Está en la página 1de 59

OfTl O .

. ~" • I . .., '.. ....... •... ". •. . .

""J .I [.~. '.: .

(BARTSCH]

Matarlal jJfO gl

it J..J J ,it. ..' j'

" : IW"O' u'e' ;0 CoYa' or,'lg,naf;'

"" 'N' 'Di1'!i"'R': 0' 'R-II"I,'("B-A; 'N" "K"

nJI.:, _. ',~ _;,~, ,~'. "_',._:.~_/ ~'. ":_.lA~ __ .:.: .

Edicion original en leftgua ,Q'I'emana ,plIbJicadlJ' po«:

Georg Wes:t,er,m.u II 'Ve,:rllag, B,ra'Unscll.weig

Cepyri'gh:t: e IGeorg Wesl:er,IDB-n D, 'Verla,g

p;- ,'~' -, l;

• I", ,,' I . . :. " . ',+,

e:rSlOIl' es,n.an-o ta ,~r"

,F' ,r'~:

D:r,. C. rIos Sien.!, de 'M'lgaro,la

'I' ,', 'F d' ., 1

' I . -, ,,~. "i' I I~" . '.. r

,ngenliCw ,m USlm]3,

P ., da d'd'

. -.' l - -. ~'.' .. " -. . ~ - 'r.

, rople"" J!,.

- ~

ED,:ITORIAL R'E,VERTE, ,S~ A~

Loreto, :13-1.5, Local B

0- g-'fi-Z- "9-' '-8' - -, - -, t - - - v>-ll'r-ce~o,nil,

-T:p.]-" ,('L',4' J (1):.' ,4,1!9,: ")'3, ","',

I I W. Jill ':'~ J:? I, r3,. [~u

"F';jt --. (",,], "4' ).; n3' 4' '1 n 4r'111 09."1

I ~ ~X,iI; .'. ," ,) 7, ",' -;',::7 J..I 0.:'"

E-maU: rc¥erte@re,verte.eom,

1 - - hn lJ'

.-- I.-~---.-.- "Ii -. '-.-.r. ::.'-'.- .. 1',_ .,~,' - r :r,'~ -:. "~.1 " .. ' ,-:-.

,ntemet .. ~,_,t,p .. , -, WWW.,reveTte,.co.m

Reservades lotios los derechos, La, reprodlJteiOtl to'mJi, 0- parcial de esta obra, por ,cualq,uie,r medio 0 prl()cedimien:to~ eomprend idos 18, reprugrn,Ga y el 'iratamiec}lto in.forma,lieU', y Ia distri'buc:i6,111 de' ejemp:lares doe ella m,ediante alquUer 0 .p,rc~swm,o publ~,cQS, queda :rigmusarmente probi,b,ida sin in ,BlJtodzac:iou escrha de los titulares del, copydgln, Ib~jo Ias sancienes ,establ1ecidas per las ,leYe5'"

IMkWrJ' en ~:iJaf&JI'

~ 'liIlj'!ID-" 'I'-T' 01" "R' 'I' ,.I 'L n 'C;''1I!!'E-J'R'-T,rl:tl 'S' A'" '11,nB'1

~ ,lei! ',.' " ,',,~ , ' , /'1;- ,~ ~ ',., ,'.~,' ,r...;. I-~., "''''' 7~."

RE:I'MP,RES.IO,N::, Agostol de 20D3 :[mnl:'eSO em, Esp, BIa, ~ ,Ptin.ted in, .s:na~n

• ... T I, ,It"

,ISBN:~ :84~,l':i ~26·S DepOsito 'regal,: SE = :2964~.200J

Imp~ ,por ,P~'bl:lcaClooes :n,igi131es! S.A" lI!ww'.:pllbLid[SlD..rom - (i-:34) 95.45'8,32.25

M aterl al p otegido por de I ec hos de autor

:P,ro) 0,1'0

En :las miquinas ,de, 'turnea,r ,J;, se 'forman 0 ,R mba,jatl piuls medianlte a rmn.q ue de 'vi:ruta.. El ,PfiQid!OO d!t!'1 at,ra,ttque de vi,tUta t,lene lfup 1" de n~n~ra ""undamentalmen,te 'iguaJ, en, tcdu 'las, mi'qu~nD q,uc~ 'trabajan 'P]~ZU m~iame mettn1%ado (miqtdnas de 'lQme4lr,~,

f d ~u d -'·C "",l.,. - '1...,iII d ' - ") n ,. ~ "bra" -,

:~mS8J_or,~~ c~t~~a_,@ra~ f'ie'C1t,hitaw"d"a" ita 'a',lm~ on,\i! ~te.,~ ete.r, ~1nen, '~l~~ern tm_:__ ',JlIr en, est!liSl,

lnBiq'U1RaS de modo segum 'Y cottcimzJ.idQ n,t(;,e!)l'ta, tenet conocinti,mb», b6s100s i60ibre el ftro"._fil ~III! meeaniaade " ,""li"iih- .. 'Ii-_- !i;-';a;r"'!i.nfil~iIII.T~iitoolil' .-'---"UI!! h'iPJiiV 'Uf:; -m--:lm'r'~ '~tns. -conociml,en.t'" - - ""'- _,~'¥ -- ---- - _yAl) ,:Y, "":- t'!w ,;UI liI!'!;,o,_" A-!!~;!I!_'!;. - -~'"" q,~, ~-.,'!' q -~ - ~,-, _ p- _ -: ~ -, ,:.;:,,:) _ -_ _ ,- _ '_ -- _ ' '.

to.s £undmmlales se le bnndan. eill la, 'ptnncra 'pam de leite' hbt"o,. ,Et ':modo de' trIlP,J8J:· ep, eada ~so d~ ilorttsdo se 'ri,ge por la :f~.r el tunano y e 'nrumeTQ de las p'i~ q,w:' ban d!e ej~uta'r5e'~ ul como par la caUdad superfieid exigida, a e-sms pi,.Q$~

Despttis die' uma pdm~a, Id.ea de oonJunto, so:ta.re~ el rof~O' Y' la~ h~rf!U'nimt31,~ de' torntal:T se lrIi:an;. pot eso,I' dif!lldladam,en,te~ 'en .l'a pa,rt;e princl pat del nbfO'i' los db,tintos '~i,'m'len,m5 d~ tOirnQdn,;, Se d:f!nen en, ,oo~t.a, ~n Ia. ex,posi;clo.tl 'lJas co['!di(';i:one-5, ,prev'i~ pil",ra SQ, em:p'too,. S~ UflV,a, at (:entr,1) d~ ia, '~push:i6n el ,ttabajio de 'una, pi~~ dp~~, del :ptI~i,,.. miento de' oomtado de q,ue~ se trata. En todo rnGmitfi,to se enlaean en la 'ex'PQstcion 'las lleel!:sadi1s, crmsiduaei,on~ ,~'br'e pi e:F;A,~ ~nquii,ti3,,, hC1'rat'ni~ta" aparate de :Sttifc:ion, ,apa,-, U;WI de m,etUda" cii'lculos (i:c' faibri:'ca,ci:on., 'c'jecuciim del ty,a:ba,jo y :med:i:das, dc' pfiotJ::cciim

reo £1, 'tt3!baJo.. - , .

Las diiStinta5 sec-c,lones; de la, ,abita se Mll o rdenaUQ' a este (Irrmo de b,l nl00o' qtlc! qu~a ~dcm:pr,~ Ii'lal'a:ta1idl~, ]a, 'rcl'ad6n neeesaria tkr!rtrp ck' alida, zona, d\C,' materias (por: cjml,flo,~ 'la, re1acl6n ,entt~ medlciob e ;htstrtlmentos de medida).

'L-: - dibuios 'I: 1;'5 '-I' --,-,.Ji:: ',-~ia 'r- ,nzadc- <11. ,--10't:H haeen ;,g;ibl-- ',' ,'d,- --g I: --......:t-

, ,os ( ---,JQ:5 '.' _0_ ,S gno8 ~lie g:u , _ .:a! __ , ~ ~ __ 00 ,_, _" __ C'e __ ,f()----~ (]ju.e ca.a U __ O PUQI;lI'

sin, di-fk;u~L'td~ ,e5'tudi3!f' ;Q rep a. S!l'f' cada mat~ri3, 'jorn:mndo un ,ciU~~rpll C-OOlfddo' de d,odrina...

'm ptlo$esor' puede estructu,ra'r ,!:l l'i bra oom,letan~te ,(t, gusto 8U:YO en c:lttSC't s,l'n, 'Yc:ne 1 i,pdQ pair tuestioneSi d~ ~ut5todo..

'EI n~'ooo ,!!iiu:elto:r uda a"pel~la'md'ol1 de' ,ex:pol:'l~r:oo bUt iUateri:a,t las a'b.unda~tts 'ligurns qlli!' ~,time el ~i!bro y ~a estru cmnu:i 0:11, ordenada, nlcdiantc eeleres, ind:lanin sepT.an_1C'.Dll!~ 31 'a)-u""nQI " 'tjln, ';'ililift·niCIi'itii,fi 't-Iii,i!1;L..J·'A p--' li',ii'M:I'·I'A,

__ -e- 'MAI1..~ n I~ ., !I-~I~ 'iI!~ .• WI" -1_Utl:.IV. l"fII ... y fV'l!I

~'5 ~' , ,'rO "Ht' ,~] niLe "', :§ " hn--;,' AI,~' , "-, 1- ,",,'," "1' ,,' -I 'Ii , .. alle --, , . ----. -, 1!.-- . ..1 _ .~' ,- - ",L "" - ""'_ '_ -Igu,-" , q,_, _ ~ _,_lL!!ro _ t _,_, __ ponufa oen _3. escue;,a, y en eli UIJ ,er y qu.e lila ue: oontnutUf a

...... II 'tJ d-", 41 ....

UP a:unlw""", ,,~ e... Tell If:lUetlw',;

ll:'~ agmdec.i:m1 ente a~ ingeniel'\o senolr "HEI N!~ d~ Bruns'wic'k:,. POI" '~a ~gn1l1ca reaUza,dOni gr3'fica de sus cro~Llls y a~ profCSQT de ,A,rte5 y 'Olfi(;lo5 SenQr' 'ENe,tIlT'" tanlb;lin d~ Bru~sw~,ck, por 11 re\~is~6n de: 'm,1 Ma_"uscrito ..

..

I'

:~ Se cmt:i:e"d~ por ~i,miq,~dua:5 de '~or"~r~; (Dre1ilma5~bill~nl) t:ada, mi~j'rui: cn, :11l, que~ :51! ttaba.jan u obt~t,"eti, ouerpos, d~' uvolttcl6m" E-n ,t'i!,t~ I:ibro se col.ld~er~ tn :p:rbu!;r' te:r,minolt el to:mQ!~, que COI1,Utuy~ p.>:r' :lSi dec.hdo, d, 'centro, de] libro" Y' que e5 una fotma especial de," l!a~

'miqublal de 'tOlUqrl. - ~

, - '- ." ',_ "~,"" 'lFhi is 0;"8

Hn i!~,te 1 i b re M!l. enl~ean .m05 siguien.-

tie'~ ~dnloo1os C010TOOd05: -

+ •

. _

'.

4

Ja:r.a" Ia pi .. ··

y' el proce~ de: tr.];Mi.i'-1

~. :Ii

iII'Ii9"~1 'mao _. ',q' Hlin--. 1Ii_""I,A IiI!I - g

parw. b. :med.tlZi.tOl1 Y' wrifi~c·iq.:g

I~.'ra e'l. dlculo (·[pr.ob~eti,ms)

.!

I'

,

E.I 'indice~ ,esbi ordenado de ,tal modo QU~l POll." un, lado:! .d.a las pi,g:ioas. ell. IfJlte se tr.am~ 11,11)8 disti~wsl temas Y:r por.' el ottD lade, of~eJ :;~FIi...:l'~ .... ~, ... L·:tH oI', ... t:..re ,~; rei'ii~ or4illl'lio de 'bI,S! n'u: .. tC'l'rias

~ .".uI~~_OJlIIjII ~g_ _ l1;.li ,_ '_ t".!IJ~ ~\iII '. ' " . [ . ' __ ' _ .

abordadas ,en ada una,

M ateri al p otegido per de I 0C has de autor

:pjl~ ,Pf'O cedb'i:li!nta~ d~ lr.ibllllJio COin Y' B;in ,arnlnque de .h"L1,w, •• , '. , .• , • ~ 9

n.EL ,PllrE:CA.N IZAiPO ' .. ' '. " ;, , ~ ;, " .. e ' •• ' ~ .' .. " ,_ " • '.' ~ .' • .' ,

:UerTam:j'rntli:e: p.,r,1: m,!I!'IIl:.D'i:Z~T.",." ' •• ' •• , •• ,. , ' •• ' a , " " .. ,', ,. " e • ~ .' '. , •• " ., '. , •• ' " ~ '~, 1 l'

.·"',.c";·'';;;'~1 • .:1... ""i'~~'L!Io ,~,~I ;r;;"'r.a:"I' '!I;'rr. ,::!I~1""''§'r' (I' 'll:a:rHr-' .•. , ,. ~ a .. , + ,. ' •• ~ .• + a , ~ a ., ,. u

:."\ _ ~~v,~~ !U~ '!iou,1 ~!=!Il 1Ii~ ... ,W'!~.~ ~~~ II !R~. _. !!rG. ~ .. _ _

."i\CC~oi~ df ,rDl"i!iiili al mca~-liliiU~' , .•. '. ,. .•• ,'. ,. " . ,. '" " ~ ., •. ' •. , ..... , .• '. '. " '" " , .... ' ' ... ~ ,'+ :1.2,

II: ~ '" '" d' 1,':"1,,"

:1i,1~Kl1~,agj er~!f. m~ca~'I~zn:~ OJ • Iii Ii! i' !iiI iI + !, ! ~ ! '!II IIJ!I • • ~I '. [!II II!!' • ~ • Iii .1 ' •• 1 • 'r. _ .1 • I •• I. III .1 '. II!'l .1 '. ~I ~

"1';i;llli~Jud, [dJ~ iO$. ,alNplc.s. .1.1 [!II I •• '. ~l • Ii ~, ii ~I iI ,Ii ~J ~ .;;; + ,~ ~ ii, !II !I • l!o II! I. ~I • ,r. • ~ !! I!; ~l .! ,~ III • II! ~, .!II [!] 14.

A~lg,i!llol5' :pa;ra, 'la,5 di,S'tif:i~as ,cl~s~:[!; de '11~r,ram;itnilli' ., • .,,. ... ,,., '. • •. ,. .' ,. ;; .. • " ., .,' 15,

C]ilJS.t:~, d~ 'vi r1L1ta + ;.! ,~ ,II II !II • Iii Ii '. ~ ~, ~ ,~ ~ '!Ii! I!I • '! II!' ,. ~ !III • 'I'l !II Ir. ~I ii' ,r. ~, i oP. ,~ I!II ~, ,~ ... ,r. ~ 'Ii 'Il ~ 'i + ~ '. III ~, 'Ii + 16

:Pr.DCif!l!!lO ~n, el :mec-,B, niz.8ldo .,. ' .. , ' .. , . , .. '. ;; .' . '. " .... , , .' , .... ' .. ' .. ~ .' ,. .. , " .. ., " ~ . '. I 'Z ~,]9

'~'['O''V~fi~i''i':~,UOlit. ~n el metani;pdo a ' .... " a, • " ., • , •• " ., .' , .' • ~ a •• ' a '. • + '.' ' ... '. +. " " '. ~ ".. 11'

.' ~h'didolill de ilMV~llum~to." •. ' •.. , "' . ,. • " ;, • ' •. , B •• , ' •• ' •• ., • , •• '. '" • '. , '" ., • " •• ,. " • '" .,' '18

.. M:,o\rilml~~tO!l Idlel ecrte ,~ .. I • [. [II • '. lr. !!' ll'l !ii' .. 'r Ii' I'l 'i' ! '!! I!, .. ,~ II!! ,! i!1 II! • II!I • [il Ii • [!' • ii' • II!!I • 'r II!! • ~ iii • 'r. • Ir. 119

M",Q~g'iD:liI P .,rlil, mi1Nca",lftir' ' ••• ' ••• ., • ,. " • ~ ;, a '. , .. ~ ••• , • ~ ••• ' •• ' • , •• " ;' • '. " ., ,. ". . 2a-2~'

~~:~~~~~~;: ~! :: ;;-;li::_h~~~i~~~~::::::::::::::::::::::::::.::. =~

.M,()vj!'Uj,~~I.,1J~ ,)~ :firoocd.m~;c'ntm; de t:r,aMJ 0' '! • ' •• " " •• " ,. , •• ' , •• , •• , • " •• ~ • • ~.' ,:n /22

,A,~( lonl m len,t,., de :1.. m"q g,i'm'I·I,,]I,e rl'am,l:em tal, .".,.,. '!' - ' ••• ' ••• !' .' • '!' • 23 ~3]'

}\,C'~,i(uiti!!~lli(HW tl!tl1J' :g'Ii~f~S, ''! a,cd'ona:mi'cntio b~d~,idga:1 ' •• , • , . ., '" . ,. ... ,. ., . ' • ., 231.24 ,Ac:C'i'ili)fia,n.!ij'~In.o ~r :m,~i(!, de 'oorrea'& ' •• ' , ~ ... ' ••• " .' •• ' '. ,. .' • " .' .. '.' " a " ... ' -e. ' •• ' 25126'

'. '[Relation de' '~ransmi ~ibi~1 .. ' •• ' . '" ., '. " • • " e " " " ' •• ' " ., ". .' , •• ' ., ' .... " '. a ,. • • ' •• ' • , • ., !,1:t2B IT'ml1511Iii'!!ii.16~1 ~,T' Cilira.rti,jel5. II!' ~ ,! !! ~ ~ ,! ,~ II!' • iIO .1 • [il !II' [II .1 'Ii Ir. !III [r. iil ~'I. Ii' i ,t '!! ii' !! 'r. ~, i"~ ~I • ,r. !, ~.~ _I~

• a:lal10' d(l' ias, rc:1;u::h)!lH de t,r,a;u'!ln!hU.n en ~i case die. l'uu:daJs d~!tad~u :30/3.[

Me!f.B'nilim Q @:m In 'miq,u'i,nil~ .. he~rr.,mJ erda .,.' •• ', ... ' •• ' , , ~ , ' •• ' , •• ' .' " .' . '. :32-42

~1~leca'lli:!SmO!l1 ~I'o.'la.do.s iii ,., I ... I • , ... , • '!II i!1 !, I~ II!' '!II I~ ~ ,!! !II ,. I!II .1 • I ••• ~ .I!. iii i 1i' Ir. ~"~ II ~, 0: Iii .1 ,!, ~ .1,. 33

,M'c:tani:!l!fI1Kt ~~a'ionido de c:ngl'l,na.l'i!:t , .• ',' " • ' ... '. ~ .' • ,I' '.' ' •• ' , ' • ., , •• ',' .. '. '" ., '. '. ~ '. ai/3S l'[ccanii!j!IiIW5 ~h~ t'.5C,a1o!'lil.mh:nt)tl; '" • ,. '., • ," .' • ~ .' • " " ~ ~ .' '. " " ... ' '. ~ " '. ' •• ' ,. '" .' ., '. ~ " ~ ~ '. " 36; "(·""-a •• ;i.."fi"Uji"" .• 1.. 'ljl:'i"ii:.,,:",,;o;'I:;;"'~ ,_ _ , .. ,_," '_,' ,_,' ,. _ ..• ,.. .,. , • ., ,. '!II~Brp,

I~ ,1Iii:~~ ~I ~:::I"II!!I;P.\..II\jJJ UI!., ,_jll~I'r.'~:!I; i:::i i!U11I!11l !II'. 'I'l -I' • I~ • ,. I~ II!' ~ '!o ., !II I~ II!!I ••• ~ ~I • III • I'l ~I • I'l ~ __ ~ __ + _ _ _ _ _ ~ __ i7-

l<t«:~.'ni~s:mo~ 1)a,n, producir 'ma"'lmlmlt~ 'rectnin;~s, ,..,.', .. '" ... '. '. , .. '.' fOl.t.'1 Cuidado palral (on ia;!i, Il1aq;u.iila'5~,h¢rr,imienta.:Si .. '.' '.' ~ .' '. ~ " ~ ., " ~ , . ., ,. ,. ., .' ,. ;; .' , •.• ,. ,42:

:MEC'.A:NlZACJ:d,N POR TORN'EA'DO '!' ,', , •• ' '. ~ .' , ,', , ' •• ' , + •• - " • ,. " •• , • ., • '" • '. ~~

II errl,lm:leD'W para II! lJ to.:rh@ld[o !I ,!II i!1 • ll'l i!l • ,~ !iii ~ l~ iii • [II • I. iii '. Iii .1 i • !P. Ii or. ~, i"li !Io ii' 'P.' !!o ! ~ ,f,f-~i.21

De5i~,gruiliC.ro_1U!S ,eu~ ~~ 'util d~ cOrit~ ,.'.. '!' • " .' .' • • • " • • '!' • ,. ... " ., .' '. " • ,. '" • • ., .' '. ;'. "',

CI~,s(i~ de (uchHla's;, de WiT,i1I;O 'Y 1lj1;i I!!s d~ 'm.c:t.aru d,~,ro ~ .• ,', , '!' , , " , , ' •• ' •• ., • ~ • '. 4,5 Es,fu'-'lt,:r!:o! Iq;lIe ;ju:~lila'n s<ohre ta: 'cu,(;l1illa, de to;rl:I'!:',ar , ...... ' ... 'I' , ' ••• ' • ., • , ••• ". 46,

E~;fL1G:rl:l!tQI dC (ortc e~'fletit1oo !!' '10 ., .. 'r !!' 'Ii .1 ,Ii ., ,. [11 ~ '!!II [. [I'l • [II .' [. r. • Ii' ~"i' ~ 1i ,;. ':' ~ ,~ ~I '!Ii! ! i!' • ,10 .1 • III Iii 1t.7

.:\"81"'105, dc, 'Ia~, c~c'hiJhu, y lI:'I'ilit,C:fi~~" '. , '. , •• ~ " • '!' ., ,. ., • '" • ,. ;; • '. , •• , ... ' • " " '. ~ ; '... 48 );f:a'l:er:ia,IH ~~n las, heii'[a,:m~enta;, de '~o:r~c~ ".' , •• ' .' " ~ ' •• ' .' " " • ~ '" . ,. .' '.' ' • ., • ' • ., '. ,.., ,f, Tn.~mie!n~:o t~r,mt~, d~ lo:!1; ,iI~ro:~ dJll' herramitlit3'~ .',.,' ' •• ' • " , " '. " , " .' . " ., . '. ,~n ~[:~la:I~$ d~.l:ros y 'ma'b:~ri'a.l,!:s de' cort~ (cr.imi:e,os, .' . ~ . , ... ~ ., ' . ., . ,. .' • ' ..... '. ~ '. '. + ,52,

T"Ornol!J ,d,!' di'feulI,tu ti'pO!ll "." ' •• ' ' • ., . '" .. ,', .' •... ' • ~ . ' •. ' . ,. ., . " " , ' •• ' .' •• ' , '. , • '. ,53=6:'2,

,!I)a:iliCada d~el 1)On101 .'.,... •• '".'" ~ • ' •• ' •• " , '. ,_ .' • • • • ,', '. ,', • , •• ' • " .' • • " • ' .... " .' • ' •• '. '. ,::;,

Carro ~o[~_a:alti1 ~." .. .,. '. + , • ., •• ., .' •• , • ~ ' • ., • '. ~ ., ., .' • '" .... ' ,. , •• , " ., • • , • ., • ,. ., • , • • " .'.' SiS

Ca"ja de' ~ni'o\fl}ra5 '" ' •• , .' '. ~ ., . ~ , , ~ , ' •• ' ' •• ' , .... '. " • , + • ,. .' '. ~ .' " .' _ ~ • , ... ' , , .' • ., • '. ~., !S6 C::l,ia, [d~ lnru;si:11Ql [r.!III. ill • II! [~ 01, • ,~ ~, '!II [~ ~, i .. i' 'i .1 iii. '. ~ ~, 'i' Ii' • + ~, '. ~l ~ ~ ~ i !Io !, ~ It! ~ !!i' 'I! ~ !, ! !!II II! I~ i!!1., ~1j,7

lf~c,aui;t:mo!: C:I~ la 'eala, d~l 'hu'siUo' .•. ' .. '. '. ~ .' •. ' . ;, .' ' .• , • '. ;, . ~ " ; '" .' •• '. " , '!' , '. ~" 58

~f Kani :5inm... d~ ay(uiH:'~ .' .... ' '. ,;, • , + " • " ' •• ' '. ,', " • " " • ,', , ' •• ' , ' •• ' • " " '. ' •• , " .' .... ' • '! ,5911'60

H'-, '.~ , "I~ . ~ ,d' , '-0' """, ,: '-,' ,·.J·e' ''''''I'·.!''i·d'l',''' -:: £"'1 ' ,w"'!!-] :105 '.' e r S ... if Y lI.. ....,. ~_" - .,r + .' '. ~ •• , •• ,. ~ • ., • " " '. " • ' •• , • ~ .' ••• ' , '. ~ .' , •• ' , " .", Q'."

:~~ ,~bi!'J::d, movil , + '., ' •• ' • ,. ;; •• '" •• " • ,. ,', .' ., '. " ; , ~ ~ • " • " ... ~ .' ' .... ' " " , ' •• ' " '.' " ~ , .. ; " ,..' 62

5

M atcri al prote-gido par de ree hos de autor

!'TID'. ai. '!lOS' 'D'CIi [T'ODVO' III !DA-.DiI..:Il' .. '_. ,I' ,D I" .. ~ .... ':

D.!, I

,c~I··

TO~!Ndo· de p~e.AIII 'eD,r~, ·el1f:a4'dC!' ••

(6ja.d6n, en. pilato de· ,Illj'uiu!) ~ i " ~ i ,i " i, ~ ~ • , •• , • ,. , •• , ,. ,. ' ~ •. ,. ~ OJ' 63·

Silj'!!d'6n J pkilOs de lujc,cif(m •. ,.,.".'.' '. ~ .' '. ,. ' .... '1' ., + ; ~ i , .' ;;., 6411"

Oc.ilgl ~. tan-. II!!! Ii iii 1.1 If Ii!!' L~' ~ iI!' of! d! -ii' ill III i' • m Ii' !!II III .1 I! [!!II .1 '!II! ~ II!! it! !II '!I' 'I! II! .. !il !i Ii! !ll i' .... '. II! "

Sujecmn de: 1~ iherraQdGiota ' •• ,' ~ ~ ,ii" , • " " ,. ~ ~ ,. '. , ' •• , • , ~ "' ~ .. ' .... ' •• , •.• _, ".'

')'D' - , ,t_i'~") ',!II- ',-~, m ...... ;:c·, f- d'I~: 'I'~nl ;.;11,;,....,i. . LA

___ I ,~'~~,." ... n[IItL pa ... ~ . ~._I:=IlIU . ,'II: 1iIiI! __ lllggC:I; " ., •.•• ' I ., ., • ;; i, " .. i 'i ., i i ~ [gy

Cuihil~Qtil de· t.~l5 ilillSlrttmetTtos, dc: m«Iict6.n ,,,.,, i ,I .. ~ • ~ i ., ,. ,i ... , • ,. i, 1'0

l'ndieaaODe.I 'pa~ t!!1 t~ba.io .'. ~ '.' ~ " .... ' I' ~ ~ •. ' •• 'i ., •. '. * " ~ _, i ~ • ,i .. i 11m·

~clll~ del .mcwimi¢t110 de .vana por media d'~ ;iHIUk:. di:vjSc0f • "~ ._~ Ca.lc:u~o. dl; los 'p6m~f:O; de: r.cv~lhu:Km6. qJ,Jt se debal mlp'I,car 1m.

Tom,n,do die pie .. ~Irnl* e.nh:ul!li,h:~.1i

(·5Idcd6.fll flltte. puntas) ~. .. ... : i' +. ;; " ; " • , ... r. • , •• , ' ... il ... '. ~ ~ I· ,i , '. .. •. .. 1,S •

Sujed6.n e_ iMtmme~~to~ de, Njceion pan., mmcar entre 'punta '7""

''''',."Il • .., dill ~'.iiiitiL...' .. ii·"r/-t'~':~_ ,.Jl_ ~ an I

U"Y!l~ L .. ' ~~Uit!~~: r '" Y ~~I~,,! ~I' 'a'm~~'r' ",' ' • ., ", ~ ~ ~," .~ e ~, •..• ~ I ~ ~ i' " , ~ ., .• , ,i ~

,~IU~. de.: po~itd~in~ de uu:bnaamll ,"1 de la. ,pu:nll •. ' •• '.,,., ' ...... '0 Il, Aju:it~ d~'~ iiti.1 ·con r.elpecto ,;11 e:j e d~ hi piieza .,...,., .• , '. " , 'I' • ' •• ' .•. , 82

:P:i.htlitf:' 0 mic:r~ctjfo '"' ~ _, , , •. , . ~ .. ,. '. _, . , .. , ~ . '. , .. , ... ' ' ... i ~ " ,. ~ , ,i ,. i, ~ 83

A.m!pl:i:i1itadorQ it t',lift'a ....... , .• ' , '. " .' , ' •• ' , '. s- 'i .. , •. i'" '0 ~ " ; .• , ,i., 8418S

lndkadMeS [f!ani. fd tfiliblJ[l) ~ ,I • ",' ,0 ... ,. r ; .. r. _ " ~ ,. r. ., , ••• , ~ ~ • ~ • .... 96187

'V'Ii!:I,ocidad de: torte econ6inica, ... ,; .. . . ~ . , ... , .. " " ~ .. ' •. ' ... 'I ~ .' " ~ , .. I' 88/89

TO.mi!'.d'o[de. ,:lu:QI·1aI'IH .. J' delpJlu (su.jJer:.i~n con J~I)Cta.5't M' • 'Y:I!:ri'~oo m eWUUo. a ,lil!"QI Om1ci.ultrh':o d~ 1a 'pim " .. ,., ,; " ., ~ 9'1. •

'I...umebl!l ,! if! !l1 !I! II!! .' 'i ill II' ~ I!l !!! ~ ~, (~ 1 r. I!I • ( .... ' 'II' .. ~ • ~ I!! ,. !II .. • • !!!J '!!II .1 II!l • !II .!] ~ .1 • [II liP I!III ~.I 921

A.jus~'5. ~ ~ ,. ~ , .. , ~ .. ' ••. ., ~ ,. , ~ , " ., ' , ,. ~ " ,. ~ '''. ~., 93,

. ".,' , .. t...,.'1 U;i m-;· ....... , , 'llJaTIi.III ~ 'i'!;..,.:·_ .""AI

A!III ~ ~ "'1~".8i V M • .lI ...... .v i!to 'Ii lIi 11 " lP iiI So'r i 7. ill Ii 7. il II 7- it Iii iil:l it. ii' Ii ~ i IF. iI'.' 'Pa

Dc!llnac:!jomts ,allwcv'jade pam :i'9dicac~op d~ ,BjeteJ i," ~ •. 0 ~ _;; 9,5/96 Ej!!m;pios :pafa, a'si:cntQl,rrole.ra.~tiaj de' cotas. '1Iibri!s, •. ,. ~ ., . '" i ,. •.•. 98:

C' ·I'·b-'" iIi"·M,.it- _ , . .11&, """"l- " ,j' iI1iI!Ji, I

,:a. I res 1I1:1'IiI!I !~ 0 ~ .~U ,..~~ .'U:~I ! ,! II; .' • ,. • • :r. .1 li riI Iil i 'ill .1 Ii :r. i' i iii °i ri, ill i Ii! i li :I' ii' '7.7 I

'EI: tnba,io [~ :1,'iiJI.eta5,. , •• , " ~ • .. .1. I ~ • , •• , ... " • ~ " •• ~ • , •• , •• , .,. ~ ;1 _, " , ,. .... .~lMJi'

[CAla..lo, deE ticmpe iPriJ1ci~~cll cl ciUndradQ i'~ ~ .... " "' .. ~ .' ' ..... "., lOl, :InfilueMia 'i: Ia ·ref'rigcracio.l y. 'ma, lubrIcad6n sciJ.r'te It], tnb.jo ,de

tnrtl:Qdgl 11' Iii It! II!. Ii it i 'ill il 'i m ~ ill ~ t! !ll !!! I •• 1 ••• III II!!I • ,!J • I. 1!1 • ( •• 1 • !!! ~ !!! :to ii' • ~ !II '. ~ ,. (!II 1021•• ••

••EntaUad,Q :, tronndo .,., .. ~ ,. ,. ~ . ' , .. 0 ,. r , •• :., ' •.•• ' ' •• '. ~ ., _ ~ 11:2 '.

Otila, de tr~ar 'il;;". '. , , .... , ..• ~ ~ •. ' ·0 " • ,. '" • , •. , + •• , ,. ,i • i "., llSl.l1.4[ I '.'

Afilado ilkI. 'Q~n die lorna ~. '" .,. ,., 'r •• ~ _, • , ••• , •• , , ••• ' i' ,i " ., ,; llS[ '.

Afiilado de: meta~ ,duro ·i., _ ., ., i , .• ~ , • - • , or , 0 ., • ,0 " • ,. • • , •• ' •• ' , ' .•• , " .,' i:i6 I.

ClJibf,... iIii·",ptnai... ,~. 1"!!'!Ii,_,jI, ''''''IO' .. ,il.,t::.r· 1.11''''

_:_ . . """'" f~!I' '. _' . """" 'Y.'!r _~_ 1"""'''' """!Ii",,, S. i" i ' •• , •• "' • , .' •• ,. ~ ,. , , •• ' ., ~ ;, i .lI: . ,:

Co.,m~ II!'. '!II '. ii' i ~r i ill .1 • '!!II :e, Ii' of! ii' 'i II!I !!!) II!.I., +. i' 'Ii ofi ...... 1 • I •• II; oi"~ ;I! .. !I " !i I! - i llil!'l19

'TiWQj'[~ de mtdlado y de tmtlzad'o/ScPddad d\el -tri,ba,i~ , .: ~ .. , '120 De~fm~n.ld61l del t:iem"o, i~ddo, [~m ~l tn.b1i,Jo '. ~ i ~ , ,i ~ i' 1201122,

~."'d,~,e, J' [.tlil',i.de. e;D eJ.ton.D.' .. ~ ~ .. T , ... " i. o· ,i " ~ " ' ....... 'I' ~ _113.: •

H,a-ra._mi.;mta.5, :para tililadrar ..... ~ ...... , ' , " ~ , T •••• , •• , • '0 " •• , • "., 1241121: • I

~r;iallo"'1i r. ,. " .. , .... ,i .. i' ;; , •• : ,. , ••• ,;. r. ,. ~ ~~ i, ' .... ,. " • , •• , ••. , " , .. ,. .~~129:· •

Callbr-es Um~tu p:.ilI. m.edl.daSi. ililtl:fiOr.n .. ,. ,. , ...• ~ OF , ••• , ... i ,i Ule/I,II

,~j,~~p'r~dc trabaj~ ~e ta~dd~ '/' ,~-*r-i~ .. , ..... ~+." '. i, +. ., ••• i' ,i • ,~:~.~~ IH"QI.()OQ~~Sl palR cl trabliJI0' de. laladrar ::; d~ C!!!CJ:rKf •. ,.. 13211.34 Cile.ula d~ 13. ~'ocldad, de anie. [en e'l ta.1atlrildo , .•.•• '. " 4'" • , ••• ~.' 1.35)

6-I• •

-I •

,_1\

_. ' .

.' •

'.

Ie I .

I :.[·1 :

!. 1 •• 1.• [ •

I

1

M atcri al p otegido por de I c-c hos de aLJtor

,pag.

Torln,el,d,o, d. pies.. prt'"b..llteate: blad"I'I'1u ' .... '.' .' '. ~ . " .' '.' 1:36 .'

~ t~~~~~~~i~ :~: ~~~I: :~~e~~~ ~~; ::.

T-o~,le.aol d'l p,leza 'pfjd~.d... ,~"'"'. i, • " 'i ,I .. '. ' .... ~ .' •• ' '. '. ~ :U:9/1.4O

'G,ile.s d'r. {,~, ~ .. il ,r. ii, ,I! ~ !I. Ii! ~ !' Ii! II!!I lill !ill !t' i !I! !to t! + '!! I. II!! '!!II ~ .1 Iii ai i' .. + ii' ~I '!Ii!' ~,~ :1 "III.g· ,

'~~:api!~r:ie:n.~~·d~i·~~;'d4 '~i~~~ '~~fii~~~ .:: ~~I

,Mol,elWdoll 'p.'I"1JI.')G ,. ~tu .. ,dOl! .• '.' , .• ' '" '. ~ • ~ "' , •• ' i' ,i .' . ~ ~ ,i' ~ i .145,

(ttUs :plfa, Q'lol:otear, ,! '" i,,' ""I '" '. '~ " .' ,I' '" ~' ~ i' ~ .' 'I '" • '" ~ '.' " ., ,. '" ., ' •• ' ,. '."' 14Slt~7,

I"dli~ioocs :p3.'r.3. el tfJbaj'O de rtl('j]dcado "'i"" ~ , ",.' ' ... i ,. ... ',. .' ' ... Ita

~=:°ck .:j-:~!,C!:a~i'~ri~"~'d~~,'~~~int,;i~~:,:::::::::::: .: I::

11'd;;adoo~1 ~:m d trabaj Q' de: ,tornwo excenmco '" ~ '" ., . ,. '151/152, Cil'rulo d:e' la, ¢Qt~ d~ Ii!l~!t[i~idad ... , .... i' '.' , '. '. i' " ... ' 'i ~ .' " ., ,i .. ~ ,i' ~.' 'l53,

M.na$ lts.vec~~eSi' ' • .,.' ' •• '. ~ • • .' . '" ~ • '. ~ '. ' •• , i ~ • , •• ' • ' •• ' • ,. ~ '. "' • " .' .' '.. lSi

Tllrnn,do de 'CN)IlH COin", de P'.iII ;inlulu me.U.'D;1e de"",

pll;u:Pllen,to' del ,c.:ttlio i!iIuiperioF. :". , .• ' p '" .' • ~ .' ' •• , i ,..' lSShSI!i .'nstrumemtoill, ~n b, '!T!edi~I:~!hi d~' ,lnp1os, ~ . ,. ~ '.' .. ~ .' ,. ~ .' ' •• ' '. ,..' lS1115B In.dJtlu::iOOes para el tn'fDj.o' dii:!' 'tCfflt!la.oo de 'COOQi, de: rrall in· -'~-~io,. ~". '.,': i ~., .,~'"' :""~l~'" ."._.~~. ~':~'~ ~ ~._,.-., •. ~. , • .' '""' '. ~ '" i., •• .,',., ~-~',.1.69 CilaJlQs, de' in;lU!lo!i y qil!: ~o,' i, ' .... ' '. ~ ~ ' ... i ,. .. " ... ' ,i ~ ~ . "' '" .. '.' 1601:16&,

'T:QlJ',ne.do, de (:0'1101 :[a'flol de' :peqliilenlo ,I:llplo .,HI.'nlt. del,p'lIZ1i.deuw dle~ clhsal 'nus:,n " COg, .,1I,d. ,de' 'I.

rq., de, lui;. .,' '. a '. " ' .... , '. '. i ' .. ' '. ' .. ' .. ," . i' ~ i ,i i ~ .' . ,. , ... ".' 16S1166, • Clili~re" -pan, ,!tQ'HQ$ • "., , •• ~ • ,i, " ~ e. .. ~ '.' • ~ i ~ ,~ ' ... ' .... ' . ~ i, i ~ " .. ' '. -e : l67/J!i5I

'!I" ~~ ac,iOl.s ,p'ra, ei t.moo,jo d~ tOr1lead,g, ,de COOos 'iu~, .. ~ 169/1:'0:

:11:05: del, &just!' en ~,5i~16n d~l (;aMU~ 'rn.6¥i1 y d,c :1:<1 te,c'lia.. .

