Está en la página 1de 17

'0 MA S

. _.

CAPITUL.O ... : LA ADIVINA ,.· •• ·•··.· ... ,PAM '·.··HIRI....EY

. .-

~. Ir' .0,

Z.

REINO ,DE

R)1J'UGU ...... LA

I~CUJDAD PORTUA~!JA, ,DE 5ANGO"'GA~OtA {'~t.1NA···.· .' nC' .~.'~ ';~.J!"'II'A""J'II

.~ . 'IIVG~ ..

. ~~D6NDE~ .

ESTOY~ .

~'

'.

'1, :1···

" ", I'

. ~ :'

'. .

'p.UCI.U , I t

. n~I"lilililti! ...

PARA sr:~

.. ES~O' CRE'

. .... . - .. _ . ,'-I ..... _

.' •• 1 I. . .' ..

~-O,N .' .1 '. u·~ . ".

.I"'\! JC' C:OA J ,iN"', 1LM1;;iI~, w~ w) ',_

MOR',BUNOO

fSrOY TAN CONTENTO ,00 QUE ENCONT'RAMO,S A

~ IN r'\f"'!j'-JA..".,CIi I"'M::' 1i41 '. IV11!J11'~~ ~:

SA,I,!'-Ii!:II'C' I ~~Ii:"~~'

n NO f;Ueoo ,~8aO,RD.:AR

>VASAeM~ 1 A,a.tO~ 5ANi~

-

.

1l_,~J' ~1Jt JAdi::i'''.,P'I''iS "Ii( ~1~~'~·¥""Jf.~~I~ lr. ~ I'

.N:O'S.~S, ~AceS, ,DE:'

. .

...... ~CB(' ,NAt'A .... · .'

AHH~H'J! No

;C' AA p~C'J"'!I'C'S' -iii ~l",_ ,', "II~~~' .~! ~

eQ'~'~'IA: aD' .,',;',:

. ,", .::' ',- : u ~ .... ::. r

Fe ~~.' I . .... ..' . ': . >' ... 'I!'

OONDE" ,

..... ,,:, ~

e:S,TABA Y

.' .t'"W .liC" C'~,T.I\ OA, ~,L#I~ I~~' II "'.~

UACISNOO1'

l&iff No NE

rl>J.;;::.Ai'd .nF ~i:' [VI~Y. ~.!W!

SA~ES,TA,

S~N~' . , DE w-IA

- ",:.. -, '" - "j'

'. : - .', . -: . I : ," \ ~ .' '. ' .

~~. "il y" Ji':J"'ilI.~.M

_,:".- /~ _ ' ,::' 'u-~~r~i

:1I"!Iu!i;UJi.

V~~~i~r!i

'O,Ht NO NOS

IM.PORT A"" .. j.

T'I"'IN·.·· Ti~·'· M' ~V1. ~'. 'V

ESO ME' ReCUER'DA,

~J!:'~ ., JllIiS' '~' SeNT' '. .. .

~w I' ,...,., :.~r-., ' ' ... ~" - 1I~

•. ~ .J . I ~IV1V

UNA P"'CAZON ,CUANPO PELCE' ,CON'mA B'SOS

Gvn.T1N··.."'.I' I' , (VUII', l~

LUFFYI' MUeS117JVAE 'TU

BIil:J'IiZO' ~C",I'!I\, . ,~ ... : ,vl~-'~wHO

POR UN ,MOMEN'rO

,

AL'TO!

'.' BS At..GO' .'

La Q'u"e

r: ,'~, TE

.' -, [ . -

- . ,"' . .

TeNGAS QUE'

,r<B'~r<!

EN iMPEL. - 'WJN CA"

r ', ' •. / .... : ... sir

M~" 'f

.

: ..... '. -,"[ 'II'.'I!!

A T.AJ"1i T.1l. TA, I . lUI"'\' II1U~IU,M ..

TU UJCHAS,TE' aO,NTRA ,e... SUV ,S,,'QU'ERA

NO TA t:J1' .n ut

" ~~fli~Ii~1i ~ ill! ~.,

,jff!n~J!:'N" t""tC'tl r-n:" ~IW'~ ~w' !Vl~I'" ~I Wit'II'iI'

eSr:O ES V1!NBNO

. ,., .. ,-

MOR'l' .. AU Ps' Iro' .

