Está en la página 1de 2

9

8
7
6
5
4
3
2
1

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
Noms
ACTV

Literal

Deductiva

aInterpretativ

Global

Literal

Deductiva

aInterpretativ

Global

Literal

Deductiva

aInterpretativ

Global

Literal

Deductiva

aInterpretativ

Global

Literal

Deductiva

aInterpretativ

Comprensió lectora i lectura mecànica Curs:____________________ Trimestre:____________________


Global

Literal

Deductiva

aInterpretativ

Global

Literal

Deductiva

aInterpretativ

Global

Literal

Deductiva

aInterpretativ

Global

Literal

Deductiva

aInterpretativ
http://eplion.blogspot.com

Global

FINALNOTA
Nom: Curs:
Data/activitat Lectura Mecànica (lletra: pal o lligada) Observacions
Fluïdesa Entonació Pronunciació

Sil·làbica

Paraula a paraula

exclamacionsPreguntes i
Rellegeix

Velocitat correcte

Fa punts i comes?

neutra?Vocals, fa la
Consonants Dígrafs
(tr, bl, pl, (ny, ll, (tx, ig,
fl, fr...) rr, qu, tg, tj)
z ç g j h x gu)

Avaluació
Inicial

Comprensió lectora i lectura mecànica Curs:____________________ Trimestre:____________________ http://eplion.blogspot.com