Está en la página 1de 19

CODI ÈTIC

DE PLATAFORMA EDUCATIVA

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ ................................................................................................................3

I. VALORS I PRINCIPIS ..................................................................................................4

II. DADES DE CARÀCTER PERSONAL ............................................................................6
1. INFORMACIÓ ABANS DE LA RECOLLIDA DE DADES.....................................................................6 2. RECOLLIDA I GUARDA DE DADES .................................................................................................7 3. INFORMACIÓ SOBRE LES DADES RECOLLIDES ...........................................................................8 4. DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ .........................................................9 5. INTIMITAT, SECRET PROFESSIONAL I TRANSFERÈNCIA DE DADES ..........................................9

III. CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA INTERVENCIÓ .......................................... 11

IV. PLURALITAT I INTERCULTURALITAT ..................................................................... 13

V. MESURES CORRECTORES...................................................................................... 14

VI. PROFESSIONALITAT .............................................................................................. 15
1. RELACIONS ENTRE ELS PROFESSIONALS................................................................................. 15 2. RELACIÓ DELS PROFESSIONALS AMB L’ENTITAT..................................................................... 16 3. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ............................................................................................................. 16

Codi Ètic Plataforma Educativa-v1

2/19

INTRODUCCIÓ
El Codi Ètic d’una entitat pot esdevenir un simple document de bones intencions sense cap altra funció que acomplir el tràmit administratiu que algú ha dissenyat. La primera proclama d’aquest Codi Ètic és aquesta: el Codi Ètic de Plataforma Educativa (i) es concep com el resultat d’un procés obert i permanent, (ii) que detecta els aspectes èticament rellevants de la nostra activitat professional, (iii) fomentant la deliberació entre totes les persones afectades, i (iv) que recull les orientacions sobre la manera d’abordar-los. Per a tal fi es crea la Comissió d’Ètica Aplicada de Plataforma Educativa que té la funció (i) d’impulsar i coordinar el procés a través del qual s’actualitza i aprofundeix aquest Codi Ètic, (ii) estimular la formació i la reflexió sobre els valors morals explícits i implícits en la pràctica professional, i (iii) donar suport als equips professionals en l’abordatge i resolució dels problemes ètics que se’ls plantegen. Aquesta Comissió d’Ètica Aplicada en cap cas exerceix funcions fiscalitzadores ni sancionadores, ni manlleva l’anàlisi ètic dels equips professionals de la intervenció directa. Els espais de reflexió i de presa de decisions ètiques per excel·lència són els equips professionals, que han d’integrar-ho en els espais d’anàlisi i programació i en la seva pràctica. És evident que l’ètica, com tot coneixement, ha de disposar d’espais i de grups especialitzats, però potser com cap altre saber humà ha d’estar present i unida a la pràctica professional. La reflexió ètica només s’hauria de delegar a àmbits especialitzats i aliens als equips de professionals en aquells casos en què la complexitat així ho aconselli.

Aquest primer Codi Ètic recull i ordena les temàtiques èticament controvertides que han fet arribar a la Comissió de redacció els professionals de Plataforma Educativa. Ha estat possible aprofundir en algunes d’aquestes qüestions i, per tant, concretar pautes d’actuació que ajudin a resoldre-les. Altres només han estat detectades i s’assenyalen pautes d’actuació molt generals, a l’espera d’abordar-les amb deteniment. La Comissió de redacció d’aquest primer Codi Ètic de Plataforma Educativa considera que l’esforç ha valgut la pena i que els professionals disposem d’un instrument que ens ha d’esperonar a millorar-lo, ampliant-lo i aprofundint-hi, la qual cosa requereix la deliberació de totes les persones afectades.

