redlozila Vladi FBiH

Rjdna grupa koju je 31. u federalnirn tiielima uprave i Kako saznaie "Dnevni avaz", marta osnovala Vlada upravnim orgariizacijama, za- Radna grupa, na cijem je celu Federaciie BiH sa za- vrsila je svoj posao i prijedlog ce pomocnik ministra finansija atkorn da u rcku od danas dostaviti V!adi na odluci- FBiH za budzet Emir Silaidzi«, 15 dana. predioz. rnjere stednje vanje. predlaze nove rezove, 2, strana

Jedinica OSBiH vratila se iz uspjesnemisije

~I

DDSJEAVAZA

'I

~~.

Sveo Festivalu u Kanu:r

,

,= '<I ',,, I,

'I

U

"

Ukratko

Komsi6 0 zabrani izvoza

UstanDUlJen sue~c DruiJa iZ HIH

Predsjednistvo BiH nedavno je dcniielo odluku 0

za bran i izvoza 0 ru zj a iz BiH, ier ie utvrdeno da ie rijec 0 svercu oruzja, i co u zemlie koie se nalaze na crno; listi, odnosno one kojirna je UN zabranio uvoziti oruzje, iziavio je jucer u Saraj ev \! clan P reds jedn i ~ tva BiH Zeljko Kornsic,

On je II iziavi mediiima nayeo da su predstavnici nadleznih agencija u BiH na ttl pojavu upozorili clanove Predsjednistva BiH, prezentirajuCi dokurnente koji to potvrduiu i irnena liudi koji su u tom izvozu ucesrvovali,

Zarnjenik predsjedavajuceg Vijeca ministara BiH i ministar sigurncsti BiH Sadik Ahmetovic primio ie jucer u Sarajevu ambasadora SAD u BiH Patrika Muna (Patrick Moon), s kojirn je razgovarao 0 aktueluoi sigurnosnoi situaciii u BiH.

M Ul! i Ahmetovic izrazil i SL1 zabrinu test da bi neformiranje drzavne vlasri moglo ostaviti lose pcsliedice i IH sigurnosni siSTern, ali su istakli i to da agencije za provodenje zakona rade u punorn kapaciietu i dobra medusobno saraduju, bez obzira na pcliticke prilike u zemlji, iavila ie OuaSH,

Saop6enje Op6inskog odbora stranke

SBBHIH DOdriao zahueUe ,rUdara

Opcinski odbor Saveza za boliu buducnost BiH Zenica pruza nesebicnu podrsku rudarima, a posebno RMU Zenica, koji su u pcslijeratnorn pericdu istrajni u zahtjevirna da riiese svoie dugogodisnie problerne, koii se tieu njihovih Iicnih prirnanja, boljih uvjeta rada, kao i provodenia humanizaciic rada i sigurnosti na radu, saopceno je iz tog odbora, preni iela je Fena ..

SBB Bil-l Zenica is rice kako se nada cia ce aktuelna vlast prepoznati ove zahtieve te se konacno ukliuciti u riesavanje rudarskih problema.

Dodik s ruskim ambasadorom

Referendum URS ne narusauaDenon

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je mkom ju,;erasnjeg saslanka s ruskim amh'5adorom u BiH Aleksand.rom Bocan-Harcenkom u Banjo) Luci da RS nece odustali od referendum. 0 Sudu i TuZilastvll BiH_ 00- dik je naglasiD da ovo nij,e referendum () stawsu, ali da RS, kaOSlrana pOIpisnica DeilOnsikog sporazuma, imn pravo da i7.nese jasauitav 0 nal1letnulim odlukama, iavila je Onasa,

Ambasador Bocan-Harcenko istakao je da. je za Rusiiu vazno da odl tlka 0 referendumu ne nartlsava Dei (onski sporazum.

PORTAL - komentar dana AmeriCki a:nalititurDaniJd Ser<Jer: Dodik i Lagumdzija lnar:aju_ rije§iti stvari

- tJ BiR ie vrlo jednostavno naCi pravedno rjesenie za sve gradane BiH, kao ~tO SIl naiile i druge muilietnicke normalne '__---'-_'__L.L_-' driave! Problem ie lltome sto Sll g.)"ad.ani BiH posLali [a(lcl jedne !Ieraz\lmne polrike i komrnpiranih lid era ll.a vlasri -toji Sll Ilezainteresira<Ii za ,aha rieilenja. (RAZUM)

2

DO€VOi.ava.z,c:w.rtak, ak tuel 'no

21_ apnVtravanJ 2011 . _'"

Sta preolaze federaloa Radoa grupa

Ulada ce iled-eli na ima - s UzbeniCima

"Avaz" saznaje

Predlozeni novi rezovi ufederalnom buczefu, ko] ce biti bolni za boratko-invalidske i ostale socijalne 'kategorije te drzavne sluZbenike

Radna grupa koju je 31. marta osnovala Vlada Federacije BiH sa zadarkom da U roku od IS dana predlozi miere stednie u federalnim ujelirna uprave i upravnim organizacijama, zavrsila je svoi posao i prijedlogce danas - dosta vi ti Vladi na odlucivanie.

Ratne invalidnine

Kako saznaie "Dnevni avaz", Radna grupa, na cijem je celu pornocnik ministra finansija FBiI-I za blldzCL Emir SilajdZic, predlaze nove rezove koii ce, pr-ema we-

mu sudeci, biti bolni i za boracko-invalidske i ostale socijalne kategorije te drzavne sluzbenike.

Prijedlog je da nove ustede budu usmjerene na srnanjen j e izdataka za bru to place i naknade, rnaterijalne troskove, rekuce i osiale iransfere, a diielom i na kapitaIlia ulaganja,

- Kada su u pitaniu ratne invalidnine, potrebno ie dovrsiti reviziju ovih prava, Zbog kasnjeuia u provedbi reform i pra va i naknada, p ritisak na rashode naslavit Ce ugroh va Ii 0 d,ll vost n .sib

Honllr8lnepreporUile

• izda.tke za bruro place i naknade umanjiti za 10 posto pllDevod I. jllla 2011. zakljucnQ sa 31. decembrom 2011.

• osnovicu za obracul1 placa Sa sadaslljih 330 KM umaniiti na 300 KM, sto prethodno [reba usaglasili sa sindikatoll1

• ograniCiti upo~liavanj.e u organima vla,ti FBiH u naredne d vii e godi n e

• flaklJade za odvojeni zivot od porodice umanjili do 30 pnsIO

• nuklladu za smicitaj u mreslU rada umanjiti do 10 posto

• naknadll za mpJi obrok umanjiti za 10 posto

• 1l2knadu plale nakon prestanka javne funkcije smanjiti Sa 12 nl ,est mjeseci

• naknadu za rad u komisijarna umanjiti za 10 posto • ' naknade.,a r.d po ugovoru. 0 djelu umanjiti u odnosu prema dosada§njim isplarama za 15 posto

finansija, Prema sadasnjirn procedurama, osrvarene us rede neee bid dovoljne da bi nam orncgucile da ostanemo IT budzetskom okviru koji [e predviden za isplatu ratnih invalidnina od 291 miliona KM - navodi se u priiedlogu koji porpisuje Silajdzi6.

Predlaze s e i dal i n j e p rovodenje rnjera koje se (leu cenzusa uvedenog prije gcdinu nosiocima najvisih ratnih priznanja, a koje su do sada rezultir~le ustedom od milion maraka. Kad be!leficiranih penzi j a, is Lice se po treba da prosj.ecne belleficirlllle budu uskladene s prosjecnim redovnim penzijama.

Kapitalna ulaganja

Preporuceno je ukupno umanjenje od po deset posta naknada za m)skove zaposleni11 i izdataka z,a materijaJne rroskove. Predlaze se i smanjenje lransfera ncprofimim organizaeijama, kapi lal!lih gran lova, tekuCih _rezervi, kao i novo preispitivanje programa kapi talnih ulaganja kaka bi se procijenilo od cega se moze odustati.

- Ukllpno smanjenje rashoda koje smo preporuCili mora rezultirati u iznOSll izmedll 50 i 60 miliona KM u ovogodisnjem budzetu • zakljucllje se II prijedlogu Radne grupe. M. KUKAN

Proces bivsoj ambasadorici Siovenije

UOdUSeH nilB dOBla na SUdenlB

PoIicajCi ko ji su obavli ali uvid.j u saobraeajnoj nesr.,6 hi vile ambasadorice S IOl'enije uBiH Natase Voduiiek u Sar· eievu 2008. godi ne, na jurero>njem sasluSaniu II Okruznom sudu u Ljublj"ui potvrdili su da je VOdlL~ek prisrala na L1zi-

manje krv~ javila je Onasa.

Natasa Vodusek nije prisusrvovala sudenj Ll zbog bolovanj a., 0 cem u re sud za traZi ti m i~1 j en je ~trucn j aka. J ucer i e svjedocilo sedam svjedoka, ko ji su dopu IOvali iz Sarajeva, od kojih sest policajaca Ll Vr-

ijeme nesnie u oktobru 2008. godine i dciumi tuiilac Milutin Koprivica.

Sudenje ce bili nastavlieno 13. maja, kada su na ,ud pozvani i drugi uresnik II nesreCi Nijaz Zorlak, kao i vozac taksija kllji je nesrecu vidio.

Karadii(;: /<Iavi tilhfjev

Tribunal

KaradZiC trail duzu .DaUZU

.... Opruzeni Radovan Karadzic zatrazio ie jucer od Haskog tribunala da mu sudenje bude prekinuto do avgusta, zalO sto mu jt: Tuzilasrvo tokom mana sa zakasnienjern dostavilo oko 100.000 stranica dokumenata, javila je Onasa. Proces bi vsem predsjedniku RS, optuzenom za genocid nad nesrbirna u BiH, u prekidu je od 21. marta, a irebao bi biri nastavljen 23_ ruaja.

Memorandumi

POdrSBa ROmlma

.... MiJl;star za ljudska prava i izbj eglice Bil-l Safer Halilovici direktorica CARE InternaticnaIa Sumka Rutan potpisali su [ucer u Saraievu Memorandum 0 razumiievanju za proiekt .Podrska irnplementaciji Akcionog plana za ukliucen]e Roma", vrijecia n 500,000 eura,

Cilj je poboljsanje

uk Ij u reflllsli Rom a u implernentaciju Akcionog plana BiH za rjesavanje problema Roma iz oblasti zaposliavania, Sturnbenog zbrinjavanja i zdravstvene zasti re,

Programi

UDIDa Saradlda BiH i TUrS'Me

.... Pomocnik minisu·a Qdbrane BiH loran Sajinovic potpisao je jnter s predstavnikom turskog ministarstva odbrane, vojnim ataseom u BiH Mehmetom Nailijem Jigilom, program bilaleraIne vojne saradnie za

20 11. godin u.

Planom saradnje predvidene su zajednicke aklivnOSli koje ce bili rcalizirane tokom ove godine u BiH i Turskoj, saopceno je iz Ministarstva odbrane BiH, preniiela ie Sma .

Njujork

BiH iTrinidad DDtDlsaU IZJaUU

.... Ambasador Bil-' pri UN-u Ivan Barbali':: i ambasadoc Republike Trinjdad i Tobago Rodni Carls (Rodney Cbarles) potpisali su u Niujorku zajednicku izjavu o usposravljanju diplomatskih odnosa dviie lemlje, javiJa je Ollasa,

aktuelno

D~Bvni aVOL, oetvrtak, 21. apJi Vtrilvani 2011.

3

Kornen1ar dana

Vojnike SII na aerodromu S radosi;1I docekala rijeca i brojna rodbina

(,,,,; A. Bairn; Blioo!

TUZLA Jedinica OSBiH vratila se iz Afganistana

Da Ci r-z a - da su

bh u- -, - - b -i · n--h -_. _0 _C - 0-1- 0 -- ---

Tokom misije nijedan vojnik nije povrijeden, niti je jedinica bila u situacijama visokog rizika

Piesadijska jedinica OruZaJ1ib snaga (OS) BiH vratiIa Sf! iz uspiesno zavrsene sestorniesecne misiie ISAF u A ['~dn is tan U

"Pripaelnike ove iedinice, njih 45, medu kojirna je biLa i jedna zen a, na Aerodromu Tuzla, u bazi OSBiH, docekali su clan ovi pore d ica i vojni duznosnici BiH predvodeni generalrn a iorcm Autorn Jekcom i Senadol)) Ma;ovicem, kom::U1d.an[Om Pete pjeSadijske brig,ade, te

komandant Staba NATO-a u BiH hrigadni general Dejvid Enjart (David Enyeart),

Raina stan]e

Nakon predaie raporta, usliiedili su zagrliaii i poljupci s rod i teli ima, suprugarna, d jew rn, re 0 dlazak kuci na zaslufeni odmor.

Zadatak bh, jedinice bio ie da cuva iednu od voinih baza, zajedno s da11~:ki!11 1'0- jnicima. Misija je obavljena II dijelu Afgauistana. II ko-

iem, prerna rijecirna vojnika, vlada ratno stanje, gdje su incidenti svakodnevni, No, na svu srecu, tokorn rnisiie nijedan vojnik nije povriieden, niti je iedinica bila II situacijarna visokng rizika.

• Ponosan sam na SVe pripadnike jedinice, ier smo onim sto smo uradili pokazali da SIno sprernni izvrsavati zadatke u medunarodnom okruzefijU. Dl'l\go l1am iesto su Dam i kulege iz drugih drlava prjmale da smo u nekim zadacirna bili i bolji ad nji.b. KIa· sitnih borbenih dje![wanja ni· srno imali - kazaa Je komaclir jed; nice koja se vratila;z Afga· nisrnn3 Eclil1 AhmeLOvic.

J elena Lucie, voinik iz K i,e! jaka, hila i e j edina zena u misiji Kaie da 8U j()j nedos\aiale "zenske priCe", ali da je SVe usmio prureklo Una;boljem redu i ela hi opet ca-

POhualedeuetoriCi

- Opravdali Sma povjere· n j e Par lamenta i Predsjednis"·lI BiB. Sremi smosto je nasa jedinica uspjclno obavi· la misiju i vrll wa se u dorno· I'iull . kazao jegene!ialmajor Ieloc, koj i ie devero:rici vojni-

ka iz misij~ urucio pohvale.

Ovo je bila prva rotacija OSBiH koja je sluzila u Afganisuulll. Druga jedinicli vee je otputovllla, a tree. se priprerna ZIl Odla7.aI<: u AfganiSIan.

BiH i Srbija usaglasHe sporazum

nece 'hili paralelnih istraga?

Sastanak radnih grllpa Th}iI oStVl! BiH i srbijanskog TuZiloSrva za mme llotine, formiranih Hakon proslomjeseenog sastanka glavnib rnzilaca ov ill pravosudnih inSll maja Milorada Bar3sil1a i Vladimirn V ukt'evj ca, c,dr>ian je jneer u SarajeVll, i avila je Fena.

Racine grope usaglasile su kOn>lCili [elm sporazuma ko ii ce b iIi doomv 1 ien glavnim tuziocirna, a koji ce re prijedloge dostaviri nadleZnim minisrnISrvima pm vde Ila kOllac.n u ocienu. N a ovaj naun bi r Ce unapri jedena samdnja izm"d\l ruzilaiita va u predmetim a ratnih ziocina, ali i U zllamoj m jeri Q[klonili po teSk06e "",.llle lIZ pa-

raleL!] 0 voden j e postu paka za Tame <"Joe; ne. Saraje va: S.usrel radnih grlipa

do prihvatila odlazak u neku od misi]a, Njenkolega Andrei Bodirogic iz Sekovica kaZe da mu je drago da je jedinica OSBiH dokazala da ima dovoljno snage i dobrih vojnika da izvrsi bilo koii zadatak.

SvijeUa tacka

Prva rnisija U Afgallisran II oci jeri jena je izuzetno uspjeilnom, 0 <:emu svjedoce i rijei:i generala Enjana.

• Ova zemlja ie na putu k~ N A TO·u, i Oruzaoe sn"ge BiH svijeIia su ro&a. Ono sto su bh. vojnici uradil i vise je nego sjajno. Ra7,gOl'a" taO sam s danskim komandamom j on mi ie rekao da ocekuje vise bh. vojnika II AfganisIanu lC cia su oni bolji i od ujegovih vojnika, Danaea - kazao je Enja:rL

E. HUREMOVIC

Slucaj VUGurevic

SngaO zanDeu B"H··- .~ ....

_ .1 .. zalzrucerue

Zahtjev BiH da Srbij. izrllci ra[nog nacelnika opcine Trebinja Boiidara VllCnrevii'.a stigao je juter II Visi ,uel u Sa pcu, izj avio je za Srnu. portparol ovog sucla Slohodan VelisavJjevic.

- Tsrrain] sudija rrebao bi sasl u.sa ti V u cureI' iea j pre· doci[.i mu navode wg za· htieva i dokumentacije koja je prilozena uz zahtjev BiH - rekao je Velisal'ijel'ic.

Pise: Fahir J(ARALIC (jka!'l.1./ic@g.vaz.ba)

Sta aMo sue stane?

ad dvije marke, koliko iznosi minirnalna satnica.

Kazu: "Ko feb, taj i doceka." E, rudari u naredue ce ti ri go di ne, p rerna SVCmU sudeci, to nece docekati. Iasno je to vee sada. Mjesecim" upozoravaju nadlezne pokusavajuci mirnim putem objasniti da im je dogorjelo do ookala, ali bez uspjeha. N iko ni mukaiet.

Sro ce se desi u ako rudari zaista prekinu proizvodnju, u Sri! ne treba sumnjati jer se radi 0 ljudima ad rijeci, niko ne zna, No, ne treba ui surnnjati da ce to [ada bi u udarna vijest, Ako ru dari za ustave iivOl u BiH - a svakorne je iasno da za razliku ad politicara be; "niih nista ne rnoze f1.l~ nkcionirati - referendumi, sabcri iii koalicije malo ce korne biti vazni.

N evolja ce bi ti zajednicka za sve, j za rnarginali zirane i za margin aliza tore, J za P rev arene 1 za prevarante, Hrvarski, srpski iii bosniack: rudar istu muku muci, Gladan stomak razrnislja samo 0 hijebu!

U zaru borbe za vlast, samo su rijetki. primijetili posliednie upozorenje rudara da ce prekinuti isporuku uglja

Od rza van i e Hrvatskcg narodncg sabora, najave 0 referendurnu 11 Republici Srpskoi 0 Sudu i Tuzilastvu BiH, borba za vlasr, potpisivanje platforrni, koalicija i cega sve ne, udarne su vijesti posljednjih nekoliko mieseci u BiH.

Toliko udarne da su sarno rijetki primijetili posljednje upozoren]e rudara u Federaciji BiB i najavu da ce za sedarn dana 1.3 US [3 viti isporuku uglia termoelek tran am a, a pocetkorn rnaja srupiu i u generalni SUajk.

N e interesira rudare ni nadleznost sudova niti odrza van ie sabo ra, a. po gotovo ne ko ce skim u koaI ici iu iii k () toe form ira ti vlast.

jedino sm im je bitno jes te data v Las t, ko god cia je forrnira, konacno obrati pamju i na njih. Da rnakar pomocnik ministra dode na ulaz rudn ika ; upita rudara kako iivi cd 800 rnaraka rnjesecno. Ili, da pi ta kakav je osjecaj kopati sat v remena stounama merara i spod zernl ie za nesto vise

A

Hns )e Duilia Irecemenliil'Blu

Piianje: Je Ii odriavanje Hruatskog narodnog sabora (HNS) u Moslaru PUl ka sl'I!aranju ITeCeg emil'ela?

° aktuelnim pilanjima u 8tH i svijelli moie,le g/asa/i svakog dana na www.dnevniavill.ba .. Na pot/alII "Ollev/log avaza" jui~er ill. "GoogJe Analv1lcs" zabiljeiio 187.816 posjelilaca.

Zeljko Hicka u Ekspertnom timu Vlade TK

niS iO banMU, s asaua 'lidu'?1

Sudano rru, ali zbog lndolentnostl pravosuda predmet dozivio apsclutnu zastaru

Zel j ko Ricka, b iv", i d if" ekror unistene Komercijatoe barike TUlIa, Cijim su padom ojadene stotine komitenata, imenovan je u Ekspertni tim Vlade Tuzlanskog kantona za izradu analize stanja u fall r ici obuee _,Aida".

., Osim njega, H rirnu su i Zeljko Knezicek, aktuelni rninisrar industrije, zatirn m ill is tar za rad i soc; i aln u politiku Sead Hasic, ministar finansija Mladen Lazic, Ishak Ge rgic i 1"'0 feso r na Ekonomskom fakultetu u Tuzli Kadrija Hod~k_ Za-

DoMtorirao toMom sudenJa

Iako je sutkinja Mulabdic tvrdila da se Rick; nije redovn G sudilo zbog zdravsrvenih pro blerna, on je u vriieme sudskog procesa uspio doktorirati, Da-

n jega, zbog, najblaze kazano, indolenrnog ponasanja pravos u da u T K, don vi 0 apsolurnu zasraru.

Tako je Ricka, kao akter jedne od najvecih posl ijeratnih bankarskih afera u BiB, bez okoncania su-

U as studen te pou fu"a finansi] am a i ractmoVodsL'VUl a zd ravstveni p rob lemi ne spr-coaV>lju ga da radi u Ekspertnom timu Vlade TK:

dskog potupka iz zgrade Opcin skog su cia T LIZ!' U decem bru 2009. godine izasao kao sioboda 0 i'ovj ek.

Njegovi 11ajb!i?:i saradnici nisu bili te srece, pa s u moral i u za rvor _ N edim Ibrahimovic, naprirnjer, pr-

Radnici "Aid8" vee mjes8cima sfrajkuju i frate svvja prava datak Ekspertnog lima je d. nakon uradene analize stanja u roku od 30 dana ponudi adekvatnc riesenie uskladeao sa zakonskom regula ti vorn, kaze se U zak!juckn Vladc.

Za imenovanjc Zeljka Ricke, vierovatno, niie bio pravnih prepreka, Iako ie protiv njega zbog afere koja je dovela do sloma Komerciialne banke Tuzla hila podignu!" optuznica, iako mu je godinama sudeno, Rich je S Iobodan covj ek. Ali, priie svega zahvaliujuci cinjenici da ie sudskip redmct proti v

(f.lO: .Arhiv .,I1vo,a·1· iznao je dielo i uz nagodbu s Tuzilastvorn osuden je ria dviie godine Z21Vora.

U svemu j e posebno zanimljivo cia je sutkinia Alma Mulabdic sudeuje uspjela okoncari prije apsolutne zastare, oslo badajuco m presudum. Ali, nakon toga j oj je ITebalo vise od ill jesec ; po d. pisanu presudu dostavi TIIZili,1VU TK, koje jevec bi- 10 naiavilo :>.albu, ,-ro hi dove- 10 do sudenia na Kantonamom sudu Tuzla No.presuda je stigla 19 dana nakon apsohime zastare i pries se zavrsila E. HUREMOl/1C

4

Dneoni avaz t<3!vrtak, aktuelno

21. april.ilr-::l,anl 2011. . _ . . ... .

INVESTICIJE

Au stri js ko- nie m ac ki ko nzo

Predstavn ici njernackoaustrijskog konzorcija "Cllristof Group/Ferrostaal" i KTG Zenica, firme koiu su formirali svicarski KTG Br· aaka Monrenegra i Opcina Zenica, poipisali su jll&:f Ugovor 0 izgradnii kornbinirane toplanc-terrnoelektrane u Zenici,

Ovaj proiekt svoievremeno

ceremoniJa za SIiManie

Cerernon ija, koja je kasn ila .skOTO sat vrerneua; privukla je skoro ciiel i vrh SDA, koia je miesecirna opstruirala ovai projekt pu rem bivsc Vlad e FBiH.

fl.kdu zva.nicam" su bie Ii i ambasador Austrije II SiH Donatus Kck (Kock), federalni miriistar energije, rudarstva i industriie Erda! Trhul] i drugi visaki gosti,

Ri{;ka: A.l(ler ban/(arske afero

U Podgorici potpisan ugovor

,SaradniaBlHi erOa Gora uuatarioars'Mom sa!MIOrU

Ugovor Q saradnji n veteri narskorn sektoru izrnedu Viieca ministara BiB i Vlade Crne Gore pmpisali su iucer u Podgorici ministar vaniske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i miniStar pol ioprivrcd e i ruralnog razvoja Crne Gore Tarzan Milosev ie, iavila je Onasa,

Cilj je d. se onemoguci i

sro efikasnije kontrolira sirenje zaraznih bo lesti J jud ii Oiivotinja, kako na teritoriji zamaI ia porpisnica tako i u regieDU_ Prilikom posjete Crnoj Gori, ministar Ziroievic Sastao se i S predsiednikorn Vlade Crne Gore Igororn Luksicem, s ko jim [e '"Zf.'I)Ya" rao 0 unapredivan j u ekODO" mskih odnosa d vi j e zern j je,

ak .. · tu elno 0118"0; 3Vo," c6t,r1ak,

. .. 21. aprl!ilrJvanl 2011.

reij gradit ce TE Zeniea

je naiavlien kao .,biswrijski".

N~ porpisivanie dokumenta vrijednog pola miliiarde KM cekalo se dvije godine. Prema jucerasnjoi najavi, gradnja bi trebala poceti u oktobru.

Mnogo pitanja

- Postojs dinamika, plan poslova i finansijske stvan joil n iEU doille 0" red. Svaki put kada dodem u Zcnicu, imatc mnogo pitania Sve do sada islo ie pre-rna planu i redu i cia proiekt naprcduie - odgovorio jc Moze Franko (Mosce Franco) iz KTG·a Lugano novinarima na pi [au je ko ~'e

Grad,O]a u lazama

Cen trala ce se, kako ie nil i~vliellQ, graditi u fuzama, a sastoiai ee se od dvije plinske i i edne pam e ru rbin e Zenicaovim projcktom ITeba dobiti kvaliretan izvor roplotne energiic, dovoljan cia pokrije sadasnje potrebe sistema gri janja, kao i budUelL po\'ee"ll U p Olro"U ju koja eenast.u proilirenjem mrcle daljinskQg grijanja na prigrad~ka naselja.

Izgradnja tOlilane.;te rmoelektrane uZenici koSta! ce ,pola milijarde KM • Finansije jos nisu dnste na red, kazao Franiko

(F.I.: J: H.dt;o)

finansirari projekr,

Kako je israknuto, elektr"D" bi trebala profunkcionirati u roku od 32 mjeseca, ali i dal]e niko ne govon ko ce finansirati gradn]u, odnosuo !ita ce biu garanciia za investiranie, S obzirom na poznatu tinicnicu ell! »investito r" MOil tenegro, os im deselin~ afera u regionu, iza s.ebe Dem" ni gradcvinskc; a ju;; manic uspi~l:nc posioVnC podubv"Ie.

Nepaznjom iii slucajno, j ucer je JOh"!l Kristof, clan Uprave "Ch,.;stof Group." iz Njernacke prizuao da [e ova grupacija "suvl"snik KTGa", sro :€"Qaci da zen [cki nsrratclki partner" uopce nije onai kakvim se predstavliao.

Direktan poziv

Time se Olv~ra i p ilanje zailto Opcilla ni.ie raspisala medunarodni ten dcr j dire·

ktno pozvala in vestitore da bez posredn ika in vestira] u 11 TE.

Medu novirn imenrrna [ucer se poiavilo i ime respektabilne njernacke kornpaniie .Lahrneyer lnternationat", a vi.Se niko ne spominje Kazahstan, dok je novi adur U potrebi gradnie, n; vise ni manic, nzemljotres u Jopanu", koj; jc "pokaza.o nesigumost uJag.1nja u ouklearne dek In nc i. pre doos I plina elek[raua". A.. Di.ONLJC

Bah/lj; Covjek odstrllke

Lit:nost dana

Milorad Bahilj

A,gilni mi-nistar

Ballilj ad pocetka mandata spremno pokazuje da se ne boji trgovacih lobija

D" je dobro kada sc ekonornista i oovjek ad srruke nade u pravo vrijeme na pravom mjesru, najbolje pokazuje prirnjer novog federaInog ministra rrgovine Milorada Ba II j.l ja

Dornaci proizvodaci, koj i su vet godinama na marginama bh trl:.isla, napokon su, harem u federal 0 om di [eI u, pronasli zast;t)] ika u I iku rninistra Bahilja, I:oi; je ad pocetka mandata zau zeo osrar start; sprernno pokazuie da sc ne boii rrgovacih lobiia,

Bahili je na miesto minisrra trgovine U Vladi Federaciie BiH imenovan 17. mana ove godine. Priie wga

obavljao je duznost vijecnika u Gradskorn vijecu Mosrara,

Roeten je 23. februara 1953.

II Mostaru, gd je [e za v rsio OsnOVIlU i srednju skolu. D;plorrtirao je na Ekonornskom fakultetu Univerzireta "Oz.,· mal B i jed it" u Mosraru 1980 i stekao zvanie diplomirani ekonomista.

U Aluminiiskom kombina tu Mostar ra dio i e na poslovirna ekonomske i Iinansijske struke od 19i6. do 1992. Nakon ruga zaposlio se II sirokobrijdkoi kompaniji "Liianovi6", gdjc je radio ill! poslovima komercijalno-ekonomske struke. Ozenien ie i mac dvo]e djece. M.. A.

Zbog dampinskih cijena

EO ouela Carino. zuornlCliom '8:lrcu'

- -- -- -

Evropska unija odlucila je uvcsti posebnu antidamping carinu na uvoz prcizv,?da v~o~panije .B rrac lZ Z VOlnika, zb og krs~ eOJR propisa pri izvozu na evropsko trziSte. BiR ima pravo bescarinskog izvoza u

lQl1U EU, ali (Q "BiraC": NQvi problem! pri iZVOIIi ne maci cia nece

biti primieniivani mehanizmi stroge kontrole.

Prema odluci Viieca EU od 14 aprila ove godine, uvcdena j e carina cd 28,1 posto na uvoz praska ,,2001;[ A" koj i proizvodi ,,Bira~", inace u vlasnisrvu investitora iz Lirvaniie,

N ekoliko proizvodab iz EU zalilo se Komi"iji II Briselu tvrdeei da. je "Hirai':" D iskim ci jenam a narusio lriis.nu konkurenciju i nanio

stem firrnama ko]e su vee bile prisurne, Nakon visemjesecne isrrsge, EK je, kako se navodi, nesporno urvrdila da se radilo 0 po ku Saj u darnpinga t~ je uvedena ka-

znena carina.

S obzirorn na to da se ,jB.jmC~' v,ee neko vrijeme n alazi u tesko i si tuaci j i zbog S!1lanje~ja proizvodllje, ova mjer. hit ce dodalllo opter eeen ie za avog bb, ; zvoznil<a r L

Sta drugi pisu

Juceratiijje ~ijene naf/nih derivala

6 ·k··

Dn~vni avaz, te~ilt:l~. m·· 0- zal .

21. aplil/ll1lvanj 2011. ... . _'_ _ ... _

Glumci postali preskupi

's· -. 1-- . ., . t 1

•.. 1aDUJICa OS8._a

bal patullaHa

Briransko pozoriste "Wolverhamptrul Grand Theatre" otpusrilo je patuljke izpredstave ,,5njcguliica i sedam patuljaka" jer su preskupi, Zarnijeni [ ce ih djecorn kojo) ce staviti maske. Sefovi se nadaiu ka-

ko Ce mko usredjeri 41l.0Q{) Iu- 11 ti, Medutim, odluka ie razbjesnila glumce, a i ne ki gledaoci su vef odusrali od predstave,

- Zelio sam gJ edati "Sf) ieguliicu i sedam paruliaka",» nerna patuliaka To je cisra prevara i smi iesno je - rekao je ue; (eli Dzon Eli Oohu E1ey) i dodao kako bi gledao diecu cia je htio,

Uzivanje u Meksiko Sitiju

Plaze OSred gr,ada

ju joil dodatnih 300.000 gosriiu. Lame plaze napravliene su

Iaku nernaju morc, vecinorn na sportskirn tereni-

gradani Meksiko Suiia vee rna, a iza njih se nerijetko rno-

petu godinu zaredorn za gu vidieti ogrornna zdania

Uskrs mogu uzivari na [2V. Meksiko Sitija,

Iaznim plazama, 0rt",k .. 3.k_0.S--.Urc' ,.---.,------,_D_i,o,--s-,-u_v=ladinog projekta

~NEWS

GORIVO Konstantan rast cllena u BiH

odize b ~ie re

Od pocetka mjeseca gorivo je sirom BiH u navrata poskupjelo izmedu dva i pet feninga

Trenutne cijene goriva u BiH sve su blizl! rckordnorn nivou iz 2008. godin e, kad a le Ii tar eurudizela iznos i 0 2,50 KM, dok trenurno, u zavisnosti od henzinskih pumpi, eijena ave 'VIS te gori va izn osi izrnedu 2,3] i 2,35 KM.

Od pocetka mjeseca gor-

li tar eurodizela kosta 010 2,3 3 KM, Ii tar supera oko 2,26 KM, dol je bezolovni 2,30 KM, a u FBiB cijene se krecu ad 2,30 do 2,40 KM po litru

Na vecini pumpi 1;1 FBiH za litar super plUSH 98 JUGer je rrebalo izdvoiiti 2,35 KM, ci j ena eurosu pera 95 i zn osi-

PoshuDl]en]B Dslalih DroiZuoda

U Savezu udruzen]a po\roS;tCa BiB zabrinuti su konsranmim rasrom cuena naftuih derivata i drugib energenata,

. N azalost, rust ciiena energenata ce se veoma odraziti

ivo je sircrn BiB u nekoliko navrata poskupjelo izmedu dva i pet Ieru nga, a prerua najavarna iz udruzenja benzinskih pump] u F13iH i RS, ovakav nivo ciiena nece se j as clugo za drzati te b i ponovo moglo dod do poskuplienja.

U RS neke purnpe su pocetkom ove sedrnice POJl(Jvo digle cii ene gori va re rake

Hilji!Jde Ijudi ·do/aze ne plaie 2007., zapoceli s projektom, lame plaze privukle su vise od dva rniliona stanovnika jednog ad najvecih gradova na svijetu.

Ove godine v lasti ueck u-

"Ide.mo na plazu", kojern je cilj prornociia zdraviicg i aktjvn i ieg zivota stanovnisrva, U Mehiko Siriju ih [e eve godine napravlieno devet, a u laz i e besplatan.

Ambiciozni planovi

ilranialle malmuna usuemir

Iran sredinom septembra [lVe godine plan ira hm,irali majmnna u svemir II sklopn nj:ibovog svemirskogprograma, dQ:maje agencija ISNA

Majrnuna ce poslati u svemir II kapsuli koju Ce nositi rakcm ~Kavosbgllr-4" i koja je vet testira.na sredil10m proSlog mjeseca S wnjem()m 1 u tkorn u lea psuli. Joo s.redinom prosk dec;enije Iran je najllVio am b ici()zan svemirski prognu:l1, a prvi rezultat biD je

spec

lansiranje "Kavoshgar-l ~ rake!e u 2008_ godioi_ Rakem ,,Kavoshgar-2" Lansirana je iSle godine 1;1 decembru, a. u februaru 20 I O. gt:ldine U svc· mir je lansiralla rakela ".Kavoshgar-3", u kojoj se, nll\'odno, nalazila·resrna kapsu· la sa srnkororn, korni~tom i l.'TVlma.

Iran iSlOvremeno parlee opmzbe d" koris(i svemifski program Z'J razvoj ppojekam halistickih mketa.

• Aml!rilarnka je U lstaj agovini kuplla dva lisliea Iutrije z.a s[mganjc i oba pUla dobila po 40.000 dolara. Srerna majka dvoje djece lisri6e je osrrugala u t<govini "Triangle Mark,etU u Baltimo·ru. Nada Se da ce od dobitaka kUpil;i adekvatan auwmobil, a rekla je da ne namjera Va pres tali doh; va ri na J u Iri j i_

na proizvodniu i poskuplienia svih ostalih pro; zvoda, Boi irno se dace ova godina biti veoma teska, teza nego i prosla - kazala narn je Gordana Bulie, predsjednica Upravnog cdhora Saveza,

13 je 2,30 KM, a eurcdizela bila ie 2,40 maraka po litru.

- Ne znamo kada ce biti novih prornjena cijene gUTiva niti koliko ce se trenutne cijene zadrzati. r pak, jos niSmO dostigli maksimurn iz 2008. godin e - ka zao i e pretis j edni k U druzen ja ben zinskih pumpi u RS Voiin Mitrovic,

B.T. -B.S.

Kandidat za Nobelovu nagradu u Sarajevu

Ralhard Gral Dbueaua bh.lleBare

Majkama savletale da iskljucivo primjenjuju siroko povijanje beba

Svjetski poznan ortoped prof. de. Rej nh ard Graf (Reinhard) iz Aus tri je, izurnitelj ultrazvucne ruetode 7~ rano otkrivanje ostecenja kukova kod djece, na Klinici 7."_ ortopediiu i traumata" logiiu KCUS-a odrzao je kurs za orropede iz BiR.

Grafje kandidat za Nobelovu nagradu, a njegova metow radikalno je smanjila braj opeIlIcija djeC:ijih kukova 11 svijem.

- Rllzvojn i porem<iaj kula je nlsprnsmmjenll mana. Ak<! se oboljen je kOO bella fie prepoz.na tJ pnill oekoliko oodmica,oncla Ce dijece Lijelog ZfI'Oru imati problem s lukovimll_ S ultra.ZVllCll01ll rnerodQ m na porodu

mozemo prepoznati oboljenjc Prot Gra/ s prof. Gavraakapelanovi~em

(F.I.: S. Sal'I."It)

Nakon sto joj je diljagnosticirana leukemija

leir'8 H:uriC 0lPU10U818 uSuedSHU

Dvadesetdevetagodisnja Nejra Kurio;; jucer ie sa Salaievskog aerodrom~ orplllOvala na Iijcecnje u klinici "Skane Universiry" u blizini Go[cb<.,rga u Svedskoj. MIlIdoj Zelli6wki pro~le sed mice dijagnosticir."a je

akuma. limfoblastna LeukeIllija, a niena jed ina nada je rransplamllcija kosmne sr.zl.

Za Nejrino uspjeSno lijeC:=ie n Svedskoj lao i za pur, SmjeSmj i()pOravak porrebno je oko 500.000 KM Nejrini prija[elji ;7 Sarajeva i Ze!1ice

organiziraj u tokom ove sedmi~ akcije prikupljallja novca za OVil mladu maiku. Taka ce se u Sarajevu novae sk uplj au u suborn ko d Grand cenITIl [e \J subotu i nedjelju na pla[()U isprerl BBI Den IrJ oct 12 do 14 s.ti. S. Sa.

i liieCiti .ga - ~,azao je Graf za

j;.Dnevn ~ avaz' ,

Cilj je izbiegavanie operacija i ostecenia zgloba kuka .. Najveci procenr oboljenja je II planinskim krajevima,

" Razlog tome je SIO rna" jke zbcg hladnoce diecu poviiaiu skupljaiuci im noge. To je pogresno Treba stavljati pelenu i siroko povijaci - savietovao je GraL

Sef 0 [[opooi je pro[ dr. 8- met Gavrankapellll10vic 1'0- dsjeuo je da je Graf u Saraje" Vil bio prije sedam godina.

- Taw. sam "dio osam be-ba pripremljenih za operaci j e. Sad nema nijednog dj.etera za zaJ",at To je veliki uspjeh "kazao je Gmf. E. Ha.

Nejra Kuri{; sa sinom .Makom

mozaik

o nevn i avaz: tetvrtJ~, 21_ apriillrlwa~i 2011.

8air i Isic IJ srdacllom ralgovOrlJ IJ 8ihac~

SUSRETI Komandant EUFOR~a posletlo Biscanku

Z8hU8rU·UCie

o-ed8

81

81

U tebruaru prosle godine tesko povrijedena djevojka helikopterorn EUFOR~a evakuirana u Sarajevo,gdje joj je spaseo zivot

Kornandanc EUFOR-a u B iH generalrna lor B ernhard Bair u sklopu jucera~llje pos je te US K za jedno s kant 0- nalnim prernijerom Harndijorn Lipovacorn posjerio [e 22-godisnju Loredanu Isic, studenticu inforrnauke iz Ripca kod Bihaca,

U februaru prosle godine ICSko pov ri j edena dievoi ka u kornatoznorn stan]u helikopterorn EUFOR-a, a na poziv

prernijera Lipovace, evakuirana ie 1.1 Klinicki centar U ni verzi teia u Sarajevu, 0 we jo j je spasen zi" or. D anas i C ona u potpunosti oporavliena, a ogrornne zasluge, csirn liekara, irna pravovremena reakcija snaga EUFOR-a.

Dirljiv susret

- Pozvao Sam generala Baira, koji je odmah izdao nalog za let vojnog medici-

saobracalna Desrecal

Loredana bie 5. [anuara .low. rclko je nastradala u saobrneajnom udesunadomak kUGe bela je !la aUR>mobil u :kojem se voZila. S !Iillmom Amrom llJIle\io autobus.

Do 2. febnura -pruzana joj je medidnska pomoc u

Kantonalnoi bolnici u Bihacu, Niie se budila IZ kome. Kada SU iscrpljene Ije· karske m"gu~n()8ri hihaeke' bolnice, ~jVoOl!1O ugrozenoj djevojci bila je potrebna hima operacija, koja je i uradena u Samjevu.

nskog bel ikoptera. Hel ikoprer ie stigao priie neg" ~to smo mi hili sprernni logislicki da ocistimo sniieg fl"d neliodromu, Zahvaliuiuci tome, Loredana Isic uije na gradskorn rnczarju Humci, nego izmedu mene i generala Balla i z;vi svoj drugi Zivmkazao j e p remi jer Lip ov aca.

S uze Lo redan elsie; n j enih rcditelja govorile S1.l vise od rile6-

- Zao rni ie S[O se DC sjecum svoie prve i jedine vomje helikopterorn - kazala j e, izmedu ostalog, Loredana Isic.

Mlacia Biscanka nije krila kolikQ je oduse,'ljena posjetom ge!leraia Baira i premijera Lipovace_

- Isle riieGi izgovorila ie moja kcerka 2004 .. godine, karla je aakon tdke nesreee traDsponirana helikopter-

om do jedne becke klinikeispricao je general Bair.

Pozvao ie Loredanu Isic da ga obavezno pozove kada dode u Sarajevo.

VQZnja helikoplerom

. Pokusai cerno upriliciri voznju helikopterom koje Ces se sjecau . porucio je LoOredani austrijski general i dodao da je sretan sto godinu nakcn 109 helikopierskog lela vidi "damu punu zivota",

Premijer Harndija Lipovaca, pcnukan ovim slueajem, donie je odluku cia se iz seeds ta va Kan tonalne ciI'ilne zastile kupi helikopler za hi!.ne PQlrebe koji ce bit.i korislen za zraCDe moslOVC izmedu bolnic_" i l]1jest~ !lesrde_ General Bair podrzao je !ljegovu inicijativu.

M.DBDIC

Dil nstesligU 08 ;uas·em ,proda;Jnom mJeSlufluD'l1i DnUn UaZ?

UflolBO nlSl'e nazouUe nas n Sll)edeC8

332 1,3

rOleue teletona:: 1110 73140

7

Sta kazu poznati

Vim Venders

PrOSIOr Ie dO sada blO laian

- Ako hi se 3D teh nologi ja koristi la na boiii nacin, on da 00 nan i ie same zaba \'3 za rnase nego bi 3D postao pravi medii preko kojeg se ulazi u prostor. Prije 3D tehnolcgije _.._..'-----_._.____.. prostor je uviiek bio Iazan, u stogodisnjoj povijestiIilrna prikazivan je dvodimenzionalno, (Reduel] za .. Nacional")

Josio Tamura

He ocrnJuJle lapanSHe urolzuode

. ZeLi Q. b ih apelirati na sve zeml j e i na sve rncdiie da ne pretjeruju u ocrnjivanju proizvoda koii dolaze iz Iapana Sve sro izvozimo ie na- ~--._. jbolieg kvali Ida, inace to ne bisrno dati na irlllile. TamlJra:

Vazno ie [0 istaknuti ier ima pretieri vanja 1.1 izv - NajbrJlji jestavanjima i laznih glasina, a mi se protiv lO· kvalilet

ga borirno potpunorn rransparen tnoscu nasih poteza i informacij,,- r]ap'l1!,ki ambasador " Hrva1Skoj "'4 1~porlal!

Marko Zivic

BaUlmOSe tudim Ziuotima

Zivic: Nemam kamen/arB

- Toliko sam zbunjen i1<mima realnosii cia nemarn kornentara. Covjek sam koji ie putovao i putuje i nigdje nije zanirnljivo he> na Balkanu, Onog rrenutka kada se covjek pocne baviti rudim 7.ivotom, nerna vremena za svoj, Kada bisrno se okrenuli Sarno sebi, mozda bismo nesto i uradili za sebe,

r Glumac za "B lie ")

S~ t k ~ d ~ iiiil 033/281-393

a azu u naro u ~ redalreila@avaz.ba

Izgradnla autoputa postal'a IBSIUCal

.. Izgradnja auioputa vee ie postala slucaj. U BiH je SVe rnoguce, a OCiIO niiedan projekt De moze proci bez skandala, Ostal i smo rupa u Evropi kada je rije« 0 cestovno] infrastrukturi, ali vlast 0 tome ne razmislja, nema vremena od raspodjele fotelja. (Gila/ac;z S4rajeva!

Vremenska prognoza 21.4.2011.

kJ~Bi"ili1Bg

VRIJfME DANAS

25

26 BAN.lA t..uKA

,BI'ICKO' 24

Suneano

TUZLA 24

LlVNO

ZENJCA 2,5

Prevladavat ce

suneano i toplo vri- 22

ieme. Tokom poslije-

podneva ocekuje se, U

visirn podruciima, umjer-

e!l razv<>j oblacnOSli, §[O do kraia dana, ponegdjc, moZe uvjelOvati kral~Olrajan pljusak. Vjnat, slab, promjeflljivog smiera_ JUlamja temperatura od 2 do S, na jug" do 15, a najvi§a dDevna od 19 do 26 s!epeni.

SAOlAJEVO 23

25 MOSTAR

~EUM 26

CETVATAK

PETAK

SUBDTA

. ~.4.2t11.

MAANJ~ TEMJ1E~TIJ~~ 00, Z'!: da 15'C DtJ~,;.;!t.nMI'JL1I.11E

CKl19'C do26'C

2.2.4.201111.

Jtr.',1JIIU: ~'E"MI"ERA1Li1E 00 3'e ,do l'3'C ONE\Ir,['TtrArffiIo.lURE Dd 20'1: do .25'G

23. 4. 20tf • JJTA.R~JE'TEh'PEP..\ruFl 00 2'C do 12'C ru.~ETM'.ER.AlURf e~ 16'C de 25'1;

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA ---------1 Uz povolj!le biomeleoruloske prilike, Iegobe kod meleoropatace se l.Imanji (i lummji sati mogli hi biti svjeiiji., stoga je PQ,re:bno i vise opreza prilikom boravka !I" ot"orenom, dok Ce lOkom dana, s poraslom lemperanue hi-

t.i ugodnije_ Problemi koOd oojeLljivih oooba mogu6 SI:! .zbog povremel1og sjevernug su-uja!lja zraka.

Grad Sarajevo 21. 4. 2011.

Izlalak 4.54 IlfalJ!< 2257

l~azlk lS.37 laia2ak 7.00

Ukratko

Struja u RS SUbuencue Z8 neMe kalegOrUe

.... Ministal'fin3nsija RS ZOTan Tegeltija izjavio je za Srnu da ce subvencicniranje elektricne energije za odredene kategorije drustva hili kao i prethcdne godine,

- Minisrarsrvo indnsrnje, energetike i rudarstva RS priprerna tu cdluku, do nesen i e zak Ii ucak i mislirn da de se 5 realizacijom krenuti vrlo brzonaiavio ie Tegeltiia.

Bratunac

nallenaios JedDa: Zrl.ua

.... Na podruc]u opcine Brarunac, u mjestu Ada, jucer su Iocirani posmrtni osraci ios iedne osobe koja ie ukopana u crnoi vojnoi vreci, kazala je za Fenu porrparol Iustituta za n,es-!ale osobe BiH Lej la Cengic. Pretrafi va nje terena, koje je pocelo IS. aprila, bit ce nastavljeno, a do sad a su loci ran i posrnrtni ostaci najmanie sedarn osoba,

Batni zlocin .ZaurSne ruecii Odbrane DOUCa

iii> Iznosenie zavrsnih rijeGi odbrane pred SudomBiH u predmeru nDarko Dolle" zakazano je za danas, Op ruZ!I ica tereti Dolica za ratni 710Cin proriv ci vilnog sranovnisrva na teritcriji opcine Prozor, saopeeno [e iz Suda BiH.

Dolic ae tereri da je kao pripadnik HVO-a ucesrvovao II zlostavljanju zatocenih Bosnjaka, u pljackanju civila i prisiljavanju iedlle ,,"obe na seksualni odnos.

Sarajevo

Radionica 0 dJecUoJ zasUlI

iii> U okvirll projekla "Uvodenie ,efendnog

m 0 dela so ci j alne zail rite i ink I uzi i e ua 0 pci nskolll nivour.l: bil' ,ce odtza:na je· dnodncvna racl.ionica 0 medunarodnim lll" macenjim:l sis [ema djeGije zastite i nac.inima ua koji dobre prq i isktJstva S mcllunarodnog.nivoa mogu biti prihvafui i primijcnjeni u BiR, saopc.:no je iz UNICEF-a. Radionica ce hi (i otvorena dames lJ Saraievu.

8

U bucucnosficerno djelovati iz insfitucija, odnosno Glavnog vijeca i Predsjedni.stva Sabora

Hrva rs k i naro dn i sa bor (HNS) napravio je prvi korak ka uspostavi "jedino moguce BiH", koja ukljucuje i novo ustavno US[rojS!V" zeml ie, gdje hi pos roi ala i hrvatska federalna jedinica.

Tvrdi [0 u razgovoru za "Dnevni avaz" predsiednik HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Covie, isricuci da Um1\' i Izborni zakon moraiu biti prilagoden i pntre bam a sv ih u BiH. Ovakva BiH, prerna njernu, nece moCi preZivj.eti i zaro Hrvati lOde biti "akteei rjesenja".

Komentirajuci prve reakciie celnika SDS-a i PDPa Mladena Bosica i MJadena Ivanica da nece dati podrsku Rezoluciji HNS-a ako podrazum ijeva prcmjenu dvoentiretske dejronske str\Jkmre i STC[; inreresima RS, Covic kaie da nema iznenadenja U reakcijarna, Ocekuie napade stranaka oku-

pljenih oko SDP"a, ali tvrdi CIa oni irnaju same "pia Ourmu kako srusiti BiH, sto

mask iraju gradanskirn konceptom",

- Ona] tko razumiie i tko

[e do sada razumio nase 8t3.vove, podrzava i HNS. A oni koii su imali drugaciii

Dn~vni aval'. cetvrtak. tem ... e 21. aplil/travanj 201 t .

Train t:e pOdrilCu

Covic tvrdi da ce 1lI ideje izrecene na HNS-u craiili podrsku kod bosnjackih i srpskih politicara, ali i medunarodne zaiednice,

- Ne radirno nista skri veno. N ece b i ti m esetarenja ispod stela, Krajnje ozbiljno radimo posao. BiH je II raskrizju i moramo ie vuci J.1 pravom smieru - tvrd i Covi c_

srav, za drzali su gao M;s lim da srno na HNS-u uradili do," bar i korekran posao. Dokumenti koje smo donijeli dobri su i okrenuti prerna O!)()" me na cernu ccmo mi radi[i u naredne Cetiri godine. Sada ostaje zadatak da se [0 realizira, Uspostavili smo Predsjednistvo ; Glavno vijece HNS-a. Predsjednisrvo HNS·a treba siesu u narednih petnaestak dana, apredsjednik HDZ-a 1990 Bl)~.o Lju b ie treba napraviti koncept rada Glavnog vijeca kako bi se vidjelo da sve ove ideje imaju glavu i rep, ka'{ i pravac djelovanja - rvrdi Covic za ,..,Avaz'~.

Medukantonalnog i meduopcinskog vijeca kao posebnih institucija nece biti.

- U buducnosti cemo djeIova ti iz ins ti tuei ia, odnosno Glavnog viieca j Predsiedn is TVa Sa bora - is takao je Covic. F. VELE

Hrvatski intelektualci 0 porukama Sabora

MarMesic: Ide ~a 0 lracern enlitetu neosluariua

Ne nudi se nikakav prijedlog gdje bi. ta hrvatska federalna jedinica bila i gdje bi bile njene granice, kale Markesit

Predsjednik Hrvatskog narodncg viieca (HNV) BiH fra Luka Markciic smatra da je Rezolucija Hrvatskog narodnog sabora (HNS) samo ios jedna osuda svih koji misle i rade drugaciie od dvaHDZ-a.

Uvjeren je da [e nerealna i neosrvariva ideia 0 llSPOS!lIvi trece Iedera ill e i ed i ~ ice.

- NjillOV cilj, a [0 je osn;v:rnie posebne teritorijalne j edi!1 ice, Odn05!10 treceg emi[eta, 113 podrucju gdie hi oni upravJjali, zakasnio ieNe nudi se uikakav prijedlog gc1je bi ta fedcralnu jedinica bila, gdje bi bile njene grani.cc, ko hi bio tJ [oj jedinici ...

TeriiorUalna raOrganizaCiI)a sarno uz dogouor 'Iri narod:a

To je pogresno! Dohro ie da se to ne \)lOZe 05tva.rili. Dobro j e i za hrva[ski narod, ali

Puhovski: Razumlje ffllslraclje i za izgradnjl.l BiH ho mirlle dl'lave" rebo je i'>iarkeilic za ,,'-...Avaz'~,

ZarkoP-uhovski, tJgledni profesor pol ilicke filozofije na zagrebackom Filozofskorn fakulrem i p"li[icki analitiear, razumije fruslaciie Hrvata koje Su. dovete do HNS-a.

- Mnogi Hrva,j vjeruiu da ie njihova izboma volja izigran a_ Al i,. kad go d se IllalO ta" kne hrv.m:sko pi Ian je u B iH, illijeee treCi entire[. To je ncllO SIO je, prema mom sudl1, kom;ekvencija logike Dej to na, ali j e prmi v slova Dei lana - kaZe Puhovski. F.v.

S ve pol i tic ke s (mnke i sv; gradani BiH imaju pravo na okupljanje i iZT3Zavanjc poli lickih stavova_ No, od velike ie Vaznos[i da dOllesene odl uke i s ve ak ti v nosti ko je proisteknu iz (ib odluka blJdll u skladu s USlavom i zakonom, saopceno ie "DneVnom avalU~[ iz Pres-ureda Amhasade SAD u BiH.

- Mi razumiiemo da 8U odredene emiC:'ke hrvalske srranke i pojedinei zahrinuti i podsticemu ill da ono

Bez mnOgO lCorisli

Prema mi~ljenju ~---~ HNS"a, Top.ic ot,ja~-

predsiednika liKD Iljava da je nciw s.li-

"Napredak" dr. Fra- ello osnovano i prije

nje Thpica, i odr7..ava- dese( godi!1a, ali da

nje HNS-a dokazuje od toga nije bilo mno-

da je !1eophodnat~- go korisu.

meljim reforma cije- - IS[Qrako, ne vi-

log polititkog 8im:- dim kako cc se real;-

rna BiH iIi "Dejwu lirati ideja 0 treeoj

2". Komemir."j'llci federalnoj jcdillid -

formiran ie organa hie Topic.

zhag cega su zabrinllti riesavaju unut"" odgovarajuCill insTitucija BiR. U vezi s Rezolucijom usvoienom u MoS llim 19. aprila,osob i to II vezi s diielovima koji govore 0 mogueoj teriwrijalnoj reorganizacij; unmar zemlje, nas Slav je dobro poznal: svako cakva prmnje.oa za" h[ii'evala bi dogovor sva tli kOHSlitmivna naroda, a jasnt) je da mkav dogovor ne posmji - reeeno nam je iz Amba8ade SAD. S. N.

teme

On"vnl avsz, cetl'ltlk, 21 . Jpril/travanj 2011 .

REAKCIJE Vladaluce stranke 0 odlukama HNS-a

c

Nova Federalna vlada uradit ce sve da stabilizira Federacilu BiH, kate Hadiic. Ne smiju zadirati u ustavnopravni poredak zemlje

Valentin Incko 0 Re,zoluciji HNS-a PDP 0 odlukama HNS~a

prOSIO uriJeme paraleliZama . ~ eDr~' ~uaUJua

Ono 8tO ie potrebno vise nego ikada jeste HH s Irl enllela

iskren dijalog. sircm politickog spektra U okviru institucija ave zemlje

Po tpre dsjednik SDP-a

Damir Hadaic

smatra cia je Hrvatski narodni sabor (HNS) prije svega stranacki skup i da j e Rezoluci ja koja j e donesena na [Urn skupu zapravo sadrzai poli tike dva HDZ·a.

Ne vjeruje da se moze desi ti bilo kakva destabilizactia prilika II FBiH.

- Ko god dovcde sebe u poziciju cia irna za cilj destabiliziran pros tor FBiH, suoei t ce se sa zak 0 ns kim i ustavnim okvirima koji ce

podrazurnijevati i sankciie takvih aktivnosti. Ko god se usudi dohvatiti II bice BiH, oil ce san k cion ira 11 • istiCe Hadzic, do· dajuci da ova sarno po-

IlIcko: Sto prije formirati vlasl

- Ni j edna stranka iii pojedinac nerna iskljucivo provo da predstavlja bilo koji ko· nstitutivni narod. Ono Sto je p(}trebno vise nego i!tada je·· ste iskren dija!ogsirom politickog "peRera 11 ohiru imtitil ci ja ove zem!j e !toj e i rnaj u mandal da llsvajaju ; provo· de pwmjene_ Era paraklnih in sti [lie; j a j e iza !laS. 1 edi D a mjesro da se donesu promje~ ne jesre unu tar nadle.znih instimcija ove zemlie • upozaria je jucer visold predsw. vnik i 'pec; i aln; pre(i£ Lavn ik Evropske unlje Vakmin Incko (Inzko).

U izjg"i 7a javnost, povo-

dom Hrvatskog narodnog sabora, isiakao je da occkuie da "i dalje samduje sa svima anima, bez obzin na [0 jesu Ii Hees [,·ovali na j ucera;;n iem sastankl.! iIi ne, koj; Sl.! spremni postovati Dejlon, vlacia"i n u za!tona .i rad.i li u okvi ru ins Ii tucija ave zemlje ole OS ['lar; ti znaCaj;m napreda k Ita bo!i'oj buduCnosli za sve one koji z"ive u BiH[~.

Preduvjel za lO ie, prernH Incku, fonniranie Doma nafOda BiH i imellOvanje Vii eca mi ni ~tara,

- N aredn e tri i po gomne pred,Lavljajll jos jednu sansu po I i tiGke klase B i H da po-

kaze cia je u staniu ostvariti buducnos l i paz; tivne pro" miene kakve ide gradani ove zcrnlje i cia um!iu ponD· vo d ovede lIa pu.t ka evroa Ilantskim imcgraciiama.

Usvaj"nje ustavni h promjena u Parla.mentu BiH osigura va mehan 12lTIe da. ze~ mlj" i nieni kOllslitulivni narodi ; gradani naprave z-uaeajne pramjene i nadam se da 6e v las l; na ddl v n am nivou bit; formirane be? odg~ dan j l le da cerna bi l; svjedoci znacaj.nog napretb. u precistojeCim sedmka" ma i mjesecirna - islice In" eko_ S. N.

Polltilla lednOumUa

Pr edsjedn ik HSP"3 dr. Zvonko Juris;c, koji Hrvatski sabor naziva "mkozvanim", iSlice da ua Saber n i je pozvano cak 80 federal nih ; drzavnih poslanika hrvatske nacionalnosti, ukljucu-

jllC! i njega, iako su rnorali biti lama.

- U pitanju je politika [ednoumlja - rekao je J 11- ri!lic,koji ne vieruie da C;~ na hrvatskim podruciima uistinu doc; do gradanskog neposluha,

tvrduj e nastoi a nja dva HDZ-a da FBiH dovedu u talacku poziciiu .

Brine ga 5[0 su pan ova na SC~!Ji i deje koje su porazene 1995_ godine. Ono sto su, dodaie, 1991. radile velike nacionalne vode, sada to fade .,Qvi mali", rnisleci da nmUgll ponovo razbiiati prostor ave zemlje".

Predsjednik Narodne

stranke Radom VI boljitak MIaden Ivankovic Liianovic vieruie da je HNS samo uiedinireljski sastanak dva HDZ-a_

- Nije se nista spektakularno desilo, Sve je zamorano u rukavicama - kazc Ivankovic Lijanovic, uvieren da ce se Dragan Covic na ova; nacin zasti titi ad kr ivicnog progona, F. VELE

Institucije RS trebaju jasno reci De odlukama Hrvatskog narodnog SH· bora (HNS) i u potpunosti odbaciu mogucnost izrujeDe uredema BiH kao zernlje sastavljene ad dva entilela, porucio je jucer u Banjo] Luci clan Glavnog od bora PD P-a 19o r Crnadak,

0" je na konfe-

renciji za novinare _ _ _

oci i en i a d a j e za Cmadak: RUSliIlJe .Gel/Olla

PDP Rezoluciia HNS·a ne- smatramo da je to protiv prihvatljiva, "jer je direktno Dejtona, a rusenje Dejtona u suprotnosti s Dei WHom i naivise hi steulo srpskorn in teresima RS"'. narc d u i sam 0 j R S • rekao j e

• PDP pozdravlia Cin· Crnadak,

jenicu da je HNS prakticHo Prema njegovirn rijeeima,

odbacila veCina su-anab u BiH s vise en titeLa moze s~RS, aLi je za Has veoma zabr- mo prollzrokovmi jo1: vecu iIljavajllce sto je SNSD po- hizu u BiH i dodaOle pro' drZao Rezoluciju HNS-a_ Mi b!eme za RS. A. S.

spec

• Predsjednik RS i SNSD·a Milorad Dodik izia"io je jucer da Rezoillci ju Hrvatsko g narodnog sabora, u,vojenu p[oeJtjueer U MQ'Larll, ne doIivljava kao akt pro\iv RS. ISI.icuCi d. hrvatski polid,;ar; im.iu pravo na izniJSenje SLavova, Dodik je u izjavi n.ovinmima u Banjoj Luci rebo da ni u jednom dijelu tog dokmnenta ne vicli opasflost poRS.

Dod.ik je dodao da se terilOrijal.lI i i politicki k"pacitet RS ne mo.ze dovodit.i u pilanje ..

9

Nel1Jdov-oljslVQ rMoika

Bosanski Brad

Prolesti uRa,jneriii

Rsdnici Rafinerije uafte u Bosanskom Brodu i iucer su odrzali mirno okuplianje, ier s poslodavcern, ruskorn kompaniiom "Njeftcgazinkor",

n i~ II po tpi sail novi kolektivni ugovor, [avila je Fena.

Proresuma, koie

odrzava j 11 II akon radnog vremena, tri dana use" dmici, jos od 1 L mana, traze povecanje cijene rada, kojase nije miienjala ad 200K gcdiue.

Izlozbe

Idunlitet SIOUeDijB diZa)n za driauu

U MUzejll RS II Banjo] Luci od 27, aprila do 6_ maia bit ce postavljena izlozba pod naslovom "Identilet Sloveniie- dizajn za drzavu", saopceno ie iz Ambasade Sloveniie II BiH, prenijela je Onasa. hliJzha, koja je priprernljena povcdom 20, godisrtjice slovenske drzave, II narednim mjesecima bit de postavljena U viie od 20 zemalia sirom svijeta

Bihac "astauaM sUiJenJa AhmetasBUiGU

U nastavku sudenja SCMdu Ahmetasevicu za

zlofin pocinjen U Veliko] KladuSi,odbral1ll optuzenoga ponovo ie izraziia surnnju u dokumente a statusu svjedoka Sabrije Muslica, iavio ie BIRN. Na roCisLU 4. aprila odbrana opruzenoga iskazala je sumniu u istinitost iskaza MusliCa, koji je, prema njihovim tvrdnjarna, u vriieme zarobljavania j ubistava pripadnika Petcg korpusa Armiie RB1H bio uposlenik KPZ"a u Bihacu.

Sindikati RS Uratiti slarB SIODB Doreza

Konfederacija siIldikala RS uputil. j~ Vladi RS pr~ ijedloge mierazu stvaranie boljeg privrednog ambije- 111. II sekram metal~ke illdmtrije i rudat'Stva" Inicira se konverzija dugova U akcije n~ vra.6atl)\e stope doprinosa i poreza na placu- n a period iz proine godine, llkidanje poreza na [egres, lGP!i obrok i tefelJ..sld dodamk Ie smanjenje ostalih oba.veza, ja vila j e Fena.

Klub poznatih Kemal Hafizovic

ollusa'o bi seu SOU realnosli

NECEBITI JEFTINIJE - Ma, kakvo pojefrinjenje hljebal Nasu vlast holi briga, jer poli- 11ear; imaju priman j a koia se legalno mjere hiljadama rnaraka, a n elcgalno n a deset!!!e, s\O,me hiIjada. Njih nije-brigll za nam ct, a lelli nari l<,J korisle i sam(l po.ve6avaju cijene. IZGUBILI MLADOST - taloS)]D da jeQva dr,..ll''ll mnogima uzda mladost_ Kada s u ["reb al i da ~e pro .. ode ka!l mladiCi i cia polako o~gal!hlljll svoj

zi va l, on i :su m,or,ali uraL Sada,hda rreba da >\'oj.oj djeci obezbijede normaIan zivot, opet im viaS[ j dr~ava [0 uskra6,ju. NAMIRUJU KRIMINAL - Zna

10

[)ne~ni JVaz, tetvrtaJI, te me

21. april/tra1fanj 2011. . . .

HafillJvic: Na vija za Celik

biste prvo uradili: Strijeliao bib sve sO\7inisleJ, nacionaliste i sve pokvareneljude,

Biste Ii ucestvovali 1!J SOUIl realnosti: Volio bib probari,

Dneunl auaz 081-142-015

se veomadobro irnenom i prezimcnom ko je unisrio "Zeljeznice BiB",; ko IIenutrio u posjedu ima vise desetina milionaKM.

Grijeh ie povecavati rroskovezivoia obicnoill narodu da bi se namirio himinal.

KO GUBI TAJ SE UlJTI - G06.potline Covitu, Ljubicu i drug;, ko gubi irna pravo da seljuti! Seifo iz Sarajeva

LOS PRIMjERSramota u Olovu. ImamQ komu!!al!!og inspektora Iwj i n~sla ne tadi, a i05 n<;:placa s tanars ke ob ~vezc, i to kao iW7.etak, umjesw da bude primjer.

MORAJU DOBRO PORANITl- Padjemi DZ "Omet Masli';" u Sarajevu,

da bi obavili internistiGl<i pregled, moraju doc; priie ""61 ujutro, Takvu praksu a davno j e

II veo nesposobni menadzmenr, a presuino podrzavaju Opcina, Grad i Rallton. Paciienli trpe i sute. Sramo" La-!

NEMAMO NISTA - Kall:o !!am dode ovaj kapitaliZlllll, veCih budala fla jednom mje,tu u svom l.ivo(u j" nisam vidio, jee j e (lei to cia nernamo nis(a, sve su prilike "nili Cemo»~ KADANAROD KRENE - NisLI sarno radovi na 311l0- PUlU ~tali u ov!)i dr.zavi. Kod nas je Sve slaIn SarnO fle znarn st; ce bili kada uaro d kre!!e. K 0 ce ga 2llIlSIH.Viri?

SVilkllm djereru treba puziti rub podrtke

APELI Problemi diece s posebnlrn potrebama

Ulas i lauD· sl De smfu zaluarali Dei

Uoceni problem' sa srnlestaiern, odlaskom ku6i iz mternata, naknadama ...

Neka od diecekoia bora ve u inter na til Zavoda za sped jal no 00 raZOV311je i odgoj diece "MJ'edenica" nernaju rnogucnost ici svojirn domovima zato sto nernaju novel. U tim slucaievima uposlenici izrnedu sebe prikupe novae, ier takvi rroskovi nisu predvideni budzetom.

Smiestaj za ucenike Osnovne specijalne skole iz Zenice II dackern dornu ili hraniteljskirn porodicam a nile reguliran, ier nije osigurano finansiranje,

U Visegradu dieci s posebnim

potre b ama m i es ecima je kasn i la nakn ada, a tesk i fi na n si j ski uv jeti prirniemi su i u sarajevskom Centru "Vladimir Nazor",

To su same neki od brojnih nalaza Instituciie ombudsmena za ljudska prava BiH, koja je procijenila sranie prava djece s posebnirn potrebama, odnosno srnetnjarna u psihotielesnomrazvoju.

Izviestai 0 staniu te djece ombudsmeni su napravili kako bi v Jastirna i drustvenoj zajcdnici skrenuli paznju na potdkoCe 5 kojirria se susrecu dieca i njihove porodice

te ukazali na nedosljednost u provodenju propisa.

Istovremeno, istice se u izvjestaju, drusrveno] iavnosti zeljeIi su ukazau da ne zatvara oci i ne ignorira probleme eve diece i njihovih porcdica.

S druge srrane, kazu da s u tokc rn pos jete d j eci s pas eb n i In potrebarna bili iznenadeni i ganuti cinienicom s kolikom Iiubavlju.entuzijazmorn i hrabroscu rodiielji i strucne osobe Ide niihovom odgajanju, obrazovanju i socijalizaciii, B. TURKOVIC

Imaju Ii dieca s posebnirn potrebama dovoljnu pazniu?

DUldie se mi,SliSamO na Sebe

diecanernajuama baS nicijupaznju, Dabi imscpomoglo,.IH:banapravid Ilstanove z:a nj ih.

Sejll £ukacevic

l.lcnl proW nogometnog frenera

Ime i prezime: Kernal Hafizovic.

Datum i miesto rodenia: 12_ rna] 19S0.godi!!cuZenici.

Gdjc Zlvitc - s rodnefiima, podstanar iii imate vlastiti dom:

Imam vias ti ri c1om.

Bra en 0 stan j e: Oi.ell jen.

~itni datumi II Vasem iivOlu:

Zenidba i rodenie sina,

Koji auromobil vozite: Trenutno niiedan,

Kako se odmarate: U z TV ire" kreacii una Karnberovica polju,

Omilieni muzicar: Halid

Bdlic.

Volite li kuhati: Volirn. Najdraza knjiga: "Starac i rno-

re". -

Omiljeni pisac: Herningvei (Hemingway),

Umjetnik kojcgcijenile: Mersad Berber.

Zakoji klub navijate: Za Celik. Koga biste poveli na pusti otok:

Suprugu i diiete,

Icstcli Ijubomorni: Nisam,

Sta najprije prirnjecujete kod osoba suprotnog spola:

Postenje,

Biste Ii ikada oprostili nevieru:

Ne.

Bavite lise sportom: Da. Omillena hrana i pice: Bosanska kuhinja i iutarnja kafa sa ~la· gam.

Ko se brine 0 Vasem imidzu; Supruga.

J esteli sujevjerni: J esam, Irnate likucncgljubimca: Ne. Koj; je Vas zivotni mow:

Posten]e. Ko je radio neposteno, vracalo rnu se kada ie ro bilo najpotrebuije.

Vas najholji prijatelj je: Suprugai sin.

Pratite Ii politieku situaciju:

Prarim. Svaki dnevnikgledarn. Da imate 15 minuta vlasti, sta

- Djeca sposebnirn po uebamanema." judovoljnu pamju odonih !wji bi.se trehali brmuti 0 njima. Vlastse

mO:'lI?Iaksimalno Jasminko

, uklJUCLTI. Hasagic

-Odnase drgave ~

~ .. ik.o.n. em.a.pa.znill ipodrsku.poseb-

nonedieca s posehnimpotreba-

rna .. Drustvo, takod~r}zaboravlj3 Zarko tu dJecu. f)lIrCic

·Mislimclaseu budierusvake opCine!reba naci posebm j staJna stavka:m OVll djeaL Pomotovoj djeci svima=jemoralna obaveza.

~

Serif

Kovac

- Trebaviseulagati udiecu sposebnimpotrebama.i drm va i drustvo, Otcmeuikone razmisljaako UI,kavslutaj nerna u svojojkuci.

-Jainaceradims () d" .• e .. c, .0. m.,se. hJ.·cta,ali

7Jl ovu djecu mora

sedrmvaRocrudi- •

ti jo!;viSe. Skolovanjejebitanpm- :

cesunjihovom Tahir

OdraStallJu. MandiUka

- Nemarazlll!!jjevania za diecu s posebnimpotrebam a, osim u vrijernepraznika, k.1da j e p 0 trebno mcdijskoeksponirtmjevlastL

~

Mila Nistic

-StosedeedrZavc, ~

nema.j II podriku.

Radim sa tom dje-

comida nernamo

pomoCi op6ne, ~up~ijeidobrih Iludi,neznamka- Dragica koblsmoopstah. CuwliC

-Mislimdakod ~

!las nema dovoljno

paznje. Svi mi, pa i

ctrZ. J .. V3, rre .. ,~al. i.b.iS-. mopronaclmno-

govisepal':njei fl- •

nansijazatudjecu. Adnan Primeca

A. Nil. - Az. s .. - E. D.

teme

Dnevnl "VaZ, cetvrtak, 2'1, apriVtrJvanj 2011,

11

ZAVOD PIO Nakon odluke Ustavnog suca lFederaciJe BiH

-

I

os

-

erl

Ne znamo 0 kajem se tacna bro]u radi, a rijec je 0 anima ko] su penzionisani po najpovoljnijoj uredbi 3., kaze Krnjic

J edan b roj vo j ni h p cnzionera ostat ce be? penzija, porvrdio nam ie direktor Zavoda PIa :FBiH Zijad Kr· niie- To ce, dodao je on, biti rezultai iUGera~ni'e odluke Usiavnog suda FBiH da "red ba 0 stiecanju pra va na s tarosnu penziju pod povoljnijim uvierima pripadaika bide vojske FBiH, drbVlli,h sluzbenika i namiestenika nekadasnjeg Federalnog minis tarsrva odbrane niie u skladu s Ustavom FBiH.

Kllmandna struktura

Odluka je donesena nakon razmatrania zahtieva lJivSe predsiednice FBiH Bo· rjane Kristo za ocjenu ustavnosti spomenutog akta, Sud srnatra da je doriosilac u reo dbe Vlada FBiH prekoracila Ustavom utvrdenu nadleznosi jer je regulirala rnateriju iz oblasti socijalne poli like, a ko j a ie u uadl e Zl.1 0"" sti Parlarnenta FBiH.

- Osporenirn tlallom 8_ Llred be prop i sane ie da

Harblnla: nna nurozano 0110 4.000 nDdl

Ismei Harbini a, predsjednik U dru~enia penzionera voi nih osiguranika u FBil,!', bl1e da p rob I erna nece imati on; koji SlI u penzi j u 0 lisli po uredbama I., 2. i 3., 1 za koie S" uplacivani doprinosi. Njlh ima oko 4.-000.

- On] nisu ugroZeni.

Sporna ie uredba 3. koia je

csobe koje su samovolino nap us tile bivsu vojsku iii su dobile otprernninu ili su

imala pel izmiena, ana je d onesena zhog izbora 1006, gcdinc cia bi se pridobili glasovi, Takvih perrzija ima na storine. Neb se uradi revizija ier ima puno onih koji su penziiu dobili 03 liiepe oci - ka"e Harbinja, tvrdeci da ie Z,avcid PIa radio nezakonite stvari,

Harbin/a: RevizijlJ je neophodna

de penzionisane po naipovoljnijoj uredbi 3., koia se odnosi i na kornandantsku s trukruru,

- On; ce poslije moe; traziti penzionisanie ako ispuniavaiu uvjere po drugim zakonima, Ali i ostale uredbe 5U upitne jee je doKazan princip da su neustavne, Lone su, takoder, nezakonite. Po njima, sveukuprio ie penzjonisano oko 6.200 Ijudi. eim se od!uka sudll ob javi u sl.uzbenim novinama, mi cerna uracli[i tjd(Cnja 0 prekidLl penzija - kaZe Krniic.

Prem'; njegov;m rijecima, penzionera koil su vezllni za "redb" 3_ ima oko 4.800, ali veliki broi niih pm vo na penzii u 05 tvarll j e i pO uredbama L iii 2_ Po svim ul"edbamH; penzlonisaa no je oko 6.200 liudi_

- Ne znamo taCno koliko Ce !judi po ovaj odluci Ustavnog suda FBiHostati bez penzija . i,takao je Krnjic. E. Ha.

Sa Skllps!ille: Usvojefla RelOlucija a prihodovnom cellll1SU

koristi le druge pcgodnosri ... , osim ako su dobile donaciiu iii otprernninu u vrijednosu manjoj od 6,.000 Kilt, ne mogu ostvariti pra von a s tarosnu penzi i u pod povoljniiim uvietima. Ocijenili srno da ciiela uredba nije u skladu s Ustavorn FEiH, a ne samo nien clan S, u dijelu koji regulira dobiverie doriacije iIi otpremnine - navode iz Ustavnog suda FBiH.

Sl.uibena. objava

Krnjic ,11 "Dnevni avaz··' [vrdi da je ova odl uka vezan a za 1 j u-

Prihvacen pozi'V predsjednika Borisa Tadica

Odluka Skupstire Saveza

Abdulah BaSiC noui oredslednilH "Uillanau

Serif Patkovic ostao na mjestu predsjednika Skupstine

Novi predsiednik Saveza l;Smell:ogit iz SBK, dok ie dobitnika najvisih ratnih pr- Serif Patkovic osiao na rnje-

iznan [a "ZJatn; I j ilja n" i SIU predsjednika Skupstine

"Zlalna policij ska - Usvoiili smo i Re-

zriacka" Federaci] E zoluciju kojom zahtije-

Bitt je Abdulah Basic vamo uvodenie priho-

iz Tuzlanskog karuo- dovnogcenzusa za sve

na, odl uceuo ie na budzetske korisnikc

jucerasnjo] sjedaici ili da se nama ukine.

Skupstine Saveza, Oslin raga, trazirnn da

Sjednica je odrzana narn vrate die prava

prijevrerneno zato sto koii nam ie prethodna

je dosadasnji predsie- Basic: Vlada FBiH ukinula,

dnik Dzevad Rado pr- Izabran Ia ukljucujuci pravo na

euzeo rmesto delegata predsJ~dlllka nasliedivanie - kazao

u Dornu naroda Fede- narn je Patkovic,

ralnog parlamenta pa ie pr- Takoder su zatrazi li

ivrerneno LU Iunkciju oba- obracun dugovanja za 2009,

Ulada duina dua mlUonaHM

- Pederalna vlada duzna jc dobitnicima najvisih rauiih priznanja oko dva rniliona KM, iii 2.000 KM po korisniku. Razgovara l eem 0 s no-

vern Vladom FHil':!, ali ako ue ri je:Si rno p roblern, pokrenut cemo l1lZbe. Sigurno jcda de presude bi ti u nasu korist . zakl ju':;:" ie Pa tkovit.

vljao Ibrahim Jahie, k~o vrs ilae d U 7.I! os ti.

Na sjednici su za danove Upravnog od bora Saveza iza· brani Alija Redzic iz ZDK le

j 2010. godinu, nasla!ih zbog oeLlsaglasavanja zakOll3 koji regulira s latus ove popula· cije S pHlsjecnom placom " Federaciji. M. A.

U Saralevu uprilicen seder prijem

Jeureii obilieiili :PeS8.h

rderl Srblle, SHe - B- 28.8pr1l8 H8~8dor _euo

Preglasavanj:em podrzano penzionisanje otpustenih vojnika

Preds jed n i~ tva B j H na jucerasnjoj sjcdnici jednogla· Sno je prihvali'lo poziv pmdsjednika Srbije Dorisa Tadica da 26. aprila ove godine zajedno s predsjednikom Turske Abdulahom Gulom uceS\vuje na rriu.t"ralnoIT) sustetu It Kamdordevu.

avo je .novinarima po zavrsetku ju6erasnjeg zasiedania kolekLivnogsefa drzave reba predsjedavajuCi Predsjedni5EVa BiB NB' bojsa Radm"_llovic

- U Pred~jedlli!ltvu sma se opre-dij clili d.1 prih Vll timo tai po,ziv, ali da idemo SV3 L'rojica - rekao je Radmanovic_

Preglasavanjem pred5jedavajuteg Predsjednistva BiH na jui5era,njoj 5jednici usvoj ell je i p ri jedJog hudi.et. B iH za 20 11. go din u u iznosu od )_(}5l.323_000 KM_

Zcljko Komsic poclriao je prijedlog svog bosnjai'kog kolege Bakira Izelbegovi6a, a b io j e 5 uzdrZall tokom glasaIlja 0 R~dJllal1ovicevom

priiedlogu budl\e(u_

Tako je budze( u oclnosu na nacre ko ji je sLigao iz Vi jeta minis l<lfa povetan za oko 23 mil.iOlla KM. ad toga se oko 16 miliona KM. odnosi na prirnjenu izmjena i dopunaZakona 0 sluzhi u OSBiH i sedam miliona Za Fond Za povra\llk. Ako prijedlog budZeta podrzi i Parlamenl BiB, voinicilna otj:lUstenim iz aktivne sluzbe bil ce omoguceno pravo Ill! prijevremeilo eenzio. nisanje. S. ROZA]AC

S juceras(lje~ prijema: Dosl; braini (JlJsti If.lo: M_ Kadrioj

Tradie,ionalnirn seder pr- licno podsjecaju n~ rob ova· ijemom, uprilicenim jutet u nl:e Izraelaca u Egiptu i nii·

Sarajevu, Je"rej~ka zajedni· novo izbavljenje, predsta-

ea BiH obiljdilu je jedun od vnici J evujske zajednice

najznacajnijih jevTejskih pr· BiH L1kara]i IU ;wanicama i aznika, Pesah, koji se slavi u goslima u prigodnim govo· pornen na o,lobodenjeJevr· rima na lnacaj Pe,aha i eja i~ egipatskog ropHva obic~je koji se Obi1jeZllvUjU UZ prije 3 . .500" godina, javila ie taj praznik. Sa'lavni dio ~ve

Fena. veGere ie i Cilanj(C Hagade,

P ri j em je 0 rgan iz imn u Precisjednik J cvrejske za·

Jevrejskoj opslini Sarajevo, a jed!1ioe BiB Jakob fi"ei naprisus(vovali su mu predsla- glasio ie da se "ove godiDe vnici politickog, vjerskog i Pesah pridruzuje ,koro u ku] lurnog zivota BiB le di- ism vriieme Uskrsu i Vaskrplomatskog kora. 5ll, velikim hri,canskim pr·

Uz eradicionalnu seder aznici!na"_

veceru, karaktcrislicnu po U BiH danas zivi oko

Irpezi s jelima koja si mho- LOOO J evreja

Rl!dmauovic: {demo sva Imjica

Osiguran novae za dug iz septembra i okto'bra

:OemobilisaDim borCima iSDlate "Da hasiciCu"

Ministar Helez zaduzio Federalni zavod za zaposllavanle i kantonalne sluzbe

Dernobilisanirn borcima u Federaciii BiB do naredne sri [ede bit ce isplacen e naknade za septembar 2009. godine u sedam kantona i za oktobar u rri kantona za SlO j e iz federalnog budZe~ osiglli"an~ 4,4 miliona rnaraka.

Plan isplate

To ie &"1110 jedan cd Z'· kljucaka koji jc donesen na

Brojlla

44 miliona KM

dug dcmobilisanim borcima

29,6 dugUju

Zavod i kantonalne sluzbe za zaposliavanic

14.4 mlllona KM

duguje Vlada FBiH

9,8 miliona KM

Iznosi dug borcima I!. SBK

jucerasnjern sastanku Iederalriog ministra za boracka pitanja Zukana Heleza s preds tav nicim a F ederalno g zavoda za za pooli avan i e, kamonaln i b sl u *b i za zapoillja v~I1je, ]{amonalnih resornih minis tarslava i clanovima borackih u drukn j a.

- Ukupan dug demobilisa-

nirn borcirna iznosi 44 miliona KM., od (ega ce iz federaInog budzera biti osigurano 144 miliona KM dok su osta[ak dugovania F;dera.lnog zaveda ZlI zaposli avan] e i kan to" nalnih sluzbi. Zato srno ih zaduzili da naprave plan isplate tib dugovanja tokom ove godine - kazao ie nakon sasranka ministar Helez,

Direktor Federalnog zavoda za zaposljavanie MiraIem Sarie naglasio je da [e neophodno da Federalni parlament usvo]i dopune i izrnjene zakona () radu eve instirueii e kako hi se osigurao novae ZlI isplatu dugovauja demohilisanirn borcima.

Rezervna sreestva

- Moraju ostati rezervna sredstva 1;" isplatu novcanih naknada za one koji osranu bez posla, zdravstven e zastite te za penziono-inval idsko osignranie, Sve druge aktivnosti moral cemo obustaviIi jer nerna drugog uacina da osiguramo novae - kazao je Sari':_

Predstavnik Saveza demobihsanih boraca FBiH Almir Tutic kazao ie da je zadevol i an pes ugnutirn dogovororn nil, sastanku, ali da demohilisani borci neeepreSlali s Ulzbama pro [IV onin koii im duguiu sve dok se ovaj problem, konaeno, ne rijdi. M.A.

Nakon smrti Amera Cenanovica

HraJemJUnalzbOri za nOUOg nacelnilla Uidze

Nak,)]] ,mni dOJ]ooavnog l1acelnika sarajeyske opcil1e Wdt.. Amera CananOl'iea, koji je l. aprila iznenada umro od srcanog udara, Ce· n tralna izb UfnS kom i sija (CIK) BiB narednih dana ce doniieti od.luku 0 raspisiv~nju prijevremenih izbor.; Za l1ovog nacelnika te opcine.

Kako je 7a "Dnev~.i avaz" pmvrdila pmrpar()1 CIK-a Maksida Pirie, Ilajviero''atnije Ce izbor; biti odrlall; kra" jemjtma.

elK vrsi pravjere i u vezi s pres!a!!kom mandata dOl1ec1avnam naceinikll Sanskog Mosca Saniinu Halimovicll, koji je prellzeo ruI1kciju federalnog ministra, i n.akonslo utl'rdi da Ii je OJ] po dn io OSla V ku na n Hceln i-

Piri;;: Ulvrrfivanje roko va

t ku pozici iu, elK ce .as pisa,i izbure i za ru QPCinu_ PoSIO j i mogllcnOS{ da iSlOg daDa budll odrzani izhori i za nacelnike Ilidze i Sanskog Mos!a. M .. K.

