P. 1
bai tap pacal

bai tap pacal

|Views: 53|Likes:
Publicado porlang48tin

More info:

Published by: lang48tin on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1/S p X p Theo Tên:
 • 2/S p x p i m t ng:
 • 3/Hóa n:
 • 4/Th vi n sách:
 • 5/H S Nhân Viên:
 • 6/Tính i m x p h ng:
 • 7/Hoán v chu i:
 • 8/Tách danh sách ch n l :
 • 9/ o ng c danh sách:
 • 10/Ghép Chu i:
 • 11/Cây nh phân (hay):
 • 12/ i th p phân ra nh phân:
 • 13/M ng kí t :
 • 14/Trung bình c ng:
 • 15/Chèn m t s vào hàng:
 • 16/Xóa ph n t trong m ng:
 • 17/Th ng kê các s l :
 • 18/Tính giá tr c a a th c b c N:
 • 19/ i s nguyên ki u Word ra h th p l c:
 • 20/ i s nguyên ki u Word ra h nh phân:
 • 21/C ng 2 s nguyên:
 • 22/Nhân 2 s nguyên:
 • 24/Tìm m t s trong m ng:
 • 25/Gi i h phu ng trình tuy n tính 2 n:
 • 26/Nhân ma tr n:
 • 27/Tìm và xóa các kí t trùng nhau trong chu i:
 • 28/Tìm chu i 2 xu t hi n trong chu i 1:
 • 29/ i s La mã ra s th p phân:
 • 30/Ki m tra s nh p vào:
 • 31/Chu ng trình mã hóa:
 • 32/Ng t t ng t trong câu:
 • 33/Ki m tra kí t trùng c a 2 chu i:
 • 34/Ki m tra chu i i x ng:
 • 35/ i s th p phân ra s la mã:
 • 36/Mãng s th c:
 • 37/T ng tích ma tr n:
 • 38/S p x p m ng t ng d n:
 • 39/S p x p m ng b ng gi i thu t chèn:
 • 40/S p x p m ng b ng gi i thu t ch n:
 • 41/S p x p m ng b ng gi i thu t n i b t:
 • 42/Gi i thu t tìm ki m tuy n tính:
 • 43/Gi i thu t tìm ki m nh phân:
 • 44/Xóa b các s trùng nhau:
 • 45/Dãy con:
 • 46/Ch hoa:
 • 47/Tam giác Pascal:
 • 48/Phân tích s nguyên du ng nh nh t:
 • 49/B ng c u chu ng:
 • 50/Tìm 2 ph n t liên ti p trong b ng X:

1/S p X p Theo Tên: CODE (Ch n t t c

)
Program Sap_Xep_Theo_Ten; TYPE ConTro = ^HoSo; HoSo = RECORD HoLot : String[17]; Ten : String[7]; Diem : Real; End; VAR a : Array[1..50] Of HoSo; Tam : ConTro; i,j,PhanTu : Integer; BEGIN PhanTu := 0; New(Tam); With Tam^ Do Repeat Write('-Nhap ho lot ( 0 de ket thu): '); Readln(HoLot); If HoLot <> '0' Then Begin Write('-Nhap ten : '); Readln(Ten); Write('-Nhap diem : '); Readln(Diem); PhanTu := PhanTu + 1; a[PhanTu] := Tam^; End; Until HoLot = '0'; For i := 1 To PhanTu - 1 Do For j := PhanTu DownTo i+1 Do If a[j].Ten[1] < a[j-1].Ten[1] Then Begin Tam^ := a[j]; a[j] := a[j-1]; a[j-1] := Tam^; End; Writeln; Writeln('------------------------------------'); Writeln('| HO VA TEN | DIEM |'); Writeln('|--------------------------|-------|'); For i := 1 To PhanTu Do With a[i] Do Writeln('|',HoLot:17,' ',Ten:7,' |',Diem:5:1,' Writeln('------------------------------------'); Readln END.

|');

2/S p x p i m t ng: CODE (Ch n t t c )
Program Sap_Xep_Diem_Tang;

TYPE ConTro = ^Lop; Lop = RECORD HoTen : String[24]; NamSinh : Integer; DiemTb : Real; End; VAR Hs : Array[1..50] Of lop; i,j,n : Integer; Tam : ConTro; Begin Writeln('SAP XEP DIEM TANG DAN);'); Writeln('Giai thuat noi Buble'); Writeln('--------------------'); New(Tam); Writeln; Write('-So hoc sinh: '); Readln(n); For i := 1 To N Do With Hs[i] Do Begin Write('+Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: '); Readln(Hoten); Write('+Nam sinh: '); Readln(NamSinh); Write('+Diem trung binh: '); Readln(DiemTb); End; For i := 1 To N-1 Do For j := 1 To N-i Do If Hs[j].DiemTb > Hs[j+1].DiemTb Then Begin Tam^ := Hs[j]; Hs[j] := Hs[j+1]; Hs[j+1] := Tam^; End; Writeln; Writeln(' DANH SACH SAP XEP'); Writeln; For i := 1 To N Do With Hs[i] Do Writeln('-',HoTen:24,' :',Namsinh:4,' , ',DiemTb:5:2); Readln End.

3/Hóa

n:

CODE (Ch n t t c )
Program Hoa_Don; CONST Max = 100; TYPE ConTro = ^HoaDon; HoaDon = RECORD NguoiMua : String[24];

TenHang : String[10]; DonGia : Real; SoLuong : Integer; End; VAR a : Array[1..Max] Of HoaDon; DsTenHang : Array[1..Max] Of String[10]; Tam : ConTro; Spt, SoTenHang, i, j : Integer; Tong : Real; KiemTra : Boolean; BEGIN Writeln('HOA DON BAN HANG'); Writeln('----------------'); Writeln; Spt := 0; New(Tam); With Tam^ do Repeat Write('-Ten nguoi mua (go 0 de thoat): '); Readln(NguoiMua); If NguoiMua <> '0' Then Begin Write('-Ten hang: '); Readln(TenHang); Write('-Don gia : '); Readln(DonGia); Write('-So luong: '); Readln(SoLuong); Spt := Spt + 1; a[Spt] := Tam^; End; Until NguoiMua = '0'; SoTenHang := 0; For i := 1 To Spt Do Begin KiemTra :=False; For j := 1 To SoTenHang Do If DsTenHang[j] = a[i].TenHang Then KiemTra := True; If NOT KiemTra Then Begin SoTenHang :=SoTenHang + 1; DsTenHang[SoTenHang]:=a[i].TenHang; End; End; Writeln; For i := 1 To SoTenHang Do Begin Tong := 0; For j := 1 To Spt Do With a[j] Do If TenHang = DsTenHang[i] Then Tong := Tong + (DonGia * Soluong); Writeln(' +Tong so tien mua: ',DsTenHang[i]:10,' = ',tong:10:2);

End; Readln END.

