Está en la página 1de 6

L’AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE QUATRETONDA

INFORMA ALS VEINS DELS SEGÜENTS TEMES:

1.- ELS DEUTES DE L’AJUNTAMENT DE QUATRETONDA


2.- LES SUBVENCIONS QUE ENS DEU LA DIPUTACIÓ I LA GENERALITAT
3.- LA POLISSA DE TRESORERIA
4.- L’EIXAMPLE I REMODELACIÓ DE LA CASA DE LA VILA.

1.-ELS DEUTES DE L’AJUNTAMENT

Es la nostra intenció amb este escrit informar dels préstecs que té l’ajuntament.
A banda que sempre està bé saber-ho, també és important conèixer-ho en este moment
concret. Els números es poden fer de moltes maneres. I són molts els que els agrada
confondre.
Dins de l’expedient del pressupost municipal apareix un quadre que es Annex
del Deute que descriu els préstecs que hi ha.
L’Ajuntament de Quatretonda hores d’ara té quatre préstecs.

PRESTECS AJUNTAMENT A LLARG PLAÇ (1 GENER DE 2011)


ENTITAT ANY INICI ANY FINALITZACIO CAPITAL
FIANCERA DEL PRESTEC DEL PRESTEC PENDENT
B. Crèdit Local 28/12/2000 2017 24.089,26 €
B. Crèdit Local 01/02/2002 2016 15.590,67 €
B. Crèdit Local 23/01/2005 2025 306.660,50 €
B. Crèdit Local 2008 2018 31.760,66 €
TOTAL......378.101,11 €

L’actual ajuntament només n’ha subscrit un préstec, el de l’any 2008 per la


redacció del Pla General d’Ordenació Urbana.

Estes quantitats per tant no s’han de pagar totes de colp, a l’any que ve; sinó que
tenen un temps d’amortització igual que en els préstecs que puga tindre qualsevol de
nosaltres. El més gran s’acabarà de pagar a l’any 2025.

A banda d’estos préstecs l’ Ajuntament té un pòlissa subscrita amb Ruralcaixa


de 200.000 € per poder anar funcionant que ara en renovar-la al mes de maig s’intentarà
reduir-la. D’esta pòlissa l’ajuntament té disposat entre 71.000 € i 100.000 € d’un més
per altre. En ocupar l’alcaldia el partit socialista en 2009 hi havia disposat una quantitat
al voltant de 65.000 €. Esta pòlissa va renovant-se cada any.

Un altre problema és que els ajuntaments els anys 2009 i 2010 hem vist
disminuir els nostres ingressos i això ha provocat una disminució de la liquides i ha
provocat que hi haja un retard en el pagament de les factures. En el cas de Quatretonda
hem passat de pagar a tres o quatre mesos a pagar a huit mesos. Este és un problema
general de tots els ajuntaments, però el nostre està en molt bona situació en comparació
a molts altres, i sense anar-se’n fora de la comarca.

Hi ha un nivell d’endeutament en l’ajuntament de Quatretonda totalment


suportable i en millor situació que els pobles del voltant.

També ens pareix molt il·lustratiu comparar-ho amb els pobles del nostre voltant
per fer-se una idea més exacta de les coses.
Per fer-ho hem utilitzat la informació sobre “Deuda Viva” que publica el
ministeri d’ Economia i Hisenda en la seua pàgina web. La “deuda viva” són tots
els diners que deu un ajuntament a les entitats financeres, es a dir, als bancs.

DEUDA VIVA DELS AJUNTAMENTS DELS VOLTANTS


EN DESEMBRE DEL 2009
MUNICIPI DEUDA A 31/12/2009 DEUTE A 31/12/2009
EN € EN PESSETES
Castelló de Rugat       3 .065.000   €       510,83 milions de pessetes
Llutxent      1.064.000  €   177,33 milions de pessetes
La Pobla del Duc      1.773.000  € 295,5 milions de pessetes
Quatretonda            563.000  €     93,83 milions de pessetes
Genoves            778.000  € 129,66 milions de pessetes
Albaida        3.335.000  € 555,83 milions de pessetes

No calen paraules el nostre ajuntament és el que té el deute més baixet en


comparació amb qualsevol ajuntament dels voltants semblant al nostre.

Ja ens agradaria que la Generalitat Valenciana estaguera com l’ajuntament de


Quatretonda. Molt millor ens anirien les coses a tots.

