Segons el nombre de síl·labes els mots es classifiquen en: ‡ Monosíl·labs: cuc, nas, bou ‡ Polisíl·labs: trena, tendresa

LA SÍL·LABA

ELS DIFTONGS
}Un

diftong és un grup format per dues vocals que es pronuncien amb un sol cop de veu. Estan formats per una vocal + i/u. Segons la posició de la i/u, distingirem dos tipus de diftongs: creixents i decreixents.

Diftongs creixents
La u davant de la e i la i precedida de g o q i seguida de vocal: Gua Güe Güi Guo Guanyar, aigua següent, aigües pingüí paraiguot qua qüe qüi quo quatre, pasqua freqüent aqüifer, adeqüi quota

La i (o hi) a principi de mot i seguida de vocal: iogurt, hiena, iode, ianqui, hiat...

La i o la u entre vocals: noia, clauer, deia, peuet, veuen, baieta, joia, creient, mouen

Diftongs decreixents
} La

i o la u precedida de vocal:
aire feina boina cuina novii (nuvi en caure teula viure moure duu (del verb dur)

ai ei oi ui ii mallorquí) Au Eu Iu Ou Uu

La separació de síl·labes
} Si

una paraula no ens cap sencera en una mateixa ratlla, la separarem seguint aquests criteris:

Rr Ss Sc Ix L·l

ser-ra tas-sa es-ce-na cai-xa pàl·lid

Cc Tj Tg Tx Tl Tll Tm Tz Mm Nn

ac-cés plat-ja met-ge cot-xe at-les rat-lla set-ma-na at-zar im-mò-bil in-no-cent

}No

es poden separar els dígrafs següents:
}Gu:

fi-gue-ra }Qu: es-que-na }Ll: pa-lla }Ny: canya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful