P. 1
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

5.0

|Views: 3.630|Likes:
Publicado porEmilio Navarro Martínez
Apuntes de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 2o ESO
Instituto San Rosendo Mondoñedo Curso 2010/2011

2o ESO

2

Índice

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Introducción a la asignatura Conceptos básicos de la convivencia La familia La amistad El diálogo Ética sexual Rechazo de los prejuicios Ayuda mutua Participación en el Instituto

5 7 11 17 19 21 25 27 33 37 43 47 49

10 Deberes y derechos de los alumnos 11 Declaración de los dd.hh. 12 Los derechos humanos en las leyes 13 Las violaciones d
Apuntes de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 2o ESO
Instituto San Rosendo Mondoñedo Curso 2010/2011

2o ESO

2

Índice

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Introducción a la asignatura Conceptos básicos de la convivencia La familia La amistad El diálogo Ética sexual Rechazo de los prejuicios Ayuda mutua Participación en el Instituto

5 7 11 17 19 21 25 27 33 37 43 47 49

10 Deberes y derechos de los alumnos 11 Declaración de los dd.hh. 12 Los derechos humanos en las leyes 13 Las violaciones d

More info:

Published by: Emilio Navarro Martínez on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

La ley manda para esta lección el siguiente programa:

Identificación e exercicio dos deberes e dereitos que teñen como alumna-
do dun centro.

Venimos al instituto para estudiar, para aprender cosas que nos servirán para
nuestro futuro como trabajadores y como ciudadanos.
El instituto no es una cárcel aunque debamos estudiar aquí obligatoriamente
hasta los 16 años y aunque nuestros padres nos obliguen a venir.
Podemos escoger entre ser buenos o malos alumnos.

¿Cómo se comporta un mal alumno?

Un mal alumno:

1. Quiere sólo aprobar y no le importa aprender, o directamente, ni siquiera
se interesa por aprobar.

2. Copia de alguien para no tener que hacer los deberes.

3. No presta atención en clase.

4. Pierde todo el tiempo que puede.

5. No se preocupa de si molesta al profesor o a los compañeros.

6. No revisa los ejercicios que le devuelven corregidos.

37

2o

ESO

Deberes y derechos de los alumnos

7. Estudia, si acaso, sólo el día anterior a los exámenes.

8. Si puede, copia en los exámenes.

9. Una vez que aprueba, nunca más mira el libro.

10. No se preocupa por entender, sólo por chapar.

Un alumno así, puede ser que apruebe los cursos, pero no aprenderá nada y
será muy probablemente un mal trabajador, mal formado y tramposo.

¿Cómo se comporta un buen alumno?

Un buen alumno:

1. Sabe que estudiar es importante.

2. Se preocupa por aprender lo más posible.

3. Hace los deberes con atención para aprender.

4. Nunca copia ni deja copiar a los demás.

5. Siempre presta atención en clase.

6. Nunca pierde el tiempo.

7. Nunca molesta al profesor ni a sus compañeros.

8. Revisa siempre lo que el profesor le ha corregido para aprender de sus

fallos.

9. Ayuda en lo que puede a los compañeros que no han entendido algo.

10. Estudia un poco todos los días, aunque no haya examen.

11. No chapa sino que procura entender y expresarse con sus palabras.

12. Repasa los libros aunque haya aprobado los exámenes.

Un alumno así sacará mucho provecho del tiempo en el instituto y será el día
de mañana un buen trabajador, bien formado y cumplidor de sus obligaciones.

38

Deberes y derechos de los alumnos

2o

ESO

Los deberes del alumno

Los deberes principales del alumno en el instituto son:

1. Esforzarse en aprender y

2. dejar a los demás compañeros que hagan lo mismo.

Es cierto que estudiar supone un esfuerzo y que eso resulta penoso y difícil.
Tenemos que aprender a ver el estudio como un trabajo, algo que es nuestro
deber y que tenemos que hacer bien, con paciencia, aunque muchas veces no sea
divertido.

Los derechos fundamentales del alumno

Son

1. aprender lo máximo posible y

2. que exista un ambiente en el que se pueda trabajar, además de

3. recibir toda la ayuda posible del profesor y de los medios didácticos (bi-
blioteca, ordenadores, audiovisuales, etc.)

¿Qué es el Reglamento de Régimen Interno?

Es un documento aprobado por el Consejo Escolar en el que se recogen las
normas del Instituto.

Este texto está redactado en gallego, y de él copiamos los derechos y deberes

de los alumnos.

Derechos según el RRI

Art.3.1.1.- Adaptaranse ó establecido no título II do R.D. 732/1995, do 5 de
maio (B.O.E.do 2 de xuño de 1995) e á L.O. 8/1985, do 3 de xullo (B.O.E. do 4
de xullo de 1985), consistindo nos seguintes puntos fundamentais:

1. Serrespectadonasúa integridadefísica e moral,e nasúa dignidade persoal,
sin ser en ningún caso obxecto de tratos vexatorios e/ou degradantes. Que
sexa respectada a súa conciencia cívica, moral e relixiosa de acordo coa
Constitución.

