Está en la página 1de 1

/ - .

I,
222 Dzięnnik Ustaw. Poz. 85 i 86. Nr. 10. .

. \
2283, 2284, 2285, 2286, 2288, 2289/1, 2289{2, 2290/1, 2738/1- 2738/4, 2739 /1, 2739/2, 27.40, 2747, 2748,
2290/2, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295,2296, 2300, 2749, 2750,2751/1, 2751 /2,2752,2753,2754/1- 2754j'3,
2301, 2302, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2317, 2318, 2755/1, 2755/2, 2756/1, 2756/2, ' 2757/1 - 2757/4,
.' 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2758/1, 2758/2, 2759/1- 2759/3, 2760, 2761, 2764/1-
2328, 2329, 2330, 2333, 2334, 2335, 233~, 2339, 2340/1, 2764/3, 2765, 2766, 2767/1, 2767/2, 2769/1, 27~9f2,
2340/2.1 2342, 234:;, 2345/1, 2345/2, 2346, 2347, 2348, 2770/1 - 2770/4, 2771, 2773/1 - 2773/6; 2774, 4123,
2?49/1, 2349/3, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 4124/1 - 4124/3, 4125/1, 4125/2, 4126, 4127, 4128,
: , 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 4131, 4132, 4134, 4136, .4137, 4138, 4139, 4140/1,
2364, .2365, 2366, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 4140/2, 4141, 4142, 4144, 4145, 4146, 4171/1, 4172/1-
2376, 2377/1 - 2377/4, 2378, 2379, 2381, 2384, 2385, 4172/7, 4173/1, 4173/2, 4176, parcele budowlane 196,
2386, 2387, 2388, 2390, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210/1, Z1O} 3,
2397, 2398, 2399, 2400, 2401/1, 2401/2, 2402/1, 2402/2, 211, 212, 213, 215, 216/2, 216/3, 219, 220, 226j 228,
2403/1, 2403/2, 2404, 2405, 2406, 2407, 2409, 2410, 229, 230, 231/1, 231 /2, 232, 233, 234/1, 234/2, 290, 326,
2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2417, 2418, 2419, 2420/1; 333, 334, 335, 336, 343. 351, 353, 354, 357, 358, 359,
2420/2, 2421, 2422/1, 2422/2, 2423, 2425,2426/1,2426/2, 360, 361, 362, 363 i włącza się go do gminy wiejskiej
2428, 2429/1, 2429/2, 2430;1 - 2430/3, 2431/1 - Hołyń w tymże p<Dwiecie i województwie.
( ,
24~1 /3, 2432/1, 2432/2, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437/1,
2437/2, 2438, 2439; 2440, 2441, 2442/1, 2442/2, 2445, § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi wżycie
2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451 /1, 2451/2, 2452, z dniem 1 kwietnia 1929 r.
2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461,
2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2478, Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Sk ładkowski '
, .
2471, 2473/1, 2473/2, 2474, 2475/1, 2475/2, 2476, 2477,
2478, 2480, 2483, 2486, 2487, 2488, 2489/1, 2489/2,

r
j /
2490, 2491/1, 2491/2, 2492, ,2493, 2494, 2495, 2496,
2497, 2498, 2499, 2500, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 86.
,. 2507, 2508, 2509, 2510, 2512, 2513/1 - 2513;5,2514,
I->, .... ! .
2515/1 - 2515/7,2516/1 - 2516/7, 2517, 2518, 2519, Rozporządzenie .
t '
2520, 2521, 2522, 2523; 2524, 2525, 2526/1, 2526/2, Ministra Spraw Wewnętrznych
2527/1, ' 2527,2, 2528, 2529, 2530, 2531/1, - 2531 /2,
2532/1; 2532/2, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, z dnia 9 lutego 1929 r.
2539, 2540, 2541, 2542, 2543" 2544, 2545, 2546,
2547/1, 2547/2, 2548, 2549j1, 2549/2, 2550. 2551, 2552, wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu
2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558jl - 2558/5, w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Skórcz
2559/1 - 2559/5, 2561, 2562, 2564,1 - 2564/3, 2566, w powiecie starogardzkim, województwie po-
2567/1, 2567/2, 2568, 2569, 2570, 2571 , 2572, 2574/1 - morski e m przepisów qstawy z dnia 11 sierpnia
2574/3, 2575, 2'J76, 2577, 2578/1, 2578/2, 2579, 2580/1, ]923 J;. o tymczasowem uregulowaniu finansów
2580/2, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
' 2589, 2590, 2591, 2592. 2593, 2594/1, 2594/2, 2595', "

2596, 2597, 2598. 2599, 2600, 2601, 2602, 2603,2604, Na zasadzie art. 72 ' ustawy z dnia 11 sierpnia
2606/1 - 2606/3, 2607;'1, 2607/2( ' 2608/1 ~ 2608/3, 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów Iromu-
.',
"" 2609/1 - 2609j4. 2610, 2611, 2612, 1 -2612/7, 2614, nalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747) zarządza się
~

2616, 2618, 2619, 2620, 2621 /1, 2621 /2, 2622/1 , 2622/2, co następuje: .
2623/1, 2623/2, 2624/1, 2624/2, 2625, 2626, 2627,
2628, 2629/1, 2629/2, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, § l . Do gminy wiejskiej Skórcz; w powiecie staro-
2635, 2636. 263:7, 2638, 2639, 2641, 2647, 2648, gardzkim, województwie pOffiorskiem mają zastosowa-
2649/1-2649/5, 2651jJ -2651/5, 2652/1-2652/3,2664, nie przepisy ustawy Z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tym-
,. 2665, 2666, 2667, 2670/1- 2,670/3, 2672/1 - 2672/3, czasowem uregulowaniu finansów komunalnych, do-
2673/1,2673/3, 2674/1, 2674/2. 2675, 2676, 2678, 2679/1, tyczące gmin miejskich.
2679/2, 2680/1; 2683/1 - 2633/6, 2685/1 - 2685/4,
2686/1 - 2685/3, 2688, 2689, 2690/1 - 2690/3, 2692,
1
• . § 2. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi w życie
2693, 2694, 2695, 2696, 2697/1, 269 i, 2, 2700/1, 2700/2, z dniem 1 kwietnia 1929 r.
2707, 2708/1 - 2708/5, 2710, 2712, 2713, 2714; 2715,
2716, ,2717, 2718, 2719, 2720/1 - 2720/4, 2723/1, Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
2723/2, 2726/1, 2726/2, 2727, 2730, 2731, 2733/1 -
;, 2733/5, 2734/1 - 2734/3, 2735/1- 2735/4, 2736, 2737, Minister Skarbu: G. Czechowicz
r
1:

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polec.enia Ministra Sprawiedliwości. 44875 P


---"'r". _ . . . . - - --- - - -- - -- - - -- - - - ; -- - - - -. - -- --

Konto czekowe Poc~tówej Kasy Oszczędności N!! 30130. Cena 25 gr.

OD ADMI~ISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi k"artalnle 7 zł. Urzędy i instytucje ' pa6stwowe : .qpłacają
" zł. PrenUmEratę u iszczać należy najpóźniej na 2 tYllodnie przed rozpocz:ęciem kaźdeao kwartału. , .l