Está en la página 1de 32

oncemáisdous

Contexto especial polo undécimo aniversario de Xornal.com e segundo de Xornal de Galicia. 5 de decembro de 2010

2
X
A potencia
de Xornal
Once anos na rede e dous no quiosco. Xornal.com e Xornal de Galicia non
son dous medios. É un multiplicado por si mesmo. Unha potencia
CASTELEIRO
contexto 5 de decembro de 2010
2
2 X A potencia de Xornal. Credibilidade e compromiso

EDITORIAL

Seguimos co mesmo compromiso


Cumprido o segundo ano de Xornal de Galicia e o un- Galicia como comunidade de intereses comúns e, ao mes- dicimos casa común porque Xornal de Galicia e Xor-
décimo de Xornal. com, o tempo non fixo que mingua- mo tempo, recollendo o ideario da Xeración Nós, como nal.com non son unidades por separado. Son a suma
se o noso compromiso co lector e con Galicia. Dende as célula de universalidade. de dous soportes que se complementan multiplican-
nosas páxinas e dende a nosa web seguimos aspirando a Fixémolo sabendo que había perspectivas galeguistas e do as canles para facer chegar ao lector información
ser unha fiestra aberta tanto á reflexión política, econó- progresistas que necesitaban voz no noso país, sen desme- en clave de país. Dous anos van aló pero aínda quedan
mica e social coma á creación literaria e plástica, conti- recer ningunha outra corrente de opinión, pero cando me- folgos para continuar facendo periodismo con criterio
nuando a tradición da mellor prensa galega. nos en pé de igualdade con outras tendencias claramente e calidade en clave galega.
Xornal de Galicia, asumindo plenamente todo o le- dominantes noutros medios. Os nosos principios teñen a Xornal constitúe hoxe unha referencia no panorama
gado histórico e cultural transmitido pola prensa pe- mesma vixencia malia ao paso do tempo. de medios de comunicación de Galicia, tanto pola plu-
riódica democrática, propuxo nos inicios da andaina Xornal.com é unha marca que medra continuamente ralidade das firmas de opinión, pola capacidade para in-
en papel –a edición impresa saíu a rúa nun momento na rede dende hai once anos. Somos o cuarto, moitas ve- fluír na axenda política do país, polo froito do seu sólido
difícil para o sector– un novo xeito de facer xornalis- ces o terceiro, medio galego na internet e queremos con- traballo de invesigación sobre a realidade galega, como,
mo na nosa terra co obxectivo de crear un escenario tinuar na mesma liña. A marca Xornal xa está asociada a nomeadamente, pola súa decidida aposta a prol da cultu-
de referencia para todos os galegos que trascendese xornalismo de calidade e pluralidade, porque nesta casa ra e a lingua galega en tempos nos que, aínda que pareza
o lugar de publicación do xornal: partimos da idea de nunca se censurou ou agochou a opinión de ninguén. E surrealista, hai que volver a loitar polo evidente. l

Una sola dirección


José Luis Gómez, director de Xornal de Galicia y de Xornal.com, el primer periódico electrónico
de Galicia que fundó hace once años, solo aplica una norma a la redacción: hacer periodismo con
rigor y pluralismo. Palabra

E l Xabier r. Blanco

staba a un tris de silenciar-


se Diario 16. La redacción
se preparaba para el vela-
torio a pesar de que de que no quería creer
el runrún que se propagaba por todos los
mentideros periodísticos. Desde la empresa
editora, la Corporación Voz de Galicia, se
José Luis Gómez tiene mucho predicamen-
to. Tertuliano de TVE, TVG, Cadena Ser,
Radio Galega y Radio Nacional, comparte
tribuna con las voces más autorizadas de
España. Xornal de Galicia y Xornal.com
está en los principales foros de opinión a
través de su director.
decía que había alguna posibilidad de man- El ejemplo ha contagiado a una camada
tener una cabecera histórica y fundamen- de jóvenes pero a la vez ya expertos pro-
tal para la instauración de la democracia. fesionales que en vez de esconderse en el
Internet estaba todavía en pañales, pero periodismo de agencias se lanzan cada día
el centenar de periodistas entraba a todas a la aventura de “contar lo que los podero-
horas en Xornal.com. Después de decenas sos no quieren que se sepa”, como definió
de minutos para descargar la página web José Luis Gómez este oficio hace un año en
–la prehistoria de internet no queda tan el cuaderno que celebraba el primer ani-
lejos– la paciencia era premiada. El pe- versario de Xornal de Galicia. Doce meses
riodismo acababa de caer en la marmita después, el compromiso continúa siendo
de la globalización. Desde un rincón de A el mismo porque este periódico ha salido
xurxo lobato

Coruña se informaba puntualmente de lo todos los días a la calle con las cartas boca
que acabaría a sucediendo con una redac- arriba. La línea progresista y galleguista
ción a orillas del Paseo de la Castellana en José Luis Gómez, nunca ha abandonado los editoriales de
director de Xornal
la que había periodistas con mucho callo Xornal, conscientes de que el que no sa-
en investigación. be quién es difícilmente puede saber ha-
Cuando se lanzó a la red fundando Xor- cia dónde va.
nal.com hace once años, José Luis Gómez El periodismo es la brújula, tanto en la
fue un visionario que entendió que el fu- cumple su segundo año y continúa con la Xornal nunca ha red como en el papel. Xornal de Galicia y
turo se leería en una pantalla. La tensión ilusión del primer día. Solo hay una direc- Xornal.com no significa uno más uno. Se
del periodismo es su vida. Fue director de ción y es la que marca el director: hacer abandonado su línea trata de Xornal al cuadrado porque los dos
La Voz de Galicia, coordinador de Publi- periodismo con rigor y pluralismo. “Hay progresista y galleguista, soportes se multiplican y retroalimentan.
caciones y Comunicación del Grupo Zeta, que ser preciso para que te crean”, repite El día que las dos cajas gallegas decidie-
director de la revista económica Capital con insistencia a una joven plantilla de pe- consciente de que el que no ron compartir el futuro, Xornal.com fue
y, en vez de acomodarse en las importan- riodistas. La norma se ha propagado por la sabe quién es difícilmente el primero en anunciar el maridaje. A la
tes tertulias en las que participa, hace dos redacción como si se tratase de un mantra. mañana siguiente los lectores se encon-
años decidió regresar a la tierra para tras- Antes de publicar una exclusiva hay que puede saber hacia dónde va traron con un análisis riguroso y preci-
ladar al papel una marca que cumple once contrastarla con varias fuentes. so. Solo hay una dirección. Es la que sigue
años y es referencia en la red, tanto en Ga- En este maravilloso, apasionante y ago- desde hace once años Xornal.com y desde
licia como en España. Xornal de Galicia tador oficio sobreviven los que son creíbles. hace dos Xornal de Galicia. n
5 de decembro de 2010 contexto
2
A potencia de Xornal. Credibilidade
3 e compromiso X 3

A
existirá certo público que busque unha infor-
mación contrastada e traballada. O formato
é o que está sobre a mesa. En que formato vai
ler o futuro lector? Todo iso condicionará a
subdirectora, María Martí- vía de comercialización. O que vaia un paso
nez Val, ten na cabeza dous por diante e acerte co formato adecuado será
intensos anos de Xornal. o medio que abandeire a nova etapa.
Polo seu despacho sen paredes, a medio ca-
miño entre a dirección e a redacción, pasa o E que puntos a favor ten Xornal?
día a día dun proxecto polo que apostou sen Xornal é o medio galego que máis creceu en
dubidalo. Cre na súa xente e está convencida internet nestes dous últimos anos, como de-
de que Xornal é necesario en Galicia. Por iso mostran as estatísticas. É un medio que escapa
aposta forte cara ao futuro. de localismos, aínda que ofreza información
local, e o noso potencial de crecemento é en
Xornal cumpre dous anos de vida, aínda que toda Galicia, non en focos localizados. Esa é
algúns non crían na duración deste proxecto. unha das nosas principais vantaxes. Tamén
En que cambiou o periódico neste tempo? temos un caudal moi leal de lectores, que ade-
Xornal non cambiou no esencial. Non cam- mais cada vez pasan máis tempo na nosa web.
biou na súa aposta polo bo xornalismo, pola Outro punto a favor é o noso cadro de persoal.
investigación, por dicir as cousas claras e por Somos o primeiro xornal galego que naceu con
manter viva a principal obriga dun medio, redactores que traballan de xeito indistinto
que é exercer o control dos distintos pode- para a web e para o periódico e que controlan
res e intentar potenciar o espírito crítico dos perfectamente a linguaxe dos dous medios.
lectores co que está a pasar. Nacemos cunha Temos unha redacción moi moza, o que non
liña clara, progresista e galeguista, mirando significa que non teña experiencia, con moi-
o mundo a través de ollos galegos, pero sem- ta ilusión, moi preparada e moi adaptable a
pre coa premisa da liberdade informativa e de todos os cambios que poidan chegar. Tamén
opinión. Os pequenos cambios veñen dados son conscientes do momento polo que pasa o
pola adaptación a unha situación de crise que sector, o que pode ser a segunda revolución
se agravou durante estes dous anos. Adap- mediática da historia. Se a primeira foi a ro-
támonos a estas circunstancias cunha clara tativa, a segunda, que aínda está por ver cal
aposta pola web, intentando gañar público será, eles están a vivila en persoa. Están a ser
mozo e dando sempre un valor engadido ás partícipes disto, ademais, nun periódico que
informacións para diferenciarnos. xa naceu adaptado para poder afrontar eses
cambios con maior facilidade que os medios
casteleiro

