TANDA - TANDA KIAMAT ALQURAN, SURAT-SURAT YANG MENEGASKAN KIAMAT DAN KEIMANAN

AL QURAN Mengegaskan Tentang Hari Kiamat dan Keimanan yang dijabarkan menurut Ayat-Ayatnya yang Suci Antara Lain Sebagai Berikut:
Surat Thaha (Thaha:20) : 20:13. Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu). 20:14. Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku. 20:15. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. 20:16. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa". Surat Maryam (Maryam:19) : 19:86. dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga. 19:87. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah.

Surat Al Mu'minun(Al Mu'minun:23) : 23:3. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, 23:49. Dan sesungguhnya telah Kami berikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, agar mereka (Bani Israel) mendapat petunjuk. 23:50. Dan telah Kami jadikan (Isa) putra Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan Kami), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar

yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Surat Al Hajj(Al Hajj:22) : 22:49. Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu". 22:50. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. 22:51. Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan melemahkan (kemauan untuk beriman); mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. 22:52. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, 22:53. agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang lalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat, Surat Al Hujurat(Al Hujurat:49): 49:1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 49:2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. 49:3. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. 49:4. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar (mu) kebanyakan mereka tidak mengerti. 49:5. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka

sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 49:6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 49:7. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti (kemauan) kamu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, 49:8. sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 49:9. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 49:10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. 49:11. Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim. 49:12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. 49:13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. 50:3. 49:14. tetapi katakanlah: "Kami telah tunduk". 50:5. sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". 49:18. Qaaf. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Demi Al Qur'an yang sangat mulia. mereka itulah orang-orang yang benar. 50:4. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari (tubuhtubuh) mereka. 50:6. maka berkatalah orang-orang kafir: "Ini adalah suatu yang amat ajaib". Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah (kami akan kembali lagi)?. Katakanlah (kepada mereka): "Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu (keyakinanmu). 49:15. 50:2. bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun? . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 49:16. sebenarnya Allah Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar".sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dia tiada akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalanmu. Sebenarnya. Katakanlah: "Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. dan pada sisi Kami pun ada kitab yang memelihara (mencatat). maka mereka berada dalam keadaan kacau balau." 49:17. Surat Qaaf(Qaaf:50) : 50:1. (Mereka tidak menerimanya) bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari (kalangan) mereka sendiri. mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Katakanlah (kepada mereka): "Kamu belum beriman. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah.

50:7. 50:8. 50:17. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini. dan kaum Ad. Sebelum mereka telah mendustakan (pula) kaum Nuh dan penduduk Rass dan Tsamud. 50:13. 50:10. 50:11. 50:20. Dan datanglah sakaratulmaut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. 50:21. bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. 50:22. 50:19. 50:9. 50:15. seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. 50:14. untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami). Dan datanglah tiap-tiap diri. Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. semuanya telah mendustakan rasul-rasul maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. Itulah hari terlaksananya ancaman. dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya. dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusunsusun. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah). Dan ditiuplah sangkakala. 50:16. dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). maka Kami . 50:18. Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. 50:12. kaum Firaun dan kaum Lut. dan penduduk Aikah serta kaum Tubba.

Dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku". (Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada Jahannam: "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab: "Masih adakah tambahan?" 50:31. Yang menyertai dia berkata (pula): "Ya Tuhan kami.singkapkan dari padamu tutup (yang menutupi) matamu. 50:24. Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. 50:32. Inilah yang dijanjikan kepadamu. yang sangat enggan melakukan kebajikan. (Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertobat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi . 50:27. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh (dari mereka). maka mereka (yang telah dibinasakan itu) telah pernah menjelajah di beberapa negeri. maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat". (yaitu) kepada setiap hamba yang selalu kembali (kepada Allah) lagi memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya). 50:29. dan pada sisi Kami ada tambahannya. Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku. padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu". Adakah (mereka) mendapat tempat lari (dari kebinasaan)? 50:37. 50:30. 50:23. masukilah surga itu dengan aman. Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah. itulah hari kekekalan. 50:28. 50:36. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. 50:34. 50:35. melanggar batas lagi ragu-ragu. aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh". maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Allah berfirman: "Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku. 50:26. 50:33. 50:25.

Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi Kami. 50:38. Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali (semua makhluk). Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? 86:6. (yaitu) bintang yang cahayanya menembus. 50:42. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah . 50:45. 50:44. Demi langit dan yang datang pada malam hari. 50:41. Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap selesai sembahyang. 50:43. 86:4. Dia diciptakan dari air yang terpancar. yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. (Yaitu) pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka (lalu mereka keluar) dengan cepat. tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?. dan Kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. sedang dia menyaksikannya. 86:7. Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa. Maka beri peringatanlah dengan Al Qur'an orang yang takut kepada ancaman-Ku. Dan dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat) menyeru dari tempat yang dekat. tidak ada suatu jiwa pun (diri) melainkan ada penjaganya. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam (nya). 50:39. (Yaitu) pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Surat Ath Thariq(Ath Thariq:86): 86:1. 86:5. 86:3. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. itulah hari keluar (dari kubur).orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya. dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. 50:40. 86:8. 86:2.

Pada hari dinampakkan segala rahasia. Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia. (sebagai) janji yang sebenar-benarnya dari Allah. 86:12. 86:14. dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. karena pertolongan Allah. 86:10. Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman. dalam beberapa tahun (lagi). 30:6. Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Demi langit yang mengandung hujan. 30:4. 30:3.mati). Allah tidak akan menyalahi janjiNya. 86:9. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Alif Laam Miim. di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Telah dikalahkan bangsa Rumawi. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan Aku pun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya. sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. . maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak (pula) seorang penolong. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenarbenarnya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. 30:7. 86:17. Surat Ar Ruum(Ar Ruum:30): 30:1. 86:13. sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai. 86:11. 86:15. 86:16. 30:2. 30:5.

Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa. 30:17. maka mereka di dalam taman (surga) bergembira. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka?. karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolokoloknya. Dan pada hari terjadinya kiamat.30:8. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Qur'an) serta (mendustakan) menemui hari akhirat. akan tetapi merekalah yang berlaku lalim kepada diri sendiri. . Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. di hari itu mereka (manusia) bergolonggolongan. 30:10. kemudian mengembalikan (menghidupkan) nya kembali. Dan pada hari terjadinya kiamat. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur. akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah (azab) yang lebih buruk. 30:19. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. 30:15. 30:16. 30:14. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku lalim kepada mereka. 30:11. 30:9. 30:18. Allah menciptakan (manusia) dari permulaan. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur). 30:12. 30:13. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafa'at bagi mereka dari berhala-berhala mereka dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu. 30:20. maka mereka tetap berada di dalam siksaan (neraka). Kemudian. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan. 30:28. dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah). 30:30. dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. kemudian mengembalikan (menghidupkan) nya kembali. Apakah ada diantara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu. maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolongpun. supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. 30:22. (Itulah) agama yang lurus. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. 30:26. Tetapi orang-orang yang lalim. Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. 30:23. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk. kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan. 30:21. Dan bagi-Nya lah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi.kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. 30:25. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istriistri dari jenismu sendiri. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu. Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. 30:24. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. 30:27. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi. 30:29. lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradah-Nya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya. .

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman. yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. lalu keterangan itu menunjukkan (kebenaran) apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? 30:36. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah. kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripada-Nya. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Allah-lah yang menciptakan kamu. Atau pernahkah Kami menurunkan kepada mereka keterangan. maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. tiba-tiba sebahagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. 30:40. 30:33. Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia. mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertobat kepada-Nya. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. tiba-tiba mereka itu berputus asa. demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. 30:37. niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. 30:41. 30:38. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu). kemudian memberimu rezeki. kemudian menghidupkanmu (kembali).30:31. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki itu). 30:34. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah (bahaya) disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri. Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya. 30:32. 30:39. maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). kemudian mematikanmu. dengan kembali bertobat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. dan mereka itulah orang-orang beruntung. 30:35. sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah Kami berikan kepada mereka. supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan .

jika Kami mengirimkan angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan itu) menjadi kuning (kering). Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatNya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. 30:46. 30:47. lalu kamu lihat hujan ke luar dari celah-celahnya. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. 30:51. Katakanlah: "Adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. 30:44. 30:50. 30:43. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati . benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan (yang cukup). agar mereka kembali (ke jalan yang benar). agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. 30:52. Allah. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)". 30:42. mereka benar-benar telah berputus asa. maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya tiba-tiba mereka menjadi gembira.mereka. lalu Kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 30:48. Dan sungguh. hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak (kedatangannya): pada hari itu mereka terpisah-pisah. bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. dan barang siapa yang beramal saleh maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang menyenangkan). Barang siapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekafirannya itu. dan menjadikannya bergumpal-gumpal. 30:45. Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Oleh karena itu. Sesungguhnya (Tuhan yang berkuasa seperti) demikian benarbenar (berkuasa) menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dialah yang mengirim angin. mudah-mudahan kamu bersyukur. 30:49. lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya.

dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertobat lagi. Alif Laam Miim. menunaikan zakat dan mereka yakin . 30:53. 31:2. Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung hikmah. bersumpahlah orang-orang yang berdosa. 30:55. Allah. mereka itulah orang-orang yang berserah diri (kepada Kami). Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran). Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. 30:60. dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan. menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (yaitu) orang-orang yang mendirikan salat. Dan pada hari terjadinya kiamat. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak (mau) memahami. Maka bersabarlah kamu. maka inilah hari berbangkit itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakini (nya). Maka pada hari itu tidak bermanfaat (lagi) bagi orang-orang yang lalim permintaan uzur mereka. Dan sesungguhnya telah Kami buat dalam Al Qur 'an ini segala macam perumpamaan untuk manusia. 31:4. Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir): "Sesungguhnya kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah. 30:54. 30:56. 30:59.itu dapat mendengar. 31:3. kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dan kamu tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami. 30:58. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta (mata hatinya) dari kesesatannya. Surat Luqman(Luqman:31): 31:1. "Mereka tidak berdiam (dalam kubur) melainkan sesaat (saja)". sampai hari berbangkit. kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. 30:57. pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka". sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu. apabila mereka itu berpaling membelakang. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. 31:11. dan barang siapa yang tidak bersyukur. 31:15. maka janganlah kamu mengikuti keduanya. di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku.akan adanya negeri akhirat. Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada Lukman. seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. sebagai janji Allah yang benar. ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya. Kekal mereka di dalamnya. maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. 31:12. 31:14. maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibubapaknya. . hanya kepada-Kulah kembalimu. 31:10. dan menyapihnya dalam dua tahun. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 31:8. maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan (mu) selain Allah sebenarnya orang-orang yang lalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Inilah ciptaan Allah. 31:7. 31:13. yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar". Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Dan Kami turunkan air hujan dari langit. 31:6. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. 31:9. dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Dan barang siapa yang bersyukur (kepada Allah). 31:5.

kemudian Kami paksa mereka (masuk) ke dalam siksa yang keras. sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi. kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu. dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Dan apabila dikatakan kepada mereka: Ikutilah apa yang diturunkan Allah". dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Katakanlah: Segala . Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. 31:20. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Dan apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)? 31:22. 31:23. dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 31:17.dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" entu mereka akan menjawab: "Allah". 31:18. lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 31:24. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Mereka menjawab: "(Tidak). Dan barang siapa kafir maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. 31:16. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati. Hanya kepada Kami-lah mereka kembali. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (Lukman berkata): "Hai anakku. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapakbapak kami mengerjakannya". 31:19. sedang dia orang yang berbuat kebaikan. 31:21. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hai anakku. 31:25. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. . lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya. maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu.puji bagi Allah". 31:30. 31:27. dan jangan (pula) penipu (setan) memperdayakan kamu dalam (menaati) Allah. mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan. 31:26. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dia-lah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil. dan sesungguhnya Allah. Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah. karena sesungguhnya Allah. hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat. bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Tidakkah kamu memperhatikan. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu (dari dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja. 31:29. bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikit pun. 31:32. Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Hai manusia. 31:28. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. dan Dia-lah Yang menurunkan hujan. supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) -Nya. 31:31. Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sesungguhnya Allah. dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 31:34. Demikianlah. niscaya tidak akan habishabisnya (dituliskan) kalimat Allah. 31:33.

