Está en la página 1de 3

Clear Input

คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ภ.พ.09
✔ สรรพากรพืน้ ที.่ .....................................................................
กรุงเทพมหานคร 9
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยืน่ ต่อ สรรพากรพืน้ ทีส่ าขา..........................................................
ตามประมวลรัษฎากร ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่
1. ชือ่ ผูป้ ระกอบการ........................................................................................................................................................

......
เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร 3 0 1 1 1 7 9 5 7 4

......

......
บริษัท บี.ไอ.แอก. ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด

......

......
......
ชื่อและที่อยู่สำนักงานใหญ่ :
บริษัท บี.ไอ.แอก. ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด
ชือ่ สถานประกอบการ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ : อาคาร...................................................................
- -
ห้องเลขที.่ .............................. - หมูบ
ชัน้ ที.่ ...................... -
่ า้ น...................................................................... 242/254 หมูท
เลขที.่ ............................. 3
่ .่ี .....................
-
ตรอก/ซอย........................................................................... สรงประภา
ถนน..................................................................................................... สีกัน
ตำบล/แขวง...........................................................................................................

......
......
......
......
อำเภอ/เขต.........................................................................
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 1 0 2 1 0
จังหวัด................................................................. 02 9299288
โทรศัพท์..............................................................
มีความประสงค์จะขอแจ้งการเปลี่ยนแปลง
เลขทีร่ บั
(1) ย้ายสถานประกอบการภายในหน่วยจดทะเบียนเดียวกัน
(2) ย้ายสถานประกอบการต่างหน่วยจดทะเบียน วันเดือนปีทร่ี บั
ย้ายออก ย้ายเข้า ลงชื่อผู้รับ
(3) เลิกประกอบกิจการ โอนกิจการทัง้ หมด ควบกิจการ
(4) โอนกิจการบางส่วน (9) เปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ
(5) เปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ (10) หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน
(6) เพิม่ จำนวนสาขา (11) ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย
(7) ลดจำนวนสาขา ✔ (12) เปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ (ระบุ)...............................................................................................
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามประกาศ
(8) เปลีย่ นชือ่ ผูป้ ระกอบการ .......................................................................................................................................................
.......
.......
.......
.......
2. รายการแจ้งย้ายสถานประกอบการ : ย้าย สำนักงานใหญ่ สาขาที่ เมือ่ วันที.่ ...................เดือน..................................พ.ศ........................
เดิมอยูท่ ่ี : อาคาร.......................................................................ห้องเลขที.่ ..............................ชัน้ ที.่ ......................หมูบ่ า้ น......................................................................เลขที.่ .............................หมูท่ .่ี .................
ตรอก/ซอย.....................................................................................ถนน.....................................................................................................ตำบล/แขวง...................................................................................................
.......
.......
.......
.......
อำเภอ/เขต...................................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท.์ ....................................................
ย้ายไปอยู่ : อาคาร.......................................................................ห้องเลขที.่ ..............................ชัน้ ที.่ ......................หมูบ่ า้ น......................................................................เลขที.่ .............................หมูท่ .่ี .................
ตรอก/ซอย.....................................................................................ถนน.....................................................................................................ตำบล/แขวง...................................................................................................
.......
.......
.......
.......

อำเภอ/เขต...................................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท.์ ....................................................


(ถ้าย้ายสถานประกอบการมากกว่า 1 แห่ง ให้ใช้ ภ.พ.09 ตามจำนวนสถานประกอบการทีแ่ จ้งย้าย)
3. รายการแจ้งเลิกประกอบกิจการ โอนกิจการทั้งหมด ควบกิจการ :
3.1 เลิกประกอบกิจการ : เมือ่ วันที.่ ...................เดือน..................................พ.ศ.........................
..........
..........
..........

..........
..........
..........
..........

..........

โดยมีผชู้ ำระบัญชีชอ่ื ........................................................................................................เลขประจำตัวประชาชน


3.2 โอนกิจการทั้งหมด : เมือ่ วันที.่ ...................เดือน..................................พ.ศ.........................
โอนให้แก่ : รับโอนจาก : ...........................................................................................................................................................................................................................
.......
.......
.......

.......
.......
.......

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ทีอ่ ยู่ :อาคาร...............................................................ห้องเลขที.่ ..............................ชัน้ ที.่ ......................หมูบ่ า้ น.............................................................เลขที.่ .............................หมูท่ .่ี ......................
ตรอก/ซอย..................................................................................ถนน.....................................................................................................ตำบล/แขวง............................................................................
......
......
......
......

อำเภอ/เขต......................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท.์ ....................................................


3.3 ควบกิจการ : เมือ่ วันที่............เดือน............................พ.ศ........................ จำนวนบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีค่ วบเข้ากัน จำนวน.............................ราย
ควบเข้ากันกับ ชือ่ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
......

......
......
......

......
......

