Está en la página 1de 4

Més x S@rrià

Butlletí del PSC de Sarrià de Ter - Gener 2011 - Número 9 sarriadeter@socialistes.cat

El CENTRE de VISITANTS, una CESSIÓ molt CARA! EL CENTRE DE


La ROTONDA i el CUL de SAC del govern VISITANTS
El POUM sense el POUM El preu d’una cessió
La nova BIBLIOTECA Emília Xargay
El Centre de Visitants del
Gironès es farà finalment a
En clau d’HUMOR Sarrià de Ter per gentilesa
del govern municipal. Des
del PSC de Sarrià de Ter
ens hem mostrat, des d’un
principi, contraris a la cessió
dels baixos i primer pis de
l’espai d’equipament mu-
nicipal que hi ha al costat
de la futura biblioteca mu-
nicipal i el nou auditori de
Sarrià de Ter.
Des del PSC no creiem
que aquest sigui l’ús que cal
donar a aquest equipament,
sobretot perquè aquests es-
pais que ara s’han cedit ja
tenien uns usos pre-defi-
nits de fa temps: una sala
d’exposicions, una sala-mu-
seu, l’arxiu històric munici-
pal i l’ampliació del dipòsit
de la nova biblioteca Emília
Xargay. En qualsevol cas
usos culturals que, encara
que en fóssin d’altres, do-
néssin resposta a les necessitats de Sarrià de Ter, no a les necessitats i les urgències del Consell Comarcal
del Gironès. Aquest és el veritable preu, polític, social i econòmic d’aquesta cessió: satisfer les necessitats
del Consell Comarcal abans de les nostres, les de Sarrià de Ter. Pel PSC, primer ha de ser i és Sarrià de Ter!

La VEU del PORTAVEU

El procés de participació del POUM sense el POUM


A finals de l’any passat el govern municipal va pre- ensenya les cartes.
sentar un procés de participació ciutadana sobre el Pla El govern municipal ens dema-
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). na als veïns i veïnes que partici-
Aquest és un procés que s’inicia, al meu perer, amb pem en un procés sobre el futur
dos anys de retard, com a mínim. No penso que al ordenament urbanístic del nostre
final del mandat, en un context ja pre-electoral, sigui poble sense donar-nos informació
el millor moment per debatre el POUM, sobretot quan sobre el POUM: què preveu, quines línies mestres té...
aquests deures a aquestes alçades el govern ja els Amb aquest procés de participació el govern muni-
hauria d’haver fet. cipal busca nomes complir l’expedient per complir amb
Però el què resulta més desencoratjador és que en la lleim que obliga a desenvolupar un procés participa-
la proposta de procés participatiu el govern no hagi tiu. De nou el govern actua tard i malament...
mostrat, ni tan sols posat a disposició dels veïns i veï- Roger Casero Gumbau,
nes, el document provisional del POUM. El govern no Portaveu del PSC de Sarrià de Ter

www.rogercasero.cat
El Centre de Visitants del Gironès,
una cessió molt cara!

Assumpció Vila, Roger Casero, Iolanda Jiménez i Loli Fernández, el grup municipal del PSC de Sarrià de Ter

El preu econòmic de la cessió

La cessió no és una venda, prou que ho sabem des del PSC. És una cessió d’ús d’un equipament que, si
bé no està construït del tot sí que es cedeix amb l’estructura construïda. L’estructura ja feta té un valor que
també cedim al Consell Comarcal. Aquí cal sumar-hi la repercussió del valor del solar i el valor dels costos
d’urbanització. És a dir, no només cedim espai, metres quadrats, sinó que també cedim, per als propers 20
anys, el seu valor econòmic. Amb aquesta cessió qui hi guanya és el Consell Comarcal, que recupera així part
dels més de 3 milions d’euros perduts per la retallada d’aquest projecte, que inicialment era d’uns 4 milions i
que finalment s’ha quedat amb 900.000 €. La pregunta és: què hi guanya Sarrià de Ter?

