Dionisio Aguado

etud .. pte gitaru Btaden fiirgitarl~

Upravil / Bearbeitet von Jozef Zsapka

1991

OPUS • Bratislava

3

26 ETUD PRE GITARU

26 Et u d e n fur Gitarre

Dionisio Aguado (1184 - 1849)

Moderato

.

I mom a

Variacie:

0) ~ i ~ J, i J, f iii I? J, 3.1 ~ J. J, ~. laf~

pr.. p~ • f

I m Q m I

~~~~

b) ~ i ::i J. J. J, J J f J. 3. 1 3 ~ I afd~

~ ®

Q

J r

c) ~i J J:

a m 6 I m

J, J. ], ]

aid!

~ OPUS, BratWava 1989

All ri,hta reserved Printed in Czechoalovalda

4

Andante

I m I m I

2.

" I I I 'r j : rT,;1.1 1 I 1 J I "II I [ I I r t, I .. I
r ...
• 12 1m j1 IZ "::::;; I ~Q)
0 0
p - - - - - -
" I l[ I T I I r-, I 1 I ~ 1 ........ j_ I I
• I~ G ·11 r p r r: r - - -
~ I r T I I J I I -] 1 I I
~ .
• -= I I® 'p 12 --: 12 110 - - -
-
h 1 .J I 1...1. I I [ I r
--.r.
JT3 in rz _L' -= r2 r
- - - - -

'\ 'r I 1 - I f I j i 1: 1 j_ j_ ~ I L ~l t r 1 J I
• 11 ~ r.~ I(j) r [2 = l@)~
, 0 " I I I I r-[ I I I 1 ~ 1 I I I ~ ~ 1 1 1
_1"":
.. I I® I 12 h ~ =
0 - - -
1 J T I I 1 I I I 1 L I 1 1 L 1
4- 11 G = I@ 13 fz -= ~
0
0 lit

=

5

., .

VanClC,e .

mlm

i m 0

-

"", 1 I n 1 -I rt 1 I

-

-

-

- - - -
~ 0) ] I I 1 1 J [ I 1 I
• I I I gfd.
p o m I
~ c) :J I I J Il r 1 II 1 I
• I I "I at
p t J Andante

I mom

r

r

r

2

-
~ 1 _j I 1 I 1 I I 1 1 I~ j rr I ~J. T.J 1
c r V r - r V fa ~- 0
II I .JIt I ..J ~4 ..J I "'T I I 1 I -I r r 1
---
&J ~ V r, r r r - [_fa
2 r 1'1. ~ I _hi I J I
"T..J, I I, .J1 j r 1 r 1 I
c [ r -rr r Lf -
-
0 2
- r

r

I I [ I I I I
u
• r E.-J r V t r r ~ 6

Moderato

4. f.f l#) J tJl J '6!) J~j9 ~ 1m J J!§) ~ 1

P~ P P J G®

]I[

t • Hi j J hj j I ~ jJ j J j j j I d ~ l ~ J J J 1

~ Q "- ---r ® J Q) Q) - ~ m J

~ ~ t 9 j J j 1 J I ~i

4 2 0 2 ~ 1 2 0 0 0 0 -
" ~ I , 1 t
r
.J L__J' I .J L.....J' I ......J® <: L I
-
- It. 3 1 2

o 0

it 3
~.
II ~-
.. ~ ...........
CD ._.
4 2 1 0
.&t I .I I 1 I 1 1
:Zl"'[
.. (J)- ..__ I
- 1 1 0 3 2 ( 2
4
r l r J J
l.._.J I ..J .J
CD
4 3 2 1
- 4 1 . 0 0
0 0 1......f

-

3

7

Andante

8

Allegro

(; sun.
,,~ 1 1 I _lJ~ _l~_l
_'!!"" ~ ..... ....I
~ J
.. -+- - f3 1'1 f3
- 2
4
j~ I J _l ! _l I 1 _l 1
• --
_. --
t. - = -- r. rz
2 ...
~u
_,.
...:"'"
rz ~ -: = -
• ~rz 0
,,~ I 1 _l _l I J
.... • ...
" ... ~ "".~ - ...::: _.... ....I
_....
r ffj r -
.J ,.. ..J. 1
u I J,. I .J [ [ J I I..J I _[...,J_ 1
....._ -- _.... -- ...::: ....
• - -::: f+G 14 ~~
- 1
1 I I 1
,.,~ .J .J 1 I I I I J I I J I
.....
"'"
.J . +f r, r = -
1 1 #±~ J J J J J#pJ ] JJ] I ~JJJJ J PlJnJJ.,lJ,JJJRJ J ~Jal

@

9

~ ~ r 1 r Ili I J I
Cr'L
• r! Rr rz -
2
3 ~J.&
J J J r J
.. ~~ r - +tr
2 ", M I
• r = - - -
- -
~ ) r ~ (Cvlcenie pre palec [pulgar] pravej ruky.)

Andante

f# 1 JOr J 1 I 30 a~3 Jo 1/ Jo 11 J3 ! :11
J2 10

(Cvicenie pre palec [pulgar] pra vej ruky.)

2 #'

~

- ®-J(~ -~- _j ® ~

11

Andantino

f!1 m

9. ~ ~ r, '~~ ;~l 1 g 6J - r. A 1 F. J,:ci J. 1 r, ~, ~ ~ 1

2P, r, ~ ~ 3 ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~

p p p ® 2 lit 1 V, 10

JI-----,

~ h# r. ~:; P f, d: ~ 1 r.. d: ~ ~ r, 0; pi; ± ti t7 d· vi:: d~ ~: ; :11

]I ra n r

r

rrrtrCu rrgErCr o

---------------- --------. ---.-- T

E'Erf??! ffErfffr trrTf'?r Effr- 0 1

JI ---,

---- ----

wrrr rtr r

-

r

1 i

12

Andante

.

. .

1% f f r n r r r n r r r =Or r r

13

rr --. J ~ Ii --.- r1
z 0
3
~~ ~3 ~ i! I~ ~:g :11
Q) G
~4-i rr -
rz·
- Adagio

m m m m

i ; i i

13. ~~f p;~~~~If!t§; J ~ j 1 ~g:B1"

-r~~E 31f. u t u I;~~~~~~ J! U 1 ~~ # fl~ti~fqt~ tt r. ~ !:III:::~~~ j i '::r345f!

~·t~BtWt±2;;~ t u 1~~t98P ~. ~! d 3 d ;1 i ; i 1 ~er ~gs 1 ;1 ~ t - ~ l :11

14

Adagio

r

Andante maestoso

15'f~#~t~Joi J ~. J J ,J I!J J J ~ (J,J I! J ~ J ~ J:_~ J I pfo'-------'LjU fo~UU r r-UU

~-

f~Dd~G.t-dp~~&I~~~~

15

1L----

U~!t 1 I I 1 I I I I I I I I
" r--_..-ljU [, ro ilfb~bJ b i ~:F t i g;;

-- --

fo-----r r r r

I

_,.... --

r Ujo

16

Allegro

*~ '.ili ~:iJ?:~ ~~ilj, IJ. j/i i U U~~Ul-jlhi~ l

2 3 ~

