P. 1
Donostia - Agustin Anabitarte

Donostia - Agustin Anabitarte

|Views: 49|Likes:
Publicado porarkisparky

More info:

Published by: arkisparky on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2011

pdf

text

original

Sections

Agustin Anabitarte

AGUSTiN ANABiTARTE DONOSTiA
1932an argitaratu zuen Agustin Anabitartek Donostia nobela. Euskaltzaindiak antolatutako Schuchardt Saria irabazita, Euskera aldizkarian zatika argitaratu zen aurrenik eta liburu berezituan ondoren, Editorial Vasca-ren eskutik. «Irakurgai» bezala aurkeztu zuen liburua Anabitartek berak, eta hiru urte lehenago argitaratutako Usauriren «anaia laztana» zela zioen. XIX. mende bukaerako Donostia nolakoa zen azaltzea izan zuen helburu, eta horretarako prosa arinaz gozatutako fikzioa eraiki zuen. Argitalpen haren 70. urteurrena aitzakiatzat hartuta, Donostia nobela eskaintzen dizugu osorik, Anabitarteri berari buruzko hainbat xehetasunekin batera.
"Agustin Anabitarte" orrialde nagusia

DONOSTiA AGUSTiN ANABiTARTE
q

Donostia
(Iragurgaia, 1932) r I. ¡Donostia! r II. Santomasetan r III. Plaza Berria r IV. Anton Zurrut eta Joxe Ogi r V. Kaiean r VI. Bego Donostia r VII. Xanti menderatzalea r VIII. Goiz artan... r IX. Txomin-en itzaldia r X. Donostian Donosti r XI. Asteleniote. Zanpanzart r XII. Gari-pillako txoria r XIII. Sasian zarata r XIV. Santo Domingo-iturrian r XV. Biotz-nekea r XVI. Patroia r XVII. Estropada r XVIII. Udazken-egun batean r XIX. Bretxa-n r XX. Txaldana r XXI. Txoralda r XXII. Kurrutako ebainduta r XXIII. Azkena

www.susa-literatura.com

q

Anabitarteri buruz

http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/14.12.2010 22:04:41

Agustin Anabitarte - Donostia

DONOSTiA
Joan dan mende-atzenean Donostia nolakoa zan (Irakurgaia) —Bigarren ageraldia. Ikutua— Augustin Anabitarte Schuchardt-saria, 1931

"Agustin Anabitarte" orrialde nagusia

www.susa-literatura.com

http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono00.htm14.12.2010 22:04:42

Agustin Anabitarte - Donostia

I ¡Donostia!
gerratea bukatu zan. Txomin donostiarra Ernani-ko aldapan gora zaldigañean zetorren. An, atzean, gelditu zan Ernani ta Ernani-ko kartzela, Txomin ain luzaroan egondakoa. Pakearekin askatasuna eman zioten eta Txomin eta zaldia alkarrekin ixilik zetozen. Zaldiak eup egin zuan; nekez ba-zan ere, aldapa gaitza menderatu zuan. Zaldunak eta zaldiak atseden artu. Gaña azpiratu zutenean goizeko amarrak-aldea izango zan. Eguzkia goi-xamar zegoan. Goizeko intza ezereztu zan; baño gerizpeak oraindik busti-antzekoak zeuden. Eguzkia itzalari ondotik zijoakion, orpoz-orpo, eta arrapatzen zion puska beltza zuria biurtu. Bideko usai gozoak lilluratuta zeukan gaztea. ¡Aspaldian ez zuan orrelakorik aitu! «Nagoan, nagoan», zion. Kartzelako itzalean oituta eguzkia biziegia zitzaion. Txomin-ek Gipuzko-ko zati eder ura ondo ikusi nai, ginballa kendu, zapi zuriarekin kopeta legortu ta... exeri zaldi gañean. Zaldiak, bide ertzean, kosk egiten zion belarrari. Zaldiek lepoa luzatzen dutenean, lengoa alako bi dutela ba'dirudite. Amairu illabete egin zituan Ernani-ko kartzelan eta, etxera zetorrela, etxekoek ez jakiñagatik, ez zuan nai azkartu ibil-neurria. Bide artatik beretik ekarri zuten aita karlista zualako beste aitzakirik gabe. Txomin Hasparren-en zan gerratean. Etxeratu naiean Sokoan Santander-eraño zijoan ontzian sartu ta Donosti-ratu zan. Doi-doi aita gazteluan giltzapetuta zegoala jakiteko beste betarik ez zuan izan: aita gaztelura, semea Ernani-ra. ¡A zein ikuste ederra goi artatik! Bularra ta biotza zabaldu zitzaizkion. Mendi galantak dantza ikarragarria zebilkiten: zerua jo ta makurtu, alkarrekin topo ta altxatzen ziran: batzuk zuzen, besteak okerka, urrenak atzekoz aurrera. Atzenean ikusmena tinkotu ta bat-batean gelditu ziran guztiak: erpiñena Mendizorrotz zan, lasaiena Arratzain, bakarrena Buruntza... Zaldiaren atze-aurrerakak loarazi lizaioketen. Orain ikusten zituan mendi-betik goraño alkarren atzetik arbolak laisterka; beste tokietan, alkarren ondoan geldik, batzarra artuta zeuden. Ikusmena geiago garbitu zitzaionean, arbol batzuk mendian gora bide erdian gelditu zitzaizkion, oker-oker eginda, ta beste batzuk, bakarka, bidea galduta bezela, atzean. Orduan ederki oartzen zituan belar ta lurgorriak, sasi ta oteak, baita ere salto batean eguzkitatik itzalera abiatzen zan beko erreka jostalaria, bide-ondotik atzera zijoazkion lili zuri, gorri, kolore askotakoak. Tarteka-tarteka, arnasa sendo artuta, Txomin-ek osasungarrizko aizez bete-bete egiten zuan bularra... Daka-daka, Txomin etxealdera... Bide zabal artan eguzkiak gero ta geiago jotzen zuan. Zaldiagana zetozen euliak arpegi-ondotik zebilzkion Txomin-eri. Oriamendi eskubide-aldean ikusita gure Erri gaxoaren istorio tristia gogoratu zitzaion. Euskalerriak kemenak oparo eman izan ditu, bearrezkoak izan eta gañezkakoak ba-litzaizkio bezela. Mendi onetan bertan euskaldunkarlistak ebain-ebain egin zituzten ingeles eta portuges soldaru zarrak. Mendian beera segika, soldaru-talderik ar zezakean juliparik gogorrena, mingarriena, artu zuten. Orduan ez ziran izan euskaldunenak metak eginda pillaka erre zituzten larru zuriak.

Azkeneko

http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono01.htm (1 of 3)14.12.2010 22:04:43

Soldaruen oñatzak oraindik ezeztugabeak. Donostia-n iru tontor dira: Txubillo-mendia. Zaldia zankoak aurrera ta burua atzera zijoan. Baño erri-kaskoa urruti xamar bukatzen zan. zakur bat burua ta isatsa ezik http://www. iruron artean itsasbarrena dago. Baño Ariin.12. Gorputzari ikara eman zion eta eskua burura zeramala zaldia berez gelditu zan.2010 22:04:43 . Pillaka zetozen merkatari karraxizaleak. Ordea. amets-iturri gozoa. Donostia aldean daukanean. Irakurleak ere ikusi beza Txomin-ek ikusi zuana. Gaztelumendiaren atzean. Santa Klara-ugartea (orduan doi-doi ugartea) ta Gaztelu-mendia. esan degunez. Txomin donostiarra Aldapeta-n beera asi zan. Txomin-en zaldiaren gisara. Baserritar merkatariak ba'zetozen Donostia-ko merketzatik etxe-aldera. Donostia aldean zegoala jakiteak ere bai. lokatzak utzi ta bide-baxtarretik poliki asko zetozen anka-azpian artzen zutena ondaturik. kaxetak. biotza lasaitu ta zoriona gañezka etorri. Gaztelumendiaren atzean. Ta andik pixka batera Txominek zutitzea egin zion gerriari ta erria aurrean ikusi: ¡Donostia! Txomin-en biotza pil-pil asi zan. Txubillo-ko argi-etxe zarrak Donostia-ondoko tontor erpiñenatzat erakusten zuan bere burua. eztitantoa. erria an eta San Martin emen. astoek. ariin. Aboa biotz-arazoen aterabidea da. "Lazkano"-baserriaren ondotik ba'zijoazen. Andik Aldapeta-rako zelai zabala zegoan eta Aldapeta-ren oñean San Martin-etxadia. sasietako adarrak orduantxen banaka zuzentzen ari ez ote ziran.Donostia Azkeneko gerratea bukatu-berria zan. pozik eta auzoko kontuak esateko gaituak. atzetik eta aurretik jostatzen ari ziran poxpoliñak ziruditen. Txomin gogoeta illun auekin zegoala. sorgin-marama. Itsasoa beera ta gora. Ernani-tik Donosti-rañoko bidea lenbizi igo egiten da Ernani-tik gora. Amabiak ez ziran urruti. Irutxulo maitagarria. Hirurzun zaarra. Norbait ezkutatu edo galdutakoan jakin izan degu zenbat maite genuan.Agustin Anabitarte .. ene biotzeko kutuna. Asibidez. Txomin-eri arritu-itxuran begiratzen zioten. urrezko pinpilinpauxa. gero mendigañetik joan eta. Donostia.htm (2 of 3)14. Beraz. urrezko ondarra ertzean. Ondarreko kaxeta zuriak diz-diz egiten zuten eguzkitan. Txomin egiazko donostiarra izan eta jaioterria ikustean barren guztia muñetaraño alaitu zitzaion. Ayete-n barrena. Txomin erriari iñon diran xamurkeriak esaten asi zitzaion: «Kantauri-ko pitxia. Donostia kanpotik ikus dezagun. Egun artan udazkena aldean zegoan. Geroxeago «Muntto» baserri-ondotik zijoazen. Easo ederra. Oraindik ere sutauts-usaia nabari ez ote zan. zaldia belarrez aldatzeagatik. beraz.susa-literatura. Tankera artan. Donosti-ureta. diru-meta. «Benta Zikin»-dik eta Mendizorrotz-tik danbagiñen kea ikusten zala esan zitekean. lili txuria. allaatu nintzen Donostin. asto-gañean ala bestela aldamenean. Esan bear deguna da merkatariak amaiketakoa eginda etortzen zirala. asto-zaiak beste ainbeste. Zortzina ta amarnako asto-taldeetan pasatzen ziran.com/emailuak/anabitarte/dono01. arriak agiñak kendu ba-lizaizkio bezela. poxpolin jostalaria. herria. jabearen gogoa egiteagatik baño. ba'zebillen tarteka ta bestetan belarra jan. 1813garren urtean ainbat izkillu-su egiña. Aien oju ta berriketa biziak zerbaitxo ernaitu zuten Txomin. ala mutillak oñetakoak bustitzen. Urumea-ko erregiña. Orra. «Pintore»an azaldu zan. buru-utsik. izar dizdizaria.» Txomin gizajoak begiak busti-busti zeuzkan. Aldapeta-n beera jetxi.. gero barrenen arituko gatzaio-ta: irakurgai onen bukaeraño ori izango degu geren bizitokia. Ura ondotik pasata burua biurtzen zaldunari.

San Martin-goia ezkerrera ta San Martin-bea eskubira. Ta oso gutxi zala karlistak Mendizorrotz-tik bidalitako aleak itsasbarren-gañetik aizea txistuka urratu ta tarteka lertzen ziran.Donostia lurpean sartuta bezela. Ekaitz-egunetan ontzi bat baño geiago apurtzen zala bide.com http://www. Geztelumendia moallaz inguratua. Plaza polita ere ba'zuten. Beraz. ez len bezela. burua erria litzake ta isatsa. bildutako egurrarekin zenbait etxe egin eta bertako Zezen-Plazak bear zuan egur guztia izan zuten.. Txomin San Martin-go ildegiaren ondotik zijoan. Donostiarrak atera zitezkean noiz-nai erritik kanpora. Etxekalte.htm (3 of 3)14. Eskotilla-kaleko ukullu batean zaldia utzi ta etxera abiatu tan Plaza Berrian bazkaritarako garaian. Atzokoa zan kanpaiak jo ta donostiarren kaleetan baztarreratzea. bea ta bizitza bakarrekikoak geienak.. erriak kopetan min-izan eta bein sendatuta lotallua bota izan balu bezela. Donostia-n ingeles.. Donostia-k ongi elkartutako etxe ederren aurrea erakusten zuan.12. moallako atea itxi ta San Martin-era etorri bear izaten zuten lotara.com/emailuak/anabitarte/dono01. San Martin-etxadia. Erriak guda gogorrak izandako itxura zeukan. gañean gaztelu zar aundia. Ezin ba'gibela estua izan sanmartindarrek. Brokolo ta zenbait zurrutzale ospetsuak.. Batez ere arrera onekoak ziran eta kaletarrak bezin atsegiñak. San Martin-go Sebastopol-en ibiltzen ziran Ixkiña. Bereala zelaian zan eta Erregesoro-tik barrena errian sartu zan Plaza Zarretik. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. Erri-inguruko moalla aundia.susa-literatura.2010 22:04:43 . edo-ta. erria bat eta San Martin bestea. Sanmartindarrak jende alaia zan eta erritarrak baño borrokalari obeak. makiñabat jai ta aurreskuak egiten zituzten. bazkari on baten ondoren erriak gerria lasaitu balu bezela. prantzes ta portuges gudariak askotxo ibilli da guda gogorretan. etxe-arteak ere zabalak.susa-literatura.Agustin Anabitarte . Naiz guztia Donostia izan. orduan urte gutxi zala txirtxildu zuten. San Martingo etxeak lasaiak ziran.

Erle amorratuen gisan zebiltzala esan degu ta alaxe zan. Geienak nolanai jarriak zeudela. baserritarrak eta kaletarrak. aurrez-aurre. Baserritarrak pillan ikusten ziran tokietan. Saltzalea «asto» ta «kankallu»-ka asten zitzaion zijoanari. akulluak. Santomas-egunean urte guztian aurreratutako diruak eltxetxotik atera ta.htm (1 of 3)14. Santomasegunean baserritar asko etortzen zan Donosti-ra ta.12. atxurrak-eta aldean egongo ziran. kuarto ta txanponak —edo gastatu nai ez zituztenak. parrez. irtendako tokian azaltzen ziran. Arkupearen parean zegoan bide erosoa. Neska lirañak.2010 22:04:44 . oialak eta etxerako bear izaten diran gauza asko saltzen zituzten. irria ezpañean. ¡An izaten ziran karraxi ta algarak! Dendaedo ziralako aiek. gaztañak ezik. Neska-mutillek artzen zituzten ardit. zerbait geiagorekin. zabaldu. makillak. Plaza osoa mota askotako saltokiez betea zegoan. Etxekoandreak goizean egiten zuten erostea. kapusaiak. ontziak. guztiak Plaza Berrian biltzen ziran: an izaten bai-zan iru eguneko peria..susa-literatura. amak bakoitzari ekartzen zion peria. baldin erosleek guztia ikusi naiez atzeraka batean ibiltzaleekin istillua jartzen ez ba-zuten. jostatzeko ez besterik jaioak zirala ematen zuten. Gazteek txibilitoak eta koskabilloak erosi ta geiago eziñean Gorra gaztainsaltzalea «ernegaziko» zuten. bestea berriz. jostalluak ezik. Orduan izaten zan —orain ere bai— etxeko neska-mutilleri jostalluak eta goxoak ekartzeko eguna. beintzat— «eltxetxoan» gordetzen zituzten: lau txanpon. baserritar sendokote batek. ustegabean. karrakelak eta lapak ojuztatzen zituan. kaletar nexka mexka baten ondotik joan bear izaten zuan. Teresa Boba-k «panpoxo» ta «panpoxa»-eri pastelak eskeñi. Ume eder bat ikusi nuben Donostiya-ko kalian.Donostia II Santomasetan Erle amorratuak bezelatsu zebillen jendea batetik bestera Plaza Berrian.. Batzuetan. Bestetan. maiz bean jo ta gañeko ontziak itzulipurdika erortzen ziran.Agustin Anabitarte . Gorra zeritzatzen gaztain-saltzale emakumeak. Donostiar neska-mutillentzat ez zan urte guztian Santomas-eguna bezin zorioneko egunik. Txomin-en etxea Plaza Berriko aldetik bigarren bizitza zan eta Ikaz-kale aldetik http://www.. lanpernak. Egaztia —kapoia batez ere— erruz ikusten zan. aizkorak. zamarrak. zazpi kuarto.com/emailuak/anabitarte/dono02. «denda arrayua jarri dezutena».. Santo Tomas-eko periya txorixua ta ogiya. jendea arren gisan irabioka zebillen saltokien tartean. ¡Olio-keari «Txardin-berri»-koek egiten zizkioten musiñak!. aboarekin jan eta esku-atzearekin ezpañetako koipea. Bertan prejitzen zuten ainbat kana lukainka: beatzekin artu. ola ta oialez erdipurdi eginda itxura besterik ez zuten aiek. Ordea.

emaitz ederrak ekartzen zituzten. baserrian ollo asko eukitzen-eta. plantxan aritu ere bai ta etxekoandreari illeak orraztu. baserri batekoak askotan pamili guztia ekartzen zualako baizik. Ta ona zergatik esan degun «jan-eguna». Txomin-en etxean aita ta seme-alabak bizi ziran. batez ere. Emakumeak bakarrik bizi ziraneko zorigaiztoko egunak joan ziran. makiñabat aldiz joaten zan sullarekin San Telmo-kalera ur-billa. Madalen. arrotuta gero. urte txarra izan degu» urtero bezela asiagatik. ta. argalduta ba-zan ere. bai gabonetan ta bai Sanjosetan.com/emailuak/anabitarte/dono02. gazta ta gaztañak. eskua irristatuaz. batez ere Txomin-en etxean. gaitzak jo ta galdu zitzaigun». etxeko nagusia Gaztelura eraman zuteneko egun ura.12. Illean ogeitamar errialeko «soldata» zuan —orduan ez txarra— ta Santomasetan beste ogeitamar errialeko saria. Askotan iruten aritzen zan. Baserritarrak urteko «errentak» ekartzeko eguna zuten.2010 22:04:44 . «Pagak» emateko dirua Kale Nagusiko Aduana-tik ekartzen zuten. Don Jose. paperean bildu ta muturrak itxi. besoa luzatu ta. zapata parea. Uztaren galerarekin asiko zitzaizuten. Txomin-ek ogeitazortzi urte zituan. Orduan Donostia-ko etxeetan urik ez zala-ta. Eskerrak jana etxetik eramatea aal izan zutela. Aita-semeak. plateratik abora bitarteko txirrio polita egiten zuten. Nekez asten zan izketa. Sukaldean egoten zan. Donostia-ko aberatsenak Plaza Berrian bizi ziran eta jairik ederrenak bertan egiten zituzten. Katalin-ek berak ardazkatua. «barkatu eskasiagatik. alaba Txomin baño bi urtez zarragoa. galgarririk topatu ezagatik. baserri askoen nagusi-ordezkoa ta. Batzuk maitik aldendu xamarrak jarrita.Donostia irugarrena. «Alako txal guri-ederra ba'genuan. «Gure Aita» bat esan eta mai-burukoaren bedeinka zioarekin asten ziran. ardoa ta sagardoa edan-ala ta kafea pattarrakin. ez orrenbeste baserrien nagusi-ordeko zalako. bai orduan.. Baño egun ura ez zan lan-eguna. Amabiak ezkeroztik baserritarrak jabeen etxeetara etorri oi ziran bazkaritara. kuartoak kontatu-ala pillaka jarri ta urrena. Urteak zeramazkian etxean. mai bertan aritzen ziran lanean. eltzekaia. egaztia ba-zan. jan-eguna baizik. biurtu ziotela. zapi ta ontziak jarri ta eltzeak gal-gal. urre asko ikusten zan etxe artan. ari ta ari. ¡Etxekoandreari. berriketa geitu. baita fregaderan sulla ustu kalera lenbailen ateratzeagatik ur-bearraren aitzakiarekin. gorputza maiari alderatu. batez ere sagarra izango zan gogotik ¡aren lore ederra! ta izotzak eta kaskabarrak guztia ondatu. beste zerbait ba-zan. gorua ta arizko bi alkandora. Orain pakean bizi ziran. askotan etxekoandre gaztea ta Katalin arratsalde guztian egoten ziran. notarioa zan. Ta gizasemeren batekin itzegiteko aukera izanez geroz. Emakumeak. orrez gañera. Txomin-en etxera ogeitabost-bat lagun etorri ziran.htm (2 of 3)14.susa-literatura. aita. Dirua kuartotan artzen zutela-ta. Txomin-en etxean ederki bizi ziran. emaitz ugariak biltzen zituzten etxe artan. beste ajola gutxiagoko zeregiñetarako. auzoko kontuak izaten zituzten: zereko zeraren http://www. soldaruen alarguneri «pagak» ematen zizkien illero-illero. Neskame bat ere ba'zuten. Ala bearko. Katalin-en sari-eguna ere zan egun ura. Amabitarako maiak alkartu. Aiekin batean Katalin mirabea zuten. jan-ala.Agustin Anabitarte . Katalin-i ta Madalen-i bildu zitzaien lan aundia! Etxeko gela nagusiak doi-doi artzen zituan danak. Eskerrak bere zaldia. Ta asitzea asi ta galanki jan ere bai: ogi-zopa. onuntzerakoan. ¡Ta urrena Txomin eraman zutenean! Orduan ez zuten jana eramateko aukerarik izan. aurrez-aurre. baztar guztiak miatu. «Errentaz» gañera. txaliarekin aritu bear zutenean.. Mai-burutzat zarrena jarri zuten. Ta Don Jose-k baserri askoen kontua egiten zuala-ta. edo edan-ala. gisatua ta bixigu erria. Txapelak belaunaren gañean. Iñork ez zuan gogoratu nai iru urtez lenago soldaruak etxera etorri.

asarrezko itzak ere bai ta noizbait eme baten karraxia. zankoen gañean biraka ateratzen ziran. begiratu bakarrik.12. Arkupe-kanpotik sudur-zapi poxpoliña zetorren goitik beera. atzerako zor-puntta ura ere berdinduko zutela-ta. Neskatxak ez zuan itzik atera aal-izan. Gizaseme apain eta neskatx pinpirriñak aruntzonuntz zebiltzan.Donostia ezkontza. balkoi batetik eroria. Artean neska-mutillak ango oparotasunaz arrituta.2010 22:04:44 . Arratsaldean ibillera berbera Plaza Berrian ala neskatxa geiago esango genuke. Neska polit lirain batek beatz-muturrekin jaso zuan. Plazak ba'zeuzkan urdalla (lukainkausaia nabaritu) ta Plazak ba'zeukan biotza.susa-literatura. Ordurako Anita etxekoandre gazteak edo libra txokolate ala bakallo-zerra sartu zuan saski bakoitzean. ixilik ari ba-ziran ere. alkarren gainka. Maitik altxata agur egiterakoan. Arkupetan ibiltoki erosoa zegoan. ainbat baserrietako morroienak eta alako neskak onenbeste edo orrenbeste eramango ote zuan. Plazak ba'zeuzkan buru ta oñak. Geren bizitzako oroitz samurrenak labe orietan trinkotzen dituzu.. e. Jendea sartu ta atera Eskotilla-kaletik eta Esnategi-kaletik egiten zan ¡eta nola! alkarri bultzaka. ustegabean. Urdalla beteko pozarekin bat bertsotan asi zan eta nagusiari ta etxeko guztieri zorion guztiak opa zizkien. gazte —esan zion gizasemeak. neskatx politarekin aurrez-aurre arkitu ziran bi gazteak. andreak saskiak besoan.com http://www. irakurlea. Itsasaldiak guztiak nastutzen zituan ta jo batera ta jo bestera. Antxen zebiltzan erriko gazteak.htm (3 of 3)14. urteroko esanekin abiatu ziran.. Anita-k ala esan zion anaiari: —Ez zitzaizun joana damutuko. —Eskarrik asko. Zurrungillo aietan irri-karkarak maiz entzuten ziran. Bereala iduri ederreko gizasemea azaldu zan aren pareko eskaratzan.com/emailuak/anabitarte/dono02. urrengo Santomasetan ere «errentak» txintxo asko ekarriko zituztela.? © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.. Asi zan billa ta. biotza arkupetan. ezin geiagoan jaten zuten.. Biak lotsatu xamarrak zeuden: neska geldik zapi txukuna beatzetan eta gizasemea eskua doi-doi luzatu ta artzeko tankeran. Gizasemea bigarren bizitzara iritxi zanean.Agustin Anabitarte . eguardi-artean baño. zereko illunabar-argi gorrian.susa-literatura. ¡A zer gizendua! Bazkari-bukaeran Don Jose azaldu zan maisterren artera ta bai gogoz ta iñon diran atsegiñezko itzakin artu.

giltzapetuaren askatasuna.. bakanak izaten bai-ziran egazti aiek. zupa ta zupa. lenagotik Ibarguren-i begira zegokionak. exurraren mamia. Beraz. Esnategi. Baldin euria ba-zan. Urrena. lenbizi.com/emailuak/anabitarte/dono03. Askotan kaleko soñuak esnatzen zituan. Bein baño geiagotan iskanbilla jarrita txinelak zer-egiña izaten zuten an sartzen ziran naste-borrasteekin. onen barruan urrena eta bestea ta bestea. Zain guztitako odola biotzean sartu ta irtetzen dan bezela. «Donostiako plazan Dira gaur ageri Gauza merkeak eta Naikuak ugari».susa-literatura. Neska-mutillek.. Esku-atzea gora zutela. Txanbolin eta Xagararbola. Urrengo goizean oñutsik zetoztenak erri-sarreran oñetakoak jantzi. bazkaritara zijoazen-eta. Onetan ezagutzen zituzten igande ta jai-egunak Donostia-ko mutil koskorrek. txistulariek arkupetan jotzen zuten. baserritarrek txalia-bete mami-mordoska jartzen zieten esku-gañean.. ta zertxobait albait apainduta. Kutxa http://www. Amabiak jota Ibarguren-ek keñua egiten zion Xagararbolari. Plaza Berria orixe zan.2010 22:04:45 . ¡A zein esnatze eztitsua! Egunaren eguzkia zitzaien. sagarraren adarraren punttaren punttan. Baserritarrak aulkietan exeritzen ziran eta eguerdiaz geroztik aulki aiek jaso egiten zituzten. txistularien ondotik joaten ziran. erdiko kutxatilla Donostia-ko Plaza Berria. alatsu.htm (1 of 3)14. Plaza Berrian sartu baño len.. Neguan arratsaldeko lauetatik seiak arte jotzen zuten Plaza Berriko txistulariek. «txanpon baten mamiya» eskatzen zuten besoa luzatuta. aurzai ta mukizuen gozagarri izaten ziran soñuaren irabio ta biurketak. Eskotilla-kaletik sartzen ziran. Jai-egunetan enparantza goiz asko ustutzen zan. atabalari bat-batez eragin eta ez geiago eskatu. geldiro abiatzen ziran. batez ere eperrak eta ollagorrak izatekotan. aal zutenean. erriko txistulariek. aranaren exurra. Plaza Berritik asi ta Arrandegi. fruta ta lorez edertua egoten zan Plaza Berria azoka bitartean.Donostia III Plaza Berria baten barrenen bestea. Amabiak laurden gutxiagotan berriro txistularien otsa izaten zan Plaza Berrian.Agustin Anabitarte . kalearen muturreraño bakarrik txikitxoak ba-ziran. Ureta ta Eskotilla-kaleetan barrena bira osoa egiten zuten ostera Plaza Berrian sartzeko. gorputzaren soñeko berria. neska-mutil. Eskotilla-kaleko «rekaderak» asten zitzaien aalik-eta onena merkeen erosteko asmoz. ta onek. Barazki. «Tratua» bukatuta gero etxera-bidean abiatzen ziran eta len ere ikusi genituan Aldapeta-n gora asto ta guzti.12. Goizean azoka izaten zan Plaza Berrian. eskuko zuria kendu ta gero gorritzeraño. nekez ba-zan ere. xextoak koxkan utzita. Amabiak tarteko ordu laurdenean. Soñuak kalean arrapatzen zituanak. Beatzitarako Ibarguren. Donostia-ko egiteko nabari guztiak egitera donostiarrak Plaza Berrira joaten ziran.

ajola zien bost. au oso luzea. gazte bat. egalaria aidean zijoala buruzperako gizonaganaño iritxi. Matxinada geienak enparantza onetan bertan sortu ta lertu izan ziran. Lau lagun ziran. Tillingatik zintzilik. Batez ere El hombre volador egitekoak ekarri zuan jendea. buruzperako gizonari irrixtatu egin zitzaion eskuetatik egalaria ta beera erori zan. zortzikoa edo polka izan.. Ots bat entzun zuten buruzperako gizonak eginda. esan degunez. Plaza Berriko balkoi guztiek numero bana zuten ipiñia gañean. beste aldean. exerita ibiltzen zan tillingan. Aien musika jotzekoak alkarren antzik ere ez zuten. zerbait min-artua. Gu esaten ari geranetik egun gutxiz lenago txerpolari ta txotxongilloak izan ziran. Egun aundietan. alkarri eskuak emanez. sarera baizik. ez ordea lurrera. Aurrez-aurre. Jai aundietan enparantza itxi egiten zuten. aidean ibiltzen zalako. dantzari asko etortzen zan Plaza Berrira..12. urruti xamar. Eta olaxe. alegia aien soñuak ain bestelakoak zirala-ta. Exeri-tokiko malla aiek lurretik asi ta ia lenbiziko bizitzarañokoak ziran.2010 22:04:45 . Ariñ. erriko aberatsenak biltzen ziraneko Casinoa edo lagun-artea zegoan. enparantzako tellatuen parean. Ta tillinga luzea bakarrik utzita aidean joan zan egalaria. Erri-etxea Plaza Berrian zegoan. Berdin zien. A bai ba. Ba'zebillen.Donostia Ibarguren txistulari yayoa zala-ta. lau lagunen artean kanta bat jotzen http://www. Urrengoan burniari baten gañean einka joango zitzaizuten oñez. atze-aurrera.Agustin Anabitarte . orrengatik zuan soka luzeko tillinga. jendea karraxika asten zan. Bein. gazte egalaria. Emengo gizona. orixe zuten egitekorik aundiena txerpolariek. Errikoxemeak umore onekoak izaki ta berek asmatutako jai ta kantak izaten zituzten.susa-literatura. Orretxeri esaten zion El hombre volador. Ba'zan ere jatetxe bat Plaza Berriko txoko batean orobat goxotegia zana. Musika jo ta jo. Orixe bai. antxe atxitu zuan "gizon egalaria". orregatik. Gazteak tillinga utzita beste gizonaganaño aidean joan bear zuala-ta. beste tillinga bat. Baño Iriyarena bezelako soñurik ez zuten donostiarrek. gauez. batez ere baltseak.htm (2 of 3)14. etxe ederra ala ere. Jendea asnasik gabe «orain» noiz izango ote zan larri. «A la kinkirrinera A la xamurrera Joxpantoni Plaza Berriko Jira adi beste aldera». La ciudad alegre y confiada. Errenka atera zan gaztea. Enparantza guztia sare ta tantaiez josi zuten. bada. iñolazko argi motaekin argitzen zituzten etxe-aurrea ta arkupea. Orra. ¡A zein lasaitasuna ikusleena! Gaztea jetxi zanean oraindik pir-pir zeukan biotza.com/emailuak/anabitarte/dono03. Ba'zan bi soka alkarren parean goitik beera ta muturretan makil bat duteneko tillinga orietako bat goi-goien. ariñ jotzen zutenean. Plaza Berrian nolanaiko jaiak egiten zituzten: bai mezak. bi eskuak erakutsi ta. lengoa geldik ankaz gora.. bestetan konparsa politak ere bai. gora-beera. bere aalez. batez ere kaieko Jarana-ko neska ajolagutxiak. Aurrez-aurre. bai zezenketak. Gaztea ba'zebillen naiko abiadura artu arte. soñuaren neurria onelakoa edo alakoa ba-zan. barren-aldera mallazmalla olezko exeri-tokiak jarririk.. oso gora. bada. yayo asko dantzatu ezik. Musika ixildu zan. gizon bat "gizon egalaria" etorri bear zuan aldera begira. ankaz gora. Len esan degunez. Zenbaitek dirua poliki irabazten zuten etxeko balkoia alogeran emateagatik.

Plaza Berrian sartuta modazko kanta ura eztarriratu zitzaien.com/emailuak/anabitarte/dono03. —Zu. erderazko bertso batzuk kantatzen zituan eta beroiek saldu ere bai.12. de aquí. Madalen-ek ala bota zien: —«¿Mamá. Eta onela aritu ziran alkarri lepotik elduta: Mamá. Emakume onek berak noizpeinka. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. yo quiero subir Aunque me caiga a la mar. Mamá. musikaren laguntzarekin. bajar. Mamá. yo quiero subir En el globo de Milán. ordea ikusteko asko. emateko gutxi. —Ik. yo quiero subir. yo quiero bajar. Tarteetan emakume bat ontzia eskuan diru-eske ibiltzen zan jendearen tartean.susa-literatura. Todas las pollitas de aquí. Oietako bat "modan" jarri zan Donostia-n egun aietan.Agustin Anabitarte . yo quiero?» Naikua ez ote dezute ean. astua —Madalen-ek. mamás: Mamá.2010 22:04:45 . askatik bakarrik eaten al den? —Zurrut-ek. Txomin-en etxeko Madalen neskamea.htm (3 of 3)14. lau kanta batean jotzen zutela obeto ematen zuten.com http://www. sulla sorbaldan eskaratzatik ateratzean. Arratsalde batean Anton Zurrut eta Joxe Ogi Esnategi-kalean barrena edanegiak zetozela. Anton Zurrut «zirrit» asi zitzaion eta Joxe Ogi ere bai.susa-literatura.Donostia zutela baño. Les disen a sus mamás. subir.

