Está en la página 1de 3

"Language" "czech"

"Tokens"
{
"SteamBootstrapper_UpdatingSteam" "Aktualizace služb
y Steam..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdatingSteam" "Updatin
g Steam..."
"SteamBootstrapper_ElevationPrompt" "Před spuštěním se služba Steam mu
sí sama zaktualizovat."
"[english]SteamBootstrapper_ElevationPrompt" "Steam needs to
self-update before launching."
"SteamBootstrapper_ReadOnlyInstallOSX" "Služba Steam nemůže zapisovat do svého
instalačního adresáře. Ujistěte se, že ji nespouštíte z obrázku na disku."
"[english]SteamBootstrapper_ReadOnlyInstallOSX" "Steam can't write to it
's install dir. Make sure you're not trying to run from the disk image."
"SteamBootstrapper_ReadOnlyInstall" "Služba Steam nemůže zapisovat
do svého instalačního adresáře."
"[english]SteamBootstrapper_ReadOnlyInstall" "Steam can't wri
te to it's install dir."
"SteamBootstrapper_InsufficientDiskSpace" "Služba Steam potřebuje k ak
tualizaci %nMegaBytes%MB volné kapacity disku."
"[english]SteamBootstrapper_InsufficientDiskSpace" "Steam needs %nM
egaBytes%MB of free disk space to update."
"SteamBootstrapper_FailedManifestLoad" "Načtení balíčkového seznamu se nezdařilo."
"[english]SteamBootstrapper_FailedManifestLoad" "Failed to load package
manifest."
"SteamBootstrapper_FailedManifestVerify" "Ověření balíčkového seznamu se nez
ařilo."
"[english]SteamBootstrapper_FailedManifestVerify" "Failed to verif
y package manifest."
"SteamBootstrapper_FailedManifestSave" "Čtení balíčkového seznamu se nezdařilo (%p
gName%)."
"[english]SteamBootstrapper_FailedManifestSave" "Failed to save package
manifest."
"SteamBootstrapper_FailedPackageRead" "Přečtení balíčku se nezdařilo (%pk
Name%)."
"[english]SteamBootstrapper_FailedPackageRead" "Failed to read
package (%pkgName%)."
"SteamBootstrapper_CorruptPackageFile" "Poškozený soubor v balíčku (%pkgName%).
"
"[english]SteamBootstrapper_CorruptPackageFile" "Corrupt package file (%
pkgName%)."
"SteamBootstrapper_FailedPackageUnzip" "Rozbalení balíčku se nezdařilo (%pkgNam
e%)."
"[english]SteamBootstrapper_FailedPackageUnzip" "Failed to unzip package
(%pkgName%)."
"SteamBootstrapper_UpdateApplyFail" "Nezdařilo se uplatnit akt
ualizace, návrat zpět..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateApplyFail" "Failed to apply
update, reverting..."
"SteamBootstrapper_UpdateCleanup" "Čištění..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateCleanup" "Cleanin
g up..."
"SteamBootstrapper_UpdateCleanupFail" "Vyčištění po aktualizaci se nez
dařilo, pokračuji..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateCleanupFail" "Failed to clean
up after update, continuing..."
"SteamBootstrapper_UpdateFinalizeFail" "Nezdařilo se zapsat instalační manife
st."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateFinalizeFail" "Failed to write install
ation manifest."
"SteamBootstrapper_UpdateComplete" "Aktualizace hotova, spo
uštění služby Steam..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateComplete" "Update complete
, launching Steam..."
"SteamBootstrapper_UpdateChecking" "Zjišťují se dostupné aktualizac
e..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateChecking" "Checking for av
ailable updates..."
"SteamBootstrapper_UpdatePrepare" "Příprava na aktuali
zaci..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdatePrepare" "Prepari
ng to update..."
"SteamBootstrapper_UpdateDownload" "Stahování aktualizací..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateDownload" "Downloading upd
ate..."
"SteamBootstrapper_UpdateDownloading" "Stahování aktualizací (%bytes
% z %size% kB)..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateDownloading" "Downloading upd
ate (%bytes% of %size% KB)..."
"SteamBootstrapper_UpdateExtractingPackage" "Extrahování balíčku..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateExtractingPackage" "Extracting package..."
"SteamBootstrapper_UpdateInstalling" "Instalace aktualizací..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateInstalling" "Installing upda
te..."
"SteamBootstrapper_InstallVerify" "Ověřování instalace..."
"[english]SteamBootstrapper_InstallVerify" "Verifyi
ng installation..."
"SteamBootstrapper_DownloadComplete" "Stahování dokončeno."
"[english]SteamBootstrapper_DownloadComplete" "Download comple
te."
"SteamBootstrapper_OfflineAndNeedUpdate" "Chcete-li službu Steam ak
tualizovat, musíte být online, nicméně služba byla přepnuta do módu offline."
"[english]SteamBootstrapper_OfflineAndNeedUpdate" "Steam needs to
be online to update, but was set to offline mode."
"SteamBootstrapper_NoNetwork" "Chcete-li službu
Steam aktualizovat, musíte být online. Prosím potvrďte své připojení k internetu a zkuste z
a."
"[english]SteamBootstrapper_NoNetwork" "Steam n
eeds to be online to update. Please confirm your network connection and try aga
in."
"SteamBootstrapper_FailedMkdir" "Adresář %dirname% nelze vyt
vořit, chyba %errno%"
"[english]SteamBootstrapper_FailedMkdir" "Couldn'
t create directory %dirname%, got error %errno%"
"SteamBootstrapper_FailedDownloadHTTPError" "Stažení se nezdařilo: http chyba %err
no%"
"[english]SteamBootstrapper_FailedDownloadHTTPError" "Download failed: http e
rror %errno%"
"SteamBootstrapper_MoveContentDir_DestExists" "Služba Steam změnila místo pro ukládání obsa
u hry z '~/Documents/Steam Content' na '~/Library/Application Support/Steam/Stea
mApps'. Vaše herní soubory jsou uloženy na původním místě a Steam nemohla soubory přesunou
otože již existují na novém místě. Možná bude nutné, abyste soubory přesunuli ručně nebo a
bory vymazali a hry si znova stáhli. Chcete i přesto pokračovat?"
"[english]SteamBootstrapper_MoveContentDir_DestExists" "Steam has changed where
it stores game content from '~/Documents/Steam Content' to '~/Library/Applicatio
n Support/Steam/SteamApps'. You have game files in the original location, and S
team was not able to move the files because files already exist at the new locat
ion. You may need to move the files manually, or delete the old files and downl
oad your games again. Continue anyway?"
"SteamBootstrapper_MoveContentDir_CopyError" "Služba Steam změnila místo pro ukládání obsa
u hry z '~/Documents/Steam Content' na '~/Library/Application Support/Steam/Stea
mApps'. Vaše herní soubory jsou uloženy na původním místě a Steam nemohla soubory přesunou
ožná bude nutné, abyste soubory přesunuli ručně nebo abyste staré soubory vymazali a hry si
ova stáhli. Chcete i přesto pokračovat?"
"[english]SteamBootstrapper_MoveContentDir_CopyError" "Steam has changed where
it stores game content from '~/Documents/Steam Content' to '~/Library/Applicatio
n Support/Steam/SteamApps'. You have game files in the original location, and S
team was unable to move the files. You may need to move the files manually, or
delete the old files and download your games again. Continue anyway?"
}