarrezaleak. len baño geiago. Orra aldez bestekoa bat-batean egin. Astokale ta Bretxa-rañoko guztian: alako Santa Maria-ko illetak bigarren ala irugarren mallakoak ote ziran. Ta Antton-i begiratuz alde egin zuan Madalen-ek. nai unana ez den ikusi.htm (1 of 4)14. Basta.. maitegarri biurtu. Kale Nagusian asi ta San Telmo.2010 22:05:03 . Ta zaldiak eta il-kutxarekin ari zirala. orain ezin samurragoak. alegia. ¿Edo nai-ezkoa gertatu al zain?» Madalen. nardagarria. baño orduko artan norbera zuzen zegoalakoan ez utzi nai ba' itz-bideari. Eskotilla. Madalen-ek Esnategi-kalean ikusi zituan eta istillu ura Anton-en alde erabaki gabe ezin eramanik —entzun bai-zuan zer ari ziran— Bretxa-n alderatu zitzaien poliki-poliki. se oye lo que no quiere.. Ta iguingarriena. gaur. orduantxe! Iñon diran asmatzekoak asmatzen zituan. ¡Nork esan mozkorra zeritzanari maitekatu bear zitzaiola! Artean.. «¿Ba'dakin batzuetan oso pozik etortzen aizenala? —esaten zion— ¿zer ematen diten? Obia ago i orla aizeneko». Ta auxen eta bera gertatu zitzaion Madalen-i Anton Zurrutekin edo berak zion «Zurrutako»-rekin. «Agur. alako batean non Madalen asten zaion erderaz Joxe Ogi-ri: —Si caballos tenían plumeros. —¿Pasiensia? ¡Ni sabes tú qué es tamién tampoco! El que se dise lo que quiere.Donostia XXI Txoralda arrigarriak ba'dira. orain aal zuan irririk gozoena.susa-literatura. ez Kataliñ-enak. bai. orain ez nai ainbeste. Ta Joxe-k bi lagun aurrean zituala: —El día el que estar callada tú. maite-giroak zerabilkian. Ta zenbat-eta amorrua ta nazka aundiagoak izan orduan-eta naitasun eztiagoa ekarri oi dute askotan. orra. Beraz biotz-ikutua zebillen Madalen ere. Len gogorrak esaten zizkion. Bein eztabaida bizian zetozen Anton Zurrut eta Joxe Ogi. Ta Bretxa-n aurrezaurre jarrita ezin bukatu añako izketa zebilkiten. Lotsagabetu zan.com/emailuak/anabitarte/dono21.. Zurrutako». Ikazkale. urrutiagoko Barbara- Gauza http://www. ainbeste zituan arek itsusienarekin ezkondu. no hablas más de eso. Orra ustegabeko erbia non atera zitzaion... Orratx ba'. ordea.. —Contigo hay que tener mucha pasiensia. Baño batez ere au zitzaion gogozkoa: etxerako sagardo-billa ateratzen zanean. asarre etortzen zan. esan oi zion maiteki. Orra ba'. Eta len kopet'illuna jartzen ba-zion. «Bai. Len nai ez zuala egiten zuan topo Antton-ekin. segunda. —Yo doy rasón a todo el mundo el que tiene —Madalen-ek berriz. ez zioten deus ajolik. gogaikarriena zitzaionean. yo ya le conosco el gente como tú! ¿Ere buruz al abil? ¿Pozik al ago orain? Dantza ezan ba'. Amaika bider ustez beste aldeko gertakizunak gertatu oi dira: alako zulotik sartu. —¡Aaa.Agustin Anabitarte . ¡Orduantxe. Ez Anita-ren erritak.12. bestetik atera. Baño Madalen maite-kontuan gero ta okerrago zegoan. Bestetan. Eskotilla-kalera joan bearrean. beraz. Esnategi. orratx..

