Está en la página 1de 25

c cc

 
c 
 

YYYY

Y YYYYYYYYYYYYY
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y ! Y ""Y
#$Y Y Y Y Y Y $ "Y %&'Y Y Y Y Y Y Y
Y(YY )Y%&'YYYYYYYYYY Y
)Y YYYY"Y%*+YYYYY)Y

c

YYYYYYYYY
i Y c! "#Y,YYYYY#-! YYYYY YYY
.YYYYYYYYYY
/Y0Y1Y Y Y
/Y0Y1Y Y Y
#/2 Y3Y
4/ "Y3Y Y
5/! Y"Y
Y
K Y $% &% &YYYY.Y
Y

'c%(

Y
,YYYYY'.Y
Y
 σ ‫ ܨ‬ൌ ͲY Y 6 Y768Y/Y YYY Y 9": ;Y
Y
Y Y σ ‫ ܯ‬ൌ ͲY Y " !:68;Y<Y :"=;Y/Y YY "9:!;Y
Y
6YYY: ;YY:!;Y.Y
Y
6 Y/Y! "> YY Y 68Y/Y00 " >00YY
Y
Y
ܸ ൌ Ͳ 
a .YYͲ ൑ ‫ ݔ‬൏ ʹǤ͵͹ͷ ቄ Y
‫ ܯ‬ൌ Ͳ
Y
ܸ ൌ ʹͲͺǤͻͲͷ͸݈ܾ
a .YYʹǤ͵͹ͷ ൑ ‫ ݔ‬൏ ͻǤʹͶʹͷ ൜ Y
‫ ܯ‬ൌ ʹͲͺǤͻͲͷ͸‫ ݔ‬െ Ͷͻ͸ǤͳͷͲͺ݈ܾǤ ‫݈݃ݑ݌‬
Y
ܸ ൌ െͶͶͳǤͲͻͶͶ݈ܾ
a .YYʹǤ͵͹ͷ ൑ ‫ ݔ‬൏ ͻǤʹͶʹͷ ൜ Y
‫ ܯ‬ൌ െͶͶͳǤͲͻͶͶ‫ ݔ‬൅ ͷͷͳͳǤͶ͹Ͷʹ݈ܾǤ ‫݈݃ݑ݌‬
Y
ܸ ൌ Ͳ 
a .YYͳʹǤͶͻͷ ൑ ‫ ݔ‬൏ ͳʹǤͺ͹ ቄ Y
‫ ܯ‬ൌ Ͳ
Y
Y
Y
Y
Y
,YYY?YYYYY
Y

Y
)c*+%!&!

Y
,c &!%!

Y
Y

-c(! .&

/c !%& 
Y

Y
"Y
0  
 
 1  20 3
«YYYYYYYYYYY"Y

#Y?Y'$YYY.YY

‫ܯ‬௠௔௫ ܿ ‫݀ ܯ‬ൗʹ ͵ʹ‫ܯ‬
ߪ௫ ൌ ൌ ൌ 
‫ܫ‬ ߨ݀ Ȁ͸Ͷ ߨ݀ ଷ


#Y?YY'$YYY.YY

ܶܿ ܶ ݀ൗʹ ͳ͸ܶ
߬௫௬ ൌ ൌ ൌ 
‫ܬ‬ ߨ݀ Ȁ͵ʹ ߨ݀ ଷ

Y
#Y?YYYY.YY

ߪ௫ ൅ ߪ௬ ߪ௫ െ ߪ௬ ଶ
ߪଵǡଶ ൌ േ ඨቀ ቁ ൅ ߬‫ ʹ ݕݔ‬
ʹ ʹ

«YYYYYYY'YYYY.Y: /2!Y1;Y

ܵ݁
êൌ Y
ߪͳ
/ ‫ܯ‬ ܶ ݀ ߪ௠௔௫ ߬௫௬ ߪଵ ê

  Y Y Y Y

Y Y Y Y Y 22 "0 Y 22 "0 Y >"0 0Y


!Y Y Y " Y Y ! >"= = Y ! >"= = Y ">!!= Y
2Y Y Y " Y Y ! >"= = Y ! >"= = Y ">!!= Y
0Y >"=0Y Y "=Y !!="200Y =2" =! Y =>=" !0 >Y 0 " 0>20>Y
Y !=>"0Y Y "=Y !02 "=0!Y ="==Y !=>"==Y !"0 0! Y
Y 020">!Y Y "=Y !=!"=>Y ="==Y ! " ==Y " Y
=Y =" 0Y Y "=Y ! 0"! 0!Y Y ! 0"! 0!Y "! ==!Y
Y 2" 2= Y Y "Y !0 "020 Y Y !0 "020 Y 2"!= 02Y
>Y ">!==Y Y !Y !>="22 Y Y !>="22 Y !0">2 =Y
Y 0">>=Y Y "0Y !>" >= 2Y Y !>" >= 2Y "= =>!Y
Y "0 Y Y " Y !!"0=Y Y !!"0=Y 2 "! =!=Y
!Y !"0>0Y Y " Y =="!>2!2 Y Y =="!>2!2 Y 0 0" >0>Y 1 4 52 1 3