. _' ," '. I ... 0"1

• . j.' .' II! .'.'.'. . - -:.1 ..

UFFY rn:N'e

ANTJ,CUERPOS PAT<A EUA

FUS:

1I'7iil7.t"'rC' .A 10 I' C'M' Ci\ .ITC' If" [~U~~'i'- ""~I'''I-WI W

r£t... ..

'A',I' r: f flNA 'IC'Z· lJ'Il.S·

L~I· .. · V-[~I ~'-

EXPeRlMeNTADO', ANTCR"'02MENTE, ENV!jl. !cra. ~ liM ~CI.. ~r' .lfl""~'~~ _ 11~1Il""

10' COMO' ESre:?'

1m

.-

,"

U'

r

a ,BLOQU20 M.f

AT;AQU' c· ~

. ,: ':'~" .' . ::,'JA,

.t!1 A:C';C'N

~ '.'

eL.

~I"\'CI!' A CU C' A I.i CNTC" r~v~~:,.,-~,,~" .'. -~I e

,~1!1, ~ .. /~~

~~I;;I r-1l;;il1;i'" I' ~iI,.,iI,

..

..

.,..

ENVeNeNIS" ,A r,iMUG'WAR'A jjj, .. , .. , ..

!STA~'l:A A\A~ 81 MURlf,ER_A,

iOC-.,O:' 'A,U",."A ' rl;i~ "j "" nv~ "

QUe DEBO" , "

. - - ....

. . .' . ': ~ ',:

iUA~"""N,' I '

n. r-~~liiliili IW-V- .

BSTOS DOS AS,~'~,.,.,

IEso PROV'EN'E ,De'LA,

J"!'I'''U ,le' W!"-I'V"W~ili

".,

\'

NUEVOS P"1lATAS G"YO'J'IN \lA-S" C~,J'N"O'" ,,~ vo' ·,Uz",.!,;.i"\J,~ "'~N"'"

' .. ·.~iWl . ,".... " ','[ P..IW1 ~lWI'

',/Cl,JCI;,IO','Iii!2I"'N, p'" m n,r, ~',ITI""!IN CO" ." 'N

W' c;Wltc;W'4I ~v W~ v f I~,I II IV :.",:.....,' ..

AN' '~~ ~ ~ A' ZI.u' C'~)'" '.' ~I~~ <.~ >. ·W~._~~I. ,I

CRe,1

UAi;CI'£:,:~' _ A, I~_~~'~

,iC';ti!!,ftJi l/'lUA.~ r;btii~ld;~~MW

PO;!' ~' , {,'

. .... . .

". . . . ,.' ,,'[ : ~ :'", iii II' iii

ESE' GRr

. "," _. '.,'.' '<.-,

: . ",",' 1

JUS~O A.w'ORA~u VleNE' DeSD! E't..

~UP"'O;' pe:"'"

. ," ," .... -:'

"s, , "U~ .r:::y I. n~.t

De'S' ASrrl<' Q' NO' UN BA~ft.

':," ",0"

j " • [ ,"

P I? .I t,

S,~J ,GRAC'AS, PO~' P~!STA~OS lUNA H~B,fTACJ'QNi Al\ADAM S~,f,~L2Y1

'T'AA,,iB i'Cl,,! ru ,I' ,~I~q , .,' ~r.;;W"J' . , .

e:~S l1:eRM,OSA,

MAl'.~M· - P'O"~' ESO'

'j. '. ,"' 1 • - .

.. ' ....•...•.. ,' .. 1" '.'_ " ••

". ",no··· 'v,' "'A'VA,~' nCili. ~T;~

. Ilf~l .... ',"",~ ~~f"" r\,V

:11"\': i' A, UAB "'oiIi; ,;It,l'AIl,,! , '. v~ IIiPIM nL "I~ -,a M"'iiV,I~';'

E-S" ~MA- .. - . 'P'A: M-

·1 .: .:. :,' , ..