¿Nork bada? Ta burubarrena ondo azterkatuarren ez zuan nai zuana billatzen. onetxek bere korapilloa ba'zeukan. Orduan korrika asten zan etxerako. berriz. urrena. bai.2010 22:05:03 . alakorik! Ura izateko. Bere gogoko zerbait esan nai zion. ibilliko naiz lana utzi ta berriz espartzua artu ta bustitzen. itsuski litzake emakumezko bategan. —Sagardua epelduko zain —besteak. Oriek guztiak Antton-ek ederki igarri zitzakean moduan. ez zizkion erokeriak esango. Gañera kartan jarrita. ¡Aien jokoaren aitzakiarekin zenbatetan ez zan egoten pitxarra sorbaldan pozik Antton-en ondoan! Antton-ek irabazten ba-zuan. ayazka egon biar al det ba'? —¿Zeorrek ez al diazu esan sukaldeko lurra garbitzeko? —Sagardotegitik etorrita ere naiko denbora izango den..Agustin Anabitarte .. Egun batean baso bat sagardo pagatuta utzi zuan Madalen-ek Antton-entzat. ¿Nola artuko zuan karta? Ta ondo artuko balu ¿zer gauzak esango lizkioke berari? ¡Ai. karta egin. baño egingo zuan. sagardoa txit aitu ta kupela berria asi zutela. bestean. ¿gaur sagardorik gabe apaldu biar al diñagu? Ba'uake lenbaitlen —bein esaten zion Kataliñ-ek. Karta egingo omen zion Antton-i. Ta Antton-ez gañera karta egin bear lukeanak ere jakingo zuan bera zer zebillen. ordea. Arrituta nion. Ordea. Beranduxeago ateratzeagatik «larrua» kentzen zion lurrari indar guztiz larraskaturik. ire bizitza guztiyan ez den lurrik onen ondo garbitu. lotsagarri ba-zitzaion ere. txotxa beerago jarri bear izan zutela sagardoa aitzen zijoalako.Donostia eneko sagardotegira joaten zan Antton-ekin topo egitearren. Ta abiatzeko asmoan mantala kentzen asten zanean. Baño Madalen-eri «bost» aren erritagatik baldin Antton ikusten ba-zuan. galtzen ba-zuan. oraindik ere Katalinek esaten zion: «Mugi ari. Madalen. esatean izaten dan lotsa ez zuan izango. Ala ere e'litzaken ezere orren jaboi-puska aundiyak ondatuko ez ba-ituzkenan. Bai Xanti begi zorrotzak ere.htm (2 of 4)14. naiz-eta sagardoak berriaren antzik izan ez. «ire billa» berriz ere ibilliko 'itun —urrenak. —Neska. goibel.susa-literatura. Madalen-ek egiteko aundia egin bear zuan.. jende asko zegoala sagardotegian.12. —Bai. baño iñork ez jakiteko moduan. Ta orrekin ibiltzen zituan istilluak Madalen-ek. noski. Etxekiñat zer arrano darabilkin. ondo egitekotan. Madalen-ek sagardoa ekartzeko garaia lentxeagoa zan Antton-eta Barbara-enera joaten ziranekoa baño. Ta egia zan. beregana etorriko balitz. Katalin-en ikusi-bearrak azkeneko gozoaldia samintzen ziolarik. batez ere bere «Zurrutako»-ri begiratu ta bera bakarrarentzako beste agurra egiten zion. ¡Aiek istilluak! Or. Ezin ba'orrela egon. Madalen. —Ai. Ta joaterakoan sagardotegikoak agurtzen zituanean. Madalen gozatuta egoten zan. Agidanean biotz-ikutua egingo lioke. Ez. noski. Beste batean: —¿Ez al den aitu sagardo-billa juateko? ¿Noiztandik etorri zain orren berandu juateko gogua? Ekarri-biar bakoitzian. Antton ango zalea bai-zan. Ta bat-batean auxe bururatu zitzaion: berak idazten tutik ez zekialarik ¿nork egingo zion? Ez Kataliñ-ek beintzat. ¿Ta zer erantzungo zuan Antton-ek? Ura poza.com/emailuak/anabitarte/dono21. —I.. ken a'i emendik —batek. Orduan izaten ziran gezurra asmatu-bearrak: bein. ajolik ez zion http://www. baño Antton-ek igarri lezaioken tankeran. Katalin-ek arritu-itxuran: —Neska. neska».

