P. 1
hsp_bm_y4all

hsp_bm_y4all

|Views: 18|Likes:
Publicado porhabiah

More info:

Published by: habiah on Dec 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2010

pdf

text

original

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 BAHASA MELAYU

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM 2003

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. ii

kemahiran belajar cara belajar. kajian masa depan. Huraian ini seharusnya dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. kecerdasan pelbagai. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru. dan Aras 3 (aras cemerlang). menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Hasil pembeljaaran diperingkatkan kepada tiga aras. guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada usur bernilai tambah. Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Empat menggariskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia . dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. pegawai Kementerian Pendidikan. iaitu kemahiran berfikir. Pernyataan dalam Huraian Hasil Pembelajaran memberikan cabaran yang sesuai dengan pelajar pada tahap tertinggi dalam pendidikan sekolah rendah. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. SHARIFAH MAIMUNAH BT. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut tahap kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid.Kata Pengantar Kata Pengantar Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokuman yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Di samping itu. dan pembelajaran secara konstruktivisme. pensyarah maktab dan universiti. Kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan kepakaran. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Huraian Sukatan Pelajaran ini menjelaskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. Aras 2 (aras sederhana). iaitu Aras 1 (aras asas). Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran secara kontekstual. dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. ( Dr. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.

iii .

juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang diko ngsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. lajur huraian hasil pembelajaran dan lajur cadangan aktiviti. Lajur cadangan aktiviti menyediakan conto h aktiviti / nota pengajaran dan pembelajaran sebagai panduan kepada guru. Hasil Pembelajaran. Sistem Bahasa. dan jasmani. Setelah murid menguasai Aras 1 murid akan mempelajari kemahiran berbahasa Aras 2 dan Aras 3 yang lebih mencabar.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun PENDAHULUAN Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Guru juga disarankan menggunakan pelbagai teknik atau aktiviti yang bersesuaian dengan tahap kemampuan murid. Aktiviti yang disenaraikan hanyalah cadangan bagi aras-aras tertentu yang terdapat dalam huraian sukatan pelajaran ini. Murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata-mata pelajaran di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kurikulum Bahasa Mel ayu menyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat . rohani. Huraian Sukatan Pelaja ran ini juga mengandung Organisasi Kandungan yang merangkumi Kemahiran Bahasa. Huraian Sukatan Pelajaran bagi setiap tahun mengandung objektif khusus bagi seti ap tahun pembelajaran sebagai rujukan guru untuk menentukan tahap pencapaian penguasaan murid. Bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan. Cadangan aktiviti yang disenaraikan tidak mampu mencakupi keperluan bagi se tiap situasi pengajaran dan pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu mengandungi 3 lajur. iaitu lajur hasil p embelajaran dan kemahiran. Bahasa Melayu berperanan sebagai bah asa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. 1 . emosi. iaitu Aras 1 bagi tahap pencapaian manimum yang perlu dikuasai oleh semua murid. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. dan Pengisian Ku rikulum. Huraian Sukatan Pelaja ran disediakan bagi setiap tahun pembelajaran. Lajur hasil pembelajaran menyenaraikan hasil pembel ajaran dan kemahiran yang perlu dicapai oleh murid Tahun Empat. Lajur huraian hasil pembelajaran memperincikan kemahiran berbahasa kepada tiga aras pembelajaran. Bahasa Melayu ialah sebagai mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidi kan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Pendidikan Bahasa Melayu di peringkat rendah juga bertujuan mewujudkan asas sema ngat kewarganegaraan. Selain itu. Guru perlulah memilih dan menyesuaikan cadangan aktiviti dengan profil murid dan keadaan setem pat.

dan perasaan cinta akan negara. dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara. ii. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan dengan teknik memb aca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis. iv. membaca dan menulis. v. vii. memperkembang kekuatan imaginasi. menghayati dan mengamalkan nilai murni. iii. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan bentuk kreatif dan beru nsur pengetahuan dengan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul. vi. pemikiran kritis dan penghayatan n ilai murni melalui aktiviti bertutur. dan x. tatabahasa. kosa kata. viii. semangat patriotisme. memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran be rterusan. memperoleh ilmu. dan menulis.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun MATLAMAT Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. bertutur. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berun sur ilmu. membaca. 2 . ix. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah. kreativiti. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. mendengar pengucapan dengan teliti dan memahami serta menghayati pengucapan dala m konteks perbualan harian dan formal. mencapai persetuj uan. sikap positif. dan se butan yang betul dalam aktiviti mendengar. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah murid dapat: i. perhubungan sosial dan urusan ha rian.

mendengar dengan teliti serta memahami pengucapan dalam konteks perbualan har ian dan situasi formal. tatabahasa dan seb utan yang betul. viii. v. Hasil Pembelajaran juga menggabungkan peraturan dalam Sistem Bahasa dan disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. vi.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu Tahun Empat murid dapat: i. iv. 3 . menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. sikap positif. membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berunsur ilmu. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. vii. iii. kosa kata. ix. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul secara ber tatasusila. berbincang dan berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara. menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak kurang daripada 80 perkataan . menghasilkan pelbagai jenis penulisan dengan menggunakan proses penulisan yan g sesuai. ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah digubal dengan memberikan fokus pada Hasi l Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. semangat patriotisme. dan x. iaitu Kemahiran Mendengar dan Ber tutur. mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan seharian. Hasil Pembelajaran ini berteraskan kemahiran bahasa. dan Kemahiran Menulis. ii. Kemahiran Membaca. menghayati dan mengamalkan nilai murni.

