Está en la página 1de 546

EL LIBRO DE LA ALMOHADA DE LA DAMA SEI SHONAGON

EL LIBRO DE LA ALMOHADA DE LA DAMA SEI SHONAGON

:.:1:. Ifj
~

* (
,
~

aJ

... ?

L
,--,- . castellana del japones, anotada y - -',par ~---~- '"'- --/11 -- ......----,-'- ...... comentada x..
~ ~

Version

aJ

...

Co leccion Orien ta l ia Centro de Estudios Orientales

Prirneru edicion:

rnurzo de 2002
f)E LA f)AMA SE/ S/I(}NAr.ON

EL Ltuso

1)£ LA ArMOHIl/)!1

Responsablc de 1:.J colcccion: Copyright Universjdad


q:)

Ricardo Su rnalaviu

2002 Fondo Editorial de la Pontificia Cutolica del Peru

Pbw Franci~ 1164, Lima Apartadu 01761. Lima I. Peru Telfs. 330 7411 - 330 7410
fcdilor@[JLlcp.edu.pc Disefio de curatulu: Fonda Editorial de la Pontificia Universidad CUI61ica del Perri Ilustracion de cubicrtu: vision ideal de 1<1 duma Sei Shonagun componicndo una waku alusiva al otofio, en una de las estancias del palacio imperial. Ohra de Hiroko Izumi Shirnono.

Coleccion Orientalia Centro de Estudios Orientales

Prirnera edicion:

rnarzo de 2002
f)E LA f)AMA SE/ S/I(}NAr.ON

EL Ltuso

1)£ LA ArMOHIl/)!1

Aun si la neche os cnvolviera y, engarioso, el cantar del gallo remedar vos pudicrais, de Ausaka la barrera a nadie franqueara el paso. Primer retrato ideal de Sei Shonagon, al lado la ioaka alusiva a Ia barrera de Ansaka, tomada de la anotacion 117: Tonoben. 1/.0 sh.iki ni mairitaisnc (El censor subjcfe de chambelanes, Yukinari, vino) y recopilada POl' el poeta cortesano Fujiwara no Teika de la epoca Kamakura, en su Hyaknmin isstn: (Cien poemos de cien poetas), ca. 1235, varias veces impresa dcsde el s. XVII. Obra colorida del dibujante y pintor de comienzos de la epoca Edo (s. XVII) Karino Shinyu,

.-

INDICE

El Libra de fa Almohada de la dama Sei Shonagon


Prefacio Nota Liminar Pr61ogo

13
25

27
45

1.

2.

3.
4. 5.
6. 7. 8.

9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Haru wa akebono Koro wa Mutsuki tsuitachi wa Kotokotonarumono no Omowamu-ko wo Daijin Narimasa ga ie ni Ue ni saburau onneko wa Mutsuki tsuitachi, yayoi mikka wa Yorokobisosuru Imadairi no higashi wo ba Varna wa Mine wa Hara wa Ichi wa Fuchi wa Umi wa Watari wa Misasagi wa

46

46
53 54
59

52

64
65

66
66 68 68

68 69
69 69 70

22.

19. Ie wa 20. Seiryoden no ushitora no sumi no 21. Susamajiki-mono


23. Tayumaruru-mono Hito ni anazuraruru-mono Nikuki-mono Koichijoin wo ba Kokoro tokimeki suru-mono Suginishi kata koishiki-rnono Kokoroyuku-mono Biroge ·wa Sekky6ji wa Bodai to iu tera ni Koshirakawa to iu tokoro wa Furnitsuki bakari Ki no hana wa Ike wa Sechi wa Ki wa Tori wa Atenaru -mono Mushi wa Fumitsuki bakari ni Nigenaki-mono Hoso-dono ni Tonomorizukasa koso Shiki no mizoshi no nishi ornote Denjo no nadaimen Wakakute yoroshiki wonoko no Wakaki hito to chigo wa Hito no ie no mae wo Taki wa Kawa wa Hashi wa

70 70 80 87 88 95 97 98
88

24. 25. 26. 28. 29. 30.

27.

31. 32.
33. 34. 35. 36.

100 101 112 116 119 120 122 125 128 129 130 130 133 133 134 139 141 142 143 144 145

99

105 106

37.
38.

39. 40.
41.

48. 49.

42. 43. 44. 45. 46. 47.


50.

52.

51.

14t

53.

54. 55. 56. 57. 58.


59. 60.

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.


68. 69. 70.

71. 72. 73. 74. 75. 76.


77. 78.
79. 80.

83.
84.

81. 82.

85.

Sato wa Kusa wa Shu wa Uta no dai wa Kusa no hana wa Obotsukanaki -mono Tatoshienaki -mono Shinobitaru tokoro nitewa Kesobito nite kitaru wa Arigataki -mono Uchi no tsubone wa Shiki no mizoshi ni owashimasu koro Ajikinaki-mono Itooshigenaru-mono Kokochiyogenaru -mono Torimoteru-mono Obutsumyo no ashita Tonochujo no Kaeru toshi no Sato ni makadetaru ni Mono no aware shirasegaonaru-mono Sate sono saemon no jin ni ikite nochi Shiki no mizoshi ni owashimasu koro Medetaki-mono Namam ekashiki -mono Miya no gosechi idasasetamau ni Mumyo to iu biwa no onkoto wo Ueno mitsubone no misu no mae nite Onmenoto no taifu no Netaki -mono Kataharai taki -mono Asamashiki-mono Kuchiwoshiki-mono

146 146 148 148 149 152 152 153 154 155 156 158 160 160 161 161 162 163 172 177 180 181 182 193 198 200 206 208 209 209 212 213 214

Satsuki no mis6ji no hodo 87. Onkatagata, kindachi, uebito nado 88. Cho.nagondono mairasetamaite 89. Arne no uchihaefuru koro 90. Shigeisha togu ni mairitamau hodo no koto nado 91. Denj6 yori ume no han a no 92. Kisaragi no tsugomori
86. 93. 94. 95. 96. Harukanaru-mono

215 226 227 228 231 241 241 243 244 246 246 247 248 248 248 248 249 251 258 259 259 261 262 262 264 266 266 267 267 270 271 , 274

97.
98.

99. 100. 101. 102.


103.

104. 105. 106. 107. 108. 109. Hashitanaki-mono 110. Kanpakudono no Kurodo yori
Ill.

Masahiro wa imijiku hito ni warawarurumono ka na Seki wa Mori wa Uzuki no tsugomori ni Yu wa Tsuneyori mo koto ni kikoyuru-mono E ni kakite otoru-mono Kaki masari suru-mono Awarenaru-mono Mutsuki ni tera ni komoritaru wa Wabishigeni miyuru-mono Atsugenaru-mono Hazukashiki-mono Mutokunaru-mono Zuh6 wa

112. 113. 114. 115. 116. 117.

Nagazuki bakari Fumizuki no wakana wo Kisaragi kan no tsukasa ni Tonoben no onmoto yorite Nadote tsukasa ehajimetaru Kodono no ontame ni Tonoben no shiki ni mairitamaite

Esemono no tokoro uru ori no koto Kurushigenaru -mono Urayamashiki-mono Toku yukashiki-mono Kokoromotonaki-mono Kodono no onpuku no koro Saisho-chujo-Tadanobu Kono yayoi tsugomori Kokiden to wa Mukashi oboete fuyonaru-mono Tanomoshigenaki-mono 148. Hokekyo wa 149. Chikakute tokimono 150. T6kute chikakimono

118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147.

Satsuki bakari ni, tsuki rna naku


Enyuin no onhate no toshi

Tsurezurenaru-mono
Tsurezurenagusamuru-mono Toridokoronaki -mono Nao yo ni medetaki-rnono Kodono nado no owashimasade Mutsuki t6ka Kiyogenaru onaka no Osoroshiki-mono Kiyoshitomiyuru-mono Kitanagenaru-mono Iyashigenaru -mono Munezubururu-mono Utsukushiki-mono Hitobaesuru-mono Na osoroshiki-mono Miruni kotonaru kotonaki-mono no rnoji

277 279 282 283 283 284 289 295 296 297 297 297 298 299
300
302

Nazukashigenaru-rnono

303 304 304


305 306

307

309
310 312 315 316 322 324
325

151. I wa

325 325 326 326

152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168.

169.
170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185.

Zuryo wa Yadori no tsukasa no gonnokami wa Taifu wa Onnano hitori sumu ie nado wa Miyazukae hito no sate nado rno Yuki no ito takaku wa ara de Murakami no ontoki Are no senji Miya ni hajimete mairitaru koro Shitarigaonaru -mono Kaze wa Nowake no rnata no hi koso Kokoronikuki-mono Shima wa Hama wa Ura wa Tera wa Kyo wa Fumi wa Hotoke wa Monogatari wa Nowa Darani wa Dokyo wa Asobi wa Asobiwaza wa Mai wa Hikirnono wa Shirabe wa Fukimono wa Mirumono wa Satsuki bakari yamazato ni Imiju atsuki koro Itsuka no shobu no

327 327 327 329 329 331 333 334 334 342 345 346 347 349

349
349
349

350 351 351 352 353 353 353 353 354 354 355 355 355 357 362 362 363

186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219.

Yoku takishimetaru takimono Tsuki no ito akaki ni " Oki nite yoki-mono Mijikaku te arinubeki-mono Hito no ie ni tsukizukishiki-rnono Mono e iku michi ni Miyuki wa medetaki -mono no Yorozu no koto yori rno Hosodono ni binnaki hito San jo no Miya ni owashimasu koro Kannazuki taka amari no tsuki ito akaki ni Narinobu no chOj6 koso okurakyo bakari Suzuri kitanage ni Mezurashi to iu beki koto ni wa aranedo Umaya wa Oka wa Yashiro wa Furumono wa Hi wa Tsuki wa Hoshi wa Kumo wa Sawagashiki-mono Naigashironaru -mono Kotoba namegenaru -mono Sakashiki-mono Kandachibe wa Kimitachi wa Hoshi wa Onna wa Miyazukae dokoro wa Mi wo kaetaran hito Yuki taka furite
A

363 364 364 364 365 365 366 366 369 370 371 372 372 373 375 375 376 376 381 381 381 382 382 382 383 383 384 385 385 386 386 386 387 387

220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 23.9. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252.

Hosodono no yarido Tada sugi ni suguru-mono Koto ni hito ni shirarenu-mono Satsuki-minazuki no yukata Kama e mozuru michi ni Hazuki tsugomori gata ni Imijiku kitanaki-mono Semete osoroshiki-mono Tanomoshiki-mono Imiju shitatete Yo no naka ni Otoko koso Yorozu no koto yori rna Hito no ue iu wo Hito no kao ni Ureshiki-mono Omae ni hitobito Kanpaku-dono kisaragi hatsuka amari no hodo ni T6toki-mono no Uta wa Sashinuki wa Kariginu wa Hitoe wa Waraki-mono wa Shitagasane wa Oogi no hone wa Hioogi wa Kami wa Saki wa Ya wa Toki sosuru Hi no uraura to aru hiru tsukata Narinobu no chfij6 wa

388 389 389 389 389 390 391 392 392 392 394 394 395 396 396 397 399 402 427 427 428 428 428 429 430 430 430 431 432 432 432 433 433

253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286.

Tsune ni fumi okosuru hito no Kirakirashiki -mono Katatagae nado shite Yuki ito takaku furitaru wo Onyoji no motonaru warawa koso Yayoi bakari Kiyomizu ni komoritaru koro Shiwasu hatsuka amari yokka Miyazukae suru hitobito no Minarai suru-mono Uchitokumajiki-mono Emon no z6naru-mono Mata Onodono no hahaue koso wa Mata Narihira ga haha no miya no Okashi to omoishi uta nado wo Yoroshiki atoka wo Dainagon-dono mairi tamaite Sozu no kimi no onmemoto no Otoko wa meoya nakunari te ]ocho-sozu ni uchiginashi Makoto ya Shimotsuke ni Aru ny6b6 no Binnaki tokoro nite Onna no uwagi wa Karaginu wa Mowa Kazami wa Orimono wa Mon wa Katatsukata no yudake kitaru hito Katachi yoki kimitachi no Yamai wa Kokorozukinaki -mono Miyazukaebito no mota ni

439 441 443 444 444 445 447 448 450 450 451 453 454 455 455 456 456 458 460 461 461 462 463 463 463 464 464

464
464 465 465 466 467 468

287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301.

Hatsuse ni modete Iinikuki-rnono Sokutai wa Shina koso otoko rna onna rno Takumi no mono ku koso Monogatari rno seyo Aru tokoro ni nan no kimi Nyobe mairi makade suru ni Sukizukishiku te Kiyogenaru wakaki hito no Matsu no kodachi taka Kiyogenaru warawa no Migurushiki-rnono Monoguro nari te Sachujo no

469

469 470 470 471 471


472

473 473 475 476


479 480 482 483

Addendum Epilogo Plano de Heiankyo EI Palacio Imperial en Heiankyo (Kioto) El Calendario en la Edad Antigua (Kodai) La lengua japonesa Glosario Genealogfa de los Fujiwara y su nexo con la estirpe imperial entre los siglos X y XI

485 495 505


507

515 521
527

535

PREFACIO

Mil afios atras aproximadamente, en 1a epoca Heian, 1a familia imperial y la nobleza crearon una elegante y exquisita cultura. La autora de EI Libra de la Almohada, Sei Shonagon, vivi6 en " , una epoca asr, Durante siete afios aproximadamente, desde cumplidos los veintiseis hasta mediada la treintena, sirvi6 como nyob6 0 dama de honor de la consorte mayor 0 chUgU del emperador Ichijo, Hamada Sadako 0 Teishi. En su calidad de menina a dama de honor, Sei Sh6nagon era responsable de atender a la chugU, ya la vez era una colaboradora cercana encargada de transmitirle diferentes historias, acontecimientos y experiencias que ayudaran a su fonnaci6n y educaci6n Por 10 tanto, ocupaba un puesto que exigfa no s6lo abundantes conocimientos sino tambien grandes habilidades y talento en divers os campos. Si pensamos que, en ese entonces, el emperador Ichijo celebr6 a los once afios la mayoria de edad, y que Fujiwara no Sadako 0 Teishi ingres6 a la corte como consorte del emperador a los catorce 0 quince, podremos notar la enorme importancia que revestia el cargo de ny6bo. En la corte de la chugU Teishi, muchas j6venes talentosas como Sei Shonagon habfan sido reunidas para trabajar inicialmente como jokan. aprendiz de dama, y el ambiente selecto y sofisticado alli creado era mo-

14 tivo de admiracion de numerosos jovenes nobles que acudian a1 palacio como a un sal6n literario. Es importante destacar ademas, como elemento muy significativo en aquella epoca, Ia condicion indispensable de toda persona de la aristocracia de tener no s610 capacidad politica, es decir saber resistir los embates y defender 1a propia posicion, sino habilidad para aprovechar las oportunidades; pero a su vez debfa ser instruida en las artes musicales, ostentar una hermosa caligrafia y poseer un profunda dominio del genero poetico nacional waka como tambien del kanshi (poesia china). Para las ny6bo y los j6venes aristocratas, la ChUgl~ Teishi era su emperatriz pero a la vez una figura motivo de devoci6n, 10 que nos da a en tender Que la chugzl Teishi, como mujer, gozaba de un sobresaliente atractivo, estaba dotada de gran inteligencia y talento, y era dueiia de una encantadora personalidad. En ese medic, respetada por la chugU Teishi, a quien sirvi6 de coraz6n, con obediencia, arnor y admiraci6n, Sei Sh6nagon fue creando su Makura no Soshi (EI Libra de La Almohada) reflejando en el su entorno cotidiano y sus remernbranzas, Al analizar el proceso de gestaci6n de EI Libra de la Alrnohada, surgen aspectos problematicos tales como ciertas partes escasas de detalles 0 el origen mismo del titulo; pero basicamente se trata de una obra escrita par Sei Shonagon en el entendimiento de que era un texto en homenaje a la chugu Teishi, gestado en paralelo a la shiki (cronica historica), que contemporanearnente transcribiera en chino el emperador Ichijo, Al leer el Makura no Soshi, pienso que al lector se le presentara vividamente el espiritu artistico de la esplendida aristocracia Heian. Sin embargo, no hay que olvidar Que, en aquella epoca, feroces luchas politicas tenian lugar, ya que en realidad la chuga Teishi era objeto de una conspiracion por parte de su propia familia: su tio Fujiwara no Michinaga pretendia colocar a

15
su propia hija Akiko 0 Shoshi en la posici6n de ernperatriz, en reemplazo de Teishi. Conociendo estos antecedentes, recien podremos comprender que se trata de un libro en el cual Sei Sh6nagon abandona por completo su posici6n e individualidad frente a la obra, y la escribe basandose en la determinaci6n y elevada conciencia profesiona1 de una mertina 0 dama de honor. Mientras escribia la obra, dfa a dfa su mundo se iba desmoronando entre ardides y estratagemas, y al terminar de escribirla, la realidad que sus ojos encontraron fue la muerte de 1a k6g6 Teishi (elevada al rango de emperatriz propiamente dicha poco antes), un clan destruido, la asunci6n de la prima Shoshi a la dignidad de emperatriz y el triste y patetico destino de todo el que pierde en el mundo de la politica y desaparece. A pesar de ello, en EI Libra de la Almohada, si bien en algunas raras ocasiones la autora deja entrever brevemente sus profundas emociones, no toea en absoluto la desafortunada realidad que rodeaba a la chugu. La autora, apoyandose en su carrera de menina, con una estricta mirada selectiva describe 10 que deberia ser el mundo correcto de una chugu, es decir, resefia s610 el mundo de 10 que tiene valor. En el no da cabida a ningun elemento que la muestre como vfctima 0 que atraiga la compasi6n. Para Sei Sh6nagon, la corte de la chugu Teishi debra ser siempre un lugar esplendoroso, y en su obra elogia constantemente tanto la inteligencia serena y la gracil figura de la chugu Teishi, quien aun en las situaciones mas adversas, digna hija de familia prestigiosa, jamas pierde su fineza y bondad, propias de 1a corte que ella encabezaba. Para poder entender 1a obra debemos conocer el ambiente de ese entonces y saber adernas que, frente a su rival Murasaki Shikibu (autora del Genji Monogatari 0 Relato de Genji), al servicio de la chugu Shoshi, Sei Shonagon libr6 una competencia descarnada poniendo en juego su orgullo de menina y que

16

su obra se creo reflejando ese espiritu de rivalidad, Sin el conocimiento de este hecho es imposible una cornprension correcta del libro. Gracias a la fresca y depurada sensibilidad, as! como a1 raro talento de Sei Sh6nagon, los registros de aquella corte quedaron para las generaciones posteriores. A traves del tiernpo, desde mas de mil afios atras, esta obra nos habla no s610 acerca del espiritu que debian tener los nobles Heian para actuar como tales sino tambien de la magnitud de Ia generosidad y la capacidad humana, que no se limita a la educacion, la inteligencia, la sensibilidad y el talento. Deseo agregar algunas explicaciones sobre los libros 0 copias existentes de EI Libro de La Almohada, ya que esta obra fue concebida en circunstancias muy cornplejas. Como es de conocimiento general, el manuscrito original del Makura no Sushi no existe. Este fue transcrito por diferentes personas y estas posteriores, reputadas capias medievales son las que se han transmitido hasta nuestros dias: pero entre ellas hay grandes diferencias en la distribuci6n de las anotaciones y en el texto en S1. Hasta hoy no se ha establecido cual de las copias es la mas cercana al original. Las capias del Makura no Sushi que han llegado a nuestros dias se clasifican en general en cuatro familias con variantes: 1.

Sanhanbon, 2. Denno in shojibon. (Noinbon), 3. Maedakebon y 4.