Orduan eman zuten beren buruen berri. berriz.susa-literatura. Egunez ere argia beeraño sartzen ez zala. sedazko oyetakua lepuari bi buelta emanez. Txalekua txuriya. Arratsaldeko iruretan sartu ta arratseko amaikak arte nortzuk ziran iñori ez zioten adierazi. bizkar-gañean artu ta aidean eraman zituzten etxera.12. illak zeuden. Extuextuak galtzak. dei egin zion Anton-ek. Sagardotegian sortu zan pozarekin. txapelak eta jakia izaten ziran. krabitilla-eo ¿nola esaten dek ik?. Anton eta Joxe arriturik zeuden nora jo ez zekitela. kolore askotakua. Aien «alargunak». dizdiz egiten dutenetakuak. Antton.. 1860garren Orain ere Barbara-enean ari ziran zenbait lagun: sardin zarra ogi-tartean artu ta sagardoa edan. Alako batean Kale Nagusiari antzeman eta Kale Nagusitik jo ezazute. ordea. Aldameneko jendea arritu zitzaien. Guzriak zazpi-bat lagun izango ziran Barbara-eneko illunpean sardin zarrak jan eta sagardoa edan ari ziranak. ordea. Garai orretan sagardoa asi zan aien ordez izketan eta sagardoak euskeraz mintzatu bear. nunbait tirantiakin zuzentzen dituzte. txit irikiya. ¿nola galtzak eta botak batian etera biar diranetakuak.Agustin Anabitarte . Galtzak. ez ziran azaldu. Sasoi artan Donostia-ko etxe-eskaratzetan.. Beren senarrak iltzat emanda. Sardin zarrak aldameneko eskaratzean saltzen zituzten. Prak ekarri du berdia ta sonbrerua «Galerna»-ren baforiaren tximiniya bejelakua. Bereala iñon diran mutil kozkorrak inguratu zitzaizkien abo-zabalik. «—Ez.. txuriyak ayek e'. «alargunak» illeta-elizkizunak egin zizkieten bieri.Donostia IV Anton Zurrut eta Joxe Ogi urtean Anton Zurrut eta Joxe Ogi donostiarrak Aprika-ko gudarako irten ziran. indi-makilla eskuan zillarrezko kirtenakin.2010 22:04:46 . orain. sagarrak.? oyetakuak... Gaur marka guztiak autsi ditu. Irten ziranez zazpi urtez geroz Plaza Zarreko Errege-ostatuko aurrean bi lagun moro-jantzian jetxi ziran zalgurditik kalera: Anton Zurrut eta Joxe Ogi.. eta Barbara-eneko sagardotegian sartu ziran. basoak http://www. ateko sardin zarrak ezik. ezta arrastorik ere. Botak txarolezkuak. —Gaur txix egingo zenduten nik bejela Kurrutako ain apaña ikusi ba-zenduten —ari zan Joxe Ogi—.com/emailuak/anabitarte/dono04. Guantiak ere i. ez Joxe.. espartziñak. kupela-ondoko krisallu batekin egiten zuten sagardotegi guztikoa: kupela-ondoan. pelotak. Bukatutakoan. emen dek». bakartzat artu ta «Kurrutako» jarri ziotzen gaitzizena. korbata. ¡motellak! Donostia-n «currutacos» deitzen zieten alako jantzi-berrizale arroxkoeri ta aldi artan gure mutilzar ori baño apañagorik ez zala-ta.htm (1 of 3)14. ogia. Ezta zimurrik ere. Donostia-tik aldegin zutenean erri-inguruko moalla oraindik zutik zegoan. ¡Arren jazkera! ¡Errosayuak aliak baño kalabaza geyo bildu ditun mutilzarra! Lepoko aundi zuri-zuri batekin. Alkandora-aurrian bi botoi txiki urrezkuak alkarri kate txiki batekin lotuak. noski.. Aurrera zijoazela Joxe-k paper bateri oar egin zion: Se halquila un gavinete con su alcova. ez Anton. Guda asi zan eta bukatu ere bai.

ea areri neska kendu ta arrotza moko-uts uzten zuan. Urrenak «auskalo nungua dan ori». Xarbon. Didonié-k beatza altxa ta ura ezik gañerako guztiek joka jarraitu bear zuten. pollitena ta aberatsenetakoa. «La Fraternal»-en batzarrekoa izango zan nai izan ba-zuan. Ondo jan. xamurkeriak alde batera utzita. Baño aien artean ba'zan bat. ainbeste urtian arren onduan pasata. mea. nai bejela bisi niñuken nere nagusi mutur-beltzarekin. «Reste-la Didonié» esaten ba-zuan.Agustin Anabitarte . ez ziran gain-gañekoak. Ezkerretik asita eskubiraño izen auetxek jarri zien mendez-mende: Didon. guztiak geldi ta Ximon len bezela.htm (2 of 3)14. au ere gero uzteko asmoarekin asiko zan Xanti. Xanti jarri zan agintari. Xanti. orduraño onelako edo alako neska txukunekin ibili ba-zan ere. ain janzki garestiak nola ibilli zitzakean.. tanto bat galdu ta ainbeste tanto galduz geroz sagardoa pagatu. Kurrutako-k ogeitamalau urte zituan. Mai luze bat bi aulki luzekin. bai arte artan ta bai beste itxura oneko jendearekin ibiltzen zan gazte ondotxo azia zan. Ximonié. Ximon. neska-kontuetan oso yayoa zana. zion. «reste-la Ximon». Didonié. baño badaezbada. orain aukeratu nai lioteken bezelakoa. Ordea. oi ederra biskarraren aspiyan. naiz orain sagardotegian ikusi. Baño oraingoa egiteko gogorra zeritzan. zer jaten zuan jakin ezagatik. Xanti. aundi xamarra izanagatik. Nere nagusiyak asko maite niñun. Didonié»-ra jokatzea otu zitzaion. Ona nola aritu ziran. Nik arrek etzekiskiken arostegi-lanak egiten nizkioken. Urrena «traballé Didonié». Artan gelditu ziran baietz esanda. Beste batek galdetzen zuan non arraiotik zetorkion bizimodua. —I. txinist sadasute. Ta. arpegian eta lepoan azaltzen zitzaizkion granoak ematen zioten lana. Jakintzak mutur beltza isanagatik guetako askok baño biyotz obia seukala.12. bai. Xarbon. ta http://www.2010 22:04:46 . egun guzrian kalean iñon lanean aritu gabe. Xanti asi zan: «traballé titu». Didonié. ostera Didonie asi. ¿zer moduz bizitu ziñaten moruen artian? —galdetu zion batek azken itzegindakoari. —Guk lagunduko diyagu nolabait —urrena Anton Zurrut-ek. Ixkixalda aren atzetik auxe asmatu zuten: Xanti Kurrutako-ren neskaren atzetik asitzea. Xanti-k artu ta laga egiten zituan bereala aspertuta. norbaiteri. Kurrutako baño gazte jatorragoa. ta guztiek beatzarekin tiki-taka eten gabe jo bear zuten mai-baztarra. Baten-batek zion.susa-literatura. Alako batean «¡reste-la Xarbonié!» eta abar. Noski. Ximon geldik. —I sayatu ari —ekin zion batek. lerdentasuna galtzen asia.com/emailuak/anabitarte/dono04. erriko ontxoenaren atzetik zebillela. —Ni oso ederki bisi niñuken nere nagusiyarekin. Xarbonié. «reste-la titu» esaten ba-zuan. laga biar isan niken. Eta gisa onetara beste xeetasun geiago ere kontatu zituan. Xanti-k nai aña andregai izan zitzakean. eta ardit. Kurrutako orrek txaldan-arpegia zeukala. agur esaterakuan malkuak ixuri situn nere nagusi sarrak —bukatu zuan Anton-ek. kuarto ta txanponak ongi ikusteko. Agintariak beti kantari egon bear du: Didon. Kurrutako-k andregairik arrapatu ezin bezela.Donostia beteegiak ez emateko. Norbaitek agindu bezela berealakoan egiten ez ba zuan. an zeuden gizonek zer parregin izan zuten Joxe Ogi-k ikusitakoaz. Beñ-edo-beñ gu ustarpekuak beste prisioneruekin trukatu biar giñustela-ta. eta berak ere maia jo oi du.. sagardo-txanda nork pagatu «Didon.

12. Gaskoina izan ez-izan. Azakalezarrari. Oso sartu ziran Donostia-n. prantzeskondarrak gelditu ziran. Emen mixeriya besterik etziok. Esnategikaleari «Narrica» (na-Rica) jarri zioten izena. «Embeltrán» (en-Beltrán) eta abar.susa-literatura. Ta Ximon Anton izaki. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. de Chevalié-k bezela ta San Telmo-ko Fransuá-k bezela. noski.htm (3 of 3)14.com/emailuak/anabitarte/dono04.com http://www. Aulkietatik altxatzean batek ala esan zuan: —¿Ba'al dakizute zer aitu deten? Oraingo ogeitamar xigarruak aurki ogeitabost izango dirala ta sei kuarton tokiyan zortzi t'erdi pagatu biarko ditugula. Orrez gañera gaskoinek urteetan izan zituzten artu-emanak donostiarrekin. gaskoin-jokoa da. aspaldiko Eskotilla-ko Mr. Ximon-ek galdu zuan jokoa. Beingo Nicolao de la Mayson alkatea gaskoindarra zan. mai txikiak eta sukalde-aulkiak egiten zituzten eta baita ere maletak.Agustin Anabitarte . Orduan Anton moruen artean bizitakoak onela itzegin zuan: —Nayago nikek ezpanintz etorri. Len soldaru ibillitakoak soldaruzka utzita Donostia gogoratu ta prantzes bat baño geiago etorri zan bertara.Donostia Joku ori. batez ere. Donostia-n guda asko izan zirala-ta.2010 22:04:46 . Prantzes orietako batzuk.susa-literatura.

ari ziran trukean. zakuak zirala. Ontzi bat eta bi txanel ezker-eskubi. Auzko muturretik «¡Pipar-pottoo!» mutil biurri batek dei egin du. ezker-eskubi. Emakumeek eta mutillek ere bai. Ola batzuk belaunen gañean. Habana-tik ontzi asko etortzen zan azukre-kajaz beteak. ba'zebiltzan aruntz eta onuntz kaleetako idigurdi ta zalgurdiak bezela. gatza Prantzi-tik. Oin-azpian artutako arraiak ikusten ziran lurrean. Orixe bai. Bokartak pitxien gisara diz-diz. kafea Puerto Rico-tik. gorriak. Ontziak. bi. Bat.. Soka. Ta Jarana-ko amakide alaiak. belarrian belarritakoa. Sareek tillistaren antzeko kortxo borobillak izaten dituzte. Kaietar mutillak moallatik uretara buruz beera saltoka aritzen ziran. Alako gai arront arekin olak edertu. tiña ta arrai-lertu tarteko mai batean. ez zuten soñurik ateratzen kaleetan barrena kurpildunak bezela.2010 22:04:47 . Kurpil bat darabilki. Ba'ziran ontzi aundiak sabel-uts etortzen ziranak. kajak zirala. Jendea ixilik dagokio. kaja. etxe luze bat ainbeste etxe txiki egiña ala alkarri ondoratutako etxetxoak bat osatua? Jarana-ko etxadiak ogeitazazpi arri-oin zeukaan eta azpian utsa. sareak.. ari ziran. ba'ziruditen esku-atzearekin ezpañak igortzitzen zituztela. aueri zuloak egin eta andik ixuritzen zan azukrea gogoz jaten zuten mutil kozkorrek. baño ba'zeuzkaten txistu batzuk ikaragarriagoak. arpegiko azala gorria. Une batean urazpian ezkutatu ta berriro azaltzen ziran.12.com/emailuak/anabitarte/dono05. Amudun listaria ezkerrarekin artu ta eskubiko beatzekin bokartaren begitik sartu ta amuaren musua isatsaraño sartzen zieten. sare. gatzatuta. Gizon bakoitzak ola bakarra. jela Baltiko-aldetik. erreskadak ugari.. Tiñatako bokartak angulen ugaritasuna zeukaten. Sare-gurdiaz gañera arrai-kaja pilla aundiak izaten ziran. Jarana-ko amakide alaiak ari ziran. Gizonek malluka batez sartzen zituzten iltze luzeak. ari ziran trukean.susa-literatura. Banaka-banaka guztiak alkarren ondoan jarri. ¡Arrantzaleen etxadia! ¿Zer zan ura. Pratikoak oju egin du ta auzko bi ontzi-mutillak soka lodi batetik ezin geiagoan tiratzen dute.. Oso langile azkarrak izaten ziran kajalariak. Bizarra agitz zuritua.. Bospasei gizon aundi tresak beitatzen. bete ta bete aritzen zitzaieten. gurdi. aitasemeak. Kaia erri bat zan. Tiña ta tiñako asko ikusten zan gatzak zurituak. Legorreko jendea ixilik dago. txikiak eta aundiak. barrikak zirala. Berriz ere oju egin du pratikoak. arraia. Usai nazkagarria zabaltzen. txinpartak atera bear balitu bezela. urezko kale ta enparantzakin. Urrezko kate aundi bat dauka sabel aundi baten gañean. Pratikoak txapela dauka buruan. (sal-erosketa aundia zan orduan Donostia-n) ta oraintxe —nai aña iretsita gero— sarbidea itxitzen zieten. Beste ontzi batzuek zura ekartzen zuten Suezia-tik. Ta beitalariak eragin bitartean.Donostia V Kaiean amakide alaiak. ari ziran. zulo batetik ateratzen da. Millakoa nolanai beitatu..Agustin Anabitarte . Ola tramankulu bateri alderatua. Jarana-ko etxadiaren aterpean sarez betetako esku-gurdiak izan oi ziran. Indar geiegi esan zitekean aren lan ariñarako.htm (1 of 3)14. Txanelak txakurrak ziruditen. Ontziak burrundara batez apar zuria asi da botatzen Jarana-ko http://www. beitatu ta beitatu egun guztian. ari ziran trukean.

. Txomin» esaten zioten lotsatuta. «Bost errial» balio zuan bildegietatik Kai-puntarañoko ibillaldia.. Txomin-ek ez zuan ezeren bearrik arrantzalea izateko. lur-gañeko arrikatz-bildegiak. Kurrutako-k Zelaira. Jarana-ko etxadia —moalla zarraren azpian—.. ontzietako soka. Txomin arrantzaleen artera. ontzien soka. emezortzi. Gizonek ez lioteke ezere egingo. illeak bost. oial zuri ta makilla luzeak oargarri. orain Txomintzat zeukaten guztiek. «sobra» bai. Urrena ontziak ezkerrera egiten du ta zabalera ateratzen da. arrantzaleen eliza. Etxeko lanak errez egiten zituzten aita-semeek eta maiz etortzen zan Txomin kai-aldera. «xanko maxkal» areri. usoa ta antxeta. bidea estutu egin zaio ta ontzia lasaitu. egoaizea izaten zan. putzura bota eskumakila eta guzti. irakurlea. «txotx-apaindu» ura. ordea: Plaza Berrian bizi izatea ta zaldun jantzian ibiltzea.. besteeri «ariyo» esaten ba-zioten ere. amairu... amairu. Eska zezakean edozein batel arraunean aritzeko asmotan. Oso arraun-zalea zitzaigun Txomin. Leenagoko urteetan «Don Jose-n semia» esaten ba-zioten.htm (2 of 3)14. Ontzia ba'dijoa. Ontziak ateetatik atera bear du. Txomin-ek esandako tokitara.12. Askotan egin izan zuan goizeko lauetan treñeruan sartu ta arrantzaleekin batean arratsarte ibilli. Txomin patroi jatorra zan. Emakumeek. ta «edukasiyo» konturik aipatzen ba-zuan.Donostia gañezka atze-aldetik. gaztelurako bidea. Larri ibilli bear degu. idi-gurdien joan-etorriak. Kurrutako-k neska non ikusiko zuan bezela. Plaza Berriko arkupetara ala Santa Katalina-eguraztokira joera zuan bezela. besteak. edo ala iruditu beintzat. Orduztik geiago ta geiago maite zuten Txomin kaiean. sare.Agustin Anabitarte . beti itsasoari begira. —Quita Kintze. caarajo!». Askotan ikusten zuten bakarrik bi arraunean ari ta ari beñere nekatzen ez zan gizasemea. makiñabatetan egin izan zuan Txomin-ek Ernani-ko kartzelatik atera zanetik ere. oial eta paluak. Guztiak ontziaren bi aldeetara so-egiten dute: lekune berbera. Kaia. ta mutillen karramarroak alkarrekin burrukan jartzea. ez litzakela ibilliko Jarana-ko inguruan. naita ere. jostagarri. Jarana-ko neska gazte ajolakabeak «agur.2010 22:04:47 . garabi beso-luzeak. ¡a zer ikustea eguerdi arteko eguzki epelean! ¡Uraren urdintasuna! Baserritar itzaia ta arrantzalea. Arratsaldean zaldia artu ta Astigarraga-aldera joango ba-zan ere. gobarategia. Esandakoaz gañera oso gizaseme burutsua. Egia da Kurrutako. kaieko emakumeak Gaztelumendira igo ta. Ontzia ateratu danean.. ibaiko ur geza ta itsasoko ur gazia dituzu. Pratikoak tiro bat bota bear balu bezela zuzentzen du ontzia. Urtearen aurreneko egunetan. ondartza ta Gaztelu-mendia.susa-literatura. Ontzia atera da. itzik ateratzen ba-zuan gordiñak esan.. Bat ala ari zan: —«Epaktak» amaika. goiz artakoa egin zuan. jan egingo luteke. Donostia-n. ezerk ez lioke geiago txurikatuko patroi izate orrek baño. Kai-mingaintxoko muturrean bi arrantzale zeuden alkarrekin itsasoaren gora-beerak asmatzen. http://www. Zurriola-ra. ordea. eta izan oi da. Ikusi orduko destaña ta iseka egingo zioten. Kanpotar batek edo bestek zaplateko ederrak artuak izan dira Jarana-ko neskaekin zurikerizko ta bestelako itzekin aritzeagatik: «¡señorito arrayuak. Txomin-eri ur-gaziaren usaia atsegiña zitzaion.com/emailuak/anabitarte/dono05. Jendea ere lasaitu egin da. Kai-aurreko etxeak. Pratikoari txalorik ez jotzearren eskuak sakelan sartuta nekezkoa zaie egoera ori zenbaiteri. Ta Txomin kaia utzita etxera bezela. Geroxeago batel axkar batean ekarri dute erditzale yayoenak baño arteza geiago erakutsi duan gizona. Kaieko arrantzale askok maite zuten. geienean. orra Txomin-en gogoko eguraztokiak. illea bigarrena.

htm (3 of 3)14..com/emailuak/anabitarte/dono05.2010 22:04:47 .12.Donostia eskua kopeta-azpian eta tximak aizeak arrotuta.susa-literatura. itsasoko azken-baztarrari begiratzen zioten eltxoa añako tanto beltza noiz azalduko ote zan.com http://www.. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.Agustin Anabitarte .susa-literatura.

htm (1 of 4)14. Artaraxe kendu zitzatekean egun artako otzak. bultzatuta. «tamborrada» etortzeko zai atean zeudenak. orain ere Esnategi-kaleko «Amabirjiña»-enean. Festarik http://www. musikari trebeak ziran eta bear aña musika asmatuko zuten. Zer santuba ta zer erriya ta zer gaurko gure alegriya. Azkenik «La Euterpe»-ko musikari-taldea. Erriaren eguna zan. pum. Batzun-batzuk.2010 22:04:48 . ordea. Alatsu arrapatu zituzten Anton Zurrut-ek eta Joxe Ogi-k.Donostia VI Bego Donostia Irutxu-lo-ko Gaztelu-pe-ko joxemaritar zar eta gazte. Donostia-n ba'ziran bertsolari yayo askoak. bost lagun: bat lenenburua. Jende guztia estu-estu eginda zetorren Kale-Nagusian. ori ta urrengo «sokamuturra». Jendea agitz meartuta zebillen kaleetan barrena. Askoentzat.. eta errenkada asko.. eskaratz-barrenetan sartzen ziran eta gero lanak izaten zituzten lenagoko giz-oldean sartzen. atabal-otsa goizeko iru t'erdietan asi zan.com/emailuak/anabitarte/dono06. Irutxu-lo-ko. Beraz. Joxe Ogi-k ala bota zuan: San Sebastián tarrapatatán mucha bandera y poco pan. Sarriegi ta Santesteban.. bego Donostia. Kalerik-ka-le danborra-jo-az dio bertso berberak.12.Agustin Anabitarte . Pum. Donostiarrak beren xaltxan jostatzen ziran. Donostia-k ez zion iñori baitu bearrik umore ona ta jostagura. iñon ez bezelakoa.. errenkadan.susa-literatura. lau. Bestetik. lau aren urrenak. Gu zortzitarako jaiki geralarik. Ilbeltzaren ogeigarrena: San Sebastián. begiak diz-diz. Gaztelu-pe-ko. eskaratzako ormak besoak zabalduta batean ikutu zitzatekean bezela. Auxe zan batez ere erriko jai jatorra. alatsu arrapatzen zituzten illunabarrak eta goizabarrak. Mutillentzat goizabarra ikusi zezatekean urteko egun bakarra zan. An zijoazen aurrelariak zaldiz. bear ba-da. Orien atzetik atabalariak.

aren berri edo «partia» idatzi (iskribitu)-bearrak ematen omen zion lan iguingarria. Urte artakoa «La Fraternal» ta «La Unión Artesana» soziedadeak eratutako jaia zan. bankuetxe-jabearen alabak ere arpegi alaia zeukan. ez nai aurrean azaldu. Azakalezarra-aldetik mukizuak berriro agertu zirala ta oju-otsa gero ta aundiagoa zala. Goiko balkoietan jendea parrez. Noizean bein. onoko onek atzera begiratu ta arpegiz-arpegi mutilla ikusi. ala dio Joxe Ogi-k Amabirjiña-eneko ateetan orain ere: —¿Ogia garestitu ta viva la Reina? http://www. beti bezela. ura aurrera ta abarra geldik egoten dan bezela. ez zuten «tamborrada»-rik ibilli. ezker-eskubi begiratzen zuan norbait gertaera artaz igarrita ote zegoan. «Moño altubarekiñ Lepuan lazua Au da moda berrik Jazkera-modua». gerratea zala-ta. Bera naigabetuago ta atabalariek ezin geiagoan. Geienetan ondoan zebilkion. Lagunari ezik bi neskaeri par-eginerazten zien.susa-literatura. atzetik ibilli ta ibilli. eroriko-al-aiz zebillen Antton gixaioa. Bi mutillak bi neskaen inguruan zijoazen. Orduraño. ogia ta jakia eskuan zituala. Ta Antton-ekin ari giñala atabalariak iges egin digute. Bi neskaen tartean ari zala. Au.com/emailuak/anabitarte/dono06. Kurrutako-k atzera egiten zuan bertaegi jartzen zanean. ¡Txinelak eraman bear Antton.Donostia Baña zaldizko aurrelariak Amabirjiña-eneko atarian azaldu ziranean. Kurrutako ez zegoan urruti. okerrik gertatzen ba-zan. Naiz besteek aña ez.2010 22:04:48 . akika aurreratu zitzaien sekulako dantza parragarria egiñaz kaieko mukizuen tartean. Xanti-n lagun bat etorri zitzaion. Jendeak bein neskaren ezker-aldera eramaten zuan Xanti. Orain asarretu egiten zan. Aldizka Kurrutako-k galtzetan garbitzen zuan oñetako gaxoa. Musikak eta atabalariek gero ta gogorrago jotzen zuten. Ibilli besterik ez. bildur gutxi ta arreta asko. bat-batean. besteak bultza. Kurrutako-k igarri ta ibaian beera datorren abarra ondoari lotuta. Anton Zurrut. arrituta. 1874garren urtetik 1876garreneko bitartean. atzeraka egiten zuan. begi bat arrotza zualarik. Xanti aurrerago zijoan. alegia bustiaren bustia zegoala. ordea. Xanti-k. Xanti-k oparo itzegiten. Urrena Ikaz-kalean azaldu ziran atabalariak. geldik egon. Irri-par goxoa asi zitzaion ezpañetan neskari. Janzki berria zeukan soñean eta oso ederki artzen. Ez zan. Kurrutako neskaren atzetik ikusi zuanean. pozik zijoala-ta. Kurrutako zerbait igarrita zegoan. urrena atzera. baño geroztiko urteetan bai bikañak egin Irutxulo alaian. Ezta Xanti ere.htm (2 of 4)14. Beintzat jarraigo guztia pasa arte ezin izan zituan Amabirjiñaeneko ateak arrapatu. Kurrutako zotz bat egiñik urrutiratu zitzaion. bestean eskubira. Bankuetxe-jabearen alaba an zijoan bere adiskideari besotik elduta. ordea. Kurrutako. ain garbia zeramakian oñetako zikin-zikin egin zion eta ez nolanai jota.12. berau iñoiz txinel izana! Aprika-tik etorriberrian errizai jarri zuten eta. Txinelak igarri ta an jarri zuan bizkarra etxeari pegatuta. geiegizko edateak egiten ez ba-zituan ere. Nola begiratu ederki zekian. batez ere. Batek tira. ez zion ajol aundirik ematen zizkioten ukalondoko ta bultzakaekin. Orra nolabait Xanti-ri lagundu. Onetxengatik utzi omen zuan erri-zaitza.Agustin Anabitarte .

burnietan gora igo. Iñigo-kaleko ardo ta sagardotegi guztiak zearo itxi zituzten. Zein ote ta ¡Anton Zurrut! Ala ere tankatekoa bai. Ateraberrian soka zuzen ba-zegoan ere. Jazar artan beso ta zanko indartsuak bear. baita askoen baldarkeria. Arkupeak zirala. ¡emen dek!». Soka-muturra. Atzeneko tokian Arakiña zeritzatena jarri zan. an zetozen ere. Alderatzen bazitzaien. Arakiña ezik. Idiari atea idiki ta beste muturrean ojuka asi ziran «¡emen dek!. zioten. edo donostiarrek zioten bezela «errendi» egitea. noski. soka zala. Baño. ¡emen dek!». alegia goizeko pattarrak eta bestelako edariak lan eginda berriketarako ta laisterka ta oju egiteko gai zeudela. Arakiña bera ere naiko larri. ¡emen dek!».12.Agustin Anabitarte . gizonen zankoen tartean madarikatzen zebiltzan mukizuak txint nabaritu orduko egiñaalean asten ziran. Bat-batean Txomin geratu ta ala http://www. ¡Ipurdiz gora erori ta azkar asko abiatu ziranak! Auzko muturrean orain ere «¡emen dek!. sokak kale-kantoia arrapatu ta arek egin zion tinkazoarekin idia ito ez zanean. sokaren muturra arkupetako arriari lotu zioten. «¡Emen dek!. Bai ba'. Bein soka teink jarriz geroz gelditu ziran. danetara ere. Beraz.Donostia «tamborrada»-ren ondakin guztiak Iñigo-kalean bildu ziran. Eliza gañezka bete. Idia. onera ba-zan. ostikoka asi. Plaza Berriko denda guztiak itxita zeuden. Arrandegiatzetik asi ta Plaza Berrirañoko bide guztian jendez beterik. idia San Juan-kale aldetik asi zanean. gizon bat erori ta beste atzeko guztiak eta idia bera ere gañetik pasa zitzaizkion. Alako batean —«soka-muturra» asi zan ba'— non ikusten degun idia amabi-bat urteko mutil baten atzetik. Alako batean. anaia-arrebak. Tira ta tira gizonak. gizonezkoak. Idia Plaza Berrira iritsi zanean. Ordea. idia sokaz lotua zegoala. Ta an izaten zan urrengo donostiarren gogoko jolas parragarria.htm (3 of 4)14. Idia ondotik pasatzen ba-zan. korapillo batez gogorturik.. Gal-gal zegoan giza-taldea.. «Gazi-gezak» ureta-etxearen aldamenean. Arakiñak «errendi» eginda bukatu zan egun artako «soka-muturra». idi-ondoko aldean garbi xamarra ba-zegoan ere. ez zan edozein zezenlari xankamek egitekoa. makiñabaten ariñaala antxe ikusten zan. idiak ez atera nai. Idiari soka luze bat lotu zioten lepoan. ¡Bai mutil yayoa! Sartzen da egiñaalean ondoko San Juankalean.2010 22:04:48 Amabitan . Idia atera zitekeala-ta. biraka zerabilkian lenbizi atera zanak bidea garbitzearren. Mutilla an joan zan. Meza bukatuta. Azkenean bulunban atera zan. ara tira berriz. eroritakoak. «¡Emen dek!. Arakiña sokaren azpitik beste aldean jarri zan. batez ere aurre-aldetik. ordea. ¡emen dek!». eliza-atarian ongi apaindutako jendea ikusten zan.susa-literatura. eta oraintxe alkarren bitartea gutxitu zaie. lagun geiago eziñean. Jendea korrika. «soka-muturrak» ba'zeukan bere elburua: idia adarretatik artu ta aunatzea. Txomin eta Anita. Goizeko Santa Maria-ko eliza ederrean aspaldiko urteetan bezelako meza ederra izan zan. sokak sabeletik artu ta atzerako bota zituan. Aren atzetik askok eltzen zioten sokari. Onuntzean. bospasei gizon ankaz gora joan ziran. «soka-muturra» azkarrik zijoala-ta. Baño auxe gertatu zan. «sokamuturra» atera bear bai-zuten. Kaleko leioetan gizon asko zeuden jarriak. tira sokari Arakiñak beste aldera. berdintsu. len esan degun Arrandegi-atzeko txabol batean zeukaten. baño min aundirik ez. soka bat-batean okertu ta. Idia berriro asi zan eta ¡eskerrak Arakin azkarrari! Bat idiak arrapatzeko zorian baldin ba-zegoan.com/emailuak/anabitarte/dono06. Idia ba'zijoan arinki.

nor da? —Ori apaiz-kalekoa dala uste det. Orio-n ere aldizka izaten omen da.susa-literatura.htm (4 of 4)14.Agustin Anabitarte .2010 22:04:48 . Urrena asto bat ikusi zuan kale-erdian. ¿Ez al zera gogoratzen Santomasetan orrek berak zuri nere sudur-zapia emana? Asto-kalean barrena Anton Zurrut eta Joxe Ogi zetozen alkarri bizkarretik elduta. zatoa eskuan. bi zamukakin ia bi etxeetako ormak arrapatzen zituala.com http://www. Anton-ek Joxe Ogi-ri bultza ta.susa-literatura. «Kandi» du izena.Donostia galdetu zion arrebari: —Adizu. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.12. Ta beste batek erantzunda: —¿Orren loriya al zaude? Madalen zan. «Egarri zan ta nola Ontzirik etzuen Zerura apunteriyan Jarri t'edan zuen». orko neska lirain ori.com/emailuak/anabitarte/dono06. Ta arriturik ala dio: —Emen beintzat bi asto esin liteskian pasa parian.

emakumea dantzaria atsegin Xanti-ri. Bai-ba' Erregesoro-n txerpolariak eta txotxongilloak-eta ba'ziran. Xanti-k berak ere. berarentzat bakarrik dantzatu lezakean andrea artuko luke. Barrengo musika zarra kanpoan ere bear baño geiago entzuten zan. ala ere. zaldiarekin ari zana. Bazkalondoz asi ziran neska-mutillak Erregesoro-n. ez zitzaion oso atsegingarria Xanti-ri. Xanti-ri arte batean bizi ala bestean. par-egiña oparo etorri zitzaion.susa-literatura.2010 22:04:49 . Onela zegoan jarria: Compañía gimnástica. acrobática y mímica de don Rafael Díaz de Lisboa. Txerpolarien jauzka ta irabioak.Agustin Anabitarte .12. Aur asko ikusten zan an. Batean onuntz. Oraingoan ez zan asarre-arrastorik ere. Zelaian —Andoain-dik Irun-erako bide zabalaren ertzean zegoan zelaian— jendea askotxo ibiltzen zan eta baita Santa Katalina-eguraztokian ere. soldaru-zelaia zan. Ezkontzekotan. igande-arratsaldea. Soka batetik zintzilik zegoala jendeak igarri zionean ¡aiek egin zuten par-gozoa! Urrena mai bat ekarri zioten. Xanti zertxobait kezkatzen asita. Auek egualdioneko eguraztokiak ziran. ezin sinistu ikusten zuana. Ezin sinistu-ala ari zala. gero-ta ikotika aundiagoak eta luzeagoak egiten zituan iñolazko arrigarrizko tankeran. Ertzeraño joan. Beste mai bat eta barrika. zuriz jantzia. Oial beltz baten aurrean. Onen iritziz dantza baño egiteko egokiagorik ez du emakumeak. Ezin-itxuran igota beste bat eskatu zuan. antxen saiatzen ziran karlista-gerratean gazte borrokalariak. ez zion ajol aundirik. Ba'zan ere txotxongilloen txabola. «La Fraternal»-en aritu ala neskarik aberatsenaren atzetik ibilli. aurreragoko urteetan. Toni Grice-ri eskerrak. orra non salto batean Toni Grice aidean gelditzen dan jetxi gabe. gero-ta balantza ikaragarriagoak egiten zituan. beti atsegiñena izan zuana zan. orduko emakumearen gerritik beerako gonaren antzera. Orduan neskaren atzetik zebillen —Kurrutako-ren kaltezko asmoak ba'dakizkigu— ta neska ikusten ez zuala-ta —berdin bai-zitzaion batera ala bestera jo— ta txerpolariak ikustera joan zan. izugarrizko saltuak egiten zituan Toni Grice-k. aurre-aldean bizkar-aulki askokin. Berdin zitzaion sagardotegian egon. bere aldiko karraxika eginda uzten du bere burua goitik erortzen eta. Oraingoan igandea zan. alde-alde. bestean aruntz. Toni karraxika ta jendea ere bai. Asi zan «beñere erortzen ez dan gizona»-rena egiten. Aidean.htm (1 of 4)14. gazteak geroxeago ta urrena gizon-emakumeak.. zerbait saiatua zala. Erregesoro-n jende asko bildu zan. maiak-eta zilipurdika alde http://www. Beste toki batean Toni Grice par-eragille ospetsua esaten zuten. guda bukatu ta sua itzali zan. Beraz. beti bat zirala-ta. besoarekin «aztutako» zankoari lagunduz.. Orduko txerpolariak ez ziran bestetakoak baño askoz obeak. bai aurrera bai atzera. ez zioten zer arritu aundirik ematen gazteari.Donostia VII Xanti menderatzalea Erregesoro. Arako emakume lodi ura. Txerpolarien tegia aundi xamarra zan.com/emailuak/anabitarte/dono07. bertan gelditu ta atzerakoa ¡nola artzen zuan gizon arek! Buruko illeak tente ta ikara biotzean ikusleak jarri zituanean. eta guztiaren gañean Toni Grice ospetsua. bira osoa egiten daneko salto ura. Orduan ere igo egin zan. oialez osorik estalia. garbi egitekotan.

agidanian zure laguna zure atzetik-edo dabil. Ordea. Neska erdiko lekune artatik zijoan aurrera ezker-eskubi begira. Mutillak jakin neskak zer nai zuan. Antxen bukatu zan egun artako lana.susa-literatura.htm (2 of 4)14. Maiaren atzetik borobil zuria asi zan goraka: Toni-ren buru-soil aundia. ona ni utsarekin geldituba. Kurrutako alde guztietara begira zegoan.Agustin Anabitarte . Jende asko zegoan exerita. aldendu ez zezaion. naiz aldendu xamarrak joan. Alde batetik besoa atera ta letra auek erakutsi zituan: La salida del sol (Eguzkiaren irteera). Orduan neska Xanti-ganatu zan eta ala esan zion: —Eskarrik asko. neria bezelako laguntzarik txarki ez ba-derizkiyozu. zan. Orduan mutillak beste bi. Xanti..com/emailuak/anabitarte/dono07. Xanti zegoaneko baño zertxobait atzerago gelditu zan.12. gogoz asi zitzaion izketan neskari. besteekin batean atera zan Xanti. bai ongi entzuten ez ala ez-entzuna egin. Eta bukatutakoan. Ala ere. txotxongilloak noiz asiko ote ziran. itxoegin nai izatekotan or bertan exeri zindezke. Neska zutik zegoan eta Xanti ere bai. aurrerago ez zetorrela ikusita. bai. An zegoan orain ere itoko-al-aiz lepoko arekin. zapia altxa ta jetxi. baita geiago alderatu ere. Xanti-k bere artan exeri-toki garbia erakusten. Asi ¡Ez zuten par txarra egin Barbara-eneko sagardotegian! An zeudela. parrez ler-eginda gero. e'nuen sillaren biarrik. Zure lagunaren billa lagundu nezaizuket. baño. emen ez ba-dago nunbait billatuko det —zion neskak. uste okerreko itxura egin zion: ba'zala an exeri-tokia utsik. ez zuan bankuetxe-jabearen alaba oartu. arrano purrukatuak. Gero. zoritxarrez. Kurrutako-ren ondotik igaro ziranean. alegia —eskuarekin erakutsirik— exeri zitekeala. Beste norbaiten billa zebillen. jendea zegoaneko toki ura utzita. axkurea belarrian. ango aize beroak eta musika zarrak bultzatuta. begiekin billaka.2010 22:04:49 . bestea. Kurrutako bezin txotxongillorik ez zala bere buruari ari zitzaion. zai. ala ari zan berekikoz gure zargaztea: —Esne onetan ni beste euli-mandorik etziok.Donostia batera ta Toni koltxoi bigun baten gañera. —Ez ba'ninjuake. zerbaitian atsegin izan nai nizuna. Danetara ere. ordea. Biok ba'zekiten alkarren berri. Neskak. alkarrekin atera ziran. Batbatean Kurrutako larriago ta Xanti-k bereala igarri aren dar-darka ikusita nor azaldu zitekean. Zapia altxa ta mai bakarra utsik erdian. Xanti-k bereala igarri: Kurrutako an ba-zegoan neska ez zan urruti ibilliko. Eta Xanti. Txotxongilloen txabola-aldera abiatu zan. neskaren billa. ikusgarriak egiten zituan Toni-k. txanda onela artu zion: —¡A zer zoritxarra! Ni. ¡Aiek parrak arpegia erakutsi zuanean! Eta era onetako zenbait gauza parragarri. bai txukuna gizona. ala iruditu zait. Joxe Ogi-k http://www. laister arkitu zuten laguna. Oraindik ere onegin nezaizukiala derizkiyot. Exeri-toki geienak artuak zeuden. Nere lagunaren billa nenbillen. itzik gabe. Jendeari begira. Jendea larri txotxongilloak asteko. —A —erantzun zion Xanti-k— barkatu. Xanti. Ta. Neskak eskerrak eman eskeñiagatik eta lagunaren billa etorri zala esan nai zion. bada. Kurrutako. —ta oinka bat egin zuan.. Ta Xanti bera ere aurre-aldeko toki batean exeri zan.

