Está en la página 1de 8

Đô la hoá có thӇ hiӇu mӝt cách thông thưӡng là trong mӝt nӅn kinh tӃ khi ngoҥi tӋ đưӧc sӱ dөng

mӝt cách rӝng rãi thay thӃ cho đӗng bҧn tӋ trong toàn bӝ hoһc mӝt sӕ chӭc năng tiӅn tӋ, nӅn kinh
tӃ đó bӏ coi là đô la hoá toàn bӝ hoһc mӝt phҫn.

_ 
  

Theo tiêu chí cӫa IMF đưa ra, mӝt nӅn kinh tӃ đưӧc coi là có tình trҥng đô la hoá cao khi mà tӹ
trӑng tiӅn gӱi bҵng ngoҥi tӋ chiӃm tӯ 30% trӣ lên trong tәng khӕi tiӅn tӋ mӣ rӝng (M2); bao
gӗm: tiӅn mһt trong lưu thông, tiӅn gӱi không kǤ hҥn, tiӅn gӱi có kǤ hҥn, và tiӅn gӱi ngoҥi tӋ.
Theo đánh giá cӫa IMF năm 1998 trưӡng hӧp đô la hoá cao có 19 nưӟc, trưӡng hӧp đô la hoá
cao vӯa phҧi vӟi tӹ lӋ tiӅn gӱi ngoҥi tӋ/M2 khoҧng 16,4% có 35 nưӟc, trong sӕ đó có ViӋt Nam.
Đô la hoá đưӧc phân ra làm 3 loҥi: đô la hoá không chính thӭc (unofficial Dollarization), đô la
hoá bán chính thӭc (semiofficial dollarization), và đô la hoá chính thӭc (official dollarization).
- Đô la hoá không chính thӭc là trưӡng hӧp đӗng đô la đưӧc sӱ dөng rӝng rãi trong nӅn kinh tӃ,
mһc dù không đưӧc quӕc gia đó chính thӭc thӯa nhұn.
Đô la hoá không chính thӭc có thӇ bao gӗm các loҥi sau:
‡ Các trái phiӃu ngoҥi tӋ và các tài sҧn phi tiӅn tӋ ӣ nưӟc ngoài.
‡ TiӅn gӱi bҵng ngoҥi tӋ ӣ nưӟc ngoài.
‡ TiӅn gӱi ngoҥi tӋ ӣ các ngân hàng trong nưӟc.
‡ Trái phiӃu hay các giҩy tӡ có giá bҵng ngoҥi tӋ cҩt trong túi.
- Đô la hoá bán chính thӭc là nhӳng nưӟc có hӋ thӕng lưu hành chính thӭc hai đӗng tiӅn. Ӣ
nhӳng nưӟc này, đӗng ngoҥi tӋ là đӗng tiӅn lưu hành hӧp pháp, và thұm chí có thӇ chiӃm ưu thӃ
trong các khoҧn tiӅn gӱi ngân hàng, nhưng đóng vai trò thӭ cҩp trong viӋc trҧ lương, thuӃ và
nhӳng chi tiêu hàng ngày. Các nưӟc này vүn duy trì mӝt ngân hàng trung ương đӇ thӵc hiӋn
chính sách tiӅn tӋ cӫa hӑ.
- Đô la hoá chính thӭc (hay còn gӑi là đô la hoá hoàn toàn) xҭy ra khi đӗng ngoҥi tӋ là đӗng tiӅn
hӧp pháp duy nhҩt đưӧc lưu hành. Nghĩa là đӗng ngoҥi tӋ không chӍ đưӧc sӱ dөng hӧp pháp
trong các hӧp đӗng giӳa các bên tư nhân, mà còn hӧp pháp trong các khoҧn thanh toán cӫa
Chính phӫ. NӃu đӗng nӝi tӋ còn tӗn tҥi thì nó chӍ có vai trò thӭ yӃu và thưӡng chӍ là nhӳng đӗng
tiӅn xu hay các đӗng tiӅn mӋnh giá nhӓ. Thông thưӡng các nưӟc chӍ áp dөng đô la hoá chính
thӭc sau khi đã thҩt bҥi trong viӋc thӵc thi các chương trình әn đӏnh kinh tӃ.
Đô la hoá chính thӭc không có nghĩa là chӍ có mӝt hoһc hai đӗng ngoҥi tӋ đưӧc lưu hành hӧp
pháp. Tuy nhiên, các nưӟc đô la hoá chính thӭc thưӡng chӍ chӑn mӝt đӗng ngoҥi tӋ làm đӗng
tiӅn hӧp pháp.
Theo đánh giá cӫa IMF năm 1998, 19 nưӟc có mӭc đӝ đô la hoá cao vӟi tӹ lӋ tiӅn gӱi ngoҥi
tӋ/M2 lӟn hơn 30%, bao gӗm các nưӟc: Argentina, Azerbaijian, Belarus, Bolivia, Cambodia,
Costa Rica, Croatia, Georgia, Guinea - Bissau, Laos, Latvia, Mozambique, Nicaragua, Peru, Sao
Tome, Principe, Tajikistan, Turkey và Uruguay.
35 nưӟc có mӭc đӝ đô la hoá vӯa phҧi vӟi tӹ lӋ tiӅn gӱi/M2 khoҧng 16,4%, bao gӗm các nưӟc:
Albania, Armenia, Bulgaria, Cӝng hoà Czech, Dominica, Honduras, Hungary, Jamaica, Jordan,
Lithuania, Macedonia, Malawi, Mexico, Moldova, Mongolia, Pakistan, Philippines, Poland,
Romania, Russia, Sierra Leone, Cӝng hoà Slovak, Trinidad, Tobago, Uganda, Ukraine,
Uzbekistan, ViӋt Nam, Yemen và Zambia.
Theo nghiên cӭu cӫa HӋ thӕng dӵ trӳ Liên bang Mӻ, hiӋn tҥi ngưӡi nưӟc ngoài nҳm giӳ tӯ 55
đӃn 70% tәng sӕ đô la Mӻ đang lưu hành trên thӃ giӟi.
ý   

Trưӟc hӃt, đô la hoá là hiӋn tưӧng phә biӃn xҭy ra ӣ nhiӅu nưӟc, đһc biӋt là ӣ các nưӟc chұm
phát triӇn . Đô la hoá thưӡng gһp khi mӝt nӅn kinh tӃ có tӹ lӋ lҥm phát cao, sӭc mua cӫa đӗng
bҧn tӋ giҧm sút thì ngưӡi dân phҧi tìm các công cө dӵ trӳ giá trӏ khác, trong đó có các đӗng
ngoҥi tӋ có uy tín. Song song vӟi chӭc năng làm phương tiӋn cҩt giӳ giá trӏ, dҫn dҫn đӗng ngoҥi
tӋ sӁ cҥnh tranh vӟi đӗng nӝi tӋ trong chӭc năng làm phương tiӋn thanh toán hay làm thưӟc đo
giá trӏ.
