Está en la página 1de 62

Y 

 

 


 

.  

c c 
Ô G A 


A

 A 
Ô A 
A.
  A
 Ô 

 AM Ô
A A

A 

Y 
 

c c 
J G G

 G A A
MAJ  Ô
 A A
A 
A A 
QA 
M
A 
 
 MA AG

c c 
 G A
A A
  Ô  A A 
Ô .
 M Ô  MA
 A A
A G 
  Ô MA A.
 A G
 G A 
 A  .
 G A  Ô
 G  AM MA
A.
 A A  
 MA J 
A A ÔÔ A
A
A.

c c 
 G A M
  ÔA
 A  M 
 A A  
   G 
  A ÔAM
 A  Ô AMAG  A
 Ô 
 J   Ô

A A.

c c 
 
 18  
A 
  Ô A A
 A

 G  J A Ô
A
 Ô A G 
A A MAG Ô
 G A A JA
 MM A G 
A .

c c 
 A 
 A JA Ô Ô G
 A Ô 
AM A &
JA A
¶AA
A J 
A A Ô MA G
Ô MA GÔ . 
 AA
A Ô
Ô M MA
AG A M
 A A  G
 G Ô Ô.
c c 
 M A 
   M MA M JA 
 AM J A.
MA  Ô  M Ô A
A J   G .
 M  
A G MA A MA

A A ² G A
A A
 M A A J A 
MA 

c c 
 A  

A  G 

 Ô J Ô Ô M
 G & J
A 
A A  Ô 
 A .

c c 
 
A Ô
A   J
 Ô G & G  G
 A 
Ô M G   
 A  Ô M ÔA 
A .

c c 
 JA 
 A J GA M  J &
Ô M  A AM Ô
 
 M 
 
  Ô 

A   & Ô A
 A
 M 

A Ô  & A J 
J A 
A  ÔA 
& G .
c c 
 G

G
A  

 M

c c 
A A


 M J M 


 Ô  J 
 M M G A
 Ô
Ô GA  M
 J .
 A  A 

  A J 
 .

c c 
A A
  

A
 Ô A  

A  M A 

A  M Ô 

J  A G  A

J  A 

AÔÔ G  M.

c c 
  G   A
 A
As a result of
neglecting
A ÔJ
A 
environmental
 J A A consequences of
 M Ô ¶resources our actions we
 A find many
serious
soil environmental
technology problems.
knowledge
f we want to
oceans water have resources
to use in future
and ensure a
culture high quality of
forests
life we must
start considering
the broader
society context in our
designs and
choices.
biodiversity

J A A Ô 


 M A
c c 
 AA Ô M 
a 

 
G A JAM 

 
G 

 A JA

J 

A G A A G

JA A J„„ 
J„ 
  Ô M A 

„
 A A  G & A G „
„ 
„ „ 

 A G „„  „
 

 
c c 

 MA A 
 G
 MA A
 MA A  
Ô M & MA Ô
 .
 A G 
A A A G
A  
 J Ô
  G  &
A 
 M.
c c 
 AA 
A 
 G   G
 G ¶A MA
 G  
 G AA MA
 Ô A G A 
A G & G.

A G A
 &
 MÔ A
 MA
  Ô 
A.
c c 
ÔÔ
J
 MA 
A G A G


iolimatic is the passive lowenergy design
approach using energies of the climate to create
comfort conditions.


iolimatic design is not ecological design in its
entirety but an intermediate stage.

 cological esign is about interconnectedness &


interdependencies in the biosphere &its
ecosystem.

c c 
G A 
 Jith the application of
ecological principles make
a significant contribution
towards a sustainable
future.
Green architecture is
designed built renovated
operated or reused in an
ecological and resource ²
efficient manner.

c c 
G
 G

 
A A
 
GA 
 MA
MA
A A J 

 G

c c 
G
 G 
 
. G
 G
 (G
 1984.
   A A Ô 
 MA A A

 .
 A Ô MA  M
  A A Ô 
A Ô G Ô MA
 A.
c c 
A AAG
 M A 40%   A

JA M .
 30%   A G
 M .
 A A MÔ .
  A G .
  A A A
  .

c c 
 A G
 G
 (2003
o J A G  AG
G  .