~ ,pia ~.,." 'I' ' •• ' • ' .... ' •• ' ' ... ,~ 'i' ~ ~ • • ~ • • ~ .' a. " • • ' •• ' • ' •• , .' ' ... '", ,~. l11.11'1C

:Bj:ec:u,li:'Ioa, d'e' :fQI~iliI!!i en, el torno ",..' '. ~ .. '. ~ i' " 'i' " ' , .' 'i ... , .. " ~ '. 115 .'

Yol!!!ti.tud,nn de b;, ,fQ$t:a .' '. , ••• ' •• , , ' •••• , .' '. ,. " • '0; 'i , .... ' '. '. ,,~ .' '... 1;V61l71 .1 I

•,' I

O:a!SIl!t!l! de: :r~ ... ' '. ;0 .' ' .... '. i' .," ... ," i, '. '" ••• ' e. • '" • '" • " ~ • , " • ~ • ' •• ' 118.fl80,

P~edimi:cntQ5 pa'l,a 13. ,obt'md6n de ~!!I, ' •• , •• ,. ,. "' "' •• , • ",.' ID/I82 ."

Eht~~,d~a _ de_ :r~,C:'~1 . en _ ~I tOtll, 0", DI;M,lalite' m,.tb H de rot' . . . .'.~.',

~.r 0 :med,.I!.uie hcJr'ljll. . -e ~ .' • '. a .... " ~ a a a '. ' •• ' a. a .' • ~ ,', ,. ,. 'i '" ,183 _"

~di:cl:~~~ ~~ ~!a, t!1,~~ t: :::' :: ,: : :' ,: ;: :' ,: :' ,: : : ,:: ,: :: : : : '" ~,~~/:~:

Al~flt~ de' roKas ". ,.. .' '. ~ . '. "' . ~ " .' ' .... ' ' •• ' ' •• ' .' '. ~ .' .. ' .... ' ., ' .. ' .. ' . ' ••. '" 1.88 ;

,lQ'ec',IiI'don, de "He" de' fih!R p'lI:aU'ludlo COD, .,. ad., ,die •

J':'·'.~I_. d., :- ' . ,,..,. ' •....

__ .'I._._ ,_.~, .'¥w __ !11 !to! 'I,~ '!II !, I. ~ !I ~ II!I .' [! II!i IIJ!' [!II !I !Io!! !!!, ~ ... 'ii' 'i! [I' • ,r. .1 • I •• ,~ -!. ;;;. 'r. + t., .• 10-.7

,~(!a;ptiJC~Un del lorna pta, t21I l;:;f' f'OKaS i"'"' '. "' • ~ ..... ' • ' •• , •• ' .' '" "' • Y., .190

'9'tdes. M 'roSa;T' '" i, ~ ~ i ,i ., i ~ .' . ~ i, . ".' '" ~ "' ,. '" . . .' " .' i' '. ~ ., . ,. "' '" . '. ~ .. ' ... i, :191 •

Ins,trumcntM 'para 'mt(:Uci'oi1 de r,OSC8'!II ~ ... ~ ~ ,. ~ 'i ~ • '.' '. ~ I' + I' 'i ~ 19'2B95. ])Hrh;acicrU:~!i!i 'para, la c,j«ucu;n de f05C1S de fn~tc: pttmtiag;ud:Q19i/,198 ~. CaJcul\o$ ga11!r:a'ln, 'ref:iii,ti'¥Oiii 'R ~s .• ~ "' ~ . '" • ,. ~ . '. "' "' , ... ~.' ,~Hlt4)2:

El'eeueMn d,1l to.en de, fil,.t., p[iII;fi;O e~ '.;( tOntO .',.' '. ~ .. i' it' : '.1

'"I"iPt' j'I',-, , ,.i'_ " ", .,,, ,_....,..j,. ~. i,. .~.- ilIiIiolii

U ~LH !I;_~ ,[,O!!lcar' :f.,!JII,r,:I ~.."._as '~e mowmu:nllNl' .. , ... , i, '. ,;, "' •• , .... ' " .. i' '. ~.. ',.

I'ltdi:~doDe:S de tii:aibalo ,p.l1:!1 la ,e:J~i6n d~' ~ dc:' mow ... , - .

m~t11to . [!II ~ ~J ~l !!!lJ '!II ~ Ii' ~ ~ iii] !II !!J [!!II ~ ~ .! .. IIJ!I • [!II ~I ••• ! '!II ~I • ~ •• !l '!, ! .!l I!. '!, '!i ! ,~ oW'. 20SnM

C:;Ualilos d~' las :rl1eda:s de eamblo "' ..... "'. '" . '" "' . '. '" .' ' .. '. "., 2091'2:14 ' I

,ArFoUI,m len'to df!' mille,Un: 0; ir':Ho:nu, ~. ,. , '. ~ i' i ,. ~ .... ' ,'" :2:1.5./216, • indieadotlH :para, ~] t;f.a!ba],O de, 3]·,rQlj'. mu~l1e~ G r~;Hne$ ,i ~ ., '. ,211'

Ci1C1Ylo de' ir\t~ort;es de 'trac:d:~ Y' dc' com.!'U''es.i6n .' '. ' •• ' .' 'II" " .' • ' .... ' 'i ,~n,8,

- II I

'.'dt.~n .. ··-!:- . "'-10-

I·_ - [

'.'.

I', ..

'.I.'

1

] . I

,'.] i

I: •

.:1

I, •• '

I

. ,II

I

_. ]

..

I'

I

M ateri al protegido pJr derec hos de Elutor

,P,r;i]i~edbn ~enh)i de 'I: r-,a li:O,j 0' ;si:n ::iirt3IP,QUe de y"h;pi,a.. M f.ltll~i;~nte icom~ub" ('~~e. ~~~et~[!el!i' fundi,dQS, 'Y e'n~,~ente;s, eu 'Inol t'leill; a.i'le~it.I~~}['~O~ :lliuede1n 'iJ'hU,!'lfl~ir'~~' I'u~ ru~:l'ln:HI~'~ ~j,'i'i!'~f;~;~ de fuuniH,,. ~i:on 0' piiC,~"1,s, f!JJldi,~,'h~~. S~, f'~lbik:jl~ll (~e' ,e~H' mifJ(I\rJ,~, 'Il~H' ,~j.~~i"11J;'ln- ,:H~~,~_fum'~ ~~, ~1~'I'tiil, ~~I.:51~Wu j,_, nas, :rll!l;oomll s, pnrrillas, 'P~~i,'fas; 'Pil nit ~1~'li)g,:H·;, ere, ff:il'~ ,H]',,:~ ~i,

()tr;a, posi,b'i I}:(~,~ _ de (~rg,v, f il.!"~! '~l a ~i\~,.1~~~7~~"; ,~.ln ilrriUf~i ,~u(" _ ~:k!',. if i ~~ut~l c~l:m~:u'~'l~ ~jll TJlf~\~(I\~T' a una espeere de al1lasada dcru 1m ~ll~r~iJl:J. ~~rl1n '1Iu~ ,til ml~u'~if1'~':d !tt",a, i!i:nli~~;~t~ ~do parn tl'11!o 0

• nCi 10 Sca,P- se :I'!'~bbll'f'~ die: oflDtf:im::'j ~~:gl de fQlll1uiI, leu 'c;d iente n ,~:t~ fr in. '·r rabf!Jo~ de ,c'~t;a dad: 1:0' son" po:r ~J'~mnplii)~ I;~ :r:orj,~", el ,(lCi,b1:iildp~. el 1=1L~11:1 i mudo~, i~m 'I,Htrn~:tdo., ~] ,fi.,;;t:i r,ado", !!l. emibu:t:ido\~ el r;c,lljMQ y d n~ltI,nf.~,1;IDo'~ ,:\,~1,~ pillT' lI:u!ii.~tI ii@ ~ le: {,or j!l!J, se (}bti.e~H.m, ~n:tre ,C!t.T;i\S

..... "''''".. :r:"'r'''''' I ",""I! ''''''rl·'"I' ""I'~""~I'I"""-"-iII."'" ""'lll"~·'" ~I""""" ;iI"'1 ' ..... ; ~~, "" ',,"' t!illi'· ... .,.i', .. , -- .(~I.. '1'1: ._i'""",,,, ,. 'n....... ii.-I·.' ..... ~:~..,. i~06

~ti'i:u:.,._a~ ,i;Ul Ill. ~~ ~}., i, ~l:lIlIboliI _'lll~!I;.~l !L'!i::' '1!6. l~~ ',.- U.!I; _i.~~ i~~I~ fC,~ .j':~~ Jr 1J!~!Ir.o.ill '!lJIII~ ·II;~' iI:L".: ill U 'j! ,1Il ..... ~( ~ _:~,'I;!;;JLjlll~ ,.;~~.

'11~ullrulnado C6g'., :U)~) ,S;~: 'f~Jb'rl:e!lIln '('nH~s, d~ ~~'rr'OO:1,nH,. hlerres r,cdolfidolS, y C~ilIdf~ul~\Ii dC',. Pot dobladlo se ~ort~;iglfemll ~::ipeci~j~1~lnrl~~1te tubas y IJ1;t~~drua~ de f!Jnru~,:ls; de'ter.uwnada:i" l~Of ,~lr~"~1;~;? ~~ g"'t;:e:ne~.~, i!:~~b"!~! otrr,~.~ co~~~\~ ,. ~~~ \~~S i~ri't. ,'~rll i II~s ,~'. h~e'fC'~"~ ~e f¥n~fl,tr;il'iu;)~"a~ Por leslu·iil'u1~ se 'f,~Jbf.I:Ci\, ,e'] ;lij1;unbrc', :kl'ed~~~tUt:' e!~~biij,udo y m;tf~:~I~~;ulo dc p.l~ndJiil:S del ...

pdas se 'i'JbHeRC~~ objr:to\5 t:de~ c,omn \~'2I!$-O,:;:: :y' cl1lbetaJ~i' ]lucbe'ws (ii!!; ooc:bm y 'Otirl05 inna,-

~ol'@~ <:fil:.. ll',3l'~ -

:E:i1t~~ 'los tJ·a~~io5 ~hru ;~;'fIlil.l1'qtmij!' d,cl 'liiruta se 'oolll1PrerJ;d~~ ;a(lcmi~.. e~1 t rn'I:a_jo d~~1 mnti.1'r1i~.'1 O~iJU a:tu-d_3I de U\lliEl"li3;SO :Y' il'V;,(i),tQS, ~e 1il::1 ::r!lWI;~ml:~,11~ }!" d~ ~rYil~7~li)iUju:l(!i1 1,f itlc~tiili~n~"lU~o. n~ eM,~! 'lru-uxliO!l ~i!!: otnWt.ll!tc~~ r [[pUt ~:j i!]lli'~I'l,o:~, hi:s,:lIB;f.a:~,,, hCI!!"ra,j es, pi'c;:Eas ,l-KU'-~ 1r\~'lo,j CS' .Y ;~1 ~~L:r,a~,y,~ d,!i::' '11i1~~l~id_~ (ili~., 1 O~3),.

II

.A.·~dmD d;e: cpom en la ,opencilon file iCortar~, arnnear 0 ,anil'

EI: :p:r,oceso d~ mlccani,~o ptl~d,e' m !cierio tnOO!ll ,com:par.a,rSle Qon, 11:,1 de c)OTt~U', ~:natl.' .. ta'r' 0" p-a;rt~t~ :fH i:Mtmmnm' ~m~J~do d~sd~ ,~a ;antigl.l~dJad ~ara, Cior~,~ni:" ~tr,atlc~f~ 0 ,a,dir.. 'ei la ic:ufia~ Es'tc ;instrPRU!ll,to 'IGi 1Ul;contr,amos em 'iO:rr:U3;, de dncJeID 1 e~;oQ"lOii dl! :fiotmotat., de: 1ia,(;'f~_a,~, ~: (;!I!lJ~ihUruQ~ de nlu .. da,~ d~, ~~(;O Q de t~nij]J:z:a,5: (fig., .Il,:U,,,

:F~r,. 11",1 I.. iC:'liiIfill. iC:Glilo itkmeliit!!jI lL1ii:!i~!il' ~~!i,j, hi:l 'h~r-r.'!I'!lil'n'I!.', qp~' :~'h'th iIiliili,UIi ;mfl~iIi'., trI·lirdf ,0 ~.tf,~i:i;t::: !Ii;~ hac ha.;, 1&, :p~eo'; d 1:~ n IU: :l;1! ~ J',~I (:iiiilli:\l] i 'II h)., ~. I il"~U~ ~-1!0, dC', 1!:'ti',0iI ~i!!l~ ~'~ir'; f i e I n iiiiE' I,

La ;~oc:i6$1 (le CU~r.. :S'~ v-e '1~~iIi'·' 'fcc~OIImn'i1l11:e da,r.,iiI, CIlJI!I'nij;'lo- se

it -a~"" .]- ~. 'i' - , ". 'J;" .. i - .-... ..1·_,

.J_'~, '- ~ ra:,J ar. UI~ ~r!OOltO '!;I.~

:ml'rMI'-

M,e.t1liaT1~e, 'u~im, fn.:liE:if,za (F) :5if' ~ 'tntr,i!rl" la ,ctil'ia !f":lfnl el tfQfll~o., Pmc:to :b, cth'a, tan .. ,

.. flei"'1 .-..'

"::""1 'II ii ., ! _. ',_ --'-, _ l! J J.I .~:- - _" .: I -:-!. .

tu _lVIiIils . I, :JI1C'I'I1t...: iCUialU~iC mas

iC;[ji'IR~ ta e:5l" Y es ~!.!Iie 'C"ltJ(!Iuc;ei!li es iIiU~is ,iiII,Ulr,o\'i)!l:c~fiad;a ~a i'~iL':::r:r~ litJ~f;cida, (.l;"~!! .:y,a, (!De' :~d dil:!l~I~i ~

'I - j' I ."'. ." .~, _. ~1i.- - --..,. - - -, - _

,_llU_.r e a~~p~o ,t~e' ~lU:ll~ e:r'~!!;,!111

t~'if"hji~i~ ]a ~ fi'LiC'm-g~ ,de coFtt~ tal u.r,ram~:t:: ~ 1"J (:ilpi. 11,,,2 1I'I:b') u~m~!~ te ~ID~ '1'aJ I,QJl~al~. de ~ ~~ CUria, ~e' 'r(~(r!fll!iiIi ltJnllii GlIj.iI ~~1!i!!.:' 5~ ,iiIi~~f1~ ~:jj:id~1 !iHa~i C:~fll~rl.dca;,o ~n~;nt~ 'cualr!~,o li1;taJ!'C~ _ ~.~ ,('I in~'

iIF.'1~I"" £I.. ill .. , ...... '~".. 'Ii' ' .... - - - - ~'-._

ifi;1Ii!L"""_I!i.' ~;..: ,,;,yl_., !!J.J na euna

,~~IIk"'II~· : . .'1,., .. ~ -. ,.. .' it!.,. ":

l"._~ ~a ft!!l.I.I.i::I:~;:iIi !1i!tnO~ ~Ia!t!a,

fuer:il!, tp0r:(lue: ~:iIi~ h~er,~~, (nUl!:

- " I" 'II

:actitil:i!J~fI lpi~f.'ru.i~.m .:lei!rl~in'!I!~l(:jU'~C ....

las CiJri~5 't:~e' ~~, iC:'Uli~~I, ,c'n,lllUl'" j:a:n ;i!!. jill Wil'i!!, nl~!U;S r~erl:l!:'· :tl'til:'lit'"': ~"'",d"', :"':r~rl"il"'" ~; -, de eelr,

__ . ,., !~iQ __ H !!'lI. _.!.'is ""'''" .'

!Iii !q,iUJ:e nil) ]iUe~ml1\lll ~iln.arla Ull~ - f~',il,ni~nh~' f~era, de!: 11 raj a,

("iL_, iiil ':i'.g! ..Ii .)- -

11J_..p~ Il,~~~ e .... :.:I!l

:iE~ dCCl'f,. i~i~,~' ht PlH"p;JlhUld, d~~ :a,'Il"u'I,~, de: ~lu. ~iIUi!l;n ICD) Uel1~ ,[lm~, ~~""polrtil.lfI~~a d'c~' ~~'~l'~'~, 'r~,~ 'PKW iiil, la c'flic~'·' di1lJ, d~ 1,:\ m;:;~llrI4i1J"

F,II:. I i,.:Z ,Alttii ~'!~~ ~'I~ t'url;jf' d~' b (:i!;'!:!'i lI:i ,tl. l!!ji [;Ii fUt.lrlil, !fI' ,( ~ :1f;!i!'Ud~u_d ,!It I "'~~;1nl') :i:'lJ~~J!l'i~ ~r.':!i, clnt;)'r' " 1[~!ft~1!!' 1tit,~!:. Que: J~I"~ ~I:'ii iI!:,l ie~i!i) de'

1111 ~'nI~l:lill!i! i!"" ~ .. !i.... :~jIJi_~--'IfN~'''"' - -I~fii' "ii' , , Hii~: ,-.,.... " n -·u'l- ~.~ '1'.11 1I!ii<o,

!:> _ _'" ,.. .. II!.. !!(I!"j' 1Bl ... __ .. ~ m :I . _ "!, .. II:! ~ __ ~1lIi 11::.,. ~. 1I_1lJ '!il"';!' r--

'ilu~i!o" i1\, ~ltNiIi d~ 'M:t 'rivllJ'lfIiii Iii 'f;'1IIIi: iiFtiii, 'F, hl.i;, '£iiJ.tllil.'1 ,dt: iC'Ofiii_c Q arrt'n' 'qgi:" r !!alD Imf.1r:!orc'l !C:fti ,tl: !!:",-,g;~ &. qUe!' c:;nl 'id 'I!!;: '1", !if}i Ctlw:'rlO;'; >& ift;iii~i;ioi'll

M aterlal p otegido por deroc hos d autor

Si, Sg' tmp'lu ,[5obrc: ra~a, ~iie~a '~Diii, h~rf3Jtli~la cuy~, 'p3:lit)~ :acli:va ~HP, IOit'Ui!l riti~C1~ ~ a,v~;$" lara i se t~l\cari, el mu;e,ria~, cplm ~s ~fa!i del :I~ ICIlb (de: mOOg' ei5!~ia;~m.eilt~ 'ftu:rlc: CD • .d, r,R~~ d)~ 'Un Qmt~:~'i~d ~;~nma.~l. E~ ~ii3J~c:dai \~ d~,~,vi';ilr' It<PlI la, d~l:1c\Cci;6u d~' ~J~, ~1:11:i'niIDi rr;!htmci'~.,

if'I.'i' 'i 2.~ '" AiEdlln if'~ 1II~.,lc.'.'11I'i\j} !Ii, ill!: '!!i.IP'I"i!lt.ilIM~~~,tg; j~!li: h!i, ,!il;ui'ii!l: mO!!fiilll~f.rU'€l1 4)1 p:!1r,P:~~~I!I:br;r, ~.l indjjjL'l;ijjiifiJ~

!ii:!1 1~:lI!I'.:I~d.j1 t!! 'I;i, 'lil.ll~',iici~· ilr It'fii,lbajo - -

E,~t ,~m caso d'~ ~mrta, :penctr,iI1C16n, P.~r.lJe'1druc~'i:8:r (6:1,. :1.2'ml II~ to I, :Iual!eiriia~ se desli 1ft j unto ,a, ,:J,J:nba~ earas ,de la cuia 'h:.15~, una l~~hmul aIDUJ:ra" Ciui'i~l'do la :pen~tr,Ri~'ion d~' mi1 ~Uiil es obUcu.a., em HI:(j:terri'all se .a,g'OI:,a. :hnda, el ,1~dlO Ub~ ~1~ 'un Inooo .1,Jr'opolr>c'ionaJll1ue~l te Ina! ,acen~ua(j~ (:Ii: 8., l!~l. b) ..

S:i I~ eDna, ,~, n]l.:l~'f@ ~,m1~lalJ11ru~nte s 1~, :!;u~rl1Jc:'i:@ d@ b~, .picz_~,., el mate rial se ~e,Ptiu'ar,a ;s6~o haeia 'Ii~, fjil'l1e ((iJl.U~ .r~ 1,2,~'~. ~);,

CU~ldo b~, ~nna, cun'v~n,j_'en{'emC'llb~ hu:.l!~nadiPJ, a'YCfjn~~, 'pil,r~~:!ela:i~~et:it,e ,:JI:, ~il ~H,p~r':&'ie de. ,I:mi, ,pj e.Efi, ,se "!~, S;Cpi'1r,il:Qdfi'~ eonfin~!lnl~!1Jt~: !l~i1jj'j'[~~hdll S~' '!p,rQ~lYc>~~~ ~t~ nljj;fl~ 'Y ~ ha,bb.. ~~.tO:flI-' C:i!ls, d,ii.'l] ~o' Ique hm10s; U1lJmlIIMl~O' tl:j'l1,l~nl~d'o:;!' (:lil~l.Z~)~ E:u~

'![.,. fo F'IlIi',"""" '·1 All ~·I... 'l!,j 'r-li;,i--~.... 'iV1I~]- ......... '."... ;~"riii"ll!p~'r-l":i"r"'o;c;. """ " ... j; ... ,." t;"'''''""'!ll. Y-~.J [,W~rIIllltl!-~, 'IM!I J' IU~I -" ~I IL-iljit!l'lf.a! .1£.'2"" ,,-!!!!I~II£IW!~ _lJ!!I!!!~~!~' _-~ ~~_~ '!k.'U;~!Ii,!ll~~ w~~~~.

1, L~v3nt3l,nr~~C:f:it,o I~h~'l:nla,t:er~al d~~~tn-t:e' de: .~i". ~u:pe:f;1ffu[ie~ de' .a;laq;llc die 1~, herili,a'rn;c"Il~,a (::ri:I., ] 2,2 .,ji~

2. Fo:r:ruaclm., d~ ~ni1 Ilrri'eta de:1;l1U11@ d@ ~a, '~!l!Jn'h1J, d@ ](il CU,-

eltilla (f~:l!~ :12~2::b) ~ -

~li Cocrte de 'Una ~'1rt:h;~lJ'l~ d.e: v~'ruta, (Cmeil;l~iento de '!i;,rurwla) (.IiI., :l.2','2 ~:,) ~

4. D-e'Stwza;m~ent;o' ;as'Ci:~,si:o~al die la padi'cuhl, oo.:ritida (elle,;. 'Ine1l'~ de \f:~rbta,) j L_'In,t.o a la slJpell"fid:c cID~' ,aJlaj~u.~ d~ ]iJi ]l~~ rrannenta (HI_", .1.2',,2 dt, ,e) ..

ir..:,~n,,", ~ro"'~SO!" ~e: :r~Q~~'''R ''''D''';;I~'i'":",Ui~'n-:--''''~i'''"' ~'~}';!i~ ""'I.j ,... .. "":.l~ ~i'"","

.~~!~~ ~f" - ~- _!!!JI .• _ - - '-fl? _.I!j;~_.- I!iP. _ ~~I~l_ !!,!! _~!I"!!!II!~~~I~ II!.!UI U I!.i .nl~ !II!!! !lv.Qj~ !ljPliJ,.

UnD'Si C!:rnelil~iIl:~tD;s de 'V;tu~a Sll:: j"l!JJ!nt.:"l-n ;a les etros oons,dru:lfi~,~ do~ "T:i.f!ilt;l~, Q~~' ~'$m.tl ~li.s 01 'menQ~; fj,r.mcnlcn:t:e 'Un~d"al!5 eniti! :st 'l~:t~nt:rn:!i, qu;ej' pl:r ej m1,plo~, en 'miii. fliJ:ndic;ji(nl ,gri.s :"01

. - r ,. II - I d· ~ 'I ..,it·

eX,! stc l ,pzOn ,a~,rum e!ltf,e JUlS . ,I st~nliDS e il:rrn!n~\o$ '!;iC, vi, ..

r-tlta; 'm,otman(l;osc, 'v~-rUtii;s, d,eSmetl1U:Z3da.~j ,en les tnat~~ial~ tel1l1i1J~~!;,~ ,COl'niO par' ~j,eIi11:pl.o I~ml i.'l!,1 lIJ'c~'ra 'bl!atLotmoi, 'ilos elcp~e;l1Jtn~ d~' ,~h·i.\I:ta 'V,jI,n tan ag3i'uadus unns ,it o!trolS ~Iue, se d1~ hm.giU· :a 'y, iirtlrt-a;s, Iilir~as. :m:.s, deci f'I' 1~1Im~ '~nU'~ lotr~s - ~D sa!;! i:n.. " :H'l1:ye' trttllhi'c;i1, e'l :t:i~a~eri:;d de '~a, ph;:Zi~, sebre hi, dase die- 'V~-, fQb~, 'que ~ fO'rrn,~ ..

Cl!h'iiil'id'o el :nllD'\ii:nl~en'tlO es n'i~_II'ii.f- r,al'pJdio (-ele':"~-~iI '~II-'ioc.i:dj\d' d-'

-.- ~- _ _ • -~ __ • _. ~ _ _ ~ I" _ I • . - ~ ~-~ I l • ,p,t: . I .!I _J ~

I~Or-t!E!:)!, :A:f,uliuas i!U ,Sle ,ap:rei!:J;t'ii, pni!2fal'minJibel la gru~t.a q~: ,\,a,

d~li1Jn~'e: d.e! mit, ,c:l.lidruiUn. - -

.FillI.. 1i:l~ C--Miiltitfi.j!i'.:Mn iilii!' :ttl ii'i.iii'i:~

,A fliIl:tlo9' tOOl, ~:1. ,fUo d, I. be:f:r,am;,enq,

En, lalna b~fnDillim.'Ui, cuya, m~:[d6n !iim, 'a:['r:.a~cat 'Fi:ft!lJ1as (:68';. l:S'I'~')il ~!i~s ~'iUii.5, de: Li, tdf'l;a., 'i(Wm!!ll~l ien! ta Plrb~' ii31CU"iL dt: ia, 'nt1:5m.a, 'tnii~, Ullca, iQ,'~U~: S~_ '1Ia.'ma fiJIJ@. P,ru' _ ~Jm ,Imr[',al~ _ 1m1,cr'O .. , se con dd!::faI1II, ,tam1hi:~nI 'eamO' :filo nil;! pa:rld! d~ kts C'a~~'S d~ '13 !tUJca i'!qlme~iata!, ~, ~sa U~. :E:s.s ,1]i.,~r·'

fides, Idcl :6lQ' 'com,pn::inch~1l ii~p;1oS ~U]~8i, maFi~tNld jn'nu)!'c -~!br~ la i!!flfu~ad~ de: Ii\ 'b~li'l1Irnii,cnfa (6g~ 1l:3j2),~

Aiil:,fId'la de' :'UG UJ) m Un ~,nlll,10 de' fi 10 pequmol ()f'~~-~' -,Irr;amd~, '\fe!Owj ~~. P'u~' o-tro l:u:~:o ne res" ~1:_I:in el1l1!rnu·,g,~. posrul,;]t'

.'.. • .' 1 '-b';j;" "

'fJ i S'niU Q lUI", 0 :!.iIi:r:_ ,~,,~ra'nn'ln!!!fhi~. li~V;~lue' con

e~~o ereee el pe~ligr'O (le rot,ura" d~l f;;l! [Ii, 6ta-~lid,'llU~IfU~~ en 'ern easo de rnil!;b!'r'i;~ 1 d,UfO Y' :res:i !tent,.e. EI anlulo de i,bl :1)Ul'd~ :ser I:iil.n~~) mi1~~truolr (:~,llto- !1Jl~,S 'b!~ilbl~'~n i su, el ittih1:te'r;:;-:d ~r'lile ~e 113. dI~' ~iri1.bftj:fu;,. ,S .. i d :~teri,al de I a herramienta es 'inU\· d:UfD y :~,gf~O Sel ro:mn:pe 't_~~111bi;e~:~ nid ji,~ 'IJri,eil~e el lili!,D! [u~m~do ~'I dl~;mffio i~~I~H'~i!

_ d " d =

'e:s.- il!~ln::li$l~,' 0' 'p'eque~o.,

A 'I'll lulQi ~Ie !PI.llique: ('11" Ed] ,3,nJt~.l~o. ,Ill' at:3tlt.aie' '~il~:nli! I im ibtdo .:1.: un lR!tlo' U~ir ~ n S'u~rAc~e . de .lt~~~ ue de '"blJ, heFr~Hl~wen'til I( es Ided:r~, pot I:a slUl~"Delt'6ci ~ sehre rna, i[ual, :t:'e;~b~]a~~1 til s vi rutas h y del ot'm h~.'dn plr un 'p'!iU~'O ])~'rml!eral~1~cu~il'r a la ~U·' 'perfid,~ d@, t:r,~lbiIJjo I '0 sea ;l ~il !~,upeli'N ~ 1C.1~ ~1I,~' se e,sl1i ~rnbaj~.'I1d.o e<~l ~~Jl :I)~,et;~ ~I. S:u, 'I1,m,RIl i tint h:dtuye espeeiahuente ~Il~ bre '1:',1 trurpo d~: \'iru~:a,.,

La '~'h·ul_at. se ~e[L'lf.,a tiUlbjjl nlli~ ~i.d I·, 'Illfn.tc: ~tj3J_fi1jUl i;~~~"tyor es d ~1j'nplllD d-~ ~tfiqtJie (f:tl'. lS.3) ..

.A~ll t!landil ~e~l '~r~nt~ILj!Om un ii.n~iIil~lo de ;li.t:i!~,~lI.e :llrir~ln)[~l~i no p~:H~a,h~ h~uc~:r,~"'eIJ~ iliJ.l'ibi't:m rt~~~~e;IU!~ gri.uld~:~, ,1,}Or(,I:l.t~' el ~ngullo! de !fir!!) b~l1JddmJ, enttt)~~J[:i?,~, ~I~,'~ 're'·, sHhatr' eeerel ati,l!'a,nlc:}n~iC' menor, 'l!.I1. ~n= g~'k~ de __ tll_o die~~:~asJ411i,(mO :pefl'~e:!1lo eendi:i)t;~:r:i~ :r:~d mUloentc' ,!l, 'Ia roteru ,~~t:'1 :6 hI;,

ila,

Fill'", 1,3'~ ,DnitB~ildli.1iiiC'''' 'hl:ff'I.'im~;mla ::

,Ii (;;iII 'F,IiI]1 ;:;;;:, _ ,ilmllo:'i;ii'lo< d'it i''I1;~~~~:.?'; , (kt~l ~' i[i!irulo d'e!

IU~H 'l" l[famn1il:'~ ,::=:: ,itJj;~tIi]Q ,de ,;!!~!~.'!:i;: td-c~}'il == ~nlg'l~

d,c' e:!!trl!~ _ -

g;+,'4, Ii:i tlr I!!!-t, ii:::Io,~

Mar rial pro 91

11 d au or

La :IlJapitud de. 11llS 'Ql:l:gu~!os de ~a h'e],f.!l·ml~~:i:bJL h:...~y que d~t'e'n~~lirJ,&l,:rln ~arfIJ, eada easo, En tabla! se ,eDclle3lf'a·n :mag.r:d·hud:Cs dle an:gll!a.~ ~1U!e: S~· han dctcr,minado 2 base de. ex~,

Iii iii

pmeni:ms~ _

La, m;Lli7,i:'il-tud de '~DS ,aaa'u'[olS ~~ende sctJ1re' lodo; de ~o S~(j1'~rlj.~moo «(lilli, '14: I. - 2! '15 1.')---;,

,--- - - -- ,1:Ii1""'-- -- . - - ~ - - - -,r" -- - - -- - -- - -- - - - -!to. - - - - ,_' - 'Ii !Ii , \i __

1. .D'e,1 :mJib~jrjJll de' :lla. :pile.za ,(liDs ma~,e:d:a.les de vir.l1Ita, li},'rga ei'ldgffi. 'Un an,gido d~· ,a~a; .. que gr,an:de 1 ~os de vi.mtu cotta. _I() pe~ti.en0)~

~~, I Dlel __ .pro,~i~~lPje~to _,~e: ~r.a:~,U! .. ~~ _ ~~l l~.~:! _ ~e: _._ ~a tI:~~~~:m:~~~~I. ODi'ne.aidlJi~ ·rle'sado~

~,al.a-dmdo, '~sca:rl)a;@o<~. d;esbaslad6., ,aIlnado", taJhn10· de -' O-SCil_, ·~t'c.).

3~ D~l :mallerial de: ]a hert.amiel1bll (loiS; Tiffiic,m'I"@!!iI dttrolS 'U~[a~nJ' :pCU" 1.0 g~n~ralJ' a~~1Jj!:,os de a;taqQ~ :~ ])C(JU'eil,oS qrll£ los ~ce:[()'.S de corte :d~.pido 10 10$. a~¢r.o~ d,e h~r",1W1entas') ~

F'rrt~~n:t~e~~ hay que tener- en ctu!nta. otros; ~ll'b~fS (j;~. ·v'i,s;L"l., .A.-si., POl" ejcr.np'lo~. un eoete . ~:n~\errllm,pido exlge 'fTI 'Wn het~m,i:,enta U~l fi 1,0 nlaJ,s; fue:r,1ej 'e5 ded w.~ 'UTii atigu~o de

flWo 'Ill 3iY'O iii • -

Fl.' ... ~.,~ Hef~l'1IIi~nrU!1I [pIn! ;girr.'.gng.u~ ~!:i ''!,!'imt;a

Ut.i~ de ~-o:~g!i)

:Ei:l1J!I:iiL '1I:1;,l!i,

'l"al '~n I'll. :Eu~a;rl.~~r.

p!il:dfifiifiil

1___1~ tJ ~ a y' :-1 ~ JI I ~ 7 III ,~

M,~iC'Q !II!!!. N~r Iliun cit!tpUiUa

,,, _ I u.

~~i-~, kgl~imt' 'If.' I ,fiD' 6iso;· ~ ... fp :~~l) b.. .... 7c- ;o;.,,2S' .-~ :!p·,,:W.-- ~ ...• '~

, .Plllirtdi~ion 1G,C'i~., I .1.',

I·Ai:\~!"OS d~ d\oo

" •. "., 0, ltD'" ". ~

l!fI' II."

_~I=~

oIMl "IlD M II!'J] --0 11,00.",. '0.--

~' •.•• ~'"l '11" •• " .... - ' . :II~

)m,iji:CiIi,te d' I tefmJ~

_7 _II' ,It; .

,dgi'(i~ N~ '~n~i~ ·ii'lI~. '~oo kiBl·rntP.'~li 1

~I----;;;""-~--:li-~---I---~- - -~---== - !Ii===;;_~,_ ...... ",,-- ........ ·i---I- - _,

: AlumlHii~Ill' AI~cliim;ets, de . ,ihilmtllili'o -

·-l,'I'ili._-.-' ~_'!I_ -M_"_'_-'" ,~,-lIiJ_··.-· ~"" li[J!i··· ·W"·" ..... £11'1.-

W !O!'!Ir' ,1V--iOO -l~W I u=

14

M atertal p o1egido por derec hos d autor

'.

.

]Pam, el arr,atilqJue de Vi!E'Uta5 es d~ ca;p~ta~ run:l:port~,ncia 'qiU~: la 'P~ez~ y 'I\a :bei-:,;afll:ruilffilla se 'mue:van, ~na eon 'I"@S,pect'O a, 01t~,. 'Exist:en a este r~~,e,~~o vari:as_ pJs:~b~U(]ades, ~

r, La pi~'M WIl~' ~~ :miUl@'\n,~, :pem se mU)I!:,Ve ];]j, he'f~.'ni~11m 'Ui,., I'7!i1 a, 'e,).

2. La Pi:,em se m;ueve\~ pe-:ro la, ~l,H:rami:enm queda fljf~ Ui~" 11'1111. 'b')l~

~ Se ,-- ~eYeflj la -:,ie--,rt " la herramleata OiiY- ,][11 dt,

d' _I: GIl -,', - ~ - z - y . -- -- -----_--!C!!" 'I! "

SqW'i ~a ~a ,forma, de la p!it,za . .:IJ tT.iJib~ar ~ iri'n, set dJi:f~rc~.t~:s, 1M 1W!ovimlj,!jQI'O~; 51! ,!!§¢ tram die :If,m1Uicar 'vimt:t5 tilt wp;::rficic:s de: ~ra'bajio pla-nas,j ~] moviimientQ sc:r,i, 'r.edill~n;~l (;Ill", 'l7~2 Ill- t -" 'I . .Ji:l- - 1 ~- - ,oJl -- ,- '~ruta:s-~

:n la, 'PIeR 'llIiC ilia, ala_ ~e !Ii'1UI! il!.;l;i: ,~~r ,,~_ - , . ': 11;-;

,ci]:i'm-'ddi;ai., cW, ;moI'Yimlent:o :5~rii, ,ci,l't~l~tf;' ("!IilA:ra, 1I.'~'- iI'): Ib,)- r,

- .. '~ -.!I!

En el casu del eSluerU:ulo 0 'r,cd:i ficado dDtndricQ se m'u~~n (:a,,"*o la h:etf,;U1l1en.b, (mubL)1 ~omo la, !piea" AibUf;,iiIl, '.(i.,mi, ~-61Q el :lluJvirn,!;c;m~; d~ rO:2'''' ci,om de ~a muela se (!o,nsi:dera I~oruo '.ovim~etibl' IPr~m-ad pru~ iO ,de onr~,~' (-61~ :l.'7 "I d) ~

- -_.

