Está en la página 1de 21

S Pc S 
c
c c c 
 c c c c 
c c c

cccc 
c cc cc
c
c c
c
c
c %&
 'c
c c
c S 
 
c
c
c
c
Pc ô
c
c
c c c 
 c c c c 
c c c

c c 
c c c c 
c c c c c c c  c c c

c c 
c c 
cc cc 
c
c
c
c
c c
c %&
 'c
c c
c ô  
c#c c
c
c
c
c c
c
c
c
c 
cc c cccc
c
!"cc 
c c cc cccc
c
c 
cc c c#cc
c
$"cc 
c c c c#cc
c

c 1
Pc ô
c
ÿc 
c cc cc c cS c()c*'c
¦c 
c c!+,'cc!+,cc*c c$+,c
c
ÿc 
c c côcc c c 
c c
-cc
 c c
'c
¦c 
cc$.+,c'ccc$.+,cc ccc$.+,c#c
c
Pc ñô

¦c
c c 
c
ñSôS ôS 

 c c
c *+,c c*+,c

 c c*c)c
c *c)cc*+,cc c!+,c

 c c*c(c


c *c(cc*+,c#c c*+,c

 c cc)c
c c)cc*+,c#c c$!+,c
c
c
 CUADRANTE  CUADRANTE

c c
c c c*c)c
c
c
 CUADRANTE  CUADRANTE

c
c c*c(c
c c cc)c
c
c
c

c 
¦c c c

c
c
ñSôS ôS 


c c c $.+,c cc$.+,cc


c c*c)c c *c)c.+,c cc$.+,cc


c c c)c*c !.+,cc*c cc$.+,c#c


c cc)c c c)c.+,c cc$.+,c#c
c
c
c
 CUADRANTE  CUADRANTE


c c c
c c*c)c c
c
 CUADRANTE  CUADRANTE

c

c c c)c*c
c cc)c c
c
c

c ©
Pc ôSSñS 
c
&
c&
& 
c c c&

c c c cc&/cc
 c cc
 'c
c
c

c
S ñS S
c ñc
c
c
c
ccccc 
c c c c c c c c c c 
c c
c c c c c cc c%cc c c c
c
c
c
c
c c c+,c
c
A 0c c c!!+,c
c
c
c
c
c C c c c cc c(c0c c
c
c c c1+,c(c*2c(c!!+,c
c
B c c c+,c(c!!+,c
c
c c c$*+,c)c+,c
c
c
c
S ñ 
c
c
c
c

c Ô
S 
El azimut de una línea es el ángulo horizontal medido en el sentido de las manecillas del
reloj a partir de un meridiano de referencia. Lo más usual es medir el azimut desde el Norte
(sea verdadero, magnético o arbitrario), pero a veces se usa el Sur como referencia.
Los azimutes varían desde 0° hasta © 0° y no se requiere indicar el cuadrante que ocupa la
línea observada. Para el caso de la figura, las mismas líneas para las que se había
encontrado el rumbo tienen el siguiente azimut:
Línea AZUT
OA ©0°
OB 1£0°
OC Ô0°
OD ©1£°

 

 
 