ÖYYY3YYYYYY.Y
Y

‫ܭ‬௔ ൌ ܽܵ௨௧ YYYYYYYY/ 0"YY/Y- "= >Y

ି଴Ǥ଻ଵଽ
#.YYYYYYYYYY‫ܭ‬௔ ൌ ͳͶǤͷܵ௨௧ Y

‫ܭ‬௕ ൌ ͲǤͺ͹ͻ݀ ି଴Ǥଵ଴଻ YYYYYYYYYͲǤͳͳ ൑ ݀ ൏ ʹ‫ ݈݃ݑ݌‬Y

‫ܭ‬௖ ൌ ‫ܭ‬ௗ ൌ ‫ܭ‬௘ ൌ ͳY

'.Y

‫ ܦ‬ଶ ‫ ܦ‬ସ
‫ି ܦ‬଴Ǥଵ଴଻ ‫ି ݎ‬଴Ǥହ െͲǤ͵ʹʹ െ ͲǤʹ͹͹ ቀ ݀ ቁ ൅ ͲǤͷͻͻ ቀ ݀ ቁ
‫ܭ‬௧ ൌ ͲǤ͸ʹʹ ൅ ͲǤ͵ͺ ൬ ൰ ൅ቀ ቁ ඪ Y
݀ ݀ ‫ ܦ‬ଶ ‫ ܦ‬ସ
ͳ െ ʹǤͷͷ ቀ ቁ ൅ ͷǤʹ͹ ቀ ቁ
݀ ݀

௄೟ ସ
‫ܭ‬௙ ൌ మ ಼೟షభ YYYYYYYYY.YYYYYYYξܽ ൌ ௌ Y
ଵା ξ௔ ೠ೟
ξೝ ಼೟

@YYY .Y
଴Ǥଵଶହ
‫ܭ‬௖ ൌ ͲǤʹͷͺܵ௨௧ Y

‫ ܦ‬ଶ ‫ ܦ‬ସ
‫ܦ‬ ିଵ଴
‫ݎ‬ ି଴Ǥସ଺ ͲǤͲͲʹ െ ͲǤͳʹͷ ቀ ቁ ൅ ͲǤͳʹ͵ ቀ ቁ
ඪ ݀ ݀
‫ܭ‬௧௦ ൌ ͲǤ͹ͺ ൅ ͲǤʹ ൬ ൰ ൅ቀ ቁ ଶ ସ Y
݀ ݀ ‫ܦ‬ ‫ܦ‬
ͳ െ ʹǤ͹ͷ ቀ ቁ ൅ ʹǤͷͷ ቀ ቁ
݀ ݀