I

-8AI W

FJIIf,', 1,'1'1i1i :M@'i':~f!l!,~~.~lh;J1; j,1,!.tI!r--li!I!)~' ~J me~~ rnju:u do:::" -'~']l n~ ftlli dll!'~ lr.J ~ i!J r~ ~ lei';, c) :I'tr,e: Ilid:O;; d,) :~i'fitiiildQ

:11

M aterlal p otcgido por derec hos d autor

'p d' ir;ado' _,

.. - ... - .•. ' . - I " .•. . ..•. ".

, ' roceso en - mccan"", '_,

,En, h), morv.i"miemltos, R rceoorren, dh.tan,das" Para, ello es ncctsadQ ~mple:ar un tie~po, Si ,K qU[cm! N!(Ur un, mo:vb[li;ento 'habra que 'nledir~ port un lado, el cam'i'Hol 0 espacio ~coRido y~ por otr'O:!, el dall,pol q:ue' se '. em,leado en hacerlo. Si se dh""i:de' el ca~lno 'flKorrido pot' el 'tlMl.PO que se :ba en}.'p[ead'O ~, eUo" se o'btiene el t,rpaci'o r,rc,01',r.iil.o ~or w,;;.itJQd de ~it.,r1,~,pa',. Esta n~agnitud: (-ousti:tu.~' la -rnedilda del rnovin1.i:-ento, y :sc' Ibuua velo-

' • .1 .... ..'11 E1 ~ .... ..JI ,..!I... '. il~ C" ';, k'·! · (- *

aU~):I. '- ~ 1e:5~~O pUru'C: aarse, POI" ~IJ(in:lpl~~ en Q~iW:':()i, •• ,. m'l ;01 m ,'I~tuttetr-Qs : km)~, Y CI

'ti'm1,:PO' en boras (h) 0 ~n segundos, _ (I) ~ ,M' dkej 'tol!' ej:mllp'[o, ::: Un aUWnlolvil 'ccu:t'e a ,,"00 k.n1 pOil" bora (- 70 km/h), -o~: la 'vc'IQiCi~d d~1. ,~~nioo' _ es de J3J. :m :po:r :segt!liido

1(-' 3' '~~ 'n~/'Q<~ ,

". __ I : ~iJ.1 !Ii~I!:-_. ~J'!I

V''"'IAJo:o:,· ~~_.,,1 ~

~ '......,...l.U;'~ru ~

'[iem,po' '

'Bj'e(iDlI,lo::: Un ,a,u1lomow'i1 rCIC01lre tUn '~r.a,yetto de '180 km en U11 H~mpo' d;t 2 horas. Se mue¥Cl POI' ,t6nnino 'm::Wo een

M'o'Vimi,e'flt to ~tnbu~;o de Nrl;!'

,AI mecu I.i'zu.'r ""1~n 'I-'I'U ~'" ln ih.~I~tn de eerte r~1in,neo ,~' d~h .. ?llCl'ir:a:

1.,"" L~~, d~~tnnchL .... e'l G~'mhu~ rt~orn'i,~'IO:i, pur' li' ldc.zil Q jiOr lr, ~l¢~'r~l'll~l~lltn~ c~ll1i,{I! re-

en rri.:h:~ ~'1~1 c;.:! rte is I( eu U Ict,ro;.;) (Ii: 1(. ) a,.l ),:, ~

2.'," li)1 t~~m~!Iii!) t1n!~ 1il'jU:~U· ,eu cUu,. 'C~qUO 'tlclnpUI de IcU'rb.~ t (,('!n lnlnlr.to~') ~

~1. OJ, l..i~ 'v.eh)Ch~ail ,. lel ~mwi~uh;. .... ,~:u .Je' C'orh;~,~ ennu j, 'v-e'lud'~ hi j,'1 dl~' eerte 1" (Cl~ m/~~l.ii~~).,

~)'n," ~U,ljl~,1 ii," :"'C 'I,:IJ~,'I-, U,",··,",·· ~.: '~,"",II'I m;;I~ l;~d tlc' e u rtc' it =- rcc~)ii'fi.,tu ~ lel !t.ort:~: ,'~

.It '!;. ~!I' I" - _" _ I!o.,,", .... t,i<:U11i> de: oc:!rte 'I

"114-, ".,.' iiiiil ..... M',_IiII' ... -II!!!I_ ....... ~--: ....... --_- __ I 111EMP'Q DE 'CORTE .. t"iII ~ __ --_~

E,:j'tI:m,pl'a ~ :Para 'Lm t'~rd'do ':1'.:: ante s ~ 31 m !I: empie:., uu ti'elltOOI tk corti! t:;:::;::;; o~ :nUD. It Cuanw val~ ,l\a, '¥rr1oodad de: corte :P'

80111<: I,d n ;;

La ve10cidad d,c eortt:' 'vall:

18

M ateri al protegido por dCI ec hos de autor

'Dr,"""",,.lfih -m :",,:1 ~_iH~ , "'-'_"'- '-,-' ~ ~'!!!""'~ " .. [

+ •

. _RI'.· 1''''1 'loa. "tibd'd'ad. de: coni: a - el .recl!).Tddo dd ~ It'n ndtoili dilJin;~1iC 'OJ!! ;ll!iinm~

. .

.

. - I~-.··

40,~~,

A.1 :n:u~(:an:iiu.1i con 'molrlmld1rt:o de-· oortc. cire'Uiiar." fuutta que ·nol ·puede. med~ne Il!l tl!COrr~dol de'l ,l:orr.te:~ peWI pm:de ell ."'''.iIOo:tilb'· :: ifL".i!·I!J,o;iOiIi·I·'''''ii''--: (:fi~.·. .1'''' ["1, .S,'~~I 'li"I nQ!'i~ '!;,eu . .lO !l;riQ.1 ..... '!;!i 91 go,; , ~,,,'!I)~ ,~ '!o!' ,D'

Ui.d lefl una ff!'W1UCf6tJ1 d~: il. pieza, 10

~,~_~. ,~,,~t~_i,:t,'_c' e .... _s_.l_.;li_._rua~_: :_. __ ~I. I'~m: _"~,' __ ,,.,_:-",,_~!_:~_:,ets_,ro,',:i , .. ~_I~_' '_' ... 'plr,. "~I' :'~_-~il,··_;."'-

til"" u ~ IJL d,e ton ..... ,,~ 'lUI"" ~ I... ..... m Un fuinttto 'n; V~I ~.~ 1C(llltdnD

:r.rn>rrido POl' ~il ·tort~r.. UIi. mi·- .' '~'Ioeidad de- eerte \r:a.'ldri ~ ,

.!!1.i,I'_'~_ ,corte, 'v:=:: d " ~' .. ft;

.,oli._' .... _O de la ftlocldad de ·mrte ·ta, ,sipimtt etuac1,6n, ,::

SOlo '~Y q'Ut!: ~I~r a'qui e'l di'~ro d tn '1m)]. P;l:fQ;· o'btene:r :I!a velQICidad, d'e mrt:e ,en. mJ,nun

E,J: •• plo: 'Un :arbo'l de 100 im'Il 0 ~ I!!er tom~, ~, " ......... ,80 mj'min. ,~,Cainto, vald.ra Ja

______. ...... :::~ . .Ji d' oil. "'"or'- '=" '

.~~~ L.~~ I.. I~,~

St,I:u,d6n ::,

,. .' ~' . ..:I.... ..;1 .... ·1 ;j 100' --

d ,- UID m.m ~ ~o '1i~'i'lIittWI eJ 'cumoo G ~WQI Wo;. eor:t!!' en m- III; ,~.--, m,

,_,~ :..__,.,' l".'~_.tt! .~-.I.I __ . ,~,_.,:"._ ~,_II .• " --,'. I •. ' "' ••• "' .. - _-I!I [1:000 ----

,...--:: .... 0 .i_'I' rt,. -, 1 ,,_,,""'·l,"wL_.. . d' 11001 , 3-

~I!IlI1!'1 :' ~ ''I!i' """'~ , ~.~~'1,1!~~!.vq:~ =.'. 'Ii'R =: . - 000 III ~ ,lL4,.

, ]i" ,

'Bl a.m~oo, d:~1 ron,e. pam ,80, 'revtlluclooei ~, I, mi.UIh).. 0 .~ Iii. ·v,'hJICidld. -dC! cot:te--. ,.ldn: = v';'=' d -a : ...., • 'Jt '~, 1)00 - m" 't,1:4' • 0.. rev 1m '1'1;'1

. '_I "' ,!!!, I_I ICJ.CXJ· - - '~' _ -'~ !iiI ~. l.r .lil]

'5':[._1 .. '~~,~ilC'JiOI ;.

Iii, Diimll!i"rco. ,.l~'~ ,ihlill.n'~1 .I ~ f'iii!'II '-il!'i't', n- ·U··'iIi'Pi.iPo·, de 'lII".iliivo:l-U;p'l"I,nn·'" ... ;_ 'I"" .... ~r/·::m_.:·l'n

~ ~~_, u.,;.~ al U"'~~' y~ .... 1_1~11,1I . ,1.,I~1ir.!I' ~'iII ~ . I. Ii!!!!!I lUI ~.. I~ - - JJ ~ .,I~ ~ .' _: _'_,~'_,_'!

~.lcmlar la, ''ielo,dda_d, de 'CQrt:e' ITJ ft!I, el tQ{meado.

2" D:i.im~ro de' la, b,r;oca, il- 30 '~t nOmero ,del :n:voriu,eione5 'JI' -: :f~ revlmln~

Gaulcula:r' 'I!a, v,elocidla.d de ~Ine' v a'l ,taiadra·r:., .

,3~ lliam;etllo de la· :hesa d --: 1;;20 nwm~ :n'mnero de f~:voluc'ion:es ·n ~ 40' Tevlm.in ..

Ca~cttla:r :18. '\!'~I,ocida;d de corte en eJ .fr,cu.do"

M ateri al prote-gido por derec hos de autor

C]a_~i;tl€:adi.n de '11111 ml,q,uJull

El tomo. el "'"ei"iii~'o" :I-\a 'F·~m .. L ---1- la,-,e;.;·it::-a:domJ- aff~,iiRt:a;n 'V'iri'~,ta:s, ([~: 13:. '-m, '. u!:.

- ,- - -- - ,p. - - ~ -.t" IU! - ~ --- -- - - -I!.IOIRl' __ I1_ !!o;li;.!!Hllt__ ,_ ---11' _ __ !!.iI__ __ _ _ _ .__ P _ CD '!lg,R;lll.'"

r,a, 11 tl,),~ La ca:ract~tlsti;il;:9. di! e.n_s mi,q,ldna.s e" Que: en.1phm,t1, una hl,f;rmw~i~f.d:a..,

I' '~~ m..l";'iilIil_';:n9111!:, nU_1i!!! ar~'f'Ii;:o~n, "11m, '; ... e; ~ una Il'iffie --:'iIj """"'n,. ilIi,wtd-ilIi '-]- ~ herra i!pill.i.-;i,~ iI! .. ~t-;; ifiI' """O"i;HI' .. ,

~'"" 1!'!I!-,!1!;4,~,I!~"" "'I ... - - I '!!"'~~~ - ,_ ,~"" l!I- !IilI_-I!,~!II; t' __ ;it!&- I!r"",, . !ll;JI" ,"'", ,~ it I!r 1;1,..... ,,"'~~ !IIII:,-I1;", "-'i.:!'. lUll ",",'''''''1,1,1

p;rend1das dlewtro de, 10 lijure. Sf! nama~ miqui:~he;tfJl;mi:enms;,.

Las -------5 - - ft... :[2--- -..Ii - - b--/bl.l __ ---~"'iI!I'L!ia- hf--- ---,~ - --, ... - ~, --'*-,-;;'1:, -", ,1

,_:_ __ '5: !I!I~:~. :r ,1411$ @S' _-,mpayon;s ,S'OII _: __ m/...: JEri, m!!Wtdk_l~· __ ~:rraim'len'~!!I~ ,iI. ;a'm!(.!itcl~ ,n i£!Uas ma-

qu~!S se ,da 'iQ;f~, a l:a:s,'p'i~~as,~on ,ayuia M: :h~n',amiei"U,tu Q it~I)e.$~ 'pe;!',O' iC~ j!S:~5 U!QS !Ia O'~ .. , raci\1in ti~ h1pr :5t'lia a:1r]~,nq.af!: ,d~ 'vinl,ta:s.,

,Adem&J dc:: 1M m~ub-ia5~bcn;,~m~~W, 1m,' ,tanibic~ ctra!! elases dr:, miq,ui~", ,~ :1:0 :5OD., POl' ~;cmp]o~ hilS; ~ililim~ 'IMtr~oes. E~U5: ,_ituI:na~ 5IJm~l1i~tf,~1 :£~iu~r2~ -mQ~l'iz: 'p;!jira, las, miqU1i~uls ~r,~miel]bl.!S~ 10, pa~_ l~! ,~utom6rih:h6 ~tllect~to;ws,., ~W(r:,e:S! de' ~mbvJsd6ti 'linte1n[llj~ '_q,tlim1~ d~ '~:'POr) (II .. , ,ZD:~l) ..

:w' :1U~"qui~~ de 'r]~v,dI(;6i~~ OOmMS;~ Qliq~i:UI~ ,cm.:~l1cl'adQras'J ~~, maq.wtlU a;gr,loola:!!i~ 't~,ld:iiH 'Y ,iu!l!i~ O,iI'~S,. mf~, 'l1Iui,qililffilllili:Si o~rn,d.ons.:Flill'~ :20 .. ,1, C'l:lii~l1c':'Ld,5~, d~ ~iiII!II m~guit!,!,ili!' I\'!I) 'm4ii!Jui!l'!iI!:5i'I~ti!i'~n1;itnt:!l:li j b} fi!Ii.IUitr.!~iI! f'!!~it'~il!:!e.l; f:) nlli'i:IIIl!!Umii!!!, .w'lid~H"I!!-t,

p~,. 1.0' ~flem~, ~ d~M]:npc~ imjcam:ern:e~ ellu,c m'qp~, :motri~.s y maqui_s OP.~rndQf'as., s~, '.iti~nd:c:: 'w(H:1f-Q :pC!f' rWL~uim1J)l~bcr,ra'rici1ta:s, a 1,Il1 o~atloms, ~:e ,an, funmt al m.I,ttria;l cttill :ayUdll, de kt:'i'T.iiUt!!a.U,. ,A~;on, bic~ '; romo, :la!S ~liQQit!~:5I'"her,r;ar:!ld:~ilIta,~ t~~m, iIlIr!~ iil~por.brtda ~~:tlmetNe' e;Qtilde'j' Mr :prei:'~rell_cbi, :pcil!i" :~I:'W:u, r:O~ma1tdo Wili S'ffi,o e:sp~ial.

l'rovimit!'!:g~ol ,en liil!'!, giqlldigR!!!.~b~f'.r.mh3;n.tal

's:i' se 11ft de mctanl.za;r !Oon a;yuda de l~;s, luaq,ui~iu, .. l~el'f;'am,i'enta!S ba.bri q'llt'c faci,lruuur :l 'Ii :pi~D, ,-y a hi lt~trr:a'ml@ll,tl, los :mO'"r~lJiIld MMs !Cn.~f.espond.i@~ilt~.S,

h, e~ t,.o,t'n.tt~ POI" !!!J~Q1~~g~ J~!J,'~~~ Salta diIJ.'r' ell 'mQ~~~ci,l:i'!:!i!lw die ~@t~~i:Dn it, lit :p~el!!:aJ. en. et t",'ladro el mO''1~~llentlJ de: mtadoinJ a la, 'h!Iralilrlieifillti!J,j '0 en eleepllla el I1llovhniiento (!~~: hii), )"' ',!Udta:, a la p(ieza (I a la herramienta, Au~ eua 00 01 ra~ prinil!et ,gtJt:pe~ de viis-ttl, puedan p$l'\ecer 'em'bro,Uiaihl's, estes di:s~:j:tit05, i1:1i!lll'1t:li1leotl:D\St S!~ 'lH~i i:tilmed~am'll~enti!, ,5,11, o:nleti:~d6(i1 sru ,5-e pM .. CIlfa d~~r:mlt1a:r las 'r:ri,i,S'i!o~u~s qri.Uii han de' ma'UxJU':" 'Los dli~~int:o:s 'lllOV1mientos, €law l:u'ga,r a :~a 'Io~c~tu;d, de 'V~~t a la :a'l:arel'u:rn de ¥'l:rum y- 1.1 e:5,~e5-0r de' vi'n,ua.

~, ,~e: la, ma,)1or :~m]_)!l)rt31ncia ,el. m;i;Hfi,mie~w 'pn.tici,pa~ 0 m;l!)v'imffi~n.t_o, d!~' c[Jdoe'" JEste mev-imi.:ntD car,ne1~rig eJ O:looO d~ tM',aha_j;a'1" dl~ ~las. '111~,qltlirUls (;c,ep~W]ad~J. 'l'Orn,eadio, 'ta]a~ drad~ redwfi,'~dOt !C!k'~) ,. ., .

For med~o de.l mav,i.m:lcnto prilmcl,pa,,1 0 '~e: eerte ~' obth~Ji!le 1!1, lO!1gitudJ de: y:i ruta,

..

M aterlal p o1egido pu derec hcs de autor

T[Qm~ado.. C'utn<J h~ffi:i[e~t:a, 0' Uti1 ~ u,tUi,~81 ~a ~uchil~ 0 [~u::c:rQ' de: tort~. L" p,i~ rK:i'l!:n:~: eeme mo-, ... ·i:m;cn~u liti ~dl14tl Q' de eorte uti

m' ot'in"';.ant .... 1 )1.... <r.-1"I!'t"" ... "1 n" 0,1 j i6ft._ ~

I I -_ . _I _ ~ I ~~ . IU \I!II;- Iii U Ai~, _ !Ii~ II! .. ~~l~,~~_!lL .. ,I .. ,~

q!!t~ la herrr:alu~~nt~, v~fi(ica ;t,'i mo\~imlem,t:o de 3,,"a;n~ (Rene'f'lllnu~nte' de. nmdo continuD)" U~" '!i1u~~"in'l:i[~riI.to die' n,j'u~te se re;d ~::i".a a Hi ano, :~~:e .. , £'1_" ~ti~

,t~l f'ijff,~to d ian,le el t'OTnea,~o se obt]'.:n~n :pi[~'"

ferentememe p~iez...'1~ ell j[~~1ticasJ ta'I~!IJ' com 01 'porr eJen~r;J~O:* ,'rfiool~$~, ~ per .. ' 'fm~\; reseas, easquilles, ete, Oisu:,. 2Itl)~,

F~gi:o~ Co;m,o h~~ramii~hls sir,V[e1'Il las dJ~t~ntn:s 'f:omI18$, de f'flC:s il 5., La :frt,~~, iI'~li ~~, como m(n~i.ientn !priln~:'ii~~ll 0 d4;!~ ~O,T;te un movimientn i~ :rotn'dim. 'P:d~tU!l~, qu~ :a, ]a 'pi~~~, ~ 'I ~ hQ.ce e-}tcUL"'lr' el m ovlmiento "llil!jo O'\,!i!IInii'llil'li E~f n' l;il'ivim' t ...... o ,,,,t,,,,, I'.il'~ uste

~~ iI;~"_I~"~'~",>",,'~ '_ ,;.tI~ ~ .• _rW",_·:_· . ~",~~~'II.· .. I u~; !Al]IHl •. j\ip

pu~lr!: real ii:tn:~"IIO' 1~, :pi~%;'l en - tres dh'ttidmlti5,. Seg{iu Hn, 'I a "formn de

~~, 'fr~~, pod'~,n obtenerse :s,uperli,... i... t'ii]a!iii.1.~ ran n r'""!Ii [na,~,,",~'·tc: -~;"n' -

~"~~ ~,iI"r. I_. __ !i_!I . ~_~~'M_ iIi~.-1 "J!I!.-~ U. I a,. 'iii' ..

te.ill: dC',; (II[!' :2[1,2)..

C~r.rt.'r,a f:iam~nt~' ,~, 10 que. '~.'~' ron. la cuc;hUla 0 a~ra~o de [code 1 il, :fr~, es una herramienta de vail'lo~ 61os,. :E:s; d'Cd r ~ q)u:e e] t:m~'1,io d~ haeer '\·~rtlt;lJs, S~ d lst rJbUiyt! sobre ',"firi;os 6'lo~. C:adla, 610 ito [~ti oofUind:o wndfluameflte'.,

'1;;1"". _,,"'._ ", "," , ." ,. 1'1"""' I

~'Wi :l~ILlU:l.Q;!:i f!3,ra, nu~ca~ _u:jj,r

FJI'~ :Z1,~:;', ~hw'i.M-!!'ltol!o :f1:i:'iil'lII:~'[I~ilil" i'lr: n,ilit!iI:~ )I' ... 11II!i1 ~'!!h~ilA:lr, t!!!i ~I: ~l'''d~,

C:C1liUa d:,o~ CfJ:n~OI 'ItU:~fT.'iU[n:!t.n;ta, K uHUza 131 c:uchilla de: IcepUlo\o III R1.'o\"lmiento prln,,c.i ~l 0, de cQ~le~ !flUe' cs ~li~[IUi de '\'!:ah~~~~., ~o haee la p'i,~'l,:o,' e.,l 'II~ pl~;Qea~:lg;m 0 Q~,i,lktdota PJrop'i'~tent:e 't.,1" y la Iterramloeii1'b~ en la 'Urn ~dora~ La herrntni mia, l~,abaJa, geticr,a:tm-=nt.:

21

M ateri al protegido por derec hos de autor

I A~do.na.i;e.m:to illdbrldggl

l:..I!!j~i!!II.i....-.J :~'n el ,~a;;iOllam,i:C1iI''O huU,vid!&.l ~fi!1- 2!\t,1l) dC'ullilrClQcm R'Il1l~miaD;l(mte les iin'(;o:n'v~n:i'~nte~, I~~ :accjanami:!::nlo' ,por grupo.s~ La, m!i::}uhma, ptl,~e~ :po~et8e !en ierv;icio' ~ndepei1d.iente=, ~nf!'Dilfi!~ de 'Un ti,r'bc'~ ptindpal de b!,atI;$m':is~&:j1,i C'01l 1:0! c~1 resuUa p:o~ib[e ~,n irueiJor apro-

".--'h~-'::-~o: ' ~1..,li 'J"""";"" 'II '\I' 'Min"', .a'll\liliitjh"'i:li 1 'i'i":ii ,,...i[ .. to'l!lJ.tft ..:IDlE emfiru .. ""'iiJIi!!iiIi~i .un';h.... .. i\a, .... ",d' ',,,,, m' ,_ .:i fi ;,;;'1 n .. ,' ''r.'I' :r'!Iii!li..o.:, _QbIIllIllIlJIIii-_JI,II'_ . I UCIll ~IJ.;}: I~.'ID· "II.! 'J'l ~~Il"J~g..t ""'iQlII ~,~~, ~!Ii.l u~-~_ ," i I -r- !Aiilii·@!I3!1l!!!!l_·'!.r.~ .. _.L-U u~ '''!A.,- -A ",U.·'":II~ ,Illllollo!' ... ~ ... I

~~sto del priimef' e,stabb:c:i:m~,entoi CS,. de 'md~~, ~(~n~. tn:ts. cafO en el w'm dc, ,~cdotlll= mifmtQ individual,

Si Cil :motor de ,aCeiQf;l~lmi,i!lI~h) c:s,ta dii:s,ptlC5,tO 5OOr-e 'UIli, mcosuna, :mO'll1bda ,s.obl'!£ ,1\;, mi5.Q,uiiU,

"UllI'~ U~2)~ Wa ~:ranSirisi6m dc, :111., fueili'~a, se fadm.a. ,®(f' m~di)£) d,e cO'r;~ea" '

S~ ei :matQr '0 .UrKJtaOltJ:dCi~ fi,jiado 8J, laJ, miqil~na, 0 lembddiado '(r!:1~1.or' l~l!~tnco' de ~tid~!! 0; l)leti~as)" :aeltwri, '0 b~t.~ iii 't:f.a,V-C'S de ruedas dClllil~tlH ~lJbr'e; ii.'!~ lI!Qs:iUQ d~ traba~Q (iE'., 24,3,) o bien v,a ~~nl(b:mfti:t,c a~ep'la'do ,I, ,estt. Ea, elste €lrul1MO 6'50 cl 'bUisiUc, ,01 'fOOl Id!~ tra:bajc :y el. del i!iTU'~IOO" tiltmel,l el m~~mo g,Umero d(!' rle'ifOJiUu~~'Qmesl., :W motor de ii!iI~cku:m,mlei1,~ 'VII, '!prefe:r,~,-,

, .... "" ,jl' jI; 'I" :ilii iii j'" '1' - '0 d "f' - to:

'lC!~flJ~;C ;~u:pUalLo ~~ ,ii, lil;aJiiI a. ~n ~a :pea'OO ,~e III;JL Illgq,rilIina. ,Lii,L ICl!CUpaCI . ..:\n:__e: i!!ILIO iE. iElJt'_n~'

elp~ialm~n.te p~~Cfla, (;Ilr~ Ztli!f.) " - , _ ..

,n, Ye~!:.! ,(Iasa cil ~~~iI]Q de tritbil..l,Q ~, '~:r~'V~,5 .dJ~1 ,~~ dil!l acc~O:tlaRI~efll,'to, 'I:Ul@OO~, d~l 'IJil;oI~M' (filq-

ir.,h,,5,):' '

'1la'Si ma,tt1l1:1na's, Btiii;M£s uti~tmn a VCc.u, twlto '~n, la 'hCilr.l'mifjn~a tC~ pafa!,!la, Ji~.z.a.!, IiIlO=

_, "I ,.:.I " , l" " "''i; (~ i1ij I)

teres e~pec!a e5 l!~ a~]ou:arilu:!!utOi I~ a~iiQtl!iliifiiH~,~.tQ! POf '~!r'IOS nootOR~"1 :!1!I,r~ ,.,.',_:jr' '.

,f'i'!I' :H;2: M,IiI'1:!;!t" ,1OI\Irc: ~in' illl~~, (II 1~~n5i;il"i= ~JfiI.D..UIII~ihll, d,~ f.~rj!~ ill1!!f' mi:di-o de ;~r!n".illl!

:P_, ... ~.;3 lJ:~lo~ ~~II(~Il'~'dild~~, ~1~~:IlI~~i,:lj~~~ _ !~~: ~'~.c_f.~ ~,,:r. lQJ~dlO ,di:: :r:atdill; _'liiild_:a:I!~ 1ilI'~' ,~;rwl, 'Bl:Ii!"L'D_, i !(Ii) nI~l:!! dc __ ,'

~;.rhi .t:) 'II1~Of d'e: In!Jl~u:;:: I) ll\iil.l'~i~I~, Ide 1!r:;!,b:!!]!'1

if1,., ~,A ,MQ!:or ml 11< iP!:~, 'dl!!: !" :R;'Iaq)lJli"I;,: 'tta:l1ll:!!i!fli:i!ih~n, ~Ie. fv:rq '~r 'Cilli rn:r 'I, 't1':li[i;!!:!'o'M.t~'!I:

f,:I,I .. ,:il";;~ :;;i~'fJlllitlf Cnfi 'i:',ie ~y.cc~,~ tf,~n"m,~i'r.1'm ~:lc I" f'G~r.z::li '11iiJr m!MIiD de :1'iL:i~ d~1Il ,de.~~~d:;ll'

1 b

1'1;1., _I'A~, ,~\M:i;inli:!I~~iC'n!!Q' ~ i!;1f!.'1, mitiJui'ifl.ili 'f"~~!Il::li!li:I;r.,a.:J.'IO!~ m~t:li~, ;rJ~ "!I1iL'no i: m flli!l!iilir!i;~: i3.) PllJt i]!rII!!.1I de ,i!ti~~!iii1i;m~.mkli, dlc'l 1Ii1ll:!iU'lil' d~ ~ f:r,eill; b'} :rnntbr ,d~ ii~'~OP_ili:!nl" ,to p~,=-- il!:1, iI.'Q~!i3: ~ 1." 'IrteQ

M aterlal p o1egido por deroc has d autor

Se di:s,tl~,gue ~filJtr,e (6", ,2:51,]} =

A,edgJ.i1t • .turu~llto '~f' cerrea abiena:f '(lOrt:' 'COl"'TC':\, C-ruLiIJ.:la, y entre ej es qUI! se Cf~z.an.,

.. 'W

F~I'.. "~.1. "f'1~:n!lm~ !IIi~lln 'pol' 'I:l"ftt;l; ,i,'ii) ~'~r~,;' ih:~'iii, rmr.3le<io!l, mm: ~~I ~I,t~'it" _ 1:'~ ir>~.~i{~~~ ~ b'~ ~'~dijg!e:i! 1.1IOl!~!~~?t:

C;~ ",.df~ &- rQ1,~'i,jj,D '''Puntol~, ,,; 'll!;g, ,ilr'IioQI'Ie.-.. ~ 'i.'::nI!l'£'n. 11i! 'tl':li~:Ii!'!d'lUjl'!, '~Ii 'Ri!ll,lbll!!: II.glg m un ,Itntlde,

dt M~D:n1

II acdoDIi.micnte p'9r cor,rea plana ~e emplea ,es~ialm~liIit~, cuam.do han de b·,;u:1:~tuit;tse' '~Sf'ti:ef~S y movim i ent:os ,3. dlstaacias 3,I,g'O ,gT,iI,ndes. La oon~~ q~e es un ~l~mMtQ (I~' tr.an5ml~i~n 'reiaHv~nu!~te ligero, es el 'n~,~dio d~ ltrn;fl5J1rlJisiOn eil:t,te des pol~ens que :gi,rnn .. Ent.f~ ]:iiJ po'l,cit, :y ta cerrea Sit1i' ~,§,b1.'bilec,e U!mIl ,e.s,f~rVJ de ft'icc'i~)n. (IU~' delit,e (';(";10 (;Q:n~'-, 'C1ietJi~dil el q,l1e' 'por un ~a(lo arrastre la polca ;Ii, :Ia COIn-lea y par el otto :sea :ma, (0':['1"9, qui,en ,3, rrastre ~, ~a lH)I.'en~ U~ 'f'l;l~fin (te frl(lc·j OJ] a '~ozandento ~'unl~llta CU4un1o creee el il:"~nlQ ~~"'f!!,~mdn ("Ill,:'.. :!S,l 8) ~

_I _

.-

IrQSiUlJDADES 01,;: DESf~~' 00.. ~~,

• -~ ... 1"'

'f"I,; ,:Hi\,2 l\Utli!'~'I:" dc, 'I. '~ill:Jhi[J 4(:' lit !Ctl!ri'U'ol!; aJ m~'n~.u!!: 'gil 1!i'-.rJt:li~l~ "!tnl!'i!!J,t:~ ~) 'i'I~! ... li.'!!u'l!!: 'io~~iI'ii!!'di'im, tle 'Iii. il!i:~.',~nciiia ~til!"l: e:ji!.1

,La, eerrea pl~ lno d~be c:st!,ili'f nl, dtmB.:~;iadQ' ~(in:sa iIl1 demasbdo floIa. For media de rodillO! tenseres (Bg~. 25.,2.) :"1 am ;~.yUth, d~ un rt.IO'rtej iI) de un peso, !!i~' OOU~Iii(:! una, t~s~6n 'UDi~~ forme y', ,ell!lpecialmtmte i!~ ,('.1, caso di~ gRUW t",ela,don-t!s de '~~nsmisioH", qde~ nu~h:lr> :::Ij,bnudJ, la, ~~~, 'nJeUQf'. FrrC~~ium~,~fn~lflte :!~ ~~gula la 'tClllslOu ,de ~:iI!, CQf~a '~rm;nd\o :la, 5eparad~ ,d-= :[O's ejlC:!!j, de 'las, :I)O~e~s (II .. , 25,2, b) .. El des!~~mi~tQ' 0 ,til: ~~r;a:pe d~~ 'Ita!, eeerea ~utd~~.1. evltarse iI'pUra:n.d'u se .. br'~ la su.l,erfld~ ,3t'tdva de la, cor,rCi!; c~ra 'panL - W'~~'!5, c,o'lotOn~a prnuada, 0 ;llrialo,p;o~_, U'I~ Ug'ttlQ eti~'ra.'5e d.e I'a cO'I:'1f:,~ dismi~~,u~~' el frotaooen,to ~!1't.eriot~ pero ,[as ~'!5 dt~~ado 'eJ~:gfallSaus ~my q:ue 'I:il!eattlmarlas '0 d.f!sengrn'sa:rla's~

Los ac,c!ion;~m j,ent-os d:c: correa, di s:pU,'!!StD5 en g~tjG.!5: 'que resulten ~,~cl'ua;sj'adD fac:i hnent,e" ;~~qlttibl~$~, tie!t]en 'qil:f!' estar :pro'vi'stos- d~' di,~poS!itivOiii de lU"QOOcci6n., E~ta, 'pr-oh'ibido, 'ma' .. , .nJo~Ii",a,r a :IU:-',f.llg cap CQrr-c'3.S len 'trioyi mi,en to.

M ateri al prote-gido par de rec hos de autor

,.,.

t.as, pol!,e"JiIl~" de tr?-tlJSQl!$iotl !!lOll d\e itmil:ici6.n, ,gri5~ d~ 'rnad'£~,! d~ ~lall~ha!, d~ ,aa:ft~ t~c. ,It ve .. 'ces, e~~an dh!'~dli:das'PI:ra, :~"~Fla!!, :ampilal,r' ;9. :(Q.s. 'r;bol~. La, :~Ui~iiclc, 50br~ ]a ,cUaJ, :~~ ,a:plilca ~.a, 'OIlr'r!e~, V,;l, fr;~UI~~leJtleJ111e' ~omb~~dii\il '~QWi! e~d;oncts la ,corro !)ij!~ ~.e~h., :;c'brc el 'plano, v~eaJ, ~ lirnet];~a, de' ta, ~o:leil y no 5ie ~f1'l:e: ~id'cl:',!i1me[JJb~~ de eU.... E5a :s!lper',fi;d~ de a~1iCl" ~i61l deffire ',UiC!' ,Self 'Ii. p:r:a ,e,'Vlta,'r Uii"iil :h.:u~rt~: d~>S,Riiii,~t~ de ~s iC:Qnea~ (i.R'il :26,1) ..

Fll'., ",Hi'll 1P~'IIl!8i~ ,II 1:, !I;~'IDl1Iiilm iC!ll~" ~ 1iiIi~ f'iU1Irucl!Rdon GJ!'i is ;, 6:~ - m~~:~a;; d iI'~rg (Pl'ill1.1l~,)

f1I!1:.,.H\tIi l:n;b:m!r.1! '~i!: '~Ir~IIi:: !llil pq:iiI,d~, eg. :II<idm j, In ,I'f~~!i Ii iii! :!lJl'aI'J!,~i!t~' _~ UIl',!J~,' d~ _ Clili~!tO ,ditl' ~(!t.rlI:.m: ,f') 'urniuiJI d!i:' f~!Iii"U'ii~:~~ ,m.;!1't~b'1! '!CQl

'P-gi'lil;q, "'undidliil'ii, ,~~ ~i1iiil, l:dcA

Y·'il'u·'.Jin 21'_ ~, , " .," '" ;1- ~,~ ," " La - ,,-, '-, -, , J-, -,-,-, ~-"""1"' 'I""' '" "

u _ 1< _ ' "_ !UG ,iI,'DS ~1!f~mO~, !IIIE ,NI, !lZ:Or:f-M .. , '~_ S Iwrrea~ ,Pi'ilI11M ,,, ~as r-e~ not as, :5e' UiillD!ell Iin!!:-

dh.:p,te !§Gls:idQ~ a;prni'~~~On, d~ c{)bt, i) ~e mastie, 01 ,t~~lbien (O,n ,aYIlcl]a, d:e uniooes' :~',r'a ~O'r["!CilS (fi'!" :26112 a) 0, "Ilas rorr-as c.oOs~.,s '0 ~pdia8 '(luj)(;·i:o!1aJn. :!nl~,~ 3i,menc:~o~ati,ltt:ite ~ll,e,

'bits, fll . I' ],.'1' . 1'· "I "' .• ' -, -: 'I'?_ t - - ,..:1'- - - -. 'I-·d -" "-"-,- - '. 'IL.'-'i'- ,~ """' -1'·""" - -" - 1-, ~_".,-, c_: __ pa_ll:_aru:i!l:SlmrIIE~ U1D,e' 'h1~~w'i~s. ~l e,l C3:oo u.1!i il;:DSU".D ' .. '!!' 00l'T:'~'S, liI3'Ulir,3; iGjiue' !l[1'I:spone.r- 1II!1I;,

jurda. Ide' tal :mcdo l(fi'II' J'~) iQlue no pll,ooa, ,sel' ,a'biert,a, 0 3;rmnaIJa po'r la 'pOlu" Un i'~(!o~t'te ,obi iCUD de las lex:i,rernos de' rua (;iOi'['r~a ~Qndu~ ~ '~oiI:'Q,gi tildes de' enrrea (hUl£1la'r:~s,

"Pa . tR1a '!'~1 . 'herr mienta t~- -- - --. '!----' .. "-,---'"- ----'-~"·l '-1 - "-.- .. - L-_,tO - ------. ': ,_"'m _;_; __ 'q]UL'~S- __ ,:."_ rannen iI!:S, nene ufii!a unpor~1I1c:!a 'es,pt:Cla e ,iI,'I1:C!IlJfM'nUe.n'!L:_ ,oon ClOrrei.tS

tta~"ee:;~:des., Los dii,irr:u:,tros d'e: lns po1:eas pu~edCll :SC'1i m;llI:'f:I,oIrC~, Que fin el ,caso de ~j),'S, Clorr,eas,

1~3;IlM, .···]'".["1"-: ~.- ·~ •• r. ~tl t"-'- .i'a'l! ',"",- ':"~bo\il; . es~- I "."j 1-,-, !Si,'-:l!-i-:~:i":"-' ].",'-"', "1 ',C" ,'-,--

~ """ _ _ "_ ~,_ ",I~e_a, 00" re_ _ rn,p~c" _"' no r'eS'!lUI:1 pu __ 1IiiII.!! -rue _ai,5_l!!!Ilil: r:11[C _,e:s. ~ era. e:s en Cln~a:,

de :Ia, e'OFr,ca 'mmnn pa.ne en ~a, 'tran!S;mi:siiC(fJ det iesfuer.zo.~

J\J 1r' 3,um~nia'[u1o J'3j - (;~:r,g,n ,S,@' v,a; ;ln~U~~ido :11:1 ~~T],~ ~n Iia fa:rn~ifa ~~llredfO'm~e de: la., :po~~ ,aJ~ieindMe 'ooP,tra, las pa:r~d~ laterales, Coo ~sm se: '~n~jiora el tS,fUCit,Z;(a' de, ,f'Ji~ci:fin entre eerrea y d:i'sCG, 'pmd.i,clDrlo ser ~:Ta,ns:m~t.ild~:s, poter:i(;ja:s iillaYOks. Pero a.nb! ~odo 'r~~'ldla

I. ·W

A V

F,iil. ,::I!!!i:,3, J Il.mtn ,Ii!' C'mrli'ill'i!\ilil!!l: liI~ iJ!:I • .oo·, IIfr..:dilll;. 'Iii. ,j'liu'L'in ,!!i!' ,1I,U,~Jr.!!!!.,:~ ,!i!i, mt.,~I)Il!.

