Está en la página 1de 1

HAMAR DAGBLAD · Torsdag 17.

mars 2011 NYHETER 5

– Invitasjon til demokrati


“ONEthousandSQUARE”
er spennende, synes de
Hamar-politikerne HD
har spurt. Uenigheten
går på om det skal stå
et konkret kunstverk på
Stortorget som avslut-
ning av prosjektet.
Gunnar Brox Haugen, By- og
bygdelista (BBL) var leder av
juryen som valgte spanske
“ONEthousand SQUARE” til å
utforme Stortorget i Hamar. Han
håper byen vil ta imot den uvan-
lige invitasjonen til demokratisk
prosess som han synes “ONE-
thousand SQUARE” byr på.

– Åpen invitasjon
– Jeg synes det spanske
prosjektet er spennende, særlig
fordi det inviterer til en demo-
kratisk prosess, sier Brox
Haugen.
– Jeg forstår at noen er
bekymret for at det ikke blir noe OM ONETHOUSANDSQUARE: Bildet viser ecosisterna urbanos nettsted. På Hamar kommunes nettsider står blant anna dette om
konkret kunstverk i første prosjektet: På Stortorget etableres et fysisk laboratorium der ideer skal prøves ut i full størrelse. Det etableres også en digital LAB som skal
omgang, men de fem millionene brukes for å kommunisere med resten av verden. Prosjektet bemannes av Ecosistema Urbano forsterket av lokale medarbeidere som kjenner
til planlegging er i tillegg til de 30 Hamar. En rekke arrangementer, idédugnader og workshopper skal fylle torget med aktivitet og kunstneriske uttrykk over en periode på 20
millionene som skal brukes til å måneder. Prosjektet oppsummeres i en detaljert plan for torget, som bygger på erfaringene fra hele prosessen.
ruste opp Stortorget. I dag er
torget stort, skrått, grått og connects the city with the rest of
støyende. Vi må finne ut, helst world with the design of public
sammen vi som bor her, space using 21st Century tools.
hvordan vi kan gjøre det mer ONETHOUSANDSQUARE
innbydende. Basarbygningen er brings together local and world-
vårt svar på Vestbanen i Oslo – wide participants to take part in
som det var forslag om å rive. Vi the process of thinking and
kan heller velge å ta utgangs- designing in Open Source place
punkt i den når vi tenker på hva making, connecting digital and
vi vil at Stortorget skal bli, sier physical workspace at Stortorget
Gunnar Brox Haugen. Square”.
Hurtigoversatt til norsk:
– Vil se noe konkret ONETHOUSANDSQUARE er
Geir Byberg og KrF er blant dem vinnerforslaget til utsmykking
som mener det bør stå noe helt av Stortorget i Hamar, en norsk
konkret på Stortorget for de fem by 130 km nord fra Oslo. Vinner-
millionene som er satt av til utkastet til det nye torget for-
kunst. binder byen med resten av
– Vi i KrF synes det spanske verden gjennom utforming av
forslaget er spenstig og spenn- offentlige rom ved hjelp av det
ende, men vi har behov for et 21. århundres verktøy.
konkret resultat, slår han fast. ONETHOUSANDSQUARE
I Ap er stemningen mer eller bringer sammen lokale og
mindre positiv for vinner- globale aktører for å delta i pro-
utkastet. sessen med å tenke og utforme i
Gry Veronica Engli, som satt i åpenhet ved å og koble digitalt
juryen sammen med Brox til fysisk arbeidsrom ved
Haugen, er svært positiv og Stortorget.
synes prosessen i seg sjøl er verd
pengene. – Hamar bør koste på
seg denne unike muligheten til
en bevisstgjøringsprosess for Hilde Berit Evensen
alle i byen, sier hun. hilde.berit.evensen@hamar-dagblad.no
Morten Aspeli i samme parti 975 18 779
synes prosjektet er spennende,
forutsatt at Stortorget forblir et
samlingspunkt for alle.

Midt i væla
Uansett hva politikere og andre i
byen måtte mene, er
“ONEthousand SQUARE” nå
oppe og går som et prosjekt
“midt i væla”.
http://onethousandsquare.org/ er
nettsida til de spanske bidrags-
yterne.
Der står dette å lese:
“ONETHOUSANDSQUARE is
the winning proposal for the
Stortorget main square
Competition in Hamar, a
Norwegian city 130 km North JURYARBEID: Juryleder Gunnar Brox Haugen og prosjektansvarlig i
from Oslo. The winning Hamar kommune, Geir Cock i arbeid med utvelgelsen.
proposal of the new main square ARKIVFOTO: TORE SVENSRUD

También podría gustarte