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ทีอ่ ยู่ :อาคาร...............................................................ห้องเลขที.่ ..............................ชัน้ ที.่ ......................หมูบ่ า้ น.............................................................เลขที.่ .............................หมูท่ .่ี .......................
ตรอก/ซอย..................................................................................ถนน.....................................................................................................ตำบล/แขวง............................................................................
......
......
......
......

อำเภอ/เขต......................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท.์ ....................................................


ควบเป็นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ชือ่ .............................................................................................................................................................................................................
......

......
......
......

......
......

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
(ถ้าควบกิจการมากกว่า 1 แห่ง ให้ใช้กระดาษต่อ)
ณ วันเลิกประกอบกิจการ โอนกิจการ ควบกิจการ มี :
(1) รายรับที่ยังมิได้ชำระภาษี ........................................................ บาท (4) ทรัพย์สน ิ อืน่ ตามราคาตลาด ........................................................ บาท
(2) สินค้าคงเหลือตามราคาตลาด ........................................................ บาท (5) ลูกหนี้ (เฉพาะทีต่ อ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ) ........................................................ บาท
(3) เครื่องจักรตามราคาตลาด ........................................................ บาท (6) เจ้าหนี้ ........................................................ บาท
4. รายการแจ้งโอนกิจการบางส่วน : เมือ่ วันที.่ ...................เดือน..................................พ.ศ.........................
โอนให้แก่ : รับโอนจาก : ...................................................................................................................................................................................................................................................

......
......

......
......

......
......
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ทีอ่ ยู่ : อาคาร...................................................................ห้องเลขที.่ ..............................ชัน้ ที.่ ......................หมูบ่ า้ น......................................................................เลขที.่ .............................หมูท่ .่ี .....................
ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.....................................................................................................ตำบล/แขวง...........................................................................................................

.......
.......
.......
.......
อำเภอ/เขต......................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท.์ ...............................................................
5. รายการเปลีย่ นแปลงประเภทของการประกอบกิจการ : เปลีย่ นแปลงเมือ่ วันที.่ ...........เดือน....................................พ.ศ.....................
5.1 ประเภทของการประกอบกิจการที่เพิ่มจากที่จดทะเบียนไว้เดิม สำหรับเจ้าหน้าที่
รหัส (ISIC-RD)
รหัสประเภทกิจการ ประเภทสินค้าและหรือบริการ (ระบุ)
ประเภทกิจการ

...... ...... ......


...... ...... ......
...... ...... ......
...... ...... ......
...... ...... ......
....................................................................................................................................
1 = ผลิต
....................................................................................................................................
2 = ส่งออก
3 = ขายส่ง ....................................................................................................................................
4 = ขายปลีก 5.2 ประเภทของการประกอบกิจการที่ลดจากที่จดทะเบียนไว้เดิม
5 = ให้บริการ รหัสประเภทกิจการ ประเภทสินค้าและหรือบริการ (ระบุ)

...... ...... ......


...... ...... ......
...... ...... ......
...... ...... ......
...... ...... ......
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5.3 เปลีย่ นแปลงประเภทของการประกอบกิจการ เรียงตามลำดับประเภทของสินค้าและหรือ
บริการของการประกอบกิจการเป็นส่วนใหญ่ (เรียงลำดับตามจำนวนรายรับจากมากไปหาน้อย)
รหัสประเภทกิจการ ประเภทสินค้าและหรือบริการ (ระบุ)

...... ...... ......


...... ...... ......
...... ...... ......
...... ...... ......
...... ...... ......
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

6. รายการเพิม่ จำนวนสาขา.............................สาขา : ตัง้ แต่วนั ที.่ ..............เดือน......................................พ.ศ...................................................


.......
.......
.......
.......

สาขาที่ ชือ่ สถานประกอบการ....................................................................................................................................................................................................................... ..........


ทีอ่ ยู่ : อาคาร...................................................................ห้องเลขที.่ ..............................ชัน้ ที.่ ......................หมูบ่ า้ น......................................................................เลขที.่ .............................หมูท่ .่ี .....................
ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.....................................................................................................ตำบล/แขวง...........................................................................................................
......
......
......
......

อำเภอ/เขต......................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท.์ ............................................................. .........


(ถ้าเพิม่ สาขามากกว่า 1 แห่ง ให้ใช้กระดาษต่อ)
7. รายการลดจำนวนสาขา...............................สาขา : ตัง้ แต่วนั ที.่ ...............เดือน....................................พ.ศ....................................................
.......
.......
.......
.......

สาขาที่ ชือ่ สถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................................ .....


ทีอ่ ยู่ : อาคาร...................................................................ห้องเลขที.่ ..............................ชัน้ ที.่ ......................หมูบ่ า้ น......................................................................เลขที.่ .............................หมูท่ .่ี .....................
ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.....................................................................................................ตำบล/แขวง...........................................................................................................
อำเภอ/เขต......................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท.์ ...................................................................
......
......
......
......