Joxe Ogi-k esan zien: «Datorren igandian dakizutenez Andoañ-en pelota-partidua izango da. Xanti-k bereala baietz. Noski. Neskari begira asi zan. aurreko lenengo bikoan iñor ez ta urrengoan jantzi batzuk zeuden zabalduta. Neskak noizbait igarri. Bat-bateko ara zer bururatu zitzaion. ez alkar ikusteko moduan. ¡A zer jakia igande-arratsean! ¿Parragarri utziko al zuan? Xanti mutil bizkorra ta apaña zan ¡arek aterako zizkion eltzetik babak! Igandea etorri zan. Urrengo igandean zer zan galdetu zutenean. alkarrekin topatu bear zuten neska. —Ai. naiz eta oñetakoak diz-diz ekarri ta «ollo-xanko» galtza aiek jantzi. aita. Batean ala ari zan: —Zure izena pollita dalaren pollita. Kurrutako-k diyoenez neskak aita-amakin juan biar omen du trenian.12. Orduan Xanti-k aita-amak zeuden barren artara zearka begiratu zuan. ez neskak. Ta Araneder zan. ezti. Ta auxe ikusi zuan: bien tokian ama zegoan exeria. bankuetxe-jabearen izena. erriko apaizak ontxuenetako batekin. baiki. aiek biak alde batean utzita. Azkeneko eder ori zuri esatia ain gogozkua zait.susa-literatura. Ta an.. Bien kemenak auzia bizituko zuten. Geltokira iritxi ta trenian igo zan. urrengo batean Xanti-k ikusiko zuala nork aurrea artu.htm (3 of 4)14.2010 22:04:49 . aldean. Asnasa pixka bat artu. zipotz egiñik. Orra ba'bildurrak eman zion adorea. Kurrutako aren koska nabarituta dardarka asi ez ote zan. Asi zan neska non arkitu. Sagardotegian asko poztu zirala zer esanik ez dago. noski. bera ere joan egingo zala ta apaizak pelotaka baño askoz errezago irabaziko zuala txotxongillo arraio arekin zerabilkian auzia. Eta geiago ere bai. maiteki. alako batean.com/emailuak/anabitarte/dono07. Barruan exeriko zan Xanti ta orduan neskak Kurrutako utzi ta bera ere barrenera sartuko zan. Burnibidea jarriberria orduan Donostia-n. Ez zuan. ¡Ura zan aurrea artzea! Arritu zitzaion Xanti. zankoak tinko. barkatu —ta atzera etorri zan Xanti.Jende asko zijoan Andoain-go pelotaka ikustera. eztakit zerk eramaten naun zure aita-izenez deitzera: Araneder. gero-ta begiratu samurragoak egiten zizkion Xanti-ri Araneder-en alabak. Kurrutako iñoiz bezelako mutilla zegoan. Baño amak. Etsi bearrean gallenduta zegoala ta urrengo igandean Xanti-k igarriko ziola. Neskak begiratu ederra egin zion. Ikusia ez-ikusi. beste bien tokian. zeramakian jardunaldia. —Ori neskaren tokiya degu —esan zion. ez. Garaia etorri zitzaion. Kurrutako bera konturatu zan. Bera zein dan oraintxe ikusiko degula».Agustin Anabitarte . ordea. ba'zebillen batetik bestera ta. Onetxek asko mindu zuan Xanti. Aurreak erakusten du atzeak nola dantzatu. bera ere zutik gelditu zan. begiak erne.Donostia beste berriak ekarri zituan: Kurrutako oso naigabetua zegoala-ta. Egia da koska artan ortzak ortzakin jo zituala. Baño alperrik. Esan batzuk Xanti-ren belarrietaraño iritxi ziran. Iñoren tartean sartzea ez bai-da egoki. Ta pasadizua bi besoekin artuaz ta Xanti-ri bizkarra erakutsiaz jarri zitzaion. ordea. Kurrutako-k bigunki. Orduko Donostia-ko iru bankuetxeetako bat zan Araneder-ena. ez Xanti-k.. Orra Kurrutako-ri ostikoa jo ta bera neskarekin gelditu. Xanti lotsatu-asia atera zan. ezta ere paketsu. eta araño eramango omen du Kurrutako neska galtzeko bildurrak. sartu zan toki utsean exeritzeko asmotan. Ok guztiak arrokeriz bota zituala. Oso eratsua ari zitzaion izketan. andik alde-egiteko http://www. Xanti-ri «jo ta uts» egin zuala iruditu zitzaion. non ikusten dituan Kurrutako ta neska pasadizuan izketan. Kurrutako ta irurak trenian. geiegi estutu. Jakin neska bere aldekoa zuala ta ezin ezere egin. Xanti trenian sartu orduko asiko zan bere irutegian.

Xanti-k eta neskak lasai itzegin zuten Andoain-eko bitartean. —Aizu. —Eskarrik asko. Ordea. Neska bere aldekoa zuan eta non-edo-an bereganatuko zuan. aldameneko toki ura utsik gelditu zan. neria dek!». edo. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. «Orain deituko naun».Agustin Anabitarte . Bi gizonak kristalatik begira jarri ziran. Kurrutako-k ba'zekian Xanti-ri deitu ziola. Bai azkar ere.12. ni ere Andoañ-eko bidian nabil.Donostia asmorik. Zearka begira zegoala neska exeritzen ikusi zuan.com/emailuak/anabitarte/dono07. orren urruti ez nua. baño gogoz exeriko naiz eskerrak demazkitzutan bitartian.com http://www.htm (4 of 4)14.susa-literatura. zion. ba'dezu tokiya nai ba-dezu —argiago itzegin zion.2010 22:04:49 . Xanti-ren poza! «¡Au. Neskak bereala «agur» esan zion Kurrutako-ri ta barrenera sartuaz kanpoan utzi zuan Kurrutako ezpañak luzatuta. zutik ba'ninjuakian. Xanti-k ez-entzuna egin zion. ez orregatik. Ta Xanti barrenen eta Kurrutako kanpoan. Beraz. Trena gelditu zanean Kurrutako-ren aztarrik ez zan. Kurrutako-k bigarren aldiz nola deitzen zion ikus zezan. aldameneko jantziak artu ta zankoak estali. etzanda-tankeran jarri zan.susa-literatura. obeto esateko. pentsatu zuan Xanti-k. Bigarren aldian. baño ezta itzik ere aipatu. Ta deitu egin zion neskak. ¡Ai.

egualdi txarra. neke-neke zetorren aizea uraren gañean. Antxeta zuriak lasai zeuden uretan.com/emailuak/anabitarte/dono08. Txomin-ek ez zuan iñoiz ikusi ainbeste egazti batean. uretan eta aidean lebilzke. Ain aundiak zirala ere bildurtiak ziran. aidean. Ulia ta Gaztelumendiaren tarteko artan urtu gabeko elur-malutak erruz ikusten ziran zapi urdiñaren gañean: autsak alako ugaritasuna. bi zubien tartean egoten zitzaizun. beera begira. egoaizeak. Bazkalondoz ariko balira bezela. Ura aundituta ba'zetorren eta antxetak. Kaio-zarrak itsusiak ziran. besteak alde. Matxitxako-tik datorrenak. eten gabe. Goiz artan arrantzalea agiri ez zala-ta..susa-literatura. okertua. azaltzen danean.htm (1 of 4)14. Mokoa alde batera jarrita. Gizona egoten zanean. Urumea-n. berriz. An aal zuanak nai zuan guztia egiten zuan. ta aren tokian iru kaio-zar arrian. Josapat-eko zelaia antxen luteke. Emengo aldetik. ¡orien begi zorrotza!. ain nekezkoa zitzaien bazka mokoratu naiean. ordea. eiztari batek tiro batez laukoa ilko lukeala begiak itxita. beste guztiak ospa. egoekin. mendiek-eta zuten ertzatua zelai zabala. Arritzekoa zan alkarri ikutu gabe alde guztietara nola zebiltzan. Auzko ertzetik asita. ta ura berdintzen zanean txuxen-txuxen zijoazkion bertaraño. Tripazairen batek angula-meta baten antza emango lioke alako naspillari. zapata zarren gisan. azkena leen. ordea. Txomin-ek zearka begiratzen zutela uste. Iparraizea zala-ta. Urlaisterrak itsasaldera zekazkian eta ba'zebilzkitzun aidean atzekoz-aurrera. euria.12. jakintsu batek egaera ikasi naiko lukean. Biak bat zirala esan zitekean. Goiz http://www.. Zebiltzanean ba'zirudian eskalaproinak zituztela.. Antxetak legorrean. Urari ikusten zioten jateko-puska kendu nai lioteke. Gora ta beera. lan gogorra zerabilkiten. Zurriola-ko itsas-bazter alai ura amaika egonaldi gozoen garri izaten zan. Egoki zegokion arrantzalea aitz puskari. atzetik artuak ipurdiz gora igotzen zitzaizkitzun. Baldin munduaren azkenean antxetak berpiztu bear ba-luteke. Donostia-n iparraizeak egualdi ona ekarri oi du. samalda osoa zerabilkian urak gora ta beera. Gañera udaberriak mokoa erakutsi. Orduan ez zegoan arrantzalea. ezta alderatzeko ere.Donostia VIII Goiz artan. Mokoa. auek zikinkeriz. Gizona arriaren pikorra besterik ez. artan egualdi ederra zegoan. zerua ta itsasoa urdin-urdin ageri ziran. Aitz baten gañean maiz asko arrantzale bat ikusten zuten kanabela luzearekin arrantzan. ¡Erriaren edergallua! Venezia-ko usoak.2010 22:04:50 .. Arrantzaleak eta antxetak bere gain zuten putzua garbitzea: aiek arraiez. konkorra kendu dioten ganbelua iruditu zitzaion Txomin-i. antxetak pilla aundi batean pii-pii zebiltzan nastuan janari-billa. Itsas-autsia izaten zan tokian. Txomin asmo txarrik gabe urruti xamar ba-zebilkien ere. ura ez ta kaio-zarrak jartzen ziranean. eguzki ederra ta aldeegiten duanean. ¡Begien atsegiña! Beste antxeta-multsoa ibaian. Uliamendi beti edan-eta-edan ari dan abere aundia zan. leena azken. Ankaekin uretan igari ta legorrean ibilli. kezkatuta egoten ziran.Agustin Anabitarte . begiak bi aldeetara izaki ta aurrez-aurre ikusi. ez goraka.

ordea. Bai ba'. guk erakutsi bezela. ibaiko ura beera zetorrela Loyola-tik Donostia-ko muturrera etortzen ziran. ezker-eskubi begira. Urak eraman zitzan utzi.htm (2 of 4)14. jostagura. Lurralde berrien jabe egitera zetozela esan bear. ez zezaiola iñork nastu buruan zerabilkian lana. ezkutatzeraño egon eta zubiari laisterka aldez beste eginda. zanko-joko yayoa egiten zuan atze-aldera. Geiegi urrutiratuko ez balira. Urumea-ko kabarrariak ondar billa etortzen ziran. Batek aurrea artu.susa-literatura. Txomin ibai-ondotik etorri zan Urumea-ko kabarrariak ikustera. aidean botatzen zituzten ondar-pillak. Pala eskuan ari zirala. Txomin. zubi azpitik sartzen ikusi. Donostiarreri «kaxkariñak» deitzen zieten. Itzalbe ura «Katia» ziotena zan. Ez zuten bidegabekeririk egiten. Txomin egurazte ederrez ari zitzaigun bere lanean. Eskubikoak laga ta bira eman zuan bere aldera. Teink jarri zuten.Agustin Anabitarte . ala ere. Igarotako urteetan Donostia-ko kaiean artu-eman aundia izan zan: batetik.12. Obe beretzat. politenetako gauza. San Martin-dik Plaza Zarreko bidean. Alako batean geien tira zuanak milla arraioka asi zan abian. berriz. Txomin-ek arpegiko begiekin oraingo Donostia ikusten zuan. Gizon bakarrak alako ondar-pil aundia. onuntzkoak jo. aga-muturra bizkarrari eutsita. Erregesoro-n ez zan txerpolari ta txotxongilloen aztarnik ere. egoak gero ta arrotuago.. erri alaia zan. Asi zitzaizkitzun bi lirdingari tiraka. irugarrena egonean. burnibidea jarrigabea ta bizigaiak itsasoz sartzen zituztelako. ¡Aga ikaragarriak! Irudi-mirudiak ziran. Txomin-ek Santa Katalina-eguraztokia ta Zelaia utsik arkitu zituan astegun goiz artan. beste batek. Noiz edo noiz izaten zan itzaldiren bat soziedade artan eta Txomin-ek eder askoa egingo zuala-ta eskatu zioten.. Gañezka errukigabea ta palaxt egiten zuten kabarrek bi aldeetara. Ertzetik ari zala. Gerratean bai http://www. Orra burua izatea. Bat atzetik-aurrera aga eskuan etorri bezela. izututa egan ez-asi ainbestean. ezkerrekoak eragin. aspaldiko Donostia ospetsua. Beste biak aren atzetik. agaren burnizko muturra ondarrean sartu. jolasa lanaren ondokoa izaten zuten. Txomin «La Fraternal»-en itzaldi bat egitekoa zan aiek ala eskatuta. bere erria asko ta asko maite zuan gaztea zan. Urumea-ko kabarrariak taldean zetozenean ikustea. Ez zan politagorik. Aurrekoak lirdinga zikiña iretsi. ain bide luzean ¿nola eraman lezakean? Ara. aruntzkoak utzi. buru-barrengo begiekin. zankozastez barrenago sartzen zuten ondarrean eta gizonek. ura gora zijoala urarekin batean Loyola-ra. Kabarrak joan ziran. Arako txabola artan izaten zan erriko zergak ordaintzea. urrena besteak. kabarrariak jo-ta-jo sartzen zuan izugarrizko akullua kabarra ibilli zedin. zutitu bakoitzean. egoak altxa. Beraz. kabarra kateaz lotu ta galtzak belaun kozkorretaraño goratuta ¡altxa! oñetakoak eta guzti. aurzai guztien toki atsegiña. Kabarrak tontorreraño bete zituzten. kabarrak muturra nola azaltzen zuan ikustea baño. Bi aldeetatik zai zijoazkiola zuzen joan bear erdikoa. bestetik. baño berek nai zutenean. eta bat-bateko iru kaiozarrak ura jo zuten sabelez bete-betean.com/emailuak/anabitarte/dono08. Donostia muga-ondoan zegoalako. aren erraz. jai-zalea. Iritxi. Irudigille batek baño geiagok orren lantxoa egin izan dute. Ta onela: eskubikoak laga. Txomin buru-begi zegokien zertara iritxiko ote ziran. eguzkitako kolore ta biziarekin.2010 22:04:50 .Donostia Ba'zijoan aurrerago ta atze-atzean jarrita orduan izaten zuten istillua. Txomin-en erria. Baita ezkerrekoak ezkerrera. Gelditu zan pixka batean.

etengabea. konturatu gabe. Askoz geiago ibillia ez zala. Ainbestetan ibiltze ura bera egin eta ez zuan beñere alakorik ikusi. kabarrariak. Oial. Arratzain-dik botatakoak. Eta ba'zijoan aurrerago. atzak erakusten zutenez. aurki urak ezereztuko bai-du. Letrak ez zioten ezere geiago esaten. aguro ikusten ditu ango ta emengo itsasoak. kate-arrastakoa berriz. Burua atzera biurtu ta begiratu zuan.htm (3 of 4)14. Itsasoa berdiña dala-ta. «Katia»-ondoko beera-bidetik Kontxa-erdiraño. Oar egin eta Chomin itza irakurri zuan. «Chomin» ondarrean.2010 22:04:50 . «Katia»-raño igota. Oso polita zan oial zuriak eta Jarana-ko etxadia eguzkitan ikustea. Azkenez Chomin irakurri zuan. beste asko bezela. Urrena ez zion jaramonik egin nai izan ikusitakoari. Azkeneko baserritar merkatariak azkarrik zebiltzan «arre. Ez zuan iñortxo ikusi. Txomin arriturik gelditu. Orduan lantegi asko bai-zegoan Donostia-n eta kaleru aiek Somorrostro-tik burni-meatzaz beterik etorri ta. mota askotako ontziak. Egillearen oñatzak andik etorri ta bide berbera egin dute arakoan. askotan. Berriz ere «¿nor etorri ote da eta norentzat jarri ote du?». itsas-beerako ondar-gañean ibiltze ori. Aizea gutxi ta oialak zabal-zabal izanagatik geldiro zetorren bi «puntetatik» onuntz. Donostia-ko itsasoaz ez da errez asetzen.Donostia bakarki arkitzen zala gure txabola toki zelai artan. Lengo bururaketak baztertu zituan. «Dana-dalarentzat au egitera berariz etorri da norbait. Txomin batzuetan gelditu egiten zan edertasun ura bein eta berriro ikusteko. Bestetan ibilli egiten zan eta bere artan ari zala. ederra zitzaion Txomin-eri. Mallukak sarri jotzen zituzten eta burni-otsa. Bertaratu ta gelditu zan. alakotan bakarrik ikusten zaizka bideak. Iñork ikustekotan egin ba-du. alako bururaketan ari zan Txomin. bestetan baño onuntzago esango nuke. urez estalia egon bai-da au. baño ez du iñor gaizkitzen. oial-ontzi asko. ez zan ni baño askoz lenago emendik ibilliko. itsas urdiña eta. Txomin ur-ertzeraño joan zan ondarrean. «Ez al da ba' beste Txomin-ik ni ezik» ari zitzaion bere buruari. Oarra oar. Eguarte ura.com/emailuak/anabitarte/dono08. azkenez. Eskotilla-kaletik artu bearrean Esnategi-kalera http://www. mando» etxerako. Goiztxo zala-ta. Eguzkia bizia. oial-ontziak.susa-literatura. alde guztitarako joan-etorriak. itsasoa beerako azken mallan bai-dago». maitea bai-zuan. Kaiean. letra batzuk oartu zituan Txomin-ek ondarrean idatzita. onelako ta alako gizonak. Txomin-ek erriko bidea artu zuan. Bizigaiak ontzietatik legorreratzen zituztenean. Noizbait auzko iritxi ta etxerakoa artu zuan Txomin-ek. Ezta askoz geroago ikusteko egiña. aurrera jarraitu zuan. Kaiean. Txomin ondarrera jeisteko abiatu zan. baño ostera gelditu. Kañoi-alaiak ugari zebilkioten aldean eta arratsalde batez bi alek zulatu txabola. Legortutako ondarretan legun ibiltzen da. ustutakoan. ontzi-jabe aberatsak eta aspaldiko erromatar ta greziar salerosle ospetsuak. Buruari zerbait eragiñez geroz. Baño etorri-ala lengo itza berriro ikusteko gero ta gogo aundiagoa zekarren. ondarra artzen zuten. Une onetan oial-ontzi bat ari zan sartzen oso ikusgarri. Oñak etorritako irten-bidera begiratu zuan. lana gogotik. makila ta soka erruz ikusten zan.Agustin Anabitarte . Kai-buru ondoko «Lasta»-n kaleruak ondarlasta artzen. ¿Zer ote? Dakianak esan dezala. Urrena Andoain-dik Irun-erako gañeko bideari ezker-eskubi begiratu zion oartu aal zezakeaneraño. zuzen Plaza Zarreraño. An ibillitakoaren oñak txikiak bear zuten izan. Orra goiz artako eguraztea nola bukatu zan: antxetak. ainbatetan ura bera ikusi izanagatik. iges egin bear izaten zien olatu txikieri bustiko ez ba-zan.12. Itsasoa beera nola bai-zan. gizaseme baten oñatza ikutsi zitekean ondarrean. Aizeak gatz-usaia dakar eta gozoa izaten da. Asi zan ibiltzen. Eta etxerako asi zan. Lengo itzaldi-gaia aztu zitzaion. Urrutiko bizigaiekin batean atzerriko asnasa dakartela dirudite. sortaldeko fruta ederrak.

12. Bat-batean biotz pir-pira etorri zitzaion.2010 22:04:50 . «Judua»-eneko parean neska pil bat ikusi zuan izketan.htm (4 of 4)14. baño oñetakoetan ez zuan neskak ez busti.Agustin Anabitarte .susa-literatura. Txomin lotsatu zan.susa-literatura. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.Donostia aldatu zan.com/emailuak/anabitarte/dono08. Beintzat Txomin kardaba arekin joan zan bazkaritara. Aien artean Kandi ezagutu atze-aldetik.com http://www. Orrez gañera Kandi-k ez zuan Txomin-en aldera begiratu. ez ondar aztarnik.

Gela artan liburu-apalak ezik bi mai ere ba'ziran. Erraz ikusi zitezkean ormaetako irudiak: batean Pi y Margall. bai apainduz.com/emailuak/anabitarte/dono09. beste batzuek jokaldia bukatzen uzteko arrenka eskatzen zuten. Manual de Homeopatía. alkarri bultzatu gabe ezin ibiltzeko eran. iztokira igo baño len. gauza zarrari arra baño geiago».htm (1 of 6)14. bizar aundirik ez. eta Txomin orobat. Amar-amarretan azaldu zan Don Jose-ren semea soziedadeko lendakariarekin. Elementos de Botánica. Mañé y Flaquer-en El Oasis-Un viaje al País de los fueros. Apalategiaren azpian alasa zuten. liburutegia ba'zuten. Txomin-ek euskeraz emango zuala http://www.susa-literatura. entzule guztiak bere aldera jarri ziran.12. Gela nagusia ederki zegoan. Gaztea zalarik. Baño jokalariek bakarrik egon nai dutenez geroz. Atea idikita Txomin azaldu zanean. Orra. kopeta zabala. besteak gela nagusian exeri-tokiak egokitzen ari bitartean. soziedade-zaiaren arrantzarako kañabel bi puska ere tartean zeudelarik. ia puskatuta. Medicina popular eta abar. Bekañetatik buruko illetaraño. batez ere arako gela ura. bertan zeuzkaten gordeak bandera bat. Txomin-eri itzaldia emateko eskatu ziotenean. Liburu-apaletan ez zan gauza aundirik.Donostia IX Txomin-en itzaldia ari ziraneri jokoa utzierazi zieten. Pasadizu estu aietan jendea askotxo ikusten zan.. liburutegian sartu ziran. Azkenez. bizkarra zabala. musika-paperak eta iñauterietako kolore askodun zenbait gauza. Iztokia lurra baño bi arrabete gorago. Lenengo aldiz etorritakoeri gogoz eta legunkeriz erakusten zieten «La Fraternal»-eko etxea bertako sozioek. Sasoi artan Donostia-n gizonezko guztiak bizardunak ziran. orduko «betrolio»-argia ba-zan ere. gaztea zalarik. Arpegia. jokalarieri altxatzeko garaian kontuak nastutzen zitzaizkiela-ta. irria ezpañetan. Cuentos tártaros.. Camino-ren Historia de San Sebastián. izketari utzi gabe. aizetan eta eguzkitan ibillitakoa.Agustin Anabitarte . amarrak aldean eta arrats artako itzaldia gertu egin bear. Brost-en La partida doble. burua neurri ederrean. Argia ederra. sartu-aurreko orman itxurazko sukaldea pintatuta zeukana. beraz. Gizaseme mardula. Irakurleak gaur dan eguneko gazteen arpegi-itxura ematen ba-dio Txomin-eri. kartak eta tantoak artu ta. Izlariak egon bear zuaneko tokian oial gorri ederra jarri zuten eskudelatik beeraño. Txomin. ¡Aien poza ta atsegiña norbaiteri okerreko irudipena jartzen zitzaionean! Norbaitek dei-eginda pasadizuko jendea asi zan gela nagusian sartzen eta exeritokiak betetzen. ala zion batek: «Etortzen zaio joko bat. lasai azaldu zan jendearen aurrean. «La Fraternal»-en. oker dago.2010 22:04:51 Kartetan . Eskuak gauzez bete. Batzuek jokoa bat-batean utzi ta altxa ziran. ongi apaindua. bestean Iparragirre ta urrenean Manterola-tar Balendin. utzi ditzagun liburutegiaren barren artan atea itxita. bai jendez. Ta tokirik agirienean auxe irakurri zitekean: Menos política y más administración. Illeak eta bizarrak beltzak zeuzkan. Atea idiki-berrian edozeñek artuko lukean egiazkotzat itxura utsa zana. antxen irakurri ta idatzi zezatekean sozioak. bat-batean ikusteko. Bere izenez Domingo de Lasurtegi e Intziarte zan. iduri onekoa. Baten-bat asi ta bereala txaloka artu zuten.

beintzat aien ondorengoak izan eta aien aalekoak izan gindezkela erakutsiko liguteke. Orduan entzun zituan lenengo txaloak. Erdiko Gizaldian. Txomin-entzat naikoa zan hirur ta iru-en batasuna Hizurum baztertzeko. sortu ta eutsi egin zioten: eta ez cacao-aren salerosketan holandarreri nagusitasuna kendu bakarrik. ¿Zun eta txulo gauza berbera ote? Izlariak zionez ez omen zan orren sakoneraño sartuko. ¿Zun-ek mendia esan nai ote? ¿Txubillo. Donostia-ren izenik zarrena ¿zein zan? Zarrenetakotzat Hizurum ematen zuten. bai. txun lenbizi ta gero txulo izango zan. Manterola-k berak ere txalo egin ez ote zuan. Euskera ba'dala gai edozein jakintza-arlotarako eta ez balitz ere gaitu egin bear genukeala.Donostia erantzun zien. orrekin batean Hirurzun ere ikusten zan aspaldiko paper zaarretan. abots eder batez eta geldiro asi zanean. Aspaldiko donostiarreri begiratuta aien leia gureganatu liteke. La Rochelle-n eta Brujas-en azokak jarri zituzten eta Ipar-itsasoetan ingeles saloskariekin ika aritu ziran. bestela. Mundu Berriaren idorokunde ta azitzean aurrenekoen kideko izan ziran eta emezortzigarren mendean Caracas-eko Lagungo goragarria. Manterola-ri igarrita. Don Jose-ren semeak artzen ari zan izenagatik ezik. Erdizkako euskaldunak ez omen dira euskaldunak. Orra ba' donostiar jatorra. Iparragirre-ri ia gitarra eskutatik erori ta Pi y Margall-ek.susa-literatura. zun-billo ote zan. Geienek euskeraren aldetik galtzen omen dute osotasuna. bakalluaren billa Terranova-ko ondarretara. Gurasoen egiteetan geren buruak ikusi genitzake.12. baserritar bateri aragondar baten espartziñak jartzea bezela litzakeala. entzuleak berotu ta txaloka gogozkoa egin zioten. muxikarik elduena. geren aulkeriaren lotsa izango genuke bederik. edo-ta. Txomin abo ederreko iztuna zan..com/emailuak/anabitarte/dono09. Txomin-en iritziz «Hirurzun» eta oraingo «Irutxulo».htm (2 of 6)14. Asi-itza esanda jarrai-bidea artu zuan. alakotu gintzaizkiekela. Ta emen bukatu zuan berak izeneko arazo ori.. Orretxengatik. Santa Klara ta Gaztelumendia ote ziran? ¿Txubillo. Aspaldiko donostiarren baratzan ederretan ederrena zegoan. urbiltxoenari beatzarekin deitu ta Txomin-ek esandakoak erderara biurtzeko eskatu ez ote zion. lenbizikoz itzaldi ura euskeraz zergatik egiten zuan azaldu zuan. euskeraz zer nola moldatuko zan kezkatuta zeuden entzuleak. txapela kendu ta Soria-tarraren ginballa jartzea litzakeala.» Izlaria gero ta gar biziagoa zekarrela. ain da ugaria egintza goragarri aien etorria. lorerik pinpiñena. Alaxe nai genuke erriarentzat: ¡leen-leen usoa zan eta gero Donostia! »Bearrezkoa degu gure asabaen egintza ikaragarriak aldizka gogora ekartzea. baita Venezuela-ren istorioan euskaldun-eragintasuna geitu ta indartu. «Donostia-ren aspaldiko aunditasunaz itzegitea —jarraitu zuan— ez da lan zalla. ez. ordea. alegia. http://www.2010 22:04:51 . hirur-iru dute alkarrekikoa biek. Donostia-ko itsasontzi olaetan ontzi ederrak erruz egiten zituzten eta Barren-itsaso urdiñaren zear joanda Itsas-Beltzaren azken-baztarretaraño sartu ziran. «Compañía de Caracas» zeritzatena. naiko «billoa» danez? Beste batzuen iritziz «Irutxulo»-ko itsasoaren iru sarrera edo «txulo» adierazten omen du. osoak ala batez. Izenetik izanera aldatu zan. Txomin-eri ez zitzaion usteerreza itsasoaren sartze oleri txuloak deitzea. Antziñako Donostia-z itzegin eta erderaz egitea. »Donostia-ren gizaldiz-gizaldiko aziera ta zabaltzea —zion Txomin-ek— batez ere erbestekoekin artu-emanetan aritzeko bizkortasunari zor zaizkio: balearen atzetik lurburuko jeletaraño joan ziran. Antziñako Donostia-ren istorioak aunditasunezko tanto lodiak ixuri dario.Agustin Anabitarte . baldin alakotan.

Eziñezkoa zala istorio ori osorik azaltzea. «La Fraternal»-eko jendea ixilik zegoala.12. ta itsas-erri batean sartua zan. »Balea arnasa artzera ateratzen zanean.Donostia Txomin. ta kirtena. Emendik ateratzean zezina. itzaldia. Baleak oñazea nabaritzean igesari ematen zion.2010 22:04:51 . seireun milla peso ordukoak eta bale bizarrarekin beste irureun milla peso aiez gañera». galleta ta sagardoa. Gizena urtutzeko adrilluzko labe berarizkoa izaten zan. »Bale-koipez bete bear zituzten kupelak. amabost arraunlari ta txabolin-botatzallearen diñakoa. balea ontzi-gañean zabalik jarri ta antxen txikitu ta urtu egiten zituzten puskak.susa-literatura. balearen buruari burni kakotua botatzen zion. Eta onela jarrai: «Ipar-itsasora zijoan bale-ontziak. auez gañera larruak eta burni landua sartzen zituzten ontzian bideko itsas-errietan saltzeko. bale-arrantza arrisko aundikoa bai-zan. Txomin-ek zion: «Txabolin-botatzaleak. »Txabolin-botatzaleak beste egitekorik ez zuan txaboliña baleari sartzea baizik. naiko soka lagata gero. Era au oso zan ona. ta botatzalea. txalupa ere alde artatik jartzen zuan arrastaka zijoala. txabolindunak aalbait berriro zauritzen zuan odolustu naiean. arrantzan ari zirala. beraz. orduan ontzira igo ala atoez artzen zuten. baño baita arrisko aundia ontziak berak su artzekoa. onen atzetik beste txalupak joan oi ziran burnizorrotzekin bale zaurituak akabatzeko asmotan. egurrezkoa.» Oraingoan otzikara sartu zitzaien ain ixilik zeuden «La Fraternal»-eko entzule aieri. bear bezelako itsasgizon azartu ta gaituak zeramazkian berekin. busti egiten zuan berau. «Bale-arrantza —zion Txomin-ek— oso jaso aundikoa izan zan aspaldiko urteetan. berak eratutako itzaldiari zegokion bezela. itsasontzia egiñik. urrena balearrantzaren berri asi zan ematen. Arrantzako egiteko au arriskorik aundienetakoa zan.htm (3 of 6)14. beste txalupaetako arrantzaleak etorri ta aiek ere burni luzeekin egiñaalean aritzen ziran. larraskatzearekin txalupak alde artatik su artu ez zezan. Txaboliñak burnizkoa zuan balearen aragian sartzen zan aurreko puska. txalupa ta gizonak ur jelatu aren barruan sartu zitzakean. »Euskaldun arrantzaleengandik ikasi zuten holandarrak eta ingelesak balearrantzan. itsaso barean zebillen aize-ontzia. arrai-zarra nora zijoan. lenbizikoz egurrakin su-egin eta gero balearen ondakin berekin. Ta. barren-barreneraño murgildu ta berekin txaboliñari lotutako soka eramanik. bere eginkizunean aurrera zijoan. Negargarria omen zan 1813g. Bein balea ilda uraren gañean gelditzen zan. Sasoi batean berrogei bale-ontzi ikusi izan zitezkean Pasai-ko kaiean donostiarren ontziekin batean. Txalupa au sendoa izanez gañera. edo-ta. ariña ere ba'zan eta. Antxen galdu ziran betiko Donostia-ren istorioko ainbeste jakingarri. »Baño batez ere Euskalerriaren aal eta indarrak Amerika-ko lurraldea arkitu http://www. betebatean artzen zuan aizea goiko ta beko oialetan. bide guztirako artzen zuan. »Legorretik urrutitxo baldin ba-zeuden.com/emailuak/anabitarte/dono09. urteko suteak Erriko-etxean egin zuan paper zarren erretzea. Ontzi bakoitzean gaurko treñeruen antzeko txalupa bat izaten zan.Agustin Anabitarte . Azkarrik ez ibiltzekotan. Arrantzak bi milla barrikaen irabazia ematen zuan. Beste mariñel batek. Nolanai jota. balearen astiñaldi batek guztiak aidean bota zitzakean-eta. lema eskuan. zutik. bi milla itsas-gizon izango ziran. bata bestearen gañean jartzen zituzten tontorka. »Bein balea begitaratuta txalupa aalik-eta bertaen joaten zitzaion arrai-zarrari.

Txakoliña. »Kai batzuk ere egin zituzten. urtean. baño bertan bizi ziran atzerritarrekin sortu zitekean leiaren bildurrez. Toki onetan bertan.12.. ontzigizonak pixua bizkarrean eraman ez zezaten. Bakallu-arrantzaran berri astiro eman zuan. urtean Groenland-eko bidea oker artu ta bale-zale azkar batek Terranova-ko lurra begiztatu zuan. berriz. berriz. Santa Katalina-ko ondoan aingura-ola omen zegoan. 1615g. Guztion artean 561 itsasgizon. »Bi urtez geroz itsasoratu ziran lenengo lau ontziak. Gela nagusiko aizea berotzen asi zan. erruz etortzen zan. urtean. alegia dirua ordaintzekotan eman korritu gabetanik.htm (4 of 6)14. bai bertarako ta bai atzerrirako. Bein Gobernuagandik baimena iritxita. orrez gañera. 1625g. »Ontzitaldea okerrik gabe iritxi zan bear zan tokira. Orduan. Ulia-ondoko ondar-añoetan zeuden azkeneko maastiak.Donostia zutenetik geitu ziran. Ainbeste itsasgizon mantentzen diru asko gastatu bear izan zuten. urtean bale-ontziek 3680 barrikote artu zituzten.2010 22:04:51 .kakaoa ondo baño obeto pagatu. Erritarrak lengo http://www. izokiak Zurriola-tik sartzen ziran bitartean. Atseden-aldi labur baten ondoren Txomin gazteak jarraitu zuan. andik onera kakaoa ekartzeko Lagungoa sortu zan. Ola aietan ontzi aundi ta txiki asko egiten zituzten. Txaloka luzea izan zan. Ta une berberan txalo ugariak sortu ziran gela zabalean. Felipe II garrenak Ingalaterra-ra bidalitako ontzitaldean. «La Invencible» zeritzatena.com/emailuak/anabitarte/dono09. nekazarieri dirua urtean baitutzen asi zan. Europa-n orduan zanik ontzi aundienetakotzat zeukaten. Guztiak donostiarrak izaki ta donostiar-biotza ederki jo Txomin-ek. ¿Zer zan Karakas-eko Gipuzkoar Lagungoa edo Compañía Guípuzcoana de Caracas zeritzaana? Entzun dezagun gela nagusiko Txomin-en abots bakarra: «Venezuela-ko lur zabalak ia utsa ematen zuan Lagungoa asi baño len. baita Injente-aurrekoa ere. Toki ortan bertan. 1728g. Ezin izan zuten kakaorik erosi naiz-eta eros-neurria oi baño goragokoa izan. amaika ontzi aundi aietan zortzi ziran Donostia-n egiñak. bukatu zuten Santa Ana-ontzia egitea ta 1857 garrenean Felipe IV-ren aurrean ontzi-nagusiaren uretaratzea izan zan. ta.Agustin Anabitarte . bakallu-arrantza izugarria izan zan euskaldunentzat. Urrena Donostia-ko Urumea-ondoko itsasontzigintzak aipatu zituan. Txomin entzuleen jabe zan. ¿Eta bai al dakizute nor izan zan gizon ospetsu ori? —galdetu zuan Txomin-ek— ¡Donostia-ko Juan Etxaide-tarra!» —¡Ederki! —oju egin zuan batek.susa-literatura. An egindako aingurak Prantzian eta askori saltzen omen zizkieten. »Aurreragoko 28 urtean bost ontzi bakarrik joan ziran Españatik alde artara. beraz. holandarren menpean zegoan. Europa-tik eramandako salgaiak iñork baño merkeago saldu. batez ere. »Lagungoa. Lagungoaren irabaziaz gañera Gobernuak ere diru asko jasotzen zuan. guztiak gudarako gaituak. arrera agitz gogorra egin zieten eta ori ezik matxinada bizia jarri ere bai. Geientsuena atzerritarren eta. »Ori ala gertatu ta joandako ontziak ezin izan zuten etxerakoa askoz geroago baizik artu. uso-samaldaren egan-asitze bat-batekoa. gudaontzietarako ere. Sagarra ere asko biltzen zuten. 1348g. kolorezko oial-ola batean bandera polit'ederrak zituzten. Len esandako ontzi-nagusia 1522 toneladakoa zan ta 90 kañoi aundienetakoak zituan.