௄೟ೞ ସ
‫ܭ‬௙௦ ൌ మ ಼೟ೞషభ YYYYYYYYY.YYYYYYYξܽ ൌ ௌ Y
ଵା ξ௔ ೠ೟
ξೝ ಼೟ೞ

ܵ௘ ൌ ‫ܭ‬௔ ‫ܭ‬௕ ‫ܭ‬௖ ‫ܭ‬ௗ ‫ܭ‬௘ ܵ௘ᇱ YYYYY.YYYYYYܵ௘ᇱ ൌ ͲǤͷͲ͸ܵ௨௧ Y

Y
ெ௖ ்௖
Y.YYYYYYYYߪ௠௔௫ ൌ YYYYYYYYYYYYY߬௫௬ ൌ YYYYYYY
ூ ௃

YYYAYYYYYY‫ܭ‬௙௦ ൌ ͳY

ߪ௔ ൌ ‫ܭ‬௙ ߪ୫ୟ୶ ߬௔ ൌ Ͳ 


,YYY.൜ Y
ߪ௠ ൌ Ͳ߬௠ ൌ ‫ܭ‬௙௦ ߬௫௬

BYCY3.YYߪԢ௔ ൌ ඥߪ௔ ଶ ൅ ͵߬௔ ଶ ߪԢ௠ ൌ ඥߪ௠ ଶ ൅ ͵߬௠ ଶ Y

ÖYYY.Y

Y
ିଵ
ܵ௬ ߪ ᇱ௔ ߪ ᇱ௠
ê௬ ൌ ê௙௚௢௢ௗ௠௔௡ ൌቆ ൅ ቇ Y
ሺߪ ᇱ ௔ ൅ ߪ ᇱ ௠ ሻ ܵ௘ ܵ௨௧

ଶ ଶ
ߪԢ௔ ඨ ߪԢ௔ ߪԢ
െ ൅ ൬ ൰ ൅ Ͷ ൬ ௠൰
ܵ௘ ܵ௘ ܵ௨௧
ê௙௚௘௥௕௘௥ ൌ ଶ Y
ߪԢ
ʹ ൬ ௠൰
ܵ௨௧

Y
N N N   eൗ Y ൗ Y ૛ ૝
ቀeൗ ቁ Y ቀeൗ ቁ Y
N
     
"=!>> >Y "=> !==!Y " ! Y 0Y Y Y Y Y Y Y Y
"=!>> >Y "2 = Y " ! Y 0Y " Y Y " !Y " Y " !>! !Y "2>0= Y ">02!Y
"=!>> >Y "2 = Y " ! Y 0Y " Y Y Y Y Y Y Y
"=!>> >Y "2 2Y Y 0Y "=Y " Y " 2 !Y "02>0 >Y " 2!2Y !" =! 2>Y 0"!>220 2Y
"=!>> >Y "! 2 Y Y 0Y "=Y "=Y " !Y " !>0 =Y " = 0!=Y " >Y " !!>2>>Y
"=!>> >Y "! 2 Y Y 0Y "=Y Y Y Y Y Y Y
"=!>> >Y "! 2 Y Y 0Y "=Y "Y " Y " !> 2!!Y " = 0!Y "!=0= 20Y "!0>2=Y
"=!>> >Y "22! !Y Y 0Y "Y "Y " Y " 0 2Y "  Y " 22 >0>Y "!0 !>>Y
"=!>> >Y " !0>Y Y 0Y !Y "Y " Y "!> 2!!Y " Y "0>2!2Y !"== >>>==Y
"=!>> >Y " !0>Y Y 0Y !Y "0Y " !Y "0!= 02Y " !Y !" 0 22Y 0" 0>2 !Y
"=!>> >Y "0 2>Y Y 0Y "0Y " Y " 2 !Y " 02 =Y " !!2! 02Y "0 !Y ">=0= >Y
"=!>> >Y "2 = Y Y 0Y " Y Y Y Y Y Y Y


6 ܵ݁ M௧ M௧௦ M௙ M௙௦ ߪ௠௔௫ ߪ௔ ߬௫௬ ߬௠ ߪԢ௔ ߪԢ௠ ê௬ ê௙ ê௙ 


 !%.&   Y 4Y 4Y
Y !!"!=0 Y Y Y !Y Y Y Y 22 "0 Y 22 "0 Y Y =22" = 2Y " >20Y " 002 =Y " !Y
!Y !!"!!0Y "= !Y " 2=>>=Y " !!2!!Y "! 0 2Y Y Y ! >"= = Y !"Y Y 002"! =Y =" 2= !Y !">2 0!Y !">0Y
2Y !!"!!0Y Y Y Y Y Y Y ! >"= = Y ! >"= = Y Y 20 "> 0=2Y >" >!>Y "!!>Y "Y
0Y 2"=!2>!Y !">2 = 2Y !" >02= =0Y ">>>2000!Y "!>2 2 Y !!="20Y 00"! Y =2" =! Y 2 "0!Y 00"! Y =0" 20=Y 0"!>2!Y !2"!= >=Y !">Y
Y 2"2!2 !Y "2>!>0=Y "!2! >Y "!!0 Y " >0Y !02 "=02Y 2 "!= Y ="==Y = 2"22 2Y 2 "!= Y !2"=0 Y ="0 0 ! Y >">>!0=Y "=Y
Y 2"2!2 !Y Y Y !Y Y !=!"==Y 02"20Y ="==Y ="=Y 02"20Y >"02Y 0"> 0Y "!0!2=Y ">=Y
=Y 2"2!2 !Y "==2>Y "00 !!2Y " 200=Y "! =2=2Y ! 0"! 0Y 2 "= >0Y Y Y 2 "= >0Y Y " 2 =!Y !"!2 02!!!Y Y
Y 2"=2=0Y "2>!2 Y "20202= Y "2!00>Y "!! 0 =>Y !0 "020Y 222!"202Y Y Y 222!"202Y Y >" !2Y "2===Y Y
>Y 2" 022 Y ">> > 2Y "=0 0!Y "0 !=Y "2= >Y !>="22Y ! "=>Y Y Y ! "=>Y Y 0"!! Y ="0 =>>Y Y
Y 2" 022 Y "> => =Y "!>!! Y "22 !>0Y "2! Y !>" >= Y 0 " !Y Y Y 0 " !Y Y "=!!Y =" 2> 22Y Y
Y 2>" Y !"00! 0Y "02 ! Y "=! !Y "2>!2!>Y !!"0Y ="!=Y Y Y ="!=Y Y " !2=Y !!"0 >2Y Y
!Y 0 "!>!0Y Y Y Y Y =="!>2!2Y =="!>2!2Y Y Y =="!>2!2Y Y 0 0" >Y ! "!0=22Y Y
'"Y
0  c 