:1'1.',. ZI,4c ,r'Ii<r~I!!'l!!!!I l,f':Dil~ 1lI1"i!tSi: ,gj ~I :l&, ,fiiJi'.eiiJ ',,!"al!«i~iI:] '11111 In~_, ~ n~~ .. r. 11.1 £01'Ian de: ,1:1 rll..'~'IIi.ir,,g ~ I!l!'~' iK'e\,:~'i!lin. dl!' 'yo .. 'i!,;i!i\rlli'g irj!iiC'l\':i;illl.

,pas;i'bl)~' oon~ep,ir una !mli:~,t;.l~·j~ fniUiy :peq:'uena emr'e 10\11 ejes de ,il'm'b~:s, :I~(de~'~ ,(oontra,ria,-, 'nlen~e tl! ~o qrUt'll 'pasa timJ ,~l caso' d~ :Ilas ,eAn·r,~as p1a~a5i)~ ,]!:s:in eh;c:u~~~:h1nci:a es jm,torhuIDte~

p'.Fod~mcn;h:' ,pa,ra :Ias rm§~.qu:imill.Sf"~lIierr,a:mh~:ntaS"~ - -

:Las 'C:®lrflt'as, h·ape'z.ci~idts r~~UDI!!i1 &111, t'~si:s,t(:ltr:ifi :mtdbnd:c: !!IQ, 'bi'Hdlu f~'c\rtc; qu,= 'va c;mbut~ido, m Ylua, n~sa. th~' -e"a;UiC~~C' t8;n~1o,iPLm~ijjj~,~ a Ie, q~c: pasa en ru.8:S ~b$eit!'!l,s de: ,wt,omo,vn '(61;',. 2.G't4r)-~

m.tI.ue~, veees ]it tl'anSmmliS1Qn, p:l([' (((Ilfrca, tl:'a~'klal e~ ,di:a,pue.s,ta tlc: tal. :luode, 'Q1U.e 'V~

'i' !l. ~ :....

'\~.3i.'f;'UI5 ,~rr:~:5' 'tPllti5i J ~:nJt;'Q' a iO~;!r.a.s .•

:las;, COifl%iiUi tlr,~ p~'Zoidiill,IC!~ !!'l1l1~!~n ,i!u':liIni'~~:i:s:t:fa.fbs 10$, ,fabr~Ci;iIIIl~~8,! ,5~1~ 't;l').5it~.f.a. '(tQQtinns).

Material f1f~ gl 0 po doroch s d autor

Una, trnnm~silnl 'poll" ecrrea H~it~ pOt' c:bjldQI ·no :5QJaimreti,te tm.nsmruti:r m()1fim~en,to.:s :Y fUe'!"2i1l., s1no q,u!:. .n;~raihtl~t@j 'K' utUw~a, t~;m'biieg p3r:a 'v!,riarr :m~rvhtd,\il:.fWtO"8.., ,~ta8, vsr,w" ¢~cmes de morv';:mj,~tl) puooeEJ ,5£[" para, iU;,mtenia.t 'llili. ~3:p~d)ez ,01 para dlnl,'[illl'l,ida ..

1 :'

:2:

'1 : •

1-- ·

01<

1· '

~

1 II II •

A ..

Et 'aiCdIlom,otnr qlu~ li!CldaJIii), 'QD!:L nl'q~.dn'a~h~wr;illnWC[i;ta tlene, pair' :ta~t!,es ([ue ,~~ ,fund.aJ1

.- ]'<11 ~1oiJ;"~"o-~-n'1':" nliiiO 'l'!"'.r.l"1"~ d-og; 'roK!o!IJ''''!iII''.lI·;·In''''~''' 'ma-'V\f.oI;r 'qP,o,ii' '"", 'i'lie""ii!i!j!;I!I!iI~tn nair,a las, mi.,nul'"',

"", ~, _g, &I","!I.!Ii.~,' ~,.,. 0,-" ~JIj ,~~II'i!~U~""'U -II"; ,.,..,,,,,wh,;I,..,.,'!u!',U'!Or",, '" _.~'!J!, -1101.""' ~'I;i!' l!!i_,"_·~, ~ r----"--- '-- _ - "1,--

nas .. hc:.rr:amie.nJtas~ POIf' e5ltO ,~' mOf;U,ta, ,enh·,l! el motor .y 'ila nlaq:ui~a una 'tf:aJlmli~hm lID!'" ('OlrirGllq_me' :toouce' ma 've1!0ii::rudlad d:el mo,ti~nd}mto. E'n tmta b~d,c'meta, se :transio~ :ro,edJanre una 'transm.:ls!'01ll, "'or c:adena-~l mOl!':!'mll:-~to d\e, fom.elon del '....-ta~ en otrn mas ,tiip:h:lo de

u , ",' l_ ,t", ,_, ., !' e , , ,I , _!: _ , , ,_ ,_ , _ ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

la :ruedal, ttase~ ..

,j

La ¥B,rim;i6:n. de U~~ nr~!o~':lmiel'lt'o a mas 'r,ipiido 10' a mas 1@llto se U~~ tn.nmll5;I:601 Y tUlilnd'o se I~p:resa, :mNlhu1'wt:e' \T,a~O;Rs :n.\nn"fl~os ~: tjc;!:'i.~' ]0 q~e: ~, mm.'ma la relacion de tffloSll1i:5~6n, i~ ,e,$ deeir '~a, ~bi)~~On >en~~@' los nimle,Ms de V!e'~oddi'Ules d~ '~a :i'illu::da mani:;.

:'I' de 'Ia 'fUMIl :arm;5tr,ada (6,:.. ,:I"'t'l) ..

E;jem,p'~o: Supo-tiga~l,Q!ii qlU~ ~t n,a,~, 'mtf\~. de fCl1oluc:i,ones ~Il de ~a, 'pole~ mOl"z: sea ,(le ,i,Z'40 r'~p~,." '1' (I,tle, ,t] :nimew, de te~o'ruu~~ones nl_! de 'Ilao ,po'l!ea ~~rras,tll',aiJa, ~n, UlfllEl. 'lllia,q'LdniiJ,-' heliram;l'I~ntil S~ Ole: i,~O r .. p..m!. La re:1:ad,(u:l1 d~ 'tran:smJ~~6m1 puedle: dar .. , se m,ed];,uralii! la sligu:i1eiUtc c_X'~S~6iO j],Umiri:ca ~

.. "1 I 24~ r .'p.m,. _ t

t~ ....... IIII!::i ~-

'~'I':i' I, ','4'0 r~:, .. 'm,; 3, .'

~~-""""_....oj

La 't"-elad6n , .. 1.... '1Ii'--,-'ii!i"e."..".-·' ~'-- ' r-s, ]",',

_ . _ _ _ "_' UiI;: !lLr;b~~,I.I,Sl.On W ,e

:iI: ::: 3\, U Idec~'riii' QU;c; II, t~ansrnl;~'iiQn ~: tta,diamcii! ~Q un :;tti,mento! en 'una. mIl1lHwp,I]~lbn", 'm ]~, :r.'ehidO(f1 d£

,>

21

M aterial p otegido por derec has de autor

:Fi,l'. :~' .. l Tr~J!il~!~~Mn ~A:i'!i!.

!;- I

WIS, numems de rc'\i''l:)'luii,;~tmeo:S de dos :PO'~~~~I' es,tan en :rc:l~,d6n h1.'\I''Cr~a een 108, d~anlet.fi-O~ de las rniS.Rl3.S.,

" • • ~ .' ,. .. , .e ~ d' m ~ " 'r ,. cl!;' ~,

PU'ri,«: d'@!Cuse tamblllin ~ dlihn'"tnll p011t :niUiuero '.~ r,eml fUeIIO!lii,i~~ de 1;1, :po ea mottu:, =:; I,a~

Hfletro -por' :n;u;mero de f1t:volll(;i,m'JJC'$, de hll, :po:ll~1. aT'lia.:strooa" 0 ~~,::

! '-:I," n'l l.:!!l d'l; '.' iIlt·, I

T 'I' 'I'''' ,,I b' '" ... -'11- - ' (J!- ''liS giL . la ' m' ,

_l'aD~lJlll.uJ:n 'ilIOi· J,C., ,~pOlLca 2,,!IIiPI~ <Ii<::,~f. "1 ,-'_. :po ea, ,3

:9,1'001 ,. 'l:i~ne~ pl)f ellG ~J mismo, n~mem dli!li' Rv'O:1~~~O!hfH;;,

~ ,--~ ini.,,,,

,J para el ialiliml!c:ro final de !I'~Q'I:Qc:i!o~@s

"

d':ll: ~ n~ = n;j ~ 4:1 ,n,~ ,', d. ,n!: ~" d, '"

n:~ '. d'l

4:11 ~, -d'- .. , ~ ,fl., ~ ,!l,i

,'I:

Los d~:a;p"u:tlr'o\S, de las ,po~ea:s, ht-otFi:,cc~ lleV,fU:i, lfiid:iees :i:r1D'~,par,cs~, y ~@15, cle las ,~.r:r~.sh'a(ta.~; i,ru:llh;e~ ~'res;.

'En c~ ~a;so d'e- a~~;OO3J11i~flto ]lQr~ c-or:rta,s; 't'f,a~],el,';ia'~f!$' se ,co:ns[dcr,a UU, d:la'!'u~tro 'nl~dro' de la OOliea. ,(d:tJ,I,) que iC,ones,pilndle a,p~o:x.imOOflti.leil~,e' al cen~fiO' de la clOl'r,ea, tli'apcdi.dJ ('\!~~e DIN .2.3::I'1J.

M uteri Ell protegido PDf dcrec hos de autor

dmtada!i

i ,]

n't ~, :280 ![:.~.lfi.t d,~ ,~, Uifil :m.m, rp'j d:t = 21.0 mm 04'

Caleu1a~;: "'.I, e ,i (SI' .. 28- • .1.)

_,i

,eI"" 11'1!

,~~ <f.-

I I~

MO'lO« II

,

+ nm t .~'" m.,

I !!III:

, 801) .r,,;p~m;, il

" "A ",-

",= ~I;;~"

(tru.dti'pnea~~On) La, :rei!aei6m de '~,[a_n smlsioo, til1l~d ~ &!iducf! de'~ :('rod\~.tQ de l;a~ t_Rn5mi:~t'Onel' :parcia1lL'!l ~

- ," ~ __ ~_' n! '. ,~ __ ,_j__;i __ ~ "d_A

j, != jj~ ~ 11,'-- ~ ~

D;l lJ~ III ,iI;

Di ,= sg ~r ;~Mll" ,t l;, '-:-"' 81[di;m,te.s: n. :_' l,st [f'-:ll m

,Z. ~ in'r~ ";SO; 1)

i ,;....;: ~I

111;

,.:!_' _ _ ,50' r'.p~m.

Ii ''''', _._. ,"_ ""

ISO .f,·lurD.

1, "li_,:~~' __ •. ~. __ I

\mu]u~h,~a~~11l!iI~) I

;;:;;:: ,46 d~ei!l;teilii't

'r::::J: 4:0 d:iem~~:!!"

81

M ateri al prote-gido por derec hos de autor

T'od;a maqumtillii, :reamiu;;ta, tr:llOvlmientos;, Los 'hl{]rv hnlm~:os ~Uled!ell, 'tiener' ]l1~ar' en. 'forma ree'fUltl~a, en forfna ,circu'~ar 0 ~m~!i,ffi!ldo ~11181, ~rv.a eualquiera,

Les ,dh;,po~d~hi'os, ,cttVy.a I1!rnhii,6~ es trandonllar 10i trnmsr:umlitb' ilmvirl.1,len~ ,S~ llaman meeanlsmes (.D\!;. ,32~l] •

CO-'O hay mlUfCh;a:s, pos;ib~rnrudad~$' en ,cuilnblo a 'h'il~'JJst1lf1~:SU~!ll y 'lrnn!d0l'111~C'i'on de; :mi)Yi.-

,. tos l ,. m ..:I, ..... c~ ...'1 ,. <. ibo. t' ,.." 'I;. ~ "" "' d 'T' ..,. • '"

rmentos ,~, earn:~~U~,Y 'ue iiilecarll,smos II!!,uslL~!tl;e:.s ,iI!S :1.o!I"i'mltli~en mu)'" V;filr~a, a" . t.as 'll.it,3.ttsltn ::1;110-,

nes f'O~ (;lOlr!f,e~. perteneeen '~Qir e] em IPru 01 a los ~ecaniSJf!BJS ,ctttY,ii) medi:o, d,~: actaae es uaa trac,don. (med,ios traeteres !son.~, entre (Ultras, las Ctlrf~!S,!, las cad,en~lj:s\~ ;e::t~',,) ,; Las ~jeca'''' 'ilrnfi,sIt!llCl1'B a base d,e' 'medalS, dm4,..;;1ias ooMltim,~n 10 j'jj~l:e' se 1'lafln:an 'i!!'! ','-,-n,;o;I,'"--, etc '. 'G'-,- '~-.,'

__ , _ _ , , "_, _ .. ' IL~, _ _ _ ,~~, ,. ":~" _ _ __ , _ ... 1iI!gJ'a,_4j~Jes~! e /C. ,!Un il/i)S

p'~alqUli:'flJSi:~",·h~'['f~um~Je:l~tili S ~lY (,liUie' adiil:ptar espec b'lj]~fienle' ln~ 'Ijl~!(r'ii'luiellto~ 'Ile eerte y df ,il ,·a~·ce ,;'l las ~orHili~d,one!S del t!f'~~~.jiO.

:~Asl!(l;QR:

I[CAJ!i';M

F~.·+. ,I~ I:~i !~OI!a-IJI 'I~I!L"'~ 'M~~.II:' ~h,' la ;111~~~~.<II ! iI!,1;iillli~l-

F,il'.. ,~~'I !Ii::~~'U'Il,'i'hJ:; ilri:m(:~ ~''''l,h:.."!, de IIIIl m~ai:!:i:i!i1l!O dll!'U1C!!~~~'~1l' d!:i' b !!:',dilQlon !!iC!!' iINr'!li'O'eud~iI'!tI! dl,:: 1~t5, 'nit.

d!i!i ith!G:Ir:"'f,I;,j,~. ~~~ '~'~~f.!ii:.a~s ~'t'ilto,;l~i;5; ,~t~ '~'~lbt'i1i ~I

Uilial, :p]e~! uaa brnca '0 UillQ, :[wc:s;a tiiencn qU!~ giur.~f C:I~ Ci~1 (;aSlj) d,~ di:am~1:rol rli!;:(UiJ~flOI ntis r.3;1,]ii., diamAll1J1l:te que ;s~ e'l d~:antl/l1:ro, es gili"ande._ CI~an~to ~i!.l: ~;rn.b3jji'Jn 'n~:atC'1fi31e5 bh~:lbdn;5 S~ mi(;c~sh~il

=,I1[JOViif.1illi.ent:os m~:!l! r~iJ:)ido5!' '(fue' sli ]OS! mn'lerL"d!lil:'.S fl'ie~!If~. dUl:r![llS.~, De' Li;iI, il1rliilg;~lit!,i!)d, d~:1 :ar\!',!;!ijriOe dili'" p~ll'd;1:i: '~:l ,esplil;5lai(r' ,die b. ,rl:rula~, 'patrOl taJlall!" r!JiSlet\!I, iet~ iIi:,'1 ~Qwno :~~y qillc nc:v~ r .::1 ~i10Vilillilit:~,Uo de :1 \'at!i~!~ ~n, rWr~a d~teflmi~~3.da re'lad'6\t1 ~~n !Il:!~ mil"" i'~nl~'I,'~~,~ de' ~(~rt~, de,. I( ili:£N.. ,9:~!2 .. 4,).

F). ... , ,p~ ,El 'hU.mirinlii !91!:.' 'rll!\r~h~e.ii!i~C~ dt, 'Iii !ii~~!!i i~ir,litj.!~~Ii," d -'I ~~h~m~l,r'i~ h~-:!l ~'~«h', !Iii: l;t 1'um.:I!lTra jju~ !"1'tl If;!cfi~ I'Ilch'o d.C!!!!liIIlr.'roll:mH~O d,tl ri!Ji:j,tl!::, una, rnQlll.lli;ionl. ,d ~;r~nj,~"t,ln!I' 1~~!LiI(:i~iIJi: d~'''a~~o :lIrU!'!fi~nIi & r~'1iilJh~iI;~:on!t~;~ ~j! ,1iIl~:i.~ IIJIi:'!:Ij:'(jI ~'!l',ii!tr'lilt:'~: i!'i:~m::idiil' :numl!:r'O d!l!! "'i!l'il):~~O~~~

.A iI'~I'· 3'2'~~; iJ!Il !i!:'i!fOiil1l. :a;Y,!lI,'M'C ::; '~~l,e·, .Ili!i" 1~~ v 1t1i;i!iiiiI, :rr.!;{ild,t,'·: ~) 'ptque[i:g, :;llV'~~ec i ~:!i(!N!::W[f ;j lie: YlliTuta, I~qyen~

M atertal p o1egido por derec hos d autor

M:~l1Iii8mD-' -:-O,Ci Ym"mu ~DB" d' 1 .d ~~-'i I .'

_ _ _ I q __ _ _ _ __ _ _Q.'lil(Q,f:fill! _f:i' fe'¥t;I'-IgJ~-jUlet! CD C~Qnei!!, \i1B~lUl'fiJlOI ~!!!~.ii

l~dO'J)

.M·~i~o :KD.ciIlu rek4110gldQ ,dc ICU\Bd! Idil:l PQ·I~I., En. 'tOOQS ~O~ ~.«;o~amtf:~,t~l5. d~ it1O'r~eas S~· Ylf:rii fica q~!U~~ ~a. oor.rm, moirffiz no, p.::nU'itli' '~,iil.riaci,6n ~~glJ.tiia d~ to~gitud al

- -- - - r d\ -- - -- - 10 - tn,_." --- .... -- _e' ~- - liI! d-~ ] -- tl'~~-- -t - ..!i - '1-- .... 'i--

~_-:__t: un ~-~_ ~n. a 0' "0,,;, ,t-!!!,!Iil' esta m:z-'OilI" !lUi :sU'n,_~~. -- ,_,: os mametrcs ~e ,a,g IDweaJS,

Iq:are: v.an ~flIf'~rodas u~~ ~tn~~ pef~~oo~;r :i,gu_a~m"f,lte inv~.f;lf!ib'l~ (&,g. S3!~,],) Ii! ,Ad emal] j

liiII!'il 'lIIlIl~\O!i-, ",'1\"", ,n;:;~n.Tii;ji;"', ,_ u- -:no '-m----'fiiMi"I-'''''-m'o-,-- d ... .,..ii"iI ..... iiIi! .... I;ii;;:; ;:,~i!!1tIi_pii'\" 1-1"lm---::it-a--,..1n ..,;n;il.,p<-.o:>; ,~ .... -~!\ ...

.,..1 11l~~_I{I~iII, "-II ~, '\r._ .. _ . Ut.II~~ ~~, '~l. .' ~~I.JIII .~ ,I .' . ~ f!k.V~li ,I ~R" ~I ~~.' _. : [I'~ I • - - U-u, .:!!!!U[J..", ~ ~~

a causa d@ 18 lOiDlf,ttud Il'!onstrLwtiv,a, de] mismo." 1£1 p3;m d~, la, ,[Olflim de ~I:'II es~lh a O'tlfJOI es lnc6t1.u)do~

En la, t~nsfi,l];sion de: un:a! 'po:lea de. gran dlamu!,tFlo iii, iDtm, de d~:imrM:ro '~qmrim (-peqa:c ... , :n01 i,n\P~o :!Jbr.azad,o) la, ~orf;'~ ne t;'f~ blen,

M~,~,o e~llo,:ti1ii,~,O de C!)PD. dt!l~ pe'le.i~ CQIlI ,iUC:;lb de' 'C1J:iI;!l"lImiljclI l.end~lQI "I~ 33;.2""., '~!!i, escalones ~1!bh:8 de 'f\e'Volu[:ilOtl!!:iS t~!§'ldta[i ~S~ d~[.miYldos 'f'espccto, au1 'D:lecami:s,mo

_ _ '.-1 '_' 11

'e~;;;;cailo~lf,iiV1~Q' 5'eitil,-C111,(],

nil'," ;31,1 ,~niimi~,'1hl]i :1~lldUa ~'Ionado !!!I.e COI'!iL1< {I(l' ~"~-

ii' _ ...11 ,.1 - III_~ ,~ '~ ~ ,. -A_ '.

~ iru!l!:y:ill 1!i.I1CU'~;w,! ~ u~ I!I~, Ilzq,I!_iI~e.1 uisa; ,I~~

ra, ~1;ida,fia,l'U!il'llte 'OOOl C] CO;tlO' ~~

I .... AI 1\ ill 11 ~ "'II' Fll',;, 3a,:,l J,i,~!I'!]I'!I::II.'lii~~I!I.'i!l,i t~5.'f,ui!:!JID ~ ~I:iIlI1 d_~, ~1g~@_!!, 1i!jil1!1l

Jl]l~O '~jli!i!: PO'I,r.~5, i!O!l:Q en i!rl'~u !!iiil1.l~il ~JIJ -

doC t.ra'bajo, >0 :rrri:nd~'I .. ,~ r~edl den... j'u~a;o ihJ:' ,~g:fjjj,'Ol!ljl!ril! 1!Ii!rnr.il]o

'~ i, ~r'l'iClliiia 'v,a 'Liolda, aJ~ bu!;iUo :p:!Tmapat CU:i.ilMld_Q. la, IOOlltfa:mariE.'lta d~ ftiR]W3naje,'! ,e5t:;a, i~~,para. «(:.11:11"" h :a9.2, 'b:)~ 'e'l hu~no, :lPrJflu;;;;pal ,e5, RHtv.td,o POf" el 001~<l!' di!l 'p!'Jl~!9, ',a: ~;r;~,~. v~· <hi :p~r,~!l d,t ,ilttbt:r,e mcrtw;ol iii, ~'ood1o r dA:i: ~a, rueda, I,ftim~; ~l.\Iafl,-' dOi ,s~ BeCKa ~a, CDn~'f:,a~f,d~ dl!i nI'~ grnnaJC:~1 (61;" ,3S,~2: a) le'l :mov:imiim .. , 'm, tlGlC' tUI)I:r a ltra'\Ye:s, Idlj! 1;11 r~.!!, d~litar6:,. ,die :1::1 ~d;ro'maJ'i!;ba ,iii

Me.An'hl~:o e6clI,lo:liiad:ul ,die C:'irj'llHJ' Idlre :Pli)[,,,g ,eo(ft ,dobJle I:Dello, de' rt!!:o, .. paD!ljn ('fll'.. 33~.3)~, :t-~, ,~~:i~.i .. Ud!adleJ d!C: ~,!~alomami~l~to did tlfJ!lj]1]~f'(i' d~: revQth;u::tm~s ~~;~an, :~d~l:i~il.' d~$ ~s~i;;m ~I! mltC'ill!i:5mo ~cn~!~ d~ eQ11o' dc, ,~h:a!t, EI. bl~~ ,d)-= rued:8i~ d~nt~dQ ~'" ~~I (:Qrr~:!iJ)oud~~

d~!!lp'h'~blC' sob r Cl; e~ iwoo'[ de 'Ila, een- :F'I',. N~ A,.f6ont'il]~if'M~ ,f,S\i:·."i!I!;iiI:ii!llu ,~I~ ,~~~ !~!c ""_ r:tlR!5i_-: Ji!i,.h'i_~

t,.'fItlI~b. &'I:!I(!! j"g~U di!: lUi!.l".ilri~j'eii! (dJjib~ i~!'!!'~r'~f!'!.iII:rc:'hiU ~ ~,

MaH nal pro gl IJ oo d roch d autor

MtfiulIiI'ismo, ,e!!l~'.I'Qn!IIJd\o de: ,enlgr8JiUI,jee;

::Es~os meciudm]Q~ (ons,L'1'1l de ruedas der.vbdas; que p~~den haeerse e:ngnuiI_3:r med'ianre ,a.'l~nca;s", Con. ~sto r~s,ulta, el ,;BJ.oopland,~nto d~ n~~Ci'l'niis~o, fi.1'~~, eomodo que en c'l ca_!!O de rorio de pol,eas. En c~J'rg,a :ar:ranc.a Ia,H:~:$IOiIi" la :maqui:n8, L~ :re'l:~~wun, de 'tf~lIilSml:ailoo,

I , .. 1'" ;, Ii _.j - .

fnh'eJ;;I~ u~e.lite8' ~,ge 'eJUlgranan ea: :m~:g ex;l.cu. qiUie' 1:~ el easo !U~I 'm,!l':canhim!(ii! eli!: OO~~,

'M,e~anii!lmQ d~ m,!,das de Rc~m·bio,~ Las 'fuedas; ca;lcl1~adaiS, para el :ru!hne:to de reV600 'h]~10I1eS, <h:'se',j,dj0, 5~ ~i.Unh~;2iJll oofll,venientc'1]11C'i'ite en un IJleeanffisrno "f'~V~~to, ,.am elle

ffi5~ :34\,1). ' ,

,Mee9!nilmo d~ :rge;dlal €lGffedet,Q !!I;, Ste' pi)'trJie: en. se:ri~c::i:,o :111ecl.i~~'i:e ldesp'~illandlenbJ! d~, ~U1 b'kin]ue de' ru~das O;ig. '4~2) ..

'~I'.. ,",:Ii, :R~pl:lie'iOn dt.'1 ii!ij!!i~ltti\ii de r't!I!\Qot'~,onl!iIi i~1II ii;Jud:t d", :riUcd~~ c:,;rn~~iiM!:s.

1"'1;11. ~ R~~I!lhu;:ioQ dd '",\1!;t1i~1ID tlI~, ItVll1llud(!M!I!I 'rn~Ji':ai~ll~ fuc~S !CCr ... t~h::r-as

.~

eOOliO '!!In, ib~,loqu~ d~ rilJ!i!'da~ d!errt~da's "Uled!~~ '~, i,l!Jdio ~lil]; m:l9:.; ~stfir' m~~ueswi 'f,iOf ~iIl'\t;5 :rU,i!:dliii!S

d~!Il!tadas;, CQn UI1i ,di 51~l!tJlSit i \1'01 5!11:I,u::HIQ de: Ie-sic thl(io tl!IO l~uedJ~iU i@ht!!!n!er:s~' :8iil~OI f:f!~[6 [(1:6m~:ro~ d)~ 1r!!'vDlruc~(JJn~s (lill~, ,:U!~3). ,:\£ rd ia u I:t': lm;'On (h~ tres 'mCl~al)i'.!nno5, ~~ Obl:i',~~~I1.. ~:iliJ\f~rOl!' J~ !.t, :r potuicm3)o ,otml 'nteca.ilil~~:Ili~li!i se Uega :3i la.:i 27 veto:c£dai!!-es.

:S~ se q1i.!~1er.e qi'Q!~ las nii~:d3,s, d.ental[ja,5 tlio iSt~n dti:5.ll']3;Z3Jb]~:C',[!: 5;[!!brc' el alioo'l~ s:ino' q,'Qe~ e9h:l~ fir .. , ~n,'I1l~l!;n:I~Ii!' 'IlITidas, ;II ,ei" 10 (Itlii!! :iIl:!C ihat:l!!' es [!!d]I~a!f d-1:l¥ft3l£!; (':hrU::lnilmacl61~ 'm'! 1'01):), 0 <::ha. lr'nB::!I d~ ;3] ~~h~ € .in ,i:iH;:'1iUiiilC~O:llJ." :U:5 'pdl:we.:ras 1)re:si,ooan sobre ¢'I Jioufillo del cha;,vc1;c;r,o", m~ii:mnas qll~ hlJs Chii!l''1~~3,S' d:e ~j'U~~~~ ~, d~awl:aJ~ :llar.iI:ld3:S~ cnab'iec't!iii ~~, fijad6n 'presi~.iuldo I~on~;f::a ]a:S! earas

~'J .. tl"ral:'Il1;s. -

... W

F,hl'~ :l4:~~ ~I~~:!::j,i:!il'lilo 'fli~ _ fi!,!~dil'iii !h:llil:.ad!!i~· !!:;!lifi! ~Ii!i!ii 1!r~oqlllt!!i ,de ~«I~i. &'.II,lliaI;t·~]lt!s : 'if.!! num~f;o dil;!' ni,"!Q~'tt(:jn:o.nr::~

Fl.,. 3;1,. A.lli'lIi',:i$~:rc' fi'!"rr.l:ii!l!ll~C'~ ,QI,) ;gb.''ilEI,1: :1l~~'ltl.!I 0 dl::'3!'liU.'GI'tj b) il'ilXl~1 die chl','!.''Cit!i!l~1 ,ftl~~!tip~t

M aterlal p otcgido P0r derec hos d autor

:La~ :rUl:diiUi dttl~ililiab'h=~ 0 ,dles!j:~~t~s tiel~t:ml '[)Or ct cOf;iJtnuiio qt1~' 'mMl'eD~ Sfi~T!!!: el ;i~rool con, 'taD, ~- ...

IU),OO' ,j Ue.liil C!iM't1jO 5~a pO!5~bh~', ~ ~,

:Para 1t:1. iiifranri! :~E ~lil1b:a~ i~,'IjI\etas d~:smi.a.rd.\'!$ 0 ,pa;r.,a.t~a5j ~ e~p~da1m~h: ,para til U~I:~$m'i .. , s'i'~il dl~ gr:,a~des 'f~~il",~~~ 'rbQI~ dl! iC~l1~'V'll!tI~ fInl~\ilt]]lI~e~ (&1'", l4~f), I~, 6 '0 Hi c:~vclaj ~ till,'"' '.

,;, '-. - " ... - _li .. u fl .... r.~ ..... ,di' ',' ~'elLe .. u!ii "'n ii, ;.;. .. ,~~.~"''!li'dr() •.

,Mee.'nh51ilQ,'o! ,d,fj' ,~nlf,t.D.,Jilil!~ COD ,.C\Gplirm~eDUJ. S~ ;aoo,p'[a:n a~~JQ[!.!atgd~ ,sabre un d,bpo~hl.y.o

!dt ,a.o~ram~.(!ntQ (61t •.. 3i~l"". ),~ ~

:M:e\ciliD'ia;mQ d',e .cl',I'~reh, m 6:"1l,, '(hlal, Iclta¥,!ta, d/!'!ipta.ublc: e~lag, la 't~e~ gfi'e ,5~: diesel!!: dt!i, '00:

blo(1UUC de ,rii!I~ d,emUi.das calli, if!1 ::lf1hD'l 3.r,ra5t:r~do '(aco,(ima:mi,~,1n dCl]tailo'~ (Ol'~ 35~G) ~

MeeilailiJDU) ,d,e' eDgr.na,Jell, QIIl!tUanrt*!!!I~ ql~'c.nbuno Norion.. 'V'~a :Pllla~gca, 'QS'~Jlantc:: ba~~ 'C'H:g~r,al_ PM ru~da, 1~lI!:hirl, hi IOm~1tn.m.; ,o~rf\~,s;potl!t!:ieilt~ ('a V~f.l!'l !!t, tmvis, dll:: !!lila :rued_I. l:n,1)1!T'~ '1~i'iC(I,i~') ("fir;~ 35tG:) ..

'F11'. 3il,l, ,M;~n~~~nlll 'm!~ ~JiI;lr'~Ii1ii1~'~.~; ,l!iiJu ~!!)OI~'liiI:.

ifij:~i'iito

fl!l~ ,~: '~'fii~on d't, :rU~iI:!I ~i!IIli:r:'ft!lnillel ,. rusd\JLI1 ~u ilC;Qi.:b.m'.iI!!i'J,'to

lF~I'.. :,.,'" .. Ai!iI1iP'I_ii~t(li dc, [mill,1": ~ibll.bi: :lit;cpl ... miitl"lUi, ,dt,I'$~nte ,perg; em;e'b:a~liio ~ ~I alifbD:l (riI;j1" 'vcl~·r~l'IIuil':oiil,. Ritilil:Jj;l,I, IKnUI!l~:I ,~.I!S ~li:'!t, el ~~!ID:l :flllf,., ,AlA Cdtlf'~.'fli) AcoJ!i1smitn.~Q' it!!!, 'ii'rAm:~H:U, ill 'fU~

8S

M atertal p otegido per dNOC hos d autor

1.!Iiiiiiii!ii!!!!!'!!._~lt'h:eBJni ;m:~~'-i'!!1j ~Og, :Io,!!!il ~!!i!l~~ P1!l!c(ic dr Y.ri;~!dlm cil licmthio ,illI: l:lN ('meI,1:Qlliii;!I!m~1 d .. :mi - ftnimd (fi!~! ,al~,l')l

E'lil mudlos t:r,n'hDJjos e~iste la ulCf",s;lda(l: ·,(I:e :iD'Ilt;rt;'f G1 stlllli:ido del IfUO'~t-~~llierno,~ En e'l

;t--'i'I"",~,'iI-1 ~ ... : reseas ..,A,t'iI' :'""', ~"i"iI(Ii'flOI ba,v- iN'iiiii ""'J:·illlmn'~!i!)- ii"ii!IJ", 'lHl.1.,¥iIIi:r :iil, 'PO-enf,:: ],-.." '''I-- .. Il,.'~]'I.-\ ilii'i "'-,tLih~LYO ~~ _ Y_"Ol! ~'!;!lll!! !!O:lI 'L'!.!II, I!!~ __ -J 'I 1Ir""- .,;; ~- -._Jt"- _ I' '''Ii __ "" _ _ _ I!;; __ . _ _ H~, ;Q, ,,"Uull_, a '!O;;!,I, DO,

1IDISlci&n, ';nici3.l1 ,d,CS(U;I;eSi de eooa, ~rte'~ Pam. cillo es 'frecrumleltuinite :n~sa;T.la, la, Ln!ljlf:f':5;6n d,e' Rr1a n:1Alil, de 'ila Ifrli(lU~na.; 11uchas f:~dQru 'tr,abajia~, com:noo tluliln j!, 'Ila ~, 'r,~hiii, ICD.11111D a _ la b:quiielidln" E:n el ~epill~i1.~:O se :mU!!C1!S~tr"L 'lin 'nlorv'~rl;l'h~f.Ii~liD de id.-'l, :y 'v:wetta. ,En :hL, '[nver,sio'il del :IUQi¥'i"f:n:ienh]i h~y q~;e~ f:f;·en~,'r p!rimer:aHDleilliir. .Y d:esp~)~S, '~r,olv~r a pmer il!lt~ nlo,·itil'icgt~. ,I\. ,e'5~, O\pcitiu:b5n 'va unida, 'una p~:M~&1 _ de 'f'~,e;rza que es 'blnlto' 'ma,yor

ICiWl'nto 'Iitlaf-o-----; S-::-1Ji les JR.,;)-' 1:-. ~ -: '.' --, f:j-··'!' -'. ,.;~ '~.J ,-~

_ __. ,----:Y'-fCI _!Ca .. ~1! !UJI m;o"L1iIW~!!:rhO., ,~~,U,

ehas 'VCa!S ,H obtt~n~ I~, ~;n"ic1:sid(ft de~ 'intovirruwjento 'CODi",

.• 'j 'I - . .Ji 'i • "

'nluita:lluO Jill: mil,tor' u~ a.e:c~O'naMlUi~IM"

'Lo~ :~11e:Ct'l1i5t'nQ;!i ~rr medJio de llOs c.,les SIe :puieile.

. " .' b ;'ttlf ~I" (;iti. - . - -U· ,"'""'I -- - '.,' I.! - .-'~ - c, ... ·~ , ,,[,I ... -- -- ,- -- ,-.- c· -- ,_

eattl "___ wil, ,lilf'~C._,i11l w:: ~lUj)'lHiIiIHI!:n:IliiO 8!!:, , i!l'Imaln mea,·

:nbin'los de ifnl~~i!fr'~i oni En~fol! ~tg5' 'mec;ullismos fi\gl1r,amt

1iliii1>~ 'n-~9,1Ii~~-'H"fi~,",'IiI!!i! tljli:1\Ar:;~'~(Ul' l'ii"il- , ........ -'-.:-,---;. ~:i: -, -'-,-_'11_,. 1Il'!;il\'" '_. _""'_III. _ :SUII!.!!",", U""" _!II." """~ ,"",l_ .' ,!fur !!;.Y':r,reas~ fIllF rl!!:U:~Si

de f:r;i~ci,,6~1! :por.' rg:ed~li, dtntadas :piui;ah::rnas "I' p@r' :r·uC!) .. dQ5 dCGlta&li:5, ,oonj(;a~,.,

'MI '.' .... --," - - -..I -, "Jft'Yftlion 'PG\I" eatteq "i_',. :a:B,r~·

, . -..II.DIIDI.O uD • . _ _ _ _ . , '\ Ell _ 1

Se, m~~1~an es~ia~":le'nte ito IMi taUCli11:rs en, q.: ~: t~lba,jn. bJiI~:¥ta 'CQ1l trans:mrusJone,s" En, re'! a'rbo'l d-e ae~ ," - . - __ -_-;i- -,'t - h",,-'-_~iII'Ii·j;,- ,[I"":,,. 'l'iiifiilcas que !fI'llra'[l, Ieeas,

CI,OM'ITI IClihO - -aYJ' 'C~~u ~ -/1;:#\- 111,'''- - .. - -- ,!IllI' - - l'

~n~ ll'O\1~, !C~~'b;a'\"M3!da, il'~ '1i1"i~tuo,., 'IF''inr.!t'ment,c: u:nlda. ,a;~ :a.r'ool ~o~,amu~d~n Viii Uf:l£B, 'po'!~, aneha, Sobf':: 13:5, po,. li!:iliS :se: 'n1.t:l~"'~n d~ corre'!l$i" d)1!! ~~$ ,c~ali!s 'Qna, ''Ma, eruzada~ 51 :l!iu; dOli oovr~as fUnciO'ufiH :5orbr:c 1~~, ~l~a!i!i

'I .... . 'i, '" 1Il.._"~ . - - - '~I .• '1- - ,- - -. . - .-- - - - - - -,' 'S"" ia ' O'~N

'1'Iil~ilS~, i@1 ,!L 'I'mu I 'C:mlCl~IlCU 0 iIl'Ul se mUiyef!1l~ .... l :_, ,-._-

:J!liQ' c:rU2ad!..l ~ ha'~hi, oobre '~it, prJl~'l f:U~, ,ilt' j:~'bol" el if''oot cOl1lidta:(:iitlb I'lfci,hiira., un 'f;I'IO\'hw~~:~l~jO' de g,JrtJ';,. ,it ~a, d~r~~mi1. ~ 51 til (orrea icru~~d~ es U~,;a,la. sebre la pl~~. 'lij,~ll' !obleudr,'eiiRos 'un nUJlliindento de Tota!doti, ~(]\iWI:r-a,ri~ al :a'1:11er~{llr ~~ ,~·1 ilJ'r'lID~ ind'U';i ,1.0,

,M'ecan~ii~ol i,nve:r~!9(f de 'QI:!i! da~ die: fd~)eillin (':IiI.. :S8-~'2;) ();msta. '~,!ilte· ,1!n~Ul i 5lnO d~, tres !,lI ROOS de biQc:i6n,~, do~, (_~e: 1.os C'uab:~, c:i;ian Ii nl]~~m¢ut,~, u'!fido$ ~11 ,;1rbot :E:5tc: a,r'ba1J ,001:1, :S'1WSJ dos TtH:d~s, de' .'rw(:cI6!1. es de_S'I>lfiZi"lb~,e! haeta la d~~i1~~ ,~ ha~hL la i~q:tlliier~lfi,. Con este :I'i'~o.lfi .. ' mtc:nw s~ pc;m~ '!' en c:onutclo ~a, con 1nlil, y,a eoo CIU':;'; die' las, c;itada;s 'rueda,s; una, tercctii, ttu~da q,i:u~ ,,:ira, dli:srU;j,~$fti1, ~r.pe:IUUc;~rul'lrn]en~lC!' a e~rufis dos. C.~'1fidl~) ~s1n, 'fuecL1, se pon~ 1fllt1 ~o:ntaetD oon, ]~, 'rueda, ;:~{I~~cnIDai IO'bHelit't el ,af1oo'~ 'U~n, n~D,\\ti Il1h~nm djl!. mt:'1Leian. a bit dl!:feCMi, 'Y :51. es ~Og m~ rn~(Ia ,d~ ~1iJ" d~r~'ti!'a ~n la, 'r]:Ue. t:sla'li~ca OO~ltact:o hi, 't~feera r1U)~da,; ~l arjho1. ~ntlr,n nlDv~m-tientn, _~[l!I!!~!!!II!"m!P"!!P"lIn'--~"""""'-- h~u;~b1i. lit i,l[l~lii'C'rdlii. :El :rnrt~ni~n:H) inv'~lrs~lf de rn-~a~ de f'ric;eU~n. iUe:n~ hi. w,'\el:UImj:a de f.1~e' los ,~(JI!~e~ brn~-oo~

'Hi=~~~~ tb;: - c~if~~'h!i~ de di rf'Odon soli ~',h~iOrb:icllos, '1i1,1001~,t1te: des-

r. I'i L'mh~into 0 'ific!.~~~'! ~C,nt~. ~~ ''Ij,"e e_s<t~ ~.1eean~~ruO! 'f'rl~ ~l\I~l1temeifljt~' en p,e~u;a~ (;]~ :1~tbj~1'Io..