~~~i~jjir-.!~ .• iil-: j. E J

. ~ U rr#! J#[ [ §# t#fr

4

o

3

-

- 1"""""'"1 !

~~T --'1 i~l-l

_r'_""'j --'L J

· r'

m-------,

I

-

~.

®

---

"'~ ~ r I J I l -
I""""'J J
.
.J - 13 = G @ <it
. ---
. ---
1 0 17

u-.

® ®------------~

~~ iiidd)l j,~UIU U inl il 1.1 J J ~ uaJ J~ ~. III

@ @~.------------~

®. ®

~ # II: Q i t i j 1. U J f- U j I_:_ ~ J t ua l Ul i II il i I

-r~ ~. r ~. ufi> ------

® 0

G--------------------~

~# fhi J f U j t i U f U j ~~~ i:

CD _ 0-

i# '1.u~U J Ul]; i jli) ~ i1j! lii~!~ ~ ~ ~ i~(jl ~U,~

!j - Q -&6 ~

u-. J

- -).

- - t_-.'

f~r·

18

Allegretto 6

6

simile

18.

,., I I I 1 I I
'" IT""'E'
.. k:2 '11 _".,j.!" T ~O ll_ ...,-I0"'_"
- Q) - J CD
~ I L 1 I J J 1 J I J. I ~4 L .• k I J 1...L.. 1....1. I I
::.ill
.f'!':
.~ I' '10 l3 rz E..---JI ~ 1 n j'\V

-

~ ..J1t ~ ~ 1.1 I ,l, I J 1. 1 I I I 1 I I I I I I
-:<I
.. VO L 13 ra _..I 0 VO f!.. J r2 ......J0
-
- - ~ T .1. 1...1 I J I J I.J. I .J. 1 j I I 1 I
.. LO 13 o ~ Jz ~ J L!.. fi n ~
2 -
- -
- -
,., _,.. 1
.. jo ~3 E r :;t~ ,;J1t ~ [2 to n 3
- - 19