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar serta seb utan. jeda yang betul. mema hami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. membaca. intonasi. serta idea yang kritis dab kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan . bertutur. tanda baca dan ejaan yang betul. dan grafik. serta tulisan yang jelas dan cantik. Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalu i dengan menggunakan ayat yang gramatis. Penguasaan kemahiran bahasa memerlukan kepelbagaian situasi dan konteks yang mel iputi bentuk prosa. pendapat. Kemahiran Bertutur Kemahiran Bertutur merujuk keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan m enyampaikan maklumat. serta dapat memberikan maklum balas. Penekanan perlu diberikan kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara krit is dengan menggunakan pelbagai teknik membaca. 4 .Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Kemahiran Bahasa Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar. K emahiran Bahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. perasaan. Murid juga digal akkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsurkan pengetahuan dan penulisan imaginatif. Kemahiran Mendengar Kemahiran Mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti. puisi. dan menulis.

kewarganegaraan. iaitu kem ahiran berfikir. peraturan sosiobudaya. murid perl u menguasai kemahiran bahasa yang terdapat dalam setiap hasil pembelajaran. hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih kand ungan. kewarganegaraan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. kemahiran belajar cara belajar.. Selain itu. dan kemahiran bernilai tambah. hasil pembelajaran juga dapat membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Pendekatan yang berfokus pada gaya pembelajaran yang pelbagai juga dapat membantu murid mencapai hasil pembelajaran . kajian masa depan. dan patriotisme diberi penekanan selaras dengan matlamat negara membangunkan masyarakat madani. ejaan. Pengisian Kurikulum Pengisian Kurikulum terdiri daripada elemen yang menggabungkan perkembangan terk ini dalam pendidikan yang meliputi aspek ilmu. pembe ljaaran konstruktivisme. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Justeru. kecerdasan pelbagai. Oleh itu. Aspek tatabahasa merangkumi morfologi d an sintaksis manakala aspek kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah yang terdapat dalam mata pelajaran yang lain pada di peringkat rendah. kaedah. sebutan dan intonasi. Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia pekerjaan. kosa kata dan peribahasa. dan konstekstual. 5 . sumber. Pernyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan. pendidikan nilai. Di samping itu. sistem bahasa dan pengisian k urikulum. nilai. hasil pembelajaran dapat dicapai dengan menggabungjalinkan keempat-empat kemahiran bahasa. Sistem Bahasa Sistem Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada bahasa Melayu bak u yang terdiri daripada tatabahasa.

pengimbuhan ii. penggandaan iii. dan peribahasa. seb utan dan intonasi. dan peng golongan kata. penekanan hendaklah diberi pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi be ntuk dan makna. pemajmukan dan penggandaan. kata majmuk iv. 1. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. bentuk kata. Aspek morfologi yang diberi tumpuan aalah seperti yang berikut: a. kosa kata. pemajmukan Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata. 6 . Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bent uk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Proses pembentukan kata bahasa Melayu ialah: i. kata pinjaman bahasa Melayu b. Bentuk kara pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengi mbuhan.0 Tatabahasa Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan diajarkan secara te rancang dalam konteks untuk ketepatan berbahasa.. Oleh itu. kata ganda . kata asli bahasa Melayu ii. kata tunggal ii. kata terbitan iii. Bentuk kata i. Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata bagi i. ejaan. 1. yang amat kompleks ialah sistem imbu han bahasa Melayu.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun SISTEM BAHASA Sistem bahasa berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran tatabahasa.

d. e. dan aspek pembinaannya se rta pembahagian subjek dan predikat. frasa. kata kerja iii. struktur.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 c. dan ayat seruan. Ragam ayat. ayat tunggal iii. b. ayat tanya. Ini bermakna. ejaan kata dasar dan kata terbitan 7 . Aspek sintaks is yang diberikan tumpuan adalah seperti yang berikut: a. iaitu susunan biasa dan songsang. ayat dasar ii. kata tugas 1. ayat perintah. ayat terbitan atau ayat majmuk. iaitu ayat aktif dan ayat pasif. c. Binaan dan proses penerbitan ayat: i. klausa. Unsur utama yang terdiri daripada kata. kata nama ii. ejaan kata pinjaman iii. Jenis ayat. dan binaan at au konstruksi ayat.0 Sistem Ejaan Perkara yang ditekankan ialah: i. iaitu ayat penyata. Golongan kata terdiri daripada: i. bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. kata adjektif iv. pola keselarasan huruf vokal ii.2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Aspek tanda baca 2. Susunan ayat. dan f.

.Buku Daftar Ejaan Rumi dan Jawi Edisi 2001 ialah buku panduan ejaan yang men jadi rujukan dalam pembelajaran dan pengajaran. Susunan ayat i. Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan sesuatu makna dengan tepat. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. Jenis ayat i. Sebutan bahasa Melayu yang diajar kan di sekolah hendaklah sebutan bahasa Melayu baku. i.. Ragam ayat i. ayat perintah b. ii. 8 . ayat penyata ii. ayat aktif ii. ayat songsang c. Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajarkan mengikut pola ayat yang berikut: a. .0 Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut dengan betul serta me mahami intonasi dan jeda.. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasa Melayu baku..Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu 1993 ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 3. ayat pasif Nota ... ayat seruan iv. ayat tanya iii. ayat biasa ii.