. . .'. _' . I' "

5U',reL!y'i'

~ IUFi~=,t':!'~'JIII'N' ,-....~l· "Ft'~nl' ,",

H~" - " -.' - " -'Ee" -.' -,y,' 'E' :·S·

1---1 --1-,· '; I

I .. ...• •

,ii:'~"'" ~ ~oiIi; \l ~i!:!i AN ~~~1111 ~ -~~ ,"

tf3,I:~CI. In A 1:''11 JWlj~m~,~

. ICUDPP!!1ij ,Et. M!D'lraO' A, .

,t':!'Ii'o~n ru,.~ ni iC ~1\;.1~,t VIII!JI'V ~i.oo!Illr,;,

ES!~~'tA EN UN G'~' N

I ",'j' .. .":. ::_ [::... ,', ..... 1 .• :.:, ,"

. I : . "'Il ," I • _-", ,'I", " I","

~,nlS'~C',.jIL;!Ij A .t:!,J ,~';ii:' ,r '~iVi :.,~~., ~I '~Yl ~t;.

C"·'~A:· {;df'\i! ,I I~~. "

E-SA' ISS'

I ...•.. :. I I: .:. ';1

. ..

UNA,

C'V~'1i t'ili I~I\, I~ I~~I

rJi!:!i,r:'~ ~',I\P' ,.. ~~,;;:r~~II'" 'iii!!

C,fON

Q,UE' ,CH,fCO TAN'

jLO l, SI-ENTOl '

16· ililil

'i a, P8BI: P8' ESTAR ,~AMBR'ENTO ,

lli'ililll!

I~'LJI? ~In.l!"

...... ~~'Il"'!iC; nf fC' .. V,~.;;;:IV~· 'lI;;.I(\i.P!I~[;'

... ' .. , : A, ,HABLAR,·· .. '

'XO' NO ,sE' ,S," ,~o,~e' BliNN

PA~AR~,u PeRO HHH'! ..

ReC"EN12MEN Te" ,EN ....

~A ~J ,~~OA, 'Il"'!ii!:" i~ ~~-i~~~~ V~

Al\AF('lrN!FOIa"

){ ,LA ,MUBRTe' ,~ ,CAP'TAN ,S,~rRO~,f,GE' ,aLA PfGO leN roDO~, 'Y' CUAN,pa eLLA ~Bt.A IDe OOSAS AAAt..AS't ELLA COM,~!NZA A ODi1rAP:

SU ,HAB,'L.n'At:L"" .. ,.

.. ... DCr:li~ AI,~ IiN·nn itli .. ~ '"'liM··· .. , 1f"t;Ji'Ii,;;V ""~ ... vV' 1'l'MiMivJ!"'i·_

~ P'S.'-:._QUE'-- - '-~~ EU.A"

,",.1 . ,- .". " _ "," I

[. ., I I. ~. .' _ .·l . .•.. ..

," ' - - .- 'AN' 'Il"'!i~'

,PfJO,UN MO,NT'u··. v~

,P,fRATAS, ,L.~e;GARAN' A,

I' A. 11.::'!!,I'o!fi,'~ ~ II,;;Il~

AiW' NO ,F,U'

",. to A Z··. . ",e; !l;...;J"lir 1'1 _, IV!;;,

peC'i~SeLO' ANTES

LJ\ !'NFERMER1A ,LlE SANJ,f

:c· I~ Ii ~.,MT;r:;:!I'AnA. I;.,S, ~, '~_i"'- -~"""V.M

A.!' "M'- ~ ~ljt.1i ..,.."

,"1,;.., ... - .. I!;oAr .. "",iIV

C·~

,. _.

. . . :

;C> : "fj'll (-"''t''\S.·

.,/· .. nll~·! ..

ESTOY ~MBJ~'irENro't

"

..

'r;e' N~·'· es

. . -, :_ .. " ~ ,'. -' '." "'::",,,:

.;"iili i~uE" 'ne !~~J~: vc;

,~~fSCOS'1

" 5ANDlN'f,CUES - DE'

EQ.o'i'Ji i ,n~ y .... , ijJ.~~~r· ~ -',.

PiZZA De·

- .... - :, ',_', e-

-, ."