mir'usté. Fransuá. Bat-batean aurreraka asi zan Madalen.. —Buenos días. orretxek ondoena. Orduan asi zitzaion larritasuna Madalen-i. Ta ia etsita zijoalarik.Agustin Anabitarte .htm (3 of 4)14. Musiú. Prantzesa adi-adi zegokion. Madalen ondoan. Santo Domingo-ko ixkin artan makiñabat aulki ikusten zan ola-zuriz egiñak.2010 22:05:03 . non ateratzen dan Fransuá aulki bat zintzilik jartzera. Fransuá-k idazten ba'zekian. Iñork ez zien galazi lan artan. askoz atsegiñagoa iruditu Antton-eri. Guk ikusi baño len jarri diote azala. ala ere. ez zuan beste biderik artu nai izan..12.Donostia baten-batek egin bearko. gain eta muin oraingoan. —asi zitzaion Madalen barrenen beste norbait ote zegoan begiratuz. Fransuá-k larruzko prantzes-txapelaren azpian lapitz aundia sartu zuan. Ta azala itxi ondoren onela idatzi zuan prantzesak: Signor Çurrutaco. Ustegabeko arek oso lotsatu zuan neska. baño Antton eta biak ezkutatu ziran.. Mir'uste. beraz tajuz egin zezatekean... eta an http://www. Noski.. egin zuten bien arteko ura. luzetxoa zalarik. antxen ikusten ziran bere eskuz egindako letrak. aien Ç kakodunak gure Z-k ainbat balio du-ta. Azkenean. bai. eta irria ezpañetan pasa zan. Agur xamurra izan zuten. —Sempre a trabacar.com/emailuak/anabitarte/dono21. prantzesaren malluketak Madalen-en balarrietaraño irixten ziran.. yo tengo nesesidá d'escribir una carta. Madalen gogo-bete dago. ¿sab'usté? Y como yo no sabe escribir..susa-literatura. ¡Neskaren poza! ¿Non dira lengo nardagarriak? San Telmo-kalean sartzerakoan Madalen-k berriro atzera begiratu zuan. Ta Madalen-ek esan bitartean. surpeko bibote luzearen muturrak perraren antzera beeraño eroriak zeuzkalarik. ¿E tú a pasear desde la mañana? —No.. —asi zitzaion legunki beste iñor ikusi ez zuanean— sab'usté. Alderatu zan. —Eh be .. ta aspaldian erdoituta zegoan luma errenka asi zan. si me haría tanto pavor. lendik. Ta ia bertaratu zala. Madalen-ek zer gogoa zuan esan eta bien artean antolatuta gero Fransuá-k idazten zuan. Ola-tarteetatik ibillita noizbait exeri zan Fransuá mai txiki batean. Joxe antzemana zegoan. Karta egiteko guztian ezta iñortxo ere ez zan azaldu. aulkia lurrean utzita. ¡An ziak gure neska txoralda Fransuá-gana! Espartzua bear zanaren aitzakiarekin abiatu zan kalera Madalen. Madalen pozik atera zan. aulkietan «letrak» egiten ikusten zuan. Bein parean agur esan zioten alkarri. Madalen-ek Zurrutako izenarekin nai izan zuan eta prantzesak bere erara ala jarri zuan.. Madalen-ek burua atzera egin eta Antton-en arpegia begira zegokiola ikusi. Madalen.! ¿ Com' está por aquí Matalen? —egin zion prantzesak. besteen kontuekin ezer jakiteko ez zegoan batek. Anton-ek zertara zijoan igarri bear ba-lioke bezela. zintzilik batzuk. Bai. Madalen-ek berak zekazkian paperak eta azalak. onuntz datozela. Ta bein Madalen-ek bere nai guztia erakutsi zionean —biotz onekoa bai-zan prantzesa— biboteak goratu ta barrenatu baño len zintzilik jarri zuan ate-buruan zekarren aulkitxoa. yo quería que usté a mí haser un pavor. lotsatzen asia. Usté siempre trabajando. Fransuá-ri naiko eskerrak biotzetik emanda gero.. Madalen poliki-poliki zer bear zuan guztia ari zitzaion esaten. Beatza aboan zeukala. Ta Eskotilla-kalean sartu bezin laister non ikusten dituan Anton Zurrut eta Joxe Ogi. besteak atarian. Ta au esanda bat-batean Fransuá aulkigille prantzesa gogoratu zitzaion. prantzesari barrenen zebilkiona aitortu-bearra. bada Madalen zerbait geiago esateko gogoarekin gelditzen zan beti. Une batean gelditu egin zan Madalen: atzera-aurrerako artan geldik egon bear.

non ikusten duan Anton Zurrut bakarrik Plaza Berriko beste aldean zijoala.. Ordea. mukizuak azala irakurri ta Kurrutako —Madalen-ek ez ikusi— aurretxoan zijoala ¡ez zion ba' Kurrutako-ri karta eman! © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. arratsaldean berriro kaleratzeko aukera izan zuan. Ajola gutxi areri.susa-literatura. non. Madalen-ek ere eskaratzean gora iñolazko abiadura artu zuan.2010 22:05:03 ..susa-literatura.com http://www.Agustin Anabitarte .Donostia joan zan kartari estu-estu eginda. Batbatean mukizu deitu ta bi piko emanez.12. eman zezaiola arako ari karta ura ta eman bezin aguro iges egin zezala ezer galdetu ez zezaion. eskaratz-atean zegoala. Ta ez ori bakarrik: bada-ezbada karta berekin artu zualarik.htm (4 of 4)14. Katalin-en oroimena gogo txarrez zetorkiola. Ta mutilla abiatuta.com/emailuak/anabitarte/dono21. ta ez ori bakarrik.