Sakaibon. De estas familias, las copias llamadas Maeda/lebon y Sakaibon han sido modificadas por personas ajenas a Sei Shonagon, en epocas posteriores, y se trata claramente de libros con afiadidos reeditados par otras manos, algo que los estudiosos coinciden en reconocer. Son diferentes a las familias de textos denominadas Sankanbon y Noinbon. Por 10 tanto, el problema esta en conoeer, entre las versiones Sankanbon y Noinbon, cual de ellas es la mas cercana al original. Abrevio los detalles del desarrollo de los hechos, pero

17
se sabe que en los primeros afios de la epoca Edo (1603-1867), por primera vez impreso, se publico y puso en circulaci6n el Makura no Soshi Shunshiisho de Kitamura Kigin, basado en las copias del sistema Noinbon. Si agregamos a esto que, al comparar los textos. los de la versi6n Sankanbon son mas desenvueltos y de prosa mas seca, mientras que los de 1a Noinbon tienen fuertes elementos de refinamiento y mayor sentimiento y elegancia, entenderemos el que tradicionalmente se haya creido que la Noinbon era la mas cercana al original. Sin embargo, en el momenta actual. numerosos investigadores sostienen que la version Sankanbon es la mas proxima al original, y que posteriormente apareci6 la N6inbon. al contrario de 10 que solia pensarse. Empero, aun hoy es diflcil determinar cual de los dos textos es superior. por 10 que ha quedado pendiente este delicado problema hasta nuestros dias. Tras conocer las diversas circunstancias del mundo academica japones de hoy, la opcion adoptada por el grupo traductor ha sido la de respetar la elegancia y belleza del texto de El Libro de LaAlmohada, tomando como base la versi6n Ntiinbon, y en aquellas partes donde existen dudas, realizar comparaciones con el Sanhanbon para complementar el texto con glosas y comentarios. De manera que resulta redundante senalar que los cornentarios cumplen una funcion muy importante en la comprensi6n de la obra. Ahara bien, respecto al contenido, para disfrutar plenamente el placer de la lectura de este libro, quisiera que los leetores prestaran atenci6n al indice en japones, Segun su contenido y forma, las 301 anotaciones del Makura no Soshi pueden clasificarse en tres tipos: 1) RUt}"12 shodan (anotaciones miscelaneas), 2) Nihkiteki shodan (anotaciones tipo diario), y las restantes, 3) Zuis6 shiidan (anotaciones ensayisticas), En las del primer tipo, como caracteristica del japones que se ernplea, se pueden mencionar las estructuras « ••.wa» (alrededor de sesenta anotaciones) y « •.•mono» (al-

18 rededor de setenta anotaciones). En este grupo de tipo miscelaneo 0 Ruiju shodan, basicarnente pueden verse estilos surgidos de juegos inteligentes de salon, cuando algunas ny6bo que servfan a la chugu Teishi sc reunian para, utilizando el genero poetico waka y sus conocimientos en las mas diversas areas, enumerar cosas similares y en el proceso destacaban ciertos criterios 0 puntos de vista. En las del segundo tipo 0 Nikkiteki sh6dan (de forma de diario), la autora registra 10 que vio y escucho como persona al servicio del sequito de 1a emperatriz (aproximadamente cuarenta anotaciones). Por ejemplo, cuando tomamos el parrafo 256, que dice: Yuki ito tahahu furitaru wo..., a primera vista parece una historia donde la autora se complace en mostrar su propio talento, pero en realidad relata a la vez la amplitud de conocimientos de la chugu Teishi, quien adivina inteligenternente y comprende la ingeniosa agudeza. Cuando leemos el parrafo 160 Miya ni hajimete mairiiaru koro... ) a traves de las primeras experiencias de Sei Shonagon como dama de honor de palacio, percibimos la atmosfera de la corte de la chugu Teishi, a la que servia la autora, y que probablemente fue dicho ambiente el que permiti6 por primera vez a Sei Shonagon desarrollar al maximo su talento C01110 ny6bO. Igualmente, en el parrafo 20 Seiry6den no ushiiora no sumino, a traves del episodio de la nyiJgo (Yoshiko) del Seny6den, podemos conocer el elevado nivel que 1a chugu Teishi tenia como meta para su propia corte. Estas anotaciones tipo diario deben verse no COIDO ocurrencias de la propia Sei Sh6nagon sino como registros alusivos a la chugu Teishi, hechos can su depurada sensibilidad y, ademas, vistas a traves de los ojos profesionales de una menina. El tercer tipo, Zuiso shod an , formado par las anotaciones no inc1uidas en las Ruijo shodan y las Nikki shodan, tiene un estilo acorde can el primero pero con textos mas extensos, y si bien hay numerosos puntas donde no pueden diferenciarse c1a-

19
ramente, este tercer tipo es claramente ensayistico, Como ejernplo, los casas de los parrafos 182 Mirumono wa y 203 Yashiro wa. En esta rapida explicaci6n me he limitado a sefialar los grandes aspectos, pero considero que estos constituyen el resumen concerniente al contenido y la conformacion del libra. Espero que en alga contribuya para que los lectores se acerquen a El Libra de la Almohada no como una obra representativa de la llamada Kokufi: Bunka (cultura nacional propia), sino que disfruten de el desde un punta de vista distinto. Y en ese trance, pensemos en la maravillosa imagen de aquellas rnujeres de hace mas de mil afios que, teniendo sus vidas a merced de una sociedad de hombres, posefan una gran riqueza de conocimientos que expresaban no en forma llana sino imprimiendo humor y agudeza tanto a 1a literatura como a la musica y a las artes plasticas, en su busqueda permanente de la elegancia y el refinamiento y, como mujeres, tratando de pasar por la vida gracilmente, Respecto a Sci Sh6nagon, es necesario destacar finalmente que sirvio a 1a emperatriz Sadako 0 Teishi can gran devoci6n y absoluto espiritu de lealtad, tanto 0 mas fuerte que el que los hombres mostraran al tennii. En contraste, Murasaki Shikibu, que fuera dama de compafua de 1a emperatriz Akiko 0 Shoshi, senna una inevitable falta de coincidencia entre su ser y el mundo de la corte. Percibia el vacio y falsedad de la sociedad aristocratica que habla alcanzado ya su cenit y se encaminaba hacia su decadencia. La autora del Genii Monogatari libr6 una 1ucha interior ante las contradicciones de la sociedad de la epoca y bata1l6 contra S1 misma, pero mientras mas luchaba, mas recios y esteriles eran sus esfuerzos, que terminaron estrellandose can su sino. Murasaki Shikibu tomo conciencia de 1a infelicidad de las mujeres causada par los actos publicos de los hombres, convali-

20
dados en una sociedad poligarnica en la cual ellos gozaban del derecho de tener multiples consortes. En un sentido privado, dentro de la vida cotidiana, la novelista observ6 las ernociones intrinsecas del ser hurnano: arnot; odio, sinceridad, celos, tristeza y otras que plasmaria en su obra. en un intento de redimir el alma femenina, incluyendo la propia. Mientras Sei Sh6nagon, que era consciente a plenitud de la crueldad de la vida dentro de la corte. prefiri6 eliminar su yo personal, para resaltar el lado publico. La ensayista posefa una clara conciencia de su papel en la corte, y se escud6 inteligentemente en su ingenio, sensibiIidad y humor. Critic6 a quienes se manifestaban en contra del ideal de corte que ella impulsaba, y a traves de esto intent6 espantar las preocupaciones y afrentas que aquejaran a la emperatriz Sadako en la sociedad, recurso que ella aplicara en sf misma. La diferencia de espfritu y esencia entre ambas grandes escritoras les hizo vivir existencias completamente opuestas, Pero constatamos hoy que las obras de ambas se tornaron indispensables para las mujeres. Vemos que entonces ellas no s610 vivieron en pennanente lucha contra el sufrimiento femenino "natural" en aquella epoca, como 10 pone de manifiesto Murasaki Shikibu; ni tampoco vivieron s610 tomando con ironia las incidencias de cada dia, como hiciera Sei Shonagon: sino que 10 hicieron conjugando ambos aspectos. Por ello, es menester conceder al Genji Monogatari y al Makura no Soshi el valor de pilares basicos de la literatura de la epoca Heian, Aprovechando la oportunidad, quisiera hacer referencia al origen del titulo de esta obra, Makura no Soshi. Crono16gicamente, Ia obra se ha hecho conocida en Occidente como Das Kopfkissenbucn der Dame Sei Shimagon, Noles

de Cheuet de La Dame Sei Shimagon, The Pillow Book of Sei


Shonagon, Note del Guanciale di Sei Shimagon,
frances, ingles e italiano, respectivamente. en aleman,

21
Efectivamente, Makura es 'almohada' y Soshi es 'libro', pero es innegable que estas palabras deben de tener un peculiar e importante significado. En primer lugar, C:por que fue llamado Makura no Soshi? Cuando Fujiwara no Korechika hizo entrega a su hermana la chugu Teishi de un cuadernillo de hojas cosidas (soshi) de gran grosor, era en momentos en que el ernperador Ichijo se disponia a terminar de transcribir la obra en chino Shiki (Registro Hist6rico). Hay un episodio que cuenta que la chCtgu 'Ieishi, al recibir el cuademillo dijo: «C:Que escribire en estas hojas?», a 10 que inmediatamente Sei Shonagon respondio: «Debeis de usarlo como mahura». La chztgU reconoci6 tras esas palabras la gran inteligencia e ingenio de Sei Shonagon, y como premio Ie obsequi6 el cuademillo, Sin embargo, no hay pruebas para asegurar que este episodio se relacione directamente con el titulo de la obra. Ahora bien, eque significa aqui la palabra mahurai Lamentablemente, hay muchas teorias al respecto. Puede ser un juego de palabras, 0 quizas Sei Shonagon pensaba en «un libro Ilamado Makura», 0 referirse tal vez a un hecho hist6rico tornado del Hakushi Bunshu (Coleccion de Escritos de Po Chu-i). Aiin en los circulos academicos no se ha llegado a conclusiones al respecto. De manera que actualmente todavia no contamos con pruebas decisivas que puedan indicarnos cual es el significado de Makura no Soshi. Sin embargo, en el genero poetico japones Hamada waka existen los uta makura, determinadas palabras de cinco sflabas que se colocan al inicio de un poema y que desde mucho tiempo atras, en la lectura de los poemas conocidos, sirven como frase introductoria que llama a su complemento: los elementos 0 temas de la poesia, tales como nombres de lugares afamados de todo el pais 0 aspectos de la naturaleza y de las estaciones. Sin estas palabras iniciales, ninguna que venga a continuaci6n, par mas hermosa que fuera, tendria sentido como

22
poesia. Es decir, se trata de palabras que contienen en sf el tema y la naturaleza del poema, palabras-almohada donde el espiritu reposa. Sei Sh6nagon daba gran importancia al concepto que comportaban estas palabras llamadas makura, y por ello se cree posible que llam6 a su obra Makura no Soshi, en el sentido de que era un «libra en homenaje a la chugu, quien debfa editarlo, 10 que para ella misma era sumamente importante». Finalmente, quisiera contar que mi encuentro inicial con el profesor Ivan A. Pinto Roman fue casual, pero el es un estudioso de la cultura japonesa, con gran aprecio y comprensi6n par la literatura antigua de mas de mil anos atras, y habia Ieido ya El Libro de la Almohada en sus versiones en aleman, frances, italiano e ingles, Cuando me entere de su capacidad lingiiistica, las circunstancias en que me encontraba, sin con tar can los materiales como libros antiguos, diccionarios y glosarios necesarios me provocaron dudas e inseguridad respecto asi pudiese yo realmente cumplir can sus expectativas y cooperar en la traducci6n del Makura no Soshi, aca en el Peru. Sin embargo, la decisi6n del profesor Pinto, que deseaba traducir al castellano la que, junto con el Genji Monogaiari, es una de las grandes obras de la literatura femenina de la epoca Heian, despert6 en mf el deseo de contribuir en alga a las traducciones ya publicadas en diferentes partes del globo de esta obra considerada diffcil, siempre teniendo en cuenta las tendencias del mundo academico japones actual, y asf ernpece a participar en las sesiones de estudio semanales. El contenido de estas sesiones me hizo tomar nueva conciencia de las dificultades y alegrfas de la literatura, y me ensefio la importancia de volver a los principios. De otro lado, como investigador; el profesor Gavidia me brind6 una calida acogida. Su buen gusto del idioma en detalles de redacci6n, vocabulario y puntuaci6n me hace confiar en ma-

23 ravillosos resultados para facilitar la comprensi6n de esta obra en castellano. Si bien el trabajo del profesor Pinto estaba avanzado, fue necesario realizar comparaciones de los diferentes libros existentes, y en ese sentido fue invalorable la cooperacion de mi amiga Oki Mutsuko, quien buscando con ahfnco en librerias de textos usados, consiguio los dos tomos de E1 Libro de la Almohada, anotado y comentado (Tokio: Meijishoin, 1923) de Kaneko Motoomi, que se creian imposibles de encontrar actualmente par ser ediciones agotadas, y me los envi6 desde el Jap6n junto con diferente material de referencia. Igualmente, deseo destacar la colaboraci6n de mi profesor de la Universidad Gakushuin, el doctor en literatura Suwa Haruo, quien me dio la autorizacion para consultar una de las copias del Ninnbon perteneciente a la familia Sanjonishi, cuando regrese temporalmente al Jap6n; a ambos mi profunda agradecimiento.

Hiroko Izumi Shimono

NOTALIMlNAR

En e1 segundo semestre de 1997, bajo la acertada guia del recordado amigo y maestro Oscar Mavila Marquina, se inici6 en el Seminario de Literatura Japonesa, del Centro de Estudios Orientales de 1a Pontificia Universidad Cat6lica del Peru, la labor de lectura critica y analisis estilistico de The Pillow Book of Sei Shonagon, la versi6n de Ivan Morris a la lengua inglesa del Mahura no S6shi. Un grupo de entusiastas, que incluyera al prernaturamente desaparecido estudioso ex alumna de este claustra Miguel Kudaka; a estudiantes extranjeros de EEUU y el Jap6n; a Daniel Bruce, colaborador del profesor Mavila; asf como a la profesora Isabel Fukuhara, el profesor Oswaldo Gavidia, la profesora Anna Naumova y quien esto apunta, se interes6 por el acercamiento a esta trascendente creaci6n del perfodo literario clasico nip6n. Dicho grupo participo en la labor original, restringida al examen de la mencionada traducci6n al ingles y al ensayo de transcripci6n de algunas de las anotaciones de Sei Shonagon, las que mas tarde sedan obj eto de reformulaci6n al decidirse acometer la traducci6n integral del texto japones, Con la voluntad de ampliar el campo de referenda linguistico del trabajo acadernico emprendido, quien estas hneas anota aporto la idea de un estudio comparado de versiones a otras lenguas europeas de la obra de 1a dama Sei Sh6nagon, ariadiendo la considera-

26 cion de las dos versiones a la lengua alemana, de Hehnut Bode y Watanabe Mamoru, as! como de la reputada version de Andre Beaujard a la lengua francesa. Detenida la actividad del seminario par la lamentable, definitiva ausencia del profesor Mavila en mayo de 1999, y deseosos de proseguir y ampliar el designio original, quiso el feliz azar que arribara a principios del 2000, desde Tokio, para el termino de la estancia diplomatica de su esposo, la doctora Hiroko Izumi Shimono, especialista en literatura japonesa, quien, amablemente, tuvo a bien acompafiarnos en 1anueva tarea acometida: la de verter integrarnente al castellano el Makura no Soshi. Se eligio como fuente la version japonesa, anotada y comentada, que bajo el cuidado del filologo Kaneko Motoomi fuera publicada en '10kio en 1923; adicionando a ella, su comparaci6n con la mas reciente versi6n del profesor Ishida j6ji aparecida a partir de 1979. Ha sido a traves de la ininterrumpida labor semanal de amena lectura, detallada comparaci6n y detenida discusi6n de la traduccion castellana resultante que la doctora Shimono. el profesor Gavidia y quien esto suscribe hemos podido coronar una grata tarea a la que tacitarnente nos impulsara el querido profesor ausente, y que aqui se da a la luz, para la apreciaci6n y el disfrute del publico lector.

Ivan A.Pinto Roman

PHOLOGO

en su lengua original, Makura no Soshi (ca. 1000) es una de las obras curnbres del periodo clasico de la literatura japonesa, lapse que se desenvolviera coincidentemente con la historica epoca Heian (794-1192) correspondiente a1 regimen absolutista cortesano en el cual descollase 1a noble familia Fujiwara como intennediaria del poder politico-religiose del tenno (ernperador). El personalisimo trabajo de la dama Sei Sh6nagon constituye el prirner ejemplo de un genera ensayistico, el zuihitsu, que se torn aria en recurrente medio de expresi6n del sentir nipon en los siglos siguientes, hasta e1 presente. Esta forma distintiva del ensayo, n1UYposteriormente aparecido en Occidente par creaci6n de Michel de Montaigne a fines del siglo XVI, se singulariza par su completa libertad expresiva y ternatica, desprovista de toda ajustada intenci6n academica 0 filos6fica. El zuihiisu es una concatenada mezcla de apuntes que surgen del genio creador «al correr del pincel», que es 10 que significa la denominacion japonesa. La propia autora nos confiesa que se limit6 a recoger en su cuaderno las observaciones, ocurrencias momentaneas, historietas y pareceres de toda especie, tal como casualrnente vinieran a su mente. El Makura no Soshi constituye a la vez una invalorable coleccion de visiones instantaneas de la vida en la corte Heian hacia el ano 1000 de la era cristiana. A traves de sus 301 ano0,

El Libru de La Almohada

28
taciones mayormente registradas en el silabario japones hiragana, conocido entonces como onna monji 0 escritura femenina, EI Libra de La Almohada ofrece un inigualable testimonio de la peculiarmente refinada, exc1usiva y sensual sociedad cortesana en Heiankyo (Kioto), 1a segunda y hasta hoy mas longeva sede imperial japonesa (desde 794 hasta 1867), que perdiera empero las riendas del poder efectivo al termino de la epoca Heian con el comienzo del regimen de intermediacion militar hereditaria, inaugurado en la nororiental Kamakura en 1192. La denorninacion Sei Shonagon (Consejera Menor «Sei») es como se conoce a la autora: mas en verdad fue s6lo el apelativo que la fama lc diese en la corte, donde sirviera como dama de honor preferida de Fujiwara no Sadako 0 Teishi la «ernperatriz» (chugu) de Ichij6 Tenno, strictu sensu esposa principal del monarca, quien alcanz6 brevemente la dignidad de emperatriz propiamente dicha (k6go) poco antes de fallecer. El nombre propio de la autora del Makura no S6shi es hoy desconocido, e igualmente se ignora los detalles precisos de su vida. La que se presume es que habria nacido hacia el ana 965. Se sabe que pertenecfa a una familia noble de apellido Kiyowara, cuyo primer ideograma se lee en lengua Yamato aut6ctona Kiyo, mientras que en pronunciaci6n sinojaponesa se lee Sei. Su padre fue un poeta por entonces renombrado, Kiyowara no Mototsune, que fuera gobernador de Higo (hoy Kumamotoken) y formase parte del grupo de cinco letrados que en el aiio 951, por encargo imperial, compilara la Coleccum Selecta Posterior, Gosenshu, epitome de las mas hermosas poesias japonesas antiguas. La descollante posici6n que su padre ocup6 permite suponer que ella habria gozado de una educaci6n literaria superior. Ya en su temprana juventud sorprenderia a los cortesanos amigos de su padre can su erudici6n y agudo don de observaci6n. El padre de Sei Shonagon muri6 siendo ella aun joven. Alrededor de su vigesimo sexto afio de vida ingres6 al servicio

29 de la «emperatriz» Sadako, diez afios mas joven que la escritora, quien apreciaba a su inteligente menina con sincera adrniraci6n. Sin embargo, prestamente, por haber alcanzado tan destacada posici6n cerca de la consorte principal del tenno y por su actitud altiva frente a sus colegas y dernas cortesanos, algunos de los cuales fueran motivo de sus acotaciones criticas a veces inclementes, Sei Sh6nagon lleg6 a ser malmirada en el receloso y cerrado circulo de la corte. Toda una decada, hasta el fallecimiento de su ama (a principios del IDOl), sirvi6 como dama de honor y residi6 en el entorno de la «ernperatriz» Sadako. Probablemente secundo despues, por breve lapso, a la hermana de su finada protectora y dej6 luego el palacio. Su existencia posterior permanece en la oscuridad; si bien hacia el afro 1009 la dam a Murasaki Shikibu -menina de la antigua rival y prima de Sadako, Fujiwara no Akiko 0 Shoshi convertida ya en emperatrizregistra en su diario una nada lisonjera apreciacion de la autora. Las consejas de sus demas enernigas refieren que, caida en la miseria y el olvido, habria errado por la isla de Shikoku. Otra leyenda cuenta que habria acabado sus dias enclaustrada como ama, monja budista. Pero es mucho mas probable que pasase sus ultirnos afios aun en Heiankyo, en la quietud y el retiro. El Makura no Soshi es uno de los hitos literarios que marcan el fin del periodo clasico central y anuncian el comienzo de la fase literaria Heian tardia. Este notable florecimiento de la literatura japonesa habia comenzado con 1a fundaci6n de la segunda capital del Jap6n, Heiankyo, par Kanmu Tenno, en el afio 794. Alli, la corte imperial goz6 de una existencia «pacifica y calma», adjetivos que aluden al nombre original Heiankyo de la antigua capital Hamada despues y hasta hoy Kioto. Durante doscientos afios esta armonica e imperturbable vida aristocratica no fue interrumpida por ningiin trastorno belico y, en 10 material, discurri6 libre de toda cuita. En contraste, las comarcas interiores, fuera de la sede del ten fueron dejadas en su pri-

no,

30
mitivo estado por la despreocupada nobleza cortesana 0 kuge. La placentera existencia de la kuge se manifesto en su propension al cultivo de la belleza, el amor, el arte y la literatura. El ienno, comenzada la fase Heian tardia, no tenia ya incluso en el estrecho circulo de la corte ningun influjo politico que ejercer, no obstante su incontestada posicion como «divino» soberano del pais. El poder efectivo se hallaba en manos de los nobles del entorno imperial inmediato, pertenecientes todos a una misma familia de la kuge, la de los Fujiwara, cuya habil politica de connubios de sus hijas con el reinante lenno 0 can los principes irnperiales, habia asegurado su condicion de intermediaria del poder por el vinculo de parentesco establecido, La familia Fujiwara detentaba el efectivo poder pues el jefe del linaje, que solfa ser abuelo 0 suegro del reinante tenno, repartia entre sus miembros los mas importantes cargos de gobierno. Los Fujiwara valoraban a las mujeres de su linaje como preciosas joyas a traves de las cuales llegaban a la familia fama y autoridad, Los caballeros de esta casa, incluso los de las ramas inferiores, se esforzaban par otorgar a sus hijas y hermanas una educacion esmerada, particularmente en el tan apreciado campo literario, para as! convertirlas en vencedoras sabre las otras emparentadas concurrentes en la brega por ser elegidas para el gineceo imperial. Esta fase Heian tardia, llamada cabalmente periodo Fujiwara, alcanzaria su cenit poco tiempo despues de aquel referido en la obra, durante la supremacia de uno de los personajes mencionados y admirados por Sei Sh6nagon, Fujiwara no Michinaga Es en esta circunstancia de la historia politica del Jap6n que las mujeres de la corte alcanzan preerninencia en el ambito de la cultura. La «emperatriz» y las dernas consortes del tenno eran servidas por numerosas damas de honor, entre las cuales las mas cultivadas y hermosas eran las preferidas. Sei Sh6nagon fue tambien una de estas meninas, que si bien no destac6 por su belleza 10 hizo, y de notable modo, par

31 su elevada educacion 1iteraria, su agudeza y gracia. Su arna, 1a «emperatriz» Sadako, era ciertamente tarnbien hija de un descollante miembro de 1a familia Fujiwara, el canciller Fujiwara no Miehitaka; y eI soberano Ichijo Tenno, de quien ella era consorte principal, era su primo materno. Una raz6n adieiona1, que exp1ica el florecimiento literario japones a traves de 1a creatividad femenina es que, en la fase Heian inicial, la literatura en la corte se constriii6 mayormente a la prevaleeiente composici6n de kanshi, poemas en lengua china, la eual era juzgada por los nobles como el vehfculo de las artes y las ciencias. Esta costumbre prosigui6 hasta incluso la fase tardfa entre los caballeros cultivados de la huge; pues el idioma chino, kango, mantenfa la funci6n de lengua del saber, de manera sernejante al papel del latin en la Europa medieval. Debido al fonnalismo en que cayera, la creaci6n poetica en chino perdio espontaneidad y, a causa de la limitada elecci6n de los temas, careci6 de lozania. En cambio, el idioma japones, otrora usado por escrito s610 en la Iirica para componer waka, genera poetico breve en 31 silabas, comenz6 a ser aplicado durante el siglo X para composiciones en prosa, alcanzando prontamente su apogeo. Empero, el uso de la corte senalaba que fuesen mayormente damas las que se valieran de la lengua materna en sus composiciones literarias. Fue asf que un sinnurnero de historias, cuentos, diarios y memorias aparecieron escritos onnade, por mana de mujer, en un japones elegante y ductil, Si nos abstenemos de mencionar las colecciones poeticas, dos obras en prosa de esta fase son las que merecen la mas alta distinci6n. Una es la trascendente y enorme primera novela Genji Monogatari (El Relato de Genii), creacion de la dama Murasaki Shikibu, obra cumbre de la litera1ura clasica nipona; 1a otra es El Libra de la Almohada (Makura no Siishi), de la dama Sei Sh6nagon. El Makura no Soshi no surgi6 conscientemente como obra de arte, pues 1a autora 10 escribio para sl, no teniendo en mente hacerlo publico.