dan kemahiran bernilai tambah.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4. PENGISIAN KURIKULUM Terdapat beberapa elemen dalam pengisian kurikulum. Penguasaan kosa kata perl u dipertingkat dan diperkembang selaras dengan pertambahan ilmu dalam mata pelajaran peringkat sekolah rendah. penghayatan dan amalan nilai murni bertujuan untuk membentuk generas i muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia.0 Pengetahuan Pengetahuan merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. 5. kata-kata hikmat dan bahasa kiasan hendaklah mengutamakan falsafah.0 Nilai Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan in san yang baik serta memiliki akhlak mulia. perumpamaan. iaitu pengetahuan daripada p elbagai bidang ilmu. 1. serta pembelajaran secara konst ruktivisme. kemahiran belajar cara belajar. dan kontekstual. peraturan sosiobudaya. Keperihatinan dan pemahaman bahawa Malaysia adalah negara pel bagai budaya harus dipupuk secara langsung dan tidak langsung. nilai. Contohnya bidang sains . iaitu kemahiran berfikir. geografi dan lain-lain yang boleh digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. kajian masa depan.0 Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah.0 Peribahasa Peribahasa yang merangkumi simpulan bahasa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. pepatah. Pengetahuan juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. 9 . 2. Pemilihan peri bahasa. kecerdasan pelbagai. kewarganegaraan. Selain itu. Ini seterusnya dilanjutkan kepada pemahaman di peri ngkat antarabangsa selaras dengan keperluan globalisasi. bidalan dan pe rbilangan serta kata-kata hikmat dan bahasa kiasan perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. keperibadian dan nilai murni masyarakat Malaysia.

dan menulis.0 Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global. Sehubungan dengan itu. 5. Penjelasan tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan di bawah.1 Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memer lukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar. bertutur. kemahiran belajar cara be lajar. 10 . meyelesaikan masalah atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan haria n dan kerjaya murid pada masa depan. pemupukan unsur ini bert ujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Di samping itu. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir. laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam masyarakat Malaysia. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. kurikulum Bahasa Melayu menyepadukan kemahiran lain agar memenuhi keperluan semasa pengajaran dan pembelajaran. membaca. kajian masa depan. dan kontekstual.0 Kewarganegaraan Unsur patriotisme dan kewarganegaraan yang diserapkan dalam pengajaran dan pembe lajaran mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan tanah air. 4. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. 5. kecerdasan pelbagai serta pembelajaran konstruktivisme.0 Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 3.

5. guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan me nyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempuny ai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza.4 Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pembelajaran bagi membolehkan murid meny edari sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau. r uang.5 Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi linguistik. dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Ini berma kna. murid dapat membuat ramalan. serta mengendalikan perubahan supaya murid dapat manf aat yang maksimum. 5. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian. muzik. intrapersonal. interpersonal.2 Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima mel elektronik. menjangka akibat. kinestetik. c ekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah. dan naturalis. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. dan lebih seronok untuk terus belajar sepanjang hayat. masa kini.3 Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka t erhadap teknik pembelajaran yang berkesan. logik-matematik.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 5.6 Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada . Oleh itu. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham. dan mengakses maklumat yang terdapat dalam Internet. 5. dan masa depan. 5. yakin. 11 .

Keberkesa nan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu belajar serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif. berkomunikasi. 12 . Internet. secara konkrit yang melibatkan latih amal dan berfikir.7 Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Bahasa Melayu haruslah ber pusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. buku rujukan. serta bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk bacaan ekstensif. Kepelbagaian Teknik Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh memilih pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 5. dan berinteraksi. masyarakat. Pembelajaran berlaku apa bila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna. majalah. Oleh itu. Bahan-bahan sumber seperti akhbar. dalan alam pekerjaan. dan menghayati kerelevanan p embelajaran dengan kehidupan mereka. murid dapa t membina keyakinan berbahasa. Pembelajaran kontekstual disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai. kamus. Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan p embelajaran Bahasa Melayu.

Kemahiran dapat digabungjalinkan. unsur ilmu. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid menimba pengetahuan dan membentuk sa hsiah yang baik bagi meningkatkan gaya berfikir dan minat ingin terus membaca. a. pemulihan dan penilaian. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bah asa Melayu dengan menggunakan bahan-bahan ilmiah dan sastera. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarka n berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik d arjah. kajian masa depan boleh diserapkan. sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripad a mata pelajaran lain. b. kemahiran belajar cara belajar. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan melalui penyerapan. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelaj aran. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pen didikan Kebangsaan. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Melalui proses ini. Penyerapan Dalam pengajaran Bahasa Melayu.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Penggunaan Tatabahasa yang tepat Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menekankan penggunaan tatabahasa mengiku t kemampuan murid. Untuk mencapai tujuan tersebut. nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. pengayaan. penyerapan. PENEKANAN KONSEP 5P Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menekankan konsep penggabungj alinan. 13 . beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak.

d. a lat permainan. e. bahan maujud.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun c. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid hendaklah diberikan bahan yang ber beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. permainan dan b ahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal dari pada jangka masa yang ditentukan. Hanya m elalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti peng ayaan yang sesuai bagi murid. dan minat. keupayaan. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajara n. bakat. carta. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. Pengayaan Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah keran a keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. sama ada untu k menjalankan pemulihan atau pengayaan. Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. 14 . Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pe ngajaran atau pembelajaran. Oleh itu. Bahan seperti bahan bacaan tambahan. kad.

yang dilihat atau dibaca. dan hati. Aras 3 i.. Aras 2 i. perasaan. intonasi. Contoh : Situasi bapa memberikan teguran kepada anak Nota : Maksud teguran secara terbuka ialah fikiran. dan nada yang sesuai. Bersoal jawab berdasarkan sesuatu situasi bagi tujuan menceritakan perkara yang dialami. . Menerima teguran secara terbuka dalam perbualan. sebutan.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. . Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 1. ayat.. Contoh : Situasi bergotong-royong di taman perumahan Main peranan untuk menunjukkan cara menerima teguran secara terbuka dalam perbualan. 15 . rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.0 Berbual dengan keluarga.. Berlakon dengan menggunakan kata panggilan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. . ungkapan. Aras 1 i.