§

Codi Ètic Plataforma Educativa-v1

3/19

I. VALORS I PRINCIPIS
humana. 1. Respecte a la dignitat humana. Totes les persones, sense cap mena de distinció, són dignes del respecte que atorguem a allò únic i irrepetible en el món. Les persones són un fi en si mateix, no pas simplement un mitjà per a un ús qualsevol de tal o tal voluntat. La dignitat de la persona està per damunt de qualsevol altra consideració i, a diferència dels drets, no té mai cap excepció ni limitació. La considerem el fonament de l’odre polític i de qualsevol intervenció social, psicoeducativa i sociosanitària. atesa. 2. Lleialtat amb la persona atesa. La primera lleialtat del professional ha d’ésser vers la persona que atén, sempre que això no suposi un perjudici injustificat i objectiu per a la persona atesa, per al professional o per a terceres persones. Aquesta lleialtat es manifesta en mantenir una relació d’ajuda amb la persona i si això no és possible, almenys en no fer-li mal (primum non nocere). 3. Igualtat de totes les persones. A Plataforma Educativa no s’acceptarà ni es permetrà cap discriminació per raó d’origen nacional, social o ètnic, sexe, llengua, religió, opinió, orientació sexual, naixement o altra condició. llibertat, 4. Respecte i interès per a la llibertat, autonomia i desenvolupament personal de les persones ateses. La Declaració universal dels drets humans, les declaracions i convencions que la desenvolupen, la Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia, les lleis i els codis deontològics assenyalen molts valors, drets i deures. De tots ells volem destacar la llibertat i el desenvolupament de l’autonomia i la personalitat de les persones ateses, en harmonia amb l’entorn. La intervenció dels professionals de Plataforma Educativa respectarà, potenciarà i acompanyarà sempre aquests valors. 5. Acompliment de la Declaració universal dels drets humans i de totes les declaracions i convencions que la desenvolupen. Plataforma Educativa fa seus els valors i principis plasmats a la Declaració universal de drets humans de 1948 i en totes aquelles altres declaracions i convencions que els recullen, detallen i en algun cas amplien. De totes elles destaquem: el Pacte internacional dels drets civils i polítics (1966), el Pacte internacional dels drets econòmics, socials i culturals (1966), la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (1979), la Convenció sobre els drets de l’infant (1989), la Declaració sobre els drets de les persones pertanyents a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques (1992), el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals (1998), la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat (2006).
Codi Ètic Plataforma Educativa-v1

4/19

cordialitat. 6. L’activitat professional ha d’anar acompanyada d’una ètica de la cordialitat. El reconeixement, l’acollida, la bona educació, la cordialitat, l’acompanyament, l’afecte, el vincle, l’estimació... són aspectes cabdals de les relacions humanes i, per tant, de l’ètica. El treball exempt d’emotivitat impossibilita una correcta intervenció professional. La raó ha d’estar animada pels sentiments, i els sentiments necessiten la vigília de la raó. social ial, participació. 7. Compromís social, transparència i participació. Considerem la persona com un ésser social i de projecte, és a dir, com un ésser que conviu i es relaciona amb el seu entorn i que té i realitza un projecte de vida. La intervenció social, psicoeducativa i sociosanitària no es pot desentendre del context en el qual les persones creixen i viuen, ni d’una societat que, com la nostra, de vegades malmet itineraris i projectes de vida i manté amb el planeta una relació d’espoliació. Plataforma Educativa té, per tant, un compromís amb la justícia, la igualtat i la cerca i implementació de formes d’organització social i productiva respectuoses amb les persones i amb el medi. Aquesta responsabilitat social es manifesta també en la transparència de les seves actuacions i en la participació dels diferents agents en les deliberacions professionals i corporatives. L’honradesa, la diligència i el rigor són virtuts que han d’acompanyar la pràctica dels professionals.

Codi Ètic Plataforma Educativa-v1

5/19

II. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
7. Molts punts d’aquest capítol han estat extrets de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, Plataforma Educativa es compromet a complir les normes vigents sobre protecció de dades i a facilitar als professionals la formació i els mitjans adequats per complir-les.

