Está en la página 1de 29

c 


  
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I) : Trung tâm QL-KTX
Nhà : B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
năm sinh NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Lê ViӋt Anh 24/09/92 x Kinh SV Phòng 301 ± B13 ±KTX -BK

2 Võ Quӕc Hưng 11/02/92 x Kinh SV nt


3 Dương Đình Kiên 20/10/92 x Kinh SV nt
4 Tòng Thanh Lai 21/05/92 x Thái SV nt
5 NguyӉn Văn Thông 20/02/92 x Kinh SV nt
6 Đӟi Sӻ ChiӃn 10/04/91 x Kinh SV nt
7 NguyӉn Văn An 19/09/90 x Kinh SV nt
8 Phҥm Văn Minh 10/01/91 x Kinh SV nt
9 Dương Mҥnh Tưӡng 27/07/92 x Kinh SV nt
10 NguyӉn Trung Kiên 27/02/90 x Kinh SV nt
11
12
c 
  
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I) : Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Trҫn Văn Tuyên 05/02/92 x Kinh SV Phòng 302 ± B13 ±KTX -BK

2 NguyӉn Văn Tùng 03/09/92 x Kinh SV nt


3 Lưu Anh Tài 06/03/92 x Kinh SV nt
4 Vũ Văn Kiên 03/03/92 x Kinh SV nt
5 Đһng Văn Hưng 12/07/92 x Kinh SV nt
6 NguyӉn TiӃn Vương 16/04/92 x Kinh SV nt
7 Phҥm Quang Hưng 02/01/92 x Kinh SV nt
8 NguyӉn TiӅn Khang 08/02/92 x Kinh SV nt
9 Đinh Ngӑc TiӃn 20/05/92 x Kinh SV nt
10 NguyӉn Cao Cưӡng 26/01/92 x Kinh SV nt
11
12
c 
  
TӍnh (thành phӕ):Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
năm sinh NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Vũ Văn Bҧo 21/03/92 x Kinh SV Phòng 303 ± B13 ±KTX -BK

2 NguyӉn ThӃ Anh 16/08/92 x Kinh SV nt


3 NguyӉn ThӃ Trung 17/07/92 x Kinh SV nt
4 Bùi Văn Nghĩa 18/02/92 x Kinh SV nt
5 NguyӉn Văn Trưӡng 27/10/92 x Kinh SV nt
6 Vũ Ngӑc Hoàng 14/04/92 x Kinh SV nt
7 Đӛ Minh Khuê 01/03/92 x Kinh SV nt
8 NguyӉn Đăng Tú 01/10/91 x Kinh SV nt
9 NguyӉn Doãn Nӝi 20/11/91 x Kinh SV nt
10 Phҥm ThӃ Hoàng 04/09/92 x Kinh SV nt
11
12
c 
  
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Chu Văn HiӃu 24/04/92 x Kinh SV Phòng 304 ± B13 ±KTX -BK

2 La Văn Thiên 20/08/92 x Kinh SV nt


3 NguyӉn Văn Minh 05/02/92 x Kinh SV nt
4 Hӗ Quang Nam 01/08/92 x Kinh SV nt
5 Trҫn Huy Tùng 19/11/92 x Kinh SV nt
6 Phҥm Minh Tuҩn 28/03/92 x Kinh SV nt
7 Vũ Văn Cҫn 05/08/92 x Kinh SV nt
8 Đӛ Văn Thӵc 01/06/91 x Kinh SV nt
9 Ngô Hoàng Sơn 25/02/92 x Kinh SV nt
10 Đһng Văn Bҧn 20/02/92 x Kinh SV nt
11
12
c 
  
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
năm sinh NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Trҫn Văn Huy 26/06/92 x Kinh SV Phòng 305 ± B13 ±KTX -BK

2 NguyӉn Minh TiӃn 18/07/92 x Kinh SV nt


3 NguyӉn Văn Hòa 08/06/92 x Kinh SV nt
4 ThiӋu Tuҩn Anh 15/02/90 x Kinh SV nt
5 Hӗ Ngӑc Thi 05/11/92 x Kinh SV nt
6 Hoàng Trung Dũng 08/01/92 x Kinh SV nt
7 NguyӉn Xuân Lӝc 13/03/92 x Kinh SV nt
8 NguyӉn Đӭc Ngӑc 28/11/92 x Kinh SV nt
9 Trӏnh Hoàng Vũ 03/02/91 x Kinh SV nt
10 Lê Hông ViӋt 22/11/88 x Kinh SV nt
11
12
c 
  
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
TӍnh (thành phӕ): Hà Nӝi CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM
Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
Quұn : Hai Bà Trưng
Phưӡng : Bách Khoa
DANH SÁCH CӰ TRI
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI KHÓA XIII
VÀ BҪU CӰ ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN DÂN CÁC CҨP NHIӊM Kǣ 2011 -2016
Khu vӵc bӓ phiӃu(I)Trung tâm QL-KTX
Nhà B13

Bҫu cӱ
Ngày, tháng,
NghӅ Bҫu cӱ Đҥi biӇu HĐND
STT Hӑ và tên năm sinh Dân tӝc Nơi cư trú Ghi chú
nghiӋp ĐBQH
Nam Nӳ TӍnh HuyӋn Xã
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 x Kinh SV Phòng 200 ± B13 ±KTX -BK

2 x Kinh SV nt
3 x Kinh SV nt
4 x Kinh SV nt
5 x Kinh SV nt
6 x Kinh SV nt
7 x Kinh SV nt
8 x Kinh SV nt
9 x Kinh SV nt
10 x Kinh SV nt
11
12
Tәng sӕ cӱ tri cӫa khu vӵc bӓ phiӃu là: .......................... ««ngưӡi; trong đó có:««««« Nam: .............. «.Nӳ.
Cӱ tri tham gia bҫu cӱ ĐBQH:«««««««««««... ngưӡi;
Cӱ tri tham gia bҫu cӱ HĐND cҩp tӍnh«««««««««ngưӡi;
Cӱ tri tham gia bҫu cӱ HĐND cҩp huyӋn«««« ««««ngưӡi;
Cӱ tri tham gia bҫu cӱ HĐND cҩp xã«««««.... «««..ngưӡi;
Danh sách này đưӧc lұp tҥi««««. ngày««.tháng«..năm 2011.

`  ! 
` " #$% &'()*+ `',&'*- . /$)0102(% 3*45(% &'67 ¥¥¥¥¥
*4%89* %89`:):7*4* ` .',&'9(6;< =' >*. TM. ӪY BAN NHÂN DÂN (xã, phưӡng, thӏ trҩn) (II)
?-)!
`4)*4*) 5)@9! CHӪ TӎCH
``*51A`%&')=;#$! Ký tên, đóng dҩu
`$BCD2 E)F! 
` $BC5(:)6 6)5' (*(:)0:)10($<?$;F! `$B" 
`
$B-C?G)$H',I9$H**J&' J ).K F L2M
!
` ` `C*51A` #$4#*IN (*O)010A?-)6)!*51A` #$:)*?<
9)4#*IN (*O)010A?-)6)! 
` 3 15#$*- .33?<) /$)+1'2$?)*- .P*8)1A',Q)-:)8
*- . ;A%R?G).$A+.S010KT.%R (UP*8 )
1A