Que aprendeu Xornal, madurou? que xa levan anos establecidos cun cadro de
Madurou, si, porque é máis realista agora que A subdirectora de Xornal, persoal moi alto e de máis idade.
María Martínez Val, na
hai dous anos. Foi madurando xunto co seu redacción do periódico
lector, que ten un perfil crítico. Cando o pe- E que a moveu a meterse de cheo nun proxec-
riódico saíu, Xornal.com xa tiña nove anos to tan complicado?
de vida e un capital de seguidores que pola Despois de dezaoito anos traballando en me-
súa condición de lectores dixitais eran máis dios, que che dean a oportunidade de parti-

María Martínez Val


reacios a incorporarse ao papel, así que fomos cipar na dirección dun proxecto destas ca-
crecendo xunto con eles. É un proceso lento, racterísticas, que non existe en Galicia e tan
porque Galicia é unha das comunidades con novidoso tanto na súa liña editorial como nos
maior número de cabeceiras, moitas xa im- seus presupostos formais e de redacción, para

“Se hai un
plantadas e centenarias, e abrirse camiño é un profesional da comunicación é moi difícil
complicado. Pero seguimos insistindo en que dicir que non a algo así.
Xornal é necesario, porque achegamos unha
nova visión e demostramos que se pode facer Como é o director, José Luis Gómez?
xornalismo de investigación e informar desde Creo que coa súa experiencia como director

lugar que
un punto de vista diferente sen perder a rigo- dun dos principais medios de Galicia e coa
rosidade. Galicia precisa un maior abano de súa traxectoria fóra da comunidade, é a per-
pluralidade informativa. Se hai unha comu- soa máis adecuada para sacar un periódico
nidade que o pida a gritos, esa é Galicia. destas características. José Luis, ante todo e
sobre todo, cre no pluralismo mediático e po-

pide a gritos
Hai quen di que existen demasiados perió- lítico e na liberdade de expresión. Cre no bo
dicos que viven das subvencións. xornalismo e nos bos xornalistas, e coñece o
Eu non sei se hai demasiados ou non. Igual suficientemente ben o sector como para levar
que se apoia na crise a outros sectores, no da adiante algo tan complicado como isto.

pluralidade,
comunicación, sobre todo polo seu papel de
garantir un dos dereitos fundamentais do ci- Xornal fixo un esforzo desde o principio para
dadán, tamén son necesarias as axudas. Iso si, darlle máis visibilidade ás mulleres. Queda
as regras de xogo deben ser redefinidas e para aínda moito por facer?
todos. Xornal, desde logo, non está en ningún Si, e evidentemente podemos facer máis. É

ese é Galicia”
xogo de perversión coas subvencións. No as verdade que na redacción hai moita muller,
ten, é máis, nin sequera polo uso do galego, debemos ser un dos xornais galegos con máis
que xa é dicir. Pero non pode ser que se estean mulleres en postos de mando, pero por exem-
a dar cartos por comprar información, que é plo en opinión aínda non temos todas as que
o que está a pasar nestes momentos en Gali- nos gustaría. Por desgraza, segue a ser máis
cia. As subvencións deben enfocarse a que os complicado que a muller teña tempo de re-
medios evolucionen cara onde deben, para “Non pode ser que se estean a dar cartos por comprar flexión para facer esa opinión, e iso significa
cambios tecnolóxicos ou desenvolvemento, que aínda nos queda moito por recorrer, tan-
pero nunca pola venda de información, que información, é un dos valores máis sagrados dun periódico” to no tema de igualdade como de que a mu-
é o valor máis sagrado dun medio. ller loite por ser máis visible en entornos que
creen debate. Xa vimos cantas mulleres había
Como ve o futuro desde esta situación? na reunión de Zapatero cos 37 empresarios.
O futuro dos medios está garantido. Sempre l mercedes cernadas Dúas. Con iso, xa está dito bastante. n
contexto 5 de decembro de 2010
2
4 X A potencia de Xornal. Credibilidade e compromiso
CASTELEIRO

adxuntos ao director. Dende o seu lanzamento, Xornal de Galicia apostou polo xornalismo de investigación,
un enfoque distinto no ámbito político e unha sección de opinión ampla, aberta e plural. Esta aposta concrétase na

Xabier R. Blanco Mercedes Cernadas


política “Afastámonos investigación
das crónicas
C ando un abre a sección de Política dos xor-
nais, non é difícil confundir cabeceiras. A
axenda marcada por eses que nos administran é tamén
a pauta (e a trampa) na que caemos os periodistas. Rol-
dóciles e
servidas en
S on tempos difíciles para o xornalismo. Se esta
profesión se basea, como dixo un día o director
deste periódico, José Luis Gómez, en “contar aquilo que
os poderosos non queren que se saiba”, a cousa ándache
das de prensa e comunicados a medida marcan o día a complicada. Os poderes fácticos, políticos e económicos
día dunha profesión que, se cadra, ten tanta culpa como
os emisores de aceptar como noticia o que son palabras,
declaracións ou contos preparados.
bandexas cada vez poñen máis trabas á información. Non obstante,
sempre hai fiestras abertas. A sección de Investigación
de Xornal de Galicia e de Xornal.com trata de ser pre-
Nin a multiplicación de canles puido acabar cunha
tendencia constante nos últimos anos. A importancia
que os políticos lle dan aos medios –eses aos que logo
partidistas” cisamente iso: una fiestra pola que coar a información
que non ten cabida noutros medios.
“Esta é unha época na que moitos adoitan a incrible mo-
tamén critican– compróbase cando reparamos en que da de convocar roldas de prensa nas que non se permiten
calquera administración adoita ter máis ou tantos xor- preguntas. Nós, dende Investigación, buscamos todo o
nalistas como unha empresa periodística. O filtro é cada contrario. Escapamos desas roldas de prensa e tratamos
vez máis denso e as barreiras, máis altas. Blanco é moi galego. “Sonche un rapaz de Vimianzo”, di de dar resposta a aquilo que outros non se atreven a pre-
É ese o muro que procuramos saltar. Con dificultade e acotío. Pero ten algo que non é nada enxebre: o optimismo. guntar”. A que fala é Mercedes Cernadas, adxunta ao di-
sen mans nas que apoiar os pés, a sección de Política de “Te vas a salir”, é unha das súas recorridas frases para ani- rector e responsable da complicada sección de Investiga-
Xornal de Galicia e de Xornal.com loita por rachar barrei- mar nos momentos máis baixos. E así o intentamos. Como ción, “quizais a sección máis libre dun periódico”.
ras. “O único límite é o xornalismo”. Ese é o lema que segue cando durante máis dun mes esta sección puxo corpo e al- O departamento que dirixe non é unha gaiola de ouro,
Xabier R. Blanco, adxunto ao director e responsable dun- ma nun caderno para as eleccións autonómicas de 2009. A como ocorre noutros medios, é esa fiestra aberta do prin-
ha área fundamental para un diario que nunca agochou a mesma paixón que ofrecerá para atender os vindeiros co- cipio. “Para nós esta sección é un reto complicado pero
súa importancia. Nunha época na que a política está tan micios municipais. E para vixiar os políticos de preto, día tamén ilusionante. Non temos cancelas de ningún tipo,
deostada, nada mellor que poñela ao aire. Para o bo, que é a día. Así nos manda o xefe. E así o facemos. só temos que informar, facer xornalismo de verdade e
moito, e para o malo, que tamén o hai. E bastante. Xabier Xabier R. Blanco non quere seguir a axenda, prefire mar- fiscalizar os poderosos sen censuras”, comenta.
sábeo. “Afastámonos das crónicas dóciles e servidas en ban- cala. “Tema propio, tema propio”. É difícil, pero non hai A liberdade de Investigación tamén ten a súa contra-
dexas partidistas”, di o responsable da sección, que antes mellor síntoma do traballo ben feito que o nerviosismo de partida. Non hai unha axenda marcada. Todos os días hai
de embarcarse en Xornal botou horas escribindo para La quen agarda unha pregunta incómoda. E Xornal é incó- que mergullarse nun mar de incógnitas. Tirar o sedal, ver
Voz de Galicia, Diario 16, El País, La Razón ou Interviú. modo moitas veces. E debe selo. Para comodidade, a dos que algou picou e non parar de recoller o carrete ata que o
Desde Galicia, para Galicia e por Galicia. “Nunca oculta- que “escoran os titulares para seguir navegando a través de peixe estea na barca. “Pero cando chegas pola mañá á re-
mos tampouco o interese por defender un país e todo o convenios e subvencións”. “Se queren ler crónicas dóciles dacción non sabes se vas pescar ou non”, relata Cernadas.
que el representa. A súa peculiaridade, a súa lingua, a súa cos que administran, este non é o seu xornal”, dicía Xabier “O que buscamos é marcar nós os tempos. Agarrar un te-
cultura, a súa identidade, o seu autogoberno... E a súa plu- R. Blanco hai agora dous anos. Se cadra aqueles seguen sen ma polémico, espremelo e facer que se fale del en Galicia.
ralidade”, di. Hai a quen lle custa entendelo. lernos. Outros non. Debe ser un bo sinal. l M. Pardo Cando o consegues, obtés a recompensa do teu traballo”,
5 de DECEMBRO de 2010 contexto
A potencia de Xornal. Credibilidade e compromiso X2 5

Xabier R. Blanco, Mercedes


Cernadas y Lucía López Bayo,
en la redacción de Xornal de
Galicia e Xornal.com

creación de tres postos de confianza directamente vinculados á Dirección do periódico. Xabier R. Blanco, Mercedes
Cernadas e Lucía L. Bayo son os responsables das áreas de Política, Investigación e Opinión