F~,~ ~I~~ M~~i!l·t!Uli 'i:!l!i"iii~ntJf ill!!: ,~;rf;tt..al

Fill'" aiI.J.I, ,lPdli:'Q~~:m!Q ,d~ i;~V«i;j'5id," :m~!U!ll"i!ii!: m!tda.:t, de fn'~!tio:o

Material f1f~ gl 0 po doroch s d autor

M!!Cllln,iIlDOI de, inlv,erd.i5n, 'pH 'me· diu de medal ,detl'tgd'':::1 ,I\,cl:l_ ,fi .. iaIr,. 39,1)

En, ~l ,aflm1 m,otmrJ 01 de :acCl:OM'" 1

mieoto' 'Van~ fi'rmanemr'U! uni'dtn, a ,ell~ dos med~;s, dem,tadas i1e(tas. En ie] it.'bc{ ind,u.:idol van, tambl'n des ruedas delltadas red.g. perio que 11,taft 'IDeas s.o'bltt! it Mie~tr.,as tue' UnlB ch' las ['umas denmdas engnma dl .. , 'Rdaniente en ,Stl eontl<"O!lir .... t~I'" ta

- __ ~ - _ ' . 118 Ii Mr~,!

~mda acta, lobi,@! sill oontrarroeda a 'travis de 'una, nn:da, 'i,ntef'me" tlIiL hS ~.:!(';b"t qUe! 18;S, rmmas, [ne:n, .. mitll de'~ i'f;'\oot i n,d ad do girall, en sentidos Gpuettos. E[ mangu~to de F.~I~ ,0.1 lh~aDi~'l'Im dl' in¥!I!!r:iiiuii de' lIT_ed.. ,lmtl!dln ru· ac.opltl1Mi,mtM. a:rr:ast:ra OOI:l'SlgQ al t,a~ ~ ffVM;:alu

.t flhQ'Mi fi' _".P Il. ]

ill. _ U _iII,~ T ,5e,pU q,Q~ [UU:~IIriLO acop:a ..

m:i,ento ,se 8'c:!op1e con Ia 'rUHi1 den-, tQJdill lZiq ulerda 0 ~on la, derecha, asi o'btendr,a, J 'filial iind~eido DtlO u otrQ ,s~~tiido [dl:! 'futad,icn:l,.

Conlwn de :tn"fJrfJi&'n [6,," 3,9.2)

'rll ... nTa- ,,~1I'i . ..:III~. 1·n.~\lIIir-""'1 An """ '1· ....

.E:. I ~Ul_ •. :~U.~lj!l;~ ~ '1Iiiii1 :3 IW!ll'"Jl Y :_11111 ~ II ~

sorr~ es una. Vftrl.a.'ntc del 'tnecanismo 'in"rsor de ruedas reetas, Tooas las 'rua1a.s Sit haUa;1i1 R~U,1'i' e.mpefO~ en, tm, P'hUlO. Se utUi. el cora:zon inver,sor 'l!!speclalmente 'e.g t!l).S tor,., nos pa'~a :i;over.ti,r el entid)o de to'taetOn dld h~silnD! de tQ.~'f. Ha ... , c:iend'l!). oS!l;:~lB,1i" e'~, COrban 'itO,versor se bace q.ue ta, 'rilleda motriz 'aet,ue ii, tray,&' de una 0 dos TtU:-d~rs in,b~-rmedia~ so'&re llit r~u:da h1iid1rllc.~d;a, Qb~ 'lmiindose a51 c'l g,i:ro a ,[a der!eeba iO a 1a izqui:el"da de esta ultima.

MfttlDiHD,o m,yerl!l~!.f' iii med., IO,nI~lII' (:&I~ 311.3')

En e~~,~ meea1l1smo existen dos; me, .. das dnj:icas ~iI!I)e g'ilrian loea,$, sobr'e ,el mlsmol i'rbo.ID~ Se miu,e.v,m, en :se~-, '

lidos opa1!SW5l, y,a que eAgmnM si'~lt~n~am~te. ~~ _ una, '~Q;~ce.r.~'~edi [[O,fn~a d~spuesta, nonma~nu:ntc a

las pf'inle~. ,Anatogame;flk!: a ']0 qnc. :,a,§a eti el mecll'flls.tnO :in.ve'rS:O"f de, ruedas r~~ :iPUede pues 'Y,aria'r:se: .:1. sentido de romc~6n, del ,irbot ~nducjdD~ nl~~ai'lle mm;mio;hm ~ un n~o,p'18_t~inW., )'Iedian,t~ mon-tlje de Ot1.'3, meda, Ghn.iICill p,u",,'dl!' aceleearse '~B.Oi de los scD,tidos de' -rotaci:on 'fitspec-to al etre, Los -meca;nisMos ~~nrerso:ril!·s, de 'm~das c;6n~ea5 'Pfi!ftuhe;n, [que el J1:1eC3:J1ii~:mo - r't:~ulte oom,padol, ~~Il' '\i'o]tUU1:lUll,sOI.

,Pi.,- D,..3 0') M~~.mlili 'fnVi~I':kif" di!rU~D c6nij'~:: 6)n1C'+I~.nim.o, i~r. d.e: ~g ~ni~a: JC:Qn Gildw! I~¥"q~. !IIi [d" liftinlCCID'. ,RC;~ ( p'r-a. 'I: : I~ i:l.~'.

39

M aterlal otegido par derec hos d autor

lIe£ani~1DfJi6 con, J(li [tual,eft p1uedle.n, p'Nduci'r. movl:mie:l1to.:I fectiliD~o, •

.EI :rnoY~iu;icnlo Ulm.o·r· tl~' ~rltlr,ada: 1£1111 las miqui~ f,U'ts-h(!tr3;mi~n.tas es, pnernl iUe1lt,e c5t"cul.lfe.ren,ei al I( eledwnlOfior).. A'bora bl~n~. IQ.i nl@\~ hni:r:n .. , tes d~ avanee y de. aJ.j ut.e 80U~. por' ]0 geuc:raJ~I' I1!d~Wineos •. 'En rill c~pnln.do. '1 'lHl ,el fllotlaj[EI.«lo el 'nlO',imii:enrto pri:nd pal de corte e~ tiIi'UiJi[t!n ttd;i Ihtm. l~! ded r, ill L1~ I. n~{tflui:~~la~'hfrr~~~:i efii! .. , - 11-!Mlrk- ni'Ii'l" lin tnn.'~ 'I"i'" 1"1!f'otvl""t:il ~lp. di "';I'I/~

~ ~~... I~, rr"~[" ~v _ ~p. III r' )~ ~-_, iii '-" ~ ·,i:lr--

,ltlV)Oi, que 'tr.n:n~don~len' el 'llilQY~mi,~nto "omti~ YO' de· aCCiOrmftilh~iI1to len n:lOvjnBli eneos 'recti'~,w nees rle habaj[o. Pn:rilJ, li!8t:o eX1 !S,telru maehns 'ro~ sibi~~d,a.de.s., (;&.:. 40',1 ~ 3; 4.),.1 Ii)., Las 'ma ~,I~i' _' :nu modernas van f li~uentJeri1ent@ ~n;eF~rndas ·0011 d~:spoSlti liDS 'h i;d riuUoos 1(6.g., 4 lJ:,) 'II'

if~i'I" iIO,:Il t} '~~Ii de.ntallili CUll c:n:maUt!:ra i 6-) tucna ~Ilin, h.-iU'ili ,toKido

:'Ic'~ 4fI~ :!'.'I H:lllili;RIAlI ,liil!: ~id~ , ~[t;ndt.f.," jlIi!:',lIi. f.~: iliI;!i:iuami!l!:nl:{) .de unl, !!fl~' q;~i ftl, 'r:u:uh:of!ll:l!I, ~.~ IAH.!J j''' 1~':iI:r (lim~d!;!r~ji: ~',) ~~, rnt'lefli, I!"lindt.; iii·) c.:on'!I!',G:c.rii. '~IU(!~

n' .. ," ,;&Q'!:!i' ,\I'K,!~ln 111~;um iii" 'It,~b

'1 :11;Ij,iwh,r.lilI

M ateri al otegido par del ec hos de autor

~, •. _ ,.'It'll '13'~ :Y~b!mo iii!:: 1~:Il~bUid,:, :&~ :MeNfii:llimJI ,dt, bltb :, 'mlifii;iilll:la ,IiIiJ<U:ltlib'I!~, ('} -,M'~h~Jim1l!1 ,de: 1elr'I! i ,~ n'!;Q'l:liIMIII!ll! d_iI!' iJ!" .. 't 1...,.'b1illr'

Ili II

d

. "

't

,41

Mar rial pro 91

r d ra 11

d au or

,

ltN_~~ 'Cailllidni 'que 'hut de 'lep,er-.e' eon, Ja. miiqillu.:.II.:]lllrQmiienlill

us 'm_aqtlluasr-berramimm som lcaras. " :56'['0 ~i.a'nte OpgrtWlO$ ~n, - eonM!Mf".ge' de fbffl'la, dutadtt,a'l d, 'bUc:nr~d'im~ent~ I ]/13)

;i':tn~""~, .~~~~

cuk1ados y atem::i6n,

nr'~ ~j fi--- ',,J',,,," ] - •

1", .... ""iI: ... -I.'_ n ue'a rna .. ,

r, An!h~s,~ C()IDmzat un trabaJi'lo de'be 'uno prOCillrarse: "·n ronocim iento' --_lam ~~ b -,:--

_ ' - -, -- - -- , -, '.', " , " , _ ,_) ,_, I!;I, _' - _ ' , , c_ ... o_rc:

el _:modo 'lk~ £Q.nchmar de ,Sa maq,uina, qu,c Hi: va a, :manej,ar'., Hay q,ue ~eeI' y obs.er-'V4r

_t~.;I"",.4"',';;"ii:H_",,,,,, las ';'n:s't~~~.i'O;i ... \t"ji- - - -,- 'i!. - -..,'il f:' - - -' }' -, -, -~ ~ -, 'to -, " ' ',' " ", , ," '~"'f:- " ,;Ij,,_,l11',..,

""'M!I!U!i"'h .. _" _u~ .... ,~ ~ I, __ ,vne5 SOlJr,~ g "W1C.lOnamlU,_,Q q1U!: ,se; acompaUiDlI a, ~

'Rl'it ... loiIt ........ , 'bU- a-

I _~W4!01!.~ ~II. !\Ii',,', .~

2., _ Debe' 'limO per~di:ltie de 'qu'e 1la pll~ Y la :h~:rrami'fnm estan cof:t't(tamen~: :8U.'jefa5

Y- - ,de~ ~u .. ' :no uis-ten llaves 'ns,rfil tuer:ca!' - ;nstrtUllet:lt'os, de medida 'y,",' analCfl'i"LC:i ,-'-,e' .,...~ 'n _ ,"'1! - - -- - -- ,1:"- - ----- - --- '; ---- - --- --- -- - ',- --- --, - --- -0-'" qtl_ plRiu3i ,

morba't Ibl :SU, tamino 'IOSi :m.ovi_mJ;enros de la, 'manttina 10 de .lac piua~ , , -

'1 [J

3~ Deben It1egir,K: ,oorri:da'menlt~ 'ia:, l'\lI!iloeM.d d,e oom, ~], avan'Cc y el :m-cdi)ol rarigc-' tantc'., :No, debe sobtcea'r'ir'!fiI,t:St la, maqu'ina

~ - "_ . .. .. _. D~ .. .. . _, . . . - -I'

;;iI_ En --, ;iO'!Ij,lii\i"I;, ..:II ... ',,' -c -','." -, , d'''' -"-,," -' ',' "." " ',-,', Ii .. , ,",,,,,,,- ..:1'-, ' -'- --, --t, n-.:Il~,

'"It. ,- __ ' 11;i.!;_ ~_"" 'w;;:, ,me:canl,:smo:s,~_,~ eng-ranaJ~ ,can a.Qop .. am,l;f!1Ii1oU uc ,prr,iI.!, e c." uD '!i.iIi~,

f:r:atat,H' de: ~r.Q,la.'r ,31 plena m'a.'r~ha 0 'baijol ea:rga"

~., ~> ... , ..... ,tnm---'·,i'I"ii 'nor:o :..:I' __ 'i._~ ,..:I'-J.:i9'iP' ,..:I~ "~or ""~iCI';t~~ m-; ..... ~I .... , 'i-~it..-1-a_

~ ,~,lUdi~ ......... 1~_L"411 uc~ Q-lli!i. ,~~ !lU: i!=I~," '. IJDiillJlli.~1 I 1.~iU.~;~ ~ .. ~ a!Ui:I:~ .1

61. L~'lUpiese: la, 'miquina, ron ftgUlaridad EI ~dor d.e ,~a5 tIilInot, :ha.ce que se oxi.ien, bsi pa:rtC:!J 'b:r,ilfantH'- tal~$ 'COfUD mangos' :rueda:s; ID ''V,ob:nt.e_5 de' mana, et-c, Tod-o, ellol :fIMU~, en '~ue ,eI ;t~~h,jOI rcsJt1fht d;ficW~~, ,La! pieRS dc1Xn,~ Puca,li- ~r' 'Ii~pfad~s 'f;'re-cuenl:ef:Dent:e oon un :paiio ~o .Y 'etlgtaSada,Si Anrte' IQd,Q hay que prme:~t de, eosucia, •

. , ,- d . . f .. i' . - 'I " 1 h "1,'11

mien.to '1' ne 'vitutMi .' 0-1 ooJmeksj, ,as gu~as y __:QS, __ )UStnQi~

,,' T;.&1,g,a:;e: cuida,dol wa;niJo ~ Um.pi~, dura'lLt~ -e'l fUlltdomt-miml,to de 1a ma,qu~na. 'No ~raiy 'i.liP.!: qruita't', de n,lDgun modo ]05 - disposi't:i'voSl de 'Pl'ot:ecc,h;n iC'ila~ la, PlJaq,liina, ~sti fu n eie nan do.

8,- R,eco,:· anK oon If", uenela las -:- -i----:- ··l'!'" '", ''''_''-,:I .- C -,- -: ... -. ,L - ~,t, .. , 1~ ... ,,", ,--,--. -I -. - -, ." ---c_,....1, ,;'. - - -, -, - -,- :-l ,

. . . --J ; --:---,-,~-- ---.-,----, --- v,_rth4~\. ,C!l!lo~ prot-etclcn "-K:, ,~ ,~'Q!Ii eril,tMcense, gaH"

diM: :p;lr:a, 'realiza-r' es:m o,perac~On~

9·, ,L~'briqu~~5e 'u£,uia:f{u:l-en:t-e tooas 'lias partes desHsntcsl de: la, :m',qtdna~ E5 ,l1']uy Importatiitie' emp]ear Jubric;mt@',S: adecuadoj y bu~(!& En ,caJto 'pnci,SQ Q'ljJser'V'es.-e' et plJan

de -- - Com·b 'ill r •• , ~_ - 1- -I' '" i,_ 'II"_ " ._-

.'- '~,grase.. --'- __ ~ pruecnx~ ilM OOjln!u;:5, oon .a 'mana :para 'YI\gLld!f:" :10. eaten !l.GmleJliI.Ui

J'.I~~ _ EI Juego d,e-'i ir1)(d~ ,0 'hu:sjUo ,p!~u1autil; y las, CU13s I(],el Q'rr,o ,timen, Qut~ estar bien, aJlustaOOs.

1::1,. C.1UJo 5C:' traba.,jan pi,e'nu; pesa.da's deben emplea'f,~ pl!a--cas, de uiento' Q a:po;yo ,pa'fi} ev,tta:r deterii);T'O'i en '13. mi,g,~ldma.,

ra, E:n el~ C3l!!O de p::rtul'baci'olil:@i '~, ]3'S: insta;lft,eiomes ~Jkti:"i,ca8, (~:frado de, ICOn-dU~-' tns, q,~d~, continuo de! fu.s;ibles;~, ck:.) descem,Cci!ese la 'mitlJina, inmed'iatamn.te: ~'y. :h.a.P'1e c,om,wba'r ,POl' un ex,perm",

4-2--,

, -

. ,

M ateri al protegido por dCI ec hos de autor

:Fi.l lm a: ill; !GO 'qjtte fir. iP':n:~n!tai1 :1~!Ii c:u'cbiUs,i!I, d~ 'I!~o y 1 •• , 'dtU~i!I; ,dYe m,etaJ d,tu"O ~

I, UUI!8.11 idle' corte: pa,t,iI, tra,bll,j01 'exterior (ku. ... i1'1IS 4l~~i, a..,1)

a) 'U'tH ~ ,d)u'!iba~m,t' _ 'u~~, a b d~rtclm (:~ehll1a d.: ~D:f[io tc:C-m, a la dertchal,

b) Uti1 d.e, dc~ba;5tar ce.'rv,ado· a la d~!tccbi!l, ~~lUa d~'

'mmo a:rvada QJ, Wa die;r~~'). .

~l U'til ~ puntiagudo ~.e a,fin~rr I(cu~hi.lla de ~o' ~un,tiI~a).

dJ Uti1. Rffim~ad:Gi'l~b,tra1 :b:qg~erdo (cu)cllU~a, de ~~\mo ire'baJ~ ~i!ii,UraJ, i:zq.u~;!rda.)~

,e) 'UtU dle an[ll.r oorv:uffio !1 la def,l!~ha (:cucltina cl~:

Wf'I]Q d-= esqo~l]a, ail'ma, a ]a d~ra::'h3)~ n Ut~l ,dlc, '(nT.ma.

g) 'Uti!." :~C3.r 'pU.nua;g-:Il-dki!, '3, :Ii!:il, IdJcr~c~~

,h) nUl :f~ctD de 'trn~ruzar {cudd,l,l3J Ide t:orno ir\e(ia dfJ ~rO'nl~d.,

&' Ut:Ue_s d,e (i e,:rlii! ,,'ara tr"hI,lo 'i:illlle:riot (fi\IQ·, '!r~ .ifl,5~1, 'k-ti)

'kJ 'U~n d;e de!ll'b~s;h!j~ fa,Ta, kkt:n~d!o, loteriQt O,:~c'hiUa dJ~ tomo para jmt~r.ooll'}.

~} UdW de iCnn~ :13;ter;1~ pam tnilicdor (c!1IIchH13o die bJr1lio

f,11',SJ, eS!l,~dna i'~~'t~JiQf;')~

ttl) UtU ~'ria rOSi~r ;alj:n:l!:r:ior,. n.} 'iU!tl de' pt1,{:!l1Q.

:3;. ,PlJaq!Ui'hlll, 'pal'ill., tOlfll;Q! ('C1lI,dlU]a's 'n:tamMaJlbl:~5! bi,ts,

(;1 l'lngida, 'pin: pol'taher,r'a,wentas), .

.uti plilM-i!U.1~as, :$O:ua:- ~!! ;:3iceir\1 :ra'~do d'e ,gmrli 'v,arnfJr~, ~i~~ iJu~q~en_:as dhtij;~:n;s;iiOnes, y liiO t~:eJi'C:n 'Ul1i1!, ~~bi:';za e5PCidl.l d,~ ~l" ;1. _~.. . .. ~. '~_ _ .

!oor~ei !I!:~t6XI, t~IUI(I~!,!!dilS ~ml, ~,Gib ~il!l, l:i:m;g;ihtd y dJ~5'P1J;i5i re- :Jl'i\I',. ~1i I!..,Jt~ n d~: ~_i'h::' 0 ,de: ti:im~i

'¥-enilda~. Y' en ~lt'C:'r,a,l han, !5idlQ r~ctUiada, ~Q:r 'tlOOos, ~dl~15: C"Uai~do :~~: d~sa:fi~\aJn ~I.o rieC:4!isita,p ,sinDI ser mt'U!",am,em~~ a61adasj, no sten.do ne~rio ,[tmp,la r me d\~ :n~!u:~l'IQ. Estas 'Dmaq~~taJ 'van, Siuljehil!J eti; matl;gQ!;, e8i~i::imes, :Y pil!lt!dlen ps,tln-e' ,oom ,~ 'Ui!!iO vcr ambos la4~s SJ~ ffi_:i~ limite qg~: :130 _~~_rub1II~~<i!d de ~uJeedi$!r! ,(:Op .. ,. 5~,2 at Ib) ~ AdJ~ma3 de 1;15; Sio:rr,nas, normd~; ('por eJ~mp'llo~ reeta1~gul~f" :r~\otith~ ,tm~clRl) c:xist~, b;mbi}~l 'for:ma!5 'e5P~ia:leili OO'Jl d~stif;1,bs iSC~ronC5 iran's .. '!{Ic'[.5;1j]e~.,

'.,,' UtIle'S de: tiDiI':n,o ,e;gpeiidl,'~e. <iLfI,t:ilfi~ dee dil 5 ClO, CO~ fo~ :it!l~ de ~rulO! p~rj'nf!s ;rfe: ~te~ iIi'li,a.hu'" de 'rna,tl~'\ (fi~, ,4 r.,,2 ,t~:",) ~

'I :1

r,ll'., ,4i!J.2 Iii., &~ Pb.il1!U~I:lIi.!Ii '1!:liil",!;Ii, 'humg, '~Ii::weMnu 'rt~.m'l!ij;rilibtH;) !l!h 'IC~, 'mlinr.Q' 'I!i' ~~lUrt~;, ('1' lL1iHI, li1I~ ~i~g, 1C)lJrIo fib'rmil:~ ~I lIy mI!lQ!U:!l)i ~ .!iliP'QrliC,i fl. r'~ ,n l;u~h~II"'I' dc' :n'I!liIIUii; ,ill!; ;.) :l'Itim~ dc' ;;ICi'f,l!i,jiiir. ,~~ m~no

M uteri al prolegido por dcrec has de autor

'P:ara, que :f~i:d\an ,set a,francadlas 'vltums HtRe~ q]tu:~ 'P~ftC'tr~,f' en I'::] m~':t~~ri~l ·t,] 110. c~"~l-Forme' (lfbn.s.e' pags '1' I-'I'a)

EI ~,e~iaf O£fC~C~ ,~, ta'h~~ienq, ~f:ia, ![Jet\erHThit:1~da resisteneia q,~e pa,ra, set" venelda I!:ldg:c, c'~, ,eft1iph~o die fmli"!irZ3,. E'sta, fueTu~ que es iIlina, :£Ue:r"L"l d:c' oomp~e'5~6n" ~:rg~ ta~(IIi ,~brc~ la, piea, cmmUl- sobr.e la h.e:narlfllenta (Iii:," 4~,ll~, £1. es.fiu::[".ZlO! :mayor es el qu~ Oib:tlI, 'v~rti,~lme~~., Rfedb~' el 'l'aJOmroire, de 'presion prin,_· ,d,p~d de fnf1t~, :La c,nJI:",t;a. l~~od!i.ildda pGr" el ~\'~nc~ se U1nna preSto!" de ;!'\' an ee, 1:1 'R1aterinl 'e:jen='¢ - d: ~---l" s-':: b- --- 1::1. ~l ~iflfam;li!n'b umJaa Rcc:i',Oilai 0 n"1,:[1!-

a e-lDa~ SiO fie u!: - - -- - - - - - - --- -~- - - - - - - II!-

:::.1.6:0 de ree'M~!il 10' retl0~SQ' ~~ ~:Uf~..-:eio~'· de'm m!il.ug'O\. s~ ~hun~, ,~t~ ~s:ru~r~o '~rre5!;OinJ d~ rK;ha.~' ~CI 0 de nd:tooeso 0 pr.'f:si:on sabre el 'i.t:ttil,ngTo.

L-, :m~----::-;-'·.ti'ld- d.~ ;-- IillSt, .... - 'fuef,z3JS, d:erv:ndc: j-rrinc;i:,,.,

it _~ __ gJlh'!ll!i. _e __ ~S -~------- --I1 ........ _-!P- -

'~m~nte' de.: t ;,ifJ'" b r~:i:5,t~ncia ,de'l matt=r~B .. m ~ ,2"'-J :~a ,~ecc.;:6~ t:r:~i:msve:r,~1 de: '~fi '~h'uta, (a~cih.tl:r,a dle.~ virn:ta iJO'f' e!{pt!Bo:r de ~Qj, 'misnlia) ('Oil;> 4ti~}1 :j, ,3:,· I' e~ta;do del firCl, d~~: :Iia ~~c'i~~~~a, (par- ej ~pt!i)" si $~ tta!ta d~ ;~u~~Urua 'aflb,da '0' de' ~uc.hUht f1)m~}.. 'For' ~nsay\os. se 1la. l1e.pdlo, a. ded.uc'i::r que ]3j, p~r~i5jii6d ~, code es pralcticamemwl;e, ,independien .. · 'l-~ de fa "Yeloil:~dlad, de: Qorte., .cuanrdoi se OOf:lfO'Cen :tOI5, esf!Uc:r,ms ,u.e; 'i~te"ieneinl, '9, ,eI, arranque de ',\diru't3Js} :lPiQM~- ~al~1UJ1ar,!ii~ 1;8). :['~~i.sten(;;ht (Jj~e ha de darse -a f!\ 'ma.q,'uina, ,~m (onstruh'la, (0[1, :o:bj'oe,to ,~ ,tI;C' :ru.~eda. ~-O:POftal" ,~;fU~ii,ZQ\9, sl 111: ~N~~i:f:noo-, mI' ,di~f:'orJlia[;i:,on. Puede ,ademas doo,illIc~i r,se de laJhru el tamaio d~~ 'm~ d,e 8~c:ilonan1~ento~

Los leS~'IlU.zOS de: corte ltoO :ion 1,gua1.'es ,ejl '~OOO$ 10;9, wn!imntes dle'] ,r!o~eso die' meca'l:l~i:za,dlo (,,~~aS'e '!pa,gi:ml l~)~ ~h~o!_ que oseilan ,entre tin valor :rna .. xb~,1D .y UIlO minlm,o:jl es de:e~'r.~ que S'on ~~fu@~z~s oKi~a'n'~! 1(10 v'lbr,aClorio<s',) ~.'Ue, haCi~~ 'vwbrar la heffl'ftl,1~ta!; la 'pieza, CDI bts ,i~Z3.S de h!l. ma~cdna, Y (lue POIr le 'liIlfi~O ~ti~l~n, 'I''ediUtndar' en 'pt: rj U'id,o dc' 1!1 -t'Ii,aJu'J.ui~id,a,d d,e 'tn~rcl:1l, d~ la maq,u:i"riai

(6;,., ~ifi;f3)~ _

Pa'ra med~f rn()~. 'C'5f!!ller.z.;os de oonJ! :Sj!: ll!IU!i~nl w-

,Sc~Ub~ 'l!:~ni!o""4;:,rYI tI~~ J\I, Yi~mtil. po-rrtle:~ a~ci;~$~!!!! d~ m~id61l t'~ _ d;~:po~i~ivfiS 'm~cti'l'I!i~O!;~ 6v.t:itos Q dOCtri'!L':O~, di~ 'm.m~rimml (0,1'" 4'14) ~

III: _I ~I.SOIAI: 8" flLO "!JIoIOP:A!L ~fON IDE 'CCUQ

f'1L:I~ ..... ,a, ~~ "lL!iC'I',A~. qUi!! ,iii~tg~ ~br~ I..Ii ~u·, ,~'hilbi ,de nUIU'ii ~ibn entR ~ T.;bfi" RI!ii:.rmo '1' un.ii!I mi~nimo

mj~PO!l!l~ IOfl IJ-u)ICIONI PAb ~ IP'U~" D~ 1ii~1

I~E:SlON liN In, 'Ioi'A:'5J';Ii,~

F:IJ" , 4i1i~A, 'M:~~~:rn di!'i! ~!n: ed'U!ii1iilUIi qiLi'!'.:, U'fu~~,:iUl :lOb~ ~i!, ~~biUill, d'Il:' t(ioUUi

M aterlal p otcgido PQf derec hos d autor

Para, itetI,e,' ~ orientaci6n aptoaeJmada. so:br~ la :maanitud d~; £95 ,e:dttt:t,zos di: ~vt~; K, 'PIi"E d~ 'b1, ",eJ.du d, :(,cor!c' ~,'Jlj;:dfi~a ,.s~ 'sc ~1,1indf!l pot ta:t el ~ifuet,ro .fiJ'U,~ se _ de' le:m'rplear

'para :a'I;HIIl!lar' I mml!1 dc' sectiOn de, ¥iruta. -

'-p,........... 6r,",.....,. ~ ,An .. '" '!! S'O ~ .. "'I' d'.. _of','I""L __ ~a la ft~~~,.~, Ai_~, ~14,~ 6",,~:f!:-,.,..

,_: iR-IIl.... ~!IiP'!i~¥ ~.,~, ~." ~ :_~ Il~ii:I\ ... 1"jl.l.i~I. _ I __ ", I"~~~-"'~~~ UIC: ~",~ ~i:I~e~UA;iI,

Q' 'va~li ,aflf(!l(Xh~a.d~Uleldc: ~ ,kg/nlm,1i

:r." - , u :;; ':2 ~-n, k ~'/m~

KcS '_~ __ ,~" -' ,In-

,k.$ ~ i!'!' 4:21), 'k,a:tm:ft't

,Its ~~, '" :2CiQ kg/md'

hn: a.C-f.: I: Q' aJ11 00" ~ '. l"';~ lIt,1I d~ n'.:shrt .. P:ara ::iIicerQ' d,ur-o ~~1 mat'!~:JO "

Pm C' - -, -" --- 'jL.:i .. ,~ -

, ' _ ra ~ero '1nQI--\.Itea\&y' ~ ~ ~ •

P:a;r.a iiiiZ!,rfO :fll:DldidO (du~ :Orl'"

ineU 200) .' ~ ," .' ~ '.

:'fi..,..,..., :::i:I~,~:,;o::>;n~ ,-S .. : ... 'I-"""m-, ·_""'0, _

.r"a,I',", , ..... _"""" ... iD ~""" 'IlL 'y_ lnJ __ ~ ., '.

Para, ~~tdfo6iJ ~ ~ .' '.' .' ,';s ~

(V'ClanK ~ valores ~ fa il_Q~ AWF,.,ho,;j,a J,SS)

&i dc;~i:~i' q,tI:t 121, fj\1:'fisi6n d~ CQd~ ~"'fJCdfica dc~mde ,espedaJ~mte ad mab:r,ial. EI. ~yor en el eam de :p:quefm :a,wrtce, y 8,~;nJ pr'Of~iUtdidad de c;oi1~ (,e,s dW'i":I' ~'n1 el c.asq, de v:i~~ d~lpd.a$, y ~f!d1n~) y mell()t' (es deeir'~, Plis 'v-enf3,j~) ca:uldo ~' tr:a,b;, dli:!' grandes ~,~ r'

-.~ .. ~.... fit'" f· .. ;;;t;d~.JI-d"" d'.. ... ... "t ..

~,P'~~",~.;~iIJI ,~,.J 0. :wrt;. 1Ii~ .... ~ ". ~: ~U~ .. ~.

La~ cifn..~ cnad ... ~ 'QI~ Un:i("am~l.tc 'va~Q,res ~ios ,para, ,seocionu, d.c vi:rLd. ;f!tlt~-c peq,uefta, Y'

'~limBi . (avia,~ "~OL.J mm/r.j'~-)." -

En el easi') de ,gtaildes ,sec.clor:ies d~ virum:! ~,SP5 ~gr.'d "e haan 'nilQb[emente ncls. ~ii,c1L.

La -"Om '-r' ,~" '-i de ,,~" --, 'A" "'I 1 ',", '131 ,- ,+", - A ,_ ~ (, - (I'dad de'

, ~, :sue.. I t. "iiII.nsvICr-ia "Ie vu'ut:iii 'lj,:I' ~ ~e ca Ci\I, Ii par ,. I. e:c,prwon. ~" ~ a ,.' ~ ::~ !!!n 'l ,. ,'_,

viruta J ,3iYant.c)., '

La, 'p:i'tsi6:n. pw,bi:t:i'Pi·1 dil: 'corte' (F) se 'hal1a .POT :!a, r<5iFnlUla, If ~:,A' ," i's' (~ci'll 't~,~~rsa;1 (l~ . '",irut;, 'Y ;pr:~16n, de corte ~:pedfica) -'II

~ II = "', j"mmi]

'15{l1 k8lm~ ,,~ ;0 '. '" ,90 'k,t/m'itt 30 ltg/ml:i'i'

Ej'-tmtl~o· ~ :n;ilY qliile' lorncaf' !Un arbol: d~ 80" ha~ tr;dUtj:d~ I. 14 t!' COO 't,m avan~ dc' ~4 mta/tev ,(al',,""7:t'1)~ ~ Que nlapiWd tendira 1a iecclem ,d.t yjmta? " -

A ;: ,(Ii '. ',I,

88 '1tIl.n1 ,_, 14 QIlIn,

:0::::0:

2; , := Ott, mm ..

,04 = :3 Il(;IlQ "0;,,4 mm, =. :1.,2 !Ql'Dli',I ..

Ej,emplo ;: Un ;irbol ,de :ae~ro 42 de'b~: su' tomeado desdt: ,t~, '60' '. ba~,tI, ,Io! 5') •• , ;t '=' 'fJ!;J, mm/rcv (IC~ 4".2).,,~ Ou~ nUl;gn~fttUl ti~~ 1a prcli:&n pf,in,d,MJ, dt: (;()n~, l

<!'_" - - - '";il ,"

~,"iI.CI'lJn '.

6mm :2

A, ,..;;.;;. a· '.' ,!!D 5, mm, " ~:J mPl_ ~' l,s :mim,i~

If' :::;::;:;: it·, 1., g' IJ), DUD'I~ '. 200 'krJmml. = 300 ~I';o

a,:) S~i6i'l, trans~,'Sal de' til, y,irgb, 'b- ',~ 1I];r~I' r.... '~~ric~r",~ "':Il~ ...... >1<-_

~~ ,['" '!;,'il' _1,1 1i"1',I",-!I!iIi- ~ -..fl!t:l

~J' .. ~ci,o ':

,~l~~~ _

St' Mfa de; -desb:atota't lrool~'J dti: St 60 -d~!ld~: los 8:$ rnm: 00 ~ta, l"'ll 't8 mm t.1;, l D-e ,qui valor

c'lq'i-r¢fi1Di el 'aY,a;n~ :!i la, 'pr~;i6a, d,c cone no debe sobn:paRr. de: ~a5 350 kg? ' ~

'iij!\!- '''7-~' -iii! iii' .. _ iii ~, .... -!iii C'1 "'--~

'.' ~~ ~'!!I'.' ~ I!!I" '1111:~ iii' ,,'~,. "'"III!!!""

oil

M ateri al protegido por derec hos de autor

,60

FW:L~:,U~i,~n, d~~.~ d,P~I' dc, b'!I.oni": 4',(11 = !IiP i~ liil, :11 i8fl1 eli! ').< ,id URi,

I [

",'!Il! _, 'dP ! 750 ~ 80~

I

Ail:li:rn ;)i" ;::!!oero :mi:ihte;l/dQ 'pet eQ" ciiirc!ii d\e: ,ID$ 1!iJl; iI!:!I'Imml' de' ,re~iS:l'mcl:l!, tfund~d~ :iIi'~it; ,[iiilOi, 'I~'~a, '[l!!iJ.g,~ tb~lili~ ., :1B!.t~n,

I--~-- 1-

A~iiirn 1" ~~I'O mll!l~~do ,de ~1O>r

"0 kmimm!!! d:~ fliiiiimiillif;h!., 'fg!!'l-' 40 '_' 60 I 1',So

'IUcMII ids, n;(l~5,n ibJa~ , -_

1680

''110, ~'o

... ~ ,

- .