39

2o

ESO

Deberes y derechos de los alumnos

2. Que a formación recibida asegure o pleno desenvolvemento da súa per-
sonalidade, axustándose así ós principios contidos nos artigos 1e 2 da Lei
Orgánica 1/1990, do 3 de outubro.

3. Que o centro lles facilite oportunidades e servicios educativos, para que
poidan desenvolverse nas facetas física, moral, espiritual e social, en con-
dicións de liberdade e de dignidade.

4. Que sexa educado/a nun espíritu de comprensión, tolerancia e conviven-
cia democrática.

5. Que poida participar activamente na comunidade académica e na vida es-

colar.

6. Que reciba unha educación orientativa e profesional, atendendo ós pro-
blemas persoais e de desenvolvemento de personalidade, así como a axuda
nas fases terminais para a elección de estudios e actividades laborais.

7. Que sexa respectado na súa dignidade persoal, non sufrindo sancións hu-
millantes.

8. Que utilice as instalacións, mobiliarioe materialdo centro, que se deberán
adaptar ás súas necesidades físicas e máis psíquicas, coas máximas garantías
de seguridade e hixiene.

9. Que as actividades escolares se acomoden ó seu nivel de maduración e que
a súa promoción no sistema educativo estea de acordo co seu rendemento
valorado obxectivamente.

10. Que realice actividades culturais, deportivas e de fomento do traballo en
equipo e de actuación cooperativa.

11. Dereito ó seguro escolar integrado no sistema de Seguridade Social que o
protexa perante o infortunio familiar, accidente e enfermidade.

12. Que poida formular ante profesores e dirección do centro cantas iniciati-
vas, suxerencias e reclamacións estime oportunas.

13. Que poida realizar recoñecementos médicos necesarios, un control sani-
tario e as actuacións médico-preventivas axeitadas.

14. Art.3.1.2.- Todo/a alumno/a ten dereto a propoñer respectuosamente cal-
quera suxerencia, petición ou queixa ós seus profesores/as. Se non se ten
satisfeita a súa demanda, poderase dirixir ó seu profesor/a titor/a, solici-
tando unha atención personalizada, ó xefe de estudios e ó director, por esa
orde.

40

Deberes y derechos de los alumnos

2o

ESO

15. Art.3.1.3.- 1. Todos os alumnos/as teñen dereito a ver os seus exames ou
probas parciais calificados, se o solicitasen. No caso de disentimento coas
calificacións, poden recorrer ó seminario didáctico correspondente nun
prazo non superior a dous días hábiles. Se o/a alumno/a disente da re-
solución do seminario, poderá seguir as canles que a lei establece. 2. Nos
demais casos atenderase ó establecido pola lei.

16. Art.3.1.4.- Os/as alumnos/as disporán dun taboleiro de anuncios no que
poderán fixar calquera información que inclúa os seguintes requisitos: si-
natura, data, D.N.I., curso, grupo e número.

17. Art.3.1.5.- Todos/as os alumnos/as teñen dereito a participar cos seus
compañeiros/as, profesores/as e titor/a na confección do calendario xeral
de probas, a excepción das que afecten a máis dun grupo e ás correspon-
dentes asignaturas pendentes de cursos anteriores das que as datas se farán
públicas no momento que corresponda. En todo caso, a organización das
mesmas adaptarase ás normas xerais establecidas pola xefatura de estudios.

18. Art.3.1.6.- O alumnado ten dereito de reunión por convocatoria dos seus
delegados/as. Calquera reunión de delegados de grupo ou de curso entre si
ou cos seus representados deberá ser notificada cunha mínima antelación
de 24 horas á xefatura de estudios. En calquera caso estas reunións cele-
braranse sen interrupción das actividades docentes. Dos resultados destas
sesións darase conta á xefatura de estudios.

19. Art.3.1.7.- Os/as alumnos/as teñen dereito a estar representados/as nos
órganos de dirección do centro de acordo coa lei e o presente regulamen-
to. Para iso, reuniranse os representantes dos/as alumnos/as e elixirán ós
representantes da xunta de delegados e os que a lei lles atribúa no consello
escolar.

Deberes según el RRI

1. Art.3.2.1.- 1.-Respectar a dignidade e función dos profesores, e de cantas
outras persoas traballen no centro, así como as normas xerais de convi-
vencia e as establecidas especificamente para o centro. En ningún caso se
entorpecerán as actividades que no recinto do centro se estean a realizar.

2. 2.- Participar, na medida que lles permitan as idades de cada nivel, na vida
escolar e organización do centro.

41

2o

ESO

Deberes y derechos de los alumnos

3. 3.- Asistir de xeito regular e puntual ás actividades docentes. Os/as alum-
nos/as non poderán saír do centro durante a xornada escolar sen a debida
autorización da dirección. Os alumnos sin profesor esperarán na súa aula
a chegada do profesor de garda.