Lucía L. Bayo
“Buscamos OPINIÓN “A liberdade
dar resposta á hora de
ao que
outros non
M oito teñen cambiado as cousas nos xornais
dende que Larra escribía os seus artigos
costumistas. O complexo mundo actual demanda res-
postas cada vez dun modo máis veloz. E para contesta-
opinar é unha
esixencia
las, Xornal aposta por unha sección de Opinión potente

se atreven a na que se editorializa todos os días e na que teñen cabi-


da as máis diversas posicións ideolóxicas. Na dirección
desta área está unha xornalista saída da canteira de Xor-
necesaria para
preguntar” nal.com, Lucía L. Bayo. Ela é a responsable de que todas
as opcións políticas, sociais, culturais, etcétera, apare-
zan recollidas cada día nas páxinas de Xornal de Galicia
a pluralidade”
e na súa versión dixital, Xornal.com. “Do que se trata é
de complementar a información e enriquecer o produto
xornalístico. A voráxine informativa fai máis necesario
argumenta, para engadir: “Tamén buscamos o enfoque aínda o xornalismo de análise, que acaba converténdose sección de Opinión, que dá absoluta carta branca aos seus
distinto. Hai noticias que imos desenvolver en Investiga- no protagonista da actualidade”, sinala a xornalista. colaboradores para que fagan as súas achegas. “Teñen total
ción que tamén poden ter o resto de medios. Pero o no- A complexidade deste traballo radica en darlle un senti- liberdade para escoller o tema sobre o que versará o seu arti-
so reto é buscar a outra cara da moeda, ofrecerlle ao lec- do unitario ás opinións diversas, nunha sorte de crebacabe- go. En casos puntuais convídaselles a facer a súa valoración
tor unha profundidade distinta nas nosas informacións zas no que cando se xuntan todas as pezas se pode observar sobre determinado asunto, sen que iso signifique que non
e acompañalas de testemuñas, de análises propias ou de unha visión completa da realidade. “A liberdade ao escribir teñan cabida artigos máis atemporais sobre cuestións xe-
opinións de expertos que as complementen”. sobre calquera asunto é a esixencia fundamental para plas- rais máis de tipo filosófico, sociolóxico ou teórico”, sinala.
Cernadas desembarcou na sección de Investigación hai mar a pluralidade e tamén para que os colaboradores poi- O criterio é similar no caso do editorial, a peza fundamental
só sete meses, relevando o anterior adxunto á dirección, dan opinar sen ningún tipo de traba. Para iso é fundamental coa que se transmite a posición de Xornal: “Versan sobre os
Pablo González Quintas. Para substituír un xornalista do evitar a autocensura. Por iso en Xornal teñen cabida artigos asuntos de máis relevancia a nivel informativo”.
seu nivel, a dirección deste medio optou por non buscar de opinión sobre un mesmo tema que presentan enfoques E para quen pense que no xornalismo opinativo está todo
fóra o que podía atopar dentro. Apostou por unha per- diferentes. Esa é a mellor maneira de trasladarlle ao lector inventado, un aviso a navegantes: “Internet pode abrir un-
soa da casa, que veu nacer e crecer Xornal de Galicia tras que arredor dun tema existen diferentes posturas e de que ha nova etapa, nun momento no que calquera usuario pode
chegar de La Opinión e pasar por televisión, radio e pren- ninguén ten a razón absoluta”, explica Lucía L. Bayo, artífi- ter acceso a distintas informacións e noticias, os artigos de
sa. Poucas figuras hai como Mercedes Cernadas noutros ce coa súa capacidade de organización de abrir os ángulos opinión poden converterse no punto diferencial entre un
medios do panorama galego. É muller nunha sección fe- e xerar unha visión completa da actualidade. produto xornalístico e outro. No caso de Xornal non cabe
minina. Ten só 27 anos. Non ten medo. Artigos de opinión, análises en profundidade, pequenos dúbida que un dos seus piares fundamentais e diferencia-
Cada día chega co sedal recollido á redacción. Sabe como apuntamentos sobre cuestións anecdóticas, cartas ao direc- dores é a opinión”, remata Lucía L. Bayo. A área de Opinión
pescar o que outros non son capaces.  C. DÍAZ PARDO tor e enquisas, entre outros xéneros, son os que constrúen a seguirá a demostralo día a día.  NOELA REY MÉNDEZ
contexto 5 de DECEMBRO de 2010
2
6 X A potencia de Xornal. Por diante da economía

Páginas para
entender la crisis
Desde marzo,
economía con
profundidad
Xornal de Galicia e Xornal.com apuestan por la información económica con el primer El director de Xornal de Galicia, José
Luis Gómez, fue el autor de una idea
suplemento diario de la prensa española. Con casi nueve meses de vida, Xornal de que, al principio, suscitó entre el
Economía sigue mostrando que es posible informar desde Galicia con perspectiva global equipo de Economía una sensación de
cierto temor. Ocho páginas cada día de
información económica en un formato
de suplemento es algo que nunca se
había hecho en la prensa generalista.

A
La puesta en marcha de Xornal de
Economía y su consolidación, pese
a sus escasos meses de vida, se debe

ornal
castellde
 LARA GRAÑA fels. Tres
inv estigacións ana
lizarán o atro
pelo no que mo
al intenso trabajo de los redactores
rreron 13 per
soa s páxs.20 -29
de esta sección y a la colaboración
postar a algo siempre es do. Xornal informaba a finales de DE GA LICIA
intensa de expertos, analistas y de esas
José Blanco
di que a
estación
cumpre as
normas de

exponerse a un riesgo. noviembre del año pasado de cómo fuentes de las que nunca aparece su
seguridade

DIARI O DE
ANÁLI SE EN

la reforma de la Lei de Caixas por


CL AVE GALEG

Cuando esa apuesta na- nombre. El economista Vicente Martín


A
VENRE s 25
de xuño
de 2010
caixa gali l ANo III

Victoria Vázqu
l NÚMe Ro 55
cia y caix 8 w w w.xoR
anova perf
l
Nal .com
ilan una cúpu

parte del Ejecutivo gallego, con el


la paritari

ce de una mera palpitación sin fundamento, se embarcó también en este proyecto


PREZo : 1 ,10
a y continuis €

emergente de ez, figura decdoa telenoridirpeateunataxepara apoyo del BNG, tropezaba con sen-
ta para la
entidad fusi
onada polÉMica
iMplantaci
Ón
Portugal
lo que podía ganar uno con su osadía lo pier- y suya es la crónica diaria sobre la
de en la confianza. Pero si la jugada se hace >> La actual dire
Vigo será la úni ctora de Mercados en
la caixa sistema de pagnovoo tencias del Tribunal Constitucional evolucióndelosmercados,tantoanivel
ca mujer en la
con la convicción de que es y será posible, no y explicó, en primicia, que la norma- estatal como internacional. Finanzas,
A só unha seman
dirección la direcciÓ
n de la nue implantación
do
a da polémica
va caix a de telepeaxe lusa novo sistema
con chip que se
quería instala
Víctor Moro Son los doce nomb Javier Garcí
a de r en varias autoví

tiva podría sufrir un revés.


dos, los de la cúpul res más espera- Director Gene Paredes do norte do país, as

existe tal riesgo: es y será una victoria. Xor- laboral, macro y microeconomía,
a ral adjunto moi utilizadas
“el poder de rá de sacar adelan que se encarg a- polos galegos, a oposic
ión por-
fusionada. En te la caja gallega tuguesa forzou
Méndez y Gay el organigram Jose Luis Pego República, o
na Asamblea
da
oso ques el que solo queda
n peque
a, en Director Gene seu parlamento,
era omnímodo por cerrar, emerg ños reto-
súa paralización. a

Pese a la soledad de nuestros argu-


ral O
que atopar outro Goberno terá

nal de Galicia apostó, desde el primer día, por sectores productivos, medidas
demás eran ; los la única que estará e una mujer, sistem a de co-
me Mª Victoria Vázqu en la dirección: bro que non poña
acompañantes ros rectora de MercadosezdeSacris
en
tán, di- timidade dos condu perigo a in-
” pág. 4 que se encargará del contro Caixanova, o chip que se preten tores, xa que

mentos, y a informaciones contradic-


permitiría coñec día empregar

la información económica como uno de sus gubernamentales, tecnología o motor


tesorería y de l de la Mª Victoria er
cursos financ
la gestión de
los Dirª. de merca Vázquez fai cada vehícu as viaxes que
ieros y las emisio re- dos Financieros Gregorio Gorria lo.
Director comer rán
páx. 13
El lunes, 29, en nes.
Por Jaime Borrá los consejos de cial
ministración ad-
s de A
se dará a conoc Coruña y Vigo

torias de otros medios, la ley fue re-


Una mujer

pilares informativos, apoyados en el análi- habla claro que


son el sustento diario de Xornal de
er oficia lment pacto con
equipo, que se e el el pp
ha
forma paritaria, conformado de
Industria pág. 6
proceden al 50%
ya que sus direct
ivos
Óscar Rodrí
Dir. asunto
guez Estrad
s Institucional
a Domingo Gonzá
solo subirá la con espíritu de
de las dos caixas
,y
es Dir. de Planifi lez Mera

currida por los mismos preceptos que


continuidad. cación Financ

sis, la opinión y la investigación. Debido a la Economía.  L.G.


ha dado entrad No se iera
factura de la
caRTa DEl
DIREcToR a a ningún ejecut
vo de fuera de i-
La nue va cai
las entidades.

de Galicia yaxa luz un 2% en cargados de cerrar Los en-


el que será el direct la lista han sido Ramón
Director adjunt Seoane

Xornal adelantó. Fuimos el medio que


julio por el IVA or general de

actual coyuntura económica mundial y su


caixa, José Luis la Juan Francisco
tiene equipo Pego,
adjunto a la direcc y el que será el
o de Planifi
control y Riesgo cación,
s Director de
Díaz Arnau
Desarrollo
de Paredes. Si ión, Javier García
pág. 5
corporativo
el primero se y Negocio
rá de las activid ocupa El ministerio
ades comerciales - dó ayer con el
de Industria acor-

difundió en exclusiva la lista de los doce


de negocio, el y PP anular la subi-

incidencia en España y Galicia, este diario


segundo será da del recibo
Por María M. ponsable de la el res- de la luz previs
Val parte instituciona en un 4% para ta
Vicky y de medios,
que incluye recurs l
José Manuel
Director de
Valiño
de julio hasta
el próximo mes
pág. 5 humanos, asesor os de sistemas Enrique Tellad realizar una
ía o “re-
servicios básico jurídica y otros Director de
Planificación
visión profunda
e inmediata de

componentes del primer nivel del qui-


s. Javier Fariña los costes del

decidió hornear un desafío: crear un suple-


págs. 2-3 Director de sistema eléctr
medios de Pago Francisco Zamo La factura solo ico”.
Director de rano reflejará un au-
Gestión Financ mento de un 2%
Mun dial iera
2010 correspondien-