I • .' . .

At.MEJAS

oil'!'llJ!'i'Ji'.Ai" j'

'. ,Oil"'llln,-, IIllIVUu, ..

I .Ji.t::!' .t::!' IS.,E3,~.Ji Ii!J. ll\n 11I.,.jP!j~ 'i:::!Iml'lii.~I''W.iI'!ii;j' ,1''I!II1i;.!

,COM51t\OS, A ,N'Uf~nJlOS,

F6CEIi!J. i!'='.t=I~, .Idl ~~.::!'''T'i~, _. . . jJt r ~~;-V ~""',M~~ Ir ~u

MIi!:""JJ1 "r1f~,ru= !~,OI' '" iV.oitill.t,C' ~F"'WI [II I~J~~ ~T'"~-~'~

.I.U' ,t::,o'I,.ii!'. Q'i!'!'~ ~l~~' 'T'oit'i!'!''!'r.'' "",~

,.,_~~ ~-J'\JIj.t~~~iili'i ~I ~ I ~

:ru:' .;i\,P.J'!, "",;t'!' A,A,n"l!!~ ,ru,..-J'.~ y'-

~ ~~ tW·tVI~~""W.i.r.., ",_"

;A,V~ ~fNAS Df k'ONSU satr~rr=', , ,'"Au,'

. _ r,tlo.it;;;~~m }, ,nl~

WNg,~'IJ:'IJ:'~'

._ ."_ "_.' Ifi~#fi

'. ·~""~~III P:1ii:.#ii'1ii1/ii1ii~ ~ '.

,ilVAMC,$,

SIC,LtC'

C'N;TR' .. ·"eM"· ':-'0' "'S' "ji'/~

. - ',' . ".' _:: j '. .~." e-

!-, ,_.", ,'!II!.

,.' ""O····,do M" it:I!:'ii'i'.t:!i ....,,"'o:!il. J 11u... .' r:iI' " . ' ~1~I:H; •• V~

NO SON

...... AiiON· r=;,:;jll! ~ ti..l,", ,~~ .' r.;;,nu I'!IV

TO~5S ,A LA

,11~C"'!it .Ii i _ J,t ~ ~;~ ~ ~ ~

CARNEl!'

t <t4i:! '

1~'O"j

P;-A" PA-' -U'- , .,.-

,'····,·,G

ES1'A

ADEN' 'noEl!

.', ~ <' . ,"" ',,' .,:." r'

.. . !",", fIi!'l!

M1UCHASI G,~CIIAS 0

A~'~f..4"

,~ '"CI;, .1""'ON~it:!',t!2

IJ'~i'" i'! ' ,,~~

,AQUf !eJ!A QUE'

ES' IT:A' BAN I"

I ".1' ,:.', ': ....... j ...•• t

. I: . I ",_ ill'iIII

Au LhJliu 1.1 11 "nlnf1n~~

S,ROOIK ....

.~uI:~I:~~I~,'J

~1IFl·_ ~._ ~~,~'II~~'I~

,JHUiWuf

'~~~UFi~ i!1. J,j, .. IJ,~, .' rr» .... ~"N,

U' ~op: c' .. 'p .. : .... ~IIiN" 'y •• "

I ~, ... " O~"I" .:

ICe"'M' ~ r SAN 1:~~O

- ':. iiii!I!' "', i, - -:. " - '.

. - c,,_. i '," '. ,',', c', -", ':':'

T"EMPO ,S,~'N

'~Ie.r:J'J n~" 'W [';~~Vi~llj, ~

'" ~V"'.'JI'J.·"UJnu.f"l f"

I~' i!;Jr.'lvn:v,n{v.; ,"

~;iVO" .' " .' .. ,

J'J- r- / ~~r-'~~,~'~ ,I " . . ~~~~~~~

,~J~'AI.A.t"'Ii~' AS'" r-II~C;d",l¥'\-VQ"": ~.:

SUI~~~.AS··· '"

. I'~I;;JJI~. . I" 'II

!Ii ~N' '0···· C"~p" ir=i!:M, J ~" '.... !!;i;w .. 'g;;,,,~

~O· ~':A 55' Terr' .'