4. 4.- Realizar responsablemente as actividades escolares

5. 5.- Respectar o edificio, instalacións, mobiliario e material do centro. Nos
obradoiros, laboratorios, ximnasio...etc o/a alumno/a será responsable do
material empregado, respondendo del en todo momento. Se desaparecese
ou se deteriorase polo uso, debe poñelo en coñecemento do/a profesor/a
inmediatamente para evitar posibles responsabilidades.

6. Colaborar cos seus/súas compañeiros/as nas actividades formativas e res-
pectar a súa dignidade individual.

7. Art. 3.2.2.- É tamén deber dos/as alumnos/as identificarse perante calque-
ra funcionario do centro que llelo solicite. Ademais deberán, xunto co
resto da comunidade educativa, axudar a manter as instalacións limpas e
agradábeis; é dicir, non tirar papeis, restos de pipas, chicles, etc..., respec-
tando, de xeito especial, as plantas e as zonas verdes en xeral.

8. Art.3.2.3.- Reintegrar os boletíns de calificacións ó centro, debidamente
asinados polos pais, nais ou titores legais no prazo que o titor/a fixe.

9. Art.3.2.4.-Na última hora de clase, tanto da mañá como da tarde, deberán
deixar calquera dependencia que utilizasen de xeito ordenado (material de
obradoiros, mesas, cadeiras, ventás pechadas...etc).

10. Art.3.2.5.- Todas aquelas obrigas que aparecen recollidas na Lei Orgánica
8/1985, do 3 de xullo, e máis no título III, do R.D. 732/1995, do 5 de
maio.

Textos a comentar

10C1. 10C2.

42

Lección 11

La Declaración Universal de los Derechos
Humanos

La ley manda para esta lección el siguiente programa:

Coñecemento e manexo da Declaración universal dos dereitos huma-
nos, asunción dos deberes e responsabilidades que dela se derivan e valo-
ración do proceso de recoñecemento e proclamación dos dereitos huma-
nos como unha conquista histórica inacabada.

Los derechos humanos describen las condiciones de vida que debería tener
toda persona en el mundo, sin distinción ninguna. El concepto de derecho hu-
manoesanterioralasleyesparticularesdecadapaís.Lasleyessonunaaplicación
de estos derechos que valen para todos igual.
Los derechos suponen que todos tenemos el deber de respetarlos. Existen
por lo tanto tantos deberes como derechos. No tiene sentido pensar que sólo
tenemos derechos.

¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos
Humanos?

Los países del mundo, reunidos en la ONU hicieron la Declaración Universal
de los Derechos Humanos en 1948. A partir de ese año, con ese documento
tenemos una guía para comparar el trato que reciben las personas en todo el
mundo.

Aquí tenemos una versión resumida de la Declaración de dd.hh.

43

2o

ESO

Declaración de los dd.hh.

1. Todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos (art. 1)

2. Todas las personas tenemos los mismos derechos sin distinción de raza,
color, sexo, idioma, ideas políticas y religiosas, origen nacional y posición
económica (art. 2).

3. Todos tenemos derecho a la vida (art. 3).

4. Toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad y a un trato hu-
mano (arts. 4 y 5)

5. Todas las personas tenemos derecho a que se nos reconozca personalidad
jurídica (art. 6).

6. Todos somos iguales ante la ley (art. 7).

7. Toda persona tiene derecho a recurrir ante los tribunales y a un juicio
justo (arts. 8, 9 y 10).

8. Todas las personas somos inocentes, mientras no se pruebe lo contrario

(art. 11).

9. Todas las personas tenemos derecho a la intimidad (art. 12).

10. Toda persona tiene derecho a desplazarse libremente (art. 13).

11. Toda persona tiene derecho a buscar asilo en caso de persecución (art. 14).

12. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad (art. 15)

13. Toda persona tiene derecho a casarse y a formar una familia (art. 16).

14. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva (art. 17).

15. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión (art. 18).

16. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión (art.

19).

17. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pací-
ficas (art. 20).

18. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno y en la política de
su país (art. 21).

19. Toda persona tiene derecho a la seguridad social (art. 22).

44

Declaración de los dd.hh.

2o

ESO

20. Toda persona tiene derecho al trabajo y a una remuneración digna (art.

23).

21. Toda persona tiene derecho al tiempo libre y al descanso (art. 24).

22. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida digno (art. 25).

23. Toda persona tiene derecho a la educación (art. 26).

24. Toda persona tiene derecho a la cultura (art. 28).

25. Todos tenemos derechos y deberes, que nos hacen personas dignas.

¿Por qué es buena la Declaración Universal?

La Declaración es buena porque permite que las personas conozcan sus derechos
y puedan exigir que se cumplan. Permite que los gobiernos sepan qué leyes
tienen que hacer.

Textos a comentar

11C1. 11C2.

45

2o

ESO

Declaración de los dd.hh.

46

Lección 12

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->