32
Ello no obstante, el lector se asombra sin cesar ante la belleza y equilibrio de los encajes verbales y las pinturas que la autora traza con palabras. Conocedora de las propiedades singulares de la lengua japonesa, la escritora las pone de relieve can el mayor provecho. Por entonees el japones no conoeia casi el uso de pronombres personales; Sei Sh6nagon sac6 ventaja estetica de tal carencia. Asimismo, como evita la repeticion inuti! de todo tipo de pronombres, torna a su estilo de escribir en un personalfsimo ejemplo de concision y justeza. A su vez, 10 hace mas lleno de indirectas alusiones y al misrno tiempo com- , pacto; con ella permite a1 lector visualizar como algo vivo, inmediato, aquello de 10 que trata. El motivo literario que guia los amenos recuentos y las rapidas pinceladas descriptivas de Sei Shonagon se identifica con el vocablo okashi, el cual implica toda una vasta pal eta de significados que se extiende desde 10 risible, cornice, entretenido, curioso, hasta 10 gracioso, atractivo, subyugante, arrobador, que 1a autora corona con el adjetivo medetashi (esplendido), Ella utiliza con singular frecuencia calificativos esteticos tales como bello, interesante, encantador; pero con una precisi6n inusitada, pues mediante elIos diferencia sutilmente los matices de intensidad de la fragil hermosura que contempla. Adernas, a diferencia de 10 acostumbrado en nuestra lengua, se vale a 1a vez de la reiteraci6n de terminos como recurso estihstico, para acentuar as! la singularidad de aquello a 10 que alude. Recurre en ocasiones apenas a un par de vocablos para materializar ante los ojos del lector el objeto que describe. Todo esto, naturalmente, resulta dificil de trasladar a un idioma tan distinto y distante del japones Heian como nuestro castellano, que carece de aquella caracteristica propia de 1a lengua japonesa que permite lecturas paralelas, sobre la base de su abundancia de hom6fonos. Estas palabras de igual pronunciaci6n pero distinto significado son inmediatamente distinguibles cuando se las escribe en ideogramas chinos, kanji, pero no si se las registra en
v

33
el silabario fonetico japones hiragana, que permite al lector del original recrearse con equfvocos, ambivalencias y ambiguedades deliberadas. Sin embargo, el atractivo de esta obra no descansa tan s610 en la artistica expresi6n verbal, que podrfa desvanecerse al verterla a otra lengua. El Makura no Soshi es casi, exclusivamente, la unica creaci6n de su especie que transmite impresiones y observaciones de la escritora de tan abierta manera, plenamente libre de frenos tradicionales. Sei Shonagon ve a la naturaleza, como a los hombres, con sus propios, desprejuiciados ojos. Al leer su creacion, con asombro constatamos la veracidad de las observaciones de la autora; entonees olvidarnos las centurias que de ella nos separan, y apreciamos a 1a naturaleza y a los hombres de aquel tiempo con una calida, viva proximidad. Merece tambien nuestra atenci6n el hecho de que la escritora nunca se apega en dernasia al objeto de su reflexi6n, sino que, variada y vivaz, emprende agilmente el tratamiento de uno nuevo. Sin cesar nos asombra can sus audaces brincos de una cosa a otra. Este gusto par 10 impremeditado y espontaneo, que tanto concuerda can el caracter japones y que ella convierte en el sello distintivo de su obra, se transformana mas tarde en un genero literario consagrado, el zuihitsu. Si bien algunas conternporaneas de Sei Sh6nagon escribieron diarios y memorias personales, ninguna de tales creaciones alcanz6 la perfecci6n, la gracia y el encanto del Makura no Soshi. Poetas, escritores y bonzos pensadores de tiempos posteriores tornaran los apuntes de Sei Shonagon por modelo de sus conternplaciones, reflexiones y ocurrencias; empero, ninguno conseguira gozar de la originalidad y fineza de la clasica creadora del genera. Resulta curioso comprobar que algunos de los pasajes de la obra delatan la personalidad y el caracter de la autora, tal como 10 describieran sus contemporaneos, Era tenida, hasta en

34
los cfrculos eruditos, como una mujer extraordinariarnente cultao En los pasatiempos socia1es los miembros de la corte, que leian en abundancia ejemplos literarios de la China, se entretenian apostando a demostrar sus conocimientos. Sei Shonagon fue usualmente vencedora en tales lides, irnponiendose sabre afamados letrados. Al mismo tiernpo, ella era una mujer orgullosa y perspicaz, que se complacia grandemente en doblegar a otros presumido's, 10 que despertaba celos e inquina en muchas de sus colegas. Le divertia impresionar con su ingenio a los hombres, que afanosamente le hacian la corte. Tuvo varios amorios, jactandose can frecuencia de cuanto la amaban sus amigos, pero jamas confesando cuanto 10 hacia ella. Era mas una persona de entendederas, que no una de pasiones. Su coraz6n no se hallo nunca conmovido tan ardientemente como para perder 1a raz6n. Ella prefiri6 siempre pensar de modo ordenado y gozar de la hermosura de la vida como correspondia a cada ocasi6n. Al emitir sus juicios no cayo en convencionalismos mezquinos. Razonable e independiente. como las mujeres de entonces raramente 10 fueran, vela las cosas desde su propio punto de vista. Mas no significa esto que fuera de coraz6n frfo: pues, a pesar de su agudeza y su atrevida arrogancia frente a los hombres, se mantuvo siempre como una gracil, comedida observadora de la naturaleza y de los seres humanos, provista de una amorosa sutileza propia de su fernineidad. El entorno cortesano Heian en el que discurriera la actividad creadora de Sei Sh6nagon no tuvo parang6n. Los miembros de la kuge, mayormente inhibidos de la politica y la administracion por la hegemonia que 1a familia Fujiwara ejerciera, pasaban sus dias dedicados a Ia composici6n de poernas, los j uegos y pasatiempos, e1 estudio de los testimonios literarios chinos, el ejercicio de las artes todas, as! como las celebraciones de las festividades religiosas y, acentuadamente, los arnorios.

35 E1 amor y la belleza presidian cada actividad cortesana. En dicha cerrada sociedad se estimulaba ampliamente el gozo de la vida, aunque dentro de margenes precisos que el buen gusto serialaba. Primaba entonces una concepcion moral distendicla; mas el uso vigente apartaba externamente a las damas de la corte de los caballeros. ElIas no debian ser vistas social mente por los hombres. Si un caballero deseaba conocer a una dama cuya belleza e ingenio Ie habfan sido encorniados, era preciso que dirigiera a la aludida un poema de propia composici6n. Si este complacfa a la dama, entonees adrnitirfa al caballero a su presencia. Para esto, interesaba poco si la dama era casada 0 no, 0 si era ya amante de algun otro. Los aposentos de las damas se hallaban protegidos de las rniradas ajenas por visillos de bambu, biombos y pantallas. Los hombres usualmente hablaban con las damas a traves de tales obstaculos visuales. En las reuniones y acontecimientos escogidos, sin embargo, se podian contemplar sin otro estorbo que los abanicos. La vida matrimonial en la corte Heian era tambien peculiar. De ordinaria los c6nyuges no cohabitaban. La esposa vivia sola 0 en casa de sus padres, mientras que el marido residia en algun otro lugar y s610 la visitaba por las naches, debiendo dejarla de madrugada, antes del alba. Como los miernbros de la kuge no tenian ninguna labor particular que realizar; tampoco se ajustaban a la cornun rutina de trabajar de dia y dormir de noche. Preferfan en cambia dormir de dia y permanecer despiertos por la noche, pues valoraban la hermosura misteriosa de las sombras. En contradicci6n can el decantamiento y desarrollo de las artes y de la literatura, los conocimientos de ciencias naturales de los cortesanos Heian eran extremadamente primitivos. La superstici6n dominaba su existencia. Exorcistas y espiritistas cumplian un importante papel en 1a vida cotidiana; ellos deb fan curar todas las enferrnedades, algunas de las cuales se propa-

36
gaban en raz6n de las insalubres condiciones de vida. Se creia entonces que eran los malos espiritus los que ocasionaban las enfermedades entre los humanos; por ello se sostenfa que un exorcista, con el auxilio mediador de una espiritista, «conseguia- expulsar el mal del sufriente, Segun la astrologfa Heian, habia posiciones de los astros que presagiaban desastres, y que variaban cotidianamente conforme al calendario lunar chino en aqueUa epoca vigente. Quien, un determinado dia, cayera bajo el influjo de una estre11anefasta, debia mantenerse en casa, sin recibir visita alguna ni leer carta ninguna que le llegase, obligandose a enviarla de vuelta al remitente. El afectado tenia que contentarse con una magra dieta, la mitad de 10 que diariamente ingerfa; dicho dia aciago era llarnado monoimi, por 10 que al verterlo al castellano en el texto se 10 designa como dia de «abstinencia». Si se queria hacer una visita a un viaje, y se revelaba que la meta se encontraba aquel dia en una direcci6n infausta, era preciso variar el rumba para llegar al punto previsto dando un rodeo, y pernoctando en un lugar intermedio en casa de amigos, para llegar al termino querido al siguiente dia, habiendose evitado la direcci6n infortunada. Muchos de los objetos y particularmente plantas, animales y aves que Sei Shonagon describe no tienen siempre un equivalente identico en castellano. Ejemplo de esto es el ave que en japones se llama hototogisu y que suele ser identificada con el cuclillo. En realidad, son pocas las semejanzas entre una y otra ave. El hototogisu es un ave nocturna. particularmente conmovedora cuando, cual un dardo que surcara el aire, con penetrante son llama en media de las sombras. Los meses eran contados de conformidad con el calendario lunar chino, el sexto mes por ejemplo s610 aproximadamente es equiparable con nuestro mes de julio, pues el afio en el antiguo Jap6n comenzaba entre fines de enero y principios de febrero del calendario gregoriano.

37
Lo que destaca a la autora Sei Sh6nagon por encima de sus anonirnas meninas comparieras y la convierte en una inmortal figura de la literatura mundial es que en sus horas de ocio registrara estas anotaciones, que hoy, mil anos despues, nos hablan con tal vivacidad como que hubiesen sido escritas por una mujer de nuestro tiempo, En su Makura no Soshi la escritora renuncio a escribir un diario, nisei. en el que apuntase cotidianamente los consecutivos hechos de su vida en la corte Heian. No, ella prefiri6, audaz y decidida, registrar en su zuihitsu preciosas instantaneas, deliciosas miniaturas de hechos entre sf desvinculados a los que su gracia y elegancia narrativa ensartan cual perlas en un collar. La obra de Sei Sh6nagon es un invalorable testimonio descriptivo de la existencia y aspiraciones de la aristocracia Heian en torno al ana 1000. Nada siquiera lejanamente semejante se escribi6 en la misma epoca en la corte bizantina de Basilio II (976-1025) ni en la germana corte de Ot6n III (980-1002); mientras que nuestra lengua nacia tan s6lo poco antes, hacia el ario 979, con las Glosas Emilianenses, primigenia evidencia escrita del romance castellano. La edad clasica japonesa que la autora graba en sus anotaciones es un momen to singular; irrepetible, en el que se despliega toda una expresi6n cultural surgida de la previa, voluntaria asimilacion de las instituciones de 1a civilizacion china y su descollante niponizaci6n subsecuente ...Es entonces que se definen los propios rasgos de la manifestaci6n cultural japonesa, a la vez que se profundizan los lazos intelectuales con 1a China de la brillante dinastia Tang, y con la entonces mitica y lejana India, cuna del budismo. El budismo, que en continuas y renovadas formas habia sido transmitido desde la India, por intermedio de la China, se convierte entonces en el elemento mas importante en la conciencia japonesa. Lo que tornaba al budismo en tan particularmente atractivo a los ojos de la corte Heian era, por encima de todo, la

38
hermosura de su ritual, la rica ornamentaci6n de sus templos, las preciosas y coloridas vestiduras de los celebrantes, y despues de ello, la luminosa y quieta figura del Buda. La recitacion de los sutras se torn6 en arte, que no s610 fue practicada por los bonzos, sino cultivada por los educados laicos de la leug« El budismo amidista, con su acentuado anhelo par el para iso de Amida, se hallaba en la corte Heian muy difundido. No obstante la marcada sensualidad y la obsesi6n por la belleza en 1a vida, los refinados cortesanos intluenciados por 1a concepcion budista del rnundo juzgaban 1a existencia del hombre en la TieITa como vacia, incompleta e insoportable y prestaban atenci6n a 1a transitoriedad de la hermosura terrena a traves de su disposici6n para el mono no aware, la melancolfa y compasion que surge del consciente gozo de todo 10 perecedero bajo el cielo. Se ha conjeturado, y podria ser verosimil, que Sei Shenagon empezara su Makura no Soshi anotando 1) Las categorias de casas sobre las que ella sintiese un pasajero interes. 2) Los recuentos mas amplios de sucesos en los que participara 0 de los que fuera testigo, que cornponen la mayor parte del texto, podrian haber sido e1 siguiente nivel de su trabajo creativo, luego de que se habituase a realizar frecuentes apuntes. A menudo un listado conduce directamente a una anecdota. La evidencia interna indica que algunas de estas anecdotas fueron escritas tras el terrnino de al menos unos cuantos aries. 3) La obra tambien recoge cuentos de indole tradicional, que la autora escuchara re1atar. 4) Un cuarto tipo de anotaci6n dentro del Makura no Soshi esta compuesto par 10 que parecen ser escenas imaginarias, que dan indicios del interes de la autora par experimentar con su propia ficci6n; quizas estes podrian haber sido el ultimo estrato del desarrollo de EI Libra de LaAlrnohada. Si bien el manuscrito original se perdi6 antes de finalizada la epoca Heian, a comienzos de la siguiente, epoca Kamakura circulaban ya diversas copias que mostraban algunas discrepancias. Existen cuatro reputadas copias medievales posterio-

39
res del Makura no Soshi, dos de las cuales son calificadas como miscelaneas 0 zassanteki: la Ntnnbon (en la que se basa el texto que en 1923 editara el filologo Kaneko Motoomi, que aquf se vierte al castellano) y la Sankanbon; as! como otras dos descritas como ordenadas 0 ruisaniehi: la Maedabon y la Sahaibon. Estas ultimas segregan los divers os tipos de anotaciones entre si, mientras en las copias rniscelaneas los cuatro estratos men cionados aparecen entremezclados, de manera tal que el lector brinca velozmente de las listas de los enojos y placeres de Sei Shonagon a escenas de 1a vida cortesana 0 vuelos de su creativa irnaginaci6n. Esta disposicion miscelanea corresponde fielmente al caracter y sentir de la autora, meticulosa observadora de la naturaleza variopinta, asimetrica, heterogenea. Al final de las copias del Makura no S6shi que siguen esta disposici6n miscelanea se halla la explicaci6n de la propia autora de c6mo empez6 a escribir; y un indicio del significado del titulo a traves del cual se ha hecho farnoso el libro. En cuanto al reflejo iconografico de EL Libra de La Alrnohada cabe anadir la siguiente informacion: EI rollo ilustrado Makuta no Siishi Emaki (descubierto en los arios treinta del sig10 XX en la colecci6n artistica del principe Asano) constituye la unica n13S antigua fuente de imageries de la obra de 1a dama Sei Sh6nagon. Mientras que los ro11os corrientes de esta especie pictorica se componian de varios vohimenes, se ha1l6 s610 uno acerca del Makura no Soshi. Si estas ilustraciones, que apenas representan unos pocos pasajes de la obra, originalmente se encontraban en un solo rollo 0 eran parte de un conjunto de varios mas, es alga que no ha podiclo ser establecido indubitablemente. Tampoco se puede precisar la fecha de su creaci6n ni identificar a su autor. Estudios estilisticos comparativos realizados en las ultirnas decadas han coincidido en atribuir 1a realizaci6n de este emaki a algun artista del entorno de la corte durante 1a marcial epoca Kamakura (1192-1333), termino en el cua1 tambien fueran elaborados otros rollos pintados

40
epoca Heian, tales como el policromo Murasaki Shikibu Nikki Emaki, a el mon6cromo Toyo no Akari no Esoshi, que com parte esa caracteristica monocromatica e inc1uso se asemeja en la disposici6n de figuras y el trazo del entorno a nuestra iinica antigua fuente de imagenes Makura no Soshi Emaki. De esta guisa, si bien la vieja usanza del periodo del apogeo de los Fujiwara, en el que viviera y escribiera la dama Sei Sh6nagon no se via reflejada can inmediata fidelidad en las figuras de este ultimo rolla plasmado a comienzos de la Edad Media nipona (Chusei), dado que es el mas antiguo medio de ilustraci6n del Makura no Soshi, se han tornado algunas de sus ya descoloridas imageries para brindar al lector de esta versi6n castellana un esbozo fugaz del entorno de la dama autora. El zuihitsu de Sei Sh6nagon contrasta tambien asi, en materia pictorica, con la celebre novela de su conternporanea Murasaki Shikibu, Genji Monogatari, que fuera repetidas veces en.distintas epocas objeto de rollos ilustrados. Por ello, en el pasado, las ediciones japonesas de EL Libra de La Almohada aparecieron mayormente desprovistas de toda figura. Sin embargo, desde el surgimiento de la burguesia urbana (ch/min) durante la dictadura militar hereditaria de los Tokugawa (epoca Edo, 1603-1867) se produjeron variadas ilustraciones populares y entre ellas xilografias del Makura no S6shi, todas las cuales, al desconocer e ignorar las particularidades del vestuario y el estilo artistico de la lejana epoca Heian, componen una mixtura de formas ajenas y estilos diversos sin otro valor que su curiosidad. En cambio, en el Makura no Sosni Emaki columbramos aiin el refinado gusto por 10 decorativo y la cuidadosamente graduada composici6n, en la que con delicado pincel se perciben las lfneas del contomo de las figuras y 1areproducci6n de los pormenores de distintos objetos. La noble calma y la escogida sensibilidad de la vida cortesana permanecen en las imagenes merced al blanquinegro trazo del dibujo; una excepci6n son los labios de las personas, alusivos a la fenecida

41
resaltados con cinabrio, que originalmente lucieran un rojo brillante, Cabe destacar una caracteristica cormin a los emaki palaciegos: que en los cuadros, los tejados de los eclificios son general mente omitidos, para asf pennitir la observaci6n del interior de las habitaciones: este recurso pictorico habfa sido ya distintivo de los rollos ilustrados del perfodo clasico Heian. Es pertinente anotar a continuacion la lista de las traducciones a lenguas occidentales del Makura no Soshi. que comenzaran a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX:

(A) Versiones academicas parciales: 1. «Der Aufzeichnungen der Japanischen Dichterin Sei Seonagon» [sic], por August Pfizmeier, Sesiones de la Academia Imperial de Ciencias, vol. 81. 7/78, Viena, 1876 (presentada en octubre de 1875 a la Academia. Traducci6n de la primera mitad del primer volumen del texto japones, con introducci6n y notas. Texto original reproducido en alfabero latino, con algunos sinogramas indispensables para identificar los hom6fonos). «A Literary Lady of Old Japan: Sei Shonagon» por William George Aston y Theobald Andrew Purcell, Aetas de la 50ciedad Asiatica del Japan, vol. 16, 215/24, Yokohama, 1889 (trabajo de analisis del Makura no Sashi como una colecci6n de ensayos, que incluyera la traducci6n de algunas anotaciones, presentado en 1888). Etude sur fa litieraiure impressioniste du. [apon por Ishikawa Takeshi, tesis doctoral, 190 pp., Paris, 1909 (extractos del Makura no Stishi (ca. 1000), juntamente con el H6j6ki de Kamo no Chornei (ca. 1212) y el Tsurezuregusa de Yoshida Kenko (ca. 1339)). « Une poetesse japonaise et son oeuvre le "Makura no Soshi?» por Ishikawa Takeshi, Boletin de La Sociedad Franco-faponesa, n." 18, Paris, 1910.