Ikus Maalentxo Sarobe-k neretzat egindako karta au.2010 22:05:04 . baldin leenik arek neri iskribituizatea utsak arrituta ez ba-zauzka. ¡Berak baizekian Madalen neskamearen berri! Ta Kurrutako izketan gogotik ari zala. Onelako auziak geienetan erabaki nezazkike nere alde. dio emen berriz. ez nau arritzen. Kopeta eskuarekin jotzerakoan itxura kendu zion Kurrutako-k ezer igarri ez zezan. iñoren laguntzarik gabe. Xanti-k edan zuan geiena. zuk agian par-algarak uste zenituanak. zuk nik baño letra tankera politagua izango dezu». —Len ere zuri eskerrak emanik nago. neskak askotan obe-ustean txarki egiñak egiten dituzte. bai.com/emailuak/anabitarte/dono22. Kurrutako guztiz arrotuta azaldu zitzaion Xanti-ri. «Noski. «don Amalio» izenik jarri gabe «Signor Çurrutaco» jartzea otu zaio. Orrek ondatu nau. zion: —A. Gai onetan oker bat izan det oraindaño: ni neroni naizen baño nere burua gutxiagotzat egitea. Ta au ere oar geiegi egin gabe bere alde artu zuan. ¡Aren letra zatarrak! Idazkera prantzesena zan. ¿Zer arrano izan zitekean? «Signor Çurrutaco?» ¿Nork jarrita? Ez Maalentxo Sarobe-k idatzita.12. ¿ori ez al da gauzak bear bezela egitea ta biotzeraño zuzen joatea? ¡Ta oiek guztiak Maalentxo Sarobe bezelako neska batek neri esatea! Arretaz irakurri beste au: «Zuek biyok ikusi zaituztenian. Orduan Xanti-k karta azalaz jantzi ta Kurrutako-ri biurtuz ala esan zion: —Orra nere bostekoa bete-batean eta zure egiteko aundi au jaitu dezagun. Ikusi emen (erderaz zegoan idatzita) «egin izan dizkitzutan irri gozuak». nik biyotzbiyotzez eskartzen nizkitzuenak». Irakur ezazu guztia. Alkarri «arratsalde on» esanez ta lengo ika aritzea aztuta. baño arazo onetan ni neroni. ¡Ta gauzak zer diran! Maalentxoren arazo au ain erreza ikusten detala ¿ba'al dakizu jaso aundirik ez diotela ematen? Ikus ezazu bere izena —karta zabaltzen lagunduaz esan zion. Kurrutako-k «Xanti» deitu ta orrez gañera sakelatik paperezko bat atera ta arekin etortzeko esaten zion.susa-literatura. ordea. agidanean nik prantzesez dakitala jakiñan gañean dagoalarik atsegin geiago emateko ustean egingo zuan. burua atzera eginda alkarri begiratu diyogunian». Elizegi-enean zerbeza-botilla aundi bat eskatu zuan Xanti-k eta naiz Kurrutako berritsua egarrituago egon. Azkenik karta ura bereari «bai» erantzunaz zetorrela erabaki zuan Kurrutako-k. Ta «Madalen» izenpena ikusita bat-batean asmatu. Ta Bretxa-n sartu ziran. Danetara ere letra politagoak egin zitzakeala uste nuan. bada xankameak muxin ez http://www. Xanti. ni seguru ta zu kezketan. ba'dakizu. Xanti. ixil-ixilik.Donostia XXII Kurrutako ebainduta Arrandegi-ko ondoan. «zure nereganako begiratu xamurrak. Kurrutako-k dei egin zion Xantiri. Ez-ustekoren bat zebillela usmatu zuan. berriz. orra Erregesoro-ko egun artako topo-aldia. biak San Juan-kaletik zijoazela. Ni. Ez zegoan egiña damutan.htm (1 of 4)14. Elizegienean zerbeza-bonbilla edatea eskeñi ezadazun eskubidea ematen dizut.Agustin Anabitarte . ¿Nik nola esaten nizkitzun igande artako mezaren ondorengoaz? Ona emen egia berak esanda. bakar-bakarrik asi izan banintz ere berdiñeko ondore ona izango nuan. Orrek zerbait mindu nau. Maalentxo politak «San Vicente» jarri bearrean «Santa María» jarri du.