Tình trҥng đô la hoá bao gӗm cҧ ba chӭc năng thuӝc tính cӫa tiӅn tӋ, đó là:
‡ Chӭc năng làm phương tiӋn thưӟc đo giá trӏ.
‡ Chӭc năng làm phương tiӋn cҩt giӳ.
‡ Chӭc năng làm phương tiӋn thanh toán.
Thӭ hai, hiӋn tưӧng đô la hoá bҳt nguӗn tӯ cơ chӃ tiӅn tӋ thӃ giӟi hiӋn đҥi, trong đó tiӅn tӋ cӫa
mӝt sӕ quӕc gia phát triӇn, đһc biӋt là đô la Mӻ, đưӧc sӱ dөng trong giao lưu quӕc tӃ làm vai trò
cӫa "tiӅn tӋ thӃ giӟi". Nói cách khác, đô la Mӻ là mӝt loҥi tiӅn mҥnh, әn đӏnh, đưӧc tӵ do chuyӇn
đәi đã đưӧc lӭu hành khҳp thӃ giӟi và tӯ đҫu thӃ kӹ XX đã dҫn thay thӃ vàng, thӵc hiӋn vai trò
tiӅn tӋ thӃ giӟi.
Ngoài đӗng đô la Mӻ, còn có mӝt sӕ đӗng tiӅn cӫa các quӕc gia khác cũng đưӧc quӕc tӃ hoá
như: bҧng Anh, mác Đӭc, yên Nhұt, Franc Thuӷ Sӻ, euro cӫa EU... nhưng vӏ thӃ cӫa các đӗng
tiӅn này trong giao lưu quӕc tӃ không lӟn; chӍ có đô la Mӻ là chiӃm tӹ trӑng cao nhҩt (khoҧng
70% kim ngҥch giao dӏch thương mҥi thӃ giӟi). Cho nên ngưӡi ta thưӡng gӑi hiӋn tưӧng ngoҥi tӋ
hoá là "đô la hoá".
Thӭ ba, trong điӅu kiӋn cӫa thӃ giӟi ngày nay, hҫu hӃt các nưӟc đӅu thӵc thi cơ chӃ kinh tӃ thӏ
trưӡng mӣ cӱa; quá trình quӕc tӃ hoá giao lưu thương mҥi, đҫu tư và hӧp tác kinh tӃ ngày càng
tác đӝng trӵc tiӃp vào nӅn kinh tӃ và tiӅn tӋ cӫa mӛi nưӟc, nên trong tӯng nưӟc xuҩt hiӋn nhu cҫu
khách quan sӱ dөng đơn vӏ tiӅn tӋ thӃ giӟi đӇ thӵc hiӋn mӝt sӕ chӭc năng cӫa tiӅn tӋ. Đô la hoá ӣ
đây có khi là nhu cҫu, trӣ thành thói quen thông lӋ ӣ các nưӟc.
Thӭ tư, mӭc đӝ đô la hoá ӣ mӛi nưӟc khác nhau phө thuӝc vào trình đӝ phát triӇn nӅn kinh tӃ,
trình đӝ dân trí và tâm lý ngưӡi dân, trình đӝ phát triӇn cӫa hӋ thӕng ngân hàng, chính sách tiӅn
tӋ và cơ chӃ quҧn lý ngoҥi hӕi, khҧ năng chuyӇn đәi cӫa đӗng tiӅn quӕc gia. Nhӳng yӃu tӕ nói
trên ӣ mӭc đӝ càng thҩp thì quӕc gia đó sӁ có mӭc đӝ đô la hoá càng cao.
Đӕi vӟi trưӡng hӧp ViӋt Nam ngoài các yӃu tӕ trên, chúng ta cҫn nhҩn mҥnh thêm mӝt sӕ
nguyên nhân sau đây cӫa hiӋn tưӧng đô la hoá:
- Tình trҥng buôn lұu, nhҩt là buôn bán qua biên giӟi và trên biӇn khá phát triӇn và sӵ quҧn lý
lӓng lҿo cӫa chính quyӅn các cҩp. Tình trҥng các doanh nghiӋp, các cӱa hàng kinh doanh... bán
hàng thu bҵng ngoҥi tӋ còn tuǤ tiӋn và diӉn ra phә biӃn.
- Thu nhұp cӫa các tҫng lӟp dân cư còn thҩp, đa sӕ dân cư có tâm lý tiӃt kiӋm đӇ dành, lo xa cho
cuӝc sӕng. Mӕi quan hӋ giӳa lãi suҩt nӝi tӋ và ngoҥi tӋ, xu hưӟng biӃn đәi cӫa tӹ giá VNĐ/USD
là nguyên nhân quan trӑng cӫa xu hưӟng tích trӳ và gӱi tiӅn bҵng đô la. Trong các năm đҫu thӡi
kǤ đәi mӟi 1989 - 1992, lҥm phát ӣ mӭc rҩt cao. Đӗng tiӅn ViӋt Nam mҩt giá mҥnh so vӟi đӗng
đô la Mӻ, vàng tăng giá rҩt lӟn. Do đó nhiӅu ngưӡi lӵa chӑn đô la đӇ cҩt trưc và gӱi ngân hàng.
Trong các năm 1999 - 2001, lãi suҩt đô la Mӻ trên thӏ trưӡng tiӅn tӋ quӕc tӃ tăng lên rҩt cao, đӍnh
diӇm giӳa năm 2000 lên tӟi 6,5%/năm. Các ngân hàng thương mҥi trong nưӟc tăng lãi suҩt huy
đӝng vӕn đô la lên tương ӭng, đҫu tư trên thӏ trưӡng tiӅn gӱi quӕc tӃ, đem lҥi lӧi ích thu nhұp vӅ
lãi suҩt cho ngưӡi dân và cho hӋ thӕng ngân hàng.
Cũng do tӹ giá әn đӏnh, lãi suҩt vay vӕn đô la Mӻ bình quân chӍ có 3% - 4%/năm, thҩp chӍ bҵng
1/3 lãi suҩt vay vӕn ViӋt Nam đӗng, nên nhiӅu doanh nghiӋp lӵa chӑn vay đô la Mӻ, làm cho tӹ
trӑng và sӕ tuyӋt đӕi dư nӧ vӕn vay đô la Mӻ tăng lên.
Bên cҥnh đó nhiӅu ngưӡi có tâm lý do sӧ sӵ mҩt giá cӫa ViӋt Nam đӗng, nên hӑ lӵa chӑn đô la
Mӻ đӇ gӱi ngân hàng. Thӵc trҥng đó còn do nguyên nhân đӗng tiӅn ViӋt Nam mӋnh giá còn nhӓ,
cao nhҩt là tӡ 500.000 đӗng mӟi đưӧc đưa ra lưu thông vào cuӕi năm 2003, song tӡ 100 USD lҥi
tương ӭng vӟi gҫn 1,6 triӋu đӗng. Bӣi vұy viӋc sӱ dөng đӗng đô la tiӋn lӧi trong các giao dӏch
lӟn như: mua bán đҩt đai, nhà cӱa, ô tô... Các hoҥt đӝng kinh tӃ ngҫm vүn diӉn biӃn phӭc tҥp,
viӋc sӱ dөng đô la Mӻ tiӋn lӧi hơn nhiӅu đӕi vӟi hӑ.