(ถ้าลดสาขามากกว่า 1 แห่ง ให้ใช้กระดาษต่อ)


8. เปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการ
สำหรับบุคคลธรรมดา / ห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
คำนำหน้านามเดิม.......................................................................................................เปลีย่ นเป็น................................................................................................................................................................
ชือ่ เดิม.................................................................................................................................เปลีย่ นเป็น................................................................................................................................................................
นามสกุลเดิม...................................................................................................................... เปลีย่ นเป็น.....................................................................................................................................................................
สำหรับนิตบิ คุ คล
ชือ่ นิตบิ คุ คลเดิม............................................................................................................เปลีย่ นเป็น...............................................................................................................................................................
9. เปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ

......
......
......
......
สำนักงานใหญ่ สาขาที่
ทีอ่ ยู่ : อาคาร...................................................................ห้องเลขที.่ ..............................ชัน้ ที.่ ......................หมูบ่ า้ น......................................................................เลขที.่ .............................หมูท่ .่ี .....................
ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.....................................................................................................ตำบล/แขวง...........................................................................................................
อำเภอ/เขต......................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท.์ ............................................. ..........

......
......
......
......
คำนำหน้าชือ่ สถานประกอบการเดิม.................................................................................เปลีย่ นเป็น.................................................................................................................................................
ชือ่ สถานประกอบการเดิม.......................................................................................................เปลีย่ นเป็น..................................................................................................................................................
(ถ้าเปลีย่ นชือ่ สถานประกอบการมากกว่า 1 แห่ง ให้ใช้กระดาษต่อ)
10. หยุดประกอบกิจการชัว่ คราว เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน
ตัง้ แต่วนั ที.่ ............เดือน..........................................พ.ศ....................... ถึงวันที.่ ............เดือน..........................................พ.ศ.......................
......
......
......
......
สำนักงานใหญ่ สาขาที่
ทีอ่ ยู่ : อาคาร...................................................................ห้องเลขที.่ ..............................ชัน้ ที.่ ......................หมูบ่ า้ น......................................................................เลขที.่ .............................หมูท่ .่ี .....................
ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.....................................................................................................ตำบล/แขวง...........................................................................................................
อำเภอ/เขต......................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท.์ ......................................................

......
......
......
......
11. ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย เมือ่ วันที.่ ............เดือน..........................................พ.ศ.......................
12. รายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ (ระบุ)
รายการที่จดทะเบียนไว้เดิม เปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็น
242/254หมู่ที่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 242/254ซอยสรณคมน์ 7(ท่านผู้หญิงเชิญฯ)ถนนสรณคมน์
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
กรุงเทพมหานคร แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
13. รายการเอกสารทีแ่ นบ ได้แนบเอกสารมาเพือ่ ประกอบการพิจารณาพร้อมนี้ จำนวน........................ฉบับ
✔ ใบทะเบียนภาษีมล ู ค่าเพิม่ ทีแ่ จ้งการเปลีย่ นแปลง แผนทีซ่ ง่ึ แสดงทีต่ ง้ั ของสถานประกอบการโดยสังเขป
ภาพถ่ายหนังสือแสดงการเปลีย่ นชือ่ นามสกุล พร้อมภาพถ่ายของสถานประกอบการแห่งใหม่
✔ หนังสือมอบอำนาจ ✔ อืน สําเนาทะเบียนบ้านฉบับแก้ไขใหม่
่ ๆ (ระบุ).....................................................................................................................................
✔ สำเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุน ้ ส่วนบริษทั

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

ลงชื่อ...........................................................ผู้ประกอบการ
นายสรณัฏฐ์ สาระสมบัติ
(..........................................................) ประทับตรา
ยื่นวันที่.......................................................... นิต(ถ้บิ าคุ มีคล)
11 เมษายน 2554

หมายเหตุ : 1. ผูป้ ระกอบการรายใดไม่แจ้งการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นสาระสำคัญเกีย่ วกับการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือไม่ยน่ื คำขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
ภายในเวลาทีก่ ฎหมายกำหนด อาจต้องรับผิดทัง้ ทางแพ่งและหรืออาญา
2. ภ.พ.09 ให้ยน่ื พร้อมกัน 3 ฉบับ ณ สถานทีต่ อ่ ไปนี้
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยน่ื ณ สำนักงานสรรพากรพืน้ ทีท่ ส่ี ถานประกอบการตัง้ อยู่ หรือจะยืน่ ผ่านสำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ก็ได้
(2) นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยน่ื ณ สำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาทีส่ ถานประกอบการตัง้ อยู่
(3) สำหรับผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของสำนักบริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่ ให้ยน่ื ณ สำนักบริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่ หรือ
จะยืน่ ผ่านสำนักงานสรรพากรพืน้ ทีห่ รือสำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาทีส่ ถานประกอบการตัง้ อยูก่ ไ็ ด้
สำหรับเจ้าหน้าที่
ความเห็นเจ้าหน้าที่ : คำสัง่ :
...................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................................................เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ........................................................................ผู้มีอำนาจลงนาม
(..............................................................................) (.........................................................................)
ตำแหน่ง....................................................................... ตำแหน่ง.................................................................
วันที่................................................................................. วันที่........................................................................