7

÷YY'YAYY$YYY YY(Y
AYYY'YY$ YY .Y
YYYYY .Y

݀‫ݕ‬ ‫ܯ‬
ൌ න ݀‫ ݔ‬൅ ‫ܥ‬ଵ Y
݀‫ݔ‬ ‫ܫܧ‬
‫ܯ‬
‫ ݕ‬ൌ න ൬න ݀‫ݔ‬൰ ݀‫ ݔ‬൅ ‫ܥ‬ଵ ‫ ݔ‬൅ ‫ܥ‬ଶ Y
‫ܫܧ‬

#YYYYYYYY Y.Y

‫ܯ‬ ͳ ‫ܯ‬ ‫ܯ‬


න ݀‫ ݔ‬ൌ ‫ܫ‬௜ାଵ ൌ ‫ܫ‬௜ ൅ ൤ ൅ ൨ ሺ‫ݔ‬௜ାଵ െ ‫ݔ‬௜ ሻY
‫ܫܧ‬ ʹ ‫ ܫܧ‬௜ାଵ ‫ ܫܧ‬௜

ÖYYYYY .Y

‫ܯ‬ ͳ
න ൬න ݀‫ݔ‬൰ ݀‫ ݔ‬ൌ ‫ܫ‬௜ାଶ ൌ ‫ܫ‬௜ ൅ ሾ‫ܫ‬௜ାଶ ൅ Ͷ‫ܫ‬௜ାଵ ൅ ‫ܫ‬௜ ሿሺ‫ݔ‬௜ାଶ െ ‫ݔ‬௜ ሻY
‫ܫܧ‬ ͸

,YYYY YYYYYY.Y

௫ೌ ௫ೌ ‫ܯ‬ ௫್ ௫್ ‫ܯ‬
‫׬‬଴ ቀ‫׬‬଴ ‫ݔ݀ ܫܧ‬ቁ ݀‫ ݔ‬െ ‫׬‬଴ ቀ‫׬‬଴ ‫ݔ݀ ܫܧ‬ቁ ݀‫ݔ‬
‫ܥ‬ଵ ൌ Y
‫ݔ‬௔ െ ‫ݔ‬௕

௫ ௫ ‫ܯ‬ ௫್ ௫್ ‫ܯ‬
‫ݔ‬௕ Ǥ ‫׬‬଴ ೌ ቀ‫׬‬଴ ೌ
‫ܥ‬ଶ ൌ ‫ݔ݀ ܫܧ‬ቁ ݀‫ ݔ‬െ ‫ݔ‬௔ Ǥ ‫׬‬଴ ቀ‫׬‬଴ ‫ݔ݀ ܫܧ‬ቁ ݀‫ݔ‬Y
‫ݔ‬௔ െ ‫ݔ‬௕

