Está en la página 1de 21

MEMÒRIA 2010

REGIDORIA DE JOVENTUT

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 1


ÍNDEX

Presentació 3
Casal Jove 4
Punt d’Informació juvenil en Centres de Secundària 5
Infojove 5
Joventut a la Web 6
Espai Jove. Fòrum d’Entitats 7
Tallers de Joventut 7
Dimarts Joves 9
Cursos de Formació en el Lleure 10
Nits Amb Cap! 10
Dia Mundial Sense Fum 12
Dia Mundial Sense Alcohol 12
Dia Mundial de l’Alimentació Saludable 13
Dia Mundial de la Lluita Contra la Sida 13
Tallers de Prevenció en Centres Educatius 14
Exposició “Parlem de Drogues” 14
Acció Teatral de Prevenció 15
Rol en Viu a la Ciutadella Ibèrica 16
Rockalafell. Concurs Musical. 17
Parc Nadalenc 18
Casals d’Estiu 20
Recull de cartells 21

Aquest índex, en la seva versió en PDF, és interactiu.


Si cliqueu les entrades us portarà a la pàgina corresponent.

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 2


PRESENTACIÓ

El 2010 ha suposat una any de consolidació dels pro- de teatre sobre problemàtiques que els són prope-
jectes de la Regidoria de Joventut. Els nostres pro- res, atenent consultes al Casal Jove, apropant-nos a
jectes engloben tot un seguit d’àmbits i un ventall l’hora de pati amb el Punt d’Informació als centres
molt ampli d’edats: des dels serveis que es realitzen de secundària, commemorant amb activitats els dies
adreçats a Infància, com els Casals d’Estiu o el Parc mundials sense fum, sense alcohol, de l’alimentació,
Nadalenc, fins a la programació de tallers de lleure, de la lluita vers el SIDA,...
que si bé tenen un públic eminentment jove, atenen
a gent d’edat ben avançada. El 2010 hem encetat, a més, el concurs musical Roc-
kalafell, una iniciativa que vol esdevenir una plata-
La Regidoria de Joventut consolida amb la progra- forma per donar a conèixer els grups de música jove
mació del 2010 la seva aposta per una intervenció i apropar-los al públic calafellenc.
transversal en les seves actuacions: hem millorat les
instal•lacions del Casal Jove i cada dia atenem més Per altra banda, es consoliden actuacions adreçades
joves i donem cobertura a noves demandes, incidim a millorar la interlocució dels i les joves amb l’ad-
en crear sinèrgies amb d’altres Departaments i insti- ministració, amb les reunions del Consell de Joves
tucions, especialment en temes de Treball i Benestar o l’aposta per dinamitzar el teixit associatiu juvenil,
Social amb la intervenció dels educadors de carrer, amb les subvencions a les entitats juvenils del mu-
programem diferents activitats de formació en lleu- nicipi.
re com a alternativa a l’oci dominant, algunes amb
gran èxit, com els cicle de cinema jove, els tallers, Així, i malgrat haver crescut les tensions pressupos-
el rol en viu, les activitats d’estiu dels dimarts joves. tàries derivades de la crisi, des de Joventut hem
crescut en nombre d’usuaris atesos i en projectes
També, a més, apostem per informar i prevenir el desenvolupats, fent nostre la dita que diu que crisi
jovent envers les conductes de risc per a la salut re- és oportunitat i adaptant-nos a un escenari de res-
alitzant la campanya a l’estiu “Nits amb Cap”, fent tricció amb imaginació i ganes de millorar el nostre
tallers de sensibilització als centres educatius i obres servei.

DOCUMENT INTERACTIU

Aquest document, en la seva versió electrònica, és inte- Al final de cada article trobareu un botó com aquest
ractiu. Si cliqueu un article dels llistats a l’índex saltareu de la dreta. En clicar-lo us portarà a la difusió Online
a la pàgina corresponent. que es va fer en el seu moment. D’aquesta manera,
es pot fer una retrospectiva de totes les notícies que
han aparegut al web www.joventut.calafell.cat durant
l’any 2010.

Lloc: Calafell.
Dates: de l’1 de gener al 31 de desembre.
Nombre d’usuaris: 22.000.
Cliqueu aquest botó per a veure l’article del nostre web.

CLIQUEU-ME!
Sempre que trobeu un requadre com aquest cliqueu-lo.
És un enllaç a un article del nostre web.

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 3


CASAL JOVE

Justificació ta d’activitats, per aconseguir el major nombre possible


d’usuaris.
El Casal Jove de Calafell és un equipament que porta
obert des del maig de 2006. Com cada any, al 2010 hem En aquest aspecte, ha estat clau la reforma del pati in-
introduit un sèrie de canvis, en un esforç continu per a terior. En aquest espai s’ha disposat una taula de Ping
oferir el millor servei possible. Pong i un futbolí que, sobretot en mesos de bon temps,
apleguen un gran nombre d’usuaris. A més, s’ha cons-
truit un escenari per a poder realitzar-hi actes de tot
tipus (veure “Rockalafell” en pàgines anteriors).
A l’interior, es disposa de 5 ordinadors amb connexió a
internet i una Playstation 3 amb una pantalla de 50’’.

La programació d’activitats durant l’any, com es pot


apreciar si es fa una visió global d’aquesta memòria,
ha intentat portar al Casal Jove a joves de molts àmbits
diferents.

L’interior del Casal Jove...

Objectius

El principal objectiu d’aquest any és potenciar els valors


integradors d’aquest espai. Com a punt de trobada de
joves de moltes procedències i estrats socials, gràcies al
treball que hem estat realitzant els últims anys, aquest
equipament és una eina clau en tots els programes que
realitza la nostra Regidoria. ...i el pati (amb competició de Ping Pong)

En aquest aspecte, cal destacar els campionats de ping


pong i futbolí que s’hi han organitzat, en col·laboració
amb l’Espai Jove de Cunit.

VALORACIÓ

El nombre d’usuaris ha augmentat notablement durant


aquest any. El servei està cada vegada més assentat,
amb uns 30 usuaris diaris de mitja.

Per al 2011 ens plantegem accions més ambicioses en


l’àmbit de la participació juvenil basades en el gran
nombre d’usuaris fixes que té ara aquest equipament
municipal.

La primera part de la tarda és per als més joves. Lloc: Plaça Alcalde Romeu.
Dates: De dilluns a divendres, de 17 a 21h,
DESENVOLUPAMENT durant tot l’any.
Nombre d’usuaris: 30 per dia de mitja.
La manera més efectiva de potenciar el Casal Jove és Cliqueu aquest botó per a veure l’article del nostre web.
fer-lo més atractiu, a la vegada que es diversifica l’ofer-

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 4


PUNT D’INFORMACIÓ EN CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Justificació Secundària, els dos primers divendres de cada més.


A l’hora d’esbarjo, els dinamitzadors munten una taula
Degut a la dificultat que es troba en aconseguir parti- al pati de cada institut on porten informació de Salut
cipació per part de la franja més jove del nostre àmbit Jove i d’aquelles activitats properes al dia de la interven-
d’actuació (entre 15 i 18 anys), es crea aquesta iniciativa ció.
per a deslocalitzar el nostre Punt d’Informació Juvenil en
centres d’educació secundària. En molts dels casos, els joves tenen poc coneixement de
les activitats que s’organitzen al municipi, així com dels
Objectius recursos dels que disposen (com per exemple, el Casal
Jove). Els tècnics es centren, sobretot, a donar a conèixer
Aquest programa vol donar a conèixer totes les campa- els canals de comunicació que ens faran entrar en con-
nyes que s’intenten difondre al PIJ (Punt d’Informació tacte amb els usuaris de forma continuada: la revista IN-
Juvenil) de Calafell, tant de la Regidoria de Joventut FOJOVE, el Facebook del Casal Jove i el Web de Joventut.
com d’altres ens públics com la Generalitat de Catalunya
o el Consell Comarcal del Baix Penedès. Per altra banda, aquest servei intenta ajudar en les in-
quietuds dels joves amb que interactuen, de la mateixa
També es donen a conèixer i s’inscriuen els joves en les manera en que ho faria un PIJ. Es disposa de material
activitats que la Regidoria de Joventut organitza al mu- relacionat amb temes de salut jove i s’adreça els joves
nicipi. a altres serveis de l’administració adequats a les seves
consultes.
DESENVOLUPAMENT
VALORACIÓ
Es concerta un dia al més amb cada Institut d’Educació
El servei ha estat molt positiu, a jutjar per el feedback
que s’ha rebut arrel de les intervencions. El nombre
d’inscripcions als nostres tallers, per exemple, de joves
d’entre 15 i 18 anys ha crescut notablement. A més, s’ha
notat un increment en la nostra presència a Internet, so-
bretot a les xarxes socials.