Cuando se desea conocer la dirección de una línea se puede ubicar un instrumento para
medirla en cualquiera de sus puntos extremos, por lo tanto se llaman rumbo y azimut
inversos a los observados desde el punto contrario al inicial. Para que quede más claro, si
en el ejemplo de la figura se midieron primero los rumbos y azimutes desde el punto O
(líneas OA, OB, OC y OD), el contraÿrumbo y contraÿazimut de cada línea corresponde a la
dirección medida en sentido opuesto, desde cada punto hasta O (líneas AO, BO, CO y DO).
Cuando se trata de rumbos, para conocer el inverso simplemente se cambian las letras que
indican el cuadrante por las opuestas (N <ÿ S y E <ÿ W). De manera que para la figura se
tiene:
Línea RUBO CONTRAÿRUBO
OA N©0°E S©0°W
OB S©0°E N©0°W
OC S 0°W N 0°E
OD NÔ£°W SÔ£°E
Por el contrario, si se trata de azimutes, el inverso se
calcula sumándole 180° al original si éste es menor o
igual a 180°, o restándole los 180° en caso de ser mayor.
ContraÿAzimut = Azimut ± 180°
Para la figura mostrada se observan los siguientes
azimutes inversos:
Línea AZUT CONTRAÿAZUT
OA ©0° ©0°+180° = 10°
OB 1£0° 1£0°+180° = ©©0°
OC Ô0° Ô0°ÿ180° = 0°
OD ©1£° ©1£°ÿ180° = 1©£°
ale la pena volver a decir que en ningún caso un rumbo
(o un rumbo inverso) puede ser mayor a 90°, ni un azimut
(o contraÿazimut) mayor a © 0°.
 
S 

c £
Para calcular azimutes a partir de rumbos es necesario tener en cuenta el cuadrante en el
que se encuentra la línea. Observando la figura anterior se puede deducir la siguiente tabla:


 S 

  
NE gual al rumbo (sin las letras)
SE 180° Rumbo
SW 180° + Rumbo
NW © 0° Rumbo
Se puede comprobar revisando los valores que aparecen en la figura.
 S 
 
Observando también la figura se ve que el cuadrante de la línea depende del valor del
azimut así:
S 

 
0° 90° NE N µAzimut¶ E
90° 180° SE S ¶180° Azimut¶ E
180° 0° SW S µAzimut 180°¶ W
0° © 0° NW N ¶© 0° Azimut¶ W
S 

Una poligonal, sea abierta o cerrada, es una sucesión
de distancias y direcciones (rumbo o azimut) formadas
por la unión de los puntos en los que se armó el
instrumento que se usó para medirlas (puntos de
estación). Cuando se ubica el instrumento en una
estación se puede medir directamente el azimut de la
siguiente línea a levantar (si se conoce la dirección del
N o si se ³sostiene´ el contraÿazimut de la línea
anterior), sin embargo, en ocasiones se mide el ángulo
correspondiente entre las dos líneas que se intersectan
en el punto de estación (marcando ³ceros´ en el ángulo
horizontal del instrumento cuando se mira al punto
anterior), a este último ángulo se le va a llamar
³ángulo observado´.
  
(en
el sentido de las manecillas del reloj, que es el mismo
en el que se miden los azimutes) se puede calcular el
azimut de la siguiente línea con la siguiente expresión:
Azimut línea siguiente = Contraÿazimut de la línea
anterior + Ángulo observado
Se debe aclarar que si el resultado es mayor a © 0°
simplemente se le resta este valor.
En la figura se observa que si el azimut conocido
corresponde al de la línea AB (ángulo NAB en rojo), por lo tanto el contraÿazimut es el
ángulo NBA (también en rojo). El ángulo observado, medido en el sentido de las
manecillas del reloj con el instrumento estacionado en el punto B es el ángulo ABC (en

c
verde). El azimut que se desea conocer es el de la línea BC (ángulo NBC en azul). Por lo
tanto se tiene la siguiente expresión:
Azimut BC = ContraÿAzimut AB + Ángulo observado en B
Azimut BC = <NBA + <ABC
Como es evidente que el resultado será mayor que © 0° (en este caso en particular)
entonces el azimut de la línea BC será:
Azimut BC = (<NBA + <ABC) © 0°
Esta expresión es válida sólo si el ángulo observado está medido en el mismo sentido del
azimut (derecha), sin importar si es interno o externo.
Si se trata de calcular rumbos se pueden luego convertir los azimutes calculados de la
forma anterior.

" 

 !

Puntos cardinales y direcciones. Partes, tipos y usos de la brújula.

Retomando la frase "# 
$

 
y del resto de los puntos cardinales. N, S y W (oeste)´,avanzaremos en algunos conceptos
comenzando por las direcciones.