2.

3.

4.

42 (B) Traducciones selectivas: al ingles: The Pillow-Book of Sei Shimagon, por Arthur
Waley; Londres, 1928. al ingles: The Pillow Book of Sei Sh6nagon, por Kobayashi Nobuko, Londres, 1930. al aleman: Das Kopjkissenbuch der Dame Sei Shonagon, por Helmut Bode, MUnich, 1944. al aleman: Das Kopfkissenbuch der Hofdame Sei Sh6nagon, por Watanabe Mamoru, ZUrich, 1952. (C)

Traducciones integrales: al frances: Notes de Chevet par Sei Shimagon, por Andre
Beaujard, Paris, 1934. Elegida afios mas tarde para integrar la colecci6n de la UNESCO de obras representativas de 1a Serie ]aponesa; varias veces reeditada. al ingles: The Pillow Book of Sei Shonagon, por Ivan Morris, Oxford University/Columbia University; 1967, -edicion en dos volurnenes que tuvo escasa circulaci6n. Este mismo traductor public6luego una version parcial, en un volumen, tomada de su propia traducci6n integral, que es la que reiteradamente ha sido reeditada desde entonces en los paises de habla inglesa. al italiano: Sei ShOnagon-Note del Guanciale, editada por Lydia Origlia, en la serie «Biblioteca Dell'Eros», de la SE de Milan, 1997, que se dice una traducci6n de la copia atribuida a Fujiwara no Sadaie (ca. 1228).

Ivan A. Pinto Roman


Lima, febrero de 2001

EL LIBRO

DE LA ALMOHADA

DE LA DAMA SEI SHONAGON

f6mei Bunkobon: transcripcion dellvlalnrra. no Sostu. hecha en la epoca Muromachi (fines del s. XV1):tres volumenes ernpastados posteriormente.

1.

fIARu If-·J Aft."EIJON{}

En primauera, La alborada es 10 mas hermoso. Al deslizarse la luz por sabre las colinas, sus contomos se tifien rojizos y punados de nubes purpiireas le siguen el rastro encima de elIas. En verano, las noches. No solo cuando brilla 1a luna sino tambien en las naches cerradas, cuando las Iuciernagas revolotean de un lado a otro; e incluso si llueve, ique hermosa es! En otorio, los atardeceres; cuando el esplendente sol se hunde al filo de los montes y los cuervos vuelan de regreso a sus nidos: en trios, cuartetos, duetos: y es mas encantador aun si una bandada de ocas silvestres se distingue en lontananza, eual manchitas en el azul. En invierno, las mananas temprano. Es bello en verdad euando la nieve ha caido durante la madrugada: pero esplendido as! misrno cuando la tierra esta blanca de escarcha; 0, incluso cuando no hay nieve ni escarcha, si simplemente arrecia el frio y los criados se apresuran, de aposento en aposento, reavivando los braseros y trayendo nuevas carbones. iCuan bien todo se ajusta al (Dodo invernal! Pero, conforrne se aproxima el mediodfa y amaina el frio, nadie se cuida de mantener vivo el fuego de los braseros, y pronto no queda en ellos otra cosa que pilas de cenizas blancas,
1

En letra cursiva se escribe en japones latinizado la prirnera frase 0 el nombre de cada anotacion, a reng16n seguido las palabras equivalentes en
castellano.

46
2.

KORo

WA
2

(LAS TEJIPORADAS)

Entre las temporadas amo la primera luna, la tercera, la cuarta y la quinta; la septirna luna, la octava y la novena; la duodecima luna; todas guardan su propio encanto al correr de las estaciones. iTodo el ana es hermoso!

3.

MUTSUKI

TSUITACHI WA

EI primer dia de fa primera luna es particularmente fascinante, cuando el cielo puro se cubre de una bruma misteriosa, Cada uno presta gran cuidado a su apariencia y su atuendo con sumo esmero. iQue placentero es ver que todos ofrecen sus congratulaciones a1 Emperador y a su vez celebran su propio nuevo afio de vida Fi Tambien disfruto del septimo dia, cuando 1a gente recoge hierbas tiernas, que brotan verdes y lozanas bajo 1a nieve fundida.' Es divertido ver la agitaci6n de las damas cuando por

Se trata de los meses del ana en los que tenian lugar diversas festividades en la corte Heian, Al marcar para todos un ario mas de existencia, equivale de algun modo al curnpleafios occidental. La festividad de las hierbas tiernas (wakana no sekku), una de las siete solemnidades nacionales citadas en el c6digo YarD (718 d.C.); originada en la China de la dinastia Han, fue celebrada en la corte Heian desde tiempos del ernperador Saga (principios del s. IX). Se arrancaba las nanakusa, 'siete hierbas' (perejil, borraja, etc.), y se preparaba con ellas una papilla de arroz, kayu, que se suponia protegfa la salud y espantaba a los malos espiritus durante todo el afio. Los terrenos aledafios al palacio imperial en Heiankyo (Kioto) eran mantenidos libres de malezas y plantas silvestres, pero durante esta epoca del

47 acaso encuentran que dichas plantas crecen cerca del palacio, ien manera alguna un lugar donde se las buscaria!" Este es el dia en que los miembros de la nobleza que viven fuera del palacio Began en carruajes esplendidamente decorados para admirar los caballos azules.' A medida que los carruajes son halados sobre las vigas fijas en el suelo del portal central,' siempre se produce una tremenda sacudida y las cabezas de las pasajeras chocan entre sf; las peinetas caen de sus cabelleras y hasta se hacen afiicos si sus dueiias no ponen cuidado. Gozo can las risas de todos cuando esto ocurre. Recuerdo una ocasi6n en que visite el palacio para ver el desfile de los caballos azules. Varios cortesanos de mayor rango~se hallaban de pie cerca del puesto de la guardia de 1a Division de la Izquierda; habian pedido prestados areos a las escoltas, y, entre risas, los hacian vibrar para ocasionar que los corceles azules se encabritaran. A1 mirar a traves de una de las portadas del recinto palaciego pude apenas divisar la verja
ana era posible hallar 'hierbas tiernas', ioakana, pues brotaban ocultas bajo la nieve. EI palacio (Daidairi) era conocido como «el de los nueve recintos» . La Iestividad de los caballos azules (aouma no sechi-e), cerernonia anual de buen augurio en que 21 corceles de las caballerizas irnperiales desfilaban ante el emperador (el ienno), en el gran patio frente al palacio ceremonial. Costumbre tomada de la antigua China, fue importada a1[apon a principios del siglo VIII. Originalmente los caballos eran de color gris acero (de alli el ape1ativo de «azules»), pero debido a su rareza y escasez, y a que el color blanco simbolizaba la pureza en el ritual shintoista, fueron reemplazados por corceles blancos a inicios del siglo X. La Taikenrnon, puerta mayor, oriental, del gran palacio imperial (Daidairi). Tenia un gran par de vigas de madera transversales, fijas en el suelo y sujetas ados pilares de la entrada. Cortesano mayor: caballero del cuarto 0 quinto range que gozaba del privilegio de servir al emperador, tenno, en las estancias de los cortesanos mayores. En algunos casos se concedia excepcionalmente este privilegio a caballeros del sexto range, que tambien recibian la denorninacion de cortesanos mayores.

48
del jardin, en cuya proximidad un grupo de darnas, varias de ellas del Despacho de Solares, iba de aquf para alla. t Que mujeres tan afortunadas, pense, pueden andar por el espacio de los nueve recintos como si hubieran vivido alli toda su vida? Justo en ese instante, la escolta paso cabe mi carruaje y pude ver can claridad la tez de sus rostros. Muchos de ellos no los tenian adecuadamente empolvados: aqui y alla su piel lucia desagradable, como oscuros parches de tierra en un Jardin donde 1a nieve empezara a derretirse. Cuando los corceles del desfi1e corcovearon sa1vajemente me encogi en 1a parte trasera de mi carruaje, sin poder ver mas 10 que sucedfa. En e1 octavo dia'' hay un gran revuelo en e1 palacio cuando 1a gente cortesana promovida se apresura a expresar gracias par la merced, y el estrepito de los carruajes es mayor que nunca; itodo es muy cautivante! E1 decimoquinto dfa se celebra el festival del bollo del plenilunio," cuando un taz6n de granos cuajados y amasados es presentado a Su Majestad. En esta fecha todas las mujeres de 1a casa llevan paletas de revolver 1a masa, que esconden cuidadosamente para que no se las vean. Es de 10 mas divertido
En el octavo dfa del primer mes (Mutsuki) se entregaban presentes de seda y brocade a la Princesa Imperial, y varias de las dam as de la corte eran ascendidas de rango. Todas las favorecidas se acercaban a presentar sus agradecimientos formales al tenno, Ballo especial de arroz, mochi, del decimoquinto dia, invariablernente de luna llena en el calendario lunar. Se utilizaba una vieja paleta de madera raida para revolver la rnasa, y se creia que, si una mujer era golpeada en las posaderas can dicha paleta, daria a luz un var6n (el decimoquinto dia del primer mes tam bien estaba dedicado a las deidades shintofstas que representaban 10 rnasculino), Par 10 tanto se hizo costumbre que las mujeres deambularan por Ia casa, tal dia, pegandose unas a otras de modo juguet6n can estas paletas. La castumbre subsistio en areas rurales hasta epocas relativamente recientes; posiblemente tuvo origenes en el culto a la fertilidad, y puede tener relacion con ciertos bailes regionales en que los participantes repartian golpes con un gran falo de madera.

10

49
verlas deambular mientras buscan la ocasi6n de asestarlas sobre sus congeneres, Se cuidan de no ser golpeadas y constantemente observan por sobre el hornbro para asegurarse de que nadie se acerque a hurtadillas. Aun as} las precauciones son inutiles, pues prestamente una de las mujeres consigue descargar un golpe. Ella se complace en extrema consigo misma y rie alegremente. Todos encuentran esto a tractivo , salvo, par supuesto, la victima, quien no oculta su enfado. En cierta familia un joven caballero se habra casado el afio previo con una de las hijas de la casa." Luego de pasar la noche con ella, se hallaba, en 1a manana del decimoquinto dia, a punta de partir hacia el palacio. Habfa en dicha casa una mujer habituada a tratar despoticamente a los demas, En esta ocasion, ella estaba de pie, al fonda del aposento, aguardando impacientemente la oportunidad de golpear al hombre con su paleta, cuando saliera. Una de las otras mujeres se dio cuenta de 10 que pretendia y prorrumpio en risas. La mujer de la paleta le hizb seiias, agitada, para que se callase, Por suerte el joven yerno no se percat6 de 10 que tramaban y se detuvo alli despreocupado. «Debe recoger alga de alli», dijo la mujer de 1a paleta, acercandose al hombre. De improviso se abalanzo, le dio un gran golpe y parti6 a la carrera. Todos en el aposento estallaron en risas, e incluso el joven sonrio con gusto, nada enojado. No estaba sobresaltado; aunque se sonroj6 un tanto, 10 que fue encan tador. Algunas veces, cuando las mujeres se batian unas a otras, los hombres se unian a la diversion. Lo extrafio es que, cuando Ie asestan el golpe a una mujer, a menudo se enfada y se desata en lagrimas, reprochando a su agresor y diciendo las peoII

EI yerno adoptado (muko), segun las normas maritales de la nobleza Heian, se rnudaba con la familia de su esposa, 0 continuaba viviendo en su propia casa, y la visitaba con regularidad para pasar la noche,

50
res cosas de el, 10 que es sumamente entretenido. Incluso en el palacio, donde el ambiente es mas solemne, todo es confusi6n en este dia y nadie guarda las distancias. Es fascinante ver 10 que sucede durante el perfodo de los nombramientos. A pesar de que pudiera ser nevoso y gelido, los candidatos del cuarto y quinto rango llegan al palacio can sus peticiones oficiales. Aquellos que aun son jovenes y alborozados, parecen llenos de confianza. Para los candidatos viejos y canosos las cosas no se desenvuelven tan gratamente. Estos ultimos requieren el respaldo de personas can influencia en la corte; algunos incluso visitan a las damas de compafiia en sus aposentos y se explayan al resaltar sus propios rneritos. Si par acaso se encontraren allf damas j6venes, se habran de divertir enormemente. Tan pronto como los candidatos se retiran, los remedan y ridiculizan; alga que los veteranos no podrian sospechar siquiera, mientras se escurren de uno a otro extremo del palacio, suplicando a todos: «Por gracia, as ruego presentar favorablemente mi petici6n al Emperador» y «as suplico informeis a Su Majestad acerca de mi». No es tan malo si finalmente tiene exito, pero es bastante patetico cuando todos sus esfuerzos resultan vanos. El tercer dia de la tercera luna me gusta que el sol luzca brillante y calma en el cielo de primavera. Entonces es el tiernpo en que los durazneros florecen, y ique espectaculo! Los sauces tarnbien son mas atractivos durante esta estaci6n, con , sus tiernos brotes atin entornados, cual gusanos de seda en sus capullos. Luego de que las hojas se han abierto, las encuentro sin donaire; en realidad, todos los arboles pierden su encanto una vez que sus flores empiezan a dispersarse. Es un gran placer cortar una rama larga de cerezo, hermosamente florida, y disponerla en un gran jarr6n. iQue deleitosa tarea cuando un huesped esta sentado cerca, conversando! Bien puede ser un visitante cormin, 0 quizas una de Sus Alte-

51
zas, los hennanos mayores de la Emperatriz;" pero en cualquier caso, el huesped deberfa llevar un manto de corte color cereza,!' por debajo del cual sobresaliese su tunica. Sena todavia mas feliz si una mariposa 0 una avecilla revo1oteara cerca de las flares y pudiera verlas de frente, En la cuarta luna, durante la festividad de KalDo,14lque deleitoso es todo! Las hojas, que aun no cubren tupidamente los arboles, son verdes y frescas. Durante el dia no hay nieblas que escondan el cielo, y mirando a 10 alto se siente una sobrecogida por su belleza. En tardes ligeramente nubosas, 0 al anochecer, conmueve escuchar a 10 lejos el canto del hototogisu." tan tenue que una duda del propio oido, Cuando la solemnidad se acerca, gozo al ver a los hombres ir y venir con rollos de tela de tonos verde, amarillo y morado, envueltos con apuro en papel y colocados sobre cajas largas. En esta epoca del afio, el sombreado de los bordes, el sombreado irregular y el tefiido enrollado lucen mas atractivos que nunca." Las cabelleras de las j6venes que han de tamar parte en la procesi6n son lavadas yarregladas con esmero, pero visten aun sus

I~

I:J

14

1;,

1 Ii

Fujiwara no Sadako 0 Teishi, esposa y prima de Ichijo Tenno, hija de Michitaka, patrona de la autora. Los colores de los atuendos en la literatura Heian con frecuencia aluden no a colores enteros, sino a ciertas combinaciones de moda logradas revistiendo el atuendo can tela de un color diferente por la parte exterior. Un manto «color cereza»: aquel cuya parte exterior era blanca y cuyo forro era rojo 0 granate. La celebracion shintoista mas importante del ario, observada a mediados del cuarto mes (Uzuki). Usualmente traducido como cuclillo, pero el hototogisu (Cuculus poliocephalus) es un ave mas poetica, sin las insolentes asociaciones del cuclillo. El nombre japones es onornatopeyico, pues imita el caracteristico canto del ave ho to to; por 10 que se decfa «que anunciaba su nornbre». EI tefiido de telas era una de las grandes artes de la epoca Heian (7941192), al mismo tiempo que un pasatiempo de damas de alcumia. Se ha-

52
trajes cotidianos, que a veces se rnuestran desaliiiados, arrugados 0 descosidos. j Que agitadas estan rnientras deambulan por 1a easa!, aguardando con impaciencia el gran dia y espetando bruscamente a las criadas: «Ajusta los cordones de rnis zueCOS»,170 «Mira si las sue1as estan en forma). Una vez vestidas con sus ropajes festivos, estas mismas damiselas, en vez de dar saltos alrededor de los aposentos, se tornan reeatadas en extrema y caminan solemnemente como abades a la eabeza de una procesi6n. Tambien disfruto al ver c6mo sus madres, Has y hermanas mayores, vestidas de acuerdo con su range, las acompanan y ayudan a mantener en orden sus atavios.

4.

KOTOJ(OTONARUJJI0NO NO

(Cosss

PART/CULA BE.";)

E1 lenguaje de un bonzo. E1 discurso de los hombres y el de las mujeres." La lengua de 1a gente vulgar, euyas palabras nunea dejan de tener una sflaba de mas.

17

1~

cia con sumo esrnero cuando los atuendos iban a ser usados durante la solemnidad de Karno. Las tres formas mencionadas: el sornbreado de bordes, en el que el borde exterior del vestido se tine mas oscuro: el sombreado irregular, en el que se tenia la tela desigualmente: y el tenido enrollado, en el que se enrollaba la tela antes de sumergirla en el tinte. Zuecos japoneses de uso formal, hechos de madera y cubiertos de brocado y cintas de seda. El lenguaje femenino estaba tradicionalrnente menos influcnciado por Ia lengua china y conterua una mayor proporcion de palabras y construcciones japonesas 'puras'. En los textos de Ia version Sanhanbon el titulo que esta seccion lleva es: «Cases en que la gente dice 10 mismo, pero suena diferente»,

53
5.

Ostowsuu-so

WO

Que a un hijo amado 10 erien sus padres para que se haga luego bonzo es realmente lamentable. No cabe duda. resulta
auspicioso'" hacerlo, pero desafortunadamente la mayoria de 1a gente esta convencida de que un bonzo es algo tan falto de importancia eOJno un lefio, y 10 tratan conformemente. El bonzo vive pobrernente de alimentos magros y no puede siquiera dormir sin ser objeto de crftica. Cuando joven, es de 10 mas natural Que muestre curiosidad aeerea de toda suerte de casas, y si hay mujeres alrededor probablemente echara miradas en direccion a ellas, aunque, par cierto, no sin un gesto de aversion en el rostro. ~Que hay de malo en todo esto? No obstante, 1a gente halla de inmediato faltas en el, por el minimo desliz. La suerte del exorcista es aun mas penosa. En sus romerfas a Mitake Kurnano y otros montes sagrados, frecuentemente padeee tremendas privaciones. Cuando la gente se allega, al escuchar que sus plegarias son eficaces, 10 convocan aqui y alla para que celebre ritos de exoreismo; cuanto mas popular se hiciere menos habra de gozar. A veces sera Hamada a ver a un fiel gravemente enfenno, y tendra que ejercitar todos sus poderes para expulsar al espfritu que causa la aflicci6n. Pero si 1uego, exhausto par el esfuerzo, acaso dormita, la gente le reprocha: «Realrnente este bonzo no haee sino, dorrnir». Tales comentarios son mucho mas embarazosos para el exorcista y puedo irnaginarrne c6mo ha de sentirse. ASl era como las cosas solian ser, mas en la actualidad los bonzos tienen vidas mucho mas llevaderas.
La creencia popular budista de entonces decia que cuando un hombre se hacia bonzo, sus padres eran salvos hasta la septima generacion: y que cuando un nino tornaba los votos, nueve de sus parientes renacfan en el cielo.

1'1

54
6.
DAIJIN NARIAIASA GA IE NI

Cuando a fa casa del intendente mayor Narimasa se traslad6 la Emperatriz, el portal oriental del patio de la residencia de este habra sido transformado en una estructura de cuatro pilares, y fue por allf por donde ingres6 el palanquin de Su Majestad. Los carruajes en los que otras damas de compafifa y yo nos trasladabamos llegaron hasta el portal boreal. Como nadie habia en el puesto de 1a guardia, decidimos ingresar tal como estabamos, sin molestamos en acicalamos; muchas de las damas tenian los cabellos revueltos a causa del viaje en carro, pero no se cuidaron de arreglarlos de nuevo pues asumieron que los vehiculos sedan halados directamente hasta la galena de acceso a la mansi6n. Infortunadamente, el portal era dernasiado estrecho para nuestros carruajes de hojas de palma. Los criados tendieron esterillas para nosotras, desde el portal hasta la residencia, y debimos apearnos y caminar. Fue en extrema molesto y nos sentimos muy disgustadas, pero C:quepodiamos hacer? Para empeorar las cosas habia un grupo de hombres, que incluia desde cortesanos mayores hasta algunos de rango inferior, de pie cerca del puesto de la guardia, mirandonos de guisa impertinente. Cuando entre ala casa y vi a Su Majestad, Ie referi 10 ocurrido. «(Supones que s610 la gente de fuera de la casa puede ver en que estado te encuentras?», coment6. «Me pregunto que te ha heeho tan des cuidada hoy». «Pero, Vuestra Majestad», replique, «la gente de aquf esta habituada a nosotras, y se sorprenderia si repentinamente pusieramos gran esmero en nuestra apariencia. En cualquier caso, parece sumamente extraiio que los portales de una mansi6n como esta sean tan angostos que impidan el paso de carruajes; tendre que recriminar a1intendente mayor cuando 10vea». En aquel momenta se present6 Narimasa, portando un frotatinta y otros arreos de escribir que desliz6 por debajo de 1apantalla, indicando: «as ruego entregueis esto a Su Majestad».

