Está en la página 1de 45

TITULO PRELIMINAR

CAPÍTULO SEGUNDO. DEREITOS E LIBERDADES SECCIÓN PRIMEIRA. DOS DEREITOS FUNDAMENTAIS E DAS LIBERDADES PÚBLICAS

TÍTULO VIII. DA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DO ESTADO CAPÍTULO III. DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

7

TÍTULO PRELIMINAR

TÍTULO I DO PODER GALEGO CAPÍTULO III. DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA EN GALICIA

9

TITULO II. DAS COMPETENCIAS DE GALICIA CAPÍTULO I. DAS COMPETENCIAS EN XERAL

10

TÍTULO I. DOS DEREITOS LINGÜÍSTICOS EN GALICIA

11

TÍTULO II. DO USO OFICIAL DO GALEGO

12

13

TÍTULO III. DO USO DO GALEGO NO ENSINO

14

TÍTULO IV. O USO DO GALEGO NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

15

TÍTULO V. DO GALEGO EXTERIOR

TÍTULO VI. DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA E A FUNCIÓN NORMALIZADORA

16

DISPOSICIÓN ADICIONAL

DISPOSICIÓN FINAL

17

21

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

22

TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIÓNS XERAIS

CAPÍTULO IV. DO PERSOAL AO SERVIZO DAS ENTIDADES LOCAIS SECCIÓN 2.ª DOS FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL

23

SECCIÓN 3. DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DE CARREIRA

24

25

27

27

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

28

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

31

ARTIGO 35

32

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIÓN DERRADEIRA

33

TÍTULO IV. DA ACTIVIDADE DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS CAPÍTULO I. NORMAS XERAIS

35

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. USO DE LINGUAS OFICIAIS.

37

41

42

43