Euskalerriak ba'zituan erbesteko ordezkariak edo kontsulak derizkiotenak. »1740g. »Lagungoa sortzearekin Venezuelas asko aunditu zan eta iñoiz baño kakao geiago bildu.» Jarraitu baño len utzi dezaiegun «La Fraternal»-eko sozioeri txalo jotzen. Konsuladoak salerosketako artu-emanak legepean jarri zituala. Baño noizbait beerakoa asi bear ta aren azkeneko egunak ez dira urruti pasa. Zenbait urteetan irabazi-tairabazi zijoan. »Karakas. bai Ingalaterra-n. ontzi-toki ona izatearren. Donostia-ko bankuetxeak jaso aundikoak zirala.Donostia erdian pagatzen zuten Karakas-etik ekarritako kakaoa.com/emailuak/anabitarte/dono09. Donostia-ko semeari. urrutiko itsasoetara joan bear izaten zutela-ta. oso aunditu zan. Euskaldun itsastarrak ospetsuak ziran. Ta naiz orietako batzuk jakin. batez ere. makiñabat erasoaldi izan zituzten. asierako dirutza alako iru egiteraño. norberaren jakiteak ematen zien uste-ona ta adorearekin. Erroma-n egiña. Euskaldunak ezkutueneko bazter oiek ederki ezagutzen zituzten.» Lengo txaloak aundituta berritu ziran. »Oroitza gozoak utzi dizkigu Lagungo goragarri arek: gure Santa María eliza ta Loyola-ko Inazio donearen zillarrezko irudia. irudi bat egin bear zitzaiola. bai Flandes-en eta bai Alemani-ko HansenUrietan. »Ta geroago Lagungoa ogeitamar itsasontzien jabe zan.Agustin Anabitarte .htm (5 of 6)14. aien «aida»-eri «ezti» gogor erantzuten. argia amalau leguako bidean bidaltzen zuana. España-ko erregeak izandako ontzitalde-buru entzute aundienekoak. Santa Klara ta Txubillo-ko tartea itxitzeko asmoa erabilli zuan. Beraz. Txomin oraingoan itzaldia bukatzeko zorian zegoan. orain irudi bat egin nai liotekena. ajol aundiko zeregiñetan gogoz sartzen ziran. Bale-arrantza zala-ta. Arrizkoa baño brontzezkoa http://www. Beste aldez. urtean Escuela de Náutica zana jarri zuten.susa-literatura. Txomin-ek. bear bezelako lanak eginda. Txomin-ek donostiar pil areri Donostia-ko gauza on asko erakusten zien. Egun aietan Eco de San Sebastián berri-paperak sutsu itz egin zuan Okendo-ri. asmoari aria emanaz. gutxik arek ainbeste. Oso on aundia etorri omen zitzaion Donostia-ri Konsulado orren izatearekin. Ta oien artean Okendo donostiarra. Txomin-ek erriko gauza gogoragarriak gogoratzen erritarreri. Etxegintza azkartu zan. ala zion: «Ez da Euskalduna bezelako itsastarrik izan. Txomin-ek zion: «Geroxeago Lagungo berberak zortzi ontzi bidali zituen Habana-ra. ¡Gora Okendo! Ondo irabazitako oroigallua luke. ontzien izenek arras zorarazi zien-eta. euskaldunak ziran. mendean jarritako Consuladoa aipatu zuan. Konsuladoari eskerrak 1765g. Konsuladoak Txubillo-ko argi-etxea egin zuan. Urrena Txomin-ek XVIIg. »Itsastar gain-gañekoak ziralako guretako asko joan oi zan eginkizun aundietara. barren artako aizea ere naiko beroa zegoaneta. »Ingalaterra-kin orduan guda zala-ta. orduan ederrenetakoa. Kaia ere edertu zuan. Beste erri kozkor asko ere sortu ziran eta Venezuelas osoa aberastu zan Lagungoaren bidez etorri zitzaion ondasunaz.2010 22:04:51 . nolanaiko etxe ederrez.12. bai Prantzi-n. urtean Lagungoak irureun guda-gizon bidali zituen Karakas-era Nuestra Señora del Coro ta San Sebastián ontzietan. arrotu zitezkean neurrian. Euskalduna itsaso zabalaren jaun eta jabe izan zan.

Ondo dagoana. quedó ampliamente demostrada la maravillosa ductilidad del lenguaje de Euskalerria. Baita ere Xanti begi zorrotza. «La Fraternal»-en bildutako jende guztia bereganatu zitzaion izlari yayoari. Txalokak asko iraun zuan. Donostia-n egun batzuetan itzaldiaren jakia izan zuten. Lengo lagun zarrak.susa-literatura... Bukatu det. ¡Nekezko lanbidea! Tokia betea ta iñor joaten ez. Uste oso-osoa daukat ala izango dala. Kaietarren lagunaren ospea arrabete igo zan. bego. orain bular-bizkarrak bat egiteko aukeran zegoan. oñarri trinkoa zitzaion borrokalari nekatu-eziñari! ¡Kristau otoitzalea! ¡Amaika jazarretan garailari! ¡Ingeles ta holandar ontzi asko ta askoz inguratuta. nuestro respetable convecino.com http://www. hijo del conocido procurador don José. Txitxigabea zanez argalean sendo ba-zan.. hizo del vascuence vehículo superior de ideas e instrumento de ideas superiores. Eta beste asko. Jaiki ziran azkarrik jokoan ari ziranak eta bizkarrak ormari lotuta gela nagusi aldera asi ziran. An zebillen larri-larri Kurrutako. Bego zutik Donostia-tik itsaso zabalari begira. Guztiek nai zioten eskua estutu Don Jose-ren semeari. zein itz erabilli zituan: «.htm (6 of 6)14.12. «semanario satírico donostiarra» zeritzanak. Txomin-en itzaldiak «itzal» aundia egin zuan.» Liburutegiko batek «ordago» bota ta bat-bateko esku-tarta ikaragarria nabaritu zan an ondoko gela zabalean. gerriko bat lertuko balitz bezela ebain-ebain egin zien gizona! »Nere itzalditik batez ere —asnasa lasaituaz esan zuan— asmo au nai nuke izan dezazuten: Donostia-ko erriak Okendo-ri irudi bat eskeintzea. Txomin gazteak orduantxe bukatu bere itzaldia. ¡Ur irristagarria. Ona La Galerna asterokoak..2010 22:04:51 .Donostia obe. hombre capacitado para grandes empeños.. An besteekin bat egin zuten. Izarditu gindezkean an.el joven donostiarra don Domingo de Lasurtegui..com/emailuak/anabitarte/dono09. besteko zar lagunak..susa-literatura. lagun ez ziranak.Agustin Anabitarte . an zan.» © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www..

ortxen Campillo-ren matxinada ere. Beraz. Aprikako lurraldea utzita. Lenbiziko. «La Euterpe». lau lagun joan zitezkean. kaieko jendetza aundiak ulu ikaragarria atera zuan eta inguruko itsas-ontziskak iñolazko motazko txistu biziakin urratu zuten aidea. baño aurtengoak lengoen marrak autsiko dituzte. «Donostiarrak oi dira beti Umore onian oitubak Iñauteriyan ageri dute Bertako kanta soñuak. «Unión Artesana».Agustin Anabitarte . Donostia-ko Iñauteriak ospe aundikoak izaten ziran. ¡Zortzi zaldi! Dantzategi artatik nekez ateratzen ziran. zankoak ezin luzaturik. larru berriak jarri ta atabal egokiak egin. Zalduniote-goizean ba'ziran Donostia-n 6. 57.com/emailuak/anabitarte/dono10. Zarautz-aldetik lengo zalgurdi zarra zebillen orain ere. ortxen 18. Ordea. «La Fraternal». prantzes asko ta Pau ta Biarritz-tik etorritako ingeles naiko. http://www.2010 22:04:52 . 66garren urteetako Iñauteri-artzaigo ospetsuak. Zalduniote-goizeko amaiketan.. sei barren-aldean eta beste iru atze-aldean. ortxen Urbiztondori arrera ederra. Illabetez aurretik asi ziran «La Fraternal» eta «Unión Artesana»-koak urte onetan Iñauteri gogorrak egin bear zituztela.susa-literatura.. ¡Eta aurtengoak ere! Donostian Donosti. Zalgurdiaren goiak eta beak bete-betean zeuden jendez. Artantxe egin zuan Santa Cruz-ek Donoti-rakoa Aramayona-tik itzuli-berrian..12. moro-jantzian. bitan ebaki ta Burgos-era bidaldu. Kai-aurreko etxe-zuloak jendez beterik zeuden eta beeko zenbaitzueri nekezko zitzaien ertze-ertzean egon eta iñoren bultzakarekin uretara ez eroritzea. Penak utzi eta Maite polita Atoz zu nere ondora». ortxen Isabel IIgarrenaren aldezko matxinada. gorostian gorosti. naiko berotuta ere. udara ez izanarren. Ain gogorrak ere. burnibidea ba'zegoan ba'sasoi artan Prantzi-tik etortzeko. 45. Beintzat. azkenik biak alkarrekin jaiak antolatzea erabaki zuten. aspaldidanik. Orain ere Plaza Zarrean egiten zuan geldi-aldia Zarautz-ko zalgurdi aundiak.000 kanpotar. Ondarreta-n danba batez dios Momo ba'zetorrela gaztigatu zutenean. autsez zuri-zuri egin eta. batzuek txalo egiten zuten.. ortxen agurtu zituzten Aprika-rako soldaruak (Joxe ta Antton zirala). berriz. Gañean.Donostia X Donostian Donosti ¡Plaza Berria! Ortxen izan ziran Prim-en eta O'Donell-en sarrerak.htm (1 of 5)14. artantxe etorri ziran Anton Zurrut eta Joxe Ogi Plaza Zarrera. San Telmo-ko ingeles-soldaruak utzitako tramankulu luzeak. Be-aldean amabi lagunentzako tokia ba'zan: iru aurre-aldean. «La Euterpe»-ko musikariak saiatu zitezkean. 50. 33.

Tramankulu aundia ere ba'zan zeruko izarrak miatzeko. itxurazkoak. An zijoan Xanti. dios Momo egin zuteneko lantegitik berau atera ta itsasoz. beltzez jantziak. Santa Klarako atera pasata. Ta dios Momo bera Kale Nagusian sartu baño lentxeago. ordea. galtza motzak. Amaseigarren http://www.htm (2 of 5)14. Carroza de nigrománticos. egia da ere bat baño geiago asi zala esaten «Unión Artesana»-k egindakoa geiago ta obea zala «La Fraternidad»-ena baño.12. Beñolakoan. Bi soziedade oriek ederki alkartuta azaltzen ziran eta arpegia onela erakusten zuten. kaiean. urrena mutur estua aboan sartu ta bertatik itzeginda zurikatzen zituan.Agustin Anabitarte . gona motz urdiñak ere. zaldun eta zalgurdiak noizbait abian asi ez ba-ziran. Errizaiak lan gogorra zerabilkiten jaia era onez egingo ba-zan. Ta txingurritegi artatik txingurri geiago eroriko zan uretara baldin zaldi. don Amalio —esan zioten Kurrutako mutil zarrari. oraintxe urduri zebillen jendea. Lenengo tokian iru aurrelari zijoazen zaldizkoak buruko gorriekin. Bostgarrenez. ate bateri bizkarra erantzita zeuden «Txardin-berri»-ko ama-alabak: —Agur. kaiean legorreratu jende asko ekarri zuan zalduneriak pasa bear zuaneko kaleetara. zapata luzeak eta ginbail zabala kolore askotako lumaekin. Gero bi erraldoi edo gizandi ta lau buruaundi: Alkatea. gorontza gorria ta ikurdi urdiñak bular-bizkarretan. luma txuria burukoan eta oñetako aundi ederrak. aurreko tokiak arrapatzera. Zerua ikusteko etxearen antza zeukan gurdikote arek. berek eta txinatarrak oi dituzten bezelakoak. ain betea ere. gure ezaguna. ¡Lanak izan zituzten! Onekin batean beste gizon asko —zaldi ta gurdiz gañera— etorri zirala bide. Urrena erriko danbolin-jotzaleak apain-jantzian. neska polita irudituta. Ikus dezagun dios Momo orain. Orien atzetik Estudiantina Euskalduna. Azkenik txaloka ikaragarria jo zuten «dios Momo» bertaratu ta legorrera asi zanean. urrezko siztatuekin.com/emailuak/anabitarte/dono10. kaia bete-betea zegoan. «La Euterpe»-ko musikari yayoak japondar jantzian. Antxe zegokion zai. besteak zalduneriaren ondotik arekin batean joan. Dios Momo-ren bi aurrelariak Injente-kaleko parean zijoazen. aboko bustia begiari erantzi zionean. Orrez gañera. Seigarren tokian Musica japonesa zeritzatena zijoan. beren lastozko ginbail zabalakin eta soñekoan iñolazko letra ta marrak. aurrera bai-zijoan zalduneria. an zijoazen lau lagunek urrutira ikusteko bana zuten txikiagoak. Danetan gurdikoterik aundiena zan. berrogei laguneko taldea.Donostia Txubillo-ren oñean zegoan Ondarreta-tik.2010 22:04:52 . bi errizai ta beste txinel bat. eztarriko ta eskumuturretako egalun txuriekin. esku batez zankotik eldu ta buruz beera atera zuten uretatik. Aurreko tokian bandera bat zeramaten onela jartzen zuala: Estudiantina euskalduna de la Universidad de Valladolid. amar urteko mutil koxkorra putzura erori zala. tarteka. berealakoan okertu zuan beste aldera: Kontxexi Araneder zan. Ikus bitza irakurleak Donostia-ko Iñauteri ospetsuak. turutari aize ematen zioten. Batzuek kale-ertzean jarrita geldirik ikusten zuten.susa-literatura. areri laguntzearren. bat-batean. Orra ba'alaitasunaren jainkoizunari arrera berebizikoa. Irria ezpañetan ikaragarrizko sonbrero-kentzea egin zien. eta berau gero ta bertago zetorrela. aldameneko bi aurrelariak turuta bana zeramaten eta. Arekin Xanti-k iduri-oneko neska guztieri begiratzen zien. zaldiak eta gurdiak gertutzen azkarrik zebiltzan. Santa Klara-ren atzetik. Erdiko aurrelariak auxe zeukan jarria bandera batean: Carnaval de 1878 — La Fraternal — Unión Artesana. zalduneria dios Momo-ri.

Zalduneriaren buruan txantxo ta mozorro ba'zijoazen kalekoak.. —¡Ori poliki! —ari zan— ¿Zer diyo dios Momo-ren kurpilleta? La Fra-ter-nal (buruari eragiñaz).San Tomas-en bezela —itzegin zuan atzean zegoan Txomin-ek— eta barkatu. Escolta de carabineros de Offembach. El moro Muza y su séquito.Agustin Anabitarte .. musikarien soñuarekin belarribarrenen atsegin egiten zuan. zerbait erori da balkoi artatik. Carro de Ceres. Noizean bein aldeetara begiratzen zuan atzekoa ikusteko. Carroza de Vulcano. Carro de Marte. Plaza Berriko tellatuetan ere jendea ba'zala esango genuke. Plaza Berrian sartu ziran guztiguztiak. Gero Praxku-talde bat. Gure baratzan arkituko du Asma diteken guziya». Barren-aldean. musika ta tutuekin. Gurditzar au koxkabilloz ta txilintxaz josia zegoan eta zebillela. goroldioakin antzemana. Arraunlarien ordez musikariak zijoazen. Kale Nagusia pasata..htm (3 of 5)14. erruz zan jendea. Donostia-k esan zezakean: «Iñork nai ba-du belar onikan Naiz dala lore. Baratz uta ederra zan bada. Ta azkenez. Jarraigo luze arek bira guztian artzen zuan enparantza. —Ez det uste (gezurretan ari zan Txomin). ollar-gañern exeriak.12. El robo de Elena. gure erriko jantzian. Carro de Mercurio. eun erromatar zaldizkoak. artoa ta lurrak ematen dituan beste aliak lantzeko lanabasak.Donostia gizaldiko Venezi-tar ontziaren itxura zeukan. Azkenik. «Unión Artesana»-k geiago egin ba-zuan ala gutxiago —esamesak entzunda ari zirala— «neska polit orrek» itzak belarriratu zitzaizkienean. Garia. ate ta guzti. aspaldiko urteetan Zelaian izandako burrukaekin zer-ikusia zeukana. Aietako uztai baten azpian zeuden Kandi ta beste iru lagun alkarri besotik elduta. Portu-kaletik barrena. —Baietz uste det —erantzun zion Kandi-k ikara joanda gero. auek mitxeleta-egoekin zeuden edertuak. ¡Ara. Baita arkupetako ibiltokian. Sei mandok zeramaten gurdia. Concha de Neptuno. Primer regimiento montado de jeringuería. Ta tankera onean jarrita zeudenean. aziya. geiegi ez luzatzearren: Carroza infantil. bi aldeetako arraun errenkadakin.2010 22:04:52 .. eta atzerago. Andik pixka batera jarraitu zuan: —San Tomas-egunean bezelako lanabasak daramazkite or lurra lantzekuak. http://www. Beste neskak. oial zabal baten itzalpean.susa-literatura. Orrez gañera ate batzuk ibilli añako ur-ontzi aundia.! —. Eta onelaxe. U-nión Ar-te-sa-na.. Urrena Batallón de Kaka-jarios. sokaz ertzatuta. ¡Zeñen ederki! ¡Otra Xanti! ¿Zer dute jantziyetan marreztuta? Kokotzaren azpiyan eguzkiyaren antza ta gero oin eta eskumuturretaraño izarrez josiyak.. lepoak luzatu ta iñoren bultzakari arpegi goxoa jartzen. ari ura utzi ta Txomin-en aldera jarri ziran begira. Kandi zeralako neska polit orrek. oñak ezin ibilli-ala. ¡Oyek ate politak uretan! Une batean ixildu zan besteak ere bere artan ari zirala. Dios Momo tokirik agirienean.com/emailuak/anabitarte/dono10. ez det uste nere arrebaren sudur-zapiya jaso zenduelako eskerrak eman nizkitzunik ere.

Donostia —Etzan zer eman ere. Neskak irria zuten ezpañean. —Nolakoak diran.susa-literatura. bertago egon eta ondo ikusi zuala ondarretik. etorri bezela. jarraigoa asi zan Plaza Berritik Portu-kalera. ¿Eta ura ez ba-zan.. Txomin-eri ondarreko letrak burutaratu zitzaizkion. Eta Txomin-ek neskak agurtu zituan. Berak zer ikusirik ez zuan izango ondarreko kontuarekin. —Zoriyonak zuri. Mutil koxkorrak txantxoen atzetik bixiga edo maskuriakin jo ta jo ari zitzaizkien. Kale Nagusitik Lasala-enparantzara.com/emailuak/anabitarte/dono10. Txomin-ek ondarretik ikusi zuala Momo-ren etorrera esan zion Kandi-ri. —Eskarrik asko. Iru musikari-taldeakkanta bat jo zuten eta onen urren. Arratsaldeko ordu bata joa zan. Aztu izatia gogoratu. ixilik. —San Tomas-egunarekin bezela nun eta beste zerbaitek Iñauteriyak burura ez badakazkigun.12. Plaza Berritik atera baño len. Ondo egin omen zuan ez geiago esatea. berandutxo ba-da ere. Beraz ¿aztu ziñan? —Eta gogoratu naiz. Arrotzak nora etorri ondo jakin. Beste esanak gogoratu zitzaizkion. ¡Zein polita zegoan neska polit ura! Kaleetan jende asko zebillen.Agustin Anabitarte . ezkeroztik Plaza Berrian ezin bukatu alako musika zan. Txomin-en erantzuna alde txarrera artu zitekean. Ala zion Txomin-ek beintzat. baño ez zan orrelakorik gertatu. Txomin-ek aitzekia zekarren.nolanaikuak. noski. ¿Zer ote da. Bein edo bein listaria autsi ta pelota bezela joaten http://www.. —Ia urrengo batian eskerrak ematia aztu zerala gogoratzen zeran.2010 22:04:52 Lauak . Ementxen zan zalduneriaren gorde-tokia. nor izan zitekean? Momo-k bukatu zuan: «Artu jende maitiak Donostiyakuak Oroipen aitormenak Biyotz gurekuak». baño Kandi-k San Tomas-eguna aipatu.. —Gain-gañekuak ala. buru txarra ala buru ona izatia? —Itzaldiyak egiteko buru ona biarko dezute. Kandi. —. Urrena itsasbeera zegoala-ta. Kandi-k beste nonbaitetik ikusi zuala erantzun. Par gozoa egin zion Txomin-ek. Aren jolasa esan bitartean. Ordurako iru musikari-taldeak batera bildu ziran ta dios Momo bera ere erdi-aldera ekarri zuten jendearen artetik egizko Jainkoak dakian bezela.. Momo zutik jarrita agerkai bat irakurtzen asi zan.htm (4 of 5)14. Berekikoz neskaren bat bear zuan izan. Aspaldian kezka ura ezin aienaturik zebillen. Donostia-ko mozorro ta txantxo guztiak antxen bildu ziran... ango oin-atz txikieri antzemanda.

buruan. urrena jendearen gañera joan ala alkarren gainka ibilli. besteak. bestea altxa. Baño txistulariak ezta ere gelditu. Ibiltzen asmatzen ez zutenak. trebeak ziran dantzan. xigarroa. gorriz goitik beera. Dantzan egiteko baztar batean jarri zuan zerabilkian kaiola. bi alargunak eta bestea.susa-literatura. beren diña zeramatela. Urrengo goiza arte ibilli ziran ezagutzen ez zuten ideko arekin.susa-literatura. Antxen zebiltzan Erri-etxeko ate-ondoan Joxe Ogi ta Anton Zurrut. Gonak. Batzuen ondotik joanda ardo-usaia galanki aitzen zitzaien. Zurrunbillo artan geienak karraxika ari ziran. barrenen. sendo. emakume-gisan zegoalarik.com/emailuak/anabitarte/dono10. Antton-ek ez zeukan ez txapelik. zakur bat atzetik zaunka. non beste mozkor bat etorri ta irurak alkarrekin asten diran —au eguneroko jantzian etorri zan—. ginbail beltz luze batekin. ez mozorrorik. Asma. ez kaiolik. bularrak. mozorroaren aboko zulotik.Agustin Anabitarte . Ta onelaxe. Ta dantza gogorrean ari zirala. Arpegian ere zirrimar gorriak. Ogi-ri ginballa erori ta etorriberriari txapela kendu. Jende asko zegokien begira. sardin-zarra txori.2010 22:04:52 . Onoko txantxoak orain ere ikusten dira arrantzaleen artean. Zurrut-ek ginballa lurretik artu ta ezagutzen ez zutenari jarri.12. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. Antton emakume-jantzian ere.htm (5 of 5)14. gerri estua ta lurrerañoko gona zabalak. txapela.Donostia zitzaien maskuria. maindire batekin egiñak. izarditan. bat erori. Noizbait bukatu zan amaitu eziñeko dantza ura. arpegi-ordeko mozorroa ta. begiak.com http://www. ikaragarriak. Joxe emakume-jantzian zegoan. Kaiolak-eta eman zizkieten eta an joan ziran irurak alkarrekin.

Ureta-kalea. geiago ezin artu alako jendea zebillen. ¡Ta urrengo urtean. Iniente-kalea.2010 22:04:53 Arratseko . Joxe zortziak baño geiago izango ziran La Fraternal ta Unión Artesana soziedadeak eratutako zalduneria Lasala-enparantzatik atera zanean. noizbait ibiltzeko asi zan eta beatz-tartean zeukan xigarro-puntta erdeñuz bota zuan. Plaza Berrian sartu zan. Geldik zegoana. 1814garrenean. Kilimax-eri begira. Leku geiago eman dezaiogun Zanpanzart-arratseko jaiari.com/emailuak/anabitarte/dono11. ez beinbeingoan. aurrean zeukaten errian sartu nairik. errian sartu ziran soldaru amorratuak. Iñauteri jatorrak egin omen zituzten. Seireun etxe zituala ogeitamasei bakarrik gelditu zitzaizkion zutik. neurriak autsita ibiltzen ziran Irutxulo-ko erritar alaiak. azkena azken. Bestea lengo tankeran geldik. aspertuta. poxpoluak erosteko es. Bideko kale ta plazak. Bosteun mamu maindire txuritan bilduak. Plaza Zarra.Donostia XI Asteleniote. amabost urteko neska buru ariña soñeko berriarekin zebillen egun aietan. Iñigo ta. Orduan izaten zan Txardiñaren lurperatzea ta. ¿sergatik es dituk poxpoluak erosi? Ez dakigu geiagotan atzera biurtu ote zan. ¡Nork esan 1813garren urteko erria zala ura! Urte artako Dagonillaren 31ean. beatziak doidoi. azkenean. Ibilli zituan Lasala-enparantza. Ingelesak eta portugesak alkartuta. Esnategikalea.12. Gutxi gora-beera Zaldunioteko jarraigo bera zan. alajañetan! Zarraren gañean erri berria agidanean. Lengoak berriz ere.Agustin Anabitarte .htm (1 of 3)14. Zuzi ta argi-ontzi kolore askotakoekin argitua zegoana-ta.susa-literatura. Zenbait egunean egiñaalean arituta. amarrak aldean. erria prantzesen menpean zegoan. Lasalaenparantzatik atera. Bakoitza kandel bana bi zerrenda http://www. jendez beteak. Iñigo-kalean zegoan astelen-arratsaldez. Nai aña gaiztakeri ta lizunkeri egin eta arrats artan bertan su eman zioten erri gaxo areri. «Kilimax» goitizeneko beste mozkor batek zesaion: —Moskortzeko dirua ba'aukak. Bai Plaza Berrian ere. zorioneko Plaza Berrian sartu zan orain ere. Lengo eguneko garai berean atera zan Zanpanzart-arratseko jarraigoa. Brecha izena jarritako tokitik. Azakalezarratik sartu ta Esnategi ta Iñigo-n barrena. Urrutixeagotik biurtu ta oraindik ere: —Moskorra arrapatzeko dirua esan dek. ¿es al eunkaken poxpoluak erosteko? Bestea betiko tankeran eta begira berriz itzik atera gabe. Donostia. Urumea-ibaiak ur estua zekarrela. Ezta itzik ere. aldez beste egin eta. Zanpanzart ta Antton-en adiskide berria. lilluragarria zegoan Donostia-ko txulo maitagarri ura. gero ta urrutiago: —Moskortzeko dirua isan dek ba'.

Aiek ez zutela auek aña egin. baño arratsa. auek aiek ainbat eta obeki: besteak. lengoak bidaldurik. eun kantari atzetik eta txinatar musikariak. Azkenez. —¡Viva la Fraternal! —berealakoan erantzun zioten.com/emailuak/anabitarte/dono11. txurizkoak eta beste gañerako lagun guztiak inguruan.susa-literatura. Nasteka. gorputz zegoan dios Momo luze-luze.Donostia luzeetan. Beste eun baño geiagoko txurizko-taldea. lau zaldizkoa. Gogorregi ari zirala. Ta Garizuma asi bear zuala erakutsiz txardin aundi bat zeraman zintzilik ezkata dizdizariakin. Ta baita besteak ere: —¡Viva la Unión Artesana! —¡Viva la Fraternal! —¡¡Viva la Unión Artesana!! http://www. jakin ba-zuten dios Momo lenago il bear-zuala. zeruan irakurtzen zuten gizadiaren etorkizuna. jolasarako Euskalerrian berdiñik ez zuan erria. Esamesak besterik ez ziranak. Auxen zan. ola-barrenean sartu ziran berriro ta berekin batean dios Momo ere ezkutatu zan. Kanta berarizkoarekin gogotik ari zirala. Il Trovatore-ko miserere jo. aiek eramanda. labe gorria. Kurkurtxoak buru-gañean. ama!. Soldaruak eta il-aztiak erdiko olaetan igota. paketzearren. amor eman zuten. amorraturik.Agustin Anabitarte . ¡Ai. Noizpeinka tarteko bat azaltzen zan argi polit bat eskuan. ¿Ba'dakizu nortzuk ziran. Urrena. irakurlea. jendeak txalo beroak jo bitartean. itxuraz. ango iskanbilla ere goraka zijoan. izugarrizko dantza ta ikotika politak egin zituzten. atzoko Donostia. bai. Alatsu bukatu ziran urte artako Iñauteriak. Jaiak. Bigarrenez. Argi gorrizko zuzien argitan ikaragarrizko ikustea egiten zuan aren jende aundiak. alkarri txistuka asteko tankeran. aunditu era berean gaizkitu ta orduantxen istillu gorria jarri zuten. Txurizko-pilla batek zaitzen zuan. Musika bukatuta txerrenak. Jendea lotarako etxe-aldera kale-muturretan banatzen asi zala. Plaza Berria usturik. il-aztiak edo esandako nigromantes diralakoak. Donostia maitea. abo batez. euskal-baratzako pinpilinpauxarik jostalariena ta politena. beste askok. Ta orra uste gutxienarekin. bateri alkartasuna eskatzea otu zitzaion eta. «Viva la Unión Artesana» esan nai izan zualakoan. Illeta-gurdi aundia. esan ba-zuan esan zuan.htm (2 of 3)14. alkarri eltzeko moduan jarri ziran. Irutxulo biotzekoa. Zaldiek beltzezkoa zuten bizkar-gañetik eta galdur zuriak. Aien ojuak urrutitik entzuten ziran. irakurlea? Unión Artesana ta La Fraternalekoak. Esnea irakiten gero ta geiago arrotzen dijoan era berean. jende mordo aundia gelditu zan Iñigo-kalean zarata ta asarre bizia zerabilkitela. Erdian. izkillu ederrakin. Auxe zeukan jarrita: Farrez dago ama chardiña. alako batean ateratzen zaizkie txerren zarrak olaen azpitik eta. Ori. Cazadores de Gerolstein. asten dituzu bere aldiko izugarrizko ots eta zaratakin dantzan beste musika batekin eta Plaza Berriko guztiak erotu ez ote ziran. bakoitza kolore politazko argi banakin. Plaza Berria. asmo onez esandako itzak nola sortu zuten ekaitz beltza. «—Baita zuek ere». Andre Marika tronpeta jo ta nai bezelako kantak jotzen zituzten.12. ez. aidean igotzen diran globo borobil orietako bat goraka asi zan.2010 22:04:53 . Gran banda de tambores. zera atzetik zintzilik. Soldaru-mordo bat. Ta orduan. —¡Viva la unión! —oju egin zuan. apain-jantzian.

Anton Zurrut-ek ala zion.com http://www. igesari eman zioten Esnategi-kalearen barrena etsaiak atzetik zerraikietela. Noizbait. —¡Viva Ingalatierra! Anton Zurrut zan edatea edanda.Donostia —¡¡Viva la Fraternal!! Bi gizon zartakoka asi ziran. amildegiaren ertzean bezela.2010 22:04:53 . Sagardotegiko andrea atea itxitzera igo zan okerreko jende geiago sartu ez zezaion. txardiña urdallean aspaldian oeratu zana ere.12. Min artuta bat baño geiago asi ziran aioska. Sagardotegi bateko eskalleran beera gizon bat erori zan zankoak buruaren aldetik. bai besteak igesari eman ziotelako. bai urrenak txinelak ikusi ta alde-egin zutelako. Lenbizi batek eta gero bestek. ¡Jjj. baldin norbait. Errizai bat aidean bota zuten. bai zutik zeuden asko erori ta ez altxa. ate-txokoren batean lo gelditu ez ba-zan.com/emailuak/anabitarte/dono11. Makilla batekin kaskoan jo ta puskak kaleko argia itzali zuan. deitu zuten.htm (3 of 3)14. Txinelak asi ziran azaltzen batetik eta bestetik.! ¡Zer nazka! ¡Au ollasko-kutsua! © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.. orduantxe ixildu ta ustu zan Iñigo-kalea. Batzuk giltzapera eraman. besteak eritegira. sagardotegian buruz beera erori zana aipatu gabe. noizbait borrokalariak gutxitu ta errizaiak geitu ziran. Mozkor batek besotik kosk eginda ez zion nai utzi besteari.. Mozkorrak nagusi. —Eskua sartu didate aboan.susa-literatura. Urrutitik ikaragarrizko ojua egiñaz. ura zan borroka bikaña ta jatorra. Lengoak zartakoka ta beste batek «—Muera la Fraternal» oju egin zuala.susa-literatura.Agustin Anabitarte . Asto-kaleko «bonberua».

Ta joera ori zualako. beraz.12. Joan bear zutenak altxata bi bakarrik gelditu ziran exerita.htm (1 of 4)14. apain jantziarekin egokiagoa zuan.susa-literatura.Agustin Anabitarte . Xanti zerbaitxo arritu zitzaion Kurrutako-ri. —Agian uste izan dezu zuk. bere burua tankera artan ikusita. baño ezin ba' artaraño suertatu ziranez geroz. Ondo berea zuan. Tximenetaren gañean martin-arrantzale deritzaion txoria zegoan bizirik gabea. nonbait. prantzes-porruari tiratzen ziola. askok nazka zeukakioten. Oartu bear degun gauza biak erderaz ari zirala. gogoeta au etorri zitzaion: baldin agerbide eske asten ba-zitzaion. baño baita arritu Kurrutako ain ausar ikusita.Donostia XII Gari-pillako txoria «La Fraternal»-eko balkoi ta tximenetako arte artan. —ekin zion Kurrutako-k— asarre naukakizula lengoan Kontxexi zala ta gu biokin gertatutakoaz. Egia esan. Kurrutako oso erderazale purrukatua zan. Urrena botako zuan ¿quieres que te explique el significado de la «sílaba» pemeable? Ta aparitan ari zaneko egun batean. Bein los rayos «extra» violetas esango zizun. Kontxexi-ta bien arteko berri jakiteko naia etorri zitzaion eta bere buruari adiskidetsu aritzea abindu zion. Euskeraz erderaz baño obeto zekian. naiz sasoi artan Donostia-n ontxoenak ere euskeraz egin. ta parragarri ibiltzen zalako ta txatxua zalako. onelako gogai burutsua izan zuan: Todo lo que cría la naturaleza es del hombre. egonean. ari au utzita. Beste batean: Newton.2010 22:04:54 . Xanti-ri. —Ez dakit bai ote dakizun emengo geienak batzarra eskatu dutela. Iñauterien zerbaiten txarki arkitua gure buru diraneri arpegira botatzeko asmotan. Orduan Kurrutako-ri otu zitzaion: —¿Abian al zera? —Ez. oso naigabetua zebillen «La Fraternal»-eko jendea egunak joanagatik. Xanti-ri bat-batean parra egiteko gogoa etorri zitzaion. oso itxura txarra ematen diot «La Fraternal»-eri batez ere egun artako iskanbilla gogorra ikusita. prantzes-porrua.com/emailuak/anabitarte/dono12. —Egia esan. Erdera. naiago nuke oker banengo. Prantzesez puxka ere ba'zekiala adierazteagatik mille huit cent quatre-vingt «dix» seize esango zuan. ordea. lagun pilla ura altxatzeko asi zan Iñauterien buruz ordubete ta geiago izketan eginda gero. ez-ustean arkitu ziran alkarren aurrean. euskeraz ederki zekialarik. Askotan gain-gañeko gauzetan aritzeagatik. ez uste orren adiskide arkituko zuanik. Kurrutako-ren begi arrotza bezela. izugarrizko ukalondo-sartzeak egiten zituan. Orain biek aldegingo zuten bata besteagandik. ez nekian —erantzun zion Xanti-k—. bi zartako eman eta kito. baño ortatik gauza onik aterako degunik ez det uste. beti alde batera begira. Euskera baserritar izkera zeritzan. Kurrutako-ri. ain maiteki zetorkionez geroz. el que inventó el asunto ese de la gravedad. http://www. orduraño alkarri itzik egin ez ziotenak: Xanti ta Kurrutako.

zu ortan ni baño jakiñagoa zera —Kurrutako-k barrengo pozari ezin eutsirik. Neri ajola gutxi. Zuk —lenago ere esan dizut— berriro asi bear zenuke neska orrekin. lortu bitartean. Aspaldian ikusten zindutan zenbait neska ontxoenakin eta menderatzaletzat zinduzkatela. Kurrutako-ri. Neska ederra. oso zaletuta ibiltzen nozu. bada. Ez daukakizut. ala bat eta beste. ta nerekiko berriro asi bear zenuke. «Neska polita dezu oso. Iñauteritan ikusi nuan azkenekoz ta ezta agur egiterik ere. beintzat. Egia diozut (gezurra) bera begira ta begira nereganako begitarte ona aspaldian azaltzen asi ez ba-zitzaidan. berriz.Donostia —Arazo ura egun artan bertan bukatu zan neretzat —jarraitu zuan—. baño don Amalio-kin (berak esan) ez du ezertxo egiterik. Bai. ni. ¿ez al derizkiozu Kontxexi Araneder baño ederragoa noiz nai topatu nezakeala? Agian.com/emailuak/anabitarte/dono12. ez dizut kalterik egingo». Agian nere egitekoa txarragoa irudituko zaizu. ta uralako mutil sendoa etsaia baño.Agustin Anabitarte . zenbat eta destaña geiago egin. Ta askotan ala gerta oi da. Jakin-naiak. egokia ta ederki jantzia: oriek guztiek bat jarzen dute. orduan ikusitakoarekin ez naiz ezertxo arritzen. ¿Ta ez al dezute geroztik itzegin? —Itzik ere. Ez nuan uste zuk diozun bezelako erakar-indarra ote zenuanik neskaekin. zu gaztea zera «ere» ta neska ez zan nerea. bereala aspertu. neska batek ezetsi izan izatea. zu. Zuk. Ta orretxek goratzen zaitu zu. Ez dakigu bildurrak ala ausardiak gisa artan itzeginerazten ote zion. zerana zerala. Nik aitortu bear dizut garbi kendu zenidala. artean zu zerorekin nork jakin noraño iritxi zindezketean. alegia ortarako ez niola iñori kendu bearrik. Bera asi. Zuk ura neri egin izatea ez deritzat gaizki. zu bezelako «suertoso»-a (ala esan zion) ez izanarren. Nik. galdeerazi zion emeki: —¿Eta geroztik zer egin zenuan arekin? —Arazo ura zuretzat orduan bukatu ba-zan. baldin neskak barrengo mamitik ezagutuko ba-zenitu. iñongo asarrerik. baztertuko al ninduan ba'! (Xanti-k ezetz buruarekin). zeorrek igarriko diozu. baño ez nai min geiago ematea. (Kurrutako pozez). ni bestela oituta nagoana. (Kurrutako-k baietz buruarekin).htm (2 of 4)14. beintzat. ni bezelakoari neska kendu izatea. Baño egia esan. Xanti adiskidea izateak asko poztutzen zuan.2010 22:04:54 . —Xanti «adiskidea» —asi zan Kurrutako— ez zaitez ezertxo ere larritu Kontxexirekin gertatutakoaz. ta nik neronek izan deten aziera ona urrutitik igartzen. zuretzat kalte ta neretzat mezederik ez. naiz neska ederra izan. aspertu egiten naiz. orduan eta zaletasun amorratuago artzen dizute neskak. Ta orretxek mindu ninduan. ala zu yayoagoa zeralako. tartetu ziñalako.susa-literatura. neska kendu ta laga. beintzat. an ez nuala nik ezer egiterik ikusi nuan. Ni ezin niteke neska berarekin luzaroan ibilli. Egun artakoa. Xanti-ri Kurrutako txaldana ta parragarria zitzaion. neretzat orobat. ostera asiko zait nere aldeko. Parrez lertuko zan. nik ez nion jaramonik egingo. Xanti yayoa zan neskaekin. errex baño errexago izango lizaizuke. nere buruari geiegi opatu gabe. Ordurañoko ezkutuak ¿ikasiko al zituan ba'? Kontu asko jakitekoa zegoan http://www. ongi pentsatuta.12. Ez nau barrenak agintzen. edo ura buru-ariña dalako. nere barrua miatuta. (Xanti larri zegoan parrari eutsi eziñaz). aren bearra izan zezakean. neska askok nai lutekena ain erraz bereganatu ta beste bat. lana egin bear izan nuan gogotik. esan nezaizuket —bene-bene zion— neskak «onla» (beatz-muturrak elkarturik) izan nezazkikeala. adiskide obe. Ni. baño bein atxituta gero. orain arte ez nion antzik eman norañokoa ziñan. Ez lizaizuke nekezko lana izango. Nik. —Noski. barrena alaitzen asi zitzaion. aguro utzi nuan. jantzi ederrak neskak lilluratzen bai-ditu. baño egia esan (gezurra).