55
«Bien, bien», retruque, «sois de veras un hombre sin graCIa, ~por que vivis en una casa de portales tan estrechos? ». «He construido mi casa de conformidad con mi estado de vida», respondi6 riendo. -Todo esta muy bien», dije, «pero parece que he escuchado de alguien que construy6 su portal en extrema alto, fuera de toda proporcion con el resto de su casa», « ICielos benignos!», exclam6 Narimasa. <d Que notable! Os debeis referir a U Teikoku." Pensaba que solamente venerables letrados habrian escuchado tales hechos. Induso yo, senora, no debiera haberos entendido, salvo porque ocurre que he vagado por dichos mismos senderos». «rSenderos! », exclame, «los vuestros dejan algo que desear. Cuando vuestros criados extendieron las esterillas para nosotras, no pudimos ver cuan desigual estaba el suelo, y hemos dado de tumbos por todo el camino». «Para ser ciertos, senora», afiadio Narimasa, «ha estado lloviendo, y me temo que este un tanto disparejo. Pero dejemos esto aqui, Pues vas hareis alguna otra acotaci6n ingrata en s610 un momenta mas. ASl que me retiro antes de que tengais el tiempo para ello». Y, dicho esto, se alej6. «tQue paso?», pregunt6 la Emperatriz cuando me reunf con ella. «Narimasa parecia terriblemente azorado». «lOh, no!», respondi, «solo le referia c6mo nuestro carruaje no habia podido pasar». Luego de esto me recogi en mi aposento. Cornpartia 1a alcoba con varias de las j6venes damas de cornpafua. Todas estabarnos somnolientas, y sin pres tar mayor

:!II

Yii Kung (U K6, en japones) de la dinastia Han del Oeste (Xihan, en modo chino pinyin), orgulloso de su hijo, Yu Ting Kuo (U Teikoku), orden6 construir un portal particularmente alto enfrente de su casa; esto fue para permitir el paso de grandes sequitos, que el sabia acornpafiarfan un dia a su vastago. Narirnasa, aunque habra «vagado par estas sendas» (las de la erudicion china), parece que confunde el nombre del hijo con el del padre (que no era tan conocido); Sei Shonagon no corrige el error.

56
atenci6n a nada mas, nos dormimos sin dilaci6n. Nuestra habitacion se hallaba en el ala oriental de la residencia. Aunque no nos habiamos percatado del hecho, el pestillo de la puerta corrediza, en la parte trasera de la antecamara del oeste." habia desaparecido. Por supuesto, el propietario de la casa 10 sabia, y llegado el memento, se aproxim6 y descorri6 la puerta. «Puedo deducir que cuento con permiso para entrar», repitio varias veces con una voz extranamente ronca y agitada. Mire hacia el lugar algo confusa, y por la luz de la lampara colocada detras de Ia pantalla de cercmonia, pude ver a Narimasa, de pie, ante la puerta, que habia abierto un tanto. La situacion me pareci6 divertida. Por 10 regular, el no habria sofiado siquiera can permitirse una conducta asi de lasciva. Como la Emperatriz estaba alojada en su casa, evidentemente hahia sentido que podia hacer 10 que le pluguiera. Despertando a las j6venes vecinas ami, exclarne: «ilvlirad quien esta aqui! j Que vista tan inaparente! ». Todas se irguieron y, viendo a Narimasa, estallaron en risas, «(. Quien sois?», inquiri. «iNo trateis de esconderos!». <dOh, no!», replic6, «sirnplernente soy el duefio de casa que tiene algo que discutir con la dama de compania a cargo». «Fue de vuestro portal de 10 que yo hablaba», explique. «No recuerdo haberos pedido que abrierais la puerta corrediza».
21

La disposicion de las habitaciones Heian es diffcil de precisar en castellano: E1 terrnino hisashi, que es particularrnente intransferib1e a otra lengua, aludia a una parte de la estancia cubierta por aleros profundos y situada entre la parte principal del edificio y la galerfa abierta: e1 hisashi estaba regularmente dividido en cuatro secciones, llarnadas del norte, sur, este y oeste (en el pasaje se menciona al hisashi del oeste). Era como una antecarnara, aunque el hisashi no era un cuarto independiente. Celosias colgantes 0 verjas de madera separaban a] hisashi de la galeria abierta, la parte principal de la estancia estaba separada del hisashi por pantallas 0 cortinajes 0 ambos. Se otorgaba enorme importancia a 13 orientaci6n tanto dentro como fuera de 1a casa. Como las casas Heian daban frente al sur, el norte puede traducirse pertinentemente como 'Ia parte trasera' (de la casa, de la estancia, etc.).

57 «Sf, en verdad», respondi6. «Es precisamente 1a cuesti6n del portal que queria discutir con vos. iNo puedo asumir acaso que tengo permiso de pasar, par un momento?», « iRealmente! », dijo una de las j6venes, « iQue desagradable! iNo, ciertamente el no puede pasar!», <dOh, ya veo!», exclam6 Narimasa. «Hay otras j6venes en 1a alcoba», Corriendo la puerta tras de sf partio, seguido de una bulliciosa carcajada. «iQue absurdo! Una vez que hubo abierto la puerta obviamente debi6 haber ingresado directamente, sin molestarse en pedir permiso. Despues de todo lque mujer gustana decir "esta bien, pasad os 10 ruego"?». Al dia siguiente conte el incidente a la Emperatriz. «No suena en absoluto a Narimasa», coment6 riendo. «Debe haber sido tu conversaci6n 10 que despert6 su interes par ti. De veras, no puedo evitar sentir lastima por el pobre hombre. Has sido horriblernente dura con el», Un dia en que la Emperatriz daba 6rdenes ace rca de la indumentaria de las nirias que sedan damitas de compania de la Princesa Imperial," Narimasa pregunt6: «iSu Majestad ha decidido el color de los atuendos que cubriran las tunicas de las ninas? ».~J Esto nos hizo reir a todas y de veras no se nos podia reprochar por solazarnos. Mas tarde Narirnasa trat6 el tema de los alimentos de la princesa. «Creo que se verfa grosero, Vuestra Majestad, si le fueran servidos en utensilios ordinarios, Si se me autoriza a decirlo, ella debiera contar can una "bandejiti-

"<,

La princesa Osako, hija mayor de Ichijo Tenno y de la ernperatriz Sadako, nacida en 996, se traslado con su madre a la casa de Taira no Narimasa en 999. Narirnasa no sabe el nombre de las sobreprendas en cuestion y se ve obligado a usaf un absurdo circunloquio; es como que dijera ( la prenda que cubre los hom bros de la rnujer» por decir «chal»,

58
ta" y un "platonitito"." «Y ser atendida», aiiadi yo, «por nifiitas con aquellos atuendos que cubren sus tunicas», «No debes burlarte de el como 10 hacen las otras», me reeonvino 1a Emperatriz, mas tarde. «£1 es un hombre IllUY sincero y me da lastima». Halle su reprimenda deleitosa. Una vez, cuando rne hallaba ocupada atendiendo a la Emperatriz, lleg6 un rnensajero y dijo que Narimasa se habia presentado y deseaba decirme algo. Al escuchar esto, la Emperatriz coment6: «Me pregunto 10 que hara el esta vez para convertirse en el hazmerrefr. Ve a saber 10 que tiene que ' decirte». Halagada por su comentario, decidi salir personalmente, en lugar de enviar a una criada. «Senora», anunci6 Narimasa, «he contado a mi hermano, eI Consejero Medio," 10 que dijisteis la otra noche acerca del portal. Qued6 de 10 mas impresionado y me pidi6 que arreglara una cita con vas, en algun mornento conveniente, cuando el pueda escuchar 10 que tengais que decir». Me preguntaba si Narimasa habria hecho alguna referencia a su propia visita de aquella noche, y senti que mi coraz6n se deshacia; pero, no anadio nada mas; simplemente al despedir-

En lugar de usar el normal chihisaki (hoy: chiisai, 'pequefio'). Narirnasa dice chusei, Segun Arthur Waley, esto perteneee al dialecto de la cornarca de Mimasaka, veeina al Mar Interior (Seta Naikai), donde su padre habra sido teniente gobernador, Todo aquello que trasuntase provincialismo divertla a Sei Shouagon y sus companeras. Los inexistentes diminutives castellanos empleados aqui ofreeen una idea del relamido modo del habla

provinciana de Narirnasa. ~;, Cunsejero medic (chtcnagon); uno de los seis funcionarios del Tercer Range que servian en eI Gran Consejo (Dajokan), la adrninistracion central del gobierno Heian. Alude Narimasa a su hermano, Taira no Korenaka (ca. 944-10(6), que luego serfa Teuieute Gobernador General de la administracion regional en Kyushu. La aurora pareee haber tenido mayor respeto por Korenaka que por su hermano menor, a quien clara mente
consideraha casi comico.

59
se desliz6: «Me gustarfa volver y veros, can toda tranquilidad, uno de estos dias». «Bien». dijo la Emperatriz cuando regrese. «~que ocurrio?». Le conte exactamente 10 dicho por Narimasa, anadiendo can una sonrisa: -Escasarnente podria haber pensado que era algo de tanta importancia como para envianne un rnensajero especial en momentos en que estaba de servicio. Sin duda debi6 haber esperado hasta que me hallase reposando en la quietud de mi alcoba», «Probablemente el penso que estarias complacida de escuchar la alta opinion de su hennano y queria hacertela conocer al instante. Como sabes, guarda el mayor respeto por su hermano», La Emperatriz lucia encantadora al mencionarme esto.

7.

UB N!

,SAHllRALJ ONNEf{O

~V.4

A la distinguida gala que vivia en el palacio le habra sido otorgado el tocado de nobleza y era Hamada dama Myobu, Era una
gata> muy linda, y Su Majestad cuidaba de que fuera tratada con SUI113 delicadeza,

~'i

Los gatos habian sido irnportados del continente y hay varias referencias a ellos en la literatura y las cr6nicas Heian. El diario (nikki) de Fujiwara no Sanesuke, por ejernplo, contiene la notable anotaciun (eI noveno dia del noveno mes -Nagazukide 999) sobre una de las gatas del palacio que pario una carnada de rnininos, y que la ceremonia de la paricion fue

presenciada POf nada menus que dignatarios como el Ministro de la Izquierda y el de la Derecha: asi como que Uma no Myobu fue designada nodriza de la camada. Myobu no Omoto bien puede haber sido una de las gatitas nacidas en dicha ocasion. EI emperador Ichijo era conocido por su particular aficion a los gatos, y habia varies en su palacio: pocos, sin embargo. fueron elevados a 13 nobleza. Koburi (tocado de nobleza): original mente esto aludia a Ia ceremonial prenda de cabeza que concedia el tenno a los caballeros del quinto rango hacia arriba. Era una especie de tiesa gorra laqueada, chata, redonda y pe-

60
Un dia se fue a vagar por 1a galeria y 1a dama U rna, aya a cargo de 1a gata, la llam6: «iOh tu traviesa, te ruego, entra a1 instante!». Pero 1a gata no prest6 atenci6n y sigui6 tomando e1 sol, adormilada. Intentando darle un susto, el aya llam6 al perro Okinamaro. «Okinamaro, «londe estas?», grit6. «iVen y muerde a 1a dama Myobu!». El bobo Okinamaro, creyendo que el aya 10 decia en serio, se abalanz6 sobre la gata, que, espantada y aterrorizada, corri6 detras del biombo del refectorio imperial.f donde Su Majestad el Emperador casualmente se hallaba sentado. Sorprendido sobremanera, Su Majestad tom6 a la gata y la retuvo en sus brazos, y requiri6 la presencia de sus cabaJIeros de cornpafiia. Cuando Tadataka, el chambelan," aparecio, Su Majestad orden6 que Okinamaro fuese castigado y desterrado a la Isla de los Perros." Los cortesanos comenzaron todos a perseguir al perro en medio de una gran confusi6n. Su Majestad re-

27

2X

~\l

quena, con una prutuberante cola levantada y un ancho. tieso listen colgante. Dama Myobu: My6bu designaba originalmente a una dama que, fuera por matrimonio 0 por propio derecho, pertenecia al quinto rango 0 a uno superior. Desde el siglo X el terrnino se aplico a cualquier mujer de range medio. Omoio era una palabra comiin para identificar a las darnas de companla de alto rango, especialmente aquellas que servian en el palacio imperial. Refectorio imperial: una estancia en la que se servian 31 tenn/i colaciones de ceremonia, por la manana y par let tarde; sus alirnentos regulates los tomaba en otro aposento, Charnbelan: uno de los funcionarios del Despacho Privado del Ernperador, a cargo de los asuntos relatives al tenno y a su palacio. Este oficio habra sido establecido a comienzos del siglo IX como media para simplificar la engorrosa administracion de modelo chino y a la vez para concentrar el poder. Durante un tiernpo fue el mas importante organo de gobierno, reIegando a insignificancia politica a muchas otras dependencias de data mas antigua, Isleta en el rio Yodo, actualmente en Osaka, adonde desterraban a los canes aviesos,

61 proch6 a la dama Uma: «Tendremos que encontrar una nueva aya para nuestra gata», le comunic6. «No siento que pueda seguir contando con vos para cuidarla». La dam a Uma hizo una reverencia, y desde entonces no apareci6 mas ante la presencia del Emperador. Los guardias imperiales rapidarnente consiguieron atrapar a Okinamaro y 10 arrojaron fuera de los predios del palacio. iPobre perro! El solia contonearse tan alegremente par el recinto. S610 poco tiempo antes, en el tercer dia de la tercera luna," el Primer Secretario Veedor habia paseado por los predios del palacio a Okinamaro adornado con guimaldas de hojas de sauce, capullos de duraznero en la cabeza y flores de cerezo en torno al cuerpo. iC6mo habna podido el perro imaginarse que este serfa su destino? Nos sentiamos acongojadas por su causa. «Cuando Su Majestad la Emperatriz tomaba sus alimentos-, rememoraba una de las damas de cornpania, «Okinamaro siempre solia estar entre el sequito, sentado frente a nosotras. iCuanto 10 extrafio!». Era cerca del mediodia, pocos dias despues de la expulsi6n de Okinamaro, cuando escuchamos a un perro aullando pavorosamente. iC6mo era posible para un perro aullar tanto? 'Iodos los otros perros salieron en tropel, conmocionados, aver 10 que pasaba. Mientras tanto una mujer; que servia como fregona de las letrinas del palacio, corrio hacia nosotras. «Es terrible», exclarno. «Dos de los chambelanes estan azotando a un perro. SeguramenteIo han de matar. Lo castigan por haber regresado luego de haber sido expulsado. Son Tadataka y Sanefusa los que 10 vapulean». Obviamente, la victima era Okinamaro. Me senti plenamente desdichada y envie a una criada para que pidiera a

:111

En ocasion de la festividad de jomi, a principios del mismo mes (Yayoi). En dicho dfa los perros que habitaban en el palacio eran frecuentemente adornados con flores y hojas.

62
los hombres detener el suplicio, pero justo en aquel momento cesaron final mente los aullidos. «Esta rnuerto», me inform6 una de las doncellas, «arrojaron su cuerpo fuera del portal». Aquella noche, mientras sentada en el palacio deploraba el hado de Okinarnaro, un perro de miserable traza ingres6 a la estancia: tremulo, el cuerpo tremendamente hinchado. «i Oh, cielos!», exclam6 una de las damas de compafiia. «tPuede ser este Okinamaro? No hemos visto ningun otro perro como el ultimamente, ~no es cierto?», Lo llamamos por su nornbre, pero el perro no respondi6. Algunas de nosotras insistieron que era Okinamaro; otras, que no 10 era. «iPor gracia!, traed a la dama Ukon»." dijo la Emperatriz, al oir nuestra discusi6n. «Ella sera capaz de decirlo, sin duda». Inmediatamente fuimos al aposento de Ukon y le hicimos saber que era requerida para un asunto urgente. «~Es este Okinamaro?», Ie pregunt6 la Emperatriz, serialando al perro. «Bien», dijo Ukon, «ciertamente se le parece, pero no puedo creer que esta repugnante criatura sea realmente nuestro Okinamaro. Cuando 10 llamaba "jOkinamaro!", el siempre soha venir hacia mi, meneando el rabo. Pero este perro no reaccionaba en absoluto. No, no podia ser el mismo. Y adernas, ~acaso Okinamaro no habia sido apaleado hasta morir, y su cuerpo arrojado lejos? lComa podria perro alguna estar vivo luego de ser vapuleada par dos hombres fuertes?». Al escuchar esto, Su Majestad se sinti6 muy desdichada. Cuando oscureci6, dimos al perro algo de comer, pero el 10 rechaz6; y decidimos finalmente que este no podia scr Okinarnaro. A la manana siguiente fui a asistir a la Emperatriz, mientras le acicalaban la cabellera y ella realizaba sus abluciones. Sostenia yo el espejo ante su rostro, cuando el perro que ha;{ 1

Ukon era una de las darnas del Despacho del Sequito Imperial, una dependencia de funcionarias femeninas que atendian al tenno,

63
biamos visto la noche previa se introdujo raudamente a1 aposcnto y se acurruc6 junto a uno de los pilares, «iPobre Okinamaro!», dije. <<iSufri6 tan terrible paliza ayer! iQue triste pensar que esta muertol Me pregunto, ien que cuerpo habra renacido esta vez! j Oh, cuanto debi6 haber sufrido!». En aque1 memento, el perro que yacfa junto al pilar empez6 a agitarse y temblar; y a derramar copiosas lagrirnas. Fue pasmoso. iEntonces este era realmente Okinamaro! La noche previa, fue para evitar traicionarse que se rehusara a responder a su nombre. Estabamos inmensamente conmovidas y complacidas. « iBien, bien, Okinamaro! », exclame, bajando el espejo. El perro se estiro, plano sabre el piso y chill6 bulliciosamente, de tal manera que la Emperatriz se mostr6 radiante de alegria. Todas las damas se congregaron alrededor y Su Majestad hizo llamar a 1a dama Ukon. Cuando la Emperatriz le explic6 10 sucedido, todas charlaron y rieron con gran alborozo. Las nuevas llegaron a Su Majestad el Emperador, y el vino tambien a, la estancia de la Emperatriz. «iEs maravilloso! », dijo con una sonrisa, «ipensar que incluso un perro tenga tan profundos sentimientos!». Cuando las damas del sequito del Emperador oyeron la historia, llegaron a su vez en gran tropel. « i Okinamarolllamamos, y esta vez el perro se incorpor6 y coje6 por el aposento, con su cara hinchada. «£1 merece una cornida especialmente preparada», exclame. «iSf! », acot6 1a Emperatriz, riendo alegremente, «Ahara que Okinamaro nos ha dicho fina1mente que es el». . El chambelan Tadataka fue inforrnado de esto, y se apresur6 desde 1a carnara de adrninfculos." «lEs cierto, de veras?», inquirio. «iPor favor, dejadme verlo con mis propios ojos!»
I

32

Camara de adrninfculos: un cuarto con una mesa grande, vecino al refectorio imperial, que era usado principal mente por las damas al servicio del tennii. Por cierto, Tadataka no ingresa al aposento de la ernperatriz, sino se queda de pie tras la pantalla, desde donde no puede real mente ver al perro.

64
Mande a el una doncella con la respuesta siguiente: «lAy, me temo que este no sea el mismo perro, despues de todo!» «IBien!», respondio Tadataka, «sea 10 que fuere 10 que vas digais, tarde 0 temprano tendre ocasi6n de ver al animal. Vos no podreis ocultarmelo indefinidamente». Al poco tiempo, a Okinamaro le fue concedido el perdon imperial y retorno a su feliz estado anterior. Mas, incluso ahara, cuando recuerdo c6mo se quejaba y temblaba en respuesta a nuestra simpatia, me desconcierta como una escena extrafia y conmovedora; cuando la gente me habla de ello, empiezo a llorar.

8.

MUTSlIKI1'SUJ1'AL'III,

YAYDI MIKKA WA

EI primer dia del ano" y el tercero de Latercia luna me gusta que


el cielo este perfectamente claro. El Quinto dia de la quinta luna, prefiero un cielo encapotado. El septimo de la septima debiera ser tambien nublado, aunque al anochecer deberia despejar, de modo que la luna resplandeciese brillantemente en el cielo y una pudiera ver el perfil de las estrellas." En el novena

:U

34

En esta secci6n se a1ude a las fechas de las cinco mayores festividades anuales en la epoca Heian. La festividad de las estrel1as (Tanabata) se deriva de una leyenda china acerca del arnor entre la Tejedora (Shokujo) y el Boyero (Kengyu), representados respectivamente por las estrellas Vega y Altair. Debido a su arnor por el Boyero. la Tejedora descuida su labor de confeccionar los atavios de los dioses, mientras que el Boyero a su vez olvida a sus bueyes. Como castigo, el monarca del cielo coloca a los amantes en orillas opuestas de la Via Lactea (el «Rio del Cielo»: Ama no gawa) y decreta que solo seran permitidos de acercarse una vez al ano, sefialadamente el septimo dia del septirno mes, cuando una bandada de urracas del cielo forme un puente con sus alas para que el Boyero pueda cruzar y encontrarse brevemente con su amada. Pero las urracas no formaran el puente sino SI la

65
de 1a novena luna, debiere haber lloviznas desde el alborear, pues luego habra un grueso rocio sobre los crisantemos, mientras que la ligera seda que los cubre estara completamente humeda y calada can el precioso olor de los capullos." A veces escampa temprano por la manana, mas el cielo continua cerrado, y parece como que fuese a romper la lluvia, nuevamente, en cualquier instante. Tarnbien esto 10 hallo muy placentero.