1. Informació abans de la recollida de dades
8. Les persones de les quals es recullin dades personals hauran de ser prèviament informades, de manera expressa, precisa i inequívoca: 8.1. de la finalitat de la recollida de les dades, de l’existència d’un fitxer, historial o tractament de dades de caràcter personal i dels destinataris de la informació; 8.2. del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades i de les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les; 8.3. del dret d’estar informat de la finalitat de la recollida de les dades; dels drets d’accés, consulta, rectificació, cancel·lació i oposició a les seves dades personals i del procediment per portar-los a terme; del dret a la confidencialitat i de la necessitat d’autoritzar qualsevol transferència de dades. Els informes i historials s’hauran de redactar i organitzar de tal manera que ho possibilitin i que impedeixin que els interessats coneguin informació de terceres persones; 8.4. de la identitat i la direcció del responsable del tractament o, si s’escau, del seu representant. Aquesta informació es donarà en el moment d’iniciar la relació professional i, si cal, cada vegada que es reculli informació sensible. 9. Són situacions d’excepció a l’obligació d’informar prèviament quan la recollida d’informació té per objectiu protegir terceres persones (per exemple quan hi ha indicis de maltractament) i es dóna alguna d’aquestes situacions: 9.1. Només es disposa d’indicis i fa falta recollir més informació abans d’entrar en la fase de recollir els indicadors protocol·litzats, una fase en la qual ja caldrà informar la persona afectada. En aquestes situacions és molt important tenir present que no s’informa la persona per no ferir-lo amb suposicions que encara no tenen cap base, és a dir per respecte a la seva dignitat. Això obligarà al professional a (i) resoldre ràpidament aquesta etapa d’indicis, (ii) extremar la confidencialitat, i (iii) no recollir cap d’aquestes suposicions per escrit. 9.2. Quan hi ha indicadors objectius per considerar que informar prèviament pot suposar un perjudici important per a la persona a la qual es vol protegir. Aquesta situació ha de ser excepcional, ha de durar poc temps i ha de ser limitada i prudent pel que fa a la informació recollida.
Codi Ètic Plataforma Educativa-v1

6/19

2. Recollida i guarda de dades
10. Les dades de caràcter personal només es poden recollir quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes. 11. Les dades de caràcter personal han de ser exactes i actualitzades de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l’afectat. 12. Les dades de caràcter personal han de ser cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades. No han de ser conservades de manera que permetin identificar l’interessat durant un període superior al necessari per a les finalitats d’acord amb les quals hagin estat recollides o registrades. S’ha de determinar per reglament el procediment pel qual, com a excepció, atesos els valors històrics, estadístics o científics d’acord amb la legislació específica, es decideixi el manteniment íntegre de determinades dades. 13. Les dades de caràcter personal han de ser emmagatzemades, organitzades i redactades de manera que permetin l’exercici del dret d’accés, llevat que siguin legalment cancel·lades. 14. Es prohibeix la recollida de dades per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits. 15. Tota persona té dret que es respecti la confidencialitat de les dades que fan referència a la seva vida. 15.1. Els centres han d’adoptar les mesures oportunes per a garantir els drets a què es refereix l’apartat anterior, i a aquest efecte han d’elaborar, si escau, normes i procediments protocol·litzats per a garantir la legitimitat de l’accés a les dades. 15.2. S’ha de procurar la màxima integració possible de la documentació de cada persona atesa. És desitjable que hi hagi un historial únic per a cada persona que reculli el conjunt de documents relatius al seu procés social, psicoeducatiu i sociosanitari, tot identificant els professionals que hi han intervingut. 15.3. El centre ha de guardar els historials i tota la documentació que conté dades personals de forma que es garanteixin la seguretat, la conservació correcta i la recuperació de la informació. S’han de prendre les mesures tècniques i organitzatives adequades per a protegir les dades personals recollides i evitar-ne la destrucció o la pèrdua accidental, i també l’accés, l’alteració, la comunicació o qualsevol altre processament que no siguin autoritzats. 15.4. La documentació es pot elaborar mitjançant suport paper, audiovisual i informàtic, sempre que se’n garanteixin l’autenticitat del contingut i la plena reproductibilitat futura. En qualsevol cas, s’ha de garantir que resten registrats tots els processos i identificats els professionals que els han fet. 15.5. Es pot accedir a l’expedient amb finalitats estadístiques, d’investigació o docència, amb subjecció al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
Codi Ètic Plataforma Educativa-v1