4/Th vi n sách: CODE (Ch n t t c )
Program Thu_Vien; Uses Crt; TYPE ConTro = ^ThuVien; ThuVien = RECORD TenSach : String[30]; TacGia : String[24]; Namxb : Byte; NguoiMuon: String[24]; Next : ConTro; End; VAR First,Last,Newp : ConTro; ds,dm : Integer; Ch : Char; HeapTop : ^Integer; BEGIN ClrScr; GotoXY(5,25); Write('Bam <Enter> de tiep tuc, bam <Esc> de thoat'); Window(1,1,80,24); Writeln('QUAN LY THU VIEN'); Writeln('----------------'); Writeln; ds := 0; dm := 0; First := Nil; Mark(Heaptop); Repeat New(Newp); With Newp^ Do Begin Write('-Ten sach : '); Readln(TenSach); If TenSach <> '' Then Begin ds := ds + 1; Write('-Tac Gia: '); Readln(TacGia); Write('-Nam xuat ban : '); Readln(Namxb); Write('-Nguoi muon (Khong co ai muon thi bam <Enter>: '); Readln(NguoiMuon); If NguoiMuon <> '' Then dm := dm + 1; End; End; If First = Nil Then

Hoten2 : String[24].2.TuoiMax. First := Next. HoSo = RECORD HoTen : String[24]. Writeln('QUAN LY THU VIEN'). Until Ch = #27. 5/H S Nhân Viên: CODE (Ch n t t c ) Program Ho_So_Nhan_Vien. Writeln('-Nguoi muon : '. Writeln. Newp : ConTro. TYPE ConTro = ^HoSo. Writeln('---------------').Next := Nil.Ds). End. Writeln('-Nam Xuat ban: '. Writeln('----------------').80. VAR First. Begin ClrScr.TenSach). Write('Bam <Enter> de tiep tuc. bam <Esc> de thoat '). Uses Crt.Namxb).Next := Newp. LuongMax. Writeln('-Tac gia : '. Release(HeapTop).TacGia).25).LuongTb : LongInt.25). LuongMin. Write(' Bam <Esc> de thoat').TuoiMin : Integer. i. Writeln. Last^. GoToXY(5. Writeln. HeapTop :^Integer.NguoiMuon). Ch : Char. Readln END. Writeln('+Tong so sach: '. While First <> Nil Do With First^ Do Begin Writeln('-Ten sach: '. Tuoi : Integer. End. Writeln('HO SO NHAN VIEN'). ClrScr. Window(1. Last.Dm). Ch := ReadKey. Next : ConTro.First := Newp Else Last^. Luong : LongInt. . Writeln('+So sach cho muon: '. Last :=Newp. Hoten1.

HoTen2 := HoTen. Writeln('Nhan vien co tuoi nho nhat la:'.co bac luong nho nhat: '. LuongMin := Luong. Repeat i := i + 1. HoTen1 := HoTen. LuongMax := Luong. TuoiMax := Tuoi. Last := Newp. . Ch := ReadKey. HoTen2 := HoTen.' . While First <> Nil Do With First^ Do Begin If Tuoi > TuoiMax Then TuoiMax := Tuoi Else If Tuoi < TuoiMin Then TuoiMin := Tuoi.TuoiMax). Writeln. First := Next. End. Readln(HoTen). i := 0. Writeln('Nhan vien co tuoi lon nhat la: '. If First = Nil Then First := Newp Else Last^. Until Ch = #27.' la= ').co bac luong lon nhat: '. Writeln('+Nhan vien: '.TuoiMin). Readln(Luong). If Luong > LuongMax Then Begin LuongMax := Luong.Next := Nil.Next := Newp. With Newp^ Do Begin Write('-Ho ten nhan vien thu: '.First :=Nil.LuongMin:10). Writeln('Nhan vien: '. End. Write('-Tuoi = '). TuoiMin := Tuoi. Readln(Tuoi). Mark(HeapTop). Write('-Bac luong = '). HoTen1 := HoTen.' .HoTen1.LuongMax:10).HoTen2.i:2. Release(HeapTop). Last^. End. New(Newp). End Else If Luong < LuongMin Then Begin LuongMin := Luong. Writeln.

Tb1. New(Tam).j. Readln(Hoten). Writeln(' DANH SACH XEP HANG'). Readln(Tb2). 6/Tính i m x p h ng: CODE (Ch n t t c ) Program Tinh_Diem_Xep_Hang. End. Write(' +Nam sinh: ').Hang: Integer. Writeln. TYPE ConTro = ^Lop. For i := 1 To N Do With Hs[i] Do Begin Write(' +Ho ten hoc sinh thu: '. Write('-So hoc sinh: '). Lop = RECORD HoTen : String[24]. Hs[j+1] := Tam^. VAR Hs : Array[1. Tam : ConTro.Tb < Hs[j+1]. Write(' +Diem trung binh hoc ky 2: ').Writeln. Hang := 1.Tb2. End. Write(' +Diem trung binh hoc ky 1: '). Readln(Tb1). Writeln('--------------------'). For i := 1 To N Do Begin . Tb :=(Tb1 + Tb2)/2..n. Readln(NamSinh).Tb : Real. Writeln('Giai thuat noi Buble'). Readln(n).').i:2. Writeln. Writeln. Writeln.' la: '). Begin Writeln('TINH DIEM VA XEP HANG).Tb Then Begin Tam^ := Hs[j]. End. NamSinh : Integer. For i := 1 To N-1 Do For j := 1 To N-i Do If Hs[j].50] Of lop. Hs[j] := Hs[j+1]. Readln End. Write(' Bam <Enter> de ket thuc '). i.

NamSinh). Readln. Writeln(' .Xep hang ca nam : '. Writeln('NOI DUNG BAN DAU CUA 2 CHUOI'). Writeln('----------------------------------'). Uses Crt. Writeln('----------------------------').Tb <> Hs[i-1]. Writeln. End.Chuoi1^).Chuoi1^). Readln End.Hang).6'. Writeln.Diem trung binh ca nam : '.Tb:5:2). VAR Chuoi1. Writeln('-Chuoi thu nhat: '.HoTen). 8/Tách danh sách ch n l : CODE (Ch n t t c ) Program Tach_Danh_Sach_Chan_Le.. Writeln. Begin ClrScr. Dispose(Chuoi1).0'.Chuoi2.If (i > 1) And (Hs[i].Nam sinh : '. Tam := Chuoi1. Writeln(' . Write(' Bam <Enter> . Writeln.Chuoi2^). Dispose(Chuoi2). Writeln('HOAN VI 2 CON TRO THAY CHO HOAN VI NOI DUNG'). .Chuoi2^).Tam :^String. New(Chuoi2). Writeln('NOI DUNG SAU KHI HOAN VI 2 CON TRO'). Chuoi2 := Tam. TYPE Mang = Array[1. Writeln(' . . Writeln('-------------------------------------------'). Chuoi2^ := 'Giao trinh FoxPro 2. End. Uses Crt. Writeln('-Chuoi thu nhat: '. New(Chuoi1).Hs[i]. Writeln. ').Hs[i].Tb) Then Hang := i. Writeln. 7/Hoán v chu i: CODE (Ch n t t c ) Program Hoan_Vi_Chuoi. Writeln('-Chuoi thu hai : '. Chuoi1 := Chuoi2. Chuoi1^ := 'Giao trinh Turbo Pascal 7. Writeln(' . Writeln('-Chuoi thu hai : '.Hs[i].100] Of Integer.Hoc sinh : '. .

k := 1. Writeln. End Else Begin c[k] :=a[i]. ').' '). j := j + 1.j. Writeln('----------------------'). Writeln(' -Danh sach thu hai ( so chan ) '). Readln End. Writeln. End.n : Integer. End. For i := 1 To n Do If Odd(a[i]) Then Begin b[j] := a[i]. a. Begin ClrScr. Nut = RECORD So : Integer. For i := 1 To n Do Begin Write('-Phan tu thu: '. Writeln(' NHAP DANH SACH'). Writeln. Readln(a[i]). Writeln(' -Danh sach thu nhat ( so le ) ').k. Write(' Bam <Enter> . Writeln.c : Mang. Readln(n). . j := 1.' '). Next : ConTro. For i := 1 To k-1 Do Write(c[i]. TYPE ConTro = ^Nut. 9/ o ng c danh sách: CODE (Ch n t t c ) Program Dao_Nguoc_Danh_Sach. Write('-So phan tu: '). . End. Writeln.b.' = ').VAR i. Writeln. . For i := 1 To j-1 Do Write(b[i]. Uses Crt. Writeln(' --------------'). Writeln('TACH THANH 2 DANH SACH'). Writeln. k := k + 1. Writeln.i:2.

