Está en la página 1de 3

PRESENTACIÓ COMENTARI POEMA JOAN MARAGALL(PPT)

 Material per a preparar el comentari:


- Apunts de mètrica-rima-estrofes-recursos
estilístics. (bloc què us diré:ENLLAÇ POESIA
WEB
- Biografia i bibliografia de Joan Maragall
- Característiques del Modernisme
(contextualització i trets propis del
moviment: tendències, evolució, etapes)
- Enllaços adjuntats en el projecte Any
Maragall.

 ESTRUCTURA DEL PPT:


1. Diapositiva amb el nom de l’autor i una imatge
seva
2. Situació del poema a l’etapa corresponent, llibre
on apareix, circumstàncies de la seva redacció...
3. POEMA: ha de figurar-hi tot el poema.
4. Lectura oral del poema. (expressiva i
significativa)
5. Anàlisi formal: mesura dels versos, rima, estrofa,
sinalefes, dièresis, sinèresis….
6. Estructura interna: parts del poema (cada part amb
un color diferent). Tema o trets més rellevants
del contingut de cada part
7. Tema/es general/s del poema. Es poden fer
requadres i fletxes a la diapositiva
8. Recursos literaris del poema: sobre el mateix
poema i en una diapositiva a part.(per al
comentari) També cal fer requadres, fletxes i
colors
9. Conclusió final
10. Àudio o vídeo del poema –si n’hi ha-.
11. Nom de l’alumne/a/es que ha/n fet el ppt, nom i
logo del col·legi, curs i any
Es valorarà el contingut i la part visual

ORDRE DE PRESENTACIONS
4t B- 4t C
DIA 15 Oda Infinita- Excelsior- Paternal- Oda a Espanya

DIA 16 Comte Arnau (els quatre grups)

DIA 17 Cant Espiritual-Comparació: 2 cants Espirituals(Maragall i


Josep Palau i Fabre)- el Mal Caçador- Joan Garí

También podría gustarte