7/19

desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei de l’Estat 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, i les disposicions concordants. L’accés a l’expedient amb aquestes finalitats obliga a preservar les dades d’identificació personal de les persones, llevat que aquest n’hagi donat abans el consentiment. 15.6. El personal que té cura de les tasques d’administració i gestió pot accedir només a les dades de l’expedient psicosocial o sociosanitari relacionades amb les seves funcions. 15.7. El personal al servei de l’Administració que exerceix funcions d’inspecció, degudament acreditat, pot accedir als expedients a fi de comprovar la qualitat de l’assistència, el compliment dels drets de les persones ateses o qualsevol altra obligació del centre en relació amb elles. 15.8. Tot el personal que accedeix en ús de les seves competències a qualsevol classe de dades del expedient resta subjecte al deure de guardar-ne el secret.

3. Informació sobre les dades recollides
16. Les persones ateses tenen dret a conèixer tota la informació recollida sobre ells. 16.1. El titular del dret a la informació és la persona atesa. S’ha d’informar les persones vinculades a ell en la mesura que aquest ho permeti. 16.2. La informació forma part de totes les actuacions assistencials i educatives, ha d’ésser verídica i s’ha de donar de forma oral, sense presses, de manera entenedora i adequada a les necessitats, capacitats i demandes de les persones a les quals va dirigida. La informació s’ha de donar en el moment i lloc oportú en benefici de la persona afectada. 16.3. En cas de persones menors d’edat o incapaces, declarada o no, la persona ha d’ésser informada en funció del seu grau de comprensió i responsabilitat, sens perjudici d’haver d’informar també qui en té cura o la representació legal. 16.4. Cal respectar la voluntat d’una persona de no ser informada. 17. Són situacions d’excepció al punt anterior: 17.1. Quan hi ha indicadors objectius per considerar que informar la persona afectada o les persones que en tenen cura o la representació legal, pot suposar un perjudici important per a la pròpia persona o per a terceres. Aquesta situació ha de ser excepcional i ha de durar poc temps. 17.2. Quan la informació que sol·liciten els representants legals forma part de la intimitat de la persona menor d’edat o incapacitada, i no donar-la no interfereix en l’adient exercici de la potestat parental o tutela. S’ha de protegir sempre l’interès de la persona menor d’edat o incapacitada.

Codi Ètic Plataforma Educativa-v1

8/19

4. Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
18. Les persones ateses tenen el dret d’accés a la documentació personal del seu expedient, i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren. 18.1. El dret d’accés de la persona a la seva documentació mai no pot ésser en perjudici del dret de tercers a la confidencialitat, ni del dret dels professionals que han intervingut en l’elaboració d’aquesta, que poden invocar la reserva de les seves observacions, apreciacions o anotacions subjectives. 18.2. El dret d’accés de la persona al seu expedient es pot exercir també per representació, sempre que estigui degudament acreditada. 19. Les persones tenen el dret de rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

5. Intimitat, secret professional i transferència de dades 1
20. El professional té el deure de respectar el dret de tota persona a la seva intimitat. En aquest sentit s’establiran protocols per garantir la intimitat física en aquells processos d’atenció o acompanyament que la puguin vulnerar, sobretot en allò que fa referència a la sexualitat. 21. Els professionals tenen el deure de guardar secret de tot allò que la persona atesa els hagi confiat, hagin escoltat, vist o deduït. Han de ser tan discrets que ni directament ni indirectament res no pugui ser descobert, i han de protegir tota la documentació produïda en el seu exercici professional. L’exigència del secret professional afecta a tots els membres d’un equip quan en les reunions de treball es traspassi aquella informació de caràcter personal de les persones ateses que sigui necessària per l’acompliment dels objectius professionals. 22. El professional podrà revelar el secret amb discreció, exclusivament a qui hagi de fer-ho i en els justos límits necessaris, en els següents casos i en cap més: 22.1. Si amb el silenci es presumís un molt probable perjudici per a la persona atesa, especialment si es troba en una situació de vulnerabilitat, per a d’altres persones o un perill col·lectiu. 22.2. Quan actuï com a pèrit inspector. En aquest cas cal atendre’s també a allò assenyalat a l’apartat 1 d’aquest capítol. 22.3. En situacions de maltractaments a infants, persones molt grans, discapacitats intel·lectuals o agressions sexuals.