2.- LES SUBVENCIONS QUE ENS DEU LA GENERALITAT I LA DIPUTACIO

En el cas de la Generalitat Valenciana hi ha actualment un problema molt greu i


es, que no paga les subvencions que dona. Només en les obres del Pla d’Inversió
Productiva esta portant-se un poc bé, encara que també tarda a pagar, però la resta de
subvencions paga molt tard. Això fa que hi ha ajuntaments que estiguen renunciant a
subvencions de la Generalitat. O també, es veuen obligat a demanar préstecs per pagar a
les empreses que fan obres, perquè la Generalitat no paga a l’hora.
En el cas de Quatretonda la Generalitat ara mateix ens ha pagat les dos
subvencions que encara ens deuia que eren de l’any 2009 que sumen 25.973,29 €.
Però de l’any 2010 la Diputació encarà no ha pagat cap subvenció.
SUBVENCIONS ACABADES DE COBRAR DEL 2009

ORGANISME CONCEPTE IMPORT


Gen Valenciana Senyalització 12.311,25 €
C. Medi Ambient Senda PR.172
Gen Valenciana Asfalt Camins 13.662,04 €
C. Agricultura Rurals (Camí del Pujol
a la Palafanga)
TOTAL....................25.973,29 €

SUBVENCIONS PENDENTS DE COBRAR DEL 2010

ORGANISME CONCEPTE IMPORT


Diputació PPOS 2010 44.803,49 €
C/Sant Miquel
i Mare de Deu
Diputació PPOS 2010 13.735,51 €
Barana carretera
Diputació Pla Camins Rurals 20.000 €
2010
(Asfalt del camí de
Sant Martí)
Diputació Pla Addicional al 18.000 €
PPOS 2010
(Acabar d’asfaltar el
camí de Sant Martí)
Diputació Pla Act. Programades 25.000 €
2010
(Asfalt del carrer Nou)
TOTAL....................121.539 €

Dit d’altra manera la Diputació de Valencià ens duen per obres fetes entre 2010
un total de 121.539 €. I la Generalitat ha pagat ara 25.973,29 € de dos subvencions del
2009 que encara ens deuia.
Esta és una de les grans dificultats que tenen els ajuntaments valencians. Reben
subvencions, però que se’ls paga ja vorem quant.
I la conseqüència és que darrere d’estos números hi ha empreses amb
dificultats.

3.- LA POLISSA DE TRESORERIA

S’esta diguent pels foros d’Internet que l’alcalde volia endeutar al poble en més
de 90.000 € i que gràcies al BLOC i el PP, s’ha evitat. Ens agradaria explicar-ho i
deixar-ho tot lo més clar possible.
Es cert que en el plenari del dia 28 de febrer l’alcalde va proposar la contractació
d’una pòlissa de tresoreria per valor de 77.124, 36 € que no es farà per què el BLOC i
el PP van votar en contra.
¿Per què es volia fer esta pòlissa de tresoreria?

Pràcticament tots els ajuntaments degut a que La Generalitat i la Diputació estan pagant
molt tard per les obres que els subvencionen i les empreses en conseqüència tarden molt
a cobrar, el que fan es fer pòlisses de crèdit per un valor igual al de les subvencions que
van a rebre per les obres.
¿Com funcionen estes pòlisses? L’ajuntament demana al banc un pòlissa de crèdit
igual a la quantitat que té que rebre en concepte subvenció. Quan les empreses fan
l’obra l’ajuntament els paga immediatament, les empreses cobren enseguida i
l’ajuntament a canvi de l’ interès que té que pagar al banc li exigeix a l’empresa fer
qualsevol actuació que el poble necessita, que sempre les hi ha. I després al tall que
l’ajuntament rep els diners de la subvenció va cancel·lant la pòlissa.
Açò es fa en molts ajuntaments de la Vall d’Albaida i de fora, i en Quatretonda es pot
fer igual que en els altres llocs.

¿Quina quantitat és volia demanar en la pòlissa?

La quantitat que es demanava era de 77.124, 36 €. Si s’haguera demanat per la quantitat


total de les obres pendent de pagar per la Generalitat i la Diputació més les que tenim
per a enguany la quantitat haguera pujat a pràcticament 250.000 €. Això era massa. Per
tant vaig plantejar fer una pòlissa més menuda. Esta pòlissa serviria per a pagar a les
empreses del poble que han fet obres per l’ajuntament, subvencionades per la
Generalitat o la Diputació.

¿Quines obres es pagaríem amb esta pòlissa?

OBRA QUANTITAT EMPRESA


PPOS 2010 13.735,51 € FERRERIA
(Col·locar barana ENRIC
en la carretera)
Ruralter 2011 18.388,85 € FEIMAR
(Restauració dues
creus de terme)
Acondicionar teulada 20.000 € ANGEL
Escoles Velles
PAP 2011 25.000 € Asfaltos Guerola
TOTAL.......................77.124, 36 €

Totes estes obres estan fetes per empreses del poble menys la ultima que per les
característiques que té no ha estat possible.

¿Quines raons s’han donat per oposar-se per part del BLOC i del PP?

