Mantras. Ravi shankar.

Chants of india Estos son los mantras de Ravi Shankar que yo traduje a mi lengua sonora para cantar. En algunos utilicé puntitos, para repetir los sonidos sagrados. Los mantrams son mandalas en sonido... Vandana trayee OOMMMMM

. Sri Vakratunda Mahaakaaya Gorbi Surya sama prabha. Nirvigh.nam Kuru Me Deva Shurvakaar yeshu Sarvadaa . . .

ooMM . Yaa Kunden dütushaara haara dhavalaa Yaa Shubhrava straavitaa. Yaa Veena avaradanda mªnndita karaa Yaa Shveta padma asanaa

OooM... . Gururbrahmha Gururvisnuh Gururdevo Maheshvarah. Gurussaakshaat Param Brahmha. Tasmai Shri Gurave Namhah.

OooM…

"Ravi Shankar Omkaaraaya Namaha"

OM OM . Omkaaram Bindu samviuktam. . Nityam Dhyaayanti Yoginaha. . Kaamadam Mokshadam Cheiva. . Omkaaraaya Namo Namaha. . . . . Namo Namaha . . .
OM... "Ravi Shankar Vedic Chanting (one) lyrics" Deva pitrka aryaabhyaam Na Pramaditavyam. Maatrdevo Bhava. Pitrdevo Bhava. Aachaaryadevo Bhava. Atithidevo Bhava. Yaanyanavadyaani Karmaani. Taani Sevitavyaani. No Itaraani. Yaanyasmaakagum. Sucharitaani. Taani Tvayopaasyaani. Bheeshaasmaadvaatab Pavate. Bhishodeti. Sooryah. Bheeshaasmaadagnischendrashcha. Mrtyurdhaavati Panchama Iti.

Saishaanandasya Meemamsaa Bhavati. Yuvaa, Syaatsaadhu Yuvaadhyaayakah. Ashishtho. Drdhishtho Balishthah. Tasyeyam Prthivee. Sarvaa Vittasya Poornaa Syaat. Sã Eko Maanusha Aanandah. Te Ye Shatam Maanushaa Aanandaah. Sã Eko Manushyagandharvaanaamaanandah. Shrotriyasya Chaakaamahatasya. Te Ye Shatam. Manikshyagandharvaanaamaanandaah. Sã Eko Devagandharvaanaamaanandah. Shrotriyasya Chaakaamahatasya. Te Ye Shatam Devagandharvaanaamaanandaah. SÃEkah Pitrnaam. Chiralokalokaanaamaanandah.Shrotriyasya Chaakaamahatasya.Te Ye Shatam Pitrnaam Chiralokalokaanaamaanandaáh. Sã Eka Aajaanajaanaam Devaanaamaanandah. Shrotriyasya Chaakaamahatasya. Te Ye Shatamaaiaanajaanaam. Devaanaamaanandaah.Sã Ekah. Karmadevaanaam Devaanaamaanandah. Ye Karmanaa Devaanapiyanti. Shrotiyasya Chaakaamahatasya.Te Ye Shatam Karmadevaanaam Devaanaamaanandaah.

"Ravi Shankar Asato Maa lyrics"

Om Asato Maa Sad gamaya Tamaso Maa Jyotir Gamaya Mrityor Maa Ambri tam Gamaya. Om Shaantih Shaantih Shaantih.

"Ravi Shankar | Sahana Vavatu lyrics"

Om Saha Naa vavatu Saha Nau Bhunaktu Saha Veeryam Karvaa vahai )JE). Tejasvi Naava dheetamastu Maa Vidvishaa vahai. Om Shaantih Shaantih Shaantihiiiiiiiii.
"Ravi Shankar Poornamadah lyrics" Om Poor namadah Poor namidam Poor naat Poor namuda chyate. Poor nasya Poor namaa daaya Poor name vaava shishyate. Om Shaantih Shaantih Shaantih.

……………………..texto original Om bhur bhuvar svah Tat savitur varenyam Bhargo devasta dhimanhi Diyo yo nah prachodayat …………………………….. Om triam bakahm

………………………………… ……………………….. 36.55 Manghalam Dur Shiva manghalam Vavatu vavatu vavatu "Ravi Shankar Prabhujee lyrics"

Prabhujee dayaa karo Maname aana baso. Tuma bina laage soonaa Khaali ghatame prema bharo. Tantra mantra poojaa nahi jaanu Mai to kevala tumako hi maanu. Sare jaga me dhundaa tumako Aba to aakara baahan dharo