9.

YOROKOBJ

sosusu

Gozo mucho viendo a los funcionarios en el tiempo en que acuden a dar las gracias al Emperador por sus nuevos nombramientos. Cuando de pie, estan frente a Su Majestad, con sus tablillas" en las manos y las colas de sus ropajes se extienden par el piso. Entonces rinden homenaje y comienzan sus movimientos cerernoniosos" can gran animaci6n.

3!J

:lG

:l7

noche es clara; si llueve, los amantes deberan aguardar hasta el ario siguiente. Durante la festividad de Tanabata, se escribe poemas dedicados a los amantes estelares: las mujeres rezan ala Tejedora para recibir las habilidades de hilar, tejer; coser, tocar instrumentos, componer poesia y practicar otras artes. El peculiar nombre derivaria de estas viejas costurnbres. Se eriglan altares con ofrend as y se encendia incienso a las puertas de los palacios y mansiones privadas el septimo dia, por la noche. Se ponia flojas cubiertas de seda sabre los crisantemos, 1a vispera de su festival. tanto para protegerlos del rodo como quizas para gozar luego de aquellas cubiertas impregnadas de aroma, que se creta protegian a la gente de las flaquezas de la ancianidad si frotaban sus cuerpos con ellas. Varas planas que los funcionarios llevaban en la diestra cuando vestian traje de cerernonia: sobre ellas, 0 sabre tiras de papel pegadas a ellas, se escribia a veces instrucciones con detalles del ceremonial cortesano. Para los caballeros del quinto rango, 0 superior, las tablillas eran de marfil; para los dernas, de madera. Una compleja serie de movimientos elegantes y estilizados, como de danza, en que con gestos y poses manifestaban su complacencia y gratitud.

66
10.
Ill1ADAIR! NO Il!G'ASHf WO 1J.4

A la parte oriental del palacio actual/" se le ha dado el nombre


de «puesto del norte». Alli se alza un roble tan alto que al verla una se pregunta siempre cuantas brazas tendra. El vicecapitan de la guardia imperial, Minamoto no Narinobu. dijo una vez: «Deberian cortarlo desde el pie y hacer con el un abanico para el abad J ocho» ':~9Ahora bien, ocurri6 que este abad fue nombrado intendente del templo de Yarnashina, y vina a rendir homenaje al Emperador. El vicccapitan, en su calidad de oficial de la guardia imperial, se encontraba alli, y como el abad se habra calzado zuecos altos, alcanzaba una talla pavorosa. Luego de su partida, pregunte al vicecapitan: «tPor que, decidrne, no le habeis entregado su abanico? ». ( iNo os olvidais de nada! », file respondi6 riendo.
Ij(l

~ 11• )/AJYl4

~V.4

(lJIloNTE8)

El monte de Ogura, el de Mikasa," la montana de Konokure, la de Wasure, la montafia de Iritachi, la de Kase, 1a montana de Hiwa. El monte de Katasari:" de veras, es muy divertido preguntarse ia quien estaba reservado!

:Jij

:l9 10

41 4:!

Un incendio habfa destruido el Seiryoden, 0 palacio del 'Frcscor Puro', por 10 que el tenno residio desde el sexto rnes (Minazuki) del ano 999 hasta el decimo (Karninazuki) del ana 1000 en el pequefio palacio de 1a Primera Averiida, que la autora describe como palacio actual. Renombrado par su desmesurada estatura. En la primera capital (710-784) Heijokyo (Nara), en la cornarca de Yarnato. 'de Los Tres Paraguas, 0 Sombreros' en Yarnato, cerca de Nara. 'que Cede el Sitio', se desconoce donde quedaba.

67 La montana de Itsuwata, la de Nochise, el monte de Kasatori, el de Hira. En cuanto a la montana de Toko," es encantador rememorar el poema que un emperador le eompusiera: «Que su nombre no divulga», La montana de Ibuki." En 10 que atane al monte de Asakura," es entretenido pensar que, indudablemente, ilos arnigos de antafio se han reeneontrado en otra parte! La montana de Iwata. El monte de Ohire4(j tarnbien me gusta: su nombre DUllea deja de evocarrne a los enviados imperia1es a la fiesta especial de Iwashirnizu. La montana de Tamuke, El 1110ntede Miwa" me encanta. La montana de Otowa. Los montes de Machikane. de Tamasaka. de Mimimashi, de Sue-no-rnatsu, de Kazuraki." La augusta montana de Mino. La montana de Hahaso. Los montes de Kurai, de Kibi-no-naka, de Arashi, de Sarashina; el de Obasu-

·1;,
'1ti

Situada en la cornarca de Omi (hoy Shiga-ken), es motive de una tanka del cmperador Shornu (724-748) recogida en el Kokinshu. En Orni, celebre en la leyenda shintoista. Otra cumbre hornonima se yergue en Shirnotsuke (Tochigi), En Chikuzen (hoy Fukuoka-ken). Alusion a un poema antiguo. 'del Gran Aleron', en Settsu

(parte en Osaka-Iu,

parte en Hyogo-keu),

Se

decia hire a una pieza de tela ligera, agregada a los hombres de las darnas, En la tercera luna, el segundo dia del Caballo, se ejecutaba una danza 11amada «del gran aleron-, (hire designaba aqui un movirniento circular de los brazos) en la festividad del santuario shintoista de Iwashirnizu (tambien conocido como de Yawata 0 de Hachiman), situado a unos 20 km al sur de Kioto.
<II
'lli

'de Las Tres Ruedas' 0 'de Los Tres Arcs', en Yamato (hoy Nara-ken). En los confines de las comarcas de Yarnato y Kawachi. Un ermitailo del siglo VlI, luego de haber rogado al dios de Kazuraki que construyera un puente entre dos montes, viendo que la construccion apenas si avanzaba, le pregunto la raz6n. El dios Ie respondi6 que era demasiado feo como para rnostrarse de dla y que par eso el trabajaba solamente de noche,

68
te:" las montafias Kaeru, de Imose. de Oshio, de Asama, de Katatame. de

12.

MINH WA

(PICOS)

Los picos de Yuzuruha, de Amida, de Iyataka.

13.

HARA WA (LLANOS)

Los llanos de Takahara, de Mika, de Ashita, de Sonohara, de Hagiwara, de Awazu, de Nashi, de Unaiko, de Abe, de Shino.

14.

Jell} U~

(FERJAS)

El mercado de Tatsu. Entre todas las ferias de Yamato, 1a de Tsuba merece particular atencion, pues los peregrinos que van al templo de Hase no dejan de detenerse en ella: (_ pudiera guardar con Kan-on'" una afinidad especial? Los mercados de Ofusa, de Shikama, de Asuka.
<\9

50

'de La Vieja Abandonada', en Shinano. EJ nombre recuerda una leyenda transmitida en eI Kokinshu y los Yamato Monogatari: una princesa que habia esposado a uno de los descendientes de la diosa solar, se lamentaba por tener una tia cuya fealdad y crueldad echaban a perder su dicha. La persuadio a Que subiera a un monte a contemplar la luna, y alli 1(1 desdichada se fundic bajo los rayos del astro. Hoy Kannon, deidad budista de Ia piedad, forma femenina dada a Avalokitesvara, santo discfpulo del Buda, Que era adorado/a particularmente en Hase, Yamato (hoy Nara-ken).

69
15.
FUCHI U~

(AOlsMOSj

EI desfiladero de Kashiko." iEs muy cautivante preguntarse que espiritu profunda 10 habra encontrado, C0010 para ponerle nombre tal! El barranco de Nairiso." iA quien estaria destinado este aviso y quien podra haberlo dado? La canada de Aoiro" igualmente me gusta mucho: de ella se habria podido hacer la indumentaria de los chambelanes. Las hondonadas de Ina, de Kakure, de Nozoki, de Tama,

16.

UMIIV-.)

(M4.R/:.,'S)

EI Lago." Los mares de Yosa, de Kawaguchi, de Ise.

17.

WA1:4RJ WA

(PASOS DE BARCAZA)

Los pasos de Shikasuga, de Mizuhashi, de Korizuma.

51

52
5:1

:'4

'Sima de la sabiduria', 'de No entreis', 'Verde amarillo', Los chambelanes portaban una indumentaria verde claro 0 verde-amarillo, tono de los atuendos del tenrui. El lago Biwa, 'del Laud', llamado asi a causa de su forma, el mayor del [ap6n, en Omi (hoy Shiga-ken). Debe entenderse el titulo de esta anotacion en un sentido muy lato.

70
18.
MIS.4SAGI
H~4

(TUAIlJAS IAilPEJUALES)

Los sepulcros

del Ugiiisu."

de Kashiwabara,

de Arne.

19. IE

JVA

(C4SA s) El portico de fa guardia imperial. EI palacio de la segunda avenida y aquel de la primera son tambien herrnosos. Los palacios de Somedono, de Seikain, de Sugawara, de Reizei. El palacio de Shujaku: el T6in.56 Los palacios de Ono, de Kobai, de Agata-no-ido: el palacio de la tercera avenida oriental, el palacete de la sexta avenida y aquel de la primera avenida.

20.

SEIRYOlJE'N NO USN/TORA NO SlfJJ.ll NO

En el rincon nororiental del palacio Seiryo, 1a puerta corrediza


del testero del aula esta decorada pestuosos y aterradoras criaturas que allf viven." con pinturas de mares ternde largos brazos y piernas

55

51i

57

'del Ruisenor' (se pone la dieresis en la palabra japonesa para perrnitir la pronunciacion corrects). Donde residi6 un ernperador que abdicara prematuramente: qUiZ3S Uda, que rein6 de 887 a 897 y luego se hizo bonzo, influyendo desde el claustro en la vida politica Heian. La orientaci6n tenia particular significado segiin el zodiaco chino: EI nordeste (hacia los signos del Buey y el Tigre) era una direccion nefasta, conforme a las tradicionales creencias chinas.

••

~. .~

.\-:

Ie iva (Casas): ChilgIl Teish.i (La Emperatriz Sadako).

71
Cuando las puertas del aposento de la Emperatriz se hallaban abiertas, podiamos ver siempre dichos paneles. Un dia, estabarnos sentadas en la alcoba, riendonos de las pinturas y comentando cuan desagradables eran. Cerca de la galeria habia un gran jarron de celad6n, rebosante de magnfficas ramas de cerezo florido, algunas de ellas de hasta cinco pies de largo, y sus eapullos se esparcian hasta el pie de 1a baranda. A eso del mediodfa, el consejero mayor." Fujiwara no Korechika, Ueg6. Vestia un manto de corte de color cereza, 10 bastante usado como para haber perdido su tiesura, una tunica blanca y sueltos faldones de oscuro tono purpura; bajo el manto relucfa el diserio de otra indumentaria en damaseo granate. COIno Su Majestad el Emperador se encontraba presente, Korechika se postro de hinojos sabre la estreeha plataforma de madera, ante la puerta, y le rindio informe en torno a los asuntos oficiales. Un grupo de damas del sequito se habia sentado detras de las celosias de bambu. Sus jubones chinos color cereza colgaban sueltamente sabre sus hombros, con los cuellos volteados;
EI Palacio Seiryo ('del Frescor Pun>') era la residencia habitual del teuno reinante. El aposento de Ia Emperatriz era usado por ella cuando llegaba de su propia residencia, el Kokiden, para estar can el tenno; la puerta corrediza -protegia» este aposento, de la galeria norte del palacio, al espantar todo mal espiritu que estuviese rondando par la vecindad, Las aterradoras criaturas imaginarias, de largos brazos y piernas, eran tambien de origen chino. Funcionario de grado superior, dentro del Gran Consejo: Dajokan, principal eute de la administracion imperial. Fujiwara no Korechika era el hermano mayor de 13 ernperatriz (Sadako), y habra recibido su nombramiento en 992. Dos afios despues lleg6 a ser Ministro del Centro, pero en 996 fue exiliado de Heiankyo, ostensiblemente por un escandalo en el que estuviera envuelto un ernperador abdicado, pero en verdad debido a la rivalidad con su tio, Michinaga. Notorio era Korechika por su apostura, y rnuchos comentadores 10 han considerado como un (0 incluso «eb» modelo para el 'principe brillante', heroe del Reiato de Genii (Genji Monogutari). prirnigenia novela, obra de la darna Murasaki Shikibu.

:-,H

72
bajo ellos portaban tunicas de color glicina, amarillo dorado y otros, que se traslucian por entre las celosfas que cubrian media biombo. En eso, el bullicio de las pisadas de los servidores nos hizo adivinar que el yantar estaba par servirse en la Camara Diurna," y escuchamos las voces de « iAbrid campo, abrid campo! ». El dia sereno, relumbrante, me cornplacia, Cuando los chambelanes hubieron portado todos los potajes a la carnara, vinieron a anunciar que estaba servido, y Su Majestad abandon6 1a estancia por Ia puerta central. Luego de acompaiiar al Emperador, Korechika retorno a su 1ugar en la galena, junto a los cerezos floridos. La Emperatriz descorri6 su cortinaje y avanz6 hasta el umbral.?" Nos sobrecogimos ante una escena tan de1eitosa. Fue entonces cuando Korechika lentamente enton6 los versos de un viejo poema.

Los dias y las lunas se suceden, mas el monte Mimoro par siempre permanece. til
Hondamente impresionada, de see que todo esto pudiera proseguir par mil arios mas. Tan pronto como las damas que servfan en 1a carnara diur11ahubieron llamado a los criados para que retirasen los azafa5Y 110 Ii I

Aposento principal del Seiryoden 0 palacio 'del Frescor Pure'. Entre la parte principal del aposento y el hisashi (ct. nota 19). lbmado del Manyoshu (ca. 760), pero con cambios menores: Mimuro, en Yamato oriental, es el sitio de un antiguo santuario shintoista mencionado en el Kojiki (712). EI monte es asociado a la idea del poder perdurable prometido a la estirpe imperial par las deidades shintofstas. Korechika, indudablemente, tiene en mente la continua prosperi dad de la emperatriz Sadako, su hermana.

73
tes, el Emperador regres6 a1 aposento de la Ernperatriz. Entonces, me indie6 que frotase la barra de tinta en el portatinta. Confundida, senti que nunca podria ser eapaz de apartar mis ojos de su radiante rostra. A continuaci6n, el dob16 un p1iego de pape1. «Desearia que cada una de vosotras», expres6, «copiase sobre esta hoja el primer viejo poema que os viniese a la . memoria». «~C6mo he de hacerlo?», pregunte a Korechika, quien segufa afuera en la galerfa. «Escribid vuestro poema prestamente», sugirio, «Y D10Stradselo a Su Majestad. Nosotros los hombres no debemos interferir en esto». Y, ordenando a un servidor que acercara e1 frotatinta del Emperador a cada una de las damas en el aposento, nos inst6 a apresurarnos «Escribid cualquier cos a que podais recordar», anadio, «el "Naniwa ZU"f;~ a 10 que fuere». Par alguna razon fui abrumada par la timidez; me sonroje y no tuve idea de 10 que debia hacer. Algunas de las otras damas

li~

Famoso poema atribuido al erudite corea no Wani (a quien se imputa la introducci6n de la escritura china a1japon), peru tarnbien arrogado, por Ki no Tsurayuki en SLJ prologo al Kokinshu (905), al mitico rnonarca Nintoku, al indicar que este fue el primer poerna escrito POf un soberano. El poerna reza asi:

iAh. este capullo que floreciera


en la ensenada de Nanuoa y que oculto estuuiese en los meses inuernales!
Ahora que aqui fa primauera llega

renace y florece una vez mas. Naniwa es el viejo nombre de Osaka; la flor aludida es la del ciruelo, de floracion mas ternprana. Los nifios en la epoca Heian aprendian este poema para sus ejercicios de escritura: y, en conformidad, las palabras Nanuoa zu eran usadas a menudo como el equivalente de nuestro ABC (as 1, en el Genji Monogatari se dice: « Ella no sabe aun su Naniioa zu apropiadarnente»): y POf extension podria significar 'elemental', 'inforrne'.

74
lograron escribir poemas acerca de 1a primavera, los capullos y otros temas apropiados. Entonces, me entregaron la hoja y me dijeron «Ahora es tu turno». Tomando el pincel, escribi el poema que dice: Han transcurrido los anos
y La edad mis huellas

ha seguido,

mas at contemplar las flares mis cuitas Ladas se disipan.


Altere el tercer verso, sin embargo, para que se 1eyera mas al contemplar a mi Senor/" Cuando acab6 de leer, el Emperador dijo: «Os pedf que escribierais estos versos porque desee saber cuan prestas erais», «Pecos afios ha», prosigui6, «el emperador Enyu ordeno a sus cortesanos que todos escribieran poemas en un cuaderno. Algunos se excusaron, explicando que su caligraffa era pobre, mas el Emperador insistio, manifestando que no se cuidaba en 10 mas minima de la caligrafia de sus cortesanos, ni siquiera de si sus poemas eran acordes con 1a estacion, Asi que todos debieron tragarse su embarazo y producir algo para la ocasion, Entre ellos se encontraba Su Excelencia, nuestro Canciller presente, quien era entonces Capitan Medio del Tercer Rango. £1 escribi6 este viejo poema:

Ii:l

El poema original, incluido en el Kokinshu (ca. 905), fue compuesto por Fujiwara no Yoshifusa mientras admiraba unas ramas de cerezo florido en un jarron, inspirado por el placer del exito de su hija, Akiko, que habra llegado a ser consorte principal del ernperador Montoku: la flor en su poerna aludia a la muchacha. Al cambiar Sei Sh6nagon el terrnino «flor» por «senor» se refiere halagUeftamente al emperador Ichijo,

75

Canto el mar que bate sobre las playas de lzumo cuando la marea sube, hondo, muy hondo se vuelve el amor que par ti siento.

por mi Senor.

Pero el cambia el ultimo verso para que se leyera el fervor

Cuando escuche al Emperador relatar este episodio, me note tan transportada que quede bariada en sudor. Pues ocurrio que ninguna otra dama mas joven'" habia sido capaz de citar mi poema, y me senti muy afortunada. Esta suerte de prueba puede ser una ordalia terrible: pasa a menudo que la gente que escribe fluidamente, se halla tan atemorizada que comete siempre graves errores al trazar los caracteres. Luego, la Emperatriz puso delante de sl un cuaderno con poemas del Kokinshu y empez6 a leer en voz alta los primeros tres versos de cada uno, pidiendonos que cornpletasemos los restantes. Entre ellos habfa varios famosos poemas que trafamas todas a 1a memoria noche y dia, pero que por alguna extraria razon eramos a menudo incapaces de concluir los versos faltantes. La dama Saisho, por ejemplo, pudo s610 recordar diez, 10 que dificilmente le concedia la calidad de conocedora del Kakinshu. Otras damas fueron incluso menos exitosas, pues s610 pudieron recordar una media docena de poemas. Mejor hubieran dicho a la Emperatriz, simplemente, que habran olvidado los versos, mas en lugar de esto estallaron en 1amentaciones como <dOh, cielos! tC6mo hemos respondido tan mal a las preguntas que Su Majestad nos planteara?», Todo 10 cual halle yo sumamente absurdo.
ti4

Como indicara su alusion de haberse hecho vieja, Sei Shonagon habia alcanzado la edad madura y contaba alrededor de treinta arios: 10 Que segun el patron de la epoca era ya mas de la mitad de la vida.