Berapa kalikah anda telah mewakili sekolah dalam permainan bola sepak? (bertumpu) b. Mengemukakan jawapan yang sesuai dalam sesi temu bual.. . Murid mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. . ii.. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. . Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. . Aras 1 i.. Membuat simulasi dengan mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. iii.. Aras 2 i. Memberikan respons yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan. Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 1. Nota : Perdengarkan rakaman Bersoal jawab menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya. Contoh : a. Bagaimanakah anda meningkatkan prestasi permainan? (bercapah) 16 .

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i.beg sekolah yang berat 17 . Simulasi sesi wawancara berdasarkan sesuatu topik. .. Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. Contoh : Topik .

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 i. Mendengar serta memahami arahan dan pesanan. ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. .. Permainan Bahasa (menyampaikan pesanan) bagi tujuan menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Nota : menyatakan ayat arahan dan ayat pesanan Contoh : a. Tolong hantar buku ke bilik guru. (arahan) b. Tolong sampaikan surat ini kepada ibu bapa kamu. (pesanan) Aras 2 i. Mendengar, menerima, dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, cepat, dan tersusun. .. Melakonkan sesi melaksanakan arahan dan pesanan dengan betul, tepat, dan tersusun. ii. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. .... Simulasi tunjuk arah kepada orang lain. 18

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat. .. .. Main peranan untuk membuat tindakan wajar berdasarkan arahan serta pesanan yang diberikan. Lakonan spontan bagi menyalurkan arahan serta pesanan dengan jelas dan tepat. Contoh : memberikan panduan kepada pelancong 19

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 i. Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. ii. Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. .. Berlakon berdasarkan kad arahan dengan kata serta ayat yang sesuai untuk memohon pertimbangan bagi memenuhi permintaan. Contoh : Persatuan Bahasa Melayu akan mengadakan lawatan ke Melaka. Anak : Emak, along nak ikut lawatan ke Melaka. Ramai kawan along yang ikut serta. Bolehlah emak, ya? iii. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan. Aras 2 i. Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. .. Membuat simulasi untuk mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Contoh : Memujuk ibu bapa pergi berkelah/melancong. Anak : Ibu, dah lama kita tidak pergi berkelah. Tentu seronok jika kita pergi beramai-ramai. 20

. Anak : Kalau along tidak mengikuti lawatan itu. 21 ..Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. Berbincang bagi tujuan menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. tentu along tidak dapat menjawab soalan kuiz mingguan di sekolah.

Membuat laporan untuk menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. . . Contoh : rumah terbakar disebabkan litar pintas (tersurat) kesilapan pendawaian elektrik (tersirat) 22 ..Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 1. Menggunakan teknik penyoalan (5W + 1H) untuk mengecam dan menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan yang dilihat atau yang dibaca. Membaca secara luncuran untuk mendapatkan maklumat keseluruhan.. iii. Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. ii. Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. Aras 2 i.. . Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat Aras 1 i. Berbincang untuk menerangkan sebab yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. . Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan..

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i.. PG Pengurusan Grafik Grafik borang PG mengusul periksa andaian 23 .. .. . Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan yang tersirat. Berbincang untuk melengkapkan borang PG bagi tujuan mengusul periksa andaian untuk menjalankan perkara yang tersurat dan yang tersirat..

.. Contoh : lima batang pensel. diskaun. Berbincang untuk mengenal pasti keperluan dan menyatakan kuantitinya dengan jelas. Murid : Bolehkah abang terangkan cara hendak memasang alat ini? Berbincang untuk memilih dan menggunakan istilah yang betul semasa berurusan. Berlakon mengemukakan soalan dan mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan dan barangan yang diperlukan. harga modal.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 1. Mengenal pasti keperluan dan menyatakannya dengan jelas. . .. empat helai kertas warna merah ii. . jual beli. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Contoh : Situasi di kedai buku. keuntungan 24 . Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Contoh : pengguna. Aras 2 i. Aras 1 i.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

Main peranan untuk berunding dengan sopan bagi mendapatkan persetujuan semasa berurusan. Contoh : memulangkan barang yang rosak semasa dibeli 25 .Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.

ii.. Aras 2 i. Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul. Mengadakan pertandingan bercerita di dalam bilik darjah. dibaca atau dialami 2. Contoh : Si Tanggang. frasa.. 26 . Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku di luar lingkungan persekolahan. Aras 1 i.1 Bercerita menggunakan kata. ii. .0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami menggunakan pelbagai jenis ayat. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. berdagang.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 2. ditonton. Diksi : derhaka. . menyayat hati. nakhoda Ceritakan kepada rakan bahan yang telah dibaca.

. dan penghayatan yang sesuai. Mempersembahkan cerita dengan sebutan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul. Memberikan ulasan tentang pengajaran yang terdapat dalam cerita yang disampaikan. Murid mengambil bahagian dalam pertandingan bercerita peringkat sekolah. ii.. . Menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita yang disampaikan.. 27 . . intonasi. .