El preu social de la cessió


Fins al 2030 aquest espai serà del Consell Comarcal del Gironès. La cessió és per 20 anys ampliable a 5 més.
Fins al 2030 Sarrià de Ter no podrà recuperar aquest equipament. Durant aquests 20 anys perdem el dret a
decidir a què volem destinar aquest espai que ara el govern ha cedit; de fet tampoc ho hem pogut decidir ara.
Necessitem a Sarrià de Ter el Centre de Visitants? El Centre de Visitants és un projecte que inicialment havia
d’ubicar-se a Quart i que, per la retallada de finançament del projecte, finalment es farà a Sarrià de Ter. És el
Consell Comarcal del Gironès qui necessita Sarrià de Ter, i a Sarrià de Ter hi ha trobat un alcalde i un govern
disposats a prioritzar les necessitats del Consell Comarcal per davant de les de Sarrià de Ter.
Aquest és el preu social de la cessió, doncs quan sense tenir les nostres necessitats d’equipaments culturals
presents i futures cobertes cedim un espai al Consell Comarcal per un equipament que no necessitem.

El preu polític de la cessió

Aquesta cessió també té un preu polític que no podem obviar: a qui beneficia més aquesta cessió? Aquesta
és una cessió que, més enllà de pactar-se entre dues administracions (Ajuntament i consell Comarcal) sota
l’atenta mirada i suport d’altres administracions (Governació, Turisme i Cultura de la Generalitat), sobretot
aquesta cessió s’ha pactat dins el partit que governa en totes aquestes administracions: ERC. Tampoc cal obli-
dar que en aquest cas CiU governa a l’Ajuntament i al Consell Comarcal.
És a dir, més enllà de l’idoneïtat de l’espai cedit, ben segur que sobretot des de la Presidència del Consell
Comarcal s’ha volgut prioritzar un alcalde del Gironès que sigui d’ERC, i sense cap mena de dubte les dues
opcions més clares eren o Quart o Sarrià de Ter. Exclosa la primera opció per temes pressupostaris, la segona,
Sarrià de Ter, va caure pel seu propi pes. D’aquí l’entusiasme de l’alcalde i el seu govern, que veu i veuen en
aquesta cessió una oportunitat per millorar el seu posicionament dins el seu partit alhora que una oportunitat
per inaugurar un equipament, tan se val si és pel veïns i veïnes o no, abans de les eleccions municipals.
Aquest és el preu polític de la cessió: realment, a qui beneficia?

Vols rebre aquest butlletí per e-mail?


El CUL de SAC del govern municipal.
Una rotonda necessària, però mal resolta

El govern municipal ens ha regalat aquest cul de


sac al carrer Francesc Cambó de Sarrià de Ter, al costat
del pavelló municipal. Aquest carrer, que era un carrer
amb entrada i sortida, s’ha convertit, fruit de la cons-
trucció de la nova rotonda del carrer Via Augusta, en
un cul de sac!.

El govern municipal, en comptes de resoldre


problemes, en crea de nous!
La rotonda era i és necessària per eliminar el punt
negre que hi havia, i és evident que a nivell de segure-
tat hi hem guanyat i molt, però no podem dir el mateix
a nivell de mobilitat, sobretot en el sector del pavelló
municipal. Amb aquest cul de sac, a més, molts vehi-
cles, sobretot camions, passen per damunt la vorera
per sortir o entrar al carrer.
Però el més sorprenent és que quan el govern mu- De nou la manca de visió i planificació del govern
nicipal parla del seu cul de sac, en parla com si no ens surt cara als veïns i veïnes: gastats ja els diners
fos obra seva! Que no els vam advertir des del PSC de del Fons Estatal 2009 per fer la rotonda (més de
Sarrià de Ter, abans, durant i després de la construcció 490.000€) ara haurem de destinar-hi 176.000€ més...
de la rotonda, que el carrer Francesc Cambó no podia El cost total de la rotonda serà de més de 600.000€!
quedar com a cul de sac? I la qüestió encara és més greu quan fins abans de les
Ara, per resoldre aquesta situació, el govern ha en- eleccions municipals del 2007 el govern municipal so-
carregat un altre projecte per eliminar el cul de sac i cialista negociava amb el Monisteri de Foment i la Ge-
“legalitzar” el “nyap” que va fer marcant un pas de la neralitat perquè ambdues administracions assumísin el
Via Augusta al carrer Francesc Cambó amb pedres. Els cost de construcció de la rotonda...
diners per fer aquesta obra s’han hagut de treure de la La història del govern municipal amb la nova roton-
3a fase de la reforma del carrer Major. da i el cul de sac ens haurà sortit molt cara!