12

".

.....nc __ ~ _

[lnevni svaz, ~elvrtlk, tem e 21. april/lravanj 2011_ .. •.. ,

. ...

- ..

~"'h!I"'!l ... ~~elQO.l~M ... 11i """'( ", •• .w.

~"""""III"I.K""jI"""''''''''''''

'l'll~ ..,~~r- .. llt ... JU~ ..... I!,III"II'II

10I\III( .......... ..,. Ii .... ~~'~. ~ HI b4 "",..Uoko

........ ...,tllWllK'l.a~~ lIi_,..r.8II'Ia.J"" i!IIIt ,.,..CIII"""""

ND,IIIfi.w,.,,_,. .. 1II: I "", .. ,., .. , .. ,& ~~Q'II.,......I~oII1,;I

1IIlddnI ..... ......,.,.,..,...,I:.... "'" ~....,. ................. oIiI~'II'!"IIIt"-.II

.....

1<11' II

Faksimil direldorske olJavijesli: Veliki broj IJ{JOVIJI"'a islekao iii is/jeee

inistre, d-eea is u_ ece Hr . m iral

Predlazu produzenje uqovora privremeno zaposlenim odg:ajateljima

Dvadesetak odgajatelja u saraievsk irn vrtici rna Vee je ostalo bez posla n akon isteka ugovora 0 radu na odredeno vrijerne. Ism sudbina ceka ios mnogo radnika te ustanove, zbcg cega su rodirelji djeee smjestene tl vrtice sve zabrinuriji.

Bez rjes,enja

Razlo g ZH brigu j e to sto S djecorn radi sve mann broj odgajarelja, a grupe u kojima mali San i bora ve sve su vece i veee.

Zapisnik sa sjednice Vije6 wdill:lja JU "Djeca Sar~j ev~", odrZ'al1 e 15. ill arIa, olkriva Stay Vij~~ da Se 1I sm krucem rokll morn rijciiti piWi] je mal) j ka 0 dga j'a reI j a u vniGirn.a ,.}Lane'~, ),Aprihki cvjerovi'\ 'J-Slavut, "Masnic{' i "S"reni \'oz"_ Takav epilog ucba sprijeCili i u drllgim vnitima.

Na !OJ sjedn iei Vijeee roditelja ponudilo je rjdenje - produzi ti ugovore 0 radu s dasada'niim privremeno zaposienim adgajateliima. Time bi, prema ojibovom mi5ljen j u, d i eca bi la p oihed ena UHIlma prilagadavanja na nove Qdgajarelje_ RoditeJji predlafu i cia se urad vni6 dugoroeno llkliute volonteri.

Pred kraj proslog m jeseca adrian je sastanak predsravnika Viieea i meoadzmen!aJU ,,D ieca Sara jeva", ko j i ni j~ reZllliirao n i kakvim konstru-

ktivnim rieseniima, To porvrdu je i obavj es len ie' V asviie J aietovie, v, d. direktorice JU "Dieca Sarajeva", koje ie poslije sastanka izlozeno na og lasn im p locama v rtica.

U ujemu 'If' iSciec dace problem manjka odgajatelia hiti rlesavan ckviru pestojeceg dra", To ZDaCi cia ce

cia. ce se 0 b isrini ti strahovan j a roditelja 0 rncgucirn traumarna kojirna ce dieca hiri izlozena.

S. H., zabrinura majka jednog diecaka koji ide U v rtic, kaze d a su roditelji ogoreeni te da nemaju korue

da se obrate, Tvrdi i da od dolaska rninistra

Emira Suliagica

na funkciiu kantonalnog min is rra ohrazovan ja u sara j evskim vrricima v lada rotalni haas. To ie, kako kaze, i ne Cudi S obzirum na [Q da Suljagic s prosvietom nerna nikakve vel" niti po struci niti po radnorn iskusrvu,

Potrebno lskustvo

- Pouebe za. produzavan iern ugovora uciteljicama koje rade vee godinama itekako ima, uprkos izjavarna rninistra da nerna, U gruparna se stalno srnjenjuju razlicite u6ireI jice pripravnice koje niSll uptlcene u po trebe malis~na. Djeca se ceslo ra- 7T!1j~tajU i po drugi.m gruP8- rna, gdje, onda, iedna uCiteljica Cl1Ya po 40 i vise diece - kaie nam S. H.

Na osnovu ovakvih posrupaka, kale da Suliagic ne w" ni Sffi je predl.kolski OdgQji, SIa je dii ete u iaslicama ko ie se mora presvl ae; Ij S',aka tti sala, 8m je <)dg()jni md za koji je

ipak potrebno iskustvo _

" Z!la Ii []1i!).istar koliko sletc proizvodi stlllno miien janje odgaj~.teljice i kakve 6e per sljedice djeca imlli zbog IOg>L? Dieca nisu vreee kmmpira ni~i broievi da ill se cumha po gru pama, da im Se !ako ceSw uzimaiu i dodie1juju odgaiateljice_ Zna Ii nail novi mini" Slar uopce ilia mac! uc;teijica u rim godinama i died i nama,rod.irdjima - piffise S, H.

B. TURKOVIC

Sutra u haremu "KOpiisanj"

Dz'enaza i. UHOO SeSlerO Ubiienih HadziCana

Uk op i dze nazll ~es tero ubijenih Hadl'icana ko)i Sll U novembru profile godine eksh um iran i iz glob!1 i ce po-

JiuetouiC i SUIlagiC sute

Na~u molbu za .azgovor I) ()voj [em] di.r~k[Orica JajewvfC .ranije ie odbila. Porucila ll~m ie djl se 111 sve informac:i je 0 ,QlIlt obratimQ Ministarsrvu obrazovania

KS, na Cijem je eelu Emir Sui jagif Ministar, pak, clanirna De odgovara na nas pisani upit 0 tdom stanju u VIti';ima, QdnU$110 0 ne08J]ovanim 0 rpustan i ima radnika.

duo 19mana D~ lokalitelU "f)lln1~vaca" bil q, obavljeni surra u haremu "KopiSanj" Badli6_

U druzen i e 711 traie)] j e z"" wbljeni h i nesmlih iz Ha· dZi6J podsieLilo ie jucer da je J] novemhl"u ekshlJ mira!!o

14 posmrtn ill osta raka, a )13- ko n i demi fibei je do sada j e ukopano osmero zvierski ubijenih Hadzicana_

sarajevski kanton

"Avazu saznaje

Dnflvni avsz 6BtvrtaK< 21. apn V!ravanj 2011.

oua 0

13

al

••

U kupoli objekta ce kao i nekada stajati teleskop • Ierasace lJiti otvorena za posjetioce, kaze Garibija

Astronomski opservatorii na Trebevicu uskoro bi mogao biti rekonstruiran. Prema riiecirna arhirekte Mufida Garibije, koji je uradio proiekr, priprema za obnovu pocela ie J 996. godin e, a li je bilo problema, izmedu OSIalih, j s ri esa van i em im ovinskopravnih odnosa koji su tek zavrseni,

Potrebne dozvole Sada le toku pribavlianje potreb nih d ozvol a za gradnju,

Ob iekt le izgraden u vr-

Radoui u 1azama

- Obnova b i trebala pocet; n a I j eto i radi I ce se u fazama, Dio sredstava osigurali srno rni, die Gradska uprava, sto ce bi ti dovoljno cia se zavrsi prva faza, Nakon toga nadamo se da ce b ;I:i zai n teresiran ih da se nastavi obnova i drugog, dosta veceg dijela zgrade, Objekt ee biri otvoren za javnost, a nadamo se da ce ovim proiektom 0;i1vjeti i Trebevic - istice Muha-

ijerne Ausrro- Ugarske, a prvohitno je slufio kao vojna urvrda za odbranu grada, prica Garibiia,

Kamen i staklo

Nesto kasnije, 1968. godine, Univerzitetsko astronornsko drustvo Sarajevo dohilo je na uporrebu QVU gradevinu te ie odmah zapocet proiekt izgradnje cpservatorija. Tokorn agresiie na BiH opservatorii ie u porpuncsti u nisten.

- Prvo ce se raditi rekonstrukcija eksteriiera, a ko-

rned Muminovic, predsiednik Astroriomskog drLlStV3 "Orion".

lako [e u oecernbru postavljena javna rasvjeta

U decembru proSte godine prvi put u Pofalickoj uli· ci pO$[Hvljena Sll C:-eriri smba uLicne rasvjele. Ali, kako kaiu mjdtani, dio u1ice osmo je neosvijedjen, jer su radiov, prekinuti zbog losih VremenS k ih uvj era.

- Presremi smo ;;10 srno posl ij~ 40 godi!!" dobili ra· sv i em. Volio b ih kacia b i po-

SlaviH srubove do kraja ulice, kako je i. planirano. Boi;mO Se hodali noeu, jer je mracno - rekao j e sumar Haris Omersoftic.

Iz Op6ne Novo Sarajevo hro da Sll poslavili nekoliko Slubova te da ie os tao jos sarno jcdan.

- ViSe nismo mogli uradiEi jer smo bili finansijski Ol,'T-

U SUbDlU UeliRa akeiia cis-cenia

Ii> "Ne bacai olpad po svijem, lako C{)5 cuv3ri naSH planetu", mow je ovogodisllje akcije ciscenja VogCfsce koj'u U subo<u,.povodoln obiljdavanja Medunatodnog dana plallele Zemlje, organizira OpCina. Akcija ce bid u svih Qsam miesnih zajednica, a osim uCeui ka, cta!lOV" bf\Jjnih udruzenja, ocekuje se i uc<rscc gradana. Po okon6111ill akcije na. izletistu u Josanickom potoku bil

Ce upriliceno drnzenje akcijaiia, £s. M.

aniceni. 5mb rasv ine nc mozemo postavit; kod ie· dnQg ob jekra j er til I<ISvjera ue hi bila javna. Da ie neophod)1o, uradili bismo to nekako sada. N e planiramo nisia vi", raditi· rekao je NijazHromo, pomocllik naCelnika za komunalne poslove i prosrotno uredenje Opciae Novo Sarajevo. A.Nu.

TaMmioenIe iz DrUe DOmOcl

... Ucenki i7. Novog Gmda 23. ap!iJa uCeslVO"'H Ce na Op6nskom rnkmiceniu iz DrUZanja pIVe pom"",i Ta· k!!,lieenje Ce bin o(h-2rulO tl OS "Sokoli"" 5 poCeEkom u !O,"!i. E.K

It

Idejno rjeiieflje k;;ko ee kg/Mali risti I ce se karnen i staklo. U kupoli ce kao i nckada bit; teleskop, sarno manji. T era Sa ce b i ti () rvorena za posietioce, a unutra ce biti i sal. za projekcije, kancelarije re kruzno steperiisre do kupole - lstice Garibija.

Kada sve bude zavrseno

i puree biu obnovlien. '

N. GRABOVrCA

"Centrotrans" 0 odluci Ministarstva

ne SlalemO se s nOUim ja:unim POZiuOm za nnue!

T ako ce samo dobiti na vremenu • Zakljucak KonkurBncijskog viieca

U Min istarstvu sac- stvu rekli cia ce raspisati nobrscaia KS rekli su nam da vi iavu: poziv za linije u KS. ce uskladi vanje rcdova Prema njegovim njeeima,

voznie na 12 spornih lin iia to znaci da ce Ministarstvo

uskoro biri zavrseno, a za no- ponistiti javni poziv koji je vi javni poziv prvi put cuje- bio raspisan proslc godine i mo. S (i111 se n i ka ko ne skoro zavrsen, a raspi sari slazerno ier ce se 10 razvuci nevi i tako dobiti mnogo na minimalno na godinu, a vremenu.

rnoze prcci i mandat mini- U Ministarstvu su kalastru a da 10 ne rijesi, kazao ie li da moraju provesd zaza "Ava>." tehni(;ki kljU('ak KonkurellciiskogvidireklOr "Centro· ..... It. jeta, koje im j~ nalQzilo da

Iransa" Ibrahim naprave konkurenciiu na

Kerla nakon SIO LinijskQm j"v!lom prije·

su u Minis!ar- vozu. Zbog mg:a su, 'kako je kazao ministar Haris Lulie, odluCili r3spisH[i

novi javni pozjv na koji ce se moei prijavi[i svi prij.evo· znici koi; bu· du ispunjava· Ii uvjele.

S.M.

Ker/a: PM put i}UQ

"Radii farba PleSacMeprilelaze

... Radnici preduzeca "Rad" jucer su na raskrsnici ulica Vilsonovo "erali~[e i Hamdije Cemerl ida farb ali pjcla~ke prijelaze. Kako su nam rekli, u toku je akcija ier sulinije us pjdackirn prijelazuna u

losem staniu, A. Nu.

h1alonogOmetni turnlr osnouaea

... Trede kola malonogornetnog turnira za ucenike II osnovn ih skola iz Opcine Centar bit ee

o drzan danas na otvorenom igralisru FIS-a. Od 830 do 9.10 sari igraju skole ~Aliia Nametak" i Katolicki skoLski centar, od 9.Hl do 9 .. 50 "SaNe!beg Basagic" i "Vlad isla v Skaric", od 9. SO do 11).30 "MusaCazim Carie" i "Mebmed-beg Kapetanovic Liubusak". U drugojgrupi od 1030 do 11.10 sari igraju skole "Hasan Kaimiia" i "Hasan Kikit' icd 1Ll0 do 11.50 "Nafija Sarailic" i "Silvije Strahirnir

Kranjcevid", E. K.

Uz senllnare ibieikluada

... Za wali zaciju prograrna prevencije narkomanije u Novorn Gradu predvideno je 75.000 KM .. Birce odrzavani seminari, radionice za ncenike ... Takoder, bit ce organizirani i izleti u Park SUille ,,.Mojm.llu" te radioriice edukat i vn i h sadrza] a, od ekol ogi jed oslikarske koloni]e, a bit ce ibidkliiada, navode iz novogradske opcine, A. Na.

1210ma rucnih 'r,adOUa

... UdruZenje "Zlama ruh" organizuje izlozbu tIlclllh radova u sllboru u Grand cenlro Merka[Or na HidZi od 1.1 do 20 sali. A. Nu.

Veliki inleres prolaznika

BeS.PlalnO mJerenIe

... Gr~dani su juc~r i.spred Ka.ledrale mogli be· splamo iZ,!)1jeriti tjelesni u:zinski indeks i procenr mas noce u tije Ill. S obzirOm n" poprilican imeres, reklo bi lie da stano"!lici S",ajeva vode hrigu o ,Vorn zdravlju. M.G.

Americki humanitarci u Janji

Dooremili oomoc

uriJ,ednu93.000KM

Pornoc ce znacajno doprinijetikvalitetu ovogodisn je sjetve

Predstavnici americke Humanitarne organizaciie "LDS Charities" (Las! Day Sam rs Charities - S veci posljednjih dana - Jacanje POHldica), podruznica u Beogradu, j 1I Cer SU 1I S jediste M iesne zajednice Janja dopremili pornoc u sjemenskorn materiialu, mineralnom dubri vu, zas ti tnim sredstv ima, te drugim potrepstinama za polioprivrednike, vrijednu 93,000 KM_ Pornoc ce dobiti storinu naiugrozenijih poljoprivrednika koji nisu bili obuhvaceni ranijirn donacijama

14

o nevn I avaz, tdvrtak, 21 ap ril'/lravanl 2011_

anorama

LlVNO Svecanostl u povodu Dana odbrane

o . urena zgrada

prisriglim ujaniu,

Kako kate HliSO Zeckanovic, predsiednik Savieta MZ,joo 1I februaru ove aktivnosti dogovarane su u saradnji sa opstinskim Crvenim krstorn i americkim hurnanirarcima, a ova, do sada n ajveca porn DC za [an]u, znacaino e., doprini jeri kv ali tetu ovogodisn je s jetve,

0p8 tinski nacelnik M.i Co Mine i Ze&a:novic zahvalili su na pornoci predsravn jcirna "illS Charities", supruznicimaSeril i Stivu Lebun, kojisu [ucerpesjerilijanju. E. M.

Sta mi se (ne)svida u Zavidovicima

Gr,BdPrIJBU I zBPuiten

-U Zavidovlcima mi se ne svi da to SIO nema sadl'{.aja za mlade pa su prisi.l j eJ_1; borav i li u kaficim a, kladionicama ina ulicarna. .Nesvida mi S~ ;ito su skolska dvorista zapustena i grad je prljav, Premalo je konrejnera za smeee i zapustene su obale rijeka. T reba preci _gola grada cia senadekanta za orpatke,

Svida mi se izgradnja novih .srambeno-poslovnih objekata u centru, Pozitivno ic to 'illO.sc ljudi sve \Tiile okrecu polioprivredi, prvenstveno proizvodnji

Nito/fna FazJic, NrlO een/ar la m<!jke "Plamen"

zdrave hrane - kaze Nikolina Fazlic, NVO Cenrar za ",aj.ke"Pl.amen"_ Ar.M.

£laci Glazbene skole Siroki Brijeg

U ruz·U . -n"IriI -' .:" Sf

__ OSUOLI .. _ reca IDle· a

Cine

Db nova zapocela 2008. godine • Visoke zvanice na svecanosti

U povodu Dana odbrane Livna, jucer ie u Dornu kullure odrzana sveeana sjednica Opcinskog vijeca, na kojoj su se prisutnima obratili predsjednik OV Niiaz Golu b i nacelnik opcine Luka Celano Svecanosti su, uz v iiecnike, predsravnike udruzenja poginulih hrvatskin branitelja i clanove Vlade LK, prisustvovali i gradonacelnik Mosiara Ljubo Beslic, ministar pravde BiH Barisa Colak, predstavnici Oruzanih snaga BiH i sve tri vjerske zajednice te Boriana Kristo, koju su voditelji i govornici oslovljavall kao "predsiednicu FBiW. Stranih zvanicnika niie bi- 10.

Predsjednik OV Nijaz Golub prisjetio se perioda od prije 19 godina kad su, kako ie rekao,"Ljvnjaci srn-

Slara 19rada u novQm sjajll

o giles nage cia se od u pru agresoru", pods je ri vs i na m edusobno uvazavanje i pOlTCbu za napretkom i iziavivsi da "ko nema vlastiie vizije postaje predmetorn rudih zelj" i interesa".

N akon obracan]a nacelnika Celana, koii [e govo-

Sve~ana slednica Opi;inslwg vijeca

rio 0 akruelnim i projekiima realiziranirn u prosloi godini, prisurni SU se uputili do spomen-obiliezja u parku i polozili v ijence palim hrvatskirn braniteljirna.

FOlOm je uslijedio defile livanjskim korzorn do ob-

novljene j dogradene zgrade Opcine, Ciia je obnova zap Q "cia 2008. godi ne, Vrpcu je S vJ!ca no pres j ekao n ace 1- nik Celan, nakon eega je usIijedio obilazak prostoriia te bogat ilvedski SIO u sali za sastanke Opcinskog vijeca.

A.KAMBER

U Pruscu ozvanicen pocetak obnove dzamije Hasana Kjafije

DO A)Uatouice p IIrOuom

Dzamija u maju 2009. godine tesko ostecena usljed nestrucnop postavljanja orenaze

Nusret ef. Abdibegovic, travn i eki mufti j a, i M i rsad Mujic, savjetnik u Minisrari!VU kulture i sporta FBiH, svecanim polaganiern kamena ternelica ozvanicili su poeeLak radova no rekonstrukciji dzami]e Hasana Kjalije Pruscaka u Pruscu u prisustvu uleme, predstavnika Zavoda za. zastiru spomenika, nacel!!ika Donjeg VaiuIa. Ie okuptjenih mje1imna.

Ovaj nacionalni spomenil, izgraden 1606. godinc, u maiu 2009_ godi!!e prctrpio je [eSka oSleeenja usljed poSta-

vljanja drenaine cijevi. Za ob- SvecanlJ (J1J18ganje k'amen<! 18meljca

Utenici Glalbene skole Siroki Bri i eg llspjdDO SU Dasru pili na XIV federalnom [aim icen; u uCen ika i studenata koje je ove godine OdIZalJOU TU7.1i, u discij)li~i solo klavir. Medu 215 ueenika osDovnib muzickih ~kol" iz Federacij e B iH, Ci jc je um ij eee i manje lOrvi put ocjeDjivala medllnarodna komj~ija,BoZe Cigic a kalcgorija) osvojio je

l'reCu n "grad ll, ka 0 i Leo!l3{da Salavanla (II Kalegorija) Ie An a Ca var (Ill ka tegor i.ja), dok je Ana Primorac (II kawgorija) za svoju izvedbu 7.ll~ I u zila poh val u s trueD ()g zirija.

Ueese., sirokobrijeilkih

ucenikana mkmicenjLlOmoguCio je opcmski nat\eJ:nik Miro Kral jevic ko j i je i ove godine snos io lIoskove. An. K.

Akcija mladih Odzacana

OC- slilioarll -

ZaSad]~C8mlor8S8i

U OdZaku je !,'Tupa mlaelih pod nadzorom rve LubiDC, predsjednika Drllstva Ijubirelja prirode "Lipa", u gra els kOO1 po rku zass dila smlinjak eempresa. Sadnie" i e d'{llirao sugradanin J asmin Sogorovic, a kako je akcija [ekla, t3kase i omasovlja\'ala radna ekipa_ Nakon sad-

novu ovog bisera osmanske arhi tekture odredena sredstva obezbijedio jeRiiasetIZuBiH, proiekat su pow-tali Ministarsrvo kulrure isportaf'Bil-l.

- Covi ek u zel j i da nesto uradi, a nije strucan i niie gposoban.mozeuciniri veliku srelu,eemu ovd]e svjedoeimo_ Hasan Kjafija Pruscak svojorn rnisliu jos zivi i njegovo djelo i dalje zraci ovim proslOr'um . ismkao je e[ Abdibegovic_

In "eS liei ja Qbno ve dZflIIlijeiznosiot! 200 do 250 hiljada maraka i do o\,l)godisnj~ Ajva tovite ll'ebala b; biu ~ tavljenapodkrov. D_M.

nje naslavili su s Gi1;eenjem parka i odstranjivanjem suhQg i os!eeeno g le len i18_

N akon zavrsc Ita po sla park je za b 1 i Slao pun im s j ajem, Mladi od OpCine LIaZe da se 1I sto skorije vriieme u parku posl3ve kame Zil olpatke i da se san ira de vas lirani spomellik NOB-a. A.O.

tuzlanski kanton

DnB~nl avaz. celvrtlk, 21. apriV~Jv<llli 2011,

,slim biblioleka proglasena zaslit:Cflim spomenikom

TUZLA Mada S8 ulaze u obnovu objekata

_ui .ui_e· redstaUl)a)u

10

lbog urusavanla zgrada kina "Centar" opasna za prolaznike

Iako je T uzla 1J posl jednjih desetak godina, harem kada je li pi tanju stare gradsko iezgro, dozivjela pravi procvat, zgrada bivseg kina "Centar", uz staru kucu Hukica koja je nedavno srusena re staru zgradu biblioteke na tuzlanskom skveru, predstavljaju godinama veliko ruglo,

N ajveci problem od svih gradevina u pra vo ie zgrada kina "Centar", koia zbog nepostojeceg Zakoua 0 restiurC iii ,i su dskog spora ko j i firm a "Tu.,la film" vorli s. Op6n-

aID, zbog urusavania postaje o pasna za prolaznike.

Bez ulaganja

- Problem zgrade kina "Centar" je u Zakcnu 0 resrituciji, koji je 1J posiupku izrade vee godinarna, a n j Ime se definise povrat irnovine starirn vlasnicirna, Treci na 0 ve zgrade prj pa d. porodici J ovaDOV;C koja je deceniiama tu stariovala, a 08- taiak Opcini, To je razlcg zbog koieg se u ovu zgradu ne mofe ulagati - kale Aid Berbi!:, pomocnik sefa SIuzbe za kornunalne poslove Opcine Tuzla.

Cuvena kuca Hukica, kao jedan od simbola Tuzle, koia je zbog trosncsti takoder godi nama hila ruglo

opelna dOblia 100.0001KM

Po osnovu proglasava.aia spornenikom kulrure, za zgradu stare biblioteke Opcina Tuzla dobila ie 100,000 KM, a planirano [e da se taj novae iskorlsii rokom gradnje,

grada, a granicila se sa zgradom kina "Cen tar", cdnedav no je dio hisrorije, Kuca je pro data. i srusena, a kompanija "Tehnograd inz injering" na nienom rnjestu uskoro ce poceti sa gradnjom stambeno-poslovnog obiekta.

Znacajna graaevina

- K1l6l Hukica nije predsravliala probleme kao kino "Cen tar", jer 5 u se zn al i v lasnici -dodaje Berbic,

Zgrada stare biblioteke na sk veru j.oll [e jedan cd ruznih prirniera grada soli.

Svojevrcmeno je bila dam "Vodovodu" za sjediste Iirme, ali je nakun i zrade elabonita usranovlieno da zbog tonjenja i pornjeranja tla nije mogucarekonstrukcija.

- Ova zgrada Ce se rusi ti i nij c problem n jenov Iasnisrvo, Proglasena ie i zasticenim spomenikorn kulture, jeI se radi 0 znacainoi gradevini iz Au siro-ugarskog perioda, Posto je stare s like i ski ce 0 ve zgrade, po kojimcerno mi nakon rusenja graditi novu i istu, Takav sluca] bio ie sa zgradorn "Bare k" - kaze Berbic, A.MUSLIMOVIC

Kantonalno takrnicenie iz fizike

UCestuoua. a 153 ,Cen-lia

U Gradaccu ie u OS ''Dr.

Saf\'et - beg BaS agio:''' 0 dliano kantoJl alo 0 takmicen je iz fizike la uceJlike os novnih skola. UCe8tvovale su 63 osnovne skolesa 153 ucenika II kalegoriji sedrnih i osmihraz-reda.

Plasman oa federalno takmit-enje ostvarilo je pet 1J e'en ika sedrn i h razleda: J 0- sip Vcntic (OS "Slavinovi6"Tuzla\EmirH Muhamedovic (OS «Dr. S"[,,el-bcg BailagiC~ Gradaca~), AImedin Selimovic (OS "Basi gavei " Zi v i n i~"e), N HI ia Diedovic (OS "Sveti Froni"~) i Haris Had,i" iz Dm-

geOS. Gracllllica.

U b,egoriji osmih razreda TK Ce na federalno takmieenj1J predstadiati II uC<'!lika, j '0: A jdin N akiiievic (OS "T eqCak"), Mipa Amaut i Murisa Cekrif(OS"Orahovica" Grai'anica), Selma Nukic(OS "Mir;clna" Graeanica), &lma Babic i HarisSiSic (OS "Me;clap" Tuzla), Amar Ramie iz as "BrCanska Malta" Tuzla, Suad Halilovic (OS"Puracie" L1Jkavae), Emina Modrie (OS "Banovici"), Ainur Jukan (OS "Dr $afv. et-beg Basagie' GradacacJ.i Belma Omerbegovic (OS "Kalesija"). Di_D.

Vatrogascima u Srebreniku

A,_ ml SUmb:-:{:

donlrao 0·· rB'mU

- -- - - ,- -

U donaci] 17 sllemova i opasaca

Dobrovoljni vauogasac iz Srebren ika Aimir Sumbic, ko]i vece desetak godina zivi i radi u Austriji, urucio ie Raihu Dz.fcrovicu, predsjedniku Vatrogasnog drusrva Srebrenik, donaciju koja se sastoji od 17 sljemova 1 isto toliko sp eci j alni h va trogas nih opasaca.

Nabavna ciiena doniraneoprerne jeS, 1 00 maraka, a ovo IJ ije prvi put da Sumbic pornaze vatrogasce iz svog rcdnog grada, Priie dviie godine iz Aus-

Lri i e j e dop remi 0 speci j alne rnlaznice i medumijesalicevairogasnepjene, a prosle godine donirao je purnpu za vodu, tri garnilure' disajnih aparata i oprernu za aasilno orvaranie vrata 1J slucaju pozara,

Uz profesionalnu vatrogasnu [edinicu koja im a 14 va irogasaca, u ckviru Vatrogasriog dru~ tva Srebren ik dieluie i dobrovolina vatrogasna iedinica u Cijem SU sastavu trenurno B dobrovoIica, O.M_

Gimnazijalciiz Direna u Gradaccu

Oruzenle za naslauaM SaradlnJe gradOUa

Srednjoskolci nakon prijema u Opcil1i Gradacac

Ucenici Gymnasium am Wirteltor iz partnerskog njemackog' grada Direna (Duren), zaiedno 5-" vrsnjacirna iz gradacaCke Gimnazije "Mustafa Novalic" prisustvovali su prijernu u zgradi OpcineGradatae. DomaCin ovog susreta, n30einik Fadil Imsirovic, isUlkao je da se v is egodiilnje parmerslvo izmedu Gradacca i Direnaogleda na poljirnakulrure, obrawvania" a ne sarno

n a saradn i i organa u pra ve,

N acelnik Irnsirovi c izrazio ie nadu da ce girnnazijalci, njihova pozna nstva i druzenje hi ti aarant nastavka sarnd~ j e p~tners k ih gradU\F,lJ' koja ce se prenijeu i na mlade generaci j e, G iffill azijaIci iz Dirella tokom per-od· n e\'ne posj em u poznali su se 5a kulturuim, histmiiskim, tlIristiCkim i dr1Jglln ZnameniIOS[imaGradaccH. Di.D,

Posjeta djece iz obdanista Lukavac

upoznall se S blblloleHom

Maliilani iz lukal'ackog obda.ll 1St. hili su gosti J avne bibLioteke Lukavac. U prostorijama Citaonice died ie proosrav ljeno n~koliko knjiga za naimlade. Osohlje ie djeci obiasniJo kako funkcioniSe bibi!ioleka [e su ih pozvali d a pon ovo do du sa roditeljima i uClane se, jer je 1J ovoj ustanovi za djecu predskolskog 1J7.raSla upis bes-

plamn. M_Ka. Dieca Ii hib/io/fJ-Ci

Sudenje za trostruko ubistvo

TUZilaC zaul'iio S 'iznoseniem doMaza

Na jucerasnjem suckniu Mehdi Muhovitu, optuzen om za ub is [110 tri osobe iz Srbije, kantonalna mzi reljica Suada Salkic je ulaganjem materijalnih do kaza zavrsila s 1;m08- enjern dokaza tuzilastva,

Sudenjese nastavlia 23. m aj a ove godin e, kada ce se odbrana, koju zastupaiu advokari Selman Zijadic i Tarik Cingic, iziasniti hoce li imati dokaznih prije-

cUoga.

Muhovit ie opruzen da ie u Dobrinjskojulici 64 na Ilidzi, gdje je stanovao kao podstanar.hicima iz pistolja ubio Slobodana Vitezovica (59) i Vidosava Dikovita (51) iz Uzica, te ZoriC\I Mandie (47) 1z Sevojna Njih troie dopu rovalo je u Sarajevo da bi s Muhovicem razgovaral ion erasciseenim poslovnirn odnosima. B.C.

Mllhovit II Slidflici Kafltonalflog suda Sarajevo

Opllackana kuca u Trebinju

U,lasnilla, OBlelio za 0110 90.000HM

Pripadnici Policiiske s ranice Trebiaje dostavili su Okrufnorn luzilas\\'u U Trebinju izvjestaj proriv V. A. (36) "bog surnn je da je pocinio dvije krade.

Surnnia se da [e on u dva navrata U trebinjskorn naS» tepen zastiteselju Mostaci provalio u kucu D. S. i tom prilikorn ukrao veci iznos novca, televizor, sistem za vo d u centraln og gri j an ja, elektricnu masinu za mljevenje mesa, mobilni relefon,

moped, menu rnasinu za rnljevenjegrozda,

Izkuce ieodnio i rnikrotalasnu pecnicu, rnotornu pilu, dvi i e brusilice, d va aparata za pranje vozila, usisivac, ves-masinu, videokameru, videorekorder, DVD pleier, klima-uredaj, portabl televizor, ugradbeni sporer i na tai naein ostetio V lam ika za oko 90.000KM. Takoder.posroie osnovi surnnje da ie iz kuce ]. S, ukrao televizor i osteric vlasnika za oko 500 KM

Razbojnistvo u Gracanici

Upali u SIan i odnUBII 7.700 aura

U suum u GrabUJici dviie nepoznate musk" 050be izvrSile 5U razbojnistvo nad A.R (65) i njellimsedmogodisniimsinom.

Razbojnici, koji su imal i fantomke na glavi, provalili su u 5 tan, nakon 6ega su, prije leei pii\LOliem, mel; oko

7.700 eura Ie pobjegli. 0 1'10- gadaiu je obavij~len kaIllOnalni tuZilac, a uvidaj su obaviii slufbellici polici je OKP-a PU iPS Gcatanica, koj i rade na rasvjed javan ju i dokumenliraniu navedcnog dogadaja i pronaLasku i7.vclilaca

U lIuci sllriu80 municilu

16

ISTRAGA Poznat iznos ukraden iz Kornerciialne banke

Opljackani novae bio osiguran • saslusane desetne osoba, nema osumnjicenih

Ban j alu cka poli ci j a SMlusala ie jucer na deseiine osoba u vezi S pljackorn Komercijalne banke koja se doga di 1 a dan ran i je u centru Banje Luke, kada su tri mask i rana razbo j nika, s fantomkama na glavi, kako je ju""r saopceno iz banke, odnijela J .033.000 KM, ali j08 nerna osurnnjicenih pocinilaca ovcg kriv icnogdiela.

Obecana pomoc

Sav ukradeni novae pokri veri je osiguran j em ko cl odgovarajuce kuce i u punom iznosu bit ce nadok-

n aden K omerci j alno i banci Bania Luka. Iz ove banke saopcerio je da ce pruziti maksimalnu porno'; organirna gonjerija kako bi hili 0[hi ven i pI jac kas i ave b anke,

- Policiia provodi intenzivnu isrragu 0 ovorn dogadaiu re radi na iden tifikaeii; i pronalsku poci nilaca. U cilju dalinje isirage ne rnozemo iznositi vise detalja - kazala ie portparol em Banja Luka Gospa Arsenovic,

Dna je dcdala da nije cdobren ni zahtiev za obiavljivan]e videoispisa 0 plja,Cki banke, a koje SU snirnile

,toji kako 511 njib dvojidi :?adriall i u prostori iama za zaeldavanje Pulicijske upra"e I radikrimimllistiCkeobrade.

Na VQ7,ilu jepriCinjena malerijaina s[ern. Pow 8U lol~aliwvali pripadnki Profesionalne vatrogasne brig-ade Zenica, 3. uvi daj je izvrnen od s tl"alle slumenika Policiiske upea ve I i mspcktom za protivpownu zaslim MUP·a Zenieko·dobojskogkanlOna, A.Dt.

njihove nadzorne karnere, kao ida zbog istrage ne mole iznositi detalje 0 vjestacenju kornbija koji je naden zapaljen nedugo nakon pliaeke.

Sve se odigralo u sarno dviie minute, a ncdugo nakon pliacke u banialuckom naselju Pobrde naden je zapaljen kombi koii [e u noci s petka na suborn ukraden u Banjo] Luci,a za koii se sumnja daje koristeri u pljacki.

Pliackasirna se izgubio s vaki trag, a pol ici i a, os im rada na njihovorn pronalasku, provodi i intenzivnu istragu 0 okolnosrima pod kojima se desila pljacka, mogucnosti saucesnisrva 5 nekim iz banke, kao i stcpenu zasLi te koi i je banks imala u trenutk II pl j acke, B. S.

Stepan zastite

Milionska pljacka dogodila se peek j ucer oko 7.4 5 sari u strogorn centru Banje Luke, kada su razboin ici upali u bank u, razoruzali radnike zastitarske agencije ~wolr') uzeli im slufbene pistolje ; OS iavili ih cia Ide na podu, a zarim i z trezora b anke u pu lnirn torbamaiznijeli UOV"c.

Uspiesna akcija zenicke pol.icije

UhUaCeni PirOmani HOIi su zapaun**PUnIO"

Pripadnici Policijske uprave .Zenica. uhapsili su dv iie o~obe koje Se ~"l.Imnjice da SU prekjute ujlllro u zenickom na~elj u Crk vice kod bro ja 45 zHpalili au IOmobil "fim punto" (;48- A - 587) vla:m is \\'0 Marina O. izZenicc"

U ulici Cr kvice uhvacen ie Jasmin N., a U utici B ilm isee Benjamin K,obaizZenice. U iuoc.rrnaciii Odsjeka za odno- 8e sa javnosCn MUP·a ZDK

... Prili1<.om prerr<:sa JX)rudicr.e k llce kod OdzIDm koi U kuri~Ii 3 3-godiSn j i MID S. poJidj a jc pronasla 224 komada razli1';ile vrste lIlunicije za vojPo' P30fll71mje" odredeni broj detoni,ajucih kapisli za mine i okvir za au LOrna csko naoruianje, saopeeDo je izPU 9dZak, Svamunicija i vojna.oprema.su izu·

zeli,aprulivAmeS.pOdn~enieiZ"je:ltaj. TaB.. MUP Kantona Sarajevo

URrali 300 liIa~a raRije RazbojniM DriZB _ u _mice i _UIlCe

Iz porodicne kuce R. c. u III jestu Repci kod Pa1a ukradeno ie 300 litara rnkije, malokali b arska puska, 100 k ilograma bakarnih cijevi, brusiliea, busilica, motorna pila i veta koliCin3 "Iota, saopceno

je iz Centnl javnc bezbJedno>Ii Is toep 0 Sa"" i evo.

N epozllaLi PQi;i.nioci ,u u nod S<l 18. na 19. aprilna.silnO ot vorili ulazna vralai usli U kuc~. Policija traga za kradijivc;ma ..

Sarajevski policajci pekju6,r sn uhapsili D. I. (21) iz Sarajeva, naSEanjen na SokoCl.I, iee j e poCin.i 0 vilie razbo jnistava, Tokom saslusanja u policiji osumnjiceni je U POIpunOSti pri.znao da ie un iz-

vrlilac Iih razboin iSla va.

Policija ga tereti da je 6. marta ove godine upao u sporlSku kiadionicu "Bet live" u ulici Dobrinjske bolnice,a 11 dana kasniieopliaCkao je radnicu prQela''IIice "Be,t"

u ulic.i Esada PasaliCa.

Razbojuik ie,ohrabreuprethodnim Llspje:lnim razbojniSlvim'l, lIastavio s pohodom 29. mana, kada je Oleo pazar radnici u prodavnici "Mursa." na Trgu Z1amih ljilj>rnll. Slje-

deCa zrtva pljacke llSroo bijda dana bila je radnica u prodavnid "Fabulas" u ulici Hamdije Kapidz;ea. O.svemu ie ohavijeSlen k>rn LOmilui mZilac, a razboinik jezadrZan u MUP-u KaplOlla S=ievo.

17

erna hronika

One~ni JVJ2. cetv.rtak, 21. april/tr<lvanl 2011_

Arnel Kurtaj tvrd.i

nemamU8ZeS DUCnJaUom, na DO:brinJi

SUDAR Na cesti Trebinje - Blleca

me trole tBie pour--

o . fete

Naso j reda kci iii ucer se cbratio Arnel Kurtaj i negirao da jc ucesrvovao u pucnjavi koja se dogodila p rosie n ed j elj e na Dobrin ji u Saraievu, au koioi jeu oba koljena ranjena Leila VIadovic, koja je b i la u dru stvu S Elvedinorn Zemanicern.

- Te nod sam bio u Zenici i nernam veze 5 tom pucnjavom. ZeIIH:lDIG se, kako sam CUO, susreo s niernu poznatom grupom, S kojojm ie u konfliktu, te je doslo do pucnjave. Mene ie policija zvala da dam iskaz. Pozna! rni ie mornak koii ie pucao u pravcu Zernanica i eim se on preda policiji,

Svi smiesteni u trebinisku bomieu i nisu zlvotno ugrozeni

U seobracajnn] nesreci kojase prekiucer poslije podne dcgodila na putu Trebinie - Bllece, u miestu Jasen, leZe su povrijedene tri osobe, medu kojima i [edno dijete, dok su tri osobe, od kcjih su dviie maloljctne, zadobile lakse poncede,

U Centru iavne bezbjednosti Trebinje po rvrdeno le da .1HI ude-

SU UCel;(vovala tri v07i13, automobil "[md", kojim ie upravljao Bojan Rides;'; iz Trebinia, "golf l", koji ie vozio Zdravko Burulija, taKader iz Trebinia, iauromobll "[etta", za cijim jeupravljacern hio Jeito Trimasevic iz Bilece, Troie tde povriiedenihsmiesteno ie u [reb in js k u boln icu i VHn S U ZI votne opasnosri. P,M.

o _bilen ._ r]edlOg za DSanl-e Senada HObiiCa -Z D ~Iuora

Razbojnistvo u Modric.i

S leluom uleliO u Kozmel.CMi salon

Maskirani muskarac s drvenom lervorn u ruci uletic ie u kozrneticki salon "Sofiia" u ModriCi i od radnica zatrazio da mu predaju novcanike.Iedna od radn ica m u je dala

novcanik, u kojern su se.osirn novca, nalazili dokumenri i bankovne kartice. Nakon sto je S pulta uzeo dva mobitela, vlasn is tva radn ica salona, razbojnik jepobjegao,

Saslusaujem jednog svjedoka jucer je u Opcinskorn sudu u Sarajevu nastavljeno sudenje Senadu Kobilicu, Klausu Mckic\l, Nedimu Cehaji i M_i!?i Haticu, optuzenima za iznudivarije 5.000 KM od Rajka Bogdanovica, $U v las n ika agen ci i e [I AI [ ZOne".

Osirn iznude, Hatic le opruzen j za prcrivpravno liilavanie slobode Rajka Bogdanovica n. ianuara eve gcdine, kada ga ie natjerao da ispred kluba "Sluga" ude u dzip "cherokee". 0 odvoderiju Bogdanovica jucer je sviedocio policajac Nedud Buzo koji ie te 1I0ci osiguravao objeki Federalnng MUP,a_

Odgovarajuli na pitanja rnzi 0 ca, odb taD e i smklD je Amde Skrobo, Buz,o je POIndio da je Ie noel vidio spo-

menuti diip, re da ie jedna osoba sjela na zadnje sjedis te. Kada i e dii p 0 usao na parking ~Bos taksija", Raikov brat Branko Bcgdanovic je ad Ellie zatrazio da zapise oznake dzipa, ,10 ie ovaj i u radio. B ogdano v ie policajcu nije priiavio krivicno dido, a i on nije s tekao dojam da se hilo ita desavalo. Policaiac je naknadno saznao da je Bogdanovic slueaj priiavio FM UP-u.

Sutkinia Aroda Skrobo jucer je odbila prijedlog advckara Rusrnira Karkina za uk i dan ie prj lVO ra Sen adu Kobilicu, Jer nisu predocene nave cinjeni ce ko]e bi ukazale na opravdanosi ukidania eve mjere, Rjesenjern Kan w!!alnog suda u Sarajevu od 18. aprila odbiiene ,U zalbe branioca Kobilica i Halica na rjdienje 0 prid,,-

Tuca u Banjoj Luci

mladen paUe DadeD Da ulie,. bez sUlieSli

Mladen Paiic (2.3) zadobio je teske uelesne povrede u mti koja se dogcdila prcksince oko 23.10 sati ispred kafica u naselju Srarcevica u Banjo] Luci, a banialucka policija ga je prunasla na ulici u besviesnom sranju,

Kako ie [ucer potvrdeno iz banjalucke policije., sukab ie izhio i 7medu Paiica i BoriSa Sejdica (14), s jedne sCrane, i Gorana -DajiCa (38), s druge. Nakon verbalnog i fizickog sukoba dvojica mla-

dica su uzeli kamenjei udarali Daji,," po glavi, poslije cega je ova] uzvratio istom rnjerorn pa je Pajic pao na zernlju i OSllIO da lez; bez SVIiesti,

- Njernu ie ukazana ljekarska porno': u banialuckoi Hitnoj pomoci, nakon cega je zadrzan na lijecenju. U [Ok" ie utvrdivanie pojedinat!!e odgovornosri i podnosen ie i zv jci taja p fO li v ucesui k. . saopeena je ;7. CJB Banja Luka. B. S.

zen ju pr i ,vora.

Nastavak sudenja zalmzan ie za 13" maj ove godine, kada c-e bili saslui!ano sesl

preQstalih sVjedoka Tuzilaiirva, medu Kojima je i Branko Bogd an ov; c"

B.G.

Bihac nozem DIDaO neU)enCanU SUDrUgU

Troika optuzena za krijumcarenje osoba

Od_gOuOmi za smrl mne S pOdrucia H080UB

Ubio se hicem u glauu

... Rajko Teji,; (76) iz Lam[)vite kod. Prijedora ubiu !Ie preki~ter oko 17.25 sati pucnjem " glavu iz voi!!itke pu~ke "M-48"_ Uvidai' su obavili policija i Ijekar mnvozorn ik, a aba\' ijcl teD je dezurni tuzilac pr ije dorske kancelarijeOhu7..1log lu7il.>}stvaBaniaLl1.ka.

Tuzilac Pasebnogodiela Z;) org,sn Lzirani kriminal) privredni luiminal i korupci juT u 7:i la~ tva B iH pod igao je opLUZnieu prot;" ZOnlna Dereta (27), Sejada Susita (31)i ArmineDeret(24),koii :;e !erete za krivicno dielo orga olzirani krirninal u vezi s kr 1 jum CareD je osob ~.

U optuznici se navodi aa

su optuZen; .22_ ianu.ara ave god.ioe na podruciu Bihaca pokusali nezalwnilo prevesti pfeko dr2:avne gran ice BiH u Hrnlsku Iri osobe albanske nacionalnosti s podrucja Kosova za dnguvore!li iZ!loS od 600 cura, SIO je za posljedicu ;malo smr;,avaDje i smn jedne zen,ke osobe. Niello clvogodisn ie diie-

Ie, kaje je pored njc proD aden 0 u tei ko m zdra Vo tvenomstaniu, sarno pukom srecom je spasena i zbrinu- 10.

Za kriviC!lO djelo kriiumcarenja osoba prilikom kojeg naslUpi smn krii u m careoe aso he, p redvidena je kazna zarVUIa od naimanie pet godina_

Policajcirna u Bihacu obmlila ,e 27 -godi1njakinja i prijavila da ju j~ fizieki napao 41-godisnjal, iz naseJja Breko";ca s kojim f.ivi u Van· braenoj zajednici. Ona je i1' iavila da iu je priiavlieni naPHO; !!ozem ioj od5jekao dio kose.

PrOuaUiuali u Uihendice

~ Saraievskipolicajci preki"cersu.uhapsiii K S. (15) i S. A" (24) iz Hadl,ica zhogslIrnnje da su poCin.ili vi~e teilkih krada iz vikendica tI Hadziclma. 0 sv'emu je obavijeil[en kamonalni tuiilac, a kradljivci su zaddani u MUP-u KanwnaSarajevo.

18 <"'''"''' _""."" Dn8vni avaz

oglasi

OGLASZA DODELU UGOVORA 0 JAVNOJ NAB.Avel

0«1,1 ~CIiIIIl,," ""_"~"

~1..:':"":'?"l'':;·':~'I'''' __ Db _ ......... " _.111 ..... ··_' IAll.o:l'

........... -.......- ~--

lUloeo...-.__ - _, ..... _

.. g~~~...:;:;;;:.==_O<I'~'-_._, ,,~c,ooo __

ClEO. I'IlE_"_O""'VNO.I'_~'

LlI .1"""'I ...

0b00<I ............ ,! ... ·-,.-,_ .. -1----~ UI-"'l"""'"_-

""","-~-...-",.l>

&uQo_~- .. _"""".~ __ _. .... 'otou,.__~.~

__ _ ........... , ...... __ ... - .ou ...... l-....

...." '* ~. ....".~

u._, ............ '--""--.po_.,", ..... "'JP .... _1..oo.r

.l~_.o _

""'._1 .......

"'10. to_._- 100

'l1~i'IG ...... ~

... I~",gplllI.r .. ~I.jIII._ ,...,...~

~1I ... lilr.tn Mk ..... l.l~I& ........ 'f~iIIIIMI*"liIII~.~ MIlt ..

I_t;ot""__"

LTj __ ,_.-. .. __ ,." ..... _.r:C!>"

_.. -.. __ moo:ro~

1:10

P::!'\a.t"111111::'~SUI~ .. --

~ ......... ~~

.., __ &PJ

...

e ,I'O$I'UI' .....

.')I'ro .. ~OOO- __

.-lI_,, __ ojHooj_ ....... __ ...

• ~~I .. __ •• Jonq .. -,.'" .. "".- .. -

lDMi ... u ~

"'" 00;

...

. '-""",""",,".~- -"""""""' ..... ._...._ .. _ ....... 1ILIJa.. .. ' .. _,_'" _ ...

IlE:ON._VNL~~lTE~ t!'tII!I!.OCUE. 1'l;'I~I........., ........

W. 'iG.> ....... _i:Iol'lr"

N 1.:l]iG>,._, .. ~_.._q"._... Do,,,,,,, , "IJJ"_~~

.. '~I'~,_-- __ "of9o~_"""""l!ooi'~_.I ....... ....._ .,_.~~i'io

.. .IIKn ....... _ ".........-~._

IYI'JO~OCo>ot' , .. _,,_."" ............ __

~~ .. ~~ ".Q;.jI _.tad. ~~:~ ~~~~I.:...bi.:.,. ... ~(Ir~*-

~p~, ~r..a.

._..,. .. - ......... ~,.,.._<I<I-...,...pw ._.a..,._,..._. _""~'"i"'.

_.--.""""" ........... , __ 0.; .. ~~,._""",. ........ _

=U'~~r.~W"!-!LI'III¥Labphl.n.iIl:it.~ ~~L&t.'YI.cJb .. ~IoL~

._ .. Il0<l<......,.-'' ..... _.,_ .. _- '~

~~~.. D~· ~ l:'~~liQj~:!:f"~~"'~~. ~"I:I

......... --

- ~" .. -..- ... ..,-. ... -- _.-..- .. .__.

.-.." ... ~p'~rorw.,1"i'1Mo- ~ ...

... 2 .. "' -.~_--"., __

• .......,.ICI~~

CftaI!;:ft'.a.r--="M~a. ~ ~ 1:!I~litIItJlltOID.., ~fCtiW"II'III.~~,1!

..... -

"l.1jO_· , .......... _

, __ o.w..",._.-. ...... ,-..<>0_ .... "

_0__ ,, ,,__ ~.~,,__ .....

"_ ..... _ "' __ "'_"Do'~_AO"_J _

.....,u~ __ _.._.-...,, __ .... ""....,...._ ... .- _

~I ... ~~~.....,.ca.':~IGtMiII~_~~~eih"'Cl-....o. .1!D ...... n~~

.~u ... ifir '- I~I.II ~od~~ ~.~,

"".'''~~.Y!P'I~.

- ~· .. __ , .. -koV'~_,-koV __ i:Io "H~f .. ....;.. __ -_-.

..... _............ . ~.I"-- ....... - -p .. - ...

.... ' ~ ~_.-.o!joI!.I,. __ ," 0;...,... .. 1_

I_.. .. IIO"'._""*"""'I .

""",,"0,,,_1 __ - - ... ,..... ol .. __ .... __ ,

jliIItwiiM I"Iii ._. lilt ... ;r"" 1.1 " .. ~ lkO ... QII!IIlb::ItI~ ~~ ' ... ~ 1UiN' WI' ~ lqPae III ..-_

- .... ", .... _ .. _...,... _ ~ .. - -- .. '..._ "' ...

.. latYonill_...,. __ .. , _ _ .. __

... ~-..,~I~ .. ...,... __ "'~. .~Q~~t't~~,.' a _ _.~.1II11iIII

... _"IoJjoPj"~ ....... l .. "' .. : , ..........

IOn ,..."'.........,.,. .. -..,., '" " Do

"'.Hl_. ~

N~'I'

Df_O"~_,"'Mi_

V'I_.~ ......... lJlo_..,,_ .. d<o.._ r-.. .. ~ .. ~.dfi1.6~ ,.b)O..t!G~ ..

,.."" ~ - ... -...~ ...

.. ~ ~_ 1)11 ~.._ -0....... , ...... , .... ...,....-

~ ..... ~11111J

-~ V ,,,II)o"II'''t'I;I~.r

V~ 1~~dr.ii_Cbda'l'llll~ lit OUOII "'t,co .. d

~, __ ID_'

V' _

~ ~ iii ~I ~ 1olO~"""'I'~ ~ :zt.JJ,.~n .... ..,

"''''''''''' ....... '''''''10'· .1, _ Ji' _Il......,.~ ..... w. __

r~=-_ ..... ,,..;Iopo .., ....... _ ................. .-.IO!II.I_ IW ...

1'-'I_ , __ "_.........~I_:Ii'·_I'_~ ... .» U _

- 0Q0 ~-

C>fIJoo .. u, ......

EUROCOMPAN'(99 d!.o.o. ljubuskJ

OPlS RADNOC '/.l£5T'"

V..a.I~ ~l.:e, [,no, '" .. 1ndJ1 n/" JU Ie _f 1_1~1'l

POI;" I ~010'., Uj)nO r;""nq,'" ~rf& c:rg<>n4ot~ 11lb6>"¢ roO.na

"""'u <'1CIn:lr"''' I ...,ta .,..~ ... """",1rcn!1Oda1 ... ,

,,,,,,,. "" I C)m ..... ~' rna .. _" poQ...:ln......., I """mo I 00b0'1joOmo ",~I "n<>po'C><$._,"-'<:lj,. I>g ~.Of'jo

, o:r.l>O~no """ -19Od~ ~O~"''''''''' U""""'Ov!.I,Q ,·....,.._',i>l~1 liafJ_1 cdlrjio;~ ",.joII!'''IOf.", ..

.~"t P'C"......u I pr'P'""",'lp~ ",""'o!"M '" ~ .. """roe E><Hlo»_

pr ..... '" PG" bl'r· 'cr.",' "'u' ..... ,~ I'<> ",n;,,: r .... _'<>''C)Wna ,,,,,I~""'" oort~Jf'na..

..... J<»~ PQI.·~,la111 le<moc4<>mo

OY ..... , '<I' '""'~ .""<>ne ... 'tIna~.~ r:t<>i<*<>In

I ""I, ~ II """""" I",,,",, ...... or_ro

OI.9U'QI ~,,,,,,,,,, ,.Iodu ,PI ,01._"" 1. __ ' ",0<Iu I _"Q~ ,,,.

DO~ ~bt>u Ir-jal.<>]roe Q. ,,,,,,,,,, .,. .... " <1IkI"roim 11DIt",....,.. """'toma.

pr<l1,rl =,"""u ,~""" V"lD"oJ "T_",*~" q .. ",~I' """"""""'I" ~n

....... nLi~",,11t

~I'~"O op!l!!mCI 'ISS

~l""I"" ul~""""QcM."rr..--c:t<n>a ~ " .. ~

PO>1l<r'~ '~1""9 nfI;p ,.o.

~_In:.~lorll""'~' 11 ...

~, <Io~ ... ", 11.'1,~I_.. "1;0

~~~-GI'\~n::U::Mlf'JIC1~ :IlDk,.I.

I CV 2'~_

J. Och., o~m ........ "'"

.. P,ot>On)' ",. ~ ~w

00 \>me ~ IOC'jU OO~ I O~, I "" ClKttiU k>lOCon\lXl"" 9'9 d ,0.0 L II.>

f\l1 t!<l h'...-dl.>gt:!r "'"

88320 ltuk)u

fll'i 039' 15019 100: lao; B~'1 1a..

~~ ~,_...tryW com

,onjo

l'>oe~1 '. xeplleID.~H.

I>P'lKO ;n~CTPj.! lit 'sOcHe'iI XEPUerOBI!:tI:E

~n~1I

Bot..> II • 20 II Q<Go"IO

_., tIontw. " J I' ~~,,, p.r>Oj ....... , .. 8 ~ ~n tu ~M I s"n..m 11'MI'> Il>tluI DoUI'1II a I::wQj 2&(161, O<il '" ~,,,, DrII Ur"'. :Ell 1JIlf ...... ¥ jWI'''''''' ....... , ........ lIlo!loo a~.,." ,8,11 a tilll.,n...·."". fOi''''''@ U" Ina __ I~ "11"" .... a .... Po,¥" pooJoYnllt jK1)O.1""" U P'__ ........ tcon. QrtJco CMlJdor,.. fUI boOj 22 •

fX1I)6IUIl1 od IDA 20~' ~,twIi!> •• ,2- 3 ~. • $ Pr ... ln,1oJI o pO!.Iupjlu ~'1l<IO r~"ll"'"I" ,"""""'..,. IW :DO",',*",1Wl lIIOI 'O'.() l' '.Q0601!l'01 od 25 3 2IlOl goc. .... I p_." ,~o ~I"" 1 ~ P'rlov-nlu!, 0 pc5I'4Ik~, ~, ..... P'1I~, I"......,.,.,. Ilrthl DIW-.u 'S't'!. Dr<!Jj 01 '-V2-o,~r od Ie 6 20QIj ~. Urttcllll~""" lavnom '""'"''''',., 8ItIw ~ IlIIW1 0 tI I"" "I '"

JAVNI: KONK'URS

RJo!M .tAKwtJt~"-l'" UGOYOIUo o KORI$TENJtI 'P·OSL'OIlNIH PROSTORA U f'Ost.OVNO!MII'IKU'EIJITORU' BRCI<O OISll'!:lK1'A II

2

Br~ Cow... II'" lked 1>1 UP'I~atIJ'I ,_ "" __ Sf 0 D'illl'<lol BIH objo~j ...... ;n ... kan """ ""'I .... ~~w ..... "U!O"O''' 0 kanl,*"", POoklYnol1 JI'1'O-l"P~ "'~ ,Botko 01111' 1111),11

'ptldlTHlt IiI""OII :orl'1ni W ~ Pf_ oznll6ln tIiI'~ 5, wntol"'tl 131 rn', -,...,,1 .,...,..101 .......,..., 'brQjll<'n 6 ~~ 91 m'

~I ,ok "",~~ponudD,. 9' ~ 201 1 ~,., 15,00 ... "

Or-Ifa ...... ,~"", oadl!! te .. '1 !o2011 G,Od' .... ~ 12.00 M~', "~rJCI'~. Brtl<o 0..111 W B.H: ~ boT 5e

'-!.II 11,a~k~'D.H~.ljUI NI .. I>POtUi"..,.,....6JoIo Ddl.nkQ

e,H tJlQ. ... ~ ~~m •• p!!p~YPJ!ll'~r ~ • 1 ~ I lID

0II1uno! plOO II zarlCll 'AilIe D. 0 0. I~ BIH • ~ '" ~_I

on ....., meg" M' _ "", teldn C4~632:

J

OIR'E'aQR

n IB..ot "p;lIrl,IJ-oII!1L.

19

erna hronika

Dne"n; avaz, t~tvriak, 21-_ ap" l/lrnvJnl 201 1.

Prijavljeno u Bihacu

:"85IaO Fahrudln CaUS8UIC

INCIDENT Donji Garevci kod Prijedora

Vet sedarnnaest dana nerna informacija 0 penzioneru Fahrudinu Causevicu (71) iz Bihaca. Causev ic je ii v io u nasel ju Ozimice na lijevoj obali Une, a posliednji put viden ie 4. april" na Gradskoj pijaci U Prekounju, Kupio ie voce i rodaku na piiaci kazao da ide na ru eak.

Causevit niie bio bolestan niti ie irnao porodicnih problema, pa je njegov nestanak iznenadio rodbinu i komsije, Nestanak je prijavljen MUP-u USK, ali i pored 109>l poredica moli gradane da svaku korisnu inform-

Cause vic: Oli~aG 4. apriJa aciju 0 njernu jave na telefon 112 iii 0371224-224. M.n

GJB lstocno Sarajevo

UhaDSenDllaCMaS SDortsMlh MladIOn'-Ca

priznao je da ie 9. fe bruara u sportsk o] kladion ici "Bet live" 00. radnice ukrao 750 KM., te da je 20, Iebruara u kladionici "Bet live" od radnice oteo 470 KM i mobilni telefon.L D. p riznao je i da le 31_ mana u kladionici ~Williams" od radnice oteo 175 KM; mobilni telefon, Sva tri razbojnistva izvrsenasu na isti n acin, prjjeLeCi ;;rafcig~rom.

Nakon saslusanja I. D_ predai je pripadnicima MUP-a Kanrona S araj eve jet je u [vrdeno cia [e i!IS [Om podrucju pocinio vise razbojnista va.

Radnici kriminalisticke policije Centra. iavne bezbiednosti Istocno Sarajevo unapsili su prekjucer L D_ zbog sumnjeda je II prerhod- 110m periodu pocinlo vise razbo j n i ~ tva,

Radeci na rasvjetljavaniu krivicnih diela koja su se 0.0- godila na po drucju opcina Istocno Novo Sarajevo i Is!Oi'na Ilidza, polica jci s u dosli do saznanja da se L D_, koji je nasianjen na Sokocu, mok dovesri u vezu s izvrsenjem ovih krivicnih djela.

Tokorn saslusanja 1. D.

Radivoje Dlrnlc (75) pijan pucao lz poluautomatske puske i, navodno, pokaZivao djevojcici spoln' organ. Zbog nastranih sklonosti bio i pretscen

U policiji u Prijedoru ju;;er [e saslusan Radivoje Dirnic (75), mjesianin Donjih Garevaca ked Prijedora, kcj i se tereu cia je dan ranije oko 19.30 sati u spornenutorn mjestu pijan, sa 1,56 pro mila alkohola Ll krvi, pucao iz poluauromatske puske kalibra 7,62 mm, a po tom 13-godisnj.oj dievoicici pokazi vao spolni organ,

istva u Sanskorn Mostu, Z1V; sasuprugcm S toiom.

Kako saznajerno, Dimic ie miestanima Donjih Garevaca i susjednih Orlovaca poznat kao stari perverznjak na Cijoi su mel; uglavnorn rnaloljetne djevojcice. Tokern prosle godiue, prerna prici micsrana, Dirnic ie zbog takvog ponasania bio i prerucen.

- Bio je sat modar. PrerukJi su ga moruci iz Orlovaca zbog toga SIO jc pred trgovinom sacek ivao djevojcice. Nekimacdnjih pokazivao je i spolni organ. ZlItO su se momd ukupili i prelLlkli gao lzgleda da nije pomogl0, jee je i dalje n~Sta vio po stamm,

da piie j cia nam zlostavlia djecu - kazala nom ie jucer u telefonskom razgovoru jedna od miestanki Doniih Garevaca,

koji iaace zive cd polioprivrede i penzije, kucu u Doniirn Garevcirna je, saznajemo od mjestana, kupio sin koji trenutno zivi i radi u Sloveniii.

Di mic [e not, kako saznajerno u policiii, proveo u pritvoru u SIB Prijedor, gdje se j trijeznio. Nakon iucerasnjeg saslusanja D irniccebiti predat u nadleznosr Tuzilastva - kancelariia u Priiedoru, zbog krivicncg djela izazivanie epee opasnosti, U TuziJ3~t'''' su jueer kazali da jos nema dokaza da je starac pocinio spolno nasilje nad djeletom,o cemu su jLlcer informacije "procurile» iz polieije. M.ZGONJANIN

KUDU kupio sin

Od sagovornice saznaiemo da je SLaIaC bio ,,"dk spreman da plau seksualne usluge, pa je tako [ednoj mlado] prodavacici, uz njeno i gnusanje okupljenih, prosle godine u mjesnoj prodavnici ponudio 50 maraka za sets. Na prirnjedbe nkupljenih s tari j ih ze.n~ da ni je norm aIan i da se treba lijeciti, Dimit jc tada reagirao recenicom ~!5ta VL) babe} hocete!).

Raciivoiu i Swji Dimi':;,

Oduzeta puska

Polici ia je od perverznog stares oduzela pusku i 161 metak, koji su pronadeni prilikorn pretresa njegove porodicne kuce u Donjim Garevcima, u Kojima stara_c od 1995, godine, nakQn izbjegl-

Industrijski pagan Haljinici u Kaknju

Unistili duarans ~urmaura Zbug. rade ballrenih naUUja

Necialeko od indusrrij,kog kruga pogona Hal j i!l i 6i u Kakoju preksinDc je izvrsen3 krada ~ veliki m ~ teeeniima na ru dni Ckoj trafos tanid Seoce. Nepozna!eosobe ,u potpuno unlit;le dva transformatora, iz lwjih su iz"adiu ~av bakar,a procje!ljujese ok0250 kilograma.

o ovom slueaju obavijeheni SU policajci koji su obavili uvirlaj. Saznajemo da SU, os; m trans(orma!O,3, lopovi oSletili elva prekidaca 6 kV i jedno razvudiilte 0,4 kV. Ovi uredaji najvierovalniie su bili meta lopov~ zbog zeljeza koje ,e mQze prodari Ll nekoj 00. OIkupnih sI3I1iea.

TrafbsUWlca je trebala biIi u funkciji wkom aktivnih

Na benzinskoj pumpi u Bratuncu

ZapriJetio 8)8l1irOm i odnilO pazar

(FOf,o; ii, ,SililW~ovtt) od vrijednosti kaju moze dosliCi Oa nekoj oelotkupnih slanica. Policija [raga za kra· dljivcima. Az.S.

Na benzimkoj pumpi '~NesLron u Eratuncu maskirani razbojnik, s crvenom I!laramom na glavi is" sjeki.rom u mei, uliao je n pro,to-

rije benzinske pumpe i, prijereCi radniku . iz hse OLeo 500 KM, zal~ s~ udaljiCl u nepoznat<Jm pravcu. Policija jeobavila llviclaj.

radovl! i.poslije realizacije i nvesti ci j" na oIV aran j u jame BegiCi - Bis!rani, Unisteni uredaj i. vi~e n iSH Za Llpmre-

bu, tllko d a j e pricinjena velika mmeriialna SLew, koja ie prema. nezvanieniru procjenama oko ,tot.iuu pUla veta

~20~C~~'~~'~~~~~~~'~"~~11_D"~~v~nl=wa~, --------------------------------------~oglas·

seal.ba

SEAT

SEAT LEON. SNAGAI, LJ,EPOTA u J,EDNOM.

ALletsk! dlzajn nile sve ~to krasl SEAT Leon. Nlegovr na/veei aduti nalaze se lspod poklopca motora. NaJsavrerneniJI. sna~ni TSll rot Common rail motori prlllaJu savr§ene performansl'l I a,glln051

koia ad svake voinje pravi nezaboravan dozivljai. a sve liZ mlnlrnalnu PQtro~nju goriva.

Sada vee od

SERI}SKA OPREMA REFERENCE

• ABS ItS

.. 6 x zratnl!a:stuk,

. Klima uledel CUMAnC

· CD·M.P3 5016 zvutnllta l k,omandama na LlP'3ylilllu

· l:lektrlbrlr p-odlza~1 p1edniih proiora

· Ell1l1:lrl'no podesivl i grijanl vanls.kl relroYlzori

. Alu F-elge suo 16·, Gume 20S/S5 U6 .• FIJII1I ra t.U 11 ar . Pr~dnJa slIfetla la maglu

tLAoNICAYO I..KSWAGEN GRUPACII E

AS ... PSS SARAJEVO 033 5SS US

AUTOSERVIS LUKIC BROD 0536,:11 S04

rNTER AUTO lUllA 03S 2:65 26,5

AlJTOKUCA PEPJ TREBINJE OS9 2:85 090

oglasi

Dnevnj avaz .""",.>1."""'''''' .. ,,_ 21

Nova nagradna igra najtiraznijeg bh .

Jos sarno dva dana rnozete, slanlern SMS peruke, da osvojte neko od spektakularnih prvornalskih putovanja • Sutra izvlacenje nag.rada2.kolai dobitnih brojeva SMS igre

Sa 7 Impona do Carobne' AnadolUe

D,d:)~a$, DbjaiJtjr.lj.emo lewrti 'kupon tJ'efeg Iq;'a m1!e w.s-Za m"Wi1jt:Jlji~ :f1.~'l1diJ. drrtJ(}Un.a je.da stl}mpitfSlldmn J'fdi}vnih} iii fe-.S! j'~mmi_'1 ij~dal1j(}kef kupon..Jr]k~r-fjjma IJbjd}Dit! ie ~tdjdi!lj 24. aprila. U 0'Mm knll1 Vas n&kuju vi ~·ste mij2d1t.1! rUlgmde-dlt'iJetodnel}fJ(}_p1lta~afJ'je An,adnhjvm?d thije osoi»! .l~[ufenje "w~Ido. -3_ kn/iJ.

bitje OOaJJtjC1lO 28_ap,rJlt1, a imma fUJ.grlldcnih objl)!1;ll t~mlJ'l'.j,DI1e?Jn()m (l:VU~."T:

u $UOQ1U, 29_"p,i/4_ PoIu""k N- AnaJnliju je 14_m"i"_

K"f!iJ'"' tek oktmtantJg 2.ktJla," ZA TflORENO) KOVERTI, S~ IIpi,"";m b·cl1impodrt.clmu1 Josta:lJile"Ita:1Taiuadff.$l!" Dne'tmitl!ty~pp 14(jl 71 {)OO Sarajroo. !6Jt;erte nwJete JasraviIi i nathJi.jc.i{}kauijc-u Sru-ajelJl.l- 'U A.v.az Twist TOIJ!'''' (Tdanjs~ 24), Ie" "Ra4on pl=i'~ u. N,i/Ja,iGima(Di.Bijuiica.185).

KUfJ(jni. 2. kola. tiwmju:s{iCl 1. naiu redalu·Uu.m}jkwnije do ptt.kal 22.upril.t.J., do 12 sUli).~u.dfJ if! bht ub.avliqf1.o iivhJ.le.I~-j-e n:agro.da.Jm.etw. najsJ"tW,rjiJl "l..dt' ... mika (}Il}.()[kol4 objt"hdJ lemo t~ r»lltV~'WJI·1 1l't-'11Z"t.1;· 11' trlbom} 23.~ptit(l.

Svojirn cijenjenirn citaocirna ~jDnevnj ~V9.Z[~ je i ovcg prcljeca priprernioarraktivnu nagradnu igru, I sam naziv igre "Idemo u sviier za I. maj" dovolino govon,

Nt o'lda se up ra vo Varna O[VQ re vra II! Pariza, HDj~ neyJanda", Istan bula, caro bnog Dubai ja, atrak tivne Sicilije ili prelijepe Anadoliie, Vrijedi ucesrvovati, zar ne?

Ipak, ko be imati najvise srece, ko ce predstojece prvomajske praznike provesri na nezanoravnim putovanjirna u najtrazenijim svjetskim desrinacijarna, saznat Cern a narednih dana.

Pred Varna ie mali zadatak - citajte .Dnevni avaz", sakupljajte kupone, Saljile SA1S porukei - pripremaite se za visednevna putovanja iz uajljepsih snova!

Nagrade 3. kola Devetodnevno putovanje

u Anadoliju za dvile osobe

Sicilija

Pariz .. "Disneyland"

Porukaiedna pulovanja vriiedna

Anadolija

Kako ueestvovati u SMS igri?

U svoj rnobitel ukucajte:

Cijenjeni citaoci irnaju mogucnost osvaiania atraktivnih putovanja i slanjern SM_S-poruka. Da biste prvomajske praznike- u drustvu odabrane osobe - proveli u Dubaiju, pariskorn Diznilendu iIi na Siciliii, dovoljno je da, naikasniie surra do 12 sari, posaliete SAMO JEDNU SMS poruku' Brei poruka niie ogranicen.Vlse poruka je vise sansi da upravo Vi, U drustvu Varna drage 080bc, putuiete na neku od ovih spektakul arnih des tinaci ja.

SMS poruke mozele slati wahi dando petka, 22. aprila, do 12 sasi, na brQi 091 510 101

AVAZ (razmak) PUTOVANJE

i poruku posaljile naikasniie do 22. aprila na hroj 091510 101

1- .. SM'··S· . v k ·

u . ,.. 19r1 oceuJu

Vas tri privlacne nagrade

1. Visednevno putovanje u Dubai za dvije osobe

2.. Visednevn.o putovanje u Pariz- .Disneyland'vza dvije osobe 3. Visednevno putovanje na Siciliju za dvije osobe

Izvlacenje dobitnika bit ce obavljeno sutra, 22. aprila, metodom kompjuterskog odabira Brojeve s kojiq SU dobitne poruke upucene ebjavit cemo u "J)ne .. nom avazu" U suboni, -23. april a.

Broj poruka je neogranicen, Cijena SMS poruke je 0,80 KM plus PDV.

Istanbul

Dubai

Sve infcemacfjc 0 uugraduoj igri moftle dobiLi sv"k<>~ dan" od 9 do 16 sati na tclefoaski brei a33/lSI·J56 ill putem e-mail", nlllrkdil1g@~vaz.b" www.dncvllllOvaz.ba

Dobri rezultati TE Kakanj

prOiZUOdOja ueca od Dlanirane

U Termoelektrani Kakanj u prva rri rnieseca ove godine proizveden ie 632_- 147.971 kilovat-sat elekrricne energije, sto je za 16,5 pcsro ville od plana.koji jeiznosio S44.280.000kWh.

Prerna rijecirna direktofa TE Kakani Izera Smajevica, na dobru proizvodnju

u ovorn postrojenju urjccali su brojn i fakrori, a priie svega raspolozivost svih blokova koii subili upogonu,

- Osim rnilionske proizvcdnie, za ova rri mjeseca uspjeli om 0 sman i i ti v Iasti tu potrosn ju elektricne energi je, Zahvaliujuci zalaganju svih zaposlenika, irnamo ovakve

rezultare- isticeSmajevic.

UTE Kakanj trenutno je u Iazi remoru bloka S, a U$koro ce se des; ti i rev i raj izacija bloka 6_ U tcku su ; priprernc za dugoocekivani blok 8, koji bi se, prerna P05- ljednjim inforrnaciiama, tre b ao poee ti gradi ti u j un u 2014. godine. Az. S_

Balkan Investment Banka

'"'

noua aHciia: Slednla HOlaraSlel

Balkan Investment Bank (BIB)poln~ntlo je akciju pod nazivorn "Stednja koja raste", U okviru koje ie sve ~[edne proizvode iz ponude dodame, obogatio brcjnim pogcdncsrima. Garanriranasigurnost uloga, stimu lativne

karnatne stope nil stednju (EKS) i do 6,1 posto.posebne pogodnosti za vjerne stedisc j veliki izbor stednih proizvoda, samo su neke od prednosti koie karakteriziraju stednju u ovoj banci,

- U 2010. god ion i osrvarili

smo rast orocene stednjegradana za 75 posto, sro je za nas veorna biran pokazatelj koriunuiranog rasta povjerenja kako nasih pcstojecih, taka i novih kl ijenata - izjavio je Edvinas Navickas, direktor Ban k e.

:Ougotrojllh rlld UI kompjutilrom, citanje pri lo.sem osvjetlj,enju. prec.itnl redovl. eli ,I &tariia iiv'otne dob balestl. ugro.t.G ..... nju v d.

Snazna za Y tita za dobar vid

. - .-

-

unos J;.! anj ... };: Iw.dllli U oku f'l'\ CZlID JIl

I l~nOJ";1I1 ,.:n·irn~ mil _!lI{lrll'~ !k-gnl<:fllciJe kOJII jc ~,ldc.:1 UII"O~ gUbll k, ~ I 11.1 1;00 ,I ~riJI,h o~lJb~ R"oJ.,\ II.., u,im.l!nJ~· IUlC"ln~ mo~.: mrotJJOIl' ~m_.mJIII n.n!.. od JlUJiI'</C (!~~ I;on(.c<;;ll. R.ldi mat"imalQe ulinJ;OI'iw"li :-;.lul"II!l W(!<IUI! I.uulln t'1<J"i.,-nH'. I.!t dJ 'I~ II IImu d'OlU lutein., 5~d rIll el. ~II--Bk I b 0'''1)\ nl te kojl pull fe prokJ-\..lj~ _I okL lutein I: 1J"a'" IHC'-pOT\lIhljcmo k.<.)d u~':~lIlu~ IU.prI:ZlIllJu oXlJU I prOOl~mil \;doJm.;II " 0 bil<l \ im ~tlllrijirn <~~obaln n L J..olik,., mi ,Iii., n;l .-..11"11\ I~ '~ojlh ~~ijll i h:-hlc ru l'lijc:mo; spnJetil1 0010;;.:1.1 Diu!, odabcrite :-I. tu tUl n c.ltl! Lur In ~1611"11'1'1

N;,turat Wealth saviatolfali§19, od B tlo 16 s.ali, 101. 036 325115

22

'Onevni ava z. cell"tak. b. I·. Z- . n. " •• S· 21. aprilitra\',jfij 2011.

GRACANICA Otvoren Drugii sajam "Sapo 2011"

POl-rune porulle -z

grada pOduzetniStua

Nemam ja sta savjetovati varna, Gracanlijama, u oblasti privrede, kazao je Niksit

Nakon razornog zemljotresa i cunamija

JaDanS IZUOZSmalle D:, ui ",lui u 16 IIBSeCi

mljolre5a i cUllamija koji su razor;li fabrike j luke, !ao]Jcilo je jucer japansko ministar~tvo Ii nansija_ Ukupan

Ofuunju .ldIII mllicmo do.prh!.lJ"tll 'II lid • l;prM n lm II" j ulJ ""flj,·,n rad nell! II 1'0' (0 ra, I!I, lito In ollJu I) It ttC"rllQg :C1ll~l:(l.J'., ~. JlG: dmo " .. 1;0- dll~-nlm tiM OIT! .pglrlJ,lfoal. kojl ~udldllJu UI ~!lim~ , !.III.

DOI;.<I"IIIO JI:. d. prt ... ilon UIlO' .nll oil, iu..n.... '-I i II ..,k u t>d O,t cnJ4 I l"luJ~ I\"rund WL'IIlth ~bnu p,unJu 1"""'1:110 t"lnmuiarIJ' rnJ"1l~1ut uleln di.\ffIlHI l~tCln jo1 pill:nl,;lIL 1001i Ot' 11-311171 U Mull 14m~'Qjj: a\i;l,. hi!,!' gil lj 11.1. ~ 1 ;) 1lP" Vll m nL' lOOl:<: i 1001l11l117JU. ad iroirnlll! j~ 'Il]flO',l; nJl:i,lo\ dt!d-,Illn

Causeviri, Nik§ic i Helie: Olvorili SajfJffl

Na saimistu poslovne zo- jcstis dcsta oprimizma,

ne Sirbegovic grupe u Gra- - Isplati se ovdje zivjeti i

eaniei jueer [eotvcren Drugi ulagati, jer je Gracanica s hi-

medunarodni saiam podu- liadu privrednih subjekata

zetnisrva i obrta "Sapo 20- perianica u poduzemistvu,

II ", koji ie ove godine, za- koja imasvoju dugu tradici-

jedno s inici [atori rna i par- ju, ali i rezulrate koji su dale-

tnerima, organ i zirao Bosansk i kul III rn i centar Graca n ica. N a Sajrnu izlaze 1 SO privrednih subiekata,

N" pocetku, prije svecanogorvoren]a Sajma, dobrodoslicu svi rna pozelio [e riacelnik Gracanice Nusret Helie naglasivsi (fa se s ovog velikog izloga pri vrede II svijet salju bolje i ljepse vi·

Uisesesila

Sajrnu su prisustvovali i drugi domaci zvaaicnici, ali i arnbasadori pojedinih zemalja. U naredna ITi dana na Saimu ce biti odrzano vise se-

sija.

Japanski izvoz ~manien je u manu prvi putu 16 mjesed kao posljcdica pros 10m· jesecno g ka laS [1"0 faln og <.e-

IZVD'Z automobila manji nego (anije

ko iznad onih u BiH, ali ispod onih u Evropskoj unijj. Ovo je vise od saima i injekciia za jos brz! napredak - kazao je Helic.

Sajam su, 5 Helicern, orvorili prernijeri Federacije i Tuzlanskog kantona Nermin Niksic i Sead Causevic.

- N emarn jastasavjetovati varna, Gracanliiama, u oblasti privrede, Mogu samo obocati cia en ja, kao i svi ministri u Vladi FBiH, biti varna na usluzi kako bisrno srvorili arnbijent cia ee brze j efikasnije radi - kazao je Niksic, H. CALIC

japaIJ5ki izvozopao jeu martu la 2,2 po,w na godis!!jem nivou, na 71 milijardu dolara, illQ je prvo mjesecll<J snlzeflje na godisnjem ni YOU u 16 mjesecL Uvoz je iSlOvremenoporastaoza t 1,9po.S1O.

Japanski izvoz u Sjedinjene Americke Drzave opao je tI manu 2a 3,4 pu,to, ,to je prvo smanjenje na gudisnjem I)ivou U 15 mjesec). JzvOl u Kinu jc isrovremcnu pora~tao za 3,8 P05to, all Evrops.ku uniju za4,3 pOSto.

Proillog mjese<;a najvise je bio pogoden izvoz aummobila, jer 5U primdne kamsuufe primorale jmmpanije Toyota, Honda i Nisan da obustave cjelokupnu proizvOdnjll u Japanu zbogmanjkadijelovllJzvoz aLltomobila, koji u ukup- 110m japamkom izv\Jzu UC-e8' l"\'Uje sa desetpoSIO, PO[Q!lllQ je II marru za 17,8 Po.s lO, !lavede- 00 je u saop6en j u m iujstars IVa.

biznis

23

Dn~vni avaz ce\vI1ak, 21. Jpril/trJv<lnj 201'1.

TRGOVANJE Probijena psiho!oskagranica ad 1.500 dolara za uncu

C-Iena z ala a

e r niu u

Cijeria zlata oborila je j"i i edan rekord take s to. je, prvi put u h iSlor j j i, porasla n a vise od 1.500 dolara za uncu probivsi vazn u psiholosku barijeru. Cijena zlata za ispOTU lou u [unu u trgovanju ria Niujorskoj bern dostigla je rekord od ).500,50 dolara zauncuda hi se porom vratila JI~ 1,495,10 dobra, javile suagencije.

Cijena zlata u usponn ie vee neko vrijeme, cemu dobrim diielorn pogoduie slabljen]e americkcg dolara, ,sto. izaziva nesigurnost na (dis IU. In ves t; tor; su zb og slabog dolara prisiljeni traii ri a I terna ri 'TI<, a pro naSI i SIl ieuzlaru.

Novom skoku ciiene zla-

Srebro najskuplje u pos!jednje tri deceniie

ta pridonijela jc i agenciia Standard & Poors, koja je svoju dugotrajnu procjenu stabilnosti arnerickog van]skog du ga iz "s tab ilan" korigirala u "negativan" Nesigurncsi na globalnom Iinansijskorn cri:istu uzrokovala je ras I ci jen e zla ta p OSliedniih rnieseci.

Ciiene srebra opale su na 43,22 dolara sa 43,32 dolara za un cu n.a za tveran i II posl 0- vanja u ponedjeljak. Cijene zlata trenutno su najvise to-

kom posljednje 31 godine, o d pocetka god in e s reb ro ie poskupjelo za40 posto, a zlato zapetpcsto.

Pia tina se j ucer P)-O davala po L784,S(} dolara lao uncu, prerna 1.772,65, a paladij za 73 8,72, prema 739,93 dolara.

Obim trgovine 588.851 KM

Zaursen UDis dionica Tesnla

Na Sarajevskoj berzi iucer je u sklopu 47 transakci ja os tv oren pro m er od 588_851 KM_ Najveci porasi vrijednosti zabiljezile su dionice Vispaka Visoko (12,73 pOSlO), dokje naiveci pad registrirao Sipad komere Sarajevo. (4,84 posto). J ucer j e USp iesno 0100 n Gan upis rnunicipalnih obveznica Opcine Tesanj, N a 100' taciji kornpanija nije bilo zakliucenih transakcija, Na kotaciji fcndova naived prornet osrvaren ie dio-

Vrijednost indeksa

81FX 0,71% .,. 1.765,16

nicarna ZJF-a Eurofcnd-I Tuzla.

N a primarnorn slobcdnom trzislu najveci prornet ostvaren je dionicama Energoinvesta, od 4.000 KM po kursu od pel maraka, a na sekundarnom slobotlnom trzi!Lu dionicama Bregave iz Capljine, ad 3.307 KM po korsootll,47 KM.

Promet ad 195.606 KM

naiueci DrOmel aHCl!iama, TB'llBHOlma

Na Banjaluckoj berzi iucer je kroz 131 transakciju ostvaren pro me! od 195.6{)6 KM. Na sluzbenom berzanskorn LTzistu, lista B, najveci p rornet os tvarcn i e akci j ama Telekorna Srpske, 00' 38.621 KM po prosjecnoj ciieni cd 1,69 KM (rastza 0,60posto.). Kod zarvorenih invesucionih Jondova, naive"; rast imale su akcije ZIF·a BLBprofit Bania Luka (2,71 pos-

to), a gubitnik dana ie ZIF Invest nova fond Bijeljina (-3,.70 posto), Na slobodnorn berzanskom (disto najveci rast irnale $11 akcije Termornontaze iz Banie Luke (18,80po.Slo),a akciie preduzeca Plan Bania Luka osrvarile So pad od 32,67poSlO.

Novi vellld uspjeh bh. prolzvodara

JOSIPOUIC otuorlo Ulolellnu tu:ornlcu

E m 11 e. n t

I:PrOS:I, % 111M k I I MI ,I Ukupon. eM :promj cr:n: en __ ~ prOtnel

cuena ene I '" IKMI

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Jo:;ipovic jucer je 11 Sveio] Heleni pored Zagreba sveeano pustio U fad novutvorriicu higijenskih proizvoda Violera, Svecanom orvorenju prisustv ovalo jc 300 priiatelia i poslovnih partners Violete, kao i predstavnika mediia,

Petar Corluka, predsjednik Uprave Violete, naglasio je regionalni uspjeh hrenda Violeta i naiavio sirenje i jace pozicioriiranje 0 regiji sa pose b III ill naglask om na Sloveniju,AuSlriill iMadarsku.

Dod"Cl je da ie to moguCe os[vari ti najsavremenijom tehnolo.gijom, koja je insta-

lirana u ovoi tvornici i kojom se pcdizu proizvodni i sraridardi higijenskih pro" izvoda uregiii i Evropi.

