Está en la página 1de 6

CONCURS DE LLENGUA PORTUGUESA INSTITUTO CAMÕES

Es convoca el Concurs de Llengua Portuguesa de l’Instituto Camões de


Barcelona la informació del qual podrà ser consultada al següent bloc:

- http://institutocamoesbarcelona.blogspot.com/
- L’adreça de correu electrònic de contacte és: i.camoes.fti@uab.cat

1. ELS ORGANITZADORS
El Concurs de Llengua Portuguesa és una iniciativa destinada a la difusió de la
llengua i la cultura portuguesa entre l’alumnat, el professorat dels centres
educatius de Catalunya.

El concurs està organitzat pel Centro de Língua Portuguesa / Instituto Camões


amb el suport del Consolat General de Portugal a Barcelona i del Departament
d’Ensenyament a través del Servei de Llengües Estrangeres de la Subdirecció
General de Llengua i Plurilingüisme de la Secretaria de Polítiques Educatives.

Un Comitè Organitzador regularà el correcte desenvolupament del concurs i en


dirimirà els dubtes i les reclamacions presentades. El Comitè Organitzador està
constituït per representants de les tres institucions dinamitzadores del concurs.

La participació en el concurs és totalment gratuïta i voluntària i comporta


l’acceptació de les bases i de la competència del Comitè Organitzador per a la
resolució de reclamacions, si n’hi haguessin.

2. ELS OBJECTIUS DEL CONCURS


El concurs vol ser una proposta pedagògica, lúdica i creativa per a estimular el
plurilingüisme, la participació educativa en activitats culturals i el
desenvolupament de competències comunicatives i artístiques de l’alumnat
participant.

1
L’objectiu del concurs és la realització d’un cartell de difusió i promoció
de la llengua i la cultura portuguesa a Catalunya, i ha d’incloure
necessàriament una imatge original, un logotip i un eslògan.

3. ELS PARTICIPANTS I LES CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ


Pot participar al concurs l’alumnat escolaritzat en centres educatius de
Catalunya, en equips de mínim de 3 alumnes i un màxim de 9, en les següents
categories:
a. Educació Primària .
b. Educació Secundària Obligatòria.
c. Batxillerat i d’Escoles Oficials d’Idiomes.

Hi haurà un equip guanyador i un finalista per a cada categoria.

L’alumnat treballarà en equips formats com a mínim per 3 alumnes i un màxim


de 9, amb un docent del respectiu centre educatiu que actuarà com a
responsable de l’activitat i portaveu del centre educatiu davant del Comitè
Organitzador. El responsable del concurs a cada centre s’encarregarà de fer la
inscripció dels equips del seu centre. Cada centre podrà inscriure tots els
equips que consideri adients, entenent però, que cada alumne només podrà
participar en sol grup.

Queden expressament exclosos dels premis l’alumnat que tingui fins a un


primer grau de parentiu amb els membres d’alguna de les entitats
organitzadores.

La participació dels menors d’edat requereix emplenar el formulari


d’autorització signat pels tutors legals, disponible al bloc del Centro de Língua
Portuguesa / Instituto Camões de Barcelona
(http://institutocamoesbarcelona.blogspot.com/), juntament amb les
informacions i bases del concurs. En el cas dels menors d’edat, el responsable
del concurs a cada centre educatiu lliurarà a les famílies còpia de les bases del
concurs i les corresponents sol·licituds d’autoritzacions per a participar-hi, i en
centralitzarà la seva recollida. S’assegurarà que tot l’alumnat menor d’edat

2
participant tingui l’autorització signada pel tutor legal i enviarà una còpia de
l’autorització dels guanyadors i finalistes al correu electrònic del concurs si
aquesta fos requerida.

El treball es presentarà en suport digital a l’adreça electrònica de contacte


del concurs abans de la data límit, i anirà acompanyat, en el cos del
missatge de correu, d’un breu escrit (màxim 50 paraules) en qualsevol de les
llengües oficials a Catalunya i/o en llengua portuguesa explicant el significat de
l’obra presentada.

Els arxius d’imatge enviats han de ser en format JPG o GIF. La mida de l’arxiu
lliurat haurà de tenir d’un màxim de 5 MB.

4. INSCRIPCIÓ I INFORMACIÓ
El termini d’inscripció s’estableix des de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria fins a les 12:00 hores del dia 30 de maig de 2011. L’adreça
electrònica per dur a terme les inscripcions és la mateixa que per enviar els
treballs particpants en el concurs (i.camoes.fti@uab.cat), i el bloc per a veure la
resolució dels guanyadors és el del Centro de Língua Portuguesa / Instituto
Camões de Barcelona (http://institutocamoesbarcelona.blogspot.com/).