Uses Crt.Cuoi2 : ConTro.Next. . Nut1 := Tam1. TYPE ConTro = ^Nut. While Tam1 <> Nil Do Begin Write(Tam1^. Tam1 := Nut1. Writeln(' DAO NGUOC DANH SACH').Tam1. Nut = RECORD Kt : Char.So:6). Until Tam1 = Nil. Tam1 := Tam2. i : Integer. Readln(Tam1^. Nut1 := Nil.Next := Nut1.Next. End. Ch : Char. Tam1^.Cuoi1 : ConTro. End. Until UpCase(Ch)= 'K'. Nut1 := Nil. Repeat New(Tam1). VAR Dau1. . Write('-Nhap so: '). BEGIN ClrScr. Nut1 := Tam1. 10/Ghép Chu i: CODE (Ch n t t c ) Program Ghep_Chuoi. BEGIN ClrScr. Ch : Char.Tam2 : ConTro. Write(' Bam <Enter> . . Next : ConTro. Tam1 := Tam1^. Readln END. Repeat Tam2 := Tam1^.So).Next := Nut1. Tam : ConTro.VAR Nut1. Tam1 := Nut1. Tam1^. Writeln. Write(' Nhap nua khong ? (c/k) '). Dau2. Writeln('Sau khi dao: '). Writeln(' -------------------'). Readln(Ch). ').

Kt). Readln(Ch). End. New(Tam). Repeat i := i + 1. Tam := Dau1.Next := Tam. If i = 1 Then Begin Dau2 := Tam.Writeln('CHUOI THU NHAT'). Writeln.' : '). End. Readln(Tam^. ClrScr. End Else Begin Cuoi2^. Write('-Ky tu thu: '. Writeln.Kt). Writeln('---------'). Write('Nhap nua khong ? (c/k) ').Next. Cuoi2 := Tam. New(Tam). Writeln('--------------'). Writeln('--------------').Next :=Nil. Cuoi1^. Repeat i := i + 1. End Else Begin Cuoi1^. Cuoi1 := Tam. Until UpCase(Ch) = 'K'.Kt). Cuoi2^. Writeln. While Tam <> Nil Do Begin Write(Tam^. Tam := Tam^.i:2.i:2.Next := Dau2. i := 0. Cuoi1 := Tam.' : '). i := 0. Write('-Ky tu thu: '. Writeln. If i = 1 Then Begin Dau1 := Tam. . Cuoi2 := Tam. Write('Nhap nua khong ? (c/k) '). Writeln(' KET QUA'). Readln(Tam^. Until UpCase(Ch) = 'K'. Writeln('CHUOI THU HAI'). End.Next := Tam. Readln(Ch).

Write(' Readln END. BanGhi = RECORD HoTen : Str.Phai : ConTro. End.Trai Else P := P^.HoTen.Luong. If Nv.P1 : ConTro. While P <> Nil Do Begin P1 := P. With P^ Do Begin HoTen := NV. End. . Begin If goc = Nil Then Begin New(Goc). New(P). Var P. . VAR Goc : ConTro.HoTen <= P^. P1 := Nil. Luong : Real. Uses Crt. Luong := NV.HoTen Then P := P^. ConTro = ^BanGhi. TYPE Str = String[24]. {--------------------------------} Procedure Chen(Var Goc : ConTro.Phai.HoTen. Trai := Nil. Ch : Char. Nv : BanGhi). . Phai := Nil. Ketthuc : Boolean. With Goc^ Do Begin HoTen := NV. Luong := NV.Luong. '). Bam <Enter> . 11/Cây nh phân (hay): CODE (Ch n t t c ) Program Cay_Nhi_Phan. End. Nv : BanGhi. Trai := Nil. Trai. End Else Begin P := Goc.

Trai. End Else Begin P := P^.HoTen Then Begin P := P^. End.Phai Else Begin Q := P^. End.Q1 : ConTro.HoTen Then P1^. Q1 := Nil. P1 := Nil. Nhanh :(NhanhTrai. While Q^.Q. End.Trai.Phai := P. Q^.Trai.Phai. Begin If Goc = Nil Then Writeln('Cay rong') Else Begin P := Goc. Nhanh := NhanhPhai.P1.Phai. End. Nhanh := NhanhTrai.NhanhPhai).Phai <> Nil Do Begin Q1 := Q.Phai := Nil. If Nv. End. Var P.HoTen < P^. If P = Nil Then Writeln('Khong tim thay') Else Begin If (P^.Trai = Nil) Then Q := P^.HoTen <=P1^. End. Q := Q^. Nv : BanGhi). {--------------------------------} Procedure Xoa(Var Goc : ConTro.Phai := Q^. While (P <> Nil) And (P^.HoTen <> Nv. If NV. If P1 = Nil Then Goc := Q Else Begin . If Q1 <> Nil Then Begin Q1^. End.Trai := P Else P1^.Trai := P^.Trai.HoTen) Do Begin P1 := P.

HoTen. P^.' '.Trai := Q Else P1^. Writeln('--------------------------').'. chua co du lieu').Trai <> Nil Then LNRLietKe(Goc^.HoTen <> Nv. End. End. Writeln(Goc^.Phai <> Nil Then LNRLietKe(Goc^.Phai). Begin P := Goc.Phai := Q. If Goc^. Writeln('4-Tim kiem tren cay'). {--------------------------------} Procedure Tim(Goc : ConTro. Writeln(P^. Writeln.HoTen < P^.HoTen. Writeln('CAC CHUC NANG CAY NHI PHAN'). {--------------------------------} BEGIN Repeat ClrScr. Writeln. Nv : BanGhi).Trai). . Dispose(P).Goc^. '.HoTen) Do If NV.If Nhanh = NhanhTrai Then P1^. End.Trai Else P := P^.Luong:8:1). End.Luong:8:1). End. {--------------------------------} Procedure LNRLietKe(Goc : ConTro). Writeln('5-Liet ke danh sach'). If P = Nil Then Writeln('Khong tim thay') Else Begin Writeln('Tim thay'). End. Var P : ConTro. End. Begin If Goc = Nil Then Begin Writeln('Cay rong. Writeln('3-Xoa khoi cay'). End. End.Phai. Writeln('1-Khoi tao cay').HoTen Then P := P^. End Else Begin If Goc^. Writeln('2-Noi them vao cay'). While (P <> Nil) And (P^.

Repeat With Nv Do Begin Write('-Ho ten hoac <Enter> de ngung: '). Writeln('-------------------------'). Writeln('1-KHOI TAO CAY'). Until ketThuc. Writeln. KetThuc := False. '2' : Begin ClrScr. End. Repeat With Nv Do Begin Write('-Ho ten hoac <Enter> de ngung: '). Readln(Ch). Until ketThuc.Writeln('6-Ket thuc chuong trinh'). Writeln.XOA KHOI CAY'). Goc := Nil. Chen(Goc. Readln(Luong). Writeln. . Write('Chon cac chuc nang tu 1 den 6: '). '3' : Begin ClrScr. End. Writeln. Readln(HoTen). Readln(HoTen). Writeln('2-NOI VAO CAY THEO THU TU'). If HoTen <> '' Then Begin Write('-Bac luong : '). Writeln('-----------------'). End Else KetThuc := True. If HoTen <> '' Then Begin Write('-Bac luong : '). End. Writeln('Cay co thu tu LNR'). End Else KetThuc := True. Readln(Luong). KetThuc := False.Nv). Writeln.Nv). End. Case Ch Of '1' : Begin ClrScr. Chen(Goc. Writeln('3.