Predsiedriik J osipovi c podrzao je otvorenie jos jedneg proizvodnog pogona ; istakao znacaj proizvodaca za pri vred u drzave i lokaln u zaiednicu,

, Novirnproizvodima.proizvcdnirn pogonirna i jacaniem distributivne mrcze izvan BiH, Violeta uspjesno siri svoje poslovanie i nasusjednezemlje,

Otvaranjem eve tvornice Violeta u~v]"scuie 'Vo.ju po" ziciju na trziS1U i poslaje reo gional!)i lidenl pro.i;wodllji higi j.ensik ih pro i zvo da, sao.Pce!)o. je izove kompaniie-

Spec

• Uplata monica kojese odlukom Skupstine moniCarn S:rrajev:ske be'7.e (SASE) nude Ista_!!hubko.,j hepi, TAKASBAN K - u i CCD tra1nom regis tru Turs ke, pocda i e jUGer, potvrdeno je Feni u. Sarajevskoj berzi. Cijena jedJIe djo.nicekoju pOlencijalni kupci rr-ebaju plallli, iznosi 452,22 KM, a upis i uplata leku do 20. maja. UplalOm institueije t:rZista kapitalll T lIrsk" slekle hi po 4,989 pos lO uk upn"g kap i .i:ala SASE-a.

spec

• Sarajevska berza, na osno.vu ;o;ahljeva. brokerske kuce AS:ABrokers,organizirll; javn oponud\l dio.niea FAD Jelab izTeiinja. Ova kompanija emitira 120 .. 000dio.nicapocijeni od 12,30 I<M .. Na zabrje" emiLema, javna po"oda pUlem Bene obavit ce se po metodi preovladujuCeciiene. Procent llspjesnOSli emisije ie 60 POSW od okujJnog bro.j~ ponlldenih vrijednosnih papim. Upis.potinje 2S. aprila.

61u_ b.""nsko tm;;t •. list. B

Telel<otn Srp"ke •. d. 8""1" luk. 1 1,691 ns] 1,71 l,Gsl 3M21,76

Skl;bl!no ~oskQ,triiste· Akcii. IF·oV:.

ZIF alB -plont •. d. Bani" luke! 5,.1 2,711 5)1_1 S,11! 17.0:W,20

Siobod"o !>o"'''hsko liii$te' Trij.t~ .keno-

IT.rmotnontaia a.d,6.ni.l.tJk. 10,5941 18,81 0,5941 0,5941 831,60.

~.erzaDSIIi bar~melar z_a 20. ~. 2011. gOdlne'

KaMM 1'24 CAD
Hrvaitl;a 19·1 HRK 100
Ct"§;oR 2113 elK
208 DKK 1
348 HUF 100
-392 dPY 100
44() LTL
578 NOK
is< SEK 1
756- CHF ---j
94~ TRY 1
V.Brilanl. ---S2tf GBP ---j
USA - _-- - tJSD---
8~Q
RLlsfa 643 RUB
SMa 941 RSD 100 0,25D4;7 0,2;1005 0,251713

0,219180 0,219729 0,22G278

0.047773 0,041B93 0,048013

1 928411 1 933250 1.938083

24

DnBvnl avaz: cetvrtak, 210' b.. U·· ·s 21. apriVlravanl 2011.

~--------------------------------------------------------------------------------------

REGION Hrvatski "Jutarnii list' objavio ekskluzivni razqovor s prvom suprugom Ante Gotovine

o urn ]a iar Z Og

d8

Prva supruqa, za koju hrvatska javnost nije uopce bila sigurna da postoji, izrazila je zaljenje zbog presude, napominlucl da, prema savjetu advokata Ante Gotovine, ne smile mnogo govoriti 0 njihovom odnosu u javnosti

Kolurnbuka Ksirnena Dalei Sokr(Xirnena), porrparol opcine Kasanare, kolurnbijskog okruga D~. granici s Venecuelom.prva jesupruga hrvatskog generala Ante Gotovine, ob j a" io ie zagreback i ~ J u ram ji list" u ekskluzivnom razgovoru sa zenom koja je prvi put za medije govorila o svojoj prvo j i veli ko] Ii ubavi.

Ksirnenu, egzoticnu i temperamentnu ljeporicu, prvi put ie u rcmansiranoj Gotovininoj biografiji spornenuo niezin autor Nenad Ivankovic, ali on ne navodi ni njezino prezime ni time se

racno bavi, pa su se mnogi pitali ie Ii, mozda, izmisljena, Gotovinini prijatelji znali su cia je general ujuzno] Americi os tavi 0 ze!! u i di iete,al; "ikod toga niko nije znao ...

"Nije kriv"

- Postujem Antu! Kako su ga rnogli csudiu of! 24 godine?! Nijc kriv . rekla je Ksirnena za "J utarnji lis!".

Zanimalo je kako su hrvatska javnost i politika na We to reagirale, kako ce dalie teci po stu pak.

- Ne b ih h tjela reci nisra time hili mu rnngla nasreti ti,

Prui susrel

Ll kniizi Ivarrkovica Gotovina je opisan kao veliki raw ik, ali i. zavodnik koji j e ljuhovao smnogima.a volio sarno dvije - Ksimenu i Dunju, Autcr pise 0 prvom susrctu generala s buducorn SUPrugOID Ksimenom pocetkom 80-tih godina: -

- Tog [e jilin! Citao neke argentinske novine, S kolegama se dogovorio da se u Cartageni rastan u i da se za dvadeset i pet dana, koliko su

joi; imali vremena, nad U na odredistu u Guaiamali, Ksimena je s prijateljicarna II kavanu dosla bosonoga, noooCi u rukarna nankace, a na sebi prozraenu haljinicu na cvieriee, Sjela je za susjedni stol, a kad je opazila Antu, pocela ga ie pogleda van ispod oka, da se ne vi ill, a. cia Opel Dude Opa7.el)O, Odrnah ie primiierrla da i on niu glcda.] to zadivlieno, cia je,asupnuLnjezinim izgledom, ..

Soler i G%vina: Poznanslvo spate/1m lJO-/Jh rezulliralo brakom i kcerknm kola danas ima 2.7 godina

ozenio sredinorn SO-lih i s koiom je dobio kcerku koja se, rakoder, zove Ksirnena.

njegovu suprugu Dunju - kazala je Ksimena,

o kcerki ni ie h lj ela razgovarari, vee je same porvrdila da dallas ima 27 godina te cia" iako i e dugo bora" ila u E YCOpi, Hrvarsku nijevidjela.

Ksi men u, koja je zavrsila studi] novinarstva u Bo-

got; te sedam godina ucila [ezike u Velikoj Briraniji, Spani ii, Italiji i Niemackoj, Gorov ina je upoznao nakon izlaska iz Lcgije s[ranaca, kad je poceo cadi li tao insrruktor specijalaca za Irancusko Min istarstvo odbrane u] uznoj Americi.

a svas ta b in vam m 0 gla ispricati ... Pratila sam na intern em s ve Ii to se dogada iskren 0 sam i znena dena vis inom presude, Vidjelo se da ima veliku podrsku u Hrvatskoj, I zbcg toga mi je drago - rekla ie Ksimena, zena kojom se Gotovina

"Poslujem Dunju"

- Men; je i dalje .. eoma stalodo njega, mogurcci ida vo) irn generala, ali iznimno posruiem niegovu obitelj i

Spec

Hrvatska zatvorila jos dva poglavlja

Zaul'SalaM DI'8UOUOra S EO U ,junu

Iralija jeiueef deportirala r unizanina Adcla Ben Abruka, b iVSeg zarvorenika vojnog zarvora Gvantanamo, opruzuiuci ga cia je dio ekstre misticke eel i je. Abruk ie avionom ispracen u Tunis, kilo i da ie pc l'ovmtku u It:aliju iz zarvOra Gl'aIUauamo u novembru 2009. godi· ne bio dio m.ilitanme grupe erje i e sj~~istc u Milanu.

Hrvarska prernijerka jadranka Koser kornentirala je [ucer zatvaranje jo;; dva poglavJja upregovorima Hrvarske g EVTOpskom unijom. Kosorjepods;etiladajeosla' 10 i05 pet poglavlja, od kojih

niirn cemimecrirna - rekla je Kosor ..

Prernijerka je takcder ponovila Slav da Hrvalska Ile razmisJia oi 0 kakvom po" vlacenju LUzbe prodv Srbije lagenodd.

su dva teska, te da se cna odraduiu. Ponovila ie da vjemje da je zavrsemk pregovora moguc u iunu.

- Sada govorimo 0 posIjedniim meuima, a uskora cerna gQvorili i 0 poslied-

~ ~

TOYOTA

saponosom objavlju}e da je15.04. za podrulJe Herce'govi'ne utI/oren noui. o vlaste niprodaJ n 0 -servi'5 ni salon.

Sa radoscu vas ocekuJemo u Toyota ou1 stenom salonu - AutoNutc.

Za rezervacije test vo.inJl, s.avjetovanJe prj na,biwci nove

ill servlsiranjuvas e TOyOle, naras'Polaganju \lam je Ijubazno o·soblje, naadresiBHfepolje bb Hi na telefon 036 333 50S

oglasi

~.oIIIIIC-""'~A I'rCllr~~,..,"~1'.,t( _,",I Pl(:1~ ~"""/:liilIio!M1.tI¢l. • .I~

~......:II""IU'r~

n.:(if •• I.oNCIfI ~IA..u.o1lJ ..,,.001n.!- ....

(".;""".~ ..... .P"~.,II

~I '\\ I kO' .... ll.t.~

.... frtIltilillllll ~fIo""'IIIIIJId. • ..III "',i .. ,tI .... ~liUIlt'al\i •• '1In)i'nl P""~J1"f'& ... _i~1II ~ 'II ~!._ ~I.tI:g.l1lI' I~.,,~~-n. r'i--...3m Uptj ...... r!~I.

t 1'1J"J",J!lI"I.th., •• \.

til '\ ,Ii. lot, .. .r •• !t .. >iot In Ii., tit, ..... i ~ tj• --.It'lL. ~I'r .... ",,"i Iii dd. ....... h floll~ a, 1IIII!fiJ.llnu.... I ..... JAJ .. DII)r"

II lh"II'iI"JElIlL.

tU ..... fll ... iWlo ..... ~ ..... I.u~_ ... ~u .... i.'IIi,......III.,.....llfl!ill~,.~

I,

'a..! ... m ...... I L ,,""I ~ tjl

~ IL .t..iII

,,",I

.. ,.

.t .£,.Ig' ' 0 ... 11111 I m.j"'"'I.Ij~J ,~~.11" !'I~1IIII drUollI1J'I' '1IHt' ... ....-4 ..... ~«I~, ~'iiiJ.-"lIIiiil I!, .. ....,. L,nn ........ "..

1.11 61 ,~~11J'11' .... IItIT. "' Ji ...... lollI' \'BW'I'~.... ri ...... d~lb..u 1,.......1" I.h!l"

..... I n .r~ .. ' ~ t.

i""~~. I'"f 1"1'~I'"

I: ~J".. 1\ ,41 ~ Illn I ~iII!II'~'1 \' ..... .,.'.1 1.~II .. ry.Cac'

~ ~'III I0Il1 \ n

!loIi.)-II~ , -

.Ii ~ .. ... i.jol'4,o..1IIIIW jli .,..I._J_ I.I~ ,t!l.I.~i~1 .... I ...... I!II,.t pllI.~ ,.

d· III' ~ I ~1 ~,.ElI'"tII;. ;E!II"'II,..'" S~tkJl-.u.t"" • .:I~1 [j:jt'l: .....

~i,t.lu, Ii ,U'! ,,.,,,,,1';;1".', ..... 1 11 ,.j .~ ~ .!Id ..I:~ I I·.. ~lI .. h ... WI II i!no."iIH; .. ...-: I ....

II 'lin l;r. III ~ • , I [II .....

"I(Dlllr~11I. lUi .:a.1 .. 'W.ti1lii ""--thiltl t IJ.,.

IId"ttt"'PI j4" ''-I1'I'Iq"11I'' lUI J _1'I.n."_ ,~,,"J _1_

'hiiI!"" .... ~ 14 ;, "iii - l..-'tllll

""I111I'1~")II"

•. J ....... ! :L.Il"'~"" UI ~~II. nulfi :rnjr-.:tJl' !lr']n'lll'" ........ • ;(',"J!~ li .............. lI~.

II·. IUJii." .. O~, -"II :MIJJ .... .JJ ' ....... JiI.) lUI .t ......... UIU ()r,rt ..... :I~"

, "

•• ...:,:111111 'II

'MaLt ''II'u.IPI dJ" MI_

SOSNA I HEHGEGOVlNA FE:DERACIJA B OSNE I HER C EGOWJE ZENICKO-OOBOJS KI KANlON OPCINSKI SUD U ZIt VIO OViCIMA

ZE MLJISNOKNJ IZ~JI U RED

BI1)j: 042-.0-0": 11 01J{l321

Maglaj, 14.04 2010,

NI'va 2 po'~ I~e

Njlva 3 povrSi".

-k.t_IIr,1017ill.,luka" EkI:m1lsko d'l.lilte e.nzinska slanic,

no",' 280m'

povr§le J]o'frSine

S_ N e'"ejnine <, '0 je se U 5 posta vlja 'el11lji-Snoknjilni ulDtak upisane su U posjeao,nliisl braj 731105 kalasiarska opCi na Novi Seher aznateoo su sa:

- U. bl'_ 1.017/2

.Lu ka" Kuca i ZIlr;;da Ovoriste

Njilla

Na 05nO'U clana 63. i tla na 67_ Zakona D lBm Iji; njm kI1jlgama F BiH (Slu!lIene navlne F BiH"oroj:19103 i 54/04), Opoeirt5ki sud u Z",idoviCima

povi'Sine (lovrtin~ pooi'Sine

NAJAVLJUJE USI'OSTA~LJA:NJE ZEMLJISNOKNJltNOG UlOSKJI

Prem. pod.c ima il Siuma za u rIlanizam, gemletske i imovin~ko pravnelJ(lslove Or-: Ine Magklj ,jl{lsjednlti 'nMedenlh n.kmmina su ""iaiic L Lavko Rul. kCi Maliia.a. KljaiiC Renala sl n-I'an~ i I\ljajlc Mi rko .Inlvana sa dijelam po 113,

Pozl\Jalu S€ Ilea kaj, pololu provo ,Iasnl!tvaili nllka drugo provo na tt", n.km!n;n,m. da svoie provo prijav" u 'Ok" od 60 dana ad dana ,n.jJve :podne:;kom u dvo prlmjerka i da podn""" doka,"" to, u supromom njihovo pra,o net""" uleto u ol)zlr pli likomuspo.tove zemljisnokn jilJlih ulo1oka.

U 'emljl~nokniilnom predmeu. ~raj: 042-0-0n: 11 000321 ,po l,hljev" Klajlc r, Zavko Rule ktl Mal'iiana. KII.· lit R ,nata 5in Ivan, i KJiajit Mirka sin Ivana i, N(I1/og Sohefa " taK" je PQ5tupak 'a USPo5t,vljonje lemlii$nQknji!nog ulolka:

1. Nekretnine '" kOje se USPQstovlja 'emljl$noknjiini ulotok upi.sanB su u pasledo,nl lis! bral: 1088101 'kaLaSlar· sk' opcina Novi S,her Omae,"" SU 5a;

- Hbr 1017/1 .,LUka" PJi,rednaZ\1racia Ekanm1sm d;olili1B

600111' 1708m'

Lie" kOj'· pola!u, provo n~ lim. nek'elfli ""ma mogu. n~vedeni mk na ",htie, plOd",ili '" "ajmanie sJijlffiecih gO da"" "'ka bi i 111 se d,l" m og ut n as! da plibave potrebne dokm. U koli ko u prod uleno '" IOku no usl iiedi ,prija ' •• 10mljiSnoknjimi ulolak 00 se uswsto'itl no oonollU do toda pr1b,v~enih dok~1' .

2, Nekrelnine '" kaje se usposlavlja .em'l'iinoknj'lni ulolak upi,",",,~ u p05jc.do,"lli5t brot 1089.102 kalilSL.lrska opei"a Novi Seher o,"ac~ne su sa:

• k,t br, 1017/5 "Luka'

802m' 151 m'

124 m' 500m-' 57 m.'

Na osnovu clana 23_ Zakona 0 eksproprijaciji ("Sluzbene novine FBiH", broi 70/07 i 36110), Kanton Sarajevo, Mini,tarsrvo saobracaia Kantona Sarajevo, Direkciia za puteve objavljuie:

JAVNIOGLAS

rad i sporazu m n og pr ibav 1 jan ia n e k re [nina

Regulacionim planorn "Stup Nukleus" utvrden ie javni interes za izgradnju saobracainice XII transverzala (dionica Srupska perlia . granica Kantona Sarajevo).

. k.c. br. 2224/4 z.k. ul. 6576 k.o, Gornii Butmir &10 po novorn premicru odgovora k.c. br. 322/1 posiedovni list br, 649 k.o, Srup, u naravni stambeno-pnslovni obiekar u povrsini od 77 m2 i dvoriste u povrsini od 417 m2 vlasnisrvo Matijevic (Zdravko) Marine ttl.

radi pokusaja sporazumnog rjesavanja sticanja prava vlasnisrva na nekreminama a II svrhu izgradnje saobracajnice Xll rransverzala

Pozivaju se vlasnici navedenih nekretnina da se iave na oglas kako bi se sa. is rima pokusalo sporazumno rijesiti pitanje sticanja vlasnisrva na tim nekretninarna. Zainteresovani vlasnik pcrrebno je d. se javi II prostorije Zavada za izgradnju Kantona Sarajevo II ul. Kaptol hr. 3 iii na broj tel. 033 254-914 iii 033254-931.

Ukoliko se u osravljenom roku ne javi na ovaj oglas, smarr"! ce se d. nije zainreresovan 'a sporazumno rjesavanje sticania prava vlasnistva na nekrerninama, re ce se u skladu sa Zakonom a ekspropriiaciii pokrenu ti posrupak pred nadleznim organom uprave,

Poziv osraje otvoren 1 S dana od dana objavljivanja Il sredstvima informisanja.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ml nistarsrvo s aobraca j a Direkci ja za puteve

Pozivaju se vlasuici nekretnina oznaceuih he:

Bosnia and Herzegovina

Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAjEVO

Min istry Qf Tram c

Road OJ rectorat e

web: bttp:!fdp.ks.gov.ba e-mail: putev;@ks_gov_ ba,

Tel: + 387 (0) 33 560·402, + 387 (0) 33 560-426 Sarai e YO, Hamida D izdara 1

eOSNA I HERCEGOVINA

FED ERACIJA BO SN E j HER ClOG OVI NE KANTON SARAJEVO

OP GIN SKI SU D U SARAJEVU Broj: 65 0 I 1 09865 09 I Sarajevo, 0604_ 2011_ godine

Op6inski sud u Safajevu i to sudlia Nennana Mut~velic, u pravno] stvari traliocJ i'lVrsenja ntesa Sanpaolo bank d.d, BiH ul. Obal a KUli na bana braj 9 a. pronv izvrs€n ika H "sic Ab id iz R akovice ul Bu hotine brn j 5, M uharemavic Alija ul_ Drage Filill-llvica do br. 1'82. Osijek, Smajlavit R amoiz Sa'aj~va ul G ladn 0 Polj~ b ro] 28-a i T "ranis Fetid lz Ilidie ul, Sami" 6aj 128, radi izvrsenji3, na osnavu t lana 348. stlv 3, Zilka na 0 .pami Gila m. postu pku.

OBJAVLJ,UJE RJESENJE 0 IZVRSENJU

Oo'vol ieno d, na 13_ 01_ 201' 0_ 9 odlne, na o-s novu vierodostoine isp rave - Vlll stite mienice izdate u II idli dana 06. 01. 2000, god in~ radi naplate novtanog potralivanja uimosu ad 3.000.00 KM sa zakonskom lateznom itamatam pocev od 02, 07.2009. gmline do i,plate.

T roskovl izvrsn og postu pka odrede ni s" u iznos u od 100.0n KM.

Ovlm putern 3'8 izvrsenik" Husit AlJid. ul. Buhotine br. 5. Rakovica i Taranis F~'id, Samill Gaj 12800 lIidta. dostavlja rjB,;enj~ 0 IzvrsBnju U omislu odredbe ctana 343 stav 3. Zakona a pamil:nom pnstupku a u veli s od.red bo m t lana 21 Z.kona 0 i11lrsna m pOSIIJ,pku.

Izvr;enje ce se provesf pljenidbom, prccienorn i prndajom pokr~tnih stvarl na adr~si izvrs~nika Husit Abid, wi. BuhoHne hr. 5, R.aka'lica i Tarani:: F€rid, Scamin Gaj 128 DO ILlDLA,kao i na druqirn pokretnim stvarirna izvmenik" kojc se naknad no nMLJ na drug im mj~';li mai n~mi ren je tr,l:ioca izvrsen la lz lzmsa d ob ivenog prodajom, prenosorn nov6~nog lzrosa na tronsokcijski. racun tralioca irvrsenja braj 1540010000001 91,0. atvorenog kod INTESA SANPAOLO BANK 0,0, Bi"

Sutlija Nennana Mulevelic

POUKA: P,ativ ovog 'jesenja i'vr~e"i~i Husif Abld I T~rani s Farid, mag u ilia viti .prig ovor ovum sudu, u rok" od 8 dall~ ad dana prijemaistog, Prigovar S~ dostavlja u d(l1/oljnom bra ju p rimjeraka '3 sud istrank€, Dostavljanje ~esenja a imsenju izvrseniku. smatm se i1Vr~Mim, pralckam roka od 1 5 dana ad: dam ab[nvlji,v,nj<l.

Na OSJlOVU dana 122 Statuta, Privredno Drus.rvo z:a inz.enjering u gradevinarstvu VRANICA d.d. Sarajevo, objavljuje

OGLAS-TENDER za prikupljanje ponuda

Predmet ponude je abavljanje poslova godisnjc revizije Ilnansijskih izvjeS[aja za 20 10_ godinu· Nc:zavisni revizor.

Pravo ui'dca na tender imajll sva pra,,1'," liea registrovana za obavljanje poslova revizije.

Oglas, - Tender ostaje mvoren 8 dana ad da· na objavljivanja_

Ponude II 71Hvorenoj keveni sa naz!!akOnl, Po nuda ~ revizija fie otvarajJ dati na adresu:

Vranica d.d. Sa.rajevo, ul. Annma Branka Simitabr.8

UNIVERZITET U ZENICI MA$lNSKI FAKULTET U ZENICI

Na osnovu odluke Nautna-naslavnog vjje';a M,asinskog faku"e~a Ul1iverzireta II Zenici, braj: 03-200-001·0982/1 I ad 12.04,20 II, godine, d.;e se slijedee:H

OBAVlJEST

Kandida! Ernad Granic, dipl.i117. ja"no i'e braniti mHgistal'Ski rad pod Ilaslovom: ' P,'ojekrovanje i tesliranje modela mjerenja odrZive proizvodnje a80nimana sumskih proizvoda ho modela sislcma, kvalirctu na podrucjll gospodar~kc jedinice JasenicaHila" n 10,30 sat; II ti raoni"i Ma~i nskog fak.ulleI3 Univel'zilela II Zellici. F •. kllltetska br. I, Zenic".

Magislanki radse moze pogledaEi 8vakim radllim dal10m II Vremellu od 10,00 do 14,OO~ali II Slll~bi sekre(arija{a Paklilleta_

MaSinski fal< ul te t " Zenici

MlwlObama:

Avio8 mama prekillull slijetallje lIa plslu

Kontrolor leta pogrijesio

MiSBI Obamaza dlaMu -zb)egla nesrec u zraM

Avion Biiele knee u kojern [e hila prva dama MiSeI Obama (Michelle) dosao je opasno blizu 200"tonskogvQj neg rransportnog 11) I ain j aka C.17 i moran ie prekinuti slijctanie na pistu zrakopiovne haze "Andrews" kraj V.singtona, k ao posl iedica pcgreske kontrclora zracnog prorneta, izvijestio je u UEOrak online "The Washi ngton Post" pozi vajuci se na federalne d uzncsni ke upozna te s incidentom.

Duznosnici Fcderalne uprave zracncg prorneta (FA-

onasna bliZina

"Globemaster" C-17 rnoze srvoriti takve turbulencije da FAA zahti[eva udalienost od najmanie csam kilometara iza njega, Predsjednickf'1lu· eing" 737 bio je udaljen samo 4,8 kID.

Federalna uprava zracnog prometa poslala je u utorak tim istraxitel ia u ra darsk i centar "Warren· [0 n J', gd je j e naClIlj ena po-

s'esh, .

A) po rvrdili su cia [e prva darna hila u avicnu, ali n isu dodatno komenurali incident. Uredprve dame takoder nije imao kornentara, navodi "Pos[",

Prva darna vracala se s televizijskog nastupa i drugih dogadanja sa suprugom potpredsjednika Dzozefa BajdenaOoseph Bidenju Njujorku "boeingorn" 737, koji ie dio predsjcdnicke HOle, kada ie doslo do pogreske 11." 1lIvrsnorn prilazenju bazi "Andrews" u Merilendu, oko 25 km od Vasingtona,

Nasilje u Jemenu tokom antviadinih protesta

Petero mrtuih u neredima u Sani

N aj man j e petero lj udi poginuio ie,a 60 povriiedeno u sukobima policije i demonstranata u San i, saopcen 0 j e iz bolnice u glavnorn gradu jemena,

- Bilans pcginulih sada [e pet, dok je od vatrenog Ofuija i palicaranjeno 60 liudi, od kojih je 23 u kriticnorn stanju - reka a je ! [ekar u boln i ci u koi u s u prebacene zrtve.prenio je Af'P,

Prethcdno ie jedan slucaini prolaznik ubijen u gradu Taezu kada je policija otvorila vatru na dernonstrante .koii s u trazil i po vtacen ie s vlasu predsicdnika J emena Alij" Abdutaha Saleha, Od

26

Dnev~i a Va<, celvrtilk, 21. april/lr:wa nj 2011.

globus

jetskim savezom ria zajednickim svernirskim aktivnos lima.

T eo re ti car i zav jere kazu da pi sma ima i u veze S tak 0 zvanim "zapaljenim dokurnentom" iz 90-tih. Njega ie, navodno, iz vatre izvukao agent CIA-c koji ie tamo radio izmedu 1960. i 1974, godine. Agenciia se, navcdno, tako riesavala osietljivih dokumenata, no agent je uspio spasiti dokurnent te ga je poslao Iovcu na NLO"e Timotiju Kuperu (Timothy Cooper) 1999. godine.

Kodno ime

Vj erodostoi nos r do ku-

menta nije dokazana, no bio ie naslovljen na "Lancera",

Nova IBorija 0 mQgllcim rallQlima etentst» na americkag predsjBdnika lagalicala javnasl

AMERIKA CIA zakonom primorana oblavif skrivena

Novootkrivena pisma Dzona Kenedija (John F. Kennedy) upucena sefu CIA-e i sefu NASA"e pokazuju cia je predsjednik deset dana prije smrti zahtijevao da mu pokazu povjerljive dokumente o vanzernaijcima. Pismo ie obiavila C1'I. na zahtjevpisca Vilijama Lestera (William), koji [e istrazivao zivQt hivseg predsjednika za svoju knjigu "Slavlje slobode: JFK i nove granice" .

Jemen: Do s8da pogiQllla najmanje 26 djece

po cetka an ti v lad inih protesta u ]emenu, u februaru, lib i ien 0 j e vise deseti na lju-

Skandal. u vladi Rumunije

Ministar rada POdniO osla!ullu Zbog iene

Minis!ar rada Rumunijc podnio j.e ostavku iz ('moralnihrazloga", poslije oth-iea da je pod ncprihvadjivim okoinosrima zaposlio ,vaju sup,ugu,

Ministal' Jon Nelu. Botis povllkao je ovaj pUlezkada je otkriveno da je nil jednom proiektu koji je finansirala jedna asucijadia Evropskc unije, uz saglasnost MinislarSlVa rada, z.1poslena njC"

govasupruga.koja je radila il njibovekuce.

Prema izvjestajima ageneija, prem ijer Emil Bak prihvatio ie ostavku. mi nistrantda.

Ligij a Botis, koj" je zamdivula mjeseCno oko 2.000 eura, u1koder je pocini jda usta V ku bela su vlasti poDele i5- traiivati ovaj slurni zbog sllkoba imeresa, s obzlrom na [0 cia jenjen muzhiominiSiar rada.

di, medu koiima, prema podacirna UNICEF-a, nairnanje 26 djece.

spec

• U Spuniji je uhapsen Klaudio Adriano Dusto (Claudio GiUSIO), 7,0 kojeg se suulllja dfl ie ct.n sic:::iliionskc mufije i koji je hio u bijegu posto je za njim WSpi.l303 pOljernlc~ zbog op mibe z. ubi srvo i d,ugc z!oti ne l! ltuli ii, .aop eila i e j ]Jeer sp anska poli6ja.

Polici i" j e nl! vela da ie, u saradnii s il"lijanskim kol'"I1"m a i Inrerpo 10m, uh"psj I uf)us to u gracile ~ AI. kllrn~m, na ::sjeveroisloku Spaniie.

£Justo (43) je hia u bijegu 13godi"~.

di

Spasen iz vatre

Pismo NASA-i darira od

12. novernbra ]963. godirie. KenMi: Nov; detalji 0' iivoW Zbog novootkrivenih infer- st zbog zakona 0 slobodi inmacija pcjavile su se teorije formirania, U iednom JFK d .. je JFK ubijen da ne bi ra- pise sefu CIA-e, a u drugom zotkrio istinu 0 NLO-ima. je upravi NASA-e rekao da GIAjepi,mapllStilauja"no- :teli saradivari s bivsim Sov-

razotllrila iSlina 0

Tadasnil ameritki predsjednik je samo deset dana prije smrti rnu pokaiu povjerljive dokumente 0

Predsj;ednik Palestine racuna na podrsku SAD

Abas: Palest-nC~.

Soremnl z'adrZa'uu

Palestinski predsiednik Mahmud Abas (Mahmoud Abbas) izjavio je dasu Palesrinei spremni osnavari dr· Zavu u trenutku kada .e nagovjdtava da & pokusali osrvariti namieru da jcdnu· glasno pmgia,e nezavi,nost u.lpoddku Ujedinjenih naroda.

- Mi racunamQ na rij{."'-Ci predsied.nib SAD Bal'aka Obame (Bamek), koji je rekao da je njegova vizija cia ovog sep ternbra vidi paleslinsku driavu' u skladu s roo kom koii je pas!avila eel-

vorka (predstavnici SAD, UN -a,EU i RlIsije) - rekao ie Abas lakom posjete Tunisu, prenose izraelski mediji.

On je padsjetio da je 130 zernalja vee priznalo pales[inskll drzavu Ll grallicama iz 1967. go dine, nllgla.ivsi da bi tai hroj mogao dosti'::i od 140do150.

Ocijenio je i da su zapadnoevwpske 7em lje £akoder prihvatile cinjenicu cia ce palestinska ddava hili 05- noval1a, prije iii kasnije, iako jejosnisupriznale.

~lobus

One"ni oV;U, c'81l/rtak, 2 'I. JpriVlravan i 201'_

Blvsi guverner pol,iticku karileru namjerava nastaviti u Evropi

"

suarceneger Ce u

ulM ZI n sea

pisma iz 1963. godine

se De bl

Americki medUi prenose rijeci bivseg seta njegovog kabineta Terija Taminema, ko] kaze da ce "EU traziti mnogo uglednijeg predsjednika, nekogako moze ujediniti Evropu"

O-Ima?!

Arnold Svar'e,enege[ (Schwarzenegger), koj i je nakon uspjesne filmske karijerc pcstao guverncr Kalitornije, mogao bi biti irnenovan za novcg sefa EU, obiaviIi suamericki mediii,

Sezdeserrro.:odiSnjeg hivseg Mister univerzuma, koii je roden u Austriji, bliski saradnici savjeruiu da se vrati u Evropu kako hi vedic ED, oh[avio jernagazin "Newsweek"

PDpul Di:efersona

- U narednih nekoliko godina EU ce rraziti mnogo ugled II i jeg predsjednika, n·

sona a efferso II) 0 novo j i u jedinicnoi Evropi- iziavio jc,

Savial Kamerona

jedino [e izvjesno da se on ne moze kandidirati za prcdsjednika SAD, jet ie ta funkcija cmogucena ssmo osobama rodenim na arnerickoj tcriroriii, v

Nedsvno se Svarceneger sastao s b ri tansk i m prern i jerom Deividorn Kameronom (David Cameron), koii ie u sal; rekao da b i trebalo pro rniieniti Ustav SAD da bi 8(.' bivsi glumac mogao kandidira ti za predsj ednika,

U CrliCU ;i60uuernalor"

zanazto ad setova CIA-ei NASA~e da vanzemaljcima

S,varcenege.r se vratio ria vclikiekran ,,".0 super hero] iz crtanog fi 1m a po imenu "Guvernator", pc- 7.ajmivSi svoi glas liku ill crtane televizijske serije.

Njegov lik je poluizmi-

Sijeni bivsi politicar, koji se povlaci iz politike i vodi dvostruki zivot kao ulicni horae protiv kriminala, Tvoraccrtancg lika je Steil Li (Stan Lee), kcautor "Spiderrnana".

Hiioreci Rusima

- Brinuo se da NLO·e vide i u Sovj et sk om savezu ie ga je brinulo cia bi mogJi pogresno interpretirati da su NLO-; napad arnericke nove tehnologiie. Mislim da [e to j, cdan 0 d ra zl 0 ga zas LO

ie htio vidicti te dokumenre i rnaknuti ih iz ovlasti NASA-e, da mose reci Rusima: "Gledaj rc, lei nismo rn i, ne radirno m'i to, He provocirarno vas" - rekao ie autor knjige,

ekoga ko moze ujediniti Evropu - rckao ie za magazin bivsi sef Svarcenegerovcg kabineta Ter; Tarninen rrerry Tarnminem). On je dodao da Francuzi ne zele Ni-

jernca.a Nijemci ne zele Italijana.

- Da li ce, ukoliko b ude izahran Evropljanin koji je otisao uSA D, bi ti o;;;vi j ella vizija Vasingtona iii DZefer-

SlO ie bile JFK·evo kodno irne, Na prvoj stranici jc, navodno, sef CIA-c napisso:

"Kao ito znare, Lancer seraspitivao za nase akrivnosti, lim ne mozerno dozvcliti. Molim vas, predajte vasa op alan [a Vasa reakci ja i e kljlltn~ za upstanak ove grupe, « Sadasn ji vlasnik dokumenta koji ga je kupio od Kupera 2001. kalc

da pokazuje da ie JFK trazio livid u dokumente, no da ga je CIA odbila. Istrazi lei i UFO-a Rober! V lid (Wood) zarrazio i e Iorenzicko isrrazivan]e time, papira, vodenih Zigova, vrSill fonts i ostale traguve da hi odredili taean datum dekum enata. J os 6eka nalaze, pise "Daily Mail."

Nakon kritika o losim uvjetima

Djecak dania pistolj u skolu

SestoDodisnlall :raniO Sebei dUole drUDOUa

Dvoiica d iecaka od sest godina i jcdna djevojcica od pel godina povrijeden i su u incidenrukoji se dogodio II iednoi osnovnojskoli u Hjustonukada je slucajno opalio pistol] koji [e JOOan od povriiedenih di ecaka donio u skolu.

Pisrolj je akriviran bela j c ispao iz djecakovog dzepa, a sve troie diece zado bilo ie povrede stopala oct fragmcnata ili municije iii djelica pacta u koj i je metak udario.saopcila [e pol icija.

Nakon incidenta koj; se dogodio II skolskoj kantini roditeiji djece koja pohadaiu ovu skolu zalrniilisu d_~ sc uvedu dodatne mjen sigurnoso,javiojeBBG..

lzabran nasljednik

"f'errero" ce uOditi mladi brat Douani

Melling: Prijeli mil smrfna kama

Mening prebaCen u drUgi zaluor

MultinaciQnalnu konditorsku [U"IllO "Ferrero", nakOD iznenadne srnrti Pjetra Ferera (Pietro Ferrero), vodit ce njegov mladi brat 'E)ov-ani (Giovanni), objavila ie ta kOlIlpanija u "torM, dan nakon !ito je 43·go dis!] ii Pjerro preminuo u J uznoafriCkoj Rep llblici, prell"se ageIlcije.

- Sada je red na b raw Dovanija d~ vocli ·'Ferrero" prema ios visim ciljevima . najavila je la multinaclonalna firma 11 swm saopcCllja., istieuCi !l\Jmani tame i drllitv"'__ ~~ motive poslovanja fi,me i

Administraciia ameriekog pred,jednika Barah Obame (Bar.ck) prebad la je u drugi zatvorvojnikaBreda Meuinga (Bmd M.anning), optu ;;enog da je proslijedio vis.e hiliada povjerlj ivih dokumenata imcrnc[-srranici Wikileaks nakoll kririb da se premo njemu loSe POS\U' pa_ Men i ng j e prebat-en iz haze americke mornariCke piesadije u Kvantiku, u Virdziniji, u zatvor.sku jedi!)i-

ellll ba.zi Fon Levenvon, II Kanzasu. Ametlcka l/ojska iznijela jelOkom pros log micscca 22 opmzbeproliv Meninga, koje ga lffeteda je ko· ristio neov.lahen softver !la vladinim racunarima d~ bi "skidao" povjerliivu infO!'· m"ciju i omoguCio daob· avjes ta i!)i pod a c i b udu dosmpni «neprij~[dju".

Americki vojni zakon Za ovaj p"ekrsaj prectvida smr· mukaznu.

spec

• N aj ma n j e cetiri oso be sma tra i u se n estalim nakon snaznc eksplozije nitroglicerina do koje je doSlo jueet II rv-omici eksploziva u mjes!lI Pardubice (orediS.nji dio RepublikeCe"Ske), saoptili su vatrugasci_ Tvornica "Exp!osia~ poznata jepo proizvodnji cksploziva «sem te:x",koji sc II prosIest; ""sto llpmrcbljavao Za an:n[are zbag nj"gov:ih dobrih svojstava, malogobimai iednosti!v!)ogrukovania.

Alba: Dan talasll na dan pogreba porodice Fercl". V gradu AJbi, sjectistu finne, odluceno je all ce !Ill dllll pogreba Pietru Fcrcra bili dan zalosti u gradu.

ogJasi

lI'EnCfGOVI'HA

,. tid. r.~I1 .. 8:1)'.,"" I H'.'''~ ... .o~t,... F .. diIIi,"nQ, tftllllllil't:.I:alIYO iliililn.fl'llli ~ flnllil:lI:l.QilI '0'. :t".' 'U,.:pr .• II," f ."."III!C 1,.' UII~ M.!!!!II!!II'II:.I!I'.!~II!!I.J II1IIl1li'''.'.'111: iII,.,.d O •• , .. t dill,

----------------------------------

Brej,13·5·{)1.15-5·329·3/l1 Datum: 18.M.20l1. godine

Na osnovu clan a 54, Zakona 0 porezno] upravi Federacije BiH ("SLnovine

F BHI"br_ 33/02 i 28/(4) i clanova 62 do 69 Pravilnika 0 procedurama prinudne naplare poreznih obaveza ("Sl,nov;ne F BiH~ br, 50/02 i 54/03)" Porezna uprava Federacije BiH Kantorialni porezni ured u Gorazdu- Odsjek za prinudnu aaplatu i iuspekcijski nadzor oglasava prodaiu zapliienieue irnovine putem

DIREKTNE PRODAjE

Imovina u vlasnistvu poreznog ubveznika '. duzilika :

I 000 ,,IN SEH KRUG" GORAZOENITKOVICI

,. ' .......... '""!.,_ ..... ,'-:

"'HI I'll i .. ~ \'\'u .... ' ~1""'!I_'·l

1!Irr ....... t.1 ....... 'i~ Il'IIIj1L

,L"tIr l J""'-t"'J "';'Jol,t t"1,,,_I.u

Ualll .....

,\1... \.ff

, "

u

I.'

u\h~ ... "'lt

-

lJO.

" ..

'"

--

' ..... . --

....

r rt

.I La. ""i f"'!tH

..

.. ~ ........ " .

.........

IU

.........

......

'--, ... ~-

--'~'i:L

~~I=".... ---

'J,

1..-_ ,0.. "'"

lUI

'_'u

,\q. -

... ''"''''l___:_ _

,~ .:;" ,~::

~---------

'"

"

-~I~'~~~~ ... ~ .... ~~----------

. .u~ .c:.. :..a...'- _

,'-_-'

t.

-,--

'" .. .,_

" ,,-------

...... II .......

-1- ..

• ..

1-

..

..

.~

'"

-."

, '

. "

~ . . .

I~' LI:I.,I J

rt: ,'!'tI, I

'0·

,0

"

1-

: ;'~6!!L""'_I=W,,"","'"''''''''''i!!!!I'_ :I __ ~" -""':.:"«'--1---'-=""'-' --,I~------J

.1 ... U..:...,__1 t.. !11""'=<:"~ _

-

_J i]

___'--'-- ,_

.. , III

, ...

• all

-,'-------- -

,~ I

"1

Lit I!

alii

r '~.

fil ..

lUI

j .~ •

lUI

r, H

hi I

'" __ ,, L... '_I-I- -----

'-il-!-I-L-- __ ,Ot~""~....__

,"

-1-----

I, ..

J 11.1

Uln ,

-'-' -' -1-----"---"'·· .... =·.,.--1----1

U· ,

1----""'-'-=,-

12.1.- ;:: ... ~ .. ·~, ... ~-!_'I~I~ _-:'c..;",,-' ;:,"--

.~ ~ r-.>;'-= '_I-' -'t:.!- __ .l'.._'~, .. __., __

,-,

...

, ..

, "

-----'-:

.,nl'

.. "

J....LO!.I

T",,"

n.

....... un

~ __ """J'.;;;"-'",,"' __ .

~>~~'_-~~·~'''~~'~-~'~~----------'----~'--r-~''!"~''~'-·I--~I~"~""~"~-~~----i

.. ,~."'.,,::: •• ;..., '-'1- I

Il'.:?"'- - ... -------'-1-

., """_ , I"

-",,,,1'-11.= ..... !!.!', ... '" ILoOo I,~.l!..:.!!.'_ __ , __

.. ""' ~--------- ,-1- '

" ;;..:.:,_ --.!!: ... !:. ... ~;'~,---

."1"

:-I-!-I~ -----''''''----",,-.-r:

...,

.' ~ .. -" .... .".,.,~---------- ,-1-1

n. "-

<~ __ J§....__ •• _,"' __

~t\i~

,.

~.~'------- ,--1- '

u. II ~ •

.n :. p,_-="- 1_1-'---l'~tl!!__I--1~''..'!l- _

'" I, ,~... ~_I-'--,~ __""""-

\.U " ..

-:~ --'-"-'-

I ~I'LI f

'I 'L I '"'" II

"

1-

II .,.~ .. 1'--

~'~ ... w 'H~"r

..

I .....

""'1 III t ,·~".,..I."" ~u H

UI ~f..JIJJtW \1 t'OO:lh'~w'",""

I

--

.. ' ..

. ~ ..

'"

I

1_ Direktna prcdaja ce se odrzati dana 11.05.201 J .gcdine u Gorazdu u prostorijama Kautonalnog poreznog ureda Sa pocetkom 11 11 casova

2. Najniza cijena na direktnoj prodaji se ne pcstavlja i nije ogranicena; ponude se podnose bez polaganja depozira , pa se zaplijenjena imovina moze prodati ponudacu koji pouudi najpovoliniju ciien u.Odbor moze odluciti ,I. cdbiie SVc ponude ukoliko ih smauu ncprihvatljivim,

3_ Razlog odrzavania Direktnc prodaje ieste \10 ie nakcn odrzanih aukciia zaplijcnicna irnovin a os (ala neprodata.

4. Ponudaei II. Direktnoi prcdaii su duzni dostaviti pisrnenu ponudu u zapecaceno] koverti uajkasnije 24,00 sal' prije pocetka direktne prodaie 11" adresu

POR£ZN A UPRI\. VA fEDl:.'VI.CJJE BiH KANTONAI.NI URED GORAZDE Zdravstvenih radnika br.22

Sa obaveznom naznakom "ODBOR ZA A UKCIJU I DIREKTNU PRODAJU "u Gorazdu

5. Ponude se 010gu predau neposredno na prorokol Ured.,

6. Ponudac je duzan U ponudi jasno navesti predrnet direktne prodaie (opis imovine za koju je zainteresovan iii njen diu po rednom broju) koia jc cznacena u Oglasu i ciienu za istu.kao j hi ti prisutan 0 tvaranju koverata sa ponudama na dan 11.05_201 1 .godine sa pocetkom u 11 casova,

7. Svi pouudaci SlL duzni dokazati svoj idenritet licnorn kartom ili pasosom i dokumentovati 1"1IVO ,) a zastu pa n je.

8. Za direktnu prodaju mogu se prijaviti sva pravna Iica i punoljerna fizicka lica. Lica zaposlena u bilo kujoj organizaciorioj jedinici pri Ministarsrvu finanaija i njihovi srodnici do rreceg srepena krvnog srodsrva po direktnoi ili pomocnoj liniji nc rnogu biti kupci na direkrnoj prodaji.

9. Porezni obveznik ima pravo i mogucnost da izmiri poreznu obavezu, karnate i rroskove postupka prije pocerka prodaie irnovine pUWlTI. Direktne prodajc nakon ~cg" se zapliienjeua imovina vraca vlasniku.

10. Prndaja se vrsi po principu VIDE-NO- KUPLJENO, pa se naknadne reklamaciie nece

u vaza va ti.

Kupac imovine duzan je prodajnu cijenu uplatiti na racun javnih prihnda u roku od 5 (pet) dana, te ukoliko predmet prodaje podlijeze oporezivanju na procjenjenu vrijednost uplatiti iznos poreza nakon eega se stice pravo upisa vlasnistva nad imovinom,

Ron takl [ekfon: 038/228-541 lobI IS.

oglasi

AFA acing Sarajevo N:AJiB,OLJA ponuda TOYOTA I :EXUS vozlla i:FINANSIRANJAI

Adresa: Osik bb, 71210 llidza

Toyota te,l: 033 .274 ,650; Lexus tel: 033 .274 656

Un:iC edit

Leasing

~TOYOA @l..EXLIS

Kamata vccod 4,99% (EKS baz POV 6,56%)·;

1 god. kssko gratis .UI, I1nansiranje preko 3 9Qdine POc5ebne pOFl ude "'JI ..... ".~"j., ". , lIodlnu

U PRODAJI

U ovom broju obavezno proEitajte:

• Kako nastaje secema bolest

• Koliko voca i povrca Cl!va yak zdravlje .

• Za.Sw je saobracaj najceUi il.a7. ivai; if] far kEll

• Sta sc moze procitati u ocima dijabeucara

• Gdje naci cink, hrom i magnezij

Smrtonosni kvartet ugrozava

zdravlje i sam .Zivot

Postoji niz lijekDva kDji na

uzd .1...'::. .....:t._ hi' 1/ arna w-;c;e wwg U 'ell

/I

30

INVESTIGIJE Najbogatiji Ukrajinac kupic stan u Londonu

L '. SUZO- peot 'aus Ahmetou

_a[ 138 mlli oa uo[

Ahmetov kupio dva stana i spojio ih u jedan povrsine 2 .. 322 kvadratna metra 'C!idenroolt

Najbogari]i Ukrajinac

RinarAhmerov (44) kupio je naiskuplii bri tanski stan u Londcnu za nevjerovatnih 136 miliona funti, a. planira uloziii 60 miliona Iunti za uredenjc,

Ipak, penthaus na rri sprata sa spcktakularnim pogledorn tesko da ce napravi ti rupu U njegovorn bogarsrvu od 10 rnilijardi [unci. Nairne, Ahrnetov je prosle godine bio na 148. miesru "Forb esove" Lis te.

Sin rudara i oiac dvoie djece obogatio se ulaganjirna u rudn ike uglja i celika. Sada je vlasnik ukrajjnskog nogornetnog kluba Sahtar. Njegov portparcl Elena Dovzen ko potvrdila je da je eligarhova kompaniia "Systern Capital Management" ulozila novae U stan,

Vjeruje se da su stanovi u zgradi "One Hyde Park" najskuplii ria sviieru, a on je kupio dva i spoiio ih u jedan od 2.312 kvadratna metra. K vadra t kos ta 6.000 fun ti.

Vrhullski I1reifell ell/effje"

In vestitori braca Nikolas i Kristiian Kendi (Nicholas i Chri s li an Can dy) angaziral i su Lord Rodzersa (Rogers) zaproiekt,

Zgrada ie sigurna poput tvrdave. Ulazi se prerna sistern u p repozna van j a rozn ja & ce, ima sobe za paniku i neprobojna stakla.a poplocena

je S 15 vrsta merrnera. Zgrada ima privarno kino, hazen duzine 21 merar, saune, teretanu, golf simulator, vinski po drum, recepci j u, dostavu u sobu iz mandarinskog res torana i po dzernn i put do restorana "Heston Blumenthal".

Najiefti n iji iednosoban

stan kosra 6,75 miliona funti, dok je cijena vecine sranova izrnedu 27 i 33 milicna Iumi, Prodata su 33 stana za ukupnu SVOlU od 727 miliona Iunu, a jos 12 prodaja bit ce zakljuceno ovih dana. Osirn Ahrnetova, ne zna se ko su drugi kupci, Slobodno jejo~ 30S(anov3.

NASA finansira cetiri kornpaniie

olaza pr-uBln-' su:amlirsMi 181MSili

Astronauti bi do svemirske stance trebau letjeti brodovima privatnih prijevoznika

~

Kornerciialna svemirska putovanja za dlaku su se priblizila srvarnosu nakon !lO [e NASA izdvoiila 270 miliona dolara 7..f1 Iinansiranje privatnih kornpaniia koje nastoje izgradiri svernirske Ierielice koje bi rnogle obavliari ova] zadarak.

Nakon sto svernirska agenciia SAD penzionira svoje sHllove asrronau ii hi, prema ovom planu, do svem irske stan ice trebali letjeri brodovima privatnih priievoznika, a NASA ie ponudila da Iinansira celiii Iirme ko]e na ovom projektu rade

Fina/iUlcija p/aflova la ilgradllju lelj~lica

Kinezaizv:lacili vatrogasci

prOUa.lnlli zapeo U oentllaCll1

omi,.:..,iwrY

jedan kineski provalnik zaista niie irnao srece kad je krenuo u akciju. Nairne, Z3- pee je u venulacijskorn sistem U 1('1)] ben e zgrade u grad u AnSanu pa su mu u pomoc morali priska';i ti valrog~ci.

Na snimci Se vidi mu,karae u otvoru za ventilaciju koji visi & vanjskc S[ran~ zgra de. J etlan Valtogasac se

prvo uvukao izrriedu betonskog' stuba i venrilacijskog otvora s uzetorn vezanirn oko srruka, a potom je provalnika zgrabio za odiecu i pornogao m u da se pop ne do 0 rvora kuji vodi na srepenisre, gdje su ga os tal i va trogasci povuk I i nazad u zgradu.

S p asa van je ie lraja I 0 0 ko pol .. ,ma, a provatnik je nakon toga odveden u policiju n3 ISplLl van]e.

kako bi im ornogucila finalizaciju planova 73 izgradnju orbitalnih vozila,

U pitaniu su kompanije "Boei.ng"(9lmiliona), "Sierra Nevada" (80 m iliona), "Space Exploration Technologies" (75 miliona) .i "Blue Origin" (22 rnilioria dolara),

- Uzdovoljnoriovca i vreme n a, u vjeren sam da ce vise arnerickih kornpaniia biti u stanju razviu sigurne, pouzdane i Iinansijski povoljne sisrerne za kornercijalni priievoz - tvrdi Filip Mekalister (Phillip McAlister), NASA. - i. n d i rek tor za razvoj kcmercijalnih letuva.

Novi zakon

Madari zabranlU)U homoseMsualnebra,Boue

~ ......

Ma.darska je usvoi ila novi u,IRV za koji mnogi kazu da ie diskriminaiorski, buduci da je II njemu stavlien naglasak na tradici 0 n alu e poru dice j kril6mSlVll.

U stay suti [elus kao zivo bice ad trenmka l<lceea "to mnogi tumace kao pOle; koji ce otvoriti moguCl1ost za

buducu zabranu iii ogranicenja aborrusa, a brak [e rezerviran za heteroseksualneparove.

Kcnzervauvni predsjednik Vikror Orban rekao [e da ce novi zakon ornoguCiti hivsoj komunisticko; zemlji da 1<1v1"ili trauzidjLl u de" mokraliju i uvede ie u veij,,me pouzdan ih finansija .i 6ste vlade posEie godina skandala.

kiosk

Dnevni avaz. ce\l'rtak, 21. tlpfiVtravanj 2011,_

31

SUDBINE Devetoqodisnlak spaslo zivot mladoj sestri

rislin oziUiO ieu iCiCU Ilia ie UDaia U bazen

Dvogodisnjakinja se iskrala jz kuce i pala u bazen, a kada so je nasH, nije disala

Doksumarna i bakau panici zvale pomoc, djecak je sestri Bruk (Brooke), ko]a ie bila u uesviiesti i nije d isala, dao umjerno disanje i masirae jo] srce,

- Znao sam sta radim . kaze djecak i dodaje da je nekoliko minuta kasnije djevo jCica pocela d isa ti.

Oporavlja se u bolnici i, zah valjujuci bratu, bit ce dob ro. L i ek ari kaiu da n ece irnati nikakvih posljedica,

jI,'jali heroj Tristin kaze cia bi sve ucin io za svoju sestru te da ie voli, iako rnu nekadaidena )!ivee.

Tristin Sagin (Saghin, 9) spasio je "iVOL svojoj mladoj sesrri (1) ozivjevs! je umietnim disanjem koje je naucio gledajuci film "Pad crnog jastreba". S porodicorn je bio u posieti baki u Arizoni ka da se curica is krala i z k uce i upala u bazen u dvoristu,

- Baka je usla u sobu i pitala gdje je beha. Mama je porreala van; i nasla ie u bazenu kako pluta - ispricao je Trisrin,

HM a.AIl EMS fl.

Slucaj iz Brltanije

TlneidierHe UhapSene s 1211aSai alHohola

Ucestalil napadi

nJuiorSllilalisist. nose Daneirlle e

Njuiorska Iederacija taksista, pozivaiuci se na statislicke podatke 0 srnrtcnosnim napadirna n a vozace, podijelila je pancirke "Dzacima koji su ih odmah poceli kori sti ti, Prvens [VD u opskrbi zastitnim prslucirna dobili su iaksisri u nocnirn srnjenama u podrucjirna koja u sratistikarna prednjace po napadima,

prvenst veno [e rijec o udaljenim cervrtima izvan Menhetna.

Deseiak prsluka donirala je jedna sigurnosna firrna.dok su dvadeserak prsluka darovau penzionisani policajci. Njujorska Iederaci ja taks ista saopella je da narnierava prosiriti program opskrbe vozaca lastitnirnprslucima.

Premo nekirn podacirna, upravljanje raksiicm iedan je od najopasnijih poslova u gradu,

_Daily IILdJ Iako Btl jos ispod dobi u kojo] im se smije poslufiti alkohol u kaficima, cetiri 16-godisniahnje iz Velike Bruaniie policiia je uh vatila S nevjerovatnom kolicinom alkohola koj i S II nam i era vaIe popiti u jednoj noCi.

Pet boca votKe,tri velike boce cid erai cetir j vel ike b 0- ce Ii kera "pllje!!" su koji je

policiia 1I Glocesteru proII asia kod ';e t ir i d j evo jCice. Ta kolicina alkohola dovolino bi bila da sedam odraslih zenaobori s nogu,

Policija rraga za muskarcern za kojeg se vjeruje da je maloljetoicama kupovao alkohQI iz l<.)kalnog Sllpermarkcm. Clanovi gradskog vijeca Q".kve su izvjei,laje iz policije primili sa zabrinutoscu.

Uskoro odluka suda

JouanMa Broz dob-,u·a naM-II umlelnlne

Prvi osnovni sud u Beegradu trebao bi uskoro odluciti kakoce vriiedna imovina i licni predmeri Josipa Breza Tira biti podijeljeni izrnedu njegove udovice Jovanke, sinova i unuka. J ovanki ETOZ trebao bi p ri pas u veliki dio dragocje- 1I0Sti, naivise zlatnog nakiLa, briljanara, dukata, urnjer-

nickih slika, kao i biserne ogrlice u duzin i od cak osarn me tara, cak i iedna zlatna kocija.

jovanka Broz je, naime, jos 1984. pndniiela suduspisak S njezinom imovinorn koju potrazuie, Vecina imovine koju je 2002- popisala kornisija savezne vlade uci ce u ukupno nasljedstvo koie bi Brozovi nasljednici trebal i. podi j eli ti.

NajpovoljniJi zamjenskii' ne.namjenski krediti,.

111·005e do .15.000KM odobravamo .1 bel Jemaca!

• Rok Clip Be d(l 10 godln ..

·0% IfoSkoyl ol)r8~e 'kod rnmJ n kill k'edlro

SPARKASSEs

- --

R evol u ci on arn i po d u hvat

dapane. Daprau.li I'eleport Su-eIIOSI.

japancima ie posla za rukorn nevierovatna stvar, teleporrirali su svjetlost s jednog mjesta aa drugo, bail kao u "Zvjezdanim stazama". Pojednosravljeno, SllOP svjella unisten je na jednom mje,m, a na dmgorn po novO oformljen sa. svim kvalilelirna_

Morioki Li 6 Univcrzite.la u Tokijll i njegovi sa.rad-

nici skenirali su ce8tices"jctlosti atom po atom, razgrad i li ih i rekonstru ira li na drugom miesru.

- P roc; ce jos dos ta vremcna dok ne budemo mogli teleportirati nesto bitno slozenije, Trenutno to ne rnozemo uciniticak ni s baklerijom - kazu nauenici.

Rezultati ce ipa!< pomoci ~aucllicirna koj; [ade na razvoiu :nLperbrzih kvanmih raCllllara i drugih medaja.

32

Onevni avaz, telvrtak, kultu ra

21, apriVtravanj 2'011. '" _ "_ '" '

:ouadesel DDdlna "BaSesllne"

"zadArl" u Blhaeu

,. Ansambl predstave "Bas- ,-------_,- ..... .-----. eski,ja, san o Saraj evu" Darka Luki6 u rei;ji Gradimira Gojera veceras Ce na seen i POZorist8 mladih S araj I!VO 0 b ilj ezi ti 2'0 godina ad prve izved be,

D predsravi igraju Nerrnin Tulle, Mirza Tanovic, Halima Music, Sead Bejtovic, Suada

Ahmerasevic, Drago Buka, '--"=- ____l ._____,

Aliis Aljovic, Amina Begovic, Esad Landzo, Avdulah MusiC i Zaiirn Maguda. A. G.

Scena iz filma '~32. decembar"

Na festivalu u Kopenhagenu

sasa 'Haid _ ItOUiC re:dstaulia liH

Dugometrazni igrani film "32. decem bar" banialuckog reditelja Sase Hajdukovica, u produkciji "VizArm", birceprikazan na internacionalnom filmskorn festivalu "CPH :PIX" u Kopenhagen u, ko j i se 0 drza va ud 14.apriladu L rnaja.

Ove godine na Festivalu ee biti prikazano oko 2'0'0 os rvarenia 311lOr<1 iz ciielog svijeta, a Hajdukovicev fi-

lm irnat ce dviie proiekciie, 21, i27. aprila, ito uckviru prcgrama "II Came From The East" zajedno S ios devel fiLmOV3 iz istocne Evrope.

Uloge u film II igraju banialucki glurnci Nikolina jelisa vac, Slobodan Perisie, Ania Stanic, Liubisa Savanovic, Dragana Marie i Aleksandar Stojkovic. v

M.Cu.

Direktorica Umjetnicke galerije BiH

,H lInrtiin, ui " ·otfl . • ,--

'.' UiDlLl_O esa U pallZlJu

Historicarka urnictnosti Meliha Husedzinovic vise ne obavlja Iunkciju direktorice Umielnitke galerije BiH,

- Prvog aprila ove godi!le napunib sam 40 godina radnog slaza, inace sam u Sezdeselim godinama, i bilo je "rijeme di! Se p()vucem. Ku Ce me naslijedi ti, ra!loje gavoriti, dogovoril 6,m[) ,e izmed.u stroke, to su ugla,vnom vrSioci dul'.nOS1; direkmIa, malo jedan kus[Qs, maIo drugi, lreti_" taka lO idekaz.1la je H us"dlinovic.

Meliha, Husedzjnovj·c n~ eelll Umjemicke galerije

H!lsediilfovic: n"sel godi"a vodila lJG

BiH bila je od200 I. go dine.

S obzirom na to cia je UG na butiZe[u KanlOna Sarajevo, ocekuj es e da b i uskoro mogao b i ti raspisan kon kurs zanovogdirektora. M. Gu.

,... U Gradskoj galeriji II Bihaeu veeerasce biti orvorena izlozba Likovne udruge "ZadArt". Ova umjetriieka grupa dieluje od 200'0_ godine kroz likovne izlozbe,_perfu,rm8!Jse, videouraike,

Na izlofbi ce se predsraviti 19 Cl ano va "Z~ dAna" s rado v ima koji obuhvataju razlicite Iikovne pristupe od tradicionalneg de savremenog, Izlcfba CC biti otvorena doS_ maia. M.D.

~ ,..----: -'i --,~:'1

4i\0 "'~"""lI-'-1

I '. ---

, I

'. ;'" "', "J

. . '.

. . "_''1',.'

. '

GOSlOUan]e Irene DelOnga

urednik u VBL-\] Ervin Jahic, koii je kazao da je all tor za pra vo do bri dun Zagreb a.

tatimni dnevnik

- Ova knjiga zapravo ie intimni dnevnik, hronika, spomenar.; Hronika prohujalog vremena - kazao j e J ahic,

Predsravljaaje knjige u prisusrvu brojnih alltorol'ih prijmeljaproleklo ieuopusteno; arrnosferi, Ul pricanje anegdo ta, vic·eva 0 poznanrna, a popraCe!lO i:e i in.sertima

,... U Ornladinskorn kulturnom centru "Abr.asevi6~ vueras ce se u okviru program a "Knjizevnost uzivo" rnosrarskoj publicipredsraviti hrvatska pjesnikinja Irena Delongao

Ona [e dobirnica najprestifnije hrvatske pjesnicke nagrade "Goran" ZJ mladc piesnike 11 20JO. godini za zbirku ~Rijeci kupuju zlocine koie ¢d pociniti". Vecerasn]] program organiziraju Knjifevni klub Mostar i "Ahrasevic", M. Sm..

PROMOCIJE Poznati novinar predstavio knjigu a poznatima

U saraievskoi V.B.Z. knjizari preksinoc ie uprilicena prornocija kniige "Ulicarna kruzirn ne bih Ii se sreo" aulora Voje Siljka.

spomeni~M generaCi'Ji

a prOhula DB

"

e .. a UOle Sirlla

Knjigu "UHcama kruzim ne bih Ii se sreo" promovirao u sarajevskoj knjizari V.B..Z .• Hrvatski novinar ko] je obiljezio radio i televiziju na naslrn prostorima

- 0\'11 knjiga spornenar [e i spornenik iedncj generaciii i epohi unutar pola stolieca, nikako zlarnoj, ali po mnogo <'emu blistavo], za kojom mnogi jos uvijek roe i cc~to ill prizivaiu, po dobru spominju u obiteliskirn i poslovnirn razgovorirna, 11 kultumim krugovima - zapisao ie 0 kniiz! Bozo Rudez.

Riiecje o knjizi ukojoj ie poznati hrvatski novinar ispricao kraike istinite price, neke licno dozivljene, a. nekevec prepricane.

Nema traea

- U piianiu je drugo izdanje kniigeciji [e nazi v nastao prema pjesrni "Ulicarna kruzim ne bih Ii te sreo" .amislim da je puna zanirnljivije kad cov j ek sam s ebe rrazi, i ne zna sta de se dogcditi kad se to desi, ako se desi. K!ljiga uije pesirn is\i';na, O!!a je Cisla sUprotnOSl tome, To su sj_ec.1nja, istinili zapis_; s praVJrn Imenlma 1 prC'l.lm,enla

o

rna uglavnom poznatih ljudi, ali nigdje nerna traca niti ogovaranja, nigdje nernauvreda ualavnom sam spomenuo ' nj'f~ove pseudonirne . kazao je Siliak.

U kniizi se, izmedu ostalog, nalaze i price 0 AbduIahu Sidranu, Predragu Finciju, Mersadu Berberu, Zijahu Sokolovicu, Pavlu Vuii- 5icu,M iroslavu Krleii __

D ovojl zanirnlii ,"oj knjizi sjecania govorili su novinar Ahmed Buric i knjizel'nik i

Poetsko~scenski kolaz

SlJarlceua"KOliba oa oebU"

U Cen leu za Imhuru Mostar preksinoc je uprilicena i;wedb. poewko-~censkog kolaza "Kolibananebu" koj; je pdreden prerna poe~iji Camilu Sijarita.

Projekl ie Zll scenu 05- misliu S"lko Saric liZ uceik'e

glurnaca Diane Duddj-Maburnie i Nedzada Maksumica.

0'170 je. inace, lridesem premijera u Cell tn, za kulturu i desela gudisnj iea djel.!nostiove [eatarskescene.

M.Sm.

u e

IF.to: M. i:MJj"vit) iz filma 0 Vo]i Siljku te inserlima iznjegovih Tvemisija,

_ Podsjecania radi, Voio S iljak poznati je hrvatski novinar, radii ski i TV vodirelj. U 40 godina dugn] karijeri bio je voditeli brojnih radio i TV ernisija, kao stc su "Mali nocni razgovori", "Kviz Df) RE MI.", "Crno-biielo u bojl!~, Emisija [~MalinCltni raZ· govori" hila ie prvi "talk show!) na ovim pros rorirn a.

Objavio je nekoliko k1'!ji-

gaprica iviceva, M. Gu.

Vjencanje princa Vilijama kao inspiracija

Kulog/ija i 8eleskovic Ifapr~vile I!jerenicku haljilf!J

U - .. 'I. --It

mil nlc,_a

instalaciJa u Tuzli

U Mecluu8COd~Qffi. alelieu "Ismel Mujezino"it" u Tuzli preksinoC je upriliceno druZenje llZ Planlago faj, kuii u VeLiko i Britanii i tradi donalno p,i V<Zll je poro dice, H ko je i e organizirano povodom vjenfa~ja princa Vilijarna (William) i Kerrin MidIton (Catherine Mi ddIeton).

Ovom prilikorn premlavljena jeumietnicka ins talacija, repJika neobicne "jere-

nii;.Ke haliine nastale njednickim radom Edi!le Seleskovic i Suade Kuloglije, a deuzenju SU prisus[vovali nacdnik Tuzle Jasmin I.mamov-;e i br-;tanski ambasadornBiHMaikl Tmam (Michael Talharnl_

- Svjcdoci smo brilianrne sarad~je dviju vrlo kreali,,· ~ih umjetnic.a koje su proizvele prelijepo umietnicko djeio-reka"jeTamrn. A.MII.

kultura

TELEH TELEH

Dn~vni avaz tetvrtJk, 21_ npril/trnvanj 2011.

33

SARAJEVO Otvoren 23. sajam knjige i 11. bijenale knjige

Izdauaci ot Orili landOue s

a)UeCim Dstima sada

Na 8, 000 kvadratnih rnetara 100 standova i 200 izlagaca iz BiH, Srbije., Hrvatskei erne Gore • Juter dodijel.jene stipendije Fondacije "Kernal Bakarsic"

Ovogodisnji 13. medunarodni sarajevski sajarn knjige i ucila te t 1. bijenale knjige.koii seodrzavaiu pod merom "Do pcsljednjeg slova", jucer je zvanicno otvorio vrata u Ceruru Skenderije svirn ljubiteljima dobre kniige, a vee U prvirn satima zabiljezena je dobra posjecenosi.

Svjelski bestseleri

Sajarn se prostire na 8_ 000 kvadrainih metara, ,[0 podrazumiieva oko 100 standova i 100 izlagaca, od kojill su u naivecem brciu iz BiB, zatim Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a oni 8U i ove godine za svoie i;itaoce' pripremili popuste, na] vece do sada.

Kako nam [e kuala Ida Hamidovic, urednica u "Buybooku", ova sarajevska ;7.davacka kuca za Saiam ie priprem ila 12 novih naslova, kao i pristupacne cijene svih izdan ja.

- Kod nas se rnogu naci knjigc za marku, rri, pel, deset i 15 rnaraka. Nadarno se da ce ovih dana biti dobra posiecenost, cia cemo nadmasi u prethodnu godinu, a

vierujerno cia su petak i subora udarni dani, i da ce biti najvise posietilaca. Ono sto zelim o poseb no is taCi j es re nova biblioteka "Po pulis" , gdje se svietski bestseleri mogu naci za osam KM, potom bh. lzdanie "Harryija Portera" - kuala je Hamidovic.

J ucer SU na Sajmu uprilicene promocije nekoliko novih izdanja .. Posjetioci su se tako prernijerno susreli 5 naslovirna ~Carolija" Zorice Jeki':, "roo I DOC, Ijubavna erotska liri ka" Esada D ura________ ----"----' koviea, "Sabrana djela" Skendera Kulenovida, zbirkom mladih bh, autora «Xljuc je pod otiracem, fragmenri iz susjedstva".

Prvog dana Sajrna, u ckviru 7_ medunarcdnih susreta bibliotekara slavista, dodijeljene su stipendiie Fondacije "Kcrnal Baka.die' Kako je kazala Marina Kainic- Bakarsic, nagrada Fondaci ie dod iieliena je dvojici sjajnih rnladill Ijudi koji su bili SlU-

denti profesora Kemah Bakarsica,

Ooslici rekord

- Jedal) od njih [e Sasa Madad<:i, koji je dobio nagradu za svoi izuzetan rad i 1I praksi, ali i kao odlican Student. Drugi laureat, Feda Kuleriovic, dobio je nagradu iz vise razloga, ali i zbog cinjenice da radi na projektu podrske slijepirn osobarna - kazala je Katnic- Bakarsic,

Inace, svecano otvoreuje Sajma upriliceno ie since. jedan od organizatora, Tajib Sahinpasic, naglasio ie eta do kraja Saima, 25. aprila, ocekuje 11)0,000 posjetilaca, sto je bio rekord iz pros le godine.

"MeZimica" HalrUdlnaHrnJlCa

Izda vaci 6e u narednirn danirna na svojirn ~11lJ]dovima predstaviti aurore i nova izdania, Na ~tandu TDK "Sahinpailic" iedan od autora koji ';e se drufiti s posjetiocima je Fahrudin Fako Hrnjid, On ee, naime, porp is iva ti pos j etiocirna novu zbirku pripovi-

le!ki "M·ezimka Durnruk

kapetana", Hmjic; .PQ/pisuje kfljige

M.CUSTOV/C

U okviru manifestacije i izlozbe u Sarajevu

-

A ~ _ tologiJa "Z8JS'J striD na Baillanu"

U organizadji Udrozenia "Drugi ugao" 1,3_ aprila ce u Ce n tru Ul kulturu Sarajevo biti upriliceno sveCa'!o o\Vorenje manifests-

tije "Dani Slripa 2011" i 4, izla.zba bh_ strip-au lOfa , Pub] ik~ C.e moci vidjeti vise od I SO srrip-radova domatih aUlOfa pr.istigJih ns.

utv(jrcni konkur" le d jela amorica iz Hrvatske Irene Jukie-Pr~nj ie.i Helene Kla£<:ocar- Vuksic:

Jukie-Pra.n.jic ce U Sara-

jevu prcdslJlvili i bestseler anwlogiju "2:enski strip 11a BaJkanu~.

U okviru promodja s[rip-izdanja bh. aurora "Sci-

popeka" ce predSlaviri a1- bume Filipa Andronika, Elmira Pasan<:wiea ; Esmira Prlje Ie Maje Pavloviea i AmiraHadzicu_ A. G,

Usllrsni lIoncert

II> U Galen]! kraljice KIItarine u Mostaru 2,7, aprila bit ce cdrzan Uskrsni koncerr u organizaciji Udruge "Note", Hrvatskog kulrurnog drusrva "Napredak" - Glavna podruznica MO,lal i Simfonijskogorkestra MOS!aL N a koncertu ce n astu pi ti solisti Katarina Kikic, Marin Zovko i Kurlo Mili6evic uz pratniu Simfoniiskogorkesrra iz Mostara, a pod dirigemnorn palicorn rnaestra Damira BUIIOze,

nagrade "lIaillliia"

II> Organizaciorii odbor kul rurno-vierske. rna IIi· lestaciie "Dan; Hasana Kaimiie" raspisao je konkurs za pojedinacne i koIekti me pri j ave ZII nagradu "Hasan Kairnija 1011", koja ce bili dedi-

i el j ena u okviru rna nifestacije,

0\'3 manifestacija, koju organiziraiu povrainici, bit ce odrzana od 9. do 12. iunau Zvorniku.

UPiralllida istine"

II> U saraievskom kinu "MeetiJlgPoim" 27. aprila b i l ce 0 drzan a prcmi jera dugometrazncg doku-

m entarno g fiJ rna "P i ram i da is tine" au tora Saida

Sere. .

Pilrn ie dobitriik nagrada "C-aJifon! ia Fibri Daimond Award" i "Golden Palm Award" u Mehiku, a bavi se civilizacijskim razvoiem covjeka na podrucju cemralne Bosm, II prnhistoriji i kOl1[l'OverI,nom temalikom "osanskih piramida.

FILM

'~

:1II1Jlilr

iIiJ' 'I" .... '[,.~ I . ...:,.

III""' i} 1l(1llI"'!'l<~'~ lJ'ffi'lC!,V me-

:[I!B Rli.Jd!E['i{\W~n;o!lil1il, R~r} :u ~!I,~Uie2da ~[jJ.~fi!!:J .. t~o/. ssti" ~J~li!'l<fFBTI~~O a~me.s F'~:a:nCD). [~~ L:f: Z:ll~e!l:l.nD'iIJi tri:rill'll "':P:(Jg~lafJ"'.

~l1m~ ,~fit~, ~I[i Fram.-

,[00 ~Q''i'OI'il, ID drn:mil!tl.!l.~gil, ,[ti1Iii' 1J!;'!it;~ilil i~ ~_u:iJiill~ati u svo] zdlt;:w :r;.1ZU.llt. VilllLi'iIllo'1. ~ i,gr!t~l di~8m~ 1}1J:g'il. d(JK ,c-eF:F tI iLlJ5!iJ ru il j" ~L[~,j ~jd ililI J,g -on gl~;ua¢:l, \I. ~;~D('I' p~~ r~!ilit<Ij:~.]~~Si?C:!lO!!n~ z;J, im] m p:~;Sa'O j!: 1iJi~ A:nlliili t::r a BV

• .I\[L t:inTt,l.r} , •

.. clhJima:c [~!j!i~n ,s tt::it;f!;fi,~ U,u;s P iii: $!::iI. i:Ii Ii, iiI' J:J.Ii'!~\~p,"'lfi.'i'I- 'UJqzl 11. ![tHem "1).:1~~ ,k'~tf' 'i.t~zJj:[ o!i'&aroJ,l",[l1l T'cjl!.'liii.t Ii:ifkford:a (Th,ybYi I1:~~ -c~~). J-!iI~ f.i~JL[i topme.ll ~~'h:; ":j;:ifu~ l~ ~~1,!"[~~emJo t:Uilllil:!:1i:::ii] dill lI]iblj81 ~1'I,i'1 'jiE~iillliIJ k-o{Wkz!l.l: ~~i:n ne Iui~d!: ,rL:r.W~i;; 00 {'ilil'th iH::oii'nul! 'i1:: ,n~p'htJil3]::iin.

'ltrirku"jii:' dj!i.i~, pi~iLD - n~lil:.:t Vesd~Ji;3 (\'V~~'D~.,[C;E:;J.I ~ s)Z::m:aI,if,£I!! ,1i1.Pm lIlI:-J:po.-U>'Ssp, j~ D~ii M~k]~ld'in 0'(1)'~tr1 M.~L~l!ghiliD'~ ttl-IIJUOO1'

.' "".,. r L.,

I!:lct:!nar.ul2i ~8 ·v~~~ ,~::!:uilJi-

,ii!&'\

'iii'- SI:3\t!11.!:l ,ltl.):mil;:lr'~ .~LLil

I"' "w ~ I!. , __ ,2,. '~";; -~ - ,

, "el':J~ t:.ciJlll!l~:d ~ .i.:v I~ril!l[ {l~

'!l :ffiIIllll Zl kbnje,~ill pi.sw,~31.~m.i!;riii.'o j;n<lipi:rJ-raoB :n~;tlu,i{"EI!i:m t&og::1~~j~m 'iz. ,~t''!'ar.llp'~:Zu:o;;'O[a. bkn:~C:'ilct~~l t Oi':~pk:t~ ii r"~': 'ii tal 1110. ti~, '<H,!YHY'A1'f.!4i-d:~_l}I'II['tm;;'lPj~( d..:L i5c: lima ,gi1lL"" W1Jrrd ,rJ/illi-mjk~ ~ju prQtg1- ,[I!l, ~~dm~rb :~~ '~.8lda'1. A:illi

F~s t:l'i!![IIurnt'l snijmOl fh1:rn .' W,~~t~ Y f)IH' 'N'!IIIII1~rgbl"!\ '~Dit & ib{ti~n=miir=i'hCl' p!i:.~ [{iUZ<I;m. U ~)te',[DJ}j~U.

39""

, "

'! . I

I _ ,': .. :

~a Sniim;anjlu zaledni!Gke reldarne

Vlr,gara se iD:II~raIBI Radl Ie IIgl)ld&'11 Be lama

GiumiCl '[-t~itl"'lilI ,~j)n~j ier ,(Haydcl!:I [~,!!;ne~tiiC:Jt;); koj;l: ic:' VEe: n~ko ",r:ij:f!I1h1!~' U ""I!ZL s !b!!ik~F'I):1lEl.! V~ad.l.lllh'(iilU KHck'(~m, piOo.rl.r<!1a ie 7jJ. ~!!,sl.i:nr~~(;"!]~ ~~i}l}.'iso':! . .:0: Vc:,ga:s; to • QJi,~m :!i~ [e :1:jb::alH3 :S'i'nolf! plave l!li\,i!."ij!kti'~ [~~~~.rl~ i;(!: .,Fila l~b'U,ill!.u:9i :m~k! C~(;;o:h-~h~llll- ~T;!r~p ku i gdlJ~-C"'-

[a I:: 0 !ij;i,j, ~t=. gleitwrJd, upcr..:ln::di, '~i:l.1j ]'6·gOOl~'fujU :FiiB'ir.i.jI::lGi,iI.!I. I!I! seriii "_H,!llGii~.;"~ H,ejl1eilll j~ iD_:tls~,;Ha g;r.lJJ[huli !i'iO'ojl!l _grIii.! maCkii.!J. karijeru '~Ii j!! S:ii ~:i'l ~.~ I i:I :i. II ek if;i Hk'iJ< ,€"3Jil i Co 'VOl.

't,i1kClo J!]! 11-:g~dllMLj;j]k~iI!i j,>Ii ,[)j~~ I;b,lj,ni"i ~rri.lrIf~ ila fphu '!J kif}ie-~l i e

n o.

Vila p'fl!~'-si:a Dznn:9, :&:0 '][}~~i:i ill (j'tlitl. 'BOFil j'1I.1'!!:u) (lo~.1;I~;lICIk;llI!!L.:i1 ie t'('IokOilUPloUt:!'kte s.ed[lll.!iC~l' bt) i i(1~ Lxi ,,",ire u, N t]iti[ D.Zeis:ljl!li. U :m.jili jr.:: pito1.1- "!,!;i!]w ,;n ~gooimji. N ikolM l'reJ;.i {Nkh:ol;ll$ T'r~c-y},

KQdi :&tiilil 1D~ti""i~1:iI 'ioe uikrn.!ji iI1I;)kitru ''i'lf'iioo-noo[].;(1{i'll{l!:J(,(i!OO d(!lI~f3,!;j 'l:!cj);:np'~j 'pli~f:Q gj~,~-. 'j,o'tlg, 1ot!'1i :o.tL!I'!I:S ~:oo.~ p 00 liJI!~':a ~ a ,rj,"i~~di 500.{lOO'd(il:im. LO~1If if:' .d1!JliP5e:p, n;d;:'llJ1, ~!jlrll is!!: whllllEl.! it=dnt= p~j8C~1! U!djiLL(iio a!li:!ImJ" ,E3itifll DZt:l\li i tLjt;go.\:"I:L SlLiL]Jl"ll:gO'l nm'll hili. :I~od ik!ll;~e ha21 it:: p,m'ial!lililt dlloHo.

,~n:,~ mW'llt_tm(;1l nta:~nil' "-'KJ!1J,~tM-J"

MUZ,IKA

:St::'k5i~l),L~ 1'J.;lJ S!l)m:;; V~~,ra (SDfi1:l,) i, iP-11L''''iJlkfl~i, ilil][igoiilIl!~'t::1S D!t::'jv~d 'iBd::9!iIi (09:" ill. :R~h::lJln) :r1:e:d~.1fni'.) !'loll. z~~ed,!IiI1[] slli:i.mi.~i ,ffii!kl;;!lm:l1 Z8 ~~:P.b;pS,t". S(1;[i j <I, 1:.1 :r'l::: 1-:1 :a:tLtU .tI:::Z i IlIi ~,~ic.~ aa :pta~i1 a ik;ad.<i ,,1ili ~ ,i:.!:;J:UM 1~2!fI[b, s:a Stlltc,,,:i-, ~] ~ a, ij'I diI"'!I,Q, li::riP dLV,~. d. ,s P il'l t; t U. Nil! TI'l'il p.f!fifIiJ D_i") ''\I;1f,iUel'!lII [VI,'IJDRt=· da ~e Qt::-.d;aleil;)(), I;J!d j:ilde w"gI!l!u..Il:l!l:! Bt::kI::lIU:ii ZlJllg C~g.a sve :t!On~ ott~e iP'Km., tfJoJ;UL !Ii~i~rn,:a.,;_n:a n:aru~~ !«'Iik.

Dnolt tri:lH'ihii. II gi!i.!l[~i8j:i.m2i ~d9:dm.:1g 'riapirJ.tlL do ~l.:ter~~ ~cial:[~c dJlj.et:i. ,[(ip't;;!l, ::1. ~~ !IiI'i mn i Dejvid, S:(}KiT.:lI:m.a $t:!fij<l, ,:ibl~,!!: rAlga :o.l:IifjrJvii '!;-!iLdiill.u lZii',DlZJ~ ••

ZUIJ'EZOE Sudsk~i poraz holtvudsiko'~i I~:~u'mca

v, v"-'

", r

Iljpmkos cll1j:enic.f: da je Bru1k Miilsw uhva6ena s ko;kainom~ sudiij;a. je zJa~ljuclin da ~B bl:izanc!i ma bo:lje S Iilj n m nego s j'O'S probllemati:cniJim ~ IIUimlCem

P,~n.'iJ,t~m~tiC'1;il h",H· ''i'uihki 8i~U~~:ac C,"I,dl ~.i.t~ (CfJ::1dit: 'Shee:i~) ,i 1111 i-egtii· V,01 bh'~ suprnga Erok , M-UI4 (Rmo~t': Mi n~) ]J'Hli'O'eH SII.1 [iv,1I. sara n:::J. ::;L:i.,d!WJ u 1,00 AIld!!!",~u berec] 51: 7jJ ~t~'r~tl[!lb't¥'() nad i!;;i:tttl"ol~ m::li., Updl:!D~ i~it~~r:=iiiI'Ll;;i d::1 j:e M:ul'~t uh- 1;1,!!,'-'$e-~", !iJq,l.b,upomj:;'1] dii~ it= ,za'lltll'lllt-[.D da je hl.U:l:~!lC'l[r;[Si, bt~I~~ s :m:jom :il!r-_go s -j()~, PJ."l)hti.>mOiliC-:lli~im G~~ i· j>l::~~.

N c!k~~<1 :ire[.:iIfL 'poar, ... (}tI~ ,l£'S~,('jkrlj bC\rou Zil srararelis.tl,l',(1o n::lil bli:;f"!l1l!,':~nJ:a !B~'1I-'

'boom. i. ,~bkwm (Mio1:H), lB Wo:ti ~IWProi;~iC.l im:J!jlil: !l)7,bi l,fQt=· :Jlr'l:i<lJ.lenil.:: :Ii aI~ihl{j~Uiilll ,i dr,I}-o' g;i.~~1 ~ u [c C:a::I:L, p']'~m!!l IDI:).~~~['IHi- ~i!Jil:a, ¥!fiII! '!lofl",'!iT!'!,!!f) oil. Bru:~'.