La majoria d’aspectes ètics d’aquest apartat han estat extrets del Codi de deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Codi Ètic Plataforma Educativa-v1 9/19
1

22.4. Quan el professional es vegi injustament perjudicat per causa de mantenir el secret de la persona atesa, i aquesta sigui l’autora voluntària del perjudici, a condició, però, que de la revelació del fet no en resultin altres perjudicats. 23. Quan la persona atesa és un menor d’edat, cal guiar-se per allò assenyalat en els capítols II (Dades de caràcter personal) i IV (Consentiment informat). La revelació d’informació als pares, tutors legals o persones que en tenen guarda ha de perseguir sempre l’interès superior de la persona menor d’edat. 24. Les dades de caràcter personal només podran ser comunicades a terceres persones per l’acompliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del que les cedeix i del que les rep amb el previ consentiment de l’interessat. 25. Aquell o aquells als quals es comuniquin dades de caràcter personal també estan obligats a mantenir la confidencialitat i a demanar autorització a l’interessat si les cedeixen a algú.

Codi Ètic Plataforma Educativa-v1

10/19

III. CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA INTERVENCIÓ
26. Qualsevol intervenció social, psicoeducativa o sociosanitària requereix que la persona n’hagi estat informada prèviament, hi doni el seu consentiment específic i lliure i hi participi activament.2 Les ciències psicològiques i pedagògiques demostren que no hi ha una diferència significativa entre la necessitat de protecció i l’autonomia de les persones, perquè la millor forma de garantir la protecció de les persones és promoure la seva autonomia.3 26.1. En qualsevol moment la persona afectada pot revocar lliurement el seu consentiment. En aquests casos, haurà de ser informada de les conseqüències que se’n derivin. 26.2. La llei, l’administració i de vegades els equips professionals establiran en quines circumstàncies el consentiment informat també es donarà per escrit. El criteri ha de ser restrictiu, en cap cas ha d’anar en contra de la persona i només en casos excepcionals s’ha d’entendre com una mesura defensiva pel professional. El full de consentiment informat per escrit serà concís, verídic i en llenguatge comprensible per a la persona atesa. 27. En determinades circumstàncies caldrà obtenir el consentiment dels seus familiars, tutors legals o dels que en tenen la potestat parental. Són situacions d’atorgament del consentiment per substitució: 27.1. En el cas de menors d’edat no emancipats; 27.2. Quan la persona atesa és major d’edat o menor emancipat però no és competent per a prendre decisions, perquè es troba en un estat psíquic que no li permet ferse càrrec de la seva situació. En aquests casos el consentiment s’ha d’obtenir dels seus familiars, tutors legals, cuidadors o persones que hi estan vinculades. 27.3. En aquestes situacions la persona atesa ha d’intervenir tant com sigui possible en la presa de decisions i s’ha de procurar que presti el seu consentiment, explicantli la situació de forma entenedora per a ella. Cal escoltar sempre la seva opinió, sobretot si té més de dotze anys, i tenir en compte la seva edat evolutiva. En els casos de substitució de la voluntat de l’afectat, la decisió ha de ser la més objectiva i proporcional possible a favor de la persona atesa i de respecte a la seva dignitat personal. La decisió no pot anar mai contra els interessos de la persona presumptament incapaç. 28. Són situacions d’excepció a l’exigència del consentiment informat quan en una situació de risc immediat greu per a la integritat física o psíquica de la persona atesa (o de terceres persones sempre que sigui provocada per la persona afectada) no és possible
Alguns d’aquests aspectes ètics estan recollits a la Llei catalana 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica; a la Llei espanyola 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica. 3 Vegeu l’exposició de motius de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Codi Ètic Plataforma Educativa-v1 11/19
2

aconseguir l’autorització d’aquesta, dels seus familiars, tutors legals, cuidadors o persones que hi estan vinculades.