Memaklumkan cadangan penyelesaian masalah tentang sesuatu perkara. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. . Melaporkan hasil perbincangan..2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 i. . Aras 3 i. Contoh : kurangnya budaya membaca di kalangan murid 28 . Contoh : kemenangan dalam pertandingan bola jaring/jaringan terbanyak dilakukan oleh Rohana Menceritakan kejadian yang dilihat atau didengar atau dibaca. ..Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 2. ... Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. Membuat pengumuman sesuatu berita secara ringkas. Aras 1 i.

.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. . dan berkesan 3. Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah. ii. Contoh : murid menyediakan catatan ringkas Isi Teks Isi Penting Isi Tidak Penting 29 . menarik.. Mengemukakan isi penting dengan jelas. .0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan.. betul. Aras 2 i. Mengemukakan isi penting yang terdapat di dalam lembaran pengurusan grafik. Aras 1 i. Menyusun isi penting sesuatu topik..Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 3. Menyampaikan isi penting mengikut urutan. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Menyatakan isi penting berdasarkan tajuk. . frasa. . Istilah. Menyediakan pengurusan grafik untuk menyusun isi penting. ii.

kawasan tadahan air.. Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat. sistem saliran Menyampaikan maklumat dengan tepat. 30 . ii.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Contoh topik : banjir Contoh istilah : hakisan. empangan.. Memilih dan melaporkan fakta yang sesuai. . Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan. .

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 3. Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar.. .2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Aras 3 i. Contoh :murid memberikan penerangan berdasarkan catatan yang dibuat pada peta minda Menjelaskan fakta dengan ulasan yang lengkap. . Contoh : aktiviti syarahan 31 .. Aras 1 i. Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai. Aras 2 i.. Contoh : melengkapkan borang pengurusan grafik sebab akibat Menjaga Pemakanan Tindakan Sebab Akibat makanan terdedah dihinggapi lalat sakit perut makanan berlebihan kolesterol tinggi lemah jantung Menghuraikan idea tentang sesuatu perkara dengan alasan yang munasabah. Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. . Memberikan penjelasan yang kukuh sebagai bukti.

3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. ayat. ucapan. Situasi pertandingan syarahan di dalam bilik darjah... . .. Aras 2 i. Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalan dengan diksi. Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila. Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 3. Aras 3 i. . ayat. dan gaya yang sesuai. Mempersembahkan hasil perbincangan dengan diksi. keseluruhan tutur Nota : maksud wacana yang merupakan suatu kesatuan. dan gaya yang sesuai. . percakapan Membahaskan sesuatu topik yang diberikan. pertuturan.. Mengadakan aktiviti perbincangan berpandukan topik yang diberikan. Aras 1 i. Contoh : kegiatan kokurikulum meningkatkan prestasi pelajaran 32 .

. Contoh situasi : masa belajar di dalam bilik darjah -Anda sedang mengikuti mata pelajaran yang sangat anda minati tetapi anda diminta menghadiri perjumpaan pengawas.. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.1 Mengemukakan idea.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila 4. . Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang relevan. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Nota : membandingkan dan membezakan dua situasi keluarga Memberikan pendapat untuk menjelaskan idea dalam perbincangan. pandangan. Tajuk : Keluarga Bahagia. . Contoh : masa belajar dilanjutkan hingga pukul 3.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 4. tepat. 33 . Aras 3 i. Bincangkan isi tentang topik yang dikemukakan. dan tersusun. . Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai.00 petang Menyatakan pandangan dengan alasan yang kukuh. Aras 2 i.. Aras 1 i.

.. Mengasingkan dan memberikan komen terhadap sesuatu pernyataan. Aras 1 i. . dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.. Main peranan untuk menyampaikan teguran yang positif. Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara. Aras 3 i.pengawas menahan murid yang lewat dan memberikan teguran yang positif 34 . .Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 4. Contoh isu : menceriakan kawasan sekolah Aras 2 i..2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Mengelaskan penyataan dan memberikan kritikan yang membina. . Contoh : Maafkan saya. pengalaman. Contoh : memberikan pendapat yang rasional dalam sesuatu perbincangan Tajuk : Kerja Rumah membebankan murid Berbincang dan memilih perkataan yang sesuai untuk menegur orang lain. Menyatakan pendapat yang membina tentang sesuatu isu. . Situasi : pintu pagar utama . izinkan saya mengemukakan cadangan. Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperoleh.

Aras 2 i. ...Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 4. Mengemukakan hujah yang kukuh berdasarkan topik. Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Murid membahaskan sesuatu isu yang dikemukakan. . Memberikan pendapat sendiri dalam sesuatu perbincangan. Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan hujah yang bernas... Aras 3 i. Aras 1 i. 35 . Contoh : hujah berserta bukti Menyediakan set perbahasan. . Menyatakan pendirian tentang sesuatu tajuk perbincangan. .3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang.

Memberikan alasan tentang sesuatu pendapat. Memilih sama ada menerima atau menolak pendapat yang diberi. .. . Contoh : mengisi borang pengurusan grafik membuat keputusan 36 .Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 4. Menyenaraikan alasan yang sesuai sama ada menyokong atau menolak sesuatu pendapat. . Situasi : kampung pertanian Isu : membina taman perumahan di tanah pertanian Membuat keputusan dengan menyatakan alasan. ii. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Mengemukakan alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Meneliti tawaran untuk membuat pilihan. Aras 2 i. Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 3 i. Aras 1 i.. .4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat...