.. ' . I •• .':.. I: -, ", I' -',' ,: •.•..

. . .... ! :" '"

MUeRTO' "'t·~

, - ... ,'

,:: ," ..... iii;

i'lFeiiO ,S,i "EE'OO'10006, NUS ~UESOS eNrO~,~~;Q '~O-rv'

, Ir",~~ y'[ ~l

,A

..... Df5AP~I!

,i!:"U-'C,C' ~- . r;;..r;;..

,~' r;;.;' ;'

_,

...

eneN~O' QOMPLET

AAI.;lIj';~N··~ I"V~ tt;. I ' V

SUN'

m_! ..... _··· os,~.~, .

/'

,

,=,Q,~,n' ,~n,~ ,.

::n' J'~ ,C.'~ ~~ ~ ~~

La 00··'-: - c· '

(f' ~. .-

, -

11:7 A ~ .Ai. Ail"i l' ,r ~"'1" r M~, I'\1;...:-II;oII,'.i

::c~ ~Ii I ''''~.(' ~I~i~~

Ue;i!:!I'f~iht"lli tI""'.:C' M '~I~VV ,V,!:;;

AClU,{f'

JCffEs ,Que' UN'

..:::!,A~' '111, Te' .flj"!fj JJ;A V. . iiJJI!'Im...¥ """'t;;;, r...v,,,,,";,,,,i it)

S~.' fl.nl,J'~"'.iIIiI A ",lA:

W r_.Vll'¥_rV-N-I,·~ylJ

CON CONLeR' A.l6AS ~fNA? iM~ COMJDA PR'fNaPAL IE! ,CARNE' l'E V10LENTAS S5ST,IAS

,JJ;,AJ~~" jA~ 0' 1~-~~I'!fI~.r.~

iAHI ;IPAPF:UG!

HMM , f'i:).

"." ...

No" "T'tI\C1,'~ ~ . :'. ~ I~I . "~If~J

COMP~adN' NO HAY NADA QUE

£l.,[~,tl"U, M'TC Ai CtC'N'

'''''''''!II~I,.,!'l[''It' n fY."'!il"i; It; , UN' ' ~V'nJfN'

eSTA iSLA ' ru " " ~'i'v! ~': ,ES,

",' ',", ~ , 'CA"': 'OiN" 'C' y'" rJC'~ C'~' tt

LO SASE'S. ,f!Ii;.l m;.' ,f" esesn

~ ,AS' S"·' ; IClel, ~AS" NO' ~"I',~,Iw1l1~:', . "',

PUeOCNl jPe~O LA IY'M'- ~r""I'~' "c:" . ~. I-,V'" vw

j';YArY/ LA ,DU,~ce ALAl\EJA IDe kEIMI <;'

ilToMA TU , ,ALI'AEJA De

, .icrty./"

n'-l'I .• iII

LiJ:ILi ,rlfflilU"1I'

NUN?/,

ANa ES ' ,ESO UN u~.:: ,~,sco' ,

P

iii

,wA ,A'A',A'UU';," r._"'t/·~

,','AN 'n'oS'" W,-,j_: _ ,v~#tC

",~ul.~' .- -.-

v~Li~,NI!f

~

.~

~,A

S,~' Y DES"PUES SU '. .

PADRE, lEt.. RCY

NePTUNO ,SiC

MOtESTO,,. Y rOMO A ,[,,06 TRS'S PR'fNC'~pes QUE V[f,S:~E, y fl.EUN'~O'

[UN' 'co' Tt;~!"~1iO: .. '

wu. a;i~11 .'

"JJ~erro eSAS~[,····(G· _r

CA~rAS, a. aOMeNZO' A,

G,~~UAL.MeNre· MANI';iA~L..E. CA~rAS,

PASA~ON A A ILA P'R[fINCESA,

PAQUeTE! Y S'RCNA DEL RE'NtJ

F,fINALAAEN'Te' A UNA DE RYUUGYUAJ UACE'

P20,PtO.SI~'CI6N IPE YA UNA SEAAANA

~~w~- .. ' r m[rMON'[~Ct~!l

ElL.OS LO e:STAN BUSCANOO.. ~rNrr;,'

IF' lr- [VI~

T~I"'fI.,..,iit! 1'.IlI1~

~ vvv~ ~~V,S'I'

t· 'iIi",i!:"~J"'\ ..