% 

A las direcciones las definiremos como líneas rectas desde un punto de inicio de un
itinerario (posición) hasta un punto de destino (otra posición). Estas líneas rectas podemos
trazarlas en una carta, podemos observarlas en el terreno a través de referencias o podemos
observarlas en la brújula. Es decir pueden ser reales o imaginarias.
A estas direcciones las mediremos como ángulos y como a los ángulos tenemos que
medirlos desde una línea de inicio 0 o línea de base se ha establecido el N (norte) como
línea de base a partir de la cual comenzaremos a medir en el sentido de las agujas del reloj.

&S'"(

c 
El sistema de medición más utilizado es el sexagesimal que divide la circunferencias en
© 0º. Es decir que tendríamos la posibilidad de medir © 0 direcciones.

&S'")

Entonces a partir de ahora podemos expresar las direcciones como ángulos con respecto al
N (norte). Ej: 10º, £0º, 19£º, Ô0º, ©0º, etc.

c 8
Pero es importante aclarar que existen © nortes, © líneas de base desde las cuales podremos
medir las direcciones.

NORTE GEOGRÁFCO O ERDADERO: es el que se utilizan los meridianos locales


como líneas de base. Estos meridianos convergen en el polo Norte geográfico.

NORTE AGNÉTCO: se utiliza el polo Norte magnético como línea de base para medir
direcciones en el terreno con la brújula que se alinea automáticamente con el mismo.

NORTE DE COORDENADAS, DE CUADRÍCULA O CARTOGRÁFCO: es el que se


utilizan las líneas verticales de la red de coordenadas planas impresas en las cartas
topográficas como líneas de base.

Entonces cuando utilizamos cartas topográficas y brújulas como herramientas de


orientación, estaremos midiendo direcciones sobre dos sistemas distintos que utilizan
distintos nortes como línea de base.
Cuando midamos una línea de dirección en la carta topográfica, estaremos utilizando como
línea de base el Norte de coordenadas, de cuadrícula o cartográfico. Ese ángulo se
denominará ANGULO DE DRECCON o AZUT PLANO.
Cuando midamos una dirección en el terreno con la brújula, sobre una referencia, estaremos
utilizando como línea de base en Norte magnético y el ángulo que midamos se denominará
RUBO.

ANGULO DE DRECCON o AZUT PLANO: Ángulo formado por una línea de


dirección utilizando como línea de base el Norte de coordenadas, de cuadrícula o
cartográfico, medido sobre la carta.

RUBO: Ángulo formado por una línea de dirección utilizando como línea de base el
Norte magnético, medido con la brújula.

AZUT: Ángulo formado por una línea de dirección utilizando como línea de base los
meridianos que convergen en el Norte geográfico.

Al haber © nortes, si medimos la dirección entre dos posiciones tenemos que prestar
atención cual norte estamos utilizando como línea de base, es decir si medimos una
dirección en la carta estaremos utilizando el Norte de coordenadas, de cuadrícula o
cartográfico y si esa misma dirección la medimos en el terreno con la brújula estaremos
utilizando como línea de base el Norte magnético. Si bien es la misma dirección, habrá una
diferencia que se denomina DES ACON AGNETCA.

Llevado a la práctica este concepto: si medimos una dirección sobre la carta obteniendo un
ANGULO DE DRECCON o AZUT PLANO e inmediatamente queremos utilizarlo
con la brújula en el terreno para empezar a caminar, tenemos que corregir la DES ACN

c 9
AGNETCA. Es decir tenemos que transformar un ANGULO DE DRECCON o
AZUT PLANO en un RUBO.

M 


*
+

Primero hay que conocer el valor de la desviación (en grados) y segundo hay que conocer si
la desviación es E u W.