NV) Else KetThuc := True. Writeln('4TIM KIEM TREN CAY'). hoac <Enter> de ngung: '). Readln End. Until Ch = '6' END. Until KetThuc. Readln(HoTen). '6' : Begin Writeln('7KET THUC CHUONG TRINH'). Writeln. Writeln('Hien thi theo thu tu ABC. Repeat With Nv Do Begin Write('Ho ten can tim. . . Writeln. '4' : Begin ClrScr. hoac <Enter> de ngung: ').. Writeln('5LIET KE NOI DUNG CAY'). Repeat With Nv Do Begin Write('Ho ten can xoa. Write('Xem xong bam <Enter> . ketThuc := False. If HoTen <> '' Then Xoa(Goc. LNRLietKe(Goc).'). End.Writeln('--------------'). '5' : Begin ClrScr. Writeln('---------------------------'). If HoTen <> '' Then Tim(Goc.NV) Else KetThuc := True. . Until KetThuc. End. '). End. End. Writeln('-------------------'). Writeln. End. End. KetThuc := False. Writeln. Writeln. Readln(HoTen)..

Tam).dem. Writeln. He2:=' '.a[ch]).Y:Word. Ch:Char. Repeat Y:=He10 Mod 2. Writeln('------------------------'). Readln End. Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc').He2).tong:Integer. Writeln('+So he 10 la : '. Writeln. Var a:Array[Char] Of Integer.Tam:String. Var He10. . Until He10 = 0. Var i.N. He2. Readln(He10).12/ i th p phân ra nh phân: CODE (Ch n t t c ) Program Doi_thap_phan_ra_nhi_phan. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc'). Writeln('-Ky tu: '.' ma ASCII = '. Begin Writeln('IN MA ASCII CUA CAC KY TU'). He2:=Tam + He2. Readln End.Ch. Writeln(' -----------------'). 13/M ng kí t : CODE (Ch n t t c ) Program Mang_Ky_Tu. 14/Trung bình c ng: CODE (Ch n t t c ) Program Tb_cong. Write('-Nhap so nguyen he thap phan: '). Str(Y. For Ch:='A' To 'Z' Do Begin a[Ch]:=Ord(Ch). Writeln('+Doi sang he 2 la: '. Writeln. He10:= He10 Div 2. Begin Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE NHI PHAN').so. End.N). N:=He10. Writeln.

Writeln. For i:=1 to dem Do Tong:=Tong+A[i]. While so > 0 Do Begin dem:=dem+1. Readln(a[i]). For i:=1 To spt Do Begin Write('-Phan tu A['. Writeln. Readln(so). Writeln('--------------------'). Var i. End. Writeln('+Trung binh cong cua: '. Writeln. Readln(spt). End. Write('-Nhap so nguyen (-1 de ngung): '). Readln(vitri). a[dem]:=so. For i:=spt+1 Downto Vitri+1 Do a[i]:=a[i-1].vitri:Integer. Write('-Vao vi tri: '). so. Tb:=Tong/dem. Write('-Can che so: '). Begin Writeln('CHEN MOT SO VAO MANG').i. Writeln. Readln End. Readln(so). A:Array[1. Tong:=0. Writeln('----------------------------------'). a:Array[1. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ')..' so vua nhap = '. 15/Chèn m t s vào hàng: CODE (Ch n t t c ) Program Chen.100] Of Integer. Writeln('MANG TRUOC KHI CHEN').Tb:8:2).100] Of Integer.spt:Integer. .dem:2.. Writeln.']= ').Tb:Real. For i:=1 To spt Do Write(a[i]:6). Readln(so). dem:=0. Begin Writeln('TINH TRUNG BINH CONG CAC SO NGUYEN'). Write('-Nhap so nguyn: '). Write('-Co bao nhieu phan tu: ').

Readln(vitri). Writeln(' MANG SAU KHI XOA'). Writeln(' MANG TRUOC KHI XOA'). Var i. For i:=1 To spt Do Begin Write('-Phan tu A['. Writeln. 16/Xóa ph n t trong m ng: CODE (Ch n t t c ) Program Xoa_Pt. Writeln.vitri:Integer. Begin Writeln('XOA PHAN TU TRONG MANG'). Writeln(' -----------------'). Writeln. spt:=spt . Readln End. For i:=vitri to spt . Readln(spt). spt:=spt+ 1. Write('-Vi tri muon xoa: ').1 Do a[i]:=a[i+1]. Write('-Mang co bo nhieu phan tu: ').']= '). a:Array[1. Writeln. Writeln('MANG SAU KHI CHEN').a[vitri]:=so. Writeln. Writeln. Writeln.1. For i:= 1 to spt Do Write(a[i]:6). Readln End. Writeln(' ----------------'). For i:=1 To spt Do Write(a[i]:6). Readln(a[i]). 17/Th ng kê các s l : CODE (Ch n t t c ) . Writeln.spt. Writeln..i:2. Writeln('----------------------'). Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc '). For i:=1 To spt Do Write(a[i]:6). End. Writeln.100] Of Integer.

P:0:6). Writeln. Begin Writeln('TINH GIA TRI CUA DA THUC BAC N'). Writeln('------------------').spt).n:Byte. For i:=1 To spt Do Begin Write('-Phan tu A['. Writeln('+Tri cua da thuc P(x)= '. Begin Writeln('THONG KE CAC SO LE').i:2. Readln(x). Writeln.spt. Writeln. 18/Tính giá tr c a a th c b c N: CODE (Ch n t t c ) Program Da_thuc. i. Writeln('------------------------------'). Writeln('-Tong so cac so da nhap: '. Var a:Array[1. Write('-Cho biet bac cua da thuc: '). Write('-Can nhap bao nhieu so: ').255] Of Integer. Var a:Array[1.sole). Writeln. x. Readln End.sole:Byte. Readln(a[i]). End. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc '). P:=a[n]. Readln(spt). Readln(a[i]). . i. Writeln. For i:= N Downto 0 Do Begin Write('-Cho biet he so A['.']= ').p:Real. For i:=1 To spt Do If Odd(A[i]) Then Inc(sole). For i:= 1 To spt Do Write(a[i]:6).255] Of Real..']= '). Writeln. Readln(n).i:2. For i:= N Downto 1 Do P:=x * p + a[i-1].. Write('-Cho biet X= '). End. sole:=0. Writeln('-Tong so cac so le la: '.Program So_le.

SoBinary[0]:=#16. i:byte. Readln(SoWord). 20/ i s nguyên ki u Word ra h nh phân: CODE (Ch n t t c ) Program Doi_he_2.. Bam phim <Enter> de ket thuc '). 19/ i s nguyên ki u Word ra h th p l c: CODE (Ch n t t c ) Program Doi_he_16. Const KyTuHe2:array[0. SoHex[4]:= KyTuHe16[Lo(SoWord) AND $F].1] Of Char ='01'. Var SoWord:Word. Writeln('--------------------------------------'). .. SoHex:String[4]. Writeln('+So nguyen kieu Word = '. SoBinary:String[16].soWord). Const KyTuHe16:array[0. Begin Writeln('DOI SO NGUYEN KIEU WORD RA HE NHI PHAN'). Write('-Nhap so kieu Word: '). Readln End. For i:=15 DownTo 0 Do If (SoWord AND (1 SHL i)) = (1 SHL i) Then SoBinary[16-i]:= KyTuHe2[1] Else SoBinary[16-i]:= KyTuHe2[0]. SoHex[0]:=#4. SoHex[2]:= KyTuHe16[Hi(SoWord) AND $F]. Begin Writeln('DOI SO NGUYEN KIEU WORD RA HE THAP LUC'). Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ').SoHex). Write('-Nhap so kieu Word: '). Writeln('+So nguyen kieu Word = '. Writeln. Writeln('+Doi ra so he thap luc = $'. Writeln(' Readln End. Var SoWord:Word.$F] Of Char ='0123456789ABCDEF'. SoHex[1]:= KyTuHe16[Hi(SoWord) SHR 4]. Writeln('--------------------------------------').soWord). SoHex[3]:= KyTuHe16[Lo(SoWord) SHR 4]. Readln(SoWord). Writeln.Writeln. Writeln.