» Orduantxe soziedadeko zaia alderatu zitzaien bi gizoneri ta poxpolo batekin argia piztuaz.» Ta okerreko aldera jo zuan neskak. nolanai egingo dizu agur edo irri baldin zuk ere arpegi goxoa jartzen ba-dakizun. oraindik ere jarraitu zuan Xanti-k «La Fraternal»-eko gela nagusian: —Nik izugarriak egin izan ditut. Eta xederik ez balitz. naikotu zindezkean gertaldiari garaiz eta bear dan eran eskua emanaz. Kurrutako-ren sudurra ere zorroztu egin zala esan zitekean eta Xanti-ren kopeta zabaldu. aspertu zindezkete biok-ala-biok. abiatu bear duan zalgurdiko neskak. Zurekin egoteko pozik legokenak. Zenbat eta bildur gutxiago. xedea legoken gertaldia billatu. Orra ba' maitasunbidean asi-asteko era polita. Gertaldiak berak dakarrela alderakotasuna. Baño ori egoteko zallena dezu. (Kurrutako-ri begiak zabaldu zitzaizkion ikasiaren pozez). emakumea gizonaren aldera —ta berak uste ez zuala ere.» «Atsegin zatarra da. oso bioztia. Atseden pixka bat artu ondoren jarraitu zuan Xanti-k: —Baño maitasun-arazoetan irabaz-bidean ibiltzea nai ba-zenuke. edo-ta. zuk zerorrek sortu. baño bai atsegiña askoen kutuna izatea. Ni bein batekin onela ari nintzaion: «Zu neska polita zera. lan gogortxoa izan oi da ataririk atarira neskaren aurrera azaltzea. Ain ongi ezagutu nuana. batez ere. tximeneta-gañeko martin-arrantzalearen errañua ormari erantzi zitzaion. Amasei-amazazpibat urteko neskak oso samurrak izaten dituzu. Berak ere begitarte ona egin lizaizuke. Ara. baño antzik eta kutsurik erakutsi nai ez ba-lizuke ere. Orra barrena agiri. Ta biak bakar-bakarrik zeudela.2010 22:04:54 . baño silla-billa ote zebillenen itxura egin nion. nongo ta noizko ta nolako xede oriek lagundu egin bear digutela. Egite berbera alderakoa edo kalterakoa izan ditekela non eta noiz egiten dan. ausarki. lotsa gutxiago izaten dute neskak. ni oneri maitekatu zitzaidan. esate batera. gaizki ar lezake zure ausardia gutxiesten dezulakoan.Donostia Kurrutako. oso mokoa luzatuta. Itxuraren kontra sapua saltalari. gertaldia non eta noiz izan liteken.susa-literatura. Erriaren egunean atabalen atzetik ginjoazenean ¿zergatik ez zintzaion neskari alderatu ta neri lekurik utzi ez?» Kurrutako pozik zegoan entzuten bere-bereko tentelkeriak arrigarrizko gauzak ikasten ari zalakoan.com/emailuak/anabitarte/dono12. bai. Ni neroni begirapenez aritzen naiz. —Gizona emakumeagana bezela. auxe gogoan artu bear zenuke beti. Ara. ¿gogoratzen al zera txotxongilloak ikusten egon giñaneko artan? Nik ba'nekian lagunaren billa zebillela Kontxexi. Orduantxen egin zenuan egitekorik aundiena: baño ni ausartuago.» «Zu ibilli zindezke neska bateri begira jo ta tira. Ausartua. Ta biotzneska izan zuan gizajoak. Xedea bear dala bata-bestetu egingo ba-zerate. arreta egiten ba-diozu. Tarteka zaiaren joan-etorrien oin-jotzea nabaritzen zan. din baziña. Emakumeak ezin bestez erakusten du bere naia. Legunkeriak esan eta bete-beteko maitasuna artzen dizute. nonbait ondoan gertatu-bearrak bereala alkartu zinduzketean. neska ona. zure biotza zimurrik gabea. bene-bene ari zan Xanti—. Baño luzaroan ikusi-mikusi zabiltzatela. Gurasoekin ez besterik ateratzen ez diran neskak izugarriak izaten dituzu. oargarria zaio.htm (3 of 4)14. Ta lendik zu baño arituago. Begirapena izatea asko atsegin dute emakumeek. ¿Bai al dakizu zuk http://www. Begirozu okerreko senargaia artzea. Beraz. ¿Mutillakanako gogoa neskak? Orixe bai.Agustin Anabitarte . Artean. Orobat gurasoakin dagoan neska ausartuago izaten da begiratzen bakarrik dagoanean baño. Ta aipatutako aukerarik ez izatekotan. biotz-min bizia letorkizuke. silla mai-gañean jarri ta zapi batekin zirt-zart ari zan. alegia.12. baño begirapen-itxuran. ¡A zer egitekoak egin bear zituan Kurrutako-k! Zurikeriak esaten zizkion Xanti-ri. trenean joan giñaneko artan bezela. Bestetan.

bion zorra Kurrutako-ri utzi zion berdintzea ta.2010 22:04:54 .com http://www. Ta biak batera begiratzen ba-dizute. Oraingoz ez zion ezertxo esango. ¡Aietxek ziran oloak jartzen ari zitzaizkanak buruan! Kurrutako-k norbaiten ustea ba'zeukan eta. Askotan naikoa izaten da zu neska baten maite izatea. zuk ez uste ala nai-ezagatik. ¡A zenbat larrialdi izaten diran eta zer par egiteko gogoa ere!» «Baño bein —arritu-itxura egin zuan— «trinketea» izan nuan. Neskak «onla» izango zituan. Zer aundia dauka neskaeri ondo itzegiten jakiteak. La cuestión está. ¡Ta gizajoak ez zeukan ontziakin etortzen zan neskameari. ¡Ura bai pozik! Ez. ta arek dizun maitasunarengatik. kaleratu zan gari-pillako txoria. Altxa zan. aurreko beste bat begiraka zegokidan eta irria ezpañetan zeukan nik aldamenekoarekin nere irutegia ain ongi nebilkialako bereari ari nintzaion bitartean.htm (4 of 4)14. Ori lan zail xamarra dezu. aren txanda. prantzesez itzegiteko aitzakiarekin. Neskak ez dute izaten nai ez adimen kamotzeko mutillik ez-eta koldarrik. Biak ikusi bear dituzu. Xanti. Gauza asko ikasi zituan berekiko. Geiegi itzegiñak nazkatu zuan. agur esanda.» Ta irri-antzean ari zitzaion: —Baño batez ere ni asko jostatzen naiz nik «bi paretako» jokoa derizkiotenarekin: bi neskaeri batean aritzea.. iñori ez. («Ez.Donostia maitekatzen diran neskak zein goxo ta xamurrak izaten diran? Baño maite-lan auek oso arrisko aundikoak izaten dira..susa-literatura. beartuta ere. besteak begiratzen duanean. aguro zureganatuko dezu aren biotza. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. Bein neska batekin exerita nengoala. txoria ta errañua sendo elkartzeko moduan. Txantxetan asi ta inorañokoak esan zizkion gero! Amorruarekin jo ta botako zuan martin-arrantzalea. ordea. Batek begiratzen dizunean areri begitarte goxoa jarri. zein gauzak esan eta nereganatuta nola neukan! ¡Gero ere esan zidan Bidarte-ko neska arek zein min aundia ematen zion ni nerea zalako neska aren ondoan egoteak!» ¡Kurrutako-k egiten zizkion arritu-itxurak! ¡Qué bárbaro! Baño bai pozik atsalde artan Xanti-rekin batean. «trinketea». («Demontre»-Kurrutako-k).Agustin Anabitarte . berriz. —zion— biak alkarren berri ez jakitea ta bakoitzak bereganako uste bakarra izatea.12. zu zerori ere aren maitale biurtzeko. ez» —zion Kurrutako-k). Baldin neska bateri zu mutil ona zerala ta buru argikoa txinisterazi ba-diozu. atzera begiratu gabe. Xanti-ren laguntza izango zuan.com/emailuak/anabitarte/dono12.susa-literatura. baño garaiz alderatu ta biak alkarrekin ibilli zitezkean korapilloak askatzeko.

Beste batzuek «¡ixo!. Lendakaria ere zuri-zuri.. lendakaria pozik arituko zan irakurri t'irakurri arratseko amabiak arte.2010 22:04:55 . ixo! Izlariak: —¡Zer gritar arrayo! —¡Orden. oso asarretuta zeuden soziedade onetako sozio asko «Unión Artesana»-kin batean egindako Iñauterietan.. ¡ixo!». Eztarriko txistuari atzera bultzatuta asi zan noizbait: —Beste iñork asi nai ezpalu.... Libertá pa'hablar. Ixilunea izan zan eta orduan izlari moko-meak: —Jaunak. «La Fraternal»-eko tokirik ederrenean —ez ain joritua— sozio guztien billera zala.. «Unión Artesana»-rik izan ez-izan.... baldin asperasper eginda jendea loak artuko ba-zuan. pa'gritar. Iñauteriyak biar bezela moldatzeko eztu iñoten biarrik izan. no —lendakariak. sí. ta. Lendakariak altxata txiliñari eragiñaz: —Eztiyot iñori kontsentituko bullaka aritzia. ¡Arek ematen zigun bildurra! Oraingo ixiltasuna geroko iskanbilla bai-zan.12. ya que.htm (1 of 4)14. Ala ere. Larunbat-arratsaldeko sei t'erdiak ziran. naiz pitxarra-bete ura ustu.. asiko naiz ba'. ¡Zeñek esan. denbora bateko «La Fraternal».com/emailuak/anabitarte/dono13.. ¡Orduan bai «gritar» entzun bear izan zuala! Bat-batean sozio-pillarik aundiena uluka asi zitzaion lendakariari. Len aipatu degunez. odol txarra jartzeko ba'da pentsatu utsakin. Batek: —Que deja hablar.. orden! —¡Zer or-den ta emen den! —¡Que se callen! Lendakariak zutituta: —Izlariyak itzegin beza ta beude ixillik bestiak. pa' gritar. paper ori. Ta aurten gertatutakuakin ¿ez al det lotsagarriya izan dala esango? (Surrumurrua jendearen artean). gazte bat altxa zan.susa-literatura. Gurekiko.Donostia XIII Sasian zarata Txomin-ek itzaldia irakurri zuaneko toki berberan. —Ya ha dicho antes tamién que libertá pa' hablar. baretu ziran. (Ta bat-batean asarretuta). ¡Lotsagarriya http://www. zuri-zuri eginda.. neronek «firmatu» deten.Agustin Anabitarte . Len bulevaristas ta antibulevaristas izandakoaz geroztik ez zan batzarrik orren itxura txarrekoa asi.. aurreneko. onek «La Fraternal»-ek baño bere eginbearra askoz obeto bete zualako.. Onetan. ¡An ikusi bear arpegi kopet-illunak! Lendakariak irakurri bitartean ixil-ixilik zegoan giza-taldea. no. ¡Lotsagarriyagorik ezta gertatu «La Fraternal»-en aspaldiko urtietan!. ate-ondoan. sí. —¡Ixo. Baztar batean bi lagun zeuden izka. orduantxe doi-doi eman zion irakurraldia lendakariak sozio askoen izenean egindako paperari. «La Fraternal» famatubak orren bera etorri biar zunik! Beti-beti «La Fraternal» gorengo tokiyan egon izan da Donostiyan.. Kurrutako.

Ala ari zan: —-Esan besaigute nai ba-dute arkitetorik onenak egin situstela «gure» karrosak. —Ezta ere. beste iñork baño diru geyo gastatu «gendubela». Beren exeritokitik altxata nasteka asi ziran izketa bizian. bi besoak zabaldurik. Ta tira-bira egiteko arriskorik etzan izan. cuántos tiñosos habría. ¿Diruakin zer egiten degun? Biar bezela gastatu. lendakaria gogotik saiatzen zan ixildu zitezen. Lendakariak ezin ixilerazi jendea..htm (2 of 4)14. besteak karraxika. Zutik jarrita. Ta zarata aren erdian batek atera zuan burua beste guztien artean. —¡No metes custiones ensima una otro! —¡¡Fueraaa!! —¡Viva la «Unión Artesana»! —¡Abajo «La Fraternal»! Orduantxe zarata gorria.... oyek gustiyak egitzat emanda e' («¡Gezurra!» —batek) erriyari atsegiña eman biar zayo ta erriyak estu atsegiñik izan «La Fraternal»-en lanakin. lau lagun t'iru talo. jauna —askok. Jo ta jo lendakaria. naiz biar genduken guztiya ez izan. Txiliña autsi zitzaion. Erderaz ikasteko Pasaya-n gau bat pasatzia asko dezu. orren truke Dios Momo-k edozeñek alako bi baliyo zitun ta orretxengatik biartu giñan bat gutxiyo egitera. alajaña —izlari moko-luxeak.. Lendakariak ixiltzeko ta iñork ixildu nai ez. pixka bat baretzeko arrenka eskatzen zien. bultzaka bazan.. Gu emen an baño askoz sosiyo geyo ¿zer egiten da gure diruakin? «¡Ori.. Izlariak: —Aizu. Txistuka ere asi ziran.Donostia ezik naskagarriya! (Lendakariak ixilerazten du jendea). http://www. eztu iñork aitatu Mirador de los nigrománticos. Ama Birjiña Erremediotakua ¿ba'l dakizu nun don? Tolosa-tik beraxio ta Irura-tik goraxio. naiz abots ederrez esan. —Guk eztegu ez lotsagarririk ez naskagarririk egiten. —Bai. Esta sosiedá se paga al contao las fauturas y cuentas.susa-literatura. Ordua aurrera.12. Batek: —Malo. ojuka ba-zan. Anton Zurrut-ek bere txamar beltzakin deadarka jarrita beregana biurtu zituan buru guztiak.Agustin Anabitarte . —Bai. ta lendakariak berak egin-aal ez zuana. ori!». batzuk «ixo»-ka. Lendakariak itzegin nai ta batzun-batzuk uzten ez. Geientxoak baretu ziran. ate-ondoan ez zan Kurrutako-ren arrastorik.com/emailuak/anabitarte/dono13. ta ola autsi ta Xanti Zalakain buruzpera erori. Dios Momo-k iya tira-bira egin zun eta orduan dozena pare bat kristau ito ba-zan ¿zeñen kulpa izango zan? (Txalo ugariak jo zizkioten izlariari). Kalean zijoazenak arritu egiten ziran «La Fraternal»-eko goian zer ote zebiltzan. Orduan diruzaiak asarreturik: —Gure maya ondradu ez falta t'ez sobratu. baizik bat gutxiyo.2010 22:04:55 . Katelejuakin baño askoz obeto ikusi emen zitun izarrak. Si era la invidia tiña. Gure karrozak danetan itxusiyenak eta «Unión Artesana»-k baño bi gutxiyo. Oraindik eztu iñork aitatu emen arren edertasuna. Ba'zirudian ez zutela aspertu bear.. doi-doi nabaritu zan an sortu zan zalaparta ta iskanbillakin. arek egin zuan. Noizbait ala esan zuan: —Gure karrozak etziran «Unión Artesana»-koak baño bi gutxiyo.

Agustin Anabitarte - Donostia

Orduan jo zizkioten lenbiziko txaloak Antton-i. (Diruzaia gizon moxtaka bat zan eta begiratu zorrotzaz begira zegokion Antton-i eten gabe. Diruzaiak ba'zekian zergatik eta baita Antton-ek ere). —Erriya beste juesik esto ausi ontan eta erriyak nola artu dun ederki dakigu emen gauden denak. Oraindañoko gustiyan «La Fraternal» isan da Donostiyan sosiedadik bikañena jayak antolatzen eta soriyoneko junta au asi zan eskeostik esta gausa susenik etxe ontan. (Berriz ere txaloak. ¡Diruzayaren arpegi zitala!) Baño emagun noisbait gausak susenduta erriya aguro astuko litzakela, ¡baño ori es da okerrena! Gu emen gaude, Iñigo-kalian Sanpansart-arratsian ederki «sanpatu» giñusenak, —Zurrut-ek beintzat ala zion— geren buruak naiko larri ikusi genitunak eta guri «satisfasiyorik» eman es? (Diruzaia gero ta geiago begira. Antton-ek ez-ikusia egiten zion). ¿Arritzekua al da emengo sosiyo geyenak etxe au usteko asmotan egotia? —Bien, Antton —ta esku-zarta beroa jo zioten guztion artean. —«Gure» sosiedade ontan ikusten diran gausak... Altxatzen da diruzaia suminduta ta karraxika esaten dio: —¡El que no son sosios, fuera! —Saber no se quita nada, hombre. —¡¡Fuera!! ¡Antxen sortu zan istillua! Lendakariaren aginduz etxe-zaia asi zitzaion bultzaka Anton Zurrut-eri. Sozio batzuk ere bai. Besteak, ordea, tira txamarretik, ez joatearren. Batera ta bestera an zebillen Antton gizajoa naiko bultzaka artuz. Xanti-k ala dio: —Toki onian jarri aiz fandangua jotzen. ¡Aiek ojuak! Nolabait ateeratu zuten eta orra astorik onena zintzarri gabe utzi. Gizajoa eskalleran beera asi zala ala zion jantziari begiratuta: «¡No es cosa más rabia lo que me da, una ropa limpiao y planchao y roto... Todos los pamparrones así se pasa. ¡Cuántos hablan el que no tienen que hablar!» Ordea, eskaratz-ateetera iritxita zankoa altxatuz: «Eun d'eun, berreun ¡Biba Astigarraga!» Ta an joan zan. Goiko bizitzan ekaitz izugarria zebillen. Sillari adarra kendu ta aidean bota zuten. Eskerrak, motza izanarren, diruzaiak burua makurtu zuala; bestela garbituko zuten. Ta burua makurtuz batean kalerakoa artu zuan arek ere. Makilla geiago kentzen asi ziran ta alako batean ¡plast! Manterola-ren irudiari kopetan jo zioten zartakoa ta, kristala zartatuta, eguzki-antza artu zuan kopetak izpi ta guzti. Bide batez Iparragirre-ren irudiaren ertza jo zuan makilla berberak eta au berriz dingilika asi zan gitarra magalean. Pi y Margall aurrekoz atzera jo ta goitik beera erori zan. Argi-ontzi bakarra ere ez zan osorik gelditu. Zozoa zan, birigarroa zan, sasian zarata zan. Beste batzuek naiago zuten zenbait gauza osorik... artu alde egiterakoan. Alaxe ezkutatu ziran libururik ederrenak. Geroztik ez zan martin-arrantzalearen arrastorik ikusi.
http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono13.htm (3 of 4)14.12.2010 22:04:55

Agustin Anabitarte - Donostia

Ormak ezik zutik zeuden gauza guztiak lurra jo zuten, ¡ta ormak jo ez zutenean! Ildegia zirudian. Adarrak beso-ezurrak ematen zuten. Onela ustu zan jendez etxe ura ez geiago iñor etortzeko. Ta «La Fraternal» zarrako sozioak «Unión Artesana»-ra joan ziran, Zanpanzart-arratsean ukabilka ta makillaka ibilli ziran besoak alkarrekin maiteki laztantzera...

© Agustin Anabitarte

"Agustin Anabitarte" orrialde nagusia

www.susa-literatura.com

http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono13.htm (4 of 4)14.12.2010 22:04:55

Agustin Anabitarte - Donostia

XIV Santo Domingo-iturrian
Irutxulo-n bi iturri ziran, errikoak, San Telmo-kalean: bat Santo Domingoenparantzan, bestea San Bizente-elizako «koxketan». Bi iturri orietara bestelako jendea etorri oi zan. Enparantzako iturrira, batez ere, aldameneko soldaru zarrak; ogia egosteko labea antxen ondoan zeukaten. Baita ere, iturri onetara, inguruko neskatxak etortzen ziran; txanda eskatu, sullak lurrean jarri, bertan exeri ta ukalondotik ere itza zeriotela, zai egoten ziran, izketan goiak eta beak nastuz. Koxketako iturrira joaten ziranak, guztiak doi-doi erritarrak ziran: Apalategi-eneko okiñak eta beroien idekoak, eta bertako etxegintzaetan aritzen ziran piontzakoak. Bai soldaruek eta bai erritarrak ura eramateko alako barrika-koxkor luzeak izaten zituzten; barrikak erdian zabalak ziran, lodiak. Mutur batean exerita, bestea altxatzen zitzaion barrikari. Eta tankera onetan jarrita «Iriyarena»-edo txistua jo ta beatzekin muturreko ola zabala jotzen zuten orobat. Eta onelatsu egoten ziran zai. Madalen enparantzako iturriko tarteko zan, Plaza Berritik bertago zeukanez geroz. Arratsalde artan soldaru ta neskatx tarteko naste artan sullaren gañean exerita zai zegoan. Anton Zurrut eta Joxe Ogi San Telmo-kalearen barrena batetxoan etorriak zirala, Madalen-en ondora joatea otu zitzaien, destañaz artuko ba-zituan ere. —Agur, Plasa Berriko erregiña —bota zion Zurrut-ek Madalen-i. Baño Antton-en agurra nolakoa izan zan jakiteko, irakurleak beste zerbaiten dakiana bear luke. Donostia-n bost erregin izan izan ziran sasoi berean: Kaieko erregiña, Loyola-ko erregiña, San Martin-go erregiña, Ategorrieta-ko erregiña ta Arrandegiko erregiña. Batzuk beren edertasunaz jartzen zituzten erregintzat; besteak errian gaingañekoak ziralako. Norbere auzoan oso aipu aundikoak izaten ziran. Donostia-n beti izan oi ziran neska polit'askoak. Aspaldiko esaera zarra zan: «Zein emakume ederra, donostiarra dirudi». Donostiar eder batzuk oso ezagunak izan ziran Donostia guztian eta iñolazko erderazko izenak jartzen zizkieten: la Dama Imperial, la Polla Real, la Divina Pastora... Orain irakurleak ba'daki Anton Zurrut-ek Madalen-i «Plaza Berriko erregiña» esan zionean zer esan zion. Bai Madalen-ek bere aldiko eldu: —Agur, «Pixepel»-eko Kurrutako (Anton «Pixepel»-en bizi zan). —Ni e'naun Kurrutako; ni naun Zurrutako. Aitortu bear degun gauza auxe da, Madalen-i Anton nazkagarria ba-zitzaion ere zer parregin eman ziola «Zurrutako» arekin: «au astua —egin zion— asto guztik ez dira Igeldo-n». —Aizan, Txomin eta or ikusi dizkiñagu... —zion Joxe Ogi-k. —¿Nun?

Orduan

http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono14.htm (1 of 3)14.12.2010 22:04:56

urrena gazta gutxitxo ta beste puska jan-biarra etortzen zait. el aroma de las fondas ari zan iñor konturatu gabe ta Madalen-ek atzea ematen ziela. Onela agurtu zuten neska sasoiezko ura: Joxe-k: —Ai Madalen. ¡Eskerrak Patxillardegi-eneko arduari! —Mau. http://www. Urrena: —E. kalera gutxiyagotan ateratziatik? ¿eta orrenbeste ur nola eraman dezaken? —Eta zuk ainbeste ogi ¿nola jan dezakezu? ¡Auxe da legamiya! —Esango diñat. Madalen. sullakin ura eramaten ari diran ezkeroz. Ta ixkiñeko aulkigille prantzesa ondotik zijoala. Ta Joxe Ogi kantari asi zan. noski. ala deitu zion Zurrutek. bonita muquer para mi! —besteak. Lenguan oso itzaldi polita egin emen ziñan.. ura gañezka asita ¡ango ojuak! Sulla buruan bat baño geiago ziran geldituak ikus-nai.2010 22:04:56 . Ango sulla-jendea pozik zegoan bateko ta besteko ziriekin. Madalen burugañeko tontorrarekin galbai zarraren zuloa baño lasaiago San Telmo-kalean barrena zijoala. soldaru batek edo bestek aieri parrez ikusita irria ezpañetan ere. Ta Madalen-ek zionez onek ere belarrieri kosk-egin ainbateko aboa omen zeukan. ez adi asarretu —asi zan Joxe Ogi— orren sul-aundiya ¿zergatik ematen diten iri. abuan ura eraman dezakezula. Ta Madalen zerbait irri-egiña zala. sulla jarri zuan iturrian txanda etorrita. —¿Ta iri abua txikiya daukanalako ematen al diten sulla?.Bretxa-n barrena zaldiz zijoazela. Joxe Ogi-k iñolazko bideuztea egin zion itxuretan. batez ere gazta Idiazabal-gua baldin ba-da. beste ogi-puska artzera biartuta egoten naun.htm (2 of 3)14. Antton —lepazamarrean jota— en la fonda buenas cordonises suelen estar. Sulla beteta buru-gañean jarri ta abiatu zan Madalen.com/emailuak/anabitarte/dono14.Agustin Anabitarte .. Ta Zurrut-ek «gaixtua sera. le gusta morena? —¡Oh. dantza ezan ba' —berriz ere. eo txonkatillak nere ukabilla añakuak isan eta nai aña pixu gañian jarrita eroriko es aiselako? —Utsa litzake sullakin ibilli-biarra noizian bein mozkorrakin egotia suertatuko ez balizaiguke.12. Madalen» esan ziolako oni ere: —Zu ere ba'zinjuazke Miranda-ra. An joan zan «Fransuá» aulkigillea. Bein ezker-eskubi jarrita erdian artu zutenean —"anima apartatuta". Zuen etxian pozik egongo zerate. Atotxa-ko astoa bi olo-zamukaen erdian bezela— utsagatik ez zuan sulla aien buruetan ustu.Donostia —. Ta urari arretarik ez eta ango izketara bai. kiloko ogiak artu ainbateko abuarekin esan —destañaz erantzun zion Madalen-ek. —¿Musiú. —Orra. ¿Pozik al ago?. (Ta txanda zetorkiola iturri-ondoan jarri zan). Gazta bukatu baño len ogiya aitzen ba-zait. Asten naun ogiya ta gazta jaten. —¿Pozik al ago?. Ta an gelditu ziran biak. neskari begira. Madalen. dantza ezan ba'. Joxe Ogi —esanda. neurriyak eztizkiñat beñere elkartzen eta bete-bete egiñ-arte e'naun gelditzen.susa-literatura. ¡Ik daukan suertia! Berriz ere neska ederra egongo aiz. Ta zalako kanta artan frondas esan bearrean. Barbara-eneko sardin-zar erriak janda baño obeto bizi aiz. Antton-ek: —Madalentxua. Ta gazta zarra dalako ta Apalategi-eneko ogi koxkor biguña dalako. —Aizan. Etxera-bidean zijoala lagundu egin zioten arako kale-muturreraño ibilli bitartean Joxe ta Antton adarra jotzen ari zitzaizkiola.

Agustin Anabitarte - Donostia

Joxe-k: —Ire billa nebillen. Antton-ek: —Eta ba'nua. Ta joan ziran. Madalen Plaza Berriko etxera irixtean, Anita-k edo Katalin-ek zerbait esango zioten orain ere. «Errotan beta ta bidean presa».

© Agustin Anabitarte

"Agustin Anabitarte" orrialde nagusia

www.susa-literatura.com

http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono14.htm (3 of 3)14.12.2010 22:04:56

Agustin Anabitarte - Donostia

XV Biotz-nekea
bakarrik zegoan lan-gelan. Aita, atera-berria. Ta, edo eskuari atseden emateagatik ala zenbait gogoetari buruan toki uztearren, idazteko luma utzi ta, ukalondoa mai-gañean, burua ezkerreko eskuari erantzi zion. Gelan, ixiltasuna. Etxekoak, ala ere, nabari ziran. Kattalin, etxekoandre-ordea, ta Madalen «txoralda», arek esan oi zaona, ari ziran bien arteko: —¿Ez al den otzik kolko zabal orrekin? ¿Juiziyuan al ago? —Ez det ezertxo geyago jantzi biarrik. Loriya daukat soñekua, barrengua ere loriya... —¡Aaa! ¿Lori-lori ua arta'? Oraindik amak esanak goatu biar zaizkin lau bider. ¡Eru ori, antxen ori, ez besteñ ori! —¡Ni e'naiz erua! —Obe, obe zintzua izanda e'naiko lana dago bizitzen. ¿Ba'dakin ze'ordua dan? —Bai, egingo det. —¡Egin egin biar den; aitu utsakin ez gaude ondo! Baño Txomin-ek euria ariko balu baño arreta geiagorik ez zion jartzen aldameneko ezertxori ere: barrenen zerabilkian arek korapilloa. Aien izketan-ariak ez zion nasterik ekartzen, naiz-eta Madalen-ek larrutik atera etxea. Lanak egin arteko bare-aldia izan zuan; orain, ordea, barrengo kardaba aren burrundarak kezka berritu ta goritu zion. ¡Mutil gizajoa, orrelakorik...! Ta illak illa aldean daukala, zenbait illabete atzerako oroimenak aztertu ta milizkatzen zituan bein eta berriro. ¡Ezer ba-da ta biotza! Ontzi ori orrera ezazu, adiskidea. Orain urrengoan Txomin ondarrean izan zanean lengo tankeran Chomin ikusi zuan jarrita, bigarren aldiz. Ta Txomin-ek Kandi ta ondarreko letrak elkartzen zituan, naia arengana zijoakiolako, gero ta atsegiñago bai-zuan. Bera balitz, ez litzake gaizki, alegia; eta bera ez izatekotan, ¿nor izan zitekean? Ez da ezer gazte bat geiago kezkatu lezakeanik onelako edo alako norbaiteri gogokoa zaiola esateak baño, noski, nor-nor dan esan gabe. Ta orrez gañera Txomin-ek Kandi-renganako gogoa zeukan. Ondarreko izena berarentzat jarria zala ez zuan al-oterik bigarren txanda onetan. ¿Neskaren batena al zan? Ez jakin ba'; beste aldez ezetz esan zitekean. Azkeneko aldian auxe oartu zuan: oin-atzak uretatik etorri uretara biurtu zirala, zana-zala txalupa batetik jetxi ta ostera sartu balitz bezela. Ta oin-atzak txikiak zirala ¿mutillen batenak ote? Ta mutillena izatekotan ¿zer egitekoa zeukan berarekin? Orretxengatik, kezkak aienatzearren, orain urrengoan izan zanean, Chomin zerizkionaren azpian, ¿Nor aiz? jarri zuan berak. Ta eragin ari zala, ain garaiz ta berak txaluparik ikusi gabe nola izan zitekean galdetzen zion bere buruari. Geiago eragin eta Kandi-ren itzaldiaaipatzea gogoratu zitzaion. Ongi iruditzen nonbait, zion. Ta iñoiz baño itzaldia bota izateak orduantxe poztu zuan. Zutitu zan. Paper batzuk alkartu, sonbrerua jantzi ta zoaz, joan zan. «Agur» esan zion Anita-ri alde-egiterakoan.