Han calgut vàries sessions, però, per a guanyar confiança


amb els joves, que cada vegada s’acosten més a reco-
llir informació. El canvi més important que s’ha realit-
zat des del començament ha estat l’elecció del material
divulgatiu. Segons les edats i el tipus de consultes més
freqüents, s’ha anat perfeccionant la selecció d’entre
l’abundant material que ens faciliten altres ens públics.

Lloc: INS Camí de Mar i INS de Segur.


Dates: Els primers divendres de cada mes.
Nombre d’usuaris: 50 usuaris al mes.
Portada de la revista Infojove.

INFOJOVE

Justificació Objectius

Es detecten mancances en la forma amb que les activitats L’objectiu principal del programa és fer atractiva la publici-
de la nostra Regidoria arriben als joves, així com la ne- tat de la Regidoria de Joventut. Es barreja la difusió de les
cessitat d’ajustar els canals de comunicació en general de activitats amb articles útils per als joves i amb contigut més
l’Ajuntament de Calafell amb el segment de població de relacionat amb l’oci per a fer-lo més atractiu.
15 a 35 anys. Es crea una revista per als joves calafellencs.
També es busca la presència de la nostra publicació a equi-

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 5


paments publics i comerços del municipi de forma conti- • MOU-TE: Dedicada a les entitats de Calafell, tot inten-
nuada. Per a crear l’hàbit en els usuaris d’informar-se peri- tant motivar la participació juvenil.
òdicament de la nostra oferta de serveis.
A més, la publicació de la revista, de caire trimestral, es fa
DESENVOLUPAMENT coincidir amb el període d’inscripció de cada tanda de Ta-
llers de Joventut. Per això es dediquen sempre les pàgines
Per a optimizatr els recursos, s’eliminen altres tipus d’opus- centrals a la descripció (amb horaris i preus) de cadascún
cle, tot intentant centralitzar la informació a la revista. A dels tallers.
més, el disseny de la mateixa permet la impressió a dues
tintes (i no a 4 com és normal) estalviant un 30% les des- VALORACIÓ
peses de la mateixa.
L’acollida de la revista ha estat força bona, a jutjar per el
Les seccions de la revista inclouen: gran nombre de persones que es venen a inscriure als nos-
tres tallers amb un exemplar a la ma.
• SOM PER TU: On s’informa, de manera fixa, dels re-
cursos als que es poden adreçar els joves: Casal Jove, La seva incidència, però, és major en les franjes d’edat de
Borsa d’Habitatge, Espai Jove, Punt de la Feina i Punt de més de 20 anys, per el que s’ha de complementar la nostra
l’Emprenedor. difusió amb altres iniciatives.
• QUÈ FER?: Bàsicament, una agenda cultural, on es re-
comanen llibres, còmics, pel·licules i discs.
• SALUT!: Una secció dedicada a parlar sobre conductes Dates: De forma trimestral.
de risc i consells de Salut Jove en general. Tirada de 1000 exemplars per número.
• TRANSICIONS: On s’intenta a consellar els joves sobre Cliqueu per a descarregar-vos l’INFOJOVE.
formes de millorar la seva situació laboral o acadèmica.

JOVENTUT A LA WEB

Justificació amics. La difusió de les nostres activitats ha millorat de


forma exponencial i en els propers mesos ens plante-
Avui en dia, especialment en el treball amb joves, és gem ampliar la nostra presència a Twitter.
imprescindible tenir una bona presència a la xarxa.

Objectius

Amb aquestes iniciatives es vol donar una bona difusió


a les nostres activitats, doncs per això es vital internet.

Per altra banda, molts serveis dels que oferim es poden


realitzar de forma telemàtica, com per exemple, con-
sultes referents al Punt d’Informació Juvenil.

DESENVOLUPAMENT

Des de la seva creació, a l’estiu de 2009, el nostre web,


www.joventut.calafell.cat, ha anat creixent en nom-
bre de visitants. Al 2010 la intenció ha estat publicitar
aquest recurs mitjançant les xarxes socials, en especial
Facebook.
www.joventut.calafell.cat
Totes les nostres activitats es publiciten a aquest portal
i a les nostres publicacions s’enllaça l’article pertinent
de al nostre web. D’aquesta manera podem oferir una
informació més extensa als usuaris, a la vegada que ge-
nerem un major nombre de visites al nostre web. Dates: De forma trimestral.
VALORACIÓ
NOMBRE D’USUARIS: 2500 amics de face-
book.
En el moment d’escriure aquest document, el comp- Cliqueu per anar al nostre perfil de Facebook.
te de facebook del Casal Jove de Calafell té uns 2500

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 6


ESPAI JOVE. FÒRUM D’ENTITATS

Justificació de l’Ajuntament de Calafell que hi han volgut accedir.

Ës detecta una manca d’Espais Polivalents on les enti- VALORACIÓ


tats puguin desenvolupar les seves activitats, sobretot
en el cas de les formades per joves, degut al seu baix A dia d’avui, l’espai s’ha convertit en el centre de reuni-
poder adquisitiu. ons i/o assajos de de les entitats “Els Diables Guaite’ls”
i el Cor Orfeó calafellenc.
Per altra banda, es veu necessàri augmentar la presèn-
cia de la regidoria de Joventut al barri del poble. També s’hi realitzen cursos de les àrees de Treball i Benes-
tar Social i hi accedeix l’Àrea d’Ensenyament per a activi-
Objectius tats relacionades amb l’Unitat Escolarització Compartida.

Aquest programa preten crear un espai polivalent a


disposició de les entitats calafellenques i d’altres arees
de l’Ajuntament de Calafell, tot creant vincles de col·
laboració entre totes les parts.

A més, aquest espai també permet programar activitats


(com xerrades, cursos i tallers) al barri del Poble, i aug-
mentar la nostra programació en general.

DESENVOLUPAMENT

Durant els primers mesos, es concerten reunions amb


les entitats juvenils, o formades principalment per joves
del municipi, per a donar a conèixer l’equipament. L’última reunió abans d’inaugurar l’Espai Jove.

Paral·lelament, es crea un consell de joves que es re-


uneix a l’Espai Jove per a poder rebre suggeriments i Lloc: C/ Marquès de Samà, 4
consultar-los la seva opinió sobre el nostre programa.
Cliqueu per a veure la notícia de la inauguració
A més, s’ha posat a disposició de totes aquelles àreees al web municipal.

TALLERS DE JOVENTUT

Justificació que complementa la resta de programes, donant-los a


conèxier i generant una gran participació. Es crea un
Els Tallers de Joventut continuen una tasca iniciada ja valuós teixit social al voltant del Casal Jove de Calafell.
fa 4 anys, amb gran èxit d’assistents i són un dels eixos
centrals del programa de la Regidoria de Joventut.

També s’ha de destacar que, abans de la creació


d’aquest programa, hi havia una manca d’activitats al
barri de La Platja de Calafell.

Objectius

La missió principal dels Tallers de Joventut és crear acti-


vitats per als joves com una forma d’oci alternatiu que
els aparti de les conductes de risc. La majoria de les ac-
tivitats proposades, a més, pretenen crear un afició en
l’usuari que es perllongui en el temps.