, I I "1 1
T I I 1 I T "1 1
I 1 1
• y2 'I 1 ~ -q ,
T
r

'---'

IJ ~ I~ 144 IJ 1 1
1..[4 IJ I.J IJt IJ~
!~ J W U
j_ ~ ~'
~~ :::1-- , ~ 'VS a- ~f
.. ~ ® ~ k. '
- ----
1
- 1
r;. .J .J,. U .L.. .J
~~C I
[;!.....J ~3 ~vj ~3 ~ io ~ 21

Allegro

imam; amiami imami l;m;(e

p

f1 ~ H 1 J I J 1 L..II _...ll .l1 Jf ] I
• roo V ~. _J~' ..]:- ro ~ U
n·------------------------------------~

..L
~ # J1 ..L~ ~ 1..lt.1 LJ f I~
-I" .~
.. r r ~= [ ~ -:: ~. ..:ira
0 - , I

n~Ji ..1,.1 _U 1 !..I1 ..ll 1.4 !..l !..l l..l&
.
C D' HUt '/1 , .d d~· ~t· f
a
y Ii: ~
][ ,I
~ 1.J~J ~J
II ~_J:t ,j I J , l~ jJJ u j 1.1 J
.J j ro _l!....F ~~ ~ r~ e, 11'1% L..-....J
- •

22

Allegro

p

y--------------------------~

~-------,

_ f.""oIooo 1m 0 m I . Imalmom ..
1m 1m .- _, ami
J.J.J rr -
" ~ II- 1J 1.1 I ~ _l
.. j" CO H' ~ . ~.~ <0 (!J
3
P <!> y __.. ~ -
'" * t-"'T l..J j~ n-
/ .fl - I. J / T'"'I'""'I I
~: I' r· vU' j' r' m

Ya------------------------

y--------------------------

~ I.J I jlj
I.J~ I~~ - 1 I I.J 1~4
" .ft ·1-H..J31 JT1 I.L I I I T 1
.
d r r -= . " . r

6

---IJ@

23

]I" V

Jl------,

2

.if!

p

fa·

24

Allegro

amimamim Qmimamim

23.

~ ~ ft I I I I _i I 1 I I I L 1 1 J J 1 1 j 1 I J J I I I I
• ~ ~ ~ p.j-Y ~
0 .. 1
4
p p p

".H H """""" J_
r I I [ r r [ [ r [ I I I I I I I [ I I ~ f""""""J I
t • ;;: i-»" ~ :::: ,
"""
0 3 0 rt w .J

r~ J JJ J J j J 1 .. ~ j j .J~J~_1.~ ___ 3 1

~ Jot fi
I I I I I I
.. r 9- rQ U
3 0 p

~--

~ H- JJ:IJ J :t 10 I I I n W~ J, J J r .. L. 14 J

r-~ ~ .
.. ._ r- f= ~ I
3
~ 0 p j j

V J

J

• •

25

r

n r r

v r

.3

-- ....-.... ....--....

.... ~_J .. ..r r ~ f 041 3). 4,J3 .- ,..b 1 .. 2
1 •
"U .. • .. - ..
~
7~ r !
• r ~ &j ~ u

27

- - - -,

VII - - - - 1

28

Allegro

! f f fffrF f f r rf fff ffffffff f*;t~~ i ~ ~ ~~~!ll ~~ Jl~ 'I J;j~ ,~~~ti t' ~~1aj I

f r fr fFEr rrrrrrrr rrrr rrrr

4ijti#Ji:J 1 ~ ~ ;r ;r;t I~~ J ~ ~ J 1 11 fi;t ~ j;t;t d j fffrrEEr ~ ~ #~ r 4J

29

a;======::::

1!rrrrrr

e..t------I -------

Jr r r r r r r

r

r

® '@__)4

][---------'. ,.It

.I

Dionisio Aguado

26 ETIJD PRE GITARU 26 Etuden fur Gitarre

Upravil / Bearbeitet von Jozef Zsapka

Vydal OPUS, ceskoslovcnske hudobne vvdavatelstvo, s. p., Bratislava v roku 1991 ako 775. publikaciu redakcie hudobnin a knih 0 hudbe. Zodpovedna redaktorka Eva Zatkova, Technicky redaktor Gabriel Wagner. Obalku navrhla Zuzana ]akabova.

N oty kreslil Gaspar Bartovic.

Vytlacil Garmond, statny podnik, ul. gen. Svobodu 1099/58, Partizanske

VH 7,27 . 705/21. Vydanie 2. N aklad 1500 vytlackov.

ISBN 80 - 7093 - 103 - 5

16/1

Kcs 12,50