O PSdeG pide
>> Holanda y te al aumento
Japón se del IVA. pág.
clasifican para

po directivo de la caja fusionada. Este


23

mento seis días a la semana para informar Fisterra por harevisar a licitación da autoví
octavos
>> Italia, elimi
primera fase nada de la

ber “firmas vinc aa


por
vez desde Alem primera

diario reforzó el papel de María Victoria


ania 74

en profundidad sobre todo lo que n”, di Vázq


uez
uladas ao
>> Del Bosque

PP”tira de
Iniesta para pasar
págs. 35-39
Pachi Vázqu
tachou onte
ez, líder do PSdeG
o sobre , culo”. O
millóns na autov custo de 395 vo, pola presid
11
PáG.ente
Feijóo sosti-

ornal
Vázquez Sacristán, directora de Merca-
contra, que o
s atemoriza
ía da Coste da
Mort e como O subrecusto

estaba pasando a consecuencia


adxud bipartito a
o “pelotazo da Autovía
do sé- das icara moi baixa “a sabien
. “Non no de que non se - da Costa da Mort EDITo RIal
EDIT

na Estrada faría”. páxs. 10-11 Por Marisol sonei e


ra
‘Pachi’ le marc
a
más el terreno cada día
do PSdeG
páx. 7
a Feijóo pág.
na a sede
de la crisis económica. Noticias, plosivo da dos y única mujer en la columna verte-
5

tado. Un ex C IA
aten DE GA LI
entrevistas, opiniones o análisis bral de la nueva caja gallega. Vázque
z,

El análisis que
‘Pachi’ rio xeral
secreta PSdeG

Hacer periodismo es algo tan incómodo


do

con los que el equipo de Economía .co m


Pre Zo:
1 ,10 €

para algunos como recoger todas las opinio-


‘mafo’
orn al
w w w.x

de este periódico se ha esforzado azo de


6 42
l

NÚm ero

ubila
ANo III
al rech
l

el actu
l
de 2010

se merece la
emb ro
Perar

j
set
17 de
que su

e
ven res

s
tendría
nes que emergen de un mismo tema. Fue gra-
al máximo para constatar que des-
ez
GAL EGA
caja
nueva

d
AVE
EN CL

Mén
de la
LISE
DE ANÁ
idencia
DIA RIO

la Pres

José Luis
tar a
iera oP

de Galicia es posible dar cuenta de


si decid
cias a este trabajo de pluralidad informativa
o
r loreNz
AmAdo

todo lo que sucede en materia eco- decepcio


Madrid
se
nes con ntro con la
ue
>> A sus reciente desencández Currás
sumó un a Marta Fern
el que permitió contar qué estaba pasando en
el seno no solo de las dos cajas gallegas, sino
economía
nómica a nivel global. conselleir
miem bro

y’ maneja
del ‘lobbzquez, con
lo
>>Algún e de Franciscofensor del Pueb
No cabe duda de que, además de el nombras para ser De
problem
en los distintos círculos de poder levantados
n un ión
alcanza
ámbitos como el laboral, macroeco- jas y sindicatos ar la prejubilac E
>> Ca do para pact ediante un ER sobre ellas. La apuesta, de nuevo, fue infor- Lainformacióneconómicaparecealgo
preacuer trabajadores m
nómico o gubernamental, el tema que de 1.200
mar de lo que realmente estaba pasando día
PáGs.
2-6

a
ajeno a la realidad cotidiana de Galicia,
una vid

ha protagonizado los primeros meses a día, no de lo que unos u otros querían que las fo
tos de
menos en el suplemento Estratexias.
de vida de Xornal de Economía ha si- estuviese sucediendo. Aunque el flujo de contenidos en
do el proceso de fusión de Caixa Ga- Por José
Luis Gómez A fi n de cuentas, y una vez formalizada este ámbito no es tradicionalmente
oRiA

licia y Caixanova. Así las conocíamos


o hist
la fusión gallega, los roces del pasado se muy abundante en comparación con
cTor
hA hECh
Del DIre
carTa
Ro quE Lo que ce (...)
AnCiE que pare aclarar la
sE VA un Fin más de lo ra es
cil pa- nión ad queda aho dad con La
lo tiene difí de verd

esconden en las hemerotecas y los libros


va enti
s Méndez sejo de la nueva de la nue

hasta esta semana cuando, tras consu- otras comunidades, como puede ser
PáG. 7
José Lui relación icia.
en el con El Banco de Gal
ra entrar no imposible. PáG. 5
o de opi- Voz ciatura
caixa, per de Mafo cambia tar y en
su licen
icio mili
de España nte el serv

biográficos de sus protagonistas. Es tan


a, dura

mar su integración, hicieron pública la Madrid o Cataluña, la crisis actual


o futbolist
mén dez, com
José luis
roa PáG. 9
Pena Bei
g
n a Redin
antonio
Por José la última

y censura
s se cae en

nueva nomenclatura: Novacaixagalicia. El líder de

iticar a Sa
las fusione

rk oz y cruel la actualidad que ahora es ayer, y el


nopoliza
la reunió
n de la UE
PáG. 32

ha puesto de relevo que en nuestra


eluden cr anos mo
Lejos de ser un acontecimiento ceñido al Los líder es europeos
Br usela s y Fra ncia por las mañana hay que escribirlo en este mismo
expulsio
nes de git
comunidad hay mucho sobre lo que
icto entre
ámbito económico, actores de toda índo- >> El confl
instante. Por eso el mundo avanza y, qui- hablar. No solo la fusión de las cajas
le forzaron a que el debate se extendiese zás, unos y otros acabarán olvidando todo se merece el protagonismo, sino
hasta lo político, social, laboral o el localista lo que se vivió y pa- que también han salido a la luz las
–como se ha dicho de manera reiterada–. De Una vez formalizada la fusión de las deció en torno a un fortalezas y debilidades de sectores
cualquier manera, todos ellos tuvieron cabi- proceso de integra- estratégicos que han pasado por el
da en las páginas de este diario. cajas gallegas, los roces del pasado se ción entre dos enti- análisis crítico de nuestro suplemento
Puestos a hablar de apuestas, la de Xor- esconden en las hemerotecas; el proceso dades de crédito. económico. Poco a poco, Estratexias
nal de Galicia y Xornal.com en el proceso de Xornal no. Y será ha ido ganando en lectores, que se
fusión de las caixas fue, sorprendentemen- de integración es, para Xornal, un así por una senci- caracterizan por su fidelidad debido
te, la más sencilla. Al menos en apariencia. referente de cómo trabajar en equipo lla razón: porque el a que en él encuentran un espacio
Sin ninguna limitación más que la verdad, equipo de Economía para comprender muchos de los
la sección de Economía de este diario reco- de este diario traba- hechos económicos que tienen lugar
gió durante meses las informaciones, sen- jó de manera incansable para hacerlo bien, en Galicia y que no encuentran cabida
saciones o interpretaciones que surgían en para informar. Y esto será siempre un re- en otro sitio.  S.B.
un proceso enquistado hasta lo no conoci- ferente de cómo trabajar en equipo.
5 de decembro de 2010 contexto
2
A potencia de Xornal. Publicidade X 7
contexto 5 de DECEMBRO de 2010
2
8 X A potencia de Xornal. Por diante da economía

“¡Oye, tengo que dejarte,


Además de la apuesta por el papel, y en
particular por Xornal de Economía, la web
fue en todo momento prioritaria a la hora de
informar a los usuarios sobre la evolución
durante las negociaciones entre las caixas.
La noche del 10 de mayo, horas antes de la
comparecencia de Núñez Feijóo para anun- tengo que salir corriendo!”
La economía gallega Cuando los números son personas
ciar que la integración era un hecho –aún no
consumado–, el equipo de Economía de es- 2 XORNAL
DE GAL

te diario informó pasadas las dos de la ma- Si les decimos que el Producto Interior en clave solo en la televisión. Sucede en
s á b a d o,
12 de xu ICIA
ño de 20
10

drugada del resultado de un encuentro en- Bruto (PIB) no crecerá a un ritmo del Galicia. Es obligación nuestra el será “reactivada” AsEmbLEA
DE pARADOs
tras o verán
axentes sociais “visto o fracaso
para cambia ” dos
r o sistema e

2,5% hasta, por lo menos, 2015, es po- “en Galicia pásase


protexer
á poboación
desempregad
a

tre directivos de las cajas, responsables del que se sepa, y saber contarlo. Los
fa
Banco de España y miembros de la Xunta de sible que muchos lectores asuman con veme, non hai que redactores de Economía de este
lo na televisión
Galicia. La noticia, publicada en la edición relativa indiferencia esta información. ” a asemblea
de
diario, y los que en alguna oca-
empobrecem Parados herculina denunc
digital, rompió registros de visitas a pesar Si se añade que es necesario alcanzar ento de moitas ia o
zonas da cida
de sión trabajaron para esta sección,
de las horas intempestivas. ese porcentaje para crear empleo, qui- han atendido a esta premisa. “La
reportaxe
LARA GRAÑA á Agra do Orzán
GALICIA , aos Mallos, á
da Familia... e Sagra-
que tome unha
lara.grana@xorn que realmente dose do
aldegalicia.com está pasando na
pobreza está rúa”.
enquistada nalgún A