Txomin

http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono15.htm (1 of 4)14.12.2010 22:04:57

Agustin Anabitarte - Donostia

Betiko bidea artu zuan ondarrerako. Orain, udara zala-ta, begien pozgarri zegoan ondarra. Udarak «kanpotar» asko ekarri oi zuan Donostia-ra ta ondarreko itsas-kolko artan busti-aldiak maiz artzen zituzten, naiz guztiak igarilariak ez izan. Donosti-ureta, diru-meta. Erdi-aldeko ondarra «kaxetaz» josia zegoan eta itsasbeera zala-ta, kaxetak urondoa eramanak zeuden errenka luzean. Andik zijoan Txomin zerbaiten egarri. Aurreragoko egunetan ere izan zan, baño ez zion erantzunik arkitu bere galderari. Oraingoan, batez ere, larri zijoan. Bakartsu egon oi zan baztar artara abiatu zan, beti bezela, Loretopia-ko baztar artara. Zerbait ikusi zuan. Norbait ibillitako aztarnak begitaratu zitzaizkion. Larritasuna biotzean bertaratu zanean auxe irakurri zuan: I ez, zu. Aztarnak ura-bitartekoak ziran eta ezereztu nairik ibilli zan, zana-zala. Orra ba' kezkak berritu. Mutilla izatekotan «¿Nor aiz?» galderari «I ez, zu» erantzungo al zion? Ta neska izatekotan ¿txalupan ibilliko al zan ortarako? Nola edo ala, neskaren itxura obea zeukan. «I ez, zu» berriro irakurri zuan. «Zu» orrek ematen zizkion lanak. Noski, Kandi-ri ika ez zitzaion arituko, bururatu zitzaion. Ta neska izanda ere ¿ez al zitekean beste bat izan? Ez uste. Egia, neska baldin balitz, ausartu xamarra zala iñoren izenarekin orrela ibiltzeko ta ez bein bakarrik. Orrek ematen zion nekea Kandi izango ez zalakoan; artean Iñauteri-ko izketaldian erreztasun-antza eman zion. Txomin-ek atzerako bidea artu zuan. Gogoz galdetuko zion edozeñeri artaz zer zerizkion. Ez, baña, iñori ajolik berak bakarrik jakitekoa zana ta, galdetuta ere, iñork ez lioke argi berririk emango. Buruari ari ta ari zitzaiola, bi gauza auek artu zituan egiazkotzat: letrak berari egiñak zirala ta oin txiki aiek ez zirala mutillenak, «zu»-kako arek ongi-ongi adierazten zuan bezela. Neska ori nor ote dan bego urrengorako, zion; alegia burua geiegi nekatzeko bildurrez. Ta Judua-eneko ondoa gogoratuta, ura izango zan azkeneko kasketa. Orrela ari zala ia errian zan. Ta pixka bat geroxeago, Esnategi-kalearen barrena, Judua-eneko parean zan. Kandi-ren aztarnik ez: oartu-asmoak, beraz, utzi egin bear. Judua ikusi zuan eta orduan konturatu larunbata zala. Denda itxita zeukan eta igandetan, berriz, idiki egiten zuan. Sudurrak arrano-mokoaren antza zeukan; bizarra zuria, begiak txikiak. Juduak mora-antzeko alaba beltzarana zeukan, oso polita, ta mutilla berebiziko biurria. Oso gizon atsegiña, itzegin-zalea. Erriko istorio-mistorio guztiak ba'zekizkian. Ta norbaiten egiteko txarren bat aitatzen ba-zioten, «¡vaya qué cristianos...!» (¡a zer kristauak...! ), esaten zuan.

musu gorridun eguzkia, egun-argia, itsasoan itotzen zan. Orduantxe Txomin etxe-aldeko bideari lotu zitzaion. Gure gaztea, triste Gaztelumendiko ingurua artu zuan egurazteko, agidanean bakarrik ibiltzeagatik. Kezka ura ezin iñola kendu. Kezka batetik, tokia ta garaia bestetik, oso biotz-nekatua zijoan Txomin... "Biyar eguna zabalduko du". Eguzkia itsaspean sartu zanean, lertu balitz bezela, azkeneko izpiak zeru zabalean irratu zituan. Txoriak ingelesen illobietatik igeska asi ziran. Itsasoko ur zabalari, arraibizitegiari, gaua zetorkion. Orain une bateko zelai urdiñari kolore bizia oso aldatu. Bere oñen otsa nabari-nabari zitzaiola, Txomin erri-aldetik azaldu zan. Emendik, mendiondoko erriaren oiu ta deiak beeko kalean bezin argi entzuten ziran. Ta bidean beera
http://www.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono15.htm (2 of 4)14.12.2010 22:04:57

Orduantxe

.! ¡Ai. —Ez.htm (3 of 4)14. etxekoandre. ez. ixiltasunak ematen zion lekuarekin. Arako tximini beltz arek gizon bat exerita ematen zuan. Zoaz beste muturrera ta ara zer entzungo dezun: —¡Akula bizi-biziyaaa. au gauza! —¿Zenbatian dezu? —Bost kuartuan. akulaaa. iges bezela. —¡Akul. —¡Bostian bi! ¿Ostuta daukatela uste al dezu? —¿Zenbat egin du ba' arruak? —Neri «de balde». akulaaa. Ta erriko kaleetan barrena asi zan. bastua. ikatza ta zenbait gauza batean saltzen zituzten dendaetan. Orrenbeste berriketa ez erosteko. umeak atzetik. ¡Akul.! Ta karraxi bixi ura kaleetan barrena sartzen zan. © Agustin Anabitarte http://www. Poliki-poliki.. beti asarretu biar al det? Biñipin beorrek erositako arrayakin ez degu gona ederrik erosiko.! —¿Zenbatian? —Lau kuartuan. ¡Ai.. Ogia.. ni ere alaxen naiz..com/emailuak/anabitarte/dono15. —¿Zenbatian nai dezu ba'? —Bostian bi. Txori bat.Donostia zijoala. iru kuarto.. —¿Emango al nazu bi kuartuan? —Baño ¿ze' karajo. ¿orrelako arrai bastua ta preziyo ori? —Etxekoandre. orrenbeste berriketak egiñazten.» zure diruakin. urrengo batian izango da.susa-literatura.. leku itxia ta oraindik aizea epela zegoan. ardotegiz ta sagardotegiz josita zeuden kaleetan barrena. karraxiak kaleetan barrena galdu ta urrena alkarrekin topo egiten zuten. etxekoandreak ate-ondoan exerita. Azken-azkena. arratseko ordu jakiñetan zaldiak bakarrik ukullura joan eta gizonak beren etxeetara joateko laguntza bear izaten duteneko kaleetan barrena. Txomin Plaza Berrira iritxi zanean.12.. Kaieko mutil biurriak poza ta algara gañezka zerabilzkiten: oñutsik.Agustin Anabitarte . Txardin-saltzaleak bata bestearengandik aldenduaz biziro zabaltzen ziran erri guztian. kotxu baten urren zijoan arrapatu nairik. —Ene ba'. itzalak arrapatzen zituan. Garai triste artan giroa aldatzen asi zan. —Jarriko nazu merkio. zanko beltzak agiri. bañan orrengatik baliyua ba'det. besoak sabelaren gañean.2010 22:04:57 .. gizon eta emakumeen artetik urduriki korrika zebiltzan. kaka jan biarko dute zuen apupiluak... lasai. —¿E? Zuaz «al k. len esan degunez.. Arrapatu zuan. tellatuak goraka. San Bartolomé monja-etxe aspaldikoa ta Adarramendia. Onelakoxeak ziran Jarana-ko saltzaleak. au akulu ederra! ¿Zéñek náidu? Ta. eguzki-galdatan zeudela.

com/emailuak/anabitarte/dono15.Agustin Anabitarte .2010 22:04:57 .12.com http://www.htm (4 of 4)14.susa-literatura.susa-literatura.Donostia "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.

Ta gogoak eman-ala dantzatuta gero. Kafe-etxeak. beteak. ureta-jantziak. Egunezko jaiak aspertzeko edo nekatzeko naikoak ez ba-ziran. jo. izan zaitez zorionekoa!» Zezen-suzkoaren ondoren. ta jendeak dantzatu. ondartza ezin politagoa. Non-nai musika ta alaitasuna. Gros-eneko ondartzan. Igandero egiten zituzten gau-suak.susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono16. berriz. Prantzes asko ziran etorriak zezenetara. bestetan bakarra ematen ba-zuten ere. bein edo bein danbada ikaragarria bota bear zuanean.. arkupeetari birak eman eta etxera. itsasbazterrean. Bi gizonek eraman oi zuten gerriraño sartuta ta lau ankaen itxura emanik.2010 22:04:58 Zelaian. Izan ere erria txukuna. Arratsean Plaza Berrira.Agustin Anabitarte . Egun onetan mezetan exeritzeak bi kuarto balio zuan. . San Martin-ondoko Zezen-Plazan Lagartijo ta Frascuelo-k zezenketa ikaragarriak egiten zituzten. Goizetik asi ziran itsasotik ontziak etortzen. Zurriol oso ikusteko aukeran. Bayona-ko kutxak eta baita ere Bayona-ko urdai-azpikoa.Donostia XVI Patroia aurrak. Teatro Circo-n ere zerbait ba'zan. Ta jan-edan "poliki" egin zutela. itxurazko zezen txingarduna ibiltzen zuten. eskumakillak. Donosti-ko zezen-suzkoa. Erritar batek eskatu zuan linterna mágica-ko ikustaldiak egiteko musika bitartean. berriz. aurzaiak eta soldaruak ibiltzen ziran. jostalluak. udaran. Ta ¡eleak dira!. Ta egun onetan. Campión eta Ayani dendetan erruz saltzen zieten kanpotarreri: euritakoak. Bolla.12. Agidanean aspaldian idi ala bei biziduna izaten zan. Urteko egunik ospatsuenak Iñauteriak eta Dagonillaren amabostgarrena izaten ziran. Bayona-ko galtzerdiak. Ta txingarduna ezik. arrotza. Beraz. Txistua. Plaza Zarreko Café del Comercio-n ere jende asko izaten zan. oi bezelako jai ederrak egin zituzten urte artan. Iriyarena jo ta arekin bukatu ziran egun artako http://www. baño arrisko aundia ta. barrengo bi lagunak alkarri estututa larri asko egoten ziran bizkar-gañeko arek lertu bear zuanean. turismo itzarik sortu ez ba-zan ere. Santa Maria ta San Bizente-elizaetan meza nagusi joriak. apal-ondoan berritu egiten zitzaizkieten indar eta kemenak. ba'zan Donostia artantxe zanko-jokoa ta jostatzeko gogoa. arako gogoa ederki zabaldu zan. Ordea. Zezen-suzkoa itxurazko zezena zan. erri-inguruak alaiak eta donostiarrak berebiziko abegi oneko jende jostagiña izan. zuten. Jendea erruz kaleetan. Teatro Principal-ean. Urumea-ondoko Zurriola-n jende apain-jantziaren eguraztea izaten zan.htm (1 of 4)14. Bayona-ko oñetakoak. Compañía de zarzuela con la eminente tiple Dolores Franco de Salas. zezensuzkoa azaldu zan Zurriola-n txinpartak zerizkiola. Ta gau-suen ondoren Zurriola-n jotzen zituzten fandango ta ariñ-ariñak lotarako ederki galetuta uzten zuten jendea.. «¡O. Donostia-ri aspaldidanik datorkio arrotzen gogoa.

Emendik arako ere ordain ederrak bidaltzen zituzten. Txomin-engana jo zuten. Toki guztietan beste arazorik ez zan nabari. Ala ere oriotarren aupa arek une bateko pakea ekarri zuan. Arraunlariak berak baño. Ogei milla errial jarri zituzten notario baten eskupean.Agustin Anabitarte .12. Ta sendo egin ere. zion. sagardotegietan. Baño ezta Txomin-ek. oraindik bukatu-gabea. udazken-aurretxoan. Edo ain apostu aundi ta ugariak egin eta galtzeko bildurrak atzeratzen zituan patroi izanak. Donostia-n ba'ziran estropadetan aritutako patroiak. Alde batekoak eta bestekoak irain gutxi. ¡Treñeru-estropada! ¡Donostia-n bertan! Udara artako jaiak ez ziran bukatu. Ta arraunlariena bat eta patroiarena bestea. Berandu astetik kaltea letorkiekean. bat baño geiago. Zaletasuna ezik Txomin oso patroi yayoa zan.com/emailuak/anabitarte/dono16. Donostia-n ez bakarrik erantzun. auek ere oraintxe bero-bero asi ziran. Ezta akatsik ere ez zioten jarriko oriotarren deiari. Baten-batek «an ere amak semeak egiten dituzte» esan zualako. estropada bikaña ikusi bear degu. Lotsa tartetu zitzaien. baño Donostia-n doi-doi arraunlariak autu ba-zituzten. ango gaizki-esanak donostiarreri belarriratu zitzaizkien eta. ¡Jainkoak guarda! Orio-n. Ta donostiarrak gora ta donostiarrak beera.2010 22:04:58 . ez zuan nai izan. Ezerk ez zezakean donostiarren donostiartasuna geiago txospertu. aguro erantzun nai izan zuten eta ba'noa batean ogei milla errialak osatu zituzten. esan degunez. donostiarrak etorri zitezela lenbizi beintzat. donostiarrak asaldatuta zeuden asi ziran esamesaekin. egonak etorri. ¡Alperra errotaria! Beraz. galtzen ez ba-da. ia jan zuten. Udara http://www. Ez-eta Orio-tik Donostia-ra.Donostia jaiak. kale-buruetan. Oriotarren etxeak aurretik leioak. ¡Eta nondik etorri nor-nor baño geiagoko ura eta Orio-tik! Bai. Zakurrak eldu bear duanean zaunka urri. larrutu egin zituzten easotarrak. Istillu gorria zegoan ba' Donostia-n. Alegia patroiak zenbait urtez gorakoak bear dutela izan. liburu onetan esan izan degu Txomin-ek patroitzarako nolako zaletasuna zeukan. Egunak joan.susa-literatura. nonnai ta nornaik beste itz-gairik ez zuten. Donostiarrek erantzun bear. «¿Noiz ezagutu dezute ogeitazortzi urteko patroia treñeru-estropadetan?». Egun aietan ez zan arrantz-ontzirik Donostia-tik Orio-ra joaten. Zenbait egunez aurretik asiak ziran Orio-n donostiarrak aipatzen estropadari buruz ez dakigu zer-nongo akiakuluekin. oriotarrak ziran donostiarrak baño geiago. Onen-onena ate-txokoan gelditu zitzaigun. Baño oraingo onetan ezin ba' ain erraz bat aukeratu. patroia ta arraunlariak nortzuk izango ziran ez bazekiten ere. Baño noizbait leia arek autsi bear ta autsi zan. kaietarrak eta kaletarrak. treñeru-estropada ta aupaka. Alaxe bukatu oi dira nornor baño geiagoko leiak: atzenean aupa-egin eta biak erdira.htm (2 of 4)14. irakurlea. naiz-eta beste batek ospa irabazi. Ardotegietan. lengo uts artan zeuden donostiarrak. Ordea. aboz-abo erri guztian zerabilkiten gudu arek baño. Donostia-n donostiarrak arraunlari obeak. Ta erantzungo zuten. itz eta gar geiago ibilli oi du jokatu bear ez duan jendeak. Orio-n gai zeuden noiz nai jokatzeko. urteek asko erakusten dutela ta une bateko irabazi-galtzeak errezago zoratzen duala gaztea zarra baño. Oriotarrak eta donostiarrak ixildu ziran. Ta Orio-tik aupa-egin zuten. ala norberak baño besteak obeto egitea uste. donostiarrek beste ainbeste jokatu nai ba-zuten. Aritu bear duanak jakin oi du zenbat egiñal egin bear dan irabazteko. Arraunlariak bai ta patroirik ez.

burrukatu naiez. Baño bai saiaketan bein asita ederki ibilli ere.Agustin Anabitarte . —iduriz— nekatu. ezta Kandi-k ere: beretarrak irabaztea nai zuan eta Poli apur-apur egitea. mun egiteko baizik eta gero gerokoak. mundu guztian. Treñerua. ¡Bai gizon zetatsuak! «Bildurra» itza bota zuten norbait akullutuko ote zuten. Baño ¡uraxe bai arazo gaitza! Iñoiz orrelakorik ez zuten ikusi. Izugarrikeria iruditzen zitzaion Poli-ren Kandi-renganako asmo utsa. naiz-eta umeen gisara usterik gutxienean ostikoz jo. Donostiarrek ez zuten beste gauzarik buruan egun aietan: Txomin zala.. bizkortu. treñerua osatu zuan estropadetarako.Donostia Txomin-en ustea zeukaten eta uste ez zutena gertatu. Arraunlariek joko dute ta ibilli dedilla treñerua aalik eta laisterren. tostak-eta dirala. azaldu zan Txomin donostiarren abotan.. Ta edonor aukeratu ta uraxe beartzeko zeudeneko artan.. Aurre-aldetik geiegitxo sartzen ez ote zan.susa-literatura. baño bai aundia ura ere. Donostiarrek ba'zuten beren kutuna. orra non batek Poli oriotar patroiaren izena aipatu. baita patroi-gai guztiak. Treñerua. Zaldiak korri egiten du.. Ta Txomin egin zuten patroi. Ordukoa ez zuten jotzeko beintzat.. Treñeruak ainbatek.2010 22:04:58 . beste gaztea jarriko zitzaion aurrez-aurre. Alaxe oi ziran saiaketak. sagardotegian eta oe-aruntzean. aurrera zijoan. Beretarrek irabazteko gogoa ain aundia zalata. ¡Uraxe zan donostiarren treñerua!. Ta treñerua legunki irrixtatzen zijoala. egun aietako saiaketan treñerua legorretik artu ta lagun askoen artean eskutik artuta uretaratu zutenean. Auen ondoren zer-esan ugaria: sagardotegi-bitartean. Erriek noizpeinka bear izaten dituzte alako kutunak. biziduna esan liteke. Ta bitartean. ez du leiarik jokatu Txomin-ek baño nai indartsuagoarekin. ezin esan bigarren gogoa geiagokoa zanik. Andik laister ziran estropadak. Norberak naita ezin ba-zan. batez ere arrantzaleen artekoak. beraz. Kofradian batzar bat egin zuten. arraunean bear bezela egoten ote zuten. Ezin lezatekean autu arek jarriko zuan kemena izango zuanik. baño ibilli egiten da. auldu ta indartu egiten da. Alako zorrotzak ziran bearresten. Ta orrengatik..12. ajolagabetu. Baño oriotarrak ere. Donostia-k. treñero gajoak atzeraka egiten zuan nekatubildurrez. Txomin zutik arrauna eskuan eta mutillak jo danak batean treñerua bizkortu zedin. goiarro ura. biotza pir-pir gozaren pozez egoten ziran. Ezta txintik ere. Txomin zan egun aietan Donostia-ko gizona. patroiak andik eta batzar artan bertan atera bear zuan. ezerk eta iñork ez du izketarako gaitzen: branka. Artean arraunlariak geldi. Poli izaki Kandi-k Orio-n egonaldiak egiten zituanean zaletu zitzaion ogeitamalau urteko gaztea. urteetan guztiak bai ibilli zirala esan litekean. Txomin ez-ezik. Ta treñeru bizkorra. arduratu. beraz.. arraunak aidean zeudela ere. Izan ere Txomin eta bere mutillak erakusten zuten batasuna. treñerumutillak zirala ta treñerua zala. http://www. Treñeruak lezake. Azkeneko izketak antxen bukatu bear zuten eta. beti aurrera. Aretxek bai Txomin akullutu. bigarrena berak ezik beste iñork ez zekian.. toleteak. saiatzen. donostiarra izatea bestelako arrazoirik gabe. edo alatsu. Erriko zarrenak an ziran.. Txomin-ek bi gogo zituan irabaztekoak. Treñeruak ez du izketan egiten. Ta orduraño Txomin-ek jakin ez beste aldeko patroia zala.. urrutitxoan.htm (3 of 4)14.. nai-ta nai-ez. Iñork. baño jo-ala ibiltzen da.com/emailuak/anabitarte/dono16. Ta bat-batean aitzakia bururatu ta patroi azaldu zan: Poli gaztea zanez. Errege bateri semea jaiotzen zaionean bezelako alaitasunarekin. beartuko zuten zerizkiotena. Edo ala iruditu beintzat Txomin-eri gogoeta aieri leku geiegi ematen zienean. Eta orretarako Donostia-ra zetorren nor bera aña.. legorreko millaka begi arritu-itxuran. Donostia-ren izena eraman eta goien eutsi ala erortzen utziko zuana. Erri osoak ez zuan beste itzegitekorik.

lertu gabe.Donostia Berea bezelako gorputzak gorde litzakean.susa-literatura. Aren osasunak iraun lezakean alako gogo biziari eusten..com/emailuak/anabitarte/dono16. saio txiki bat.htm (4 of 4)14.susa-literatura.com http://www.Agustin Anabitarte . eta urrengo egunean. Larunbatean.2010 22:04:58 . gogo ta nai ain sendoak. estropada. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.12..

alegia gaztaña baten gora-beeragatik ez duala iskanbillik jartzen. Aien oju ta eskalaproin-otsak karabinero gizajoa esnatzen zuten.htm (1 of 5)14. Urrutiko tokietatik ere oñez etorriak ba'ziran. Len mordo bakarra zana taldeetan zatitu ta tarteetatik ba'zijoan laisterka bat baño geiago. lekukorik ez ba dago ere. ez zuten iñoiz ikusi Euskadi-ko izbazter maitagarri artan zegoan añako edertasun eta aunditasuna. Ta Txubillo-n gora arrapatazka. Asi Kai-gañetik eta Erregesoro.Agustin Anabitarte . ez Trazi-n. bada gu Portu-kalean jendea ikusten bezela. gerrikoa muturra zintzilik. ¿Nork konta lezake orain Donostia ederraren zabal aren ikustea? Ez Helesponto-ko estropadetan. ez Beozi-ko bestelako indar-jolasetan. Ardotegi-zuloak ustutzen asi ziran. ikustoki bikaña baida ura. aterpe onetan bilduta ekaitzaren zuzenbide ta norañokotasunari antzematen zion arrantzale-jendeak. ez Ejina-n. batez ere.susa-literatura.. txapel txikia eskubi-aldera beeratua. oriotar zabala. ¡Zenbat diru eskualdatuak gaur! http://www. Ekaitz-eguna zanean. Ontzi berri aiek lengoen aldean askoz azkarragoak ziran.. Ez-eta argi purtzil baten azpian ez du gau-zaiak lo-egiten. Oraintxe estropada-unea ez da urruti ta antxe dabiltz apostalariak aize guztietara apostuak botatzen. donostiar alaia. erdizka legortarra ta erdizka itsastarra.. Zarautz-ko zalgurdiak alkarren gainka zekazkian estropada-zaleak. Arro dabiltz oriotarrak. aboa zabaldurik.2010 22:04:59 . bai ondarrean uretaraño etorriak. Itsas-ikastetxeko ikasleak maiz ibiltzen ziran ementxe. Kaiateak ez zuan sekulan ikusi aren giza-mordo bukatu-eziña bere azpitik pasatzen. ondarrabiar luzea. Itsasoz. Gu ere Kai-atean ibilliak gera. Gero-ta jendeak ematen zion azkarrari.Donostia XVII Estropada Ordubete baño geiago zan jendea Portu-kalean barrena joan-eta-joan asi zala. Andik urrutiko balizak eta bira-emateak ondoen-ondoena andixe ikusten da. pasaitar jatorra. igoak ba'ziran. mikelete txapelgorriak ez du zergariarekin berriketan egiten. Santa Klara-n ere orobat. ontzi-pil izugarria etorri zan zenbait itsas-errietatik. Lengo erotua-ontzirik ez zan eta guztiak lurrin-ontziak ziran oraino. Gaztelumendiari begiratu ta ia ez zan belarrik ikusten. Estropada-garaia orduantxe doi-doi ta atzeeneko muturra kristauaz ustutzen asi zan. noski. itsas-txamar urdin illunakin. ez Megaro-n. Goiz asko antxen biltzen ziran txalupa-mutillak arrantzarako. estropaden aldetik. belar tximaeri tiraka. bai goi-aldean.12. Azpi artatik sartzen ziran errian kaieko arraisaltzale erritalariak. Kantauri-itsasoa arras erotua ta errotik aterea zan. beste amaika toki geiagotik etorria zan jendea. Katea ta Loreto-peko guztian ikaragarrizko giza-pilla zegoan. an gizon izatea aski da.com/emailuak/anabitarte/dono17. Lengo beltzura aienatu zitzaion: ez du orain illunabarraren argi motelak jotzen.. gaztaña-saltzalearen karraxiak ez ditu errizaiak ixiltzen. Iñoiz alkar ikusi ez dutenek apostu galantak egiten dituzte. Baño oraingo jende-mordoa ekaitz-egunez neurtu bearko bagenu. ¡Ura zan jendearen emana! An ikusi zitezkean getariar ixilla.

Poli-k gutxi eragiten dio arraunari. ¡Ortxen bukatu dira aupaka guztiak! Treñeruak zuzenduta balizetara abiatu dira poliki. maiz eragin bear izaten dio zuzentasuna ez galtzeko. Baño goi artatik ikusten da ondoena. turutari ixuri zaizkio. ¡Arraunlari gizajoak erruki zaituztet! ¡Turutak dei egin du! Soñua toki guztitara zabaltzen da. Patroiak estatxari eldurik daude. Ikara-aize bolara dabil guztion gañetik. ez aldez aurretik nekatzen. bada! Ta turutak aizea urratu du: tarariii. ¡Oriek treñeru ariñak! Gaztelumendi ta Santa Klara-ko bi «puntetatik» pasatzean donostiarrek txalo beroak jotzen dizkiete beretarreri. arraunlariek arrauneri eragiten diete estatxa teink eukitzearren.htm (2 of 5)14. Txomin-ek berriz. Mokoz-moko ortxe nonbait bi treñeruak.. donostiarreri zer gertatu zaie! Artean. Norbaitek ukabilla luzatu du arrauna autsi dalako. besoeri —besoz gorrian— ariñaala enlaten baizik. Oriotarrek lenen artzen dute gorakoa. ¡Orra. ¡Asi ditezela. alegia galduko ba-luteke ¡jakiña! ta alaz guztiz ¿irabaziko ba-luteke! Beste aldez. Nonbait. zer gertatu da! Jendeak ulu izugarria atera du. oial urdiñekoa. arrauna autsi. Baño txuxen dijoa. ¡Ortxen arrokeri ta illabetez aurreko jardun eta geiago izateak! Oraindik ere turutaren burrunba belarri-zuloetan dago sartuta. Urrutira gutxiago aurreratzen dutela ematen dute. Treñeruak bel-beltzak ematen dute aparraren erdian. Alako leietan errukigarriak izan oi dira zoritxarrak kosk eginda berdiñez beera gelditzen diran indarkariak. Begiak nekatuak. Ta Txomin-en begiratu batez arraunlariek bere burua bota du uretara. Ta esku-zarta bizia jotzen diete donostiarreri. Jende guztia begira dagokie begiak itxi gabe. treñerua errendu zaionez geroz. Ixiltasuna dago.! Treñeruak itsaso zabalean sartu dira. Aurki asiko dira. ain ongi neurtu ditu bi alboetako indarrak. Ori txanpa ikaragarria dabilkite. Jendeak oparo itzegiten du arpegiz-arpegi. zenbait egunez aurretiko esamesa ta gaizki-esanek bat-egindako tantoak. Kaietik ez da ezertxo ikusten. oriotar bat baño geiago atsekabetuta zegoan: irabazita ere besteak lagun bat gutxiago ta ¡galduko ba-luteke. ¡Ori jotzea! ¡Ai. Ta irixten dan bezela pir-pir jartzen ditu biotzak. Zenbait donostiar poztu-edo dira. Bi zakur —esan diteke— isatsatik elduta laisterka asteko amorratzen.. oriotarrak beera. Donostiarrak gora..com/emailuak/anabitarte/dono17.. Askok katalejuak dauzkate begieri pegatuta. parean. Oial urdiñak eta oriak dardar bizkorra darabilkite. Bi treñeruak. aurrera dijoaz eten gabe. Bi aldeetako arraunlariek ezin geiagoan jotzen dute. Olatuak aundiagoak dira kanpoan barrenean baño.susa-literatura. aurrera dijoaz. Arraun baten palta guztiek oartu dute. Patroiak egiñaalean ari dira. Irteera-tokiko aurrean urduriki dabiltz bi treñeruak bakarrik. Txomin-ek eta Poli-k estatxa-muturra eskuan dutela. oriotarrena pixka bat aurreraxeago. ¡Antxen daude bi treñeruak! Patroiaren ondoko oial oria duana oriotarrena da.12.Donostia Lurrin-ontziz ta arraun-ontziz josia dago Donostia-ko itsas barrena. ¡Ortxen irain desapiyo ta jotzeko gogo guztiak! Eskubeteko elur-puska atzaparrakin estutu ta urtuko bagenu bezela. Ta beste emakumeak tartetu dirala. gortu añako karraxiak ateratzen dituzte. Ia uretara erori dira biak-ala-biak. ¡Ene bada. Arraunlari ta patroiek barren-indarrez baretu nai izan dute biotza geiegizko bildurrez. irten-unearen zai. bi treñeruak apar zuriz jantziak! Asi dira. Bi emakume asarretuta izugarrizko iskanbilla jarri dute tximatik tirata.2010 22:04:59 . donostiarrena.Agustin Anabitarte . ¡Polita da treñeruen ikustea! Biak «plaza» dutela. Aruntzko http://www. ¡An ez dijoa iñor egurazten! Ta treñeru errena aurrera dijoa beti. Turutaren azkeneko «puntua» berandu iritsi da.

Donostiarrek treñeru erdia eramaten oriotarreri ta tarte ori ezin iñolaz ez aunditu. deadar ta oju bildurgarriak darabilzkite. Lurrin-ontziak kea erraz botatzen dute. Emakume batek. Nonbait iñork ez ikustea nai. etorri da ur-gañean irrixtaka arraunlarien belarrietara. Bi alboetatik jarrai darraikie makiñabat lurrinontzi azkarrak. Oraintxe treñeruak bi «puntetan» sartzeko zorian daudela ta bi aldeetako legortarrek donostiarrak aurretik datozela igarri dutela. Artean arraunlari gizajoek ixillik dagite beren lana. Poli-k eta Txomin-ek alkarri begiratu diote. Arraunlariek ekiten diote eta neska aieri begira. zakurkeriak esaten ditu oriotarrentzat eta gizonen artean bakarrik entzun oi diran itz zatarrak. donostiarrak asi dira ojuka.2010 22:04:59 . ontziak uzten duan ur-erretena) besteak aldean dirala. biak etorrera berdiñean asteko moduan. Aizeak buruko ille ederra tilingatzen dio.Agustin Anabitarte . berriz. Bakarrik. Alaz ere.. gurea da-ta!» Kandi arroka aundi batetik ia beera erori da. donostiarrek lenbizi. Ba'datoz legorrerantz. mutillak!» Gezurra dirudi itz batek norañoko eragin-indarra daukan. Ara. Treñeruak zuzen dijoaz elburura. Txomin-ek bota die: «¡Ekin. zakur amorratuak aieri jarraika. Patroiek bakarrik itzegin dute.. arraunak atzera. tontor baten gañean. Legorretik ulu ikaragarria. araño joatea nola ausartu dan arritzen gaitualarik. ¡Ori laisterka nekagarria daramate! Arraunlari gizajoak jo ta jo aurrera dijoaz beti. ¡Estroboen soñu garratza! Arraun guztien artean soñu bakarra ateratzen. baxotik (Santa Klara-aldetik). ezin geiagoan itzulka. ez gutxitu. bi pizti. gorputz guztia aulduta. Arraun guztiak batera zuritu egiten dira. Oriotarrak bildurtu dira.12. itsastarrek usmatu dute ta donostiar lurrin-ontzi guztiek txistu biziz zarata ikaragarria jarri dute. Itsas-ura illuna da. Treñeruan saiets luzeak batean sartu. ukabilla erakutsiaz. oriotarrak. Ura bare dago emengo aldean. esango genuke treñerueri antzemanda. bi basurde igeska.Donostia balizak antxen daude oial gorriak keñuka. Ta abots sendo batez. Kaiean aurreko tokiak arrapatu dituzte berriz. ta alboetako ontziak. Aldamenekoaren lotsarik ez nai izatea. donostiarrak bizkortu. Ez da erraz emendik aurrean zeir datorren antzematen. Kez beteko dituzte baztar guztiak. orain lenbizi. batean atera. berriz. «¡Ekin. erortzeko arriskoan. Aunatuta dauden indarkariak bizitu ta amairu arraunak aurretik asi zaizkie amalaueri.com/emailuak/anabitarte/dono17. http://www. Ikusmenak itsasoan okerreko usteak eman oi ditu. Txomin gazteak estu-estuan artu ta bira osoa eginda parean jarri zaio. Mendian oriotarrek deadarrez ari dira apostuak egiten. mutillak. Antxe dago oraindik zutik. Bi itxurazko basurdeak aurretik datoz. Arraunlariek lan erraza dute. baño ez dira eraz etortzen. Bildur daude orren gogor asita azkeneraño iraungo ote duten. arraunak aurrera. baño donostiar arraunlariek ba'dakite uberari igarrita (ubera. baño gogorra. txaloka ta uluka asi dira kaiekoekin batean. donostiarrena. arrauna ezkerrean. Legorreko oriotar-jendeak ikaragarrizko deadarrak ateratzen ditu. Gero ta bertago daude. Donostiarrak iparretik datoz (Gaztelumendi-aldetik). ez bai-dauzkate saltzeko beren arraunlariak. Len patroia igotzen zan azkena. Legortarrek ontziak ezagutu dituztenean poztu ta txaloka asi dira beren aldiko.htm (3 of 5)14. Olatuak asko esan nai du. Andi pixka batera. Orain ia batean artzen dute olatua gorako. Estropadaren bide erdia oraintxe dute.susa-literatura. Mutil batek. askoz ez ba-da ere. Begiak zoratu itxuran. tellatu baten gañean dantza «suelto» egiten du. ¡Ta arrigarririk arrigarriena! Poli-ren ontziak oso nekez bira ematen duala. sakon aundiko uretan dabiltz. Legorreko jendea urduri-urduri dabil nor aurretik datorren. Kaiean begitaratu dituzte treñeruak. Bere begi pollitak zeru ta itsaso-urdiñez beteak dauzka. Oriotarrak sartzen dira lenbizi balizetan.

«La Euterpe» arratsalde guztian ibilli zan kelez-kale jo ta jo. Arratsean. izugarrizko deadar ta karraxiak ateratzen. bien giarrak austeko bildurrez. ¡O zezen pizkor txingar jariyo. Guztiak zai daude azkeneko unean zer gertatuko dan. zakur bat balkoi batetik zaunka egon zan ibilli guztian. eta jakin ezak txapelduna izatea koroiduna izatea baño geiago dala. —I. joan ziran pasaitarrak. Donostiarrek arraunak altxa ta oriotarrek ere bai. berriz. Jarana-etxaidean. baita oriotarrek ere. uraren ertzean. ez ezakela emakumerik jarri.Donostia Donostiar jendea pozik dago. joan ziran guztiak. Jotzen dute donostiarrek.. Jarana-koak.2010 22:04:59 . ezkerreko eskua arraunaren mutur-aldean. Garaipena ederki ospatu zuten Irutxulo-n. ta arrabetearen aldea ezin kendurik. garaipenaren irudia marmo-arriz. begiak gora.com/emailuak/anabitarte/dono17..susa-literatura.. © Agustin Anabitarte http://www. zenbat kontu zure meriyo!» Ta zezen-suzkoak iraun bitartean.Agustin Anabitarte . beste besoa altxa egiñez. Jarri ezak arraunlaria. ¡Donostia-ko zezen suzkoa! «Damatxo gazte ta galai fiñak alkarri adi bat ezin egiñak arkupetan kiriketan ¡ai. Dirua erruz irabazi ta edanegiak bat baño geiago ba'zebillen.12. berebiziko zalaparta sortu zan Plaza jendez beterik zegoala. arraunlaria. Arratsaldean donostiarrak besterik ez zan Donostia-n: joan ziran oriotarrak. Antxen ardo ta txardin-usai nastua. ederlari yayo ori. Txibiriskoak asi ziran dunbaka ta ez gutxi. ¡Arraun bat gutxiago donostiarren treñeruan! Arraunak erori ziran eta baita arraunlariak aunatuta etzan. sartzen dira bi treñeruak balizetan. zeren larri diran jarri elkarren ondoan. Txomin-ek begiratu dio Poli-ri ta Poli-k ez du burua jaso nai izan. bai. brontzez ala zirribor utsez irudikatu gogo dekanean. joan ziran ondarribiarrak. Estropadak ikusita aldeegin oi du gure itsas-jendeak. dantza bikaña txistu ta guzti. eten gabeko ariketa ari zuten. Txomin goreneko mallan ibilli zuten. Txingarra zeriola irten zan arkupetik eta jendearen tartetik bultzaka ta jiraka zebillela. ¡Ai ura naspilla! Urrena zezen-suzkoa. Treñeruak arraunik gabe aurrera dijoaz ta patroiek birakoa egin bear izan dute ondarrera ez joateko.. tinakoen ondoan.htm (4 of 5)14. Plaza Berrian jo zuten. Antxen. Erria erotu zan. berez ojuzaleak. zer alegiñak! Zezen-suzkoa ba-da aurrean iges-egin nairik asmoan.

12.susa-literatura.htm (5 of 5)14.com/emailuak/anabitarte/dono17.com http://www.2010 22:04:59 .susa-literatura.Agustin Anabitarte .Donostia "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.