Writeln('----------------'). Readln(b[nb]). Readln(a[na]). na:=na-1. If na>nb Then nmax:=na Else nmax:=nb.nb.' = '). Repeat na:=na+1. ClrScr. Type mang=Array[1. Write('-Chu so thu: '. Var a. For k:=1 to spt-nb Do b[k]:=0. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc '). Readln End. Write('-Chu so thu: '. For k:=0 To nb-1 Do b[spt-k]:=b[nb-k]. k. Repeat nb:=nb+1. For k:=0 To na-1 Do a[spt-k]:=a[na-k]. nb:=0.' = '). Writeln('+SO THU NHAT (-1 de ket thuc) '). nb:=nb-1. Writeln('CONG 2 SO NGUYEN'). Const spt=301.b.spt] Of Integer.nb.kq:Mang. For k:=spt Downto spt-nmax Do .na.Writeln('+Doi ra so he nhi phan= B '.SoBinary).tam:Integer.nmax. For k:=1 to spt-na Do a[k]:=0. Writeln. tam:=0. Uses Crt. Writeln('+SO THU HAI (-1 de ket thuc) '). na:=0. 21/C ng 2 s nguyên: CODE (Ch n t t c ) Program Cong_so. Until a[na]=-1.. Writeln. Begin ClrScr. Until b[nb]=-1.na.

Begin kq[k]:=(a[k]+b[k]+tam) Mod 10. Var tam1. Until a[na]=-1.na. i. Var a.k.nb.k:Integer. End. Var k:Integer. Repeat na:=na+1. Write('*Tong = '). Writeln.' = '). For k:=0 To na-1 Do a[spt-k]:=a[na-k]. Write('*So thu nhat: '). End.na. Type mang=Array[1. Writeln('------------------------').' '). tam:=(a[k]+b[k]+tam) Div 10. na:=na-1. For k:=1 to spt-na Do a[k]:=0. Var b:mang). Uses Crt.j.tam2. For k:=Spt-nmax To spt Do Write(kq[k]. Writeln. Writeln. Write('-Chu so thu: '. Write('*So thu hai : '). {---------------------------} Procedure Cong(a:mang.' '). Writeln('KET QUA CONG 2 SO NGUYEN')..' '). ClrScr.spt] Of Integer. For k:=spt-na+1 To spt Do Write(a[k].kq:Mang. Const spt=900. Readln End. For k:=spt-nb+1 To spt Do Write(b[k]. Var na:Integer). Begin na:=0.tam:Integer. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc '). 22/Nhân 2 s nguyên: CODE (Ch n t t c ) Program Nhan_so. Readln(a[na]).b. . {---------------------------} Procedure Nhap(Var a:mang.c.

tam:=(b[j]*a[i]+tam) Div 10.kq) End. For k:=1 To spt Do kq[k]:=0. For k:= spt Downto 1 Do Begin tam2:=(a[k]+b[k]+tam1) Div 10. Readln END.' '). For j:=spt Downto spt-nb Do Begin For k:=1 to spt Do c[k]:=0. Writeln. tam:=0. {---------------------------} BEGIN ClrScr. Writeln('KET QUA NHAN 2 SO NGUYEN').nb). For k:=Spt-(na+nb)+1 To spt Do Write(kq[k]. Writeln('----------------'). For i:=spt Downto spt-na Do Begin c[j+i-spt]:=(b[j]*a[i]+tam) Mod 10. For k:=spt-na+1 To spt Do Write(a[k].' '). Nhap(a. Writeln. Writeln('+SO THU NHAT (-1 de ket thuc) '). Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc '). End. Nhap(b. b[k]:=(a[k]+b[k]+tam1) Mod 10.' '). Writeln. Writeln('+SO THU HAI (-1 de ket thuc) '). Write('*So thu nhat: '). 23/Ma tr n vuông 10x10 ph n t : . End. Writeln.na). For k:=spt-nb+1 To spt Do Write(b[k]. tam1:=tam2. Writeln. Cong(c. ClrScr. ClrScr.Begin tam1:=0. End. Write('*Tich = '). Writeln('-----------------------'). Write('*So thu hai : '). Writeln('NHAN 2 SO NGUYEN').

'.solan.' tai hang: '. i. End.']= '). For i:= 1 To 10 Do Begin For j:=1 To 10 Do Begin If i=j Then a[i.i. Uses Crt.1.60.6] Of Integer. Writeln('-----------------------------').25). Readln End. Readln(so).j] Then Begin solan:=solan+1. solan:=0.'...CODE (Ch n t t c ) Program Ma_tran_vuong. 24/Tìm m t s trong m ng: CODE (Ch n t t c ) Program Tim_so. Write(a[i. Begin Writeln('TIM MOT SO TRONG MANG'). 1. Writeln. Var a:Array[1.j]:5).. Writeln('---------------------').so.j]:=i Else a[i. i.4. Window(10. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ').10] Of Integer. .j. For i:=1 To 4 Do For j:=1 To 6 Do If so=a[i.i.solan:Integer.. Writeln. Writeln(#10) End. ClrScr.' cot: '.j. Write('-So muon tim: ').10.j]). End.j). Writeln('+Lan: '. For i:=1 To 4 Do For j:=1 to 6 Do Begin Write('-Phan tu A['. Var a:Array[1.5. End.j]:=0.j:Integer. Begin Writeln('MA TRAN VUONG 10 x 10 PHAN TU'). Readln(a[i. Writeln.

'Vo nghiem')..#7. Writeln('--------------------------').j]:8).j]).'.2]-c[2]*a[2. i. Dty:=a[1. For i:=1 To 4 Do Begin For j:=1 To 6 Do Write(a[i.Writeln.']= ').#7.. Writeln.j. End.dty:Real.solan). Begin Writeln('GIAI HE PT TUYEN TINH 2 AN').1]*c[2]-a[1. Readln End. {Dt: Dinh thuc} Dtx:=c[1]*a[2.#7.'.y).2]-a[1.2]*a[2..dtx. Writeln. End. Readln(c[i]). 25/Gi i h phu ng trình tuy n tính 2 n: CODE (Ch n t t c ) Program Giai_he_PT_tuyen_tinh.i. Var A:Array[1.i. End. For i:=1 to 2 Do Begin Write('+Phan tu C['.2.2] Of Real.y.#7.1]. Writeln('X= '. y:=Dty / Dt.1]. If Dt <> 0 Then Begin x:=Dtx / Dt. Writeln('+Tong so lan xuat hien la: '. 1. Readln(a[i. x.']= ').1]*a[2. C:Array[1.dt. Writeln.' Co vo so nghiem') Else Writeln(#7.x). {Giai he phuong trinh} Dt:= a[1.2] Of Real. Writeln. Writeln('-Nhap cac he so C cua he phuong trinh: '). Writeln('Y= '. End Else Begin If (Dtx=0) And (Dty=0) Then Writeln(#7.j:Integer. Writeln('-Nhap cac he so A cua he phuong trinh: '). For i:=1 to 2 Do For j:=1 To 2 Do Begin Write('+Phan tu A['. .2]*c[1].

Readln(m). Write('-So cot = '). Begin Writeln('NHAN MA TRAN'). Write('-So hang = '). Writeln. Readln(a[i. For i:=1 To m Do For j:=1 To n Do Begin Write('+Phan tu B['.i.j. 26/Nhân ma tr n: CODE (Ch n t t c ) Program Nhan_ma_tran. For i:=1 To Hang1 Do For j:=1 To n Do Begin c[i.cot1.j].n.j]:=0.'.'. Writeln('MA TRAN A:').'. Hang1:=m. Var A. End. Readln(b[i..Max] Of Integer. For i:=1 To m Do For j:=1 To n Do Begin Write('+Phan tu A['.C:Matran. Writeln.j] + a[i. For i:=1 to hang1 Do Begin For j:= 1 To n Do .j]:= c[i. End. Readln(n).B.j.' = '). Cot1:=m.Max. Writeln('MA TRAN B:'). hang1. Bam phim <Enter> de ket thuc ').j]). Writeln('------------'). Writeln. Write('-So hang = ').'.j]). Writeln(' Readln End.q] * b[q. Const Max=10. Write('-So cot = ').' = ').i. End.q:Integer. Type Matran=Array[1.1.m.. Readln(n). Readln(m).j.End.i. For q:=1 To Cot1 Do c[i.

