Claslflcaclon de Lallos

nombre caracLerlsLlcas e[emplo uso lmporLancla
herbaceos Son Llernos v
flexlbles
alraluna
lenosos Son rlaldos v
duros
Lavanda uolor de cabea v
aromaLlzanLe

cana O LuIIo cIIindrIco
con nudos
muv
murcudos en
Lodo su
uIrededor

Cana de azucar Se produce el
azucar
AllmenLlcla
endulzanLe
Lronco 1allo ramlflcado roble ConsLrucclon de
muebles v
edlflclos
uso coLldlano
anuales vlven un ano
aproxlmadamenLe
Lrlao AllmenLo
cereales