- Thu nhұp bҵng đô la Mӻ trong các tҫng lӟp dân cư ngày càng đưӧc mӣ rӝng và tăng lên. Đó là
thu nhұp cӫa nhӳng ngưӡi ViӋt Nam làm viӋc cho các công ty nưӟc ngoài và các tә chӭc quӕc tӃ
ӣ ViӋt Nam; tiӅn cho ngưӡi nưӟc ngoài thuê nhà và kinh doanh du lӏch; khách quӕc tӃ đӃn và chi
tiêu đô la bҵng tiӅn mһt ӣ ViӋt Nam; ngưӡi nưӟc ngoài sinh sӕng và làm viӋc ӣ ViӋt Nam tiêu
dùng; tiӅn cӫa ngưӡi ViӋt Nam đӏnh cư ӣ nưӟc ngoài gӱi vӅ; tiӅn cӫa nhӳng ngưӡi đi xuҩt khҭu
lao đӝng, đi hӑc tұp, hӝi thҧo, làm viӋc ngҳn ngày mang vӅ.
Sӕ liӋu thӕng kê cӫa Ngân hàng Nhà nưӟc cho thҩy, lưӧng kiӅu hӕi chuyӇn vӅ nưӟc ta các năm
gҫn đây không ngӯng tăng lên như sau: năm 1991: 35 triӋu USD; 1992: 136,6 triӋu USD; 1993:
140,98 triӋu USD; 1994: 249,47 triӋu USD; 1995: 284,96 triӋu USD; 1996: 468,99 triӋu USD;
1997: 400 triӋu USD; 1998: 950 triӋu USD; 1999: 1.200 triӋu USD; 2000: 1,757 triӋu USD;
2001: 1.820 triӋu USD; 2002: 2.150 triӋu USD; năm 2003: 2.580 triӋu USD và 9 tháng đҫu năm
2004 ưӟc tính khoҧng 2,1 tӹ USD. Đó là con sӕ thӕng kê đưӧc qua hӋ thӕng ngân hàng, chưa kӇ
ngoҥi hӕi đưӧc chuyên ngoài luӗng, ngoҥi tӋ tiӅn mһt ngưӡi ViӋt Nam và ViӋt kiӅu mang trӵc
tiӃp theo ngưӡi khi nhұp cҧnh.
- Lưӧng khách quӕc tӃ đӃn ViӋt Nam cũng tăng nhanh, năm 1996 mӟi là 1,607 triӋu lưӧt ngưӡi;
năm 1997 là 1,715 triӋu;...; năm 2002 là 2,628 triӋu;...; và trong 9 tháng đҫu năm 2004 đҥt gҫn
2,9 triӋu lưӧt ngưӡi. Sӕ lưӧng khách đó mang theo mӝt sӕ lưӧng lӟn ngoҥi tӋ, và chi tiêu bҵng
ngoҥi tӋ tiӅn mһt tҥi các cơ sӣ tư nhân.

    

Tình trҥng "đô la hoá" nӅn kinh tӃ có tác đӝng tích cӵc và tác đӝng tiêu cӵc.
a. Nhͷng tác đ͡ng tích c͹c:
- Tҥo mӝt cái van giҧm áp lӵc đӕi vӟi nӅn kinh tӃ trong nhӳng thӡi kǤ lҥm phát cao, bӏ mҩt cân
đӕi và các điӅu kiӋn kinh tӃ vĩ mô không әn đӏnh. Do có mӝt lưӧng lӟn đô la Mӻ trong hӋ thӕng
ngân hàng, sӁ là mӝt công cө tӵ bҧo vӋ chӕng lҥi lҥm phát và là phương tiӋn đӇ mua hàng hoá ӣ
thӏ trưӡng phi chính thӭc.
Ӣ các nưӟc đô la hoá chính thӭc, bҵng viӋc sӱ dөng đӗng ngoҥi tӋ, hӑ sӁ duy trì đưӧc tӹ lӋ lҥm
phát gҫn vӟi mӭc lҥm phát thҩp làm tăng sӵ an toàn đӕi vӟi tài sҧn tư nhân, khuyӃn khích tiӃt
kiӋm và cho vay dài hҥn. Hơn nӳa, ӣ nhӳng nưӟc này ngân hàng trung ương sӁ không còn khҧ
năng phát hành nhiӅu tiӅn và gây ra lҥm phát, đӗng thӡi ngân sách nhà nưӟc sӁ không thӇ trông
chӡ vào nguӗn phát hành này đӇ trang trҧi thâm hөt ngân sách, kӹ luұt vӅ tiӅn tӋ và ngân sách
đưӧc thҳt chһt. Do vұy, các chương trình ngân sách sӁ mang tính tích cӵc hơn.
- Tăng cưӡng khҧ năng cho vay cӫa ngân hàng và khҧ năng hӝi nhұp quӕc tӃ. Vӟi mӝt lưӧng lӟn
ngoҥi tӋ thu đưӧc tӯ tiӅn gӱi tҥi ngân hàng, các ngân hàng sӁ có điӅu kiӋn cho vay nӅn kinh tӃ
bҵng ngoҥi tӋ, qua đó hҥn chӃ viӋc phҧi vay nӧ nưӟc ngoài, và tăng cưӡng khҧ năng kiӇm soát
cӫa ngân hàng trung ương đӕi vӟi luӗng ngoҥi tӋ. Đӗng thӡi, các ngân hàng sӁ có điӅu kiӋn mӣ
rӝng các hoҥt đӝng đӕi ngoҥi, thúc đҭy quá trình hӝi nhұp cӫa thӏ trưӡng trong nưӟc vӟi thӏ
trưӡng quӕc tӃ.
- Hҥ thҩp chi phí giao dӏch. Ӣ nhӳng nưӟc đô la hoá chính thӭc, các chi phí như chênh lӋch giӳa
tӹ giá mua và bán khi chuyӇn tӯ đӗng tiӅn này sang đӗng tiӅn khác đưӧc xoá bӓ. Các chi phí dӵ
phòng cho rӫi ro tӹ giá cũng không cҫn thiӃt, các ngân hàng có thӇ hҥ thҩp lưӧng dӵ trӳ, vì thӃ
giҧm đưӧc chi phí kinh doanh.