Codi Ètic Plataforma Educativa-v1

12/19

IV. PLURALITAT I INTERCULTURALITAT
29. Es respectaran les idees, valors, cultura i religió de les persones ateses, sempre que no vulnerin la Declaració universal de drets humans i els drets fonamentals assenyalats a la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia. El respecte a aquestes idees, valors, cultura i religió no només significa no impedir-les, sinó també tenir-les presents en les pràctiques i la organització del servei. 30. La intervenció educativa dels professionals ha de perseguir que la persona desenvolupi una personalitat amb consonància amb els drets fonamentals, especialment en allò que fa referència a la igualtat de les persones, la llibertat i una actitud democràcia i autònoma. Això es farà sempre amb la prudència que requereixen les intervencions educatives dirigides a persones que no comparteixen aquests valors. 31. Plataforma Educativa és una institució laica, és a dir, no abraça ni promou cap religió. Entenem la laïcitat com un espai d’encontre entre persones de diferents creences, religioses o no. La laïcitat afecta l’ideari de la institució i l’exercici professional dels seus treballadors, en cap cas les persones ateses. En aquest sentit, els professionals de Plataforma Educativa respecten i tenen en compte la confessionalitat de les persones i faciliten les pràctiques religioses.

Codi Ètic Plataforma Educativa-v1

13/19

V. MESURES CORRECTORES
32. Entenem per mesures correctores aquelles accions d’autoritat sobre la persona atesa que persegueixen modificar una actitud o actuació d’aquesta. Tenen, per tant, una finalitat educativa. Les mesures correctores han de ser necessàries, respectuoses amb la dignitat de la persona, han de perseguir sempre l’interès objectivament verificable de la persona a la qual s’apliquen, han de ser adequades i proporcionades a allò que es vol aconseguir i a les característiques de la persona, efectives i s’ha de tenir l’autoritat institucional i educativa per exercir-les. 33. L’ús de mesures correctores coercitives, per exemple la força física, està èticament justificat només si reuneix tots aquests set requisits4: 33.1. Necessitat. La utilització de la força física s’ha d’emprar quan és absolutament necessària i quan ja no hi ha cap altra forma d’intervenció possible. 33.2. Excepcionalitat. La utilització de la força física ha de tenir un caràcter absolutament excepcional i en cap cas no pot ser considerada una pràctica habitual de la intervenció. 33.3. Prevenció i protecció. La utilització de la força física ha de tenir l’objectiu de protegir la persona o a terceres persones, o prevenir un mal més gran. En cap cas no pot tenir un caràcter intimidador, punitiu o sancionador, ni causar lesions físiques o emocionals. 33.4. Proporcionalitat. La utilització de la força física ha de ser sempre mínima i ajustada a les característiques de la persona i la situació. 33.5. Autoritat institucional i educativa. La persona que exerceix la força física ha de tenir autoritat per exercir-la. L’autoritat institucional ve atorgada pel reconeixement oficial (titulació i contracte) i en alguns casos no fa falta que sigui reconeguda per l’interlocutor. L’autoritat educativa, en canvi, és una autoritat participada, assumida i vivenciada per la persona, que reconeix en l’altre la capacitat d’ajudar-lo. Aquesta autoritat no és imprescindible quan no hi ha hagut temps d’establir-se i la intervenció és urgent i necessària. 33.6. Respecte a la dignitat. La utilització de la força física no ha de comportar mai un tracte degradant o humiliant. 33.7. Reflexió posterior. És necessària una reflexió posterior a l’acte de força física de totes les persones implicades, per tal de trobar la relació i el sentit entre la situació generada i l’acció correctora. S’han de cercar estratègies perquè no torni a passar i ha de ser supervisada amb professionals de suport extern. Mai ha de ser silenciada.