Y
ÖYYY'YYYYYYYYY"Y

௫ ௫
/ ‫ݔ‬ ‫ܯ‬ ݀ ‫ܯ‬ ‫ܯ‬ ‫ܯ‬
 න ݀‫ ݔ‬Y ඵ ൬ ݀‫ݔ‬൰ ݀‫ݔ‬Y

   ‫ܫܧ‬ ଴ ‫ܫܧ‬ ଴ ‫ܫܧ‬
Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y
!Y !Y Y " Y Y " #7 Y " #7 Y
2Y !"2=Y Y " Y Y " #7 Y " #7 Y
!"!Y 2>" >Y " Y "2=2#- Y "! #- Y "! =#- =Y
Y 0Y !">Y >"=0Y "=Y "> = #- Y " >2>#- Y ">02#- =Y
"=Y >0" Y "=Y "0=#- Y >"02#- Y " > #- Y
Y Y "Y !=>"0Y "=Y >"!02#- Y 2" 0 #- 0Y " 0>#- 0Y
"= !Y 2=" 2Y "=Y >"!#- Y 2"0 0#- 0Y >"2>#- 0Y
Y Y >">0!Y 020">!Y "=Y " 2=Y 0"0> #- 0Y " =#- 2Y
>" 2=Y != "> !>Y "=Y >"! =#- Y 0" > #- 0Y "! #- 2Y
Y =Y >">Y =" 0Y "=Y " #- Y 0"0=#- 0Y " =#- 2Y
" 2Y " >!Y "=Y ="0#- Y 0"!0#- 0Y "00! #- 2Y
Y Y " Y 2" 2= Y "Y >"=2>!#- Y 0"=!0#- 0Y "!!0 #- 2Y
" 2Y 0 ">!Y "Y >"2= #- Y 0"! #- 0Y "0=#- 2Y
Y >Y " Y ">!==Y !Y 0"2!0#- Y 0"!#- 0Y "!= 2#- 2Y
"0!=Y > ">!2Y !Y 2"= #- Y 0"=0#- 0Y "!02#- 2Y
Y Y "=Y 0">>=Y "0Y " 0!2Y 0">=0 #- 0Y " >#- 2Y
"2>Y 0Y "0Y "==#- Y " #- 0Y !" 2#- 2Y
Y Y !" !Y "0 Y " Y "==2>#- Y "2! #- 0Y !"22#- 2Y
!"2 =Y !"= 0>Y " Y !"=#- Y "0 !!#- 0Y !"#- 2Y
Y !Y !"0>Y Y " Y Y "0!>2#- 0Y !"=2#- 2Y
Y

«Y& YY&!.Y

െሺͲ െ ʹǤͷ͹ͷ͵‫ିͲͳݔ‬ଷ ሻ
‫ܥ‬ଵ ൌ ൌ െʹǤʹͶͲ͵͹‫ିͲͳݔ‬ସ Y
ͳ െ ͳʹǤͶͻͷ

ሾሺͳʹǤͶͻͷ‫Ͳݔ‬ሻ െ ሺͳ‫ʹݔ‬Ǥͷ͹ͷ͵‫ିͲͳݔ‬ଷ ሻሿ
‫ܥ‬ଶ ൌ ൌ ʹǤʹͶͲ͵͹‫ିͲͳݔ‬ସ Y
ͳ െ ͳʹǤͶͻͷ

Y.Y

‫ܯ‬
‫ ݕ‬ൌ ඵ൬ ݀‫ݔ‬൰ ݀‫ ݔ‬െ ʹǤʹͶͲ͵͹‫ିͲͳݔ‬ସ ‫ ݔ‬൅ ʹǤʹͶͲ͵͹‫ିͲͳݔ‬ସ Y
‫ܫܧ‬


݀‫ݕ‬ ‫ܯ‬
ൌ න ൬ ݀‫ݔ‬൰ െ ʹǤʹͶͲ͵͹‫ିͲͳݔ‬ସ Y
݀‫ݔ‬ ଴ ‫ܫܧ‬
௫ ௫
/ ‫ݔ‬ ‫ܯ‬ ݀ ‫ܯ‬ ‫ܯ‬ ‫ܯ‬ ‫ݕ‬ ݀‫ݕ‬Ȁ݀‫ݔ‬
 න ݀‫ݔ‬Y ඵ ൬ ݀‫ݔ‬൰ ݀‫ݔ‬Y