- Thúc đҭy thương mҥi và đҫu tư. Các nưӟc thӵc hiӋn đô la hoá chính thӭc có thӇ loҥi bӓ rӫi ro
cán cân thanh toán và nhӳng kiӇm soát mua ngoҥi tӋ, khuyӃn khích tӵ do thương mҥi và đҫu tư
quӕc tӃ. Các nӅn kinh tӃ đô la hoá có thӇ đưӧc, chênh lӋch lãi suҩt đӕi vӟi vay nӧ nưӟc ngoài
thҩp hơn, chi ngân sách tiҧm xuӕng và thúc đҭy tăng trưӣng và đҫu tư.
- Thu hҽp chênh lӋch tӹ giá trên hai thӏ trưӡng chính thӭc và phí chính thӭc. Tӹ giá chính thӭc
càng sát vӟi thӏ trưӡng phi chính thӭc, tҥo ra đӝng cơ đӇ chuyӇn các hoҥt đӝng tӯ thӏ trưӡng phi
chính thӭc (bҩt hӧp pháp) sang thӏ trưӡng chính thӭc (thӏ trưӡng hӧp pháp).
. Nhͷng tác đ͡ng tiêu c͹c:
- Ҧnh hưӣng đӃn viӋc hoҥch đӏnh các chính sách kinh tӃ vĩ mô. Trong mӝt nӅn kinh tӃ có tӹ
trӑng ngoҥi tӋ lӟn, viӋc hoҥch đӏnh các chính sách kinh tӃ vĩ mô, đһc biӋt là chính sách tiӅn tӋ sӁ
bӏ mҩt tính đӝc lұp mà chӏu nhiӅu ҧnh hưӣng bӣi diӉn biӃn kinh tӃ quӕc tӃ, nhҩt là khi xҭy ra các
cuӝc khӫng hoҧng kinh tӃ.
- Làm giҧm hiӋu quҧ điӅu hành cӫa chính sách tiӅn tӋ :
‡ Gây khó khăn trong viӋc dӵ đoán diӉn biӃn tәng phương tiӋn thanh toán, do đó dүn đӃn viӋc
đưa ra các quyӃt đӏnh vӅ viӋc tăng hoһc giҧm lưӧng tiӅn trong lưu thông kém chính xác và kӏp
thӡi.
‡ Làm cho đӗng nӝi tӋ nhұy cҧm hơn đӕi vӟi các thay đәi tӯ bên ngoài, do đó nhӳng cӕ gҳng cӫa
chính sách tiӅn tӋ nhҵm tác đӝng đӃn tәng cҫu nӅn kinh tӃ thông qua viӋc điӅu chӍnh lãi suҩt cho
vay trӣ nên kém hiӋu quҧ.
‡ Tác đӝng đӃn viӋc hoҥch đӏnh và thӵc thi chính sách tӹ giá. Đô la hoá có thӇ thӵc thi chính
sách tӹ giá. Đô la hoá có thӇ làm cho cҫu tiӅn trong nưӟc không әn đӏnh, do ngưӡi dân có xu
hưӟng chuyӇn tӯ đӗng nӝi tӋ sang đô la Mӻ, làm cho cҫu cӫa đӗng đô la Mӻ tăng mҥnh gây sӭc
ép đӃn tӹ giá.
Khi các đӕi thӫ cҥnh tranh trên thӏ trưӡng thӃ giӟi thӵc hiӋn phá giá đӗng tiӅn, thì quӕc gia bӏ đô
la hoá sӁ không còn khҧ năng đӇ bҧo vӋ sӭc cҥnh tranh cӫa khu vӵc xuҩt khҭu thông qua viӋc
điӅu chӍnh lҥi tӹ giá hӕi đoái.
‡ Ӣ trong các nưӟc đô la hoá không chính thӭc, nhu cҫu vӅ nӝi tӋ không әn đӏnh. Trong trưӡng
hӧp có biӃn đӝng, mӑi ngưӡi bҩt ngӡ chuyӇn sang ngoҥi tӋ có thӇ làm cho đӗng nӝi tӋ mҩt giá và
bҳt đҫu mӝt chu kǤ lҥm phát. Khi ngưӡi dân giӳ mӝt khӕi lưӧng lӟn tiӅn gӱi bҵng ngoҥi tӋ,
nhӳng thay đәi vӅ lãi suҩt trong nưӟc hay nưӟc ngoài có thӇ gây ra sӵ chuyӇn dӏch lӟn tӯ đӗng
tiӅn này sang đӗng tiӅn khác (hoҥt đӝng đҫu cơ tӹ giá). Nhӳng thay đәi này sӁ gây khó khăn cho
ngân hàng trung ương trong viӋc đһt mөc tiêu cung tiӅn trong nưӟc và có thӇ gây ra nhӳng bҩt әn
đӏnh trong hӋ thӕng ngân hàng.
Trưӡng hӧp tiӅn gӱi cӫa dân cư bҵng ngoҥi tӋ cao, nӃu khi có biӃn đӝng làm cho ngưӡi dân đә
xô đi rút ngoҥi tӋ, trong khi sӕ ngoҥi tӋ này đã đưӧc ngân hàng cho vay, đһc biӋt là cho vay dài
hҥn, khi đó ngân hàng nhà nưӟc cӫa nưӟc bӏ đô la hoá cũng không thӇ hӛ trӧ đưӧc vì không có
chӭc năng phát hành đô la Mӻ.
- Chính sách tiӅn tӋ bӏ phө thuӝc nһng nӅ vào nưӟc Mӻ. Trong trưӡng hӧp đô la hoá chính thӭc,
chính sách tiӅn tӋ và chính sách lãi suҩt cӫa đӗng tiӅn khi đó sӁ do nưӟc Mӻ quyӃt đӏnh. Trong
khi các nưӟc đang phát triӇn và mӝt nưӟc phát triӇn như Mӻ không có chu kǤ tăng trưӣng kinh tӃ
giӕng nhau, sӵ khác biӋt vӅ chu kǤ tăng trưӣng kinh tӃ tҥi hai khu vӵc kinh tӃ khác nhau đòi hӓi
phҧi có nhӳng chính sách tiӅn tӋ khác nhau.
- Đô la hoá chính thӭc sӁ làm mҩt đi chӭc năng cӫa ngân hàng trung ương là ngưӡi cho vay cuӕi
cùng cӫa các ngân hàng. Trong các nưӟc đang phát triӇn chưa bӏ đô la hoá hoàn toàn, mһc dù các
ngân hàng có vӕn tӵ có thҩp, song công chúng vүn tin tưӣng vào sӵ an toàn đӕi vӟi các khoҧn
tiӅn gӱi cӫa hӑ tҥi các ngân hàng. Nguyên nhân là do có sӵ bҧo lãnh ngҫm cӫa Nhà nưӟc đӕi vӟi
các khoҧn tiӅn này. ĐiӅu này chӍ có thӇ làm đưӧc đӕi vӟi đӗng tiӅn nӝi tӋ, chӭ không thӇ áp dөng
đưӧc đӕi vӟi đô la Mӻ. Đӕi vӟi vác nưӟc đô la hoá hoàn toàn, khu vӵc ngân hàng sӁ trӣ nên bҩt
әn hơn trong trưӡng hӧp ngân hàng thương mҥi bӏ phá sҧn và sӁ phҧi đóng cӱa khi chӭc năng
ngưӡi cho vay cuӕi cùng cӫa ngân hàng trung ương đã bӏ mҩt.