Vegeu VVAA (2008). Força i violència en educació social. Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social. Quaderns d’Ètica Aplicada. Girona. Codi Ètic Plataforma Educativa-v1 14/19
4

VI. PROFESSIONALITAT
34. Els professionals han de vetllar per la qualitat i l’eficiència de la seva intervenció, que s’ha de realitzar a través de procediments i tècniques reconegudes i amb rigor científic. És per aquest motiu que la formació continuada és un deure ètic, un dret i una responsabilitat de tots els professionals, que l’entitat promourà i facilitarà. 35. La direcció dels serveis ha de vetllar perquè les tasques siguin realitzades per persones que tenen la qualificació i competències requerides. 36. La lleialtat del professional amb la persona atesa també té un vessant social. En aquest sentit, el professional ha de col·laborar amb els diferents serveis existents en la comunitat per millorar l’atenció a l’usuari i també per optimitzar els recursos, posposant altres exigències i requeriments.

1. Relacions entre els professionals
37. ,Les bones relacions entre professionals i un clima laboral que propiciï la qualitat, la col·laboració i la innovació són aspectes cabdals per a la bona pràctica professional. Les condicions laborals són importants per aconseguir-ho, però també ho són el respecte, la cordialitat, la bona educació. En aquesta línia, i com l’assetjament sexual forma part dels riscos psicosocials que poden afectar els treballadors i treballadores, Plataforma Educativa, complint amb la Llei orgànica del 22 de març de 2007 per a la Igualtat efectiva de Dones i Homes i amb la Llei del 24 d’abril del 2008 del dret de les dones a eradicar la violencia masclista, ha elaborat el seu propi protocol, per tal que totes les persones treballadores de l’entitat, tinguin informació per conèixer i entendre què és l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, com prevenir-lo i com actuar donat el cas. 38. És important l’interès per l’activitat professional i el rigor científic. És bàsic compartir el projecte professional del servei en el qual s’exerceix l’activitat laboral. 39. Les persones som pluridimensionals. Per tant és una exigència professional i ètica que els professionals de diferents àmbits, disciplines i serveis coordinin la seva pràctica professional i coneguin i tinguin en compte el context en què es dóna la intervenció. 40. En l’àmbit professional, els comentaris o denúncia de les males pràctiques que realitzen altres professionals es faran, sense perjudici d’allò assenyalat per la llei, en aquest ordre: primer es faran a la persona afectada; després i si s’escau a la direcció; i després i si es considera convenient a la reunió d’equip. Les bones maneres, la informació dels afectats i la seva participació són tres factors molt importants, i només en situacions molt excepcionals que caldrà justificar es prescindirà dels dos darrers.

Codi Ètic Plataforma Educativa-v1

15/19

2. Relació dels professionals amb l’entitat
41. Els professionals no poden donar informació que perjudiqui a l’entitat a no ser que sigui per evitar o denunciar males pràctiques que perjudiquen objectivament als usuaris o a altres persones. Abans de trametre aquesta informació a l’exterior i sense perjudici d’allò marcat per la llei, es procurarà parlar amb la persona o persones que causin el perjudici, amb el responsable del servei o amb la direcció de l’entitat.

3. Organització i gestió
42. Plataforma Educativa fa seus els principis i procediments de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), implementant processos de millora en la gestió per tal de millorar l’impacte que la seva activitat genera sobre la societat present i futura i sobre el medi. 43. La RSC es concreta en quatre àmbits: 43.1. Intern: en una cultura organitzativa democràtica i transversal, La Fundació té la voluntat de treballar per una igualtat d’oportunitats real entre dones i homes, és per aquest motiu que s’ha realitzat un Pla d’Igualtat d’Oportunitats. Amb el pla, volem aconseguir la transversalització de la perspectiva de gènere a totes les polítiques, projectes i actuacions de l’entitat, i ens comprometen a seguir avançant per a una entitat més igualitària i democràtica on dones i homes segueixin gaudint de les mateixes oportunitats. 43.2. Social: satisfent les demandes socials amb qualitat i equitat i treballant perquè s’eradiquin les causes d’aquelles demandes que són fruit d’una situació injusta. 43.3. Medi ambiental: establint procediments de treball i criteris de compra sostenibles, per exemple seleccionant els proveïdors amb criteris de responsabilitat social. 43.4. Econòmic: augmentant l’eficàcia i l’eficiència per tal d’aconseguir i mantenir la sostenibilitat econòmica. 44. L’entitat es compromet (i) a donar a conèixer aquest Codi Ètic als professionals i a les persones usuàries dels diferents serveis, amb un llenguatge i format adaptat quan calgui, (ii) a facilitar les condicions que en possibiliten l’acompliment, (iii) a vetllar perquè s’acompleixi i (iv) a impulsar un procés permanent de supervisió, actualització i aprofundiment del Codi Ètic. Anualment, la Comissió d’Ètica Aplicada farà una valoració de l’acompliment d’aquests quatre compromisos de Plataforma Educativa i un informe de la seva pròpia activitat.