‰Y  


Y  
 
Y 

J  J Ô G M
 G
   
o GA
 G 
 
o A MA AÔ MA 
o A J A A 
c c 
A  
 A A  A 
ÔÔ  G 

J J AAG G MA A 
A G Ô   Ô
A.
    M A.
 M  M MA
A  A MM 

A J  MM MA.
 G M  G A
 MM 
A
J A
 .
c c 
A 
 A  Ô M 
 A
 Ô  Ô A
 A   A
Ô A .
 A A QA 
J A J   A

 A
 G.

c c 
 5 M
  G 
† A   Ô
A AM 
† JA A
 A 
 
† Ô  
M Ô
Ô 
† A  A
MA A 
†  A G 
 A 
c c 
G
 a
A MM A G  Ô 
 J  M M G 
A
 Ô Ô GA 
M  J 

Ô a 

MA G A G G
A M MA  J 
A G A G A
 M Q Ô 
  A  M
c c 
G  
 M A
A G
A 
 A 
ÔAGM 
  G
A A.
 A 6
  A
 
 
A G
A .
c c 
 G A 
†   1  G
G

†   2 J G J 
 MA

†   3M M G J
 

c c 
 G A 

†   4 Ô 

†   5 Ô  

†   6 M

c c 
1.  G G
 Architecture should be brought to
existence so as to minimize the need
for fossil fuels to run it.
 ast societies accepted this necessity.
 ecent proliferation of materials &
technologies have lost the basis.
 onstruction of buildings should be for
mutual benefits.

c c 
2. J G J  MA

 G Ô M & 
  Ô

 G M
 A A A
 MÔ 
  
  Ô
Ô Ô
MA  G
 Ô
 A  

 G ÔA
 .

c c 
3.M M G J 
 here are not sufficient
resources in the world
for the built
environment to be
constructed a new for
each generation.
 A building should be
designed so as to
minimize the use of
new resources & at the
end of its useful life to
form the resources for
other Architecture

c c 
4. Ô 
 Ô A
 A
 
 
MA G A
 G
J   
MA
 G.
 MA A & 
 
 
 G &
AG 
 A J 
 .

c c 
5. Ô  
 A
 G J
¶ 
A G .
 A A  
 A 
Ô A
 G
A  A
 A A
G A A.

c c 
6. M
 A G
  
A G 
A G
  
 

M
 A
 
A A 

 
 M.

c c 
J
 
   
 a

A
A   ÔÔ 
chemicals and 
 A  G
gases we all need clean architecture
air and water
  good food looks to find
Ô JA 
rubbish new ways to
G 
materials GA A meet our needs
chemicals etc M  JA without
global warming   creating these
  and climate raw sewage
rubbish
impacts
Ô AA change
  chemicals
forests water A 
minerals soil AM A 
chemicals dirty
water loss of
nutrients
c c 
t is not our ¶needs relating to the built environment
that cause environmental problems ² rather it is the
way we choose to meet them.

JA


JA A
JA A

G
 G
 MA A

c c 
 G A  MA
  G  
A A A
 

G A 

A 

c c 
J  „ „J

A 
Ô A 

 
 „


 
 „ „
 
J  
„
 
„  „

„ 

 


„„ 
   „ J   
  
 „ 
„ „  „ „  
  
„
  „

 c c „

 
 J„ „„
  
!!

M A
A 
 . A Ô 
 
 A A J J
AA ÔA .  

A  
 M A ` ` A 
A  J

 G A A
A
 A

 G.  A

 A
 .
c c 
 G A  A 
A G Ô A  
 M A GA MA Ô

 G   M A
A.

Y 

c c 
 „J
 
 „ „
„„J 
 !  G
„
„ 
A Ô

 
 „ „
 

„ „

 
 
 

J
J 
„ „ J
„„ 
„ „„ A „„ „ „
MA „J„

„ J
c c 
 MA 
 
! 
 „ „ !

„ 

 „ 
„  „

J
 !

 „

„ „ 
 
 „„ 
 „
J„

„„
„ ` `  „ „ 
J„
 „
 „
„„ J
 „
„ 
„  „ J


  „
 
„ 
c c " 

J

 A 
M
 A  MA

O  
 

 Q 
 

 J
 

 MA
 A Ô
10 cm

 A 
A  &
 Ô

ÔAA 
 J 
 A 
 G 
M . MA 
c c 
5.A 
 J M A
 G 
  MA
  A &
A 
  

 G
  J
M
 G
MA A A 
 A A G &
 G.