J    

HiӋn tưӧng nӅn kinh tӃ ViӋt Nam sӱ dөng rӝng rãi đӗng đô la Mӻ trong giao dӏch buôn bán... bҳt
đҫu đưӧc chú ý đӃn tӯ năm 1988 khi các ngân hàng đưӧc phép nhұn tiӅn gӱi bҵng đӗng đô la.
ĐӃn năm 1992, tình trҥng đô la hoá đã tăng lên mҥnh vӟi hơn 41% lưӧng tiӅn gӱi vào các ngân
hàng là bҵng đô la USD. Trưӟc tình trҥng này, Ngân hàng Nhà nưӟc ViӋt Nam đã cӕ gҳng đҧo
ngưӧc quá trình đô la hoá nӅn kinh tӃ và đã khá thành công khi giҧm mҥnh mӭc tiӅn gӱi bҵng
USD vào các ngân hàng xuӕng còn 20% vào năm 1996. Nhưng tiӃp theo đó cuӝc khӫng hoҧng
tài chính châu Á đã khiӃn cho đӗng tiӅn ViӋt Nam giҧm giá trӏ, và ViӋt Nam lҥi tiӃp tөc chӏu sӭc
ép cӫa tình trҥng đô la hoá. ĐӃn cuӕi năm 2001, tӹ lӋ đӗng USD đưӧc gӱi vào các ngân hàng
tăng lên đӃn 31,7%. Tӹ lӋ này có xu hưӟng giҧm đáng kӇ trong nhӳng năm tiӃp theo, đӃn năm
2003 còn 23,6% và 9 tháng đҫu năm 2004 là 22%. Đây là xu hưӟng tích cӵc, cho thҩy tình trҥng
đô la hoá tài sҧn nӧ trong hӋ thӕng ngân hàng thương mҥi đang đưӧc kiӅm chӃ mӝt cách có hiӋu
quҧ. Ngưӡi dân đã có niӅm tin vào đӗng tiӅn nӝi đӏa nhiӅu hơn. Tuy nhiên vӅ sӕ tiӅn gӱi tuyӋt
đӕi bҵng đô la thì không ngӯng tăng lên, hiӋn nay đã đҥt sӕ 7 tӹ USD. Con sӕ này mӝt mһt cho
thҩy tiӅm lӵc nguӗn vӕn nhàn rӛi trong dân mà hӋ thӕng ngân hàng có thӇ huy đӝng đưӧc cho
đҫu tư phát triӇn kinh tӃ, nhӳng mһt khác cũng đáng quan tâm ӣ góc đӝ đô la hoá.
Trái vӟi xu hưӟng biӃn đәi cӫa cơ cҩu tiӅn gӱi, tӹ trӑng dư nӧ cho vay bҵng đô la Mӻ so vӟi tәng
dư nӧ và đҫu tư cӫa hӋ thӕng ngân hàng thương mҥi lҥi có xu hưӟng tăng lên, cao hơn cҧ tiӅn gӱi
đô la. Đһc biӋt là tҥi Thành phӕ Hӗ Chí Minh, dư nӧ cho vay bҵng đô la Mӻ cuӕi tháng 9 năm
2004 đã tăng gҩp 2 lҫn sӕ dư cuӕi năm 2002.
Thông qua viӋc quan sát niêm yӃt giá và bán hàng hoá, dӏch vө thu ngoҥi tӋ hiӋn nay, quan sát
giao dӏch mua bán ngoҥi tӋ cӫa dân cư tҥi nhiӅu cӱa hàng vàng bҥc quy mô lӟn ӣ Hà Nӝi, thông
tin ghi nhұn đưӧc tӯ các giao dӏch kinh tӃ ngҫm... có thӇ thҩy mӭc đӝ sӱ dөng đô la Mӻ trong xã
hӝi nưӟc ta rҩt đáng quan tâm. Có thӇ nói ViӋt Nam là mӝt nӅn kinh tӃ bӏ đô la hoá mӝt phҫn.
Tuy vұy, mӭc đӝ chính xác cӫa đô la hoá là sӕ liӋu rҩt khó xác đӏnh.Trong mӝt sӕ năm khi lãi
suҩt tiӅn gӱi đӗng đô la ӣ các ngân hàng nưӟc ngoài ӣ mӭc cao, đӇ sӱ dөng nhӳng đӗng tiӅn đô
la mà ngưӡi dân đã gӱi vào ngân hàng, các ngân hàng trong nưӟc đã đem phҫn lӟn nguӗn đô la
gӱi ra các ngân hàng nưӟc ngoài, chӫ yӃu là ӣ Singapore và Hӗng Công, đӇ kiӃm lãi suҩt cao.
ĐiӅu này có tác đӝng xҩu bӣi vì nhӳng đӗng đô la đó đã không đưӧc sӱ dөng đӇ đҫu tư trong
nưӟc.
ĐӃn năm 1992, lãi suҩt đӗng đô la giҧm mҥnh, các ngân hàng ViӋt Nam không còn thu lӡi đưӧc
tӯ các tài khoҧn ӣ nưӟc ngoài nên đành rút mӝt lưӧng lӟn tiӅn vӅ, con sӕ đó khoҧng tӯ 3 đӃn 4 tӹ
USD. Lưӧng tiӅn gӱi ӣ nưӟc ngoài giҧm đi chӍ còn mӝt nӱa tính đӃn thӡi điӇm cuӕi năm 2003.
Sau khi rút tiӅn đô la tӯ ngân hàng nưӟc ngoài vӅ, các ngân hàng ViӋt Nam bҳt đҫu cho các
doanh nghiӋp trong nưӟc vay bҵng đӗng đô la đӇ sinh lӧi. Tính đӃn cuӕi năm 2003, khoҧn tiӅn
đưӧc các ngân hàng cho vay bҵng đô la đã chiӃm quá nhiӅu 28%.
NӃu nhìn vӅ hình thӭc bên ngoài thì điӅu này có vè yên әn đӕi vӟi các ngân hàng, bӣi vì hӑ nhұn
tiӅn gӱi và cho vay đӅu bҵng ngoҥi tӋ nên có ít rӫi ro. Nhưng nӃu xem xét kӻ, chúng ta nhұn thҩy
các doanh nghiӋp đi vay sӁ gһp khó khăn khi đӗng tiӅn ViӋt Nam bӏ giҧm giá. Các doanh nghiӋp
này chӫ yӃu có doanh thu bҵng đӗng ViӋt Nam, nhưng hӑ phҧi trҧ nӧ bҵng đӗng USD. Hӑ phҧi
đӭng trưӟc các rӫi ro vӅ thay đәi tӹ giá giӳa đӗng USD và đӗng tiӅn ViӋt Nam mà không có
nhӳng công cө đӇ phòng tránh rӫi ro.