,_. 'U pi ~1!L<l sam za S"" "(i l :;;ih7nt'-l[lhlj:mdlaj~ C~uli potpunn paiUi.1diCi., Djr:=ca, :s.-1.!i, u 'I.,diktJi ilj~dMiNjstl ~tiJ~' su 11 !ilI,i!i:ilSm't:l~ ~illCi -,Fek~~ ie'Rfl'I:k:n~tsuil!.!-

,Milr.=:r :rr[je lIi]2I zaii1l1l'l!:=-:iN,~, :nifI!L !::HfI kt; i] ~ I!II t.:iEd ru.cl:e itj 1;. RLt:{Il!Ji[Lm, n~MU.pu~li('i l'r;>POO't~vP~3J ~ 'Lim :!J~t'(!l'!'11 daki. d)o, 2liit:iiIl1l~~. tid. ,~ ~"'~ umtiLu, Zi:l.! :~ :2iljJtU {I{! :JlIl~!' ~i:rn je ~ao '~ ,riieC~ ''i'idn[J!:rI~~I1f1l07.t=n"

:gi!ll.m ul i1:r('!IZflilI tII.11 !lmiI:E~t!ku Ifbi&!J ,A,m.m du N!1)k.!) {Kn~~)., Z"a'I;I,logr[ :i e, i:I1on..t:~ debifa :nckol:uikiU h,i,[ib'!,; ilh kalko ie ~6i<J,~.tI0I1 to jflj [lie- :MI!1J~~ ta,

$'~rem:n2l, j ~ ,f~a!i x:rd!l:' wJJj)~ i 'Yl!~ ~ !iii~'~' btiHhJ d\fo-1.!l:lmiriIi z'IWig-n:i ~h bl~:r,(Io~ ilh! '1)-1}JlIt1iQe-

- O~,Jr=-C8m ~!: :hti. da :m!RPl'F [{'Llfi. ;:!I(lliliZi urli iii! ii. nij~sto k~!l1J:L

m.~ ig~H ,m~L!ide l(l!.~odil!;.[!!~::!iikt::., ii:!bflo :rt:: J,dcali!il{l, :Ie!' ' SU 10 IlI.!lIfJge,zu.,!r!}i,~'!i:Ii.!:dil;~,iIJ.d. dI)'Oli{iozagJl"is:ti - Zilldilill~i1Jl je I-iejdC:lI1!-

.. fHiCiJii;;;:= N .... lul~ (~~'Y~~,-,

V'. . - I' ) iL,'" " , I . -

c:e ,1I:'<:m!a:W,,~-J:j l):u]1!.''i'l~:!jJ ~ pi"-

'i'm;'Si:ug'l ~9! ;;::~[\~i\['i.l:i:Sru.tlli::;kil),g 3!U;l!1T.!1J1", kL~,f te b] t:i (I hi a'ij',1 i en 1I.!i,~:U:rLlili. m~~ ~,:);il;i-. :i!iir!. r~e.::IiillIl.21L.(wju jI1!Ei,b([tse sn illI:ilJ[j S"jJiI!I[ sa JOO igI5Cic:3~ ro,j,=~ ~t= ·"'G.h:!ll!ii Wllii.;liltu[iI '[h'eWorJiU;"'.

N,n ~J'in mls;tUlP'<l rIg, '~~~'Ui'~Ib~ili!!l,!"~ lhlwp~ ~li[ ~ft=-, lliaJi(!i !krenlill~i ,rt9! (!!hr1:~Cifl!Jl. ~k'~iliiclI!ii~ oUhu m ",r Am, ... 3'as!h:l. • i~~' pi i!'iF.JC1~n i!:: oIb1a'!.ti1:1I: 1iOOB. ~di.Iil~.

IInn~ ~IIIIiI!.il 1l1UWl, ~""-lU!Ulgg

''T rn!l'!r~romit=.~s'"

s'!,rf t.::~~1Ii kio!i'! ' [1lI:~

'~8~a,c~dit~:i H~i (11tl~-.

c:'rt'md !BillY) i njego\f,ll.. ek-i'i'lil II"IlIJt:'l S-'Il~C od9uitru 11~ ~it.d~ ~j~~ ;;; btm-ilom "'l.-i'n fri'n ,P:tii!;::'''.

PEV! 1Umn. ,liaja'illj i'l!,~11 tt'! t!.:r.,~~ kove f1i~i ID;iJ.VC iJ1:!]'m.e.:Fi:~ "'Wh:aEr'if!i! ]1)Oil':="' I'S ,dt"iLIl.~· :gl I:tu:,o,~~ ftN,~ 'Di-Wiitei''i. Rudl).!lii 11'a :l.lQ.l'~;;!:Jbilln !e.k

,.l .'. ..- ., '-I -

.I!l!!:Ia::!iM 1i:!I[lI m:illll>::I1'lj r~1; 1I.1I~m.

''Trn!l'!r~ro:ri:llt:ICS'; U.a:d:; £If tb;c: ,A.~GIl;:; Il(i~"" il-C IllLfii~1 Ill[!d[~ 1Ii, !I1el~!I'!Il 'O.tli,J'[)[I;_1Jj :Fiit:tlollij:ll.r'vljen.ljui !)jes1il.u,jjj_ ,[JJ~f!W' ~ iS~' ,w,rJlStiri 'ClInv.i :slin S;l h~. 5P:riJj!~lt::n'l,.!!ltr~, dljJ~~-, :1mi.i:lJl!li[ ~I:! i.d:J?rj;e.s:il!OI"fr~lh:- 3~I."!Ot';.

L1\&lJh,llliili.d:;! tllibu III M~ il1.f:: K:i? tl\lld.a Kq'~) "'SQ:liLg-!i in ):I! MiE1G1 .... :s.~:;J.~.o:i 1® •. ri)l;'l:l1!'Ddhtl.

,A UliQ~ !lit: :m t.u~ ,,,,Iii H:l-m 2-'.8. 'i il1na. iiitJz.i,""~!e'[i,~a1,;',I~~'f(!to Fli:iz,iliil!i j~j,i.i, pO'plill~afjjjJ8;~it::~:;3C~~ '(Ji~i;V~l~ rc:ll ~,,Er.!, :1'I,!!i :~!Il.t'lli'n!lil.CI Jill lfi1 :nce-E[U. prMill. '~u:ll-ZiV!J\[Ujj "Iii i1EiIiJI, & I: ,A 9~ Night. QiIlIJy ,H.,reng' W:~th .Alic:i14 Kr=ys'_'~ t01i 't:t:: ;!II!: ttl '.'~ tLIi:ti:i:I.! jJ6111Vlc ilJd:iit.iH,:L TI il!ifll j~m ,j"B:cilIcon Ti:Ii~ ~.t:~.~,

Olpii~ j at kana. vi~ I aBo n I~lz ovl ]1181

lIil d

Pje'il'!'l~ OZ~ O;1:l'H'ir~ (OZi':Y O\SbD'lirn!:}l :l:t_iUji Be p:nlS_l91do s.'IJ~~j:Om. l~ev~ '~lt~~l ~li.!1iJij)m. ""BU~';c_k: S~bb:!i~'t!:i'J', IProg~"'~t=f! ie- legcm:d:ao:m~ a LimII!li m'i!i. j~ llLldiJd[t!< 'b-t.L[w_l:S~~ :n'i.UZLi;;ti m,;')gm!lll "'~,rlmg1;; ~ '[ioo,j.i. til !I'!I~ag!r8clu .doJ:i~~[i:l:jt:: jil'!~' ml ,~.99i1i. ,go fii:o.e, SV'~i:lfill.! ~ctrn(lui.j[IJ !ilifu~v-an iOl [] &gr<i>l:1c b~ t ~ ~pri UECiJ"l:3.ltj_ irU'na \1, 1.0-' !i].dhtLu~ bda ~e ~~ r~b:~lje~iti. i

jjJ - • ...I'~.. • _,;

.... ": ~j .... ,.!'~, ~:I rc~ li)!-Orl:~1,.lI'n 1!Il <,;;!I!1t-.

iJI P'-Lc!:i 8_

O;zj j~iP~iii.~!.),~n~LllZL~k1ii.kari.~ iM!!!J j~ [·~lI6S. ~d.i:m"':.. ,m '!oSLm ~ p,jt=''ii:!!~ ~v,iLrn i. dtl1r, i[1£tr;U,~ iiim:::liitn. ,Mftl1f;i gi:l: H~:ziV!a~1!IJ :1:Ci.!i.~, mt1im h~i mmlM. O.sim f5[Go 'i,," !!;!~krJ(l], "'E;Jolc:k &hh~th:1!'" 1"J1;':'-' '!!:iu "tk~ U&iJ ,t:"1mHJ. Sl1i.U ,k mjem~ ,Sfj s:Yijal1l.jjJi()l'O~~ooru ~ kiJ\hkri pe &JdlUi!01, $m'P1~ sri!) IT:-!.!llnrtSl.!"T,hE!'O~'bnumlt$"·_

'Ht=Jl~:rn, ,~\'ih~n. (MhT.e~n) gf.is.w~ll:L i.e l!I.! jrl!U:fIi.~D.]t.;j !:!!i'!ul~ sii,i "EE:C al~'1(rj'ast';'. :5: ,.,odn.Idi~m. j~ diikUJ.u;rsla. l) !Nom, plMlie.tinjern fil~m <:',.'uElm:t"t 'koH jcson [j[~~li.t.s,glu m«m R",~~l"'J1(i~I1~ ]ff::rendli'.!:nrn lR.i!,!l~~eiI. B:t'.r[l:~)" U Ii:azglll~'~i(i!1I ie- "Dl;~ ,el;), (i,~'w'~<'i~i, lR.:3_s;eICi~(;' ~ f.!a r,tl] :It=. tab 'I ;;oJc:tiel:li I. !!1!:pegJ;1!''I.la pl:i"' .... :l:ca; "'ilm:l lint!:: :5ihi t~~ m "',1(' 1 mali ,iJ,('jl!,f,[J:;'!ru,"

,_. S:ll,p:3, 7.[111il! t'C:. z!l!h()l 1[)1[\~lm 'lll'iJ.!l ni~m.'I.!o Hill ~ \'8~,im 'i:o.k:'F'1,1 iUlJ1:D. -mai'l,l'l) ~ ~lI:!illl:iiho :k' Vtlidi.t:ri:~i pokI.!J~vajllci ~p·:asitD. DeiiJi:$L'I>Iim.l Sili!i.!21ciju.

'[-3: It:cl.e:rn ~ e SJ!iIi [oflJ.-tL1Ski :P IN>' liIilIla z!;ti:~d!a: s:N.rOOel[J:~ Tw,~ii"~ t~ltI.! p.;!.!ili!, ~jl!di, (i!-j.tJnl'l~~H ~,";;ol-' i'i11fi~~ Ltl::: koillne-iI[li]c lULltli'ih jc ,g:i:!iIJ ru i ea {bl)h]ll):ill: ~ SJIij j :r.il-il ,

T,oo'kom dod:[ ek' !!1!JI~:I!'Id:a !BAl-"'T A. lCllOO _ ~ld~n~ IIdt=iIiI, je. 'i stn. nl"S(1"';':aiJ.o.1 ooj;:f'lm. gl'titL;~ nn~,iU:;';i,Yo.

En Hikmarl

Zilln(!!siIlI~ ,p1i:n"OikosiI i ,pll:tYOL1ikilo ~@~Hli&n~!i'I, Rr~7,nh'En Hi kI'I.l1:r;:p {t\:!1l!;;l H klalH:!~:r;I1 S')'i! ~mH:a i'l:' ,m.[)"'~. s~k~\ I:':di'tDrijw, iili !lnlp,;Bd:m [ko.~tim:um!3_ I.Jil!i~il .lEn dtJ; sild2l :ie:- SMilI(b_VOli~iil u s, ""Vicoo(['u[f,s ,W-retlD:!i!(';, ;J, ikf:llsiJ a :i~ tl ~k]1.r~icc:' p:res;ri~nih :[u[oo.nlh 6:rstT;pi~:l" :I:!:,fi.(], ~'Ull !:,i;1.!I. "!ViJIg;ili~" ~ ;<EUi:!'""" i, "r\i:lt.i,eC1:arn" •

j.edQO'!- it=: ,(1;1] Uii;:i'Oti>r:lL 'kfljc: ,~'I.iI !;i.e iPll)~~'i~din~ih ~i!liljl. poja\f:~j~,..ak II bi:litiin:u ,uzirllat:Lj,li! ~<SPi'll[~ ,u:~W!~.ti:irt'l!de". ,s,'Vt)ii::'!,l~itEu~n[] i~ilii,e''p1i! :~1lIi :uv~r,e.o rJia u G ~lIis(nl')[ knjigJ1 ,ml]:'lw,~d .. ikillCillilwd:el 'S ru'!;idfl.l:i~ilill, m};g:a.m::I!.. Oil. booka dIll 'p!:itc,) o;gge. i[]\1;~ ,~je-:1:i:ii;I'[i.;.-e~ ,,·ji!.)k.e ],,80 (;!t:!f!I u:rn!::[.;tlt.~~ dug,!!: ~u res..j:iek't9l:iiJiDi"h [1$ c!!n~jmeCif_a,

U bB

s

7.it~mli!l::I. !m:lJrug:!.! tCi!il'~~er:r:a . "~dH:3, :Rodi k;l!, (A!IiI&YU iRocil.il.ick)~ J.3-gmhsn'ii. sme:riciK:i s,'uifJ~t,lilliI(jidei 'E.[Ulkhiiil Dekerr (.!BtdOk~.Yil De~e't Jm';'~~;I, ~{p-IB~d 'ootfilj)b~t=ikt'i¥r.:~1it M03l'b ,s,tc1'';3j re!-:31 (Sqji!l:ir,~~) !:lamD u ,n2l~~,(I[illbl,rn:a:~ ~t= p':~i [om..=. :M ,1.;[!iil1)-bije]JiIfH lli!t~jt:tfl:iikij]~, ri;~wgu~flj~l!lja tpoka;;ralil,::;"'L'Oje um'"ll:tlll~':grud.i,

Lijf:.';[criIJi'G.ruJ.!:liill L:i taoci c,ELED;ph:a ;<[Er-;.q,il.!dre''" p:.i:'llgl:dls'iiJi S'l.!I ]i:!I!iii U :i:Ui:i sciks:u 2!::!Dt1f1:i dl::lilil1llirijh;'~' DI[1 ::lilld~ S~ poj,w]jjvilJ~ DOl ncl,('Io1jni~i)lm., hl'l)j,-' :nib, C:Oi!i-'J)pli5:;!.; I.IHjl;lil:lilih-lCi i "ST1;i1:L"t:) UIU!1;:I;;r.!l!-' tr:l~,"], "'Ci;1S:ii_t!J'~mHElLH'" ~ :FHM~ "Vugue' l. ·"G~iilill(il.u·i'.'i J -i1.D.Os.t~~, i;;]:,revijc OOD;i~ lulbIj a Zl!

~T~~i!!1!:~i;ssu!lilri'" -[ "Vi C:~ll)lJ:'i,ai;:;: SOC;I:\i;t"" .Ji:d'l'l:~[;a,iino., ,g,dj,c S'ji!. [;21 re ,~[)'jtlLc'iib !:iiotoj:i.m ,tz,gJ~d.tlJ'ill,tlbil:t-illmdiKi:tn;c :-:"~Lr"gU.

G-l:u.~IilJi!la.;:1::I £I.~i'i~,iI., Dl:::llIl. MII.!I:E (MIfJ0lt:). !il~i:eps;!Jl~ w d.<lI1.1l~l:I:jillu (!;~ .m;l)fiv!JJdskiih f.!~.fJ<I~ 'n'I~~ k;1la;<l, ie 'p;riit=: ,m.t::~iJ'ti b-:! d01'f.I,~ 'i:i'!~5J 3J '1LIj !tetri'iun da I'd [ti·:oJt! flije'll<b'l.!l L'J:::: grudnj9Jt,.

[)I]:,IiJ;lI~':il;d t\1III ul'!!:dtrnlj1, do:hmO:>rJitiI'i.IIH ]J~'lI!:.eZ~rrd bt:Z ~wud_~j:dtai bnjn-i,; ~igll:':i:;l~i); 'niire: . !:i,FEI~~2!la.to ~'t[) st:: ,n:asls n,a metE :llLjiho'i,i'iJt fa-

j['l);o1p<in:t<}.

Se!ekdja najpozna.tijJh nlmova koji 5u,OSvaja"""ll!!iiiiiiiilil~

Z1atnu palmu na Festiva,lu u IKanu od prve dodJele 1955.,

Najcuven.ija ostvarenja

1960 Slatki zivot

Federiko Fellnl

i 1963 Leopard 1976 Ta:ksisl

'Lukino Viskonti

11984 Parlz, Teksas

VlmVendets

1989 Seks,. laii i videotrake

5 Jven Soderberg

1993 Piano Di:ejn Kempion Zbogom moja konkubino Len Kaige

1994 Paklenllund KventinTarantino

1996 Tajne Ilaii' 2004 Farenhajt 9/11

MaJkU MaJkl Mur

2008 Razred

loran Kante

GRAPHI( NEWS

3-6-

..... r r-

-

'" .

. . I

-'.- "

IOrt&!1li am retllrtak" 2'. ;!j] i1Ltlia.~i!fi i :2m i

doss ic r

.' .-:_, I:: -'

N. ,'i bol .!IlI' ~11jJ m ~C.[li .

- - -

211Jui, lEt n~~ cr't"!i)nc-y!Slk~,~ P-aitVW'dena _.' tiJpl'!la

:N'", Dol e :iI",e.i~ !!II

. - -- - ._. - _- ._.. - -_ ---_. _.- ... _

, Q ~~j - {J'IiJ.b'I U 1<01 j10 1 ILl ea~ ...:de.,

---- iNa nr'i::l da :tl ii"11!]

- -._--- _-

OtJv.J~1I 1ic1tV-i ,",ri,stIM" 'CC3 d~ 'M ~ h~ m311-S~11 ell Ir-iI Blrulliil

----

,ZJ RilL nJ:i, k3~'n.m

- - ..

ueni leoih

UDtM;:j resii~JaiI je mt:ti:i1'i. .:;,rvjt:: ~f1 b[otije ~~itl ·m:aj",,·~~ svjetske zv.~j~z.d:!l;. Take 8U .mali.ilfcs.ta:djlilJ, ~ap:rlmjl.>f'~ PCdL;;~ ~~,rith! gflcilh].l!! (':!"~i&l'!O'1l1-U "~e~i b·~i. ka~i bu, Snfi it=: T ,!;lIre~, (Sophia}, Kirka Dag'~::;;~r:! (DD'Li~l3!:j.)~ l~,rizi t. :Bl:[rdD (Brli'gi ue B~i'&!rh :K.o=ri·j<l Q,lt.1aflI<l (0iui~Y')~ Grejfs K,e:'~i (G.I!':ll(:e KeJJ.J').

SI:~I!aJ:1l1'.rellJ odL'~(1o se d'(J ~:al1l:~~ vr~mtm_-<I. taik(l' da su pn~;liedl~~i h .&1.cl~:~.~ _~~~~!-1-i~ !~:i,ho!:~l ~ K!l!n_u ~~tilJi M~:mi.k::ii [B~lID;:J r.l~.itL'(;1:II iB~lJIlii&u)~ SerEili :S,[);]JUIJ (mt'Lfi!ll. :Sroil]~)t

Aisv.il!ri.jll Ihi <A:illiIJJ.'lArai.j'i::I)) !EVi:L LQI}~dl~ (tljil'~ll<t.Ui:!)", [)7.-.."lI'U,Oc7: K~~~ (~r.se· C1ooot:;y); ,~Q F'Ef!i L~__n "P'~JlTtI)~ Leonardo iii. 'KapriD (Du C3ij;U.i.CI:b .. iPe:rndDJI::!! KrlEi: (re;rndo.p~ CruzJ:.. Aiiilt1el:in~. E!m~ (AiIiIgdi:rn,i:L J cri~it:h EcF~d J1lI.it (E:!t'.dd. F:i'iJI}. ••

38

~l"_e;~~I~:r~~'a~f~~la~, dossier ~

fESTIVAL In CA"NE~

H:ISTORIJA

Bh. fil:movi na Kanskom filmskom festivalu "

,

gC

iN

-

rc

-

81

za viesanje" Ernira Kusturice dosli s u u korn petici j u iz BiH. Scenarist filrna "Dlae na sluzbencm putu" Abdu-

BaDialucanin Koml,jeD pradslaUI)8o nas 2010.

mljeua, studen ta rdije L1a Fakulretu drarnskih umjetnosti u Beogradu, nasao se 1;1 prograrnu "Cilldooda'L1on"J gdj~ j'e osvojio trecu nagradu,

UK8j u filmu braCe Darden

skom progfll.mU K~skOg [estivala, gdie ie ?S\'[~)!~ Zlatn U pa lmu za na) bol)1 scenarij a zi,iieID je iada predsjedav~o SOil Pen (Sean Penn).

iPuriualra Due gOdiDalf8o producenl

Festival, lIakojem ie vee ranije osvujio Zl:amu palmu.

lah Sidran jednako je zasluzan za Zlarnu palrnu koju je te godine Kusturica osvojio za najbolji 111m. I [0 je naiveci usp jeh koji ie bh, kinematografija zabiljexila na ovum Festivalu,

Sisioeva "Margina"

Cetir i gcdine posl ijc, Kusturica ie 7.3 "Dom za vjesanje" osvojio Zlatriu palmu za naiboliu [cZiiu. Od tih osarndesetih gndina ovai nekoc sarajevski, a danas srbijanski reditelj postao ie miljenik Kana pa je 1I nekoliko navrata b io clan zirija, U Takmicarski program vralio se J995. s flImom "Underground", radenim 1I sTbijaDskoi prod "kei i i, i rada je ponovQ osvo jio Zlam tl palm II za naj.bolje ostvarenje.

Ove godine bi[ce u fu-

Nasa zemlja u Kanu debitirala 1968. god'ine sa "Malim vojnicima" • Ziatne palme za Kusturicu, mil.jenika Festivala • Nova era bh .. filma pccela s Tanovicern

Niie lako uei u strogu sel ekci ju . !edllog Q.eI aaiprestizniiih fllmskih festivala - onog u u Kanu. Time je svako pOIUvliivanje II bilo kojern od program a Kanskog festivala za malu zernlju kakva je Bosna i Hercegovina vee uspieh,

Uci, pak, 11 Takrnicarski program Kana ravno je triiumfu, ier to znaCi cia ie od svih filrnova snimljenih u 6" jelom svijeru u roj godini, cstvarenie koie ie proslo selekciiu, uistinu [edno od najboljih,

Siavili uspjeh

Nasa zernlja slavila ie kanski uspjeh nekoliko puta" BiH je u Kanu debitirala davue 1968. godine s filmorn nMali vojnici" Bate Cengica, Usao je Cengic [ada medn

najozbiljniie konkuren te za Zlarnu palmu, ali I;" Festival tada prekinut zbog snidentskih demonstracija,

Iako je kao zernlia produ-

nagrada BriliBa Za"S:Di)ag"

Kenovic: Pozna! kanskoj publici

Debirantski dugornetrazni igrani film Aid e Be" gie uvrsten ie u program ,.Semaine de la Critique" Kanskog fes u vala, gel j e j e 2008. gcdine osvoiio "Grand Prix". Ri iee je 0 nagrad i kritike, koja je, inace, u Evropi dobra preporuka za daljnji zivat Iilma.

kcije te 1985., a po tom i J.989. godine potpisana Jugoslavija, filmovi "Drae na sluzbenom putu" i "Dom

"Sosna i Hercegovina imala je i prcsle godine svog predstavnika u Kanu, Kratki film ~J a vee j esam cno S-W zellm da imam" Bania III can ina Daneta Ko-

Bh. glumac Alban ~Hj igrao ie u fj!mu ,.Lorn!n~ " ." pozlla-wg red! te ,mula.·. . D r

Ijskog l1vujca, brace. 3-

den (Dardenne). Ova1 ~lm bio [e 2008. u TaklIl1~r-

U Takmiearskom prograrnu Kanskog festivala ove godine naci ce se film nBi10 iednom u Anadoliji" poznarog rurskog reditelja Nur iia Bilgea Dzeilana (Ceylan), Zanirnljivo je da je iedan od pmducenala filma Mirsacl Purivaua sa svojom k\lcom ,,2006". Ta" KO CC sc BiB ove godine naci u Kanu kao zemlja producenl fjJma Dzejla!la, ina"" povt"d[nika !Ia ovaj

. .

nkciji predsjednika zirija prograrua "Un Certain Re· gar d".

Za svoj kratki film ,.Margina. 88" ugledni bh. fotograf, snimateli i reditelj Sahin Sigie 19.89. godinc u Kant! je osvojio nagradu Zlatna F1P A,. sto je 1I selekciii kra'[kog Iilma ravno Zlarnoj palmi u Takmicarskom prograrnu.

Adernir Kenovic je, Ill" koder, itekako poznat U Kanu, Njegov prvi film - .,Ovo malo duse" otvorio je 1991. god ine program vQuinzaille des Realisiteurs" LI Kanu. Na Festival se vratio 1994. gcdiDe s osrvarenjern "Covjck, Bog, Monstrum" i 1997. sa prvirn poslijeratnirn bh. IiImam "S3\lrSen! krug", kada je osvojio nagrade "Prix Francois Chalais" i "Prix Cannes Junior"

Dobru tradiciiu nastavio je Danis Tanovic, najuspiesniji bh. reditelj, koji je Sa svoiim debitantskirn fiImom "Nicija zemlia" zapoceo 110W eru nase kinematogrsfiie. U Kan [e stigao 2001. godine, uaravno uTa" kill i cars k i progra m, gd ie je osvojio Zlatnu palmu za riajholji sceriarij. Pr ica 0 .,N ieijaj zemlji" svima ie poUlSW i pocela je upravo II Kanu.

Tanovif se dvije godine posJije vrat.io u Kan kaodall ziyija, u kojem je, izmedu ostalih, bila i holivudska zvijezda Meg Rajan (Ryan).

A"ila GAJEVIC

.m!1bnan JP ndln I\iI bazi ",lnlNI!(! eta poIupIlNOI'1a I d¥ilt' odl~ 0l0C~ ~ '1Uflm~"1l SiI trdmJITIlp.lVdOOm 'IObom. Ojea cka $ wad11U GRATIS, ~ ad 5 00 14 !JCIdIp.I pI.K.iju 11.50 kt,I f ~ Depl.n. n punl ip.!~ izn~ 1] KM lKObIJd.Jn

~~ I. RnI nwU WI ~~ uljimd4S ,""ISla, llPlllla IalpelJ/ ... JrIllOmTtalli. FtWIIr6t1rna ".mudo: !'IvorrujlkJ 1IJ1n,)~ II mtiJJJJdu [AqU)p~J1i. II PIlI . .lrMI.

POljflJ Munj" fralljrvil&og WlmONna, inri na Brusnll.lJ', otKJiUjlJ Wfllnr.lS IreLmanl, cj",row~ernJI kuilurno ",tHiJjj plogWI'l

RUfmd t: 1)]0' '.7 soo: S41fi 17 • ,'(111,), .Qur ... 1II~I.bl • "' ••. 1 qn nlllll!lll.b'.

oglasi

C'_ e- -

OCEKIVANI JACK POT ZA 33. KOLO LOTO-a GARANTOVANI JACK POT ZA 33. KOLO JOKER-a

230.000,00 KM 50.000,00 KM

PRIVREMENIIZVJESTAJ 32. KOLA LOTO-a OD 19.04.2011.godine

DOBITNA KOM:BINAC,IJA 32. KOLA lOTO-a:

un, KOLU UP!.ACENOJE •• , ••• " •• " •• " •••••• UKUPN I NAG RA.O~I fON 0 J, 50 % F OMDOVI OOBIT AKA: rn NO ZA DOB ITAR P RVE VRST!E 25% (142j 1 ,10 + JP 18 8m,50) , .214 .083,60 XM

mNDZADOBITAKDRUGE VRSTE15%. • S.52&,10KM

FOND ZA OOBIT Al( TllEtE VR ST~ 20% , , .. 1 U68-,BO KM

fOND ZA OOBITAK cmrR"(, VlIST, ~O% .. 2n37,BO ~M

DOS 1"fINi LISTie I U IGR.!

IGHAt· GOST U 31.132. KOLU ·'.ZENlCI\ ·0,.0014117100269 2:. lA'LfIClQ\lICI - iJ~20011)417H](lg59

3... TFlAIJ>NII( -1J31IJIJ.2:2']1I1iIJIJO%IJ

'.ZENlCI\ ·,2001'111110001

s, TlJllA -032·1)OG.'50211710004;!

6_ TLPlLA - o:t2[JM5~t71005L1-3

BROJ DO Bn-AKA IIZN os I, OOBITAKA

i P060DAKA DOBffAKIt HEMA J~CK POT SE PflENOSIU NAIIEUlW KOLO

5 POGOOAKA OOSffAKA: 7 ,.. .., ... 1.218,10KM

~ POG ~UA HOBIT AKA: 347 .0<,80 ~ M

3 POGOTKA DOBITAKA: 5.898 ,,3.,90 'KM

LUTRIJA HIH. SARII..JEVO ~O.042011gM

:'::lJ:tlAtA.rJ: 'IZIJJ MAJ ::ro_ I((ILA LorD- a an 12.iII:.t_21J11_~nd[n1!:

N'A OS~IJIJIJ tPR WR.H'JE NOll IZV~srAJA 12A.'PIS~JIKA 0 OSt,((lVAN 1M I ~J50S~IJIJ.M~IM PRI{1IJV1JRlr.M L U T R I J A 8 i H OE\jA","JI!JE "O"I(C,,, IZVJf$TAJ l.A 30. KOIO wro·,

OSJICI'IA~I H I !IEOSNIlV'NIH PRIB()V~RA fllJE BtO

~ J(I "OLU UPlI\CE~G JI •• , ,111.726.00 KM

UKU PN, 'IIAGRA~~I fIlIID JE 50~ .!6..lG3,'O KM

FOIIOOVI mBIT"~A:

F(!1ll>W!1>I>I<!.€ >RSl:El$jMWJ,OO+JP.l1';JJl3,JJ) loo.1111,'0 ....

FO"O lA DOSITAK D~UGE ,",81E 15~ • ,3.4" ,50 ~ ..

FOllD 1A nOBrTAKlmtE \'I1STE 2n~ .... u .212.70 KM

FO~~ IA UOBITAK tElV~TE \'I1STE ~.iJlI, , ..••• Z!_5~ 5,40 KIll

BROJ DOBITAKAI IZNOSI DOBITAKA

So'; B'FOODDJlJ{1I. n:;EITJI.KA: te.(;!, .lJI.CKrorSE"PRE»[f;1 U t~FmlHrnL{] S~.;1 POOOTKA ,[)08~TAI{Jt: :li', _ _ 3;;],.:t.lJ. fl:M

SA5rnGO~~< OOEfTAM: I~ ,. ,n8.;60 ~ S~ 3 POGGTfl:A :oa8IT.~1:"A:7,3D8 .,. , ..• , .:3,1{]'KM

GE~E RAUII' DI"EKlO' EOH,M P>SUl(.O.t! s.r.

IADtlJt O,'~ ~API..\lE DOBITAKA 7.A 30, KOlO W'O·,dE W,~,,20n,GOO,

SMS PORU KE ZA LOTO I GRU IGRAC-G osr SLA TI OD SRIJED~ DO UTORKA IIA SLlJ ED~CE a ROJEVE TElEFONA:

\ . ~ - ~ ~

8H TELECOM: 091!41H~1. lIT E~ONOT: 06J! 8B-8n - '~'" ~o,,'. 0,50 KM + PDV !GR< ~A SREGU lUTllIJE 61H I PRO~J~RA 008ITAKA ~IA ww"".I,I"I,blh.1ta

R OX ZA PRIGOVO R~ 4 ~ANA on PR~O~ lOutEE OAUA PO 08.IAV LJIVANJU PRIVH£M£NO IlI2VJ ~TA.lA

PRIVREMENIIZVJESTAJ 32. KOLA JOKERA OD 1 B.04.2011.godine

BROJEVI PO REDOSUJEDU I ZVlAC ENJA:

__ ' _1I_,.mlll

, PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: 1 6 2 0 6 1

DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA: 5 8 8 7 7 8

U32. KOLU UPLACENO JE ... , , .•............. , ..... , ...............• , .•..... lZ.59a,OO KM

I<AGRA 0 NI fO NO J EO £1% • • . • • . • •• •••.••.•••••. • •• 6.2.96,5£1 KM

fONO ZII DOBI!TAK PRVE VASTE (1.259.30 + J.P 26.074,70) , ....•...•.... , .. 27,J34.00 KM

FOND ZA OSTAI.E DOBITKE , , ,., ,., ,., .. " ...•.. , 5.037,20 KM

BROJ DOBITII.KA IIINOSI DOBllAKA

6BHIlJEVA DOBfTAKA:
5BROJEVA DOB~TAKA'
4 BROJ.A aOBITAlIA:
, BROJA DOSITAKA:
a~OJA ,oOBITAKA:
1 BHIlJ DOSrTAKA: 2.189

HEMA JACK POT 5 E PRENOSI U I!AIlEO NO KOLO

1 ." ... , ... , ... , ... , ... " .. "." .. "." ... , ... , ...•... , , .1.000,00 KM

1 .. . .•....... , ,. ~59.50 KM'

2,. , , , , , , ,oO,OOKM!

'150 • • . • 2./,0 KM-

.';00 KM'

LLm\IJA BIH, SAIlAJEVV 2D.D4.1Dl1.goo.

lK(nlACANllIJJBSTAJ aa. KOLA JOK[.RA on ?:2_1J4..2011.i:jI;J[[in'f!

r<A O$fIDVU rRNRE.MEJIOG IlVJ" lAJA I 7.API~!IIK~ 0 Osr,"llArllM '~EDSNOVANIMPR~O\lORIMA lU T RI JAB I H OBJAVUUJ[KOllA~AI!III'JESTAJIA 3D. KOlO JOKER!> !lS~OVAlmll N EOS~()v·I\NIH PRIGIlVORA NIJE BILO

usn KfIl1J~EOOJE .. 12.JJ(J,Q[tfl:M f(lt.[l2'AOIlIIJAKffiVE ~SIE f1.2J~ ."..JI2"31I7IU)D) .:25.~m,OOI<l'''

NMiRMfjoJI FON!] SI.!%, .... .. . _ . . .. _.... .. . _ .. 1io.1 ~,ufJ. KM fONU ilt (IST.Rl~ !X)ElTKE _ .. .. _. .. ..4 .'9~2",'ILlI(r.;

BROJ MBITAKA IIZ~IQSI MSITA.KA

B BRIlJEW. nOBfT ~ tNE.M JACK roT SE PRrn:JSI U m,REIlm KOLO 56F!.{IJ~il,[I0Ellr,!il(A: r~A ""1' ., , """"1' •• D.DOKM:

·18R(IJi\ DoorJi\KJ\: :2 _.. . S2!,IiO.KM

:3 mOJ~ DDBTT AKA: ~[]- .~,&[Jo KM

2f::r,:(tJ" tlOBIr.rI.I(~: 2:J;15 " ,.:l,!I;]KM

HBI1J OOBJTAt::A: '2.335. _ __ _ .. , ,00 t::M

ZA[}NJl tlA~ ~APLA It D<lB1TAKA:tA 3{l 11:01..0 JlJK~ RA JI; 2C1.1J5.:2r,')1 1-'300.

LUHIIJA 8iH SARAJEVO 20.04_2011.!lolline

· t t

~ . 0 ~evni .Vol, c€tvJ1ok,

J e s e . 21~ apriVlrnvJ~12011.

41

''''

Bil i srno raja" nazi" ie no" vog alburna "T eske indus trije", n a ko iernse nalaze obrade hi LQVa velik ih izvodaca sarajevske pop- rok skole "In de-

"Teska indus/rija": Svof dio snimili u Zagrebu

xa", "Crvene [ahuke", "Pla- ita ~IU meni jesen je". Zaovu

vogorkestra't., nu meru snima se spot, tacn-

Naiavni sing! CD·~, koji ije clanovi "Teske industri-

~'e biti objavljen naljeto, bit [e" vee su u Zagrebu uradili

ce obrada h ita Halida Besl- svoi die posla, a narednih dana II Sarajevu ce bi ti snirnljen clio': Halidorn,

• Hali d fie p jev a nego ce se samo po javi ti u spo tu, tac ni je na njegovorn pocerku, Spot

obradu i on ie, zaista, bio rezi.ra Darko Drinovac, a II Saraievu ce angazirati svog

kolegu da uradi di 0 s Halidorn - bOle Irontmen "Teske industrije'Tvica Propadalo, On istice da je HaJid njegOY prijatelj, koji ga je izne-

Hontaln s autorom Zoranom, Hasicam

Propa dalo hze da S II stupili u kontakrs autcrcm piesme "U merri jesen je" Zoranom Kesidem, koji sada "iv} U MelbuTilu.

• Poslali smo mu nasu

gannt.

Porueio nam je eta srno mu popravili rrnurno mel" buclko jUlIO - govori Propadalo.

U povodu 15 godina rada na estradi

SI8IulenICH-: lIoncert.RIZZe R ~~ ze u Sara,)e:uu 7 .. lula

Saraievski kantautor RizZO Ruza poceo je saproducentom Nesorn Kovacorn pripreme za solistieki koncert u Sarajevu,kojim zeliobiljditi)5 godirul ra da na estradi.

- DoMo je vrijeme za mol prvi veliki soli$lKki naS lUp U bh. prijestonici. Prvohitno SmO pian;,"" 1i da koncen bude u april", ali kako.se ta-

di 0 velikom prujektu koji zah ti jeva te mel; i tu organ izaciju.odlucili SmO da to hude 7. julu. Nasl1lpil ell na velikaj' seen i ;spred "BBl Centra", a svi Ijubitelji mojih pjes~ma pozvani Sll na moiu fcltu. Kako je rijec 0 rodendanu, ulaz ce bi Ii slobodan - kale Ri 7."0 R II za~

I Kovac Je zadovoljan ka-

ko tekupripreme,

- Kornpaniia "New Even L I) pr i p rema v el.i it u scenegrailiu le yrh unsku rasvjetll i razglas. Zelimo da s ,. e lim· kcionira bespriiekorno i z.bog toga smo vee sada poce! i pripreme. Na seen] s Riz· wm bit ce deve! muzicara i ple>na grupa - dodaje Kovac. D.Z.

Golijanin.: Moram iig/eda!i savrseno

Ema Galijanin na dijetii u teretani

Zbog SIOUBnshB agBnCUB shida uiSahhnOgrama

nadio i dolaskom na kcerkinu svadhu.

. Mi ga nisrno hijeli gnjaviti da snima piesrnu s nama u duetu nego same zelimo da se poiavi u sporu, ier ie ri jei.' 0 njegovorn hill] • doda]e Propadalo,

Prornocija sporavU meni iesen je" naiavliena ie za 30 ~ april u Zagreb U., a na njo i se ocekuje i Halid.

- Spot ie vrhunski, prvi srno put II Hrvatsko] korisriIi kameru Ciji jednodnevrii najarn k051a 4.000 eura - istice Propadalo. L. S.R.

Ema Golijanin redovno je posl jed" j i h dan" u teretani i na plivanju, [er "eli d. s idealnorn Iinilom doceka ljeto i buduce inozernne rnodo e an gazm a n e.

- Uskoro ell {ad ili nove slike i vjerovatnocu potpisati ugovor S agencijorn "Bronz" iz Ljubljane. Zbog LOg'

moram izgledati savrseno, jer je to novi iskorak II mojo] karijeri, Ova agencija llSpiesno radi sa svjerskirn modnirn centrima, a njene cIanice redovno su na pisrama Milana, Pariza, Londona - kaze Ema tc dcdaie cia je vee dvijesedrnice i na strogo] dijeri, D.Z.

Papularni rokerl u dvarani Kamati

" el,u sIUKe'" Donouo U Z·agrebu

SuirHa u IGOloseumul

"Le tu stuke" odrza t ee 27. rnaia koncert u dvorani Kornati u Hypo centru u Zagrebu. U sp jesna ovogo disnja LUrneja po Skandinavi]i vee je iza naseg popularnog sastava, a oaken stosu prethodnih geldina nasurpali u hrvatskoj pro

ijestonici, Ianovi ovih rokera s nestrplienjem iscekuiu njihovu novu svirku.

"Letu stuke" u veliko priprernaju novi album, a kako doznajemo, uskoro bi i na dornacem rerenu u Saraievu trebali odrzari koncerr, L S. R.

Nakon izdavanja CD~a

DSmaln Hadzie na am,eriCIlOi turn,Bii

Darko Rundek i niegov "Cargo Trio", na odusev I jenjc brojnih fanova, cdrzm ce u suboru koncert u sarajevskorn "Coloseumu", Na repertoaru ce S e II aci i ko rnpozicije s novog albums "Plavi avion", koii [e odu!levio publi.ku u eije]om regionu.

Ulaznice zs nastllp Darka Rundeka j njegovog "Cargo Trij"" kOSlaju 5 KM, " rczervacija mj'esla uZ k(Jnzu· macij1l40KM~ D.Z.

PROJEKTI Grupa najavljuje novi album

Har BeS iC U SO lu eSMe -ustrije"

Na cO-u "Bili srno rala" abrade papularnih pjesama saralevske pop-rok skale, a medu njima i Beslicev hit

Nakon prumccije novog albuma "Ponovo se volimo" i nekoliko uspjesnih nastupa Ll Bosni ] Hercegovini, Osman Had?:;c otpu!Ovao ;e

uAmeriku. .

- Na. ovaj n_atin najbolje eu promOV!f311 nove p]esme II Sjedinjenim Americkim Drzavama. Tamo imam dosta pub like ] vee ina nas!upa vee je I"l!sprodata. N.kon

Amerike P0110V<.> se vracam koncertnim prornocijarna u BiH - kaze Hadzic.

Uskoro planira i snirnanje spota Z" pjesmu "} a ranjen sam", koju pOlpisuju Mens ur." Ea irak tarev i c j LejlaA. Ferovic.

- Rije;: je 0 prelijepoj piesmi, koja ce se sigurno dapasli publici - kaze Hadiic~ D.Z.

andere Stepway Sa kUmom I

CD MP3 uredajem

vee ad

15.999' KM*

DACIA

- godina garancije iii 150 OOOkm

HoteJUpo Ho1e:IEto Ho~l.riJZIQ Hotel'Holldayfrm H olle I, Zi9IJco HOlelPQn

H.otel p,/ltk

HOlel P,urk

OSV),EZAVAJUCA PONUDA

STile IZ AC J

uacta. POLJzdana, bel obZira na sve,

JNan DO najprodavan lilt grads In ilulOmOtNl f\a bit. tr:tIMu. sad., 1(' dostUfllll'l U Io~ alra tlwnllt>m Il<lanlu. UO(II:lno CI'I-laO"en IIl'ooro olVufel"l. Daua Sa nIlel 0' Sl:epway po pr.mamJjwol cljero I Ul bespl.llnu pelogod ~nju 9al'iMclju Za vl~e i.n'formacljil posjelile naJbll.!eg Da[ll k OflC es IOn<! a

res

avaz-r

O'1,It.MI u' r:!~w. u .ililmpalV:lI II DLrIoII" ~n-tOl" .pr n» II "I) S'<;lj''''O. ul. T riaOfSka br. 243 cbja vlllI)1I

OGLAS

ow· prod. 111 1110 om Ih \IO':DI,

I • PREDMET OGLASA

R ""'M I'ip R09 . ..,_ •. '" .... do

w... 0""'""

."""., P .... """'"

-

-- .............

iII'. S/lORVw PONIJDE

,F',""",,,, potIudlIlrl'~ ~,uciIfI n.n-.u ~~ ~_, --. .. q""" PIIIO """ I '11'_ jl_ ~oe. ,,~1(Im 'IIO",~_

'In - ROI<. 'Ul. 0051 A\Il.J'ANJiG: PO NUDA

~.,.. t· (l01" ... _~ .. ,. 10 d ..... "" c.n .,q.~j"'''''l ........ ""'I ...... ~~..........,." ~

'l)roor."' .... u P>on_jO'l>OI!(IlItl<>~llIUllll';Ol'~ HetIJ.~""!IiII·""" 'OIl U

a .. , .'U I iQ " II ~ _'a~-ttIIO ~~_. 11 (I g s..~ .... 1,"""" c;.r ~4 ... ~ >'oI!UClII •. ~ ~""""10'0 __ ..

N -OSTAkEOORE,DBEPONUDE

po.~ ............ ' \!IK¥J ~ ~ol!cnc:m o.Iiir1" • """"~ M poij1edo ."-' d,oq u~ .. oil

800II .... 1600II

~~_I'odt(j .... H ...... "'III .. CVOO ....

SYI ~!IlI .... po_ },.,_~!o$aC

S ... 0WI!e "'1:10'1~ I"0Il" M 1IeOao.... D'1 Ol3QB,-4H. 0611'61·22~ 1_ _

.... _-

_C·.vllil

ANAll.ZAFI N'A,NSUSK.I HlVJESTAJA, KON,SOt DIRAN,IIZVJESTAJI, RASP,O'REIDDO'Bllll POiKRl,CE GUBITKA I,POREZNE AKTUAlN:OSTI

_ .. " -

eV1COH

~ TRAYNIK 1B.04.2.011.
:> MOSlAR 19.04.20n.
e rolLA 10,".10n.
e SiA.RA.IEVO 21.04.2011.
:I' lENICA lS.04.2on.
e BIHAC .2~6. 04 •. 2.011.
e UVHO 27.04.2011.
e SIROMIBRUEG 28,04.20n. ~~~~~~~~·~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~-~~~~-~~~~~-~~~~-~~~~··I

.

OVAJ SEMINAR SE PRllNAJEKAO '

,

7 BO:DOVAOBAVEZNE EUUKACUE :

:, , .. ,,,.1 , '"'' •. (UI FI(IRAN IHIi:"rUNOY09A. I REVllORA :

~,I'I 'I 1"~' ' I

~p~-~--~~-~~-~.~-~~--.-~~-~~.-----~--~~~---~~---.~-.~

ri:\ INfORMiliC1JE R('v,con d 00 ) 1000 S~!aJN~. Envera Sehov>ta 14

\J.I IPRUAVE ft'l OB720SaO.033720'99.fa. Onl20SB)

1-' ':35

BOSNA IHE!<CEGOVINA FEDERACIjA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SAR,'\JF.VO

Ol'CINSKJ SUD U SARAJEVU

BIOj, 6S 0 I 109220 091

Sarajevo, 13. 04. 20 J I. godi no

Opcinski sud IJ Sarajevu i [Q sudija Aida Durie IJ pravnoj stvari rrazioca izvrsenja INTESA SANPt\OLO BANKA OD BiH protiv izvrfenlka Uzuuovic Ramiza ttl. Buhorina 19 e Ilidza, Uzunovld Nermin ut. Buhoti- 11:9: 19 mdt.a.~ Haidsrevic N-afija ul, Bisu'icld ptH 237llidh L Uzunovic Semh- ul. Buhorlna 7ZDOj IHd:?:!!, radi izvrjcu ja, j] a osnovu cl an a 348. sill v .3, Zakon a 0 pamicnom post L r pku, a []LI prijedl ng trazioca izvrscni a od 1'9. OS, 20r.r9 _ gcdi ne

OBJAVLJUJE RJESENJE 0 IZVRSENJU

Dozvoljenc dana J 9.02. 20JO. gcdine aa (I:)[](WU vierodosrcine ispruve - vlasute mjenicc /5010 mienice/ duna 01, {14. 2.000. godine, ram nap late novcauog potrufivanja u ukupnom iznosu od 3,000,00 KM sa zakonskcm zateancm kamarom od OZ. 07.2009. godil"le pa do isplare.

"I rug kovi i:t;;IT~n o~ pcstupka odrede ui SU Ij izncsu od ] O!JJOO K M.

] zvrscnj e ce se p rovcsti pi jen i d born) procjen o L1l i produjom POkl'C'1Di h stvari izvrfcnika.

Sudtja

Aida Durie POUKA.: Protiv OVGg rjcsenja strankc mogu iziaviu prjgovnr ovom sudu U roku od 8 dana od dana prijema, u dovcljnom brc]u primjeraka za sud j stranke. Obiavllivanlem rieeen]a 0 izvrtenlu u dnevniru novlnanra, amatea se da je doseavljeno i7.vt~ei'iiku flrmekommk:a od 1 S dana.

.. -:~-~_~~- _. :;J"lI>ltJni nil""" ~."IPII. H.INI'II" c.n.rtI .. ll, &1.

"O,lI"'~"'" IU:I + '"I::J::JI .,. D05 I(.a.". ~ru +'11 IU) $!i1 ,11111. 517 "11. 5S7 .11

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERAClj A BOSN E I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSK1 K.'I.NTON OPCINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 M.I 03257310 M"I

Zenica, 07.03.2011 gndinc

Opcinski sud. u Zenici, sudiia Amra Hedzic-Hadzie, postupaiuci u pravnoi stvari tuzioca Dionicko drustvo "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zeriica, ul, Masarykova br. 46, prouv tuzenog Hrnjic Nerrnin iz Zenice, ul, Lisacka br, 31, radi naplare dug", v.s. 214,80 KM, na osnovu clana J48 stav 3. ZI'P-":

OBJAVLJUJE

Tuzenom HRNjlC NERMIN dosravlja se na odgovor tuzba, podnesena ovorn sudu dana 17.02. 2010. godine, koiom tuzilac potrazuie dug za izvrsene usluge BlHNET mreze i po i.postavljellim fakturam" u ukupllom iZno,u ad 214,80 KM ,a zakonskim zatezn.im kam.rnlll. pocev od dRll. dos pi jelo'Li pa dQ isp I" te koko slij ed i:

· n. iZm)s.!ld 34,90 KM pot ... " ud 25.02.2009. god;nc,p" do ;SpJ'IC,

· Da iznos od 29,25 KM POe"V od 25. 03. 2009. godine, pa do isplote,

· n. iznos od 29,15 KM potev od 25.04.2009. godine, po do isplole, - D3izllO' od 29,25 KM pocev od 25. 05. 2009. godine, pa do isplale,

- Da i:znos od 29,25 KM poeev od 25. 06.2009 .. godine, pa do isplate,

- no ;2nos 0<129,25 KM poCe" od 25. 07. 2009. god;ne,p" do isplore,

.~" ;7.110&<)01 29,25 KM po;: ... ,' "d 25. 08. 2009. gtldin.,p' dO;Spi'le, · n a ;znns ,,<I 4,40 KM poCev "d 25. 09. 2009. god; ne, po dO;$pl"IC;, kao i lTOSko ve p ornicno g po>!up k., we u ro k u od 15 don a.

TU.zeni je u sklRdu sa cJ. 70 ZI'P·a duzna u l'oku 0[[30 da"a od dana prijema lUibe, dostaviti ,udu pisoleni odgovor na mibu, iSl.aei nwguee procesne prtgovore] lzjasni[i se da ti pd·zn<lje iii osporava posrnvljeni ruzbeui zahEjev.

Prmckom TIIJka od 1 S di:l,n~ od dau.i:1 (lbj3vljiv<lnji:1 (l\'og oglasil U Dm:vnom .. vaZLl~ Srn<llnH CC Sf.:" da je tuzba dO'la"ljen' tuzenom na. odgovor. Tuibom je predlol.no donosenje presude zbog pro· pus!anj. u ,kl.du sa 01. IS] ZI'I'·. ukoliko tuieni u roku od 30 dauo ne don.vi sudu pismeni odgovor n" luZbu.

Sudij" AmT" Hod,,;t. HoM;c

SOSNA rBERCEGOYlNA

FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO

OP(;INSj(! SUD U SARAJEVU

Brei: 65 0 Ip 128063 10 Ip

Saraj evo, 11. 04. 2011 . godine

Opcinski sud u Sarajevu i [0 sudiia Durakovic Mehudin u pravnoi stvari rrazioca izvrsenja Intesa Sanpaolo bank dd BiH Sarajevo, protiv izvrsenika "Zalil\ica" doo Sarajevo, Branilaca Sarajeva 3., cadi izvrsenja, na osnovu clana 348. stav 3. Zakcna 0 par" nicnom postupku

OBJAVLJUJE RJESENJE OIZVRSENJU

Dozvoljeno dana 2.5 02. 2010. godine n" osnovu vjerodostojne isprave - mjenice broj AF1203352 izdata u Sarajcvu 28. 1 L 2005 godine, radi naplare DOVC"nOg porraxivanja

u ukupnom iznosu od J 6.325,02 sa zakonskom zareznorn kamarom od 22. 12. 2009. go dine pa do isplare,

Troskovi izvrsnog posrupka odreden i su u iznosu od 489',70 KM.

Izvrsenje ce se provesti pljen idborn novcanih sredsrva na racu nu izvrsenika, te pije n idborn, procienom i prcdaiorn pokremih stvari izvrs enik a.

SUDIJA, Durakovic Mehudin

POUKA: Proriv ovog rjesenja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijcma, u dovoljnorn broju primjeraka za sud i stranke.

Dostavljanje rjesenja 0 izvrsen]u izvrseniku smatra se izvrsenim prorekom roka ad 15 dana ad dana objavljivanja,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACijA BOSNE I HERCEGOVlNE KANTON SARAJEVO

opcrNSKl SUD U SARAJEVU

Bro]: 65 0 p, 05935 I 08 I',

Sarajevo, 11. 04.201 J. Bodine

OPCINSKI SUD U SARAjEVU, sudiia Kenan Tanovic, u pravno] srvari tuzioca Up; Banka D.O. Sarajevo, ciji je pravni Sljednik n1lllesa Sanpaolo Banka" BiI-!, protiv tuzenlh 1 Tun 99 Cornpany d.o.o. Sarajevo, ul. Zvornicka broj 27, 2. Brdanc Musan iz Sarajeva, ul.Dzemala Bijedica he. 50,3. Koshi Juan iz Sarajeva, ill. Trg Ilidzanskih brigada broj 16 i 4. Beganovic Nudzeim iz Sarajeva, ill. Stara cesta jezera br; 127 VogooCa,radi duga, V.B. 17.085,76 KM, na OSnOI'U Clana 348. siav 3. Zakona o parnienorn posrupku (nSl, novine FBiH" br. 53{03, 73/05 i 19106, u daliniem reksru: ZPP), buduci cia (Il7.enj ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravista, objavljuje:

Dalla 14. OS. 2010. godine ruzilac Upi Banka D.D. Sarajevo, nji ie pravni Sliednik nlme,a Sanpaolo Banka" BiB je podnio tuzbu protiv ruzenog Tim 99 Company radi duga. Tuzborn trazi da Sud dcnese presudu kojorn ce obavezati ruzene I. TIM 99 DOO Sarajevo, 2. Brd a ric Mus.n iz Sarajeva, 3. Koshi Luau iz Sarajeva, i 4. Beganovic Nudzeirn, duzni su tuzitelju INTESA SANPAOLO BANKA DD BOSN A 1 HERCEGOVIN A, solidarno isplatiti iznos odl? .085,76 KM, zajednosa zakonskom zatezncm kamatom po sropi utvrdcnoi Zakonom o visni zatezue kamare, pocev od 25. 03. 2005. godine, pa do isplate, uz naknadu troskova izvrsnog postupka i rrcskova ovog postupka Tuzitelju, a sve u roku od J 5 dana pod prijetnjom prinudnog izvrsenja .. U slucaju da Tuzeni ne postupe sukladno Clanku 70. ZI'P·a i ne dosrave pismeni cdgovor na ruzbu u zakonskorn roku, ruzitel] predlaze da sud sukladno clanku 182. ZPP"l donese Presudu zbog propusrania,

Ob.avjehava se ruleni da se dosmva pismena smatra obavljcnom prmekom roh od 15 dana od dana objavJjivanja ,,"vog pismena u cinevnim )loviuama koje se distribuiraju D" Ieriwriji F BiH ina ogla.noj rabE Suda te da priloge dosta"ljene u.z tuzbu rnoZe podic; u zgl'adi Suda. Obavjesmva se ru7£ni da je, n. o,no"" tlana 70. smv I. ZPP·a, duzan najkasnije u mku od 30 da,," d08l<1viri Sudu pi,meni odgovor n8 ruzbu.

Odgovor na [u1bu morn bin razumljiv i &ac!duvati: aznaku Suda, ime i prezime, odnosno na.ziv pravnog liea, prebivalis,E iJi lx>ravis(e, odnosno sjedisre stranaka, njihovih zakonskih zastupniko i pUl1Qniocn;ka,ako ih irnaju, predmet spora, sadrfuj izjave i potpis podnosioca (Clan 334. ZPP·a). U odgovoru na tuzbu l'UZeni ce israknuti rnoguce pruaesne prigovore i izjamiti se da li priZIlaje ili osporava posr3vljeni lU~eni zahtjev (clan 71. Stav I. ZPP·al.

Aka ruzeni o,porava tuibeni zahrjev, OdgOVOf na tuzbu mora sacirJi:avmi i razlogc iz kojiil Se lu2beni za.h[jC'v ospol1lVa, cinjenice na kojima lUZeni za,niv. svojc navode, dokaze kojima se utvrduju re Cinjell.ice Ie pravni osnov Z3 !,"vode mzenog (dan 71 sra\, 2. ZI'P·a).

Tnzeni maze u odgovoru na mzbu, a 113jkasnije na p"ipiemnom rocism, podnijeti P"om" tuzu (Clan 74. stay I. ZPP-a).

Ukoliko mieni, kome je IIredno dosiavljena ruib. u kojoj je tuzilac predloiio donosenje pro esude zbog propusllmja, n.e dosravi pismcni odgo,'or na [uzbu u za.konskom roku, Sud ce donijeli presudu kojol11 se uwaja (utbe"; zahrjev (presuda zbog propu:hanjaj, osil11 "ko je tuzheni zahrjev oi'igJedno neosnovan (clan 182 sr"V I. ZPP.a).

OdgO\'Of na mzbu s. pr;lozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju p"imjerok3 za Sud i prorivnu smmku, pozivom nabmj predmela.

OGLAS

Sudija Kenan Tanovic

VREMEPLOV'Y 21. april 2011.

Dnevni ava" tetvrtak, svezn' ad ar

21. apriVtrav~n i 2011 . '.. .' '. . . . '. ' ..

DOGODILO SE

1829, - Pokrai Londona cdrzan Senzacionalan dvoboi izrnedu Anura Velslija (Arthur Wellesley), vojvcde od Velingrona, pobjcdnika bitke ked Vaterloa, i engleskog politicara, lorda Vincelzija (Wincbelsea). Obcjica su

, pucali uarak, rastavsi se kao priiarelji. 1941, - Njemacka i Italija dogovorile podjelu Jllgoslavije, Zemlja ie demarkacionom linijorn Vrb • Litje - Celje - Petrinja : Sanski Mosr - Sarajevo - P riboj . Sari-pi anina - P respansko j ezero podijeljena na njemacko i italijansko interesno podrucje, 5 tim sro su neke teritorije prepustene satelitskim v ladama u Madarsko j i :B ugarsko j, 1984, - Austrijanac Franc Veber (Franz Weber) posiavio novi svjetski rekord u brzini voznie na skijarna - 209,8 k i 10 m etara [1" sa t.

2000, - U americkom sekroru SPOR-a [13 reritoriji RS uhapsen bosanski Srbin Dragan Nikolic Jellki, optuzen za zlocin protiv cov jecnosti i krsenia

zakona i cbicaia tala, Nikolic je optu zen da je od 3" i un a do kraja septernbra 1991, gcdine U logoru "Susica" pocinio teska krilenja Zenevskih kenvencija i zloc; ue pro riv 6:.wjecnosti ucesrvujuci u ubistvima vise cd SOO Bosniaka. Opruznica je podignuta II. april a 1994, godine, Nikolic je, kako se na vo di u tek stu op lUZ nice, 0 dgovoran za SVQja djela i djela svojih potc; njenih,

2002, " I vo Sanader ti jes nom vee; nom po b i i edio Iv iei! Pasal ica na izborima za predsjednika Hrvatske demokrarske zajednice (HDZ),

1003, - Kapetan bivse JNA Miroslav Radic dobrovolino se predao srbijanskim vlastirna koie su ga 17, rnaja isporucile Haskorn tribunalu (ICTY), pred kojirn je optuzen za rarne zlocine pocinjene u Vukovaru, zejedno 8 Miletom Mrkiii6em i Veselinorn Sljivancaninorn,

2004, - Bivs, izraelski nuklearni rehi nicar Mordehai Vanunu izasao iz zat. vora "Askelon", na jugu lzruela, u kojem

je pro"eD 18 godina, od.:ega II godina u samici, 2.bog izdaje i spijunaZe. Vanunu , je uoarsen i oS\lden nakon Sto je 1986. ,godine u ; nte,vj.uu b,itonskom lislu

"Sunday Tim es" m:krio izraels ki program razvo ja n u klearnog oruzj ~.

RODENI

1816. - RoderuJ ,engleska knjiicvnica irskog porijekla Sarlota Bronte (Charlone Bronte), kola se proslavila prvim romanum "D7ejn Ejr" ("J"l!e Eyre"). 1915. - Roden americki lilmski glumac Emoni K vin (An thony Q\linn), koji je dva pu·ta dubio O~kam.

1926, - Roc1ena Elizabem II (Elizabeth TI), kr"ljica Velike Britallije ud 1952. godine,

UMRLI

1910, • U Njujorku u 75. godini umro americki knj'izevnik Mark Tven (Twaine), au tor c\lvenih romana "Dozivljaji. Toma Sojera" i "Haklberi Fin".

, 1934. - U ka t.astrofalno j nesreci u R u.dniku mrkog uglja Kakanj poginu]o 127 rudara ovog bh, \lgljenokopa,

1946. - Umro engleski ekonomista Dzon Majnard Kejnzi (John Maynard Keynes), pozna! po dje1u"Opea teDrija zapo,lenosti, kamata i oovca", koje je donijelo radikalan preokret II ekonomskoj teociji.

DOKAZANO Sta sve moze jedno od najrazvijenijihcula

Ii uolRe POIiSBDle gl

U 110&0 imamo rnilione receptora mirisa, Inforrnaciie iz nosa direktno se salju \I celije niusnog reznja rnozga koje primaju i analiziraju mirisne impulse Ovaj dio rnozga upravlja nizom sjecanja i emocija - ukljucui uci i one povezane s preh ran om, seksualnom privlacnoscu, strahorn, ugodnosti ... Evo sta svernozcculo IDIr1Sa.

• Umiruie glad. Pomirisire zelenu jabuku, Mitis ko j i voli te po risk \Ii e glad. Ova; trik vam moze pomoCi dok ste na dijeti . umjesto da gri ckate, pornir is i re.

• Smiruje, Pornirisue narandzu iii lavandu, Istrazivanja pokazuju eta rnirisanjern narandze i lavande ljudi postaju pozitivniii i

smireniji, .

Ako sle na difeu, amjeslo da grickaie, pDmiri§ile lJranu

• Porn are pri ucenju, Pomirisite ruzmarin. Edransko istrazivanje dokazalo je da su studenti nakon mirisanja ulja ove biljke bolje rijesili test parncenia.

• Umiruje bol, Porn irisite lavaudu j peperm in t, Osobe ko]e su morale na operaciju J'.eJ uca, a pri tome SlJ udisale lavandu, kasnije su traiile rnanje lijekova proriv bolova. I pepermint ce pomoci ako vas boli glava,

• Potica] za vjezbu. Pornirisite nanu, Miris nane sportiste potice da igraju zusu"ije i osjecaju veto snagu i motivaciju,

ORDINACIJA

.,_---

Probeml

sa srcem

o Vee duie vreme"a imam problema sa sream, Svaki dallOSjei5am lagano preskakanje, a jaee napade imam periodicno. Zah» !ijevll li 10 specijalne preglede ilije moguce "a 051100.'" ovi" simptoma "zmaM "eke Ii;ieko·

ve,pita S.K ;zOrasja,

Na jbol je b i bilo da irnare EKG zapis u trenurku ubrzanogsreanog rada. T akoder, preporudjivo je da uradiie bolter monitoring (a moguce j e ugradi ri i speci jalni aparat za saimaoje EKG-. roko!I! viSe

Dr, Senada Hujdu{Dvic, karrJi% • i1lemis la

rn jeseci), kada b i se riapad vierovarnodogodio,

Dok se ne vidi moeIologija EKG-a, tesko je odredi ti adekvatnu lerapiju, mada bi Se na ovaj nacin mog.ao preporuciti beta blokator. Ipak, lijekove za srce nikako ne uzimaj le bez pr~cizneljekan;.ke dijagnoze,

OOlala dOorinosa

o Firma" koJo) Smo ro.dii; do 1975,zvalase GP "Zlaribor" TiuJ'lJo USee - OOUR "Grad"ja" Tuzla, S obziro", "a to da jevetinazaposhmih ram,maaila s tu;d(ZIIskog podru{ja, ,,"i Sri biliprijav/ieni kod Fomla PIO· BiH - fili}llu. T uzla te SII sw dopri"os; za ra.dnike u:plaiiwmi u ovom gradn, itose moie pr00erili uvido ... u prijllVf! zllposlenih. Imeresira "as zoog cega poslmmica PIO u Ti<zIi, IIalum obraM podataka za penzio"i. sallje, ialje dokll""mtaciju U Uiicena pr00eru i lime odugovlace penziornsa"jerl)dtlmo koj; su toprooo osroarili u BiH, pitagruparadnika iz Tuz/e.

U pitanju nisre navel; ko je mdn i elma Slaz \lp isao u radnu knjizicu - GP "Zlaribor" iii

DOUR "Gradnja" Tuzla. Ako je sjediste firme hila \I U zicu, a u Tuzli jebio ,amoOOUR,onda se isplata plata i uplata d()· prinosa mora.la vrsiti u Uiicu jee se upllata doprinosa ne veil prema prebivalistu osiguranika n ego prema S jed is ttl fi rme.

Prema lOme, ukoliko je upi~ staza u radnu knjizic:u izveMa GP "Zlatibor" USee, nosilae osiguranj" Republike Srhije mora!aj SillZ plllnditi !la. medudrZilvnom obrascu da bi nosilac ()siguranja u Tuzli ra.d unc!.!tnao u uk\lpan penzi j. ski 8ta>:. Medulim, ako j~ upis staza izvrsio DOUR "Grad· nja" Tuzla, onda. je u pitanju vjerovatn<J provjera podataka da ne bi doslo do dupliranja staza.

o Imam 59 godina j iivim u Grolanici. Ukll/'TW imam 25 godina i pet mjeseci stoia. lila sam na imoalidsku komisiju za penzijll u Tuzli, ali su me odin/i.. Nqjveiiproblemjeito"emamsocijIlIno origurmrje, pa lie znam sra do radim i kame da se obratirn, Kokva prrnoa imam za osroarivanje pellzije,pira T: I. izGralmrice,

Odredbom clana 30, Zakona o PIO, propisano je da 08igura· nik mote steei pravo na s taros nu penziju kad Ilavrs; 65 god;n" zivOla i najmanje 20 staZa,odno· sno 40 godina staza, be.z obzira llagodine iivota.

Kako imale 59 godina zivota i 25 staZa,. pe i~punj"vate uvjete za staro,nu penzii:u, Pravo ce~e os [Var; li kad na vrsi te 65 god im ZiVOLa.

Bezultan studije na "Oxfordu"

UegetarilanCi rlede ObOlileua]u od:BataraBI'e

Istrazivanje provedeno na Univerziteru "Oxford" pokazalo je kako osobe koie riierko iedu meso imaju man ji rizlk Z8 kalaraktu, zam u cen [e Ieee oka,

Prema podacima prikupljanim oko 15 go dina, katarakta ie bila prjSUUla kod tri od 50osoba kojesu tedovno jele meso, re ked dva od SO vegetariianaca i vegana

U prcsieku vegetarijanci i vegan; imaju 30 do 40 peste manji rizik za kararaktu u odnosu na osobekojecesto jedu meso.

Ukupno jeustudiji ucestvova- 1027.600 ispiuLllika sr.rijib od 40 godina, Faktori riz;jka 7,3 kataraktu u.kljucuju stariju ziv()tnu dob, 'F-==-=------' pU5enje, dii.betes te izlozeoo,[ iakui mnl:evajsvietiosti.

Prauo na oenzUu

Prije toga imarc mogucnost da ponovo podnesete zah tiev za invalidsku penziju uZ prilozcnu medicinsku dokumcnlllciju i7. koje ce se vidjeti da se vaSe zdravsrveno stanje pogorsalo Zahtjevom se ohracite i Celltm Za socijallli rad da vam daju jed.llokrmnu pomoc.

Federalni zavod PIO

...._-----,----

sveznadar

Dne"n; avaz. cetvrtak, 21. aprll/tm'lanj 2011

45

Pretjerano tiscenje

RIZIH za deDresliu

Vee duze vremena se za veci brei asrrnaticara i alergicara okrivljuje sterilna okolina u kcjoj Zi virno, Nairne, neke bakterije su nuzne za ispravan rad irnunoloskcg sistema. Bez niih nase tijelo prerierano reagira na prasinu i polen, SLO rezultira alergijarna.

Ova pretj erana rea kc i ia, s matraiu srrucniaci iz Atlante, litieee i na mozak ko i i teZe pro izvodi hernikalije koje nas usrecuju, poput seroronina, a ro dovodi do depresije.

Isticu da je broj obolielih od depresiie daleko veci u razviienirn zern liarna negu u nerazviienirna, gdje higijena nije na tako visokorn nivou,

• Danasnja djeca ·z'viet ce mnogo duze nego njihovi roditelji iJi died i haka. Od 12,4 miliona djece u Velikoj Britanii;, u dobi do 16 godina, cak 3,3 IIlilioria iIi 27 p05lO dozivjet6estotu.

Duzi 7jV~t znacireei duzi [a. dni viiek, upozornvaiu analil"i6u:i.

ESTETSKI ZAHVATI Novine iz svijeta dermatologije

Masnim celuama rotiu lin

Tretman je bezbolan i nije neugodan, a mast S8 vadi, obraduje te kanilama ubrizgava nazelieno mjesto

(

Mje~eci neuredne prehrane na naplatu donose los ten, oslabl ien tonus koze, podbradak, objesene kapke, lepezu bora oko oci]u, SV~ one Ito ne

zelile vidieti. .

Pravi ie trenutak da nesto poduzmete, 8 kozrneticari i dermatclozi "naoruzali" su se noviteuma, Ove godine glavni su im adut maticne celije Rijec je 0" lastitim rnasnirn celijarna iz krvi koje sluze za pun ienie sitn ih bora 011::.0 06 iu i usana.

N a jvi se se rraze t retmani rid a" an i a m Ide kapilara na nogama, Riiec ie 0 bezbclnom i rrajnom rjesen j u, a no ge izgleda i Ll zdrav i [e. Do t i eru ju se i koljena rekuzana njima knjanepriv lacno visi,

Strucnjaci obiasnjavaiu kako ie prijenos masti "kuharica s brojnirn recepurna gdie svaki au tor ima svo] recept", no ovakve metodc ocienjuiu sigurnim i pouzdanirn, s "rio dohrim rezultatima.

T retrn an ie bezbolan i n i je neugodan, Mas t se vadi, obraduje te kanilarna uhrizgava na zelje'lo rnjes[G. U zima se s rrbuha, boko va, bedara i prepona,

Priienos masti nema ulogu smanjivanja bora, nego vracan i e "01 urnena ko j. i s e gu b i s go di narn a. Rezulrau traiu pCl do 10 godina, a mogu biti i dozivotni ako se mast prirnijeni zajedno s rnaticnim celijarna.

Me/oda fe, prem« rijecima strDcnjaka, siguma i pouzdana

Prndlazerno za danaso] rucak

pastrmlla s gll-uama ..------------~~

Potrebno [e: 4 mallie pastrrnke, 25 dkg lisicarki, 3 dkg ociscene svjeze crvene paprike, 3 d k g lu ka, persun, m aslac, J i s tovi kadulje,so, biber.

NaCin pripreme:

1. PasmnkeoCisliti le<JdslTIlI!iti kosti i kofudadobiieteCisli fUe. 2. I,,,rziti ib S obje sUane s listovima kadulje. Posoliti i pobibe.riti.

3. Paslrmke premjeotiti na

roplo,

4. U preostaloj masnoci isprziti sitae nasieckan luk i sviezu p~priku.

5. Kad I uk pos tan e S tak las l, umijci~!i oc;scene lisifarke.

6 .. Pdili pel minu'l>1 i prema patrcbi doIiievali vodu.

7. Posoliti, pohiberiti i u tome podgrijali paslrmku.

S. Posuti. nasjeckan im persunom i odmah posluZili.

~~g~:~x PJEVAC SMHmA

N'A SlICI FlAMAGOTI OSOBA

GFIADIC U \;9DATAK

DAlMACIJ I ur~u ENEOOIJA

RJESENJE IZ PROSLOG BROJA

U~~u'" Fl!DBALU ["m.)

KOP6JE STA~IH GEAI.IA~

IME PJt:VACA NA SLier

GlUMAC DAGlAS

'BENI I'EZNIK

P,JEVAt PIRjJTEH-

MAAJKA NICAR

mULA

TITAN

NJIVA

KAP1IALIZAM, ANO, ALE, AIR, PEDRO, mOLA, SURA, OVE, AV, URSKA CEPIN, LI· KERI, ESTI, ANAL E, CRTA<~

PRQDUlJ11 __ 81'_0_.

V.U.

IVOVA SUMIC,~

PSIC, euKO

PRIPADNIK ILIRSKOG F'{)KBETA

AMERICKI CiLUI.I'AC S~

-----2500

Taeno Netaeno

11 pam te n n astoj 30 i e un lieU pozitiVislitke metode u imcavanie literature, umjetnosli i drustva?

28r~ziliia ieprijes.ta.niC .. a 8ra~i!a presellena ,u, unulraslIJDst zemlie?

3 Os!al9je nepOlna.~o fime je pro.!. dr .. Allie Sercer za d UZII) h It. me d Ie In u?

I. TACNO

Sta su problemi saznanja za Ipolita Tena

Francuski reoreucar urnietnosti i filozof Ipolit Ten (Hippolyte Adolphe Taine) nastojao ie uniieti pozi rivistieke metode u izucavanje literarure, umjetnosti i drustva, Zastupao je pretezno determ inisticka shvatanja historije i umjetnosti i smatrao da pojedinac, ;7J"3ZilO odreden jednorn "preovladujucorn osobinom", trpi jak uiiecai "rase" l "sredine" i "trenu tka".

Kao filozof bavio se problernima SalJ1 an ia, a kao his toricar istrazivao ie korijene dekadenciie u Francuskoj, Djela SLI m u: "Hisrori ia engleske kn j izev nos ti", "Filozofiia umjetnosti'', "0 inteligenciji", "Postanak savrernene Francuske",

Roden je 11. aprila 1828, a umro 5. mart" 1893. god; ne,

2. TACNO

Brazilija - prijestonica u unutrasnjosti

Brazilija (Bras i- ,---------.., lia), glavni grad Brazila, sveeano je ina ugurirana 21. apriIa 1960. godine u tacna devet 'sari i 30 Pi •••• minuta, cetiri godi- t::

ne nakon osnivania Smjesiena je U saveznom 'Distrito Iederalu' na l.000 metara visoko] visora vn i Planalto central un LI tar saveznedrzave Golas, udaljen je 930 kID od Rio de Zaneira, koii ie do log trenutka bio glavni grad Brazila Priie Rija prijestolnica Brazila bio je San Sebasriian (Baija),

Take je u Brazilu postojala idejs 0 preseljenju prijestonice u unutrasnjosr vee od 1891., Brazilija je osnovana 1956., na poticaj tadasnjeg brazilskog predsjednika Zoselina KLlbiceka au~celina Kuhitsche,ka) koji je blio rasteretiti prenapueenc obalne krajeve zcmHc i smnovnistvo privuCi u u nutraSnios(.

3.NETACNO

Doprinos Ante Sercera bh. medidni

Ante Sercer bio je pOZrlati otarinolaringolog, hirurg i profesor. Hrvatski medii.i ga na vode kao oS n iva"" In sri!U ta za taiasolera"iju u Crikvenici. Niegov doprinos bh. me· dicini se gotovo uOpCe L----'._-'I.L.:...::::!I i ne spominje, a on je zlIslutan za osnivan j e Medi cin skog fakulteta u S arajevu 1944. godine. J ako i e pol; titki hi Q opredijeijcn za bivilu Krnljc\linu Jugosla,;iju, dr. Sercer je 1945. god ine b i 0 oSLld en na go din u za l \10 rn "lcbog_ pomske ND H -u".

Prof. de. An le Scrcer .roden i e u Pozegi, rnedicinu je SludiraQ u Grdcu i Pragu. Mcdllnarodno priznanje stckao je otkricem na7,Ocorakalnih refleksa, tLlmaben j em nas tan ka defor mad j a nos ne pregrade i otoskleroze, plasticniro i rekonSlruk[ivnim zahvatirna no,a i uske.

Lijccio ie brojne visoke licnosli, od jugoslavenske kra.lievske porodice do LLlja (Louisa) Arms [ronga-, Marija del Monaka (Mario del Monaco) i f)u7epea di S refana (Gi uS eppe diS reCano).

Roden ie 21. aprila 1896., a umro 25 .. juna 1968. godine.

Pile

~46 '_"'~'P~"",_~~I~_".~Dn_ev_"i_av~ ---------------------------------------oglasi

.Mje5.fo nOjbolje porodiCiJe kupo'JIine.!1! •

Orahjezgra

JajalOfl

Naljepnlte relJefn.e

{"sice z-a· raklju

I

Oblatne

Arkopal tanjlif PI~1ki

Duookl

OI!!'Ze"nJ

oglasi

Dnevni avaz ~L""",",«<''''' •• "" ,_ 47

&OSHA • Ii CEOO'VI'<A f~IItAAQJ. _>If IIII' f{<;l(li(MI''l Ft<!tm]/Ij ,_ ... od H VOOlogjl'l S.", i.vO'

8OSM<>. .''-11) HERZEOOVINII; fUl£l!Al1OIII Qf 1IOSt&O. ... _ERZfOO\ltliA F~IIp-ttlnrl. fo, G40!ogy SIrU.va

Hr a ~ H~~·:.$l I ~

'\a, ~""'o I" (>110 I' ~,"",,~

,~, .... " .. " I."" ~1 Z"'''"." IIIHRj,'4rn",u"I; II ''''l!-''',m. 4rJnnc ... ",H>~" Fod<ncij,fl<AAt' 11.:n;,~.nt ( 'Ill*""'< _,"t I, .-, t !I,ll' t>,,~ tI~~ .ti~lr" h.-lcr 1_ ' ... 00& I~ J!:rol~ u <~, .. IJ~ 0

J \'NIO 'A

.fa PDf!UQ~l ,JlldQO'I' mUt:'ll_tl: Jl:lllmjrirrnil..Jil U ~rd«sl.O>fI1 J.I,'o,111 1~ ~IOWJ"

I, \ iii .d ••• ml LI •• hi .. -1'II11J< ~..." ... ~~ ....... .,alllrij. ,Ilibh ••• ku - I Ij...:b.nl ID'I'1':,,< Ill' .. ro<l .... <1 .... > rii .....

0., ~ jMlII;(";>" ,1m \I l~ Jtl(l~l,>p"" ~m ..... k( ~ \.t~lt '~I' IrlIi"_I~ , r.1IIIjC'n~ k"J'\LIi" t; ~III.l'UI"e ruH nil rJ~'- "J~Jt' ~,... ,. u d~"m('!l1L IU , ~.j.,~c II blt>11<II ~ " .. "" ,an .. , \Ii, <I,ll<"<' ~'.tul' L~~ "'U ..JI'tIJ, rul"",.lll ... ""k .... ,

l .1'." i, Il<>'ai opoI' h u .. L "" ~ JloIM ,den,., " ~ an~ !~ 1:.,,,,,,. "n=J .... l.'" or'" u .~ lI"""n1.I dr.l'.IJ"TIL' ,J'Ut~ 1,.1 I ~~jl IJ,,;.l'IotI~ j Herraht~ln~ r"'S ui~ nrnioe re~'J~ DIU" b"roi i11l~~ Cd,,, ... ] nJ.l«'"'-Ie I 11"':~II<',in. f",D<Il-<1'1>." "fIC' "l .. ""on~ "-':mC>\1 TJI 00., IJM o "._."",. ,..:In" mi(>l •.•• ,,~ i >Iro<flll, !I. e 'r'«I1o JIIlt,(tI"C ta '''J.\ lj""l'- po;.l"'~ '.oil n,j~1<I.. dol. u f'<'>lj..J"J~ d.'j' vo.lJrK ,,," Ll.iN ""1~.IJ""l.l. Ja. nl'>! P,IIa ... "'1< "'J'I&>i<ft IL t>tpno <i • .IJI,.... odN~, ,e,,1Il w d, ""riJ ~ .. ~ lou"" n. hII" "~...., n, ".. ,I .. .u ~ I al<!rar:ij' tdn",n" u ftlll i .... ni,. ''''uir,"c"" on"", IX 1 'L~. B""", , I k",,~ ,""' ""''' ._!tctR" 1'rN;" i !J'''''i'' .0 , >I ,j«l_ '" >(4),,,,, uoJ, .. ,C ,.~

• ~~.'~~f>.,'1. Ih,!. ""m.nic II) tde ...... 1~ ml~ ",U'I<1y...w p.~~j.-n, ,t"., 11"1 " ,v. 1.'1' ~-rol"'I" •.•• h .. hl>t~" '1"11 >louL'l" tJpalltIl>l"l. pr.truIun.lr ,.tib n. "~1l1WU

II rrjJ"u JIll I.HtI to" pnbho ..... hJl\lo.:. 1Ic,1.mteeJl t."'~jo.r.l, eh "'J~I""r L"",Je! "']0'''''1'' Odlb,I"IrlI4\u n-.. i II.,-",.",,,,n .. lnr ..... "1. <11ft> mjc""-,,,

: i lUod 1.1: mill rn~ hlj .~~ roIIc~ bl roc: '1.Ifl jl 00 o mj ncfl ~ dop-l"",. " i,I> r<cnq ,h-d,

pctl\rd~ Iii lIJ."'lCJcmJc (1. radr .• oriJ.,...&hJ, 0:'II1'.u~ t_..l~l.1f"I.7 .• Ht1a"c iW"cdnje .... ~c. r.n.j"'rllj~ "r<~""'""'" """'n"",, "1'<1," II ,-u..." 11.,.->l"~J c,

f> I"j"'~" ~ r> ('<'1"';<"...." ,,,,"nQI" "I" I". - II'-J et en it' o puI.....u ""'Ill ~ !lluutn~n l!'op! l .II,

~ do .... I ''''JlJliko~I'' 1">Lru'~"I~ ,..to n. '''''rL.u"!I

'l II'11,'ft:r1 e d. <e J'f'.'II> '~'.;!III.""rdi "",em 1'("IUI'l' Inc 'IJJnj< 04 ~ "'j~l.

W Q' j (fCftI 1111' I ... '>4ldlll. III ~ ~Icdnlt' ~ .. J( ~I'di I't 00 41.", al>jl' I" HJ" I "l.m,~, .'J{I...." "'jC "1iI'''>I,," ,t <lr 1:.01 .... >I 1Ut.. ka.:. IOll.lllorl III >c,pl , n C ~~ n.l bill> l", em n" .... ,1&>11 ~ ~nW "II' ......._" £1<,,,. , I "~<"l'''' 'Ill

I ""l."'"O '';'''' Inlild.&!..o d. n'j~ """",,, OGdI ,~Iee.Ib.Jm ~ .no IX I t .[",. n.: .. ne , U",""",,(""M

, ' .... ' .. "1< <~ ........ ,"lI , I"'J"~ l ,crd,d'lII lCIJI 1>(0""1" rdW,·o ,~rul, "r" U..c •• 11 ,

~·,oI,." ~....J~ p"tII!J~' ~ ,011,,, "de cIu.lr;LIi W uJ "PO \ po.~"hh ru;l"""IO ", rillu ..... !.ol

rIIJ<'_" ,'" do ... P"l"" .... " ,odn, ..-.1,_

~ k=d,ih"" .. h j I;1"do.r "1"-'''j~HIr u ""~ J.",og q;!1l ... aI>."a ce '" ,n'&"\J~

b~hflH" I.;r ndli;I" ~ hll' dll)"" d .... '" 1_ IJcl.. r .. '" Icn"'il0 o n!q, '<1>......, """"'" tWl>I, f"l e P«o'"mOllI duJ'_I .... n ~ ('!II I

ILIIllfilM l.lnJ,d.ol po>dlV"" 01:1&..:::1.1 "' ... ."....,. r.aJili U~I."IU 00 U11IIjc",,:,

""1" .... lr ..... ,"" b"'lIul"I_ I uUftu,,, .i.,l"",mll'" Lbu,," ~ r u ed I) d""1 o.>J d.uo.o 0010.11"-''')' J.r..".. ~"a .. u dn", ,m h.""""" O"~rg< r:m.:.", .a.u I Dnc\1I'

I".. II,,", roll"- ~«I<I oJ,,,,,,

~,til,""nl ,~.,u.l" "",I.coIt'I'" J., 0- II III., t I, L .rulotJ< "!'(II r: I'. ~. " '" ko"" ""

JI'ill oillon ",

'<:pOIpu -e. nnftJnr l ".1>1.0""","" ene PO'J"~ J1l"U" ,-,"11" ,or:n: .. IJ'Llflj"

nl'R:rto.rOJ,l

li't"r .• 1<.. Ilatl." II n, "cu.

~."'I'l.l~j. _P ..... ,·~ .. (;()CI!. 11 ~ EPUOll(I..'>I[

~D~~r~OI'

1QiI'I.''''ll''.~Q~~ I'EDEJiAJIO'./ OF 'BQS. .......... DI'IERZI'GOW'.,

Cr. &0"""" "'i"""Y

, .. Icrm:-I liII tl~l\l. 11 "..~.. I 7 ,...,.,. ~I ~llh\ 1I1."Ij lll", ... 11 IiIII h'~ I("Q~I u,.,...m: - I h,"T-:"",1Jf\1J1!1:' t :\r~l;'ue' n.I,.,..t.~ f~ JI; A~H" bhlJ ~'U, ~1 19 W .~.:o. .. ~7U" I. KtlfO ""fi~ 1 1''J-.'IIIJ~'.141 p J:rwitn."!!l'\.~11 n ~l'ltl'rjJ U~IIII" ,~ .. 1lJ:j'!iLu ."J"._ .... I prtJ~. ,,~It'Jt... .... \ II UlF1nj..a. "'Un~I'IIt' ..,.1 ctI1c u ... ",,~.e-IirU ... nc- .JI,&)~ "I C!IIJ(,j .110;1,. B .. ~ I I h,,"tccg .. l\ fn~ j "'1'1,l~.e: n~HIC''' t'd.,,:1klQe bjU· ~r~ '!.." ~"rJ 't I:';' In J I ~I&D.l..II 1 I ,~ ... 0 pr ... 'liiLlla1JLI flnml~ , ........ 0..1 (l dd.l .. aq

"1&1'" t.l rc-d("lMllp ~ ~ II~I~ C 'Iu,tt,.r'll(' 111~ U~~~o1:Lo-rn.~l"''''u,I.'''i£

.... ,"" ... br<>r I Ill' IJ ,d<. \ 1...,. II"'''·, '"no)", L" ~I " po,-.,)u \I"'J~ P""'''- ,"I"" ...