,'/r~l~v INO ,[",0'

PUeP.SN

C'N'·· ·CO···· '~!L~A~,"·

~ . .r~ ~l ~".rI!

~z.· TAI.y.'.I'

fr- 1~1 . r~ ~,I\,Yl

PleRO~' . "U\~ LO' •....• '.

r;.~ ~'l~ ...

eSTA [G,U'A NOO' es SU ,NferO~,u

CUANDO

~U~S MAs DE' ao, re VOLveRAS, AS,,' fAMB~!N

ke,tM{,

:!,LJ' I~' ,1;9

~Url'!:

"if:) i jj, 'Ti~CI._ "e j.,[;L,.;~ -111~lJ~ ~

.LOS p'I.e;s, SEPARADOS

.IlIJ'";kiAI"\ ~/f\v

11l;;tl."!lIi#,O ... rCIf\ ... ·c A D_ NV~' . ·",V'_ ~~I

'-"N' ,SA·· ..

A uuu .;,nu ~ ,iC't'rtA ~ 'T;Jl ~ _"ri'"~'''ri .wn '''i~~VJill~= ·l .. ilri i WJ

. .t:!, .It ClJC'~, ,n! .. i~' P:-:~N" .t!1~ .1"iI.~ de:

~~O ~1t;J ~" ~c: YfUIr;

IE'STABA VIENOO' UN

. lid ...... d'.iIi." -t- ~i.,r .. ,~~. - ,d',! ~d' 0

I~Ar~-w'A:~n~,. .~~~!~, .. w~~~~121 GUlf M' V.fOA, ,CSTABA SAL~eNDO - -, M" I' .J"tJinCCDO·' f .• ~.-. NO S,--' Of, 1m '1;.,;1.,u::~~r o: }.'f i~j(O·.: ~OY

j,j .(S~, ,nr,r.c uUC'Ii!.'!'.n~" A'-,u A.otiC ,(ILr~-~. ~WG. n., ~~~ I: ."~'iI!" f~N~

A· ~ J:!:~:r:;,O :i"'tC Cd''''''',1 i..,-tH.A.I~' iI!:',t'!""'O _LrC;~II'" V~ 1~~~,Wtt.F~~J a:;~~' r._:, [Ii

JE,..,r 'IE1iOf' '.',

. -:, . ",'

. ,':.' "".

j' '!'1 JAN "CrJ Ilv'~<··· .... :,' ~,,:

~"''',c~ x I'I'

IVIC;!~ ~t;Ir\. " • <II'

.' CUANDO UNA ,S,IReNA Y UN' . GYOJJN Sf O\SA~ SUS ~,,:UJOS S01-J GYO'J'fJ S,iRENA / r ' .'

UOMBRe

,iMJRAN UN sese!

YA ,~L,;E&A~OS .

,A LA ,AUTO P'S,TA

A.~.A,a -'BIG

MAM' .' ,'"1,, U'-N" ~

.' : "" .... ,,: . . .

'.' ."..... I .. ·· ..•.. , : ..•. ,

De ~os'

0·' N' Ik:'- O"'-U' -

. , ," ..... '1

"!: r ..... '_:

···~_jA· .. ··Y- ~ IiiNA'- '. '.~J ~/d! eN'" n", .... [~I' ", . ~~~"~I ~'.'

