Está en la página 1de 45

TITULO PRELIMINAR

CAPÍTULO SEGUNDO. DEREITOS E LIBERDADES

SECCIÓN PRIMEIRA. DOS DEREITOS FUNDAMENTAIS E DAS


LIBERDADES PÚBLICAS

TÍTULO VIII. DA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DO ESTADO

CAPÍTULO III. DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

7
TÍTULO PRELIMINAR

TÍTULO I DO PODER GALEGO

CAPÍTULO III. DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA EN


GALICIA

9
TITULO II. DAS COMPETENCIAS DE GALICIA

CAPÍTULO I. DAS COMPETENCIAS EN XERAL

10
TÍTULO I. DOS DEREITOS LINGÜÍSTICOS EN GALICIA

11
TÍTULO II. DO USO OFICIAL DO GALEGO

12
13
TÍTULO III. DO USO DO GALEGO NO ENSINO

14
TÍTULO IV. O USO DO GALEGO NOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

15
TÍTULO V. DO GALEGO EXTERIOR

TÍTULO VI. DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA E A


FUNCIÓN NORMALIZADORA

16
DISPOSICIÓN ADICIONAL

DISPOSICIÓN FINAL

17
21
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

22
TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIÓNS XERAIS

CAPÍTULO IV. DO PERSOAL AO SERVIZO DAS ENTIDADES


LOCAIS

SECCIÓN 2.ª DOS FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE


CARÁCTER NACIONAL

23
SECCIÓN 3. DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DE CARREIRA

24
25
27
27
DISPOSICIÓN DERROGATORIA

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

28
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

31
ARTIGO 35

32
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIÓN DERRADEIRA

33
TÍTULO IV. DA ACTIVIDADE DAS ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS

CAPÍTULO I. NORMAS XERAIS

35
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. USO DE LINGUAS
OFICIAIS.

37
41
42
43