Menerangkan makna perkataan. . kefasihan. frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.0 Membaca kuat dengan kelancaransebutan. Ramlee dan Biduanita Negara Puan Sri Saloma merupakan insan yang mempunyai bakat seni yang luar biasa. frasa dan ayat. Mendengar rakan membaca.. dan intonasi Contoh ayat tunggal : -Pegawai Kanan Syarikat Minda Bestari itu anak penoreh getah Kampung Tualang Tujuh Contoh ayat majmuk : -Seniman Agung Tan Sri P. intonasi dan gayapembacaan yang sesua i 5. . Membaca perkataan. 37 . Aras 1 i. ii. Membandingkan bacaan yang didengar dari segi kelancaran..Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 5.

ii. Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 2 i. Berapakah jumlah pengguna kolam renang itu setiap hari? (ayat tanya) 3.. Contoh : 1. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. (ayat penyata) 2. Tolong kemaskan meja kamu. . Permintaan terhadap kereta nasional semakin meningkat. Aras 3 i. Contoh: membaca berita. 38 . . bijak sungguh anaknya! (ayat seruan) 4. dan membaca ramalan cuaca Mencari makna perkataan dalam kamus. (ayat perintah) Mengadakan pertandingan membaca di sekolah. Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Amboi. membaca teks ucapan..

sebutan. ii.. .. . Menjalankan aktiviti simulasi untuk tujuan membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 5. intonasi. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Contoh : membaca perutusan Bercerita. . Aras 2 i.. ii. dan jeda yang betul berdasarkan skrip yang disediakan. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Menceritakan bahan sastera yang dibaca dengan perkataan sendiri. Aras 1 i.. . 39 . Menceritakan isi bahan yang dibaca. Mengadakan teknik teater pembaca bagi tujuan melatih kelancaran.

Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. laras iklan Menggunakan Majalah Dalam Darjah (MDD) atau Akhbar Dalam Darjah (ADD) bagi tujuan membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai Membaca dan memilih jawapan yang betul berdasarkan soalan pemahaman yang diberikan 40 .Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Memilih teks pelbagai laras. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. . .. ii. .. Contoh : laras sains..

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 6. Aras 2 i. dan sinopsis pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan tajuk. Pertandingan secara makna perkataan menggunakan kamus. Meneliti glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat.. Meneliti halaman kandungan dan sinopsis prakata untuk mendapatkan maklumat.. dan kata pengantar untuk mendapatkan maklumat tentang sesebuah buku. Aras 1 i.. Membaca secara imbasan dengan meneliti prakata. Berlatih menggunakan kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan dengan cepat..1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.. . Contoh bahan : ensiklopedia Membaca pantas secara imbasan glosari. ... kandungan.. . bibliografi.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks 6.. Aras 3 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Contoh bahan: buku rujukan ensiklopedia 41 .... .

laporan. syarahan Membaca contoh beberapa genre untuk menyatakan ciri penulisan yang baik dari segi kata. Aras 1 i. Menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre. 42 ...2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Contoh : dialog. . Aras 2 i.. . catatan Membezakan pendahuluan sesuatu genre. frasa. frasa. ayat. surat kiriman.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 6. Nota : karangan perbincangan. dan perenggan.. peribahasa. Mengenal pasti kata. Aras 3 i. . Mencari persamaan dan perbezaan sesuatu genre. dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre..

Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan. Reflect Menyenaraikan fakta daripada teks. Aras 3 i. . Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks..3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. . Aras 1 i. 43 . Review.. Berbincang untuk mengenal pasti mesej yang terdapat dalam teks yang dibaca. Recite. Menentukan isi penting berdasarkan teknik SQ4R. (Nyatakan S = Q = 4R = Nota : S = Survey (Tinjau) Q = Question (Soalan) 4R = Read.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 6. . Aras 2 i..

. Membaca tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. Membaca pantas secara luncuran setiap teks yang disediakan untuk mendapatkan gambaran umum. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks untuk mendapatkan maklumat menyeluruh tentang teks yang dibaca. Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 1 i. . Aras 2 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh... Menyatakan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca.. Aras 3 i. . Menyatakan maklumat menyeluruh tentang sesuatu teks yang dibaca.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 6. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks. 44 . . .

Aras 3 i. Aras 1 i. Menjalankan aktiviti bacaan ekstensif (bacaan luas) untuk mencari fakta yang relevan bagi mengukuhkan maklumat. .. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.. . Membaca pantas sesuatu teks untuk mencari fakta yang relevan berdasarkan soalan yang disediakan. Aras 2 i. Nota : Penggunaan pusat sumber sekolah. Membaca pantas daripada pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi membuat keputusan. . . internet 45 .Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 6.. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks. Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.

ii. Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.. . Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan.6 Membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberi dalam bahan ilmu.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 6. Membuat ramalan berdasarkan tajuk tentang isu yang diberikan... Perbincangan berkumpulan untuk membuat ramalan berdasarkan bahan yang dibaca dengan melengkapkan Lembaran Pengurusan Grafik (LPG). Aras 1 i. . . Aras 3 i. internet Berbahas untuk menyokong atau membangkang ramalan tentang isu yang diberikan dengan mengemukakan hujah yang bernas. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. .. Contoh : surat khabar. Nota : isu semasa berunsur KMD (Kajian Masa Depan) 46 . Aras 2 i. Berbincang untuk membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu dalam teks yang diberikan dengan merujuk pelbagai sumber. Contoh : LPG membuat ramalan Menjalankan teknik sumbang saran untuk mendapatkan maklumat yang menyokong ramalan.