susa-literatura. tokirik ez uzteagatik. baño beranduegi ibiltzeagatik ainbeste neska eder joan zitzaizkiola txinistuta. bildurrez ba-zan ere. oraintxe dezu abagune eder-ederra: zoazkie ta zu mutil eratsua zeranez geroz. baño baldin nere itzak kalterik egin ez lizaizutekela uste ba-dezu. Orain Xanti-k itzegin eta Kurrutako mututu. zure karta artu http://www. bada. baño ez zuan Xanti ikusi. Ta edan-ontzia gora zeukan batean. bi neskak exerita aurrean. karta ura Kurrutako-ren eskuetara nola etorri izan zitekean bururatu zitzaion Xanti-ri: «Zurrutako» deitzen bai-zion Madalen-ek Anttoneri. baño ez ikusten. Ta Xanti-ren esana gogoratuta asi zan pixka bat Maalentxoren utsunearen aldera bear baño lenago aldatzen. orra non aurrez-aurre beti bezela Kontxexi ta Maalentxo azaldu ziran biak alkarrekin. Ta Kurrutako. Ordea. Orrez gañera Kontxexi-k galdetu zion: —¿Ori al zeneukan esateko guztia? —Ez. Maalen —ta Kontxexi esatea aztu zan. atsegiñik ematen ez zion edariari indar aundiz bultzatzen zion pitin bat sartzeko. ta bi mutillak Elizegi-enean. aguroegi ez zala ibilli bear. —Baño. ateratzerakoan. Xanti egon bear zuaneko aldera begiratzen zuan. Xanti. Sonbrero-kentze izugarria egin zien. abiatu zan. Neskak parrez asi ziran. Ez ba' esateko geiago etortzen eta gero ta larriago gure txaldana.com/emailuak/anabitarte/dono22.12. beste aldera begira. Irria ere bai.2010 22:05:04 . Iritxi zan bada neskaen tokira.Agustin Anabitarte . ez gaitu iñoiz asetzen». Zer geiago ezin esan gelditu zan Kurrutako. Karta aibesterañokoa ez zala esateko gogoa etorri zitzaion. Beraz. neskak zuk diozun bezelako karta egin —eta nik orobat diot— ta «aspertuko al aiz» utzitzea ondo dagoanik. Ez ezazula abagune eder au galdu. —Esaiozu karta artu dezula —zion oraindik Xanti madarikatuak lertzeko zorian. Asi zan bada zein pozarekin ikusten zituan esaten eta maiz xamar izanagatik ez omen zituan nai ainbeste ikusten. Maalentxo. Ez uste.htm (2 of 4)14. —Nere esanen bearrik dezunik —zion Xanti-k— ez det uste onuzkero. Kurrutako-k zerbeza pagatuta. Beranduegi ibiltzeagatik. noski. baño ezagun zuan xankoak dar-dar zeuzkala. seguru nago —eta zu ere uste ortakoa izango zera— ¡amaika neska eder joan zaizkitzu! Orain beste esku batek artu zuan kandela. Bretxa-ko bankuan exeri ta beren arteko kontuetan asiko ziran. —¿Eskua emango al diet? —galdetu zuan Kurrutako-k burua atzera eginda. itzegin eta zeorrek igarriko diozu Maalentxo-ren ondoan exeritzeko aukera noiz daukazun. «Izan ere gu alakoak izaten gera: ona ba-da. abaguneak «sobra» izango zituala. len Kontxexi kendu zion bezela ea orain Maalen kentzen ote zion. berriz. Zure txanda da orain.Donostia egiteagatik. —Arratsalde on. neskak igarrita oso poliki alde artarako mugitu ziran. Elizegi-eneko barrunbean parrez zoratzen. Nere ustean —ta zurean agidanean ere bai— neska zu beregana joateko amorraturik dago. ba'neukan Maalentxo-ri zerbait esatekoa. ¿ez al dakizu ni Kontxexi-rekin asarre nagoala? ¿Edo nai al dezu exeritzeko garaian ni Maalentxo-ren ondoan jartzea? Onoko onek zirikatu zuan geiena. bakarbakarrik zenbat dezakezun oraintxe ikusiak gaude karta orrekin. baño gero bereala lasaitu. —¿Biok ez ote giñake joango? —galdetu zion Xanti-ri. Alegia. gizona. Neskak lenengo aldian izutu ziran. Elizegi-enea atzean zeukatelarik. larritasuna sortu ta mutil gizajoak berebizikoak ikusten.