!I{rr.l:m~~1!! h:uR(u '1 '~''''!:!4:(hli tipel:ll ,4,0 ,_ !SQ'

de ,kCf!l1i 'l!1atlil:3'ii:liI

'UO

, ,

}I;~!J!O' DE ,~:r",,~.u: NJll!;iiA'inY!O !~~l'

I.,' Ajj;lGUW '~$; I;;J AlooE ~~!ifi~~

kn;IU~OI! ,de a;U!QJU~' 'nel(.,ti,,,ns,, M,ooeli~ natQC:f;lit:e se cmprue~ idl~ 'Vi!:ll: en, IlmMd,o'. CiS" Il~ci'::lJb~l~nt'C ,JA,T;I, tmba,i;a!r' 'material!!:!!!, "'may d~r'M ,Y ttt:Lr:l!~~$J Ui~ ,i-np;lQ' de; a'la~u;e nega~jv'oo ('61'~ 4llM:l).. Sc' ~r,:a:baJa 'en:t~ces OOl~

\!'e~- - k!j .. .il ',·..11 ... ·t··· -c -,-"- .- 'I -..iI (. -_. ., ,

_-,-,)(11[', _~1:.!i! ee .oof e muy !e_e:V,;!iIlL\ISllit) Inri:·,

:[~dorn!, a W05 :I':~, mlm~rl), HI ,tl';~ihlJo de ;3,r~::1ln~u~ quwa :aq,u~' fiLd[itadQ en virtud, d~l, fuert~ 'm'~I$itland''i!:~10 ,ex:per;im!llbJd~ rriO'I" ~1 material P,;.nr-·- ~... ",,'iII'" r' ...... Ifiii!!!'iIo'... ;. 1-:.-

,iI1~ '",' -, - .. - ~.' iii", ";IWlG Gi:lV"" .... jliJd. _!ai ,alS

b~ilir3:~i}i!i1l1tas,,_ IlO e~,tr,an ,aqui I~~ con~idera,-' !F,I.. "";,2 .limgu!iJ; !'B~ ai,aji\1ln~ ml!g:ltij ~Ci !I:,tIJ Cd lil~iil d,. '~!:I:ii1!!: ,cldn, nada mas _ ql1l!i:! m.-t!ta:~~s dUE"O!l. La!!i, m6,-

• ,_" ,. • " 'q]Ultia!i heir,1";3lmi!i!l~tas, U),::fien ;QIIHl!' es.'!~ir :rn'!ll(f'

~n)hd~,m_e!,ll,~; ~1~1:rlUltd;ai!l r,a qu~ iI!::~ ~¢ls'lllIm~' d~ £WU,lai" y 00(11: ~lruQ 'taJ~I:!;bi~in la ,!!oUdtac'i6n, 'f;c:§tul~a;1l 1111I!U!I:nrll:ic:ada;s.

M atertal p o1egido por derec hos d autor

M;pteria~, piSra b.1 'hermmliental de iCorl:e'

(!1)~didQ:m.a, elide ~dll:!I, a1 m8fteria~ del' ll~ eUlcbi~la;i!i.. La, herrnmienta debe, fje~~u11ti.'r\ ~~~ e1~ calSl) de' un~ v:iitda nOn1.la~li' un r,e~db~l~enro t3:n ,gT,3,n~e ,~nlitlG Siea pos~bi]e en el m,ecard,." Dib)l. T~8 dC:cch::,. qU>e, al Q1atel'hdl de la, ben(llRliil':!ola, se 'Ie: (::~dg~rin 18i~, ,5iig:u~~nt~, p:ro,p'L~ ...

,,A .. A." ~ ~UI!lriIll'ili

:I:~~ D~beri ,po~oer Ur.1~ ,~tdi~~eI1Jte dureza con ~:dl,!j,ctfJ de qlte pueda :~ri:raf:' M e'l It'Ia~erlat

2',,'" Con, obj',eto. de ,q~;~' no ,SIel' rOflll'piil, la i[~chnbai; 'fInd i~l'ta ~,na eie Ita, 'temdd~.d.,

,3~"" T~ndJr,a que ~po!fta.r u~~ '\'e]oc;:dad de ,corte, tan ,gfatii:li~: '[0010 :5~ ptl~da, sin !~!U~ en \f.,irtud de ~a e~~'la,da 'tl@m~peT,atll ra 'Q!ue se produce flfID el alf:r'411gl.:"~' if.~ ',~'i rUita :sufra nl~Q~ab~ ]~ ~(!Jpa,dd'ad d~ c:orte" Es, dedI", 'q,lI,J)l!:: se ICx:i,gira, U~~ g~n. d,~rr,~~ ~n, ~'U.en~~ ('rt$istencia" de 'r,e,v'en~dG} i,

4, ~ La, :resistenli:~a al desgasi:e debe [".8:. ser 'ta~ r;ra.E.d,~ oomo sea fJ'O~ib~e.

Mat~r~II'~~ P'Itt;. laB ,C'!;IlchiUBJ!Ii

• , .oJ ;, ~ 1 'I "" '~I'~" " t·

l.os; rtllillito5, de v~s,tii 1q:'IIIC' p:c:dic:n ,~er ~,u:!CIISrn\i\o;~ '1)Iit:l';a . !II 'e_)~cCllo:r~1 :!ion~ 'P!Df !Cilttl'Q,'P;~O~ am ,!~gamen,.;e~ ~

'I.., :iiII:p'D~ciO:I~ q!!irr' se \!',:;J,ya :I dar ~I: Ii! ttl {ma:trr:hd, de la v~ej!~, a Ua'bajllf~ !prr«edl[m~~u'l:o di!::

tn,blJo)l. _ ", _ ,,_, _ _ " ,;.

La ,f!-.... de 1 h -, - ..... ';;i!!I~t'" :l •• h.II'" '11'" t,"",i"~fW;ro;; m!!'l<",b;i'l\1 ,..:1.0; tI"!.i'i;~'li:ar iI!!"'-'n:iidor)~

, ' ,lIIoIi1lf'iai, C' _31,. _.'c:r~ .. ~',U"'I. ~ !Ii ,.,. _. '_'_M __ ", .... 1, ~-'!.!i, ,I .... '!o;;Ni!~ U"", - """"'" _. '~ - ~, " ','

:Lis - eXiiPmcbJs en €~Ja:n~~ ~. :rendlm! m'jo ihfdoc~d:a;dJ de oor~c:I' d)umcion d)e 'ma lh.c'lR~liioom),

l~, allRti:on ~omim (,o~ntos die' I:~, h~f1;3!ttli'(int_a, ete.) (OK., "'Ii,')" . . . .

lem ooj do, d~ blll~r' en ,m~lI!!m W3'S: dli:5it:imt:tts, e-xi:ltl~lcias" se h:Ji~ d\fl:sa:rro~I!:i;do ,1l'~t1 'Iliiihn~m d~ ~Utiriale1 pjI'ni las !CUiro:[lIn~S d~' ,mlrt~'~ ,Poocmos CQ:lfl;5,;dentr r~l:I.:lidos. :I~s, :s,b!ll!~C!ntCls IruP.ljJ~ priAcl~a;1u ;:

:I[~ • ,~.of!mSi p,a, 'b.1!:r.ra'm~m,t,a:iI no :aJ!~19: !(acem,s: :fd, Clrbo:Qo)~

,z.-' ~05 pt;J'2, kt:rJ'amimblJl, d.:: al~6n djbi1...

3-'. A~ :pan, he_rramj;~w: :m~l~~,te alGdc~

i(-afli-' ir,J:J-~'~I .. ,1, .. . _ ~ '!;!I~ _ i!!j~:n.!ll.U5 .~

4,'· :&I'd~d~ d~if05 .'!I m~t:~riil1~~ d~ ~;'fte !c~jfAmi,C05;,

,;s..~! Dla:mafll:tes. f"iI- "',,~, :r~liiitM ~JI~ ,\.~ -~::;Ij P;!'!,JI· ~Ii!! ,diE'(\d.,n (l;1i:~, 'm:ili.,~f~iJl, ;d~ '!i!i!1!!!!, ~~i!!:!l'mm,iCnl;liI,

A'i)lrQ:8 pllrr,g J],I~R.m!i~nl',a!. DO ,uilendlJl (ace,foll' ,QJl Cli:rlH!lno·) ~ :E~ hlerre ,oontffieuii: ,~lO 'con]: tfl!!:n~c: iai~eadU! CH':si fn:i ~a- len'i',-, ,Di] ,- '1--';: t:i--·c*· .' ,-',' --:-""-:1'- ,--' ,,·,'_;'d- - d'- :-:-, d' ':-' -r'I~"-"::

.. iP'O . . '--- _.'-- 1I!J.: __ ,_CI __ ill'D,-,_. __ ,e, !!;L C1U'OOI]Ii!) \J~lldJ a pe.~u.ena;!i, can"I· a· ,es . ,1:, oSl ,~il:10

...II 'ii C' '. 'I ........ 1i 1 ~-lI.J1 'I!.. .' d

(11 'liL,t: 'm~n,g,B;ntl:mJ~ ,'iUlrll,nto, MaS e ,eV'~o sea e OOllibeIliuo tlli@' carlElo(tllo 'auto 'mas .... ,UflO

'mtlllta, el ~Q~ro,'~ ,per!) ta,m'~:i'eIl '~~nto nta s :~igdiiD" 'La, !pr1i!)~OT.d6'illi ''hi' ~iene a s~r'~, por e,~em-' ph'} 'ell iem ease de: 'frC'Sfts, tnimic'hos, dle' 'ro.sQI,i';Ji :br>oe~ ihe'H;eo.ijd.ale~,~ a:p'l'(n!:::in·~adam,eht.e un, 0\.18 " ~" ir ~2' % ~ en el casO' de ~u:~~lli ~]a:5 d,e' to:r:I!l~:~, e£~~u·il~dbre-$~, etc; a:p:ro'xl:n~~d;)me.fii~~'

II' .o'I;'ii'~ 'Ii r!: tiJ:_ .

~,..,.,. - .. '~j~ ~ ..

A,horn 'Il~eti~ ,Ila dureza Im,cg,a a tlfiU," POCOB, 81 ruffirumJeb'Os de' iP"o['und idad, U ~ ,nf!l~.dh!) die' l~

j,' .. r,....,.,."'~..., ... ".. resel iii.", 'I'IoIi'ii"'"' """iC';;.... ..';;.1~ fij;i"il'i!i. '~b"- '1- 'ml,I!U' 1l' H;'I;t+ ... "~"-·fl<1I ili1i'il't:8 s=: ""0 .',.,." '''il!!JlCM.1 .;,~... ..,iii.... !,!'I'O

III~~ ~~~~~~~~,W1! ; ~-~I~_:lIlg 1I~-~~- ~~IIl~ ;~~ :I:l!'\.!II~;~ .~' rn ,~: "_~~:I!~·~~~,i~~'I!Ir.!I!~:~ .~ ~~ .. _.I .~~ ~~~'~l~U'~ IU~ ~II~

ii'ru1l':\<"O teli11p[l.'1!dn. Pu~~" empefiOi, ,~ctuaf' v~trta,ffio~~:eurt~ 'em nUIC'feo, que pi!Ftlii;9:neCel' t~lilS.L" Al 'R:nl111:a:r (gcnernlm;e~t~' en agua) p~d~n. pfOOucilr~ ri(:U~Q~ gt'i'~ta~s d,!~ib;idas :~, ten:S~G~ !ill \',ar~(JJc~cm~ de '~iD,H.:!~, (cJi!£Off1n3!1;.1ooi.s) 'eti, la, ~~i}~nt:a'i

Los aeeees al ,~rhona Ue.ne11, ,s6'lo 'IlQia re(hn-:,ida i~;b~fie'u ;eDl caUeiHe. Va a, lill:rn:pl:ral:urns de 1~_Gfr:t'e. de: 200 a ,3~ C~OI 1l1'xhuo~ p:i'~fd,etl su c~;pacldad d,e: corte'.; E,s, decir." ,que

so,pon3D :ml!1!men(~' 'v~loc~(bdes de oort.e: l')cq,ueias" '

Si!' d~:sdnguen, d,hrt!:l'\i3,~ ~I,i;da.(ill~, 'lI,ire ~.C bn~~.ti en ,g~o; de ptl't.'eZ;JJ:;; elase de fum~!idio:n~, eem,~n,t~e:hjf!l; '~e:., '£1 p!f\e(].~ 'v lese ii, ser, por 'ej;eflu:plo, de' ~l:1iOS '~' ,501 'D~I' [gJG'F kUo,grantQ ~I.

M aterlal p otegido por derec hos d autor

:Het.le. dJurrliil8

r.bdeiljdb~ ~a,_ fabl'ica-cloO\n,t ccmpo!llicii5n ]1 :~atl~d.d~ d~ 'esbllS materia]!!:!!, d~ core !ill'S ~rmpl,lCtImmt.'¢ d;i:sdmta, ;3, ]9, ~ :I!O~i ml~ !Ci~ ,iiIi,C~fO~; d,~ h'~rammmta,t.

"--"--1-1'--' 'tal Iii ,- ,-,- ,'jl --'--111.- --t .... f', ---~- ---l'i..A---,- b--- -P ,- ,1--/ d' ,-- - t~-_- - ,L0U,5 me,iiI_CSl __ ~e!ll, IOOm:o ,eL w'()!",iIi~amw~ _l~~ mi!l'_lllY~I!!JI'Jl~,_ ~Qta_,IO !Ii) ~n:a:_.!05~ t,fanl5wO_m.'3;1ru

'oom cill:rIb6~ i@iIfl, lo!l,co!"iIl",e~lKJOdl!~~)~& C!li:rb'iil:rm' (~~'r.blJf\Q de w-o'I:f'raQl~o. ctlC...).. Ju~ta'mem~e een co .. bai,to em-p,]gdol I~mo, :a'i]om-CRRt~i ~! ~g~Y',erj~~I1, t50!!l ~!t"b:UrG;9 Y ,Ie '~~!!l;bl'teriz. !I Un!iU ,ISOQ :IBd 0,5 , 't I dc:chi'il ~ :3g':h.:u:inilln iliifiil;f(!, &1 Y' ::SC: 'Pf'~I~san- 'ro<tIWwu;lo n:]iiII,at5" :Em I~~t.e ~,1j1_ad)[l!, ,~m mltt.m diur:;Q es hXia'v-.j'a, ~Q1m~zalb~e" La~ 'plil!q;i!i~a~, f:i~d~n ~fiUtOlt~$, :!11 f."Dfma iifial y ~il, ~(f (i1ti:rmo, '~lI'w.1Mda~, diC .intui:E:I!!r 3;, mg.o~ ,3000 :Rft~OS (:6g'~ ~2~'1)i,.

,A,. ~U!~, de w gram du~a ,ut"d,{!g ,:lbm"~, n'!!em'mitit_nf'B~!i' :y_ eS~lli deriitf~ ~ muy Hmi.t:u:los :1 'ir,-nii 1le'$ , :JO'L.1'!uwk 'Ci~fli tn~~~ls ~~eclah:$. Las, 'p~,~i~ hlm~~da:5 d~ ei!5~~I:aI" :!!Ie lS'Ul,clrJaD, :fiiJallmHIte' mb~1!!: ,t'!~ a~J:'1'iiftI; d~ ' ...... :s~ dc t - '~--j'l'amjtn~" 'm an It'j' , d - Cli!chma, 'bmta -; -, -:: -'n3!(tof d~,:\ ~(!:

_ _ _ _ _ _ _ __ ..,..... _ _ UlJ. _ _ _ !Iii ~~C ~ _ _ _ __ ~ !",_ -1I!!Ii)!l _I: _ _ _ ~ __ I _ _ I' !Ii: ~_ - ,I' - oJ ~

eml;!~~ a, 'elti ;:i~to., wmol cJem:et1I~i ,sotdanJt~" mboo Y' en ;a:lpx!Qs, CiSGS t;;;m'b~~n -l'fIlqlllel:. 'm lait6n: " iflad~:cututa) 3J loons~u!!mci3. ,dE i!m, ~j:o V-il:m,tiD dJ! fusion. 'M,OO,(!;fti!3HtfimiJ! ~ !!!,1lIj~dDa, ;1) Umim~m~ZWl '~ambi!~n ~n'S "~Uiiw dl:_ metal dittol m ,~, 'tue;l'iPOi d! ba~ (fig:~ S::2"2)~ :S~~1tn, 5~,

]- ---,-~~~- 'ciiI - _-:~,:-.i --- ,,'I: ' .-~ ._-- • c n;:;,]~~- '_~---~-, .~' ]'~:, - II I. ~.- - - ~~rull- ,_~l" .m-li. ~~a'

iii iII,Pd~- _ __! -' ~ par iCJ1tmp -0,11 mmo aC~IJ ~ ~c QO:r J~ ,ab:raw 10 aJffatll' CliJC~ _ ~~ a. uil:!: IIoIIC511lJiMt L r,! les

'Im~U1!\lDJil IdlE: ~~jii!Ci:fim, r-eclb~~ u~, -£OIGJf;Ia ~U~tinta_,

~I ~

,f'il'.. 1:;,;1 ,Fnffilii!!i, d'~ i;!liiii..qiiJ~7t:i;5. l[fit m~l;jd il'tiiilru

'P:I'O,(!IIOO8!d'!i!i dtt. 'lo~ 'meu,'I,e. dUTO ... , ·E'!~Q.s .m,~~a1~s se mira'ct~rizan ~pcr g~~n d~r~za~ d'Q:-'

,~, :r~D, en ca;l:i'cm~E Y' I[lClifl!ti5;t,enCia dJ.!!1 cent!!. ,La dJU~g, se haUa loomrpT\~i~d:ldil, 'en't~ la deW codnrJom , . 1- . .:Lli'J drama:nrlll!!- El firn~, '---'~:i(!!m, iIl~I'ii~r.,iiltun5, 'hasbi, d@ II"iIV'iII Il'I'r-ados '!iI'. Idle ,a;me:llrllo ICOO e5~1l}.

ya _ .1_, _. , 0 ,sill,l, _ _ ..... _, . _~_ _ _ :~ ~,_, __..!"'!' ~,

1:~Qdes, ~'fll1m::i:dad!i5 f ~:ell{Umi:en,tlO' c:h'i' e!Jn~,.,

{:'on ~tO!i. 'mdab!5, se :ptledefJJ mrc:a;ni:zar o6rnL~mimt~ 'l:naUrla1e'!ii Iq~e COlli los ::ilc-~ros, ,f •. P~~\8 !5QQ d~ftdl:es () htipo~,ibl~ de tf"aJJa,j::3Jf:j, c.o~o :ptll" ejriI:nP'~[);, 'Ia f'UI~.d~ei\h dc, 3)ctrO Cfi11 ~'l~adg, 'QWlt)~id(i dJ~. mlnp.n~50', pwws IdJe fllm1iiC~on mn, 'il'l!ii:l'Ul5I.oQe!, ,~ :I'rmai,.'l' ciS<C.oria,j 'viidrilOo ]I pilKl!la'M., as;' OQ:~Q mJjt:cf~'[~:;' cO-fi l,nt'nJ iJ~ciI61j], sibfiill~_i,va 'ti:iJC1!Ii ~Qm-Ol d ~Utu:nll1 y :1;a8i n~~ruti:S1 ,.i'nt~~jca!B.

U b;lir:a,c~ iL - - -- ";'~t~ 'I~ '1- ~, -~I " - i'\ ~'~dl- ("! - u.il II 1'.1' 'I-

.. ' I, 11:" " _IOU ,~,!l 'Will mtll_ Jip I) gil: a Y~III 'n~c:Jlor !!Ii~ 0 ~r,a,:[\Im: illi. ~R~I!lJO is.C te:rn'fJdi'i:i;11 e ie¥~'];has, ''¥ie Q-

ci'da.dn d'- - - -~ - - - --'~'- - - - - - - ta-- - Itl.., o~~~n"'~.lI- -- - -t!'-~ -- - - . -~'- Ii

I, ' . - :;.-. ,; - 11:' '" i!i:OIf "C: Y p~qull::\!lnJ!5 !liI'Y,lillilllCC:S, ':S:C PIrt(:!l'!IiI, pra !!li!!!I, ,_ C-,:" _._CIQ~, uil!!' ,5~~r;;I~:!:;::U~iS IIH!!:,~C_lal.~

~ti;mte hm;'P.&;iilS:"

:P\Ii~d,~ oora;[" d,~s~.mitaj,o~ni:iI!:~nl' S~l . 5~!"!':d:bmd~d '£~lt.(!: ~ 'samdMa'!i! .'1 ~~~dtadone5, ~, gQ~~8

.... , "",'L'i1i;i'1'''eil''_ Fir.- ... JI"i~\"'-]" Iii""""""'" ' "",II ,,,,,AI U-, -,"', del :fi I""'~

'Iol!, """ilIiV":l!W .. " .Il'" ~1!i!'''''_EI;ltP;f ,';!j 1 _ .. U iIo ga --"'" - """ - _

- . ,u.s' :tmi;tlruit S; dl~rO!li, ~o 5o~rG!:n ~ntia rtfd~c;raci6n ibru!~ •• ~stCi: &50 0 s.~ ,agneIa" ii!ill ~i~ iQ~ui:ct.ralll, :W ,rci!,cio d~ lo~ :m~ta'lle5 dll~ S-~I d~c: ~r' la d~ f,(D:[ma ,f 'ta.'fmlij,Q, die las p.l;i!qlliitl~ (pOt' 'i,'&'-

millo' :mat:'i'(iL Idl!: Ijo,il]i '!Ii, .M1iI 'b'~r;n"'I"D'!:1 'IiIi .... iIl, DH""'"mn')',

- - -II . - ~ !IiiiIi ~.-., ,£-;- ~,~jl!!I-1! ,Dl r-'¥~, ~~ ~ ¥. I

,[I :peso ~i'dad, 'VjCIli!i' it ser Ide a,p!,,'Qxi~d':antent~ ~:4,

1I11'.rJ'.les dle' 1!i;!Ql'te cer'6m,I,'~;Oi!!!i1

Tcda,.vla, mb d!ullr:~ q,ll"!' fus' metfi1~ d1!l:(,!fiS SOn, tos mab~:ri_al~ d:~ ,mi.te desafrorul~dOl !!n Ifstos; ~U;mm ,tiem~~~ J' :fabdc3.dD,s, ~, b:ai5!: de: ixid-c~ (~Q!'Ub~"~ei'cQ~,5, d~: IO)iffi~cn;~) d!(!' aJu,u!lini'o 'p'L1risi"luD (ruab:rillcs die code C(xiit:e'!",ii~~k>o:s,l. Su !fanIPal; de a,'lilin~d~ es 'em~r,o 'wdav!:a, 'L !:'m~~ad c.

r,'- - - -~. "! -,or""'- ,I . I __ _ D.

53

Mar rial pro 91

11 d au or

flr., ",,:1 ,F~IIIl!.:rdii:;II,,: ,~::II:!!'C'".'1tT',fii !~~'. ~"'II'I!!ll! di; hi~irro ifli;:rl'Jdj;oo ~, 'l!!!:iI" ... ~~igr.:li1i di;lll:~n~,~~;

AII'!"iiib:iJ; i:!! l:l d~RC!Iii:!!~' ,~~!~[11: 't:!!,~,!=l;I"!,Tl!:r!!~,'1 de' un:; ~~liU;\;t4~\;!! i!~ 'h~fWiol 1r~.!llY"U.~ 1!?!1 t:il~i'[ij',~ii:~lt'ili ~'iJhhuli!!;.

,f'~I'.' '4!2 [U'i:iigl~i~hj~! ~I!c:' I;II;S, lIIuIli9;!l,;, iIIi ~ !!..'~ 1\l4j[j~ dro liJlllli pri"mliilti'lil. 'f ~'i"!i illi m, II1I~ITOO,~, i!!oll ,!!!jilil!:l~JI .~n-' du, d:e 1:!-lI':;!i, p'ri:i!m.it;i~n; ,t) b:lillldii$, ,cite: ~gia, 'it ~lte-!i:;!i~:!!, p;a Ir.-,Q, d c-a'blll ~:iII ru llii rjirr I:~ : IIIil tlit"!i~M:I !!iLl"1: tun ~ IJ(:'Ii!i!l ii!i YliI ~: '~!II, 'bilf!d:l:~ d'~ !I!i~,1i iL'il;;lt:l o'b,~:~'I:(Ii &: ,r:.c:i~~liIIi:r' una ''V,r:nill§rgs::!! ,t~JI::i6n i.1I: 1i!I;'~i:~U~,:i:li,

.f~Ii~ :5"~.. ~\!!;"UlI"':i1i~'!.'ii~hi! '!!I !it!!i~~~ tn i;) ib.ai~dli, ',rl$Il ~~lI"fLiii'

,BBl~gdll a.:l, tOf,(U)'

La! '1.,,,,,.... ..:!i... , ~ ,~ I~nca~, ![~e c'

~ 0) r :0 0 p-uede ser mn:s~d~r,a~ CIa It 0 mu, 10' el (~ef,pOI '!unda,..,

:m,ent~] del tOt;(1JO~ Re,po\siI,!, 3, 'trnviCS, ~t ,alas i(~1 d~, U"~ base '~n :fonrom d@ eajn, d!1n=d~nten. .. k; sobre iel: s~.:telo, y so~tta, t,odas, lllS, demis " . -.'! ."" ,. ·t "I '~"'. ,L-, ~ .. ··,-.ad' im:, ·!iene' i' tile 11ib.~

Fa,., 1!;.e5 uem amiD., a ~,innJ~ . .. Ii, -'. 11, . . _

'sorber' tQdas :I:~s, :fuII::t.';zas ,qtl~ se proti1!;1~tl duraiillk: ,~1 tOlt.ntado" ,No dieM fiexa'f5e :0:1 't'Olrce:r.;st;, Las :p;u:ei~es, !Ifii;e~a:rues, ,st hil~e'n~ po:r ~,sta m2,Qnl!l :£.uert,ea J.t' tienlen Ireeuentenu~n~,e iornli1. de doMe T I es,tarm dOl r:e~'Of~a-

._,'i= = 'iIfWli'"" _.. :o-'i.I';.,. d i!i: noi!!' ... ~'.; ... "'; Les ";I"'rli'~~"" ,~j~fi-'

I!I.JiI..ilII It"-..\L, ,U,It::U, ,u !Ill ,1,1'1':"', 'II; ,,",,-,,\ill., flo!! , iIl~,,"," •. ~"""OI! !l!Ii ...

go_,l~s ron, mas >COjmi~m(ente.s: ~;ue 'Iios pa, .. 'fi~l~]o!s;, Enh·'~ 1(IJ s parcdtl:s '1~It:e'r.'ij!;:les, de la baneada debe qu,edat' su:fi,l:ltn,te e~~;;g, '~~In objdu' de q_~,H~' las '\V:ifl!J.tn~ PUM~l1, ca~r iiIJ, :!:l,1, . u~n viis ~~rn d~!f:i,.C:~iltild (fil~ S:4.~l) ~ .s{[!,b~ 1a~'!l1 gtilaJ!S, de: hI, ~:n~ dl~l.i~laiti, 'e~ ca:r:rO ,poRarUit.l1 y el !cilb~,~~il, movH Ui,g. 5,;:I.,!.3)., 'P.:a,[,a,

el a!!1~aru mo,v 11 se 'pre!1~n 'r;re~tle!l~enl€:trtle ,~'las ~$pe;ci,ames 1(6g. ~4.~2 'c)., Las sll,perfldcs de desli :ii:adm:;,e!;l,to den~ 'flU~ ,e~~:a:r D!rQ,}" eu;,dad)osan~lente meean i.z=u'l~s", G~~e'fiit'rm~~t~: cslin ex;:tda'l1:]e~oo r.eC'U.'IID~d\a$ :y r:tuqUlitM:",

da5i. . .

- -

II:"..I::J __

. '. :

:u~, bandas d,e il1i:li!1!, hec'l1!las en ld'illf1i'D fmlu.U~ d~ obUmen, por' ~jiQrn'p[o, m~d~"'l:e .'~, ,~i'~'t~ma ~~~eCiid,' dc~ ~'Qla_,,, 'IlI,a 1S:1lI,:Dcrnd,e tan,

'libre ftPl[iQ5; ~.~ ~5C''' ~db:1e~, 'eon dl,iCil~ de: difiml'tar.' !£lUi!; se adibi~, las, ''V~~!ms. A wo~ la!, :~jj.!: de pla ~5'Uin -t!!·m~ru::uJa~ 10 C'.JtM iCCh~d'tui:da!!!, pGlr-:- li.non..u dJe ac~'N es~dal~~ ~m,p;:l~do~i r fi~eti:fic;uJ~ 'lie se atur'" :filii~iUJ ,~Qb1f\f: la b,a,lle3da.

CoOl O'ldeto d~ 'p(d!!F ,m.eeal1ru~T' Ul:mbi~1l o01l c! tom\) ~,y,(jirts dli'G,u~tr,~", ~a :b31fil;e~Ih, d~ mUdi,j5, W\I",n:olS 'R, 'pro,i':sta dii:!' un ~t:oda'm!'~ltJ~

. - . ;j. C''= -'li~I_ ~ .. ""' n'i' ... ..iI.. "'''" -iii iilJin t"'oro

o €!S(::O.J1!', ,Q,iIi, ~gil101iS 01·,.' ,l"';'I!UI!JIi!iO ;aQ'''''.~_, _~:~ . ~; '.:.-: ~,

,de b;uJ .; da ,'j rutamado 'pu,lC:iDte IS'Uip:lcm,entaf',~O

':..:., I .. a "I e., . .. ,_ ,,' .. '.~'. , .....

(lit i4,3,)I~,

Para l:'oCCO'g'CC[' ~i1S 'li"~'r.ut~.s y el ,a,~l1a de '11~'" f'riiger,adrbn. se di s;pm:u!' :rf'eCllEn'tenli~f;l,'te en 'liiJ ba~tad~ um, b,a;nde:ja ~m.:rit ~I'i'rut~l\!j'.

LoIS tom,os m~demos se d~s~:i ngu~11 ,or 11,n gramaJ fC'l;lld i Ilrrui:etlW d~ 'vi m,bl.!;. C'Q~ ,eflo IC'f~

'II d" iI;t ~I.m~ ~'i' 'I";' I ~

een tas ·ll"iCC.hta.u,~S 'uf!: ~', 'lfIi~U1Inri,aSi, ';'ie' l1loo-

!c1!lIra '¥Cfr.ljcer Cis'ta ,~U ficLd1ad 'lll,erliillJut'e -'una

do, .' '.,' ., ~ 'I '~I b .. i.lll !I

~:S,P!ilS!,C'!On. 'especHllI; 1[' e ~ n t 3,ncii1u~ 'y;e~ tnr-

:001 (;G,~ S4~' d)"

MrHdl~1 J rn gl

rfr;-r[M; 110 d a utor

I~' :pod4tilU

m, ea,tro '~risJ.'lltil (,6,., S:S,1.) .!lim: pa:ra fHaT 'Ja~ h~;l'f:;i1mii!fl" b~~1 iO uUles: d~~ 'WI'l!lear " r:a~

U·,..... ]-, " ---,' "'~- c,·, ,il... ,z1

c_ ..IlIA , ,001 :mC<Vlmu::nwS !LIe:

PlJ~s1e '0 :pren~tf'~c;6;n, :y de' av,atu:c', CoIlS,tiI de las s~•. d@htes prt'ms [(61'~ ,515,=) ~

Jl'~~ Carrol d\c: baJ,ncada\l '~09-' r:i:mdinaJ. ;) p!f~f:id~t -

,2.,~ Darf-(ji ~'r,alfl\Si(er..sal. Q ~~~, '[I@:f,v,enCD:r .'

3.,~ " C;a,rro, ,sllpl'ri,Of iQ pof~;a~

tiFI;J; q~i:, es el que :L~!;Y3! L1. _

'lII~rflmh!rda., ifill"" ,~rJ~ll ~r.N pvria'ilU •

:BlIIifrO d!!1 hilln~tidRi~ ICilf.'tiO' t'iiioli'l.tutlinal 10 e~ 'pri:ncipBJ dlesli~~, ,wblf.\e ],~'!:)' hii:n()]i),s d'e gu:ia:. de la ~~ dd tom'O~ tJrtljOiS ,se~rad~u\C:!ii de, ~1!Mil[11odad~ pm'iovisloi! de '~nca,jcs, mn,

Ie-Uoo en :~gS ~tr~}05 iiUtitre;fi~n·' .1' post'eriol[', ,ti'elJeft 'por c~,lj!~.t:Q' el;~la:r !q~e petu:tr'~ ;suacdad 1 'vi rut as ~fI1ltM lils, su-pcTficii<e!\i, d.~, desli:L"lfl:dent:o. La, CX~,sjU~ncia de ,aguj'eroSJ y r-a;n.'g~ 1'3&; '~ta, aJccite baten ,posib1e una 'b~!ena :~uhriiciLc~6n., En lit ~rte: ,~ScttT,iQ:r~ '1 a '\fecll· "tam'bi~n del~!t,e~ ~;i.sten, 1istQTI~ que I~"tita:n ~'I vllItdcQ del ~;rrol (~~, bil,n~iliula ('61'. ,S5;!: b)l~

M'uduil~' ~mes, !~'tI:s~~ un, d~lS'Jl,il)sii t:ii\~Q de em:la,va.~CiI1'ii 'M ~:ue.~ ma,n1:obQJlIJCi'o UM :~jla:n;c~f i:iJa p~iii" pr.t15i6n ,eI carr~1 pmrta:Oitil a ~a, ba~~da. dc~ '~orlim" eon 10 IC)R se !,U fie-olin" 'fspecialluente en el tr,ahaj,o dle: re'i'fientooo, 'la, dt!!\fiHiOn, lia:tend dleru ICQ.ffO de: b.i![n,c.ad~.

lI!!i~' i.J\iJ

dcroch d autor

FJ. 'tomo

;!Ii;iY~: ".U,::j, ,.~u l~acA N~'~lmj!

fIn.,,,, ,51.2: ,r;:j,~''o1i !Ii!!: I1i1li1illiilihl'1o; ,r:J ,ti.rn ~ d {!; 'i'!~1 rt!! ,~'I lfI,~ttD a i!!: ,iii 1::1 'Lt:II r,.

t~rno', :lEi, mll",~mii~_ a;l1tO'" :miti~ po 10,1 '=irOS, ,die 'ba'!"ni=tda, ., tntiS,~Cif5Slm, ~,5 'p:r.o~5a,t!!~ 'll!Cf d, busino, ,de:: ~ilbjdr!lf 0 ~PQr em, d~ ,fflPm",. :C;~~-~-:-, ,~ :1- ,dl-rv;,s;icioR d:e: ...-oun - a --- 511''''.'- - - - - --

~iiIi, miqumil, (Oil 1m!!l~U,O Id'e I~i,-

~~mlr,ar '0 e,o:~ bg~ino ,di.: Wl!r.' ea;rji ill) iil:'(IiD 8-1I:1MJ\. ,ad sa,i, dUf,r-ent~: ii!il, ~n5tit~,!:u::i)ill, tIDe'

la ,e,ajia.