Writeln(' Chuoi con lai: '.' co: '.' gom: '.i:2. Readln End. i.' ky tu'). Readln End. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc'). Writeln('+Chuoi ban dau : '. End.' ky tu'). l1:=Length(St). Begin Writeln('TIM VA XOA CAC KY TU TRUNG NHAU TRONG CHUOI'). Writeln.l1:2. i:= i .i. Readln(Ch). If St[i]=St[i . Writeln.l. Writeln(' -----------------'). Write('Ban co muon xoa ky tu nay khong (c/k)').l:2. Var St. While i <= l Do Begin i:=i+1. Writeln. End. . Ch:Char. l:=Length(St). Write('-Nhap mot chuoi: ').St2:String. Writeln.l1:Byte. i:=1. If UpCase(Ch)='C' Then Begin Delete(St. Readln(St).1] Then Begin Writeln('+Ky tu thu: '.' la: '. Var St1. St1:=St. End.1). Writeln(' Sau khi xoa ky tu trung nhau'). End.Write((c[i.St[i].' bi trung lap'). 28/Tìm chu i 2 xu t hi n trong chu i 1: CODE (Ch n t t c ) Program Tim_chuoi.St1:String.St1.St. 27/Tìm và xóa các kí t trùng nhau trong chu i: CODE (Ch n t t c ) Program Tim_Xoa.j]):8).1.

Write('-Chuoi thu hai : '). End Else Begin So:=So+5. While i > 0 Do Case St[i] Of 'I':Begin So:=So+1. i:=i-1. i:=i-1. End.sl:2.So:Integer.i. L1:Write('-Nhap so La ma: '). So:=0. 'X':If (i > 1) And (St[i-1] = 'I') Then Begin So:=So+9. Write('-Chuoi thu nhat: ').Length(St2)) Then sl:=sl+1. Writeln. Writeln.' lan trong chuoi 1'). Writeln. i. .i. 29/ i s La mã ra s th p phân: CODE (Ch n t t c ) Program So_La_Ma. 'V':If (i > 1) And (St[i-1] = 'I') Then Begin So:=So+4. Readln(St1). Readln(St). End. Readln End. For i:=1 To Length(St1) Do If St2 = Copy(St1. Begin Writeln('DOI SO LA MA RA SO THAP PHAN'). i:=i-2. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc'). Writeln. Label l1. tiep:Char. Writeln(' --------------'). Begin Writeln('TIM CHUOI HAI XUAT HIEN TRONG CHUOI MOT'). Var St:String. Readln(St2). sl:=0. Writeln(' ------------'). i:=Length(St). Writeln('+Chuoi thu 2 xuat hien: '.sl:Integer.

End. 'L':If (i > 1) And (St[i-1] Begin So:=So+40.St). i:=i-2. Writeln. i:=i-2. Readln(tiep). Writeln('+So La ma : '. Writeln('+Doi ra thap phan: '. End Else Begin So:=So+100. i:=i-1. i:=i-1. 'C':If (i > 1) And (St[i-1] Begin So:=So+90. i:=i-1. End. i:=i-1. i:=i-1. = 'X') Then = 'X') Then = 'C') Then = 'C') Then End. End Else Begin So:=So+500. End.So). End. Write('-Tiep tuc nua khong (c/k) '). 'M':If (i > 1) And (St[i-1] Begin So:=So+900. 'D':If (i > 1) And (St[i-1] Begin So:=So+400.i:=i-2. End Else Begin So:=So+1000. . End Else Begin So:=So+10. End Else Begin So:=So+50. End. If UpCase(tiep)='C' Then Goto l1. End. i:=i-2. i:=i-2.

Begin Writeln('CHUONG TRINH MA HOA'). Write('-Nhap chuoi: '). tt:Write('-Nhap mot so: '). Var St:String. . St[i]:=Chr(n).So. End. Var St:String. Writeln. Val(St. tiep:Char. Readln(St). Readln(k). Write('-Nhap ma so k: '). If n > 122 Then n:=(n Mod 122) + 96. Begin Repeat Writeln('KIEM TRA SO NHAP VAO'). k:=k Mod 26. If Dung = 0 Then Writeln(' +Ban da nhap mot so: '.n:Integer. Until Dung = 0.Dung). Writeln(' -----------'). End. Write('-Co tiep tuc khong (C/K) '). If UpCase(Tiep)='C' Then Goto tt. For i:= 1 To Length(St) Do Begin n:=Ord(St[i]). Label tt. i.30/Ki m tra s nh p vào: CODE (Ch n t t c ) Program Kiem_tra_so. k:Integer. Readln(St). If (n >=97) And (n<=122) then Begin n:=n+k. Writeln(' -----------').So:8:2) Else Writeln(' +Khong phai so. xin nhap lai:'). 31/Chu ng trình mã hóa: CODE (Ch n t t c ) Program Ma_hoa. Dung:Integer. Readln(Tiep). So:Real.

End.St). Repeat While (St[1] =' ') And (Length(St) <> 0) Do Delete(St. Delete(St. Writeln. Until Length(St)=0. Begin Writeln('KIEM TRA KY TU TRUNG CUA 2 CHUOI'). Writeln('+Sau khi ma hoa: '. For i:= 1 To Length(St1) Do If Pos(St1[i]. Writeln(' --------------'). Writeln.1). Var St1. Write('-Nhap chuoi 1: '). Readln End. Readln(St). Writeln(' --------------').1. If Length(St1)=Length(St2) Then Begin Dung:=True. 32/Ng t t ng t trong câu: CODE (Ch n t t c ) Program Ngat_tu. Readln(St1). Dung:Boolean. Writeln. Readln(St2). Begin Writeln('NGAT TUNG TU TRONG CAU'). While (St[1] <> ' ') And (Length(St) <>0) Do Begin Write(St[1]).1). Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc'). Var St:String. i:Integer.St2) = 0 Then . Dung:=False. Write('-Nhap mot cau: '). Writeln. 33/Ki m tra kí t trùng c a 2 chu i: CODE (Ch n t t c ) Program Cung_Ky_Tu. Write('-Nhap chuoi 2: ').1. Readln End.End.St2:String. Writeln.

Dung:Boolean.St2). If Dung Then Writeln('+Hai chuoi co cung cac ky tu') Else Writeln('+Hai chuoi co cac ky tu khac nhau').Dung:=False Else Delete(St2. Write('-Nhap so nguyen: '). 35/ i s th p phân ra s la mã: CODE (Ch n t t c ) Program So_La_Ma.Pos(St1[i]. Readln(So). Readln(St). 34/Ki m tra chu i CODE (Ch n t t c ) i x ng: Program Chuoi_Doi_Xung. End.1). Writeln(' ------------').i:Integer. Readln End. Writeln. Var So. Begin Writeln('DOI SO THAP PHAN SANG SO LA MA'). l.i:Integer. So:=So Mod 1000. Write('-Nhap chuoi: '). For i:=1 To (so Div 1000) Do St:=St+'M'. . l:=Length(St). If Dung Then Writeln('+Chuoi nay doi xung') Else Writeln('+Chuoi nay khong doi xung'). For i:=1 To (l Div 2) Do If St[i] <> St[l-i+1] Then Dung:=False. St:=' '. Dung:=True. Begin Writeln('KIEM TRA CHUOI DOI XUNG'). Writeln.So1. St:String. So1:=So. Var St:String. Writeln(' -------------'). Readln End.