Aras 2 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat..Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 7. . apakah kesudahan cerita ini? Menggunakan teknik penyoalan (5W + 1H) untuk menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. Bersoal jawab menggunakan soalan bercapah berdasarkan sesuatu maklumat bagi tujuan membuat andaian yang tersurat. Contoh soalan : Pada pendapat kamu. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. menaakul dan menghayati kandungan teks yang dibaca 7. Aras 1 i.0 Membaca. . Contoh : Cerita Si Tanggang Soalan tersurat : Mengapakah Si Tanggang meninggalkan kampung halamannya? Soalan tersirat : Mengapakah dikatakan Si Tanggang mementingkan diri sendiri? 47 .. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.

48 . .. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Menggunakan LPG untuk membuat rumusan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i.

Menyenaraikan ayat dalam teks yang memberikan kesan kepada pembaca dengan menyatakan sebab. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. 49 . . Aras 1 i. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Mengecam isi utama dan pengajaran dalam teks yang disediakan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Mengecam diksi. . . istilah. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.. Mengenal pasti diksi dan ayat yang menarik serta istilah yang terdapat dalam sesuatu petikan. Aras 3 i.. Aras 2 i.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 7..

Kami berkelah di Pantai Cahaya Bulan. Ramai orang mandi dan bersantai di pantai. dan ayat majmuk.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 8.1 Membina dan menulis perkataan.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan 8. Hasil Pembelajaran Aras 1 i. ayat tunggal. 2. Contoh: Cadangan Aktiviti/Nota Laut angin panas ikan pantai mandi bot 50 . Contoh ayat : 1. Huraian Hasil Pembelajaran . Melaksanakan teknik permata untuk menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan..

Contoh ayat : Tetamu itu bangun lalu turun ke serambi.. Membina ayat majmuk dengan kata hubung. Aras 3 i. . Dia berkata-kata.. Contoh : Kata hubung gabungan dan. Menggunakan teknik kloz untuk membina ayat majmuk dengan kata hubung. Dia merenung wajah temannya. Membina ayat majmuk dengan kata hubung. b.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 2 i. tetapi dan sambil Contoh ayat : a. c. . lalu. 51 . Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan. Dia berkata-kata sambil merenung wajah temannya.

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Surat Kepada Kawan bercuti di K. Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.L bertanya khabar semoga sihat waktu balik rasa seronok KLCC-Suria tempat lawatan Putra Jaya 52 . Menggunakan teknik peta minda bagi tujuan membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 i. . Membina ayat topik.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. dan ayat contoh untuk membentuk perenggan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 8.. . ayat huraian. Aras 1 i..

Tajuk : Sesat di Hutan Contoh rangsangan kata : menggerunkan.. mencari jalan. bunyi unggas. .Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menggunakan teknik karangan berpandu (rangsangan kata) bagi menghasilkan karangan naratif berdasarkan sesuatu tajuk. panik. Menulis karangan prosa. cengkerik 53 .

. Contoh perkataan : Aras 2 i.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Menyalin ayat dengan tulisan berangkai Latih tubi menulis perenggan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.. 54 . . Aras 3 i. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 8. . Aras 1 i. . Latih tubi menulis perkataan yang diberi dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik..

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 8. Aras 1 i. Berbincang dan mencatat isi yang sesuai dengan tajuk berdasarkan pelbagai sumber. Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk. Menggunakan teknik peta minda (rajah tulang ikan) bagi mengkonstruk ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang telah dikenal pasti tentang sesuatu tajuk.. . . Ayat huraian : mereka bekerjasama mendirikan khemah dalam kumpulan masing-masing. Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan. Perkhemahan Pengakap Aras 2 i. Membuat sumbang saran bagi tujuan mencatatkan hujah dan alasan yang sesuai untuk membina perenggan. . Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 55 . Ayat Topik : peserta pengakap mendirikan khemah... ii.

Menggunakan teknik penyoalan kendiri untuk menulis isi sesuatu tajuk bagi tujuan membina perenggan yang kohesif..Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian. . 56 .

Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan menggunakan penanda wacana. . 57 . Menggunakan teknik imbasan bagi tujuan mengenal pasti dan mencatat penanda wacana yang terdapat dalam teks. walau bagaimanapun..Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 8. Aras 2 i.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan bagi sesebuah karangan. Membuat perenggan bagi tujuan menghubung kait idea antara perenggan dengan penanda wacana. . Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.. Aras 1 i. sehubungan dengan itu Menggunakan teknik kloz bagi tujuan menyambung ayat dalam perenggan dengan penanda wacana yang sesuai. Contoh penanda wacana : justeru. Menyambung ayat dalam perenggan dengan penanda wacana yang sesuai. Aras 3 i.. .

. dan penutup. Mengklasifikasikan ayat yang telah dibina bagi perenggan pengenalan. ii. perenggan isi. Aras 2 i. Menggunakan pendekatan proses untuk membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. Membuat peta minda bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. . . Aras 1 i.. Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan. Aras 3 i. Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. .. isi. . Mengaplikasikan teknik peta minda dan pendekatan proses bagi tujuan menulis sebuah karangan yang lengkap berdasarkan tajuk. dan perenggan penutup bagi menghasilkan sebuah karangan yang baik.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. 58 . Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk..

