Está en la página 1de 14

Àrea de llengua catalana

1r de cicle inicial

Nom: ________________________________

Data: _______________________________
LECTURA DE LLETRES
J F D H
S G O LL
T B L M
V Q A NY
C Y E N
I X R U
P Z

LECTURA DE SÍL·LABES

PI CLE
BE EU
FU IA
LLI AM
CAP OLL
BRO EIX
DRE FLU
PLA ENTS
OB UC
PIC LLA
LECTURA DE PARAULES

mapa foca quadre

nas gat roba

lila joc sorra

pota casa vaca

blau peix xocolata

cotxe enveja palma

LECTURA DE FRASES

• La Fina plora perquè té son.

• En Tomàs té gana i menja sopa amb la

cullera.
EXPRESSIÓ ESCRITA

Dictat

Text lliure
Àrea de matemàtiques

1r de cicle inicial

Nom: ________________________________

Data: _______________________________
NUMERACIÓ

• Dictat de nombres

• Lectura

6 4 9 1 3 8 7 2
5 10

• Ordenar

1. Ordena de petit a gran els següents nombres: 6 – 8 – 1 – 4 – 3 - 7

2. Posa el nombre que va abans i després.

5 2

1 7

9 6
OPERACIONS

• Suma

1+2=

4+2=

• Resta

4–2=

5–3=

PROBLEMES DE CÀLCUL MENTAL DEL QUINZET

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10
MESURA
1. Marca el que té més punts.

2. Marca la línia més llarga.

3. Marca la fletxa més ampla.

4. Marca el quadre que té tantes rodones com quadrats.


GEOMETRIA

1. Pinta les rodones de color vermell, els quadrats grocs, els triangles blaus i
els rectangles verds.

2. Dibuixa una rodona, un quadrat, un triangles i un rectangle.

3. Segueix aquesta sanefa:


Material del mestre - Prova d’avaluació inicial 1r

COMPRENSIÓ LECTORA

LECTURA

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre

EXPRESSIÓ ESCRITA

DICTAT

La gossa / menja.

La Guillermina / guarda/ la guitarra.

Ells guanyaran / la guerra.

Aquella nina / porta / una taca / a la jaqueta.


ORTOGRAFIA NATURAL Si /No Errades ortogràfiques que realitza l’alumne/a

No identifica la paraula que es dicta

Uneix paraules

Fragmentació

Substitueix lletres

Fa addicions de lletres

Fa omissions de lletres
Fa rotacions de lletres

Substitueix síl·labes

Fa addicions de síl·labes

Fa omissions de síl·labes

Fa inversions de síl·labes

Fa addicions de paraules
Fa omissions de paraula oberta: deixa
d’escriure un nom, un verb, adjectiu
Fa omissions de paraula tancada : deixa
d’escriure un article, pronom...

ORTOGRAFIA ARBRITRÀRIA Si/No Errades ortogràfiques que realitza l’alumne/a

Substitució de consonant:

- B per V

- V per B

- J per G

- G per J

- R per RR

- Altres

Omissió de lletra muda:

- H al començament de paraula.

- R i T a final de paraula.

TEXT LLIURE

És precís considerar a relació entre la llargada del text i el nombre total


d’errors.
SINTAXI Si/No Errades que realitza l’alumne/a

Nombre : ús incorrecte de singular i plural


Gènere : us incorrecte de femení i masculí
Omissió de paraula : supressió indeguda
d’articles, preposicions, conjuncions, ...
Addicions de paraula : articles, adverbis, ...
Barbarismes : paraules o estructures no
catalanes
Temps : ús incorrecte dels temps verbals
Ordre : estructuració inadequada de la frase
Incoherència : frases o paraules mancades de
sentit
Enumeració de paraules : no es formula cap
frase

CONTINGUT Si/No Errades que realitza l’alumne/a


Escriu oracions, no paraules o paraules frase
Escriu oracions simples
Escriu oracions compostes

- Coordinades : són les relacionades mitjançant


els mots i o ni
- Subordinades : són les relacionades
mitjançant: perquè, quan, on, ...

GRAFIA: Tenir en compte:

- Cronometrar el temps.

- Direcció del traç

- Lligam entre les lletres.

- Tamany

- Regularitat de les línies (que les paraules no pugin i/o baixin)

DICTAT DE NOMBRES
10 – 2 – 4 – 5 – 9 – 8 – 6 – 3 – 1 – 7 –
PROBLEMES DE CÀLCUL MENTAL

1. Tinc tants caramels com dies hi ha a la setmana. Quants en tinc ?


7 caramels
2. Tinc una dotzena de roses, quantes en tinc ?
12 roses

3. Tinc una desena de llapis, quants llapis tinc ?


10 llapis

4. Tinc 6 tasses i la mare me’n dóna 2, quantes en tinc ?


8 tasses

5. Tinc una moneda a la mà dreta i tres monedes a la mà esquerra, quantes


monedes tinc ?
4 monedes

6. En Lluís te 2 bolígrafs i la Dolors 5. Quants en tenen entre els dos ?


7 bolígrafs

7. Qunates potes tenen dos gats ?


8 potes

8. Quantes rodes tenen un cotxe i una bicicleta ?


6 rodes

9. Tinc quatre caramels i me’n menjo dos, quants me’n queden ?


2 caramels

10. Quants dits tens entre les dues mans ?


10 dits
PROVA CORRECTAMENT AMB DIFICULTAT NO HO FA
Dictat de nombres del 0-10
Numeració

Lectura de nombres del 0 – 10


Ordenar nombres
Nombre anterior i posterior a
un donat
Problemes del QUINZET
Raonament
Segueix un raonament al moment de
donar les respostes
Algorismes

Suma

Resta

Distingeix entre llarg i curt


Mesura

Distingeix entre ample i estret

Estimacions de mesura

Reconeix les figures : quadrat,


Geometria

rectangle, cercle i triangle

Dibuixa les figures : quadrat,


rectangle, cercle i triangle

Orientació espacial
Segeuix les sanefes donades