   ‫ܫܧ‬ ଴ ‫ܫܧ‬ ଴ ‫ܫܧ‬ 
Y Y Y Y Y Y Y 

Y Y Y Y Y Y Y -!"!0#- 0Y
!Y !Y Y " Y Y " #7 Y " #7 Y Y -!"!0 0#- 0Y
2Y !"2=Y Y " Y Y " #7 Y " #7 Y YY -!"!0 0#- 0Y
!"!Y 2>" >Y " Y "2=2#- Y "! #- Y "! =#- =Y - " 20>>0Y -!"!!=#- 0Y
0YY !">Y >"=0Y "=Y "> = #- Y " >2>#- Y ">02#- =Y - " 0!0=Y -!" >0#- 0Y
"=Y >0" Y "=Y "0=#- Y >"02#- Y " > #- Y - " >> >>Y - "!=2>#- 0Y
YY "Y !=>"0Y "=Y >"!02#- Y 2" 0 #- 0Y " 0>#- 0Y - " !=Y " 2= #- Y
"= !Y 2=" 2Y "=Y >"!#- Y 2"0 0#- 0Y >"2>#- 0Y - " !0Y " #- 0Y
YY >">0!Y 020">!Y "=Y " 2=Y 0"0> #- 0Y " =#- 2Y - " 0!=Y !"! =#- 0Y
>" 2=Y != "> !>Y "=Y >"! =#- Y 0" > #- 0Y "! #- 2Y - " =0!Y ">!=#- 0Y
=YY >">Y =" 0Y "=Y " #- Y 0"0=#- 0Y " =#- 2Y - " 20 2Y !"!02#- 0Y
" 2Y " >!Y "=Y ="0#- Y 0"!0#- 0Y "00! #- 2Y - " ! Y !"! #- 0Y
YY " Y 2" 2= Y "Y >"=2>!#- Y 0"=!0#- 0Y "!!0 #- 2Y - " !0Y !"22! #- 0Y
" 2Y 0 ">!Y "Y >"2= #- Y 0"! #- 0Y "0=#- 2Y - " =Y !"2 !#- 0Y
>YY " Y ">!==Y !Y 0"2!0#- Y 0"!#- 0Y "!= 2#- 2Y - " ==0Y !"0 0>#- 0Y
"0!=Y > ">!2Y !Y 2"= #- Y 0"=0#- 0Y "!02#- 2Y - " 0=Y !" 0!#- 0Y
Y
Y "=Y 0">>=Y "0Y " 0!2Y 0">=0 #- 0Y " >#- 2Y - " 0Y !"=22=#- 0Y
"2>Y 0Y "0Y "==#- Y " #- 0Y !" 2#- 2Y - " ! 2!Y 2" 0#- 0Y
Y
Y !" !Y "0 Y " Y "==2>#- Y "2! #- 0Y !"22#- 2Y - " =Y 0" #- 0Y
!"2 =Y !"= 0>Y " Y !"=#- Y "0 !!#- 0Y !"#- 2Y " ! =Y 0" #- 0Y
Y
!Y !"0>Y Y " Y Y "0!>2#- 0Y !"=2#- 2Y 2"! 2#- Y 0" >#- 0Y
Y

6YY'YYYYY$YYY'YY Y

Y
4'YYY'.Y

 › ð &!
" 
" 0
" !
"
" 
" 
" 0
" !

v
Y

Ä
 c*8.&ð &!
" 0
" !


- " ! ! 2 0  = > ! 2 0

- " 0

- " 
- " 
- "

- " !
v
Y

Y
Ä v

0& ! .&ð &!
" #- 0

0" #- 0

2" #- 0

!" #- 0

" #- 0

" #7
! 0  ! 0
- " #- 0

-!" #- 0

-2" #- 0
v
Y

Y


÷YY'YY'YY YY?YYY .Y
Y
ܶ‫ܮ‬
¾ൌ Y
‫ܬܩ‬
,.YY
ÖYYYYYYYYYY .Y
Y Y 4Y/ "Y3Y
Y Y ‫ ܬ‬ൌ ߨ݀ ସ Ȁ͵ʹY
Y
5YY'YYYYYYYYY?YYYY
YYYYYYY .Y

?  ¾
? 
  
Y YY!Y ! Y Y Y " !! 022Y
!YY2Y ! Y "2=Y " Y " 0!Y
2YY0Y ! Y "!Y " Y " >=>Y
0YYY ! Y "Y "=Y " 00>Y
YYY ! Y "=0!Y "=Y " =2Y

 ¾Y " 0>=Y
Y

Y Y Y Y
Y

:;
0& ! .&(!
" !

" !

" 

"

" 


YY! !YY2 2YY0 0YY YY
5
Y
Y
Y
)"Y 4 c c9 

ÖY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y AY
YYYYYYY YYY"
#Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
+YY6 @Ö#
4«.YY

݃Ǥ σ ܹ௜ ‫ݕ‬௜
1ଵ ൌ ඨ Y
σ ܹ௜ ‫ݕ‬௜ ଶ

Y
@Y?YYYYYYYYYYY
Y"Y
ܾ௝ ‫ݔ‬௜ ଶ
‫ۓ‬ ൫݈ െ ܾ௝ଶ െ ‫ݔ‬௜ଶ ൯‫ݔ‬௜ ൑ ܽ௜ ۗ
ۖ ͸‫݈ܫܧ‬ ۖ
_௜௝ ൌ Y
‫ ܽ۔‬ሺ݈ െ ‫ ݔ‬ሻ ۘ
ۖ ௝ ௜
൫ʹ݈‫ݔ‬ െ ܽ ଶ
െ ‫ݔ‬ ଶ
൯‫ݔ‬ ൐ ܽ ۖ
‫ ە‬͸‫݈ܫܧ‬ ௜ ௝ ௜ ௜ ௜ ۙ
Y
#YY'YYYYYYY?YYYYYY
YYYYYAYYYYYY .Y
Y