penglihatan dan hati. Alif Laam Miim. Dan mereka berkata: "Apakah bila kami telah lenyap (hancur) di dalam tanah. . 32:12. mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Bahkan (sebenarnya) mereka ingkar akan menemui Tuhannya. Tidak ada bagi kamu selain daripada-Nya seorang penolong pun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at. kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa. 32:10. kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru. agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu. sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin". Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). kami akan mengerjakan amal saleh. Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa) mu akan mematikan kamu. Dan (alangkah ngerinya). Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. 32:7. 32:11.Surat As Sajadah(As Sajadah:32): 32:1. 32:8. (adalah) dari Tuhan semesta alam. 32:2. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh) nya roh (ciptaan) -Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran. maka kembalikanlah kami (ke dunia). kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan. Sebenarnya Al Qur'an itu adalah kebenaran (yang datang) dari Tuhanmu. jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. 32:4. 32:3. Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. Yang demikian itu ialah Tuhan Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. 32:9. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? 32:5. Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan: "Dia Muhammad mengadaadakannya". kami telah melihat dan mendengar. Turunnya Al Qur'an yang tidak ada keraguan padanya. (mereka berkata): "Ya Tuhan kami. 32:6.

32:17. sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. 32:20. akan tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) dari padaku. 32:22. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. 32:16. Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat). 32:23. 32:19. 32:15. Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini (Hari Kiamat). 32:18. mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya". Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir). 32:21. . sedang mereka tidak menyombongkan diri. sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami. sesungguhnya Kami telah melupakan kamu (pula) dan rasakanlah siksa yang kekal. Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al Kitab (Taurat). disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan". "Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia bersamasama. Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya. dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya. maka janganlah kamu (Muhammad) ragu-ragu menerima (Al Qur'an itu) dan Kami jadikan Al Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israel. Setiap kali mereka hendak ke luar daripadanya. adalah orangorang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami). Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. maka tempat mereka adalah neraka. mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar). 32:14. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama. maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya.32:13. Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk (bagi) nya.

33:3. dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu.32:24. Surat Al Ahzab(Al Ahzab:33): 33:1. Dan apakah mereka tidak memperhatikan. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Tuhan)." 32:30. bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus. lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya (dapat) makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. . Dan adalah mereka meyakini ayatayat Kami. 33:4. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Katakanlah: "Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Hai Nabi. 32:25. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah. dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada Hari Kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Dan mereka bertanya: "Bilakah kemenangan itu (datang) jika kamu memang orang-orang yang benar?" 32:29. dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Maka apakah mereka tidak mendengarkan (memperhatikan)? 32:27. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? 32:28. berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. 33:2. sesungguhnya mereka (juga) menunggu. 32:26.

33:13. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri). Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan. 33:9. niscaya mereka mengerjakannya. Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)". Hai orang-orang yang beriman. 33:14. tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Musa dan Isa putera Maryam. Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. 33:6. maka kembalilah kamu". agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih. itulah yang lebih adil pada sisi Allah. 33:12. Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah). kemudian diminta kepada mereka supaya murtad. . kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). dari Nuh. Kalau (Yatsrib) diserang dari segala penjuru. Ibrahim. Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata: "Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya". dan mereka tiada akan menunda untuk murtad itu melainkan dalam waktu yang singkat. maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. 33:11.33:5. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan jika kamu tidak mengetahui bapakbapak mereka. 33:8. tidak ada tempat bagimu. dan ketika tidak tetap lagi penglihatan (mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. 33:7. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin. (Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. 33:10. ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah). mereka tidak lain hanyalah hendak lari. lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu. dan apabila ketakutan telah hilang. sambil menanya-nanyakan tentang berita-beritamu. 33:22. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Mereka bakhil terhadapmu apabila datang ketakutan (bahaya). Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Dan sekiranya mereka berada bersama kamu. 33:19. mereka tidak akan berperang. Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu?" Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. 33:21. maka Allah menghapuskan (pahala) amalnya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." Dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. maka di antara mereka ada yang gugur. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja". Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badwi. 33:24.33:15. Katakanlah: "Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu. melainkan sebentar saja. supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya. Mereka mengira (bahwa) golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. 33:17. dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali. mereka berkata: Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita". 33:20. dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah: "Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)". atau menerima tobat . Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya: Marilah kepada kami. 33:16. 33:23. Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya. 33:18. jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan.