Beintzat ura gabe ondo egon-eza nabari-nabari zuan. Udazkenean urrutiko gauzak gogoratzen zaizkigu. ez-eta negua. erabat artu ta zurrungilloka an daramazki.htm (1 of 4)14. Poli-k berak —¡arranoa!— ¿ez ote zituan ikusi aurrez-aurre Kandi-ren begiak? Ta gazte gizajoaren ametsak auts eginda. Orduan aldarte txar batek gogoa galduta uzten zuan. Gazteak ba'zeukan guztia ta guztia ezerez. guk geronek geren naia erakutsi ta arritu-itxuran erantzutea. ¿Berak maite al zuan Kandi? Itxuraz bai. bai bien artekoa: ez du udararen bero kiskalgarria. Artean besteena zearo jakin nai. ezpairik ez Udazkena http://www. Gero-ta bizitu zitzaion lera ura. indar gabe etortzen da beren begietara..com/emailuak/anabitarte/dono18. alako grin batek eldu zion. bai-ta-ez. Txomin-ek omen eta ospeiturritik abo-beteka edan zuan. Udaberriko maitasuna biziagoa. Ta Txomin berriro ondarreko arazora biurtzen zan. orain aunditu egin zitzaion korapilloa askatzeko naia.. Txomin-ek bere barrena maiz azterkatzen zuan. ez-eta neguaren otz mingarria. etortzen dira. Aizea etorri. gozoak! ¡Geren biotz gaxoa! Osto gaxoak ere gorrituta zintzilik egoten dira adarretan eta noizbait bizitzari agur esanda.. udazkenekoa. Udazken artan.susa-literatura. bere aldekoa al zuan? Baita.Donostia XVIII Udazken-egun batean urte-sasoirik ederrena izaten da Donostia-n. buruko zentzua galduta. eguzkiak eztia daukanean.. lodia ta sakona. Agidanean begiratze aiek beste norbaiteri egin lezazkiokean. itxuraz ere. Baño.12. edozerk bildurtzen gaitu. batez ere estropadak irabazita gero: ezpañak irritu. ¡Aiek paa. ateak idikitzen zizkioten. bai-ta-ez.ka ari zan Txomin gozoro. Baño oneraño irakurri duan irakurleak —eskerrak demazkiot— ba'daki Txomin-en «zer» ura. bat egiten degu. ¿Eta Kandi. txapelak kendu. ez. Txomin-ek erri guztia goratu zuan eta erriak Txomin goratzen. Ernai-ametsak ugari etortzen zaizkigu burura.. Nik ez diet galdetu nere irakurgaietako maitaleeri biotzeko lera ori noiz-eta aundiago nabaritzen duten. bada. toki ta garai berean topatzea. Ta Poli tartetu-edo zala. Len ondarreko joan-etorri aiek kezkatu bazuten. ta gu urrizaleak. besteak oparo eman bezate. Eguzkiak urre zarraren itxura dauka. aulduta. urrutiegi joan gera.Agustin Anabitarte . Ez da udara. Beste edozeñek argi ikusten duana. Baño on andi baten zai gaudenean.. Landaibarrak xamur ageri dira. Gorria zana beltza biurtu. udazkenean geunden. ¡Alako zera! Geronen barruan sartzen gera ta asegabeko naiak gerekin ditugula. zabalkorra.. ostera begiratu-arazora etorri ta oraingoan garaile ateratzen zan: bi egunean. Urrena neguko elurrak estali ta akabo. Neska zan zaletu zitzaiona. Azkeneko alkarribegiratzeak esan-nai aundia zeukaten.. artan indar aundia zeukalakoan. ez da zalla iñoren gogo ona begiratze onaz adieraztea. asegabeko naiakin paa. baño udazkenean egingo nuke. Beraz. Ta ala izan oi dira maitaleen zalantzak. Izan ere ezerk ezin lezake lotsa aundiagorik eman. Txomin-ek itzal aundia egiten zuan Donostia-n. bearrekoa bereganatzea. batez ere alaitasunera baño tristetasunera emanagoak badiran. makalduta egoten zan. Ta bide ortatik zerraikiola. esku-utsik arkitzen zan.2010 22:05:00 .

aldizka egon. eskubiratu zan bat-bateko ikustea ta alderatzea balitz bezela. oraingoan aurrera egingo zuan. aldizka ibilli. Alakoxeak izan oi ziran Txomin-en azterketak: naiko bai-ta-ez ibillita gero. Baño Kandi-k lagundu zion: —¿Nere izenik ba'zenekien? —ta tarterik eman gabe— Zurea ¿nork ez daki? Oraintxe alaitu zitzaion barrena Txomin-eri.com/emailuak/anabitarte/dono18. bere buruaren jabe egin zan. ez irabazi. estropadaren garailaria. orain nekezko egitekoa. arako asiko zan. ez Apaiz-kaletik urruti. beste edozertan au aña ez izanda ere. Gaueko irudipenak eguna etorri ta ezerez. egon ba-zan.htm (2 of 4)14. Noizbait garaia eldu ta. Urrengo eguna etorri zan. lotsatu egiten zan arrotuta ez ote zebillen. orain. beste askoen tartean. http://www. Txomin baztarreratu zan eta bertan xamar topatzea nai zualarik. eta Kandi ikustean. beraz. ez aurrera. alegia Kandi-ren begietara goiko tokitara igoa izango zala. egunez itxurarik ez. Irabazigalduak orretan erabakitzen dira. Txomin garailari izateko jaioa zan. Asiera txarra. ordea. Txomin-ek itzegin nai zion: —Eskuko kate ori polita dezu —esan zion josta-antzean. Otz-giroa zegoan goiz artan. Kandi oso polita zetorren. ¡Ai. Txomin.12. egiten zan bidea neurtuz. Illunpean ustetakoak. eta urrengo egunean. abian asita alkar ikusten zuten arte. azkenean bere artan. Orra ba'gure gazte lerdena Kandi-ren aizez nola makurtzen zan. ¿ez al zegoan ondo baño obeto areri eman zion etxera-bidea? Txomin-en ustez. —Agur. Kandi —alai-itxuran esan zion. Txomin moteldu zan. Askotan ere estropada irabazi-izatea gogozkoa zitzaion. Len. arrera onik ez egitekotan bide laburra naiago. ¿Zer esango zion? ¿Nola asi? Len ain errazki Plaza Berrian itzegiña... errosayua da —Kandi-k. neska baten menpekoa zebillen..Agustin Anabitarte . Ta zalantza artan azkenik.Donostia zuan. Poli-ren aldera begiratuta. Xanti-k orretan Txomin-eri eramango zion. Xanti-k ederki zekian ori. lo-eginberri ta garbitu berriko arpegiarekin: mantilla buruan.susa-literatura. —Agur. baietz. arengana joan ta zerizkion ondoena itzegingo zion. arek emango zion indarrarekin. Txomin abian asi zan ezkeraldetik eta oraintxe alkarren aldean zeudela. Aalbait ez zezala oartu berta'arte. Edo alkarrekin etorri ala banakako bidea artu.2010 22:05:00 . Itzegin-bear utsak bildurra ta lotsa ematen zizkion. Bildur zan okerreko bidetik sartuko ote zan. Kale Nagusian ibilliko zan. noski. Txomin Apaiz-kaletik aldean jarri zan —andik sartu bear bai-zuan neskak— ta bein eliz-ateetatik ateratzen ikustean. meza-liburua eskuan. Ordea baietzko ustea bildurrarekin nastuta zetorkion. bat edo beste: zoriona ala zoritxarra. Arratsean ibillitako bururaketa guztiak goiz-argiak ezereztu zituan. Baño urrena bere burua goregi ikusita. berekiko buru-austeen garaia ederki joana zegoan. Ta orduraño ez atzera.. Txomin. neskaganatu baño len bear liraken gauza guztiak izanak ziran. ez galdu. xamurretan xamurrenak esango zizkion. Txomin. baño nai bezelako arrera egingo balio. bidean topo egitearren. biotzak arraunerako besoa auldu! Goizeko bederatzi t'erdietan atera bear zuan Kandi-k Santa Maria-ko elizatik eta Kale Nagusian barrena etxera. aurreko bi egunetan bezela. itxura kenduta lenbizi. Aurrez-aurre zeudeneko une ura larriena izan oi da alako topa-aldietan. —Ez.

—Eskarrik asko —mutillak ere.. Kandi etxeratu ez zedin. ¡Eta geroztik zenbat bider! Artean gaur añako poza iñoiz ez. Ondarreko eguraztea. Kandi ere ezkerrera asi zan. Bein galdetu ta esan egin zidaten. ¡An egin dituten ametsak! Txomin-ek neska bere aldekoa zuala ikusi. Batzuetan zu zerori nabaritzen ziñudala uste izaten nuen. zuk. naiko tartea utzita. maite nuen. Txomin oso bere buruaren jabe egin zan. —Esaidazu berriz poza ori..12. Aspaldidanik gogozkoa zintzaidan. esaten nion nere buruari. batez ere. —Aizu. —Esan dizut ba'. nere buruan nenbilkizun beti. donostiarrak! —Ez.com/emailuak/anabitarte/dono18. Kandi polit'ori. Orduan bidearen laburtasunaz damutu zan..Agustin Anabitarte . —Plaza Berrian nere arrebaren sudur-zapia jaso zenduenian asi zitzaidala. Kandi-rekin batean. Orra gaur irugarrena. batez ere! ¡Itsas-beerako nere ibilli-aldiak! An askoz bertago zengokidala iruditzen zatzaidan.. ez bere jabea.Donostia —Zure izena —polita ala ere— alako egun jakiñez dakit. Orduan Txomin-ek esanaren truke par goxoa egin zion eta. eskaratzako atean gelditu zan. zure http://www. Poli-k ala nik? —¡Oi.... Arpegian maite-miñaz jota zegoala ezagututa. aztuko ere.2010 22:05:00 . gero aundiagotu ta orain zure ondoan nagoanez ezin geiagokoa dala. Ondarreko letraen jabea oraintxe jakin bear. Txomin pixka bat eskubiratu ta ibiltzeko asi zan. Zuri esan nizukeanaren puxka txiki au esan aal-izateak zorabidean jartzen nau. ¡Aiek ametsak. Gero-ta zaleagoa natzaizu. Gaur aña zorionik ez det izan. beste noizbait ere bai... orko bazterretan. zuk nereganako begikotasuna. noski.. ¡Eta zenbat gauza geiago esango nizkitzuke bein eta berriz! Askotan bakarrik nenbillela. —¿Eta estropada irabazi zenduenian? —Orduan ere zure aldeko zoriona izan nuen. geroztik.htm (3 of 4)14. Izketa bere gogozko alderdira ekarri zuan. Agidanean. irabazteak poza ori ekarri zidan: ni zure zale ain zaletua nengoela. —poliki zijoazen— ¿Eta zergatik aztu atsegiñezko gogoratzea baldin ba-zait? Txomin-ek irria ezpañetan begiratu zion. mutillak ekin zion: —Egia esan. —Izan ere atsegin ori gero ta aundiagoa zait. ¡Ain seguru zegoan Txomin! Ta aurrera jarraituaz: —¡Ondarreko egurazteak. Orduan Kandi-k pozik: —Esaidazu berriz atsegin ori. Zuk ¿nork irabazi izatea nai zenduen. Ta Kale Nagusiko argitatik Apaiz-kaleko itzalean sartu ziran. Goizetik eskerrak alkarri ematen ederki asi zidan. —Eskarrik asko.susa-literatura... —Ez izena. nere atsegin eta poza zatzaidala esan dizut egi utsa dalako. Plaza Berrian Iñauterietan alkarrekin itzegin genduenian nere buruari zorion guztiak opa nizkion. Artean etziñudan beñere ikusten. Orra ba' etxerako bidea luzatu. alkarrekin egon ba-gindezkian! Orain bezela. baldin pozaren-pozez egonda orrenbeste esatekoa ba-dan. gu bakarrak giñan aldetik. Andik pixka batera: —Atzo ta eranegun ere ikusi ziñudan. emendik ibilliko zan. etzait aztu.

Ibilli-ibilli juaten nintzala.. bakarrik. ¡Kandi gizajoa! Geroztik ¡zenbat denboran egon zan Txomin ikusi gabe agitz lotsatuta! Txomin.Donostia aldamenean. Oñetakoak kenduta. txaldantuta gelditu zan eskaratzean... © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. Txomin zoraturik zegoan. Arpegiz-arpegi jarrita esan zion: —Beraz ¿zu ziñan.com http://www.. enetxoa? Ta Kandi. eta geiagotan ere bai.htm (4 of 4)14. ostoak zimeldu ta erortzen diran sasoian. ezeri arretarik eman gabe ¡arrigarria! besoak luzatu. —ez det esaten neretzat jarri zutenik— norbaitek Chomin iskribitu zuen ondarrean. itsas-beera dagoela eguraz-zalea zerala jakin.com/emailuak/anabitarte/dono18. Ala ere —erdi-parrez asi zan— bein aguro xamar juanda ia arrapatu ninduzun.Agustin Anabitarte . urrutitik asita. gañeratu zion: —Zu. bein. ondar-aztarnak oñetakoeri kendu.. eta arako bakoitzean bestelako oñetakoak jartzen dituzula ikusi.. ez litzake zalla asmatzea. Ta lotsaren lotsaz besoak kendu ta igeska eskalleran gora etxerako abiatu zan. baño urrengoetan auxe igarri nion: oin-atzak uretatik etorri ta uretara biurtzen zirala.12. Ta alako ibillialdietan gauza batek arritu ninduen... Gero Esnategi-kalera juatekotan. Ordurarte ez zitzaion Txomin-eri alakorik bururatu ta oraindik arrituta zegoalarik. antzik ez emateko ta. mutillari lepotik eldu ta une batean lepotik zintzilik gelditu zitzaion. ta ara baño len beste ibiltzea egiten dezula usmatuta. Udazken-egun baten izan zan. Letrak eginberriak zirala ta nai ta nai-ez iskribatzalia txalupan etorria bear zuela izatea ¿nolatan ez nuen nik ikusten? Orduan Kandi-k erantzun zion: —Txalupan etorri-izatea etzuen bearrezkoa izango. Ta bein ikusi ta ez nion arretarik egin.2010 22:05:00 .susa-literatura. uretan sartu ta ertzetik juan eta etorri zitekian.susa-literatura.

susa-literatura. Ara zan. Makiñabat perra jarri zituan. ara gaztigu ta mandatu guztiak. bada gauzak eta kristauak denboraz aldatu egiten dira ta gaurkoari ez nioke nai antzik eman ere. Txanpon bana kanta-paperak. ta ontzi aiek ostatuaren ezaugarriekin erri guztian zabaltzen ziran. zeukan lantegia pasi-konpontzale batek. txabola zarra: aterpe ta saltokia. dioteneko donostiar ura. Donostia-ko igande-goizetako tokirik alai ta atsegiñena. Meza-ondorengoan erruz ibiltzen zan jendea ta gauza. noski. «Muttur-okerra»-ren pattar-denda. bada.com/emailuak/anabitarte/dono19. ta giza-talde artan alaitasun-usaia nabari-nabari zan. Eguzkiak izpi biziaz jotzen zuanean. arto-txurikiña. onek ere aldizka burua makurtu bear izaten ba-zuan ere. muturrean zulo bat eginda. lore ta txori-saltzaleak. San Juan-kaleko muturrean. zorioneko Bretxa ori. Bretxa-n biltzen ziran gaztaña ta txardin-saltzaleak. Ainbeste urteetan urrutiko lurretan ibilli ta. moalla zarraren.Donostia XIX Bretxa-n onetan Donostia-ko Bretxa irudiazi nai nizuke. Bretxa-ko saietsean. arnasa. Auxe zan. au zan «Sokagillietako denda». Ostatuak ontzi zarrak berritu nai zituztenean. Baño igandero «Bretxa-n kanta berriak Bretxa-n dira kantariak». arnasa ala aboa ta abotik sartu zitzaizkien donostiarreri ingelesak 1813garren urteko guda madarikatuan itsas-aldeko moalla txikituta. Ba'zegoan antxe borda-bete bordari Segura-ko itxuari adi-adi. ta aize-bearrez joango zan. Txoritokieta-ko arriakin egiña.htm (1 of 4)14. irakurlea: emen kontatutako gertaeraen sasoi berbereko Bretxa.. lenen-lenengo Bretxa-ri mun eman omen zion eta urrena San Bizente-elizari. Plaza Berria zan Donostia-ko biotza.Agustin Anabitarte . Gizajoak burua makurtu bear izaten zuan sartu bakoitzean. eta askoentzat jana asko bear nolanai ogei-ogeitamar zerri eukitzen zituzten San Martin-goian. purtzilleri-denda. abarketak. zigarroak.2010 22:05:01 . Itxuak kantatu ta gitarra jo ta andreak kanta-paperak saldu. donostiarren joera igande-goizetan: donostiarrena ta baserritar askoena ere bai. Bai. salerosleak. «Mokoluxe» alperraren galtza zar arabakituak ezik. antxen biltzen ziran gobarazale guztiak. ara bidaltzen zituzten zarrak saltzeko. Bretxa-ko beste aldean.12. Etxe orien aurrean. Onen aurreko iturria. Bretxa. Onen aldamenean Fermin perratzalearen zuloa: perratzalea ta albaiteroa. Santa Ana-kaleko beste aldean Elizegi-eneko ostatua.. selloak eta abar. Atal http://www. pasi guztiak diz-diz jartzen ziran. Zoaz ezkerrera ta Santero-n etxea. berriz. Donosti-ratuta. Plaza Berriari ta Portu-kaleko ateari. An saltzen zituzten sokak. Arrotz edo ostalari asko izaten zituzten. gañean lau borobil eta inguruan exeri-arriak.

. pitxi ta era guztitako gauzez inguraturik. lo voy a vender a tres cuartos». Bretxa-n saltzen ziranetakoak. «Y ahora.. eh? «El respetable público que me presta su atención. An ari zan berritsua. Urrengo baztar batean. kantatzeko ba'dezu Manu-ren biarra. no lo vende nadie más que yo.Agustin Anabitarte . Baño alako batean entzule batek erantzun zion: —Ese jabón. Hagan corro. verdadero jabón higiénico.. doscientos pesos. an ikusiko zenuan jendearen gañetik. que se ponga conmigo cien. dejen pasar a los que están detrás. pues no va a ser todo hablar con la garganta. an ibiltzen zan jendearekin. Pero para que vea ese señor que a mí no me achica nadie.. Zorrua galtzarbian besuan gitarra etzenduben ikasi opiziyo txarra». por mi parte. señores. Si ese señor que se está riendo no lo cree. —¡Qué entenderá de jabones este ignorante! ¿«Ande» la Bixenta. tiene la virtud. no está obligado a saber más. ¿Otra? Otra». Urrena jaboi txikiak saltzen asiko zitzaizun.2010 22:05:01 . Pero este jabón que un servidor tiene el gusto de presentarles a ustedes. para que vean los señores que me escuchan que a mí no me duele el http://www. «Neska-mutillenak» erruz saldu ziran.12. te venden «ande» la Bixenta por sinco cuartos. Ankari anka ezin eman. toda persona medianamente aseada lo debiera usar para la limpieza de sus manos. presentación maravillosa. —Respetable público: Me cabe el honor de ofrecerles a ustedes unas deliciosas pastillas de jabón. batez ere baserritarrak! Asko saltzen zan paper aietatik.. y yo. —¡No hay procuradores para los ambulantes! ¿Usted no sabe eso? «Una docena para ese señor.Donostia «Segura-ko itxua da nere senarra. y veremos si tiene razón el que les dirige a ustedes la palabra. produce abundante espuma. Eta aurrera zijoan jardunean. Esto es aroma.htm (2 of 4)14.. valiendo más el frasco que su contenido. de curar las heridas de las manos producidas por rasguños y toda clase de incisiones. aunque pierda quinientos pesos. que no vale nada. fragancia.. —Es que le llevarán a usté al procurador por vender igual jabón a ese presio —berriro itzegin zuan lengoak. por lo visto. perfume y no lo que se vende por ahí con este nombre. igual como ese.com/emailuak/anabitarte/dono19.. «¿Otro? Va enseguida. insospechada hasta ahora para esta clase de artículos. zalako quita-manchas ezin obeagoarekin. para quien trabajan exclusivamente varias fábricas. Txomin-en etxeko Katalin-ek ogeitabat bertso ikasi zituan buruz arrats batean. elatari belarrimotza saltzen. Tengan el dinero preparado». entenderá de jabones seguramente mucho mejor que este buen hombre que..» «Y era justo que si este jabón me cuesta a mi cinco cuartos lo venda en seis. ¡Ain pozik ere egoten zan jendea.. ¿Dos? Ahora mismo. he de añadir que como este jabón no lo vende nadie en las Provincias Vascongadas y en todo el territorio de España.susa-literatura.

» Izlariak entzuleen artean ortzoi aunditua duanik ez dagoala igarri dionean.. orra non azaltzen dan masalla aundituta. Angel. de efectos asombrosos. gero ta geiago deadar egiten du: —Si hay alguno ¡que suba aquí!. tan lejanas como las de las Américas. Y vendo porque digo las verdades y presento artículos que nadie más puede vender ni puede discutir sus méritos.. usado puro.Donostia dinero perdido. «Este líquido posee virtudes excepcionales en todo lo que a la dentadura y boca se refiere. procedente de las lejanas tierras del Tonkín. porque si una muela se hace polvo. que echan un discurso y nadie les hace caso. hombre. mi secretario y un servidor de ustedes. cura instantáneamente el más rabioso dolor de muelas. Hay flemones así de duros que no los aplasta ni el tren.. también para los flemones. voy a vender las dos únicas pastillas que me quedan en cuatro cuartos para que tome café con puro mi secretario. dáselas a esa señora».» Orduan elatariak. como podrán aseverar los señores aquí presentes que hayan saludado la Geografia.» «Señores: esos elixires que con el nombre de tales se venden por ahí... La Fraternal-en artutakoaz geroztik agiñetako miñarekin maiztxo zegoana.Agustin Anabitarte . Empleando un poco de guata o algodón que se impregna en este líquido. que suba!. Berritsuak ikusi zuanean. kopeteko zimurra ikaragarria jarri zion eta arras asarretuta onela egin zion karraxia: —¡Que suba! ¡que le voy a dar una patá en la cabeza que se le va a quitar el sueño pa'un mes! —¿ Tú a mí dar patata? —Anton-ek bere aldikoz— Yo sí a ti te voy a sacar plemones en dos laos. Yo hablo y vendo.. ¡que suba. concediéndole un aroma agradabilísimo. ¡Jendeak egin zuan par gozoa! Zalako «elixir» ura utzi ta beste aritik jarraitu zuan. Ta utsagatik ez zuan jo. son una brutalidad. Len bakarrra iru kuarto pagatutako batek ala dio: «Nik erosi detenian iru ¿ta orain bi? ez naukazu berriz arrapaturik. aunque en dirección opuesta. un estómago de una persona humana o un pedazo de porcelana?» «Sí. limpia la dentadura y refresca la boca.susa-literatura..htm (3 of 4)14. entzuleak joan ez zezaizkion.com/emailuak/anabitarte/dono19. Oye. disfrazados de moros. Y si por un descuido vienen a caer algunas de esas gotas en el estómago del que las usa ¿qué pasa entonces? Y yo digo: malditos sean los inventores. evita la caries de las muelas. No hay más que frotar con un trozo de algodón embebido en este maravilloso elixir.» «No quisiera más.2010 22:05:01 . señora.. y en el mismo momento de la luna nueva me apoderé yo del líquido en la fuente. para lo cual. —Yo no soy orador como los que hablan en los ateneos. Ta orra non Antton Zurrut. Si lo empleáis en gotas diluidas en medio vaso de agua. arnasa artzeko betarik gabe. llegamos hasta allí.12. verdadero elixir. Como es este elixir del Tonkín que me cabe el gusto de presentar al respetable público. botil ur-gorrixka bar artu ta besoa aurrean guztieri erakutsiaz ekin zion berriz ere. http://www. porque estropean el esmalte de los dientes. y colocándola en el mismo sitio del mal. ¿qué le va a pasar al estómago de un cristiano? Vamos a ver. sino que hubiera aquí uno que tuviera un flemón. ¿qué es más duro.

susa-literatura.htm (4 of 4)14.2010 22:05:01 .Agustin Anabitarte .com http://www.com/emailuak/anabitarte/dono19.12.susa-literatura.Donostia © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.

Agustin Anabitarte .ta bestela egin nezaizukearen erdia ere ez det uste egin nezakeanik. orain Maalentxo Sarobe begiz jota daukat eta ni gogozkoa natzaiola antzemanda nagoalarik. ez gure naiez beste aldera ikustea. ixilune baten ondoren. Xanti bai-zeukan orain eguraztera joateko. Maalentxo Sarobe-rekin topo egitearren eta urrengo igandean bostetan jeikitzeko asmotan nenbillela Santa Maria-n izan zala jakin izan nuan.susa-literatura.2010 22:05:02 . —Bada jaso aundikoa da —zion oraindik Xanti-k— guk azaletik oartzen ditugun gauzak. bada zuk okerreko itxura ematen ba-didazu. gizona!» ziola. eta ba'dakizkizu onoko bertso auek: «¡O zezen pizkor txingar jariyo. esker beroak zemazkion ain bere aldeko jarri zitzaiolako. aipatutako gertaerak esateko gogoa etorri zitzaion Kurrutako-ri. itz-bidea sartu. dakizunez. —Baita ni ere —arrokeriz Kurrutako-k. Xanti. beti begiraka aritzearekin ez dala aurreratzen. «Zuk abagunea datorrenean eskua eman bear zaiola esaten zenidan.. —Ta eskerrak zuri. Beste aldez.. ala ere nere iritzia on ba-lizaizuke ez dizut ukatuko. alegia zure esaneri jarraituaz ainbat ondore on izan ditutala. baldin zuk toki bertara jotzeko asmorik ez bazendu.. barren-agerbidea diralakoan gure uste bakarra izan litezke-ta. Zu orretara emana ote zauden kezkatuta nago. Kurrutako bildurtu zan Xanti-ren gaitzak leporatu bearko ote zituan.. —bota zuan Kurrutako-k. Ezin ba Xanti parrez zutik egon «¡gizona.Donostia XX Txaldana Xanti adiskidea. edo-ta. es la esencia principal. Xanti adiskidea. Kontxexirekin asarretuta nago.. —Sí. egun auetan gertatutako zenbait gauzaen jakindun jarri bear zaitut eta orduan esango didazu bai ala ez. orixe —entzun zion Kurrutako-ri—. biak beti alkarrekin ibiltzen bai-dira ta ni. http://www. Ta Kurrutako ere irria ezpañetan besotik eltzen zion Xanti-ri ondorengoa bota naiez: —Bai. —Ez ba'.htm (1 of 4)14. —Ez. —. zure laguntzaren bearra bai nuke. zenbat kontu zure meriyo!» —Bada igande batean goizeko zazpietatik eguardi arteko meza guztiak entzun nituan San Bizente-n. len bezela «biok» gudakatu ez gaitezen.12.com/emailuak/anabitarte/dono20. —Ordea —erantzi zion— bear da bear okerreko usterik ez artzea. Ta Zelain barrena ibilli zebiltzala.» —Bai. baño pena da Kontxexi Araneder-en lagunarekin asi izatea. okerreko bidean sartu gindezke ta kalteak «letozkiguke».. gizona. Xanti asko poztu zan. erderaz ari zirala. ain jaso aundiko nere arazo au ezerk galdu ez dezan. aitzakia billatu ta aitzakia tarte dala. Ta kontu arekin zer-ikusi polita izango zuala-ta.

—Ta ateratzeko zai nengoala. ala galdetu zion Xanti-ri. etxea bear ta bideak ekarri. Xankoak «kolokan» zeuzkala. Xanti ere pozik ¡arek ematen zizkion atsegin-aldiak! Katua xaguarekin bezin ederki jostatzen zan Xanti Kurrutako-rekin. arrotuta. bera ta ontziaren bitartean jarrita. —Orain «agur» batez sonbrerua kendu neskari. «egun on. nik neronek beatza bustita areri emateko. Zuretu aal ba-zenezake ez zenuke «ganga» txarra.htm (2 of 4)14. Baño ni gai auetan asko jakiña izaki. Ta Kurrutako gero ta poztuago gertatu zanarekin. ta? ¿Zer derizkiozu? —galdetu zion. Begira. zaude!. Kurrutako ikusi bai-zuten. —¿Ta. —¿Nor-eta? —Kontxexi Araneder ta Maalentxo Sarobe. neri ala iruditzen beintzat. Ta beatza luzatu nionean. Maalentxo-ri begira: —Aguuur. —¡Zaude. Xanti.12.susa-literatura. biotzaren ondoan. Kurrutako-k bestearen bizkarretik besoa erortzen utzi ta bat-bateko arekin ikara sartu zitzaiolarik. parrez zegoalarik.. Ta. (beatz-muturra begi-azpiari erantzi zion) ba'nengoan aldean. neskak askotan irria egiten dute barrengo «zera» erakusteko http://www. arpegi alaiez begiratu nai izan zion Xanti-ri.com/emailuak/anabitarte/dono20. —Xanti-k— ara non datozen berak. Ezta erantzun ere.. eta.. alako batean ba'dator urbedeinkatu-ontzira... Erregesoron barrena biak zetozen onuntz... orra non Kurrutako-k jartzen duan oin bat aurrera ta bestea atzera. Begiak txikiturik. atera-itxuran. Neskak irria zekarten ezpañetan. begi arrotza ere bai. egiñaaletan Kurrutako-k ez ikusteagatik Kontxexi Araneder-ek. —Ez. Ta ni.. —¿Ta orain zer egin bear «degu»? —¿Seguru al zaude esan dizkidazun guztiak egiak dirala? —Nik ala uste. Izardi otzetan alderatu zitzaion Kurrutako Xanti-ri ta. Parrez abiatu zan nik eman nion pozarekin. eta bi mutillak aruntz zijoazela. geldik ezin egonik —Xanti ere parrari gogotik elduz— besoa bizkarraren gañean dantzatzen zion. bide berberetik.. azkenean nere beatz-muturrarekin bere beatz-muturra ikutzeko zoriona izan nuan. zeruko urdiñean. lenbizi atzera egin zuan ez-artu itxuraz.Agustin Anabitarte . ¿Zuk zer derizkiozu neska? —Polita neska. atze-adera? Neskak parrez zetozen. maiteki esan zien. Oraintxe alderatu dira. aurrera gorputza makurturik. Neskak irri-karkara atera zuten.2010 22:05:02 . —besterik ez bai-zan— nai ta nai-ez alkarren ondoan pasa bear. orain esanak ukatu-mugan gelditu zan..Donostia —Baño joan dan igandean iru meza bakarrik entzunda nengoala. Orra ba'. Ta ala zan. arazo auetan zerbait jakiña naizelarik. ezkerreko besoa biotzean eta eskubiko sonbrerua. orra non ikusten deten Maalentxo Sarobe pinpirriña. gizona! —¿Eta ezkerreko besoa. eskua aboan. —Baño neskak ez dauka sonbrerorik. Ta Kurrutako gertu zijoan. Maalentxo» goxoki esanaz. —¿Orain zer egin bear det? —zion onek. —¡Zurea. —Oso ederki.

Xanti adiskidea. ¿Ba'al dakik gau guztian lo-tantorik ere ez detala egin karta ori burutik kendu eziñik? Asiera egin zioat. iñola ere. Ta esan bezela paper txuri bat atera ta letra aundi aiek ala http://www. Ta orrengatik nago onen pozik. oker egon gindezke.. nere kontua alde batera utzi oraingoz ta eskarrik asko. Ta orra nere bostekoa. abagune ona atxitu bear dala esan dizut. egiazki. noski. Baño zuk esan zenizkidan zuen bion begiratzeak eta mezetako ain ongi alkar-aditzeak. ez zan ukatzekoa. Sí. ederra ala ere. Ori entzundakoan Kurrutako-k akika egin zuan pozaren pozez ta bostekoa eman zion Xanti-ri. «nere» Maalentxo polita neretu nezakealako. askotan txarki izango litzake iñori arpegia ematea ta ausarkeria. gertaldiari eskua eman bear zaiola. baño ez noa ni orain lengo bideak artzera. berriz ere parrez topatu zituan. Ta Maalentxo-ren barrengo «zera» atera duan irriaz neurtu bearko bagenu.. ta ezin izan diat andik aurrera jarraitu. orain biak nai lutekela. saiatu ere egin nauk. Nik. Oraingoan ala esan zion: —Baño bear da bear gauzak ez nastutzea. Kurrutako-ren poza. ez zezaiola gero berari aitzakia eman bear-eza gertatuta ere. Xanti-k ez zuan iñoiz ikusi Kurrutako orren parragarri.com/emailuak/anabitarte/dono20. —Ala ere —asi zitzaion beti atzera begiraka zegoanari— ez da egoki geiegizko usteak artzea. ni bezela andregai eder baten jabe ikusi nai zinduzket. Ta arian ari zirala.susa-literatura. Orduan Xanti-n —Kurrutako aparra baño arrotuago zebillenez geroz— lengo esan beroak pixka bat epeltzea otu zitzaion. iri detan guztia esateak ez zidak batere lotsik ematen.htm (3 of 4)14. zoriondunik zoriondunena zu ziñake munduan. Eskerrak zuri. —Ta ez da irudipena. Or. Ta aalmenik gabe ez nagoala dakitalarik eta i zenbat onesten autan jakin ezakan. Ta zuk ongi ikusi dezu zure erakutsiaz abagune egokiak nola atxitzen ditutan.12. —¡Asmatu dek! —esan zion— ta barka ezadak ika asitzea. —¿Bai e? Ta batak besteari bostekoa eman ziotenean. ¿ba'al dakizu zer egin bear zenukean? Karta bat iskribitu. Ni ortan nengoala esango ba-nikek ¿zer esango ukek? Ea asmoa artu bakarrik. To. baño neska-mutillak alkarri begi ona jartzekotan. Baño ikusi dezu ni ere ez naizela kamotza gauza auetan. Bada-ezbada. Maalentxo-ren zer-ikusia izanik. guztiak gogoan artu bear dira. Ni pozik nago gaurko gertaeraz. beraz. ¿Jostatzeko gogoa ote zeukan? ¿Zuk zer derizkiozu? —Auxe ta besterik ez: Kontxexi-k ezin duala eraman ni bestearekin asi izatea. Poztutzen nauk i nere iritzekoa ikusteaz. ainbeste bide artu nezazkikeala.2010 22:05:02 . egia da. ¿Zerbaitean lagundu aal banezaizuke? —Bueno. gero-ta arrotuago zebillen. zorion betea atxitu nezakealako. ez lizaidake erreza nora jo jakitea. Ta neskak ere atzera begiraka zijoazela. ta nik ez dizut ukatuko. ¿Ba'al dakizu zer bururatu zaiten? Oiek guztiak egiak izanda. Orduan Plaza Zarreko aurrean zeuden geldituta. orretara. Xanti-k nai zuana eginerazten zion. Kurrutako-k burua atzera egin zuan. es la esencia principal —berriz ere. baldin orrelakorik ez balitz. uts egin genezake. ez dago besterik. Bai. Orra berriro neska nereganako gaituta. Neri onetxek ematen dit kezka: biak par egin izateak.Donostia lotsa dutenean. ¡Aren jostaketa atsegiña! Kurrutako-ren bein-edo-beingo arrokeriagatik. arras txaldanduta ala erotuta ez ote zegoan ia bildurtu zan. egi utsa baizik. i mutil ondradua aizelako. Xanti-k ibillaldi gozoa egin zuan Kurrutako-rekin.Agustin Anabitarte . berari bakarrik zegokion begitarte ona jartzea. azkeneko izualdia zearo aztuta. irakur ezak onoko paper onetan egin diaten saioa. Ene Xanti maitea.