Una vez conocidos estos dos datos tenemos que seguir la siguiente regla:
*
,-
Para trasformar el ángulo de dirección o azimut plano en un rumbo. El valor de la
desviación de SUA

EJEPLO
· Ángulo de dirección 1Ô£º (dirección medida sobre la carta)
· alor de la desviación º W
· Para pasar a Rumbo, utilizar la brújula y comenzar a caminar en esa dirección : 1Ô£º + º
= rumbo 1Ôº
*
-
Para trasformar el ángulo de dirección o azimut plano en un rumbo. El valor de la
desviación se RESTA.

EJEPLO :
· Ángulo de dirección 1Ô£º (dirección medida sobre la carta)
· alor de la desviación º E
· Para pasar a Rumbo, utilizar la brújula y comenzar a caminar en esa dirección: 1Ô£º ÿ º =

c 10
rumbo 1塚

./0" " S./0"

Cuando trazamos un itinerario desde la posición de inicio hasta el destino elegido medimos
la dirección a través de un ángulo. Estas direcciones medidas como ángulos tienen un
ángulo complementario con una diferencia de 180 º que se denomina POSTEROR.

c 11
M  
  
•  
    
 
  
 

           
  
  !    "  #  
   $   %     &
 
 
      %  '( % 
 
 ) 
    %  $  
 % 

3c4567894"c5"7989:c7c376c6;3<6c=3c
;86c9">c?c<c?c 64@"c46;7A:85"cBc?6c
:86c<5c376c87C?37586cDc?";6c"87:6?6c
7c376cB8558E7c7":)93-c43Dc6@"F846B6c
6c?6c"87:658E7c;";GC856c&"c9"c9cH6>?6c
Bc37c":c";GC85"cDc37c":c
6;7A:85"

5"4"c?6c6;3<6cBc?6c>I<3?6c9@"7Bc6c536?=38c
564@"c46;7A:85"-c6?c396?6cH6Dc=3c538B6c=3c7"c
9:Ac556cBc"><:"9c;67B9cBcH8"c14":"9-c
63:"9-c:"9cBc5"7B3558E7c?A5:856-c:52c78c556cBc
H>8??69-c98?>6:"9c3c":"c"><:"c4:G?85"c=3c6C5:c6c?6c
>I<3?6

6cB8C7586c7c;6B"9c7:c?c":c
";GC85"cDc?c":cB6B"c9c??646c
B5?87658E7c46;7A:856cDc564>86c9;I7c?c
?3;6cBc?6c:86cDc9;I7c?c@69"cBc?"9c
6J"9c7c739:"c@6K9c9c5698c73?6-c637=3c
7c6?;37"9c@6K99c??;6cH69:6c.

6c9C6cBc?6c>I<3?6c9:6c46D"47:cB8L8B8B6c7cc@6:9c5"9@"7B87:9c6c
?"9c;6B"9c9F6;9846?9cBc376c58537C7586'ccDcc=38L6?7c6?c7":-c6?c
9:c-c6?c3c*cDc6?c9:c1M#Mc7c6?;3769cI<3?692c=38L6?7c6c!N

M  


9c?6c58537C7586cB?c5"4@G9c=3c@97:6c?69cB8558"79cBc?"9cL87:"9cc87B856c?"9c34>"9c"c
B8558"79c@"98>?9c?c989:46c536B67:6?c?6cB8L8Bc7c!c@6:9cBccO-c6ccO-c6c@6:8cB?c7":cDc
93cH6586c?c9:cDc"9:c"9c$c@37:"9c56B876?9c9"7c-c-ccDccc"9c$c@37:"9c536B67:6?9c9"7c
-c-c#-cc
"9c*c@37:"9c87:4B8"9c9"7c?"9c??646B"9c?6:6?9'c-c-c-c-c#-c##-c##-c
#c
69cc536:69c9c98:I67c7:c?"9c@37:"9c58:6B"9-cDc9cB98;767cc$cc17":c536:6c6?c
7""9:2-c#c$c17""9:c536:6c6?c7":2-c:5c
?c989:46c5853?6c9c?c4G9c396B"c7c?6c65:36?8B6Bc@"c93c46D"c9758??PcDc47"c"c

c@37:"9c@8758@6?9cBc?6cM
"96cBc?"9c87:"9M

c 1
c-c

c!!-.

c$.M

cN.

c

c!.

c.

c.N-.

c*

c!!-.

c!!.

c!$N-.

c!N

c!!.

c 1©
c.

cN.