Hi ha varies raons que s’han dit i vaig a contestar-les totes, una a una, i no sé si me’n
deixaré alguna.
1ª.- Les empreses que volgueren cobrar enseguida que feren un “endoso” al banc per
que si no tenia que pagar interessos l’ajuntament.
Cal contestar-li que els interessos que l’empresa té que pagar al banc solen ser
més elevats que els que paga l’ajuntament. Però, a més, l’ajuntament pot exigir-li a
l’empresa i aixina ho pensava fer (que és com es fa en altres pobles) que en
compensació dels interessos que pagarà l’ajuntament, l’empresa faria qualsevol actuació
menor que hi haguera. (Per exemple voreres, “aceres” , que estigueren afonades o
s’hagueren fet mal bé)
2ª.- La pòlissa pagava unes obres abans que altres.
Cal contestar-li, que efectivament nosaltres proposàvem pagar en primer lloc a
les empreses del poble perquè pagar a totes les empreses era fer una pòlissa massa gran.
Però estàvem dispostos a discutir-ho si calia.
3ª.- S’incloïen obres que encara no s’han fet.
Cal contestar-li, que efectivament incloïen obres que no s’han fet encara i això
es totalment normal perquè ja tens la subvenció concedida i sap que vas a realitzar-les.
4ª.- Encara hi ha proveïdors també del poble, que no han cobrat.
Cal contestar-li, que estes pòlisses són per pagar o avançar diners que després
et vindran d’altres administracions. Estes pòlisses no es poden fer pagar deutes que
eixen de diners del pressupost municipal.
Nosaltres considerem que les raons reals per haver-se oposat són evitar que
l’ajuntament quedara bé amb les empreses del poble que han fet faenes per a ell.
Per altra banda, ens sembla que hi ha una certa hipocresia en oposar-se per què
un més abans, el 31 de gener, en el plenari de la mancomunitat fet en Beniatjar el
president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, què és del PP, en el
punt cinquè va proposar una operació de tresoreria exactament igual que la que
proposava l’alcalde en Quatretonda però de molts més diners. I tots els partits van votar
a favor. El PSOE va votar a favor de la proposta encarà que la fera un president del PP,
ens pareixia correcta i els conselleres del BLOC també. I en este cas els mateixos
consellers que van votar a favor d’una pòlissa de tresoreria en la mancomunitat no ho
van acceptar en Quatretonda. ¿Per què una cosa esta bé en la mancomunitat, i la mateixa
en Quatretonda no ho està? I tornem a repetir són molts els ajuntaments que fan estes
pòlisses de crèdit per ajudar a les empreses que li fan obres. A més, no és un
endeutament per què quan li ingressen els diners de la subvenció, s’anul·la la pòlissa
El que pretenia no era quedar be, sinó ajudar a les empreses del poble en un
moment difícil.
Al cap i a la fi a l’ajuntament no li se fa cap de mal, i per que fa al Partit
Socialista ja em complit amb el nostre deure i si no tenim la majoria suficient de
concejals cal que tots col·laboren.
A qui es fa el mal és a les empreses del poble i als seus empresaris i treballadors.

4.- L’EIXAMPLE I REMODELACIÓ DE LA CASA DE LA VILA

En el darrer número de les coses que s’havien fet, ens van deixar l’obra de
l’ajuntament. Alguns immediatament es van creure que se’ns havia oblidat.
Evidentment, una obra d’estes dimensions no s’oblida.
La raó era explicar-la correctament com s’havia fet i deixant-ho per a una
propera fulla informativa. Esta obra es va fer dins del 1r Pla del Govern d’Espanya. En
este pla es varen fer dos obres:
• Reforç estructural de la part de davant de les escoles velles. (22.566,96 €)
• Ampliació, rehabilitació i adequació de l’ajuntament. (422.566,96 €)
El total del pla per a Quatretonda era de 444.772 €.

La primera obra era precís i urgent fer-la i ara teníem els diners, i per això es va
fer. Per altra banda, l’edifici de Casa de la Vila era molt costos rehabilitar-lo per què
es remodelava per complet i a més es construïen dos plantes damunt del saló
d’actes, que entre les dos eren quasi 300 m2 més edificats.
¿I què passava? No hi havia prou diners. Però tampoc anàvem a deixar-lo a mig
fer, i acabar-ho suposava uns 31.000 € més que els varem incloure en el pressupost
del 2010. Ara tenim l’ajuntament acabat per complet i un edifici com mai ha tingut
Quatretonda que permet prestar uns millors serveis als veïns.
Ens han dit que pels foros d’Interenet que el sr JL Oltra va diguent que no ens
van calcular correctament els fonaments i que això va fer que es gastaren més
diners. Diuen que no hi ha cosa més atrevida que la ignorància o la mala fe. Però no
passa res. L’ho perdonem sabem que això ho diu per ignorància i no mala fe.
Volem manifestar que des del partit socialista estem molt orgullosos del que s’ha
fet en La casa de la Vila, de com s’ha quedat i s’ha fet gràcies a l’ajuda del govern
d’Espanya presidit per un socialista.

También podría gustarte