De forma secundària, però no menys important, els


Una de les creacions dels alumnes de Fotografia.
tallers generen una activitat als nostres equipaments

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 7


DESENVOLUPAMENT

En l’actual etapa del nostre programa de Tallers, la


nostra tasca ha estat consolidar aquelles activitats amb
més acollida, per assegurar l’èxit general del programa,
i afegir-ne de noves.

Hi ha Tallers que ja porten varis anys a la nostra progra-


mació, com el de Fotografia, el taller variable de Disseny
Gràfic (que cada any es va variant per oferir formacions
en diversos programes informàtics d’aquest àmbit) i el
de Guitarra, que ha arribat a tenir 3 nivells diferenciats
amb alumnes que s’apunten un any rere l’altre.

Cloenda de primavera.

Amb motiu del Dia Internacional Contra la Violència


de Gènere, es va incorporar un Taller Gratuït d’Auto-
defensa per a Dones. Aquest intentava ensenyar a les
alumnes a evitar situacions de risc i, en última instància,
a protegir-se d’agressions.

VALORACIÓ

El nombre d’usuaris durant l’any 2010 ha anat sempre


en augment. Molts Tallers, s’han omplert als pocs dies
d’iniciar el procés d’inscripció i fins i tot s’han creat llis-
tes d’espera amb usuaris que no s’han pogut encabir en
Els fotografs, de caça. els mateixos.
En les edicions de 2010 s’han afegit vàries propostes
L’èxit, molt probablement, es basa en el perfecciona-
que, molt probablement, tornaran a formar part del
ment del programa al llarg del temps. La majoria dels
nostre programa.
tallers actuals, molt probablement, seguiran tenint èxit
en les properes edicions.
Des de començaments d’any, s’ha posat un marxa un
Taller de Cuina, deslocalitzat a una cuina professional
(la de l’Allotjament Antiga, a la Plaça Catalunya) basat

A classe de guitarra.
Els fotografs, de caça.
en plats tradicionals de la nostra terra. A més, cada tri-
mestre es varien les receptes per a fomentar la cuina
estacional.
Més endavant es va afegir el Taller d’Habilitats Canines, Lloc: Casal Jove de Calafell
que intenta ensenyar als amos de gossos a ensinistrar Dates: De febrer a Juny i d’octubre a de-
els seus animals d’una forma positiva, basada en re- sembre. Dividit en 3 trimestres.
compenses i vincles afectius i no en càstigs com altres Nombre d’usuaris: 194.
mètodes.

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 8


DIMARTS JOVES

Justificació programació cultural i esportiva.

Per demanda dels usuaris de les activitats que tenen lloc Aquests Dimarts Joves tenien 3 grans subprogrames:
durant la resta de l’any, es crea un programa d’estiu.
• Body Balance: A la platja, a prop del Port de Se-
A més, donats els problemes relacionats amb les con- gur, s’organitzava, de forma lliure i sense inscripció,
ductes de risc que es donen al nostre municipi en aques- un taller d’aquesta disciplina, que combina Pilates,
ta època de l’any, es veu necessari crear una alternativa Ioga i Tai Chi.
d’oci saludable. • Tallers Monogràfics: Cada dimarts s’oferia al
Casal Jove, i a altres indrets del municipi, un taller
diferent. El fet de que fossin monogràfics propici-
ava la inscripció d’estiuejants. Les activitats van ser:
Estampació de samarretes, Feltre, DJ’s, Salsa, Cuina i
Sortides Fotogràfiques.
• Cinema Jove: A la Nit, a partir de les 22:30h, es
projectava cada dimarts una pel·lícula a l’envelat de
la platja, al costat de la Confraria de Pescadors de La
Platja de Calafell. L’eix central era un cicle dedicat al
cineasta japonés Haiao Miyazaki.

VALORACIÓ
Taller d’Iniciació a la Salsa a l’envelat de la Platja de Calafell
Totes les activitats, sense excepció, que formen part
Objectius d’aquest programa han arribat a l’ocupació màxima
que podien assolir i, en alguns casos, s’han hagut de
L’objectiu del programa és mantenir el contacte i l’il·- modificar per a poder acollir el gran nombre d’usuaris
lusió dels usuaris que accedeixen als nostres serveis du- que hi volien accedir.
rant la resta de l’any.
L’èxit ha estat degut, probablement, a que tot era gra-
tuït, en una època en que la gent valora molt el valor
de les coses.

Per altra banda, en l’última part de 2010 es van rebre


moltes inscripcions a les nostres activitats de gent que
havia participat al nostre programa estiuenc.

Body Balance a la platja de Segur de Calafell

El format dels tallers que s’ofereixen és monogràfic,


d’un sol dia, per incentivar també tota aquella gent
que es troba de vacances al municipi durant l’estiu i no
pot seguir un curs més llarg.

A més, mitjançant el cicle de Cinema Jove, també s’in-


centiva l’oci nocturn saludable.

Tot això es fa de forma gratuïta, en deferència a tots


aquells usuaris que estan patint l’actual crisi. ...i per la nit, Cinema Jove a la Platja

DESENVOLUPAMENT
Lloc: Casal Jove de Calafell.
Tots els Dimarts de juliol i agost tenen lloc a diversos
indrets del municipi una sèrie d’activitats. L’el·lecció del
Dates: Tots els dimarts de Juliol i Agost
dia te a veure amb el calendari d’activitats de l’Ajunta- Nombre d’usuaris: 1300 aprox.
ment de Calafell, per a no solapar-nos amb activitats Cliqueu per a veure l’article al nostre web.
d’altres regidories, doncs a l’estiu creix notablement la

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 9


CURSOS DE FORMACIÓ EN EL LLEURE

Justificació DESENVOLUPAMENT

A la comarca del Baix Penedès hi ha una demanda La nostra Regidoria s’adscriu a la programació d’Educació
constant de formació an l’àmbit del lleure. En els últims en el Lleure de Jove Baix Penedès. Els grans avantatges del
anys, a més, aquesta demanda ha augmentat degut al seu programa són un millor control de la despesa, doncs
creixement de l’atur. en contractar una mateixa empresa per a tots els munici-
pis aquesta és menor i una major difusió de les activitats.

A més, els usuaris tenen la possibilitat d’inscriure’s a


qualsevol dels Punts d’Informació Juvenil repartits per
el Baix Penedès i el control de les places es centralitza a
la OSJ del Consell Comarcal.

Aquest any s’han pogut realitzar 3 cursos d’aquesta ín-


dole: Monitors de Lleure, Monitors de Menjador Esco-
lar i Monitors de Transport Escolar.

VALORACIÓ

En els tres casos es va arribar al màxim d’usuaris, havent


de crear llistes d’espera per a properes edicions. Aquest
programa és una necessitat que ha de perdurar, doncs
Curs de Monitors de Menjador Escolar.
les consultes referents a aquest tipus d’activitats es re-
ben durant tot l’any.
Objectius

L’objectiu d’aquest programa és cobrir la necessitat de Lloc: Espai Jove. Fòrum d’Entitats.
formació homologada en l’àmbit del lleure. A més, es Dates: Durant tot l’any.
preten coordinar totes les àrees de Joventut de la co- Nombre d’usuaris: 75.
marca, mitjançant Jove Baix Penedès, per evitar solapa- Cliqueu per a veure la secció d’educació en el
ments i millorar la difusió general dels cursos. lleure del nostre web.

NITS AMB CAP. FESTA AMB SENY.

Justificació

Mitjançant aquest projecte, que va sorgir a deman-


da de l’Associació de Locals d’Oci Nocturn de Calafell,
Calafell.Nit i amb el suport de Jove Baix Penedès i de
Joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès, es
volen fomentar les conductes cíviques en el temps de
lleure nocturn de Calafell, que sobretot a la tempora-
da d’estiu, a més, s’incrementa notablement amb una
important presència de turistes i segones residències.