,Iii ~,,!T'ri',;i!I; "',;iIi, '1r'!Ii!:' ~oi!i,

~I I~~"'J ~I ~VM v.~ I~

,fSLA, ,EN Et.. PUERTO.,

~p' . 0" rr!'",M' je;' Ir:~ T'/i IF_~~I Ii II '.': ··.·.~,~Wi~: ~i;I' ~l 11, II~~I

ESTA BAJO lLA

Pli!:POlC·i"'of'",'A· ' , ',~;~~"~u.;;N DSL

~~~AT~;;, "

Iii" II~ ~ M"!I!

:£:5-" Tii .• ,A _A;r,'J"!II,oil ~.: '," ~I,..,I il~"~~~

P€R7ENE'Ce A

~.,/'i 14- . L- t.. tJ' ,I',L ill'

iCH'~LOTTe' _·,'~,I"~lln~,,,

eN' CAMBro ,EU.A

,.("'iI-u· ,11r,:;~C J ·~N,·A,of':liN· T' \Il"I,~;.~

~I ~j~NI;j, !U;.411 ",'" ~. I IIV~V

"CO ~ /' Ii r!',;i!I,.,,i I~~ J""!I~,~ ,of"Ii'rM lvt;, '~~lna;;~r;l1 ~v,."

MIr='S' i~A :ir3'J,j, Ir:'~ I"'N, Ir:'S" ,~ Ii [;., r-"i1~;'; ~~lV [.;: ~I

FABR,f,CA

AN1C'S De' ILA

,~:,n ,~i!:'-~'A 1r=~TIi

!!.;I! ..... [;;~~;." a;;r;;iIl i J.'1I,

~SLA ES,TABA BAJO

,I Ii ~O-·' -T't:'CC'" . ,Ail ~ ~I [r'I~;: ,': ~: .. _ .. IUr~

:c~ AL;Ij, f 'y., rJa" , 11,~;ir301~:O" ~~I i"'~ '.,.' r,'~;, m~~r' >~ ," },

C"~'~ ,IUr::. A, i!:!i ."·'lI Ji!:'-' ~wlll~ ~"L'~' ~1.;iI~

:~)t:"~ Ii'C,l 1fT A. iii. ~ i~~~'1i T'JI; ~ A

F',~,~~,~~'Y'''-~',~W\l r'/I',M,-,~ ~~I .:,',

V~,tl' i~Ai ~l,Rt'\S ..:! ,I' l, .~1"'Ii

' .. ·.· r II~'I~ -i ~~llr~vY.~ 0'11 ,~~IV

C'~;T' IflIi 1~~'A J.lAIOi~' 'c, AJI"'N' s·- U ![;;w ~I il;.;t·"U::;~;"lI!v I~J"'II.IV .•... '

,Pf!OTSCC'~'ON' NO

S ER'lfAM 0,5, ,CAPAZ ,liE

'~'C'~:U,I\O a ~CiNnn J '~NA' ~~~ .' il~ ~11~II~V WHo'

DEL, ,P,fRA TA "'5H' IIRO-I-I lGe /)' pe~o AJ~"O'RA

es Die "'BIG MAN'b ..

S~I ,EU.A teSTA ,PRDTCGIENOOlOS eN LUGAR: ,De ,SH,',~O-,Hi'GE' ENTONCESi ,atJ% es UNA BUENA PER6.h~lNA, .. ' .,/

'''B--"r~,jAiA,.ALiit~' :UUJJ' '7 I ~,~~ IL~' ~'t'" .UlJ," nllill.~I.

,Eu.A !!S ,UNA D!E tDSI V~i:ii';I#'O····-U- .. - A·····. S···.· ~~,""'M- ,"',1 .,.,

I" VII~I~" , I" ',' , "II 1i..FV:, '_ V ~.

ES, SHANKS,

ME P~GUNTO At.. ~.

. ...-Jr~..,;r

M!!NOS

S~~'20~,f,GE' NO

IIi~ECtB,':O' PJAAQ COtArE~L.,

Y',ESA GiAN CASA ,J,USTO ,Et..

t=:~,,!~ F~~~~' ~I [;.

,'" M',reA, ,ES,TAMOS

A pIFlIlror;l"N' "~ M I ,Hr~ ~1 IV V~

I' I' C;~, iii r;, A' f ,i.!i, ~!;i!~~ ",,', ,~

,.I"',.,J ,U""II ,01\ iI""II 'n i!:" fA,,t! ~~WiV"V- Vw LwMi;;II'

,.I"Ci' ':;C':~'~"I~, "B'S li ... U;;~r.L.T"",I~~V. . .'

,(,: ~ "~,I,"" ,~Iy: ,: "~I.'~v,c~"",,