76
Cuando nadie pudo completar un poema particular, la Emperatriz, alga enfadada, continuo leyendolo hasta el final. Esto produjo mas clarnores de las rnujeres: «iOh, todas 10 sabfamos! ~C6ITIO podemos ser tan bobas?», Aquellas de nosotras que nos tomararnos la molestia de copiar el Koleinshu varias veces, deberiamos haber podido completar cada uno de los poemas que nos leyera. A continuacion la Emperatriz nos conto esta historia: «Erase una vez, durante el reinado del emperador Murakami, una dama de la corte conocida como Darna Imperial'" del Palacio Seny6. Era hija del Ministro de la Izquierda. quien vivia en un palacete en el primer cuartel, y ciertamente todas habeis oido acerca de ella. Cuando aun era una nina, su padre le dio este consejo: «Primero debes estudiar el manejo del pincel. Luego debes aprender a to car el koto de siete cuerdas mejor que cualquiera. Y tambien deberas memorizar todos los poernas, en veinte roIlos, del Kokinshu-, «El emperador Murakami», prosigui6 la Ernperatriz, «habia escuchado este relato y 10 recordaba anos mas tarde, cuando la nina, ya crecida, se habia convertido en concubina imperial. Una vez, en un dia de abstinencia." el se introdujo en 1a a1coba de ella, con un cuaderno del Kokinshx escondido en la manga de su vestido. Ella sorprendi6 a1 sentarse tras Ia pantalla de ceremonia y luego de abrir el cuaderno, pedir1e: "DeConsorte del emperador 0 del principe heredero, se encontraba en un rango inferior al de la chagu, pero por encirna del resto de las concubinas imperiales. El palacio Senyo era una c1ependencia del conjunto del palacio imperial, dcstinada a residencia de las damas irnperiales. Uno de los frecuentes dlas infaustos, establecidos por los maestros de adivinacion, cuando, segun la superstici6n vigente, era esencial rnantenerse dentro de la rnorada y abstenerse en 10 posible de toda actividad, incluso comer, mantener relaciones, 0 basta algo aparenternente inocuo como leer cartas, Se aplicaban reglas particularrnente estrictas para 10 que el tennti pudiera hacer en tales dias,

Hf.

lill

77
cidme el verso escrito par tal poeta, en tal ana y en tal ocasion", La dama comprendi6 10 que pretendia, y que todo era por diversion; sin embargo, 1a posibi1idad de corneter un error u olvidarse de uno de los poemas debia de haberla angustiado grandemente. Antes de comenzar la prueba, el Emperador mand6 Hamar a un par de damas de compafiia que eran particularmente adeptas a la poesia, indicandoles que anotasen cada respuesta ineorreeta can una ficha de gO.67 iQue escena magnifica debi6 haber sido! j Como sabeis, envidio de veras a todo aquel que sirviera a dicho emperador, incluso como dama de campania! ». «Bien», continu6 la Emperatriz, «e! comenz6 a preguntarle, Ella respondio sin titubear; comentando can pocas palabras o frases para demostrar que conocla cada poema. Y ni una sola vez cometi6 un error. Despues de un rata, el Emperador eomenzo a resentirse par la inmaculada memoria de la dama, y decidi6 concluir tan pronto como detectara algun yerro minuscula a vaguedad en sus respuestas. No obstante, luego de haber recorrido diez rollos del Kokinshu no pudo pescarla en falta. En dicho momenta declar6 el que era imitil continuar; marcando alli d6nde se habia detenido, se retir6 a dormir, iQue triunfo para la dama!». «£1 durmio por breve lapso, y 31 despertar resolvi6 que debia alcanzar su veredicto final y que si aguardaba hasta el
t;;

EI juego de go es un complejo pasatiempo, procedente de la China e introducido a1Jap6n en el siglo VIII. Se juega con fichas (ishi) negras (181) y blancas (180) sobre un tablero cuadricular (goban) marcado por lincas secantes cun 361 intersecciones (me, 19 x 19). Los dos jugadores, por turnos, colocan sus fichas en las intersecciones. Una vez colocada, la ficha no puede ser desplazada a otro cruce de lfneas: las fichas que han sido cercadas por las del contrincante se pierden, salvo que fueran colocadas de tal forma que ellas encerrasen a1 menos dos viables aberturas u «ojos», independicntes. Las fichas de go se usaban a menudo para llevar la cuenta en otros juegos y apuestas.

78
dia siguiente para examinar1a en los restantes diez roIlos, ella podria hacer usa del tiempo para refrescar su memoria. Asi que decidi6 que debla dar termino al asunto esa misma noche. Ordenando a los criados que Ie trajeran la lampara del dorm itario, reanud6 su interrogatorio poetico, Cuando hubo terminado todos los veinte rollos, 1a noche habra avanzado mucho, y aun la dama no habra cornetido un solo error». «Durante todo este tiempo, Su Excelencia, el padre de la dama, se hallaba en estado de gran agitaci6n. Tan pronto como fue informado de que el emperador examinaba a su hija, envi6 a sus propios sirvientes a varios tempi as para encargar recitaciones extraordinarias de los sutras. Luego, se volvio en direccion al palacio imperial y paso largo tiempo orando. il.In entusiasmo tal par la poesia verdaderamente es muy conmovedor! ». El Emperador, que habia estado a la escucha de todo el relata, qued6 muy impresionado. «tC6mo fue posible que el leyera tantos poernas?», exclam6 el Emperador cuando 1a Emperatriz concluy6 su narraci6n. «Dudo que yo pudiera pasar de tres 0 cuatro rollos. Pero, par cierto, las casas han cambiado. Antafio la gente de humilde estado tenia un gusto por las artes y se interesaba par pasatiempos elegantes. Tal historia seria muy dificilmente posible en nuestros dias». Las damas a1 servicio de la Emperatriz y las propias damas del sequito del Emperador admitidas a 1a presencia de la Emperatriz, empezaron a charlar animadamente; al escucharlas senti que mis cuidados, como en el poema, se habfan disipado. Con pena, me figuraba desdefiosamente los pensamientos de aquellas mujeres que viven en su hagar, sirviendo fielmente a sus maridos; mujeres que no tienen ninguna perspectiva extraordinaria en la vida, pero que creen que son perfectarnente felices. A menu do son de buena cuna, mas no han tenido ocasi6n de comprobar 10 que es el mundo. Me hubiera gustado que pudiesen vivir por algun tiempo en nuestra sociedad, aun

79
si esto entrafiara desernpenarse como simples servidoras del sequito." para que asi pudieran llegar a saber las delicias que aqui se ofrecen. Encuentro odiosos a los hombres que creen que las mujeres que sirven en el palacio estan condenadas a ser frivolas 0 perversas. Sin embargo, supongo que su prejuicio es comprensible. Despues de todo, las mujeres de la corte no pasan el tiempo ocultas modestamente, detras de abanicos y biombos, sino que salen y miran abiertamente a la gente que tienen oportunidad de conocer. Sf, ellas miran a cada uno, cara a cara, no s610 a las damas de cornpafiia, sus iguales, sino que incluso a Sus Majestades imperiales, cuyos augustos nombres no oso mencionar siquiera; a los altos nobles de la corte." a los cortesanos mayores, y a otros caballeros de alto rango. En presencia de tan exaltados personajes, las darnas de palacio son igualmente audaces, sean simples doncellas de las damas de compafiia, 0 incluso parientes de las damas de honor que llegan de visita, 0 ayas, 0 limpiadoras de letrinas, a mujeres que son tan insignificantes como una teja 0 un guijarro, ise han escondido alguna vez avergonzadas antes esos nobles personajes? Con los j6venes senores, sin duda, no ocurre nada parecido, salvo quizas para unos pocos de ellos, que no son exactamente retraidos cuando se trata de mirar a la gran gente de palacio.
En el Naishi no tsukasa 0 Despacho del Sequito Palaciego habia tres fangos de meninas 0 tsubone: (1) dos servidoras en jefe, (2) cuatro servidoras asistentes, (3) cuatro servidoras llanas. Baja estas habia un centenar de sirvientas. En tiempos de Sei Sh6nagon los dos cargos del primer rango eran ocupados por concubinas del tenno, En el pasaje comentado se alude al tercer rango. Designacion aplicable a todos los caballeros del tercer range 0 superior, asi como tambien a los asesores imperiales del cuarto rango, pero no asignable usualmente ni al canciller (kanpaku) ni 31 regente (sessh/i), cargos estos ocupados exc1usivamente por miembros de la noble familia Fu-

[;x

Ii~

jiwara.

80
Las mujeres que han servido en el palacio, pero que 1uego se casaron y viven en sus hogares, son llamadas senoras y reciben el tratamiento mas respetuoso. Para ser cierta, 1a gente juzga que estas mujeres que han mostrado 1a faz, a todos y cada uno, durante sus afios en la corte, carecen ya de gracia femenina. No obstante, icuan argullosas se han de sentir cuando se las llama Servidoras Asistentesl: 0, cuando son citadas a palacio para ocasiona1es deberes, U ordenadas a servir como enviadas imperiales durante 1a festividad de Kama. Incluso aquellas que perrnanecen en casa, no pierden nada por haber servido en 1a corte. En efeeto, se tarnan exce1entes esposas, Par ejemplo, si estan casadas con un gobernador provincial y una hija suya es elegida para participar en las danzas de 1a Go sechi e70 no temen que vaya a perder la gracia y actue como provinciana, preguntando a otra gente acerca del procedimiento a seguir. Ellas se encuentran ya versadas en todas las forrnalidades, que es 10 que encuentro fascinante,

21.

SUSAJlI/AjlKI-ll/ONO (CO~AS DE'--')OLADOllAS)

Un perro que aulla durante e1 dia, Una cesta de pescar " en plena primavera. Un vestido con capullos de ciruelo rojo" en 1a tercera 0 1a cuarta luna. Una alcoba de alumbrarnientos don70

71

72

Danzas de la corte ejecutadas por jovcnes doncellas de buena familia en la 'quinta fiesta palaciega', del undecimo mes (Shimotsuki), De las cuatro jovenes que participaban en las danzas, tres eran hijas de altos nobles de la corte y una (como en el pasaje comentado) hija de un gobernador provincial. Atarrayas disenadas para capturar boquerones, durante el invierno; en primavera eran imitiles. Vestidos asi se usahan exclusivarnente en los meses undecimo y duodeci-

rna (Shiwasu).

81
de el recien nacido ha muerto. Un brasero frfo, vacio, Un conductor que odie a sus bueyes. Un letrado cuya esposa aIUITIbra una nina tras otra. n Si una ha ido a casa de una amiga s610 para evitar una direccion infausta." pero nada se haee para divertirla; y, si esto
Como la mayor ia de ocupaciones especializadas. la actividad erudita solia ser patrimonio familiar y no se consideraba como menester apropiado para las mujeres . .;... Katatagae (evasion de una direccion infausta): cuando un maestro de adivinacion ha hecho saber a alguien que cierta direccion (vgr. norte) esta «cortada» por alguna de las deidades nefastas, centrales en la supersticion Heian, se puede rodear y evadir el peligro al proceder inicialmente en una distinta direccion (vgr. oeste) y luego detenerse en el camino, en un punto interrnedio, perrnaneciendo alli al menos hasta la medianoche, para proseguir luego hacia el preestablecido destine original (vgr. encarninaudose hacia el nordeste). La gente solia salir de su casa por una katatagae porque deseaba Iiberarse de un tabu futuro, abstinencia 0 prohibicion, aun si no tuviese deseo particular de ir a ningun sitio en aquel momento. Al ejercitar una katatagae aparenternente gratuita, la gcnte se libraba por adelaruado de los cfectos funestos que alguna de las deidades nefastas pudieren ejercer si se quedaba en casa 0 si se cornplacia en alguna actividad sujeta a veda como desbrozar terrenos. Tales suertes eran especialmente comunes durante el camhio de estacion que seguia al gran frfu de comienzos de a60; aunque era un periodo festive, un numero particular de espiritus infaustos andaba extraviado: «La vispera del carnbio de estacion (hacia la primavera) tenia lugar una serie de ceremonias, y se celebraban banquotes para festejar la ocasion. Mas aun, era habitual que cad a uno, incluso el ernperador; el emperador retirado, la ernperatriz viuda y los grandes ministros. practicara la katatagae del carnbio de estacion. Las katatagae no se limitaban a las ocasiones en que la gente deseaba salir de viaje, sino que tambien ternan lugar en aquellos dias infaustos en que debian estar auserues de casa (debido a la desfavorable posicion de una de las deidades nefastas). En tales circunstancias saldrian y permaneccrian en casa de algun conocido, por un par de dias si era una breve katatagae, por siete 0 incluso cuarenta y nueve dias en el caso de una Iarga hatatagae». (K{jchl~ Nihon Bungaku Taikei, XXv, 211). Los ladrones se aprovechaban de estas creencias para allanar las casas de sus vfctimas, cuando se enteraban que el duefio Y su familia estarfan ausentes a causa de una katatagae, Al viajero que se detenia en casa de conocidos durante el ejercicio
,':1

82
ocurriera en 1a epoca del cambia de estaci6n, resultaria aun mas deprimente. Una carta que llega de provincias, pero sin obsequio que la acompane. Seria ya suficientemente malo si una carta asi Ie llegara a una en provincias, proveniente de alguno de la capital; pero entonces, eI menos tendria noticias interesantes acerca de 10 que pasa en sociedad, y ella seria un consuelo, Una ha escrito una carta, tomandose la molestia de hacerla 10 mas atractiva posible, Y luego, espera impacientemente la respuesta. «Seguramente el mensajero deberia estar de vuelta ya», piensa una. Justo, entonces, regresa, pero en sus manos el no trae respuesta alguna, sino la propia carta de una. aun torcida y anudada" como se 1a enviara, pero ahora tan sucia y arrugada que incluso la marca de tinta en el anverso ha desaparecido, «Estaba ausente», an uncia el mensajero; 0 alga asi: «Dijeron que observaban un dia de abstinencia y que no la podfan aceptar». iOh, cuan deprimente! Una vez mas, una ha enviado el propio carruaje a buscar a alguien que habia dicho que definitivamente vendrfa de visita en aque1 dia. Finalmente, con gran bullicio retorna y los criados salen presurosos con gritos de «Ya llegaron». Pero luego, una escucha que el carruaje es halado hasta la each era y los desajustados ejes resuenan al caer el carro. «~Que significa esto?», una se pregunta. «La persona no estaba en casa», responde el cochero, «y no vendra». Y, al decir esto, lleva de vuelta a1 buey a su establo, dejando el carruaje en la cochera.
de una kataiagae se le acordaba una bienvenida especial y arnigable entretenimiento. Luego de la correspondencia oficial, los dos tipos principales de cartas formales eran «anudadas» y «torcidas-. Arnbas eran plegadas a 10 largo, basta hacerlas una tira delgada; pero mientras que al tipo «anudado- se le hacia un nudo en el medic 0 en un extremo, el tipo «torcido» erClefectivamente torcido en los dos extremos y tendia a ser mas estrecho, Se escribia sobre el nudo 0 en el pliegue unas pocas lmeas gruesas, a manera de sella.

75

83
Con mucho alboroto y animaci6n, el joven yerno se ha mudado a la casa de los padres de su esposa. Un dfa deja de retornar a casa, y resulta que una dama de la corte, de alto rango, 10 ha tornado como amante. iDesolador! « tAl fin, se cansara de la mujer y volvera donde nosotros?», Ia familia de su esposa se pregunta lastimeramente. La nodriza que cuidaba del pequeriuelo sale de la casa, diciendo que volvera al instante. Al rato, el nino estalla en llanto por la ausente. Una intenta reconfortarlo con juegos y mimos, e incluso rnanda un mensaje a la nodriza conrninandola a que regrese de inmediato. Entonces llega su respuesta: «Me temo que no pueda regresar esta noche», Esto no es 5610 deprimente, no es menos que idetestable! Sin embargo, icuan mas desolado debe estar el joven que ha enviado un mensajero a buscar a una amiga y que aguarda en vano! Es bastante tarde, por la noche, y una mujer ha esperado a un visitante. Al escuchar, finalmente, un os furtivos toques, rnanda a su doncella que abra la puerta mientras ella yace, agitada, esperando. Mas el nombre que su criada anuncia es el de alguien can quien ella no tiene en absoluto vinculacion, De todas las cosas deprimentes esta es, de lejos, la peor. Con un gesto en el rostra de completa confianza en sf mismo, un exorcista se prepara para expulsar a un mal espiritu de un fiel que sufre. Entregando su vari11, rosario y otros articulos a pertinentes a la espiritista que 10 asiste, ernpieza a recitar sus ensalmos en el tono, particularmente chi1l6n, que con esfuerzo emite desde su garganta en tales ocasiones. Pese a todos sus empefios, el espfritu no da sefiales de querer salir, y el dernonio guardian no consigue tamar posesi6n de la espiritista." Los pa7(i

EI objetivo del exorcista era transferir el mal espiritu (mono no ke) de la persona afligida al cuerpo de la espiritista, que usualmente era una nina 0 una mujer, para forzarlo a declararse. Usaba varies ensalmos y encantamientos para que ella fuese poseida por el demonic guardian del budismo.

84
rientes y amigos del enfermo, que se han reunido en el aposento a rezar; hallan todo esto bastante infortunado. Luego de que el recitara sus encantamientos a 10 largo de toda una ronda (dos horas), el exorcista se rnuestra extenuado. «EI demonio guardian esta por completo inactive», dice a 1a espiritista que 10 asiste, «puedes irte», Entonces, toma de vue Ita el rosario budista y afiade: «Bien, bien, no ha surtido efecto» . Pasa su mana sobre su frente, luego bosteza profundamente, justo el, y se recuesta en un pilar a dormitar. De 10 mas deprimente es la familia de un probable candidato que deja de recibir correo durante el periodo de los nombramientos oficiales." Al escuchar que el caballero tenia la certeza del exito, mucha gente se habra reunido en su casa para la ocasi6n; entre ella un numero de vasallos Que 10 sirvieran en el pasado, pera que desde entonces 0 habian estado comprometidos en otra parte 0 se habian mudado a alguna provincia remota. Ahara, todos se m uestran ansiosos de acompafiar a su antiguo senor en sus visitas a santuarios y templos, y sus carruajes pasan de aca para alla por el patio. En el interior hay una gran conmocion pues los circunstantes se sirven de COIner y beber. Empero, la alhorada del ultimo dia de nombramientos llega y todavia nadie ha tocado a la puerta. La gente en la casa esta nerviosa y aguza 1a oreja. De pronto escuchan los gritos 'de los voceadores y se percatan de que los altos dignatarios dejan ya e1 palacio. Algunos de los criados que fueran enviados a1 palacio, la noche previa, para oir las nuevas, y que pasaran la noche aguardando, con
Cuando tenia exito, la espiritista
narse, desmayarse
0

comenzaba a temblar, gritar, convulsio-

77

cornportarse como en un trance hipnotico. Entonces el espiritu hablaba por boca de ella. EI ultimo paso era expulsar al mal espiritu del cuerpo de la espiritista. Nornbrarnientos a gobernaciones provinciales. A pesar del bajo rango de los funcionarios provinciales, estos puestos podian ser extrernadamente lucrativos,

85
frio, regresan ahara arrastrando los pies negligentemente. Los servidores que permanecieron fielmente a1 servicio del caballero, ario tras ano, no se atreven a preguntar que paso, Sus ex vasallos, en cambio, no son tan tfmidos. «Decidnos», expresan, «ique nombramiento recibi6 Su Excelencia?». «En verdad», murmuran los criados, «Su Excelencia fue gobernador de tal y cual provincia». Todos habfan contado con su logro de un nuevo nombramiento. y se hallan desolados por este fracaso. Al dfa siguiente, la gente que se agolpara en la casa comienza a retirarse, deslizandose furtivamente en duos y trios. Los viejos servidores, sin embargo, no pueden alejarse tan facilmente. Caminan inquietos por todo el recinto, contando con los dedos los nombramientos provinciales que estaran disponibles al ana siguiente. iPatetico y deprimente, en extremo! Una ha enviado a un amigo unos versos que resultaron bastante buenos. ~ Cuan deprimcnte, cuando no hay como respuesta otro poema!" Aun en el caso de los poemas de arnor; 1a gente de'berfa al menos responder que se sinti6 conrnovida al recibir el rnensaje, 0 alga de esa guisa, pues de otra manera causara la mas aguda decepci6n. Alguien a la moda, que vive en una casa bulliciosa, recibe un mensaje de una persona anciana, anticuada, que tiene n1UY poco que hacer; e1 poema, par eierto, es arcaizante y aburrido. iQue deprimente! Una requiere un abanico particularmente bello para una ocasion especial e instruye a un artista, en cuya talento tiene plena confianza, para que 10 decore con una pintura apropiada.

7il

Si se recibia Ull poema, era de etiqueta responder prestarneute con un poema de retorno, en eI que normalmente se aludia, con modificaciones, a Ia imagen central mencionada por el remitente. Dejar de responder era juzgado como rudeza y ofen sa. Socialmente era permisible no responder

poemas amorosos, pero esto implicaba total desinteres por el remitente.

86
Cuando llega el dia y el abanico es entregado, una queda horrorizada al ver 10 mal que ha sido pintado. iOh, que higubre! Llega un mensajero con un obsequio a una casa donde ha nacido una criatura 0 don de alguien esta por partir de viaje. iQue deprimente para el si no obtiene ninguna recompensa!" La gente deberia siempre premiar a1 mensajero, aunque s610 portara bolitas de hierba a varas del dia de 1a Liebre." Si nada espera, se complacera particularmente al ser recompensado. De otra parte, ique terrible decepcion si el llega, con una apariencia de importancia en el rostra, su coraz6n batiendo anticiE1 tercer, quinto y septimo dia desde el nacimiento de una criatura era costumbre que los abuelos y otros miembros de la familia enviaran como obsequio panales, Tambien se daba regales a la gente que partia de viaje. Originalmente era habitual que los arnigos del viajero fueran personalmente a despedirlo, y justo antes que partiera, hacian vulver las cabezas de sus cabalgaduras en 1a direccion a donde se dirigia el viajero. Este es el origen de Ia frase -volviendo los belfos el caballo». Luego se hizo costumbre enviar un mensajero con provisiones, en lugar de acudir personalmente. Los mensajeros original mente eran prerniados con una pieza de vestir (vetusto medio de pago), que se les ponia sobre los hombros; de aqui la frase «puesto sobre los hombres». como nornbre del premio dado a Ius mensajeros. Posteriorrnente se diu otras forrnas de compensacion, Durante el festival de los Iirios, en el quinto mes (Satsuki), se hacian bolas con distintos tipos de hierbas y se las portia en taleguillas de algod6n 0 seda, decoradas con lirios y otras plantas, ast como con cuerdas largas de cinco colores, Se colgaba dichas taleguillas de los pilares, cortinas etc. para proteger a los moradores de la casa de enferrnedades y otros infertunios, Alli permanecian hasta el festival de los crisantemos, en el noveno mes (Nagatsuki), cuando se las reernplazaba por otras decoradas con hojas de crisantemo, que quedaban colgadas hasta el siguiente festival de los lirios. Las varas del dia de 1a Liebre eran ramas de tres pulgadas de largo con borlas de colores que se obsequiaban par ana nuevo para mantener alejados a los malos espiritus. Se las colgaba de los pilares, tanto en el palacio como en las casas de la nobleza, el cuarto dfa del ano, correspondiente al primer dia de la Liebre. Tanto las bolas de hierbas como las varas del dia de la Liebre eran de origen chino.