12cc@"7c?6c>I<3?6c7:c7"9":"9cDc?c"><:6c6c?3;6cBcB"7Bc=34"9c:"46c
?c34>"

1!2cc5"?"56c?6c>I<3?6c7c@"9858E7cH"8P"7:6?cDc9c;86c?6c>69cH69:6c=3c9:Ac7c
@"9858E7c9;I7c?6c6;3<6

12c?c":c84@9"c7c?6c>69cB>c5"8758B8c5"7c?c87B856B"c@"c?6c6;3<6c6c
>I<3?6cD6c9:Gc"87:6B6

1$2c87c4"Lc?6c
>I<3?6c
@"5B4"9c6c
:"46cB96B"

8cB964"9c
9;38c?6c?5:36cB?c
34>"c9;I7c?"9c
;6B"9cB6B"9-c
@84"c"87:64"9c
?6c>I<3?6cB"7Bc
6@37:6-c:"467B"c
9:6c7:c7"9":"9c
Dc37c34>"cDc?3;"c
>39564"9c?"9c
;6B"9cDcL4"9c
H6586c37c@37:"cBcC7586cBc
4"B"c=3c?6c>I<3?6c?6cB8558E7c

c 1Ô
87B856B6

S!

8c@3B9cLc?c98:8"cB"7Bc=389c??;6'c48Bc?c34>"c5"7c?6c>I<3?6cDc7:"759c9K;3?"

8c7"cL9c?c98:8"-c@"c:879c37c46@6'cB:4876c:3c@"9858E7c7c?c46@6-c@"7c?6c>I<3?6c7c:3c
@"9858E7-cDc:"46c?c34>"cH6586c:3c"><:8L"

8c7"c@3B9cLc?c98:8"-c@"c:879c?6cB8558E7'c98c:879c5"4"cB89:67586c cDc37c34>"cBccOcBc
?c@37:"c%-c:"467B"c9:cFc5"4"c@37:"cBcC7586-c4656c?6cB8558E7c87B856B6c@"c?c34>"c
8Bc?6cB89:67586c9;I7c?6c956?6cB?c46@6c"c?c734"cBc:39c@69"9cDc??;669c6?c@37:"

 '8;69c37c34>"c4867B"c5"79:67:47:c6c?6c>I<3?6-c@39c?"c=3cH6G9c9Gc9346c?69c
84@5898"79c=3c:3c4"L8487:"cB6GcC"P"9647:c6c?6c48946cB7:8C856c37c@37:"cBcC7586-cDc
376cLPc6??Kc:"46c376c73L6c?5:36

˜   

ßc 367B"c7"c?6c399-c467:A7c874"L8?8P6B6c?6c6;3<6-c4B867:c?c9;3"c=3c:87c@66c9c
C87
ßc 3756c?6c??L9c7c?c>"?98??"c556cBc"><:"9c4:G?85"9
ßc 3756c?6cB<9c556cBc4":"9c"c56>?9c?A5:85"9
ßc 3756c?6cB<9cB"7BcH6D6cH8"-c65"c"c;67B9c4696cBc"569-c=3c6:68;67c6?c6;3<6
ßc "c?6c;"?@9

M  ˜ 


&66c"87:6c37c46@6c9;I7c?6c>I<3?6c98;3c?"9c98;387:9c@69"9'c

#
(
"?"56c?c?6B"c?6;"cBc?6c>I<3?6c9">c?c46@6-c7:c?c@37:"cBc@6:8B6cDc?cB9:87"-c5"7c?69c
C?5H69cBcB8558E7cBc?6c@?656c>69c6@37:67B"cH6586c?6cB8558E7cBc465H6