  
K
 K
Š? Š Š KK ŠK Y
Y
÷YYY'YYY'YYYYYYY
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
&$  %&( 
÷YYY.Y

Y
«Y:Y

a YYYY
  
  

YY    
 þ Y Y Y Y þ Y Y
 þY þY þþ Y Y þY þþY
 Y Y Y Y Y þ Y
 þY Y þY Y Y  Y
! þY Y Y Y  þ Y þ Y
YY YY YY  þY
Y YYYY þ Y YY
Y

$% %*%&! &*&%

a YY YYYYY
Y
 Y YYY Y Y Y YY YY Y Y
Y Y Y YY Y Y Y Y

Y þY þY þY Y Y Y þY


Y þY þY þY Y Y Y Y
Y þY þY þY Y Y Y Y
Y þY þY þY Y Y Y Y
Y  þY þY þY Y Y Y þ Y
Y

Y
a YY YYYYY
Y
Y Y Y YY YY YY
 Y Y Y
Y YY Y Y Y Y Y Y

 Y þY þY þþY Y Y Y Y


Y þY þY þþY Y Y Y þY
Y þY þY þþY Y Y Y þY
Y þY þY þþY Y Y Y Y
Y  þY þY þþY Y Y Y þ Y
Y

a YY YYYYY
Y
YYY Y Y Y YY YY
 Y Y Y
Y Y Y YY YY Y Y Y

 Y þY þY Y Y Y Y Y


Y þY þY Y Y Y Y Y
Y þY þY Y Y Y Y þY
Y þY þY Y Y Y Y Y
Y  þY þY Y Y Y Y þ Y
Y

a YY YYYYY
Y
YYY Y Y YY YY Y
 Y Y Y
Y Y Y Y Y YY Y Y

 Y þY þY þY Y Y Y Y


Y þY þY þY Y Y Y Y
Y þY þY þY Y Y Y Y
Y þY þY þY Y Y Y Y
Y  þY þY þY Y Y Y þ Y
Y

a YY YYYYY
Y
YY Y Y YY YY YY
 Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y

 Y þY  þY Y Y Y Y þ Y


Y þY  þY Y Y Y Y Y
Y þY  þY Y Y Y Y þ Y
Y þY  þY Y Y Y Y þ Y
Y  þY  þY Y Y Y Y Y
Y
Y

$%*8& 

aYY Y aYYY
Y Y Y Y Y
Y Y 
Y
Y Y
Y 
Y
Y þY þ Y þ Y Y Y þY Y
Y Y þ Y þ Y Y þY þY Y
Y Y þ Y Y Y þY þY Y
Y Y þ Y þY Y Y þY Y
Y þ Y þ Y Y Y þ Y þY þ Y
 Y 

Y Y þY
Y Y Y Y
Y YaYYY
Y Y aYYY
Y Y Y
Y Y 
Y Y Y
Y Y
Y 
Y
 Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y þ Y
Y þY Y þY Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y
Y þ Y Y þ Y Y þ Y Y Y
Y þþY Y Y
Y Y Y Y Y
Y Y Y Y
aYYY
YY Y
Y Y

Y
 Y þ Y  þ Y Y
Y Y  þ Y Y
Y þ Y  þ Y Y
Y þ Y  þ Y Y
Y Y  þ Y Y
þY Y
Y Y Y

Y
 !

Y Y
Y
Y
Y
Y þþY þ Y þþY þY
Y þY þY Y Y
Y þþY Y þY þþ Y
Y Y Y Y Y
Y Y  þ Y Y Y
YY YY YY þY þ Y

Y Y 
Y Y Y Y

÷YYYYY.Y

͵Ͳ ݃Ǥ σ ܹ௜ ‫ݕ‬௜
1ଵ ൌ ඨ Y
ߨ σ ܹ௜ ‫ݕ‬௜ ଶ

YYYYYY

͵Ͳ ͵ͺ͸ǤͳሺͺǤͳ͸‫ିͲͳݔ‬ହ ሻ
1ଵ ൌ ඨ Y
ߨ ͳǤͷͶ͹ͻ‫ିͲͳݔ‬ଽ

Y
1ଵ ൌ Ͷ͵ͲͺͳǤͻͳ‫݉݌ݎ‬Y

Y
&$  %&%/-;
ÖY?YY Y'YYYYYYAYYYYYYY
D/Y 2 Y

Y
Y
,$.Y

aYY Y aYYY
Y Y Y Y Y 
Y
Y Y Y Y
Y þY Y þ Y Y Y Y  Y
Y Y Y  Y Y þY Y þ Y
Y Y Y  Y Y þY Y þ Y
Y Y Y  Y Y Y Y þ Y
Y þ Y Y þY Y þ Y Y þY
Y  Y Y  Y
Y Y Y Y Y
Y