NӃu đӗng đô la tăng giá, nhiӅu doanh nghiӋp ViӋt Nam sӧ mҩt khҧ năng thanh toán nӧ. Khi đó
các ngân hàng chҳc chҳn sӁ bӏ ҧnh hưӣng và tӯ đó dүn đӃn khӫng hoҧng kinh tӃ.
Nhưng trong thӡi điӇm hiӋn tҥi, đang diӉn ra tình trҥng đӗng đô la Nӻ bӏ sөt giá nhanh chóng. Tӹ
giá hӕi đoái cӫa đô la vӟi Euro trong 4 năm qua đã sөt giҧm 40%, riêng năm 2003 sөt giá 20%,
các nhà quan sát cho rҵng đӗng đô la Mӻ còn tiӃp tөc sөt giá vӟi mӭc đӝ nghiêm trӑng hơn trong
thӡi gian tӟi vì các lý do sau: nưӟc Mӻ đang bӏ thâm hөt ngân sách nһng nӅ (459 tӹ USD, bҵng
3,8% tәng GDP cӫa cҧ nưӟc); tәng sӕ nӧ cӫa Chính phӫ Mӻ trong năm tài chính 2004 là 7.586 tӹ
USD (bҵng 67,3% GDP cҧ nưӟc) vưӧt quá mӭc báo đӝng quӕc tӃ; thâm hөt cán cân thanh toán
vãng lai năm 2003 tăng vӑt lên đӃn 530,7 tӹ USD; lưӧng đҫu tư nưӟc ngoài vào Mӻ giҧm sút
nghiêm trӑng, trong năm 2003 giҧm 44,9% so vӟi năm 2002. Nhӳng vҩn đӅ trên đã trӣ thành áp
lӵc lӟn làm cho đӗng đô la sөt giá. Đӗng thӡi mӕi quan hӋ giӳa Hoa KǤ vӟi thӃ giӟi A rұp xҩu
đi, làm cho mӝt loҥt nưӟc xuҩt khҭu dҫu mӓ Trung Cұn Đông đã giҧm bӟt cҩt giӳ và sӱ dөng đô
la, mà chuyӇn qua sӱ dөng đӗng Euro nhiӅu hơn trong thanh toán quӕc tӃ và dӵ trӳ ngoҥi tӋ. Hơn
nӳa Liên bang Nga và mӝt sӕ nưӟc khác cũng đã và đang có hành đӝng tương tӵ. Tҩt cҧ nhӳng
điӅu này gây thêm sӭc ép đӕi vӟi đӗng đô la Mӻ, làm tăng khҧ năng sөt giá cӫa đӗng đô la.
Vҩn đӅ đһt ra là nӃu đӗng đô la Mӻ tiӃp tөc sөt giá mҥnh thì nhӳng thiӋt hҥi gì sӁ xҭy ra, giҧ sӱ
mӭc sөt giá là 20%, hӋ quҧ tҩt yӃu là thu ngoҥi tӋ vӅ xuҩt khҭu hàng hoá và dӏch vө tính bҵng đô
la cӫa tҩt cҧ các nưӟc trên thӃ giӟi đӅu bӏ thiӋt hҥi theo tӹ lӋ tương ӭng. Ngoài ra, kim ngҥch dӵ
trӳ ngoҥi tӋ và lưӧng vӕn FDI cӫa tҩt cҧ các nưӟc tính bҵng đô la cũng sӁ tӵ nhiên hao hөt tương
ӭng. Vӕn liӃng kinh doanh, tiӅn tiӃt kiӋm, tiӅn lương, quӻ hưu trí, bҧo hiӇm, phúc lӧi xã hӝi tính
bҵng đô la cӫa tҩt cҧ mӑi ngưӡi có liên quan đӅu phҧi chӏu thiӋt hҥi. Ngưӧc lҥi, các khoҧn phҧi
trҧ vӅ nhұp khҭu hàng hoá, dӏch vө chưa thanh toán, các khoҧn nӧ vay nưӟc ngoài bao gӗm tiӅn
gӕc và lãi chưa trҧ tính bҵng đô la đӅu mһc nhiên đưӧc giҧm bӟt tương ӭng vӟi tӹ lӋ sөt giá cӫa
đӗng đô la.
Như vұy, viӋc sӱ dөng đӗng đô la như thӃ nào cho có hiӋu quҧ là mӝt vҩn đӅ vô cùng phӭc tҥp.
Mһc dù nhӳng cách ngân hàng đã sӱ dөng đӗng đô la cũng có mӝt mһt tích cӵc nào đҩy, nhưng
cҫn phҧi có cách lӵa chӑn đúng đҳn hơn là thӵc hiӋn nhӳng giҧi pháp kiӅm chӃ và đҭy lùi tình
trҥng đô la hoá, tiӃn tӟi thӵc hiӋn trong nưӟc chӍ có mӝt đӗng tiӅn duy nhҩt đưӧc lưu hành là
đӗng tiӅn ViӋt Nam.
Trong thӵc tӃ, chúng ta thҩy rõ mӝt sӕ nӅn kinh tӃ thành công không bӏ đô la hoá, như tҥi Trung
Quӕc, các ngân hàng không đưӧc phép quyӃt đӏnh lãi suҩt tiӅn gӱi bҵng đô la.
Thông thưӡng đô la hoá diӉn ra khi đӗng tiӅn cӫa mӝt nưӟc bӏ đánh giá là yӃu kém, và đӗng đô
la đưӧc coi là phương tiӋn dӵ trӳ có giá trӏ. Tuy nhiên, không phҧi bҩt cӭ quӕc gia nào có đӗng
tiӅn yӃu đӅu bӏ đô la hoá trӵc tiӃp. NhiӅu nưӟc trên thӃ giӟi có nӅn kinh tӃ tương tӵ ViӋt Nam
như ӣ Trung Quӕc, Thái Lan, Braxin... không cho phép thanh toán các loҥi hàng hoá dӉ dàng
bҵng đӗng đô la. Chính viӋc cho phép sӱ dөng gҫn như hӧp pháp hoá đӗng USD tҥi ViӋt Nam đӇ
mua các loҥi hàng hoá như bҩt đӝng sҧn, mһt hàng điӋn tӱ, xe cӝ, phí khách sҥn... đã làm tăng
quá trình đô la hoá. Như trên đã phân tích, nӃu tình hình không sӟm đưӧc kiӅm chӃ và đҭy lùi, có
khҧ năng sӁ dүn đӃn tình trҥng khӫng hoҧng tài chính vào mӝt thӡi điӇm nào đҩy, thұt là vô cùng
nguy hiӇm.