#
)
86c?c?84>"cH69:6c=3c939c?K769c":)3c967c@66??69c6c?"9c48B867"9c":)3cB?c46@6cDc
?ccB?c?84>"c6@37:cH6586c?c":cB?c46@6

#
1
67:787B"c?6c>I<3?6cH"8P"7:6?47:c78L?6B6c7c?6c467"cDcC7:c6c:8-c;86c:3c53@"c9">c:8c
4894"cH69:6c=3c?6c@37:6c"<6c":cBc?6c6;3<6c6@37:cH6586c?6ccB?c?84>"c6cC?5H6cBcB8558E7c
Bc?6c@?656c>69c6@37:6GcH6586c?6cB8558E7c5"5:6cBc465H6c95";c37c@37:"cBcC7586c7c
?c:7"c7c?6cB8558E7cBc465H6-c@"c<4@?"c376c@8B6c"c37cG>"?c ?c??;6c6?c@37:"cBc
C7586-c@8:c?c@"59"

c 1£
Æ 
97586?47:c:"B69c?69c>I<3?69c5"7989:c7c37c84G7c6?c=3c9c?c@48:c;86c?8>47:c9">c93c
57:"-c@66c=3c9c5"?"=3c@66??"c6c?69c?K769cBcC3P6c46;7A:856cB?c564@"c:9:cc87B8=3c
?6cB8558E7c6@"F846B6cBc?"9c@"?"9c46;7A:85"9c

&66c8B7:8C856c?cF:4"cB?c84G7c"cBc376c6;3<6c=3c9c6?47:c@=3J"-c9:c9c@87:6cBc
C"46cB89:87:8L6-c5"7c@87:36c"<6-c@6L"76B"c7c7;"c"c5"7c@37:"9cC"9C"957:9cLB9-c@66c
B89:87;38?"cBc7"5Hc7c?6c">9538B6Bc

6c6;3<6c9c7537:6cB7:"cBc376c56<6cBc46:86?c@46>?c6?c564@"c46;7A:85"-c5"4"c
6?34878"-c?6:E7-c@?G9:85"c"c>"75-c?6c:6@6cBcL8B8"c@48:c">9L6c?6c6;3<6-c987c=3c9c568;6c"c
96c6C5:6B6c@"c?cL87:"Qc7c?cC"7B"cBc?6c56<6c9c@87:67c?69cB8L898"79cBRc5853?"cDc?:69c@66c
8B7:8C856c?"9c@37:"9c56B876?9-cC"467B"c?"c=3c9c5"7"5c5"4"c?84>"c ?;3769c>I<3?69c
6@67:47:c7"c:877c6;3<6-cD6c=3c:"B"c?c?84>"c;86-c@"c?6c6;3<6c"c84G7c9:6c95"7B8B"c>6<"c
?c?84>"-c@3Bc9c37c5853?"cBc@?G9:85"c"c6?34878"c

76c>376c>I<3?6c@66c"87:658E7-c:87c93c?84>"c;6B36B"c@"c?"c47"9c56B6c!c;6B"9-c637=3c
37cF@:"c@3Bc3:8?8P6c5"7c8;36?c93?:6B"-c376c=3c:7;6c46569c9"?"c56B6c.c;6B"9c

F89:7c6?c47"9c536:"c@8758@6?9c:8@"9cBcI<3?6'c

S!ñSSô
Kc:3c>I<3?6c9cB?c:8@"cBc56<6cBc?"<-c:c5"?"569cBcC7:c6c?6cC7586c5"7c?6c>I<3?6c9"9:78B6c
6c?6cBc?6c587:36c"c37c@"5"c4G9c

86c?6c56<6cBc?6c>I<3?6-cH69:6c=3c?6c6;3<6c=3Bc7c?6cB8558E7c)cEcc?c34>"cH65K6c?6c
C7586c>3956B6c9Gc?6c?K76c=3c37c6?c57:"cBc?6c6;3<6-c5"7c376c?K76c846;87686c=3c53P6c
376c4656cB?c?84>"cDc??;6cH69:6c?6cC7586-c6c4656c9">c?c?84>"-c9Gc?c34>"ccc

0%&222S"/S#S
8c:3c>I<3?6c9cBc;?8??6-c:E46?6c7c?6c48946cC"46-c6c?6c6?:36cBc?6c587:36cB88;87B"c?6cC?5H6c
=3c:87c?6c;?8??6-c7cB8558E7cBcC7586c6cL7:6<6cBc?6c>I<3?6cBc;?8??6-c5"7989:c7c=3c

c 1
6?c;86c?6c56<6cBc?6c48946c=3B6c;89:6B"c?c34>"cDcD6c7"cH6Dc=3c5"B6?"c"c67":6?"-c
984@cDc5367B"c7"c?6c43L69

ñ!ôS
"7c?69c>I<3?69cBc488??6c5"4"cBc:8@"cM M-c9c5"?"567c?6c488??6c5"4"c7c?6cC8;36cDc9c
396c6c?6c6?:36cBc?"9c"<"9c

7c9:69c>I<3?69-c?6c?7:8??6c@48:c">9L6c9843?:G7647:-c?69c46569c9">c?c?84>"cDc?6c
C7586-c@"c?"c=3c9"7c469c@58969c=3c?69c67:8"9c9:69c>I<3?69c:877c?6c@6:853?68B6Bc
Bc=3c7"c9cLc?6c6;3<6cB85:647:-c@"=3c9:Gc>6<"c?c?84>"-c?c=3cH657c;86c
9843?:G7647:c "4"c7"c9c;89:6c?c34>"c5"4"c7c?69cBc;?8??6cc

c 1
!
&66c396c?69cI<3?69cBc9@<"-c9c:"467c6c?6c6?:36cBc?6c587:36-c">9L67B"c9">c?c9@<"-c?6c
C7586cDc?6c488??6c6?c4894"c:84@"Qc?3;"-c9c;86c?6c56<6c@66c5"?"56c?6c6;3<6c9">c?6c4656c
)cDc=3B6c:"46B"c?c34>"c

?c9@<"c9c5"?"56c6c37"9c$.c@66c">9L6c376cC7586c6c78L?cB?c@89"-c"c6c37cG7;3?"c47"c
"c46D"-c9;I7c9Kc?6cC7586c9:Gc46D"c"c47"c6?:36c=3c?c78L?cBc?6c587:36c7"46?47:c
9"7c?69c4G9c5"9:"969-c@"c?69c4G9c@58969

367B"c3:8?859c376c>I<3?6c5"7c:6@6cBc9@<"-c5"?"56c?6c>I<3?6c:6?cDc5"4"c6@65c7c?cB8>3<"c
7c93c@6:c93@8"c?6c:6@6c@97:6c37c@37:"cBc486-c376c4656c=3c7"9c@48:c486c37c"><:"c
:787B"c?6c>I<3?6c6c?6c6?:36cBc?"9c"<"9c?c9@<"cC?<6c6?c4894"c:84@"c?c?84>"-c
@48:8A7B"7"9c">9L6c?6c6;3<6c46;7A:856cDcC5:36c?69c"@658"79c6B536B69c@66c?c5G?53?"

c 18
M M
&66c87B856c34>"9c?6cB8L898E7cBc?6c"96c@3BcH659cBc:9cC"469'c

"ñ c"9c34>"9c9c537:67c6c@6:8cB?c7":cBccO-c6ccO-c7c?c97:8B"cBc?69c6;3<69c
B?c?"<-c9c87B8567cB8587B"c9"?647:c?c7I4"cBc;6B"9cDc93cL6?"c9c5"798B6c984@c
@"98:8L"c9c?cI785"c=3c9c396c65:36?47:

