Está en la página 1de 2
Gonfederacién Intersindical Galega BBANICA, AFORRO, SEGUROS E OFICINAS | RADA Inspeccién de Traballo e Seguridade Social! — Pontevedra Asunto: denuncia despedimentos Unisono CRM Elda Prol Herndndez con DI 36.147.650 E, delegada do Comité de Empresa de Unisono CRM en Vigo, con enderezo a efectos de notificacién 0 da CIG na rita Gregorio Espino, 47-baixo, 36205-Vigo, ante esa Inspeccién comparecen e, como mellor proceda, DIN Que por medio do presente escrito damos en formular demumcia por infraccién de normas laborais contra a empresa Unisono CRM, que ten o seu enderezo social na ria Gran Via, 110-Vigo. Fundamentase a denuncia nos seguintes: FEITOS. Primeiro: O pasado mércores dia 19 de agosto a empresa procedeu ao despedimento de 45 persoas con contrato por Obra para unha campafia denominada “Desbordamiento Orange”. A comunicacién foi sen respectar 0 preaviso establecido por Lei ¢ sen incluir eses dias na correspondente liquidacién, malia que os contratos non tiflan unha duracién estimada inferior ao ano. Segundo: Como o propio nome da suposta campafia indica, estamos ante unha acumulacién de tarefas que supera os 6 meses en 12 establecidos por lei ¢ os 4 meses continuados establecidos no artigo 14,C do Convenio Colectivo de Contact Center. Terceiro: No mes de decembro Unisono realizou contratos eventuais por circunstancias da producién para esta campaiia, contratos que foron transformados aos 2 meses como contratos de Obra da Campatia “Deshordamiento Orange”. Cuarto: A suba do volume de chamadas que deu lugar a “acumulacién de tarefas” e posteriormente ao “desbordamento”, tivo lugar polos problemas na apertura do centro de chamadas de Unisono en Chile que atende a parte dos clientes de Orange-Espaiia gue antes eran atendidos en Vigo e que volveron a ser atendidos en Vigo ata o pasado dia 19 de agosto, data dos despedimentos. Quinto: A empresa non facilitou copia do contrato mercantil da Campafia de Orange, nin da campafia “Desbordamiento Orange”, nin resolucién do contrato por parte de Orange, o cliente principal. SOLICITAMOS 4 Inspeccién de Traballo, que tendo por presentado este escrito, se sirva admitilo ¢ tefia por formulada denuncia por infraccién de normas laborais contra Unisono, ¢ ordene que se efectie unha investigacién sobre os feitos relatados no corpo deste escrito e, previa a stia comprobacién se sancione 4 empresa obrigando a esta a axustarse a dercito, estendendo a esta parte copia do actuado. E xustiza que pedimos en Vigo, a 21 de agosto de 2008 Elda Prol Delegada CIG no'Samité de Empresa