,LI, 'CIIi-h1 de ~i)u!if::aJ, die tin

,,"": r : - -, - ~ ~ ,- hol11o.:ll- --:: -<-'m 0; d, ,eiliodi ,: , . mia, ;alii" --,- .: ,t '-- .. -r'

W!mOi Glm __ _ _ _ _ ~ :rnJ I' _ _i!: _ _ _ _rar _ _ __ _ _~pUlriSi.~ po

~j'~mfJ'llt del S;'guicQh:: 'mOOo (Br~, 11,.-2)",

~""""'Iio;;;.."- A,',.'gce, ,_ Dano: :Eru ,ar-to -die ban a dJilII, $~ mge~ f,uu' 'mcdi[o! die

""""' ......... fi'-,- ,- ""'i>'" ,1i .... 'I' .. , .. 't-_ ... d- 'm .. _ .... .o\'iO- -d- il_,_ ,~.~,.JI_"" ,.:iI,"a!t .. ,~I-. 'Ii ~' 'oj. 11 ,.it",: una "1I'r,,,,

- UU 'll!W"", 'IiO' . 11;;' ._j"U!l.:ll~. ,", IiiiI!:i!i ,"'II.!I~-uiiiI"" Q,," Q~'" ,~" _ ,~ ,; !Yl!I.i: "'L ",~,_

j;tjQ1~: ra: La, '1iL";!luI: .: 1:1]it't~i'laf ,-- -~, - , 'm:ll no"itS:~c·' ~ - II, . - C' • _ ..... -.cu,. '!D!,_' - ~:Ii.. ll:ilill '. it."- . IQJI ~

,A,y,.1I11 ]Olllltul.I-III&I;, E[ mOl'imllcnm, ~ilig~OmiUC'O del mmo de 't -:--:~.ii .. , ~-,~~_ --,-~\,",..I',:, 1-0- . 11 'hDs\1rn[~ de !citiffildoir'. Otite(' 'e[l~

Jii!i~!!';illu.. 'V c mUlWi!lluiil !p _r Cl!l ~:O _ _ _ ._ . __ \51 __

Uiumt:os ~, tmDmli:sl\D:fm! 50n '1m klmiUo, sin :nn COUl medii I!H:f~lLml:·~ dl:lJl~ :1.." ,fl1edas, d~.5 ., S'~ 21 ,3 Y ~ cf:itrna1h~r'.:iJ. 1.a, :~lma 3.ngill~ai'r' h mcuetttta pan, c~&te: :moriml'd:lm ell na PQ:!I~ci6n! :t ,A,v'aQ,~ ,.lill1,o 0 tr .• 'IUI,,"'eI'!al; La pail~ca il'QAU'lar .~C ru!~va 1imr;J, ;1:1 :nul'dla ~tioom;itiQ, :3, b. ~:id6m n]'~ 'EI, bUi5~rulb dtl: d ... , 'Iindof" 'uabaja iibQta ;1. trlIvh, d'e. l:o:m5~~o Mil 'fifl'j 'ntma Iil~li~o!i,., dal'~ medal dmta.du ,4, ,:5. 6;; ,~ hU;$illo dc' :tOKar' Y' t_ye~, del

_ _ . ciLf'[\O trarlJ~Yi!r,~1,. 51 ~l ~'n~gl il:rnl1sv'Cij['~l 19 d~ :!;_~f m:t!fu!lji:l;do ia,

1F'.:.... iii'ISi'''' ~,J·I['mJ-liID ,,,I.. iIj""' ilia:. -- .... ,... d- ... 'i... _ .. "!'_ ...... r."',. iI- ,~'I',,.'n-' ... ' ........ "-1\.0;,. -- 'ji"1If '-

- "', - ~ - - ,- - - .-~ - -" - s- m.-<Il'u'l . !EUC' w ... ~U!lO. ~ lItil: :.. ..... ~ .,;g ,.[Ua.W iililr 'm .11<111.-

t:~:Dma~~:i',li ti~Q:,::v!:r~~!~:~~, ,= ,4';.Dc=e~P&i'.· r~~.r;:- -'La ~tue~a -:parttda --d,cl'-"di!,po~hi'v;o 1bffia-

.rl0~ir D!iIi pu~ C!:iI!t:r.';:y: ~1'1l[JjI~ dla d'li! tuerca 'llt1)I,triz, :slI:i' a.copla,~ 'par i~t'Urdio; d~ ~tna pa]anaji' !COin it'l

~~I' _(lY~' _ 'I:U~'~~. l~, -,1:~:i1lb,ll!aJ Q bU:!iiru~o d,e gull, '01 de ,fQtca:r:. -

~l£ ~, ,I!aI llilli$,til:!iQ~ ~I ,Encll,Y-'mieullio, #0-1-, 1It6_'iI;;'", ,:,!i '-~(fIei' ., ,fi:1nt[OJiamlernr'li,'f': if II

__ _ _. __ __ _ _ _ _ _ iii;. '" III!!! _ I~ 1- nil :po: r. cn _ _ _ .. I!!V __

iI,Viillnfe~ dE '~!r;!j ~, p:.i:~iillmca ,an .. uil_~ir li~fi!! I~~ li!!'5il:i:f' eR ~i!i, pl51i:., ~fI, :U,~, In :ftI~ _ d~ntada, ,5, :p~r" 10 tam'to, no' d'i:&~: It5~:lr !Cngf'a'IDl1'da!, 'Para, I~ :aid iQQ' p1lman !C(m~f:!l~ ,_i'rntl~~m1t-e, 'ni el a,vatu;:c: I)m;i.$iO';; 10 t.r-aJrus,v~~I, n~ el ~Q'I1l,gi:t"din.~. :~ O~j'Q modo ~dj, !tOsib1c' q,ut W ~iL~d!; die. ma ;C'aljia .!C mlulobr.a, c~c'" 51! ddcrioT~~i!jfl~ C'ou obj'da ide ;~:I' WliIJ .fal$il, 'iIlliln~mr.1iQ Se' nrDm~3, 'ti!1!l d~i~pmiSbi'VQI tit >etiidaY3;IiII1:ilel~to 'IIDU~! ;U:~I'mi:-t~ t;'~ 1utlciJ~m;itilllo de~ mei:anl~IiiO d;~ 'tii!fi:r.,m nlatriz IU~. :I1J3S qlJle CWiI:L'f[o la J13ru~!1!1ca ,:angci'l;at ~!.~;:i ~ hi, ,pos.~d6~1 .Il~,

Ii!"\;;,.:'a !.i"! , ... "" ....... "- ... , .... ~ _ !;Ii .. , ••• "_",,ltJIJ. ~

Material f1f~ gl 0 po doroch s d autor

F~;" 159,,'1, ~[~~.iirnhnID dr.' ,i1;iii' !!ilili iil:'C':' ~ .. ~., !rlll\ill~~ "']1 :l!iili.:tlhli d'Cl dn~dlr1l,1'";; &1 - grrn

n ... D'~: :MI~rd:!ll!'Q!!:~ ,:U'::II!I'I!l:t: Nil:iir~~' ~ 'hlll~;lIi;1; ,~ el- 1i'~:. ") .iitW ~ ~~'Pllij;e~ ,t.:), pIl!n1ciI! oml • .,tei 1)1 t.'Q!I!lilli m~b1Il~ ,ZJ' '!'11~ It!!;od'I!:iIAU:'

M'~[dm,Q1 doc: ,nOt I~'I!I~ d,e - Dill II I e.II(i'.,lfOjji'

- - - - 1'.- - - - ~ - .- -. -- -

DlIII.I;o Y' e ,1 i iii, 'B t e

lde!qlluam!lmto de '~a., !Conca, ',;gede~ ~t \!a~ ri~oo el ;avil~C.e:, b d ~Ol d'~ ~f,lia, fiu~ 'patina, I~ GO"" r:~iI! iCO~ qQ.~ I~: UiTiI, ilil,.eMi,'ltt:m~ietl iIi= !(:)iQaQdo ~ 'trill!tal, d~i!!' eo(rtes'

. ..1' :1:: .• ' ~I 'T' . _.. 1:,. .. ~

!Un;aiClles~ ·,lltmwih.;n

para !a, blla de: m~ ~I ~es.ulta, inap!ro .. p'i atdl 0, e9';te meea;td.s .. mo ." callUl, Idtl 'ret .. , ibalIlimlenm de ]a 10 .. ,R~,. E" entido de-J

mJ)'ijmient~ p '0: ,e,d, e f!!r" ,~it~ ~1'~!il~II1~'~I!!' d~' I!~:;;I~ li:'IIilP.~g, :F,I;li, ,IU :M~iilllmU de: I! VII I'! Ki' 1iIj;.

w'r.ta;f~: 'emiand~ '~a, b~rII d~ :lIIlllliil'OOi"ii

_ . .t~ 'I .. ~ ,i "'1:... I'd '" 'b ''m''~ .• , d'

corr-a, 0 'mWlante' leiJ mua.n~srnQ ure II'Ula'i~iYU en _iii, pU.li~ ":._~ man~o:_: ra, ~~' 'tL,po . e'

'mClcamii!mlos ':1]0 i!U! eIl.ea,ntl:,B., !ii:mn len, :Ia" :miqulml5 iI!ntirgua5:" Iian, smdoi Id~s~:itm.djl)S po'r'

'mOis :Q;"i~'n:i&mos .de en~jies, -

MaH nal pro gl IJ oo d roch d autor

~!I ,;J, __ ~ 1.U.I'~IN

.- • .. • "'1.

,.~. . .

• • I. " •• ;_

,. T

• I. _

.1 _; .:

~ '. -::.

, lJ.

: ',I ... ~ •

. ~ , .

., .

t, H

; ....

r e,

F"I·,. 6D~: 19~1i!!IIi:IC"'~Ii!; !I;r.' ·m:iIi!~Y!\!i!i'''. dd mt)~!!I!I1~:lrnJ:" de· i:Ii'''':liIl~. 1..... p.n~iii, !i!iir;iiilJlid«:! de '~ d'::f;U'hl, '!iIi'kfJ!: 'C'!~r'l! l!i!j. iJiiy~!!it..:Ii. l!:l~ :rnii .... ~·hil 'f C'J !PII~ de bi miq;!.l!~nil,

M aterlal p o1egido por derec hos d autor

EI

El .'ii,ri'Ut)1 It- lP'oJ.t'ar- a~ona el avalllce I Qi1,gltttd h:m. I aut'orni~ico u.",i"i:a·nlentl! ~ el ,mm de: tallad..o d·e rns.GlI :Y ·cuaJ~ $C tnd.!!: de o~nB tm~as q,U)! exija'il_ mill av.ltlce le.xacto. E,t~. ,ge.ur,ldmmte: pro.v1lsl:Q1 d~ W5~ 'trape.clal, qu@' I.~' faJ1iria C;~Orni la mayor ·Pii'tC~$~OU 'poMb\le par,a, e\l'i~ar :aJiimismDl los mis: IQrlflliimos er1l',ores, en ,e'l. 'pa'SU Los ht'JsiUos d~ resear :1;u1r:m81~ d!l:;n,~m ~n3 1~~iI.t:t:i1:u.d tia!l!ti. de UllJ en 1.00 mm, ~ lon,plgd, Id)~ :pai50, y In 'e.jedlldooei

't:!ipm.alC5 hHtit d~ 3!lt Dor ca& 100' ·mm. Cltdquitt dd'~ del, hU5iUo de :m!~r rtp!KmI;~ dirccmmente. sobu!' Ill, ;Jtaa.. 'm :hU5Ullo de 'roscait exi'g.e 'Dill ·cui'*dlo lesP:~ d~, :En~c. '[a JUtUtIL •. Mz Jr' II. ~a. -nol dmc :[llItro~udrse ld !!~c~tdad ~rl Y.i;Ntil~. S, ,em ",1 Ulf:IiIO Oomo. CD'U, l"UJsUl0, de ~ lcarll tio eJ:i~tc: :~da, ,tnls r;ruf: Urm 'bus~~loi ldo ,rpllj3. 0 d~~ :rO![l!~r, ttndr'n, que r~nmrs e.. 'COli esh~ ltiasillo ·.m~i'll 101, trabaj05 mdiinariol de daba;st~' ., die afitQ,~· dl)" (00 ~o I~~ SL1f;f~ m'U1c:bo !l. d't~ad:l

1 'husUI~o.. 'Plln pri~e"a:rl10 ·ti.meD ~, csbl

....... Ir.i-'lI~, ,~ ...... ;o _''''-=""'- ~~~~~w-t- -"'I11""',*,~r- m~6n J~ ~_JPO{I"ra. I~·t ]01, 'm,m')J ad!l!!~

I ~~. dell. lin:lji) 0. de 'romCll'j Wli LU:l:siUo, para

I ,[il~lt'idrar' (ronao' 'COni banit~., 0 1i11!Is:iUo ... d~ ~ar.' Y ide rtUindlcu:-) (11,1., 111.1 .. 2)". .

F~I," l'I'r~' P.~:~iliJl ~Ii!; '~~iL'I:IIUlnl!lK'll 'PlI·". 1I,t'!! ~mno

_ 'US:lllO n! IRO~AJR '~R'iJ',

E. blt:d:no (1;' cUbldmr ~ 'un ';l'1bo'~1 Ii ~I!l p'fQVh,10' d.~ UJia n .. nura 'looaitudimal" '!E,sta, rlJDIlQl ,irvl!! p'ta 8:n'as:!ti::mt·, 1IiI1UI r:i:1Ka d:nVt3 0. 'Un bUiSn~D d1. 19. plarta deian't~nJ ~QD Qbjicto de (Ia'r ::311 clrr.o d.e ~iillfutada ill ~l'Qivi~ mi~nm d\~ Qvana:. Ad~1 d.e' ~al husi~lm ide cll.iodraT Y de~ f~Qr (xiStim II v.~ees otfoSi ·iblJs.ilto.s ,0 ':foote que 5<lryat, p:L'm, IQtah1e~tr :loop!llrmi"a~o!~:

'POt' e.h·mplo~ 'P~U'2, embra.lar Y iF: •• , &1.2 iii) .lhlsi~~!D

d!:;5cwnh:raKa.:r ii::I. motor 10 para. ~li1lna; I. ~ll1mirmb:,'

va.·rbr ,et 5Ui,ti:do' del: :w.nce d~l ca[rOI porla'utill. 'El PfOO!:IO de estes, :Qc:cp.'lamii~«nl, H ha~

f'UDd_a.r 'mmgnt~ ~a pal;anca., -

.

Mal(!rlLlI p 0 gl

dmoch d autor

,E1 ,ca'ber:ail, .~vn (fi;g.. 62tl~)1 d~n~ una, ml si,otili f:I,l(dd:p~t!i ,: 1,,'," ,PW,ytsto, de' tul!a c;on:trnpun~ .sh:ve c::O:mo ,s:uj~:d6r~ al mm,ear' cnrtR 'fjiJ.Jfa:tas", ,~~,',~ Pr,Qvisto de UE 'inmC!l, I) de: '~Ul iI!:~a.ridor. ,SttJ':e:ios ,en 1151 si'fVoe 'palra la Ii!J'·"~t"'~l't.- (I)' t:-, ",""1'-~ ~.,

. __ ,,' ,_, - - ,-" " ,. .~" "" .... I!;!!,""'~g\l1i e ~ ,a~[iil)S"

,3.,'" 'Plm tmnea:r eenos esbe~~os y pa;r;a, el "xa~m ajuste de 'ila c~tltm;~IJ,ta~ su :prte' :!lJ,p!:r:i:of se d~sH~ sebre til. ',i'rrf~lii'or.,

,FlI".. iGU, SiLii~C!ii:i~n. dll: jlli 'p'~ri!U~'iIi :n:let!I~~.[mitii:: l,oQf~;g j.'i,:i.;ID~i!ritgif :r i1'Rii.!l! , 'fiidlii, :mmUIII:UiB'- pII',al! dt: ilui~rii(nt il;i! :[I!i!If, ~~d!!3~ ~it~, dc: ,i:~nc~

COn ob,jeto de' ,gUhlf ~n, ,~gU'J"idad ,~a pj~t hay quc' slI)dlj'dar '~a :plfi~:1a. 'fuertemmtei, delhe lesta'f' dGtadi dc, 'ulll, gu'~a, kt'f~ " d,e'be podcr,se" CD,c'[;R:\"ar Ot~, 451'2,.,3),", L'a p~nillma, se mtu,~e a:, :ma~ol m~ian~~ un 'vol~nb~ y ,~n. ~~sUio :rosc...3ido~ Fro ,il! VlI!'C:eS tamhi:.dn. m~alia.nte pallanea de mauo 0 p:d_c~, y rueda dentado;.. CUlndo II. p'~nula e:sm oomp~tf.t3.m~nt,~ 1'iJi... t:r.Qdu.(;idla.t ~J. ihI~9Ulo dd ~beDiI movU ~'hoC'aJ, 00Mllh:,a, l~, ~onitrapun{a IqlU~ pu,ooe S@J' i@xt:raid'a dle- este. modo",

EJ (:a;~.l Dto"il S~ miJnt~~ne '~'Stil'ec;110 ~on obj:mo ~~ "U~ pu~~, U@;~,iU·Sl@: l!il 'ms eeeea plsible c:on~ra c'm, earro porta'at]] I C5 dlec:ii 1"1 para, 'q,1JC :pueda., aa:tiearse bxiD 10. po:s,iMe :1, :I_!l!, pEua.. Si ,m :ta. uli'IJuima ,§,@' 'm3.l~zan pRf!e'Rntml!@~te' 'tf"aiba.j'os d@ taladr:adol puooe :reS'll! .. ~r CQt1,'y.cnim,tc la (J:j,!I,iVl5lician, de '1Bl, Ica~e,za'W mhlli~ rJiro,,:isto di:: 'ilI,rna 'v ecn il''/atlC,>t: alllti)o-

~ . ,', (6' , il!liJl .d''Ii, :1."-' it" ~

Rtiili~O [,;I'~ Q~,'J""

Mediante ~ dh~'isiar:nts, '~:lh;,puesitas ell. h~l, ,cabem 'iI,oVU J.)1lMA Ift,TSI: pr1o,:fundi"d.ad de ,agu:,jC!lf.\05, 0 mediida, Cki: ij.JU15t~ ',a'~ torn,~-a;r ~OI1IOS" :En. 8ilgwrnO\s; c..ab@13I~S m6vi,lles; ~s, m,ovi:da, la pinula hlcdhtnte ,ac:!!ii~ a ,r~si,on (.ac:ciona'f;tl:iCI],to' h~dr,au.n~o')" A veees iex lsten :tn.no", metros nUlntadQs :par.,a ~lU;dieiLr' la, p;r@:s.~O:n. ,iiO'br~ la !~o\n:~iIl'i!i,pltllnta '0' sebre ht :p~ela ..

M aterlal p otcgido P0r derec hos d autor

Tome'ado Idle: piau cGn;-. eUlndrbul (fi,ja el6n, en p!]at:01 de mjmtj]n)

'Uri I~~~~ d~~tld~;col de ~t1cl:,c~ '~em~,(i eOM~dtll-' 'iraflo'· '~r 10 liitle: 'felftilli"lta ,I ,so '['Orma como CU~~I 1!~~i!I1,-

, 'I' t'''''' '11' " ·1......... , t """' l~ ., -"" ,- "',t""" - - ~-.r __

"j'liIlOJill C"--;d- - - - l! L .' ra el ' ..... " 'd- ' '[1..:1', exw

'e .IL' ,,'Wt~:_o nil ,se: n,~an :Pa-,!\ 'i!!, I~if~~'o ,grn.' ,~n, ,_c._,.. ,

,PIIC'taS de eUlditud_, Y' cuando ~l matefil~ del Cu.~. haJ, ~~~:a1;;liirl~[# d\e! 1IDa~er.8!e la "i!!~a no ed81e mmpoool prec:~ut'(;lMes, 'e&'" pee ial es, Piled.: tambilen, cotisidtel,arse la lej',ecuttgn Id~

fn-as, 1.,.l;]:~:ijii..i·-" ... ~,ifO ......,,--.-, '.- '''-a'I:...-,~:; ~:iI\~,'~"iIi1 .... :"JI' _

_ _ ~ U! __ _ _ _1111,gi'lh •• oAg .....vmo iYdI;I, 111.1' DilJIO _n'C!lIIW ,. ~

'E'~ til 1:f1l,~ de 'mas !ilt."lfzas, ~Drtu y «:iJbn:!lr·ical,'·' :fiIUr.~ m :pt.imer tennJino Ii) 'SP;llp,jl 10' !JD"d,"~ o"i1toi", !qJue pOit' ]0 ,£Ctl~r.3] formil :p.aft<!l de ~na 'p~em ~p'let3.,~ :por I!!:iemp~o~; tim :ir'oo'l. La, 'piJrl-e d:e~ M ,il'~~'1 POr' donde ~s' !!OpO'rta'r;l~~ c:sti ,cnnsti.tiUi~ ~r ~jen.lp-io.. a modo til!' ,gon,nn de de.~1:iza'fil1'if!FillbJ (S.~I- 1i'3t'!, 1I.e), .. :EstCls ,KiOfroH£s' iI~, :rf-eeu~tcm!!!f:i,b! tanplladD:!1 '1 'RCitHicaOOI de!,pu,es: d~ sef· tnmeadnsi ~, obj~kJ de di$mitl'tdr ,e], ~a'miemto Y'

cl ~,~e:, - -

Pt:lir mll!ldtiio de ~spiig3~ :fOsccadaa, 0 d~, e~~j:,~i ~~t~d'l8!~' !e' lliam, ~d ICltl~f;~- de miguina, fl1fn:Ja.inenblI, otros ele'm~., ,A V'~s;-' la, ~.sp;p,' es pfensada. a este 'CreClm eQ 'un, tal.adw., a '81. d;e'e,splp mU:bmd'a 101 aj'uiStada,.

'lI'i,' 'H~iIJ ".niI,1 cgriH'., cU3.itl.ifJi!'h ICU;: !!;Ji OXII ~II~ ,'> ,~ ~ftili ~P~ :'1' ~f1'6n,~- 11"1' I~ I:fi~ cn linl!'bu _!"CIII!1!d!

~!I Baditud, (.to~~a.) ;y I!l, :P~

fTlIl'~' i1U: :11)'ihuj'6 ~ ,tll4ikr::, P:Clif'DO lem ,p!"if-&n,ji :riiiIUri:d., :81: Uii'

~I

iF,l.i' e;.:s Cb!iH, it. IpfrmitilJ.,: !II,) II'Om_ f'rr;i:ntd QI iib!: ,jiil'!lequd&!:!!;: b)1 I~~ de I!WIlI'o': ,t.,).' ,I.or.r-&!! 1m ~ni!!!~ ~ :!l'(!ir"n, i~ IXilIi ('riJI,ltlih r-,~' ,I i':!:Ii' I\dl ~b'! 01 l'oT!r'h PlJA A 11'1 I III Ii . a qgh:i'ontn: .

- 8

, ,

........

f\; tlH nul 0' gldo r OE!"r~ 11 5 d autor

Phlloiil ,de I1JJeeh~'u IHDitomitiealII

P1!1w!!!i1 de' ,Iii~ ~o.lPrJ.tdo.. 1~:a!5, ~ne~ ~rbldvafe5' de C!;Si(!, iSiistema ,~!l e] ,curJ1)O d~~ p.tQ "I el dUodro de ,;li:rc, '. ,p:te!J6n" Rl ai~ IODmllfim.ido, 'Pt~5WIla, sobr~ Un ,6mb0.101 qUi!!! v,a.

"'fi~AI.... .., ,',~_ ~ """" .. ~~" ~II .. , '~iII -:-",,","i~"'1i1'i "!;~J;jj\i"!L .... - ~la 'I!I"",..i~'la ,.... t"'a""sm~t~ iIfiiiNIi" "~J":!I!!:rn:l'ilto, !iil ..... ' 'm''',~;'l''il ct .. ,

'1iH,,,g;,,,,, iIIIi wIJiiiII, '!I!'i!I,1J "III~II!I~ ""'I m",,~ !IlU~ 'IOHli"'" oll.'ll !I!_ '.'R~ ~IU_ ~ ,_~ i_~'~~ ,, ,_ -J 1Ii~""" .... "I"~"'" ir~V" ~I.J!io!! /!;,>

pamara!Cil ,ilillIUn,a,r:!, d,e' ttlnl, (Ii dl~ cn!fiIiIUera ,'t' :rueda, deMada,;!' 5!IJ'br:'e; 1a$, :mcu'daGs de], 'pIa/to dc' ,ltdec:i6J1:' Se :i!I!Ulji~ta 0' $!! ,itaoj~ aci_ndo ,:sobre! _, ,Idfol dj! 'maudb biml sea [I, ifmI110 0 :P'Jl' ~dat1 (lil'~ fni~'l:)'~

PI.tol d,. !l!!lIIIIJI.c~iin b:irlh' i,uli c... Hm, 5b~, iPtaw ~IO :~.e: .:m.pIDea e~ ali f''::" !1in~ el acdti:i~ O~(RlO 86~ ~ 'pf'Cs'i6m" &J,tn; al, ~m~i'deracim ~,~~ia'Lm,eil'h:' :pall'a, Ira:niIcs ,~iq,UifW5 Qo ,tm el cam de quC!!~ :11 m'qU~na 'vl,y;a 'IU1lD,vi:sia de ;;i1116n ,otro liTIiifm,niimo, hi;d~ri,u'lko,p. ~r' e'jiemv:lo~ pa~, cl ,avaQ~

Flit. .,:Ii 1')i""lliii!flic;I';fi~, :IllfnC!tr;j:}1 ~h:' I!.!!~~I 1!\'f1il'i¢~tl1il5mli,j; dti 1iil1~t~ ¢Ii~m; ~!I' ",he' iI I~ .. u~on

Suj'e~:~on eleeln,clII

Jl1ntamellte~ COD el 11IW,tJo di! fM:I' ecio.n ':~' "W

. ' _" , - ,.,. - , _Jf"" " J . I Y ~

11i.",,":;'I'ln de oi .. ,. .... ~ ~...,. I~·I .. - .. ,' - " ... , .. A - !~l ,IllI;!I.!IloJ;u_~1 e '''~ !I!I'~,~"" !!!!II ',;,:1 1!'Ii1ll mYI'O'(~ .l'!ln~i!li~'"

m!llte' :1110 QUe 'f;lUi emil el p'labll dl~ :stli~illo~

'. -.Jli. ,. Ai .' 11- 'I ;10

par ,iUr:iC~ a ~1iC~!QiI!I ,C;S, mOY~IilL'!!1J! aq_U!, ell 'P_ildiii

~:amrb,i~~ :DOl" UIiI!iJ vadna~ lnterfilm~id~ :lho .. 1a",:Ii" em,pelfo1.' pGr Ulllli :re&Qrh~!' Q 1Il!,1i~ iP:IIQi~:elk ",","'1!I!!'~!Y' 'I D'i 'l\tUl;IAJO; de iI',c~rto. ,El r'!iloE1,e" leon el ~am&:i&. ~lIlau. DEl. t.DJOIt I'CON d '~~~D~,_:se; ~,!e _'e~~ t~J5i~iCf!i ~I" 'CO~lmutan,e

QlW.Ai. tA Mli:fO~, CI ~ lA IIIO:UIBDIA;~ If;'[ 'l1fIo:t~r eo ifQ1acmJ61~ ~u\y,gl ~~Silllo,~ con

,~,ygdll, dc' ~, tuerca y 'l'1Iifin~~, opdmc:.

IIl::Olllra ,el l'Dq;i!U!!~e de :resones., C_ndo, !5e ttEn~ !Una ,~pKcleJ~h: kwu'ildml dri '~o~, re!SOI'~~' $~' d~~~~cta ;ililliJoomU1eamente c'~ mQ~or~

P,an !lloJ~r las; ~~zas ,S!! 'baa~ giinr 2.1, :motor trn, :scntiido Opwr!!1StO. En '~i:r"t'!ii.d d'd :rc~Q"~ o i~ :patlill!;ie dE rt'Jsor1i~ in~fCi)lado" '~I, :pre.sion, d~ sUlji!'et6n :resiidtl., mas el1Jis;lic;a, (.'11;;. 11J'6~2)~

~IN1iODE LA IA,IAA DE 5WECK)~

Pl.'IiO ,e~Cic::.'lrom,.pilieQ' iii.'!! Ilulecidll de! 'iOI,rilll'jii,

~ OOfi~a ~lcillami!:¢"!~ 'ltl a1!rri,mt~ e.lk)tric~ 'L1~; :fJ;'iUiHii, se adiliiiC:J'len :fl1u:r·ter:mer!!t~ :Bi6'IOI (nil Ii~ptar'~as a .l'a <;an ,dela'uiten. <del! pla/to. Esm ll"!O' ,SIl,J il!ta d)~ modb cer.l~r.:ujJl)" :PU@S®D !~,U~' no se cm"IUIn, pam Ci:UO, 'm(jroiiUta~~, No :S1!JJjli!11a, li!'~l~:_ iPrua~~, :ad i!lm:ib", !I:",o, pi~Zq dA:' h~cf1'o f'un;didlD 10 de ,aa~~ que' !!Ie magm~ti:lallm 'Y' i~Pll'C; Ci!i~ (AU!) dado bay u d)esmagudi~1' des,-u ~'- d ~ - --::-fi~\' - 'Pued~e~ 'f;a1ll~t.1r gm'il~,~" m~'I~'j,ta~ las, - vl:r,Utas, tc.n~ad~:i5 ~ I~W~~ ~ul~a~ C;:dhe~:i~:l

tll~liro..

M aterlal p otcgido P0r derec hos d autor

'Cuehnlll, de; Ilorno Y' 'u(ilelS de Mtl.':I, liUI'G1 p.a.n el :Dl~~.nlu:do ,.:Ie mpemcifi f~.loe, ''I ,d\a: 111'" '"mela, .dbsm,-ci 0' !lie rebu,~de

'UUlee de C!lor~1 t.tera'L, P'ara !.'.i'l cUh:u1lrn,dJ9 (ti:l: 2'!~E '1Iu,ei~ '~pi'p.~ __p'li'f!dt!Ii, '~mp~~,Sil:' 'ru-ciIli:n;LS ,d,t dffi£iI!!'~ :~d1,tes elases, lis -milly' ,cO'[ri!m~i!' traba,j;iu '0011:1 un uJ1il d,e; cone' ]iJ:t¢J'd :rH;!ij.adQ ,((I, ~i'n:l tun, 'ii~j~ lateral d,e :meta], duro r:ebalado taimbim (::ilp., i&'\~I: ... :>,. Se CQt1si~~, ~on 'CnM- d!~ :mMo' c~rrcct'Oi la, QldMd6n

";""-1· .. -._;~-"-. ~- ~ - - -~ ~;. . --.' •. - . ... I. .• - .-.-

de iIlal1mb:!!Ii, ,Cj011l05 ii, iiIInl)I.t1(i1 :redn,.

:Pa.ra salie[i~5 Qi;ts, la,rgos, ~' e:mplean r:a:mm~n!f.~ esms u!ti]es~, p, q~ b. ji,umaciQn d!~ virnlta;s :s-=, 'p:f,odll;u::,e de :fO'[~a d!',si'a'~[a!il~e.

:L~ 'iilti~!!s, de' 0:0 I"t e' ~la!1l!r.,a1 :I!i!i :pftsti1m clii, jlI\f~Ili!!!if tlk .. mmol pata 11. :(or:milici6tl y el - arpla'Ml.dlo .frd:rel~tado']1 dc~~'~rerld~~; _:frQnta'I,~5:t S-lilperfici~ di~ ~fOYO '0' ,SU~ perfi~m~~ d~' r,eooro,o (6r'", 67'1,1","

• '(0'-5 '6~Ues, de ~Qr~;e EfIi,f,eral cl l'nph;~, de' posild~n ![- ,N. se P~IL1Qci\l, Ci(Pili,l~ €!s d~£ir ~·I in.ll.l~o QUC" 'Q~. cl :610, 'Il~j~c;pa:l 'o()1ilJ la super~d~ de: ~raba,iiQ~, :~Gtde manWlefilC mgy' ~,!i:ttlij-c, 'para, 13. :for:maciitJxl di@ las ~,~,"rflcl~~., S~, [iQ~ f)ol esilo 'If.'lrutas ;a,11,.,. ,c'bas, p!!ro d~l,gad\a:s ''iUe Se ,~ese~ro~llan £3clrnm~nt-e.', La su.pcrfi,cic:' d,'C: "t"r.aibjj Q' r~5:td~a :1.1m~a (b',; 61,~,:n )'., la, forwna, d,tt. 101, ud~es, d~ ,(lQ:r-~~ lat.c~i ,~~t~ COf]sti;. tui'da d~' tail mOOG' ,~[il~' tS:~ [rnuede COUI ellcs ~Qll5eIUi'r' ~mod'aUltnUi er&q,1iJina:rJ Oli~",Qi51 i!l!1, ;ing1lll~O~"f ;ialSl. eemo, '~.t,IIlSjC~iOO'a~! a c:a'llito, 'y:i.vo ~ll ~a;s i!il~~RzaS" F'~,t:::. cu:mlelnt'ntl! :$~ i!m{p~~11 tl3Jntbim ~tra, este 6t:i'les CQ~~' 1d1~ atlnar <:.8';0 67.:1)ilO'

Est&n nnuilLzadol i05, 'utile" die Qod~ ~,tefa1 'pan, ,d~'&u~at (DIN 499Q.)t lo~ ~ti1l!:S1 de ,c;crrt:¢ lateral r~~ baj':ld)w; (DIN 49tkO, 'fiiJS 6t1~es; de ntt'ital duro fr'OfIl~

, ..... ~--~,-il:-~:"i .. d,· ... ,- ~D··'Iii"iiI<:if .A n",'i.:').. ~ ...... , '-:""'':I~-,_'i:~, ''':'"''' ....... 111 !~!'llIra, _lI'liiilll ,1r'~lIJ,IL] Ai ,u;s. 'Ii: . ,au;"i! ~,t',,'., ilil!o!'<I! II:J U 'IOiiS {Ii!! ~;u"'"_~ !!'!L_._

de ~WDl, f~baj~dol9i (DIN" ,49tS) '}!' ~OSl '~~jrnes, at' me., '~'~ Idl~ro, ,dl~ ~QllN~ ma;te~~ flEDa$Jadoij i(V:n:N' -4,g80:'}i' Ej,ma,p~lo ~oi, l~, d~s.iiJ.~Qd6D:: UtU ,dJe tom-Q' "~ mr~

'tam dtUiO ~~ad!Q 'R 2,5q, IUN 4i98o .. '.' _ .

Dti:l d,ij!i: tontO d,~ 'OClirk; :h'tel'aJ1, a, 'b_ dJ~rttba, ']iii; ,oon,

'p'l\aq,~ilta dr; :~:1 duro, y $'~(:-dh ,em el mlDto de ;~s' X' ,~Sf longitMd dC":l vJ stii gO' !i\p~m a :~~40 mill., '[)~ ... ,

'~:r.;!l,Cl ,-iii.. ']...:I,_:i,I:HiI, ...... ;';tn· 'I;--iW t'li1lJ'"" 1·',..,.iII;_ ... , 'la ,e'b. .. """ C1"",

,. JliiI~ !(Jl~ I is. O~~Oj.l~~~!liV- l~li1· '!I;I, G ,~J!~I, '~_ _ _ __ ~, _~

'metal. 1ihc!m (difi~,rcJ!~~ ~i\'!~ 1m, :(ab:r.L~c: a ot:rol. 1!115~~:!'"

'F1'.i' 61~~ i!!) 7J"Ii!:ii"!l;!:,:~"'k!, dlt' iW!!'!~, i!!:$P~l!l:iiiI; 1I'i1.n de '~!!1~ 'I~h:~al :a b, (~JiCiell(jji. rrt'b!i',iildo " CO": 'I!U:ilItl: R'dOT.lIiS'c:!I!lhi:; b]' Iii;'i,~c(ioft de l!i;i, ,llg· IloI!'md:Hi~: ~1m1 de iQ[iri~ hiJtt.nlll :111 hi, ·~i:,'~k:iii" f,t'b!.,jiliiillo. tSt~'g lHN .:;j,SI !Sth ~1 iIl'tti, iFif'i~;jj;~~] iIltdif:110 :r,e:I'lJi~O :II, ~'ai ,lil:uft'CtlMn ~~ t:r,Il00~~'

fUi iI ,. i!o7.,'i2: '(,·"j:i 1 i,~ 'i:: Ifl'~1 (" '~~ie r .. 'II! ,ii, 'I ~ ~ ~ fi!llil:\~.'!'i;,'!ll

Iij,n" ,dt:.ji'~~:Jit .. lir" ~lG:\~:1'Ji ill'H,N' +~'~9

",', _,,' :2~. _ ..

Fl.,., ~7,~, iIII) [. 1Ii~ I lie' 1;U;fMiO ~;lil!" l~lr~ i;!!,

I iii i~qgiil::Jl'(llai ",rV';IIir:'I'o, iD:Ii'~a :;~1i':!!!!:rr'j ,~) 1l'1'~1 dc: ~!:!1rnO ~ '!:ii:!.j1I!:. I, la, gu,!t!::hl~ ,e u tI'V.lijj]iij;~ iliillil'., iiltf!~:I!ii"

t

FI','. ~7,A' '1[,~i~iII~!1 d~ ~omo (,teo m~~'i!li ,~llI.Iro II!8JI!'lJ, t'~1 m~,llJn~;E'&cl:o d~ liiu~r,lit~iiJ!j!: 'P:ll~!,tit.,~~ iii} i1di:1 dil!! 'm;~il:l dll:l'fD ,di!! ,~IIfI~ b;i~1 a :11, d'iI:'~l!e'h,3i" 'rehsdillfiD ,~'l]iW x: .,'9~'fIl: l!!') u~n ,de ~i!'t~~1 !!iliHQ ;!lJ\t !i~~ fm!=!,'i:~il -,iii. b, .r'k:a-«lHI!;, !Jcb~]ad'o (nIH ~t7:;)~: ,(,) 't'iiIU {~ 'mellal d:'il,'~D ,g~ ii!$i\I,i.:!i~i1;:i. ,;i!, '~~ de~'h~., ~r,'b~:;'!'~!1i fj)f:N .ilI97i~, -

61

M uteri al protegido par dcrec has de autor

:Pl(Wrm.iUIl. (:e'.fad~" iEm~ dl~fOsUi~1!) :(lil.l!tfQdte mta :fi,px~. ~uj~moo (h~ ~a h!rr,iIlmi'i!!IDili1J~. pc:ro ~ pua:edt:. ,cmp'!~earse ~tttol pam t.rnb:iJjo5 :Ii'~m 'pot;que :nOi !StiJda 12 he1r.i":J:m.imta d!!l' modo ~tii~i~~fle~b~~ L~~~~t~- F,a:ra i~'I. ,aju~~:e' dfl; b '~~tu[a.t ~ 'desp'la~,'uD' 'ta'~oc: ~~mrbad~.~ .P~-Hl~.· ~~;. ~n ,i~cnLlli'\~lentc: en este CUQ Ira :~~idirru i~l~~I .. da; lffic1. ·jjd~j PL1i!5~(i1 iW.~e I~'I: ~I1plo' d~' :~ncidell(ia '1 el d~ ,a:taoti~' ''I;ilf',ia'ri'Dl. HaY' ,otr;a. d~s~~ld6n "lU~: C:lrha, e!l,q, d~fi~~n;lhad (61~ ."ll),!!

'G,ill",r,jI, ,de :SQ!lecri6n, ,(UI.. 68~2:);. U~. lot:JInb~i de ~jusb!' hait7! 'po~:i~le ]a ,c'D1~ci;DmI '~fjr'izOi'DJt:a1., GIi:rf'a a'nlu:I~:r' (01,., 681'8')". Fi'i~ja~o;5 al ca:r.ro ,s1U,~~r~(ui' '~, :~yti~ die ~~m9s; ,y 'l,ilj~:r'ca5! t:,;;;ls·, b~iIlI, en ,sst:t: di:sPr'0\5'it:i·~'O; 'u.nols tQmn~O~ e5~(:m~-=5 '~rn :soj,oci6n, doe 13. h~~icn~a.

Fi,:. 18\,2 G.I~lrol!!. (I; :~;gJ'~'inn

P'Ol't& gUilel :mu'IUp~.,ee;. E:1:.1 d,te 'tlpg, "I:' :mQflt~,j'!ii;S; 1~~~Cn: '~tU~z:aniC, ,sutesffivaml:~tl!!i ICJUa,tro herf~mt~:tt~$ med~aj.te 00 ~endllQ ,B~ro I~e'l tiQ:~ta{j,tH en 00· (:11:11. ,1,:1 :J' 235t'l).. ,Aooi'a. 1Dim" ,11g~ u;li~e~; ]'Uo' dleber,~n. 'ibE!iii1er li'asmgo~; d~~i~do ~a:fgtlsl !pU~Si ~~,'Ii~ ~ ,e5ioo:r:badiiilw '!lDOi, a IQ;tros.,

Maggo de'l !u;n~ Las. !nttlln~i!ls Id)t InI'n 'v.I~or (',COOI'g, '1)0:[' cJem;pffio b.s,htqruiit1~ IQ ~eDriet'31s. p;li'r.~, ~;Qr.ilO')1 Sie Tumt:mn ,e~ d;im$lg~ne!Si !peqLi~iib1s 'y ,.iJl~l~'O despt2r.Bi~ :larr,IJ~~t,~. lo~ m~.n ..

1f!I' ..... , ".'"," ~ ... , ft, :1P!... !"O""',i",,,;.,,11 f-'~- '[', .... t... :: ",'I... "'-"fO~" - AI~":"f';;o;",;o;l~"''''''' C" ..... -;-, """'m-' 1II,.,:;:'~n -'.-:- '.. -:: ~:-, ,...,;00,"'. ~""', ""'''.,'U'

,u.!!o!'ilI ,~... !IilM/!;,; ,.,. '!l.lI;... ~.,_,_ ~&I 1[IIiiI" R _v r 'Oi.IU !b'.'!IiII~.{II,,",5 O~!'~~'!o.!!O!!iiI __ '''''\'''''O!'' iOJIuJ1Ii LG. 'D",e: ~o,r I!:l:~i,"!!, _,lO!iiI'Q ~.n!l.,.-

adJ~'I!Iad\oo :fmm trsoo,j fiS de' l1lJbdro iCm1 ~05 fjfiJJe; 'la, h~namj:m:t~, ~Oi flilled~ 9~~ :$uj,f,t;!!, ,~ ,oolna. E;Ji::i~~en ad:ema!l iIll:8!l!]O(~ d~ estes ~mngo.~ 01 '~O'rta~tUe~; IQlU~ penniten: el trnJhajo! slr.maJ11:ine~ COR v,~ri~s 'UrtUes" O~oo maltlSQ.Si sii:rvem !p'3:ra ]a ,~ljied6riIJ d~. iiti'les d,¢ fiMma, ,wdlinas ,de :ros~Ir':, etc, 1(:61.. 118.,1,) .. ,

'To:rn---.iiD d- . , -.'.-, ,-. . ... -~,.. '·~I",--,il,.-· , "c,_,,_ ~!!.I!. __ II:! ,p:u:zas, ,(l~I,'I;iGI, .. , ClJIIIll1i!.Q.I,i1:::lS

'8

!filii,. ;£9t], ~1'O'llD dr.. ,i:II'R'i~l'i'$,'lii!' 1iJ;IlIi;l f'~~~'11 ~Ir.:lih-!:II~~';I,,: ill) :ri~!Ii!i~1(i; iirn~l'il'r.d~. iI!'C"r.'[hT' !cl~ ~~I:III:rf,:lI I~i" d'i,~I'.&ti ohHc:i:i!iIi d~ 't.iI, ''Viiuil~ u·~r;:iil.a,J'f\) t b') :~1~ '!C~:r:'rft~i!J;

Fbr~ 1103 '~'.ai:u:r,II, fill: 'u!lill. 1iiI~· di'di:ll. ~t!t!~ :1 O!lJi\~' ,ftlIl!:1I ~n If!l 'nflnio

rle d~ 1I1ll, 0 ('.lib-re, (61., 012)

E'D ,~] HoniG di:s:pues,t'o so'bfe la ;co~~m :5~ :~ltatl dlvidid:O 9 '~1nl En :[:0 :p3H:l@'S~ ,01 sea ,~e ],OS di,S11f:iWS 'tfUD-~ dlii5iiln ~Iltr~ ,Sil DJ9 Hl'W; EM el elisa die; 'U'mil, ioo£~tl:ld de: meiHdn, de ji'O mm ooi~c:ide:n:r p!)J'" eJ~ntploi; el 'tra'iZO cera del nord;o eon iel tta210 oori'es;po:ndien~ B 'Jos :Ul 'mm de: loa - fe-gma,:; en, 'fl esso de; hllllltud de med.1lda, de _ :10",1: 'mtn_~, el '~,i;i,mer ~ 'rlel no,n~o 'coi.'lfi,cjde iCon el 'lraZQ ]'1: q,u~ 'S'C-' :IUliUa. ,mu:;:in:ui~, ,~, Id ,ca:50 d;~ ]'~,~2~, el :~gundo ,t~ de'l Donio lOob;ldd~ tOn el '1,2 y 3(51 sueesl V~Ul'er:lfte. De 'C'sllie: Ml))do la ill{3.cltUid de: '~eell1fa, del pie: de: 'fiCl,Y 'r,@'Sui-ta, :5@[' de 1 /-101 ~m (:11-0, Ifi",3,)i,~ Hay- tiun"!id.<Q, ples ,~,e 'my. een . -: ··cf'l!; d do, I/~o: €I - I/'~o -m Cc,--, -] non~D de 1ii1l.nllt:!1adas 'p~mc de modo 8'nl.10 ilmi

eX3i 1_0 .,If!", .. iO e .. ;I!' m, .0([1 e ,------ - - ~' ... ,b' " . b-

1l1u!dd:r,~' 00111 p!tlld,sl'@n d~ JlI'~81j ,Caprax .. , 'OI~2 mm') ..

M aterlal p otegido por deroc hos d autor

CaJ1ilm!, d. ]DQfundila.de! (&~elHdl de :prOlfUlil,didadles)

Sir'V~ PQr' ej~plo pra, medJd6.JJ de' ]ougi,tudlE'J CQ, :p$tt!Ji.$: ,tov:i~b! d~ R$IlUOSi, pa:ra, :m,Mii~iii1lJ del' 13 Ir_l.loo\jda,d dl~ alu\~~[O~ it :ran'Ulras. Alna~mtn,tr.i a lo gu~ ~, haee 'OO1iI,tli'~ p~c de 1Iq',. ,:!ie, lee: -ta;mbiCf;i, aw[ Ia. m~dida Co:~ a(Y1U;{ia. ,d~' un QOQiio (;II'~, 11~3'l. It, veees ~ultil. 'VUltajOS(i' ;~l emp,leo d'~ ~n -'G1]~br;~ de :p:fiofi.:indl.ldad\es ~@ n pm~,isto d~ una :ICilR~,da, q,lIl~ lob'!",esde eEl fiGr.;~ a;fI,st1.II:lii' ,(81;., 7'Il~t.).., Lo.s 'pie!!i de :r;ty ve m:u:dli11:!i 'v-e¢~ 'p([,ovist,O,s: adiclonalmmtc, dJt 'I!IM ~rila '~ilrlJ, :medi:d6~ dl~ tfi:f.D,r;Y;o.'d'idade:s (p.i~ dc' fey, '0' 6Urof\~ urniln:[,sall';,

'F'iil- '10.., M'tCn' ~,ihl ~lil"r- miiLlii!i< dl!' UJr:I, ~Iibi'll' ,Ie' 'Pfo'fu"~ldllde:lll- ~~- -'Icndi~,~~r-

'.

r-.:!],.-_- 1- .;w -I :' '.' , ~ •. , :., n •• -..;1;...,: -,ijji!'4;~(ifl, eon, el ~iIIIiH'ml '.'10 dl''iiI',IMir'

~,m Q uS mO¥U!I![J;U,O u", !III "!!I!!~ _ _ _ _ _ _ _ _ __ " _ _ ,T _

n_ ~; h·.·. " ,:,'il,-:' d 'II ,-.;,~-iti'Uiin""a liIirifIi'is[e' 1m, 'Elni~lo i7f.1dmdo, i@'1 'anil~o divisor, coo " .. '.,t~,

,~ ~ . as _o . «::1 ~,~'YI' """"'J:""""~"''''' - - ~ . ,m, J :I' - ._ a)"U,~

,,*~i . _ .. 'II ,......,:1.. .:' .. . - '. -,' , . '.' . "', c ... - .. ·t 'm i\""j' ·1m........I.. 8'va'nce 'T' _. 'd" ~ ......... "'.. ·d'i. ]'. .

Yie!: cual! l"~""~c' ,:Ii.] U:,!!Hta,r5e' !lexac:tametll~e Ie .. , '~'_ J) _ ,.,m ' : _ 'IN qe_._, _ _:_,.,~ :. !t4ucta, ,e, os

trazos die 1a graduaci6n, no ·6 iguaJ ii!1iL tooos 'los tor nos.,

Si (JO'r t:iji!!Jmp]o la, d:istan,cia de d05 dhrlsloncs oorrcspolld~ 'R, UD d~;Jp1lazam'i:cnJto d:et 1ta,ff\OI ,traD!tV(;;r.u.'[ d~ 0',,1: nun" :pm un desp]a~ietito, de 3, mm 1121 ,aDino' t>endria que ,ser' 'gil,ado, len ,&00 nml, ,: 0,,:1 nun ,_: 30 clivi'simes.

1n!j·;iiI .. p'l .... ii,

D. !!II, ~' .. ',Iv" II!' ~

1 •. Se; q,~t~r'e dabastar Pf~~ltc '~, u,pin de ,25 mm,!2J :~ uS mm 12',. ~lln cuJnhls '~ d~ 1a l,rad~iaC:i6,n habra 1q1m 'bac!:.f ,girar el anille divbor si el. ,Riro I)();f' 'valol:' de . _ u~, divhi:6n ~res:pondi! a Uti dt5fJla~mi:at~fi de 0,,05' mm ell el soporl~ de ,mrmtat?"

Saih.ieloD~' ..,. .

":~, ~:"'!'laz8,'mimio' 'total ~I d!:!5, mild -16 mm =-, ,A '5' ,".

,1::0.1 . .,~ _. .- ~ . ~ 2 ~ ~I- ,Plm

,~Qt·gQ i!~ ,ni.Uo di.vbor dcberi na«n1l:: Kb~a'r en 4~ :: M5':= ~ divislQn~J d~ b, Rf,adaadi6n. :£1. aniiUo divisct (m e':1 'f;~n~rn SUTh~[':ior) pucil~ 8-='; uti1~udo bmb~'n p;;.r.Ij, e~ ,ci:li~dn:do de 'ma ~pip. a ma'M..

:3. La, ,~~litud a torndl'I" Ide la. le.:spip. ,t:5 die 14 mm. i·En cub,b.!; .. Uvisione ba'bra q~c:

Klfar el anU~o dfv~~r O,enieI'idg1 :roo dhtisione!!li, C'I1I :iu '~rifC:f,ia, y ,5 mm de: 'paKJ en c!, 'husll1o) p:U',a, ,h'filnd.:Q.r' Ja lOrl,gitud :;1 tljrn.r i:lxhdda?

,Soliil~ii6D, ::

'HI. a~~, d~l cai'Eo lar .. db..id.ina:1 ~:~ llaf,a carla di:,yiS;ion iltUli a 0..0,5 UJ.lfi. 'Para 1'4 mml de t!tViIJ'IiCC' u;rres,pOrdet,iu I.e, ;; 0.05 :=:: 280 di:visi:~$ ~uc: ~bfi, qgCi,gir.ar~ 10 sea d05 'wtl-

'las ;i'liftt\'H1llru:s, ''-t' 80, .di>·-i!;~r:i~- ' . , . ,

................ ,;, 1111",,1.0 _i!:11I

EJtil'clltdOll:~ .

1..,' Uoo, '~im, dc'b¢ ,!IIer dc~basta~~-,.~I_.,~'.. 105 ... ~~' 'm-- m·;. 'i: ... -..... ] ....... , ,.(1' Ie: ,-;- ,- -. - ; -, """, """"'0;1;;: "", .... , .. :,1. "l",

II!' ~ 'Il"~... ~ "".:il' .' ,. , 1it'll.5". ~ . ..JO:!..iJ! mm Y "" ~ YH,..._",ml

dna., Ii ,J:7~3 mint. ~ En awu'.a$ dlivis:i'oll('$ llab,rt ~ haecr gJ'w' ~j ~u~o dbi~r' (Ia'ra ddbal~,f' .y :fJ:t;f,a, a6ti~:r"f (psa del husiUo de' rfli,frt:tit:.t ,'sual 8, 'S mm ~ ~ (ij,visiOJ1.e! ·en :b. ~tj:f:~na de~ ,aniUo)"

2. :La, 1,1000gitud 'a, 'to~ en 'tilla, upip, -= uS,I~8 mm. Caldda'[' e'l TnOl'im;cnto necua.rio I:n e'. an~llol di:vis.or tmie.nrlQ &te: 120 di:v~siaRc5 en $U fJ(f,hmdrlo y ,~'I' :fnuUio un ~ro d'c: :4 ~m.

CikDIo d'e' 10.; RUmero, de i1!Jvo:lueion,!iI .' cmsple.r'

:E~ nim!1"Q de: revoluc1ones '-!: se ea'llcJula 'por ta ~:uacilon (·pag., 119)1~ ':IlI':= d ~ 1£ ~ :n, Pam CUD H' div:iden 8'moos, mi:CR~br''O~, d~ l!a eclladlm pOt' d ,. ~.=

'v d~,n"n

';1: .. ,,= d' ., ,;it

S:iltiitl,' Uti.ca:ndol ret ~ti'ndu mi~nl1l..rn de 11,..,. ..,-;,;;.".- ~ ~Itl"-.-: ~b- :I;:'_',-'-:".

',.... ... .. !Ii' _ __~_u_ _ _ .... h~ ... 1:Yi!1!!C_O:~_~ se o. !Lh •• Be ,.

d~3

'r·.ill'i'c.,",~ ,(;~ fiWl!' nn,n .. C-iI:1'· 'm'

. '-r'I!-~.'- - . ':'~ ~ I.. _'iI!,I!'" .1. l: _ ) ,II

'!U

"If -~ '!II!I!l!,!'I \0 bien,

····'·'x

S· '''," ;!!;iIi 'jll- _. ,,-1. 11._ ,- - " - .';; ,

.' 1, _ tiih li'l! D_~ lU, ecuu~on

n ,=~-

r

I

- ------

SIe obtendr,i, de, modo a'nalogo

I~' -~~- . .......,.. ~~~~~~

n =:' r.p.m.

r,d se poll ..... e 3i.qh· Ani ,';' • I)..··

I . ~ . . .y, ~,I mm

. '_ ,"

,lLa ''ichxic,iad, de ('ClAe ueoesaria. en ada CiiSO 'pue!ic' t.Ol1l8;.ne de dill 'tabla,:1 ~" 'D v,alo," numerico del dia'Qiie'ttOI cO'~5,po:nde' al di:a.'met,'f'o; brute (d[{U't:i,etfo le:dcr$or) de :la, piua.

73

M ateri al protegido por derec hos de autor

Bjem.p]o,::

U'g pi.:l:il dt: St ,so debe ~' d~.I.!!i~aq, desde:: ,e'l dli'metro d~, ;~' 2,S mm, ,at d! :""":' '1:15, mm!, :)i" a, . ~. ,t~ ·~·~6 .. Rna, '.~. ,~: ".' (~:I A "'~_~' .;1'- 'hea:a.mieoa'., 'has .... , " '=.' ,"1 e,;

am UlUiiIICLI1I iii rsc: (lIlII! un UJIJI. !;Ie :ItIl:ro QIt: ' . .. ~. ~,4, mm

~ ~ Diliimu,o, de ""oltJtion~s bdra q,i .. e ,alustlr pan cl desb:utado (.) , pata, it]. il!fi~ do (,m)?'

Sol'IIClol1l'li :Selun tabliil'S '~, \f,~1ocldadI:5 H enrte 'pant lil dHblstl~o Y lJ"ta, ,d ,.'fiudo' •. ~ HC;~ ,ra,Ptcti~m~ti ~: ='" 112' . mfmtfi y" a, ~ ])1, m/mi:n~ ."'

,"1 t= *'/1Ht ,III • ,Uti Alii:, 25 '., '.' S!i1,r' n,1 ,= IB r,. p. 'm. paT,;', 'f!'L des'mbd-o

:Rt: [1li;iiIi'~ ,1.;'."'"

']11 :mlllila 111, mJJlIi.i.D ~, 10Q0

inl:= - '

'l·tUtt'm: • ,Uti 16" :Ut

,!'l,t ,=' ,91'" p.,:m., pta cl ,:lfin.ad'o.

,Bj'ef'cl,clo. ::

- ,t:'. ~'. _ t:··~.· 'U--~. " ,"''''~.'' d'~ lEI ,o! -:::....",ICI. -i .. : ", . .Ji. ':.t"o-"",'''''':'!'Io 'iIi- ,oIi_, :,~fi1i.'t'i.~, "I .- .:...... 'm, ~ __ [olt =: t,"_: ,;oJ' ..:a'~';..,.,~ •. ·I~. "'"", ..

I" """"" ~e:ne _ Jq _ ... e _"" p~",_~ ~ "hill~ r;;:n'li<" u. ~ LY ,._w :a.;;p!' .. 1J.I'Jj 11'1; ,''''~ O!I!0.5y ...... ~ ~ .. _ ,!I!IIA'

tt,edal~~:: ;a) St, 00, ~ b) :f~mdi:ci6t1 ,a;r.i:s ;~mid.ura,; t) brdlce ,dUi:r.o~ =~.(I) II,dCdr~ J ,~~: ser tr.:i!bajadiU~ 'it,,·' cem aaro de ~eQU;!!i,,, ,a;~ ~ ,~o 'riJrid,o y ,3'~· ton 'metal ¢1lT\Q., E:uablco:r :pan. clda cuo 1& 'vC~ de wde: 7 caJ ad u' lot :l1,umcto, die rc:,VQ!u.;::i'oRclII nc"eesa'rio.:s. i(.(U'n,pa'lftliR dopu~ 1m r'C:Jtdb.tb em1, una, bb.1a..

2~ 'Un, '~' d'e St ,150, (45: :mJrl de dlimekQ' bmtQ) ~ d~i'baIW!~ (00, itil de toi1t dc, un de hetl;:8'm~~'thl~ ~ 41 'mm '1 .,~ anBido Ii ~' 'm:n1. Ca.ktda'1" los 'D~O!l dc' fCYO-

l'd~I~~,fll';~t.~.~"~ ' , ~.-~ .. _' ~'."._~~~~~ .~ .. ~ :c '~~.~' - . c' '.C.'.

,;3., ~ Ol1~' 'P,Otatl1aj C!S, dfli IIltimeti{o m c! 1!IU:m~ro ,d'c, KYoludQ.1i.d :JUprJQdtia.'R en el QSO ,.t'C-

riQ"f' cl' em~'llea, de a~l!o r,ipt~ .. ~ d~nu:i,tal' duro,?' .. .~" ",.. ~ .. '"" ."', ~., ....

. 11:,< 'Un a:rool de iU' mm, [(2:Ii ha ,si(Jo, tr,ab,a,;:ut'o coo' un 'nimero, dc:, rt'V01udonc~ dill, H .__,' 1:2.!! ~'.. .~'.

..... ,oil;}, '. . . ~. -- - ~ - ~ .. . .JI. . ... .. _. " .• ., ~ ", ~ .. "" .... . - " :J ,""p.m.

Sf!' ile;5eal ~,O'rnear '«iIri, la misma, vcfoci:d'ad de: eort:e ~ita l~ U mIn :0 una lt$j)ip d'f;j 32' mOl e., l O~e miil8nihtd, ,t!~dr' el nUllu:ro, de rtYOhj'Cionc~?

s· ~ Qu6 diim~tl[QS 'mbimQI $it ',oor,ia, ,t ral;la.j Ii 1" eon un::rt 'yt'locklad de ,corte: de 'rr == 30 :ta;fimio,

'~Dn t;l, m"l'nii'ti.Q Q:U~ro[ ,de: n;"'o1uciot1c~ de: ~n, tOfllliO de ,,=, II,~' :r .. ;'P\,m,,'?' .

6., Beta que ,diiimdiin mixim.Q ,1.'1. ~,~jaf'$C' St 6e mtii ~.1 numtro' 'miiCimo dc:' f't::¥ojU-' don~-,J de· 'un t;(U~tiO (le,· N ~ ,sap' r"p,,~,' ca;,rdurd~ ': .. ,lJ') 'ra;te1',~ . de· 'hHr2m'ieQt~,!, b")'~ ~~i~

....I ·'"1 \ i] d' ,; ~ '1....0;;, 1 II[ to. iii... I ·'d..!M ~

iIi .... 'I,u.O Y' ~'i mdal! ·,UfiO, Il ;!K: qiain~:l1'e a,p.t'O'HCllitlif a, ,I Db,:!, q 've' OCl~ a ... ~, d~' (:On!' ad .. ,

~~'~ .. '"'bil' .... " ~

IiJU~I!ui"': ~

!I'J!'A .' •• 1

M ateri al protegido por dCI ec hos de autor

Tomeatl,'D ,dle, piezu, larlDB;., dlfn,drl.£88, (!lujeci'&n i!~iRi ,UDllIi)

''I , .. ,." ~ 'I "i! ..'I '. ~ d'l- 1 .. " .. , d''''' L ~

,~ pteas, ,~a,T:p!, 'Cb~niundSj ,e s,'1tIJtta~ 'Ilar.a, :!ier' to1fllSU:;ffj;", mrtTl, :uJi 'lUlU!, • I~ lIi:tts~, ...

.u~ de 'n;baj'o y n'~ ea:bezaI movU .. E1 eje ceDi:ra'l de la pi'i!:D ,cobn;:'iicm -,ttu)otu~" icon, m de III d€ISJ "tm,ta& T~ Ie ,part,.e;!I, d~ la pic~ $!micnt:c~) :ROO r. des, I!!::S,;P;S, gi-ram ~ mY: t1;pai ,(II!: 5aj'~ccltOn de 'mOO.i) ~ctameD.~ iie(l(utd(i~, 'indiQSIOi !mam:fo ~~, 'pie~a. ba • ifi¥!eni.r,~ en :!u 5u,jceian pa:ra, pooe,r:i';!, t;r,aba,jJar 'P}f' Q'IU'bos ,~t~s Oil., 15~31~,

Com,o cJmlpt'ol de :pjem Ia:rpt i~i]lbdrit';i\p iJlJJ~de ,m..'r,H 'la, de. un perna ,61'. 1SI'l,.'2.li~,

hI" metUo, de ,emos, St! liiti.er:l 'l'!Dt~ 'I,i ellemmt-os de. maqultla, y :p;ft'CiS;I,ft1:enie easE siem,re f:Offt'litfi,do, 3ln~ctda"} 'mlitl~ De: i1ICn'e.flao 00£1 la.! 'mile_has po.-' silliii.des ,~, 'Wes un;otI~: '~!pir.de ,ser 'bmj'bi'm, DIDOY' Ya'rrrua&t '~a ,forma de: ~~ pe1'~,OI. 'y ,aJS~, pu;eden, 't,e~eirse perno.s ¢;OI!1 ,01 si,m. 'cahez3;;. ~Qn e$piga ;0 !a'~ieRk 'I!Jii!IiImos 001:1 '!iP'i'l ii era 'Iflialta 'nasadlor p'-et,

Ir"w.~'-, -," .. r.", . i~:MI~!·' ],.! .~" 'lj' '. r-',l" ,If," jl '." 't~'~

lUlS ,hll~O!l :,. :lacrno! :htndidkls" Les 'vi ...

~~IIIIif'iS I!!Aft fWlim- "e - '''''''' ;j''':b' ~ - ;i!j;,;o; _'~n I; !!;!!,!I;_I!!II!L'Ii!' , :~, iY",', ''!,!Ii;!! C!Ii.,;r ~ ~ '1 !;;lIO' ~OI; iII~~B.I:I,"

"'~:-er 'l.t!t8. ... ; .. ;=iIi;'" d i!ll' ..... ~ -_'~:- ,~. ni ,-- ~I--:D

1Ii_" _ __ _ __ 'I!;,< ... f~ __ ~1,!~la i!:1_U:.i§'ii!: ~Ill,",

,~llanmms ,d@: m:i,q;wna, I(iil'~ 58~) ~

C ' ,.]' ~

~ii"I. iFi"ii1"a- '~_r.-!lDi 'Ii'd P-t!IiiI ft,iIifiii-r.illn.iZ lIU- -.. ' l~'-Il

"",,,,!!!!I!!o!' ,1,111: 1Iii-.., ,~iIlIO, . ,I"""'.L,~, l"''''':'' ~~""';;:!!I '~L "'", )[1"

,die: eslar.' ,oometido~, a. ~QUcl.tae[on'ts, 'c:ortj;mtul, se em,Jea c'f, S,t _34 _Y ,pilB, 101

,fMiA .......... ,........ e,,1" ... ~t-·aA;, -. - 'C"t~'

'''':'M'''~ ~~~~ ww.ill,..;I" u-G\S, ~I· 'W 0 3i~ero

~.I!11l~tado.,

,A, dlRiI!!ftfU:i:I, mn 'in!l: 'pemns'I' los 'Q.J'ftfdD~'

IP.'_";" 1;;1_- , ~ru~.:I2;

r.~:s 01 f,.lIlll'aJ' ~'PI!a~ C.Dl mw~~~ p'"

,_ ... ..tI"'''''i - ""'~M c ;: -). alD-auf,Ii;, 1a, Tl;i'i;5~f:'il~(fi, :fit ..

~'!;!\I"t!i! ... u ~, __ &' __ "Ill ,I"""" . ,

l::Ul,R die ];'5 'pii~!!iI: entlifl ~d., POt' ~o I~ nH:I'~ lOin! mls 'p~q,llllil!fio!!, q,llt los; lP~mos[;

Fl.,., n.3 '. _;~ d~ lI~of:ilIi6n, Irl't !:Q1I t~~jM,: '1,.. C~mj!1~Q'bldh ,de' 'bi!! :i!u:-dl'd;[!!~,br!a'~!ii:!!'; 2. 'R~fn!'!!· !h~ I~ - :au, 'iea'rU f;i'Vti.It_lilc~~ ,31. C:lCcfitiriido;~ f., ml!!~tu,~ biidg; tHo 'iiiltI. ,de 1;'11 mitadlCs dil!il ~~ ,11,- ,liJ, 'm,m e"~ ~". IDm'Mo d!t~ lI;iij!rtdi~ ,,_ d(!~.ri'j&. ~ 'hi ii;IU·.. 'mi~_~11

~d :~,~~, i, _~~: ~(hJ!.~ _:d~l: ,:~~,~ it*' _ ,3J~' .~ ,~i _~~~i,~ '__,!!: limj~~bl'i' "1" ,1l~£~I;ldg, ill: llil! ~A" ,_,fg:fil1llu ,

dt.iIhuqd!:l1

F.~iI,.' ''J,!!!it'il iFDrmllJ), Q_I!!: 'P,,!!'ImIJ:!II;: i::i', 'j;!l:mD' l'iiUJ;~ 10) perllg

~r;i" c·,a;'tiua ,;r eJ1l'l,p "l'MC~~~

'88

Mar rial pro 91

A I.

,ft

..

r d r Q 11 d au or

S,ujecion eD'ln, ,PU:mlhI'

(;imtr.,I!:[hil!~ Pam 'rwd~~ ~~ir :~d&i}dQ 'eJ:iU:e las pu~l~:9; :~: dota al perno ci~ sus catas :huulta."te$, de 'm~adrm:s de centrno:o" 'cuya fi)~ .Y ta,'I!I'Ul'n,O, esran nOlfmaUndcls :UJ .. I':r'~ _ ,RI in,p~o de :105 (lLUn;tos de eentrado R' :ril,goe :pOl[, Id de' ]~~i IPrtlll1lta_S, d~, _ ceritr,51d'o I~ll~ han d\~ cm,:plear,se., '~ne:nlllm,ei'ite ts de 6rfi'j' per'O_ '~~ ]a '~!i,'~~:s; ,gr:andes (d,~ mas ,de: 100, kg) 'Y gr,l'ttde's eSluer,:zolS, de corte se hnce tarnbh!!n dil! goa Ui:r,., 1,6t'l)."

SueJell, disponerse caJlf!ra.s de :pra\b~cci6n que ,s.lrvern pa,fa ql).l,e c:l cono de ~~n'hado ~n ,!tufr,a, de ter,ill!m. Se emplean tambieni

en, ,e], ea s i'll, d-e !lIInili1iiili;r~ i~Sl '!iii,: '-'~"i':i'fi;i'j'iIi ,Ii'io de

___ .... ""'. _ ~""I1:" ... _n _!!;; __ JJ P~!!i!i!j.~ "'" ...

,su~rf:ici,~, OOt( '~pi:ei-" eX~Jefi~f' cffitlm 00"" 'm~ :pllf 'ej'~I;J~Ci~, cu_ando se ha'L'l, de: 'liD,ic; .. , ,zlS ~dlt:l:ms. S:e (dlJ~h~;fie 13. ca,j'era d!@, ptlO-' te~ei;on, 'lilled~i'Ul,t:e un "t:O,[,TIe3,dio coni:,~o' '0 cU iindr~oo .de Iaa 'Caras ~'rOIl.'ta]es' (Glu" QI '76.'2J~

It, veees (pOt e] em"p'~!o! em e;1 ease de ~fDa-, q,tI,t03:S: eMa.r,lms) 5C utiHtan 'lambitJl 'Calil.dlros de 'c~ntf.ado ,e-O(Q roSC'a,~, c'on Qb,jew de poderl~s; ap'lJ:.c:a:r dh;,pmddv'Os de: extraoclon 'Oi (t~ st~ar.ad,or:t pJr," presIon (fil., 7,6.2)..-

EJe~p~os para :Ila d(!H~iiignD!e;h):n de b:l~dr,os de oeil.'tttui\~ (fil'~ lr6J).. -

:1'..- F'Qf~a~ ,A, 1(,i'[llU~O d~ ,~.'~i~'~Wa;!1ad[l 1000Qr) para ,~'~ 'c:a~~po de di i~ll~tfriO~ de ~s,··, .. 6,1 ~:tII~i

:y e], diiJlleiro d'e: taladrn dl, '...;;; 3, 'm. ~ C'e~I,':rj]do ,A: ,S DJ,N 3'j~., _

,2,. Forma, A (ii,n,golD dc, a'~e]]a~tadc! :90,0) para el'c~mlpo d;e: d:~,~:m.~bo3 de 1:'00,,'" ]'00 ~,U:DiiJ~, Y di~:t:Qetro de taladlro d~, !!!!!!! :8 Dim.:: C:e'!!t,.o'd'~ ,A: Bl9fJ D.I N j'J'2!~

3'., 'T'(!!adm dle' cc:nt:r:ad~); coni I'>D5'~ I(FOfmrl1a, D) ~r,a ci~ ,caiarnpo de d! ~Iinl~'~h'\os :2,2 .' " '. 30 ~~'iI~~1 een resea M 8:: C t"Jdratlo ,D 8' D I'N :S,3,;?"

'Fl." '7!!\.~ T,i:iit:!l~'liro!, ~t, ~~I1Ii!'r:'u~'~~ ;j'~, ,~'.riltiililj; de ili'i: II! 1,1l!!dg:- 11~L!I. - !l)!i.it·,1iU dot, 1~1io :iii:fc,ri'illir' !iii, lQI :100. :1::.:: l.lt,:iI'li1Jl'~'~LII iii! iQi!1!!i~''3!cl\;!! :pom, ~iHill,R ~!I:::!iiiI:~:i ,~:d~ '~!~iIi iI,'J'!I!: 1001 !;;;!i i

.. COT'" Mlt!.IlM.iIio

lFi,r., ''I!!\;2 t"~'it'ii'liuh" S-tKU!Iii: t[j m N ;'53;2: = ~[j'~m~ .A., CC~ilti!l',~di!Ji ;!;h. ~~,!::ta i,!! ,~,'!;;'~'U'~fi~d~ ~'!!i '~!!'o.~~t8if.i,~ 'f'I!IIC',m~, Di iEcntr'.ilid!J' ~c:rn, '~]I!l:!!',i:ii, ,~~ l!'!'rMe~~ili, '1il~f!:~e:i'II (iI.'fj,rC!!lJ\ain.u!lo): 'fg;rtm;iIj, C. ,~'c,f;iid);) C~ ~iil!!li;;li, d~ prol~c:i6:1l1 ~i,ihil;rlri~; 'f~r'" 'm,ll n. iGiIlnt~:~d!J< alii'll 'Fo:leiiil

o

Para el ~nt1'3dQ ,se ufiliza;, u~a ma,quln;l, de d~r:iitrnt ... ,eI tfir,no 10 b.mbitn una. ,taliiiL'dradora Uj;50, 1'1,,'1)~ COtUO' '~u~'r',ranl,h::n .. , ta.t ]0 mfijot es uUU:!!!:af' ,~a bIO~ de eentrar (se,gitl 'D'U~l 333)1.

'E"~, '''''',1' ad -i':'i'JI -""'iIfWI!!"", ... , 't"'ll'..-l~'I·.:.... ..."",TIi ',( ,.11\ •. - """:,I~ "Ii, 'iI'iI_'j', ",,~.~~,iIii,~ __ ~"!ll.iIi<-; e

iJ!f!: I~ a" ~ ,y.,~' -'~'!!f'''''~' ""I _o1;1, lUi ",,,1,1 """,,",1,1 '" 'I;,i '!llIi'!.!!!"' .... _iii!! ~ _ '1;", ~ ,1"'10111~.1'I;;-i J!!-'",",

eon 'lU'la, broea. '~,5''Piral hach~:ndlo el avellanado !m,ul:~l-j;~n~e: un 6,1$1 d~ penetrar d,e :pUinta 0 ~r t;Qr~l~ado.

'Pl!l". ~iiI~a: :R!Il!pr,j!',!~ntll~iifil~ ,d~ 'I!l;ii.!l, C!r.lltf'-li~!II ,!fH l:o!, ~\slnE!t ~ ,II'~ cl' ~idiliiiil'U ,d!:l (ic:nl;r~dD ]1i!.llC',t~ !llige~f' !C'n b, iPi!!::§ 'll!:r~~!~~'1!!~~,~: bj ci~ itll'I!,r-Il!lro dlil' !I: !I:! u. tljf,lI!do th:::oit '!.'JlI:Ii~ q,'LiIcila;r' ,tilll b, ~i~la, tli:!uIl';~l!!ad!ili,: ,(,l 'itl tamBidru, iI:'~~ ~tlll:r';jj/~

no df.'~: 'qjilt~l!ir "l'sib'l!: Iilili 'iii, ldcili!i, ~!:::I"-liI'llglila!,· -

M aterlal p o1egido por derec hcs d autor

Si ~1 pe,rno' ,R; !ujeta pS\f& SU een:tnda en c'~ '~"~a'tQ de su] ~'~on de tres w(n:,d'aZfts d~'~ ,!IIIiiiiiii~ ta~o 0' en, 'Ia 'n1ii[fd:n~, die, ~entrar'" el eJe d~'1 arboll l'l1~a det,e:nni:ndu pOr s;, 'mim~~; en, otms (.ISO! ItS :tlcces2"do ,pmttdel' a '00 'trar.ad;o oon la, e~cuadlra de ~trnr 0 'c:ntl

:a.~dla del IrQ/milll' de tlJS, :re,gla Y.::rtlC3), Y' un prii$mtll Y' mareat 'aim, el gYanete. U1., leampaa, de, ~en!J';ar ,bace poswf.d~ Platea;;" el Ictntm 0011, ITitnele ;sin 'ningUn ir.aziul1o

p:~mm~ Hay q'lte d~ii- -

:p~u~etla, pa~~, finO 00Jj, el 'eJe ~xacta,,,, m 'I!' n t I!: ~oin.:id,en,t~ e08 el, de :Ia picla

~6. 11 tl.),~, ' ,

',- ~i ,'"" -, - ,'- - - - _

I t,a rne:za ,H m1.lle~

va tion :M!:,fU;r'~d,ad ,J catrada,~'

I

,3", q,ue _il, mil tra-

putlm 'no, '~en,g,a ,HI"" td~~ Y superfilclcs, de a~ '~~Ol lh:npias.,

MIa:y qrue b~~llrl'li per ]0 t~!1Iit:o ,en 'cue~rn, ]0 :ti-, plerilite (fitll'~ 11't3):,

.. v

'h'., 'l',~:iI :e,jec:udh di!i!' ;~I;r ... If.o!l~ ,a() ,du:t~iii::iOl'Ii ,11(11 l)i!CIirllI;b~,O¢I'j;;. ~lrilJ,vi':II:o, 'm: 'broa ,d~ 'Cmlfl!f,. '~R '~I u'be"id :n!!~ijh ,.) ,diIP'O.liiCiii6n, ~l IliiQ1rlli'br~.!I, ~n Ih~, diti' 1~~nt.n:1:'" '~n 11':1, hii:ri~~.o ,de ttii1ih;$ti i ,I,'). iIM~h':adD il!frl :hR, ,t;j:hU.tNdCiil!';a,~ J) <CtiUf;ld!:i, ~I 1:11. m~qll.ntl:!Ii, (Ie il!::li!!n~r:ai1'

Flli'f;. :r7.:z Ulr'iitmitili:l!tilin ~~,d !I1'JI!< II!!!' ,II1II :l.iLIit)~: iIIi] ~mrp;iliM, "~' ~1'~lr~ ~) ~h '~!e. ~,U,::!i!f: 'i:") Ri!l',:;Ijmi~;; ii:h - ~'Ii:'~I~'\'t;!m jll(. ~.:'I'nll'aili':.

A 'V

fI

,

,

lA, U

77

M aterlal p otegido per dNOC hos d autor

T d de "'] "1'" It '.

, ~" ~~". c, ~ 'e.zatia', ", adm " ,',~

~ ot:aa_o _ _ ,PI' - ' , rp~" " ~ ~~ ~ , neat,

'Uti.le, dte d,'Q.'Ih.r

em. :Ioij ulnn d~ deSta5'b!!r R' ~rli'3'i1C1.n, v,rata's basta:l" ~poRdiendose con 1:1 ;I!Kcl6n, de la, 'vi~ if!!; bimbl&:l BI~dCi: la ptcsi6tl de: cort~ I~ Ie tienl!: durante ci 'tom,udol. (?o;r ~!!ig 'Qz6n d 'vbtago dt to.5 6tUes de- detMsta'r' e!i ~Obulto., a.1 &dJo mum, [1c'!U,ruC3ldiD 'los tit,ilell .i", ...i ..... -;.....·,~iIi::l!,",,- "iii, ,-I " 'I" , :"~' . ~~ '. ',," " ~I, 'i. .. ,"; :~~~,~ '_rm:litif.ad ("aift!~ 801'2,'~' '5"r~·., "cLt:: '!;II!;;;SIM!illli _r recJli,~ Y M mrvos,-, que pol' e!h,Q IkIIH 5ru.u '~_ ~'~' ~ ~ "_~ ~ __ os' '1;'- .-~ ~ '!II it '- _ ,! 1"

~lQ)mtil!!", 11;;'1 ~iio.~, '~l~'l'bi d~' ~i1e '~dU:a.d'o n, IOldad:o ,:.:11 vi,5UP' m £ilI'tDa de

'pt. ....... 'I l·'iI-, ... ,., A'" , ~oIII!., .... ' , ... "'~I~ .. :- 'I\ii .. ~;if-~~~,.;i'~i 1.di.::Ii.l~, ii"o" ;i!;~ mill!!' ,... , a.e.tr ...... :-:L,n1..1in a +AN1Ic ~b .....

, 14M.I-1II 1..- . ~ ........ ~ iIft:i iiiI!IiI~ U4II .. ~~ IUiiIJ 'UlW~, !IU:i .... !I! l~ 'IIJIc~ ~ !WI "_ - .- ... w 1"1a. .... ~~ _ !lPW1~ ~_I;~

Ull "":l11i1'O de a(a-o de C'mnstr.utti6g, ~to. ~

'EI':i ,.,A l~ "i!t~iili.L. .;i_,i.., __ .~

,r,., .. 'Vu)' , 1U1"iI: lUi!:: I~

t,,'r ~ CiIn ~h:: II 'II. i!t~· ,tt'Cll;ij' entl! Dn, m~,

.

l.a, 0'b.tnud6n de' 'mmfd:ts ~,J;~S J ~ ~na :5upe~'fiei'~ Umpia ,ell b, 'I}!i~'m se 'C'!t!)tni~Cllt\1iJ mtiHa~,t'c: ~] arl:'a'n,q~ d~ ,,-intI's :fioas en 1.a ,oper,a_ci6n '11'a:mlliila, de i3 "fUlda ..

\~C . ~IJL"""""""'~J

,I

--,--8

. .

I • ~.I :- i..:..

- I:'

.. ".+

- -~. , ~

~~ - I.. _ .'11'

M ateri al protegido por del ec hos de autor

I

. I I, I

~,::.". l',t) ,CIA q ~I " ~,hl'''lln ,8'<

;tJ o.'O"~~ U!U~'U["

!IISI8 N. 84-:291-6020-5

I I

r r crech d autor