7!1

KU

87 padamente, ante un generoso prerruo, para ver luego sus esperanzas hechas trizas! Un hombre se ha mudado a una casa, como yemo, pero hasta ahora, luego de cinco anus de matrimonio, el cuarto de partos ha permanecido en silencio, como en el dia de su llegada. Una pareja anciana, can varios hijos adultos e incluso algunos nietos gateando par la casa, duerme la siesta." Los hijos que los ven son abrumados por un sentimiento de desamparo, y para otra gente es todo tan deprimente. Tomar un bafio caliente cuando se acaba de despertar no es s610 deprimente, de veras a una la pone de mal humor. Lluvia incesante el ultimo dfa del ana. Una ha estado observando un perfodo de ayuno diurno," pero se descuida un solo dia: de 10 mas desolador. Una veste interior blanca en el octavo mes." Un ama de leche que se ha vuelto seca.

22. TA YU/J"IARlflllJ-JJ10NO
(COSAS CUYO FIN UNA JJh'SCUIDA)

Los deberes de un dia de abstinencia.


1\

S~

K:I

Existia un fuerte prejuicio contra el dormitar durante el dia. practica que se juzgaba particu1armente indigna y antiestetica en los ancianos. La norma budista prescribia el ayuno parcial para el octavo, el decimo cuarto y decimoquinto, el vigesimo tercero, el vigesirno nono y el trigesirno dia de cada meso Los perfodos de abstinencia eran durante el Primero (Mutsuki), el Quinto (Satsuki) y el Noveno mes (Nagatsuki); y en ciertas ocasiones especiales, cuando se deseaba expiar transgresiones graves, se llegaba a establecer de cien a mil dias de ayuno. La eficacia del misrno se perdia si se dejaba de cumplirlo un solo dia. El mes del cambio de tono de las hojas: el segundo de otofio. La veste interior blanca solo era usada en verano. Todo aquello que se apartaba de 1a norma estacional 0 diurna era desaprobado por los conternporaneos de
Sei Shonagon.

88
Los asuntos que duran demasiados dias, Un largo retiro en el templo.

23.

HI1'O NI ANAZURARURU-/UONO

(Cosss

OUE ,!:,-'E lJESPRECl4N)

Una casa cuya fachada mire a1 norte. Una persona cuya excesiva bondad conoce toda la gente. Un viejo ya decrepito. Una mujer frivola. Una pared de barro desmoronada.

24.

NII(UKI-lJI0NO

(Cosss

OIJIOSAS)

Una esta apurada par salir; pero el convidado se ernpecina en seguir conversando. Si es a1guien sin importancia, una se puede librar de el diciendo: «Me debes contar todo acerca de esto, la proxima vez»: pero si se trata de un visitante cuya presencia exige la mejor conducta propia, 1a situacion se torna odiosa en verdad. Si una se da euenta de que uno de sus cabellos se ha enredado en el tintero donde frotaba la barra de tinta, 0 aun mas, que hay gravilla adherida a 1a barra de tinta y produce un chirrido raspante. Alguien ha caido enfermo de repente, y una hace llamar a1 exorcista. Como el no est! en casa, se tiene que enviar mensajeros en su busca. Luego de haber aguardado irritada, el exorcista llega finalmente y, can un suspiro de alivio, una Ie pide que comience con sus ensalmos. Pero, quizas, el ha estado exorcizando demasiados malos espfritus ultimamente, pues no

89 bien se ha insta1ado y comenzado a rezar, cuando su voz se torna somno1ienta. iOh que odioso! Un hombre que no tiene en particular nada recomendable disc ute toda suerte de temas a1 azar; como si 10 conociera todo. Una persona anciana, que se calienta las palmas de las manos sabre un brasero y se alisa las arrugas. Ningun hombre joven sofiaria siquiera con comportarse de tal guisa: ilos viejos pueden realmente ser muy desvergonzados! He visto algunas espantosas, viejas criaturas poner, efectivamente, sus pies cerca al brasero, frotandolos luego contra el borde, mientras hablaban. Este es el tipo de gente que a1 visitar la casa de alguien usa primero el abanico para apartar el polvo de la esteri11a y, cuando finalmente se sienta sobre ella, no puede permanecer quieta sino que se la pasa estirando el frente de su veste de caza," 0 incluso 10 arrernanga bajo sus rodi11as. Se podria suponer que tal conducta se restringe a 1a gente de infifila extracci6n, pero la he observado tambien en gente bastante bien educada, incluso en un secretario decano del quinto rango en el despacho de ceremonial y ex gobernador de Suruga. Odio la vista de hombres en copas, que gritan, se meten los dedos a 1a boca, se atusan las barbas y pasan el licor a sus vecinos con grandes gritos de: -Bebe un poco mas, ibebelo!», Tiemblan, agitan sus cabezas, tuercen las caras, gesticulan cual nines que cantasen: «Salirnos aver a1 gobemador». He visto a gente de veras bien criada cornportarse aS1, y 10 hallo de 10 mas disgustante. Envidiar a otros y quejarse de la propia suerte; hablar mal de la gente; ser inquisitivo ace rca de las mas triviales casas, y resentirse y abusar de aquellos que no las dicen; 0, si una logra revelar algunos hechos propios, informarlos al resto en la for-

114

Kariginu: trajc masculino informal para uso al aire libre; original mente
empleado para ir de caceria.

90
rna mas detallada, como si 10 hubieran sabido todo descle el comienzo. iOh, que detestable! Una esta por oir una interesante novedad y justa empieza a chi llar una criatura. Una bandada de cuervos que revolotean con fuertes graznidos. Un admirador ha llegado de visita clandestina, pero un perro 10 otea y comienza a ladrar. Una siente ganas de matar 13 bestia. Una ha sido 10 sufieientemente tonta como para invitar a un hombre a pasar la noche en un lugar inadecuado, y entonees aquel empieza a ronear. Un caballero ha visitado a una seeretamente. Aunque 1uee , un alto tocado laqueado," no desea que nadie 10 vea. El esta tan agitado, en efecto, que antes de salir top a algo con su tocado causando estrepito, iDe 10 mas detestable! Es molesto tambien cuando el levanta la persiana de Iyosu,"' que cuelga a la entrada de la a1coba, y la deja caer luego con gran estruendo. Si se trata de una persiana principal la cosa es peor aun, pues siendo de mayor solidez provoca un espantoso ruido si se 13 deja caer. No hay excusa para tal descuido. Pues incluso una persiana de gala no produce bulla alguna si se la levanta cuidadosamente al entrar 0 al dejar un aposento; 10 mismo se aplica a las puertas corredizas. Si los movimientos de alguien son rudos, incluso una puerta de papel podra doblarse y resonar a1 ser abierta; pero si se levanta un tanto 1a puerta al correrla, no tendra por que sentirse ruido alguno. Una se ha ido al lecho y esta por donnirse ya, cuando un mosquito aparece anunciandose con una zumbante voz. Se

85

Eboshi: gorro masculino informal, asegurado con un cordon de seda color


malva, ajustado bajo el menton. Burdo tipo de persiana de junco manufacturada Shikoku) a orillas del Mar Interior (Seto Naikai). en Iyosu (Ehime, en

IHi

91

puede casi sentir el airecillo que sus alas producen, ligeras como son; una halla esto en extrema detestable. Un carruaje pasa can crujiente y feo estruendo. Es molesto pensar que los pasajeros ni siquiera se percaten de esto. Si viajo en el carruaje de otro y 10 escucho crujir; no s6lo me disgusta el estrepito sino tambien el duefio del carruaje. Una esta en media de un relata cuando a1guien se entromete y trata de mostrar que el es la unica persona ingeniosa en la habitaci6n. 'Tal tipo es odioso, al igual que cualquiera, nino a adulto, que intente situarse en primer plano. Una esta contando una historia de los viejos tiempos cuando alguien interrumpe can un pormenor insignificante, que por aeaso conoce, implicando con ella que la versi6n de una es inexacta; ique conducta enojosa! Odioso, muy odioso es un raton que se escabulle por todo e1 lugar; Unos nifios estan de visita en casa de una. Una arma gran alborotopor ellos y les obsequia juguetes para que se diviertan. Los nines se acostumbran a este engreimiento y comienzan a venir regulannente, metiendose en las habitaciones privadas y desparramando los muebles y adornos. iHorrendo! Cierto caballero, al que una no quiere ver; la visita en casa o en el palacio, y una se hace la dormida. Pero una criada viene a anunciarlo y rerneciendola la despierta, can un gesto en la cara que parece decir « iQue dormilona!». iOdioso! Un recien llegado pretende destacarse sobre los otros miembros del grupo; can un gesto de sabelotodo, este empieza a transgredir las normas y a imponer su criterio sabre todos los dernas. iQue odioso! Un hombre con el que una tiene un amado sigue cantando los dones de cierta mujer que antafio conociera. Aun si esto es alga del pasado, no es menos enojoso. iPeor aun si el todavia

92
se ve coo la mujer! Sin embargo, hay veces que no es tan enteramente desagradable. Una persona que recita un ensalmo despues de estornudar. En general, aparte del duerio de casa, todos los que estornudan muy fuerte son en extrema desagradables. Las pulgas son tambien absolutamente detestables. Cuando danzan bajo los atuendos se dina que los levantan. Perros que atillan largo, largo rato, a1 unfsono, en un tono ascendente. iEs siniestro, detestable! El marido de una nodriza es el mas detestable. Si la criatura es una nina, pasa todavia, pues el no se le acerca, Pero si es un nino, 10 convierte en cosa suya, siempre al lado de el, dirigiendo todo, 10 vigila como que fuese su tutor. Calumnia ante el amo a cualquiera que se oponga, par pocos que fueren, a los augustos antojos del CrIO; considera a los otros servidores como animales. Sin embargo, a pesar de 10 extrafio I de su conducta, nadie osa asumir el papel de acusador, y el, con aire triunfal, 10 decide todo. La gente que en sus cartas emplea terminus que muestran su falta de educaci6n es verdaderamente despreciable. iAh, que estilo detestable tienen al olvidar groseramente las distinciones mundanas! Mas aun, es de veras muy malo mostrarse demasiado respetuoso con personas a las que no se deben tantos miramientos. Naturalmente una halla detestables las cartas de gente as! cuando una misma las recibe: pero una las juzga asi todavia cuando estan dirigidas a otras personas. La mayoria de 1a gente, cuando esta frente a una, carece de correcci6n; una se pregunta c6mo pueden expresarse de tal modo; es insoportable. Con mayor raz6n una se sorprende al escuchar a gente as! hablando de aquella guisa a personas de calidad. Tal gente es necia y plenamente detestable. Los servidores que hablan sin respeto de sus amos son abominables. Aquellos que, cuando se trata de sus propios domesticos, em-

93 plean expresiones como «dignarse estar, dignarse decir»:" son lTIUY detestables. Hasta se dice, me parece, que mucha gente afirma que los amos ideberian emplear, para sf mismos, la f6rmula -rnuy humildemente! ». Cuando una persona que no posee encanto alguno se sirve de palabras rebuscadas, hace que aquellos a quienes atiende, y todos los que la escuchan, se rian de ella. Indudablemente se expresa asi porque cree que hace bien; pero quienes hablan de modo tan poco natural que provocan la hilaridad general deben estar equivocados. Es total mente inconveniente, cuando alguien se dirige a los cortesanos 0 a los consejeros, llamarlos par sus nombres, sin el menor respeto; pero en verdad, nadie 10 hace. Si alguien, por ejemplo, se dirige a las camareras que sirven a las damas del palacio diciendoles: . «Esta , noble proximidad», «esta noble darna», quedaran asombradas y complacidas, y alabaran sin limites a quien tales frases les dijeren. Al dirigirse, fuera de la presencia de Sus Majestades, a los cortesanos 0 a los nobles senores, se emplea el nornbre de la funci6n que cumplen. Otra cosa: ic6mo los grandes personajes, cuando hablan entre ellos ante el Emperador, que sin duda los escucha, pueden decir «yo»? Si no se observa estas reglas al hablar, es detestable; ipodria haber acaso inconveniente alguna en respetarlas? Un hombre sin ningun atractivo particular que emplea una voz afectada, que tinge ser elegante, es detestable. Un frotatinta sabre el cual es restregada la barra de tinta sin dejar particulas que se puedan aguar. Las damas de honor que hallan admirable todo,

IIi

La lengua japonesa es rica en formulas que marcan la humildad de aquel que habla, 0 el respeto que tiene por aquel de quien habla y sobre todo par aquel a quien se dirige.

94
Cierta persona a la que se juzgaba ya completamente antipatica, cuando nada habfa hecho para merecerlo, que resulta culpable de algo que una encuentra descomedido. Un hombre que solo, en un carruaje, va a ver un espectaculo. tQue tipo de hombre puede ser? No 10 se, pero incluso si no es alguno de calidad, el debia haber llevado a alguna gente joven, de la que hay tanta, curiosa de verlo todo. Y he aqui que, a traves de las persian as del carruaje, se le ve solo, con aire pretencioso, mirando fijamente sin poder intercambiar sus pensamientos con nadie, Un hombre, a poco de dejar a su amiga, al alba, se impone el deber de buscar el abanico 0 el cuaderno de notas, que olvidara en algun rincon la vispera. par 1a noche. Como aiin esta oscuro, el galan tambalea al tropezar can todo dentro de la habitacion, y musita: «i Que extrano!». Al fin, descubre 10 que buscaba; si es un cuaderno, el se 10 mete en la pechera can un ruido de papel frotado: «soyo-soyo», 0 bien, si es un abanico, 10 abre par completo y antes de despedirse, 10 agita en el aire: «futa-futa». Seria inutil decir que una conducta asi es detestable; carece en absolute de toda gracia. Igualmente, aquel que se va cilando la noche reina todavfa y no tiene necesidad alguna de anudar fuertemente el cordon de su tocado laqueado. Este cord6n no debe estar ajustado tan firmernente, e incluso si 10 desliza suavemente, sin anudarlo, sobre su peinado les acaso algo que se puede requerir? Hasta si sus vestidos estan en completo desorden, y mal ajustados: si su manto de corte 0 su veste de caza estan arrugados, «niien, al verlo a esta hora, se habria de reir 0 mofarse de el? Un hombre, en ocasi6n semejante, debe tener, llegada la aurora, maneras galantes, Me 10 imagino: parece levantarse lamentandolo, can una excesiva pena. Su amiga 10 aprernia diciendole: «iYa es de dia, vearnos, es inconveniente!». 1£1 suspira; se percibe que el no ha tenido la noche por muy larga

95
y que esta triste de irse. No se apresura en ponerse los faldo-

nes de lazo, esta sentado sobre el lecho; se aproxima muchoa la darna y le rnusita a1 oido el fin de la historia que Ie contara durante la noehe. No haee nada mas, pero se diria que el se ajusta el cintur6n. Luego levanta las celosias de la ventana, Y a1 poco rata van juntos hasta la puerta corrediza. £1 le repite todavia c6mo 10 inquieta la larga jornada que va a pasar lejos de ella, y finalmente se aleja furtivamente. Ella 10 acompafia con Ja mirada, y el recuerdo de estos preciosos instantes parece hechizarla. Es el momenta de la separaci6n el que permanecera en la memoria de esta mujer. iQue detestable el hombre que se levanta de un brineo, que va y viene, terneroso, par la alcoba, se ajusta el talle can el cord6n de su fald6n de lazos, se recoge las mangas de su manto de corte, de su tunica interior 0 de su veste de caza, guarda vivamente en su sena todas sus pertenencias, y anuda fuertemente el cinto! iAquel que al salir no vuelve a correr la puerta que acaba de descorrer es sumamente detestable!

25.

K01CllljOJN

JVO BA HX

Cuando del palacete de la primera avenida se habla hoy tam. bien se alude a el como Palacio Imperial Actual, pues como el Emperador se aloja allf, se 10 llama Palacio Seiryo provisorio."

Ill!

£1 cornentario que sigue no concuerda con los precedentes alusivos a «cosas detestables» y se hallaba alli quizas par un error del copista. Siguiendo el criteria de Kaneko Motoomi, es consignado aqui en nurnero de anotaci6n

independiente.
H9

Un incendio destruyo el palacio del 'Frescor Puro', residencia del ienno, y desde el sexto mes de 999 hasta el decirno del ano mil habit6 el ernperador en el palacio 'actual'.

96
La residencia de la Emperatriz se encuentra al norte de aquel, unida a el mediante galerias a izquierda y derecha. A veces el Emperador recorre estas galerias para visitar a la Ernperatriz, pero usualmente la Emperatriz es quien rinde visita. Frente a la residencia de la Emperatriz hay un jardincillo encantador, sembrado de arbustos y flores, y rodeado de una cerca de bambu, El decimo dia de la segunda luna, mientras esplendia el sol en un cielo claro y calmo, el Emperador se hallaba tocando flauta bajo el alero cercano a la parte oeste de la galena. atendido por el excelente flautista Takato, ex gobernador general de Kyushu. Ambos tocaban al unisono 1a melodia Takasago.?" una y otra vez, y Takato explicaba varios aspectos del tailer de flautas a Su Majestad. Describir la escena como meramente esplendorosa habna sido asaz inadecuado. Me hallaba sentada tras las persianas de bambu, junto con otras damas, y mientras observaba detenidamente en torno, senti que en toda mi vida jamas habia sido desdichada. A continuaci6n el Emperador comenz6 a tocar la canci6n de Suketada. Ahara bien, este Suketada'" era un secretario del Despacho de Carpinteria que habia sido nombrado chambelan: pero que como era extremadamente tosco, las damas y caballe-

!W

Takasago, melodia tlopular cuyos versos iniciales dicen: iAh, la camelia, cual joya y cual joya el sauce que en Takasago crecen, de Saisago en la celina! ...

!II

El padre de Suketada, que pertenecia ala rama sur del clan Fujiwara, fue gobernador de Owari; Sl1 madre provendrfa de una familia humilde de la region. Suketada fue adoptado por una rama mas influyente de los Fujiwara y consiguio elevarse en la jerarquia hasta llegar a ser gobernador de Yamato.

97 ros de alto rango en la corte 10 apodaban «cocodrilo rudo» y habian compuesto una canci6n sobre el:

c:Quien al lado
de este fino mozo

puede estar?
iA la cepa de Owari pertenece, en uerdadl'" Su madre, en efecto, era hija de un cierto Kanetoki, de la provincia de Owari. Al oir al Emperador tocar dicha tonada, Takato se sent6 junto a el y dijo: «tQuerria Vuestra Majestad tener el placer de tafier un tanto mas alto? Suketada posiblemente no pueda ofr; y aun si 10 hiciera no entenderia». «iC6mo asf?», replic6 el Emperador. «Estoy seguro, el reconoceria la tonada», Por un rata el siguio tocando suavemente, luego camino pur la galena en direccion a la morada de la Emperatriz. -Ciertarnente desde aqui el no puede escucharme», explic6 Su Majestad. «Ahora SI que puedo explayarme», Y al decir esto, tafio la tonada con todo impetu. iFue de 10 mas deleitoso!

26. KO}(ORO
(Cosss

TOHIJllEKI SlIRU-AtIONO
PALPJ1;4R

(JUE HACEN

A-fAs

PR.E'STO E'L CORAZ()N)

que alimentan a sus crias. Pasar por un sitio donde hay pequefiines jugando. Dormir en un aposento donde ha ardido un fino incienso. Comprobar que el elegante espejo chino de una se ha tornado un tanto borroso. Ver a un apuesto

Gorriones

Yl

Owari (hoy Aichi-ken), en el este del Jap6n, era notorio por la rudeza de sus habitantes. Por ella la chanza: «no tiene par y nadie a su lado soporta estar» .

98
caballero que detiene su carruaje ante la puerta de una e instruye a sus servidores que anuncien su arribo. Lavarse el cabello, asearse y acicalarse y vestir ropajes perfumados; incluso si nadie ha de ver a una, estos preparativos producen no obstante un placer interior. Es de noche y se ha estado a 1a espera de un visitante. De pronto una se sobresalta por el ruido de gotas de lluvia, que el viento arroja contra las celosfas.

27.

SUGINISIIl-ltATA

lCOIS/IlK/-AI0NO

(COSAS Q(JE Dl!.:;Plh'RTAN UNA l1ERNA Rh1l1l!.llfBRAAZ4)

Ma1vas secas." Los objetos usados durante la fiesta de las mufiecas. ~t\ Encontrarse un tr020 de tela de tono morado'" 0 color uva guardado entre las hojas de un rollo de anotaciones. Es un dia de lluvia y una se siente hastiada. Para pasar el tiernpo, se ernpieza a revisar viejos papeles. Y entonces una descubre las cartas de un hombre al que antes amara. E1 abanico de pape1 del afio previo." Una noche de luna clara."?

La festividad de Kamo era Hamada tarnbien de las Malvas (Aoi Matsuri), Durante las celebraciones (d. nota 14) se ornaban de malvas los pilares, las persianas y biombos etc. y se dejaban alli hasta que se marchitaran y cayeran. Se engalanaba can rnalvas tambien el cabello y los tocados; la malva usada en este festival era del tipo asarum caulescens, cuyas rarnas se enredan y eutrelazan, y cuyas flores son de tono encarnado. ~4 Hallar munecas u otros adornos relatives a la Fiesta de las Munecas (Hiina asobi) naturalmente despertaba recuerdos vinculados a la infancia fernenina. ~,,, El color morado rernernora tarnbien la festividad de Karno. !I(i Usual en la ternporada estival; abanico de papel, pintado 0 con diseno en uno de los lados del marco de madera. Al reencontrarlo en una estacion distinta se evocan los placeres del verano ida. 97 La luna, al igual que en la China, evoca en el Japan mernorias del pasado.

9:1