amorratuta zion. —¿Zer karta ta karta-orde? —galdetu zion Maalentxo-k izututa. ain goza-aldi ederra eman didazu ta ¿zergatik nai zenuke nere zoriona —zu bai-zera nere jabea— nere zoriona ondatu? Karta egin ba-didazu ¿zergatik ukatu? —¿Nik zuri karta? ¿Uste al dezu txoratuta nagoala? ¿Ala guztiak zu bezalako txoroak gaudela? ¡Naiago nuke Txina-ra joanda bazeunde! —¡Baño Maalentxo. «baño. —Maalentxo polit'ori. —¿Orrek ostu? —Madalen-ek. karta egin ziola ta bera Plaza Berrian barrena zijoala mutil bateri eman omen zion berari eskuratzeko. Madalen aurretik. Antton ere etorri zan. Beraz.12. —Ik. Orain arte neskak parrez aritu ba-ziran. alako batean ia bota zuan zilipurdika. Antton-ek asieran ez zuan txinistu kartarik egin zionik eta txantxetan ari zala uste. etxerakoa artu zuan eta Elizegi-eneko aurretik bear baño azkarrago zijoala. Kurrutako zuri-zuri eginda. nik? —ta bi neskak altxa ziran. —esan zion— nik es diñat es irerik es iñoren kartik artu. Madalen-ek Anton Zurrut topatu zuan. Asten da Madalen arengana korrika ta.com/emailuak/anabitarte/dono22. itzik atera ezin zezakeala. nere adiskidetasunik xamurrena zuretzat izango da. Bion artean izutu zuten. baldin Antton atzean egon eta zutik jartzeko ondoena jo zezakean tokian. ostiko bat bete-betean jo ez ba-zion.htm (3 of 4)14.. Antton. noski. artean bene-beneko karta egin omen zion.Agustin Anabitarte . Kartan jarri zuana esatea nai ba-zuan galdetu zion.susa-literatura. Antton-en erantzuna jakin nai bada.2010 22:05:04 . «¡Nere bi piko gozuak!» Bai ba'. neska. Lotsatuta ba-zan ere alderatu zan eta arritu zitzaion iñori ez egindakoa berari bakarrik egin eta ain nekezko kartari ez batere jaramonik egitea. Ta eroriko zan nerekiko. Ta gañera es diñat txinisten ¿nois ikasi unan ik iskribitzen? ¿Ta serk eman din kartak iskribitzen aritzeko?» Madalen-ek baietz. emen bai-daukat zuk egindako karta! —¿Nik. Ta bertaratu ta non ikusten duan Kurrutako bere karta Maalentxo Sarobe-ri erakutsi naiez. —berriz ere— etzenduela artu?» Madalen oso samurtuta ari zitzaion. «¿Baño egiya al da. —Bai. —Bai. Bretxa-ko aldean. Ta berriz ere mutillarekin asi zala non ikusten duan mukizu berbera an aldean zijoala. Santa Ana-kaleko muturrean. oso ondo arkitu ditut zure esanak eta. norbaitek barrendik kanpora zankoa http://www. ¿Zergatik zan orren mukerra berarekin? ¿Zerbait gaizki egin al zion? ¿Ez al zuan beti ongi artu bada? Esan zezaiola zer iruditu zitzaion gaizki.Donostia detala ta eskerrik beroenak demazkitzutala. «Oraintxe bertan txiki-txiki egingo nuke topatuko ba-nuke». ¿nun daukak nik emandako karta? —besotik min emateraño elduta esan zion. oraingoan ederki asarretu zitzaizkion. ez bai-naiz ni beste asko moduzko mutil txoroak bezela. —¿Orrek lapurtu? —Antton-ek. Abiatzen dira. Kentzen dio karta eskutik eta «lapurra» esanaz eltzen dio txamarratik eta berebiziko astindua emanaz. bi piko eman omen zizkion mutillari. Madalen gero ta maiteago ari zitzaiola. granuja orrek. Nik ba'nekian zu biotz oneko neskatxa ziñala ta ni bezalako «gazteari» —ez nik esateagatik— abegi ona egingo zenidala. Ta bere burua miñatik libratzeagatik mutillak erantzun zuan: —Orrek kendu zidan —Kurrutako erakutsiaz.

azkenik zer paregin etorri zitzaien. Xanti zan.susa-literatura. Bretxa-n jende asko bildu zan.Agustin Anabitarte .susa-literatura.htm (4 of 4)14. ¡Kurrutako gizajoa! © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.Donostia atera ta beste ostikoa jo zion.12. azkarrari uztea otuko ba-zitzaion ere. Ta Kontxexi Araneder ta Maalentxo Sarobe izututa ibilli ba-ziran.2010 22:05:04 .com http://www.com/emailuak/anabitarte/dono22.