Objectius

Amb la intervenció in situ als escenaris on es produeixen


les conductes de risc, es pretén disminuir tant els riscos
associats als consums, com aquelles conductes incívi-
ques que es produeixen en els espais públics durant les ...a la parada de Som.Nit.
sortides nocturnes.
• Sensibilitzar el jovent sobre els riscos derivats dels
Els dos grans objectius són: consums i les conductes de risc en les sortides noctur-
nes: abús de substàncies tòxiques, conducció sota els
efectes de l’alcohol o el cansament, sexualitat de risc...

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 10


VALORACIÓ
• Promoure conductes cíviques en els espais d’oci
nocturn per tal de disminuir el soroll ambient, les Els empresaris de la plataforma local CALAFELL.NIT, van
actituds incíviques vers el mobiliari urbà, les depo- rebre amb entusiasme aquesta iniciativa. Segons ens
sicions al carrer.... van referir, aquest tipus de campanyes tenen una gran
incidència sobre el comportament dels joves.
DESENVOLUPAMENT
Les intervencions de SOM.NIT especialment, van tenir
A través de diferents elements de difusió que es van un gran èxit. Molts joves es van acostar per a rebre in-
ubicar en pubs, hotels i discoteques es va incidir a la formació sobre drogues i per a comprovar el seu nivell
població que habitualment freqüenta els espais d’oci d’alcoholèmia. A més, s’oferia als consumidors de co-
nocturn, ja sigui població establerta com “flotant”. caina la possibilitat d’analitzar-la per a conèixer la seva
puresa.
A nivell local es va realitzar:

• Distribució de cartells i enganxines de la cam-


panya a locals d’oci nocturn i establiments turístics.

• Distribució als espais d’oci nocturn de petits ex-


positors amb la imatge de campanya amb materials
de sensibilització.

Logotip de la campanya

Aquestes intervencions, in situ, ens van posar en con-


tacte directe amb els usuaris. Va ser una molt bona ma-
nera de valorar l’activitat, doncs vam poder apreciar un
gran interés per la informació que facilitàvem.

S’ha de mencionar que aquest programa està confec-


cionat per a que el material imprès es pugui tornar a
repartir sense cap cost addicional en campanyes pos-
Material de Nits Amb Cap! teriors.

• Distribució de sotagots amb la imatge de la


campanya als locals d’oci nocturn.

• Una intervenció quinzenal del programa Som.


Nit de la Creu Roja, a través del programa “Nits
Lloc: Locals d’oci nocturn de Calafell.
segures” del Departament de Salut, de promoció
d’hàbits saludables i disminució de riscos derivats Dates: Juny - Septiembre.
dels consums en els espais d’oci nocturn. Nombre d’usuaris: Es disposen exposi-
tors a 29 establiments.
Cliqueu aquest botó per a veure l’article del nostre web.

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 11


DIA MUNDIAL SENSE FUM

Justificació DESENVOLUPAMENT

Com cada any, es creen activitats, en col·laboració amb Es crea un estand per als dos mercats municipals de Ca-
la Regidoria de Salut, per conmemorar el Dia Mundial lafell. Al mateix, es dona informació de com deixar de
Sense Fum. Tot i que cada vegada més gent deixa de fumar i, amb l’ajut de les infermeres del CAP de Cala-
fumar, les estadístiques diuen que això es dona molt fell, es medeix la quantitat de CO2 als pulmons de la
menys en els joves. A més, la majoria de fumadors creen gent que s’acosta.
la seva addicció durant l’adolescència.
A més, s’incentiva a la gent a deixar l’hàbit canviant-los
el tabac que porten per cactus o per xiclets sense sucre.

VALORACIÓ

Al voltant de 200 persones han participat d’aquesta ini-


ciativa de forma activa, han canviat cigarretes per altres
regals i s’han interessat en els programes antitabaquis-
me que se’ls oferien. Moltes més s’han interessat de
forma més informal i han recollit pamflets informatius.

Divendres 4 de juny, mercat ambulant de Segur de calafell.


Lloc: Mercats municipals de Calafell.
Objectius Dates: Dies 1 i 4 de juny.
Nombre d’usuaris: 200.
S’intenta crear una campanya molt visible, que comple- Cliqueu per veure l’article web.
menti totes les que ja es realitzen a nivell estatal, per al
nostre municipi.

DIA MUNDIAL SENSE ALCOHOL

Justificació sèrie de begudes no alcohòliques molt sabroses que, es-


perem, substitueixin en certes ocasions a les alcohòliques.
Com cada any commemorem el Dia Mundial Sense Al-
cohol. Creiem que la naturalesa turística, amb molta En entrar en contacte amb nosaltres, se’ls ofereix infor-
vida nocturna, de Calafell el fa idoni per aquest tipus mació relativa a l’oci nocturn saludable.
de dinàmiques.
VALORACIÓ
Objectius
El Taller va ser un èxit d’assistència, de fet, es va haver
Es vol portar una campanya de moderació amb l’alcohol de fer un esforç per acollir més places de les que en un
al lloc on els joves el consumeixen, per a que la seva inci- primer moment s’havien previst.
dència sigui més gran.
Els usuaris, a més, van demanar un taller amb més du-
DESENVOLUPAMENT ració de la mateixa naturalesa.

Creiem que s’ha de trencar el tòpic generalitzat que re-


laciona l’oci nocturn amb el consum d’alcohol. Per això, Lloc: Cocktail Bar New Orleans.
per segon any consecutiu, organitzem un Taller Mono-
Dates: Divendres 12 de novembre.
gràfic de Còctels sense Alcohol en un pub del municipi.
L’escollit va estar el Cocktail Bar New Orleans. Nombre d’usuaris: 20.
Cliqueu per veure un vídeo del taller.
Mitjançant el taller, es donen a conèixer als usuaris una

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 12


DIA MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE

JUSTIFICACIÓ DESENVOLUPAMENT

Donat el gran nombre de joves que presenten algun El dissabte 19 d’octubre, al port de Segur de Calafell, es
tipus de trastorn alimentari, més comuns a l’adolescèn- disposa una parada on es regala fruita als ciutadans, en
cia, es crea una campanya per a commemorar el Dia un esforç per fomentar el consum de les mateixes.
Mundial de l’Alimentació.
Això és el reclam per a que entrin en contacte amb la
nostra activitat.

A la parada també hi ha present molta informació re-


lativa a l’alimentació. A més, les infermeres del CAP de
Calafell i l’agent de Salut Jove comarcal resolen tots els
dubtes que puguin tenir els usuaris i els calculen el seu
índex de massa corporal.

Els usuaris s’enduen a casa una bossa de la compra eco-


lògica amb una piràmide d’alimentació.

VALORACIÓ

Aquesta activitat és cada any un èxit de participants.


La paradeta del Dia de l’Alimentació Saludable

Objectius Lloc: Port de Segur de Calafell.


Dates: Dissabte 16 d’octubre.
Es pretén conscienciar als joves del la importància d’una
alimentació equilibrada amb intervencions al carrer.
Nombre d’usuaris: 800.
Aquesta iniciativa es fa en col·laboració amb la Regido- Cliqueu aquest botó per a veure l’article del nostre web.
ria de Salut i el CAP de calafell.

DIA MUNDIAL DE LA LLUITA CONTRA LA SIDA

JUSTIFICACIÓ VALORACIÓ

Com cada any, posem el nostre petit gra de sorra en Els usuaris es mostren molt interessats en aquest tema.
l’esforç internacional per la lluita contra el SIDA. L’activitat realitzada a l’INS és especialment positiva. Els
joves participen molt activament en ella.
Objectius

S’ha de donar visibilitat a les campanyes que es fan so-


bre aquest tema. En els últims anys la població ha bai-
xat la guàrdia.

DESENVOLUPAMENT

En col·laboració amb la Regidoria de Salut, la Creu Roja


i el CAR de Calafell, es fan dues intervencions.

