DIA DE L'ESCOLA PÚBLICA 3 D'ABRIL DE 2011 MANIFEST

BADALONA ES MOU: SOS ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT
LA COMUNITAT EDUCATIVA DELS CENTRES PÚBLICS DE BADALONA

Volem manifestar el nostre rebuig i malestar envers el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Badalona pels motius següents:

1. Per la retallada del 23 al 35% en el pressupost de manteniment dels centres, ja de per sí molt ajustat i que en molts casos suposa no poder fer front a les mínimes despeses de subsistència. 2. Per les reduccions del personal dels serveis educatius i en conseqüència del suport que aquests realitzen en els centres educatius en la gestió dels Plans de Formació del professorat, en l’absentisme escolar, en l’acollida de l’alumnat nouvingut i les seves famílies, en els Plans d’autonomia de centres, en el projecte 1X1, en els Projectes de Convivència, d’Innovació, etc. 3. Per no substituir al professorat en els centres de primària des del primer dia i això suposa reduir l’atenció individualitzada a l’alumnat. 4. Per la reducció de les plantilles dels centres de la ciutat, aquesta ha suposat que a Badalona hi ha uns 30 mestres menys respecta el curs passat i això té una repercussió directa amb la qualitat educativa i l’atenció a l’alumnat. 5. Per la reducció de recursos en els plans d’entorn dels que es beneficiaven més de 13.000 alumnes amb 5 tipus d’actuacions diferents: de suport a la tasca escolar, adreçades a les famílies, d’activitats esportives, d’activitats culturals i d’aquelles pròpies de cada pla d’entorn que en conjunt contribuïen en l’educació dels infants i joves de les zones més desafavorides de la ciutat. 6. Per la quasi eliminació del programa d’art a l’escola, que apropava als infants i joves a la cultura. Més de 10.000 alumnes de primària deixaran de gaudir d’aquest programa. 7. Per la dificultat de molts centres a participar en el Badasport degut a que l’ajuntament no pagarà els autocars per a desplaçar-se a les pistes de Can Ferreter.

DIA DE L'ESCOLA PÚBLICA 3 D'ABRIL DE 2011
8. Per la consideració de les AMPES com empreses de serveis sobre les que recau totes les activitats que no són pròpiament curriculars però necessàries en l’educació formal i no formal dels infants i joves com el servei de menjador, les activitats complementaries, els casals d’estiu , l’acollida matinal o la socialització dels llibres de text. La funció principal del es AMPES ha de ser la de cuidar la relació ESCOLAFAMÍLIES. RETALLAR EN EDUCACIÓ ES: • • • • • • • Retallar el futur Tancar les portes del futur Retallar el nivell educatiu Retallar en qualitat d’aprenentatge Retallar en formació educativa Retallar en igualtat social Retallar oportunitats

EDUCACIÓ ES IGUAL A: • • • • • Prioritat política Cohesió social Millor inversió Igualtat social Millor instrument de futur

L’EDUCACIÓ ÉS COSA DE TOTS I TOTES, TAMBÉ DE LES ADMINISTRACIONS!!!!

DIA DE L'ESCOLA PÚBLICA 3 D'ABRIL DE 2011
A BADALONA SABEM EL QUE VOLEM!!
Per això la comunitat educativa de Badalona demana a les administracions que doni prioritat a l’educació i que es comprometi amb les expectatives de futur dels infants i joves:
• • • •

Que un canvi de govern no ha de suposar una daltabaix en l'educació. Què tinguin present les opinions de les comunitats educatives dels centres. Què donin suport a les AMPAS per a facilitar la seva tasca. Què els centres educatius disposin del professorat adequat per donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat.

Que el finançament sigui suficient als centres públics perquè permeti oferir una educació de qualitat.

Que compleixi el que diu la LEC a la Disposició Final Segona “El Govern, a fi d’assolir els objectius d’aquesta llei, ha d’incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu i, prenent com a referència els països europeus que excel·leixen en educació, ha de situar progressivament durant els propers vuit anys la despesa educativa a l’entorn, com a mínim, del 6% del producte interior brut.”

Que es compleixin els compromisos dels edificis pendents de construir i els institutsescoles.

Què es doni continuïtat al programa art a l’escola destinant els pressupost que anteriorment es destinava i que representa el 0’06% del pressupost municipal.

Pel compromís REAL de TOTS els centres educatius de Badalona en la integració de la immigració. Per la continuïtat dels Plans d'Entorn.

L'EDUCACIÓ ÉS UN DRET I L'EDUCACIO DE QUALITAT UNA OBLIGACIÓ, LES ESCOLES PUBLIQUES SÓN ADMINISTRACIÓ.
Direccions de Escoles Públiques de Primària de Badalona FAMPAS, Federació d'AMPAs de Badalona