Llt""'II.lll, ~~I)t.. 'J ,·rr.kt:JlriIJI U:I"'~"(' ,Ut'II( ~~tn.(' hr" (t1.n~·l·11 II I~ fJ1;t rn, oIjIU~ I ~rIC" " iI;C1I,:IF.'. tld.lll\.ftIIJ 'toIu,)1 j t ~lIIntc' niH U III*C' Or-.: n",,- '-C"romto r""l.i'll.IJuJII;'

.1 \ \'" 1\,\I.IL( \.1

n. I)ir'~.tt'f"'~ jdbf'!ll~Ln Ij 01 Ill! I :'\1Ii Iftl

0'1. \"jd ..... I.I; "T'Io ...... ~1 "" '_ r

,U ... ,l.dbr .. 1ll dljlhJolilllrA.II.k jm:tf'I1J,Cif' 'tr"I{lr:"\lir

J 10

.. 1: U''' ... li.l",,.htd] • I d.~-"l '''~ td)

I ,.. ~r.'~ p.".,:-d ,.... ..... " "'''J''.I, I'N'~ hl"uh!.: loIr::ll n 7,11 1 Ii'~ ~f~;II~ TU~ ~n';N u r I£'d.n TJ :F\t) tIl" I lie: ... 'CVl(I'I" i.tl(" ... fiLl 1~1tj I ... coh" .. ~"fi"1 l1li" ,,11 L ~rda"('" P;;~(" II" l1K(' i ~I't

.. .Ii. prui lifiJu ID I ~

\ '''' \ Illlilln~J iIIol'fUtflf:! '(If'L''fue. ,I.hl f'11 .hL'1io'l'kn. lC.VlII.lhk1 1.1.. ..... 11'" ,.,~ ",.~ ~)OIl~iI.h, dfiJw fJi.ttdld. tlill.. IiCtil 'lot ,..:r~ .. 'tC' n." ~'dJp-l na. il'Uf

• I_I. J .. n'~.

\ 'i.~ VII urMlJ w.".g,.r: IfIr'['TIIC'· T.nTklt Fir.oI,h:llplnlL j f ul'tct

1",1'Itrr"4' j I"tj+~ll "1C',ltot1'1jl,a ~n"'11 rl~ ow: I~ ~Pt"" j("dIt~"'I\,ntl" "~I'J('I' • Uh'I.I~ h 11 P~.'I!.lm"'~"

,J;.rdII'!llU't L"fIUn L~jh"'JtllU' p..unr·l..u. ,l!lli-". I frl.Jnu"" "JL.~)Ik' ..... \ n l'-ll" IIIi Iil.Wu.,;.~1.ot!' 'lot ~ l-1i!'''

{ • ..,.n-t' 1II'''')''Imt 'I!iIu"~ 10.1 1.ood''''~''lj Ih:»l~ + l~tfL'~Q'" I nc

..

Fakultet za saobracai i komunikacije Univerziteta u Sarajevu objavljuje

ISPRAVKU KONKURSA

obiavljenog dana 12. 04. ZOllo godine

pod tackom 2. rdec TEORIJA ispravlia se i treba da glasi TEHNICKA. Konkurs ostaje orvoren zakljucno do 28. 04. 2011. godine,

r\u ... ~ eu ~~ ilmt1U·" hlllf1","II~ .. 1I III ~1~ff1i~f ,~~ .. \ !

[ ", .. InIt.~1 ~ t..IjJ'lI~rtlW.~III"~HIU.I'!'IIA.I1I1 i.::lr-'um... U!l Il. b"'uHd NJC'!'I.I'l.Ik.u!.ll ilUIt IH I~

411 ~rnn.1I 'd~lIII!n.& I nd.c, ud dr,u, .. rw'I~',1'- 'iiUf'!l.'~ IU1. 'I IU 11iiIl,.." ""'" 0.1 1'9"~: II ~~

J ~~""""'if'IlJ'" f!llL'lh r'I rr':ll".lil . .:L"" -tJ"""1'l ..... · ... I~ 11I1~ nfIo ('iii:'" ~ ldii~ , .II 'M:UfI!"jLll ~1n ... _ ~L

<I "-I'IIIl=r1i. bllt' , ..... IiIL.J.I ~ .I.J11p'.,g~.'l.IiIlljPL' ud.uJIWIII U"J.&U" It It.r coI~ I", 1I,!I!4.I1 Ihdul~j r ClII~~.a Irk~n~ \ II ~ru~jlll stn~~ "rn""""~' OJlIt~.~l.1l-i' l.and.i~ fl(ItAl1E""'.r"I ~~.Jt """'0011

I f'J,('''hin,1;I t11.11\ 1.11 11"' .... " ~1 II' II I1halldn~'I11'1 ~ u. ",frL'1 j~ ~ ... :1 Ll:li~ht.t,. ~~ht~ IllI 1'811 I I ...... II )\J.J~.., .. t .. I.a..: •

!Ij ~""'J t."i'I rrl1.'HI~ ~'lnh_ \,,:cndJt I'll If 1'.1 ... lu;illlJtt·u I 'LJct .. -(1 I' UIII trl1!r;.l if: "-C ~I""I ,J 1"''''ill.~JL!lld·'\JJlt'ljCtl ill '1e:~_"1Ic:n IrL"1Io..~_ ..... I1IIf"Ii"Itt"'.-Jlw;,1~~..J .... l[llo"tL:n'"IIi1.1 I..;",inll

" '.".."'U ~IJ' '-" 10, l lh "' ......... , ... "d \«<-""1<' ~ <llllIlt.A.tI~ill

.... .... 'r ... I:l.1 "",,]uhJ .. Lw dtl1JM" d... .. tiI~111 \~Ci~tJ. t'llllllllll~,"" ulliC=ftht l~tl. J.,;~L.a..t.l.jI~J 1~,.t-;.. ... lIIlc

II ~1111.. IJ '1 ,. rl n 1'IIli I. ..... OIr .J.lt.IIIIl'nj'fIDa ",jIoj ... ~ ~I('nJ.II, ~~ 11I:.ftllullm;n IUIIIC<:'~II

lIftJ "tI n~1 ~ pJjlMtUtI'I' '" Ii! 11 cl\f dt"'- t.mll .. 11'1 r tIIo:, J ~.\!t.ll Y lcA.u 14.1 11:''\ u..nll "'1111

l.m.,..1II! "'I'!' ,t-t' "I IJ I '~IP.t: ItJ ... ~J II ~1'lllli t!I'IIoi!< 1.1 tt I".U"J_JI, . .IL:t ~,ii ~~l"'1. I", ".Ij .. , If) 1"1l~I·i'l1ll

I"" 1(" PI rp ",J.tC"7lll fUll .lbC""'i:.I

'\ lC".elj f:6 "' ............ :t..-. UILI ".h l:l-ib\l'1 1:1.11

• 'IIt ... tjr·iiIIIJfl' '.lI:r.I1'.~"" t 1"'f'~I".tltW!-'II:(''' ,iii, •• ~ .. ~ I fllrl ... df.fiMro(....:U"ll .14'111 "ilrnl ~, Krrwl~~ lr &11l(H 't~I'-I.""

.. nlllll'tl!h.{jfl]l

.,.J .. " IIII~ n;iIi' • ....,...~ ,till tflhj(TU 'III jd h("1ll j L. II ·nr.(lin~ 'nII"'-

mall- 091a51- Vahmal"'oglcs.",rncdo1rO Toianl,ku 240

IlcdJ Ituponom n= adruu 11000 Saralovo

Onunog DVOED 061 142 011 5

01 SMS-om maJlogllall,,:av:u:_beI ogle.1

Vozila i ~(U;elovi

• M erccdes E 220 CDI, <LV<l.rI tgard, auto m t., tri ptrc ni k~ cn~ radio, rel., koza, xenonf.et fslge, uovegume, servi~!lakl1ji!;.:J.. Tc,I.(l(~ Mi4&4.8_

• Ope! Cursu t_213.~2004. gml,pl::lv:3! ,3. vmta, fill oprcma, placcn i cad nn i' PDV) 86-,OO£llhd.ta, extra stunje, kac uoe, ell. do reg. 8.000 KM. TeL. 06.2 54840~_

• Passar karilvim,8.2.g:od:-:.konlpleLnojf udijelovime. T..:=t0612(166S9.

• 'Pe.tu 107] 1.6 B] 2003. god., !:I ~1 i) ~ vrata, [1,]1 oprcma, plnccui carieu I rDV~ llG.OOOprd.'Uu~ aervisnu knjiga, extra, cii. do reg . .8.8{I(l K.Aot, T d. '()61 D&-'3D2.

• Polo] .2, 12 V, bell zln, 2002. gnd., pl :!Vi~ 4,.:-' rmu, fu I oprem a~ pl :!,CI:: Ili carr-

l~: ~ij~~]r'c~ :rAJ8ItM~!~~i.i,~6Ji5~

201,_

• Prodn]a, ugmduia, rcmon l alnasc- 1".1., alternatcra, motora bri,!i.I\.c~_ T..:=1- 061 J65J'9J,

• Prod ulcm 2:i1 &i lfa all] aacr .uhenator, 2, 3~ 4 i :z.a cstalu voxilu, m('I:re i moo ",--", T cl, 033 53 I -9'}6, 062 6~3 470,

• R!l.di In :LJlI ik(lTQ7.ivn u 7.~ii lilU auLlJlnlobi I :l, V::tTot=f] i!:~ f:u-ban i C:j fl.;,J iJ':m j!:_ Tcl.061552547.

~ RCllilU.h R~id: I;:].dv t:t:I'(:L·~·W 1.9

:1';;~1el:~S~;ifQlj~1~~~j~~:1 ~~~5~:

• R~ L'LO CI iil 1.5 DCI, Z003. Ecd.: s.l ~'il

~ DV :~i _{~_bob ~~~I~J k~~j i~~~~~~ild:

cX'L.rtl Clt'Uirln] t:ii_ un n~€:. 7_700 KM_ "I'd. 061548408_

• Rt= Ilril M !:g:m 1.5 DCI! cl i~l! 2003.

Sl;ki-~ b ijt;J ij 4 Vr.J e:Lj ful (lP n= 1TI~1 ~ I :U::EIl i ca.-i n:], i PDV! 16, .000 lm~'i:3(l1

9.~YjWK~1~~~1~?O~~38~~.cii. d.{)1' eg.

• Reno TwillgO 1.2 Bt si .... j ~ :panfi.rama krov, 2003. g.od..? 61.000 ~rda('l~ eXll"a tao lLOV~U voz NJ.em:a~k~pl::J.lel1l t'driLl8 i PDV, .;:ij. ciII reg.. 5.900 KM_ "-reLOOI1582.02.

• R~ LrtH?i.Zm"£ts ogled:!:!J::! 2:3 s.,,eo "r~

I'i.t-I=~Ula~ 5 KM. Tel_061.512799.

• H .. ezervne dijelo~'€ Z<l PiCut z~'ilti od ,17 don ~.Tcl,OJJ%~-891,

• Sen ik 100 1_ ~_, rt::gis[ruv::lli ~ In t:: [01- lik, clch..liJ'I[]jl~iL} daljinskQ, ~ril;tiroUl, :)-t=l'V_kllji~~_ T~I. 06ll38071_

• Sr~fersilIbe llO"\'"e i poJ o~rne za Sli'e dplflv!:vQ1il:l.T..:=I.06174-9462.

• V rlinl tz:nl.du i UW·!!Idnj u! rn:i!lii [1- ;:;t-;IJ Obl'LlId U ogJ cdal:J ~ r-Clwvi7..on::, ptJvoljno.T.eI.0613.82478..

• Z;lI SkndU Fdiciju prodiljCLU dfibru poJov l1U hau:bU:j sa KM.j S::t r~j~"'(L T<I.0615:;]317,

e Z adnja ;sjoois1~ i ztIdDilJ karam blJll~ lm2<!1 P·i.iI.(Purl[D I"I. T~.1.06192~420 .

.A, Poljc~, l~5pra~jlZdll(1okrcvC:Ln~ :k~IJ,!I: kUp1!1Li[()! kuhinju, muskercima val] Sara]e .. r;iJ: i iz Federucl]e, 12Q K..J\i, Td_06:2467S2~.

• Adekvarun opretufjen stun aa igraonuill vrtic. Tcl.Oril 367412,

_ Aerad romskn n uaehe, iadaiem pes. prostor 40 m2, zu ugceciic, prcdr;.r.:J. v I!i~~ v a, kancelurije, sa papirima. T<I.061857012,

• Apartmnni sobe zu noc(:f!il::"<;~ par'_in~m""[l! ud I :5-.25- KM~ K~. I::!I."i:hJ_ Tcl.D62126665,

• Apartm ausku pren {l!Cj~tt:: Centar-Papagajka, 20 K..:\1: pn OS-Obi, Tel. 06! 5!9750_

• Apanmanske precccure izu ail Kmedrale, pnek in g, ka blovsku, 20 KMpnns.obi .. Td.061339647.

• Aparrmansko prenocltce uceueu gmda, :<;c. extm opr..:=m. schnmn, TV! sal .• c. grij" parking, 15.K..J1..i pn osobl, Tcl.D625l0601.

• lzdalem g;IIilZ..u tj. mlll:a M~rijil1 DVm'U- T'~8I1jd::a ulicu, Td_06l273 995,

S~pi~:~Th1. 86~9;;t~ ~~;. Grbavici u

e Izdalcm garazu na Kcfcvskom brdu, M. HBd~j ja hica. T d. 061 182 298.

• Izdalem garaau na Pofalidima preto puta uarnvaiske stanire. Tel. 061 49759l.

- Izd aiem i prodaj ern 1;::LI·a.hL u Kran i c~jcel,oi ·ul it i (sa mauje amU[IH.'i1::! i~ le},TcI,03361 M56,

_, :::Ja i ern LI i prud ujem radnju na S irnou,TeJ.0629I 7001'.

• Izdniem jednoaoban [1:::J.mjdLt::11 stan u prtvatnni kudi. Tel. 033 655-329

• Ncmn ~ povolj nell i:oo:ajcrn upnrrmunc smicsceee uz more. Tcj. 06.3- 32709&,0.161&84-169.

• OlimpijsKat dvcaobuu tlamjelLe-l1 nan, zgrada, aa d ~rije S tudeu [Ice ill bja~r.lip.ar,Tel.06J 2.28659,

• 0 tnku, trosobun I.UI miesten stan S:i1. plirt. ~rij;mj.;::m_TeL061] 32399.

• Pos. P rnstn r 80 !lli~ strula, vuda,

~~t~~1 i7~([6~lnU55~g,i hm. Td_ O~3

• Pool, pmstor na 5ipIJ lD(1oV) od 35 ml, Tel , O6HZO 64&,

• S a rui pel]c, Hnsana Suceskc de hr. I ~1H'·ru: prol az, izda] em pes. PfOSOCil' 70 ill 2.., 300 "Kh1,6 mjesccl uuuprfied. Tel. OG1D729<l6_

• Snukbuner, Porodice Fnht, trosoc:3J\ I>l:J.n nnm i eiiten, zasebun ul nz. Tel. 061 ;3&905.

• SHiI.Ti Grad, ill. Sugrdaije, t.cns-Jroi cscb i iedncscba 1.1 nam i esten stan U ~u<i,Td,OHH5-nJ,

• S[UP, ul. Oclbralnmovlc a 41JstO'lll, grijanje, pcsebnn ulsz, ua spraru. Ter. 46Il-949,

• U ~IiJ·J:'.!s:nrn een tru i zdajem narnjeslcn st .. 1.rI ro plus terusa ~O mz. d!l::l!llD gl"ij!:lnj-e:, V kat, bez lifra . .l\s11.1- mt[:0619085-8.7.

• V ~ tl1 ik, rlvl)5(J1;i 3,1;1 :o;.l3,E1 ;s~udr:n 1;';-m" T ,J. 033232-,177.

• .-\ 1 ir;a,i;i OCl;~:l r!>C1 njera 27 m2! usel iiV!II! renoviranu, Hl sprat, tik. SO.OOO. T,1,061 S-079W.

• Al ip iI..§j!l~ I:J lrno s U:I,n lwwb:m 7& mz, 16.s.p,Tel,061 515195.

• ,-\ ra ['IJIV-:.:I 38, [I rode jem bose nsku kucu sa pos.prostororu. Tel, 061 .2M 0-16.

• Ra~cil:rlij;l.,poS_pms;LfH·45 m1J nitno. Tcl.D62914 MS-

• Beograd - b 1 izu K <!1~n~..-d-:J,!1.l1,~ prod. stau 4-2 mz, n kat, bcz posrednl ~ ka. Td, 00131 I! 11S 1449, 00J81 ~I 1446181.

• B~J.d- Karadorecvu.prcd.sren 42 m2] II kut, bez pnsredniku. 1'.;::1. 003S161 24461.1,00381 II JUZ449,

• BeQgrad - prod_2-~{"jb-J;n ~Uil!111 kat, 5~ m.2: Sa ~["'.3S11m.~ 53..000 E.UR-.i~ U nasellu Korea, bez zamlcuc. Tel. ooss 1641~16397_

• Beograd - Ripn ni too A vale, pmd. ·kI1OLI.:j.:I, 4 hektara i g:::lri pluca + 9 ar-i. Tel, 00381 64115 7931, 00181 I I 391 9312,

• Boeacko jezern ked horela Borasnien, 3. WIG m2 zemljiS ta. T el. 061 819669,

• Bos., KfUP~ l1are.lje Kr{;m-e) S,sOO m2 p3,rc:.=:1' io1i:lT1.0, "Ia.!i~l ish'O III j -cijeml SOKM!m2..T~l.06J 156386_

• B'05, Krup:il:; S(ik .. k 210 ill;!, s.a svjm kI1TIlUl1::1lij!!lI!I::I] l20 KM/rn2_ Td_ 061 156886,

• r.:uc~ PnLCl).::,pm.ri.:-.jem kl16.1 2IJ.t:J.n~ 126 1l1.2, g.ara.Z.a, SI.1]l'.aJ b.a:SIa, pal" ~illg""l ,u'o. Td.SU-7J5.

• Ce-JH::u- V~I.!-e-lia - SJ rwenske- 2J:]:r!!lde, :st~]] 00 55 m 2, 200 EUR-a po 1112. Hi .. - ["1(1 i pll'l!(101jlu). Td_ 033 .227-182! 061 172:\16-

• 0:1";[ t.li.1", pn:H.I~j-e:m P"l-~- prOoS ll;)r !:) 7 mZ, pa,,}:;·lrl~ Zil: fulicire t!<Lwjeile, T,I,061 170426,OGI SDlOZ9_

• CC! n L:rr, lrt"'!SiL'fb!l1l63 m2: pri :If:ll.1lji! .

T,L061 628 Wi.

• Cl::llt.!l.r! v. Pe;ric~~ ~l:ln 84 rn2:_ Tt::.I. 06379(\4g0.

Prodaja

• Hyundul Teracan, z.s CRnI] 2004_ god, u dnbrurn stunju, registmvuu, klima, nove: gumc, [D'O.le zamjena zu jefunije G~)1t 2.0 TD1, 200;, Te.I. D65 51139"),

4702· I N<il

• Qpel A:SU·:J ku pI::, uprema Bertoui, god, J"lroi.ZVOO1l je 2002" prva ~. 2006 .... u ndlicnnm sumju, cijeua po dngoveru. Tel, 033 639·05·1, 061 1>6 34l9_ 474l-INd2

• lzdaj ~1l1 i edncsoban stun 1l:l1.TIjci:len; so mz.Dnnii VcJeSici, Td. 06 1. I1(Il661_

• Izd.aj em moderno cpremlieu 810311 I SOm:2J u naselju Boljakovpmnk, ptivarna ~ut!l_ TId_ CI6 I 138%3.

• lzdaicm namjcsren stnu 44 ml brucn nm 2::1.JKlSl~mJ 1:[1 par'u bez J i 1::1:.:t:! priv _ kuca, K. Demil'o·uiCat}:;OiI. Suda 13iH!An!:ks. TeI_03.~6J 6- I :!i6.

• IztI.!ljem n::lmje;!;;I"::ll [1"(11.'1. s,L<Jn U

t~~~.~~~~~~t~I~~C,~'~~~~8Z1&~i~~~~,

'. Izd~ iem nilmjc6t-CD U klJ(."Lt iSii b8~lllm i sar~;;:~:ITlJ.! Hjd}..3-0:;.ij-e:k_ I'd_ 061 149441,0611:U94S-

'. [z·d"jem p, proSWf 210 ml ZOI svc l]jl.m i ~;ne·S<] p::u-kil.l.grln1 uz gl::3vn.u .;_'"e'S,u,S,,,,jpolio. Tol. 06 I 54H58.

• Izd8jem j:![)sJ o\.' ne- p:n. ... ~Wn= 291 rnZn-e llil:mjel1e, nil·viSe lota.cija. Tel. 061 1 562(]2,

• J7..dS j~m pa:!i.l()vn i IJruStor SO !TIll df.l gi.1 ... tlC e<:s.le, u ·Buc~ Pot.ol:: li:,1ll o:le :::::I~'V~Jli1.mi~nt::_ ·[eL062154130.

• 17.d~jem postovni p.rostor 90 [112, LI.l- gl :Jvn U :SlJlbT:tC:~j n j-cu, :i;:3,-!j.V~ 11:3 i·m i!:nco, U], AHpa.Ung 183a. Tel. OM 228 514,033486-558,

.12du.;em pmZan ~prtill{1j(-etS"~2!1- ~lmoldo giav HC ulil::c, u Bu~a PoLO ku, moll7.-e:~:t 1j:i!..l;lZlIm. Tt::I. 0621 54 1.30_

• l.zd:"1.j el'{L p.r:i12:illl S(al.l U ~uei iztl:ad Skem:ll::rij~.Td.06l 866409_

• J2daj~m p.mSWr na ~[r,:d~li.vn{tj l(ikat:"ij i,;\ dCill .. Buce, ~~c nilmj l!1I c, Tel. 061168416_

.l;::d.ajem s('ibe za spa ...... al1je kod Sebjljg.~ B8!U::.rlii·~! ~;.:I kl.lp'Hilorn i TV~ dien. 15 KM,Tel,061 192073.

• Tzdakm .stan 75 m2 nil :Sip~ C;CL1- [ml510 ~·ii~niC!! prjklju;;":ci IJdvoi-r.[!i! n-enamjes[.e:n. Te.I:.0:61144845,

• r:td:~,errJ ~'!ln 1;1 pr:iv:ttnlflj kuci; i!l!:Il.allljeSLen, iE:klriJfl.vl) pOl'ooici] SLUP II Td_00571 050_

• Izd:.ljem s[:m-K::im.:e-lil.rijskj Pl"(r.!ilor (polurul mjdten) 72 m.2, k(:lQ Katcdr:!I.;:::~ln:spr:J.l.Tt::I.0667)~ 11K

• 12J[3jem U B{tlj~krwnm p(,wku n.il s.pr'Hu u priv~L.. .klJci ;p.rnzilIJ troSl)bilIl .fil~ll~ ul. M:thm1.[,l~ BublJijc::: 3l Td_ 459-a! 1,061)66874,

• J edno}:;.reven., a s('Iba Sil upo l1I'eborn Iml1lllje i grlj:1llLjem1 sL.udemki lM-ej~ ,"1- Td,Z07-41,_

• J ~d m.lS".J.b::m [lOilUjeSI!::ll ..';1:31.1 8::1 giij!!l1jem. Te1.033444-843.

• Jeze~ n;lmj(!~tel\ll gilrstlnf~ru, po~eb:~n I1I~r~ Td_061617781.

• Juk.iL:,::v::l~ p.tk!i_ p'.n)~L-nr 56 m2. Td_

03l205·17I .

• KooBri.:s1ol~,::;toln "vCilsobaii n.unjt::~l(:r;I m{l.nl::;rn{l·j ~OO KM. Tel. 062 62 1622.

• Kucu pov01j Il j) izdaj em_ T eJ, 061 350176,

• Bi.sLIik,G_cihn~ hr. 16~:.!, iadeicm gursonlcru. Tcl.j.J.6.,.80I ,

• Blizu ~Ij . stanic, dvije namjcstene sobe sa kuhinjom, ,,(IS. ulaz, studenumu. T.:::I_Q3~116-402_

• Bolnitka, d'iJ"oip080ba L1 ..... rlo J ij-ep '"'", 500 !c'\l , T<I,061621611,

£L~[1~~~~~~~ +~~~~~I~:~ 7~~~je~~11

• Bl'is [, .kUCIJ :;::~ Odm(1IJ .. p::utm iLlloC i wbc, prvi r-cd do m(lf;J, sv .. k" rob-a i ~p~l.r lm:m iTTl :Iju :5:vni p:lrki ng! t:peocijaln i pOpl.1$ L .:r.:t ~ p:lTtrrl:3 tlt~:J I. m aj_ MlJlb_OO3.8.59l. s%3(j.l:5-~c-m:~il; ll.l.:!:rij:::l_ rnio.siciytl bpcu;;[)m

• Ct'lllii..!" PE I?:.!g!lj kil., l1u.di m

nott:n i I:: II J U}::,fitl.2nO C!!pn:m I i-tnl~ m :3pil.rLm;m1.1_ TeL0617 24 72.5.

• Cernar] Mejtll!~~ u [lebooe.md'l,1os.aban pcupuno (l<~remli en_. <IdaI' Limn_. SOOKM+reZiie,Te.I.06Il5i S5l.

.. Ccn "arj pfa~::In. p ri ..:-e:m ::[,.[1 ~ Ul n 60 mZ,T,1,0616l816g.

• C.....t= III ~r, L,r(1o..~Qb:3 n :;.l;3 [") u Sam i cvu! l!:C! mpJ. [1<:1 mjdIC!]] ~ i2daiem [] 0. dld:i period, ,vati iza 16 h. TeI_ D61692777,

• t. Vil:!.; i~d_ rl;)~- pn;1slt).["_ T t::l. 03 ~ 66S·(J%,

.. C. Vil~! i:;;:..:bjem Lrfl-SQbll.ll ~l:ln

T~~06'T379~0626(,6j8;3~n~ 4. sp_

- Dobri n i <!I 5: i2t111j!:: m JHI.!i_ p'ro~Wr 155 m2] Zil. s\?e djelilll1ooIi. T~J. 033 (,l8-006,

II Drtbrbljil, izdajem SIal'L. Tel., 06,1 925572.

• Garson i trll Lzdai em u SIawm G ["'.3- du, T oJ. 061 n~ 656.

.. G.fba vk":l kod ~~p~ !1g_~ d V(I...<:;o~~ n vrlo J j i ep Sl.llil] 500 K.M , Tel. 062 6.21 612.

- Groo'!li~dv~~n ll:Jmj.:it~ll:j.l~1b pnv _ kl.l.C:t, 1 :<;pr:l~ Td. 06~ 639 :213.

• (J!"b!ivi~l1-c.e-n UI rJ dv[)s{'!I:J<i [I j 1.r{I~ubu·n ~lli!1~ n.lm i d[,f'.n~ S-L8I1lb. :::grad:!:!_ T<L06I9l5649.

• Grb.avica-&pi.ng., W1U1:.J':.!Stlju g-g".i~,TeU21·358,

• Hril£no, lzdaj-er.1l dvoip.{f1;oban 11 ilm ic5ten SLilll prr;:ko p Util Lrolclb"Ll.$k."'nicc.T,I.0612D420S.

• Tlra.sn lI) 11 !1m jdl!:!l1.1. ..<;obl,l.l ern I... srij:l.l1j>; kuhitli~) kl.l,Plllilo_ Td_ )11-(,1 R,06.1 )29RJ8_

- H r::J.W o! wb!: 7-:J. n ~6r::ll j.:: i kra~i I::!om"'<:ik_Te-L06210028.5.

• i-Iull.r - izd1Jj-t5Jl kw:u 4-6~J~()b::l! SO ill fKl mOnl, 1.""V] klima] pgrkin~. 'rd_ 0038763191201,

.·lzdajc:iC n~ mjci1cn:s L<lIl 35 m:Z~ 11 a duzi p~rk'ld, Tcl. 063 S06 303.

'. Iz.d ajc 5C P('1Sl0'l,1D i pros Lor 89 i ·t6 llll. Tirl<'l Uic.,iea l3, Td.06J 033933-

• 1~:Jj~ ..<;.:: IJo.sllflllni pmSl{Ir ;n:-l B.:~sc:J.r-sj j i ":Nove d:til"l::l'I, opr-c:m.lj~~ll pQgod:::J!1 ::ta k:a 11 cd::!rij(:. T d. Q3 ~ S3_~-123·.

_ Izdajem IOOml p('l~l(lVno--sl:.!mbC!ru.).I:l i I SO m2 srambenog !;Il'ML01'il. 1.1 [)<'glodirn"Tcl,061S61132.

.lzd,.jem 60 1".112 JKkS. pnkS L('Ir, P{1oW1- dlli1 liL TaZlJe rmmj.cllc, Tel, 061 600 406_

• Acdl :tOO, beuzinnc, udobrrnn stanju, regiSIl"OVI:i.n! crveee baie, cijena povoljna. TeJ.066536671.

•. Audi 90> m L'! L::lJ i k siva, TDII tek regis [1-01,101 Il! ;n _ CD! D. gu me] 1.1. :3 kl.1:rnUJ!ltIJ.r1sjb.erlscrv(i, T-cl 06 I 434 "374.

• Auw t1gJ.e.±.JJ:J Z-I11"1.:: [J"uviZm·e za SVe li'f'.Sleaum,5K.M,Tel,061 149 ~90.

•. Au L~l ;fvucn ik~ b;a.<; - ~'l5(lkQtQ I1~Cj :!.I'lagl b9.50 V) d,el1i1 Pi}"t'otilU. Tel. 061118370,

• Vr:!2:I;)~'a u.lie:JJ~ i;;:iI:-!jc oS':: pw:;.to.r_

T<L 061 "0&042,033445-431.

• Zc.n iC3 - O!n I,.::i r ~ i ~da i.:::.:;t:: p~~. prm[Qrp~Jg(~illtn 2"l:l mikni-kredjLI.lC! hil.nkt:~ IJ.Ndc,. prcdst:;'P;'lllStV"il) :iJpotekc, zubn.r.-., &::ll[)m: i !)L Td_ 061 18.9 ~95_ www.nekre-mine.ba

•. A l.I. L()I im~!" ruclisv.:::- ~r~[e :)mol ilIlilr.Skib r:adoV;ll, bn~oJ idLi[]O-. !kvaliL.::: Lll 1;). T.:::J.06], 2704'l.7_

•. AUt08ta.k.l.. "'Ru.le·~~ ol'iglilill i<ilJlft=;r5":J.ib~ i 1;i~1C [1~ .5 L~ ld:l ~::J usr~dnimH_ G9.r!1n tj i:J S i!;udin!l_ S [UP, Bni~ LUC" 1()9, Tcl, 063 3S1 759,061 413 317

• EM \))' Sl5 TDS,god. 99_, fuJi """'"

~ij~1~~n;3.~~~i:~f.4:/~i ~~i,~~(il

• Ci'ro<n C2, 1.4 HDl, di,oI, 1005, ~rJd.! I::! iidil. b~Jja, IUWt:: gUlll t::! !"-tg. god. dao" T<L 063 >O6l~3_

• Ci Lnl~ X-~~~ 2004_ ~Qod., l-JDII.4 Le-kl'eg, i FO[.'::lJs ,2.,0 benzLIl.,ZOO3, god. M o?t:: ~ m i':=!1:i, O'::l jrtlhlflo au L(1_ T,d. 00 J 84J-'24_

• Dil do"c OpeJ Fron LeI"::, mol.or di- 7.C.12.2) 2000_Flcl_>liro~.riill i lfI:<;l~l.:::dijelo ..... e, TeL 062279 743.

• E>ip LI;:J"-I:n:3.c l.:;u7.U fOd~~ 3.2- benz.-pb.ll] 02.001. t~.JC..l.~ Ll;!k regis[n'l'7.m, ful OpfCmO'l, moze i z:amjen:a, Tel, 061Il09-'9,

• FiO'lL PU[]tQ 1 JJ dizcl, 20('14, g<l;::i,,2 Vn3.t:I., bijd:;ll brl'~j cij":=I";!~~ 6_s.oo KM. T<I.D611'14161,

• FilLt Pumo multi ICI .I J dizcl, .2005. It0tl., bij d~ boj H., ~jjeml 6_900 KM.Tcl,061111162_

• Fi:JI SIilo k:.!r,;l..,an 1_9 JTD~ 201)4. god.., kli ma~ AE.$~ 6.."'f ai1'b<ig~ <1 ~ el. podi;O:13.Ci, ci l i "<;~TV~ d;J lj i m ko :;O:"llItljuc!lvlm i t!! sj>;'"a mt:: Lal ik) td:: regis""'"<tn, 9.100 KM.TcL061 214 8i3.

• F iil.t1-YJK~ 9.1 . .i;l"] Il ~·Oznmll ~(!i!1 i u~ 000 ~'Ol t.I] jj ej·.egisLmVi111. Tel, 062 547 58").

• Fi;!L Uni} 1.0 B, 97, god" Let.. regis.LroVOLIJ, j. vr.HJ, mlVe glLlll(-!, met.alik pl!lvi! pov(11 jt! (I. T eJ. Oti·l 3.1 S 616_

e· FbL Uno 7S fE.,1465 cm3, is.prn~ ''':In, n;:!~gi":;Lm":lIl, dQgnvl;llr. Td.OO I 904136.

•. FIfIL"d Fie:..w~ I J B! 2Q03._.s(ld_~ !i.iv:l, .3. ".["8 L!:I: ful (fpre1n::l~ p I :J"'::~·nj ('~il.ri nll i PDV1 116.000 prci.l:a, :sc]'Vi5Jl~, ocu"'!:In~ k:!l.O IlOl'] ...:-ij. do Ri!:_ 7_:500 K!,l, T<I,061 SolS 56:;.

• FnrrlFi(:!i.l:3 :WOO_sod.j I.~ ht'_ll7.i.n.

Td_0611176&3.

• Ford Foo", 1.8 TDDI, diz<l, 2002. g()d., ~ivj,4 "t'm[l.!! ful Opr-t::[IIlJ:~ [}Ig(-eni c:::Jrjn:::J i PDV1 166.000 pJ'el.iJ.o:- €XU'a :;,t.:!,.[1jl;:! [:ii_ d.Q.n=-g_ 8.800 KM. T.:::I_06! 835565.

• Go[f 2, 87. god., .1.6 bCllz!Il, nove pl·.t::d[Jit:~urne] rcg.. Jo9. 2011. gOO_~Jil'tl.iJrija i .emerije.r u odlicn('lll smnjl.1. Td_ 06 I 5666::19_

• Golf 3,1.6 benzin] 9)._ g-oli., e.], P;!i'k(:~ ~S. dlJl 1 J2012_! .5_500 KM_ Td_ 06117155J,

• Golf3, 1996.gOO.~.I ,;/1 hc.nzill,.reg. do :26. ~ 2. 20.11_1 mnSllca ;o:~m'.::: 11,:3. Td_ 066 39<lOffl .

•. H ;:;"llildai 1 ... :I,n Lu k::l.r:lv:m! 97_ g_j benz:ii1~ PO'iJ"o.ljll.O, Tel. 0:6.16.20051,

• Kiil Geed kar!;lv,lTI, 1.6 benzin, 200.~_ ~_~ m~J~ Zil.m i ~ll.iI. 2~ jef[i I.'t ii r.:: vo.z.ilo. TeJ.062857130.

• K i::1 Rio RS Ii mtlli I;Ill1 m~lo1 [i k :)iV~i ce.L'1U'al:i:la, klima, 2:00.2. goo., 1.4 B~ L.l od I icn{lJn 0 l:l ni'Ll ~ reg. do Ji:D3j-a 4_ mje~. lOI 1_ Td_0611 ;630'!,

• Komhi W T2, leL'etn~ Zil~'TIIcni; 89, .I¥ld.~ i "mill Ni~'l.1. T.:=l. 061 100 575.

eM t:: rc(!iI(:!;.1 00 M B k:om hij S S_ ;gQJ.j l40Cl dizr:Jj Lek re-gis.lr()v<.Jrll 1 +S] 3.500. Tcl. 061 50S 7& I,

• Me-n:etld (200, CD IJ 2007. g-J -el~ gall ce OlJrfm3~ meL sivi, T ~l. 0:61 804 214,

Prodaja

• Ant.k.~, Prij.::-{I:l}r:;.k~j 1 :oj.pr.lt:l _PJ"{"idajem d .. :oooban 54 :1112:, ciiel1i1 1.600 KM _ "["d_ 065 &87 827.

5104-iLL

•. Prnd.:a i~!ll povolj n~'1 U S L~ n~m Gradu; blizl1 "TD.Lt." kucc, ll'IJI.5O~ bUll :o;[IJn - oko 70 m2: SoIl d"::1 W!i2S: t1l"Nn~1 d.{1okl1,l.l'~l~cii~_ Z'!i'al"i na: 06. %Ii 1105. od 15·J1) h,

. 4644-INd:::

.C.e:1l1:lr-D:::IlmD~imk.:J.!~U3.[1 121 m2.~ vi.s.o ko prlzemlj e) IlpO [febl jiv l Z9 pos, P"'>lO'. Tol. 03Jll2 I -5 33.

d~e~~~Ll~OPl.l~~~~ 3-slI7;.~~ n ~~~~

0ll/665-156,

• C, V lin 21 Gr.o.d<iCa.cb, d"9C'1sc ]}an 52 ",2, I 'pm'. T cl_06.1 0873&1,

• ¢,e.k::lluiil.) lnli!i~,b!:l,n 90 m2., ! k IH~ l6Q.1)OOKM, T,I,061 3104l9.

• Still:) 00 96 mZ Itil Goban ij i1 u ~U·C1~?llJ] c~nlru gr.llrl:'l; ~tv~O~rI- 1:Y:H.I'lJ 'H·I}d.aiem~ odrnah uselii'L': paviri ur«lni. KOllta!( [ It'J d{kn: 061 183W!. N,

• D. OZUl e! Col::l\'(J]:·o·sol::!~ n .!imn 11 ()V, 4 k"I~ nadogradllja) 136 w.l. Tel, 066 ROI737,

• D()bl"i11 j;) +1 ul. G8I.1d.ijev::iJ Sl!lll 72 rn2, 1 'p, T 01,065293 52D.

• f)nbri[]jli 5.5. f'i[jp[l~it:"ll] S;lll.n l10 012. Te.I. 06S 462164 , .

• D(1l;ir.ini:J.C-5-j ul. R. Dt::JllirJ7.ica, 1 8pl'illJ dvowb .. fI, P I im,[."::o grljanje, T~J. 061305928.

• Dobrinja [, FBiH~ SL:aJ1.871l1.2., lwi· j:H1S(ll::mn: ~ s.pnH,lni.lknrt_1'eL062 I4l on

• ThJ.brilliil, dvoil)05(ibLLIl stim 00 6S ml, s.n dva billwlla, ",is... ,pN.zemlj-e. Td,065 &77065_

• Ol;)bm;<;c:vici! ~ l.I.e"!] S-:o,:(] ilJl~ dl,l.h..I,m :.r.(:m tiel d.ot ...... (~J"lI.1 V[)C.:::~ ~ ..... i prik lju6cj; hjt[}o,TeI.0611~95-91,

• D()g,I()Ji~ pl:.!c 4()O m2] vl. 1f1.1'.;::1.

06J1i664IL

• l)"IfIllj::l J().~.::Jnic~-V{lso.~6~ nt::dl:)... r!enE! kuCoJ 5;l. t.ri stan.. i 700 m2 okutnicE!.1'eL 061 2605-98.

• B!I~k!l Vodii. - M.d::a.rsk!li, pn)(i:lj-cm TIam[c5tcll st:iJ.l1 SO m':. FH"so(1 90_000 EUR-::I_ Tel. l:12-013~ rId

l8-2.1 ;!,;:ll_ 54lt~-lll

Kupovina

•. K U pl.lj-e:m b:~ v:t6.!is ["1:3 v.o"iJ:;I: P:::l~:ll k.ar.l ~ra.n 3 ~ llliade golfo'iJ"e. Tel. Q61 504190.

•. Tmz.im :::::Iunji 1.n(i~L.z<l R.e.I.W 9~1 L Tcl.061 151 &02.

• Kui-a u Ra'lo ..... (.1..1.~ Ij ney.HJlSredml! hti;.':! [.1i RGb() l~j ;";;3 3i-SOO m:2 ~ m]fli!, pfJ ..... olil'lo, Tel. (161 172 925_

47J4-INrli

•. PLOd.ai em iJpart:tllill1~Stll.dio na Mak:m;kflj rivij.::::rj, tl~mi-t::..ii.II!:[1.! kliIll~] pilrkiLlg, poglcd 11i1 HVilf,

M, ... I::!_ 0Ci 1 839 623_ 4725-1 Ncl~

Izdavanje

e Pmd ajcm stall 71 m.2, AJ.tp.csi.nr; P,. U:;O KAlil mL Tel. 066 438 818, 4726-!Ndo

• SLIl:r~ i~~j..:=m dvt)~flh-.I.Jl-l.ro.~Oban SLan poJwuliljdtel1 u no,,"oi.z· ~r::3c.l~n(~i lm'::; nil. S Lllp'L.i .. S:\'~ po dogo"""" Td, 062 81 l 377.

464E-INd7.

•. D(mi::l V(j:~(J~C::il! kll':::"tIS3.,~ ..... jm pm~j rn obje.kU!ll:l i ok UCJlj'l:;:[)!11 {lO 2.1-00 m2, CiiCll~ po d(lgnvl;)Jll, T 10:: I. 061:\10669.

N~ ~r~~~.1~[]~1::kij~: ~rr~~ 119~~ct6

EUR-,.Td_Q61214011.

• A, JXJolje A-f8~ stan 70 ml, _~. £p.

Td.4'0-392_

• A, polje, N. Snl.:jjlilgiCat troS[\bal1.~ n::L1OviIiln, dVI)S.!.rilll, hiU1t'1. T IZl, 061 I J9592.

• Alcj .. lipa, 38. IIl2 + balko[l, wp" sa

.s~~':uiln~~8S.000KM_Td.061 ::l~041_

• AliD;ai;i[)(i p<1oJje B-fazaJ ee[VOi'tlSO' b~:n :sl;ll;n i7 m2!.5_ k ~l~ b dkol1! CG! k:lbllilvska~ ndman 1.J.Sdjj~'. Td. 0:61 l67 ~JO, vi kClldom ooJ3S n 2444 34] ,

• M :~b r!i.k:.! C-I:!1 tar; II p~rt,.nla II Za dviit ()~.olJt::_1·d . .f.l;6.~ 923094, D61 214 174_

H~ s~~~~~~~~, t~,~Ok;~ c~5;:~7 !~~~ ~

866090,

• NamidLen ~Liln lwd Mm'jctlt~k~)Ie 45 m2: + 7.ri12 b:!l.kon: blifUl 'lratB~ )00 KM_Tol.06IJ7S 166_

• N.a.mjeUen<! jedn{io.k.re~'·ema :-;{loi:Pl AJ _ pol i!:) ::>tl.l.dro Lj tll:~ 'if3:n S:3 ["'..lje. .... ;[!.,.~C1- 1 i dUll djerla, Tel, 033 5--46-824,

• Dml i~ \1ak(I'!o~ dev _ lJi!-::e-ndi~:~ S:II.

9.000 m 2 7.A:::m lj i~ t~. Tr::J. 06:5- 877 06:5-_

• DfJlJ ilZ Vb KOV~ !;;;UCIL CNlrn roCnovhranal bd.!;(~J 8-5,000 K.M.. Tel. 06.1 07'9 lSI.

• DlJ.boQ[;:;iI 16, S.pnl L 50 m2, bli~l pl:3~! p(lvDlj!1o.. T~I. 0038:) 99 669 1107,

• Dl.llJro'711i0 proo!:lj.em d"t::!wb-all :fiIa11 u G ruZu, V SprLl~~ Wi;C:lkl i~;n b~Jko[] SOl. poglcdOom nil. Gnlilm 1 uJ;;11. T c I, 003&5104 J R-I92_

• I.lQ"ljjcm '10 k';.,.'tdrnLL lJlagi1ci[]:il) !..':t!d Pl::l.l i l: 1i!!l SlUpU, SoIl d~l1e .sLr:mot:: p~i::m.a grn..du_ Td. 627-61:5-.

47JI·INdl

• 17,..d~jem .s:l,~ 7.U klJld p':::ll i C:-S LIl:r~ ima SVE' usJ O"t'e, T e:l. 6,27-6.1.5. 47JJ-INd,

;- -- - - - - - --- - - --- - ---,-, - ------~

I I

ITe st I

I

Va!a mole os!osomO,UtI·o silati ,i .pulom web portalo www.dnovniovGZ_bal 1ako Macero klikom 1'10 z(lokruicno ipol,je no slici iSPQd dati do formuloro koji lrebato popunili

i posloli no moil: mo,l; oglasi!iovQz.bo

1---

I

I rl!!lefon/iildle~a I

I

I IWpIIfI pno<b(l/potlill "~IGr'eiU. ·OIM'llr.II';U" In MII~ ogJnl!l.

: kLo~plt.l.l..l~ 1lOOO S.l'~J~ . :

• Dvoiposoban stan 1~ m2, kod Do[118 nnni i e i dvci P~)W bau S-[!J n 67 1:n2 na Dolac &Wli, Tel. 44S.~371, lea 15

san.

• Dvojuakuca III od 240ml~hldpilace V.r:apcici-Mosr.a.r, ID("Jb! zamjcnn za'Trebinje, H. Nevi, T-tI_06I30l772.

• F("iIillka.~cj [0"1,.'0, kuca P + S + P, sa ,gan.~·mll i4_200m2 :);t=mljiii.t.a_ Td_061 260598.

• Fra M::nifc Divkovica, kuda ,240 IT!2 + 680 ln2 okucnice, 18·,.000 KM. T,i.()6IS56041.

• Gajevi, zemlia 4 duluma, T :S!?!::Ll p:l(jlt"'J~ voda, suuju, 40.{I{I(I KM.. 1 el. u.sl S56041.

• G{)mji pur-a.liCi: 7..e.mlji~L.e 3.800 mz, ns parceli svi: prikljueci. Tel. 056 ! >0762.

• Grlld::3Cilc"k:3~dv{ISOb<.Ju 541nl~ vis. p,izemJic.Tel.%150IiJ7.

• Gradevinsko :Zcl.n1jis(e. Tel. 062 5l019(l.

ruiJ~~t~I~~~-Odtl~~*~rOzr~~5~~~ 64

• Grba .... ica, K. Kupctanovica.dvoc[.;J.f[l i ~ tan 12.0 l.111, Ul·W{l~["'.)d51 ju. Tel. 061171744.

• Grr..:lvic:t- S{lP ill H.:- g 3 m :1\.5_ :<;p_~ :;.~c= nC'lvC\ eXl.r21 m8deil~ .2.1.}QO KJ\t/nl.l, Td,062156882.

• G!"bllVita-.~()piugJ lruil,Jowbllll 51i11185 m.2/2.100 K,M ~ri.i:novlrim), s.a .!f3r:!7.{"ilTI._ Td_ 0.:;3, 617-742~ 061 9M 797,

1:5.~K~;~1le~.~~~~~~ 53 m2)

• Gl'b.wi.ck~ s tJn 98 ml) :3 ;sp~"m, balkotlll ro2j ;:Ed=:Jplir:lll_ T~l. 06185-6 041.

• Hatilovici1 iLLduS.lfijska ZOU~1 dulum :zemljiliI::3 .. TeI_ 033 760-780_

• I-Irnsn i("il} sr.i1.n ~S m2,jcdnoiposo"b.:!.1:t,.. VP ~ r..:=nC1vi r.:J 11, mwi j ~ gud nj a. T,1.0613(1J634,0635>5Wl.

• Hrn.s[H~., n, S;]cjrbcgl;1!""i~~ dV{"JsoWI] 58. m2:~ d'iluS LJ"iI.nJ th'::3 b:91l-!:Oli!l! po~ voljnO:!lLilt1(1.,TeI,061139.l9J,

;r I l~·k:~~~~ L~'~~~I ~~~ ~~r l~~ ~I;M

597.

• H r:J:<;[lClj Ll]. OI~"':!i.k::!lJ llJap[imll "," 59ro2.2.,p,Tel.061501 ~J7,

• I. S:!.1"3 j !:V~ T .. I.J k !I'lica~ P'I)..~- PHI.!) Lm 38 L[12 i 8 [aIL ['!<l sprnm 62 mZ] I eflL.LlO, Td.Ol>j 87706)"

d~m~:[;,800 :Z~·~.JOO~tT:t~6f

772002_

• JlidZil, tut .. koo Sliu'e op.! sa 483 In2 ,sL:!mb. pmsllJlr.J i 67(, 1"02: oku~l1i- 0<.1"<1.06';877065.

.UidZ;I-Lui.1.[li) proo~j{:m iIi h:da·

~~:: L~l~~re~·~~ ~~:,~Q~~~~olli.~~~~f 0;;

17l5J6.

• tli.d~::I-LLl'-:.ll1i~ prndl.Ljt'l.USUi.rL 55 1112, cell ~lnQ, HI :sprat, dieml po vidf:.njll_T c.l_U33i624-20;5._

• Ilidz<lLPe-jwlL, kocall,5,.ll,S.,pri· zeruljc'i 2:spmtL1,s<l giJJ'alom, p051.0v:

L·Li.rn p]"I:)sWnnn] ·cij~ll.a :potl' dO.!l/iV()rll. T<I ,il6 I 226007,

.Bjj~.sj kl.lea In~ iWIll~ i pL:ltJ-!1:ru:s-Lor 40 m~ papi ri Ul'Cdl1.i~ Hooam,ki "m be. IIl7.T<J.0659(15779.

• Kakn'li! \'ikeLLi1it<l-ku6:i]S-LTuj;l!, ..... Od..11 'Vl!l:s.uik l/l) 20,000, moi-c zrun ie- 11~7,:a~utQ_ Tt::I.€I62 31.5616.

Ill· Kiievi}, dulum zem.lie Zit vikel:lrli· cu~ "(ld::J,j~lmj~"lap~ro.=li, 7_000 KM. 'Td. 062.H 772S.,06 1 52tl3·9L

• Kij'C'I!Q, ikCl,1djc.,'U, tlrn'~) om::llw-

n:l i)'_nut~ j :ln~1 u ravt! i, 2:5_000 K M.

T<1.0613S7 7lg,061 5l1l39l_

• KU.;_"-tL ~ ba;t'l)[Qj lTIo;':e I ~~.Illj~n::!l

ZllS[!llL .. td_0616YSS66.

• Ku~u u tX!n LfI.] ~a b .. ii:OOm i d'Vo-. rj~l~m_Tf:I.oo.l62S 168_

• LjlJ.bi1]il, 2Jkm 00 c.:enua Sa..r-aje"tra, vi k~l eli C:l"<;~ h:J:?i:: [lOin i !j.'r'i!n p.T:J,!:ci m ~Jbieklil1lil) c. g,.ij;1[!je_ Td_ 061 1.60- 598,

• M _ D'Vt),r, jroll0.5ob::111 j tm5.(1 hall Stall)8[;3mb.zg;r<lda.Tel.061 9.25 64-9.

• M, DVI;)I", Kr~j-:t, T~'rll,~~".d'Vl;)!iah:m 65 rol! dV[)s.[rfll1~ e~ Lr<llnk~cij il" djt"u~ poovol i" '. vUIl- T <I, 06J 139592.

• Milh mUlU"';3'1:, pwdajel1l klli1J. L1:.l1 spm tii, ]J<kS13 bgi uJ~zi, 1/1, p[woljlllJl. Tel.OM ,1)67)0_

• M.abl·sk9, sun) 68,000 EURLa_ Td.0038)995%042'.

• M.lI.l{::l~ 56 L01J fidsp[i •. u.u] E. Seh[)~

"ic,. ! 3(1,000 KM, Ter, 06! 8560-1 1.

• J\1xiLu-£: i~d nos.ob.illl 37 m1 (Kevl"i;l j>Owk),Tel.%118g846.

• Mifi. I rl:JiU"3,1 prl::K(I pUL;:J "RBlj 4 :;'P_j 6:=rvm·OS(;lbllll SL<lL1 107 m2_ Tel. 03J ll5-556.06J 8276)4,

• M L)j mih).11 pn)JJl i em :zt'.m lju s:! po~ gledom j] a Do-bri.1l ill, Tel. 062. 8,13 739) 01>ISI7%(l_

• MOs,[ilr] uL M. T i [tr 268! pmJ<ljem .s1i111 67 m2, ..... lll&n1S1vOI:::LdOl]J'tirall;.!SC. 2- l)aiko[!::J i PQdrummTI_ T!:l. ()(,3 28;;: 9;4,

• N _ Gs;!d~ dVflsob:m ~2 m2, lV "P_~ hi[m)_'rd_06149~ 3i23.

• NO'>'<1 En::k:a! troipos(lban Stil11.

"1:'1.061 8._~9j,92_

• N"ovogtadilja, 30,45] 70~ 90 m2, s.a PDV 1_000 KMlm2_ Td. 061851>041.

• ()Lfi':- Ilicl~<!I! Lip-wp u.sdjiv 4-so~ ban Slall L1~ d.~~ niV(i:il, djClla po dogo';'"(I]"u_;rr~LI);3 227-1 8"')'!061172 516.

• 0 toka, tau 75 III 2;. udapdran, PVC :';U)I.I !LOVIJI kLLp:.1liln; 6"<;(I.~ 2liflil. T~I. U61626857,

• P_ Ribar 59 m.2; I. op_, :UOO KNthn2.Td.0614'lS 787_

• Pal c, j ednoi posebaa stun 4·3 mz. n f ol)l":!.t, nov _ Tel_ 065 S:81 >63.

• Pe trarklna preko pura Lo .. vcu, sum l06 til 2; IT kat, r:~~"'l;)roWb:lU_ Td. 061 18S846.

• Pol line - 3- dunum n zemlje sa grude v inskomdozvnlom i iufrastrukrururn. Te.l.0612t11 031),

• Pomdi ce Ribur, d 'VQ_~nb:3 U 53 m2~ S kfll~ctLLg.ij::illje.'fd.061842616_

• Povofjnc prodaicm garsouicru U

d.~~~ ~~j~~~~~ ~n!~!~;~~~~ib!~f.j~

17b_ToI.062006319,0136! I-I !9.

• PUVOljLlt! prodajem kuc"Lls,"il. okuculcom, vis. prize ml] e, SpJ'iI"LJ R n - d!lickIl12.2.·f~.I.0612.o1700_

• Predate se kuc~ ua Blstriku pov. 254.) m2:j 11J~ liena I ~2 kJTI nd B :L~(!.:lI r~ij.f: iii IOmit!Ulll hudu. Prelijep pogled [1.:1 grad. Kuea sc 5.aS-LOji od szasebua stn- 11~ ~:J. ndvcien i In li laz una. U:.-: kucu ce nalaze z gilt:aZe .sa 3i garaana m j esta. Svi pupiri urcdnl I!J, Kuca je upruvo PO[PLlLH) ]"-t=n{~ir.lmL 111l:l bil~W. '-d. 061S4l242.

• Prl;Hbjll!:l1J l_&66 TIl2 zl::!nlj~ P:1:lerG, J~Vi}!"~.s.Ll·uja~ vodD.~do.zvola_ T ~l. Oll'l'-26S,06H!) 162_

• Prr)daj~m .2 dlili l! [["1::3 pl!Jc.il p~Jd ..... OCC.LnJ pUt) SI.rujil, '!lOO;l; [:i.:-inji MaIr::~iCijkfld Tlii"::J.ij.::J.T~].OO12IJ S97_

• Prodai~l1 4 ~S duluma zltml i e u np.o!li TL"llO~'·CI: FBin~ "<;:lD.['V:I!l<!o priror..l:a: Sd~l GT:Jtl:l L1ic:J, kmz i [IIauje U::ee

o eZ'Ig:1dOll.l'ijck •. TcI,061686095_

• Prnd:Jj~ rtll c!: L ""~!Ti i·PQ:oj.nb:m :<;t.:J.r:[ l30 llll~ S.ar<ljevo-cenr.ar, kod BBJ eM In. Tcl.03) lI7-J58.06-68~3703,

• P'rt'l{i::3j~m i::-e[\'t: mS{1 hllll S,lII.ll 1 J S m2, jitdll!l ;Sl;)iJ;] ~~ebc.lll,;Il ill, pogodn.;J X:!.Ofdinaciiu ili Ul"eJl ~lari Grn4_ Tel. 033/2.36--436, MllSe Cazh'tl::'i Ca(ie:a 14/1]].

• Prot.hi i em Julum zem lj~ (Ia Mo:!i.t..1f!i.kolJ] raskrscul pored CClStC. T d, 06)6853&6.

• P.wdai em dvosoba L1. s[all 65 m2, u If::Jl ici, t!::! n k:!1u~ 1I Ci::ll tnt SJ'::J,d~. Ti:: l. 06169(1848.

• Pfod<lIeilll d,'owi)illJ 5-[:;:1.[] u Hns[mlll_1'~J_06l102 497_

• Prod<ljertl fat'tuu koka sa.2 obje kL3:, 2 dUJLL!l1:J ki'liJ kllCli na 5-Pr.l[.,j :'>'VoI;: Il"ll, 4-

tr~90;,s;~I~~CO~~j~~~9] 062

• Pmr..lil i t:rn iZUZt'Uln dV'l."tS~;b[iL'L S([1l 55 L(lMn~ Dobrinlii.l) Tl'g Z, tjilj<L11Ll.. Td.06! 5JS )2&.

• PmJ.:aj t::1TL jedm"tSoba Ll S[illl [IS

Ko'"'",kombrdu.Tcl.05J 202497,

• I ~.-ocl~j~m jetlm:IiS[)b:.llL .!i L:.l.n U C·t::llU'IJ., V.P.] 31 till) Vi~Ll.jik. TeI.0661.25 4"

• Pmduj ~lll 1t1li~-U:=: Spnl [il~ ~8 I~J].!: i1- lorn~ 5<1 3 zas.e[mLL nl~zLL, !jVC 11 0"0 i u~dj i I,t(~~ u1. Ad-t=mll BlF'::"t'.:: BUl:!I 1>0[('1 k. Tel,06l15413{l,

~:l~~;~~~;jl~S·:~~;!:i:~:Jb~~ ~l:

0= K(iii:!:'I!Q~ ci:i~I~a 1 ~.OOO K M_ T~l. Q6l 1 34938.

• PJ'Od:ajClll ku.cll pl'mmljC"~ SpfillJ p[)[kru"lil:':! g~T:1~:1! 800 [02 v~)clljakiJ.:~ Semizo"'<I(:, T ~l. 033 65)w 398:.

• Pmd:3 j ell] ku.cu :j.;~ pm L prrn:'lIJlmm~ dim_ lrut:t' 12~S! ~lkI..l.t:Llict: 422 m2J IJO ..... ::I izgr~dll i i.lJ 11 ijas. T d, 061 )52547

• PJ'ft<iajem km.iJ U j7..gr".!dnji r Nt:J7_:t.r:ii!;.TI::1.061'l31297.

• Prudllj~ Ln kutu II V i~e-E:]".[ir..lu s,"il. oku"n;com, Tel. OJ3 634-005,

• Pl·odajem kw...1..t~ Vt::t.:l!I-ll[j~ija;gT.ftdlli:J, Vneal Avde SLuajlodea, 1\~1. 061]6(10('8_

• PnK..l:)j~m kva.lirecull HJ:l.miJ_-pf)s.I. '"' bi ek<LL UZ m ... gisL.t""alu kod H~dzi.C:J.J ]XI" cijre.ui nrl600 KM pi;',! ~nl. Tf:l_ 061 'l311JO,061l49l4~,

• Pmdiljel.U LUWU kU{1l u S81·lIje-'ffi~ n~:<:!:lj!: Billj~:h::vQ_ Ku(:a 1m.:! ui :5PJ"oIt-

o'LrusZl~i~~ SP:-:O~~lhl~ zar~L u~~ ~f~~j1:~:~ 0 ~:~~~; L_~~ ~i~_'~~~~ ~~11]3 ~"V~

P~'1~~~j~i1.tD~:~:'fc Ik~~rH~~~Vk;g}.

Td.0336J8"125.

~~l~,~~'~~~~e~~~ u~~~i ~:3 t~~~i

74944l,

• Prtlll..bjf::Jll peJSllW. pl"fliSmr69 m2 ltil

:~~~~~~:j~~~~l~&fJ9~U'~~-

• P·wd;Jjelll Imvn!j 110 kucu~ cr:: 11 UU:

C~Zjll!l L cros.ob.a11 SLa~IU Bih.D.cu, Td, 061 809972, OJ7 226-461.

• PnK..laj~m snmbelm P[)sJ[)"n~ objek~ L J 2!LiS: IDJ ;; spmta, 1l1;)'V(1.g.radajiL} !hi,'· Td_062 8146;9.

• Prod .. iel1'l .sum 70 mll kat L od 4i1 m2 \O111 A_ PoljoA-f"",. Tol, 061 513 on

• ProdLl.i~m scm M<J.r,iji.1J D'VO!, Ko~ Lrorp all ic~~~ 70 1112! pH' i i5pra~j 99.000 EUR·,. Tel. 061111 303,

• Prod:iljem 5t.il111l LuzO'I.ni ma 69 kv., Cijt::""Ll:il -p.u.vc1 i Il.il. ,rrd. O.B 621-0.B.) 066 3';7004.

~:,!t::~:~1 i~t~~~ ~a~~~~~~~ ~~~

gI'(:b~ekEi Grb~vic~. Tel, 033- 481-399.

• Prodalcm vi kcnd kucu nil spr.:J.t~ r.ooe m2! 2 kin cd Had~i{~~ Gam jJ Uslvak. Tel. 645·5-4J.

• Prodniesn ... ,em ljt[, li 1 Iladi vndam a i BU~::I poroku. Tt::1. 03"!J/65'9-7S6~ 062- 17883l,

• Prodeiem z-i danu gar::l!~u 1/1 ~ :p::l!p irl uredn I, Cell giC V Jla, Gl'ad.a~mck.a. Td.OjjlI4-469.

• Prcdajem-izdajem ]l'i~]. ohjt:kill [.000 m 2 or ~ ,()(N) m 2 okucnice, SiJ. as-

~~.l ~~~l~~~:~;:hFo;:ir ~~l~n :¥,i~~~ ~~

I netru, i 1 i ~T!j i m zum jeuu ~a sl::l!ll1b_-p!-)sl_ prnstcr u Seraievu. Tel. 0612492;9.

• Rukcvicu, S;lmil'L ~flj ltJ dulum j P'O zeml]c. Tel, 062. 294 56) 03_~ 5'14-565_

• ROWl[iC-"H_"t-U [.:3 r! prod lfi em il i mi ~ [cnlum kuc:u 6.1. okuCnil.:om. Tel. 063 5Sla92.

• S. Grad] Pale malta tc, kucu sa

!"Jk"UCllio['IJIL'r!~ III. Td. 033- 5 3 ~-9S 1.

• Ske,llcleTij~~s:Ll.Lll12Im2~ili zamjeL1<l za maa]i S.(all uz dophnu, Tel, 066 783856_

• S tan Grbavicu, l1f\Tt spes t, d eosohall 50 ml, terasa, podrum, T~l_ 065, 5l73G2_

• SLall, QldLicnillok.acili.l, novijiL grLL~ dlli:.!! b~lkml! pJiu.£ko .srij:U1il;; 3-. spm.Tel.ill3447.825,06113Hn.

• Sl:l;r _ Gmd! Btl d);::l kj 29 m2 + b~lkDU! 80_000 KMJ p1iuJ ko.d Pi"!ll·~. Tol , 066 77.2002 .

• S [a ri GrnJ~ .t.Iev::3s,lir::!lllll kuc.il ... 33:0 ml :letlUji8I<l, ul. Bi"l.u.u]je 77~ 12.000 EUR-:i; p~pirj UT1!dl]!. Td_ 061 ~43 853.

• StuPJ S"jnitk<'l lW! kuca;sa po:), pru:Ht1wlll f)J 80 1112 i S L!lll [ltD i2l"Lacl~ aumpf.aOlli(..'"a i parking. Ulaz ~a ghw· 11~ CI;:Stc=. s ... ~ T.f:IlO .... i f3 n(l; kOlll UI L~l ijc= U.-edElt'j Vl::iSn ik I i I.l~d. 062 73.5 608.

• Trnovo.-.cenULr, .s.nm ~9 m2, d~'<'1 b-J.I kon~ i d u1 um .l..f:1n lj i ~ l::Lj s:~.d- ;remJ ji,,,, 1/1. T <1.062 876 &8 3,

• U NO'iO]TI S::m~i~u km:1 hOlda BTis:w~, pn~dl1i t::m d\rcJ~()ba n SH!ll 60 m2. Td.065 802361 i057 4;7-{;61 ,

• Vi.s(l].!:o-(tl·d~"ac] pwr..lnjelJl?'3 dunuma zem.l fe i sume u 'Ij1i ~ parce 1 <I, Ci· ion" I S.OQO KM. T <I. 033 Mg-J I n. OJ, 690·0;9.

• V(lg05.Ca CCiIH . .ar, !]dc.pl.ir.m jedm:.;WbaLL Slilll 36 m2! 54.000 KM. T~. O6l993l\3.

• VIJI~(!:l~ ul Bm6i: Kr*[) 47~ iut'l:: ~g.r.:lde, .2 :£p1"atl pl'[tilil!jem SLan 66 m2. Td.06I. 700279_

• Y{)gc:f.!i&':H_-enLar~ LJ"(t80b3n 74 m2:J I.4SO KMI.n2, ndl\l,h "",lji.f, Tcl, 06'1 &(,(; !43,03J646-8Jl_

.Vog(i§c-a·duplex: jedllNob:il LlJ gar· 05Qn j ~T:Lj g.:I.rn!:!.; 1JI.!n:l .... ~, [~r:l:-;':~ 6:;.; 5j5~ m~lgllt[!():!:':( :Pnl~jn::l'Lj!l! 62.000 KM_ T,1.4J6-ll1.

• Voj'. p(11il:!I>r.:tI1I~O:rn2,7.;sp.j.irn:t li n, SIfe eXU:il urrutlOl :)<1 8l'i:':il.tim . .a l,OOOKMIm2. Tol.06l1568S2,

• Voi Il ick{) pD1 i t::! je.t.llluipo~ob:l L1 50 m2, 2. spr" relH:wifilll, Tel. 061 493 3H.

• Vr.J.mik· kucd.sa [d odvojeJJa sm· n:a id'Vij~g;a!"";,"l~-ej Itl.Tf:l.{l6113-1268.

• Vrtllci knd SJ"t::ULtjlt~ :?~J'Llljil[e 1f2~ PIJ.L, vod.1.,.struj:il, Tel, 0612:-t 8 074.

• Z!:llli j i~t(: ll:l vi~~ r,m rc!:l :1:17.:[: it-gradnju kucil i po~. obiof'l..:a~, Tel.061139 5n

Polrainja

• POlreb.L11} vise F..taIlO"':::J i kuea pr:.!~!1ih i 11:llTIjdtr::l.1ib ~ (I,md!1ju i izd:iv,mj<, Tel. OJ3!20J.-127, 061

2'14306_ 542'3-][[

• fiI ll'cb 110 vi];I;: m~njih .s.t~noViLJ pru.z[lih i ll:.!lnj~lt::l'lih ::::::3 i:t:d.:avauj~ (AJ1encija),TeI.061OJI33U,

• S ~T:tIlCIl pOlreb:!ll 1TI:l nj i :S~::!Ill do 6-0 m.2 U ?..gr<ad i 2~ i:t:d~ "il!l j t:: l'i il du~i ;PL" rioo (ilgCll,j j,). Tcl.06J 5221\OJ,

• Kupujcm illi.mjU gar:sOIlICfU u Sa,*"u.Tcl.0610313)0.

• Kuruiem~1.3Ll clO:)Q!JlL~tlOl J"d::.ciji Voi!li.:::t:(1o~ Alip·a~iilo, D()bril1j;:J. T~l. 1)(, I 237344.

• ,o\gel:lcija hi[L1o itu;pujt'U;tl.1l u S:::U~jt=VI..l.. '"['d_06249:5197.

• K upni ~m p'ro~[01" k:!li c~llfrij~kn~ i]j sl ie-HOg ;!ll)dl'zaj a pOl? dine d(1o 4Q m2, n~ rebel; i od Kale~le do S LUfi:l, T d. V611SJ'102.

• Agelle~ j j potteD]] i S[J Llcwj u z.gradi 1:<1 iznai Illlj j Vlm je. Tel. 06192.5 649,

• Potr~i;l1ieIUO smll nOlmjeS.lim Z'-il. .str .. nCLL U IXlllTIllllil g{idiluL Tel. 061 142704.

• Slrumi-t (ru7.i .!i.I::! Lt 1 ijewJ L1:.ll.llj&ilL""!il u ;:gradi, ~C<o [l·u, Tel. 0616l1622,

• .i\iS~ I\ci j i F~r!:h:l t! m:!il j i :;;.a.:'4!1 ~.I zgJ.'il!di Z:il. izmllllllj i Vilil i e za zaposlenu ;I:!:f1U,lla:l god_ Td_06114;5.85-3.

• U ViSO!-::dlm i1i ()h~lil~i~ hLpl.1jl:':m zomlju.1" ,I. <M I 154510.

Zamjena

• Mijenjam knruuZvorniku.zi"lS(;)fl i]i klLCU u S:lrajt="Vu..Td.(I(]·1 ~ 17960.

• Alip:l~iLW pl'djt: C-Ib..z:l; mije!ljo.m llj.~s.o l)all S.L~111.117 lUll z:1. mall Ii uz nak[mdu.TcI.(l6252.57&6.

• Mormilo~ dvedposcba n, r sprat, cell tral uo, za al ifuu oko I [ gim nnzije uz dOgl;)'V01. Z~Li iza ! 7 h. Tel. 062 7';1414 .

• Dobrin}a 4, Ist. Sarnlevo, kvalhetan dvosobau M.<I..IJ~ IV. sp., mflenlum 7.fI jedn [)i.P[)SolJ!I n u Saruj., bez doplute rliprodajeni. T~L061l20 179.

• Breka S:2 m2j stan sa ba;;l.nlJl~ mijeujaut-prodaiem ZiI! man]! do 30 l.l1.l ""d~l!<l.or.Tcl,0611834'3_

• Ku(-u L1::1 Stamm Gradu, mijeujam Z~ Iedoclposobau stun. Tel, 063- 514 023.

• Miietljam Hi prodaiem u Starom Gradu stan 80 1112:, gnraza 20 m2, okucni ca 70 I n2:~ poseba n ulaz. Tel.

03l5l7-949, -

• Hr.l.!:llic:J:.:. miienjmn-pmdajem stan 53 1112: (surereu) zasebue komu-

~l~c.'UPU~ ~!~'ilf:~~~l~rl.~T~~~O~Y

867&&0,

.s.I~n~~~lllt:~, t~~frt~~ E~ S~~~VI{g;

VITI epra, zuiednosoban do 45 m2, sl. lokaciia, l'1U)~t: prodaja. -reL 066 739 144,

Prodaja

~ ~ ~ razno

• VELIKA _>\KC1]A!!l U p]"ctodaji :)l.L I:HLko .... ~ cij'l:'p:lI1:1 d ....... :;3 5:5 KMj Cok[tv"~ i m etrice, Ugal j (k.amen i) B:tll 0 ... ici 150 K M _ fKn::k~} dJ"'V!:1l i 80 KM, Bnko'l,l'i brikc{1. 1 s.poru.ka isli ibn_ Td. 061 247186! tl61 7"85 535, ·!09&-INdi:

III D.O_O_ GORI V_O\TRA Hurli ogrijC'>' nil r.J ['c Zil pe.nz.ioIlCIc j 051,1'e :MIpDSlt=lle 11:J 10 r::Il.a. Ah..-ij~ ist·ije-paD;]. dr.,a do btek;:;! .l:iL..IihLL, Tel, 061 I 73 94~, O1l434·545.

5461-1"

• "RASPRODilJiI DO}l), 4," Bl.IkO~'\;3 dr'V:-[' (cllt.ci; cijep.:t!l3.} Ug.li Krek. SU KM, Ug)llj Bano· vici fk [)I.:h} 1.50 K M. Pn;='>'Q:i.:, bc:;spJ~l<m. Tel. 06J 670068.,

4717-1Ncl!

• Plmskil pi,C;Co Il.a dilLl.lljak EminOl 6,

·~5t~i&i~~~c~~:: n~~t~ i]~.T~~r ~~ ~j;~

142,0))621·733-

• Pr{)d.ajelll 10 :Hcl(~~j m~I.lJJlljhj okrugtin, ZiL ugo:stiL.cij~lVO. Tel, 06J 5l113(1.

• P.rod.ai~m Bt.ilUllO"~re mr~.l.i.ce z:a brij:.:mjc i d. ilp.i1['<1 te, Tel, 061 32~ '906.

• P'-':1(illj.:: lt1I \' J ilS lilt (lll"kt:~ p<l Lkl:':,

.b"'l.ls'keJ 11Oroil-C) zj'l,.'"e;. oCiSccnk iii 1l:51.1~l::ll~! &1.I~[!jir:: l1.al~l;t.:J; lijt':k:t, d~m[)siru [Ia.adresu. TeL06192569].

• Pr::1ol::IlC= ~~ odra~ 11: ii:'Vih 'l,rd i':::i!l a) II c:P'-':"lpus;ue :p:ritllTl et:!tt- 90\ti(t CLn, 1 kODl- j KM. Tcl.033644-231,%2970 817.

• Fis:ka.tll e registar kase bez m i e· _ ~~cILin IXn.l~ala_T~I.{!61.251:w9.

• 1.U£(t::1" Ull ik~ [ ~ G.l"t.ka, 1 :J!;::~J Zil oort.:L"",mic, P'O ... oljll0, Tel. 062 320 034.

• .2:i~gage i gtiste zalil"t' p,ml'mke.i

,.<;lTIud:1_Td_061206345.

• P[)~ljl'Lo.kil{)no'ru [ml~iuU:Z::3 ~i'i,l'u:nje krZll~, 1ll11..rkc i'·PfuW. Tcl. Q3.S 104-328-

• Tratilu slaj fari eli i L'Uelle m.aliile i 7.

_~tola["}j,k~r:!dl1j'l::.T!':].O(j114S ::;:85-_

• ~ ()I!~ dlrifli.uable clij d{wt= Za i ndlJ£t.riiske .siVOlce m ... 1..sine~ pO'lnljIlO. Tel. O(]2&76.691_

• :S~idi.! Ijekovil<l:jalil pr"(:pdicahrnnjenc l)cirodllom ltrauoLn b c:z k(111- eelllrfl [<1: 30 !;::~l Ln_ - 9 K M. Be-splllll]jl d[)~l:.1V'a,Td_O(jI5-Q4425-_

~~h~lj.s~is~~~~~lffa~t~~~~~Os.tI;)J

• P l·Or..l!J i I:':m .z1l:a~ke]8_00Q k(~ Ln_ T ~J. 06Zn78H.

• Trosjoo, dV(isicd, fOLclju, 3- ti.tll,lt~.] TV SilIll sung] supe L' SIill.1 Ie, T d. 0615)1414.

b:~~;,:rtcl~56~;;~~.hmp!:Tijll;

• S dgliti i d.J'lJ.ge pl1ce pjevadce, po· ~fl1 j IlOj S:u-:=-j~,,~_ Tt:t_ Oo.S 22793-3.

• POrO~!~n SOl.1~r PL-.2] ugl'il!(!el1 tip + dlt)j:)t.ik + 5 ijjl"lc:l_ Tc=L0611 57.571.

• 8 DrlJlZot'iil 5:1. dnp.l im !S"ddom oj

bfll.kcm~].!:a 'lj.'TilliL~ k::!lC! navi~ 240 KM_ ToI,062104 102.

• D\I".l:I. g()b].i=Il<.J I SO KM] I';$cajg Solj[lS~~l P'O~b[8~ II ~lJIb~~ 1.50 RM_ Tel,0619(147l6.

• R:Jli.fnflPir:tili ~.e:r"..j:5: bit..::ikb 1111di

~~1~~3~~:3vl~~~;i~.~~~.bici"kle.

• D ... a djecij<l. biclkl<l, more i flO jedl· [!~c~m_ TeL03-3133.-Q9:t

• Mtili':.'"ltL'I [)iem.il~ke .L:flmpeZu Vl:':ne~ Zcllskc:, Origil1~l) JKl'v(llill{ll, Tcl, 061 0;20lJ.

• Hill'Il111llik.:il. VliilL<l LtHarru.ik'~, p],o· d8j:3 i kV:J1 i!,.!: Ul"3, ~nEJ.I ~j:l 5;3 dvi i!: v[)dilic.e) ve( 00 65 KM/ml. Tel, 033 22:)-127;0015[6910.

• -rws.jed] d~'"CIs,j~d~ jed.l:Los.jed j swlie, Ciiclla po dogo~'"(IrlJ, Tel. 061 143- 591>.

ra~L~~~~j~~. t~ll~~~ ~1i;bt.lcdhc-

• Prnda] em. frez mafinu, rokerskl i bruani ~!"'rl;Jlj. Td.03-31400-S.S4_

• Srarl erijcp, bagnela. Tel. (}61 1750 078,

• Mru:iint:" 7.:1 henujsku ci:Hiolll1! j kuru sa bastom , Te1,06.21-65 S66_

• Proda i em i rClp~V 1 i am SClTl Y plei .sLej8I1e~ ugradu]a CipOV:3d Tel. 06] lS9 655,

• Prozorcdimenzija 1WxlI5~~r..Iupllm seaklom, ell cna 10 KJVi. po kmnadll.Td.O(') l44290_

• lO·l.ak zlutn ill ri bien i a kvnrl] sa puntnn fir~l!JnOIll~ [l,o v oljuo. Td. 033 912-124_

• Breviievu nnsillku-lczallkn sa. ~7~t~'S7~O~ bebe d{~ 6 mjt's~i_1"d_

• Vl:1!i titc turk~.: p~ tke, guske, hom- 2~~ hvC"~ t-.,L-ii;;t:t'llL:: iii ·[H.11~en~·] povuljoo,Td,06J 237561.

• Bafkonska v ru [::3] orozort, di i dovi auto Zasmvn 1·0 I) srak)a, gume i ceralo_Td.06'1'30l14.

• Pliuska pt::~ 11 KW~ umivaonik i ~ol jn we, motor zn Ikrtn lu, vetS rp:a~inu_Td.Q61530314.

• Dl}ma~~ S"~1i e~ lje~l)~ri [.:11 prepe-:liCij·d,j:;3j!ljlOk(i)n. ;;;::;9KM.T!:1.03~66 511>.

• Kn.jige 4'L~stlJvicLl;t'! skolskil kkd~ r::I~l:..-Cl:l:40~l.lji@. T el.061 5-25 "1.7.5.

• Polo~rlle KC'lp:acke·':" Adidas'~ br, 112, [Qt:t;Jllli"krnmp[mi_ Te.l .. %1.5251JS.