Nekezkoa ba-zitzaion ere. ¡Aiek umore onekoak! ¡Aiek jolas-zaleak! Ta umore onekoak ziralako «kaxkariñak» esaten zieten. Orduko Donostia zer zan jakin ezazun. ¡Lanak eman dizkit seme onek azitzen! Ta kalera txapelik gabe atera ez dedin. Ori zan nere erria: erri maitea. antza obea emango dio. egiñaalak egin ditugu. Donostiarren izakera berezia askotan aipatu izan dute. beatztarteetatik iges egin zien. doi-doi etxetik ateratzen ba-zan. Txomin nor zan eta Kandi nor jakiñik.susa-literatura. Kandi ari zitzaion Txomineri: http://www.com/emailuak/anabitarte/dono23. Ta urrena etorri zan eta urrenaren urrena ere bai.htm (1 of 3)14. lepoan aztarnen bat edo miña gelditu balitzaio. teatrorik politena. Ta jolaszaleak ziralako makiñabat jai eder antolatzen zituzten. kopeta erriko arrietan egindako aundituaz josia izan eta izuri esanbearrak buruko ariak naspillatuko al zizkigun ba'! Orra. artean Kandiren antza bera ¿ez al zitzaion galduko? Gure irakurleak. urrengorako oso gaituta zeuden. berak maite zuana etxetik kanpora ibilliarren. Egia esan. Alaxen jostatzen ziran donostiar alaiak. Donostia ederra. ordea. zer gerta ote zitzaion. ba'zituzten bertsolariak. Ba'zituzten musikari bertakoak. aren berririk ezta batere. zerbait lortu degunaren ustea daukagu. An ez zan beste erriko usairik: Donostia-n Donosti. Ez da ba'arritzekoa ainbeste erbesteko ango jaietara joatea: ba'zekiten-eta an arkituko zuten eztia beste iñon topatuko ez zutela. Txomin eta Kandi ezkondu ziran. Txomin ere arrituta ibiltzen zan. Kaiolatik atera nai ez duan txoriñoa esan zitekean. ¡Zenbatetan ez zitzaion Txomin-eri Kandi-ren beso-botatzea irudibiatu!: nola edo ala izan ba-zan. nere biotzeko kutuna. eman dezaiodan bukaera. Santa Klara-aldetik. Ta ezkonberritan bein Gaztelumendian gora egurazten zijoazela. ez esan. ¿Ta zertarako guztiak esan? Gañera.Agustin Anabitarte . Orduan Txomin. ez zuten besteaganako geiegizko zaletasunik erakutsi. Gu mami-mamiko donostiarrak izan. bildur giñake. Bein ba' alkar ikusi zuten. zintzilik gelditzeraño lotu ba-zitzaion. bada. irakurlea. ba'zituzten teatrolariak. aiek tajutu. Iñolaz ere iñon arkitzen ez. ordea. Txomin-ek ez zuan. Gure opilla etxean egosia. ez besteak. eskaratzako egonaldia gogoarazi zezakean ezertxo. Baño ikustaldi arek poz berria ekarri zien. Ta ikustaldi aien berri eman bearrean. naiz ateak zabalduta egon eta askatasuna maite. ba'zuten erria. pozik egongo zan egi-antza aundiagoarekin. atzerako kontuakin ari gera ¡urtebetez geroztikako berriak bai-dakizkigu! Bai ba'. Oraintxe zorionaren jabe egin ziran. urrengo batean lotsagarrizko ura aztutzat utzi zezatekean. besteen gauzetan argi ikusten baida. Txominekin eskaratzean izandako egonaldiak lotsatuta zeukan Kandi.Donostia XXIII Azkena Ori dezu. non ote zebillen. Aste ta asteetan ez zuten Txomin donostiar jatorrak eta Kandi-k alkar ikusi. antolatu esatea gauza bat da: aiek sortu. irakurlea. «Donostia».12. Donostia bakarra munduan: ori bera ta ez beste. an egon bear. eztia non ba'dakigu. ez egin. erre-beroa errapetik edan.2010 22:05:05 . adiskidea. ¿Egia ote ala ametsa? Bi besoetan eukitzea uste ta esku-utsik arkitu. aiek egin. Ez batek.