Al día siguiente, un 11 de mayo que que- zás, llamemos algo más la atención. crisis tiene caras”, repite siempre
A estampa é un rrios coruñeses; s ba-
anacronismo. a realidade diaria,
pasar fame en Porque facian
Galicia no século a dun home de na
está, per se, fóra XXI mariñ barba e pucho
de contexto. Unha eiro. de
vexería na Agra
do Orzán coruñe cer-
descafeinado, sa, un COmO

dará inscrito como uno de los días más im- Cuando un periodista pone cara a una
dous

una y otra vez el director de Xor-


lidade que estorb pitillos e unha rea- Chem
CHEGAR A
FIN DE mEs?
a. A máquina comer ari non quere
cartos chama - dun día. Quere unha folga xeral
á atención desde unha “de mes
tro do bar mentr o cen- para e medio,
es na televisión que espabilen
tertulia debull unha con retranc os do Goberno”,
a nos di
dios dunha muller divertidos dispen- pola a. “Eu, como me

portantes de la historia de la comunidad, persona que, directamente, padece nal, José Luis Gómez.
rúa e movo moito
po atrás. Nunha que foi famosa tem- no paro, así falando con xente que está
esquina, Chema sei como está
“Isto non é Calleje ri fala. coño, a cousa. E eles,
ros”. Membro dinme que non
da Asemblea activo ga dun pode ser unha
de Parados de fol-
ña, o acompaña A Coru- exclam día, débese ir un mes enteiro
un rapaz novo, a. E como está !”,

Xornal.com publicó horas antes de la rue- día a día las consecuencias de la cri- Como las de Chemari, o como la
herdeiro da palabr Borxa, ve?, a zona donde vi-
se lle
de verdade”. “O a dos “sindicalistas que non pregunta. “Hai pensionistas
traballador non chegan a fin de
limosna, o traball quere falla mes”. Non fai
ador insistir.
insiste Borxa. Chema quere traballo”, “Hai xente que
re traballo”. ri asinte. “Iso, que- ten que ir ao refuxio

da de prensa del máximo mandatario del sis laboral, la información es com- de Lupe Prado, “gandeira rebelde”
que dan comid
A taxa de paro a, e na cociña económ ,
ca hai demasiada
en
segundo o Intitut Galicia é do 15,46%, tan”, xente, según comeni-
o afirma mentres -
tica (INE). A taxa Nacional de Estatís- eu teño frota na barba.
“E
de paro é, tamén ido, eh? E non
máis do 8% das , me
familias galega que puntualiza. Porque vivir da vergoña”,

Ejecutivo gallego que sí había fusión. Ade- pletamente diferente. El periodismo que padece en su casa la tiranía de
a todos os seus s teñan tados cos euros con-
memb non
un posto de trabal ros activos sen nación permite máis que a imaxi-
para poder comer
fin de contas, comerlo. A realidade é, a unha
pan con aceite vez ao día. “Como , polo menos,
non ter cartos por como nas pelícu las,
a fin de mes. “Chem nas películas...”,
é o seu nome de lamen
guerra”, di Borxa. ari mo neses filmes e progra ta. Si, co-

más, este diario avanzaba, pasadas las nueve es un servicio al ciudadano y de él se las grandes marcas de distribución.
63 anos e xubila Con visión
do que contan cousas mas de tele-
laría, vive na cidadedo sector da hosta- situaci de antes, ou
óns
pensión sen dereito herculina nunha cea está de xente de fóra. Pero a es-
a vinte centím Primeiro plano
do pola súa situaci a cociña. Inquiri- dun etros e ao carón de Chemari,
ón persoal, Chem rapaz cunha xubilado de
63 anos, nunha
relata como é chapa de bande

de la mañana, cómo quedaría configurada alimenta. Por eso los profesionales Ver cómo Ana Camiño, redactora de
o seu día a día ari comunista. ira cafetería coruñe
pero repi- sa
te unha e outra Cal é o invento
vez “Compro pan
aMadoR LoReNZo
min, moita máis unha frase: “Coma menda para poder
xente”. a pregunta, tremen comer? Tre-
Antes de comez da a resposta. e uso
ña avisa que a
ar o relato, Borxa
Gra- comer
“Pois mira, facer
unha sopa ao acei te
reactivar cruzad iso un día”, enumera cos brazos que xa teño
asemblea “vai ajillo e

la estructura básica de la caja resultante. de este viejo oficio no deben olvi- Xornal de Galicia, se emociona escri-
as súas acción
s para os. “Comprar
situación do sector protestar contra a antes pan usado, e ao
dos parado ou un aceite que e ter aceite de
s”.
principais sindica Crí- mellor facer unha comidates usado, e ao mellor xa
tico contra os
clase, aos que tilda tos de de pan diso”. Comida
alimento dun fago unha
de “amarelos”, con aceite de fritir,
pide xubilación Graña “traba

La comparecencia oficial de Feijóo, junto dar nunca que una crisis económi- biendo su historia, no puede olvidarse
aos llador de toda
da xornada labora 60 anos, reducción e que a vida” de 63 anos comida
l vive
e prezos especi a 35 horas semanais mentre en Galicia no ano 2010. Na-
diso”
ais para s, a
empregadas. Chem as persoas des- a chama máquina comercartos segue
ari piteira na r a atención, non
de café mentre taza a ningué tentou aínda Chemari e Borxa
s comenta. “No
primeiro min, n en toda a tarde. “Pero coma

a Julio Gayoso y José Luis Méndez, no se- ca como la que ahora estrangula nunca. O cómo plasma la realidad de
trimestre o Gober Graña, ambos
no deu aos sindica moita máis xente” da Asemblea
de Parados
e á patronal 50 Chemari ten dous .
millóns de euros, tos
de A Coruña
a. LoReNZo
mira os cartos que empregados conviv traball adores des-
que son...”, conden e xesto. E que
din que a xente indo na comen? “Pois
non é consciente a. “E sión que a súa. Un pintor mesma pen- patatas... e teñen compran mida
ao día”.
está pasando? do e un mariñeiro, as súas galleta
Que veña un empre que tamén sen dereito a tal...” Cando se s e seus e á noite... Así, cómese “ao mediodía,

ría hasta siete horas más tarde. a España son, en realidad, perso- dos trabajadoras de Caramelo recien-
sario non lles cociña. “A día esgotan os 426 ” Silencio. “Á noite,
queda nada”, nega 20 xa subsidio para parado euros do ou a durmi
mirar a televis
de palabra cuxa vixencia s de longa duració
n, tualiza. “O ión”. O que a ten, r,
está en entred que non a ten pun-
complícase. “Entón ito, a cousa le un libro ou
facemos só unha se pon coa radio
co- aguante encendida o
esperto. É o único” tempo que

El esfuerzo titánico por abarcar el cau- nas. Solo personas. Nada más que temente despedidas tras una charla,
.

ornal
o”
que “el ataque israelí fue planead
P áG. 35

ra
masacre. El escritor
palestino Rashid Shahin conside

dal informativo tuvo su recompensa siem- personas. DE GALICIA


solo tomando café. Eso, tampoco.
pre. Incluso cuando, la noche del 10 de ma- Gente que sufre o, también los hay, “¡Oye, tengo que dejarte, tengo que Rashid

yo, Xornal no pudo informar en la edición gente que se alegra por diversas cir- salir corriendo!”. Mónica Rodríguez,
Shahin

PreZo: 1 ,10 €

NÚMeRo 535 l w w w.xornal .com


de 2009 l ANo II l

mércores 2 de xuño

en papel de lo que estaba sucediendo entre cunstancias que aparecen en las pá- desde Vigo, tuvo que colgar el teléfono
EN CL AVE GALEGA
DIARIO DE ANÁLISE

al hombre de las Ideas del Psoe


EXCLUSIVA enTreVIsTa

las partes que negociaban el futuro de una ginas de Economía de Xornal de Gali- porque los antidisturbios se echaban
caja que tiene activos por valor de más de cia. Las historias reales están repletas encima de los manifestantes. Era plena
77.000 millones de euros. El horario de ro- de personas maravillosas. A veces con huelga del metal. También Xornal con-
tativa, a veces axfisiante, privó a los perio- situaciones muy duras, y es trabajo del tó la situación de los trabajadores de
distas de plasmar en papel lo que había su- periodista el saber trasladarlas con rea- este sector que acudieron a Santiago,
ÓSCAR dACoSTA

ión en haciendo el Camino, pidiendo solucio-


Ideas”, de la que es vicepresidente
las propuestas de la Fundación

caldera: “Toca moderacfic


Zapatero “tiene en cuenta
Jesús caldera, dice que
el ex ministro de Trabajo,

cedido. “Nunca había llamado a ningún jefe lismo y respeto. Si atendemos a lo que
ios”
de prensa a las dos de la madrugada”, con- dijo Simone de Beauvoir, “las personas los salarios y en los bene nes. Uno de ellos, que fue despedido privada”, afirma el ex ministro PáGS. 2-3

deuda pública, pero sí mucha


fesamos a Manuel V. Sola, responsable de felices no tienen historia”. Para quien >> “España no tiene mucha
por secundar los paros, escribió una
ES ACúSAnS E mUtUAmEntE dE CorrUPC
Ión E dESPILfArro
SoCIALIStAS E PoPULAr O PSOE remite a
Comunicación de Caixa Galicia entonces, padece ahora mismo, esta sentencia Feijóo desacredita a Varela: “O gasto
Unións Agrarias
ivo” crónica para este diario. “Foi impre- Anticorrupción
para ir a China puido ser exces
di que é imposible a trama ligada ao
PP de Gondomar
y de Novacaixagalicia ahora. puede ser un cierto consuelo. desviar os fondos
que denuncia o PP sionante como a xente nos aplaudía
Núñez Feijóo, admitiu onte
que os
ás palabras do seu xefe, e

gastou en de máis de seis


afirmou coa confianza
O presidente da Xunta, Alberto que “está estipulado que as viaxes súa banda, o
horas deben ser en rio do
comi- 14.000 euros que Cultura viaxar a primeira clase para chegar cunhas Leiceaga,
do presidente. Pola
voceiro parlamenta-
PSdeG, Xaquín Fernández
denunciou a “hiperacti-
O BNG tamén pide explicacións
Feijóo e a Louzán tras recoñecer
ex edil do PP que cobrou 540.000
a
un