• Pil~rolj1l0 TV pl'ijem.uik Ce.i'. u11;i-GoI:j:nj-c, ckrall 85 cm i IJO ..... u [0- LelJ'uM. S:.lvJ"ic~Z:)gl"t'b_ Tel 065 463 15i5)od 11-2.2 hd

p:[;:~'~.~~~~;~~~[~~~:ll:JjcikJ::J ~"l

• Ra;;::.ne modele S LoJ:ir.:iI, f(l Lcl ja, dV(""I!ijt::d:J i swlavlI od :prt1Cil.! cijene i' iie llego I"'voljlle, Tel. 061 lOO &9<1, 033 525-96-6_

• Povoljno korpe·kI"~VeIi6e~ za her bel "cS korpc:, s.talke~ ::;cnmcl kJ(i[c~ i l<i.mt=. Td. 061200 894) 03~ 52:i-966_

• StollcC z;a IjuJj ankJ korp~ i k;a ~'"C.l-C

~~~Jli:=-~~C=l~:ai,[)t~1~On6~lb;noT~~~~j

5lS-%6.

• L3p[Qp Dcll- D600! malt) ];:mi~:[~ll.

T d. 061 !.&\ 598.

• V~l m:'!,~.illol:: 140-160 KM~ ~rnret(:

SIrUj:a plin 150·1·&O KAi] fn!ideri SO-180 K.iVj} dOOlilVj] besplilLDLL, Td. IJ3-6J1.

• Rekl:':'I1lm i frizld.el' S-Lalidena "?l'a(il~ r~:;.hl:.dtli~ 203);:60 cm~ ~~O KM; i:<;pr:!.~I"I.[I, dl}~'Hi:lva.ib~sp13 Lllil. Tel. 533·631 ,

• Ze eko sclo i .m tiku J'"il:1Il0: r·<lZl.1i

ILl::3 Li~ ';::"t'.nJ m id.e~ ~[-I:'.-e gl'rdt:: vo(h:1.1i(1::'j

hd,Td.061 154540.

m~ lre~~y~~~t&--r~ 51~5~~(~ loc:~,,:t. -~~-

• BIXI..l pwdkLkm hni.l plomhll, ~lr pre:L·[lCLi'l.L1! Bis[rik-Sfi.r:Jj~~'t!l £-11-'if:U.skc dl'2:~VllC Mic.mit:c 1945, g, Tel. 06'1 154540.

• N udim Pi)'i'otjnl} saaJli Ge duilil do 70 C"lll Vb:Ule:-p-UU i korifcll, brzo !'astc:, 2:iV(! OkD.5oo god_! kn.lmJ v[)L:a_ S:.!Ii se mkom cijel.egod hlE'. T el .. 062 006 768,

• K 0[[1 pitt flp~·c:mlJ ;::'"4 ..<;1:t~ [i [!~Jmt~

I.:m.regdz:itlj(''ll, apar.al Z:il. sladoloo IUrr pi.di.lJ]iiJabu,T~1.0613117.s4 .

• Pasl!lll.!iki {'Tm~.ri.l::!l :::gr.:lcl~! p'~Jvo-

IjllO. T,L061516351. -

• F3"!i. lip GLnQn, .dnbf[) [lCIl\'!'l [I~iI;:i jeL\~"pi)vol'j]~. TeL 062994 704,

• Vulk::llliurske mOisinc llL1..fke Hnfmilu,sa :.!l[l:w[n~ kOlllp]"e11~)]" 'rrlJd~ bel1ik t)(l.boi, 350 lh.a1<l ~a :iltesLC'I!l1. Td.06175~~.55-jT~:!llj_

~ Posao

Ponuda.polrainja

• Traii: ~ iskusna kuhancl za tad Il U;H;05-L-ildj05kom or..i~ktu u u.l_ KoSo"" 10, Tel. 03) l19· 756.

4672-1Nd!

• Potrebnc d .... ijc .rndmc:e Zil prodaiu pi[e~ dvijt:: pOLm161e j jeilll::1i lllaisliJlrie~ za pravJjocllje pite u !Ju.-egd::!:iuici. Ill[ 062 5.2"2 357_

4699-1Nd}'

• ~;t::\'lI.bd1jrdc.i U N~at:i(i L·tIS] pOll<cbn;a jwn~ fLLdL1iCil (djcvojk~)

~~ ~1 ~~~!~tQn33h{~~i~~~~lLj::3

47!8·1N<l!

• AIXlpr3mlici I 'ljulk~Ili.tr;:~kol)j fad.lljl po crebll i radn id ~a lskus.· L'V[)!TI. T~l. 003 1:5-23'99_

4727-INdZ

• Kaf.f:u COLU;;1JE p(l"lT..:=blJ::II

dj eViljka za rad IJ sal.i i [jetnoj bi"l~[i (p]:Jl:=- 600 ~Vl}_ ,=\dToI::S;(I.: ~.srl::b,ck, 4, Td, 061 746 078.

547Q-ILL

• Pntrebuu iskusan ku j i.b,[lV[)d~ sa liceucom.Tel. 06 1 762 585_

• NOVO! Kueua nlcga odmstlh i diece. E'IIl."lJIp::ioki .!i ta ndurdi. Njemack IJI iskustvo. Tel, 062 051 5 s 1..

• T f:.!li m p~::Rl Qbt:::-,.b iiedeuu, S:sS! iiuarncerufikatud Mlf P.u F13ili_·IeJ . 06171443l.

~I~l~;~ ~~L:~;:;~~~~~~,:S~~Je~~~i :t~

.sP<l nski [ezik, rrafi 1'05..1.0, Tel. 0613& 1 80l.

• Cuvala blhdilcre u svnm stnnu IlLL Grb:.lvici k 00 Zelj i Il.~g .!: tadinn u, T ~I. 642-458.

• F:3_~ t-fudu un Grbuvici potrebne 2

radnice.Tel .. 061507116.

• Fasr-fudu plcertf L-IA.rCi~, PCl[fC' ben pic-mujsror, p'1LL·.(J61.!I radnicu i Z kOllob,,",T,I.U6I093087.

• "Selcvy" IULC1J:l ujega i lij6:":=llje! t'dt usl u,ge njege i lijd::ell ia starih i bnlesnih osob a, 1"01, <M j 53(1658.

• Buregdfiuica "Foriuo", ul. Mad.illa T Lt.B. br. 30. Potreb LLi: radn ica na pnslovima f"'"SlL~~j"":tllj!: i radnicn za pmdaj usladcleda. Td_ 061 778 526J 033213813.

• Al"hitd::l:l vL·~.i ::iot.ru.eni ll:.!dwr Il.:ld izvod.eujem grad. zi"ll1!1ukih r:adot'a. Td.O'H ,664E2_

• Eu_gle.s].!:i-Iliern:.!ckil illS.ll"Llkcije~ prt:~(Idl, dipl. flldovi, dhscrcacije, p:rures,ori'l:!l! Sa.r:.ljt-lj1C!-~kt:!]d~riju,_ Tel,0639oi740:;.

• Profesioll.:.ll!lO cl~nj..:= kue:a, P(l;';;If)Vuih tibjdtaI::!] Lr'pih:3 i 1l~[Ojeh:.ljll. TcI,<M24'5~)0.

• Q.zbi[j n:.l ~t::ll il) t·j ni p.rn;;lm1·ne pr11SLOl'~ i stall il'i1e) sedl1.1.icnfi~fi1iesecl1 o. Td_06242! 190_

• Ag~udj:l "Mt::].!:.:!li'~ ImCil-i:l. Iliee;~ j PQl11.OC starim i bolcs.nim, 24 Il sa ViL'0'- Td.0612:;7641_

• Elekll·ie.a.r: d. in'~m~ll.lciie, au[O~

~~-~:~] (JSS?~:~I"~~~~i ~~.~~~_b~;'~i~~',

312435,

• D~je:ITlC1 ill-5i.IU kcijt= U:<;pjd;lll;) iz maL~m:iltit:e, flzike, hemlje· proCeso· l'i.T,1.01i22562l4,061256l1 J.

• Pre~cd IJl'l~::!Il1..'ikj-erl €:I~sti, el.1€-l~ski- bQs,ms.k i! prn10lj no, Tel, 063, 1&4 3.22:~ S!lr!ljevu.

• N.adolm<1J:!I stele 1'1'<I1J1lilTI. pUlern~ I1~W'r'ile. Tf:l_00·]-27&029_

• IzraUiJ.: i m~)l1l~~l.l bTV(!;:U·:) o.d p[)]1J.(ibhcil tli zidal1i objckilt., :po "~Soj ;':klj i_T-eL 06.1 134597.

• l::isti LnO ku(;el WIL'IOVe~ 1=I0s, Pro~L Lm!:, ~lr:)ll;)~ pod811lllCllm:hiljl1e pol:tUde)_ -r.tL 0629.50 069_

• Popr.a'Vb SI;)IlY PL-2, ugmdL1ja cip.:n1a i. !P'L()i.hj!l pol~11j1nog ~;p::u-o.lll_ Tel.061l596';5.

n: ~~ ~~ig~~~-I:' ~~i~~D;~~~~~£ti !cl~~

z;mku';,Tcl,Q3J'69-%5 .

• P[)l.-eblllJ: T!lr..I ni'l::.l2il md u f::!£[- L[mdUH,A.pol;ll, TeI.061399951.

• Od r;'~":l1TI b~_;;1!: i k uct:~ Saraj I::VO_ Tel. 065 594 02l, 410·747,

• T l'il.Zim ~dlli kc za k:.n. prod.-.ju llaj kVll.h It:Hl ij.e- k(lZIll1:::[iRt=, :1Kci i:! b~- 11L utlanjenj.a~ ZaTld:J. 3&x.., Tel, 061 622.:ID4 _

• Zid!lf8 kO·Zililat:Ske usluge, zid.aL nlf;:.) lllillt<lnic, k-c.r:alllika, rigipS:! iui.. Td.062688766_

• Lamitl<l(of'.:! p.a.rke~ post<l'illjamo pi}m 'r't)ljlll11i k"'::JJi~lJlo.. Td_Of.d 31162:2_

• KOl1lbi preVOl:, .s.elidbe~ .ciSlO bez ("Jstc~Cl.l.jill []amjcitajLL. Tel. 061 ~ll on

• TllJb1.~, ~",J b~J rrm1bt::, pl·i;g!1V[)l"i, i Os(:d i pr::Wni prlsl0·lO'i_ T d_ 033- 46_,->06,06114·9388,

• Tr:ali sI:!J'iju ('IooljellJ.zeIlsku Ogo· bu tojo·j hi POftlilgala u ku.C'i u pl'ije~or d!lev n im {i.il:tillla, OSI!. .. .Ifi po dogClvi}ru .. TcI,06239]'76.

• f'Q. ... (ll[ 110 i ns.pjii:51l'il 1J..IliStilv~ml;) .ioh,uli=, stjcni.:x" Zu[C Dll<I'i1C i mi5;e'lle, :<;::i;!:'i3T!lIlCij(1rp.Td.(l61 3,77 21 O.

• Zld .. mj'l::j r..:J,I(I\':ll1j~, f;::!.~:;3d:l; l~nJlI;)!

kl!l:<;icn;J~ kom b i. Td. 066 47045.8_

• K::!miLLe zid.llm{~~:l!llU)lf)m~ ugrad~ L'Lj8 ~ll.~wi h] rl!lTl.[)U [i, t:::s.Le[ikll. 1- eJ. 061154540,

• PeCi za pi2ze zidnmo~ d.i.mt1j~d~ kali· roC\lepcd~llutcrij<ll.i:,Tcl.oo.ll:545+0,

• K~m~.ll i'j.CpT.lL pri:rOOlllJl I"ij.:::pilll.

TeL061154 54 U.

• U ~ L_ (lhj ek lu p-o-t.rl:ba tl kOlll;)b~ r i1 i ·komJ bLLrL!..::.l] us.l ul' i odli l;!] i_ TeI_ 061 6H055_

• RaJ) ;]]0 I'l]oleil"~k..:= farh~T"<; ke r.;I.dovel jeftino i k...-alilJet(lo_ Tel, 06.2 488 6%

• U£lu£.es1i].!:IJ[1jil.llekT~[[!ill.il i obj::!VCU:.l ilHc!ll~l portatim<l, Tcl, 061440 93".

• P~dija(n r skI) sem'9 sa j.skus[~~m u

~U;~1~\t,t1:':1.'g~ ~\V~~~~ d ijc{e 00 2 do

f'r· Razno

l1:~ti~~i~ml:~~:T~I~~~~~~~~c= i

• K IlV ujf: [n umjc=tni r::k.::: :5:li kel [1·1 :lll::li j u~ !::l:.!J"i ·1'L::3 kiI~ :!i.aW\le zidll e, ~pne~ melJe,. ol'denjc, .lL1.lckc i (lstiL.Io, Tel. Q3l4,(>-50, ,0(,1, ~14405_

.' Kup LLj em su veu i re Sa raievske olimpijade. T~J.033 o::IS6-.505t061lJ4 105,

• Kupujem lnmlieuo 21;:][Ol dukete, zlatue satove i OSWi] M ztau. Tel ,06'1 %5!26_

• Ku pujem lorn I [en IJI i sub an;.(i;:o :.:1:3- to, dukate, il:lJlrv~T.!~ i [k.~1:lJQ~ ~l:.jvi~t:: plncnm. T<!. 03;;655-598, 06! 55 l64{1.

• Kupulcm stnru dcvimu s.tednjlJ., obeezaicc, rutna OOSt-tt".L) dicniee, Isplatacdmah. TeI,061517897,

• Kupujem stare, ceispravue ves mafiue. T el.0629725l2,

• Kupuiem araru devtznu Irednlu, rurna porrazivun is, dian i,-~ svi 11· tinn i i lou dova, ispla La odma h.Tel. 062 n.E 739.

• Kupujem staru deviznu ~LotlIl:!jL1j rill vexnice, dion ice, ("Jd~ te L~: ispl mn i dolazak odmah u FBiH iRS. T <I. (16! 175l37.

.' Kupujem 5-r<U1l dcvlznu sloonjll, ctneznice, odsrete, diou lee, j8j:1I!Ua i dolaaak ndmah u FBiH i RS_ Tel.OOJ 351572.

• Kupujelll nOLJJe~k;1l gusa LUJ p~c J[~[uJ thLmUllJi[dmu)~ pb,;_"'am dt1 200 KM.T,1.0614(IQ!90_

• KUpuj,l:-m :s-Laru d-l!'Ij:'iZ111J ~~lnj~ Talnu IJId~t":=lU i dioll i C!:1 i:'i.p I :i~2I odm:lh_T~I.&i-245-I79L

• A~tlcii3:";~ kll.plJlvi II u ,.<;tar!: civil (l~ Stooll je1 filtJ]{: ('Idi LCIC i di("JlliCil, n ajb(il [c plaeamo, ispb t:.l i d("llilZ~k odm~ t:J. Tel.(I6J 2643-64,

• K upuj em S Lam devi7.J.'LU~ L':;I111l1 odS1eru~ dio nice, cenifikilte, ispJ ina odmgh. Tel. 00] B7j.93,

• Kupujem ob'llI::::Z:L1itX~ d~vi2ne1iL.e-dnje i r9.[n~ o.d~[ece. isplul;,! t1o!l mah_ '[01.065027&64_

• KiIlpujem ~U1nl d~vj;O:,llU ~~nju, dirmia:: i ra~tl~ (lcL~L~U= iz FBilI iRS, pJ"l;)d:3jt=J1l nol:uJo.b::n-t: C~rlifik:!lt~_ Td. 061140521.

• ' KUPlJjc:m~ st.1rinC? 5..L'r;:b ro, (i rdcnc, mcd!Lljc., pl:a.kIi.-1C, prcdmcti CIa SIcbn. Tel. 001 139767,

• Kupl.ljem d_Lcj,llice, SL1lru de\li_ZIHl hOOli ju i (ID'L'ezn ice, Tame S L~ [e iz FRiH i RS_ Ispl.[LlU odlJ'i::lh. T~I. Oti.l 353l44_

• Ku:pLljeln£[l!l"UJe".-~L.eU!liulj";)LnU ~tetLLj C itljl ie=: i c,!:..-wJi b~) ispl :i,~"'4 I;)drmlh.To:=l.061l92.o:=i6_

• KUJ1ujcm stilT!J: d.-c ..... , t[l~'cl:n IU, mill II s(,e~u j drugc dionict:;. akci;c Si.i :Sanj, i B,"j"l. bew:, Td. (16! 210 9'!" (165 974799.

• Kupu,~m a..rve!J1e :puJc.e.'-e, Tel. 061 175078.

II P.anof[unski leL il~'ioil0m lzn.ad S;!Irnjeva ~~+3 SjediSI3)~ Tel:. 061 452 383.

• Kupuj.em opmnu ~ ngosti t£~ji'i.t"(l~i'i.v..:=vn.tA=. Tc=l_ 00903989_

aUsluge

• N ;3jpOVl:~J jniie~ n ujk1f::lli It'lL'Li i I::: aluminij5-kc taluziIlc.w KMl trOltasle zavjese] ""~11jske roleme, har· mQnik~ '~'r:JL~) hlindu Vr:llll:, PVC prowrj, 1',1. 001 501 401.

45S0-!Nd.!

• Servis: ves m~itla tGDreujel El N i~j K I;)n6!", Ob-OOi nj K ~ nd i j 2:.:1- [] u.s.iJ Ibcma), ~;por.ctfL, bflj1er;], Do, lazd:: bupla L::IIl! G::lrIl!1cija! MOD_ (161 17! 666. 4352-)"

." KIRBY" - Oubi !lsk~l l..I5i~1I. "'J.L.. r,J j ~~ P 1":.!1l jt:: i i ~pir:t,n j!: :wih v~l~ lepH..Ia~ llam iest:i.j a~ aut-a~ pr-an i e, por~ l~1 gt:1l t=T:J,1 n:! ci:;C~:n j:.! :S~::!I11Jll-V<L i fLrm i. Idsonj 1 rnlfl KM:, F1Tn1ri ":GLO\NZ"'_ fret_ 061 3.50

688. 3807-1 N d,

• AI U ""Ilizill' 20 K},l.lml. TI.,· tasle VJ'L'jese 20 KM/m2. A lu i PVC Tnl!;:!;n~! 'L~ J~ l'I:llLl.~ [1~ rlJlletne. Ciicnc siLllgradl1jorn. Tel. 03~ 21l-484J O.B 767-99S~ \'.161 131 447. 4J07-INdZ

• TV VIDEO DVD SERVIS ,oib m-ilrld L m{N:ie]-il iIIpara[;3. Ga1'alldjilJ doh..;:.!k m:1. kucrJ LL ~dJ"e5u~ o(Jvi

clal jinski Z;Il TV, Sa povjc.renjem. 1',1. 0.<3 6>0-400, 033610·000_ N.

• TV VIDEO SERVIS "<I; popravku svih TV :tll)ilf'" .. J.[~'L i viclcor-c· torde-J'il. DeJ !lZak lUI ad.te;:m lJ,e£· pJ:t,l3.!l. ~~nc:ij:l 12 JT1j~!:ci. T~I. 033/;51-778, Moo. (16! !48042,

4559"!NdZ

• ""HIGIJ F.:N"A,j - Dubi[!sk~l pna~ Die 'LlZpibil, J m2 - 1 K..~ i nmuje:litilja1 llgnO· 2:0 K.i\f, Slf-iljevC!!: (l6114! 944_ Tu,J,,, %! 587 n!,

46l1·1Nd.!

• MTKA.DO Aluminflske aeruzlnc, trukaste 2I1Vjt!Si:=J VANJSKE PVC i AL U rolemc, pla rnene 1'0- Ie me i_ harmouika v rata. Tel. 062 170 24:!l~ Q33f613-~&4j www.mika{I"bh.ctlm ..t680-1)J dz

• lnatrukciie en gteski, n i ernack i i

prcvod, Tel.Obl ~39306,

• Vndoinstalater - svi vodniuatntaterak i radn v i ~ kveli te tn o, brzo,

precizno, eisto. Tcl. 061 199> ..t42, 03J/6Z1 -733_

• Profesodca engleskog [ezika dale i nstrukc ije _i prevod i ,.<;VI:: 'i'n; L~ Lc="k~ tov>.Tel.0617393~7,

i2~1~~~.~::Iil~~~~~-C:l~~2~~i~~~~lnJ kci j ~

• Profcsonca he-LUi le da le lnstrukclie. Td. 667 -S.RO.

• Profesor francuskog i Iadnskog lezika daje instrukcije. Ti::J. OH M5·l07,

• Profeeor cnglcskog [ezika i cvlasreni sudsk i prevodilac dujc caaovel p "vodi. l' d.033 639-1 J l i 06! 252 294.

• Radim :I1'Loler-skorfa.rb:l.n':_ke poslovt: t:. I"~qj Ci.~ Lo i povolj (10) rn...-ln I;lI itkust\l'[)pn::I-!:o 20god. -ro!l.{J61174192"lo03~ 210'791.

• VK kr:Tl:lm i.['H I:m~[~.n? J i::l kr:rum i ku l1ajjefLj 11 ij~ u g'l'ad!L T ~J, on 444 -630, 061511249.

• :s w l::lnike ill':lllg.J! p~J pO~I'GIj1l i In cijc.,u", To!,061336 H!,

• Bra .... :!:! r V K V - r::ldi ugradnju b~"::i!

PIT .s.mdue:ad.i, tl'rmiiUi.!, .kimiSli.;, r~m ~)Va, po'Vo.li 11.0_ T~l_ 061 ,507 (,8 3.

• Elektrical' - izvodi el. rado'L'-e b1'ZO i kv,liLcLno, TeI,G6J !3lSl9.

• K()mbi prcV()Z n::l.mjdI::Ij<J~ ~tidbe, odv('lz k~biJ.S.lOg oLp'ad;&l~ povOOjlJC1, DbeJ.:. radna.li nag::l_ Tel. 062139 45 3.

• Vd.il11pl'ijevl)7.lmmiJ::.alldobl:l.i.m i klim3~i2:jl;":.ln.im l!:.ornbij.:=m T-4 VW_ 1'.I.(I6!3II0191 .

'. Scrvis ~CJ.lIlilr.il"MilrlJl~, il]~tillildja ij:'JIind(~w~~ j [l [;::me[ hlli t=:kcij!1~::in lid.rlJs!].a zas[i La ra{u119J'a~ eisCenje vi.-us.!!.~ barnwr:r.ski L :sof~\lI::.J"5-ki rroht~ mi1ild. TeI.0612A3611,

• KiTby cl'ubinsl:.o usi5:il. ... an f.c i pnIljecilim81.eL.iStma i sj-ed.eCih ~::ImillJraJ najkvilli·t.eu.lijifil, klrbije~lim S:,lLUponim::L.Td.062 I 18 202_

• Daj-e.nl insa'lLlkcije iz Ilj-erll-ilC}:;Og j~ika.T~I.OQI5~S.626_

• Pmf~s.o I" nj~m::lct;::o~ jezil::..a lliipjcillO d~je iUSCl'ukdlc lJecnicim:a i od"~:ili m o_~ob:lln:!. Td_ 061 244.561_

• Daj.em wsrru}:;cije sr.edl'Lj(l~_ko]ci- 1lJ~ i Ij.Lud..:=n~i!T.!.!!< h~mij.;:_ Tr;I_ 0(,1 177 405,

• Prnf-e5(ll'i.;:a cng].cskiIJ-g p('Iv-oljuCl Ja j e i nS[r"Utc ije i pre'ilt):[ij sve V..-li r~ (etsll)"i.'a, T eoJ, (I62 739347.

• U=!1tJ:ll. grii~)lj~)fljn. in~L~I:!cji~; zamjetla }:;('In Vek[of-il nd 'l radi!no tvaIi LI::Lno i [lO'll'l;)ljnQ) u,. g~nmciju_ Td_ 061500037.

• MCiJ.c-r .radi svc vr::.:.re mokrsli:;,,- filr~ blJs:;.ki n ~dl;)v:t; k-\l;al i ~I:nfl i povoli nQ_ Te1.06113;!9lI,

• M_ olt.Dj.[.;, i r-J..d(".lvil u:r~d 11,0 t pm L~- 11(~.Tl!t0613492.57_

• D~jem Cas(J"'i'Ciz IDi.ltcmi.lti.kc i.st~~ [j kl::: diiti_m;u i .mH.!t.::1l lim a~ u~pj do[]o_ T<L0335l6-945,

Ill~~ ~i~t;~~ ~ij~i~ti'j; ~~j tK~1t w.

Tel.(I6152%00,

• Da i-~m i LLs[rtlkt:<i j e m::He ma Li k~ i Hzikc, dt'llazim ku~ i. T d, 033 204-453, (1619140)4_

• Daj.er.1) Illstrukcije iz hemije 2:9 u&[Ji k.:= i :s,ud-:=I:! l-=, T~l. (166 fN 1 ~78_

• ~l~(i!vljam h.l m i ni.!ll!) pl.loIle.l pl!lrkC"'lC i o:stale " rMC' p:ilf ~:Clili. T cJ, 061 818 391.

• h.ku8ai.l p-l'ofesol' ilts.LJ'uir-a 11Hne-

~~~j~l ~~j~~1~P~l~~2f~1~s~(\

• Pmfesoric .. imi-lruilll miJ.l-emiJ.tiku, fizilm i l:Jemi;us.'iI"c~!<{"jle i fakul[e~~lLfipjelllo.Tel.(I62 1356! ],03J 235·!41.

'. S t:1.1dOll' vrii ugr;]dL1j1.1 i~ill 1,1fSlii

sLak .. la j ,'gledaIOl.. dolil:2:im n:a i.ld.!'csu, 1',I.(I6lI4'(I90_

• Sl~kl:!TClIl~~ljll k"':lli~Ln(J ~l;Jkbr.fik~T:l.d(l'll'~_ Td_03~/5~6-I:;;:K

• Istw::In prut".'lslmulL .p..-e'='.j PRv{)d i n;.i t.::n ~l~s,ki i rIil.neu~l:h~ Ie-h iJ it ku j SLl'Ut·lludokumef.lL:adju. TeJ:.062 757 80S,

• 'I tl81n1tci je • ell gleski i IU':i1ps_~i jezi~_ Profesorico. T ,I, Oll61! ·023,

• Ri1.d_imo m~sin!j_ko m:a.ltcri5:il.nj c i :'i:~'-="'TJi.te:fJ!,..'i~rl~_ TI!L0613~8919.

• Stol:lr, k\LniJJj.::; ]l[~ltari, po mj(:rij i 'j/~iC;::I) punodrv'(k Tel. 061 80178()6..

• Ad::lp Ll.lcij:!:! .!il::ln O ... .i:I! i kut::-a> po.!il::lvlj:l.ni-l:' p[t;Cic:!i) l:Jmin:H;.i, k;r..x-~nil! i I..h·Ug~J_·rd_061 Sl037_~.

• MoJujemo -SLariOVe ~rlo povoljt)(1, IJZ zssli LU~ !,1',ofesiollill no, T e J, 061 '%5 Q54,

• Rildim maltcd8-il.njc, zidimjc, obL"!.Idll Vl';&LliJ., Pl'I;)ZOF.l, Tel. M2 451 7<)1.

• S I;'e .,rt~~ g"-,H.ilevi usk ill pO:dtW::I S::I g~ra.nc:ijo ttl. Tel. 061 740 12:7,

• GT:J,de~'tJl.skO-;7.~Hla(.'5ke 1l.sli.Lg~j zidanje, rlgif.is~ ker,u.t1ika, h.d. Tel. 0-62 688766.

• Presnimnvanje sa vid-CIJI knsetn na DVD~Sar-.)jt-'t'o.Tel.0628.24.H3,.

• vrsimopresnlmnvenjesa VHS knsera []U DVD1 Surujevo. "r~1. ()Ill 389 427.

• Pm(~oSi.Qn;:dno!'tTI i manje i 1)1 O!1 t..".i~ vlencan]a, prezemaci]a, dZe-11.!!IZil [00- tal lb vum .. '1. b itn ill dog-ad a [a. T cl. 061 70t 9S9~06l324565_

• I usrruirum fran cuss i i tauuski, povolj 00 i u:spje.t;lll)_ T~ I . .033 223-- 347_

• AI~ric-ko dubinskc usfsavan]e, prunle rcpibn i kauen. Tel, 061 522 1.39_

• Servis - program lrun [c, p rodnln rcgisturkaanel, vuga, TeL0612S [809.

• M arem urika - i [IS trukc lle, p L'c1feHH'

ea iskust vnnt. T~]. (I61 135'748_

• Prof.dele Insuukclle iz engleskeg lczika d] eli: i, i 5..L'~"CI njoSkold.llla, doluzim [!fii:l.rirt::Sll.TeJ_{Ji6,t ?274_~9_

• Moler veom it brzo t ef kasao mnluje "~~I: :;.l"ll.n(] v e. Tel. 061 926 H3.

• Semiearskl, diplomaki, skenlra!1j~i{ih~d~;<;lih_,..--=.kla[JI~k11ji~~'p[)volinc, k"'::I1 i L~ um.Tel _062 sn 5 _~}_

• U slugc illiJIlcmja i posta1,1'lj illlj iJ.lal1li1ll.lt~_ Brwi h!!liL~l.Do_T~I.062 Si4 Q4e

• Po.sl:lvlj:!m, b.-u .. ~i]Tl_ i l:Jkir:]'IT! !>'II''':= vm.e pilrke-.Ia i lipod-il~ I!::~o i p-oua .... ] r iln;cJ" .. in,,". T.I.(I6l J52151,

• S i "an j t! z. kO!1fekci j I:::~ :n'o[!' V'.-s(.e Pl'-ePl"I(L'ki k'iJ'illi(ehl0 i !'oVQljtlo. Tel. 06.5 695 706, A I j I.):!~no C-f :t,;':lI_

• EL1.glesti je:zil:;~:sudski pret'odilnc, p,evodipoduhTcl.(I61 53~9J5,

• BrtI~r- i2f"iiLluj-em i Lm)]][ir:JlT.LS"~ 00 icij!!Z<iI, u&iugcs.:J.vii'll1j;ll cUe- .... i. Tet (I6·!709JWI_

• Dn'<Ll'eZenl mC'lwrnim :tJ.gom, va..-im ~r:3r:Jl.J:I!lllj r.:Jdim i dn~s:..:= pm;.lDv~_ T<l.ll6149! 46J_

• KoC['lmieilr~ riglpS I mfllcr.Ji. Tel.

(l611027H

• Kom hi pre'L'OZ I'mn it:_<1 I rfiob-e ~im[n Bill- Td_D6IW33;).6.

• MoJe-J'·m-ilj~l:.Ol'_, }:;r~N) glemj~ far-b:l~11;l11~riju_ T..:=l_06:2 282243..

• Mol!:'}" [""'ddi S-\I'I::: V..-slt:! mol~T::Ija.~ L.ermo fa::.:.ade, rigip:s, ~t:alo~ CiSLO, kVilliloI=lnCl, pm'n1ino. Td. 062 672 2;50&,063 89781&,

• b~~d:ll pJ 1JI[::~:)tog n~ 1"0 icii L~j~L,:- kl.Ln i·njil) 1'1i1k_a~1 stolova, l'oJica, prem:a k~t_ruoguiz<llujc"'u. Tcl,062~6tj.093.

• Kt!r:lm_i';::l:I.rS_k~ lliill1gt.::~ moJ t.::!"i:l.j~ posta .... lj:mje ele.kuo iL1.~l-il.I<ldj;iJ.~ lami!1=:1WLi ri!;ip:<;~_ Td_0624():6Gr93_

• f-'C servi£ef iludl us.luge Opl-a'L'1:;,e rncLL11:!1"::I;:. XP)JLnl,.ivinl:) i d.rIlS"l' d .. iI:IZ<!IJ.J: bl::::s;pl~ [!I n. Td. 061.BE 044.

• UClZuicim~! ;sredLlj'i15koldlll.~ iL1- -5LJL1kcije i l fIl:1 L~u~ Li k~i fi-:r.i kol:~ m r:h:lIlike: m.alillS}:;ill eJenlBlliitil. Tel, 033 615-! %, 11 ,d:".

• l1Spjcli1l(I i pc",{,lj!lo wlmL'n C"ijd~ gOOI.tJrli dilr (;:lIL ijJ 5-LTlJ.kdj..:: i;;::. millcm illike_"eJ. 2.20-] n.

• PO"'L'olin{~~ llgrOliln[a terml;'l faS:tldil, mutersl:«l farbarski r.utio"'i~ ILlmin:l~ rigips, .kernm it~, Tel, 06156 5 :834.

• MoJ ~~k.:= tt~ I LL!;i::j VrJ~l :k v:ali lc=:l;.n<!_ Te1.0011U'15.

• CaslJvi -Cllgl~5klJlg jeidkiJ. viken~ ck!m!u'tltlf<l_s 15 KM.T~l.06] 334 895_

• Kcnuuicilr rOldi .k'l,-IlHtotno i povo!i"o_ Td.061 !40094.

• Z idar i [of'.&.aJ' rildi tUO 3V-e gL.!devi IL!:i.k~ I"~d,(l ... t:=. C:l;tirtsk,!l. 27. T~J. 0:61 Gl9

""E_ .

• R,u:l.im tenno filsiidoC) 10 KM iSii

.skd~)m_ Td_D62 2983.47.

• R.'Hlhno Ie:l'UlO fil!sade-, nwJ el'.aj,

~~L7j~ki~:~~~V~~ f:n;.~i1~~ I ~~.~lgQ-

• ZidiJ.r S<! gL"'l!.pom ra(.ti ~ro""v~J fiI-

,"i.Sde i ~l~ U:I [~ l"::i!dtlW. 'rd. 062196 097.

• J [].stmkcije iz 11.1_skog j ~7ik~ i pl'C'L"od ru~~k{lo- oo.san ~ k i i 11m:l1l:ik 1JI-n.tS ki._ 1',1.061969966.

• Pr~"ljhtCi ro t :l,ua: j :we opr:'I:'" k!:~ ck!J.;):zim L1::1lit-e mjt"l:i(:l_ 'l~j_ 544 .. 9321 (162522986.

• Povnljllo prt"[)2 k(Jmbijem i pULnicldll1 amomobuom. Tel. 061 248 OJ6_

• MaL.emadt~ iiz:ika i-ete I:uw Lehnjkil, in ::i.ll'ukdj.c: ltspjcliuo i povolj no dil~ jedipl.ing_ Td_101-195~061l.772W_

• Kom hi :prevoz vumik-il ] + 8 i seIi dlJ.l=~ pO ..... lJllj 110_ T-=l_ 061 223343.

• Rig;i p~ ill ajsmt) £"'L'e{id rigi psa~ kvahU=lno. Td.Q6294I 274.

• $c=:mi n :u-'Ski j d ipJom:sk i~ 5kl:n iT:J-

~~ji,~{~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~J~_:ri ~~~i~~5~o-

• M ()I~l,lj.ko- rarbl.l r,~kl::: po.!il~we ob::l.,lj1imo I::u-z~:~ tjsw, p!jlmlj[!~l_ Td. 03:3. 442-993 ;061 J 19085.

• Molel"sko·f<1l1'ibal'Ski r::'Idod i, POSil'i'ljan)-e Lilpe1~1 iZ'i'Odim k'i.r-illi t.elno L pO'Lfoljno. Te~.Q61 ~.822:30,

• Profc5.0l'lCil oC~gJ ~bn..s.. ~lLdski {umLLc-pr-.ev{I(liIi.tc, d.r'"d cas'll .... c 2:.<1, sv-c u",·"te. T, 1.0,l465-958, 0616! I ,99, DQbrinj":L.

• f tlfi.tru in~m m:1 L~;rn :lli ku ~~ S'II''':= ~kole i fakLL.lLe'E.e'~ Ij:o>pj~no i P{)V[lljLW_ TtJ.06154924!_

• Pl"of ... "'t[)..- in ~ Ll"Iiir.l. m ulem.ali ku i!>"~ U:Z:I.":IS[~ p{~vuljna! uspiein('! d(lil.lz1n't tuti, Te!, 6S )·(fSZ, Q66 J2'J ! 7<.

• D~jem ins.u1..IKdj-c iz b-ellliie ,l<L Ueen il<e i ~mden Le. Td. 066 391 37&_

• Dubinskc uaianvauje, prauje tepiba i L19mjclmjOl.Tel.Q61 .3-19)71_

• Popmvllam 5V'C vrste fclzldcra, m- 05h ladn i h 11 rednia, 1.12; garancii u. DetleZ:1}:; bcsplaran, TeL061156.3Q().

• Prof- duje sate gitare. Td. {:(~ 930

07S.

• Stolar, izradu i mont a aa kuhinln, plakuru, predscblja, zamjenu D:i:I.!!;JJ:I.ma,Te].0629449·52..

• Peofesemcn c=:n~Je:; knS jc=::;;_:;i ka de je easove i preccdl, r ~J, 061 556 700~ Ol3J657-03S,

• Vod!)i[l~WL[::Ilf:,ro(h::!:::!\I'::I~L2I11..l i pn.s L~'=' 1 In DOV'IJ. ill stalacl lu, cisti be Here, s .... ~ tLZ gurunciiu. T ~J _ O6l497 622_

• Ra.in[)I1IV sistem CiSCe-Llj;j] u vi3£em dOJ]Jl.! ilipos.prostoru. Brzo, pnvolino i ef kasuo. Td. 061990082:_

• Rainbow-gcneralke, tepist, kao j tupacirani Il.il.mjd~r~ dug~)g{Jdilnj-e iskuat VI) - ozbiljua .leila. T ct. 062 '795 185,06! )1 1 176,Q'lW>-l75.

• Lileeim vaujske i unuunsn]e bemoroidc. Tel.(I61 533 I4G.

• SI!iJ.J:J::!I]" nidi SVI::: v l·SI~ staklurskih u£lug~ dolazil:n 11 iI ad.resu, Tel, 061 ~9947.

• VodoU1.stalnel' - ob~1i']ia sve 'Vt~Ee "'(ldt)iT] :;.~l~ Li::,1."~ kill l.I.~ I LI~~, f}pl"!I~' kl:~ ild:apcucije~ i!1s[aluunje_ Tel. 061 6% Ill_

• Sl:l,kJ,a..- - rad i 1110 "<;1f~ :;.~ kJ:3l'l'i.kt: T:!idO'i'e, dol:azimo na 8dteslJ., ,. el. 06l i4H4J_

• Profesorica d.rZi i:l'l-S uu}:;cije iz IIl:1- u=m:uik..:=i fi:?ik~_ Td_033S:22-Dlli.

• Prevo;z s('i'"<l.d~ l1amjdIaj-il i ('I~calog v&:i rn k(1mbijt'.:lll, r:H.l.n:il snagoL) po .... ,,Ijrm_ -r~LCI6' 2684421 S9!raj_

• Vriim preve;;::. ft.'lbc, s(vLLl"i i Ijudi, r,J{I!1a ~l1a:s~ po I?tUrc=:hi_ Td_ 062 3.85- 76l.

• I...ek wri~m i korigujc"ill S,"'C V[S((: ld::sw~'il.. DU.~~jg{l(Mnje islms[,1o_ TcI.OJ316SS-707,002 16, 42~.

• E:li.!'tlriQr - uslug.f' eI. ill.!i[l.llil.cii::l! hne-l'r('ll1i~ illa.rtui) gromob1'ill"Ji1 el. u.sh'll'" T ,I. 061 131991,0,) 41 S-O$6.

• Rj ~ips mil. is LOr l'-ad i po£J Lkt.;1~1 i::l! pl.a[OL1e;. prcgl'ildLl~ zidrivc, 'fcl. 061 5!l503.

• V dim p.revo;;::, pUU1i~ .. nil more i drus~ dl::)[.in:tcij~ 11 BiH_ Td_ 00-14-34 314_

• Isk US[t3 p1'ofcs0ric:tl C ll.glcsk18g, Iljl!m.ach)g i rr<!lJt:lJsl<~lg d~jt' b~O"e i p",,,><li. Tel. (161 702 87), 033 100-616_

• Sef1,"1] S r.a~uJt::i1'" ... A kij) ~ :POprn'" kB~ n:.l.dQgT:Jdfl j:l! i 1l;S~:!] aci j aj in Lt::,I"I;!t.t kQnekcij::3~ .aL11i~in1Sn::l ,:i!9~[i'[::I! d{~l1.l2!.lk ",ku"ou"l,,,,",TeJ06! 545375,

• VKV mol-=r - r~di lJl.1;)1!;'J-5~~-f:u-b:1ll'skeposl(ive,p-rio'L'oljllO, Tel.061507 683_

• ~ .... tGJefiSa l':::Idtlim iskusIVOIll~ iZ'l,.'t;1Ir dis~'"Cm("JJ. furb, mdO"ve,br,w,kvilli.tcLmlldw).1't.::L061206345._

• BJ"Liv,ilr, sve IJ,r,a'i:'ilrsk~ usluge, pOr VOlj110_T~1_00.294073't,O.B(;'91-,260_

• S'L''e u.oIil:r:s}:;(Ioo[:!Ip-et.arske usluge r.:3diIT! 1lr1.J:J i pm'olj]ll;)_ T~l. 061 606 651, 1166620 341.

• Iznajmljujc.m play statioL1 213 s.a isri(.~nJ.3.Tt:=J.0612QI341.

• Dai em. illSLl'u}:;cij.e i7. m<L[etn."ilti}:;e i_ fi,:;o::ik~_ M.GlIl.062.34~ tOO.

• PreV!lZ pUlni]tll. Sa ko.mbijem pO BiHySCG iHRV, T d. (16! Wi 935,

• Brawar F..lUi ()~:r'..lclt~ k;)pije-1 ~lltnden: ulazn:j] i giLF.lZn<I 'lira t..1,. ZOltViJrlL b"I"on<_Td.(I6! 526W5_

• P 1'nresC'lf daie i L'Lsu'ukci i e iz III atemiLrikc Z<l mno"'CC! i 5.J~dnjosk(llcc LOhlm~[K..Iine.T~].06] 244 251_

.TO]poel .. r-dt!k("Jriue.r,povoljl1oprcs\rl::lt-L n~ mjdi Ll.lj U nlld ion ic.i iii tou V:!lSi~ Il2. gar:il tlciju, T -el:. on 7 I 8-40), 061 !5ons.

• S:h'anj e lrnj a ill illlLop1'es~ l!l!Ka, pa· 1c1.1. boja, p-opm'>'Olk 5-jedjjt~, neb~! li.Ipat"irunga~ poda. Tt.:l. 061215 65&.

• Moler sa istUSL vom iz Njem:3cke_, iZ"'Cld i Tll(llen=.;1.;:~ ~dt)v..:= h~] i l~['lJ.o U7. g.ar-anciju, T eJ, 0613 n 829.

• V I;)dfli m:;t:lla t-I="-:Srl i,!:i;k u:;.~vom T'ri i rmp.r:.wl:m~ mOnLl.l.~U i pm(-eplj:enj:.i=. '00_ i o",I,cij" T ,I. ~61143 71 i.

• P~.r!:llllJ1 .::; hIT] i:: I":.!i n h~lW .m~i;;;i n.om Ll 'i'il§ern ~.til.nu i1i rue.ilO u l=i'r~o tdd :til dO:;.t;3V'fIJll_ Td. 061 202 63Q.j 033 67l"'34.

• Mo.krs.kc n51ugc, Tel, 062 92 2 ~ 23,

(J66Z05! 51.

• Pl'jje'i'(~z pumic}:;hn klima ilum[JIohillJl[JI, Tnl;).-c=: i fI:':;l:d~ cil!!i!.in:tl;:i[!:. T,1.06J94J44S,

• Komh i pfe\10Z rC'lbe i pumi ka .po l}I)wlj L1im cij.eua_tua. Tit]. 0618'90067,

• P!JIprn vljam TV s ..... ih TIllJldelLt, [pro[..u;ionruno i 110'1 "~soi 3dresi, T c_l. 061 365690,,)3,653._'I! ,

• • .:\LLllJlpr-eVQ=:::oik m:Jnjim hlmioOCl rn v~i prevm; kab:=.il'Stog OlP;.ld~~~ pje;<;k.:.l.,il j u nk~. T~]. 06l 268 !i:4 7_

• Drva ,e2em Imlf,(i_niom ~::I~om~r::l-

di []] i d.-:tll~e pos_lovt::_ >fe-J. ()61491 46_~.

• Pl"l:'v[)d.i m ntg!~J.J:_L 5 K M/~ l.r _ i WI'il"oJ jfl 0 d.aj.em iLlw·ukdie. tel. 643-~,

• Mok:ni.l:i;:o-f::lrl:mr::>kl:: ul;.l~ T~j_ 06281_'902.

• Im':'Ul.lkci fc U: lu~tC LU~ ti kCl Hzi k~, i d~kl..w L~hlJ ike :Z<1lLc~n i kl::: tI~m1Vni h i ,,.edlljihlkol,. Tel.0618! ISIS,

• vrsim sclldbe umderuhn kombij em ~9! rudnnm snugc rrs U dau-.;,' i i vr mi. Tel.061l17 189,

b:, fe~~~~~j ~ ~~~o7.i m kabastu rn-

• KV vodo ina l~].<I,1:''':=''- radi S,'I':= vrute eadovu brzo, po ... '{IoIjllO r kal lremo. T et. (161 34n94_

• Exrru povcljno! Komhi prevoz j

sclldbc Td,(I6! 147361,

• El~k[dot·::u- VI{ V ?::I kucne 1;:]. j natutaciie i uredai e. POZO"7j te. T el. 6!S-Wi_

• Vri.i m sel idbe i see vrste prevoza sa kembilcm, povolioo. ru 061 l65 0(19_

• Kom blicm p revozhn raznc vrste robe, 05~ I id be, "I pad + ispornoc. T el. ll6l416411,03J614-436,

• Mol~~jj laminnt, rigip~l edelpuc, kampletne ednptuciie S,[::l11ti1V::I i kuen. T ,H62 40l121.

• VKV mol ~r r:=.I.di ci;SIlJl, uredn OJ l!::~fil!]iIell1Gliefuno.TeL062114S 19.

• En,skioki~ njernaeki, prevodj, instrukclie.d ipl. radovi.d isertaclie, prl[)rcmeza i s.phc. Tel, 063'9-47 405,

• Rl.ldim ~n Lr'"d..i:n{1 i€:rijanjt: i prep.l"<i,vke grija.l'Lja, Tel, 06.1: 316 826,

• P:r~ ... ..-g puttl:ik::l i orS:.lI]iJ:m·:mih gl.l.lp:a lu.k.s.UZll hn m-ercedew'I! im klJllJ] L~*J1l na ;!ov..:= d!:ti.rilJ :Ici j!:_ T ~ I. 061 36HH

• Kom bi pn::vozom vr~im sd i elk, p..-ij~Q;O! pll.~nib: [)dvol, :<;Il~. Cij~n":t, I"o'ifolj:n ill. Tel. 1)61 817424,

• 12. ..... nd im w(: v..-sll::: d ~k w·l;)r.'IdlJlv:~.

Tel.061156J40,

• Pro~1)J" m;:u.emLLtik(! :jil i5.kU5- [Vmn d;)je i!1SlrtLb.::-Lj~ Jaciml.l i smde!lltima, lokom godiI1-e. T,e1. 061 38l 301,03)473-574.

• S llid~micil ekonomi i ~ ins[l'IJ ira matcm;atiku z:asrcdl1ju i oo.n n ..... rm skI;)· IU.T,1.061919114.

• K V molcr kr~ci Sl:il.L1CiVC1 kuc~ 70 K Mj f:!C im Skcm."::t [l:j.e.~ (am aoi ~j po:;.[<L'I:'lj<lLUo u~ra:s]ii i:Hl1'OpOl', Tel. 062 38824l,638-454.

• MO]crSKo ffirl:Jars.ti r,:,dtwi~ g]1:::[O"'OI.rlj-c:, molCivanjl:, Jilkir;:mie :st{l.l..uijc, T,1.061l6189;_

• Lami,uaL u,gradlli-enl profesionaJ· r!("i_ Tel-061262895.

• Keramicki r:ffifi-'L'i ~d g KM, I;HUi~ ria ~od,3. KM 1 b1'ZO, kiii'OLlit,erno i povoljml_Td. ()624Z2 04-0.

• Moo. £es U·ill1-rul[ usl uge it) fuzij a~

~nd~'~~j~j ~~It~~,~ ~ ~~7blJ~~~~ t+n:i:

&l1-!4~.

• K.umlJ:i pr:ijev[)2 m:lrnjd[;)ja,.sdid[;.1:, I;'Id~oz. k;~ba.sw~ IJIlp.,d:::lj obez, ["',jIGn~;sn :Ig:.lj r0v8Ilj nCl_ Td_ 062 406 094.

• R9dimo i'Iloler~ko· fa rb [rsk~ rado· ~~ risip~, k.erl.llnikUj l:1mi1l:Uj i l:i;;pm['lole[ aciLlpI:''Iciji.! U7. g:!:![::!Incijll.. T~J. 061 l5Sm,

.lskus;:u.8 pmftsnri-t.a daj-c: inSL.rlJ.kdje iz eng]es!log L anpskog jezj]':;il, T,1.0336! !-013.

• Da.jem illSll·ukcije i2: ellg_le~kl}gje,ik"povo.ljllO. ToI.061 274111,

• Rig:ip~el. i]'js[!d<!lcij~ i mole,rflj r-il.-

di m po"ol jll 0. T d, (J66 205l86.

.' Vl;)d(Jin~Lilb~..:=..- I;)pra .... [j3 [:~me~ "'odokollice, ~i [one) veil d]e~ fJenzio· ncrimil jcftill.i[c.Tcl,06J .205'~B.

• Eld::Lric.li.r- ~Ie(l:lru ins.l<I.I.::i[~r~ :;;;V~ I! rs.tc d. lIldov~, h<LrOVil, ~ ~t. T d, 0613934.E3_

• Rad im t:oJ1'lj:lIell'.lu adap L1lciju SL-il:r n~, br.oXlj p!}1!(d jnQ. T d. 062 22M04_

• Kva]jI~l i gar-ill1cij.il.J S1,"1eVl's.[e bj'iJ.... :;uiIcl jeftilJ(1 i pO'l,1-l;)ljm~. Tcl.062 522 901,

• Konverzi.ldj&l<:i eng].eski Z~ ;)"\.-""C l12mS-Lel DS-1Wvi mik..-Or,il.cUnal·;j i n.Llmjel1s}:;ih programa, Tel. 062 29J 6&S.~ S:Jrajt::v{)_

• Sll p'erd~k.as1l (I. un.i~Ui>;"9.mI;J. ~ohwrC", mol icc, lTI.f:j] ~'"c, 5-tjell ice, uBi, l'iur b::l~~"l.lb.!=~ m i~e1f!: __ .1·el. 061 928. 535_

• to}] :net sljen iceJ :rule LUm ~'.e i m i_Se:~-= un i~l:l, V~Lm.O u~ gl!J'!U"lciju. T I!"J. 0611341%.

• Zoh~Jc} i:ut~ l1tr"V<CJ stj cn.icel buhe i m iSl:::vt.:: Lllli~I::I""::Imn II "'<I~i m s.Lii!10virun sa gaL'alH'i i om, T e-l. 2.34~s.o5.

• Un!~'3Iv:'UT]O 7..on~r~~ lule m_r:L~''':=~ 8Ije nice) :lUi~eve, ] 00'3i. efik.asl1il:- ga·, r:Jll.cjj~_ToI:l._062 5.53 100.

• U 11 ii;;[!IIV:ln i l! ~nll iI..-a,~ sli l!ll k"1l.) l:ruhil, I"QM. va i In i_ik~~ l' 0:0'%, I::fit a.snn. nI.OJH46-nO,

• :SCfl,'j,s zd.!·LtvJj iL - 1J11iStlP,1i.1mo mol fc~~ m LI.ll~, :)lj ~n i(_'(:~ k(lJ1l :lNlI::) 111 i:<:~v..:=) io<l, T ,I. %2 L16 24 3,

• S'pl::cij<:llni L:l"e(m.r£ni pro(iv:: :::{)lJartI, m!'i:ll,"~ buna) molj.iJ.CiI, kom"Ll.Glca, m.ik"Ll~ iul. Tel. 061 234 Ol.6~Q62 ~28 -147.

• 2.ohare~ SLj-e[j.ice~ ZU Le m r~'i'e i

;~;;~~~~~~:~:l~a(ln~ij:~~~t~~i~i;i

202_

• V odcius liJ].iltet sa30 god.. iskusl'i.'"ill ~'n.i (lp~V'ku in:Sl:d:.l.cij-:l;~ moot:lZu i p.-oc,~lienje_ T~I. 535--659] 062 1,39 034.

• K(1mlJ i p re\!()Z svih J'ub:!iJ po"¥{,l itl(i. T.f'I. 061205 94)6,

• K(l[nt:.i p~07. pl.I!Jlib sirrun B il-l, T,I, 06l os n]O,

• EI~ k lri br ..... r:.<ii fI]H· ... Wk..:= ~pon=l:l.j br)jlel1.l'l 1~A pdi~ .,e~ m.U~i1l.jl:~ Ln.!i[::IJ.iI:o;j,.T,I.(I6J'!SS Wl.

• Pnrket, ~ip[)d, p~;tn~'Ili nmo, brusimo i lakiramo, pnstavljarno gruove pnrkctc i inminmc. Tcl.062828.W6.

• Sveza kornpjtner! 'Rjdi::3vl.lL1jepmblema, insmlacila prcgrama, ugradnja d ijel n .... u, kuraev i. Tel. DIS 1 827793.

• hULrukcije iz matemadke uspjesno i pnvoljuo. Td, 466-7~ 061 500)55.

• Ins rrukciie iz cngleskog lcalka, ~un:;k("ig~ IT) ~l(:1T) uti ke, poaebne m etnde radasadiecom. T-eI.06l714367,

.' Autcprevoxnik kamioncm-grajfemm i mi ni I:J agerom 5 T ~ S:\I'e vrate iskopa i: p LT'liI;)Za. T cl. 061 100 268.

• Kvuliretno i uz gurauciiu postuvfjsnle, brusenie i Iakiran]e pacsera, iSipod:l i lamiuara. Td.061244183

• Ureduo L kvallremo Soil dugngndlsulrm iskusrvom rudirn molcrsko Iarbarske eadove. 'r~l. 062 l&9 683. 03366<1-539. -

• M ini bugerom radi rno (In IJI ~to veJild ne mfl-ZeJ Iskop kanala, ruabljauie bciona, SZR MlJ.l::rl;,!diC:, Tcl 06] 21'9 946_

e Kucnunaistoe. TeJ:.06.1 7087'~8. .lnSLruir:3.Ln ,da}::~ i s.rutien[tt iz m~L.emalike ilil Alipa~h'Li}m f'olju~ t-ilS 6 l<M_ Td_()6! 157991.

• lskusiln: z'idaiJ Ie~arl :kenmicilft "'i'(:Idoins t::llatcr, radi i tompJC:L knp~1i- 1,_Td_001169385.

• BTilViltst:i radovi1 dolazi LU:n~ aiire· ,u.Td.Q6! ",JOn.

• Prevo:&': pum ikiL S<L.i.3jevO-1.11Oi"e"]kl!m:uizinHlfIllJlJI ... im 1m.: h)mbij..:=m. d(II::I:zimnl.!adresu. TI!I.0622 13645.

.Kombiprijevnzpflvnljl1o, Tel.t)(i.,2 JOH17.

• N udimo S'iJ'e vrSIe de L~ I:uivskih u~· lugs,. di~kuc'ja ~1EPlmtl[r"Jv:m:l_ T~l . OOlJngl!,

• Sudski tUll1:tl,C za Djem., engl,) bol;.Ind_ j~zil; uL KtllievD ~~ SILr'.)j:f:W~. Te!,061 Wg 144,

• KV ~'ndoill:)U3blel"_ d~;;;::l.Lmi 24 1:1.

Te!.06! 86163"

• KOLU bijern v..sim pl'eVIJI,z rJzne l'fjI. b-t:-)Si=.hdl];~~olpad + iSp()m~lc.1't:I_061 216925.

• P~VnZ JI.l."l:UZnim hllTIl:Jijem n:l mol'.e idrug.ed~£dl1i1cJje. TeL061107 ns.

• Se.rvi!:i ,s",i n Li P{WIL v,d; mdin <!I i drugih kll~ill1S_~ ill il]}iJ.F.I {;i.. dol ilZ .. k b-i:-<~p.~l.lL::In_ Td_06155l 035_

• VrtiL'U )J['e"Yoz p'uU1jk~ ffi lu}:;suz. Ilim au!..Om_T~J.06J 71265L

• Voda, pIo(';ice, cen [ral nCi grila.L1j~ zid;a nc .lmd~ Ul ;gTIl'imci ju i povoJ [DO, Te!.061 ! 31737.

• RigiD;s rn;llis.l('lr~ JJQUtrovHiI~ preST:ld~~ :;.pugl~11i :pbfon. T(:l_ %1 SI8 732,

• V di [\10 SP d~i n.~ klo':: rn,d[)v..:=:: nl.:llle-l"i;S::IDj~1 Zid.:lilit:~ kA!r:3mikll i tlLl'd. (l6J 78$076,

• Z.ul:J ne pm[e2'~l i.zrud::!, ptJP.FllVt:fl~ doo<'l La I:t mt-B, 1'0J U'im Ie i Jlodi<lgEi L1.je ZLLblJ i n prot(:2:~j ~,di lnQ vikot=[JdmJl. T<106! 141544,013677-84"

• Psorijiu:.u-eksccm) hemomide~ ~lpr;3d:l.n j e kO!lel2i1j1ceJ .!iIlt"riJ i Le[ [IIu,~kj i zcns.ki, m iom~ bij cio priiU1jc, r.il.ne--llpekmiLLe! b:1Clt..-iju t_ C::Cllli~ lij€Clm .100% lielw1,1iLim bilj,em, Tel. 033(,(,4-6QI,06127) 110_

• V r~im £ofl idbe~ pr-evoz robe kom· bii~!"1l~ obr;:wijodt=-n:i fl.!dn.:l ;<;n:!g!L u~ cl{)~vor. ~r~I.063 872 529_

• Prnfc.smiciJ. da [c C;;!,SIlV<C iz m,lL[<Cm.:Jl;.ikc=:i ri;.!ik~_ Td.03-~119-5.59_

• Ruski jezi}:; • in.b(rutcii~ i p~Cid, 'oI.00J %9960_

• M~di,--iirl1ik i r~hn ii.::-ar,~ r;3un im i~i:<:lJst V01l1 v 1'5.I sv~ vrstc mcdiciDskib uS lUg;3J profe~i~) 11:!:!] n~) i ~ LrUcml t nj~:otL bolesn i}:;_a, :k a(eler.i1 in j ekcije~ i nml [n in:;;t.alo)_ Tel. 061 l8.16SI.

• IrL£t..rukci i e iz Ijl-iltemati keJ fiziket

dcKtrotehoikc. Tel. ~61 003 j}·12.

• 1,scj.elj.enje dUn~W]_lil1l pU[t:m iJ::m ucelliu Bnmc: GroJliag~, mooid.Llski dlJlk3Zi'lilJl_ T ~ 1. 062 2)6 376_

• I1L£ct'ukciJe LllaL.e1na[j.i::e,leptipre~ t1I:l uiXnik!.! >'::.! ;5igu_l"Il.~ upi,~(:, pOpT:!'I/n~ dOla7.irn kuci .1'e]. 033469'~96S.

• Pro[ehlOni.l]110 ci;tt!1l ic vilsi b ltiJ.C'J.;. 05ll.!lTlm'!l, p[""l!i-ll;)vn.ib prmtlJlrn i t..'lpl.!cir;;ulOgnamiesL.aj-il. TeJ.Ml t44S,99,

i:~~~e~~J~~~zi:'L;;~~~l~~~;~

(1615 !OJ~O,03l4n-155,

• Derrlfm [i.-am i rI:::1'Lo'tl ir!i.m k{~m p].i::L 'up,<iI,.Tel.(I6ll4! W'I.

_I n~l;ru l::cij~ il m :U,..::m :I,~j h:::j rl7.i kt:= i eleku·O(ellnite.ll neeD_i}:;e (kSllC'lVnill i ~Ted:njihik(lI:J_ Td_061 S l2518.

• E.nglesk i jezi k - sl::!ll L1i sudsk i [UIlJ.:jJc/P:n::vt'lru i POOIJCil:Vil:, Tel, 061 533 935; 214-1 51_

• VodOu.l:O>lillalacjJa, I'Jocie-e, ('en· I;.I":llnfl q:riianjl!j :id~n~ b,dl:j.U:!: 1j!Inmciiu Lp~J1;'uljm)_ 1'd.061 1&2737_

• Mnc:J.ll"i1Li.ka ~ i[JstruJ..o:c~C" u.spjclnCil i

:;;igurrl(J~di pL i!1g. ~l Tel. 061327168.

• :s [olLlr: popmvKiI, []lOll: t~i::a) 1ZI'iJ.d:a ku.hir!j~~ pl::J.b~; n~rQjci'Laj~~ Vr.l~~ pro2C1ffi, br,a~ra, Tel, 062 5-34 12.,\ 033 0163-353.

• Ku'::-ni m:)js[u..-: pC~l..U.\rli~m g::lrnj1:~, lu.stcl'~} pl:i1fo11jel'C, slikc~ brave, b:!s:t:lrn~ i <J15:~:tl('l_ Td_0:61 :U8QI S.

• ProT. d8je ~ tl.§trul<cije i2 m e.teLnad· k i:: 43 [)'~lJ I;)V-l;:~ i ~Jt::d tljmkCl1 c~_ Tel_ 062 467137,0,364,-333.

Put.m Intern.t portilla www.dnevnlavaz.ba. mozete n.lMid I smrtovnicu D koju ielite da yam lude u Onevnom avazu Iino avuu

Rudnik soli "TUZLA~ d.d. Tuzla Hasana Brkica 72

75000 Tuzla

U skladu sa clanom 17. stay 2. Pravilnika o nabavkarna, obiavliuierno:

OGLAS 0 NABAVCI

mjer no-regulacione oprerne

Sve potrebne inforrnacije vezane Z" nabavku navedene su u Tenderu koji se mOle dohiti u Sluzbi za komercijalne poslove (kancelariia broj 20.) iii pozivorn na (eldon 035/321-476, 061703077. Tender se moze izuzeti limo iIi dosraviti purem faksa iii e-mail a.

Rck za dostavljanie-prijem poriuda istiee 13.05.2011. godine <1 11,00 sari, Otvaranie ponuda ce se obaviti 13.05.2011. godine u. 12 sari.

GENERALN1 DIREKTOR Midhat Katanic, dipl.ing.rud.

SO SNA I H ERC EGOV I NA

RE P U BLlKA SRPS KA OSNOVNI SUD U TESLI(:U Broj: B7 0 Mal 000420 07 Mal

Dvim putern nizenom S8 dostavlla Mba na odgovor u srnlslu cdredbe clana 62. stav 2. ZPP-a, pa je Men i du ian da u sklad u sa odmdbama tl an" 70. i clana 71. ZPP·a, najkasniie u roku od 30 dana od dana pri ierna tuzbe dostaviti sudu pis rneni odg(lVor na tumu.

Dsnovni sud u Teslicu ito sudija Mulkanovic A1adin. u prMnol SNari tU!iOC8 JP "Hrvatske Telekomunikaci· je- d.o.o Mostar. Oirekcija za pokretnu mre~u, ul. Kneza Branimira bb, Mc>star, protiv Menog Ponjavic Ive, sina Zivka 1< Donje KomuSine bb, opttina leslie, radi ispl.ate duga, V.S, t .368,23 KM, na osnovu tlana 348. stay 3 Zli kon a 0 p amicno m postupku (" S I utbeni gla sn i k .Rep u b like Srps ke", orol 58/03, 85/03,74/(15,6.3107 i 49/09- u daljem tekstu ZPP-aj,

U odgovoru na tuzbu tuzeni rnoze lstaci procesne p rl govo rs i ilia sn iti se do Ii prizna je ili ospora va postavllen i tu2be nl z8~htiev, te navesti i d ruge pod atks koj e u sldad u sa od redbom G I an a 334. ZP P-a mora i mati svakl podnes ak.

Ako tu~eni csnorava tu!beni zahtjev, odgovor na ~u~bu mo ra S adl1a v ati i razlo ge iz koli h se tu!b eni ZJl htjev osporava, e inl en i ce na kQ lima tuteni zasniva svoie navode, dokaze Kojima se utvrduju Ie tinjenice. Ie provni osnov za navode tul:€nog. Tuteni mOle u oogovoru no tulbu, ~ najkasnije na pripremnom roti stu pO'dnij eti protivtutbu.

Ukol iko tulen i u roku od 30 do no sudu ne dostavi pi· smeni odgovor na tutbu. sud ce donijeti i p.esudu mog propuStanja u smislu odredb~ Glana 182. ZPPa. Odgovor no tulbu sa prilozima se predaje sudu u dVJ prim jei'ka, lJ sud i proti vnu str.mlru pozivom n a inn j predmeta.

Dba vje stava se ttl l.eni da s 8 do ,lava Mbe sm<ltra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana ob ja vljiv anjaiste u dJ1BVllim novin ama koje 58 di stribuiraju u Republici Srps.koj.

OBJAVLJUJE

dD stavu tuZbc nil odgovor

Dan 24.12.2007. godins lul.ilac je kod ovog stlda podnio tuzbu protiv tu!enog radi naplale duga u iznosu od 1358,23 KM za kOlittllnje mobilel usluga Kako [uteni niie izvr~io oMvezu plac8nla duga, [0 ie predloteno da sud nakon provedene rasprave, iii u loku pripremanja g la vnQ msprave danese 0 d I uku ko j om t e obavezM tute n og da tu! i OCU ispla Ii iznos ad t .368.23 KM sa zakonskom zateroom kamotom i to na iznos od 241,87 KM poCev od 15. 03 2007. god i ne p a do j splate, n a iznos od 335,52 KM potev od t 5. 04 2007. godine pa do isplate, n~ iznos IJ.d 190,8~ KM poeev ad 15. 00. 2007 godine pa do i spl ate i na !lnOS od 600,00 KM pacey od 15 11. 2007. godil18 pa do isplalll, kao i da tul:iocu na· doknadi troskove parniC nog postup ka.

Sudija, Mujkanovi t AI ad in

Dnevni avaz """ .. " ""'" .... '"i '"11.51

r_., " jl'" ~ r......,... ,w ,.(7'llI. ~

'Ja":W '"

$;n , "'".),,

"'-"I~~

, l1li11' 1I!I11!1!11!1l'. "I •• '." ',:. u'!11 '''''''ID I.' D-r~ IIIIIIIIII:~' ~r"PII." AlJu .. hI;A~if

'Il;!".a on ~ Do<1ioIlon. ,,~rmarl<ed t'D! Et,. d"""",tng 1"'If'd'I. In B<su rid ...... 1I9'l"'n~ donI.o!;,d !!o( Grrtt,_ 01' oNp;on ."'" 'CCOI~'1'g lo"lInlCUnQurn 01 IJIn<!",nlaoo r "" .~ I>IOIiO'IlCln Tno Eml:mJIA" .lop" n '" a- .. nd t! ... ~"",,~ .... I nfC""'ton:tI T 1VII1 Funa 1>1" ~r"!t8nd""I'IIt~. "'Alla_ 4tTF) rTF ~DUId I a te _nco It>It ''*'''''~

WORKS PROCUREMENT NOTICE FOR EXECUTION O'F DEMINING AND TECHNICA.l SURVEY WORKS location - Bosnialln:d H'8I26Qo~lna

11, Pubnc.~ 0 n, I efltllCe

i tF 001 -00611' JAP

Z. PI~It": ~ o· ., TetlCle, ~rB

3. Conl'-llnv Autl'1ority. lmem;ll"'" flU.1 r<l!ld ,'" 0 m"""';jlrnd M Vrc!,.,. AA .. 111t1c:.

[!1'~1

"'" DorKJ'lj5UOl"l ·01' u... Gon,ntcr .. :

1L.rnc;u ..... Cf!...... rv - ~ ..... '-1 ..... '. "'" 1".",,",0Il .."....,,_

S, 'fl'll'iblllly Bnd n.kiS 61 .... IOr..

T<'11d»< PilT1>t:1p.i1l><>n .. ~ 1<1 "",~I I;I>mpDn_ 1111"""'" ........ ' ;orld fli>IiDn~ ",~dt ,~ 1I"0Il ltCCfe<lrliltron lot .....,.. .... !.illiall 6ttmon "II _~~ .. BIl6.~ra arKJ Iferlltlla.,I\11· '".....a~BHMAC

$. NOI1'OI»' OII1MIt<1I

'For _<It 'O(Jn!rael. SoeI*'*11r Tlllnd~1 &hd bI'lltlblroltl!<t A BidJ:lill( nv~ (Ia"~poIIte....:l\ only """ TtonCI .. "" n-.. IIOiIITItI eonlTIIa Sutlml"",OO gr ~10'1 by a iB<dd>lr' w~t> mort! ~1liI~ _ Tender t .. ~ ,g>lo"'M 1Ir;c1 ,. ~_'~I!DO. Cc<"lll~ '" f~"'t t<1 II"e ~u r!\QJ1IOn of ·S;dd<><.. a p~I"'" """tn.d,,, rol ~ eo,o.r;K:lln whdl H", p;i,1t1 I, _ot.od

7. Tend., "11~1t) .nd lander !lllOl1Inl ....

The T&nderrl M bill "alld 1e'lI!>nod 01 60 ~"'1)'1 dlif1 ,~ li'Ie dud ,ne '''' lI!Joo..:I..Won er T I'd ~ mt.rol " ~'norod b~ ~ TanH. 1110;1"""""" (\!II"- of tro. T,~ ... 11"'''''';:_ "e,~ 10 !1\(l abl)o,"II!' fAtlIIJ, 'or ~(:tI ~,.~c fIw!. T~ ~1l!f\1$o If)( $It~~' eotrb~'P\;> I» ~>Io:I1or ~ potOI'.Ml '4' I~ "nd 11I<:11>Il~ 110 l".t}l dIIr- ,,!~ !too dud Iigr rIU~ of Ter4. !'us ",.ran_ "" lire ~~NUId 1" _a:euhtl iIcIcIerIl' ooctI 111111 !«oder ptOCeCIurlll h;q bc<:n <;iOF1lpW;!c<I .....:l 1<1 ,,~,I\JI' BoddOl"i' I ywn "",.,.1u". '" .~ e>;>n:rlld bIr ~I

'8. P~.I'o'm.nc. VeIl.llntH.

'fh.e .wc.o;>J1."'1 BI~e' ,,,,,II be n ec 10 ~'0'0"1CIo • Jll>rlCMm-li'_ gl.I~"'n!OO' crIl 01i ~" _I 01 1M oonllKI .. !he IIIV~ 01 lIIe COII".ct II 'the ~tOCI 8.ck1e, • to P'O." we.h. II l1~nlt>c ",M,n 11'1~ J><I"CId ~ _.., bit ~CIId ;!1da """'" eonCI,u:( mJI bG d ....... n up ",noel IIItfl>I tICIlhe B~ 1\oCI'I~" I<Jtor!' !!!II INIMCOIId tIM! JlClm,nUIiIt 11Ii'"oII8.

i. 1~lorm.ion ,., .. 11119 m4'0, I 1AI .,.1,11

V"",. '~ .. _toQf"4 .... ~h pojt~ IQ", ... " '" II .... ..-g .... ,tDd fin 2t Apn12D11. ThIo· Pl:!n gl·l!>t·. In~ ""I be e~ to ~ p/Orec> d~ro1a1JC!I

':0. How '10 ,ol)(aln ~ lInd"" d01 .. 1.,

[~llIIIM!ed fil'il'bIe B"xh!n "'''1 purt:l'>l1W the T_ dOClJmllnlS '''' 1lioii .p!~ 1 ITF '1~""''''''ol'>O!I Sarnj'!I'VO' T.s.a 1I \11$ SImi"''' from 21 """" ~Oll trom 12 00 hours and ~ IoIJow~ rII~YIl Tende<f; mlllri be .wn-.:lrS .... "'IIlhe ~~IIICI Tende' kltm ,1\dUOed ·tno '1' __ dl»lll$l" wllo$.v 1orrn.1 ~...: r""~ m~. ~. $lneUy ~iOId Th9 to~l '" u-. TMdl!ll' docuneorbtlllll ,n tITt! Iit'>II:>Wl 04 200 00 KM '" 1022!l EUII os PIIr bill <>nIyl<>h rTF' 1~nla"tHlll offq S~'" 'ca>U'U N" 1E1 000 000 000 00", III Fb t'l"Mn' .a.m. d d 8.... SeI*"" r~r!dnCing numb$- to, KM $I)ZQ210004301l0041SJ1 DO Ie< EtJR M.l1n2000-0M00lW1~1 ~rII;I 11M n_ 01 u... CompiJ;nYIOrg nail'''''' fgr wI><:!! hndgrr ~ ,I "'0 purcnawd

UI'O' _ Cd·~ M "It"~ p.ymttnl 01 IIIot _till! T...,.;e. d~,",_ lh~ btckIM w, t " pm.>lCIecI ",,~n t!rl'ldef dQCl.lme<11 [JOlt ... 1M ~ cl1he ITF 10 S iItltJlll"o 10 PIrfiOI'

1:~ _ltd II!II\deI1..,..N be IIth •• td 1W ~lOfed 'I'A,I or III Pf'lOrl 10 ,I nt.malOlJAll n", Jt fm1d f'" DIom I\lng .nd: 1". ""oc:,lms ......... lIIrnc.e, 10 SuajfiO, T"'.nJskII IIHI. SIlA no. 'l3o"nll Ind IW~~ ... to, II 'llJlty 2011 t 12. 00 (ioQ.al ' ...... 1 AA; 1>1I'"0Il« .~ a!Ier thI. ~" ...... I'IIIIII»ll eon'K1i!1l'M1

Dana 21. aprila 2011. navrsava se 19 godina od preselienia na ahiret naseg dragog

TEUFIKA ~ FIKE (sin MAHMUTA iSEVALE) HASANOVICA

U vremenu koje prolazi tesko je naci utiehu, ali se nadamo da ce sabur i viera pornoci. Zaborav ne postoji kao ni rnehlem koii ce zaliieciti rane i smanjiti bol u nasim srcirna, Postoji sarno ljubav viecna koiu ni smrt ne prekida, a koja cuva tvoi plerneniti lik

ad zaborava. Treba da znas da si u nasirn srcima viecno volien a u rnislima nikad zaboravlien, jer srno ponosni sto smo dio tvog zivota,

Tvoja porodica: otac Mahmut, majkaSevala, braca Haris i Edin, sestre Aldijana i Edina, snahe Sevala i Senada, zetovi Samir i Dzerno, sestric Amir, sestricna Naida i Emi i braticna Medina i Lajla

Neka ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet.

Dana 21. 4. 2011. go dine navrsavaju se 4 go dine otkako nije sa nama nas dragi

Tuga.i bol se ne miere vremenom nego prazninom !'ito je ostala iza tebe, a siecanie na tebe ostat ce sve dok bude nas koji re volirno, Bio si pravi drug i takvog cemo te pam ti ti vjecno,

EMIL (SALKE) BADZAK

Neka ri dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet.

Tvoii: Riiad, Ibro i Hara sa porodicama

4n·I.lIlo

POSLJEDNJI POZDRAV

SJECANJE

nasem suprugu i taii

MIRSAD (EMIN) BJELAN

Tvoie Olivera, Sandra i Maja

.:I7'-t.2-lodt

SENAD (SULjO) KARALIJA - KARO

iz Visckog

23. 4. 1959 . 21. 4.2011.

Siccanie na dragog supruga, oca, dedu i punca. Neb rnu je vjecni rahmet,

EL" FATIHA

Supruga Enisa, keerke Emina i Elrna, unucad Emiin, Edin i Zara, te zetovi Kernali Emir

VAHID (ASIF) TOKMO

21. 4. 2007 - 21. 4. 2011.

EL-FATIHA Porodica

4744-1I'ldi

MIODRAGU (VELIMIR) JOVICEVICU

PTT

POSLJEDNJI POZORAV

Kolektiv Ekonornskog fakulteta Univerzitera u Sarajevu

N

o nevn i avaz i)l:ll,Iil;R;. 21. ~~~~i';lI'~~ 2-011 .53

Dragi nas Muzafere

prije tristosezdeset pet dana je iznenada prestalo da kuca tvoje srce

""

MUZAFERKONAKOVIC

21. 4. 2010 ~ 21. 4.2011. godine

Iza tebe je ostala praznina koju nam ne moze niko nadoknaditi. Tesko je skupiti snage za svaki dan zivota bez tebe.

Mi nasim dovama molimo Allaha m.s. da rvojoj plemeniroj dusi podari dzennetske ljepore.

Tvoii koji te nece i ne mogu nikada zaboraviti:

Sadeta, Almir, Samir i J ozepfin

Hatma dova ce se prouciti u petak 22. 4. 2011. godine poslije dzuma narnaza u Begovoj dzamiji.

Dana 21. 4. zrin. gcdine navrsava se godina dana otk a ko ie preselic nu ahiret n3li dragi

Dan, 21. 4. 2011 godinc nuv rsava se god i I)<! da 11 ~ orka ko je preselio n a ~i hi re [ nas. dragi rc::lak

TUZNO SJECANJE

Dana 21. 4. 2011. navrsava se 40 ruznih dana od smrri dragcg

na naseg dragog

RAIF SIjEROC 21. 4. 1994. 21. 4. 2011.

Cov] ek umire tek 0 n da kad ga zaborave, a Ii cd Zivje(i dolo zivimo mi koii re volimo.

FAIRA DURICA

MUZAFER KONAKOVIC 2L 4, 2010 ·21. 4, 2011.

godine

Molimo Allah. di.'. da tvojoj plemeniro] dusi pndari sve dknnc:t:s.ke liepore.

Neb ti Allah rli.s. pcdari lijepi Dzennet,

MUZAFER KONAKOVIC 21.4.2010 ·21. 4.2011. godinc

Tvcii najmiliji: supruga Izera, sin Eldin, kcerke Nadira i Irma sa svojim porodicama ,13·1""

Supruga Slobodanka

4734-Lm:lz

Molimo Allaha dz.s. da rvcjoj plemeniroj dusi pndari sve dzennetske Iiepcte.

Ahmed Bogilovic sa porodicom 4(j-l-5-1nd7.

POSLjEDNJl POZDRAV

Dana 21. 4 .. 2011. navrsavaju Se 4 godine otkako nije sa nama nas drag;

Ismeta Hrusternovic sa porod;" com] Amilia i Baris V ratalic<:Ii 46t.i5-1:nd1

PRIJATELJU I POSLOVNOM PARTNERU

EMIL (SALKE) BADZAK

Dana 21. aprila 20 II. navrsavaju se 2 godine od smrri naseg dragog lace i punca

Voljeni nas,

Sjecanje na rebe je die nasih zivo13 n koiima cd narn vjecno nedos raj ari,

BJELAN MIRSADU

DZEMALA (ALlJE)

RAROVICA

Dvije godine su prosle, a Dol i tuga ostaju. S ponosom cuvamo uspornenu na rebe, na rvoiu plemenirosr i dobrotu.

Neb ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet.

Tvoji: kcerka Arnela i zet Arslan

Neka ri dragi Allah d:lcs. pcdari sve dzennetske liepore.

Tvoji: adze Camil, strina Mirzeta, rodice Amila i Amela .j.~-lmG

ZAPOSLENICI "STEP"·A D.D. SARAJEVO

N

PostJEDNj1 POZDRAV

:;".j.jl-In

Dana 21. 4.2011. navrsavaju se 4 godine otkako nije sa nama nas dragi

tihoj i plernenitoj

EMIL (SALKE) BADZAK

KRZNARIC. KUCERA MATILDI

RAMIZA (SECO) VOLODER

Vrijerne prclazi, ali zauvijekostaju ljubav, bol, praznina i sjecanje na rvciu istinsku dobroru i veliko posrenie.

Neka ti dragi Allah d\U. pcdari liiepi Dzennet.

Tvoji: adze Sefko sa suprugorn Sefikom i diecorn Azerom, Aidom i Adnom

Dana 21 IV 2011. gcdine navrsava se tuzna godina otkako nisi s nama. Uspornenu na tvoi dragi Iik uvijek cemo cuvati u.nasim srcima,

Koja je u viiek ZIaCiIa ljubavlju, roplinorn, paznjorn j posrovaniem i prema kornsiiama. Rcdbini pokojnice izrazavamo iskrenu IUCll\.

Pocivala n ruiru Bozjeml

Porodice: Voloder i Hcdzic

Komsiie obireli Mu:rga

POSLJEONJI SELAM

54 c..",",-" ... """";,"" Onevni avaz

,----------------,

babi mog dobrog prijatelja Eska

SADIK OMERBMm:

Allah dz.s. da po dari dobrom covieku Iijepi Dzennet,

Prim. dr, Senad Pelto sa porodicorn

SHS-1Ll

Dana 21. 4 20 n. godine navrsava se 6 god in. od kada ni je sa nama naS dragi

NEDZAD (SELMAN) ALBINOVIC

Godine prolaze, ali sjecanja na liiepe rrenutke i liubav koiu nam ie poklan i ao n ece prot; nikada.

Porodica

S}'ECANJE

Dana 21. 4. 20] I. godine navrsava se osam godina otkako i e p reselila n a ah iret nasa radna k 0] egica

MAIDA SARAJLlC iz jablanice

Neb Ti dragi Allah cli.;;. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet.

Alma, Asja, [asminka, Sarnir i Safer

Dana 21. 4.20] 1. navrsavaju se cetiri godine oct' smru nikad prezaljenog tate i dede

HIDO MUHAMED - KIK.:O

TUZNO SJECANJE n. na'''g dragog sina

5461-[Ll

Dan. 21. 4. 2011. gadine na vrSava s e 40 dana otb· ko nisi Sa nama terka

SENIJA - SENA KULENOVIC

Bol nije u rijeCima, vee 11 srcu gdje eeS vjeeno osrari voljena, pos[Ovana i nikad zabo ra vi jen a.

Tvoji: sestr. Mjrza, se· stric Emir,. snaha Milie.

5-1-641-]11

Dana 21. 4.2011. go dine navrlava se 17 godina kako n i j e sa nama !las drag;

4703.-lndf

TUZNOSJECANJE

Dana 21. aprila 20 II. godine navrsava se pet tuznih godina otkako je prestalo da kuca plemenito srce rnog voljencg supruga

ANTON - TONI MILCEVIC

Godine prolaze, a bol i ccioja za Toborn dragi moj Toni prarir ce me do kraja zivQta. Sarno ja znam kako mi [e zivjeti bez Tebe, bez Tvoje ljubavi i dobrote,

Sva lijepa sjecanja na tvo] plerneniti lik i uspornene koje si ostavio iza sebe daiu mi snagu da izdrzim.

Tvoia supruga Dobrila

Dana 21 april a 2011. godine u 14.00 sui posietir cemo tvo] vjecni dom,

l'TT

'ruZNO SJECANJE Dana 21. aprila ZOll. god ine na vrsa va se pet godina 0 tkak 0 nas j e na pusrio nas bra t, sIr ic i d jever

ANTON - ToNI

MILCEVIC

Vrijeme koje prolazi ne mcze izbrisari sjecanje nt=i Tebe, Tvoiu liubav i dobrotu.

U naslrn srcirna ostar ces uvijek voljen j nikad zaboravljen.

Obitelj MiICe"i,;

SOi~-l u

Dana 21. 4.2011. go dine navrsava se osarn godina od srnrti naseg

5436-[[1

Dervisa, Mirsada i Alem

IBRO KRAKON]A

Ncka rio Allah clLS. pcdari liiepi Dzennet i rahmet dusi,

HABIBA (A VDE) BAJGORIC, rodena MERZIC

ESAD .SETA

Dana 21 4.2011 godine navrsavs se 6 mleseci otkako ie presel io na uh i ret

Dan. 21. 4. 20 II. godine na vrsava se 7 dan a 0 d p re-

selienia n 'him ~

~lblJ

SAFET (HALID) SOLAK

Neb Ii dragi A!1.h d:'-S. podari lijepi Dzennet.

Tvoi hra[ MUHa[a

N eka ri drag; Allah di.s. po,,"· ri lij~pi D~ennt:[ i SVt: dunne"k.lj.po!e.

Tvui br'3l Meho Sa Sl.lprugom Musijolil~ djcc.om $eadom i Senadom_., snahom Eminom_., zewm Hf::Lzimom~ unucadima Farisom i A5iom

4719-Lndi

SJECANJE liS n "seg d rago g

HIMZO (ADIL) SABLJA 21. 4. 1994 - 21. 4. ZOU.

Dana 21. 4. navrsava se godina dan. kako je preselio na ahiret nas dragi 0 rae

SULJO (OMERA) SALCIN

Ponosni smo S,lO smo te imali, a tuz!!i sto s mo te izgu hi li, drag; oce hvala ti 7..:3. sve sto si cinio za nas. Imao si veliko srce i dobru dusu, Zato molirno dragog Allaha d. ti podari Iijepi Dzennct.

Tvoja dieca: Zarfa, Raserna, Ensadeta sa porodicarna

'Ievhid ce se prouciti u nedjelju, 24. 4. u 13.00 sari u kuci rahmetliie Reisa Fehima Spahe 127, Pofalici,

Dana 21 4. 2011. godine navrsava se godina od p resel jen [a na a hi ret naseg volienog ~

MUZAFER (RASID) KONAKOVIC

Sc·<lLZ-lt1

Postoji liubav koiu srnrt ne prekida i beskrajna tuga koju vrijerne ne lijeci. Neka ti Allah dz.s. podari Iijepi Dzennet i vief:ni rahrnet,

Tvoji: sestra Sefika, zer Ramo, sesrrici Eldin i Armin, snahe Doreen i Selma Sa Arminorn i Melissom

Dana 21. 4. 201 I godine navrsava se 19 godina kako nas je kao sehid napustio nas sin, brat, arnidza, djever

Dana 2 L 4. 201 I. godine navrsavaiu se 4 go dine otkako nas je napustio o.~ dragi

Tvoji: majka Hana, otac Ahmet, brat Su "ad, snaha S i ia, bra ticna Agnesa i bratic Fikret

Tvoji najdrazi sin Taib, kci jasmina sa suprugom Nerminorn i unucirna Danijern i Danialom

ELMEDINA • EKU MUSTAFE SALCINA

21. 4. 1992 - 21. 4. 20ll.

Dragi sine) proslo je 19 godina najtusnijih i najbolnilih u nasem zivQ[u orkako si ti orisao dragi nas Eke. Teske jc uaziti urjehu ow svaki dan U -7.:ivotu bez tehe, Nasa srca to maju ali sure i pcdnnse hoI za whom koja ce rrajati koliko i no, zivor,

Ponosni smo $(050'10 H:: irnuli 31i viecnu ru~ni ~[O srno te izgubili,

Neka ri dragi Anal) dz_s. p[Jd~l'i lijepi Daenner. -.

Tvoji: mac 11\ ustafa, rnaika Sernsa, brat Ahrnedin, nan" Camila, ~imid~i:l MUSi:l1i sa porodicom, daid~a Ahmed Dugalija lli'l potodirom) lc:.[kl: Zila i N"aza 51&.G.-lLl

~~

EDIN

(SULEJMANA) ~ PRLJACA

Pos[oji liubav koju smrt ne prekida i ruga koju veijeme ne lijeci.

Tvoji: mama Rasema, btaI Adnan sa porodicQm i se· srra Dinka sa porodicQ!11

Dana 22. 4. 2011. go dine navrsava se pet godina otkako nije sa nama nasa drag.

Go dine pro laze, ,j ecanje na reb e osraie traino u nama. Uviiek si bila i uvijek cel ostari u nasun srcima i misllma

Neb ti je vjecni rahrnet. Porcdica

Hatma dova ce se prouciu dana 22 .• 4 2011. godine (perak), u Vuciiakovica dzamiii na Schitlucima, prije

dzum e namaza, ,~;;:S.·I !~11,"Io

FIKRET (AHMET) KRAKONJA

Tvoj lik je uvijek sa nama i u nasirn srcima,

EMILBADZAK

Neh mu Allah di.s. podari lijepi D7.enne( i vjeCni rahme[.

Tvoji; MARA i LEJLA

LJ.'91·JlI:lo

POSLjEDNJl POZDRAV

nasem dragom tetku

MATOVIC LAZARU

o d OS!O j e, D us anke, Vlade i Vesn e

Vje('no cemo tuvali uspomeou na tebe i sjeC",i se Ivoje dobrme i pleme.niIO· sti. Neka ti AIlah &.8. podari lijepi Diennet i viceni rahmer.

Tvoji: O(UC Adil, majh Rahija, sesue s. porodicam.'

A6~7~ ~ [I,.dt

~176-lt1

o nevn i avaz i)l:ll,Iil;R;. 21. ~~~~i';lI'~~ 2-011 55

SJECANJE

Dana 19.4. navrsava se 6ruznih mieseci otkako nije sa nama nasa draga

n a nase d rage

SAFET (CAMIL) KURTOVIC 27.4.1980 - 27.4. 20lL

EKREM (SAFET) KURTOVIC

21. 4.1993 - 21. 4. 20ll.

ABIDA (TAIBA) ABASPAHIC, rod. MUSABASIC (1938 . 2010.)

Uspomena na rebe, IVOjU ljubav i plemenitost zive vjecno u nama.

Neka yam dragi Allah diU. podari vjecni rahmet i lijepi Dzennet,

Tevhid i hatma dova ce se proueiti i pokloniti u petak 22. 4. 2011. godine prije dzuma-namaza u glavno] dZamiji u Hrasnici,

S ljubavlju i postovanjem, Esma, Maida i Aida

Supru g N ed ~ib sa d jecom ;<;1.)"

479'-Jo\O

POSLJEDNII POZORAV

Danas 21.4. 2011. godine navrsava se 17 ruznih dana otkako ie iznenada p remin u 0 nas drag;

Sup ru gu nase k olegi ce

DEJAN GLAMATOVIC

Zahvaljuierno se:

Sindikaru policiiske postaie Usora

Kanronalnorn odboru sindikara MUP-a ZE DO kantona Domu zdravlja Usora

Op cina U so ra

KUD "Izvor" Zabliak

Svci rodbini, kumovima, prijateljima i komsiiama

BJELAN MIRSADU

Kolege iz Odjeljenja trezora CBEm

Supruga Gordana, sin Ivan i kcerka Dominka

5453-[[[

PTT

Dana 2) 4. 20 II godine navrsavaju se dvije go dine otkako nije sa nama nas vol j eni

Dvadeserprvog aprila 20 II. gcdine navrsava se cerrnaest godina orkako je na ahiret preselila nasa draga

RASIM HUSEINBEGOVIC

SABIHA (AHMETA i HANE) SARAC

Nedostajes nam svaki dan. Kud god da krenerno, sta god da radimo fali nam rvoja ljubav, briga, podrska, soviet, iskrena, suprugova, ocev a, dedina,

Dok zivimo u nasim srcima i rnislima si ti.

B 01 j e p rego lema, a s iecania nep resusna,

Tveit: supruga Hajrija, sin Fadil, kci Melih., neviesra Melisa, zet Dzevad, unucad Alma, Neira, Emir i /vfi,.za "TT

Njeni najmiliji

543-S-Llt

Dana 2). 4. 201 I. godine navrsava se "est rnjeseci otkako ie preselila na ahi rer nasa draga

MUNEVERA. (MUSIC) PASALIC

Svaki spornen na rebe i pomisao da nisi sa nama budi suzu u oku, rugu U 5f'CU.

Teske ic riiecima iskazati bol i tugu resko se navici na zivor bez rebe, ier nista vise niie kao prije,

Neka ri dragi Allah di' .. s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet.

Dana 21. aprila 201 J. godine navrsava se godina dana orkako nije sa nama nasa draga

MULIJA BEGETA

Falis nam take puno ..

Ponosni smo sto smo te imali i uvijek cemo .c:uv8!ti uspornenu na rebe,

Tevhid ce se prouciti u suboru 23. 4. 2011. u 14.00 sati u porodicnoj kuci Ispod oraha br, IS.

Tvcji: suprug Hajdar, keerke Arnira, Alma i Elma Sa svoiim porodicarna

Porodica

SJECANjE

Dana 21. 4.2011. go dine navrsavase 6 godina od smrti naseg dragog

N a danasnji dan, 21. 4. navrsava se go dina dan a od s mrti naseg

Dana 21 4.2011 navrsava se 10 godina od preseljenja na ahiret drago g su pru ga i 0""

ASIMA (HUSEINA) DUMISICA

rod. 30. 1. 1936. godine u Banja

Luci

Zauviiek ce zivjeti u nasim srcirna i bin dio nasih Iiiepih uspomena. Moillno Uzvisenog Allah. d:1;.s. da rvoioi plemenitoj dusi podari lijepi Dzenner i vjecni rahmet,

Sesrre Mubera, Kadira, Senija, braes Smail, Ferid sa pore dicama

TEUFIK (HURSIDA) KRATOVAC

MILE SANTRACA

S ljubavlju i ponosom cuvamo uspomenu na Tebe, Tvoiu plem eni tos [ i do bra cu.

Tvoii: kcekra Mira, zer Mugdim, unuke Sand," i Renata sa porodicarna

Tvoji: supruga Isrneta i djeca

54{11:J.-l[1

46&.8 .... Loaz

5Q67-hl

POSLJEDNJI POZDRAV

priiarelju

MIRSAD (EMIN) 8JELAN

Sa puno Ijubavi, lijepih uspornena i dobrote uvijek cerno te se sjecati, H vala ti za sve ... QeI Cengic Muje sa porodicorn

5471-1u

Dana 21, 4. 2011, go dine navrsava se 40 dana kako nas je napustio nag najdrazi

SEVAL (MUHAMED) IMAMOVIC

S ljuhavlju i posrovanjern cuvamo uspomcnu na tvo] plemeniti Iik:

N eka ti Allah dt.s podari Ii j ep i D zenner i vjecni rahmet.