End Else If So >=500 Then Begin St:=St+'I'. So:=So-90. . So:=So Mod 10. So:=So-9. If So >= 90 Then Begin St:=St+'XC'. End Else If So >=4 Then Begin St:=St+'IV'. End. For i:=1 To (so Div 100) Do St:=St+'C'. If So >= 9 Then Begin St:=St+'IX'. End. So:=So-500. End Else If So >=50 Then Begin St:=St+'L'. So:=So-40. So:=So-4. So:=So-900. So:=So-400. End Else If So >=40 Then Begin St:=St+'XL'. So:=So-5.If So >= 900 Then Begin St:=St+'CM'. End. End Else If So >=400 Then Begin St:=St+'CD'. End Else If So >=5 Then Begin St:=St+'V'. For i:=1 To (so Div 10) Do St:=St+'X'. So:=So-50. So:=So Mod 100.

' '). Writeln. Writeln.' '). Writeln. Writeln('IN THEO THU TU NGUOC'). Readln End. Until N <= Max. 36/Mãng s th c: CODE (Ch n t t c ) Program Mang_so_thuc. Writeln('+So La ma : '. Const Max = 100. Writeln. For i:=1 To N Do Write(a[i]:4:1. A:mang. Writeln('+So thap phan: '. 37/T ng tích ma tr n: CODE (Ch n t t c ) Program Tong_Tich_Ma_tran.Max] Of Real.St). For i:=N Downto 1 Do Write(a[i]:4:1. Writeln('--------------------').n:Integer. Writeln('IN CAC DOI SO CUA CAC PHAN TU MANG'). Readln End. Type Mang=Array[1. Writeln('----------------------------------'). Repeat Write('-Cho biet so phan tu: ').For i:=1 To So Do St:=St+'I'. Writeln('------------'). Var i. Writeln.So1). . Readln(a[i]). Writeln..i. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc'). Writeln. End.' = '). For i:=1 To N Do Begin Write('+Phan tu thu: '. Begin Writeln('MANG SO THUC'). Readln(N). Uses Crt. Writeln.

j]:=0.'C'). Ten:Char). Writeln.Type Matran=array[1. End.']= '.'. Readln(m[i. Nhap(b. {*****************************} BEGIN Nhap(a.d:Matran.j]+b[i. End.j]).i.3] Of Integer.k]*b[k.c. For i:=1 To 3 Do For j:=1 to 3 Do Begin GotoXY(20*i-8. GotoXY(10. Writeln('MA TRAN TONG'). Ten:Char). For i:=1 to 3 Do For j:=1 To 3 Do Begin d[i.'. {*****************************} Procedure Xuat(m:Matran.10+2*j). For i:=1 To 3 Do For j:=1 To 3 Do Begin GotoXY(20*i-8. Begin ClrScr.i.6).j]. If Ch=#0 then Ch:=Readkey.Ten).'B'). Repeat Ch:=Readkey.j.']= ').k:Byte. Var a.. End.m[i.1.j]. End.j]).'. Write(Ten. GotoXY(26. Writeln.j.25).3. Write('CAC PHAN TU CUA MA TRAN: '. {*****************************} Procedure Nhap(Var m:Matran. GotoXY(26. End.'A'). Begin ClrScr. Write('Bam phim <Esc> de xem ma tran tich').j]:=a[i..'['.10+2*j). i. For i:=1 To 3 Do For j:=1 To 3 Do c[i. Ch:Char.j]:=a[i.6). Write('-Nhap ma tran: '.Ten).'['.j]+d[i.b. Write(Ten. For k:=1 To 3 Do d[i. . Xuat(c.'.

Const Max=10. Writeln('---------------------'). END. . Var a:Array[1. Readln(a[i]). Begin Writeln('SAP XEP MANG TANG DAN'). Writeln. Begin Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT CHEN'). a[i]:=a[j].j.'D'). Const spt=10.tam:Integer.']= '). Writeln. 38/S p x p m ng t ng d n: CODE (Ch n t t c ) Program Mang_tang.Until Ch=#27.Max] Of Integer. i. For i:=1 To Max Do Write(a[i].j. Writeln. 39/S p x p m ng b ng gi i thu t chèn: CODE (Ch n t t c ) Program Gt_Chen. Writeln('+Mang sau khi sap xep:'). a[j]:=tam. Readln End.. Writeln. Writeln('MA TRAN TICH= ').i.spt] Of Integer.. End. Xuat(d. Repeat Until KeyPressed. For i:=1 to Max-1 Do For j:= i+1 To Max Do Begin If a[i] > a[j] Then Begin tam:=a[i].' ').k. End. End. Var a:array[1. For i:= 1 To Max Do Begin Write('-Phan tu A['.tam:Integer. i.

Writeln. End. Const spt=10. Writeln. Readln(a[i]).i. End.i. For j:=i To spt Do If a[j] < min Then Begin min:=a[j]. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc '). Readln(a[i]). Writeln('Mang sau khi sap xep:'). Writeln. Writeln. For i:=1 To spt Do Begin Write('-Phan tu A['. End. For i:=1 To spt Do Begin Write('-Phan tu A['. While a[j] < a[i] Do j:=j+1. tam:=a[i].i.vitri. vitri:=spt. 40/S p x p m ng b ng gi i thu t ch n: CODE (Ch n t t c ) Program Gt_Chon. min. For i:=2 To spt Do If a[i] < a[i-1] Then Begin j:=1. vitri:=j. Begin Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT CHON'). For k:=i Downto j+1 Do a[k]:=a[k-1]. a[j]:=tam.spt] Of Integer. For i:=1 To spt Do Begin min:=a[spt]. a[vitri]:=a[i]..']= ').']= ').j:Integer. For i:=1 To spt Do Write(a[i]:6). . Readln End. Writeln('---------------------------------'). Var a:array[1. End.Writeln('---------------------------------').

For i:=1 To spt Do Begin Write('-Phan tu A['. Readln End. Var . Writeln. For i:=1 To spt Do Write(a[i]:6). End.. End.a[i]:=min. Writeln. a[j]:=a[j-1]. For i:=1 To spt Do Write(a[i]:6). 42/Gi i thu t tìm ki m tuy n tính: CODE (Ch n t t c ) Program Tim_Tuyen_Tinh. Writeln. For i:=1 To spt-1 Do For j:= spt Downto i+1 Do If a[j] < a[j-1] Then Begin tam:=a[j]. Writeln('-----------------------------------'). Var a:array[1. Const N=10.']= '). a[j-1]:=tam. Writeln('Mang sau khi sap xep:'). Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc '). Writeln. 41/S p x p m ng b ng gi i thu t n i b t: CODE (Ch n t t c ) Program Gt_Noi_bot. Const spt=10. Readln(a[i]). i. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ').spt] Of Integer.i. Readln End.j. Writeln('Mang sau khi sap xep:'). Writeln. End.tam:Integer. Begin Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT NOI BOT').

If i <= N Then Writeln('+Tim thay o vi tri thu: '. Readln(a[i]). End. i:=1.i:Integer. Writeln.. Writeln('----------------------------')..']= ').N] Of Integer. Write('-So can tim: '). While (i <=N) And (a[i] <> so) Do i:=i+1. 43/Gi i thu t tìm ki m nh phân: CODE (Ch n t t c ) Program Tim_Nhi_Phan. If so > a[i] Then vt1:=i+1 Else If so < a[i] Then . For i:=1 To N Do Begin Write('-Phan tu A['. Readln(so). vt2:=n.i:Integer. so. Readln End. End. Begin Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM NHI PHAN'). Readln(a[i]). vt1:=1. Writeln('------------------------------'). While vt2 >= vt1 Do Begin i:=Trunc((vt1+vt2) Div 2).vt2. For i:=1 To N Do Begin Write('-Phan tu A['. Writeln. so.a:array[1.N] Of Integer. Readln(so). Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ').vt1. Begin Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM TUYEN TINH'). Var a:array[1. Const N=10. Writeln. Writeln.i.i.i) Else Writeln('+Khong tim thay'). Writeln. Write('-So can tim: ').']= ').