La inscripció dels equips es farà mitjançant l’enviament al correu electrònic de


referència (i.camoes.fti@uab.cat) del formulari disponible al bloc de l’Instituto
Camões de Barcelona (http://institutocamoesbarcelona.blogspot.com/),
degudament emplenat.

5. CRITERIS DE SELECCIÓ
El jurat estarà constituït per una persona de cada una de les tres entitats
organitzadores, a proposta del Comitè Organitzador, i la seva decisió serà
inapel·lable.

Els criteris de valoració per a la selecció dels treballs guanyadors i finalistes


són:

3
- La idoneïtat temàtica i funcionalitat com a cartell per a la promoció i
divulgació de la llengua i cultura portugueses.
- L’originalitat de la proposta, que ha de ser d’autoria pròpia dels equips.
- La qualitat artística i tècnica de les imatges, els elements visuals i la
composició.
- La qualitat lingüística i comunicativa de l’eslògan o de la frase escollida en
llengua portuguesa.
- L’originalitat del grafisme del logotip.

6. GUANYADORS I FINALISTES
L’equip guanyador i l’equip finalista de cada categoria autoritza, explícitament
la lliure reproducció, en qualsevol mitjà, del treball presentat per a la promoció i
difusió de la campanya de llengua portuguesa.

Dels cartells guanyadors i finalistes se’n podrà fer lliure difusió i ús promocional
en els mitjans de comunicació i de difusió escollits pel Comitè Organitzador.

Els noms dels centres educatius amb equips guanyadors i finalistes es faran
públics a partir del dia 15 de juny de 2011 al bloc del concurs, juntament
amb el nom del docent responsable de cada equip.

7. PREMIS
Es lliuraran, per a cada modalitat un premi al guanyador i un accèssit al
finalista.

1. Equip guanyador: Joc interactiu i didàctic en llengua portuguesa per a tots


els components de l’equip, un lot de material de promoció cultural
portuguesa i l’edició del seu treball en format paper.
2. Equip amb accèssit finalista: Un lot de material de promoció cultural
portuguesa (llibres, revistes, còmics i diccionaris), a repartir entre els
membres de l’equip, i l’edició del seu treball en format paper.
3. Professorat dels grups guanyadors i finalistes: un bitllet d’avió d’anada i
tornada a Portugal continental.

4
El premis no podran ser bescanviats pel seu valor en metàl·lic, ni per altres
premis per part dels beneficiaris, i s’hauran de gaudir en el transcurs de l’any
civil.

L’organització del concurs es reserva el dret de substituir els premis


anteriorment descrits per altres d’igual o superior valor, en cas de força major.

El lliurament de premis i accèssits es durà a terme com a màxim en el termini


d’un mes després de la resolució del concurs.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Per a guanyar o ser finalista en Concurs de Llengua Portuguesa, totes les
imatges utilitzades hauran de ser originals i d’autoria pròpia dels participants,
així com els logotips i l’eslògan presentats.

Tots els concursants, juntament amb els centres dels quals procedeixin,
podran sol·licitar un diploma acreditatiu de la seva participació al concurs, a
través de l’adreça de correu electrònic de referència.

9. DRETS SOBRE IMATGES I DADES PERSONALS


Les dades personals dels concursants proporcionades pels centres s’inclouran
en un fitxer automatitzat de dades de titularitat de l’institut Camoes. Aquest
fitxer restarà sota la responsabilitat d’aquesta institució que es compromet a
respectar la protecció de les dades dels menors participants en el concurs. La
finalitat d’aquest fitxer es la gestió adequada de la participació de l’alumnat en
el concurs. En qualsevol moment, els participants del concurs o els seus
representants legals podran accedir a aquest fitxer amb la finalitat d’exercir els
drets d’accés,rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les seves dades
personals, de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquests drets es
podran exercir mitjançant comunicació escrita acompanyada d’una fotocopia
del DNI i dirigida al correu electrònic del concurs o a la seu de l’institut Camoes
a Barcelona.

5
10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Els organitzadors del concurs es reserven el dret de modificar aquestes bases
en qualsevol moment per motius de força major, de qüestions organitzatives,
realització o per garantir el bon funcionament del concurs, si ho consideren
necessari. En aquest cas hauran de fer una notificació prèvia de les
modificacions als interessats amb la suficient antelació.

Els centres educatius, a través dels docents responsables dels equips


participants de cada centre, es donen per assabentats d’aquestes bases i del
funcionament intern del concurs.

La participació en el Concurs de Llengua Portuguesa implica l’acceptació


d’aquestes bases en la seva totalitat.