Al CAR de Calafell, es disposa una gran parada on es


reparteixen llaços vermells, en solidaritat amb els afec-
Llaç gegant a l’INS Camí de Mar
tats, i informació sobre la malaltia i mètodes profilàc-
tics.
Lloc: CAR Calafell i INS Camí de Mar.
A l’INS Camí de Mar, es disposa una altra taula amb
Dates: 2 de desembre.
informació i, a més, es crea un gran llaç vermell fet de
paper on les joves poden escriure tots els pensaments Nombre d’usuaris: 500.
que tinguin sobre aquest tema. Cliqueu aquest botó per a veure l’article del nostre web.

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 13


TALLERS DE PREVENCIÓ EN CENTRES EDUCATIUS

Justificació joves certs estereotips que propicien problemàtiques


d’aquest àmbit. Es treballa en dos grups de 8 usuaris
Donada la dificultat per entrar en contacte amb certs que participen de forma oberta.
col·lectius de joves i la gran incidència de les conductes
de risc en els mateixos, es fa palesa la necessitat de dur - Taller de Sexualitat: Tot i que es van debatre lliure-
als centres educatius les campanyes relatives a aquesta ment molts temes relacionats amb la sexualitat, els dos
problemàtica. grans temes de l’activitat van ser els anticonceptius i les
malalties de transmissió sexual.
Objectius
- Taller de Drogues: Com en altres tallers, és fa una plu-
Es crea aquest programa per a treballar de forma in- ja d’idees per a exposar i desmuntar molts tòpics sobre
teractiva amb joves amb un grau de participació molt les drogues. Desprès, amb una sèrie d’activitats parti-
baix, en els quals tenen poca incidència les campanyes cipatives, s’exposen els diferents tipus de drogues que
de difusió que es realitzen des dels diferents ens de es troben al carrer i els graus de dependència que es
l’administració. troben entre els consumidors.

DESENVOLUPAMENT VALORACIÓ

En conveni amb l’entitat H2O, especialista en Salut L’èxit de l’activitat es pot medir de forma immediata
Jove, es realitzen una sèrie de Tallers Participatius en per el grau de participació dels joves, que en aquest cas
centres d’ensenyament. La majoria es realitzen amb els ha estat molt alt. En certs grups d’usuaris, especialment
usuaris del PQPI de Calafell (Programa de Qualificació en els que presenten un alt fracàs escolar, aquesta és la
Professional Inicial), si bé també es requereixen a l’Es- millor manera de treballar aquests temes.
cola Taller Masia de la Sínia.

Els realitzen els següents:


Lloc: PQPI i Escola Taller Masia de la Sínia.
Dates: Durant tot l’any.
- Taller de Violència de Gènere: Es debaten amb els Nombre d’usuaris: 140.

EXPOSICIÓ “PARLEM DE DROGUES”

Justificació

Dins la nostra campanya de prevenció de conductes de


risc, complementant el programa Nits Amb Cap!, es de-
mana incloure Calafell en la ruta d’aquesta exposició
de la Fundació La Caixa.

Objectius

Com afecten les drogues al cervell, als òrgans i a les


nostres conductes? Com es torna una persona addicta?
Estem realment informats dels efectes de les drogues?
A aquestes i altres preguntes hi trobarà resposta qui El trailer de l’exposició.
visiti aquesta exposició.
VALORACIÓ
DESENVOLUPAMENT
Tot el muntatge de l’exposició ha resultat impressio-
nant. La ubicació, al passeig marítim, li ha donat gran
A través d’informació objectiva i d’atractius mòduls in-
visibilitat, sent un èxit de visitants.
teractius, la mostra descobreix els efectes que genera
el consum de drogues sobre el cervell i sobre la conduc-
ta. L’objectiu de l’exposició és prevenir el consum de Lloc: Plaça dels Països Catalans.
drogues entre els joves i proporcionar-los recursos per Dates: Del 25 de juny al 12 de juliol.
abordar el tema des d’un enfocament científic, afavo- Nombre d’usuaris: 3037.
rint elements de judici que els permetin prendre decisi-
ons responsables en favor de la salut.
Cliqueu per anar al web de l’exposició.

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 14


ACCIÓ TEATRAL DE PREVENCIÓ

Justificació transmissió sexual i del SIDA en general. Està represen-


tada per quatre actors i en acabar l’obra es demanen
Dins del nostre programa de Salut Jove, acollim cada voluntaris per a pujar a l’escenari. Es presenten situa-
any una iniciativa de Jove Baix Penedès. Es tracta d’una cions de risc que es poden trobar en l’àmbit sexual i
obra itinerant que realitzat representacions teatrals, es demana als joves que donin solucions a les mateixes
en centres de secundària, amb temàtiques relacionades (per exemple, un jove que no sap posar-se el preserva-
amb la prevenció de conductes de risc en adolescents. tiu i li fa vergonya dir-li a la seva parella). Aquesta obra
estava destinada a joves de 16 a 18 anys.
A més, quest any, hem volgut ampliar l’oferta per arri-
bar a més joves i sobre temàtiques diverses, afegint més La segona obra es deia “Ja n’hi ha prou” i tractava la
representacions a Calafell. problemàtica del bullying als instituts en joves de 12 a
14 anys. La representació tenia en compte molts punts
de vista, el de les famílies, els amics dels implicats, els
professors... i iniciava un debat sobre el tema entre els
alumnes en acabar.

VALORACIÓ

A jutjar per l’interès que genera l’activitat en els jo-


ves i les valoracions dels professors que hi assisteixen,
l’activitat resulta molt positiva. És una forma molt més
efectiva de tractar aquests temes que les habituals cam-
panyes de comunicació.

“Estàs apantallat” a Segur de Calafell En properes edicions s’intentarà mantenir el programa


o bé ampliar-lo.
Objectius

L’objectiu, com sempre que es treballa amb Salut Jove,


és conscienciar els usuaris. Es fa un gran esforç per a
fer atractiva la informació i que així els joves la puguin
assimilar més fàcilment.

DESENVOLUPAMENT

En un primer moment ens acollim a la proposta de JBP


que a 2010 fa un conveni amb l’entitat Edpac (Educació
per a l’Acció Crítica). La seva proposta és una obra so-
bre la dependència a les noves tecnologies que es diu
“Estàs apantallat”. En la mateixa, dues actrius escenifi-
quen situacions quotidianes de joves en vers l’addicció
als mòbils, consoles i ordinadors (en especial, a les xar-
xes socials). El públic està format per joves d’entre 12 i
14 anys.

Després de l’obra es debat amb els joves durant una


estona per a fer-los participar i potenciar així els efectes
positius de l’activitat.

Veient el gran èxit d’aquest tipus d’iniciatives, la Re- Teatracció en acció...


gidoria de Joventut amplia l’oferta de representacions
contractant l’empresa “Teatracció” que va donar resul-
tats espectaculars en anys anteriors.

Aquesta segona entitat representa dues obres als INS Lloc: INS Camí de Mar i de Segur.
Camí de Mar i de Segur de Calafell.
Dates: Durant tot l’any.
La primera, “Que sí, vida” versa sobre les malalties de Nombre d’usuaris: 360.

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 15


ROL EN VIU A LA CIUTADELLA IBÈRICA

Justificació Tenint aquest fet com a eix central, es desenvolupaven


una gran quantitat de subtrames durant la partida.
Seguint amb la nostra tasca de foment de l’oci alter-
natiu saludable, per tercer any consecutiu es crea una Cada jugador representava un personatge amb una
partida de Rol en Viu. història i unes motivacions personalitzades i formava
part d’un grup. Les diferents faccions eren els romans,
Objectius diversos clans familiars íbers, mercaders grecs, fenicis i
egipcis.
L’objectiu principal és el foment de les formes d’oci
nocturn alternatiu saludable.

També s’intenta difondre el gran patrimoni històric del


nostre municipi. El guió general de la partida està basat
en fets històrics.