Dan barang siapa di antara kamu sekalian (istri-istri Nabi) tetap taat pada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat. Sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian yang lain kamu tawan. dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Hai istri-istri Nabi.mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 33:29. dan Dia memasukkan rasa takut dalam hati mereka. 33:31. katakanlah kepada istri-istrimu: Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya. Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersihbersihnya. 33:32. 33:34. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunah Nabimu). 33:30. rumah-rumah dan harta benda mereka. 33:35. siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata. laki-laki dan perempuan . kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. niscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezeki yang mulia. 33:26. tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. 33:33. Hai istri-istri Nabi. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah. 33:28. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Quraizhah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. jika kamu bertakwa. Hai Nabi. 33:27. (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. 33:25. Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat.

dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.yang mukmin. tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. laki-laki dan perempuan yang sabar. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat. 33:41. . Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan. sesat yang nyata. laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah. 33:43. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. 33:40. Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka. ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah". Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Hai orang-orang yang beriman. 33:36. berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah. laki-laki dan perempuan yang berpuasa. laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin. zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya). Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. 33:38. apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Dan (ingatlah). Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: "salam". 33:42. dan kamu takut kepada manusia. 33:37. 33:39. (yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. laki-laki dan perempuan yang bersedekah. laki-laki dan perempuan yang benar. mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. 33:44. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu).

33:47. dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka.33:45. anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya. 33:52. janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Hai Nabi. Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. sebagai pengkhususan bagimu. 33:48. 33:50. Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. 33:46. sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman. dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi. 33:49. janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi . Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu. Hai orang-orang yang beriman. bukan untuk semua orang mukmin. Hai orang-orang yang beriman. kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaikbaiknya. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain). Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu. 33:53. dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. maka tidak ada dosa bagimu. 33:51. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. dan mereka tidak merasa sedih. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.

saudara laki-laki mereka. orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu). 33:55. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. dalam keadaan terlaknat. tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan. 33:62. 33:57. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat. maka mintalah dari belakang tabir. niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu ke luar). 33:60. anak-anak laki-laki mereka. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik. Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu. maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya. bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. 33:58. mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan. maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka. Hai orang-orang yang beriman.kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya). Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah. Sebagai sunah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum . kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar. dan bertakwalah kamu (hai istri-istri Nabi) kepada Allah. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapakbapak mereka. keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. 33:56. perempuan-perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki. 33:59. 33:54. 33:61. anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi). Di mana saja mereka dijumpai. dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar.

maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Hai orang-orang yang beriman. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya. sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Hai orang-orang yang beriman. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh. 33:67. niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. bumi dan gunung-gunung. Dan tahukah kamu (hai Muhammad). janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. 33:66. dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak (pula) seorang penolong. Ya Tuhan kami. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. andai kata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul". 33:65. mereka berkata: Alangkah baiknya. bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. 33:73. 33:68. timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar". Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit. dan dipikullah amanat itu oleh manusia. 33:64. 33:70. 33:69. Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka). dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. 33:71. 33:72. maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami. sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan. Surat Saba(Saba:30): . boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya.(mu). Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah". 33:63.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Dan orang-orang kafir berkata (kepada teman-temannya): "Maukah kamu kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya. sesungguhnya kamu benar-benar (akan dibangkitkan kembali) dalam ciptaan yang baru? 34:8. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Tuhan) bagi setiap hamba yang kembali (kepada-Nya). apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud". Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila?" (Tidak). 34:6. 34:3. tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. 34:7. Dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Tidak ada tersembunyi daripadaNya seberat zarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar. Dan Dia-lah Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Katakanlah: "Pasti datang. niscaya Kami benamkan mereka di bumi atau Kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit.34:1. mereka itu memperoleh azab. Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. Dan orang-orang yang berusaha untuk (menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan (menggagalkan azab Kami). Maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika Kami menghendaki. 34:4. . Dan orang-orang yang kafir berkata: "Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami". dan Kami telah melunakkan besi untuknya. apa yang ke luar daripadanya. 34:10. 34:9. yaitu (jenis) azab yang pedih. melainkan tersebut dalam Kitab yang nyata (Lohmahfuz)". 34:5. demi Tuhanku Yang mengetahui yang gaib. 34:2. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung.

34:18. Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu). 34:19. tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka mereka berkata: "Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami". Maka tatkala ia telah tersungkur. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. maka Kami jadikan mereka buah mulut dan Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. 34:12. Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). 34:17. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. 34:13.34:11. pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedunggedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Tetapi mereka berpaling. Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. 34:14. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami. melainkan hanya kepada orangorang yang sangat kafir. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun". maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit. (Kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. Dan sedikit sekali dari hamba-hamba Ku yang berterima kasih. Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman. dan kerjakanlah amalan yang saleh. (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya. Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman. dan mereka menganiaya diri mereka sendiri. . 34:15. beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negerinegeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan. 34:16.

Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu. Katakanlah: "Perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu (Nya). 34:21. kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Dan (alangkah hebatnya) . sekali-kali tidak mungkin! Sebenarnya Dia-lah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". 34:23. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu.34:20. pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. dan Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. jika kamu adalah orangorang yang benar?". Katakanlah: "Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah. Dan orang-orang kafir berkata: "Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Qur'an ini dan tidak (pula) kepada Kitab yang sebelumnya". Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat". 34:26. 34:24. 34:30. kecuali sebahagian orang-orang yang beriman. 34:22. melainkan hanyalah agar Kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Kami tidak mengutus kamu. tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. 34:29. mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrah pun di langit dan di bumi. 34:28. Dan Dia-lah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui". dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya". 34:25. Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah: Allah". melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. 34:31. Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka. dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik). sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya. mereka berkata: "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan-mu?" Mereka menjawab: "(Perkataan) yang benar". 34:27. Katakanlah: "Bagimu ada hari yang telah dijanjikan (hari kiamat) yang tiada dapat kamu minta mundur daripadanya barang sesaat pun dan tidak (pula) kamu dapat meminta supaya diajukan". Dan mereka berkata: "Kapankah (datangnya) janji ini.

mereka itu dimasukkan ke dalam azab.kalau kamu lihat ketika orang-orang yang lalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Dan mereka berkata: "Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak (daripada kamu) dan kami sekali-kali tidak akan diazab. 34:39. akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". 34:35. Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. 34:34. Dan Kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan. 34:33. Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". 34:40. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikit pun. 34:32. mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "(Tidak) sebenarnya tipu daya (mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami). . Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendaki-Nya). 34:37. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. orangorang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman". maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. 34:38. melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya". tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. dan mereka aman sentosa di tempattempat yang tinggi (dalam surga). 34:36. ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya". Dan (ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka semuanya kemudian Allah berfirman kepada malaikat: "Apakah mereka ini dahulu menyembah kamu?". Dan orang-orang yang berusaha (menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan untuk dapat melemahkan (menggagalkan azab Kami). sebahagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah: "Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? (Tidak). sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa". Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun.

dan mereka berkata: "(Al Qur'an) ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja". 34:50. Maka alangkah hebatnya akibat kemurkaan-Ku. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras. Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja. 34:46. dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu". 34:42. dan jika aku mendapat petunjuk maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. 34:49.34:41. Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. 34:44. 34:48. 34:45. kebanyakan mereka beriman kepada jin itu". maka itu untuk kamu. 34:47. Upahku hanyalah dari Allah. Malaikat-malaikat itu menjawab: "Maha Suci Engkau. Katakanlah: "Upah apa pun yang aku minta kepadamu. yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendirisendiri. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang telah Kami berikan kepada orang-orang dahulu itu lalu mereka mendustakan rasul-rasulKu. kemudian kamu pikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Dan Kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca dan sekali-kali tidak pernah (pula) mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun. maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan . Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka: Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata". Katakanlah: "Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak (pula) akan mengulangi". bukan mereka: ahkan mereka telah menyembah jin. 34:43. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat". Katakanlah: "Jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat atas kemudaratan diriku sendiri. Dan (alangkah hebatnya) jika kamu melihat ketika mereka (orang-orang kafir) terperanjat ketakutan (pada hari kiamat). 34:51. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib". Maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa (untuk memberikan) kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan kepada sebahagian yang lain. Engkaulah pelindung kami. Dan Kami katakan kepada orang-orang yang zalim: Rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu". Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang. mereka berkata: "Orang ini tiada lain hanyalah seorang laki-laki yang ingin menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu".

34:54. NOTE : Sebagian dari surat-surat dalam Al Quran lainnya masih belum dapat dicantumkan karena masih dalam pencarian . 34:53.mereka ditangkap dari tempat yang dekat (untuk dibawa ke neraka). Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. 34:52. dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. bagaimanakah mereka dapat mencapai (keimanan) dari tempat yang jauh itu. Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) dalam keraguan yang mendalam. dan (di waktu itu) mereka berkata: "Kami beriman kepada Allah".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful