Gred PemurkuIun PMR

Gred Murkuh Stutos
A 8o - 1oo CemerIung
B 6= - ;¤ KepujIun
C =o - 6q BuIk
D qo - q¤ ¡uIus
E o - ¤¤ GuguI

Gred PemurkuIun SPM
Gred Murkuh Stutos
A+ ¤o - 1oo CemerIung TerLInggI
A 8o - 8¤ CemerIung TInggI
A- ;o - ;¤ CemerIung
B+ 6= - 6= KepujIun TerLInggI
B 6o - 6q KepujIun TInggI
C+ == - =¤ KepujIun
C =o - =q KepujIun
D q= - q¤ ¡uIus
E qo - qq ¡uIus
G o - ¤¤ GuguI

Mulal Lahun 2009ţ kepuLusan SÞM Lelah menaaunakan slsLem penaaredan baru
seperLl berlkuLť
Cred A A A- B+ B C+ C D E G
-llal
ared
0 1 2 3 4 3 6 7 8 9