. Artean ezkongaietan usoak diruditen neskaeri atzaparrak jaiotzen zaizkie ezkondutakoan. toki artan egon gutxi egin zuan Kurrutako-k. Emakumea ta dantza ¡zein elkarkunde ederra! ¡Gizonaren atsegiña!» Ta lengo uste txarrak. Xanti-gana. nola txaldantzen diran. gutxieneko ogeitik emeretzi emakumek menderatzen dituzte beren senarrak. etxera-bidean.. eta zanpa-zanpa egin ere egiten dituztenak ba'dira. bada bat-batean nola jarraitu bururatu zitzaiolata. Xanti-k ez zekian. Ta ementxen bukatzen zan Kurrutako-ren gau guztiko lana. baño ari ura lakar xamarra zala-ta.susa-literatura. ¡Emakume oien gizona zapaldu-bearra! "¿Au al da etxera etortzeko garaia?". Gizona gizon eta emakumea. Gizonek emazte bat baño geiago duten erriak gogoratu zitzaizkion.. beste atsegiñagoekin aldatu zitzaizkiolarik Kontxexi-ren berarentzako irri gozoa.12. Gizonak ez ditu aipatzen emaztearen egitekoak.Agustin Anabitarte . Ezertxo ere ez legokio ain eder emakumeari. Orren txaldana izateak arrituta zeukan Xanti.com http://www. egarriak amorratzen egun guztian egoten dan diru-jabeari. Nik dakitalarik. neskak dirala-ta. baño ondorenean ederki jolastuko ziran Kontxexi ta biak. alderatzeko ere. bada Kurrutako-ri erokeria burrundara biziz zebilkionez geroz. «Beste aldez. Ni askotxo ikusia nago. © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. Bestetan nai dutena egin ezin dutenean... edo parra egin ala ezkerrez jo ta Plaza Zarreko arkupetako arriarekin Kurrutako-ren burua joerazi. artean emakumeek. Maalentxo-ri ikara pixka sartuko zion. esaten diote illundu orduko etxeratzen dan «gizonezkoari».2010 22:05:02 . aitzakiarekin baletor. Xanti-k Zurriola-aldera jo zuan.htm (4 of 4)14. Xanti bakarrik utzita.susa-literatura. emakumeek ez dute beren senarrentzat bear bezelako lotsa. mas y mas ha ido creciendo en mi corazón la pasión que desespéra a todo ser humano. «Danetara ere —zion— emakumea gizona baño askoz gutxiago da. eta nik ederki dakit ori.Donostia zioten: Distinguida señorita: Desde que tube la inmensa dicha de conocerla. beren burua gaizkitu ta senarraren errukitasuna uztiatuz eginbidea sortzen dute. beatzetatik kendu zuan. ¡Ura gizon arraioa! Ala ere zer par-egin ematen zion eta zer ikusteko zeuden ez zekian. Erregesoro-koa. ezerez.. gogoratu zitzaion. Ta baldin beragana. Zalako karta arekin gauza gogorren bat gertatu bear zuala seguru zegoan.com/emailuak/anabitarte/dono20. Nik ez daukat bestela emakumea gogoan: gizonaren aurrean diran dantzarik politenak dantzatzen. «Baño okerrena ori ez da —egiten zion bere buruari Xanti-k— zentzuko gizonak ere. ta patrikak miatu ondoren "¿zertan gastatu dezu palta dezun txanpona?". Orreri buruz teatro-liburu osoa egin nezake ta izen au jarriko nioke: "El imperio de la víctima"». arek izugarrizko karta egingo zion. etxera abiatu zan azkarrean. bidali ere bai ta korapilloa nola askatzen zan ikusi bear. zer erantzun beti izango zuan eta bestela ankaz gora bota. Baño ez zeukan zalantzan luzaro egoterik. bai». Xanti-k gai ortatik gogor eldu zion.

baño orduko artan norbera zuzen zegoalakoan ez utzi nai ba' itz-bideari. len baño geiago.. Orratx ba'. «¿Ba'dakin batzuetan oso pozik etortzen aizenala? —esaten zion— ¿zer ematen diten? Obia ago i orla aizeneko». maite-giroak zerabilkian. Esnategi.Donostia XXI Txoralda arrigarriak ba'dira. no hablas más de eso. ez zioten deus ajolik. orra. «Agur. ¿Edo nai-ezkoa gertatu al zain?» Madalen. Beraz biotz-ikutua zebillen Madalen ere. segunda. Orra aldez bestekoa bat-batean egin.. Ta zaldiak eta il-kutxarekin ari zirala. Ez Anita-ren erritak.. esan oi zion maiteki. Orra ba'.. orain ez nai ainbeste..susa-literatura. alako batean non Madalen asten zaion erderaz Joxe Ogi-ri: —Si caballos tenían plumeros. orratx. bestetik atera. Eta len kopet'illuna jartzen ba-zion. asarre etortzen zan. ¡Nork esan mozkorra zeritzanari maitekatu bear zitzaiola! Artean. Ta zenbat-eta amorrua ta nazka aundiagoak izan orduan-eta naitasun eztiagoa ekarri oi dute askotan. Ez ziran asarrezaleak. Ikazkale. egi-egia.. —¡Aaa. Lotsagabetu zan. Ta Joxe-k bi lagun aurrean zituala: —El día el que estar callada tú. beraz. Kataliñ-ek zerbait usmatu zuan. Madalen-ek Esnategi-kalean ikusi zituan eta istillu ura Anton-en alde erabaki gabe ezin eramanik —entzun bai-zuan zer ari ziran— Bretxa-n alderatu zitzaien poliki-poliki. Ta Bretxa-n aurrezaurre jarrita ezin bukatu añako izketa zebilkiten.htm (1 of 4)14. Ta iguingarriena. orduantxe! Iñon diran asmatzekoak asmatzen zituan.2010 22:05:03 . Basta. Amaika bider ustez beste aldeko gertakizunak gertatu oi dira: alako zulotik sartu. Ta auxen eta bera gertatu zitzaion Madalen-i Anton Zurrutekin edo berak zion «Zurrutako»-rekin. ¡Orduantxe. Bein eztabaida bizian zetozen Anton Zurrut eta Joxe Ogi. Orra ustegabeko erbia non atera zitzaion. orain aal zuan irririk gozoena. yo ya le conosco el gente como tú! ¿Ere buruz al abil? ¿Pozik al ago orain? Dantza ezan ba'. urrutiagoko Barbara- Gauza http://www.com/emailuak/anabitarte/dono21. Zurrutako». Eskotilla. ordea.. alegia. nai unana ez den ikusi. Ta Antton-i begiratuz alde egin zuan Madalen-ek.Agustin Anabitarte . Astokale ta Bretxa-rañoko guztian: alako Santa Maria-ko illetak bigarren ala irugarren mallakoak ote ziran. —Contigo hay que tener mucha pasiensia. Baño Madalen maite-kontuan gero ta okerrago zegoan. Kale Nagusian asi ta San Telmo. Bestetan. orain ezin samurragoak.. gaur. Len nai ez zuala egiten zuan topo Antton-ekin. gogaikarriena zitzaionean. —¿Pasiensia? ¡Ni sabes tú qué es tamién tampoco! El que se dise lo que quiere. se oye lo que no quiere. ez Kataliñ-enak. Len gogorrak esaten zizkion. «Bai. Eskotilla-kalera joan bearrean. maitegarri biurtu. bai.12. ainbeste zituan arek itsusienarekin ezkondu. —Yo doy rasón a todo el mundo el que tiene —Madalen-ek berriz. nardagarria. Baño batez ere au zitzaion gogozkoa: etxerako sagardo-billa ateratzen zanean.

Ta joaterakoan sagardotegikoak agurtzen zituanean. Ordea. berriz. lotsagarri ba-zitzaion ere. Bai Xanti begi zorrotzak ere.susa-literatura. ¿Ta zer erantzungo zuan Antton-ek? Ura poza. ¡Aiek istilluak! Or. ondo egitekotan. Orduan korrika asten zan etxerako.com/emailuak/anabitarte/dono21. baño egingo zuan. sagardoa txit aitu ta kupela berria asi zutela. Karta egingo omen zion Antton-i. esatean izaten dan lotsa ez zuan izango. baño iñork ez jakiteko moduan. neska». ken a'i emendik —batek. Madalen. ¿Nola artuko zuan karta? Ta ondo artuko balu ¿zer gauzak esango lizkioke berari? ¡Ai. goibel. Ezin ba'orrela egon. Gañera kartan jarrita. Katalin-ek arritu-itxuran: —Neska. oraindik ere Katalinek esaten zion: «Mugi ari. naiz-eta sagardoak berriaren antzik izan ez. itsuski litzake emakumezko bategan. bestean. Beste batean: —¿Ez al den aitu sagardo-billa juateko? ¿Noiztandik etorri zain orren berandu juateko gogua? Ekarri-biar bakoitzian. noski. jende asko zegoala sagardotegian. Ez. Agidanean biotz-ikutua egingo lioke.Agustin Anabitarte . —Neska. ¿gaur sagardorik gabe apaldu biar al diñagu? Ba'uake lenbaitlen —bein esaten zion Kataliñ-ek. beregana etorriko balitz. ibilliko naiz lana utzi ta berriz espartzua artu ta bustitzen.. Baño Madalen-eri «bost» aren erritagatik baldin Antton ikusten ba-zuan. karta egin. ayazka egon biar al det ba'? —¿Zeorrek ez al diazu esan sukaldeko lurra garbitzeko? —Sagardotegitik etorrita ere naiko denbora izango den. Madalen-ek egiteko aundia egin bear zuan. —I. Beranduxeago ateratzeagatik «larrua» kentzen zion lurrari indar guztiz larraskaturik. Ta orrekin ibiltzen zituan istilluak Madalen-ek. ire bizitza guztiyan ez den lurrik onen ondo garbitu. —Bai. Etxekiñat zer arrano darabilkin. baño Antton-ek igarri lezaioken tankeran. Ta egia zan. Bere gogoko zerbait esan nai zion. Katalin-en ikusi-bearrak azkeneko gozoaldia samintzen ziolarik. noski. Madalen. galtzen ba-zuan. batez ere bere «Zurrutako»-ri begiratu ta bera bakarrarentzako beste agurra egiten zion.. urrena. Ta bat-batean auxe bururatu zitzaion: berak idazten tutik ez zekialarik ¿nork egingo zion? Ez Kataliñ-ek beintzat. —Ai. —Sagardua epelduko zain —besteak. ¡Aien jokoaren aitzakiarekin zenbatetan ez zan egoten pitxarra sorbaldan pozik Antton-en ondoan! Antton-ek irabazten ba-zuan. «ire billa» berriz ere ibilliko 'itun —urrenak. txotxa beerago jarri bear izan zutela sagardoa aitzen zijoalako. Oriek guztiak Antton-ek ederki igarri zitzakean moduan..2010 22:05:03 . Madalen-ek sagardoa ekartzeko garaia lentxeagoa zan Antton-eta Barbara-enera joaten ziranekoa baño.12. ajolik ez zion http://www. ordea.htm (2 of 4)14. Ta Antton-ez gañera karta egin bear lukeanak ere jakingo zuan bera zer zebillen. Ala ere e'litzaken ezere orren jaboi-puska aundiyak ondatuko ez ba-ituzkenan. onetxek bere korapilloa ba'zeukan. Antton ango zalea bai-zan. ez zizkion erokeriak esango. Madalen gozatuta egoten zan. Arrituta nion. Egun batean baso bat sagardo pagatuta utzi zuan Madalen-ek Antton-entzat.Donostia eneko sagardotegira joaten zan Antton-ekin topo egitearren.. Ta abiatzeko asmoan mantala kentzen asten zanean. ¿Nork bada? Ta burubarrena ondo azterkatuarren ez zuan nai zuana billatzen. alakorik! Ura izateko. Orduan izaten ziran gezurra asmatu-bearrak: bein. bai.

.2010 22:05:03 . Madalen pozik atera zan. gain eta muin oraingoan.Agustin Anabitarte . Santo Domingo-ko ixkin artan makiñabat aulki ikusten zan ola-zuriz egiñak. Madalen-ek burua atzera egin eta Antton-en arpegia begira zegokiola ikusi. Fransuá-ri naiko eskerrak biotzetik emanda gero. aulkietan «letrak» egiten ikusten zuan. Ustegabeko arek oso lotsatu zuan neska. bada Madalen zerbait geiago esateko gogoarekin gelditzen zan beti. lendik. Madalen.com/emailuak/anabitarte/dono21. luzetxoa zalarik. mir'usté. Madalen poliki-poliki zer bear zuan guztia ari zitzaion esaten.12.. Azkenean. besteen kontuekin ezer jakiteko ez zegoan batek..! ¿ Com' está por aquí Matalen? —egin zion prantzesak. Madalen gogo-bete dago. Joxe antzemana zegoan. Orduan asi zitzaion larritasuna Madalen-i. Bai. Bat-batean aurreraka asi zan Madalen. yo tengo nesesidá d'escribir una carta. Iñork ez zien galazi lan artan. si me haría tanto pavor.. eta an http://www. ¿sab'usté? Y como yo no sabe escribir.. —asi zitzaion Madalen barrenen beste norbait ote zegoan begiratuz. Mir'uste. Madalen-ek zer gogoa zuan esan eta bien artean antolatuta gero Fransuá-k idazten zuan... ¡Neskaren poza! ¿Non dira lengo nardagarriak? San Telmo-kalean sartzerakoan Madalen-k berriro atzera begiratu zuan. besteak atarian. ala ere. askoz atsegiñagoa iruditu Antton-eri. onuntz datozela. Madalen-ek Zurrutako izenarekin nai izan zuan eta prantzesak bere erara ala jarri zuan. —Eh be .. ez zuan beste biderik artu nai izan.. Fransuá-k idazten ba'zekian.. Musiú. Bein parean agur esan zioten alkarri. Ta au esanda bat-batean Fransuá aulkigille prantzesa gogoratu zitzaion. ¿E tú a pasear desde la mañana? —No. beraz tajuz egin zezatekean. yo quería que usté a mí haser un pavor. Guk ikusi baño len jarri diote azala. ta aspaldian erdoituta zegoan luma errenka asi zan. Agur xamurra izan zuten. Alderatu zan. Une batean gelditu egin zan Madalen: atzera-aurrerako artan geldik egon bear. eta irria ezpañetan pasa zan. —asi zitzaion legunki beste iñor ikusi ez zuanean— sab'usté. egin zuten bien arteko ura.htm (3 of 4)14. Karta egiteko guztian ezta iñortxo ere ez zan azaldu.. Ta ia bertaratu zala. non ateratzen dan Fransuá aulki bat zintzilik jartzera.susa-literatura. bai. prantzesaren malluketak Madalen-en balarrietaraño irixten ziran. Madalen ondoan. Ola-tarteetatik ibillita noizbait exeri zan Fransuá mai txiki batean. antxen ikusten ziran bere eskuz egindako letrak. Madalen-ek berak zekazkian paperak eta azalak. lotsatzen asia.. —Sempre a trabacar. Anton-ek zertara zijoan igarri bear ba-lioke bezela.Donostia baten-batek egin bearko. surpeko bibote luzearen muturrak perraren antzera beeraño eroriak zeuzkalarik. Fransuá-k larruzko prantzes-txapelaren azpian lapitz aundia sartu zuan. aulkia lurrean utzita. Ta azala itxi ondoren onela idatzi zuan prantzesak: Signor Çurrutaco. Noski. Ta Madalen-ek esan bitartean. Ta ia etsita zijoalarik. prantzesari barrenen zebilkiona aitortu-bearra. aien Ç kakodunak gure Z-k ainbat balio du-ta. Ta bein Madalen-ek bere nai guztia erakutsi zionean —biotz onekoa bai-zan prantzesa— biboteak goratu ta barrenatu baño len zintzilik jarri zuan ate-buruan zekarren aulkitxoa. —Buenos días. Ta Eskotilla-kalean sartu bezin laister non ikusten dituan Anton Zurrut eta Joxe Ogi. ¡An ziak gure neska txoralda Fransuá-gana! Espartzua bear zanaren aitzakiarekin abiatu zan kalera Madalen. Beatza aboan zeukala. orretxek ondoena. Fransuá. baño Antton eta biak ezkutatu ziran. Prantzesa adi-adi zegokion. zintzilik batzuk. Usté siempre trabajando.

non ikusten duan Anton Zurrut bakarrik Plaza Berriko beste aldean zijoala. arratsaldean berriro kaleratzeko aukera izan zuan. Ta mutilla abiatuta.Donostia joan zan kartari estu-estu eginda. eman zezaiola arako ari karta ura ta eman bezin aguro iges egin zezala ezer galdetu ez zezaion.2010 22:05:03 .susa-literatura.com http://www.com/emailuak/anabitarte/dono21. Ordea. mukizuak azala irakurri ta Kurrutako —Madalen-ek ez ikusi— aurretxoan zijoala ¡ez zion ba' Kurrutako-ri karta eman! © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.. Madalen-ek ere eskaratzean gora iñolazko abiadura artu zuan.htm (4 of 4)14. non.12. eskaratz-atean zegoala.Agustin Anabitarte .susa-literatura.. Batbatean mukizu deitu ta bi piko emanez. Katalin-en oroimena gogo txarrez zetorkiola. ta ez ori bakarrik. Ajola gutxi areri. Ta ez ori bakarrik: bada-ezbada karta berekin artu zualarik.

Kurrutako-k «Xanti» deitu ta orrez gañera sakelatik paperezko bat atera ta arekin etortzeko esaten zion.com/emailuak/anabitarte/dono22. agidanean nik prantzesez dakitala jakiñan gañean dagoalarik atsegin geiago emateko ustean egingo zuan.Agustin Anabitarte . zuk nik baño letra tankera politagua izango dezu». Ez-ustekoren bat zebillela usmatu zuan. «zure nereganako begiratu xamurrak. iñoren laguntzarik gabe. burua atzera eginda alkarri begiratu diyogunian». ¿ori ez al da gauzak bear bezela egitea ta biotzeraño zuzen joatea? ¡Ta oiek guztiak Maalentxo Sarobe bezelako neska batek neri esatea! Arretaz irakurri beste au: «Zuek biyok ikusi zaituztenian. ¡Ta gauzak zer diran! Maalentxoren arazo au ain erreza ikusten detala ¿ba'al dakizu jaso aundirik ez diotela ematen? Ikus ezazu bere izena —karta zabaltzen lagunduaz esan zion. orra Erregesoro-ko egun artako topo-aldia. nik biyotzbiyotzez eskartzen nizkitzuenak». dio emen berriz. ez nau arritzen. neskak askotan obe-ustean txarki egiñak egiten dituzte. Orduan Xanti-k karta azalaz jantzi ta Kurrutako-ri biurtuz ala esan zion: —Orra nere bostekoa bete-batean eta zure egiteko aundi au jaitu dezagun. berriz. Ta Bretxa-n sartu ziran. Kopeta eskuarekin jotzerakoan itxura kendu zion Kurrutako-k ezer igarri ez zezan.susa-literatura.12. Maalentxo politak «San Vicente» jarri bearrean «Santa María» jarri du. Kurrutako-k dei egin zion Xantiri. bada xankameak muxin ez http://www. zuk agian par-algarak uste zenituanak. Alkarri «arratsalde on» esanez ta lengo ika aritzea aztuta. ¡Berak baizekian Madalen neskamearen berri! Ta Kurrutako izketan gogotik ari zala. zion: —A. ¿Nik nola esaten nizkitzun igande artako mezaren ondorengoaz? Ona emen egia berak esanda. bakar-bakarrik asi izan banintz ere berdiñeko ondore ona izango nuan. Ta au ere oar geiegi egin gabe bere alde artu zuan. Ikusi emen (erderaz zegoan idatzita) «egin izan dizkitzutan irri gozuak». baldin leenik arek neri iskribituizatea utsak arrituta ez ba-zauzka. Ni.Donostia XXII Kurrutako ebainduta Arrandegi-ko ondoan. Xanti.2010 22:05:04 . Elizegienean zerbeza-bonbilla edatea eskeñi ezadazun eskubidea ematen dizut. Orrek ondatu nau. ¿Zer arrano izan zitekean? «Signor Çurrutaco?» ¿Nork jarrita? Ez Maalentxo Sarobe-k idatzita. baño arazo onetan ni neroni. bai. Ikus Maalentxo Sarobe-k neretzat egindako karta au. Xanti-k edan zuan geiena. Irakur ezazu guztia. biak San Juan-kaletik zijoazela. «Noski. Onelako auziak geienetan erabaki nezazkike nere alde.htm (1 of 4)14. ixil-ixilik. Elizegi-enean zerbeza-botilla aundi bat eskatu zuan Xanti-k eta naiz Kurrutako berritsua egarrituago egon. Ta «Madalen» izenpena ikusita bat-batean asmatu. ¡Aren letra zatarrak! Idazkera prantzesena zan. Orrek zerbait mindu nau. Xanti. Azkenik karta ura bereari «bai» erantzunaz zetorrela erabaki zuan Kurrutako-k. ba'dakizu. Kurrutako guztiz arrotuta azaldu zitzaion Xanti-ri. ordea. Gai onetan oker bat izan det oraindaño: ni neroni naizen baño nere burua gutxiagotzat egitea. «don Amalio» izenik jarri gabe «Signor Çurrutaco» jartzea otu zaio. Ez zegoan egiña damutan. —Len ere zuri eskerrak emanik nago. ni seguru ta zu kezketan. Danetara ere letra politagoak egin zitzakeala uste nuan.

abaguneak «sobra» izango zituala. baño ez ikusten. Ta Kurrutako. itzegin eta zeorrek igarriko diozu Maalentxo-ren ondoan exeritzeko aukera noiz daukazun. Ta edan-ontzia gora zeukan batean. Maalen —ta Kontxexi esatea aztu zan. Beranduegi ibiltzeagatik.Donostia egiteagatik. Orain Xanti-k itzegin eta Kurrutako mututu. noski. oraintxe dezu abagune eder-ederra: zoazkie ta zu mutil eratsua zeranez geroz. beste aldera begira. neskak zuk diozun bezelako karta egin —eta nik orobat diot— ta «aspertuko al aiz» utzitzea ondo dagoanik. len Kontxexi kendu zion bezela ea orain Maalen kentzen ote zion. baño beranduegi ibiltzeagatik ainbeste neska eder joan zitzaizkiola txinistuta. Maalentxo. Elizegi-eneko barrunbean parrez zoratzen. Bretxa-ko bankuan exeri ta beren arteko kontuetan asiko ziran. baño gero bereala lasaitu. —Esaiozu karta artu dezula —zion oraindik Xanti madarikatuak lertzeko zorian. Neskak lenengo aldian izutu ziran. gizona. tokirik ez uzteagatik. Alegia. Karta aibesterañokoa ez zala esateko gogoa etorri zitzaion. Asi zan bada zein pozarekin ikusten zituan esaten eta maiz xamar izanagatik ez omen zituan nai ainbeste ikusten. ta bi mutillak Elizegi-enean. Iritxi zan bada neskaen tokira. abiatu zan. Neskak parrez asi ziran. Ta Xanti-ren esana gogoratuta asi zan pixka bat Maalentxoren utsunearen aldera bear baño lenago aldatzen.Agustin Anabitarte . Beraz. ba'neukan Maalentxo-ri zerbait esatekoa. berriz. Ordea.susa-literatura.htm (2 of 4)14. ez gaitu iñoiz asetzen». Sonbrero-kentze izugarria egin zien.12. ¿ez al dakizu ni Kontxexi-rekin asarre nagoala? ¿Edo nai al dezu exeritzeko garaian ni Maalentxo-ren ondoan jartzea? Onoko onek zirikatu zuan geiena. Xanti egon bear zuaneko aldera begiratzen zuan. —Nere esanen bearrik dezunik —zion Xanti-k— ez det uste onuzkero. Elizegi-enea atzean zeukatelarik. bildurrez ba-zan ere. seguru nago —eta zu ere uste ortakoa izango zera— ¡amaika neska eder joan zaizkitzu! Orain beste esku batek artu zuan kandela. Ez uste. baño baldin nere itzak kalterik egin ez lizaizutekela uste ba-dezu. Nere ustean —ta zurean agidanean ere bai— neska zu beregana joateko amorraturik dago. karta ura Kurrutako-ren eskuetara nola etorri izan zitekean bururatu zitzaion Xanti-ri: «Zurrutako» deitzen bai-zion Madalen-ek Anttoneri. Irria ere bai. zure karta artu http://www. Kurrutako-k zerbeza pagatuta. bada. baño ez zuan Xanti ikusi. Ez ba' esateko geiago etortzen eta gero ta larriago gure txaldana. orra non aurrez-aurre beti bezela Kontxexi ta Maalentxo azaldu ziran biak alkarrekin. —¿Eskua emango al diet? —galdetu zuan Kurrutako-k burua atzera eginda. neskak igarrita oso poliki alde artarako mugitu ziran. —Arratsalde on. baño ezagun zuan xankoak dar-dar zeuzkala. Orrez gañera Kontxexi-k galdetu zion: —¿Ori al zeneukan esateko guztia? —Ez. bakarbakarrik zenbat dezakezun oraintxe ikusiak gaude karta orrekin. atsegiñik ematen ez zion edariari indar aundiz bultzatzen zion pitin bat sartzeko.com/emailuak/anabitarte/dono22. —Baño. aguroegi ez zala ibilli bear. —¿Biok ez ote giñake joango? —galdetu zion Xanti-ri.2010 22:05:04 . «Izan ere gu alakoak izaten gera: ona ba-da. ateratzerakoan. Ez ezazula abagune eder au galdu. larritasuna sortu ta mutil gizajoak berebizikoak ikusten. Xanti. bi neskak exerita aurrean. Zure txanda da orain. Zer geiago ezin esan gelditu zan Kurrutako.

—¿Zer karta ta karta-orde? —galdetu zion Maalentxo-k izututa. Antton-ek asieran ez zuan txinistu kartarik egin zionik eta txantxetan ari zala uste. oso ondo arkitu ditut zure esanak eta. ¿Zergatik zan orren mukerra berarekin? ¿Zerbait gaizki egin al zion? ¿Ez al zuan beti ongi artu bada? Esan zezaiola zer iruditu zitzaion gaizki. emen bai-daukat zuk egindako karta! —¿Nik. amorratuta zion. karta egin ziola ta bera Plaza Berrian barrena zijoala mutil bateri eman omen zion berari eskuratzeko. —¿Orrek lapurtu? —Antton-ek. Ta eroriko zan nerekiko. neska.com/emailuak/anabitarte/dono22. —esan zion— nik es diñat es irerik es iñoren kartik artu. norbaitek barrendik kanpora zankoa http://www. Nik ba'nekian zu biotz oneko neskatxa ziñala ta ni bezalako «gazteari» —ez nik esateagatik— abegi ona egingo zenidala. noski. Kentzen dio karta eskutik eta «lapurra» esanaz eltzen dio txamarratik eta berebiziko astindua emanaz. —Bai. —Maalentxo polit'ori. bi piko eman omen zizkion mutillari. Madalen aurretik. Beraz. artean bene-beneko karta egin omen zion. Asten da Madalen arengana korrika ta. Madalen gero ta maiteago ari zitzaiola. Antton-en erantzuna jakin nai bada. —berriz ere— etzenduela artu?» Madalen oso samurtuta ari zitzaion. Antton. Antton ere etorri zan. ostiko bat bete-betean jo ez ba-zion. alako batean ia bota zuan zilipurdika. nere adiskidetasunik xamurrena zuretzat izango da. Kartan jarri zuana esatea nai ba-zuan galdetu zion. Lotsatuta ba-zan ere alderatu zan eta arritu zitzaion iñori ez egindakoa berari bakarrik egin eta ain nekezko kartari ez batere jaramonik egitea. nik? —ta bi neskak altxa ziran. granuja orrek.Donostia detala ta eskerrik beroenak demazkitzutala. «¿Baño egiya al da. Ta bertaratu ta non ikusten duan Kurrutako bere karta Maalentxo Sarobe-ri erakutsi naiez. itzik atera ezin zezakeala. ez bai-naiz ni beste asko moduzko mutil txoroak bezela. oraingoan ederki asarretu zitzaizkion.susa-literatura. —¿Orrek ostu? —Madalen-ek.. «Oraintxe bertan txiki-txiki egingo nuke topatuko ba-nuke». —Ik. ain goza-aldi ederra eman didazu ta ¿zergatik nai zenuke nere zoriona —zu bai-zera nere jabea— nere zoriona ondatu? Karta egin ba-didazu ¿zergatik ukatu? —¿Nik zuri karta? ¿Uste al dezu txoratuta nagoala? ¿Ala guztiak zu bezalako txoroak gaudela? ¡Naiago nuke Txina-ra joanda bazeunde! —¡Baño Maalentxo. Orain arte neskak parrez aritu ba-ziran. Ta bere burua miñatik libratzeagatik mutillak erantzun zuan: —Orrek kendu zidan —Kurrutako erakutsiaz. Kurrutako zuri-zuri eginda. etxerakoa artu zuan eta Elizegi-eneko aurretik bear baño azkarrago zijoala.12. baldin Antton atzean egon eta zutik jartzeko ondoena jo zezakean tokian.Agustin Anabitarte . Santa Ana-kaleko muturrean.htm (3 of 4)14. Madalen-ek Anton Zurrut topatu zuan. Bion artean izutu zuten. Abiatzen dira. —Bai. Bretxa-ko aldean. ¿nun daukak nik emandako karta? —besotik min emateraño elduta esan zion. Ta gañera es diñat txinisten ¿nois ikasi unan ik iskribitzen? ¿Ta serk eman din kartak iskribitzen aritzeko?» Madalen-ek baietz.2010 22:05:04 . «¡Nere bi piko gozuak!» Bai ba'. Ta berriz ere mutillarekin asi zala non ikusten duan mukizu berbera an aldean zijoala. «baño.

2010 22:05:04 .htm (4 of 4)14. Bretxa-n jende asko bildu zan.Agustin Anabitarte .Donostia atera ta beste ostikoa jo zion.com/emailuak/anabitarte/dono22. azkarrari uztea otuko ba-zitzaion ere.12.susa-literatura. ¡Kurrutako gizajoa! © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www. Ta Kontxexi Araneder ta Maalentxo Sarobe izututa ibilli ba-ziran.com http://www. azkenik zer paregin etorri zitzaien.susa-literatura. Xanti zan.

susa-literatura. egiñaalak egin ditugu. ez esan. kopeta erriko arrietan egindako aundituaz josia izan eta izuri esanbearrak buruko ariak naspillatuko al zizkigun ba'! Orra. ¡Lanak eman dizkit seme onek azitzen! Ta kalera txapelik gabe atera ez dedin. «Donostia». irakurlea. berak maite zuana etxetik kanpora ibilliarren.12. Ez da ba'arritzekoa ainbeste erbesteko ango jaietara joatea: ba'zekiten-eta an arkituko zuten eztia beste iñon topatuko ez zutela. Egia esan. ordea. Gu mami-mamiko donostiarrak izan. aiek tajutu. Ez batek. aren berririk ezta batere. Santa Klara-aldetik. Ta ezkonberritan bein Gaztelumendian gora egurazten zijoazela. Baño ikustaldi arek poz berria ekarri zien.htm (1 of 3)14. Donostia ederra. irakurlea. antolatu esatea gauza bat da: aiek sortu. aiek egin. Orduko Donostia zer zan jakin ezazun. Txomin eta Kandi ezkondu ziran. teatrorik politena. Txomin-ek ez zuan. zer gerta ote zitzaion. eztia non ba'dakigu. Ba'zituzten musikari bertakoak. eman dezaiodan bukaera. beatztarteetatik iges egin zien. ez egin. Txominekin eskaratzean izandako egonaldiak lotsatuta zeukan Kandi. an egon bear.com/emailuak/anabitarte/dono23. lepoan aztarnen bat edo miña gelditu balitzaio. Ta ikustaldi aien berri eman bearrean. antza obea emango dio. zerbait lortu degunaren ustea daukagu. urrengorako oso gaituta zeuden. ¡Aiek umore onekoak! ¡Aiek jolas-zaleak! Ta umore onekoak ziralako «kaxkariñak» esaten zieten. eskaratzako egonaldia gogoarazi zezakean ezertxo.Agustin Anabitarte . Nekezkoa ba-zitzaion ere.Donostia XXIII Azkena Ori dezu. Ta urrena etorri zan eta urrenaren urrena ere bai. bildur giñake. Donostia bakarra munduan: ori bera ta ez beste. bada.2010 22:05:05 . ¿Ta zertarako guztiak esan? Gañera. Txomin nor zan eta Kandi nor jakiñik. ¡Zenbatetan ez zitzaion Txomin-eri Kandi-ren beso-botatzea irudibiatu!: nola edo ala izan ba-zan. Oraintxe zorionaren jabe egin ziran. ez besteak. pozik egongo zan egi-antza aundiagoarekin. Ta jolaszaleak ziralako makiñabat jai eder antolatzen zituzten. urrengo batean lotsagarrizko ura aztutzat utzi zezatekean. Ori zan nere erria: erri maitea. ba'zituzten bertsolariak. Kandi ari zitzaion Txomineri: http://www. Gure opilla etxean egosia. Kaiolatik atera nai ez duan txoriñoa esan zitekean. adiskidea. Donostiarren izakera berezia askotan aipatu izan dute. ez zuten besteaganako geiegizko zaletasunik erakutsi. Orduan Txomin. Txomin ere arrituta ibiltzen zan. naiz ateak zabalduta egon eta askatasuna maite. ordea. erre-beroa errapetik edan. nere biotzeko kutuna. zintzilik gelditzeraño lotu ba-zitzaion. Bein ba' alkar ikusi zuten. artean Kandiren antza bera ¿ez al zitzaion galduko? Gure irakurleak. ba'zituzten teatrolariak. ba'zuten erria. Iñolaz ere iñon arkitzen ez. atzerako kontuakin ari gera ¡urtebetez geroztikako berriak bai-dakizkigu! Bai ba'. Alaxen jostatzen ziran donostiar alaiak. besteen gauzetan argi ikusten baida. An ez zan beste erriko usairik: Donostia-n Donosti. Aste ta asteetan ez zuten Txomin donostiar jatorrak eta Kandi-k alkar ikusi. non ote zebillen. doi-doi etxetik ateratzen ba-zan. ¿Egia ote ala ametsa? Bi besoetan eukitzea uste ta esku-utsik arkitu.

Ez zan nolanai erori. Ba'dakigu Erregesoro-n begitarte ona egin ziola. Xanti-k uztarpea atsekabez ikusi zuan. bakallu platera apaldu ta urrengo goizean Antton bakarrik atera zan etxetik Miranda-ra. bein galtzak artu ta emazteari eman omen zizkion: —Ar itzazu —esanaz— gero ere zeorrek jantziko dituzu-ta. Bere ustez. Joxe Ogi-k ez zuan andrerik artu.susa-literatura. «Ango zokoak ezkonduz geroztik garbitzekoak. aundiagoak errez berdintzen zituan. erortzekotan. Ordea.htm (2 of 3)14. iraunkorra. Beraz. Xanti menderatzalea menderatu zuten. «Aukera daukanak nekea berekin ¿nork egingo ote du portuna nerekin?» Amagiarrebak suiaren poltxa maiz aipatzen zualata. Ezkondu-berrian.ta zuk bakarrik dakizun nere belauneko orbana. ango burnibide berrian urpeko lanez zubi bat egiten.Agustin Anabitarte . ba'zekian-edo zer ikusi bear zuan. Ta Xanti-ri biotz-aldiak eman zionean.12.com/emailuak/anabitarte/dono23. kearra baño beltzago dauka garbitutzeko alperrez..Donostia —. Ez zuan Xanti-k lan aundirik izan. Kontxexi Xanti-ri zaletu zitzaionetik.2010 22:05:05 . ezkondu ziran. mutillaren erdeñuagatik. Gauez ezkondu ziran. Ara Kurrutako ere ezkondu. Baita Anton Zurrut eta Madalen ere. Arazo onetan ez da naikoa nai ez izatea ala akiakuluak jartzea. gaitz erdi. Ederki irabazita zeukan neskak. bere aldera egon zan beti. http://www. beraz.» Kurrutako gizajoa beti iraulka ta azkenean ukullua jo zuan buruarekin. emen orain arte aipatu ez ditugunak. Ezkontzeko garaian. Kontxexi-rengana joan zan. Anton-ek ezkontzara bi alaba eraman zituan. berari «Poltxa» jarri zioten izena. Maitasun epela zeukakionarren.» Edo-ta. bankuetxe jabearen alabaren aldera erori zan. oñez. arkaitz artan egin nuen. zuk estropada irabazi zenuen egun artan bertantxe. «Txardin-berri»-enera ezkondu zan. emakumeengatik esaten zituan guztiak egiak ziran. baño erori... berea balu. ezin ba' ukatu barrenen zebilkiona.. «Nere andreak kamisa zarra. Artazkero ala bear zala ta lepoa makurtu bearko ziola uztarriari. ezerrez. Xanti Zalakain eta Kontxexi Araneder ere ezkondu ziran.

com http://www.Donostia © Agustin Anabitarte "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.2010 22:05:05 .susa-literatura.Agustin Anabitarte .susa-literatura.com/emailuak/anabitarte/dono23.htm (3 of 3)14.12.

1979). 1998) "Agustin Anabitarte" orrialde nagusia www.Agustin Anabitarte . idatzi zuen Ibon Sarasolak bere Euskal literaturaren historia-n (1971). Agirreren pare agian». 1994) — Koldo Izagirre / Xabier Mendiguren Elizegi "Euskal literaturaren antologia" (Elkarlanean. idazle donostiarraren obra guztia biltzen duen liburu mardula. eta Koldo Izagirre eta Xabier Mendiguren Elizegik beste aldetik. Baina. Gotzon Egiaren ustetan.Donostia ANABiTARTERi BURUZKO iRiTZi KRiTiKOAK «Nobelagile aipagarri. — Juan San Martin Hitzaurrea. otzan era erraz kontatzen» dituela dio (Euskal literatura alfabetatzeko.12. aldiz.com/emailuak/anabitarte/anab02.2010 22:05:06 . Argitalpen horretako hitzaurrea ere ekarri dugu orriotara.htm14. "Augustin Anabitarteren idaz lanak" (Gipuzkoako Aurrezki Kutxa. Enrike Zabalak. «euskal idazleen artean ezezagunenetakoa izango da ziur aski Agustin Anabitarte».susa-literatura.com http://www. beronen ardurapean argitaratu baitzen «Augustin Anabitarteren idaz lanak» (Gipuzkoako Aurrezki Kutxa. Anabitarteri buruzko iritzi kritiko arrazoituagoak argitaratu dituzte Seve Callejak alde batetik. Agustin Anabitarte Irazuri buruz. 1986). 1986) — Seve Calleja "Haur literatura euskaraz: Lehengo irakurgaietatik 1986ra arte" (Labayru. inolako zalantzarik gabe. «gauzak arin.susa-literatura. haren obra gehien aztertu duena Juan San Martin izan da.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->