La nova Biblioteca Emília Xargay


Un equipament de primer nivell!

A mitjans de desembre de l’any


passat a Sarrià de Ter vam inau-
gurar la nova Biblioteca Emília
Xargay, situada a la plaça Catalu-
nya, a peu de l’avinguda de França.
Aquesta ha estat, sense cap mena
de dubte, una de les millors notíci-
es positives d’aquest mandat.
Amb aquesta inauguració hem
deixat enrere els més de 50 anys
de servei de la biblioteca situada
a la planta baixa de l’Ajuntament.
La nova Biblioteca Emília Xargay
de Sarrià de Ter és una biblioteca
que multiplica per deu l’espai de
l’antiga i que, sense cap mena de
dubte, ens dóna i donarà als i les sarrianen- de l’alcalde Nicolás Pichardo, amb un gran
ques els serveis d’una bibloteca del S. XXI! treball de la regidora Assumpció Vila, ara el
La nova biblioteca és el fruit del treball de govern actual ha tingut l’honor de culminar-
tres governs municipals: plantejada i inicia- la i inaugurar-la.
da durant el mandat de l’alcalde Josep Tur- És un motiu de satisfacció per a tothom,
bau, treballada i definida durant el mandat una gran notícia per Sarrià de Ter!

Envia’ns un correu a sarriadeter@socialistes.cat


El PSC de Sarrià de Ter 2.0

El PSC de Sarrià de Ter som presents a internet a través del nostre portal web, de la xarxa social
Facebook i del Twitter.

www.twitter.com/pscsarriadeter

www.facebook.com/pages/PSC-Sarria-de-Ter/146148898770140

2011,
eleccions municipals

Calendari electoral:
29 març 2011
Publicació del Reial Decret de convocatòria

29 de març al 12 de maig de 2011


Període sol·licitud vot per correu

5 al 13 abril 2011
Període consulta cens electoral

6 al 20 de maig 2011
Campanya electoral

Diumenge 22 maig 2011


Votació eleccions municipals
El grup municipal del PSC de Sarrià de Ter a Sarrià de Ter
us desitgem un feliç 2011
Preguntes sense respostes... (?)
Per què el govern municipal ha fet el “caldàrium” (la bassa provinent del brollador d’aigua calenta del Pla dels
Socs) sense presentar el projecte als veïns i veïnes?

Per què es va fer una presentació als mitjans d’aquesta bassa d’aigua calenta sense informar-ne ni al nostre grup
municipal en particular ni al poble de Sarrià de Ter en general?

Per què després de la presentació als mitjans el “caldàrium” continua essent un espai poc atractiu i objecte de
deixadesa per part del govern municipal?

Per què no es va aprofitar el brollador per fer un projecte diferent, més escultòric, si sobretot que fés referència
a l’origen volcànic, i no termal, del brollador d’aigua calenta? Per què anomenar aquesta bassa d’aigua calenta
“caldràrium” si aquesta denominació es pesta a la confusió del seu origen?

Per què la reurbanització de la plaça de Can Nadal i la pujada de Sarrià de Dalt i el carrer del Bosc s’han fet sepa-
radament i no en un únic i sol projecte, tal i com sempre hem demanat des del PSC de Sarrià de Ter? Perquè tot
sembla indicar que la pujada de Sarrià de Dalt seguirà tenint els pilars de l’AP7 al bell mig de la calçada?

Per què el gobern ha desestimat la proposta del PSC de Sarrià de Ter de bonificar la taxa d’escombraries per l’ús
continuat de la deixalleria, com fan la resta de municipis que en fan ús?

Per què malgrat l’alcalde s’hi va comprometre en públic, el document del POUM no està a disposició del nostre
grup municipal i dels veïns i veïnes?
seguirà...

Segueix l’actualitat i l’activitat del PSC a Sarrià de Ter:

sarriadeter.socialistes.cat
www.facebook.com/pages/PSC-Sarria-de-Ter/146148898770140
www.twitter.com/pscsarriadeter
Edició, fotografies i text: Grup Municipal PSC Sarrià de Ter
Vinyeta: E. Massegú