a !"#$$%
& ' () *+   

Đô la hoá là tình trҥng khó tránh khӓi đӕi vӟi các nưӟc có xuҩt phát điӇm thҩp, đang trong quá
trình chuyӇn đәi nӅn kinh tӃ và đҭy mҥnh hӝi nhұp quӕc tӃ như ViӋt Nam. Tâm lý lo ngҥi vӅ lҥm
phát, vӅ sӵ mҩt giá cӫa đӗng nӝi tӋ, thói quen sӱ dөng tiӅn mһt trong giao dӏch... không thӇ mӝt
sӟm, mӝt chiӅu xoá bӓ hay giҧm triӋt đӇ đưӧc.
Quan điӇm, chӫ trương cӫa Đҧng, Chính phӫ và ngân hàng Trung ương trong vҩn đӅ đô la hoá là
rҩt rõ ràng: xoá bӓ đô la hoá trong nӅn kinh tӃ - xã hӝi nưӟc ta phҧi đưӧc thӵc hiӋn tӯng bưӟc,
tӯng khâu thích ӭng vӟi tӯng giai đoҥn đәi mӟi, phát triӇn cӫa đҩt nưӟc; phҧi bҵng nhiӅu giҧi
pháp vӯa kinh tӃ, vӯa hành chính kӃt hӧp vӟi giáo dөc pháp luұt, điӅu chӍnh tâm lý xã hӝi trong
lӝ trình thӵc thi nhiӅu cơ chӃ kinh tӃ nghiӋp vө ngân hàng cө thӇ nӕi tiӃp nhau, đӇ nâng vӏ thӃ
cӫa đӗng tiӅn ViӋt Nam trong các chӭc năng thuӝc tính cӫa tiӅn tӋ.
Nghӏ quyӃt IV cӫa Ban chҩp hành Trung ương Đҧng (khoá 8) trong phҫn đӅ cұp nhӳng chӫ
trương chính sách lӟn, riêng trong lĩnh vӵc tiӅn tӋ - ngân hàng mӝt lҫn nӳa khҷng đӏnh yêu cҫu
"Đҭy nhanh tiӃn đӝ thӵc hiӋn nguyên tҳc trên đҩt nưӟc ViӋt Nam phҧi thanh toán bҵng tiӅn ViӋt
Nam".
ViӋc xoá bӓ đô la hoá không thӇ xӱ lý theo quan điӇm xoá bӓ sҥch trơn, phӫ đӏnh tҩt cҧ. Trong
giai đoҥn hiӋn nay cҫn cӕ gҳng khai thác mһt lӧi, thu hút vӕn đô la trong dân vào hӋ thӕng ngân
hàng, đҫu tư cho các dӵ án phát triӇn kinh tӃ - xã hӝi. thӏ trưӡng ngoҥi tӋ và hoҥt đӝng kinh
doanh tiӅn tӋ ӣ nưӟc ta đang hӝi nhұp vӟi thӏ trưӡng tiӅn tӋ quӕc tӃ. Nói kiӅm chӃ, đҭy lùi và hҥn
chӃ các mһt tiêu cӵc, có nghĩa là chúng ta chҩp nhұn sӵ tӗn tҥi cӫa đô la hoá ӣ nhӳng mһt tích
cӵc khách quan. ĐiӅu quan trӑng nhҩt là Nhà nưӟc phҧi giӳ vai trò chӫ đӝng đӇ điӅu chӍnh hiӋn
tưӧng đô la hoá; nhҩt quyӃt phҧi có các giҧi pháp hành chính - kinh tӃ - giáo dөc đӗng bӝ đӇ triӋt
tiêu các mһt tiêu cӵc cӫa đô la hoá. Chúng ta không thӇ sӱ dөng lҥi các biӋn pháp hành chính đã
tӯng áp dөng lҥi các biӋn pháp hành chính đã tӯng áp dөng trong nhӳng thӡi gian trưӟc đây như
là: tăng tӹ lӋ kӃt hӕi lên 100%, không cho nhұn kiӅu hӕi bҵng ngoҥi tӋ, không nhұn tiӅn gӱi
ngoҥi tӋ hoһc hҥ thҩp lãi suҩt tiӅn gӱi ngoҥi tӋ, chӍ cho phép doanh nghiӋp đưӧc mӣ tài khoҧn
ngoҥi tӋ tҥi mӝt ngân hàng... Nhӳng biӋn pháp hành chính này qua thӵc tiӃn thӵc hiӋn đã chӭng
tӓ là chúng gây khó khăn cho các doanh nghiӋp, không khuyӃn khích nguӗn kiӅu hӕi chuyӇn vӅ
nưӟc, và không phù hӧp vӟi xu hưӟng hӝi nhұp vӟi khu vӵc và thӃ giӟi. Do đó, đӇ giӳ đưӧc
nhӳng mһt tích cӵc và hҥn chӃ nhӳng mһt tiêu cӵc cӫa đô la hoá, có thӇ thӵc hiӋn mӝt sӕ giҧi
pháp sau đây:
(1) Tҥo môi trưӡng đҫu tư trong nưӟc có khҧ năng hҩp thө đưӧc sӕ vӕn ngoҥi tӋ hiӋn có trong
dân bҵng nhӳng biӋn pháp :
‡ Thúc đҭy phát triӇn môi trưӡng kinh tӃ vĩ mô, tҥo môi trưӡng cҥnh tranh thӵc sӵ giӳa các thành
phҫn kinh tӃ trong cҧ sҧn xuҩt, thương mҥi, dӏch vө và kӇ cҧ lĩnh vӵc tài chính, ngân hàng.
‡ Mӣ rӝng các dӵ án đҫu tư cӫa Chính phӫ: dҫu khí, cҫu đưӡng, điӋn lӵc... khuyӃn khích sӵ tham
gia đҫu tư cӫa các thành phҫn kinh tӃ.
‡ Phát triӇn các công cө tài chính như cә phҫn, cә phiӃu, trái phiӃu, đa dҥng hoá các danh mөc
đҫu tư trong nưӟc.
Thay cho dӵ kiӃn phát hành trái phiӃu ngoҥi tӋ trên thӏ trưӡng quӕc tӃ, bҵng viӋc mӣ rӝng phát
hành trái phiӃu ngoҥi tӋ ӣ trong nưӟc, huy đӝng vӕn đô la ӣ trong dân.
(2) Nhӳng giҧi pháp trong lĩnh vӵc tiӅn tӋ
‡ Cҫn tiӃp tөc cơ cҩu tích cӵc mӋnh giá đӗng ViӋt Nam, phát triӇn dӏch vө ngân hàng và mӣ rӝng
thanh toán không dùng tiӅn mһt trong nӅn kinh tӃ. Đҭy mҥnh tuyên truyӅn vӅ sӱ dөng thҿ, kӇ cҧ
thҿ tín dөng quӕc tӃ.