H,,~~slll)'

;POR QUE" ',' !!STAS, TAN

NERV"OSA'

AGuE BSTA'.

PASANIPo?'

'" ... A II, Ai, tI""Ii,i.!i, ,.,A

J ~i~' U'1V~lf'i.

- ."-

S' "RLEY","

, UI. ~".,':",,,

I~J ~" .

i"'J""!Iii!:!l'J,j,I' '~,V~_M~'

~U.J ... ""

1!1:,I;.", fCl!L,_,O' OM~i,.o!I:I:;.J'!iI', .,,' I

: P'J"'!ii~r='~i,'V'_"-'O'IO;'t , ~'r' V~ r',., ">~I" I!

... '"t!1 ,,"' ',' ' " " t"'ii :I""'ir:'

~J~MQUeNI~v ~

ESITA, ,NAC,~6N ,pe UNA VEZ!.!

• ii', 'A~' ~'AN ilv"'!~"',,

leu' -;~N'TREN' EN' ',e! ,"," 7~ ,",' '

I~,,,,~,

~' ..

. : ',OYe:" IlIMPA¥I, "."",~ ~ l'~'N061 Q,UB !!SrA PASANOO'l.!J1NO NOS D~'GAS, ,Que Tf,EN8'S OTR:A

~t"'iiIi!:t"FUN'A p [F~~'~[· ··· .. M~

: A< ,I",'Y leN'

, L ~ II..Il"-""!

P'RA'TA CO,N a, SOMB2~O ,t)!

PAJA!

£~IJ"12;"" ~""~,!,,

LBY!!

POR" . \lM-"U" ··G·-lW·····;A:··-R·-A·-

.:. : .. ' .:" '-.':: "1':'" .,j .. ':." ," "'.,

". ....•. .... .. I"

N" 0:'-"'1 L' Up-.:·pt-::·····i}

..... .." , " '",

'_ ..... . ~.~

POiR,' EL W'WAAN'O

,l'ilII"'IN" Ir:'L ~r a;i,.

·SiOMBRE~

ill"'lr:' p a 'A,·'ir'·A V~ 1,~111

,C' ..... '£;It:~1 !S'.:!'"T"'''' ~ ~rll:OlI"JI.,;i' ,~~'~

r=: ...... r j~~Jn ....... A:I'''!L~ ~~JI¥~,..iii.ili'l

iJ,iN'i"!i 1I!N'.N!:I"'i 1':' ~l.~ .... V r··~~.~:

'" ~,;rt~~,."""

. Ir·~~ ....

, . .

;p-SR"'O:: .' Q' ·Ue·: .

. . - .', ' .. " -. ," '-

• . . _.1 .

p'A·S,···· 'AP ;i;~·O·

,." ".' ~ &r !C::~ :>

,QUe FUC .L.O'

Que vrslCf"

.• - .:' •• - • n- ", ,"

I ,"' •. j '.

1"1.,' r I . I I.' ,",oil;

jjLA ISLA ~. GYO J ,liN' SERA DESTRU·.···'·',.,,·A,II

.. v".,.

iiPOR SUS

MA' N"'O""S' ", u

"." I" . '.

. .I' ,' '·".'iil<~'"

......,.,/ !E'~I_j ,e, nn

,. 17·'····

...... < .

I. I i

' ... I.

, I~",II I

Eke-Fan iTe neceeltal

lQuieres ayudarnos?

,

Unete a nuestro Fansub.

Los conocimient:os basicos son:

Iraductores:

I. Minima un 100]'0 de in'glles

Cleane:rs:

- ExpetienGiia Ii IDp,i,a:ndo' man'gas

I. Buen uso de filtros I. Experienc:iiaen Photo,s hop'

E,ditores:

I. Buen usa, del Pho,loshop - Expe,rienciaenedic:io'n de ma.n'g,as,.

Pro,o,'eader:

- Buena o,rtog'ra'ia 'I 'gra,mali,ea

rSi des1e,asayudam,o:s enlVianDS • man a purollorte_1 z,@'hotDlaU.~cOlII ,0 V1isiil'8 11'1:1,:11 eko-fall.,lk,