J
A A 

  A 
 J
A M
 
 MA
Ô 
JA A 
J MA  A
A G
JA G JA
A Ô M JA Ô
&
A JA
AMM A A M M
AM

 A AG A


 M.

 
c c 
 & M5.A 
J M A

G A 
 Ô
 G G A  
A M A G.
 J
A JA Ô M A
 Q MA M ÔÔ  A
 Ô J G 
 A & Q M A
  M A A.
A   A
JAG G A G MA 
G  Ô 
c c 
A  A
 G . A
 G.
 M  
# „„  
„ A J

AM
 G
A A

MA A ..
 
Ô M A
 
 J Ô

AM

J

A
 G 
J J
 


AM

 Ô
AG A.
AQA
 A.
` ` A G 
M AM 
AM
 
 JA A G
 AG  Ô  Ô
 A . A Ô 
Ô  A.  A
c c Ô M 
 G
 A ..
 „
 
„ 25% A

MA A 
 A  Ô M
 J
A JA
 .

 A
 A
M M. 100%
A G 

AM.


 G A

  
 .
  
M MM G
  G  JA &  A
JA  G G J 
GGA A MA . ÔÔ

M A 5% J  A &  A
 & c c A A J .
 
A
 MÔ J

 G A
 MM 
  .
 MA
 A
 M
 
  Ô
 
 &
 A
 G .

A  G
 

A A
JA G
A A

A A
 MA
 
 
G ÔÔ  
 
ÔÔ  

c c 
8 $ „ %„
„
 
 „
„
J
 


 
J
 

„
  „
„ „ „„
 
 
 $„ „ 


 „%„  „J„

J
„ „ „ 
$&
! „
 

 
 „ %  „

„
„ 

„ „ 

 „ „ 
„ 
 „ „
 
 „

c c 
  „„
9.J.
JA
 G  
& A A A
 M AG AA A 
A & J 
A A
ÔÔ
AGA  A
JAM M A. G 
 AG A
 JA J
 A ÔA G
A 
A J
J GA
 A
& JA

GA 

 
JA 
 

 A   
AG.
AA A M 
JA

 JA  
 A
A A AAG Ô
A    JA  
A G J 
AA A 
 
 G  A M
 A JA A G
c c  .
  

10.MAAAA A  M MA
ÔÔ (M A AG
A 
 G
 Q
  A G
A A G

 Ô 
MA A 
 A
 A

J  M

A

 G
 
  J   JA ¶  
 Q
 JA MAAGM

 Ô JA
 G A
A AA
 Ô 
 AGA   .
 AG
c c 
11.A    
A A

 G
 G

A
MAÔA

 G MA A

 
AA  
A  G
  A
JA  G
 .

 G A M A
A A
 M A G A 
 M (45%M A  A
A
. A A ÔA A M A 
 
.
c c 
„ „

„ 
„

 „ „  „ 
  „„ 
  GA „ „
M  A  

 ÔÔ 
 „
Ô G

„ „ „
  
„ 

 G  
 A &
 
  
 A  „ 
„ „
  
 „ 
ÔÔ   
„ „„
c c 
„
13. G ÔAM MM  A


 
 G A
 
A A.
  A
A A
A G J
A A A

 G A Ô
QA M A.

Ô Ô
 G A

 
 Ô
 A 
 M 
c c 
A.
14.
A  ÔA A
A
A MA MM
 
 A Ô
 G A.

ÔÔ A 
  J

Ô M
  G 
 M  MA
Ô .
MA M A
 MM A
A GA  J 

c c 
15.M

A A QA
G A Ô
AM AM A A J G

 G A JAM 
 G 
 G
GA 
A   A
M MM 

 G 
  AA Ô M
 A 
 G 
 A A J
  

ÔÔ 
 J 

G M  G JA 
AA
 A G  A Ô  
G 
GA A A Ô M
 A
A 
Ô M A A   J 
 A
Ô  A 
(A  
 G  
  
 
 A 
 G
 MA Ô M
 
  G (AA

 G MA A 
c c 
 
  G
 A  
 G J
 G
 G
A MA A .
 AA
A 
A 
 
 M 
c c 
J Ô Ô A
AA A
 A 
 A A  A
G A 
 J
 A 
A.

c c 
  AÔ

A 

c c