Echando la vista atrás, la sensación de que Conocer a Chemari, un jubilado co- ao pasar polas vilas”, relató.
O PP ameaza con crear unha viaxeira da Xunta” e esixiu
“a tra- tres billetes de avión
para
destino”. Varela ta- vidade para financiar a campaña do
sión de investigación sobre ser ex- poucas forzas ao sobre os desprazamen- euros
asociacións pantasmas do Expo de Shanghai “puido da mén engadiu que seguirá indo en explicacións seu partido en Uruguai.
PáX. 11
ma de Varela, titular PáX. 10
di que é cesivo”. Roberto longas se conta tos do Goberno.
PSdeG”. Unións Agrarias atendeu primeira nas viaxes
fondos. PáX. 12 consellería implicada, non
imposible desviar

uista do PsdeG
el trabajo ha valido la pena es recurrente pe- ruñés “dos que teñen problemas para tana e louva o xiro galeg Esas caras son, también, las de los
PáX. 13

cuiña reivindica a Quin

se a todos los esfuerzos por dar cuenta de la chegar a fin de mes” fue una experien- que son llamados a ofrecer solucio-
verdad, que es nuestro trabajo. La sección de cia maravillosa, tanto como él. Escuchar nes. Ver cómo Sergio Barbeira, forofo de las
Economía de Xornal es un equipo muy joven cómo sobrevive sin apenas recursos, pese a la Arriba, reportaje finanzas y redactor de Economía de Xornal,
realizado a Chemari,
pero, con todo, un equipo que sabe que ha dureza de su historia, también. Aunque sea jubilado de la ciudad de
escucha con atención infinita a un experto
formado parte –siempre minúscula y relati- para entenderlo, contarlo, y a quien le ocupe la A Coruña con problemas en macroeconomía, es también gratifican-
va– de la plasmación en letras de la historia responsabilidad de buscar soluciones, hacér- económicos. Abajo, te. “Nunca he encontrado una persona tan
entrevista con el ex
de Galicia. Así ha sido con las caixas, y así selo saber. Comer pan duro con aceite usado ministro Jesús Caldera ignorante de la que no pueda aprender algo”.
queremos que siga siendo en el futuro.  no pasa, como dijo este ex camarero a Xornal, Lo tendremos en cuenta.  L.G.
5 de decembro de 2010 contexto
2
A potencia de Xornal. Publicidade X 9
contexto 5 de DECEMBRO de 2010
2
10 X A potencia de Xornal. As exclusivas

ornal
GARZÓN. Xulgarán o xuíz

ornal ornal
CULTURA. O consellei REFORMA ESTATUTAR por investigar o franquismo
ro non responde aos IA. De la Vega dille a
Feijóo que só depende del e piden 20 anos de inhabilitaci
Premios Nacionais, obter máis competencias ón
pero di que non pensa
PÁX. 18 E EDITORIAL
GRANDES TEMAS

dimitir PÁXS. 4-5


PÁXS.12-13

24-1-10 7-2-10 8-4-10 24-5-10


DE GALICIA
DE GALIC IA DE GALICIA
Baltasar
Garzón

María Teresa
Fernández

Xo r n al d e G alicia La gran apuesta del En el mes de abril, Martinsa copó muchas


de la Vega

DIARIO DE ANÁLISE
DIARIO DE ANÁLISE EN CL AVE GALEGA
Roberto Varela, DIARIO DE ANÁLISE XOVES 8 DE ABRIL
EN CL AVE GALEGA EN CL AVE GALEGA DE 2010  ANO III NÚMERO 49 0
conselleiro de DOMINGO 7 DE FEBREIRO 
MARTES 26 DE  W W W. XORNAL .COM
X ANEIRO DE 201O DE 201O ANO III
ANO III
  NÚMERO 421

 NÚMERO 4 0 9 Cultura  W W W. XORNAL .COM LA TRAMA LIDERADA PREZO: 1 , 10 €
INVESTIGAN A
 W W W. XORNAL
.COM EL PARTIDO QUIERE POR CRESPO LLEVÓ
AL DELEGADO DEL GOBIERNO ACTOS DE LAS MUNICIPALES

‘Gürtel’ organizó al PPdG


PREZO: 2 €
VARIOS TRABAJADO

Trama en Cultura par Louro, la gran apuesta del PSO


RES DE LA XUNTA PREZO: 1 , 10 € PARA PONTEVEDRA EN SANXENXO, OURENSE

publicó a finales de PSdeG-PSOE para Xornal publicó que páginas de Xornal. En


QUE PODRÍAN HABER Y CONFÍA REPETIR EN Y PONTEVEDRA
A CORUÑA, LUGO, OURENSE,
OBTENIDO DINERO VIGO, SANTIAGO Y FERROL
A CAMBIO DE INFORMES

gobernar en las siete grandes E para


FAVORABLES DE

con el patrimonio de a lucrarse


PATRIMONIO

ciudades la romería de Monte Faro


enero una trama en la Iglesia
>> Entre los 12 imputados
diligencias alcanzan está el obispo de Tui-Vigo,
a las diócesis de Santiago pero las >> Uno de los empleado
alcaldía de Pontevedra >> Un sector del BNG
propondrá a Francisco Rodríguez
como rival del socialista
Vicente Irisarri en Ferrol
PÁGS. 2 a 5
la trama ‘Gür tel’ y los mítines del 99 el mes de mayo publicó
l a C o n s e ll e r ía d e fue adelantada por organizó al PPdeG que “Martinsa busca
y Ourense por s compró la rectoral
60.000 euros y la ofertó de Paraños
>> ‘Pachi’ Vázquez exige a Feijóo
J. Losada (PSOE)
en internet por 680.000

A CORUÑA
L. Orozco (PSOE)

PONTEVEDRA
‘Poly’ Nóvoa (PP)

que explique

OURENSE
PÁGS. 2-3 T. Martín (PP)
C. Porro (PP)

LUGO
su relación con la agencia
Conde Roa (PP)

SANTIAGO
V. Irisarri (PSOE)

Swat,

VIGO
la red, que le preparó la campañaimplicada en

FERROL
En Paraños creen C. Negreira (PP)
que el cura les J. Castiñeira (PP)
ha engañado con
F. Rodríguez (PSOE)
la casa rectoral F. Lores (BNG)

Cultura para lucrarse Xornal de Galicia en el la romería de Monte evitar su liquidación al


A. Caballero (PSOE)
Foto: S. Daponte

H. Tello (BNG)
S. Bugallo (PSOE)
J.M. Rey (PP) autonómica
>> Parte del PP, con Aguirre
Antón Bao (BNG)
A. García (BNG)
Antón Louro (PSOE)
a la cabeza, pide
S. Domínguez (BNG)
Rubén Cela (BNG)
a un indeciso Rajoy más “contund
Candidatos a las municipales F. Rodríguez (BNG)
de los principales grupos
políticos en función del
número de concejales
encia”
TUVO LA OPORTUNIDAD
CUATRO DÍAS ANTES
DE SER APROBADO POR
Non todos son iguais
Feijóo pudo alegar al
con el patrimonio mes de febrero. Meses Faro y los mítines de no poder pagar a su
MADRID
OS DOMINGOS DE PÁGS. 2 a 5
Por Francisco Jorquera
XORNAL PÁG. 9
TAMARA DE LA FUENTE

La auténtica negociación
CONTEXTO

recurso de la Lei de >> Viaxe polo ‘skyline’

para la fusión
das cidades galegas

Caixas y no lo hizo ESTRATEXIAS

comienza el lunes con estre


de la Iglesia. Entre después se confirmó las elecciones del 99. acreedores”. Solo a las
>> Os trucos de Mercadona

cho margen
para aforrar 410 millóns
>> O mito do Plan Galicia
>> El Gobierno insiste en que
lo retirará
>> Veciños de Paraño y cuando se adapte a la Constitución siempre DOMINICAL
El máximo de los recursos
>>
s acusan al cura de contexto
>> Sesenta anos de Mariscal Cidades con
mal de altura:
de gas natural
panorámicas
do mundo,
do ‘skyline’
a 250 km de
6-9
galego.
Muros. 12-13
fala en galego.
14-15

necesarios podría estar en torno a los 1.500


malvender la rectora
O maior cráter virtual, tamén
61 IMVU, o enésimo
salto ao mundo

millones de euros
de 2010
7 de febreiro
Xornal de Galicia.
dominical de

los doce imputados que Antón Louro, ex El ‘caso Gürtel’ marcó dos caixas, al Banco
Suplemento

un hotEl
Encanto...con historia,

“Foi inxusto,
y prEmio

l que
a quinta
da auga
, en Santiago,

El dictamen del Consejo


opta a
ser el mejor
hotel español

mantenían
Estrat
El mErcado
qué sabE probó
El miEdo a

de Esta- pero algunha


el ibex
cerró una
semana

Exias
terrible

curso contra la ley. Sin


por temor

PÁGS. 24-25
do sobre la Lei de Caixas embargo, lección aprendín”
no fue el
suplemento
de economía.xornal
de galicia

la asesoría jurídica de la
7 de febreiro

Anxo Lorenzo
de 2010

roberto varela
único informe que se redactó Xunta no
cali-
de Cultura
O conselleiro súa peor

presentó ninguna alegación. abandona o


a
explícase tras rumores
semana na Xunta:
polémica e dous

ficando de “impugnable”
de dimisión,
“ensimesmada”
adxectivos,

A espera media
Este
que o
e “acomplexada”, vai
onde
TAMARA DE LA FUENTE

A USC afronta
perseguen alí
empresas

la norma Consello Escolar


mercadona

hecho desmiente a la conselleira


ahorra
con
“sencillez”

aprobada por PP y BNG


La cadena
puso española
en
un plan marcha a de supermercados

en la Cá-
principios
más de de “sencillez”

PSOE E BNG, TRAS


de 2009
como 410 millones para
hacer de euros. ahorrar

de Facenda, Marta Fernández


finos los
o eliminarbotes de Trucos
prescindibles
bolsas plástico más
éxito. fueron de plástico

REUNIRSE ONTE
el secreto

Educación aplicará
mara gallega. Tanto el Ministerio
para cirurxía en
del
pág.
7

Cu-
as eleccións con
CO CONSELLEIRO, plan Galicia:
NON CREN NO rrás, y al propio presidente de promesas seis anos
SEU ÁNIMO DE de Economía como el de

LA FUENTE
Feijóo, baleiras

no vindeiro curso e o decreto do galego


CONSENSO
S. BarBeira.