Murid menulis ayat yang disebut. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul. . .0 Mencatat dan menyusun maklumat 9. . Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 3 i. Menulis pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan.. Aras 2 i. Aras 1 i. Menulis ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 9. Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.. 59 ..

Hasil Pembelajaran Aras 1 i. Menggunakan teknik penyoalan (5W + 1H) untuk memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. Aras 2 i.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.. Contoh Carta Aliran : makanan seimbang waktu makan jenis makanan zat makanan Cadangan Aktiviti/Nota 60 . Huraian Hasil Pembelajaran . Mencatat nota dalam bentuk grafik.. . Membuat carta aliran bagi tujuan mencatatkan nota.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 9. Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.

. Menggunakan teknik kerangka (Skeleton Outline) untuk menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan.kandungan zat .. Contoh kerangka : Tajuk : makanan seimbang .Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. .kuantiti kalori dan lain-lain 61 ......jenis makanan . Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan....

Aras 1 i. Contoh : Jadual Perjalanan Bas 62 . Contoh jadual : Pencapaian prestasi murid Nama : Saiful Azri Abd. Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 9. Membuat jadual untuk menulis maklumat mengikut prosedur.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif.. Aziz Kelas : 6 Bijak Subjek Markah Gred Bahasa MelayuPemahaman 90 A Bahasa MelayuPenulisan 95 A Matematik 98 A Sains 86 A Bahasa Inggeris 84 A Aras 2 i. . .. Menyusun maklumat penting daripada bahan grafik yang disediakan untuk tujuan membuat laporan. Menyusun maklumat penting yang terdapat dalam bahan grafik.

Contoh: bola sepak pengadil pemain (11) penjaga garisan penjaga masapengadil penyerang pertahanan 63 ..Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. . Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Mencerakinkan maklumat.

bagi mengecam ayat informatif dalam teks serta membina ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif. . menarik dan bermakna. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah. 64 . .. .Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 10. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Menganalisis ayat. Mengecam ayat informatif dalam teks... Contoh ayat informatif : Malaysia telah mencatat sejarah dalam Sukan Sea XXI apabila menjadi johan keseluruhan. Aras 3 i. Menulis karangan yang lengkap. Aras 2 i. ii. Aras 1 i. ii.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 10. Menemu bual pelbagai pihak untuk mendapatkan maklumat bagi menghasilkan serta menyusunnya mengikut perenggan karangan yang lengkap berdasarkan tajuk. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif.

Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat. Aras 3 i. Aras 1 i. . dan tanda baca dalam teks. . perkataan. 65 .2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 i.. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan aspek pertautan idea dalam penulisan yang dihasilkan. Menganalisis ayat untuk mengesan kesilapan pada struktur ayat dalam hasil kerja rakan. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan... Menggunakan teknik konferensi (persidangan) untuk mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penulisan. Mengesan kesilapan ejaan dan tanda baca dalam hasil kerja rakan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 10. .

Menggunakan bahan rangsangan bagi tujuan mencatatkan isi utama dan idea sokongan dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. penetasan telur penyu Menggunakan teknik pengurusan grafik untuk menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.. . Contoh : memulihara flora dan fauna . Contoh : menyenaraikan ayat topik untuk membuat ringkasan teks 66 . pembaikan ikan .Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 10.. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.. Menggunakan teknik gambaran cerita (rangsangan kata) bagi tujuan mencatatkan idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. Aras 1 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.. Aras 2 i. tanam semula .. Aras 3 i.. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. tebus guna tanah . . .

Aras 2 i. Aras 1 i. . Membuat ulasan tentang perkara yang menarik. Menyebut perkara yang menarik dalam karya. Aras 3 i.0 Membuat ulasan tentang bahan yangdidengar. MMeneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. .. . Contoh : membuat sinopsis 67 . Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 11.. Memberikan komen tentang perkara yang menarik. ditonton atau dibaca 11.

Memilih dan menjelaskan mesej dan nilai daripada teks yang dibaca. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.... Mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam teks.. ii. Aras 1 i. idea. ayat.. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. dan pengajaran.. Contoh : menggariskan maklumat Memberikan pendapat mengenai teks yang dibaca. ii. Contoh : menyenaraikan mesej dan nilai Memberikan pendapat mengenai mesej dan nilai teks yang dibaca. nilai.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 11. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Contoh : membandingkan budaya Timur dengan budaya Barat . . . Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. cara makan 68 . . Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. wacana. Aras 3 i. memakai kasut dalam rumah . . Aras 2 i.

. watak dan perwatakan. . Mengulas watak dan perwatakan dalam teks..Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 11.. . . ... dan gaya bahasa. 69 . Aras 2 i. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teks. nilai dan pengajaran.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari segi tema dan persoalan.. Aras 3 i. Menghuraikan tema dan persoalan utama daripada teks. Contoh : watak wira. Mengecam watak yang terdapat dalam teks. watak pengecut Menulis urutan peristiwa berserta latar daripada teks. Menjelaskan latar yang terdapat dalam teks. Contoh : latar tempat kampung latar masa zaman Jepun Mengecam isi utama dan menghubungkaitkan dengan tema daripada teks. Mencatatkan pendapat tentang peristiwa dan latar daripada teks. Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks. Mengenal pasti perwatakan watak dalam teks. Menyenaraikan watak dan perwatakan dalam teks. iii. Mengenal pasti persoalan. Menghubungkaitkan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks. . Aras 1 i. ii. ii. Memberikan komen tentang peristiwa dan latar yang terdapat dalam teks. iii. iii. Memberikan pendapat mengenai watak dan perwatakan dalam teks. ii. .

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->