"ñ c"9c34>"9cL67cBccOc6ccOcDc9c537:67c6c@6:8cB?c":c"c93cH6586c?c9:cDc
9:cc87B8567c@84"cB8587B"c?c@37:"c56B876?c":c"c3cB9BcB"7Bc9c537:67-c6c
5"7:873658E7c?c7I4"cBc;6B"9cDcB9@3A9c?c@37:"c56B876c9:c3c9:cH6586cB"7Bc9:Gc?6c
@"6-c@"c?"c=3c6?c87:L78c7c"@658"79cBc34>"9c9c5"798B67c5"7c98;7"c1(2c?"9cB?c@84c
Dc:5c536B67:9cDc5"7c98;7"c1)2c?"9cB?c9;37B"cDc536:"c536B67:9cc65"79<6c5"7L:8c?"9c
34>"9c536B67:6?9c7c5853?69c@66cL8:6c5"7C398"79c

" 
c9c37c989:46c=3cD6c7"c9c4@?6c;3?647:cDc9"?"c9c3:8?8P6c@66c87B856c?6c
@97586cBc6?;37c@37:"c5"7c?658E7c6c?6c@"6-c@"c<'c7cC6"c6>8:"c6c536:"c536:69-c6c376c
536:6c@"c>6>"-c:5

 

c 19
F89:7c:9c56?99cBc
34>"9'


34>"c46;7A:85"'c
4c

34>"cBc6;3<6'c
6c

34>"cLB6B"'c
Lc

9:"9c:9c34>"9c9:G7c?658"76B"9c5"7c?69c98;387:9cF@98"79'c

4c c
6c(c c

Lc c
6c(c :c
5"B67B"c:64>8A7c=3c :c cB4c(c

# #   c


6>4"9c=3c
4c c
6c(c -c?3;"c653:67B"c5"4"c7c?c<4@?"c98;387:'c
<'cS6??6c?c34>"c46;7A:85"c96>87B"c=3c?c34>"cBc6;3<6c9c*!cOcDc?cB9LK"cNOc#c

6c c*!Oc
c)cNOc17;6:8L"c@"c9c#2c

4c cN.cOc

#   # c


6>4"9c=3c
4c c
6c(c -c?3;"c?c34>"cBc6;3<6c9c
6c c
4c)c c
<'cS6??6c?c34>"cBc6;3<6c96>87B"c=3c?c34>"c46;7A:85"c9cN.cOcDc?cB9LK"c6c9c34>"c9c
.Oc#c

4c cN.Oc
c)c.Oc17;6:8L"c@"c9c#2c

6c c*Oc

c 0
# #  $##c
&6:84"9cBc?6cF@98E7c
Lc c
6c(c :c=3c9c?"c4894"c=3c
Lc c
6c(B4c(c c
<'c9:67B"c76L;67B"c7c37c?3;6c6?c
6c cNcO-cB4c cOcDc c!OccH6??6c?c34>"cLB6B"c

6c cNcOc
B4c c)Oc17;6:8L6c@"c9c#2c
c!Oc1@"98:8L6c@"c9c2c

Lc ccOc

# $## # c


;36?c=3c67:9c@6:84"9cBc?6cF@98E7c
Lc c
6c( :c=3c9c?"c4894"c=3c
Lc c
6c(B4c( c
9@<67B"c">:74"9c'c
6c c
Lc)cB4c)c -c=3c9c?"c4894"c=3c
6c c
Lc)c :c
<'cS6??6c?c34>"cBc6;3<6cB?c
Lc c!NcOc96>87B"c=3c?6cB4c ccOc#cDc?c c.cOcc

Lc c!NcOc
B4c c)cOc17;6:8L6c@"c9c#2c
c.cOc1@"98:8L"c@"c9c2c

6c c.cOc

#   $##c


&6:84"9cBc
Lc c
6c(c :c=3c9c8;36?c6c
Lc c
6c(c (cB4c
6>87B"c=3c
4c c
6c(c -c?6cF@98E7c67:8"c=3B6c
Lc c
4c(cB4c

# $##  c

6c c
Lc)B4

c 1