TAMARA DE
Política
sergio.barbeira@xornaldegalicia.com
GALICIA
consumo

hay sacerdotes y las delegado del Gobierno, la agenda política y Pastor y al Banco de
quienes arremetieron en
La opción de ZP
a compensación
tástrofe á costa
tados
o plan
polo desastre las tarjetas,
naria: do prestige da morte ecolóxico
hoxe só presentouse sin crisis

Galicia subiu un
155 foi
parques millóns de unha promesapola ca- un par en 2004, e económico.

Territorial pusieron ya
empresariais euros millo- rarse operativos.de polígono pero a

máis candidatos
crise
para
nos concelloslevantar trámites poden día de tén económica. valga que

rueda de
20 o resto
máis afec- os maís ou en proceso están en
conside- prezos mentres,
estudo, do solo
dos polígonos,
asfalto, grandes son de venda de en abusivosa Xunta man-
aínda auténticos parcelas. 90 euros
máis valeiros nos que para algúns
desertos piden por metro cadrado. chega
a cobrar
La actual

sus peros
agora
se cabe de
solucións. ata no estar situación
os concellos
coa
Pasa á tarjetas. frenandoeconómica
páxina mundialesVisa, uno el empleoparece

prensa el día 3 asegurando


2 de los
crédito, en tarjetas de
referentes
resultadospresentó de débito
>> recientemente
crecimiento europeos, y
del 6% que arrojan sus

a finales de enero, e incluso


del gasto. un

desco-
pág.
5

le die-
12% nun só ano sen apenas cambios a recurrir la ley ron la oportunidad a la
Xunta de
que alegara el día 1 de febrero,
nocer los puntos en confl
vicepresidenta De la Vega
icto. La
insistió
ANXO LORENZO CRE
QUE O MÁXIMO ÓRGANO da historia
gallega inquieta es ayer en que el recurso no va EDUCATIVO DE GALICIA
universitaria
A Xunta desoe o Consello
O conselleiro de Educación, decir, cuatro antes de que contra la , QUE PIDE A RETIRADA
DO NOVO PLAN, “QUERE
Unha media de 79 el Con- fusión y que se retirará si DESGASTAR AO GOBERNO”
días é o que es- sejo de Ministros aprobara
Escolar, que rexeita o decreto
Jesús ron respaldados se adapta
pera un galego para
poder
Vázquez, sostivo onte
se na sanidade pública, operar- para chegar a puntos de
que hai marxe maioría por unha inmensa
dos galegos”, insistiu. creto do plurilingüismo
, e o PSOE
a PP y BNG y el re- a la Constitución. PÁGS. 21-22 ROBERTO VARELA,
CONSELLEIRO DE CULTURA

diligencias alcanzan a encabezaría las listas puede haber nuevas Galicia les debe 582
encontro Pero destacou que Sete nomes están nas listas
a las dos cajas “Non sería nobre
nove días cos grupos
máis que no 2008.
A conselleira tan sociais que agora rexei- PSOE e BNG, que onte se reuniron é necesario partir,
se
Despois de dúas horas de
xuntan- cesión de Senén Barro, actual
da su-
Pilar Farjas destacou, o decreto do galego co responsable educativo, se quere alcanzar za e entre unha sonora protesta en Galicia, sacou adiante reitor
no ensino, ron ese non vi- debe centrarse un acordo que da a emenda de Pais e Nais do ensino
porén, que si pero CARTA DEL DIRECTOR da Universidade de Santiago,

deixar o barco agora”


se reduciu un 30% matizou, iso si, que ánimo de consenso. no marco do Par-
José Luis Gómez
plataforma Queremos Galego á totalidade do decreto do público ensino privado,
o tempo no que Os na- lamento, no galego, (Confapa), os movementos os empresarios, re- que serán nas
se atenden os casos os principios que están manterá cionalistas, que definiron do Plan Xeral de Norma- >>La CECA no entregó La crisis también exige una exterior da institución, o cunha petición expresa para de re- presentantes do as eleccións con maior
graves. PÁX. 26 ma no progra- ción
como “un diálogo
a situa- lización
Lingüística. A nova
respuesta de la Xunta Consello retirada. Os sindicatos CIG,
a súa novación pedagóxica e os
estudan- e alcaldes do
Goberno de Feijóo número
de candidatos da historia
electoral do PPdeG PÁG. 7 Escolar, máximo órgano UGT, PP foron os apoios de universitaria
e “que fo- pedíronlle de xordos”, mativa
aplicarase
nor- aún ningún informe educativo CCOO e STEG, a Confederación tes suspenderon de xeito
rotundo Anxo Lorenzo, española. Case 33.500
unha volta atrás no
de- inicio do curso en setembro, co
escolar. PÁXS.
a á política lingüistica da
Xunta. O caso omiso
que optou por facer persoas
poderán exercer o seu vo-
Moncloa á emenda. PÁXS. 10-11 to

la cúpula eclesial. socialistas. revelaciones. millones.


10-11
PÁGS. 19-20
o vindeiro 5 de maio. PÁXS.
32-33

O nce de la mañana. Qui-


zá no haya habido suer-
te. Mercedes Cernadas
entra a la carrera en la redacción de Xornal
de Galicia y Xornal.com. Hoy todavía no
ha pescado por el rictus de su cara. Algo
más tarde llega Cristina Díaz Pardo, siem-
“No es que
lo diga
yo, lo dice
pre sonriente, a veces muy contenta porque
la pieza es buena, hoy con cara de circuns-
tancias porque la presa que tenía a tiro se le
ha escapado. Falta un rato para la primera
reunión de la jornada. Es la tacha de este ofi-
cio. Todos los días hay que hacer un periódi-

Xornal
co. La satisfacción por el temazo publicado
perdura exactamente 24 horas. A la mañana
siguiente hay un nuevo examen con el lec-

TAMARA DE LA FUENTE
tor. Siempre se necesita un tema.
Pablo Quintas, que decidió atender los
sabios consejos de Winston Churchill –“el

de Galicia”
periodismo puede llevarte muy lejos, sobre
todo si lo dejas a tiempo–, sabaneó durante
meses los miles de folios del caso Gürtel para
informar de las conexiones en Galicia. Siem-
pre fue por delante, ayudado por Mercedes,
que estos días vuelve a dejarse las pestañas
para tamizar los nuevos folios. El secreto del Siempre hace falta un tema. Un día aparece
sumario se levantó en tres remesas. Fue una Las exclusivas y las informaciones de Xornal han tras escarbar en un sumario. Otras, rastri-
carrera para tener antes los documentos. llando el DOG, con el que se desayuna a gusto
En la primera tanda Mercedes se apuntó el marcado la agenda política de Galicia, siendo utilizadas David Reinero, el periodista que tiene la culpa
tanto. Hizo un par de llamadas y Mónica tanto por el Gobierno como por la oposición. de que las sillas del Gaiás hayan salido más
Martínez movilizó a un amigo para que se baratas. Lara Graña le contó a los inversores
acercase a un sitio. La carrera, con multa y que un tal Madoff –condenado por la mayor
todo por mal aparcamiento, valió la pena. estafa de la historia– trabajaba con el Banco
Xornal marcó, como en muchos plenos, la  XABIER R. BLANCO Santander ocultando información. Las artes
agenda en el Parlamento. financieras a veces son malas.