End. i:=2. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ').i) Else Writeln('+Khong tim thay'). Begin Writeln('XOA BO CAC SO TRUNG NHAU'). Write('-Mang con lai: ').Max] Of Integer. Writeln. Writeln.. Readln(a[i]). End Else i:=i+1.']= '). Writeln. Readln End. 44/Xóa b các s trùng nhau: CODE (Ch n t t c ) Program Bo_so_trung.n:Integer. Writeln('------------------------'). n:=n-1. For i:=1 to n Do Write(a[i]:8).k.j. While a[j] <> a[i] Do j:=j+1. Write('-Nhap so phan tu mang: '). If vt2 = -1 Then Writeln('+Tim thay o vi tri thu: '. If j < i Then Begin For k:=i to n-1 Do a[k]:= a[k+1]. Readln(n). Var a:Array[1. For i:=1 To N Do Begin Write('-Phan tu A['. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc '). Readln End. Writeln. Const Max=100. End. .i. i. End.vt2:=i-1 Else vt2:=-1. While i <= N Do Begin j:=1.

Until max=0. 'nguyen cong tru'.12.max:Integer.j:Byte. vt:=n. 'nguyen hue'.3).10] Of String[24]=('nguyen trung truc'. For i:=2 To k Do Begin If (a[i] > a[i-1]) Then tong:=tong+a[i]. tong:=a[1].'le loi'. a:Array[1.10.'tran hung dao'. 46/Ch hoa: CODE (Ch n t t c ) Program Chu_hoa.29.3.'chu van an'. Repeat Write(a[i]:6). vt. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ').tong:Integer. Var i:Integer. Begin Vt:=1.7. n:=1. i:=i+1. tong:=a[i].'le lai'. i:=vt. n. End. Const a:Array[1. max:=max-a[i]. max:=a[1]. Const k=10.'le thanh ton'. Readln End. If (a[i] < a[i-1]) Or (i=k) Then Begin If tong > max Then Begin max:=tong. Writeln('-Day con la: ').6. End.'dinh tien hoang'. Writeln...k] Of Integer=(1. n:=i. Uses Crt. {-------------------------} .45/Dãy con: CODE (Ch n t t c ) Program Day_con. Var k.8.'mac dinh chi').2. End.

k. End. Writeln('---------------'). Var a:Array[1. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc '). For j:=1 To n Do a[1. End. Write(a[k]:-24). Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc '). For i:=1 To n Do a[i. Begin For k:=1 To length(a) Do If (k=1) Or ((a[k-1]=' ') And (a[k]<>' ')) Then Begin GotoXY(x+k-1. For k:=1 To 10 Do Begin GotoXY(5.k). Writeln.Procedure ChuHoa(x.j:Integer. 1. Var k:Byte. Writeln.j-1]+a[i-1. End. Begin Writeln('TAM GIAC PASCAL'). .1]:=1. Begin ClrScr. Const n=10.. For i:=2 To n Do For j:=2 To n Do a[i.. 47/Tam giác Pascal: CODE (Ch n t t c ) Program Tg_Pascal.j]:=0. Writeln. Write(UpCase(a[k])).j]:4).n] Of Integer.j]:=a[i-1.j]. i. ChuHoa(5.a[k]) End. Writeln. Readln End.y:Byte.y).n. For i:=1 To n Do Begin For j:=1 To i Do Write(a[i. a:String). Readln End.

j]:=i*i*i + j*j*j.' + '. 49/B ng c u chu ng: CODE (Ch n t t c ) Program Cuu_Chuong. For i:=1 To n Do For j:=1 To n Do a[i. 1.' + '. Begin cot:=1. Var i. Writeln('----------------------------------').n] Of Longint.. Const n=15. Procedure In1.' ^3').48/Phân tích s nguyên du ng nh nh t: CODE (Ch n t t c ) Program Phan_tich.. Uses Crt. Type cc1=Array[1..i1.' = '. Writeln.i.j. Var a:cc1. i.j:Byte.10. Writeln. For i:=1 To 5 Do For j:=1 To 10 Do Begin GotoXY(cot.' ^3 '.j1] Then Writeln(a[i.. For i:=1 To n Do For j:=1 To i Do Begin For i1:= i+1 To n Do For j1:=1 To j-1 Do If a[i. a[i. 1. Writeln. hang:=3.j1:Integer. Readln End.j].' = '.n. Writeln('IN KET QUA'). Writeln('----------'). i1.j]:=i * j. . 1. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc '). cot.5..hang).j. End.' ^3 '.' ^3 '.10] Of Byte.. cc2=Array[6.j]=a[i1.10] Of Byte. Begin Writeln('PHAN TICH SO NGUYEN DUONG NHO NHAT').hang:Byte. Var a:Array[1.j1.

Writeln(' Readln END. Writeln(i:2. Writeln(' Writeln(' In1. For i:=6 To 10 Do For j:=1 To 10 Do Begin GotoXY(cot..j]:3. hang:=hang+1. Begin cot:=1. End. Var a:cc2. Procedure In2. -------------------------------------------').TextColor(Yellow).1000] Of Integer. a[i. End.'|'). End. BEGIN ClrScr. hang:=hang+1. Writeln(i:2. Uses Crt. Textcolor(Cyan). Textcolor(LightBlue).'|'). End. Textcolor(LightGreen). . {----------------------------} Procedure Tao. If hang > 23 Then Begin hang:=14. Textcolor(LightMagenta).' lan '.' ='.hang). hang:=14. Var a:Array[1. Writeln(' In2.j:2.j:2. cot:=cot+15. End. cot. Bam phim <Enter> de ket thuc').' lan '. If hang > 12 Then Begin hang:=3.' ='.a[i. ---------------').j]:3.a[i. End.hang:Byte. 50/Tìm 2 ph n t liên ti p trong b ng X: CODE (Ch n t t c ) Program Tim_PT_Mang.j]:=i * j. BANG CUU CHUONG'). cot:=cot+15.

.x:Integer.K. End. . Begin Write('-Nhap gia tri X= '). Khách vi ng th m ã y y y y y y y y y y c qua nh ng bài này cùng chuyên m c ch a?: Các Bài T p Pascal l p 11 .'] + a['. Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ').Ph n 2 [Bài T p Pascal Hay] C U TRÚC D LI U KI U M NG .CH NG III Th Vi n Các D ng Bài T p Pascal c a Tin H c 11 .CH NG I Th Vi n Các D ng Bài T p Pascal c a Tin H c 11 . Readln.X). Tao. BEGIN Writeln('TIM 2 PHAN TU LIEN TIEP BANG GIA TRI X').Var k:Integer. Writeln.Có áp Án [Bài T p Pascal Hay] VÒNG L P XÁC NH VÀ KHÔNG XÁC NH (For . Var k. End.']= '.Có áp Án Các Bài T p Pascal l p 11 .CH NG II [Bài T p Pascal] XÂU KÝ T (STRING) . Readln(x). End.K+1.Ph n 1 [Bài T p Pascal Hay] C U TRÚC D LI U KI U FILE . END.Có áp Án Các Bài T p Pascal l p 11 . {----------------------------} Procedure Tim. Writeln('-------------------------------------').While ±. For k:=1 To 999 Do Begin If a[k] +a[k+1] = X Then Writeln('a['. Begin Randomize. Tim.Có áp Án [Bài T p Pascal Hay] D LI U KI U T P . Writeln. For k:=1 To 100 Do a[k]:=Random(100)..X) Else Writeln('Khong co 2 phan tu nao bang: '.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->