DESENVOLUPAMENT

Mitjançant la col·laboració de dues entitats dedicades


als Jocs de Simulació, Estratègia y Rol, es crea, per ter-
cer any consecutiu, un guió per a una partida de Rol
en Viu.

El gran canvi, respecte a anys anteriors, és que es mou


a la Ciutadella Íbèrica. Abans s’havia realitzat al Castell Un grup de guerrers íbers...
de Calafell.
La missió de cada jugador era col·laborar amb altres
Aquestes dues entitats són Creacions Enigmàtiques i personatges o conspirar contra ells per aconseguir cer-
Stronghold, que a més és especialista en Soft Combat, tes coses. Tota l’acció es realitzava parlant i només hi
simulació de batalles medievals amb armes de goma- van haver lluites de Soft Combat al pròleg de la partida,
espuma. l’arribada dels romans (foto de l’esquerra).

Tot el projecte gaudeix de l’assessorament de l’OAM, Un punt molt interessant de la vetllada va ser el sopar,
que a més, va posar a la nostra disposició alguns dels que va estar amenitzat amb malabaristes de foc, i va
seus professionals per a contextualitzar correctament intentar reflectir el tipus de gastronomia que es podia
la partida i aprofitar al màxim l’espai sense malmetre trobar a la mediterrània a aquella época. És important
el jaciment. mencionar que no es van servir begudes alcohóliques.

VALORACIÓ

La partida va arribar al màxim d’ocupació possible, es


van exhaurir totes les places. Una dada important és
que molts dels participants s’iniciaven amb aquesta ac-
tivitat al món del Rol en Viu. Normalment, la major part
dels jugadors formen part d’associacions de jugadors.

Això demostra que la nostra difusió arriba cada vegada a


més llocs i que els usuaris valoren aquest tipus de propos-
tes originals que no es solen organitzar a la nostra zona
(són molt més comunes a la província de Barcelona).

Un escamot romà es veu sorprès per guerrers íbers.


La partida versava sobre l’arribada d’un cònsul romà al po- Lloc: Ciutadella Ibèrica de Calafell.
blat que, per altra banda romania oblidat per les autoritats Dates: Dissabte 25 de setembre.
imperials. Aquest personatge, acompanyat per un gran
Nombre d’usuaris: 60.
nombre d’efectius militars, imposava la Pax Romana (i els
seus imposts) a la població íbera per la força de les armes. Cliqueu aquest botó per a veure l’article del nostre web.

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 16


ROCKALAFELL. CONCURS MUSICAL.

Justificació al nostre municipi, una qüestió molt interessant, doncs


aquest tipus d’esdeveniments solen ser en locals on te-
Des de fa temps, els joves de Calafell demanen un cer- nen prohibida l’entrada.
tàmen musical similar als que es cel·lebren a altres mu-
nicipis. A jutjar per la població del nostre municipi, la
oferta de concerts o, des del punt de vista dels artistes,
de llocs on tocar és des de fa anys una assignatura pen-
dent.

Objectius

Aquest programa dona una oportunitat a grups no-


vells del nostre municipi de tocar en públic i donar-se
a conèixer.

Per altra banda, els concerts es realitzen al pati del Ca-


sal Jove, generant molt de moviment en aquest equipa-
ment per part de gent que d’altra manera no hi hagués
accedit.
Els reusencs, Main Road, segons classificats.

DESENVOLUPAMENT

Es va crear una gran expectació per el concurs amb la


difusió que se’n va fer, sobretot a les xarxes socials.

Això va possibilitar que la notícia corrès d’usuari en


usuari fins a llocs tan llunyans com Girona o Mallorca.
Es van inscriure 30 grups de tota Catalunya.
Amb les maquetes i adreces de myspace (una web on
els grups penjen la seva música) es va fer una primera
sel·lecció. Es van escollir 12 grups per a passar a les se-
mifinals.

Els barcelonins Döria toquen al pati del Casal Jove.

També es crea una altra activitat en el nostre esforç per


a potenciar l’oci saludable, doncs estan prohibides les
begudes alcohòliques durant els concerts. Això dona la
possiblitat als joves menors d’edat d’assistir a concerts

En Pau Saura, tercer classificat.

La següent fase es va dur a terme al pati interior del


Casal Jove, on es va contruir un escenari que ha quedat
fixe. Un jurat puntuava les actuacions dels grups, cada
divendres per la tarda, durant el mes d’octubre. Encara
que sembla un tòpic de tots els concursos, va ser molt
Els PIMPAMPUM, el dia de la final, abans del primer grup. difícil decidir quins grups passaven a la final, doncs el

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 17


nivell era molt alt; és normal si pensem que en la prime-
ra fase ja es van haver de quedar fora 18 grups.
La gran final va tenir lloc el 20 de novembre, a l’envelat
annexe al Poliesportiu Joan ortoll. Durant la tarda
d’aquell dia també vam acollir un concurs de Guitar
Hero, un joc de Playstation on els jugadors simulen ser
estrelles de rock. Per la nit, a partir de les 22:30, va arri-
bar el concert.

Els tres finalistes van ser Protocol Monsters, Main Road i


Pau Saura (que a més, van quedar classificats en aquest
ordre, per a no repetir-nos). A més, vam poder gaudir
de l’actuació de Malabars Pim Pam Pum, entre cada
grup, i del grup de rock Kill Me Later mentre deliberava
el jurat, al final de la vetllada.

Els premis eren 600€, 250€ i 150€ respectivament. Unes


...i els guanyadors, Protocol Monsters.
quantitats molt en consonància amb altres concursos
similars. Per a properes edicions, creiem que serà més positiu
realitzar-lo en mesos de bon temps, propiciant les ac-
tuacions a l’aire lliure. La Gran Final de 2011 coincidirà,
molt probablement, amb alguna de les festes majors
del nostre municipi.

El punt més positiu de tot el programa ha estat el seu


cost. En fer les semifinals al Casal Jove, amb equip pro-
pietat de la Regidoria de Joventut, s’ha creat una pro-
gramació estable de concerts amb cost zero. Els grups
que han participat a les semifinals ho han fet per el
plaer d’actuar i per la difusió que se’ls ha donat.

Al botó que teniu més avall podeu escoltar tots els


grups. Veureu que tenen una qualitat increíble.

L’entrega de premis.
Lloc: Casal Jove (final al Pavelló Joan Ortoll).
VALORACIó Dates: Octubre - Novembre.
Nombre d’usuaris: 250 + 30 bandes.
Rockalafell va deixar molt bones sensacions, sobretot
Cliqueu aquest botó per a veure l’article del nostre web.
per part del gran nombre de grups que hi van participar.

PARC NADALENC

Justificació

El Parc Nadalenc de Calafell és una tradició des de fa 24


anys. La Regidoria de Joventut se’n fa càrrec des de fa
uns anys.

Objectius

Es pren com a objectiu fer un Parc Nadalenc responsa-


ble amb l’actual moment d’austeritat, tot intentat que
el servei no se’n ressenteixi.

Per altra banda, es vol fer disfusió de “l’Any Internacio-


nal de la Biodiversitat” a través de les activitats que s’hi
ofereixen.
Un inflable pels més petits..

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 18


DESENVOLUPAMENT

En l’edició d’enguany es col·labora amb l’entitat “En


Xarxa” amb gran experiència en el món del lleure. Des
del primer moment creuen important, per sobre de
qualsevol altra cosa, comptar amb un bon equip humà.
D’aquesta manera, s’augmenta en gran mesura el nom-
bre de monitors respecte a anys anteriors. Això permet
dur a terme activitats més variades i tenir un gran con-
trol del recinte en termes de seguretat.

S’augmenta el nombre d’activitats interiors. Les ma-


nualitats sempre han estat un punt fort del parc i en
aquesta edició es potencien.

A l’exterior es disposa un futbolí humà (veure foto)


i, recuperant una tradició de varis anys, un rocòdrom
amb tirolina.