2010 22:05:05 .susa-literatura. «Ango zokoak ezkonduz geroztik garbitzekoak. arkaitz artan egin nuen. berari «Poltxa» jarri zioten izena. Kontxexi-rengana joan zan. Ederki irabazita zeukan neskak. bankuetxe jabearen alabaren aldera erori zan.. aundiagoak errez berdintzen zituan. iraunkorra. «Nere andreak kamisa zarra. «Txardin-berri»-enera ezkondu zan. Ta Xanti-ri biotz-aldiak eman zionean.12. erortzekotan..Donostia —. gaitz erdi. http://www. Anton-ek ezkontzara bi alaba eraman zituan. Joxe Ogi-k ez zuan andrerik artu. Ezkondu-berrian. beraz. baño erori. Artazkero ala bear zala ta lepoa makurtu bearko ziola uztarriari. Beraz. oñez. Baita Anton Zurrut eta Madalen ere. Gauez ezkondu ziran. ango burnibide berrian urpeko lanez zubi bat egiten. berea balu. Ez zan nolanai erori. emakumeengatik esaten zituan guztiak egiak ziran. Xanti-k uztarpea atsekabez ikusi zuan. ba'zekian-edo zer ikusi bear zuan. Xanti Zalakain eta Kontxexi Araneder ere ezkondu ziran. ezerrez. kearra baño beltzago dauka garbitutzeko alperrez.htm (2 of 3)14. Kontxexi Xanti-ri zaletu zitzaionetik. «Aukera daukanak nekea berekin ¿nork egingo ote du portuna nerekin?» Amagiarrebak suiaren poltxa maiz aipatzen zualata. Ez zuan Xanti-k lan aundirik izan. bakallu platera apaldu ta urrengo goizean Antton bakarrik atera zan etxetik Miranda-ra. Ara Kurrutako ere ezkondu. Ordea. Ba'dakigu Erregesoro-n begitarte ona egin ziola. Maitasun epela zeukakionarren. Bere ustez. Xanti menderatzalea menderatu zuten.. emen orain arte aipatu ez ditugunak.Agustin Anabitarte . ezkondu ziran. zuk estropada irabazi zenuen egun artan bertantxe. bein galtzak artu ta emazteari eman omen zizkion: —Ar itzazu —esanaz— gero ere zeorrek jantziko dituzu-ta. Ezkontzeko garaian. mutillaren erdeñuagatik. ezin ba' ukatu barrenen zebilkiona. Arazo onetan ez da naikoa nai ez izatea ala akiakuluak jartzea.com/emailuak/anabitarte/dono23.» Kurrutako gizajoa beti iraulka ta azkenean ukullua jo zuan buruarekin.. bere aldera egon zan beti.» Edo-ta.ta zuk bakarrik dakizun nere belauneko orbana.

htm (3 of 3)14.com http://www.2010 22:05:05 .susa-literatura.susa-literatura.12.Donostia © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.Agustin Anabitarte .com/emailuak/anabitarte/dono23.

susa-literatura.Agustin Anabitarte .com http://www. Enrike Zabalak.htm14. haren obra gehien aztertu duena Juan San Martin izan da. 1998) "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. Agustin Anabitarte Irazuri buruz.12. "Augustin Anabitarteren idaz lanak" (Gipuzkoako Aurrezki Kutxa. «gauzak arin. 1979).Donostia ANABiTARTERi BURUZKO iRiTZi KRiTiKOAK «Nobelagile aipagarri. 1986).2010 22:05:06 . idazle donostiarraren obra guztia biltzen duen liburu mardula. 1986) — Seve Calleja "Haur literatura euskaraz: Lehengo irakurgaietatik 1986ra arte" (Labayru. «euskal idazleen artean ezezagunenetakoa izango da ziur aski Agustin Anabitarte». beronen ardurapean argitaratu baitzen «Augustin Anabitarteren idaz lanak» (Gipuzkoako Aurrezki Kutxa. — Juan San Martin Hitzaurrea. inolako zalantzarik gabe.susa-literatura. otzan era erraz kontatzen» dituela dio (Euskal literatura alfabetatzeko. aldiz. Baina.com/emailuak/anabitarte/anab02. 1994) — Koldo Izagirre / Xabier Mendiguren Elizegi "Euskal literaturaren antologia" (Elkarlanean. Argitalpen horretako hitzaurrea ere ekarri dugu orriotara. Gotzon Egiaren ustetan. Anabitarteri buruzko iritzi kritiko arrazoituagoak argitaratu dituzte Seve Callejak alde batetik. eta Koldo Izagirre eta Xabier Mendiguren Elizegik beste aldetik. idatzi zuen Ibon Sarasolak bere Euskal literaturaren historia-n (1971). Agirreren pare agian».

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->