1. Búsquedas por internet de 2. El paradigma de la materia 3. Revolución en el


viva voz oscura origen humano
5 de DECEMBRO de 2010 contexto
2
A potencia de Xornal.
11 As exclusivas X 11

ornal
estatut. Un millón

ornal ornal ornal


‘BIUTIFUL’. Bardem GALEGO. A Xunta de persoas saen á rúa en ORZAMENTO. Caride
coroa a súa carreira prohibe aos colexios Barcelona contra a sentenz di que as contas do 2011 refl
co premio ao mellor das cidades que usen
actor no festival de a inmersión lingüíst a do TC icten que Currás “tirou
Cannes PÁG. 33
ica
páxs. 14-15 e editorial
a toalla contra a crise”
PáX. 13 PÁXS. 12-13

17-6-10 11-7-10 29-10-2010


DE GALIC IA DE GALIC IA
DE GALIC IA DE GALIC IA
Javier
Bardem María José

El mismo día que se aprobó A m a n c i o O r te g a , e l El presidente de la Xunta


Caride
Alberto
Núñez DIARIO DE ANÁLISE
DIARIO DE ANÁLISE Feijóo EN CL AVE GALEGA José
EN CL AVE GALEGA DIARIO DE ANÁLISE Montilla DIARIO DE ANÁLISE
EN CL AVE GALEGA DOMINGO 1 1
DE XULLO DE
EN CL AVE GALEGA
LUNS 24 DE MAIO 2010 ANO III
DE 2010 xoves 17 de l
l NÚMERO 574 l VENRES 29 DE
 ANO III NÚMERO 526 xuño de 20 0 w w w. xOrNal OUTUBRO DE

W W W. XORNAL 9 l ANo III NÚMeRo 5 5 0 .cOM 2010  ANO III
 l
NÚMERO 6 8 4
LA FIRMA NO PODRÁ .COM

l w w w. xornal W W W. XORNAL
RECÚA TRAS A

.com .COM
CUMPLIR CON EL PrEZO: 2 €

Martinsa busca evit


CONVENIO PROPUESTO PREZO: 1 , 10 € INFORMACIÓN

el decreto que abarata fundador de Inditex, fue dio marcha atrás a raíz
PreZo: 1 , 10 € PREZO: 1 , 10 €
DE XORNAL

Feijóo anula a
POR LA FALTA DE AMADOR LORENZO
LIQUIDEZ Y NEGOCIA Ortega charla con
UNA NUEVA ALTERNATIV café de redaccióN

al no poder pagar aar su liquidación


xabier r. Blanco
presencia de Flora en
A VIABLE Pérez, su esposa
CASTELEIRO

los acreedores campaña do


el despido, la selección entrevistado por Xabier R. de una información de
Gonzalo Ortiz

ensino que
director de la cámara
>> Solo a las caixas, de a coruña
al Banco Pastor y al “El coste de la no
cuatro de sus 10.000 Banco de Galicia,
reclamantes, les debe >> El 35%
582 millones recalifi de los terrenos que posee la empresa fusión de las cajas

“non existía”
cado como se preveía no se

perdió en su estreno en Blanco, adjunto al director Xornal sobre la campaña


y han perdido valor han era más alto que
el
LA REFORMA LABORAL
Y LOS RECORTES
PÁGS. 2-3 de hacerla”
DE ZAPATERO
Abel Caballero PARA FRENAR
EL DÉFICIT PÚBLICO páGs. 6 a 8

24 horas antes
fue uno de los alcaldes
ayer acompañó que ENTRAN EN UNA
a Zapatero en Elche SEMANA DECISIVA
eNtrevistas de
xorNal
MANUEL LORENZO

Louro admite

el Mundial de Sudáfrica. de Xornal de Galicia, en de un millón de euros para


los seguidores españoles

Menos rojos
que el tren de alta
ÓSCAR DACOSTA
muestran su pena
ante la derrota de
la selección española
contra suiza (0-1)
velocidad a Galicia zaPatero abarata
y subvencion
poco después de
que De la vega y
corbacho explicasen
A Xunta decidiu en Xornal informou
a eL DesPiDo en
La mayor reforma la reforma laboral >> A Xunta terá que en abril de que a
se “ralentizará” indemniz abril publicitar o euros en publicitar Xunta
os “valores” do decreto ía destinar un millón de
tras anunciar por sorpresa ar a axencia
LaboraL en 20 eFe
años Poco antes ción non tardou en do galego, gasto que
DeL Patinazo Bibiana Aído decreto do galego criticar
quince días. Pero aínda no Parlamento. A campaña foi adxudicada
a oposi-
El delegado del Gobierno
matiza que
De La roJa ante
suiza miNiStra de iGualdad
a cancelación promoción existise,
así, Feijóo negou este
martes na Cámara
hai

Xornal unió los dos temas el mes de julio. “Voy a anunciar el ‘decreto do
el AVE “no se paralizará” como puxo de relieve que esta
y que la Xornal. Onte xa a
fecha de 2015 “sigue
viva”. “Una sola víctima EDITORIAL anulou.

Amancio Ortega:
PÁG. 13

es suficiente para Outra rectificación


do Goberno galego Por ‘Pachi’ Vázquez
Urgen la reforma

“Vo
continuar trabajando Presidente, sube ou
PÁX. 9
Por Bieito Lobeira

trabajar hasta el fin y aPÁX. 7
baixa? PÁX. 9
Por Miguel Pardo
laboral porque los Fixémoslles retirar
a campaña
O presidente confund
páGs. 30-31 PÁX. 7
Rectificar é de sabios,

1
pero
ajustes frenarán la e San Cibrao con Ribeira tanto?

y tituló: “Menos rojos”. trabajar hasta el final”, galego no ensino’. Alberto


TAMARA DE LA
FUENTE

creación de empleo Un Fondo de Garantía ao xustificar o gasto

3
pagará ocho días de de 1,8 millóns nunha

al”
despido de todos los Los sindicatos quieren goleta
El escenario es demasiado contratos indefinid que el congreso vote La Xunta impide PÁXS. 2 A 5

“Ni cambio ni band


2
crear empleo, según débil para
os en contra y la patronal Marcelino
los expertos, que
Generaliza la indemni habla de “reformita” la causa judicial
azo: responsabilida
urgen la reforma laboral.
>> El dueño de Inditex

4
campeóN de la eurocopa
zación de 33 días y
PÁG. 18 EFE

contra Cebreiro, Barcón niega que


64

adjunto al director de conversa de manera informal en Casas


d”
Para Carles Francino, comentó el hombre que Núñez Feijóo primero
ZP dice que los “sacrifi permite modificar El Banco de España “El Mundial puede
cios que nos devolverán CARTA DEL DIRECTOR
los convenios colectivos solicita que también Xornal de Galicia y Novas director del A Coruña pierda
a la prosperidad” responden Zapatero se defiende recorten los sueldos se coautor del libro biográficocon Xabier R. Blanco, parecer malo porque
a las circunstanc ias eDITorIal en el sector privado ‘De cero a Zara” España es muy buena” Inega en 2004 con la fusión de
PÁGS. 20-21
y Feijóo privatiza
Tan só o 7% da emigr Luz verde ao contrato
páGs. 2 a 5

cajas, como dijo


PáGs.2 a 5
con 33 días de indemnizac
PÁG. 7 PáX. 7
Flexibilidade para páxs. 38-39

galega vota nas municación


os despidos El Gobierno gallego
ión A tixola polo mango os doMiNGos ha impedido,
Romeu en Xornal
Por Xavier Carro al no personarse en
de xorNal

de la Cadena Ser, fue “la democratizó la moda y un negó la campaña y 24


LOS LUNES DE
XORNAL RESPOSTA EDITORIAL PáX. 9
Por Carme Adán ¿Reforma laboral? carTa DEl DIrEcTOr el caso, que se
“ANTE OS ATAQUES abra una causa judicial

Textos xornalístico
dereito que se suprimipais,
Á FALA DO GOBERNO contexto cONTExTO contra Ca-
en África”. 6-7

PáX. 9
e Pequín competirán

Por A. Rodríguez
Antonio Annino: “Washington a Galicia. 10-11

Traballo culpa a Repso


xurásico en vivo chega

Mouriño, con un pie


Dinosaurios! O parque

Por José Luis Gómez


12-15
83 no mar estival de concertos.

DE FEIJÓO” Miranda
Guía para non perderse

Suplemento dominical
de Xornal de Galicia.
11 de xullo de 2010

>> A crise obriga amaño Cebreiro, ex

s contra
PáX. 9
director La socialista Mar Barcón,
a facer ral del Inega, tras denunciar gene-
en el Madrid: “Estoy caseira ata en vacacións vida El asalto a las diputada y

da morte dun trabal l


Néstor Kirchner consejera de Caixa
a “involución” do galego
el Tri-
A peaxe lusa,
fue velado en el

irá
>> Os dinosauros bunal de Cuentas “irregularidade salón de los Patriotas Galicia, aseguró
cajas de ahorros
Máis de 9.000 galego
que A Coruña no ha
cansado de Italia”
ornal bajo los retratos
chegan s
DE ECONOMÍA

>> Todos os concertos a Galicia contables” en su gestión. del Che Guevara perdido con la
domingo,
11 dE xuLLo
dE 2010
estratexias

y Sandino, entre
Imagen nocturna

un “ataque á
de una

LA PRESIDENTA, fusión de las cajas, tesis


lancha descargando
fardos

lador
de cocaína EFE

de verán otros

s
“PESE A ESTAR
hará historia
PÁG. 21
DESTRUIDA”, SEGUIRÁ que escribió

Argentina arropa a
en Xornal Méndez
ENTREVISTA

>> El Pontevedra GOBERNANDO


“Buscamos el toque

fronte a nova selectividade


Os emigrantes galegos ESTraTExIa S Romeu, ex con-
de innovación”

EL PAÍS “POR EL
>> Salgado corrige
Eurorrexión”
El director gerente

gana al
de Galicia Cali-
dade, Carlos Vila,

mejor primera de toda la empresario que siempre horas después decidió


reivindica la ca-

que exercen na
tegoría de los productos

selleiro de Presidencia.
A aquellos que aportan gallegos.

O libro Feijóo, o galego MISMO CAMINO”


un toque

al ministro
Cristina
diferencial en medio
de tanta ofer-
ta y son innovadores,
el sello oficial

Oviedo con nueve hombres


les espera.

o seu dereito a voto última convocatoria), >> El rastro empresarial Si su privatización


pág. 9

e nós, edi- de Toro

Kirchner
A Inspección de Traballo MUNdial 2010
nas porcentaxe narcotraficantes gallegosde los resultase de Trabajo: prorrogará PÁG.23
municipais, que pretendeeleccións cinco veces inferior tado por Laiovento,
reúne servirán para que
“Feijóo culpa a outro. Vacacións caseiras inevitable, Galicia páGs. 36-41
la paga
VIVIENDA
Mucho cuidado con

á súa partici- rosos artigos xornalísticos nume- sexa lembrado por este libro refinería da Coruña
las hipotecas

Segundo o informe, debería ser


tamén no

primir o Goberno central, agora su- pación nos comicios


facer a lista da compra