A més, es disposa un servei de guardarroba, amb molt


bona acollida per part dels usuaris.

Per ajudar una mica més als pares, no es cobrava entra-


da als majors de 16 anys ni als menors de 4 anys. Això
va potenciar moltíssim el parc. Moltes families venien
juntes acompanyant els nens.

L’aspecte més destacat de tota la programació, però,


eren els espectacles. Cada tarda acabavem la jornada
amb una actuació per als nens, ja fossin pallassos, mags,
músics... Moltes vegades, els professionals començaven
l’activitat pel matí, muntant un taller relacionat amb
la seva especialitat (com per exemple, un de trucs de
màgia).

VALORACIÓ Imatge del Parc Nadalenc


pensem recuperar en futures edicions. El servei va mi-
Donat el nombre de visitants i les impressions que llorar en acolir el gran nombre d’usuaris de forma es-
n’hem rebut, l’edició d’enguany ha tigut una acollida glaonada.
excepcional.
L’última tarda, a més, va ser una jornada de portes
obertes. El Parc va assolir la màxima ocupació, i es va
tenir que controlar l’accès degut a l’èxit d’aquesta ini-
ciativa.

Cal destacar la gran llavor de la coordinació dels res-


ponsables de En Xarxa. Aquest any, el personal ha rea-
litzat una tasca magnífica.

El futbolí humà! Lloc: Envelat annexe al Poliesportiu Joan Ortoll.


Dates: Del 27 de desembre al 4 de gener.
Les invitacions que, com és habitual, es reparteixen per Nombre d’usuaris: 9000.
el municipi (especialment als centres educatius) només
Cliqueu aquest botó per a veure l’article del nostre web.
eren vàlides pel matí. Aquesta va ser una gran idea que

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 19


CASALS D’ESTIU 2010

Justificació

Durant els mesos d’estiu, amb el parentesi dels progra-


mes escolars, molts pares es troben amb la necessitat
de buscar algú que es faci càrrec dels seus fills durant la
jornada laboral.

Objectius

L’objectiu d’aquesta activitat és treballar valors com el


companyerisme i el civisme en els nens a la vegada que
es dona una resposta a la necessitat per part dels pares
de trobar un servei que aculli els seus fills durant la jor-
nada laboral.

DESENVOLUPAMENT

Enguany, els Casals d’Estiu han estat organitzats per


Vilarenc Aqua, emprese que també gestiona la piscina
municipal de Calafell. Això ha permès afegir a la pro-
gramació d’activitats que s’hi realitzen una hora de pis-
cina diaria, així com altres activitats que es beneficien
de les instal·lacions d’aquest equipament.

A part de les activitats fixes, manualitats i diversos jocs


no competitius, es realitzaven sortides totes les setma-
nes. Aquestes sortides s’organitzaven en col·laboració
amb entitats com la Llar del Pescador Jubilat i l’OAM
per a donar a conèixer el patrimoni cultural del nostre
municipi.

Certs dies a la setmana, s’obria el Casal Jove de Calafell


al matí per al grup de nens més grans (a partir de 10
anys), que gaudien dels recursos del matiex (PS·, futbo-
lí, ordinadors amb internet, futbolí...).

De la mateixa manera, els més petits feien ús de la lu-


doteca de la que disposa Vilarenc Aqua.

VALORACIÓ

El fet d’incloure una estona de piscina tots els dies ha


rebut una gran acollida per part de molts pares, que
han valorat molt positivament aquesta edició dels Ca-
sals d’Estiu.
Pamflet promocional dels Casals d’Estiu 2010.
En dividir els nens en diferents grups, i diversificar les
activitats que se’ls oferien, ha millorat molt el servei en
general i, si ens és possible, la següent edició serà molt
semblant a aquesta.

Lloc: Plaça Alcalde Romeu.


Dates: De dilluns a divendres, de 17 a 21h,
durant tot l’any.
Nombre d’usuaris: 30 per dia de mitja.
Cliqueu aquest botó per a veure l’article del nostre web.

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 20


RECULL DE CARTELLS

Jol 20v10e
a lio
C inemm
06/07 - 19-21h Estampació de Samarretes (al Casal Jove)
06/07 - 18-21h Sortida fotogràfica

ació Ju
20/07 - 19-21h Taller de cuina. Arrossos d’estiu (a la Fonda Antiga) Al costat de la

Progra
27/07 - 19-21h Taller de DJ’s Confraria de Pescadors
03/08 - 17:30-19:30h Iniciació a la Salsa (a l’envelat de la platja)
(a la carpa de la platja)
10/08 - 18-21h Sortida fotogràfica
17/08 - 19-21h Taller de Feltre (al Casal Jove) Entrada Lliure
24/08 - 19-21h Taller de DJ’s
31/08 - 17:30-19:30h Iniciació a la Salsa (a l’envelat de la platja)
Tots els dimarts a partir de les 22:30
13/07/2010
Cicle Hayao Miyazaki LA PRINCESA
PROMETIDA
06/07/2010
TOTS ELS DIMARTS EL CASTILLO Rob Reiner (1987)
EN EL CIELO (1986) La princesa perd el seu estimat
Westley quan el seu vaixell és
de 19 a 21h La Sheeta posseeix una pedra
capturat per el ferotge Pirata
màgica de levitació, objecte
BODY BALANCE que desitgen els pirates que

3r TORNEIG DE
Roberts. Anys desprès, es veu

2on TORNEIG DE (al port de Segur) la persegueixen. Aquesta pe-


dra serà la clau que obrirà la
Fortalesa del Cel, una illa que
obligada a casar-se amb el mal-
vat príncep Humperdink.

FUTBOL
vola en mig del cel.

FUTBOL
a les 22:30 27/07/2010
CINEMA JOVE LOS HÉROES
20/07/2010 DEL TIEMPO
(a la platja)
EL CASTILLO Terry Gilliam (1981)

DE CARRER DE CARRER
AMBULANTE (2004)
En Kevin és un noi molt imagi-
La Sophie té 18 anys. Treba- natiu, que una nit és despertat
lla sense descans en la botiga per un grup de nans que sur-
de barrets que mantenia el ten del seu armari. Aquest, que
seu pare abans de morir. En eren criats del Ser Suprem, farts
un dels seus poc freqüents d’ell, roben un mapa que els

DIVENDRES 26 DE FEBRER
passejos per la ciutat, coneix permet viatjar pel temps mit-
DIMECRES 19 DE MAIG, 16:30h el mag Howl. jançant portals dimensionals.

CLUB ESPORTIU SANT MIQUEL A LEs 16:00h A LA PIsTA DEL CAsTELL


SEGUR DE CALAFELL
INFORMA’T!! INFORMA’T!! Programació d’Agost

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL


PLAÇA ALCALDE ROMEU
UN PARTIDET... I BERENAR!
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
03/08/2010
10/08/2010
Ponyo en el acantilado
La Ciudad de los Niños Perdidos
InSCRIpCIó GRATUïTA 977 (pLACES LIMITADES) PLAÇA ALCALDE ROMEU 17/08/2010 Nausicaä del Valle del Viento
69 90 05 - PIJ@CALAFELL.ORG INSCRIPCIó gRATUïTA: 24/08/2010 Wall-E
Casal Jove de Calafell (Plaça Alcalde Romeu s/n, La Platja de Calafell) 977 69 90 05 - PIJ@CALAFELL.ORG 31/08/2010 La Princesa Mononoke
Casal Jove de Calafell (Plaça Alcalde Romeu s/n, La Platja de Calafell)
Tel.: 977 69 90 09 (Extensió: 625) joventut@calafell.org Tel.: 977 69 90 09 (ext.: 678) casaljove@calafell.org Més informació: 977 69 90 09 (ext. 678)
casaljove@calafell.org | www.joventut.calafell.cat

TALLERS JOVENTUT
CUINA DEL PENEDÈS DISSENy GràfIC (PHOTOSHOP) TALLER DE CUINA: TAPES DISSENy gRàfIC (IN DESIgN)
TALLERS JOVENTUT