Codi Ètic Plataforma Educativa-v1

16/19

ANNEX 1

Codi Ètic Plataforma Educativa-v1

17/19

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ DE L’ÈTICA
Composició de la Comissió: La Comissió estarà formada per una persona que assumirà la coordinació i per representants dels diferents grups que s’han definit: • • • • • • 1 representant del Personal directiu 1 representant del Personal administració 1 representant del Personal de serveis 1 representant del Personal tècnic 2 representants del Personal educatiu 1 representant del Personal de producció

Els components de la Comissió, seran proposats i seleccionats per les persones de cada grup, mitjançant un sistema virtual de proposta i selecció. Formaran part de la comissió les persones amb més suport que voluntàriament ho acceptin i quedaran com a substitutes les successives. És important que el perfil dels components, sigui el de persones amb interès i motivació per les qüestions ètiques, facilitadores, propositives, amb voluntat de participar de manera activa a més de tenir un tarannà prudent, crític i constructiu. Funcions: La seva funció és la de ser l’òrgan facilitador de la conciliació ètica de l’organització per formular accions de millora, correctives, preventives, formatives i comunicatives. Desenvoluparà una acció d’interpretació, manteniment i socialització del Codi, així com, dissenyarà i liderarà la implantació d’una metodologia de dinamització de la resolució ètica dels conflictes als serveis de l’organització. Temporalitat: La permanència dels components de la Comissió estarà definida per la seva voluntat de baixa de la Comissió, passant a ser seleccionat el segon membre més votat del mateix grup. Cada 3 anys, es procurarà canviar la meitat de les persones de la Comissió. Gestió dels possibles conflictes ètics Quan un treballador, beneficiari o client es troba amb un conflicte ètic en la seva acció dins l’organització, enviarà per escrit a la coordinació de la comissió i mitjançant correu electrònic l’explicació de la situació èticament conflictiva. La Coordinació, confirmarà la recepció i portarà el tema a la primera reunió prevista de la comissió, la qual valorarà si ho considera o no un conflicte ètic. Si és el cas, s’analitzarà i es designarà un membre de la comissió per a coordinar el grup d’anàlisis del cas, que estarà format per 4 professionals del servei o àmbit on es dóna el conflicte, que voluntàriament vulguin estar en aquest grup de treball. Es podrà valorar la conveniència de comptar amb un facilitador o expert, que pugui fer un assessorament específic. El grup d’anàlisi, té l’encàrrec de redactar una resposta a la situació exposada, que serà enviada a la Comissió per tal que aquesta ho validi. Un cop validada la resposta per la Comissió, aquesta s’incorporarà en el redactat o com annex en el Codi Ètic de l’organització.
Codi Ètic Plataforma Educativa-v1

18/19

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ DE L’ÈTICA

Detecció d'1 conflicte ètic Qualsevol treballador/beneficiari/client

Comunicació del conflicte al Coordinador de la Comissió Qualsevol treballador

- Definició de la situació - Assignació de representant/s de la Comissió per liderar el grup de discussió -Formació del grup de discussió selecció de treballadors afectats i el discussió: representant/s de la Comissió Comissió de promoció de l’ètica validació Discussió ètica fins donar resposta al conflicte Grup d’anàlisi

Inclusió de la resposta al Codi Ètic Coordinador/Director de la Comissió Ètica

Codi Ètic Plataforma Educativa-v1

19/19