Tevhid ce se prouciti u suboru, 23. 4.2011. godine u 1330 sati u Lipaniskoi dzamiji u

Gracanici poslije podne namaza. '

Tvoii: majka Emina, sestre Zlara, Seniia, Camila i Hanifa, sinovi Sead i Mirsad, snahe Hanka i Nevzeta i unucad Amar, Amra i Samra

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

MIRSADU BjELANU

MIRSADU BjELANU

S ponosom ; tugorn cuvat cemo sjecanje na IVOjU do" brotu i plemenitost,

Uvijek cemo se sjecati rvoje dobrote i plernenitosri

Mrguda Sanela, Ersin I Vedad

Guska Fadil, Meb, Belma

POSLJEDNJI SEL .... M

ZAHID (DZ.EMAIL) HALVADZIJA

exhumacija

D ragorn su p rugu, 0 cu i dedi ytijeme prolazi, nih se godine, .. Zive sjecania na rebe,

Neb ri je vjecni rahmet,

Tvoji najmiliji: supruga Saima, sin Erne, sa porcdicorn, kcerke Anita i Erna sa porodicom

Dana 2 L 4. 2011, godine navrsava se 6 tuznih mieseci otkako nije sa nama nas voljeni

ZULFO (HUSO) BUNAR

Tug" i bol nisu u rijecima nego u nasirn srcima, gd je ceil os tati zau vijek i nikada za bo ravl jen,

Tvoji vcljeni: supruga Zibiia, sin Admir i kti Arnira Tevhid C~ se prouciri u 14 sari u cervrrak, ul Dzemala

Bijedica 65. - 47~4-Lm:lz

Bol riije u riiecirna niti u suzarna, bol je u nasirn srcirna gdje ces ostati vjecno vel jen i nikad za boravl j en,

Tvoji: sup ruga Hadzira, sin MuhaTem sa porodicom i kcerka Esadeta sa porodicorn

HLi-lnd;'

POSLJEDNJI POZDRAV

majci naseg direktora

SEVDA TANOVIC

Kolektiv "EGW d.o.o." - Sarajevo

Dana 21. 4, 2011. godine navrsava se 40 ruznih dana od kada je preselila nasa drag" maika

SENUA (SAFETA) KULENOVIC, rod. SALESEVIC

Draga majka nerna rijeci kojom bi opisali svoju neizmjernu rugu, Ostavila si zauvijek da "i.vi u nama tvoj pones, postenje, tvoj nailjepsi lik, nas najliepsi evijet i najdrazi osmiieh, Svake sekunde si u nasim mislima i srcima. Dok smo ~ivi rake ce j biti, sliiedime rvo j pu r.

Neka ti je vjecni rahmer i d. ti cvjeraju dzennetske ruze, ti si n3 zernaljskom zivoru to ; z.sln7l1.,

Zauvijek rvoji Ado i Minjs

Dan" 2 L 4, 201 L navrsava se 9 godina kako nije sa

dragom pri i arcl j u nama nas

",'em dragom prijatelju ~

[Ol ~ ESAD :RASIDAI

~ UKOVIC

N

Tevhid ce se odrzati 21. 4, 20 II. u 14 sati u kuci ±alosIi Trg nezavisnosti 23

ZAHIDU (DZEMAIiLA)

HALVADZIJA

Dragi babe,

duge godine cekania, nernira i

b es k raj ne tuge.; 0 uge godin e po [a[ne nade ; onda kad sam znala do nade vise nerna, Nestade je sada KaO sto nestade i tebe babo iz djerinjstva mog, Kcnacno cia nades mir.

Molim dragog Allah. dB, da ti podari viecni rahmet,

Uvijek ce te voljeti tvoja keerka Erna sa porodicorn

nl,9-~!ldt.

E..XHUMAClJA POSLJEDNJI SEL .... M momocu

Dana, 21. 4, 20 1 L se navrsava ses r

go din. ad kada preseli na ahirer sviier

Sve ove godine 0<1 kada nisi sa nama

S i ecarno re se same po Ii j epim uspomenam a, Kao i dobrim d je lima ko [a si ostavio iza sehe.

Svi mi koji smo te vcljeli molimo dragng Allah. da ri po dati naj I jepse III [esto U Dzen neru, j er ti si ga sigu rno zaradio.

Tvoia porodica

supruga Pasana, sin QV; M uarner ; ;\'1 irza, s naha Bel rna,

unucad Lamija i Vedad ,466,' n

HAjRUDIN (HADZAN) DURAKOVIC

... ?3o..LlJdl

Dana 21 4.2011 navrsava se 16 godina od smrti naseg dragog supruga, oca, svekra i dede

DZEMAILA (FEHIMA) COHE

Dan; prolaze, a sjecanja na tehe, ostaju u nasim srcima vjecno vo-

I ien, u mislima nikad zabo ra vi jen, Neka ri Allah cli,;;, pndari we dzennetske Iieporc

i rahrnet rvoioi dusi,

Tvoji najrniliji: supruga Nun, sinovi Enes i Esad, kcerka Enisa, snahe Edina i Rukiia, unucad Elvira, Eldar,

Dzemail, Ismail, Aida i Zlatan '·7ro,'n<U

POSLJEDNJI POZDRAV

cika MIRSADU

Obogarili ste nam zivot, Hvala Yam na tome,

Zauviiek ste u nasim mislima.

Vali: Kuma i Nane so porodicorn

iz Visokog

21. 4. 2009 - 21. 4 .. 2011.

EMIL (SALKE) BADZAK

Tvoji: Zlaja, Korna, Pika, Beta

Po dobroti eerno te parnriti, s liubavlju i postovaniem sporniniari i nikada re necerno zaboraviu.

rOSLJEDNJI POZDRAV

495-II.nCl

ocu nase kolegice Aridreje Logor

MIODRAG JOVICEVIC

Kolektiv VB Leasinga

Porodici upucujemo izraze iskrencg saucesca

.t7"5~.ll1d~

Dana 21. 4, 20 II. go di ne navrsa va se 4D tuznih dan a od preseljenja na ahiret nase drage

REDZIC (rod. TABUCIC) DERVISA - ZUMRA

iz Bijeljine

rOSLJEDNJI POZDRAV naso] dragoj

JOZEF1NI SAUER (1914·20ll)

Vas cs mi j eh i energi ja s kojom ste hrabro koracali krnz zivot, zauviiek cemo nositi 11 nasim srcima,

S ljubavlju ; postovanjem, VaSa draga d jeca, dj elatnice Caritasovog Savjetovalisra za :!ene: Biliana, Da-

liborka i Mariju 416{Hn""

21. 4. 2008 - 21. 4. 20 H.

RAGlE (MEHMED) SALIHAGIC

Marna Munira, brat Nihad,

snaha Safeta i braticna Adna

PTI'

Vrijeme prolazi, tugai hal ostaiu vjecno u nasim srcima, Plemeniti Ijudi kratko 7ive, a dugo se pamte i nikada ne umiru ..

Postojis i trajes kroz najliepse uspomene, neka re u tisini vjeenog svijeta prati nasa liubav Molimo dragog Allaha d'd. da ri podari lijepi Dzennet i neka ti je vjecni rahrnet. Amin

S Ijubavlju ; pcstovanjeml

Tvoji: supruga Sernsa, kceke Nihada i Nada, unucad Nermin, Arnila i Nerma i zetovi 490-1'[7.

Dana 21. 4. 201 J godine navrsavaju se tri bolne go dine kako je preselio n a ahi ,..,1 n as dragi

OMERCATIC

POSLJEDNJI SELAM

Neka Ti Allah dz.s podari liiepi Dzennet i rahrnet,

Tvoj dragi, plerneniti Iik je uvijek uz nas,

AJLA (MEHE) FRENJO (1985 • 2011)

Za reborn osraie samo bol, velika ruga i ncizmierna praznina,

M ollrn 0 U zvi se no g A II ah a di.;;, da ti podari sve dzen nets k e 1 iepo te i vj ecn i rah mel

Od Frenjo Salke, Hatidze, Adriana i Merime

494-lrnG

Dana 17. 4. 20 l I. go dine navrsilo se 7 tuznih godina otkako nisi sa nama dragi n~i

HAMDIJA (AGE) DURMISEVIC

T voii: s upruga, sinovi, kcer ka i lin ucad

:l-7506-lndi:

Dana 21. 4. 2011, gndine navrsava se 40 tuznih dana cd preseljenja na ahirer moje drage strine

REDZIC (rod. TABUCIC) DERVISA - ZUMRA

iz Bijeljine

Draga moi a s rrina, bol i ruga za tobom je velika, a ljubav prema te bi ostaje vjecna. Sa uajljepsim uspornenama ostajes da Z1liris u mom srcu,

Tvoj Ramo

N eka ti dragi Allah dz.1i, podari mir i Ii iep i Dzcnn et [YO j 0 j d usi,

SJECANJE

Dana 21. 4, 2011. godine na- 101 vrjavaju se 52 dana nd ,vog

~ _~.M"'"''''

fQl MfRSAD D

~ (HASANA) nzeuo lllJ

DZlDdkl· Gorazde

IN MEMORIAM

EJUB CEHIC

21. 4. 2004, 21.4. zan.

MURAT (RASIM) HANJALIC

S poi tova 11 ie 1t1,

dugo godisn jem direk tom "KTK - Visoko" d. d. Vise ko,

Uprava, Nadzorni odbor i uposlenici nKTKNisoko" d.d, Visoko

Dana 21. 4,2011. godine navrsavaju se 4 godine otkako nije sa nama nail dragi

Sjecanje no tebe [e dio naseg ;;;ivOla u kojem eel nam uvijek nedostajati. Neb ti dragi Allah did. podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmer,

Tvoi suprug Fikrer, dicver Izet, ierrva Dida i Ivai Ramo 0459.]'1"1:

Dana 21, 4, 2011. navrsava se 5 godina od smrti

PETAR (RAFAEL) JURIC

Bol nije u rijecima, V"" U srcu gdie eel vjCC1l0 cs [a o volien, postovan i nikad za borav I ie n .

Tvoia supruga Maksida i sin Igor

S Iiubavliu i rugom, Porodica

SJECAN]E na n aile drage

SERIFA DZUBUR, rod. CORBO

21. 4. 2000 ~ 21. 4. 2011.

ZAIM DZUBUR

5. 2. 1983 . 21. 4 .. 2011.

Neka vum Allah d2.~, podari iijepi Dzenriet i viecni rahmet.

VaSi: snaha Sena, lin uci Erm in .- M unm C'.T sa suprugam a Azrom i Lejlom, praunuka Adna i praunuk San in 4?:59',,1.udi

Dana 21, 4, 201!. gorline navrsava se 18 tuznih mjeseci ad kada niie sa nama naS: volieni

ESED IMSIROVIC

S vaka p omisao da nisi sa nama budi suzu u oeima, rugu u srcima. Ne moze se rijecima iskazati bol j ruga koju osjecamo. Sjecanje na tebe ostaje dok Ziv;mo.

Tvoii: Aisa, Edis, Damir, Asmira, Marcela, Emina, Edina, Am III i A dis

SJECANJE

Dana 21. 4, ZOII. godine je gcdina dana od kada je preselio na ahirer, a bol i ruga su svc veci i j ac i.

SERIF (SALKA) DELlC

Neb ti dragi Allah d;;;,s. podari Iijepi Dzennet,

DO! mi i€ jos jcdnom culi T.lCigan ko" da m e zoves. Molirn Allaha dUo d a ti podari Ii iepi Dtennet.

Supruga Hikmeta

Uvijek cemu te volieti: Piriia Vahid i Sanda ~j5-r~

Dana, se navrsava sedam ruznih dana cd iznenadne smrti naseg dragog

Zahvaljujemo svima, prijateljirua i kornsijama, koji su narn prisustvom na dzenazi, olaksali nasu bel i potvrdili istinu 0 njegovoj dobroti i plemenitosti.

Supruga Ferida, kcerke A7,r. i Sabina, sin Haris, unuci Sara, Roko i Dine, sestre Hajnja i Sernha i b ra I Ibrahim 490·' mo

CAZIM (SALEMA) MESIHOVIC

iz Vitine

(3. 4. 1947 - 14.4. 2011)

POSLJEDNJI POZDRA V

Clanovi Savjera MZ Vratnik: Fadila Ferahovic, Belma KUElov3C, Husein Cengic, Fikret Krka, Add Mesanovic, Salih Mesrrovac i Ahmed Kumro

Ni\.SEM ORAG0.M PREDSJEONIKU

BJELAN MIRSADU

5472-LLl

Dana 21. 4. 2011. godine navrsavaiu se dvije godine otkako je preseli]a nasa voli ena mam a

Ne postoic rije6 koiima se maze opisati I1.1ga i bolu nasim srcima ier ti vise nisi sa nama ..

Draga marna, neizrnjerno nam nedostajes ...

Molirno Uzvisenog Allaha di.s. da Ii podari Iijepi Dzennet,

M.lRSADA HAJRULAHOVIC, rod, ORUCEVIC

Tvoic kcerke Anisa, Amira i Tea

SJECANJE

na dragog prijatelja

MILAN RUKVIC 18.4. 2008 - 18. 4. 2011.

Po dobru te pamtim, sa ponoso ill sp omin jern

Tvoi prijatef Peco

POSLJEDNJI SELAM Dana 21. 4.2011. godine

nasoj dragoj navrsilo se osarn godina

iill :~~:::''''clW na ahiret

SE~ljI ~ ~

VIDA HORVATICA

Sa velikorn ljubavlju, po-

IBRO KRAKONJA Nek Ti Allah <lz.&. podari Ii jep i Die", n et j vj ecni rahrnet.

nos om i posrovanjem cuvar cerno te u nasirn mislima i srcirna, Neb ti je viecni rahmet i liiepi Dzennet,

Tvoii Mirhad i Mehrija :l-73.6-lndi:

Em! H usein i snaha

Sefika. sa pcrodicorn 4i:2:L·lndl

Dana 21 . 4. 20 I I. godine navrsava se godina od s rn rti naseg voljenog

MUZAFER (RASID) KONAKOVIC

Dragi brate, O!ISlO si taka iznenada i ostavio ogrornriu prazni nu n mom srcu, Svaki praznik ocekujern da ees kao nekada doci, ali tebe nema, 'Iesko se mirirno sa isrinorn, zna]

za u viiek eei as ta ti u nasim srcima I uvijek cerno te voljeri.

Tvoj brat M ujo, snaha Rasema, braticne Sutka, Senira,

Sab ina] Edin, Sam ir sa po rodicama 412.3- L nd~

Dana 21. 4. 20 ll. navrsava se tri dese E godina 0 d smrti DilSeg dragcg oca i dieda

S liubavliu i postovanjern uvijek te se sjecaju

Kcerka Kaja i unucad Ljilja, Momo, Zorica i Marina sa porodicama

54S4-Ju

SJECANjE

Dragi moji

RASKAiMEHO

Bili ste veliki ljudi, zato dragi Allah bira one najbolje rnedu sobom. Tako je i moj Mido otisao koji vas je postovao i ejenio do kraja zivota,

Ostajete u marne srcu do kraja zivota.

VoH vas vasa Slavka

Dana 20.4.201 I. godine navrsilo se poia go dine cd preselienja na ahiret nase drage i plerneni te s es rre

ABIDE MUSARASIC - udato ABASPAHIC

Neka io] dragi Allah uz.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet,

Hatma dova i tevhid ce se prouciti u perak, 22. 4. 2011 godine u dzamiji 1.1 Hrasnici po dzuma-namazu i u kuci u Hrasnici Stari Drum 59.

Braca i sestre sa porodicarna

~.j.S.8-ILL

Dana 2 L 4. 2011. godine navrsavaiu se 4 go dine ad preselienia na ahiret naseg dragog i nikad prezaljenog rodaka

EMIL (SALI(E) RADZAK

Dragi nail Em.ile'

Gorfine prolaze, ali kao da ie jucer, Zauvijek si u nasim srcima duboko i sve jaDe. Siecanie na rebe, na rvoiu dobrotu i pleraenitost ostaje zauviiek u nasim srcima,

Neka ti dragi Allah dz.s. podari Iijepi Dzennet, a tvoioi dusi vjecni rahmet,

Tvoji: Dzemo Demirovic sa djeoom i suprugom ''''·'ruo

cika MIRSI

postjEDNJI POZDRAV

HADZIBEGANOVIC rod. TANOVIC SEMSA - REMZA

4. 10. 1939 - 21. 4. 2009.

nasem dragorn

Drag. mama, tuzan je ova] dan jer to je bolan rastanak s toborn Proslo je dvije godine.

S tobom sam hila sretua Sada sam ruzna, Ostale su mi same uspornene na najbolieg priiatelja,

N ikada re D ecu zabo ra vi ti.

Voli te rvoja kcerka /\,101'

Hvala Yam za nepresusne uspomene i prelijepe trenutke sa proba, nasrupa i. turneia koie ste nam Vi pruzili, Zauvijek cemo Vas u srcu cuvati od zaborav a.

CLANOVI KUD·. "BRATSTVO"

Neila, Elvedina, Emin, Selma Bellmen, Anida i Kenan 5482.-1[1

... Za ovaj rrenurak- pripremajte se - (hadis)

Duboko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nasa draga

SEVDA (AJDIN) TANOVIC udova KASIMA

preminula u utcrak, 19.4,201] gndine u 86. godini.

Dzenaza ce se klanjati u CETVRTAK, 21. 4. 2011. godine 11 harernu Careve dzarnije poslije pudne namaza (13.30 sat i), a ukop oe se obaviti na gradskom grobliu ~~RE II 14.30 sati,

OZALOSCENI: sinovi Vahid i Suad, unucad Zlata, Z\atKO, Dino i Lamija, brat Rusid, sestra Arifa, snahe, re ostala mnogobrcjna rodbina, prijarelji i kornsiie.

Tevhid ce se prouciri isrog dana u dzamiji COBAN1} A u 14.00 sari

Prijevoz do groblja i nazad obezbiieden ispred Careve dzamije sa polasknm u 13.45 sari .. Kuca ,aiosti, Save Skarica br. 14 (Mjedenica)

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

Obaviestavarno komsiie, rodbinu i priiarelje da ie nasa draga

o bavjesravarn 0 rodbinu, prijarelie, komsijc i poznanikc da je nas dragi

NUSRET (MEHO) GACANOVIC

(exhumacija 1942 " 1992.) Muck; ubijen od zlocinacke

ruke II SO. godini.

Dzenaza ce se klanjari u peiak, 22. 4. 201 I. godine posli]e dzurne namaza u 1 ;'.30 sari isp red Gradske dzam i ie u Hadzici m a, a u ko p ce biti obavljcn na schidekom mczarju KepiS-ani u Hedficima. Rfl,HME.DJLLAHI ALEJHl RARMETEN VASIAH

o ZA LOSCENI : su prugu Erni no, sinovi Mirza i Aruer, kte,ka Alma) sestra Mirsada, bratidi Faruk, Ncdim i Azra, scstnei Faris, Mel;ma i Aida} SI):ah3 Suada, zer Ibmhirn, sura IZQ, svastike Kemala, [asmina i Tenzina, te porodice: Gacancvic, Be8lic~ Cclakhodzic, Muiezin, Osmunagic Bjcak6c~ Terzic, Meuuc, Bajric, Begovic, Muslim~ Buljubadic, Sabel a , Borovina Tamula, Kat3jdZic~ Bajgoric, Veljovic, Sinanovic i osiala mnngobrojna rodbiria, kumfiie j priiatelii 4764- Lfi~f

Obav jes tava mo ro dbin u, p ri jate 1 je i k omsi je da ie nas dragi

LAZAR MATOVIC

prerninuo dana 19. 4.201 I godine u 76. gcdini nakon hate bclesti,

Sahrana ce se obaviti 21. 4 .. 2011. u 13 sati na groblju Donji Milievici,

OZll.L.OSCBNI supruga Rosa, sin Beran, kcerka Biljana, braca Rajko sa pnrcdicom i Branko, braticne Zdenka i Suzan", sestri" Dragan, te ostala mnogobrojml rodbina, prijare!ji i komsije.

DZEMAL (MEHO) GACANOVIC

(exhumacija ]943 - 1992.) Muc'ki ubiien od zlocinacke ruke

U 49. godini.

Dkenaza cc se klanjati U pctak 22. 4. 20 l L godine postiie dzuma n a OJ aza 1] 13_ 30 sa ti ispred Gradske dzam ije u H adxi ci rna, a ukop ce bi Li obav Ii on JI a sehidskom rnezarju Koplsan i u H ,dhci m a, RAHMETULLAHI ALEJliT R,UIMETEN VASIA1-l OZALOSCENL ,up,ug. Suada, sinovi Nedim ; r ar uk, kce-ka AZl'fL} sestra Mlrsada, brarici Mirza, Amer i Alma, sestrici Faris, Merirna i Aida, snaha Emina, sura SU3ci, zet Ibrahim, svastike Zerina i Zijada, rc porod.icc: Gaeanovic, Osmanagic, Colakhodzic, Muiezin, Be!li,;, Bit.Hit, Terzic, Memit, Bairic, Beguvic, Muslim, Buliubasic, Subeta, Borcvina, Kalajdzic, Telarevic, Delic, Tlmovic i ostala rnnogobrcjna rodbina, kcmsije i prij arel j i -ii'6.I. Illdt

Obavjestavarno rodbinu, prij a telje, kornsije i poznanike da je nas dragi

javljamo prijareliima i susjedirna d. je nasa draga

JOZEFINA SAUER, rod. PAIL

blago II Gospodinu preminula 20. 4. 201 t godine U 97. godini, Sahra n a ce s e 0 ha vi ti u cervrtak, 21. 4. 201 L godine U 12.45 sari na gradskorn groblju BARE.

VRl"IBOSANSKA NADBISKUPIJA lH

Obavjehavamo mdbinu, prijacelje i kOffi1iije, cia je na," draga

S3 zalos"" javljamo rodbini,. p,·ijaIeijim. i poznanicima da je n.Sa draga

SAFIJA BALJAK (rod. ZISKO)

Dan. 20. 4.2011. godine preselil. na ahirel u 90 godioi..

Dzenala ce se klanjati II celvnak, 21. 4 .. 2011. godine iZl! ikindiia nama,," (ll 16.40 sali) i'pred dzamije HadZi Ahml>d3 Dularara na Glavici (Livnu).

A bi[ ce ukopana na harl!mu KRAJ u Livrru.

OZALOSCENI: sinovi Se.d i Emll; kcerke Safm<l, Zineta, Azra i Emira, seSIre Izeta i HidajetR sa po!"Odicam., nevjeste Mujesira, Zulka i Livija, zetovi bet, S.lko i Merzuk, Ilnutad i prau!lucad, te o&lala mnugobrojna rodbina, komsije i prijaleiji

AJLA (MEHO) FRENJO

(1985 - 201L)

dana 20. 4. 2011. go dine, iznenada, u svojoj 26. godini preseiila na ahirec.

POSLJEDNJI SELAM

4761-1odl!:

naSoj' dragoj srrini

SEVDI TANOVIC

Dzenaza rahmetlije ce se kl.njati u CETVRTAK, 21. 4. 2011. go dine u 17.]5 sati ispredCareve dzamije II Stocu, a rahmellija ce Se likopali U haremu Poplasi6.

OZALOSCENL o'ac A,teho, majka Safija, amidia Ekrem, (etke Medihu, Nazif. i Hatid!ia, daidZa Alija, ,etak Adem i Asim, strina Selvija, dainic'vFalima, Ee pomdice:

Frenjo, Jaganjac, Vlaclavie, Bal"v"c, rvankovic, Duiie, Kucevic, Sejranic, Marlinovic, Hwna(ki6, Donu, Vlacic, Zec'o . Zeei", Dzinic, Grljevit i Buzaljko, Ie osmla mnogobroj!la rodbina i prijarclji

Nr-36099

Esad Tanovic -sa porodicom

Neka ti d",gi Allah dU. pod""i lijepi Dienlle! i vjecni rahmet l"ojoj plelllellitoj dnSi.

lLl

ISIDORA- NESA KUHINjA, rod, -DUROVIC

preminula dana 19.4.2011. godine lL B7. godini.

Sahrana ce se obaviti 21_ 4_ 201 J gcdine lL 14.30 sari nu gradskcm groblju VLAKOVO.

OZALOSCEN1: kcerke 21'1' i Refija (Zeta), zetovi Mirsad, Ahmed, Saban i Deni, unucad Df.""d, Dzenaua i Belma, praunuead Aladin, Sara j Benjamin, bratici, braricne, aesrrici, sesrricne, te f a millie Kuhinie, Durovic, Pcjata, PusiJla;:. Catani, BeSjt~ Petrie, Begie, Pirie) Softie, kao j osiala mnogobroina farniliia, prijatelji i kornsi]e.

Kuca ealoari: ul. Gandijeva 01'_ 4_

... Za ova; rremnak . pripremajte 5.e. (hadis)

Duboko ozaloscen! obavjestavamo rodbinu, prijatelie i komsiie da [e 11 asa draga

SEVDA (AJDlN) TANOVIC udova KASIMA

preselila no ahiret u urorak, 19.4. 20 II. godine u 86. godi ni.

Dkenaza co '0 klanjati u CETVRTAK, 21. 4. 2011. godine u haremu Careve d'.m i [e pos li i~ podne narn a" (1,.30 soti), a ukup CI:' ,SI:' obaviti na grad s. kom gmblju BAR~E, u 14.30 sati

OZALOSCEl\'I: sinovi Vahidi Suad, unucad ZI at a.Zlatko.Dino i Lurniia, brat Rufid, seatr a Arifa, snahe, te ostala mnogobrojna

rodbina, prijatelji i komsije. ~

Tevhid Ce se proudri isiog dan. u dzarniji COBAl"llJA u 14.00 SOIL Prijevoz do groblia i nazad obczbijeden ispred Careve dzamiie sa pol .. kom u 13.45 .wi.

Kue. z.IQsri: S.ve Skati';. br. 14 (MjecieJlic,)

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH I II

TEVHID CE SE POKLON1TI U KUCr ZALOSTI U 17.15 h rSTOGA DANA.

493-111:].;10

SJECANJE

EMIL (SALKO) BADZAK

Neka Ii je druze rahmel i neb ti Allah dt .. !.. padari lijepi Di.ennet.

Tvoj drug:' Sut.a Dzevad

496-11llO

Tvoji: supruga M.uD[a, sinov-i Dzemal i Naser Sa porodic~U1a

D ana 21. 4. 20 1 L navrsavaj u se 2 go dine otkak 0 sa nama ni j e nas dragi

HIMZOMULAC

Vjecno cell10 en v.ti USPOll1enU na tebe i sjeeRti se tvoje dobro~e, plemel1i!Os Ii i I j ubavi.

Molimo Allaha da. da ti podari lijepi Dzenner i vjeCni rahme(. .H'(ffi' dova te se prouciti, 22. 4.

iO 11. (petak) u 12.30 u dzamiji Cengi';; Vila.

prot:Selio na i:l.hirel u: uwr<tk 1"9" aprila

201 L godi n eJ U 8.1. godi ni_ -

Dzell ala 6e se ob avi ti u cetVl"ta: k 2""1 ap.I'i- 101011. godin~ u 14.00 '.li n. G",dskorn grobljll Vl.k"",".

OZA LOSCENl: k6erka Senada;) sin Se.nad:) 51la:ha Alma, unuc;ad_ Admir) Admm, Ehna, Semjna) AidaJ ses(te Zel.uka) Haj!"::l;. Demkal bnll Arif, br.:ni6i,J- seSH!t btu i osmla mnogubrojnrl .rodbina, pr-

ija[elji i komiije -

T."b id te se prouei li i, wg dall •. u 14. 00 s. Li u ulici Hasan a Bi kita broj 3 - Grbavica. 1 L1

Ob,vie!,.v.mo rodbinu, prija,elje korn!ije d. je n.! dragi

ALIJA (SALlH) JANDRIC

60 Oct',,,",-,,. ,",,,",,,"0" D n evn j avaz

Tuzna SIca javliamo da ie nas dragi

MIRSAD (EMIN) BJELAN

preminuo 19. aprila 20 I I, u 63, godini.

Sahrana ce se obaviti II cetvrtak, 21. april. 2011, II 15.00 sari na gradskom grobliu VLAKOVO,

OZl\LOSCEN1: supruga Olivera, kcerke Sandra i Maja, zet Adil Gush, Senad Karicic, te ostala rodbina, priiatelji i kornsije,

Kuca zalo s u: ul. Porcina br, 4 - V ratnik.

III

Javile sa nil. nase teleto ne: 033/281-364 I 033/ 281-36 t IIllalt! 033/291·435·

AKO lIE IAINURESOVANI ZA OVU J'EDINSTVINUPONUDU,

molimo \/<15 da citko popunjenu narudzbenicu dosta,vite na .nasu adresu:

evaz-roto press,. TeSanjska 24A,

71 000 SARAJ EVa

SANAZNAKOM 11%A KUCNUi DOSTAVU11 iI.i

U Oglasnu sluibu "Twist Tower" Tesanjska 24A, "avaz-rote press" (Avaz Bussines centar) - Die]llala Bijedica 185

--------------------------~-,

HARU DIBEItICA

IZDANJE:

• ONEVNI AVA2 .SPORT

kom, _

kern. _

.AZRA korn, _

• EXPRESS korn, _

.ZORAVLJE U KU(:I kom, _

.BEBEIMAME

Irne l prezime _

korn. _

X

I

I I I I I I

Opcina utica _

Br'oj t~l.tol1""l1ob;tel" _

Vrijeme dosrave do sati

Bro]litne karte: _

Svojerucni pctpls _

. ----~-------~----------------

BOSNAI HERCEGOVINA

FEDE'RAC IJA B OS ~E I HERCEG OViNE KANTON 10

OP C INSKI SUO U UVNU Brej: 680 Ps 011'113 09 Ps Livno, 10, 03. 2011, god.

OGLAS

qpcinsk_i s,ud u LlvntJ, 5ucla Solii~ Vrdollak u pra,no] SII"!' n luIIIeI., slid "He,C€gbo,"nsk. sum" d.o, D. Ku pres, S~IItska b.b., ~raliv tLJlenika .MRflO· d.o.o. Dr""r, "I. A. B. Bu~lca 0. b., ,kO[la lastu Il3 II Mlilden PopoviC, radl naplate d uga, t, m,lj"m cla~ka 348. s I. 3, lakon" 0 parnicnorn posiIJpku FBiH, fuzenom .MR80" d.o.o. Drvar, ul. A.B. BuSic. b, b., do,ia,lja se

TUZBA NA ODGOVOR

Dana 05, 11, ,009, godin" luzirnlj I" podnio luihuprotiv tulenikB radr naplata du ga ispl,"" v. p. S. 57. 642,00 KM. U tulbi navo~i da I~ na l~meliupismenog ugo\IQra 0 ku~opr- 00'11 dr,mh sorljmenala hIZenom ptodol'llo, a tule", kupovao dome sortimenie, d. se Ill,,", 000"'"0 platiti kupljeoo drvene SQrtimenre U roku o~ 30 d.na od dana foIctunranja. Tuienik j"preuzimao i'lIIlruteou rob" ali nij" ~Iatio sVoj" obv",. u "Iu'.no m i,"o,"- U, luib" je prilo,en "gal'll r 0 'ku IIIlWlJdaji ~rvnih ·50rUmen,t.J b, 01:/1· 36·6/06 odo Z5. 03. l003, gadi ee, I" an,liticku karlic" I. lui"n ilo:!, Kako

l~~~~~ijia~f~!~ d~~i~l ~:gr~;~: ~~n~k sgb~~n~a

up!.IU duga ~ 57.642,00 kM" na imt isporu~efiih dlllnih sarti monala so l.lkonskom za!8lnomkamatom s p.OCetkomo~ dona d~.pij~a "Cuna na rIOplalu ~a sve do d~na isplale, k,o i tro~kove POSIUpkll, sve u roku 0015 da· na i pod ,~rij"lniom ol'fll •.

D'imputern iulenorn • MR£lO· d. o. o. DllIar, ul. A.B. Bu sit< ~,t>, kega l.lSIU ~ .zz M laden Popo, ie, ~osla,lja se IwlD,) na odgo,or, " kala dosluvn s" Ima smatrn.1i obal'lj"oom po Isleku ro!<a od 15 dan, 00 dana objave ~i.5men. U novi na-

rna I na ogla>naj~loel suna (eL 348. 51. 4. ZPP-a FBiH). Meni je dulan da oolkasnlle u roku o~ 30 ,~a"a 00 dana kada se smaira da I' plsmeno dostavli,na, dostav iff sud u pfsrneni OOgovol' na tulbu (tl. 70. st 1 ZPP-a) u kaiem neDo na,estl:

1, Oznaku suda i tor. Prcdmeta, im, i prazirne, prebiv3liSt" Iii boraviste straoata I njill(l\lih pu"omocni"" te predmat spora

2, Pmcesne p!illOVOre kaj, narnoz iStiCilil nakon dnstaI'Ij.nja ooqovora na tullJ" (np, P.ngovor miesne nanemo,ti (tl.!' 9. SI. 1. ZPP·aj,

3. Oocidno 11iil>nili da ,Ii priln,j"te iii OS[lorH,"te IUlooni

""~BV,

4. Uk'ollko csnoravate 1~llenl laMie'll dumi sie U odgo,o·

ru nil tuillu tatoo "","sU ,azloga 1bog kojih osporavae illlb,ni ",htj." cinj,nice na kojima ,osnivarn sVllje ""VOde i doslavlti doksze kojlma &8 uilirCIuju te cinjeniC>l (eL 71, ZPP-a),

5, Uz i,~rav" sastaeljsnena stranom i",iku duznl ste dosla.~1 olljeren prij",ad (tl. 134. st. ~, ZPp',j,

6, U koltko pr8dlillete dokaze s;u;lusaniem s"looo~a dIllni .ste za slJakog svjoooka navesti t.acno ime, pre.zime, [me j8- dnog redilelja, adr~.u .tonovanja. rIO koie o~aln(f5~ pre· dla!etll da.8 svjoook saslu~, (~1. 137. SI. 3. Zp,p·a),

7. Pismo"1 odgo,", morale osobOOflOl~i""ti (,I. 334, sl. 2 ZPP-a).

OdQovor na tulbu S p'ilol.lrna .se prellaie sudu ~~o"ollnom bcoluprlml"'alo:! Za sud 1 prau,n" slranku, IIIlZl,om na br- 01 predrne\,.

Ukoli ko u o,tavljenom rolru "" do,lnvite pi5meni orJ~avor na tUibu, :sud .mOlS, aka su ispunjenj la~ooom propis.ani lII'ieti, doniieti presudu <bag .prapust.Jnj~ (tI. 132. ZPP-,j,

Aka je odgo,o, na tuibu n"""umljiv iii, "'palp"" su~ CB po.lupiti u skilldu s, clankom 3-36. ZPP-,.

Suda~ Solii. Vrdoliak

SARAJEVO OSNOVANO 1923

Pokopno drustvo "BAKI)E" vrSi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specljalriim pokopnim vozilima organi.zuje dzenaze na teritoriii BiR

m,obitel za ~ 0049(0) 16093427608

www.bak:!je.OOQJ,

mobirel 00387 (0)61 131·788 fux 00387 (0)33 447"1.22

eel, 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

UZ NA..JVECITIRAZ.

NAJPR1STUPACN1JE GIJENE

Dnevniavaz

Osmrtnlca, sjecanja, poslJednJI pozdravi ...

• SA,RA.I EVO; Te&<mjska 24A, 'jf 033/ 281 - 717

• GORA_j;iDE:

SlIkrije Kukavice 12 "A" 036/222 - 251,

• MOSTAR:

Husni,je. Flepca bb ~/Iax: 036/558"890;

Dzemala Bijedica. br. 185,

'Ii' 033/281 - 451

·XE,NICA:

Marj.noviCa put bb (lBrada Jabuk.j til- /fax: 032/ 42A· 441; 424 - 440;

• TUXLA:

TUra.lbegova 2:2

(p Dslov no za n.lsk!' eenta r Korzo- pa s ~tl liif /fax: 035/ 257 ~277; -257-477

·1'RAV,NIK: lilarnica F 'ii!'/fax: 030/512 - 716;

za pO!llcbne ~sluge, Irgo'Jinu i proil'lodnju Sarajevo MEDius J5IAMSK£ ZAjJ;;ON"lCl'; SARA)J:,"VO

71 000 Sarajevo, Sis!ri k dobrola B

Pokopno drustvo .Jedileri" - Sarajevo, pruta pogrebne us luge po najpovoljniiim [;ijenama, ornoqucava brzn, 'kvalitelnu i. jednostavfiU organizaciiu dlenilZe na podrueju Kantona Sarnje"Q i Bosne i Herregovine, te nalpovoIjniie uslove za prijevoz umtlih Iz Inozemstv,t

CjelQ~ujlna o'llilnilacija dZflnaZll (posljednjeg ispraG;Jja umrlGg) obavlja 58 na jedoom mjestu. atraktivnoji u Gradu pl'IJ:PQma~iivaJ 'Io~aciji - TUItJe sedam bl1ll)e, u neposrednojblilini lrolBjbu&1re okretnic8 na Austrijskam trgu, uL Bi· stnk do br, 8.

SV3kim daaem od. 0-24 sata, V3ma d os1u~3n lelefon: 033 712·800, lax: 033 712 a01, .

o

60 SNA I HERCEG OVI NA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUO U ZENIGI

BROJ 4;] 0 Ps 014417 08 Ps Zeolca, 11, 01. 2011, godill€

Opcinskl sud u Zenici, sudija Dijana Ajanovlc, u pravnoj swari Mitelja Telecom Srps~e A.D. Banjaluka, ul, MI3dena Stojanovica br. 8, protiv tuzenug Metal Trade d.o.o., ul. Mar~~.Ia 11m bb, Zavi~ovici, radi naplate dug;), V.S. 8.632,87 KM, na osnovu cia no 182, ZPP·a. van ro ciSta. don ioje dana 1 0, 01. 2011, godi ne s lijedecu

PRESUDU

~bog propustanja

Nalaze se tul'enom da tul:io~u isplati dug u iznosu aD 8.632,87 KM sa zakonskom lateznom k3lT1at()lll kalm slijedi:

• na izna:; od 315,90 11M pocev od 15 08 2008. godine kao dalla dospjelosti po do isp late,

- na Iznos od 315,90 KM potev ad 15, 07, 2008. g odine kao d~n<J dospjelosti pa do is p l<lte,

• na iznos od 315,.90 KM pVGev od 15, 01, 2008. g oaine kao da na dospjelosti pa do isp late,

- na izoos ad 315, SO KM pocev od 15, 05.2008.. godine kao dana d ospjelosti pa do ispillte,

- na iznos od 4.106,70 KM pocev od 16. 09. 2008, godioe kao dana dospjelosti pa do isplaoo,

- ra unos od 315,90 KM pocev od 15, 03.2008, go (I ioe kao dan a do spje losti p a do lspl are,

" na iznos ad 315,90 11M poeM od 15 04. 2008, god ins kao dana do sp le losti pa do isplare,

" na iznes ad 823,09 KM pocev od29 1 D. 2007. god ine kso dana co spje losti p ~ do ispl are,

" nil lznos ad 544,08 KM pocev od 15 11.2007 god ine kao dana co sp le losti pa do ispl are,

-na imos ad 315,90 KM pocev oo 15. 12.2007 god ine kao dana do >pje losti p a do isplare,

• na lznos od 315.90 KM pocev od 15. 02. 2008 god ins kao dana do sp je losti pa do isplare,

- 113 iznos ad 315,90 KM pocev od 15. OS. 2008. god.inB kao dana do sp je losti pa do isplate,

- no imos ()u 315.90 KM pocey od 15, G9. 2008, gDd.ins kao dana do sp je losti pa do isplale,

kilo i da tUli o~u n akn adi pamicne troskove u izn o:;u od 319,50 KM, :;ve u roku ad 30 dana pod prije· tlljom prinudnog ill'rssni~,

PRAVNA PO U KA:

Protiv ove presude zalba nije dOI"ollena.

Meni moze podnijeti prijedlog za povrat U Plijailnje stanle,

SUOIJA

Oi I.an a Aj anovic

Dnevni avaz "'"""1. · ... "'''rn ",11. 61

Osno\lni podaci

-

Putem internet portala www.dnevniavaz.ba. mozete naruciti i smrtovnicu za koju zelite da yam izacte u Dnevnom avazu i Ina avazu

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCE· GOVINE

ZEl'JICKO.DOBOjSKI KANTON OPCINSKT SUD ZENTCA

Brei: 43 0 Mal 0 I 3938 08 Mal Zeniea, 28. 02. 20 II. godine

Opcinski sud Zen iea, strucni saradnik Dunia Roievic, u pravnoj stvari tuzitelja NLB 'Iuzlanska banka DD Tuzla, M. Tita br, 34, TUlia, proti v ruzene Mustajbegovic Kanite, Grbavicka br, 54, Sarajevo, radi duga, v.s: 668,02 KM, van rocista, dana 28. 02. 20 II. godine, donie je

PRESUDU zhog propustanja

N alaze se tuzenoj da tuai telj u isplati glavni dug u vismi od 668,02 KM, sa

zakonskorn zateznom karnatorn pocev od 23. 10. 2008. godine, kao dana pcdnosenja tuzbe, pa do konacne isplate duga, zajedno sa sporednim potrazrvanjima - kamatarna i naknadama u ukupnom iznosu od 150,87 KM i troskovima par rucnog postupka u iznosu od 144,00 KII'i, u roku od 15 dana.

Po proteku roka od 15 dana od dana cbjave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da ie tuzenom presuda uredno dostavliena,

Protiv ove presude nije dopustena ialba. Tuzeni moze ovorn sudu podnijeti prijedlog za povrat II prijasnie stanje II skladu sa odredbom cl. 183. sta v L u vezi sa ci. 329. Zakcna 0 parnicnorn postupku,

S trucn i sara dn i k s.r. Dunja Rojevic

BOSNA T HERCEGOVTN A

FEDERACTj A BOS'<E T HERCEGOVT'<E ZENICKO-OOBOJSKI KAl\ITON OPCINSKI SUD ZEKICA

Brei: 43 0 Mal 014631 U8 M.I

Zenica, 24.02.201 r. gcdine

Opcinski sud Zenica, strucni saradnik Dunia Rojevic, u pravnoj srvari ru ritelja BH TELECOM DD Sarajevo, Direkciju Zenica, Masurykova 46] protiv ruzene Seper Arnele, Fra Grge Mart;ea br, 9} Ze:nica) radi duga) '11.5: 1.519}75 K M~ dan~ 24_ 02. 2011 ,godi m:~ van ro[:i_sl:a~ donio jE"

PRESUDU zbog propustanj

Tu7.eTloj se nala7.e d~ Lu7.irelju plati iznos od 1. S 19 ~ 7 S KM) sa zalkonskom za Wznom kama to m I po eev od d,na dosp jeea obaveze, do d,na ispla <e, kako slijed.i:

- n, izoos od 231,15 KM, pocev od 25. 02.2008. godin t~1 do d_:ana up la Ct~,

- n" iZM' od I 72,55 KM, pocev od 15. U 3. ZU US. godine, d.o dana upla,.,

- na lznos od 253,85 KM, pocev od 25. 04. 2008. godine, do dana uplate,

- na iznos od 119,55 KM, pocev od 25. 05. 2008. god i ne, do dana upl are)

- no iznos od ~7,15 KM, poccv od 25. 0o. 20U8.

godine, do dana uplate,

• na iznos od 97,1 5 KM, pocev oct 25. 07.2008. godine, do dana u plate,

- no iZMS cd 548,35 KM, poccv o d 25. 08. 100 3. god i ne, do dana upl are)

kao ida mu naknadi rroskove postupka u iznosu od 194,OU KM, u ruku ud 15 thin •.

80SNA I HERCEG OVI,~A

FEDE RAe IJA BOSNE I HE RCEG OVINE ZE"lICKO· DOBOJSKI KANTO N

ope INSKI suo U ZENI C I

Brai: 43 0 Mal 006287 06 Mal Zenic" 31. 01. 2011. godine

Opei nski sud u Zen", i, sudii a Am ra H ,dlie Hadii C, postuP<ljuci u provnoj stv"ri tulio", UioniCko Urustvo .BH Telecom" Sarajevo. Dlrekelia Zenlea, ul. MaS<lrykova br. 46, pro otiv tui"n" M u i kie Vi 01 ,t, il Zon ioe, u I. 50 raidanska Ilr. 1 02 A, ra~i i.5plate dug" v.s. 936,60 KM, van roC ist" dan" 31.01.2011. ~ooine, donio je

PRESUDU

- zbog propustanja -

Nolo," " tuienoj do Julio cu i.plati i,"05 od 936,60 KM, sa lakonskom "telOom kam atom POD'" o~ ~a na d05pij,ca. P<l ~oisplate ito:

- na;zoos o~ 103,64 KM POD'" od 05. OS. 1l¥.l9. go~ine ~o dana uplate,

- na i,oos o~ 102.53 KM poc;,v od 05. 09. 1M9. go~ine ~o dana uplate,

- na i'nlJ5 o~ 150,46 KM potev od 06. 10. 1999. go~ine ~o dana uplate,

Po pro (eku ro ka od j 5 dan a od dan a ob iave ovog Og[3&i.l u Dn evnom aVaZU s.malnlCe S-t:: cia j e p roJ;$Uda do:s.ta\'1 jc: na l uknom_

Proti ..... presudc: zbog propuslanja nijt· dOpUSlE"na ,alba, ali LUzeni rnoze podnije(; prijedlog" povra\ u prijasnjc: stanjt· u :s.kladu sa odr-c-dbama ZPP-a_

S trucn i saradnik S_1". Dunja Rojt·vic

- na ilO05 od 156,27 KM pntovod 115. 11. 1999. godine do ~ana uplate,

- na i,"05 od 338,70 K M potev od 06 n 1999. godi ne do ~,na upl,te,

• na Izn05 od 20,QQ KM pocev od 05. 01. 2000. godlne do dana u plate,

- na i,n05 od 20,01) KM poc;,v od 05. 02. 2000. go~ine do dana u plat"

- na i,"05 od 20,00 KM POD'" od 07. 03. 2000. go~i"e do dana u plate,

- na i,"05 od 20,00 KM potev od 05. 04. 2000. godine do dana u plate,

kao I da tulilocu nadoknadl tro~kove P<lrn iCIlOjj po stupka u i.,"o," od 85,on KM, "e u rolru od 15 ~ono. pod prijetniom p n nudnog i,\IISenia.

BOSNA r HERCEGOVINA Fedel'acij. Bosne i Hercegovine KANTON 10

OPCINSKI SUD U L1VNU Odjeijenje suda. u Drvaru

Emj: 068-1-Mal-l 0-000 122 Drvar, 30. 3. 20 II. god.

PRAVNASTVAR

TUZ1TELJ: Jp H1' dd. MOSTAR, Direkci j~ za nepo kretn,1l m retu

TUZENIK: PIVCEVIC MARINKO (Andrije)

OGLAS TUZBENI ZAHTJEV

I. Obvezuje se ruzenik da isplati IUzitelju UkUP'fl iznos glavnog duga za koristenje telekomunikac;j5kih usluga u visin; 483,71 KM sa zakon5kom za[e.znom kamamm i [0:

PRAVNA POUKA: Protiv ove presu~e nije dopustena !,:~,. Tuiena mo~ podniieti pnjoolog" povrot u ptij"snje stanje ovom sudu u skladu sa C I. 183. 51. 1. a u ve,i So tl. 3 ~9. Zakana 0 pamitnom postu pku.

ProlEkom roka od 15 dana o~ dana obj"lji,anj" o,og oglasa u Dnovnom A"",u, smatrat ce se ~a j' p,e:su~a do- 5tavljena tu!enoj.

Su~ijo; Am ra Hediic - liadzic

- na i7nos ad 189,12 KM poc,ev od 23. 2. 2010. god. pa do iwlate,

- na iznos od 178,76 KM poCev ad 21. 3. 2010. god. pa do isplate,

• na. izn05 od 12,87 KM potev od 17.4. 2010. god. pa do i~plate,

- na iznos od 12,87 KM poce" od 21. 5. 2010. god. pa do i~plate,

- na izno, od 90,09 KM pocev od 20. 6. 2010. god pa do ispla[e,

Ie naknadi parn icne IfoSkove u iznosu 114,00 KM, • s"e u roku od 30 dana, pod P"ijetnjom prinudnog iz"ruenja.

Tuzile1j je predlozio sudu da ukoliko luzeniku u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgo"or na tuzbu da sud n. temelju ,,1. 182. ,r. 1 ZPP·a F BiH done,e presndu zbog propusranja.

SUDAC Dragan Campara

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACTj A BOSNE I HERCEGOVfNE KAN~ro" 10

OI'CINSKl SUD U LlVKU Brei: 6& OPOl4715 10 P Livno, 2~. 02. 2010. god.

OGLAS

Opcinski sud u Livnu, suda Sofija Vrdoljak u pravnci stvari ruzitelia I.E Hrvurske relekomunikacije d.d, Mosrar, Direkciiu za nepokretnu mrezuTKC Livno, prod" ruzenika Pelivau Tomislav sin Sl avka i z Orguza, radi Tl::'1' late duga, ternel jern clanks 34g. st. :3.. Zakona 0 parnicnom postupku FBiH~ tuzcnom Pelivan Tomislavu sinu Slavka, dustavlja se

TUZBA NA ODGOVOR

Dana 09_ 12. 2011 godine tuxitelj ie podnio ruzbu protiv tukcnika radi naplate duga v_p_s_ 2.41I~OS KM_ U ruzbi navodi da je s rufenikom zakliucio Zah riev - ugcvcr (J zasnivaniu pretpturnickog odnosa za koristenje telekomunikacijskih usluga kclim su regulirali medusobna prava ; obveze, Tuzeniku je redovito svaki mjes ec jspo stavljao racune kojc tufcnik niie izmirivao u zakonom prcdvidcnom roku pa tuzberrim zahricvom od ruzenika porrazuje ispluru po racun br. 03/2009. i2nOS od 1 0,00 KM Sa Z:i:I kens kern za tezno m k amatorn od j 9.04. 2009. pa do isplare, po racun br, 04f2009. i7.110S od 10,00 KM sa zakonskorn zatexnom kamatom od 24_ 05 .. 2009. 1'a do isplate, pe racun br, 05}2009 iznos od ] 0100 KM sa zakonskom zatezncm kamatom od 19, 06. 2009, pa do isplate, po racun br. U6{ZOU9. iznos od I U,UU KM sa zskonskom zateznom kamarorn od 18. 07. 2009. pa do isplate, po racun br. 07/2009. iznos od lO}OO KM sa zakoTlskom zateznom kama-rom od 22. OS. 2009. pa do isplate, po ,".onn br. 07/2010. i:z.nos od 11,00 KM Sa Z:i:I kons kom Za [eZno m k amaWm ud 22. 08, 20 I 0, pa do ispl ale, po rucun b r. 09/2008. iznos od 1.579,20 KM sa "konskom zareznom kamatom od 29. 10_ 2008. pa do is1'late) po ",cnn 11r. 10f2008. iZllOS od 759,7500 KM sa zakonskom zareznom kama rom od 22. ]] _ 200g_ pa do i sp la r(_~1 po racnn bI. ] 0/2010 izn os od l1 ~OS KM :Sa zakonskom ZitEt:Znom kamawm ud 2.2, 11. 20JD. P' do ispla,e, ,ve u roku do 30 dana.

od 15 dana od dan, obi ave pismena u novinarna i na oglssnoi ploci suds (cl. 34&. st. 4. ZPP-a FBi H).

Tuzeni jc dukan da najkasniic u roku od 30 dana od dana kuda se smarr-a da ie pisrnenc dostavljeno) dostaviti sudu pisrneni odgovor na ruzbu (,1, 70. st. 1. ZPP-a) u kolern <reba navesri:

L Oznaku suda i hr. Prcdmcta, imc i prezimc, prebivaliste rl i bor-avistc stranaka i njibovih punomodnika te predmet :SPOIi:i,

2_ P rocesne pr igovore koje ne more isticari nakon dostavljanja ndgovora na tuzbu (upr .. Ptigovor mjesne nadlesnosti (eL 19 .. st. 1 Zl'P·a).

3. Decidno se iziasniti da li priznajete ili ospora'Vale ruzben i zuh tiev,

4_ Ukoliko osporavate nrabeni zahrjev dusni ste u cdgovoru na tuzbu tacno naves ti razloge zbog kojih osporavutc tufbeni zahtjcv, cinjcnicc na kcjimu zasnivare svoje navode i dostaviri dokuze kojim se urvrdulu te cinjenice (CL 71. ZPP-a),

5_ U7. isprave sastavljene na stranom [eziku duzni ate dostaviti cvjcren prijcvod (eI, 134. st. 2_ ZPPa},

6. Ukcliko predlazere provodenje dokaza :Saslusanjern svledoks duzni sre za svakcg sviedoka Tl avesri rocno i m e} prexi me) i me j edn og rod i. tel ia, adresu sranovanja, na koje okolnosti predlaxete da sc svjedok saslusa (cl, l37. at. 3_ ZPP-a))

7. Pismeni o dgovo r mu ra [ot:: osob no porpisa ti (c1, 334. st. 2. ZPP-,).

OdgOVOi na ru7.l:m s- pri107.ima se pred.aje SUdll u dovoljnom broju primjeraka za :s.ud i prorivnu S[ranku~ pozivom na broj predrnlt.Ea.

Ukoliko U oSlavljeno111 roku ne dosuwire pjsment odgmror na tu7.bu} sud mOle) ako su is-punjeni 7.akonom propisani u\rjeti) dOTlijeti presudu 7.bog pmpu'tonja ('\. IS2. ZPP-a}.

Aku je od,guvur na [U~bu nerazumljiv iIi nepo(jmn sud ce posmpiIi u skladu "clankom 336. ZPP-a.

Sudac Sofija Vrdoljak

Ovim putem tu7.:enom Pe1ivan Tomislanl sinu Sl a v ka) dosrav 1 ja S(_· tulba n a odgo vorl a koja dosrava se ima. smarr"ari obavljenom po isreku roka

OpCinski sud u Tuzli po sudiji Sadiji Brkovitu u pravnoj ",vari ruzioc, AKM Comrnerceu DOO Tuzl", ul. A_ Hl::rljc:vica bI. 28.1 zastupani po punomocniku Morankic Amiru advokatu i_z Tuzlc:1 protiv tuzl:;nog "AMA·P ROM" DOO Tuzla, nl. Rnd."ka do br .. 70, radi dnga Vsp. 26.366,68 KM, ndlncnjuci van roCiit" dan, 15. 03. 20 I J_ godine donio je:

PRESUDU

M zbog propustanja-

OBAVEZUJE SE rukni d_a lUZiocu na imc- duga isphui iznos od 26366j68 KMj:s.a zakon:s.kom Zi.Ueznnm kilmarom pocev nd 08_ 12. 2006_ godi.ne .pa do isp1ate, kao i da mu nadoknad,i troskove .parnicnog posmpka u iznosu do 1.120,00 KM, ,ve u roku od 30 dan, od dan, daMave prepi,a presude.

Obrazlozenje

Dana 2 S, l2. 200 g_ go din c: ruZi lac je p utem punomocnika m·'um :s.ud u po dnio tuzb Ll pro li \' ruZ'cn og~ radi nap late duga. U tuzbi tu7.ilac navndi da je tu7.cnom is-porucio robu pa je tu7..enom za i5pOrUCeTlu robu ispos,"vio mcun broj 373ll--1607 od 07. 1 J_ 2006. godine. Kako IUZoni n;je p1a(io dug po ispos,"vljenom raeunu to je !Utila.c predioZio da sud done,e pr.sudu kojom ce obavezati IUzenog na plaCanje glavnog duga, zakonskih zaleznih kama" i Eroskova POSlUpka.

U ruzbi lukilac jc: prc-dlozio i da :s.ud doncsc prt:;sudu zbog pwpuSla.nja ukoliko lukni nc: do:s.m,,_,·i odgu~ v-nr ·na ru:7.bu.

~lu7.ba sa s-vim prilo7.ima i -nb-avije5ti suda 0 pnsljedicama ne d05tav1janja odgoVOl"rl nil ru7.bn u Zakonom odredenom raku dos(avljena je ,uzenom u skladu s odredbom Clana 348. ,(av 3. do 7., odnosno pmem isLicanja iSle na Oglasnu ,ablu sud, dana 26. 08. 2010. godine i objavljiv.njem mzbe u One"_'"Dum li:s.lU koji Sl:: disrribuira na tl::riroriji Fc:dl::Tacijc Bosnc- i Hcrcl::govinc - "Dncvni A"_'az""- dana 04. 09_ 2010_ gndine 0 cemu je tu7..eTli ob-avijes.tcn dopisom od 23. 07_ 2010. god.inc_

Ob zi rom d.r:J ru zen i n i je d05 ta vi 0 p15Tll en i odgovo r na tu:7.bu n 7.a ko n 5 k om 1"0 k n) rl ru:7.bcn i 7.a h tjcv n i j e proLivan C1njenicama navedenim u (uzbi) Le kala- tinjenice na kojima se zasniva mzbeni zah(jev nisu u pl"odvnosd s dokazim, koje je !Uzilac pdlozio uz !Uzbu(racun broj 3730-1607 od 7. II. 2006. godine i narudzbl:"nica - izja"_'aod 7. ] 1.2006. godine)1 rt:: kako jc: tuzibc prc-,dlozio do-noknjc: prc:s.ude zbog pru~ pusranja~ sud jt:: odlutio kao u izrl::"ci ovc pIC5Udc~ u smislu odredbt:: (lana 182, Slav l. Zako-na 0 parnicnom postnpkn, S- t·im da je tu7.enog -nbilVeZ<lO i na placaTlje 7.atezne kamate koje tui·iocu pr-ipr:Jdaju u skladu sa e1. 277. ,I. J_ Zakon, 0 obligac;onim odno,ima i koje c. ,e obraeuna,; u 'kl'.du sa Z~konom 0 visi"i stope. za,ezne kamale ,j. od dospijeea raruna pa do konacne isplale.

Troskovc: parnicnog postupka sud jc odrc---dio Ll skladu sa cl. 383.~ 386_ i 39-6. Zakona 0 p.arnicnom po~ stupku i i:s.li imosl:: 1.120jOO KM~ rwskO\,i sc sa:s.loje od lruskova za :s.i1Sla\' tUZOI:: po punomocnikLl sho~ dTlo cL 12. i 13. ADV rar-ife u i7.TloSU nd 770,0 KM tc ~aksu na prc:sudu u i7.nns-n od 150,00 K M koja raksa je odredena u skladu sa vrijednoscu predmeta spora (51. novine TK br. 5/09) (e na ime (roskova objavljivanja u Onevnim novinama u iznosu od 200,00 KM.

Troskovc tilbc: na t'uzbu :s.ud nijt:: dosudio jcr u :s.pisu nt:: postoji dokaz da jt:: lu.zilac i:s.ru pl:jJrio.

pOUKA, Prmiv ove presude nije dopus,en, "Iba, ali lUZoni moZe. podnijed prijedlog za povtar u pr;j iiSn jc s tilnjc: u rok Ll od 8 dana od dana prcs ran ka razluga koji jc: uzroko\'ao p ropu~ t.anjC:I odn osno od danrl S-il:manjil 7.a pr-opustanje_ Nakon pmtc:ka frO daTla od daTla propusranjrl TlC moze se tra7.ili povrat n pl"''' ijaSnje s(8.nje_

SUDlJA Sadija Brkov;c

Bosna j Hercegovjna

Fc.dct;)cija Bosne i HCI"ccg-ovinc Tu:danski Kanlon

OI'CINSKl SUD U TUZLI Broj: 31 0 p. 025996 08 p.

Tuzi., 18. 03. 2011. godiue

oglasi

Bosna i H~rc~ovi1l3J

f€d,racija Bosne i Herc"lJO,i ne

Zu pilllija Zapadnooo"ego"t ka Opi;inski sud u Simkom Brii.gu 8raj; 64 0 Mal 00174610 Mal2 Siroki 8rijllil, 16, 1~, ~01O, qodine

Ope InGki sud 5i ro~1 Brlje.g, strut n i su radnl k Mi rjana Kevo, u pra,nOj Gtvarl Milelja JP HT d.d. MOSTAR, Oire~cija za pokretru mrelu, Knela Branlmira btl, Momr laslupanol po lak, zaslupnik:u, prollv Melle Marlje NalelltiC II Sirokog Brij e~" G ornji C r'nat 7, rod I I sp late, 'rli ed n OGI spa ra 976,74 KM, van ro~i~ta dana 16,12,2010, godine donio je GlilooeCu

PRESUDU

'bog prop"!1anj~

Duln" je tuzena isplatiti tuiitelju ukup,n lznos gl"vnog dug, I" koristenje mobilet usluqa u visini 976,74 sa 'akonskorn zateznom kam,tom ito:

na enos od 175,53 KM poeev oc t 5. 11. 2000. godine ps do i.5pl"te:

na lznos od 198,02 KM pOCev od 15. 12. 200B. godin" pa do isplat":

na lznos od 153,19 KM pOCev od 15. 01. 2007. godin" pa do isplat":

na lznos od 450,00 KM pOCev od 15. 06. 2007. godin" pa do isplat":

ts naooknad iti traskove pam itnag postu p ka u lz nosu od n2,00 KM, sva u roku do 15 dana i pad prijetnjom ovrhe.

Obrazlozenje

Tulit"'j j" dana 13. 08. 2007. qonlne podnlo ovom sudu tuzbu protlv fuzene rad i isplals lznosa ad 976,74 KM La koristenje mollitel ustuga.

U lulbi je predlofio donosenle presude ,bog proopuslanja ulroliko lu,,,,,i ne dostavl odgo,or na tum",

T UltHi sa prl lozl m3J je dostavllena tuzeno m n3J obaveznl odgo,o r pu te m d nevnih novlna kole se di s~ib"i raj u na podruoju FBi H, Dnsvnom avazu, obzl rom da tul"na ne staruj e na adresi sv~ posljednle pozn,tog borovi~ta iii prebi,aIISla Ij. M, ril eN, en I'c II Sirokog B rijeg" Go r'n Ii Cmac, a njeno sad,snle oora,i~le iii radno mlesio se ne mogu urerditi, koj lie tulbu ollla,io dan, 01, 10, 201 0, godi ne,

U skladu sa odredllom tt. 348, st. 4, ZPP-a FBiH costava se smana obavllenom protekom rok, ad 15 d,na od d,na oblavlli,anla. Znaci smatra se da je u 0'01 pravnoj stvan dOGtava tulbe tulenom na oba,el ni odgovor IMeen, d,na 17,10,2010, godlne, nason kolegdan, teeerok od30dana u kolem Ie tulenl du!an dostavlti odn(lVor na tu ttlu, Kako tuienik u zakonskom roju sueu nije dostevlo pismeni odg over na tu !~u, sud je donio ovu pre. ud u '~og p ropU$1"nja kojom se usvoien tu!beni "htjev tulitelja (tl. ta~ lPp·, Ali H).

Tuiitelju su pnznati trQ.Skovi pamitnog postucka i to pristoj~a na tulbu u lmosu od 150,00 KM, pristojllo na presuou 'bog propu$1anj" u lznosu od 50,00 KM i troskovi objave tuIbe i presude 'bog propustanja u dnevmrn nlovinarna Onevni avsz u lzncsu od 82,00 KM, $10 ukupno izn05i 282,00 KM, u .kladu sa odredoama tl. 386. st. 1. ZPP-a FBR

Pre.uda'Dog propustanja se smara dostavljeno Menom protekom roka do 15 dana od dana objave u dnevnim nollinama (tl. 348. st. 4. ZPP-a FBiH).

BOSNA I HERGEGOVtNA FEDERACtJA B OS ~E I HERCE GOVI ME TUlLANSKI KANTO N

o petNSKI SUD U TUZLI

BROJ: 3~ 0 P. 0038617 08 P. (.t,ri broj 032-0-Ps-OOO 360)

Tu,'a, 09. 03. 2011. go~in"

Opcinskl sud u Tuzli po sudili Simlt Radmili u pra,noj SIVari luiiaca D.O. "BDSANSKD-NJEMAeKO DSI5URANJE- u tikvidaciji Tu"a, ut. Mirze Del'~asit, broj t, ,,,stup.no po punomotni ku 0 merrehajit Ami ru, ad'okatu iz Tuzle, p rau, lul"ne AMIRA HADZIC i, Saraj,va, ,I. AGENGIJE "S.G, AUTO" Sar"jevo, ul. Kel11ala I\ope1anovica ~roj 9, radi i.plate d u~a, VGp, 6,135,00 KM, van roc iSla dana 09, 03, 2011. god:ne don io j"

PRESUDU

(,bog proop",tanja)

o B.AV EIUJ E SE tu,"n" AM I ItA H ADZIC i, Sa raj ",a. ,I. AGENCtJE "S,.5. AUTO- Saraievo da tuliocu 00 "BDSAN- 5KO-NJEMACKO OStGURANJE" u likvidaciji Tu"a, na ime duga Isplati i,nos od 5.135,00 KM, sa zakonskom zate,"om kamatom kOia e, " obratunali poe,v od 02. 09. 20fro. godi n e, pa do isp late kao i da I11U n" i me troskovo postu pka i.sp lati izno s ad 818,20 KM, a sve u roku ad 30 dana od dana donos"nia presud" pod prijetnjom pri"udnog i>VISenj".

Obrazlozenje

o on" 06. 04. 2008. g odi ne tu!i lac j e podni 0 Mb u protiv Menon, a radi isplale duga u i,noGu od 5,135,00 KM. U tu;bi ie tuli lao predlo;i 0 donoseni' presud" na t"m"'i u C I. 182. Z, kon, 0 parni cnom po.tlip~u, U kol iko Meni ne dostavl odgO'or na tulbu,

Tulba sa svim priiolima i obaYij"ti 5uda 0 p051j"dicama

Strutn i .urad"i ~ Mi rjana K"vo

unuta n pravncrn iij,k":

Prau, OV" pr",ud, ,bog propustanja nij" dazvoliena ;alba, ali luieni moze IKld"ijeti plij,dtog La povrat u priiasnj" stanj, leI. 183. st. 1, lPP-a F BiH) u roku od 8 dana u 5kladu '" odredbama 01. 329, ZPP·a F 8iH,

nedo.tavljanja odgovora na luillu u la~onom adred,"am ro~u IlJlenom je dostavllena u skladu s, odredllom cl. 348. 5t, 3- 7 z"kuna 0 pamicnom postu pku, odn05no is~canj,m na oglasnu platu suda dana 05.02. 2010. godine i obj,vljiv,njem iste u dnevnim n(lVinama koje se di.tn~uiraju nJ t"itoriji FBiH - Onevni Ava, dana 1~, 02, ~01O, 110- di n.e, a 0 temu je tuie:ni oD.avijes.ten dopis.om.

o lJ>irom d, tuleni nije do.tavio pi.5meni odg(lVor n" M~u u ,akonskom roku. a tu,b"ni ,.htj,v nij" protivan einjenicam.a na'l,l'E!dE!nim u tUltli, te kaka tinjenicE! na kajima se 'a5niv" tul~eni ,ahtjev nisu u prot~nosti .a ookazima koje j e tu !Itac prilo!lo U Z tu!bu Ie kako Ie IlJlilac predlo.l ia dono;;,.j" poresud" moq propuslanja, sud j" odlucio kao u il re<;i we wecsude a u .m islu odredbe tl. 182. st. t. Z,~ona 0 p,mitnom pOGtu p ku,

Sud j, Iu"nog obavelao i na platanje ,.I"",:h kamala koje te se obratunati u .kladu sa tt. ~n Z,kono 0 obliga~ioni m odnOGima, pre ma kome dul nik koli ,.docni sa Ispunjenjem no,cane obave," duguj", pored glavnie, i '"telnu kamatu, a koje t,ku ad dana padania u docnju tuienog kako je 10 IlJl ita c i op redij e lio u IlJlbl. Vi S ina kamate te se obHltuna~ na OSIlOVlJ clam 1. Znkonn (I visi n i 5tOp~ zate,ne kamat, (St. navi n, FB i Ii br. 18/96, 27/9 S, 51101, 56/04, 64/04 i 29/05),.

Od I u ku 0 tro;;kovi ma pam;onog p05lup kJ sud j, doni 0 u skladu sa ctanam 333, 330 i 3gB Zakona a pam it nom postupku i no opredijeljen ,,,htjev tU!io"" i to i,n05" od 150,00 KM na i m, lak" luibu i 75.00 KM lak" na p,",udu, a kaja tak", j" odredena prema z"kona a taksama TK (5t. n ovine T,K ~r. 05/09) i i,no." od 175,00 KM na i me tro~kova obja,llivanla tulbe I p,"sude putem obj,vljlvanla u dn8vn im n(lvinama, t8 nuznih tros kOY3! la5tU Prnlj [J ruzioca po PU nom otniku u i, nosu od 421 ,20 K M 'a S'.5t,v iu!lIe'"POI(

BOS~II\ I HERCEG OVI NA

FEDERACIJA BOSNE I HRCEGOVINE SREONJOBOSANSKIKANTON/KANTON SR EO 15NJA BOS N A

OPCINSKI SUD TRAVN IK

Bmj: 51 0 Mals 021626 09 Mals Datum: 09 03.2011. godine

TUZITELJ: JP Hrvatske telekomunll(aCije d.oo. Mostar TUZEN I: MIRAN SIMIC, vI. "MIS" Obrtniclca radllja, Han Plota 79, Kiseljak

RAOI: duga, v,p,s, 1.124,76 KM

OGLAS

Oostav3 tu!lIe'3 tu!enik3 M IRAN SIMIC. vi, ,.MIS" OllrtniCka r3dnj3

Han Plo~a. 79, Kisellak

Ovim oglasom dostavlja se tUlba Ila odgovor tuzeniku, (pri I ozi se m ogu poditi u zg radi 0 p c i nskag suda Travnik) koji je dufun do u roku od 30 daIla dostavi su d u pi sme ni odgovor n a tuib u u dva primj erka s pozivom na b roj gornji.

U od gOVOfU n a tui:bu Men i j e du full i stac; llloguGe p rOG esn e p rigovore, iz j a sn iIi sed a Ii prizilaje iii o sporava posta vlje n i Mb eni lahtj ev (el. 70 i 71 . ZPP-a).

N aveden 0 m Wzb om rutitelj troli d a sud don ese prosudu:

Sudija 5im it Rodmila

NAPOMEflA: Protiv ove presud" nij" do,vatjena la:ba.

,,0 utan je Men ik isplatiti Mllelju ukupan iwvs gl3vnog dUg3Z~ korislenje mobilel usluga u visini 1.124,76 KM, S3 zakonskom zateznom k3matom i to: n~ iznos o~ 6,36 KM pocev o~ 16. 06. 2006. g. pa do ispl3le, n~ iznos od 176,25 KM pocev od 16 09 2006 g. pa dv Isplale, na ilnvs od 173,37 KM po~ev o~ 16, 10. 2006, g. pa do isplate, na iznos o~ 93,60 KM pocev od 16, 11. 2008. g. pa do isplale, na. i,n~s ~d 93,60 KM p~~ev v~ 16. 12. 2006. g. pa do isplate, na iznos od 93,60 KM pocev od 16.01, 2009. godine p3 do ispl3te, n a iznvs ~d 93,60 KM po~e;' vd 16 02 2009. g. pa do isplate, na i>nos od 392,36 KM po~ev od 16. 03. 2009. g~din" pa do isplate, te nak.n3diti troskove p~slupka, sve u r~ku vd 15 da.na pv prijemu presude",

Istovremello predlaie.. ukoliko tuiellik, sukladno odredbam a e I a n ka 1 B2, Zakona 0 parn i e no m POsrupku, ne dost:lvi pi sm en i odgovor Ila tui:bu u ,ako n sko m ro ku, da su d do nese pre sudu koiom usva ja tul:be n i lahtjev tulitel j a (pres uda Ib og propuStalljaj" .

Nako n obj ave !Utbe i ru!benog zahtjeva. obzi rom d a je tu morn p red IOleno don osen j e presude zba 9 propu stanja n a osn ovu tl. 182, ZP P-a, su d G e donijeti pres ud u zbo g p ropu stan j a, ko j a ce se obia viti i u dnevn im novinam a.

Po proteku 15 dana od dana objavljivallja ovog oglasa u "Dnevnom avazu" smatrat de se da Vam j e dostavljena tUlba na odgovor. prerna clanu 348. slav 4, ZPP-a F BiH,

Sudac Ivo Zatlit:

Optinski sud u Sarajevu i to sudija Hasic Aida u pravno] stvali tJJlitelja Habibija rodena Borovac iz saraeva lastlipana oo punomocnke Amili ~terovic adeokatu il SJrajeva, protiv tu!enih Pr-vo tufena Ohran Haj~ia iz VogM61 ul. Igmansk:! br. 46, Drugo tuteni Ohran Faruk. il Vogo~ce ul. Igmanska br 46 i Ohran Aien 5/47 Boundary Sir 4101 8risb.ne, old. Australij<l, r<ldi duqa, V.S.p. 60000,00 KM. objavijuje sljooeci

lA' t-TUZENU OHRAN HAJRI'J.A tZ VOGOSGE UL tGMANSKA an 40

na pristupe nil ROCISTE ZA GLA.~NU RASPRAVU zilka,ilno za dan OB. 09 2011. godine U 1300 san, pr~d ovaj sud u sonu oro] 331/111.

NAPO ME NA: NAP 0 M tN J ESE OA t E STF!A N KA am SAS LUSAN.A U S VOJ SlVU PAR N I CN E STRAN K E.

NAPOMENA:

Ako tlitilac bez opravdanog ralloge n e dade na roei~ te za 9 lavnu raspraeu, a bio jf urerno pozvan, s matrat ce se do je po"ukolo tulbu, osim ako se M~"i na tom roeistu upustl u r<lspr<l"'j<lnje (tl. 97 st. 3. ZPP-<ll·

Ako na ratisle La gl<l"nu raspravu be' opravdanoq ra"ogol ne dade Meni. <I blo ie uredno pozvan, rasprava ce se odrla~ bez njego"og prisustva (cl. 97. st 4. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA fEOERACIJA aOSNE I HEAGEGOVINE KANION SAF!AJEVO

OrGINSKI SUO U SARAJEVU

Broj: 65 0 P U52400 05 P

S3raie~o, 20, 04.2011. godine

POZIV

SUDIJA:

Aida Haste

PRAVNA STVAR

lulil ac: TE RA JNTREX CON S TR UCTI 0 N B USIN ES S 0 0.0. BU NA BB M OSTAR Meni: PR a M a TEL 000 SR EBRE NIK

Radi: -

B OS NA I HE RC EGOVI NA

FE D ERAC IJA BOSN E tHE RC EG OVI fiE TUZLA NSK I KANTO N

opel NS KI SU 0 U TUZLI

B roj 32 0 Ps 025279 04 Ps TUlia, 06. 04. 2011 godine

ZA: PROMO TEL DOD SREaR.ENtK

POZIV

Pozivate se kao stranka na ~Iavnu raspravu lakazanu la dan 26. 05. 2011. godine u 10,00 sati, pred ol'im sudom, soba broj 37/1

Napom~na:

Ako Milac/Zakon5ki zilsbJpn;k be, apravdanog rill1aga ne da~e nil ratiSte la glilvnu rilsprilVU, a bio je ~redno paIVan smiltrat ce 5e da je pa"u~aa tulbu, asilll ako se Meni na tam rocistu upusti u raspravljanje (clan 97, stw 3, ZPP-a),

Ako na. mtiste za gl al'llU raspravu bel opravdanog rallog a ne dode tlizenVlako n.ki lastli pnik, a b io j 8 uredno po- 11Ian, rasprava ce se odrta" bel njegovog prisustva (tlan 97. stav 4. ZPP-a).

8 as ~JA I HE RC EGOVI ~IA FEOERACIJA BOSNE I HERCEOGVINE ZEN IGKO - DOBOJS KI KANT ON OPCINSKI SUD U ZENICI

8roj 430 Mal 007234 06 Mal Zenica. 1 0 03. 2011 godi ne

Sudiia Ami ra Feri'b~ovi c

Op,tinski sud u Zenici, strutni Solroldnik Kokic Edvin. u prolvnoj stvolri tul~elj, "ZE~IICA STAW doc Z~nica, Frol Ivana Ju kica br. 1. Zen ica, pro tiv tutene Bil og I a vic Sal ete i1 Zenice, Pr-ve Z eni ~ke brigad e 150, rad i du ga 198,66 K M, objavljuje slijsdeti

Tulenoj Biloglolvic Saleti il Zenice, Prve Zeni6ke brigolde 150, dostavlja se na odgovor MbJ podnes~na ovom sudu dana 05. 10. 2006. godine kojom tutilac potroTIuje ocI tlitene isplatli ilnosa od 198,66 KM sa .1akonskom 1olt~znom kamatom, pocev od dana podnossnja tulbs, pa do isplate, kao i nakmdu troskol'a pJrnitnog postupka, a sve u roku od 15 dana pad prije1njOln izvrSenja,

Dasta"il Mbe 5e smil\ril i,vrsenOln pa proteku rok:! od 15 dana od dilna objal'~ U Dnevnam avazu.

Tulenol je dulnol dostaviti odgovor n<l tulbu u pismenoj lormi S<l elem~ntima iz tl<lna 71. Z<lkona 0 parnitnom postupku FBi H, u roku od 30 dam od dam dostave tU!bll.

Tu,bom j8 predloleno donos~nje presud8 zbo~ propustanja, ukoliko tu,ena ne dostavi odgovor na tulbu,

Tuzena se obal'jestal'a da mole imsiti uvid u predmetnu tJJzbu tuzitelja kao i u kompletan spis broj: 430 Mal 00723405 Mal, u pisarnici Opcinskog suda u Z~"ici.

OGLAS

STRUC~JI SARAONIK Kokic Edvin

8 as ~JA I HE RC EGOWJA

FE D ERAC IJA BOSN E tHE RC EG OVI fiE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON

opel NS KI SU 0 ZEN:CA

Broj: 430 Mals 00549507 Mals (stlli broj, 04:>-0-MaIs-07 -000018)

Zenica, 07. 03. 20 11. godi 00

Op¢in ski sud u Z enic i, sudi ja Amra H ~dli C - Hold lie, posbJpajuci u prilvnaj stvari tulioca ieljslaIil "ZENICA" dao Zenica, ut, Bulevar kralja Tvrtka t br. 17, proti" tulenog ,NAMYX· 0.0,0. Zenica, ul. CIi<Viv8 br, 50, Zen ica, radi nap late dug a, v.s. 2.120,00 KM, na osnovu ~Iana 348 stav 3 ZPP-a

OBJAVLJUJE

Tuzenom "NAMYX" 0.0,0, Zenicil, ul. Crkvice br. 50, Zenica, doslavlja se na odgovor tu.lba, podnesena ovom sudu dana03, 01, 2007, godine, kojom tulilac polratuje od tu!enog dug nastao po osnovu zakupa skladi~nog pmstorn u imosu od 2.120,00 KM, a po nepla¢enim I.kturoma broj 40597127, 40762/27, 411 06127 i 41352/27 sa '<lko nskim '<ltillni m ka m atama poce" od dana daspjelosti, pa do isplat~ ,a S""ki

poj sdi natni iznos ito:

- na iznos od 530,00 KM pote" od 15. 03. 2002, gadine, pa do isplate,

- na ilnos od 530,00 KM paGEl'! od 12. 04. 2002, godine, pa do isplate,

- m ilnos od 530,00 KM potEl'! od 17. OS. 2002. godine, pa do isplate.

- na iznos od 530,00 KM pote" od 14. 06. 2002, gadine, pa do ispta'e.

uz n aknad u tro s kova pam itnog postup ka, sve u ro ku od 15 dana.

Tu,eni je u skladu sa 1:1. 70 ZPP-a dulan u roku od 30 dana od dana prijema tu!be, dostaviti sudu pismeni odgovo r na tu!bu, istaci mogu ce p rocesn e prigovo re, i'j<lsniti se do Ii pri,naje iii ospora"ol postavljeni Mbeni 'olhtjev.

Pratekolll roka od 15 danil od danil objilvtji"ilnja ovag agtils a u D nevn om A" illU, 5m"trat ce s e dil je Mba dostavljena tuzenom na adgal'or, Tuzbom je predloze no donosenje presude zbog propustanj a u sklad u sa tl. 182 ZPP-a ukoliko lu!eni u roku od 30 dana ne dostavi sud u pis m an i odgovor na tu!b u.

Sudij<l Amra H ooli c- H ,dli c

PrijaCa: Zaobillen naiVecl killb II driavi

Bordo uprava

Odie su predstaunici Sarrueua?

U pravni odbor S araieva na posljedn]oj sjednici 17.r· azio je razoearenje sto u novoformiranom Komite[\I za normallzaciju Nogometnog saveza Bil-I neraa predstavnika kcsevskcg premi iertigasa,

- Kako je rncgude zaobici naiveci klub u ddavi? .Saraievo predstavlia sporrsku instituciju u BiH i naravno da smo Geeki",.1i cia cern 0 ima ti ','log predstavnika u organu koii [reba sa mrrve Qlcke pokremni sranie u nasern fudbalu - rekao [e Edin Prljaca, direktor bordo kluba,

Pored mga, i:dnikc S arajeva brine jos jedan detali,

- Zaprepasteni srnc podatkom da bi isti oni clanovi S kupstine ko i i su krai em proslog' 11) j eseca odbili p rijedlog novog statuta NSBiH i rako direkmo prkosili Svietskoj i Evropsko] Iudbs 181:0 j fcderacii i, m 0- gli biti ponovo u prilici odlucivati 0 naso] sudbini, Bilo hi sjajno cia promiiene mislienie i razmisljaiu kao pravi sportski ra dnici, ali ne znarn koliko mozemo vjerovati u to - istakao ie Prljaca,

Trojica u d p etorice s uspendiranih igr.ea Branislav A rsen i j "vjc, Vuei rI' Scepaum'ic i Hilma Guric podnijeli sU zahrjeve uadlel:num organu za raskid ugovora na ste[u ldub •.

- N e Z11am 8la rime ?ide po· .[;ei. Ov ak vo ,ranie i d~" pr; iesvega, "" ujihovu stem· rekau ie PrljaC'a. A. Dr.

spec

• Fudbalsld kluh Gerazde dobie ie donaC'iiu u sponskoi opremi "riiednll viile od6.000 KM od svog nekad~!Iiegigraca NedZa<la Zivoi~v iea, ko j i danas z1vi II Sap Seba~tiianu, u Spanii;. R:adi se 0 dresovima i trenirkama ZlI seuiore i umlllrunske

pagone. E. A.

Sui susreli 23. lIola u subolu

~ Sve u(akmice 23. kola Premijer lige BiH bit C{l o digrane u su batu, 23. aprila. Redovan lermin je 16.30 sati, .za 1930 zakala!!i su meeevi BoraeR~lducnoS[ (TV prijenos) i Zeljeznib! - Vele.;;;, a za 10 Olimpic - Sarajevo.

NSBiH Prva sjednica Komiteta za norrnalizacilu na tlu BiH

om- s -~ a za Dise odluei ce

o ce b-r D zua ,a S srnu

o nevn i avaz, tetvrtak, 21 , april/travanj 2011,

sport

Delegacija traii. sastanke s Blaterom i Platinijem • Svi smo nekada imali pravo na popravni, zato ja ne bih toliko krivio delegate Skupstine, kate Ivica Osim

Nakon beckog, Komiret za norm ali zaci j uNo gometnog saveza Bosne i Hercegovine odrzao je novi sastanak, prvi na tlu BiH.

nSBIHduian 32 miliona HM

CIanovi Komiteta upozn ali su se i s finansi [skorn si tuacijorn II Savezu, 'Irenutni dugovi NSBiB ;7J10" se skoro 3,2 miliona KM, ali kako ie rekao Bakovid, oni su za 1,1 rnilion KM maaii nego u 2009" godini.

" Nismo ludi da mislimo da mozemo sve to rijesiti, ali zato mozemo nekame zakucau navrata i pomoci cia se situacija poholisa - rekao je OS;!R

SeslOtlano ri ielo, na tel u s Ivicom Osimcrn, koje je preuzelo sve ovlasti Izvrsnog odbora NSBiB, aaivise vrernena posvetilo ie upoznavaniu sa stanjem u SUVCZll,

analiz i sas tanka iz B eGa re razgovorima 0 novorn sazivanju Skupstine NSBiH, c; j i ce delegati mora ti usvojiti sratut kako se Savez ne bi SUo;;; 0 s i edno gudisn iorn suspenzijom.

Sjednica Skupstine za-

uubojeuic: Boracieli UEUr-oPU

Iz Jiiu Ii FIFA i OEFA DogrileSile?

Potpredsjedniku Komileta Dark; Ljubojevicu, inace sponskorn direktor11 Borca, - UpU6ffiO ie pitanje kakv.i sub i Ii koru enta ri u Banjoi Luci na beeki sasranak, jer je on problematici Sa statUtom pristupio doot. razumno, za razliku od deleg am iz Fudbalskog saveza Republike Srpske, koii ga odbi ja i u us "0 i hi.

- Nisarn imao nikakvib pr,ublemH. N"-ma, II Boreu, slalo ie da idemo u Evropu. Do osn;vaFlia Prem ijef lige BiH pros!i smo kroz mnogo muka i patnie- Dva smo puta ispadali iz lig:e. Sada,

Kaku prolaze dani od £0- rmirania Komitcta za normalizaciju Nogometnogsaveza BiH, SVe Se v i~e pi ramo ie Ii moglo biti drugatiie.

Jesu Ii FIFA i VEFA pogrijesile 8to Sll ostavile mogucnost da n. sjedIlicu Skupsrine NSBiH 26. maja hudll pozva!!i isti delegati koji su 29. marta odbili usvoiili novi statut? Zar suspenzija Saveza ne bi treba-

kada smu ulofili dosta rruda i finansijskih sredstava da konae.no n.pravill1O zd.rc aVe !emelie klllba, zelimC iei II Evropu ".rekao ie LLu· boievic_

Na pimnje vieruje Ii da delegati iz FSRS mogu promijeniti misJjenje,odgovorio Ie;

- Tciko ie retL U o'-oj, simaciji ne vjerujem, jer ie malo vremen.a proslo_ No, [reba im da[i i05 jednu sanSll, jcr ih je neko, mozd.1, nave!) na pogreSlla razmisljania. MOfamo im obiasniti 0 cemu se ovdie cadi - ka1;e Liuboiel>ic_

sastanalC s DomlnllOUlcem11

Korniter je za danas Z<Ikazao sastanak s delegacijorn Nogornetnog saveza Federaciie BiB, dok ce se s Iiudirna iz FSRS razgovarari narednog utorka.