Dimecres de 19 a 21h Divendres de 19 a 21h Dimecres de 19 a 21h Divendres de 19 a 21h


A partir de 15 anys Inici 07/05/2010 A partir de 15 anys A partir de 15 anys
PREU: 45€ A partir de 15 anys PREU: 45€ PREU: 45€

FEBRER - ABRIL 2010


CÒCTELS PREU: 45€ TALLER DE DJ’S
CÒCTELS
ABRIL - JUNY 2010

Dimarts de 19 a 21h TALLEr DE DJ’S Dilluns de 19 a 21h


A partir de 18 anys Dimecres de 19 a 21h
Dimarts de 19 a 21h A partir de 15 anys
PREU: 60€ A partir de 15 anys A partir de 15 anys
PREU: 60€ PREU: 45€
GUITArrA PREU: 45€
Divendres gUITARRA (INICIACIó)
MAQUILLATGE I MANICUrA REIKI
A partir de 15 anys Divendres de 18 a 20h
Dimarts de 19 a 21h Dijous de 18 a 20h
PREU: 35€ A partir de 15 anys
A partir de 15 anys A partir de 15 anys
Curs iniciat al febrer. Consulteu-nos la ma- PREU: 35€
nera d’incorporar-vos-hi. PREU: 45€ PREU: 55€
INICIACIÓ A LA fOTOGrAfIA gUITARRA (AvANçAT)
ANGLÈS PEr A VIATJAr
Dilluns de 18:30 a 19:30h Divendres de 20 a 22h
Dijous de 19 a 21h
A partir de 15 anys A partir de 15 anys
A partir de 15 anys
PREU: 20€ PREU: 35€
PREU: 35€
fOTOGrAfIA PràCTICA foTogRAfIA
MASSATGE rELAXANT
Dilluns de 19:30 a 21:30h Dilluns de 19:30 a 21:30h
Dimecres de 19 a 21h
A partir de 15 anys A partir de 15 anys A partir de 15 anys
PREU: 35€ PREU: 35€ PREU: 35€
GrAffITI àRAB I
Dimarts de 18 a 20h Dimarts i dijous de 18 a 19:30h
A partir de 15 anys. A partir de 15 anys.
PREU: 55€ PREU: 50€
TALLEr DE SLOT àRAB II
Divendres de 19 a 21h Dimarts i dijous de 19:30 a 21h
A partir de 15 anys A partir de 15 anys
PREU: 35€ PREU: 50€
INICI TALLERS DEL 26 AL 30 D’ABRIL INSCRIPCIONS FINS EL 19 DE FEBRER
INSCRIPCIONS FINS EL 23 D’ABRIL INICI TALLERS SETMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRER
Informació: Informació:
Casal Jove de Calafell Casal Jove de Calafell
(Plaça Alcalde Romeu s/n, La Platja de Calafell) (Plaça Alcalde Romeu s/n, La Platja de Calafell)
Tel.: 977 69 90 05 casaljove@calafell.org Tel.: 977 69 90 05 casaljove@calafell.org

www.joventut.calafell.cat
www.joventut.calafell.cat

CURS XerraDes
D’AUTODEFENSA CalaFell tOt un món
PER A DONES Dimarts 25 De maig, 19:30h.
DepenDències Municipals De la platja De calafell

Xerrada a càrrec d’intermon Oxfam:


CURS intenSiU De “COmerç Just, COnsum sOliDari”

MOnitORS
De LLeURe
DivenDres 28 De maig, 19:30h.
DepenDències Municipals De la platja De calafell

PReU: 180€ Conferència a càrrec d’arcadi Oliveres:


Dates: 20*, 21, 27*, 28, 29, 30 i 31 de març Dissabtes 30 d’octubre, 6 i 13 de novembre “glObalitzaCió i Crisi”
1, 2, 3, 10*, 11, 17* i 18 d’abril.
De 10 a 14h. Espai Jove (C/ Marquès de Samà, 2)
INFORMA’T!!
Horari: de 9,30 a 14h i de 15,30 a 19,30 h (*de 9,30 a 14,30 h)
A l’espai Jove. C/ MarquèsPUNT
de Samà, 2 Calafell
D’INFORMACIÓ JUVENIL
inSCRiPCiOnS FinS eL 97726
69De
PLAÇA ALCALDE ROMEU
90FeBReR A:
05 - PIJ@CALAFELL.ORG
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA mÉs inFOrmaCió:
Casal Jove de Calafell
Casal Jove de Calafell (Plaça Alcalde Romeu s/n, La Platja de Calafell) Plaça Alcalde Romeu s/n, La Platja de Calafell
Tel.: 977 69 90 09 Ext: 678 joventut@calafell.org Més informació: Tel.: 977 69 90 09 (ext.: 678) casaljove@calafell.org
Regidoria de Joventut www.joventut.calafell.cat
977 69 90 09 (ext. 678) - joventut@calafell.org
www.joventut.calafell.org

Concerts Semifinals
1 d’Octubre 8 d’Octubre
Rapvívoros Himson Dia MunDial De
Protocol Monsters Main Road Festa de la Diversitat

15 d’Octubre Els Divendres 22 d’Octubre l’aliMenTaCiÓ Dissabte 29 de maig

De 19 a 21h
Calafell
Half Time Superkong Dissabte 16 d’octubre, d’11 a 13:30h
Döria Al Casal Jove! Jiggy
PORT De SeGuR De CalaFell
Noümen
29 d’Octubre aSSeSSORaMenT nuTRiCiOnal
Mârmara
Comet Blue
Concurs musical
Tot un Món
Pau Saura A partir de les 17h
Incripcions del 18 d’agost al 17 de setembre Més informació: Port de Segur de Calafell
Gran final el 20 de novembre! www.joventut.calafell.cat Regidoria de Salut
977 69 90 09 ( ext. 676 )
www.joventut.calafell.cat www.calafell.cat

Més informació: Regidoria de Joventut


Més informació: 977 69 90 09 (ext. 678) - joventut@calafell.org 977 69 90 09 (ext. 678) - joventut@calafell.org
977 69 90 09 (ext. 678) - joventut@calafell.org Casal Jove de Calafell (de 9 a 14h i de 17 a 20h)
Casal Jove de Calafell (de 9 a 14h i de 17 a 20h)
www.joventut.calafell.org
Plaça Alcalde Romeu (La Platja de Calafell)
Plaça Alcalde Romeu (La Platja de Calafell)

ASSOCIACIÓ ASSOCIACIÓ
ARC
ASSOCIACIÓ RECREATIVA CULTURAL
BAIX PENEDÈS
AMB EL SAHARA
ASSOCIACIÓ
CASAL ARGENTÍ
IMMIGRACIÓ I CULTURA
D’AQUÍ D’ALLÀ

CASALS
10
D’ESTIU 20 A
VILARENC AQU
CENTRE ESPORTIU 3 DE SETEmbRE
AL
DEL 28 DE jUNy O CURSAT
DE P3 A 4T D’ES

hORARIS I PREUS SETmAN€ALS


10 14h) 40
servei de casal (de a
14 16h) 43 €
servei de dinar (de a
) 18 €
acollida (de 9 a 10h

REUNIONS Amb ELS PARES


DEPENDèNCIES mUNICIPALS DE LA PLATjA DE CALAfELL
(C/ SANT PERE 29-31): 7 DE jUNy A LES 19 hORES.

ATENCIÓ: Podeu clicar els cartells


INSCRIPCIONS
A PARTIR DEL 8 DE jUNy
Centre Esportiu Vilarenc Aqua. Av/ Vilarenc, 2-4. Calafell.
per a engrandir-los (són enllaços a
internet).
(Rotonda de la Creu Roja)
Tel.: 977 108 180 - www.vilarenc-aqua.com

PLACES LImITADES

Memòria 2010 - Regidoria de Joventut 21