Y
aYYY aYYY
Y Y Y Y Y 
Y Y Y
Y Y Y 
Y
 Y Y Y  Y Y Y Y  Y
Y Y Y  Y Y Y Y þ Y
Y þY Y  Y Y Y Y  Y
Y Y Y  Y Y Y Y  Y
Y þ Y Y þþY Y þ Y Y þY
Y  Y Y  Y
Y Y Y Y Y
Y

aYYY
Y Y Y Y Y 
Y
 Y þ Y Y þY
Y Y Y þY
Y þ Y Y þþY
Y þ Y Y þY
Y Y Y þY
þY  Y
Y Y Y

 !

Y Y Y Y Y


Y  Y þ Y Y Y
Y  Y þY  Y  Y
Y  Y Y þ þY þY
Y  Y Y  Y þY
Y  Y  þ Y  Y þY
YY YY YY Y Y
Y Y 
 Y Y Y

݃Ǥ σ ‫ܨ‬௜ ‫ݕ‬௜
1ଶ ൌ ඨ Y
σ ‫ܨ‬௜ ‫ݕ‬௜ ଶ

YYYYYY
͵Ͳ ͵ͺ͸ǤͳሺͶ‫ିͲͳݔ‬ଷ ሻ
1ଶ ൌ ඨ Y
ߨ ʹǤͺͻ‫଺ିͲͳݔ‬

Y
1ଶ ൌ ͸ͻͺͲǤ͹ͷ‫݉݌ݎ‬Y

&$  %& (  && 


Y YYYA / "YYYA/ "=YY

Y
#YYBYYYY.Y
C /! "2!2YYYYYYYE /"2Y
C!/2" = =2YYYYYE!/>"0 0=Y
Y
Y
Y
Y
a YY YYYYY Y Y
YY Y Y Y YY YY
 Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y

Y þY þY þY Y Y Y Y


Y þY þY þY Y Y Y  Y

Y Y aY YY YYYYY YY


Y Y Y Y Y
 Y YY Y Y Y YY YY Y
Y
Y Y Y Y Y Y Y Y

 Y þY þY þþY Y Y Y  Y


Y þY þY þþY Y Y Y þY
Y
Y

aYY Y
Y Y Y
Y Y 
Y
Y þY þ þþY Y
Y Y þ þþY Y
YY YY Y þY

Y Y Y Y
Y Y
aYYY Y Y
YY Y Y

Y Y

Y
Y þY  Y þþþY
Y Y  Y  þY
YY YY Y þY
Y
Y

Y Y
Y
Y
Y
Y þY þ þþY þY  Y
Y þY  Y  Y Y
YY YY YY  Y þ Y
YY YY YY Y Y 
Y
Y
Y
Y


݃Ǥ σ ‫ܨ‬௜ ‫ݕ‬௜
1ଷ ൌ ඨ Y
σ ‫ܨ‬௜ ‫ݕ‬௜ ଶ

YYYYYY

͵Ͳ ͵ͺ͸Ǥͳሺ͵Ǥ͸͹‫ିͲͳݔ‬ସ ሻ
1ଷ ൌ ඨ Y
ߨ ͻǤͷͳͲʹ‫ିͲͳݔ‬ଽ

Y
1ଶ ൌ ͵͸ͺ͸ͲǤ͵ͷ‫݉݌ݎ‬Y

&!&% 4 c c9  $ͳ ͳ ͳ ͳ
ൌ ଶ൅ ଶ൅ ଶ
1் ଶ 1ଵ 1ଶ 1ଷ Y
Y
,YYYYYYYYY

1 ் ൌ ͸͹͹͵Ǥͷʹ‫݉݌ݎ‬Y


 


#YYY YY YYY YYYY YY
YYYYYYYYYYYY"Y
Y
#Y'YY YY$YY " YYYYYYYYY
YYYY$YY'YYYYYYYYYY
YYYY "YY
Y
'Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 'Y
Y Y Y Y Y ? Y Y ?Y Y Y Y Y
'Y Y Y Y ?Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
 "Y
Y
ÖYYYYYYY==2"!YYYYYYY?Y
AY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
 "Y