No, ovdie moramo spomenuti iednu veliku nelogicnost koia se omakla F1FA-j j UEFA-i. Nairne, u

(Fvl",' 8. J.rrJamovii:1

delegaciji NSFBiH, koja ce pricati s N:rnO\"lma Kornirera, bit ce i suspendirani clan raspustenog Predsiednisrva i Izvrsnog odbora NSBiH Ilia Dorninkovic. On je, uiedno, i predsiednik NSFBiB.

Postavlia se pitanie kako ie rnoguce da ce Osim i nie-

po~tupili druga6ie negopostojeCi clanovi. 0 SVC1l1l1 [Orne odredil ce se Komisiia za propise - poiasnio j e generalni sekremr NSBiH Jasmin Bakovic.

Komirel i.e UdlllCio posbri pisma namiere u FIFA-u i UEFA-u [e zam,zili sasUiIlke S niihovim celnicima Sepom Bla(erOIl) (Sepp Blatter) i MiSclom Plarinilem (Michel). Na tim sastanc.ima delegadia Komiteta bila bi pojai'ana i ambasadorima DuSkom Baje· 'litem, Sergejom Barbarezom i Famkom HadZibegieem,

Komitet moie odmah traiiti ukidanje suspenzije

I a 1'Jl3ci Ii da j e S uspen d [rdna i Skllpstina?

Urn ie:;to st<J SI1 ne~ab valuu odlllku 0 delegmima uarcdne Skupstine prebaciIi u ;uke danova Komiteta, FIFA i UEFA mogle su u Bee doniieti raniie pripremlienu SlalUlarnU odluku prcma kojoi se formira nova Skupstina, koia treb. llsvoji Ii sm tut natpolovicpom veCinom i tainim

ka~-"l1a ie la 26_ maj u Sarai evu, a 0 d Komi,i je Zll prop ise za trakno j e da na i k asniie do utorka pos-lie tUmacenie 0 lOme koji delegati (rebaiu biti pozvapi,

Zamjenski clanovi

- Prema vazecem Slamtu, po treb na Sll dva m j' eseca da se izvrsi i71:!0r novih delegam, sto kompromi[ira moguCl10SI da se do 26_ maja delegiraiu nOI'i cLanov i Skupstine, Posto;i jos opciia zam iensk ih Clauova, .1 i nismo sigllrni da Ii bi olli

gi.asaIljem .i7.bje6 Iladglasavanje.

Nova SkupSlina moie biIi formiTana iz kanwualnih i podruenih saveza ;1 i prema prijedlogu premijerliga5kih i prvoligaSkih klubo<ll.

No, to se niie desilo.

FIFA i UEFA izabrale su osraviri one ko;i 8U odbiianjem novog su!tuta, 7.11pravo, prekrsili postojeci, prema kojem su obavezni pri-

bvaliti sl'e ono 510 im F1FA i UEFA kazu. Oni to niSll uCinili, a !lisu 11; k.znjeni, Gime su dllije medunarocine asod; ad ie narusilc v lasliti kredihilitel.

S[a sada. mok Kumile[?

Koliko god to elldno zVllCalo, mO;?': od FIFA-e i UEFA-e Z3lraziri trenutno llkidanie suspel1zije! Na taj naCin reprezenlacija hi nesmetano nastavila kvalifika-

- Zelimo osrvari ti prve kontakre s ljudirna koii su narn dobrodosli. Red je porazgovarari s niima; [er im rnnogo dugujerno. Skodiri nam, II svakom slucaju, nece - pojasnio je Osim.

Vjerujem u Ijude

D ok j a VB OSI traii drakonske miere kojima bi se osiguralo usvajanje srarura i ukidan]e FIFA-ine i yEFA-ine suspenzije, Svabo j e pon udio mirnije tonove.

- Moie je da vieruiem u liude, Svi smo mi nekada imali pravo na popravni, Zato ja ue bih toliko krivio delegate .. Osim toga, kada vas neko dl"zi za vrai pa vas pusti, Cesto se des; da prorni-

govi saradnici ima ti sagovornika u trolicnom IIji, koj i je na sjednicama Izvrsnog odbora NSBiH re Skupstine Federalnog i NSBiB ponudio tri razlicita mislienia o usvajaniu statuta? Osim toga, Dominkovic je i zb acen iz Saveza kao clan btvseg Izvrsnog odbora,

j.enite misljenje - rebo i.e Osim te je dodao:

- AIm bude pOlrebno, ici Cu ill Bmiu Lllku,. ill Mostar.., Treba poprii':ali s Ij udima, cia ire ovaj Savez malo poguta, Meni je p~nost to sro nisam iz lih p[)li uckib kmg()va i s ro mogu normalno prieau s niirna - dQdao ie O~i.m_

KomlIer je OdlllCio organizirati i sasranke sa predsje<fui" Lima Slldijskog, Disciplin>kog i Komiteta za. !llkmieenie, na koiima bi se rdZgIlva.ralo 0 7.3- vclnici mkmicenj~ u Prcmiier Ltgi.i Kupu RiH. M. T.

ciie, kluhovi bi razmisljali 0 EVrepi, a Komilet nc bi bi" sputlln rokovima nego bi u m iru po kllSao pri vol ieti pos tojeee delegate cia usvo j e statU t. Ako se to u e dogo di, oIlda bi do kraja juna domo odlullu prema koioj hi sta" tut bio pribvaceFl.

Svako drugaCije rjdenje predstavlia fizik i ne ide u pravcu riesavania problema. M. T.

sport

D nevni ,"3', cetvrtak, 21. apriV~llVilni 2011.

POLJSKA Semir Stilie blistao u pobjedi Leha

Tro

Sti/ie:

Ilvrslan

Semiru Stilieu bile je devolino sarno 30 minuta da svojirn p o tez i m a donese Le· hu plasman u finale Kupa Poljske. Iako pet dan" prije ut ak rn ice n ije tren irao zbog gri pe,

H pase lile P zanju

Nas internacionalac postigao gol i asistirao u Bjelsko·Bjal,i

S tilie i e ruorao u vatru nakon S10 je njegova ekipa na pol u vremenu utakrnice protiv Pcdbeskidzi jc Bjelsko-Bj ali gubila sa 0: L

Prva utakmica u Poznaniu zavrsena je sa 1: 1, a lider druge lige hl je u 58. rninuti vodio sa 2:0, Nail internacion alae pogodio je u 73, rninuti za 2: 1,3 dvije miuute poslije asistirao je Artornsu Rudnevsu za 2:2. Larvijac je svoiim drugirn golom u sudijskom produzeiku po-

stavio konacnih 3:2

. Dobro se zavrsilo, gu, hili smo Sa 0:2, ali smo na kraju osrvarili cili ; plasirali se u finale. Bio sam bolestan, jaka prehlada me zako-

,JOS gOdina UgOUOra

Semir Stilie kaze da ne zeli previse razm isljati 0 evenrualnoi prornjeni sredine iako su velike sanse da vee naljeto napusti Poznan] kako bi Leh dobio obesrecenie,

- Imam ugovor s Lehom do naredne gcdine tako da S~ ne ~elim previse opterecivau. Va7~10 [e daigramdobro, sve pe ostalo doei na svoje - skrornan je nekadasnji fudbaler Zeljeznicara.

vala za kreve t pa dan ima n i· sam trenirao, pred utakrnicu sam imao sarno dva treninga, Usao sam u drugorn poluvremenu, srecorn, uspieli smo preokrenuii rezultat • govori S tilic,

Aktuelni prvak Pcliske taka je u prilici dai ove sezoneosvoji trofej, jer je izvjesno da sampionski nece moci odbrani u, Cetvr tis u na tabeIi sa 32 boda, cak 12 manie

od lidera Visle,

- Tesko dacemo mod ponovi u proslogodisnji uspjeh, ali svi 11 klubu bit ee zadovolini ako osvojimo Kup i plasiramo se u EVNpsku ligu, Platili srno ceh mecevirna u Evropi ove sezone, 10 ie urjecalo na slabije rezultate u Poljskoj, ali mislim da ipak mozemo biti zadovcljni - smatra bh. reo prezentativac. Z. SARIC

Darko Maletlt, brzonogo desno krj,lo Borca

necemo prOMOCMali sedam bOdoua

Povratkom u Banju Luka napravio pravu stvar • Heprezentaciji S8 otvorilo

Povratkorn Darka Malerica sredinom j eseni e polusezone Borac je dohio dcdatni kvalitet pa su Banialucam zavdili prvi dio ,a pel bo_dova. viiika u 0 dn os.u na Zeljeznicar i S araj evo, a nakon sedam prolje(J]ih kola, tu predno" I u v e6Jli s u na sedam.

Reprezenwlivac Bill, koii je Susicev poziv mlkon go. dina i zb i van j a i z drz'l\'I!og tima zasluzio igram~ u Ptemi· jeT Jigi BiR, We da ce B mac izdrZati pritisak i na krnju se rad ova ti prvo j ~i luti prvaka.

- Povralkom u Banju Lu· ku naprnvio SalIl pravu stvar. Imamo dobar (im, odJicno sm 0 odi gral i ci j.el u selOn lJ i mozerno i mommo sacuva\i stecenu prednost. Zreli SmO kao cl<ipa, pametn;. Sedam hodova je sasvim koreklna predn 05 tina dam se da cemo se na krajll radovat.i lilUli . istaKaO ie Male~if

Brzonogo demo krilo sm atrn d" rep rezen ta ci ja im" realne same da se bori za dr·

Stadiol1 FK Igman u Konjicu. Gledalaca: 1.000. Sudi· ja: Dzel1adin Podrum (GI. ~vm:icevo). Pomoenika: And Spago (Konjic) i Adis Imamo· vic (Konjic). S!rijdci: 0:1 . Ra· mie (32), O· 2 • Seahic (77), 0: 3 - Ramie (90). Zuli kartani:

MaleliC: Ireta i pamelna ekipa ugo miesto u s'·ojoj kvalifikaciono; grupi, ali pod jcdnim uvietom.

- Aka sve bude \Uedu u

vezi S3 Save~om, u narecil1e clvije IJtakmice mozcmo moogo toga cia rijdimo, U slueaju povoljnog rezulmla iz

Rumunije i pobjede nad Alban.ijom, domo':i cemo se drugog mje:sta na haju - k .•• zao je Malelic. S K.

Igman - Zeljeznicar 0:3

za HOO-:iCane

tveti«: Mala paljuljafl

Perica Ivetic sutra na preoledu

Sarno da nrso POPu,caliligalmenti

Povrijeden prilikom doskoka prouv Travnika • Dosta se stvari promijenilo ad jesenas

T ri os vojen a bo da pro tiv Travnika, koia garanriraju opsianak u drustvu najboliih, Veld je platio na najskuplji nacin, povredama Pence Ivetica i Emira Hadzidulbica.

Ivcticu su prilikom doskoka stradali ligamenti. Sutra ce obaviti pregled magne[nom rezonansorn nakon eega ce bi ti poznato koliko ce biti van stroja, Njegov izostanak bit ce veliki hendikep Z3 Veld S obzirom na 10 da je dao ogroman doprinos dobrim igrarna ovog prcljeca. Stoga le razumliivo razocarenjc u Pericinom glasu:

• Vidje] ceU10 u petak, nadam se da nisu popucali ligamenli ida jerijec samo 0 nategnucu, sto bi znucilo sko-

riji povratak na teren, U PIotivnom, pauza bi mogla biti duza, Svakako da sam rnalo poliuljan . kaze Ivetic,

On je IJ kratkom periodu prosao dosta toga s ekipom, od karastrofalne ieseni do vrlo dobrog proljeca,

- Dosta se srvari promiienih Odradili SmO dobre priprerne sa Miloradcm Mitrovicern, a onda nas [e preuzeo Milomir Odovic u trenutkn kada bi se malo ko prihvatio ovog posla, On ie u kraikorn periodu odradio dosia toga. Treba uzeti u obzir i ci.njeniclI da se dosta stvari promijeniloi u klupskoj organizaciji, sto se rnoralo Q drazi ti na rezulta I - smaua lvclic. F.. I.

Bivsi igrac Sarajeva u lokalnom klubu

FaruM IhtiJareUiC ce biti igraC i ciao upraue UiSOCMog. ,starog Grada

Faruk Ihliiarevic, nekamilnii repre7..entati "ac i bi "Sj clan Sarajeva, a. ranije i ZeIJezniearn, po(pisao fe za FK Stari Grad iz VisokClg, (:iii ce bid igrac i clan Upra "nog odboIa,

Klub koii je bio ugasen prije 50 godine, a nedavno je POIIO"OO Qzivijen, od septembra ce se tukmiCili u QpCin5koj lig; Visoko, koja broji 16 klubova.

lbtiiareviC, 1<;oji ee I. maja napunili 35 godina, na ovaj se lluCin, kako reee, zeJi oduiili sVom lreneru Asimu Limi., s kojim je jos kao djehl u visockoj Bosni zapoceo gradi!i blistavu karijent. Uz niega, Clan kluba je i Mensur Dzaviti, (akoder nekadasnji igrac Sarajeva.

Obojica su slal!ovniei "isotkog Staroggrada, A.].

Mellie, Lovato agJUlUl), Sehie, Nijcma (Zcljeznicar).

IGMAN: D_ KovaCevic, Mallmu[Ovic, Mehic, £Japo, Mlll"tic, S. Kovaeevic, Kudra, Sultan ic,. Ba jIi';, Reb ibovic, Diafic. J 00 ~u igrali: Bob ie, Lvaro, Rodrigez, Sokolo .. i.c,

maiic, Hc&vcic,PandZa, Sahinovic .. T rener: Hans Bubal:o.

ZELJEZNICAR: Sebic, Colic, Mesic, Vasilic, Rado· vanovic, Bdl ija, S lunic, ZoIe tic, Nikolic, Balj;c, Ramie. 10'; ,u igrali: Markovic, S la" nie, Nijema, Culum, Svroo,

Visca, Jamak, Zeba, Spahic. Trener: Amal Osim.

U prvom poluvremenu prijaleljske Lllakrnic~ Konjie je raVl!opraV!lO parirao Zeliezn iearn, ali je u drLJgom iskusniji gOSl potpuno slomio O[POI domaCina. I. N.

Medunarodni fudbal

Onevnj avaz, tetvrtak. 21. aptiVtrav,mj 2011,

Blaleroua; '.orediZborna Hampama

Predsjednik Medll!laro" dne fudbals ke fed eraci j e (FIFA) Sep Blater (Sepp Blatter) jucer je pis mom zarraflo od 208 ti!lllica da ga I. juna pcnovo izaberu.

- Mogu osigurari stabilnose, kontinuirer i pouzdanost II svijetu u koiem vlada politicka i ekonornska kriza - napisao je Blater (75) te je obecao da ce podi jeliti mili j ardu cum Cla!!icamaf1FA·eza razvoine proiekre te cia ce se bori ti proti \T korupcije, namjestanja utakrnica j

dopinga. .

Ovo je prvi PO!",,".l Blarereve kampanie nakon izazova koji mu je prosJ\lg rnjeseca uputio protivkandidar i bivs; saradnik Muhamed bin Hamarn i2 Katara.

Kama 30 runn

Man~ester junaited moral ce plariri 3'0 fUD ti kaznezbog minornogosrecenia svlacionice na stadionu Vembli u Londonu na kon polufinala FA kupa proriv gradskog rivala Sitiia (0: 1), Met [e obiljezen velikirn tenzijama i zamalo rucorn Riia Ferdin anda i M ari j a Balorelija (Balotelli), a potom je neko il ekspedicije porazenog kluba, navodno kondicioni trener Toni Siradvik (Tony StrudW ick), u afek tu osretio in" ventar pros torii e.

Adruano paUlira 'oel mJeseci

Adri/am];" Jos mje igrao Brnzilski nogomems Addia!!o (Adria!Jo) pauzira't lie pel mjeoeci nakon ,to je n~. treningu povrijedio Ahilovu tetivu. Bi,'si igrae Parme, Intern i Rome u manu je porpisao ugovo I s brazilsk im Ko tin tijansom,. a ~bog povrede IlIDena j OS n i je zab il jelio !lijedanllllsillp.

Spanila

leiltlZ DUba111 HUDUle,

Helale

"Royal Emirates Group" kupit Ce splIllski klub Hetafe za 90 miliona eura, [avila je kornpanija iz [);Ibaija.

Projekt-rnenadzer kompaniie Sul:ejrnan el-Buti potvrdio jeovu vijestza Retiters. Vllllmik ~RoyalEmirales Groupa" ie seik Bud bin Suhailel-Makmm.

Obiavlieno je cia ce kllib dobili ime "Team Dubai", ali jos niieiasncboce li to bid zvanicni naziv .Hetafea

Ovo j e creta kupovina spanskog kluba u poslied.njoj godini, Malagu sada posj edu] e katarska kral jevska farniliia, a. Santander im:lijski biznisrnen Ahsan Ali Sajed (Ahsan All Sayed).

Predsjednik Hetafea, Anhel Teres (An,gel Tot.res) je.za ilpanske medije rekao Nako CIa gDvor jos ni· je Ii naliziran, i kato tek trebaotputovati uDubai.

- N isarn pro dao klub.

U Dl.Ibai idenl cia pocrazlm soll.lcije za buducnoSl- izja vio je Tores.

Het:afe, se [Jalaii na 14. mjo;;sm lige sa 37 poenaosvojenih iz 32 utakmic_e. (Z.S.)

Salke jc porvrdio da gelman Maneul Nojer(N euer) nece produziti ugovor S klubom, koji traje do 20) 2. godine,

Prvi golrnan polufinaliste Lige iiampionl i njemacke reprezentacije u kluhu je vet 20 godina, od 1991., kada je imao pel godina.

. Odluku Sam denio bez ut i ecai a sa s rrane, Veoma sam zahvalan klubu i navij acirn a, al i nakon 20 godin a lojalnosti Salkeu, zelirn da

budem orvoren za rnogucnost prorniene sredine. Za sada se zelim fokusirati na preostale utakrnice IJ sezoni - iziavio ie Nojer, koji je ave sezone sa Salkeom napravio hisroriiski uspieh u Ligi sampiona.a njegova ekipa bcrit ce se i za trofej njemackog Kupa.

U Salkeu sus v jesn i da ce u ljernorn prijelaznom roku najvjerovatuije rnorati pro dati golrnana kako bi zaradil i obes teeen j e.

- Teskasrca prihvatamu

Nojerovu odlu ku. Mo.rllmo je postovati - iziavio ie sporrski direkror Salkea Horst Helt(Heldr}.

Kao naredna Noierova destinacija najceSce se spcrniaje Bajern, koji se od odlaska Olivera Kana (Kahn) 2008. godinc muc! s golmanima. Medu interesantimaza golrnana koji [es Njernackorn dosao do ireceg mjesta na svijetu ie i ManCeSler iunajted, protivnik Salkea II Ligi sampiona. (Z3.)

Mancester junajted korak blLze engleskom naslovu

Anceloti potPisao Ma - laCi)U

Ferguson uvjeren u titulu, ali ipak upozorava na Celzi • Italijanski strucnjak za posrtaje krivi povrede

U P81 sadmica n ut8'HmiCa

Karlo Ancelcu (Carlo Ancelotti) POtpiS30 ie kapitulaciju It borbi za titulu engleskog prvaka iako [e ~r Aleks Ferguson (Alex) Celzi nazvao najvecim rival om svog Mancester junajteda

I talij anski strucnjak smatra cia su povrede kljucnib igraca glavni razlog za slabije rezultate njegove ekipe 1I ovoj godini, Tvrdi da nisu ispunili ocekivanja, cak ida osvoje drugo miesto.

- Drugo mjesto je bolje cd treceg, ali co n ije toliko vazno, Na pocetku sezone sanjali smo da osvoiimo tirulu,a ne da budemo drugi. Ipak, nismo rnogli predvidjeti da cemo u isrorn Irenutku ostati bez uekoliko vazn j h igra ca - kazao i e Anceloti,

Frank Lampard proveo je ukupno cetir] rnjeseca izvan terena zbog povrede, dok ie Didije Drogba (Di-

Man ces reI j una j tcd i Celzi sastat 6e se 8. maia na Old lrafl>rdu. Bit ce to 7.aVIse tak spek tak ularne &erije ad Cak lJ zah,ievn i.h u mkmica, koliko ce J una j! ed a digra ti u pe t sed mica, paCe".; ud 2. aprila.

Ferguson i Ante/oli: Ko ce S~ na Irrajll radovali

dicr) imao problema sa malarijom.

- Bez njih i Majkla EsiieIla, Diona Terija i Aleksa, bilo je te~ko. Oscali smo bez lljih U Ilovembru i decembru, j to u trenu cku kada smo igrali dobra - zakliucio je AnceioLi, Ferguson je, pak, nakon remiia (0:0) s Njukaslorn kazao da je Junaited

korak bliZe Ii <lIti, ali je upozorio na opasnost koja prijeti odGelzija.

- Uvjeren sam da cemo se na krllju radovati, U boIjoj smo poziciji nego tl suboru - kazlio ie, ~li je i izra- 7.;0 bojazan od Celzija, kome predstoje tri domace u(akmices "Birm ingemom, VeSI Hemom i Totenhemom.

'JCtvenJ cia voU Ii· igral Ce U s"botll ,; Eve.rtollom pa lin preclsloje d\'a okdaja sa Salkeom, u polufinalu Lige prvai<a, te, II medllvremenu, gostovanje I. maja kod Irenut!lo drugopla£ir!lllog Arse!!ala.

sport

o nll'Ini a VtlZ, G€t¥i1lk, 21_ aplil/lravanj 2011.

67

SLOBODA Tuzlaci ce u Hrvatskoi doeekati naredni prvenstveni met

U Sir IIi BrUeg PO

Ir bi Is re e lu

lzostaje Muamer Zoletic, kogate zamijeniti Dejan Drakul • U konkurenciji i Damir Murselovic

Utakmicu 21. kola Premijer lige BiH s Leotarorn u T reb in j u, koju su do b ili sa 3: 1, fudbaleri Slobode doce-

kali su u inozemsrvu - u Dubrovniku,

" Za naredno gostovanje, Sirokom Brijegu u nedieliu,

Cmkit: Ne inleresira nBS "f1ula"

Za danas je zakazana vaaredna sjednica Skupstine Slobode, na kojoj ce fie birati nova uprava, Bit ce rijeci i 0 licerici za sezonu 20ll/2012. Inace, priie nekoliko dana u Tuzli je horavio

Danas uanrednai SJednlca SHUDSllne

Nermin Varupa pauzira jedan mjesec

direktor Korniteta za lincenciranje Nogornemog saveza BiH Nihad Hodzic, koji je obavio inspekciiu infrastrukrure na Tusniu i potvrdio cia ispun java uv jere za Premijer ligu i Kup BiB.

Tuzlaci ide primijeniti isti recept pa su odabrali Maka· rsku i tarnosnji hotel "Bonaca", kame ce se zaputiti dan uoci meca na Pecari.

Ekipa se, inare, nakon domaceg rriiumfa nad Buducnosri priprema za tesko gostovanje Sirukobriiefanima, koji

DiUhOUiC uSPlesno operisan

Drugog golmana Slobode Tina Divkovica (20) 1I Rijeci je operirao doktor Boris Nemec. Zahvat na prednjim kriznim Iigarnentirna prosao [e uspiesno.

Nogornetasi Travnika zaboravili SIl gostovanie ked Veleza (0:1) i vee su se uveliko okrenuli pripremama za subotnji mec protivCelika 113 Pirori.

T ren er N edZad Sclirn ovic ponovo ce moe;. racu.nati Ila M idh eta Sara i c;ca, EI vedin a Varupu, Suvada Grabusa i Mimda Siljka, koji su odradili lOme kar[()ne.

Ipak, mladi vezniak Nermin V.nIpa pofaJio se tok<>m sedmice Ila povredu koiu je obnovio protiv Velefu i ljekar IllU je odredio mjesec mirovania.

M.sela "Vezire" ocekuje

su pudigl i formu 0 rkako i h je preu~ro B laz S liskovi c,

• Siruki je debar, opasan na svorn jeren u, i zas I uzu j e respekt, Sto se nas rice, nece mijenjau na~ stil, Ne interesira nas ".nul_If'", pokusat cemo se nadigravau. Neka prs[i pa ko buck bolji, Za nas bi uspjeh bio da ostanerno neporazeni- kale trener Ibrahim Crnkic,

. Zbog D-; zurn kanona, u Sirokom nece igrati vezn i igrac Muamer Zoletic, a na n i egovo m i es [Q s nesto defanzivnijirn obavezarna uskocit te Dejan Drakul. Nakon duieg vremena u kom binaciji ~e biri Darnir Murselo~it, koji se povrijedio protiv vinkovacke Cibalije. E. M.

Nedzad Selimovic uoel okrsala sa Zenieanima

Traun-M sansu za EUrOPU uid- u pruens 'UU, a CeliMU ostale HUP

Juniorsko EP u ragbiju

nasiPoraisni u linalu

U finalu Evropskogjuniorskog ptvel1.stva u tagb;· jll grupe b se!ekciia domacina Hmlls:ke savladala je u Sinju nasu reprezentaciju sa 33:.0 (14:0) i pJasirala se U ,'iSi rang, grupu C,

Bh. igraci pr(l[hodno su, U prvoj fazi, dva pUla poN~ifi hTae\ 02:0, 14,]3) i izgubili od Hrv'l[ske (0:24). V. B.

tezak mec, rrener Selimovic po rpuno j e mi ran i ne dozvoljava nikakvo favoriziranie ove utakmice u odnosu na ostale. • - Za utakmicll protiv Celika pripremamo se kao i za svaku drugu, jer ne vidim razlog da ne bude rako. Celik ee, kao i uvije.k, imati veUlu podr5ku na vi jaCa, ali [0 i na· rna moze biti podstrek za boJju igru

Vjerujem II svoj rim, na Pirmi smo uhvalili dobar riram. Mi cemo '''oju ,ansu za izlazak u l~yropll [mzid u prve;nstvu, a Celiku ostaje. da [Q pokusa u Kupu - rckao je Seiimovic. S. P.

Prijateljska utakmica

CalPllina -lrin)S,lIi 22

Sradiwi Bielave u Otpliini. GIcdalaca 50. Sudija: Majid Prolera (Capljina). Srrjjelci 0; 1 • r vanko,ic (42), U - Menalo (54), 2: I - Len!fr:ic (61), 2:2· I"'lu:ica (61).

CAPLJINA: Josi<~, M. Benie, ll'uljic, D:tan!l!lovic, Ju,kavii:, I. Puljic, BarbariC, Zubac, Vlaha, K u.kic, Eric. J os su igraIi: Perie, Bun tic, Miocevic, Gr-

b3vac, Vila, Obad, Putica, Raie. \I. Beni", Kozari(. T rener: Zlad< 0 KriZan avic.

ZRINJSKI: Me!her, Anicic, Mar kic, Gagra, PopoviC, S(jepano"'';, Duro, K u ralii a, i vankuvic, Zadro, Selimovit. Jot su igraH: Markovic, Lendric, Pellar, Zlatic, Rasa, PBl"ic. lrener: Slaven Musa. E,·. B.

7.e'5wkQ narnucili Sel rikse, ali su, kao i u prvom duelu, propustili sansu za pobiedu u Bostonu (93:96).

U dresu Niksa, Iso;i su cijeli mee igrali bez Cansija Bilapsa (Chauncey Billups), a drugo poluvriieme i bel Arnarija Srudernajera/Amare Stoudemire) zbog povreda, briljirao je Karmelo Entcui (Carmelo Anthony) sa 42 po-

Ron dov rekord a plej -elu

Jos jedna velika igra centra Orlanda

auard stooarna Salla

Niksi ponovo namucili Seltikse

Dvaj[ Hauard (Dwigh[ Howard) odigrao je jos iednu fan tasticn u u takm leu (33 poena, 19 skokova) u kojo] je niegov Orlando medziksavladao Atlanta hckse (88:S2) i izjednacio rezultat na I: I u pobjedama u prvom krugu plej-ofa Istocue konferenci[e NBA lige.

Fenomenalni centar "Carobniaka", koji ie prijc

Odom naJbolJlsestl coulell

Lamar Odorn iz Los Andeles lejk ersa p roglasen je naiboliirn sestim igracem u NBA Regularriu seW!1U 31-godi sn i i krilni Kosar kail za vrs i 0 je sa pros jeko mod

dva dana do b io rrecu uzas topnu nagradu najbolieg defanzivca lige, imao je u prvom rnecu 46 poena i 19 skokova,

Time ie postao tek drugi kosarkas ad 2000. do dallas koji ie plei-of seriju orvorio s najllllUlje 7S poena i 35 skokuva u dva duela. Prvi j e, naravno, veliki Saki! O'Nil (Shaquille O'Ne-aJ)_ Naredna dva susrem bi[ ce igr.ma u AlIami_

Njujork niksi p"nov<) su

14,4 poena, 8,7 skokova j eli asistencije,

Odom je prvi igrac u klupskoi historiii aktuelnih NBA prvaka koii ie donio nagradu 'za najbolju rezervu Iige,

ena i 17 skokova. Seltikse ie predvodio Raton Rondo (Rajon) s rekordom karijere u plej-ofu (30 poen a).

Dirk Novicki (Nowitzki, 33) doveo je Dalas do druge pobjede nad Porrlandorn (101:89)-

Remltat;: ISTOK: Bosmn (3) - Njujork (6) 96:93 (2:0), Orlando (4) - Atlanta (5) 88:82 (1:1). ZAPAD: Dalas (3) - Portland ~6) 101 :89 (2:0)_ (E. Y.J

Danas finale NLB I!ige

Petalilula zia Partiza:n iii drUoa Zia OUmDiiu?

Danali n j i fi flak <lese [() g izdanja Jadranske NLB ligc bit fe sedmi u7,aswpni la kosarka!le Panizana, koji oel svog ula&k"J II regionalno takmicenje nisu proplmili nijedan mec za [imiu!

Beograds k i tim OS\'O j io je eeriri posijednja peh:ara nakon poraza u finalima 2005, i 2006. U pol uEnal u ol'ogodi sn jeg Iinalnog mrnira u dvorani Swzice II Liubliani Partizan je savlad~o podgoricku Bu-

du61<)S[ (62:58), a mili rep=entauvac Aleksej N60vic imao je· dva poena Z" pota7eni tim.

J drugi bb.. i&'Tac Goran Ikonic (3) nijesligao do final., j er je n j egovu Krku 1I slovenskom derbiiu savladala dOlllaca Union OIirnpija (67: 57). Ova dva rima igrab su finale 2002., karla SII Ljllbljani.'an.i osvojili svoju prvu i za sada iedinll NLB timill. Vecerasnji finale potinie u 20.45 sari. (E. Y.)

Vitkovac pokllsava 18l1slavi/i Grgata (frJI.; I. Ro<it,

Siroki na Pecari bolji od Igokee

PirouapobJeda aMIUeinOg Dr'u,aMa

Zaostatak iz prvog meta ipak necosnzar,

Uvjerljivu pobjedu«81 :67) up [sa I i su kOSaT kasi S i rokog IT kahela nad Igokeorn u derbiju 7. kola Lige 6.

No, hila je ova, najvj er<JVI!" rniie, Pirova pobieda akruelnog prvaka s obzi rom na to da je I gokea u Laktasima slavila sa plus 35 i, u slucaiu isWg om jera po b j ed a i poraza, osigurala prednosr II rnedusobnirn duelima, a time i prvu startnu poziciju ZH plej-of

SirokobrijeZanisu vecim dijelom susreta vodilisa petnaestak koseva raxlike, u jcdnom trenutku i sa plus 20 (75:55), ali ie spomenutih 35 bilo predaleko,

Siroki

Igokea

Dvorana Pecara u

SiriJkom Brijegu. Gledalaca

Iabela

Rezrnta.li7.. kola: B orac Nektar - Bosna ASA BH Telecom 95,70, Siroki IT kab eli - Igokea S I :67, Mladosr - Capljina Lasta (sino{l. Parovi 8. kola (23. april):

Bosna ASA BH TelecomSiroki TT kabeli, IgokeaMlad"sr, Capljina LastaBorac Nektar,

'1.190';, 7 6'1 5il:461 13

Z ,iim~i 7 1 524 ;47D 13

Horae 7 4 578:5.89 10

4 M~dost" 3 4a8~41l7 9

5. Boon! 7 6 487;001 a

6.Ci~~" 6 1 5 4W:JIl2 7

Petim mjestom i s vreme· nom od dva sara, 36 minma i 57 seku "di na 24. "Beogl'" dskom maralOnu" Lucija Kimani isplillila je normn l'1l naS!llp na Olimpijskim igrama u LO!ldQnu idu(,~ godille.

- Prema posljednjim krileri]'ima, s koj.ima nas je upoznaosekre!ar ASBiH Miso Pedalo, A-olimpiiska norma i2no,i 2 : 37,00, sto znati d~ i e L uei i a os lvarila eil j. I pak, kao i Z~ sve ostale rezultale, i ovai mora porvrditi SVjClSka aucrska fedcracija (IAAF) -

81

I.S00. Sudije: Haris Bijedic, Medin Duska] (Sarajevo), Edin Husaric (Tuzla), RemItat: Siroki IT kabeli - [gokea 81:67 (18:1l, 19:14, 24 !9,20:23).

SIROK! TT KABELI:

Stem berger 10, Pilepic 8, NaIetilic, Bilinovac, Ramljak 2, ferlic LO, Spralja 11, Novak, Saki" II, BarHG7, MOluvic 13, Grgat 9. Trener: Ivan Velie ..

IGOKEA: Derasirnovic Z, Dozer 6, Burica, Nadfej i 10, Rakoeevic 4, Vitkovac 2, Gejs 16, Pantie, Su\ulovic, J oksim Qvic 8, Florens 4, Harvi 10. T rener: Slobodan Klipa. D_ K.

Borae 95 Bosna ASA HHT 70

Dvorana Borik u Banjo] Luci, Gledalaca 500. Sudiie:

Petar Obradoviq (Caplilna), Ivan Mili&vic (Citluk), Aco Okuka (Kiseliak), Rezultar:

Borac Nektar . Bosna ASA BH Telecom 95:70 (26: 19, 30:23, 23.: II, 16: 17).

BORAe NEKTAR:

Tosic IS, Trikic 5, Vnmici 13, Kostadinovic, Sturanovic 4, jagodic-Kuridfa 15, Simonovic 11, Albijanic 21, Pavlovic, Loncar, Kovacevic 5,10- sipovic 6. Trener: DragoKaralic,

BOSNA ASA BH TELECOM: Muji" 7, Buza 6, Hodiic 9, Hot 6,. Barina 2, Damjanovic 8, Sehovic 3, Pasali C 19, Camdzit 8, D ernie, Rahimic 2. Trener: DamiT Zeljkovic. S. K.

67

K1mani: Ceka se (Jolvrlfa IAAF-a rekao je uener, lljednu i suprug nase reprezen(a(ivke Si" njsa Marcetie_ N.B.

68

Dne\lni avaz, ~etvrtak, S po r- t

21. april/lravanj 2011.. _

RUKOMET U Sarajevu zasjedalo Predsjednistvo RSBiH

Od 0 _eno HOIO. osna pruo s

Izuidacem a U BanJO) LoCi

.Studenti" ce u srijedu gostovati u Ljubuskom, a naredne subote kod Borea • Zavrsnica Kupa BiH u Banjoj tuci

B lira ko ja se d igla prolengiranjern utakmice izmedu Izvidaca i Bosne BH -Gasa, S!O j e izazvalo nezadovol j srvo u taboru banjaluckog Berea, ko j i j e aktuel no g prvaka trebao docekati surra u derb i iu, kulminirala ie jucerasnicm sjednicom Predsjednistva Rukometnog saveza Bil-I.

Donesena ie komprcrnisna odluka da Bosna ipak pro "0 odigra zaostali met 15. koI" Premijer lige s h:l'idaC~m, ali ne dva dana pri je u takmice d Borcem, kako su zahtijevali Ljubusaci i Banjalueani, Zbog toga ie kompletno 19. kolo prolongirano za narednu sedmicu, 19. i 30. aprila,

Iznenadaa rupa u kalendaru popunjena je taka SIO .6e }"Smdenu'[ surra igrati revansrnec cetvrtfinala Kupa s Graean icom pa 6e u sri jedu gostovati II Liubuskom, dok ce se derbi prvenstva i utakrnica koja moze odluciti bitku za prvaka izrnedu Bosne i Borca u Banjo j L uci od igran nare-

Bosna i Barae odlllGuju I) prvaku BiH

dne rubor", 30. aprila,

Ova odluka zadovoliit ce sve tri stran e, a v j eroV80!O da bi ill odobrovoliili, celnici

Saveza dodijelili su BanjaIucanima domacinsrvo zavrSllice Kupa.

F i nalni tu rnir ce riri na-

Veceras duel rukornetasa Zrinjskog i Veleza

U mostarsBom dlboo OIOg je premoer lin

Zrinjski ima tri boda prednosti • Velez nanzao 15 pobjeda u 16 utakmica

Cetvrti gradsk i derbi izrnedu r ukumetasa Zriniskog i Velcza, koji ce biti odigran veceras (dvorana Bijeli briieg, 19 sari) u okviru 25. kola Prve lige Federacije BiH - Jng,mOle presudiri o [Orne ko ce izbori ti plasman u naivisi rang takrnicenja.

Zrinjski ima 58 bcdova, a Velez 52, ali kada se oduzmu bodovi iz utakrnica s Besnom II i Izvidacem II, koji nasl\lpaj!u van konkurenc:ije, razlika je Sarno ui boda (Zriniski 49, VeleZ 46)

" N ecemo se b. vi (i k,,[ku-

ladjama, krenu[i Silln od pr- S utakmice u prvom dijelu seZQlle: Velei slavic sa 34:29

Nas najbolji teniser prlprema S8 za gren slem turnire

Delle ide na 80 an Garos i Uim'bldon

Nakon prola~.ka u 2. ko- 10 A TP celendzera II Talahaseo, Alner Del ic .osvojio ie nove boclove i poboljsao

plasrnan na ,vje[skoj rang· listi.

Treuutno je Arner na 2.84. mjesru pa poslOjc "elike San5e

da i prerna mnkingu i;!bori plasman u kvalifikaeije za Rolan Garos j Vi.mbldon.

- Do Rolan Garosa lliIS!IIpi! cu jos na dva ce1endzera u SAD tako da imam priLiku da popravim ranking.

No, i bez toga ispllnjavam uvje[e da igram u Purim .i Londonu - govori Delie.

Nas najho Iji te.oiser !l",edn i t\l rn i T igra'Ece na eel· endzerll" Sarasoli Z. S.

Osvojila peto mjesto u Beogiradu

LUciia Himani i,SDUnila:

OlimOUSHU normu

BaSic u CeluMlinalu

Mirza Basic phsil"llo se u cetvnfinale ITF Furnres rnrnira u Padovi na:kon sto je sa v lada 0 kvalifikan ta iz halije Marka Cekinata

(Marco Cechinato).

Damir DZuIll.l:mf diminiran ie II osmini finaia, 0 d Rumuna Razvana S~baua sa 6:4, 4;6, 2 '6.

jholjeekipe igrat ce se 21. i 22. maia, Parovi polufinala su Izvi dat - Bosna BH -Gas i Bone M:tel . Sloga. A. C.

vog kola sa ciliern da se plasirarno 0 Premijer ligu. Tako cerno prisrupiri i ovo] utakrnici, ideruo po nOVIl pobjedu . rekao je rrener Zrinjskog Damir Saltaric,

VeleZ je bio bolii jesenas (34:29), a s nizorn od [5 pob ieda II 16" takm ica na j bol ia je ekipa proljetnog dijela,

- Nismo krenuli s rakvim arnbicijama, ali kako smo se naS1i 0 prilici cia se plasirarno 0 Premijer Iigu, zasto !O ne bismo iskoristili? Zrinjski ima prednos! dollli!Geg terena,"1i igraCki nije ni'im bolii - izjavio jc spor!:Ski direkror Vele78 Almi.r HumaCkic. Er. B.

ort

Onev~i aua;:, cetvrtak. 21. ap rililravani 2011.

s

69

Vijest u brojci

1100 ODD re~~ba-

• ,pansk-

og prvoligasa Rasinga zatrazili su 11 j'llceITiSn jern saopcenju, koie jepotpisao kapiten PedroMun i ris, da irn se ispla ti dug u izn 0" &U od I ,7 miliona eura,

Igraci su navel; da im ie nevi vlasnik, indijski biznismen Ahsan Ali Sajed, 1I nekoliko navrata obecavao da ~e im vratiti dug,

Izia,va dana

-Imaojesportski direktor Bajema Knstijan Nerlinger praoo. Nisam pst7wpal,ali taho

izgledam.

(Jirgen Klop, trener'Burusije Dortmund)

Ofsajd

M'enadieru Seltilla POslatPaliet-bo,mba

Meriadzeru skotskog fudbalskog prvoligasa Seltika Nilu Lenonu proslog mieseca poslat je paket-bomba, koji 5U sluzbenici peste na vriieme presreli i demontirali, prenio ie jucer BEe. LeI10nU je U posliednjih deset godina vise puta prijeceno, a bio ie i mew fizickog napada,

Fudbaler RomeJoff Arne Rise .nakOff povrede Ii me~1i

pm/III In/era (Foro: R'"I~)

Osvaiac Svjetskog kupa u alpskorn skiianju, Hrvat I vi ca Kostelic danas b i u Bazelu trebao hjti podvrgnur cperaci i i kol jen a, ob j avili su mediii u Zagrebu. Hrvatski ljekari ustanovili su nedavno da Kostelic ima fabelu, kos tan u izraslin U u desnorn koljenu,

Prvobimo ie bilo planirano da se Kosielic operise krajem rnaja, ali ie u ponedjeljak na rreningu na austrijskom gleceru Moltaler osierio iakebolove.

- Usus tini, osjecarn se dobro. Povreda mi ne smcra u svakodnev-

nom Z!vutu, pa cak

ni nakondiciiskim rreninzirna nego same kod skijanja. Ociro je koljeno izgubilo 5\'OjUJ'U!lU funkeiiu i operacija ie neophodna,

Nemam iskusrva s takvern vrstcrn po vrede, povecaaa fabela ie dosra rijet!<a Prerna predvidanjima Iijecnika, rehabilitaciiabi rrebilla rraiati trisedmice - rekao jc Kostelic, (A. Dr.}

Baluleli: Ovog pula bel incide.nla

_ alolali baSMUCniMU POMIOniO 1.000 aura

Problematicni napadac ManceSlcr silija Mari" Baloteli (Balon:lli) dari\'ao je be~kllcnjk3 sa 1.000 eur-a. Naime, Imlijan ie wkom prDvoda u iednom londonskorn bsinu dobio 28.000 eura [e ie odlucio da poklolli IldlO siromahu kojeg ceslO

vida u Mances[eru.

. Mario j~ bio Veoma velikoduiian. Tom beskLlcniku, koji SVll svoju imovinu nosi 1I dvije lOrbe,dao je 1.000 eufa. Beskucllik "ije mogao vjerovR'ti . rekao je izvor Za "TheSull".

(A. Dr.)

Uhap.sen fudbaler Dinama lz Bukuresta

:margarlleSHU oreDrOdaUaO IUHSUzne aUlomObllle

Rumunska policijazadrzala i e II pritvoru fudbalera Dinama iz Bukuresta Andreiia Mal"g:ariteskua (M· argar itescu) zbog sumnie cia je upleten u preprodaju luksuzn ih au tomob ila.

Margaritesku, koji je upisao nekoliko nastupa za reprezentaciju, uhapsell je na aerodromu "Henri Coanda" na putu na prvenstvenu utakmicu,

prencse agencije.

Rurnunska policija je, pored Margarireskua, uhapsila i nekadasnjeg golmana Dinama Kristija Munteanua (Crisci) j ses t drugih osoba, kaje su, Il3" vodno, takoder upletene U organiziranu preproda[u ukradenih vozila, a jucer su pusteni izpntvofa pod uvjetom da ne napustaju grad.

Uhapsen igrac bejzbola

LiHi POHUSaO UHrasli SeSI ma)ica

Covjekkojigodisnjezaradi gotovo pola miliona dolara uhapsen je zbog toga is to je u mdnji pokuSao ukrast; sest majica, Cija ie ukupna vrijednostmaniaod60dolaI<l.

Nairne, jlolicija iz Sinsinaojaobjavila je cia jeprivela igraca bejzbola Majka Likija (Mike Leake) pod op-

tuz,born za kradn, U sillcaju da bude osudel1, 13-godisnji Uki mogao bi provesti maksimalno tri mjesec:l U zarvo· nL

Liki nasrupa zaelGpu Sinsinati reda u arnerickoj MLB Iigi i po llgovoru ce u ovoj sewni zaraditi 425,000 dohlIa. (E.J.)

..,.•

(F.to; Rout.",)

Plej-ot NHL line

LOS AndeleS orolioCll8o 4:0

Hckejasi Los Andelesa prokockali 5lL vodstvo od cetiri razlike i izgubili u produzetku sa 5:6 od San Hozea, do k ie aktuelni prvak Cikago izbjegao ranu eliminaciiu prouv Vankuvera u cetvrtfinalnim utakrnicarna plei-ofa Zapadne konferencijeNHLlige.

"Kraljevi" iz Los Andelesa poveli su II izvanredno]

utakmici sa 4:0, ali SU "Ajkule" iziednacile na 5: 5 i izhorile produfetak u kojern im je Devin Setoguci (Sew, guchi) don io tTi iurnf i vodSIVO od 2-1 u seriji na celiri pobiede.

N akcn tri uzastopna poraza Cikago ie dernolirao najbolji I-i In regularnog d ijela sezone sa 7; 2 i srnanjio na l-Supobjedama.

Dominges oslobodena oPtuibl za dOPing

Ii>- Svjetska prvakinja u disciplini 3.000 rnetara sa zaprekama, Spanjolka Mana Dorninges oslobodena je jucer opruzhi za doping u prvostepenom postupku pred dornacirn sudom,

Tufilacirna pravo na "rubu za punovno pokretanje postupka u roku od pet dana,

Dorninges se nasla medu 14 osumnjicenih spllnsk,ib sporris ta, trenera i funkcion e fa pro ti v ko i ih je policii a p okreuula istragu u decernbru 2010. godine.

soanci se .iaIlUIlf-UZQ OOdloge

Ii>- Teniski savez Spanije ulozio je i:a1bu kod Medunarodne reniske federaciie (ITF) zbog izbora podloge 7.3 celVT" tfinalni susret Deivis kupa protiv Sjedinjenih Americkih Drzava,

Spaneisuse hlili zbog podloge kojll SU izabrali Amerikanci.zakoju kazu daseuopcene nalazi na listi odobrenih podloga rTF-a.

Hubicai :naouita bo'lniCU

Ii>- VOUIC Formule I iclanekipe Renaulta Robert Kubica dobio je dopustenje da napus(l bulnieu "Sama COrolla'· 11 illllijanskom Pietta Ligureu. PodsjcdffiO, PoIjak je 6. fe· b-ruara tesko povrijeoell u reJiju Ronde di AndQra, nakOJl cega j e Cak celiri pu taoperisan.

CETVRTAK 21. 4. 2011

.• Mlll:~~F.'I

15.C!0 \jijesli 14 .. (10 Snuker. 17 . .30 FudbaJ, 'Bajern 13.1S N6A Uve 13.00 Konl'Ol 17.30 r·HV 15.55 POHJdicna SarJ::
15.1Q KOSfn.DS Si.'i-e1SKO MillllBn ~ Baier ~ ~,JO Uzivo~ ATP 111l1.UO Jeli tLl istfl1d.'? E.:<pmss. prak-::ia 17.4S
16.00 Ovo ire Srbija gi"liSI1S-'\,I'Q Lever1i:uzen BarcekH'Ia 1 is 14,.30 Jc Ii to istina7 11.50 3 From 'I loA? Uvod u 1B_::m Bl'Olravi
1 Ei .3S SI~g~,lIci;l Sefild 19.00 Obaraflie rtJke Fihi;llha 15.(10 POut I,J 113,00 Sf.;ln(l .;In.;ltomljlJ
1-7.(10 Dnevl"lik 17,,0(1 Tenis, WTA "1 H.30 VijMti 1H . .45 Prmnler leagulI;I Amazl:ll'1iJu Now 1'7.35 Kaki:l sam 19.15 6cuns
17.20 Sta rad i(e, Tumir 20,00 Fu.<1t>ar Neu'1:S 15.00 Pod,ueje- la.3D Juke_ U,POZIl 130 vaSu
br8? Slutg:aJt 2G.30 Fudbal, :2U.OO Prgrllier leagultl smrtiza 19 tl~]' Vldel'Jgraphy i"I1ajku '21;UlO RG:~ i
17.45 B:eogr adska 1a.~O Tonis. lYrA Freiburg - Magazin pingvil1B 20,[10 Just S~e 1'8<,00 Vii i Grejs Zi1lml~,
nronlka Turnir Stutgart Hannover 96 20.30 COp" del Aey 17.(1(1' Klltli;r'l;ll MTIJ 1 a,so Svl g.adO-
18.:15 Oka :2CI'JJO Snl.Jk'er, ::2::2,50 StlukG!r, lin ale, .sitL!acija 21.20 DFC natelnikovi Zlocln;llcke
19.ClO Srbijs: 'n,a "Iezi S\'[Rtsko S'oIjetsKD Barcelona: - 18 .00 SaplE!:~ 21.:50· -3 From'l Ijudi
1s.::m Druwnlk p'l'.fens.lvo tI"M3i'lSWI:I Real Madrid psima 22_(](} Hard 19.3!l. Or. 'Haus. namjere
20.0S Greh njene ~.nld Se1ild ::22.,d,O NBA Al:tion 19.00 T ajnc kriZa Times OfAj 20.25 Soli 2CI.45 Oiorda.n
m.;llke 23.00 SVj, sponovi ~3.oo Hoke.l n.;l ledu. <:0.00 Fum, ~CI.OO I,pr-edatcr" Berget F';;'i'"ker
21.1]0 7 RTS d'om. 23-CS 'Mole Nac:iDnar.11i Poke-r ?1.(](l Ulovij{Jni 22.2,0 Rena 911' 2:~; .10 f(eI; I'Kim 21.JO Monk
21.1,5 Srbija 'rta vezi 23,.:3;5, SVi $panClvi Sa.rnpi(lna1 00.00 Premier League Z2.00 Kriticn~ 22.40 Chapelle 22.00 Am""
22.(]O Aa.spaJt;iv,<l.l1je 23.45 'Mole NI.rnoeka Maga.zin situar::iji!l Shaw B<>ti 2:!._2C1' Frlkovi TV ALFA

BHY 1

HAYAIlV

PIN'K 8M

07.00 Dobm j uno 01.00 Dobm [utrn, julamji OS.30 Hokimogiu 116), 06.30 Oobmjutm svima, julJlnji pro- 06.00 tol., I, lenovel a. ,
Pr~gr"in la dj"ou i mlad·., r. program lurska serlja gram 07.00 :Ljuba, IT zale ilu,
09·.10 nobQt H~bi, anrnrana seriia, OY,OO Vijesli 09.30 SIQI za 4, 08.30 H~yato",i. djetiji progrom hrvolska ig ron.
2~i52 09.U. Go,p o~~ B arbara, ig rona kulina,,~i: 08.55 IBumha, crtani film. 69. epiwda serija, r.
09.25 :Min i' ,c:h 001 sen ja, 182. epizoda, r. show. nov. 09.02 Garliel~. ,rtani film, 29. epilOda 08.00 :Mjesoviti b r3k.
09'.40Najlj epseprice I;ja ,j en e sla r], 10UO Prog ram za djec u sezona 09.18 Ujenlgr.~, crtlni nlm. 25, sel'ija
ne, igr;ln. senla 5/9 Pipli"~l 10.00 Bilo jednom epizoda 09.0U Ud,i muSki. lalk
10.00 BHT ~,ijesll ~ arvayl.ODns "Tumk~j (16), OS.45 Jag odle.bDb lea .J agosilne show, utivo
10.15 :PI es ~lv~la, serlja. '181'125 SkGla za vam plr. lurska selija IP us lo,.~,i ne, crtani fi 1m. 10.00 Ve liU bral.
11.00 Moj il malaiu h inla, r. 11.05 Villa Marla., igrana s~lijJ. 11.45 lani 03 7. epizoda realily .how
11.10 A.venlja Ocean, igrana selija, 102. epi10d3. r. wamenska 10.10 :PIa, izm a], crtmi iii m, 11.00 More Iju bavi,
1t1fj30 12.00 Dn"nik 1 pmqnaza 28. ,pized> t.alE!flo1Jela, r.
12.00 BHi vii'Sli 12,15 Gosp oda Barb ar a, ig rana 11.&5 OBNlnlo. 1 O.~5 B," 1 0 Ali"" fmGo, ertanl film, 11.50 loriSl point,
12.20 N.rii.s.n slucaj,"misij" 0 krl- ,eri ja, 183. apizoda informalivJli 7. "prloda kolazna ernlsl j"
rninalu.r. iJU. Pod sreln~m l'Iij.lr.'dorn, progr.m 11.00 S(!'lS Bosf~,~, serlia, 12.00 Inf~ lop.info.
13.1 & Mi n i po rtreH S l'Lk~'3 •. Relik lqrana serijo. 29. epizQda. L 12.10 001i03 VUKOV3 116), 13 epizodJ pro~rom
'Hrsli i - Sr~a n Kosi~, r. 1]5. Se~miC3. maqazl n iz turska kri n1ina listitko n.45 Vii~sfi 12.20 Ve liki brat,
13.45 BH g .llr·o kula k, ,kunnar&ki kuiture. r. serna 12.00 Ui~clintca reality show
show. r. 1.430 Tr.agovi. 01110. doku menlarna 13.&5 HekimogTu (16). 12.1& Najbolje g odine .. igra na sertja. 13.0U Brte pare. 'viz
14.15 'BHT vijesti sen ja, 3. epizoda, r, turska serija 37, epi,odo 14.00 'Inlo top, info,
14.30 (l",~o·.la Iko, igrana serija, 14,55 em a hronilca, domaea igran;] 14.55 G~dj 1i'DI (12). 13.10 P all an ~eo, i~ rsna 58 rija. prOj)mm
83/229, r, sBrija. 184. epizoda turska 1&lenovela 164, epil.oda 14.20 VeIil;j brat.
15.00 Ddlioan. 5 +. edu kali'ln" Slrrija 15.30 Vij".!i 16.15 DBN lnfn 14.00 :M"i. do m reality 'how
15.05 Ucilic~, kvi, j·,,40 Spre In o-s .. tn D, 1 0.20 Gmki. ii, 01 (12). 14.30 a islroB iH 15.00 Lola, IB 1.,""v"1 a
15.30 iF-r"nd"i" BiH, Iv igra turska telenovala 14.50 MUl.;okip mgr.m 15.45 M. r'ur ""
animirana serija 16.00 Villa Maria. igrafi" ,eriia. 15.30 Slfli za 4, kullnarskl 15.10 Bio,linica sID pD,e lim,
15.40 Ala~inove prite. 1OJ. epi'oda show. 15.20 T~p Shop ~misija
animlrana serlia, 8IW 1700 Fed ~r~cii a d;r "as nova sezona 1 &.50 Kad Ilste p. da, igron~ serija, 15.00 fnf~ l~p. inl,
15.55Killqr da na, skQla engl~skog In. he I. iqrana se rija. n.OOSil. jsdnom u 28 eplzoda proyrom
jllZika 62, epzoda Turskoj 116), 16.53 S porI eentar 15.58 Za ld 'a" ilijep
16.30 Bo"ko-sl.lko, igra"il sema, 1815 Po~ !felnom furska s€1i ja 16.55Naj bolje g odine. igrarui sen ja. csm ijeh, em isija
84/229 z"iie!~om, 1U5 Lani "'3 vre me" ska 38, epiwd. 16.0U :Mo re Ij U b3"i,
17.00 .p·"levl m ravlla, rnaqaan i\lrana senj.a. prnqneza 17.52 'B[Dmele~roloSka pfDgnoz~ telefiovela
17 .3D S ,eo sve mu, dne,n i 30, apizoda 18.55 OBN Info, 17.56 S asu te • Nlnla ,.alnlci, zalla'/- 17.00 Po Ije tala,
m3gazin H,D8 U~if n ik, kviz informalivr1i fio·,pDrlski TV show. 97, elli· sarija
18.45 Mi. i rna t"., "nimira"i 111m, Finansij~'" novo.li progmm roda 18.00 hbrarljen a
21/26 19.30 Dn"nik 2 19.15 Eikluzi" zabaenl 18.20 S"u.ke· Ninj, ratnlel, zabav- Ij uba~, leleo"I'llia
1 g·.OO Dn.vni.k 10,10 Od~ov",~. [judima, propram no-sportsld TV show, 98. '~i- 18.50 ! ntn top, ""nkaln"
'K"Jiut3 dij~loska emisija 20-00 Gorki ii"~1112), ,001" vijesti
Spgrl 21,1. Ljub3V i '13Ina, igran.,erija, turska telenovela 19.00 Vii"sii u 7. info emisij~ 19·.0~ Turist point,
Busines, News 19, eplzoda 21.45 Dol i 03 VUK~V3 116), 19.37 Stapje na pulevima kOIJio" emisijo
20.00 '~!el. ,grana sel'ija, 63/136 2215 Do k~ mentarni cetv'lak. turska kJi minalisticka 19'.38 Ho r~onll 19.11 tjubav u 1ale ~u,
20.50 ·Ko s. rk a, Fin al Fo ur NI:8 Ii ge. Pam I i oc i:. d{t'um8~t.mi senla 20.00 :Ka~ nsce ·pada .. ig"ma sorija. hrv.tsK<1
finalB. ukljut€~je u prijenos film 22.&5 VOl: populi 2B, epizod. igrilm sel'ija
22 .35BHh ij esli 22,50 Dnn,nik3 23.00 ;B lse ri sa 2...00 Ts puni nil tellu 20.00 Polje lala. serija
22.55 Tema da na Fi n ansilske novosfl Van]tlm B ullcem. 22.00 Zelia plus 21.00 labranjeni forum,
23.45 figu re, R3de 5 erb e d!lja, 23.20 N Dt ~ as i ka: P~sled nja lalk ,nnw 22.15 S uze Boslnr a,' i~ rana se rila, lalk show. utlvQ
p roy",m it kullu," bilka. I rancuskllyrani 23.55 Na pu"le RiI18), 14. splznda 23.30 V,liki brat,
00.45 'B u sin." News, r. nlm/12/ lilm 23.15 S pml &"nl" roali Iy 'h ow
00.50 S~. ","emu·, dnel'lli 01.00 Flld Brac,jj a daFl :as, r_ 01.45 OBNlrrlo, 23.20 M.ybo baybe, Ig rani r.lm OO.30CIlV. l"bal'll"
magazlll, r. OUS Dn,"nik 3. r. informaJiYflI 01.15 NiiBml svj""o', igrana seriia, emisija
02.05 Pr.gled' pr~g" m a ,a ;p e I~'~ 01,4. Preg I"~prog "m3 ,a p~tak progr;rm 44. epi,od~ 00.40 Krug. Mlm 18.40 D"",nLi<

19.,10 Dvasmo svq,l, "~i';la.

.~nl' 19.45InOO"lj" d.." ,~05 Elin. senj, 21.00 Gill", show.

2 2.30 ~,~i:,~~~~~~ib~~njrnm 2 145 t~'ctl~~g",,, lilm

~o,oo Vjl.sIi

00.05 Ja 80m tvoj, sudbi"". senl~

~ 0.30 A;Jrol"g~,

HIT TV

1;~~~ g::~~~1

zO.no '"jeSli Ie

20.'2~ S.I vol. R_jmonda. s~rija 21.,0 Vjoro I fuIll

22,n 0 J, ~~m ""Ia suobi na, serij'l

21.30 K'IIU m"-hlSIOfllsJro nasl~'<IB Podfinj'. do,,"rnenllmi pr()~,"m 22,00 J, sam tvoja sITdb1na.

""ija

22,30 TUIiZ"m '. 23.00 Dnevnik.r, 2a.ao GI as Ameoke

17. I 5 Mu~tki: p,ag",m

1 S.3 0 Him. slifllla ... rtl"s!<l

19,30 ~~i~1fv

20,05 Si8c'"'l" 20.,0 ~itl",I""lli

20.>5 Ralll0vvr s po,-adam n so Hiln. ,Iulb" "'Iij' 22. In Ak)JelnoOiI. (

ZENICA

11.00 Ot"O'ery. d~k. ~rO~.l;m 17.30 Dieti) prog)llm

11 ,50 ."port pi us

18.00 Prel"r, senla

11.30 Mall ogl.,i. o,aVl,stania W~O ,en;", d,na>

19'.50 Obal·ioSlonia"

10.00 Eli". i~rana .,rij.

HEMA

OSM _

TVUSK __

l~.,oo Mu~,ki ~rvgl1im + Sms box + Promocij.

13.nn ~~~1Wgr.ng"m + 8m; 00. + PromoGij"

14 ,00 ~~~tkTZrogram + Sins

00< + Promoo;ja pto~rama

15.~0 'lije,li. "Iormali,"' lIIo~"'-m

16,~O filltnj Ilublfl"lGl. vbrawvni

11000 ~'~~~Vil'. ,ml.ila, roravsty.LJ. r,

la.nO \iij"ti, ml~rm'li,"1 pm~mm

is.DO Aut" ,),op m'g",,". eml$ijB ~ alllOmo"lllzmu

16.113 Aulovl~ia

17. 0 0 "FI ,i mOj' SOObln., ,eril~ 17. aD TIl ,il> shop

13.5, H",""i ,ino

16. ao OlIN. I nla rm;.1~na emi sijJ 18.00 VI,,", nsk, progoo," 19.05 SMS ogJa,i

19.30 PM,i

19.3, G,m,Zon,

19.1o Mu~(ki p'~dah

20.00 TV ord'lna<ija

2100 SIa, .

22.00 TI <I mola Itlllblna, .""1'

16.Q5 rum

1 s.a 0 "'om'pl"" 19.ITO Obj,kl" I 19.Z5 ,""mph 20;00 Sonja

21. 0 0 R"'l]o"", I pO"lldam 22;UO Ollj,kti'll

KISS

1 S.1.n TV LJOOIi, ~nl. pmgram 13.j5 Crtanllilm

19,00 Dn,,",lk 1

19,JO M""i,~_i prDll",m ~O.OO U 10k,,", In I. program

mi ~:~1f~

OSKAR C

16 .30 H~~na i 'limo, emlsija 11,10 Ja sarillYDia'wriblna,

serija

H.50 l,g rllalll'tr"le 1 9.00 Do"nr~ KISS 1'9.30 !)NEVN IK ~ R"F ~O.~O Dotlar. lo!, '""

2.1_35 Etirom1m, -emisiia I) 5tH u !WOIll

n05lg/1lnllllm

14.00 Ja sam Plaia ,"dbl"",

16.00 ~~~"i:~~; w11a

17 .20 ~lil'mI ,.II~d"k, iIlra"a

sonja 18:15 ,K'liz

19.00 D .. 'nik ·~ITV Os<:.r·G 19.30 R"mIU)ll"le Dn",,"I"

Hm·a

20_05 'Eli sa, i~rana :S~~~ 11.00 Mu2lckl pmgran1

GORAZDE

KAKANJ

VISOKO

17.05 lzj]ulllj.na w.,. Igra.na

:se.'rf(a, r_

1 S.15 S.~lrlt", 'I~","a 1"lla 19,00 Ooomik

20.00 KorlWk! emlsij.

1 B.OO I.l."j"

18.30 J. !am 1Y01' Sudbln,. "tila

14,00 TV s~.n' 17. 0 0 U oilJ,l\IIJ sa

CETVRTAK 21. 4. 2011

RTRS

09.08 PD~ srelnom 1:\\~e,~om, I, no,el"

Mala tv

1 0.00 Bari mb a, crlana 500 i a 10.18 M, kllnil. u misiii, crtena serija

1 0.31 M.r, crtana serla 11,00 Moia spijunska PDrorli&~, serlia 11.25 Ja im3m talenat, za tIllvni program 12.00 On, vnlk j

12.20 Pjesme grekog poica N iked lma

Ka'll'amDSIi

12.35 Vt1.otiia, dokuFTIBntami .eriial

13,30 RmS p repc ,ucuie 13.35 Aetroviw'

Put U sveru zem I ju 14.1 0 Karme'lila, S€rtj~ 15.00 Viiesli, sa temacem 9ss\01Jnog i"zikll 15.1 llPnrudica , ar molD", soriia

10.00 Ra,gouo, S~

M arkom Bul.tom 16.30 S rpsk, danas 11.05 Pod sretn om lIIijezdam.

t, novel.

18.00 Vaslrrlnjl Binllo 19.08 Up iln i k, kvi,

Fina ns ii.lo n OVD"li 19.30 0" e unik 2

20.00 Spo~

20.15 Pe eal, po litiCki magazin

,1.1 5 He'oji i fenomeni, dokume~i;lrni program

21.40 10 rdan.,

oku m"ntarn i Ii 1m 22.40 On BU" ik 3 <3.02 Sport

no 1 Fina ns ii~le ,~ooosii

23." 0 Ja imam lalen,t. z. tIllvni program 23.40 Nil. lragu pra~lI1Ileka,lilm 01.40 Po."1

HRTl

1200 Dneonik

12.32 G DSP "do rica IvoQ" src a, telenove la P4iH 2)'

13.1 9 0 Mil 'PI amen 3, sen ia (3/13)'

14 . .0.. Viie stl uz h rvot,lIi zn skovnl

jelik

14.14 Vrijem e' sutra

14.1,5 Spot Daria Kimer IR) 1'4.20 Ir'enutak spOlnale

15,04 0 "arma i Gre~ 2 ,h ummisticna ;~rtia (16!24)'

15.,29 Andeli, dokumemarni lilm (RJ 1.5.59 ZASA· 90 sekun ITi, emisii" pod pakrm1t.listl'om (R)

16:03 TVDia sam sudbin., 1"I,no,.I"

(tiJ/l06)'

15.42 Spot Oaria Ki nle r (R) 15.5U Vije .11

17.04 H r03lska uii.uo 18.U8 HAK· Promet i.n!o

18,13 Kod A.ne, emisiiapod pokro,j· tellstvorn

18 . .26 0 n .vnik pl""""e, BUlliovnik b.,,",IQ ga, smisl IB pod pohOl'ilelistvom

18,aS 3. k.l. Kuh"t,om oko s"jiet"

t31~ show 19 .. 30 0 nevnik

20.13 lprotio 100, kviz' 21.10 R.lZred' 2011,' 21.43 Pol. ure ku II u re 22,.25 0 n .vnik 3

nos V.tikan Ivana' P a"I.II" Dudi" leli Pet ar, dokume"l~ma senio (2/10) IR I"

23,35 RaIred 2011. lit)·

UO.11 Re Iro"ilor. Lovei na n'alpri rndno 4. s~rij~ (12) (1' 1/22)' 00.52 Relw,izDr. Omgl J eh n e '3, hu· mlilisticna senja (13/221 (R)" 01,1 6 Retro,lmr. Kse na • 'prl n ~'u r ato; oil 5, S<lrii" (1 0/22) (R)' 01.59 Zloti""ckiumo.i 4, s"ii> (12) (12/26) (R)'

02.39 Onar,m. i Gre~2,llumoristic~~ s€rija (16}24) (R)'

02.59 IJ oue .van lu re slare "hri sli ne 4, IlUm{lriS~Gna S'.Jrtj~ (18/22) (R)'

03,19 SkieR za porlrcllR) 03,.25 Pol. "'0 luli.u,. IR)

00.05

SERIJA,ALFA

R'ieel Kaler Ie n01Jinarka do Iroie sliZe n""oi on a ,id"" kas"ta. Dna istrom je slueai ubist~ nek~liko tineid;era, medu koiima iebila i ~jena rod.ka, Paoloji u rtJ2na Ie· gBnd, kOja prati ol'lJkaS€\~: sv.ko ko pogleda kaselJ.J u mriI~I':€ za sedam dana, U kollko ie ova ,pri~a islinila Rejtel. ce mora· Ii da S<l bori .8 vl'emenom do b i spasiia .io" aU i s, II,.

IIlog B: Naomi Vots. Martin H"n· dersoo, Deivid Dortm an Hedilelj: Gore Verbin&ki

Ja sam tvoja sudbina .

Santal razg(]"",a·s" mar kom I prono,i ioJ d," atmo,Iere kilii ie vlodao ;u; kuti za \'Ii jeme posjete Sid am i A~cal. Obavieswa je o niihovom n~· ,o-dfl,Om vj8~ean iu, ko,a 1m nlk[ko n~ ide uprilQg.

HRT2

NOVA TV

0905 Pabje~a.

Ijubavl, serii;J R 10.05 Molo maika,

"rii" R j1,05 A.i, serija R 12,,05 IN ma~a'in R l~,OO Pobjed.

liub~vi,

se riia (6/150) 14. 00 M~&le 'chef, r~lilv show R 15.00 N'albolle godino,

""rii,o R

16.0.0 Moi" maika,

se riill (2/108) 17.00 Vilesti

N'ove TV 1725 IN ma ga,in 'lB.l0 Pod' sretnern zvllez<lDm, s,rilo

(29/65)

m.15 On"v"il!

Ngv.111 20.05 Asi, serlia (78/105)

200 45 Nalb olje gotline, S8rij,a 1135/152)

21,45 Masl"" ho!, r~"lil)' show 22.,40 PrtlUiere nn, irofurrn,jivni rnapazn 2a40 Vecernje vijesli 00.00 Magla,

igra~1 film (15)' 02 .. 15 ZIl dllal<,

igrani film (18)* 03.45 ho TV,

(;lrot

show 116)* 04.45 V j ~'oval i iii In e, dl>kume ntama senj, (34/40) 05.10 IN magazin R

05.45 Krai program"

SAPAT ZVIJEZDA

Priprema: Hedija MEHMEDIC

1IIII:l~:JIIIII Ljuba v: U ziva~e u p ri I i kam a za srec u, Iju bav, mskar nert, pa i avamuru, zasto da ne? Ljubavni blclf:I~ z.ivot je csvjezen,

Pusao: Novo poznanstvo omogucava vam da prosir~e vidike, PUrli samopouzdanja, ulazile u nove projekte. Zdravlje: [mate dovoljno snage.

10.00 ,ooj, lam ludbina,

eleo Dva la 162f1 0.6) [R)' 1 0.41 Re porlerL Haiti, podi,anie i1 pepeta (R)' 11.41 EX. zona IR)'

i 2.12 lndeks, ,misiia p skolstl'li (R)'

12 42 Spot Oar;" Ki nzer (RI'

12,45 D rugi f~rmat. Sre e a '; me~ iji • iii laile su 'H IV_ u sre In i ji 0 tl "rvatic,,? (R)~

13,27 N DgaJo, Leti Tell (RI'

n29 M ala TV (RI'

15.3U Zup an ii ska panorama I niie kod. na sat.)

15.45 Hol"1 dv~ra, 0,1.0 2" ,",ija (10M) (R)'

1.5.34 $ap!ac ,p,ima 4

(2/36)'

11.24 Puslolovine sare i'3ne 2, senj. za mlade (2/1.2) IR I' 1:1,53 N Due avanl ure stare Dilrisline 4 J humorlsllcna SJ;3ri ja (18/22)'

i 8.14 OM)i Plam"n 3, serlja (3/13) (R)'

18.59' Krsl"reoia sviel,l<i", Ijepol.ma ..

Antar~tik~ • Ikrsl~ re~i e u zemlju pingoina, dokumeniama 58 liia (31l{75) (R)'

jg ,:;4 Hil dana'

20,03 M .rev, ".riia (15122)' 2a ,.5U J" cu buda" &anj au,

anleritki film" 22,47 Zloi)inacki' urn ~vi 4, s~rtj~ (12) (12/26)'

2331 D n evnik pi," use.

BuntovniJr bez ra71DQa, emlsiia pod pokrmitellsl,o m (R)'

23 AU SU," Au d," V Wal kG!, ame,icki frtm IRj' 0105 Noeni gla,beni pmgram.

H il ~a"~ (R)' 01.07 Noini gl~zbeni program, G lit,ben i s~otD,I'

04.01 N D'" i glazbc nip rog ram. H II d""a IR)'

Gorko .. slatko

16.30

SERIJA,BHT1.

I gnaciia ie '''!qca'aJ1J

s to ,I" sama bila Za rQdendan Ie o-dluti ad· selitL Rozi i Enmono uspijev~ju p'Gn~ci Kanija. F~lic'e i profeSOfica KlIto ne ~iiu n,.adovoljs\ve poslJ.Jp,"ima nove ditek· ton'ce,

Ig~ai~: Luca G ann"",

F rant'.~a Beggi ri, MBS· .ime Oe L0I'en 00 ...

Telefeoski pOliv kQti je primll. Jasemin, vodido novih nesugf~sIGJ5,a Sova!om, U Is· tmib u I '" Btl· gli Cit€kini IlJdilelifi S~· vaSu ie teskQ ,glumili b I;.·

,_"""""""""~=""""",=~~=~""",,,,~~~"'---' kost s njbm.

izvori

Ljul)av: POrm! vas je osooa koja razbija sve vase dileme. Potinjete 0 Ijull<llli misliti na sasWn' rlIlV n.ltin .. el:llllill Pusao: MOgLlci su nesporazurm UPLlt~O [e da

. izb je~ nete ras prave Ili 10 0 tern u da se rad i. o krenlte ss 0 ba vazama,

Zdra~IJe: Pojaca~a razdrazljivos\.

III~III! Lj ubav: J eca n poznan i k 0 tkrit ce va m da as j 8 ea

nestovise cd prijateljslva, Odbijte aka niisobnslra-

m:li2i:i::i ~~'sao: BHska osoba nudi vam zanimljiv i dina· mican posao, Prihvatite tako sjajnu', neocekivanu priliku. Zdravlje: Pojacan QSjetaj umora

1IID'l:'ll1ll! L!ubav: Moguce ie da vasi, prnblerru proiznaze i1

n8zadovoljstva scbom, a ne partnamm. SV8 rno~.a;;:l zete lako rijeSiti.

Posao: .Nagla~ena je vasa krealivnosl, ali i golerna energija. M 0 gut e js I d a iskrs n e n ssto de motiviraj uce,

Zdravlje: Barem pro~etajte

ru"~""" iLjubav: Budete strpljiviji. tzvjesne dil'eme shvalile

bmlIlD kao uvod u nevi, pozitivan ciklus u Ijubavnorn zivo!u.

Posao: Moguce ie da C8 jedan temelj~ razqovor utiniti da 0 poslu razrnisljate na jedan nov, kvaliletniji nacln,

Zdravlje: Smlrite sa, zaboravite teskoCe,

.. ~t1I~ Ljubav: Pruza vam 5e izvanredna prilika da izvjes" ne probleme .rije~ite lep~avo. Partneru recite sve u DdD:llII ot i.

P.os a 0: Morate rac un ~ti na izv j e s ne pre preke, zakasrljenja. To vas moze poprilicno izbaciti iz takla., Zdravlje: Preportlcuje se rekreacija.

JE1W:ffi1 Ljubav: .Ne budite br:wpleti. Aka odlucite raskinuli vezu, moze se dog 0 d rti da se usko ro po ka j 8te zb 0 g ~~mltoga,

Pusao: VaSi kr.iteriji u ocjenjivanju sposollnosti vasih kolega enormno su vi soki, Zamjerale i mi zbog Ii cem j e ~a.

Zd rav lIe: Pazite n a c i rilulac i i u.

Ljubav: Doslo fe vrijeme da partneru poka1ete llamalill emocije. Dopustite sebi do S8 prepustile njeznosti,

• stra~Ii..,

Posao: Prilitno sle demotiviranj, pa radile vise iz navike, sla morate, iz oSjecaja du:!:nosli, a ne zadavoljstva,

Zdravlje: NeriOza rasle.

i da konatno

1II~!Jll1II Lju b a V: Ako tragate za em otivnom sret om, OC8ckuju vas ugodna iznenadenja. Mazda i latalna iEJCCI:II privlaCnos!.

Pusao:1 mate pnliku da se iSKa2cte u jed n om n ovom poSlu. U tom slucaju, odlucujuta Ie podrska porod iCe. Zdravlje: Energiju lreba obnoviti.

Doplsnrcka mlf!~.a falrna T:ihit, ,SVeln~darZri.nka Ili~, R1V E:t:t.~ I Pi3noral'nlll O'ie-.ru3 nOli Bu rek,

n4Jtni urednik SlI3ad Hilsovic,

OgTasi 1"'1 Droplt

[Ill': f[k"n;ro

G,,"II~ bredrjol: Su 101)11," M.mlo, J",,,,i. D30Ib'g 0;10 MenadiJ;;lenl·'~liaz·rQIO PJess.':

S-anja rS:Ilno'lit, direkt{lr DrusPt[l OTP; Sluoio "",,",oto pres"

Slam~: GI K 'OKO" d,d Saraie'llJ, Ols",al, Bijedit" 185. [81: 033/455-233,

T:,UFONI: Gen,ralili dirokior; ZSl· 391',

qb"i i Od9""".,i "red.ik 281· 370, 'Red,kcij" 2a 1· 393, 2~1· 300

Dnevniavaz

Prvi broi .Ava,.' ",i.stamp"n it 1:5,9',1993, BQ""'k"",""go,,c.~ polrticki '""nik; i'lti.a'i'ac; ~'lI3N~tlJ ~ros:s:'1

Gila'l,lF1i I Qd9ovomi, urednik: 1 ndira tali ~ uro;ui,ro<l .. ,il,kiko1,gij:

pO mot nik gl-.~lJn og ufedn ikJ h d i I: M3ltd:a [,

DESK MUli, '~.n i ii, Glob u, Svi,lI.na S, I',rn, Grna Itronika R,Iad !LI"bovr;, SpM Ol'g Lolmlt,

K ullu,,, A.n. Gajo' it, S,rai",skl kanlon 1.11, de. 0, kit,

12al·4n, p,"O""'" i<lopi"';Ololmr"a: 181·409,

Sll"jov,;ka hlwi<>: 2:81.J80, 281· 41~ i 21)1442, em. mon"",: 2S', 413, RTV,:4rJ: Z!i1·421,Kuttu,.: ;>81.:J5;!J, Spqlska: 281· 417i 28""'8, F"" 2111· 4(]6, e·l1\lil: sp:>1$ka@"'",.iIa.nTP: 231-424, ,·"",W ",lI>ktll'@"".ila, modem: 281· 412.

faxo~: 231· 414 i 281· 415, M,tl;eling: 281· 356,

Fax: 281-441, ,-m,il:m,rI<8Iing@.,,,,ba, Dill .... ,,: 281·717, 231·713, Fax: 2Il1-4'12, .. mall: umt1ico@"va>.iIa,PI"smani prod"ia: 281·304. An,"sijo: 281· 3.57,

DO.~IS NISTlJA: !J:NI [;A, Marian'''i'' put bb 11gl3d" !abuk"l. O'V41;1-44~, 1,[11",: 42<1'4H lU.llA: Turalib.~""" 12 {po,I",,""" ,.notski "ntJrKofID-paiai),1<t 035125).217 i 257-471; aRCKO: lBl;O~9I215~~3, BlltIlt: I~; O'7iJ1U·'(>3: Mosrll~: ~usnii' R,p·

"" bb, tet:m81~5&-391; leVf,x: O~1iI55a·39U; GRAtA-NitA:

I>hmed:~,,,, Buafl]lii~'1. 2:3 {,grad.Ouenk.), lei: oa5l7Q6·D4~; TRAVNlK: ~1,"'io'JFTr"nik> \,1: 1);J1l!51~·7j6, MI~JA lUKA: 6:. ",,[or IJ'Inl "ntar, ull,. Krall" P,~a PMl~ K"l<!Oloolev~ b.b WI: 05t/215·885,215·887; Il{)Rlt.ZOE: Sulo1le Kuka,~e 12. 001:

OJBJ2ZH51;

MI •• a: T,saniska 24 "

list i' upi"n U "idBnoiiu i"'" ih ~["'il. U M inista"tvu 00''''"''' oia. n'Uk8, lill!Iur., 8pO~" i imarnli"ni" R BiH poo bmi_m 519 od 28.9.1995, gmt, u skl,du" Z,konom" i,,,"om intormir.njIJ. p[lV ID81l 2009340:30001,

CIJ,NA:l KM

Nastavak popularnog filmskog serliala

A_

"

Marion Kotijar dobila je Oskara za ulogu .Edit Pjaf u filmu "Moj zivot u ruzicastom"

LOS ANDELES" Francuska 00" karovka Marion Kotijar (Marion Coullard) i glumac Dzozef Gordon-Levit (Joseph Gordon-Levitt) giurnit ce u najnovijem nastavku seriiala "Batman", saopcila je juceI kornpaniia "Warner Brothers",

Kotiiar ce u Iilmu "Uspon mracnog viteza" (The Dark Knight Rises) glumiti Miral1- chi Teit, clana odbora"Wayne I ndustri es", sprern n II da pornogne ucvilienorn Brusu Vejnu (Bruce Wayne), koieg glumi

Palaca na mali lououa

PARIZ - Uspjevsi da se domognu bank OVIlOg ra cun a J el i seiske palace, dvojica muskaraca pokusala su da od sjedj~ta francuskog predsiednika prevarom iznude 2,5 miltona eura, otkriva Irancuski list "Okovanipatak". Telefonirali su drzavnom trezoTU koji rukovoei racunima J elisejske palace, predstavljajuci se kao upravnici francuske aviokcmpanije=Air France"

Od trezora su trazili cia im u najkracem roku uplati2,S miliona eura na racun u inozemstvu, tvr deci da im J elise jska palaca duguje til sumu 11<1 irne zaostalih

racuna za zvanicna putovanja francuskog predsiednika.

Bankar s kojim su razgovataIi je, ipak, iz predostroznosti pozvao preds j edn i cku p ala cu pri je nego sto je izvrsio virman teje tako prevara otkrivena,

S ef kancelarije Niko Ie Sarkoziia (N icolas Sar kozy) potvrdio i e daseradi 0 dvojici prevaranata.francuskih dr2av I jana, koj ima ovo ni je b io prvi nvakav pokusai.

jednaodkompanija koja [enasj ela na n] ihovu prevaru i e N acionama agenci ja za turis dCke cekove (ANCV), koja im je na racun u Kini uplatila998.000eura,

Kristijan Bejl (Christian Bale), da nastavi oceve filantropske napore u Gotam sitiju, Gordon-Levit ce glumiti policajca pod kornandom komesara Gordona, kojeg glumi Geri 01- dman(Gary).

FiJ m ce rezrrati Kristofer Nolan (Christopher), koji je rezirao i prethcdna dva nastavka,

Marion Kotiiar dobila ie Oskara za ulogu Edit Pjaf u filmu "Moj zi vor u ruzicastorn".

Gejls: Pm;a da bjla bel dQlVl)le

IsUeraniz BraZila

RIO DE ZANEIRO - Bil Geits (Bill Gates), osnivac grope "Microsoft", rnorao ie da na zahtiev 10- kalnih vlasti napusri Brazil, objavili su zapadni med iji pozi v a j uti se na policijske ixvore.

Gejrs, koii ie krsrario na rijeci Rio Negro u Brazilu 11 drusrvu svojih prijaielja, zamclien je da napusti zemliu u roku od cri dana. LokalDe vlasti SU pravdale svoju odluku lime sto clanovi posade breda na kame je bio ameriCki rnilijarder nemaiuradnudozvolu,

"OrISD serilatu

NJUJQRK - Akcijska zvijezda 8O-lih Cak Noris (Chuck Norris) objavio je svoju PI''''' od pel' predvidenih kolumni .ZIl ''World Net Dai1li'ukojoj sebavi Uskrsom.ali i Sirenj(!l]l serija ffikog prava u SAD.

- Mnogi Arnerikanci ne =. miiu kako krijarski zakon nagriza temelie republike, Zbog 109!! sam ndlucio napraviti serij u kako se Seriial iliri americkirn drustvorn • napisao ie Noris 11 svojoi kolurnn i,

Noris tvrdi da su Amerikanci suoeeni s izborom: mogu iii ignoriraii Serija,skopmvo" uvjerenju kako se ono u SAD nikada nece [JroSiriti, iii se moguozhiljno zabrinuti.

Protest! ne francusko·ilalijanslmj gamic; (""" 'PI

MedileranlraZIDO,mOC:

NIKOZIJA " Medileran~ke zernlje, dania: Evropske uniie, za[fazi le s u porno': od os tal ill zernalja EU kako hi se lakse suocile sa svevecim talasom izbjeglicakojei;lizu iz Afrike i s Bliskog isroka,

- Situaciia u Mediteranu je vanredna i zernlje II regionu suocavaiu se S rnasovnim talasorn irnigraria ta " receno j e na sas tanku ko j i ie

odrzan u Nikoziii i. koiem su, pored zernlje domacina, prisustvoval; predstavnici Grcke, Italije, Maire, Spanije i Francuske, Mediteranske zernlje se zalazu cia EU poiaca saradniu sa zemliama iz kojih stizu irnigranti kako hi se spriiecio niihov dolazak iii, ukoliko vecstignu, ornogucila njihova readmisija.

Citajte sutra u prilogu "TV Extra"

• fasna Namn: Znala sam da ce "Masterchef' bi lihie

• Sou ftalnosti p.qris HilIOIl na regionalnom MTV -jn: SU1:rlem U-&I prijalcljicu

• Novascrijana Pinku BI-1; "Nasli.jecie jedne dame" od poncaieljka

• Lejla Zvizdfc: Zi! i~lim stoJom s TarikOIl! FjJipovi6:m, Danijeiom Trbovic, Olivero.m Kovacevic ...

Iskosa

Uzuralio islom mJerom

FENIKS, Arnerikanac Erin Salivan (Sullivan, 33) biezao je policaicirna nakon provale u Glendelu prosle godine. VI";",,, ga ie policijski pas i ugrizao ga, a Erin InU ie vratio istom mjerorn i, navodno, tesko ga ozlijedio. Pro"alnik&ada tuz; policij u, pi§e CBS News_ Erin evrd i da je pas pre· kclio n j.egova gr'ddamka prava j er je uporriiebio prevdiku silu. Erin IreII u(nu sitU,; oSlllc,gadi~ni U ZlIl von; kll kaznu zbog lcprovale.