‡ Thay cho viӋc chӍ gҳn vӟi đӗng đô la Mӻ như trưӟc đây, tӹ giá ngang giá nên gҳn vӟi mӝt "rә"
tiӅn tӋ (bao gӗm mӝt sӕ ngoҥi tӋ mҥnh như USD, EURO, JPY và mӝt sӕ đӗng tiӅn cӫa các nưӟc
trong khu vӵc như Trung Quӕc, Hàn Quӕc...), các đӗng tiӅn này tham gia vào "rә" tiӅn tӋ theo tӹ
trӑng quan hӋ thương mҥi và đҫu tư vӟi ViӋt Nam. ViӋc xác đӏnh tӹ giá như trên nhҵm giҧm bӟt
sӵ lӋ thuӝc cӫa đӗng ViӋt Nam vào đô la Mӻ, và phҧn ánh xác thӵc hơn quan hӋ cung cҫu trên
thӏ trưӡng trên cơ sӣ có tính đӃn xu hưӟng biӃn đӝng các đӗng tiӅn cӫa các nưӟc bҥn hàng lӟn.
‡ Các ngân hàng chӍ đưӧc phép cho vay đӗng USD đӕi vӟi nhӳng đӕi tưӧng có doanh thu trӵc
tiӃp và có khҧ năng chi trҧ bҵng đӗng USD. Còn tҩt cҧ các dnb trong nưӟc khác vay các ngân
hàng thương mҥi trong nưӟc đӅu thӵc hiӋn bҵng đӗng bҧn tӋ, khi cҫn ngoҥi tӋ đӇ thanh toán vӟi
quӕc tӃ thì mua ngoҥi tӋ tҥi thӏ trưӡng hӕi đoái đӇ mӣ LC thanh toán.
‡ Không đưӧc duy trì quyӅn sӣ hӳu ngoҥi tӋ không có nguӗn gӕc hӧp pháp. Cҫn có quy chӃ rõ
ràng rҵng sӣ hӳu ngoҥi tӋ cӫa dân cư là sӣ hӳu ngoҥi tӋ hӧp pháp chuyӇn tӯ nưӟc ngoài vào;
không cho phép sӣ hӳu sӕ ngoҥi tӋ có đưӧc do sӵ trao đәi lòng vòng ӣ chӧ đen, rӗi biӃn sӕ đó
thành sӣ hӳu riêng.
‡ Sӱ dөng các công cө cӫa chính sách tiӅn tӋ (như lãi suҩt, dӵ trӳ bҳt buӝc...) đӇ tác đӝng đӃn
điӅu kiӋn thӏ trưӡng nhҵm làm cho đӗng ViӋt Nam hҩp dүn hơn đô la Mӻ. Qua đó hҥn chӃ xu
hưӟng chuyӇn đәi tӯ đӗng ViӋt Nam sang đô la Mӻ. Trong điӅu kiӋn hiӋn nay, lãi suҩt cơ bҧn
không thay đәi, Ngân hàng Nhà nưӟc có thӇ thӵc hiӋn điӅu chӍnh tăng lãi suҩt tái cҩp vӕn và lãi
suҩt tái chiӃt khҩu nhҵm phát tín hiӋu đӇ các ngân hàng thương mҥi tăng lãi suҩt huy đӝng đӗng
ViӋt Nam.
(3) Cҫn nhҩt quán chӫ trương quҧn lý lưu hành ngoҥi tӋ theo hưӟng "Trên đҩt nưӟc ViӋt Nam chӍ
chi trҧ bҵng đӗng ViӋt Nam". Muӕn vұy, cҫn có các quy đӏnh vӅ viӋc sӱ dөng ngoҥi tӋ cӫa cá
nhân như sau:
‡ Chi trҧ bҵng ngoҥi tӋ ӣ ViӋt Nam, bao gӗm tiӅn mһt hay chuyӇn khoҧn cũng không đưӧc phép,
trӯ duy nhҩt trưӡng hӧp trҧ chuyӇn khoҧn cho các tә chӭc kinh doanh đưӧc Ngân hàng Nhà nưӟc
cho phép tiӃp tөc thu ngoҥi tӋ.
ViӋc chi trҧ cho ngưӡi hưӣng trong nưӟc các khoҧn tiӅn như kiӅu hӕi, tiӅn lương, thu nhұp tӯ
xuҩt khҭu lao đӝng... bҵng ngoҥi tӋ tiӅn mһt theo yêu cҫu cũng nên chҩm dӭt. ViӋc này chӍ thӵc
hiӋn bҵng tài khoҧn tiӅn gӱi ngoҥi tӋ hoһc chi trҧ bҵng tiӅn ViӋt Nam.
‡ Cá nhân có tài khoҧn ngoҥi tӋ gӱi tҥi ngân hàng thương mҥi chӍ rút ra bҵng tiӅn mһt ngoҥi tӋ đӇ
cҩt giӳ riêng hoһc đӇ đưa đi nưӟc ngoài chi tiêu.
‡ Ngăn chһn và giҧm dҫn các hoҥt đӝng kinh tӃ ngҫm, kiӇm soát chһt chӁ tình trҥng buôn lұu,
tình trҥng bán hàng thu ngoҥi tӋ trong nưӟc. Cҫn có biӋn pháp hҥn chӃ đӃn mӭc tӕi đa viӋc lưu
thông và sӱ dөng đô la Mӻ, niêm yӃt giá bҵng đô la Mӻ trên thӏ trưӡng ViӋt Nam.
Quá trình kiӅm chӃ và đҭy lùi tình trҥng đô la hoá thành công là mӝt tiӅn đӇ cҫn thiӃt đӇ ViӋt
Nam có đưӧc mӝt cơ chӃ tӹ giá hӕi đoái linh hoҥt hơn. Vӟi sӵ mӣ cӱa cӫa khu vӵc tài chính
trong nhӳng năm tӟi. và sӵ tӵ do hoá giao dӏch tài khoҧn vӕn, viӋc đҥt đưӧc mөc tiêu kiӅm chӃ
và đҭy lùi tình trҥng đô la hoá là viӋc làm rҩt khó khăn. Muӕn làm đưӧc cҫn phҧi có thӡi gian và
có quyӃt tâm cao. ĐiӅu quan trӑng là nhӳng mһt tích cӵc mang lҥi lӧi ích cӫa hiӋn tưӧng đô la
hoá trên thӏ trưӡng ViӋt Nam không bӏ xoá bӓ, nó tӗn tҥi đan xen trong cơ chӃ thӏ trưӡng mӣ cӱa
và hӝi nhұp, đưӧc sӱ dөng như mӝt giҧi pháp bә sung trong chính sách tiӅn tӋ tích cӵc cӫa đҩt
nưӟc trong giai đoҥn mӟi, còn nhӳng mһt tiêu cӵc cӫa đô la hoá thì cҫn phҧi đưӧc kiӅm chӃ, đҭy
lùi và xoá bӓ.