KaranganBentukFakta Sebagai orang muda, kitaharuslahmenghormati orang yang lebihtuadaripadakita.Tuliskansebuahkarangancara -carauntukmenghormati orang yang lebihtua.

Panjangkaranganandamestilahmelebihi 80 patahperkataan.

Lazimya, antaraamalandalammasyarakatkitaialahmenghor mati orang yang lebihtuadaripadakita.Banyakcara yang bolehkitalakukanuntukmenghormati orang yang lebihtua, walaupunmerekatidakmempuyaihubung baubacang dengankita.

Kita bolehmembantumerekaketikamerekamembelibar ang yang banyak.Kita bolehmenawarkankhidmatuntukmenolongmereka . Kita

Kita jugadididikdengancaraberjalansopan di hadapan orang tua.Merekasememangnyatidakla ratuntukberdiriterlalu lama.bolehmenolongmengangkatsebahagiandaripadab arangtersebut .Secaratidaklangsungkitatelahmeringankanbeban mereka. . Sekiranyatempatdudukpenuhdalam bas. kitabolehmempelawa orang yang lebihtuauntukduduk.Malahancarainimenunjukkansikaphormatkit aterhadapmereka. Kita jugabolehmenyampaikanucapansalamataupunupc apanselamatsebagaitandahormatkitakepadamere ka. Inikeranamerekalebihdahulu makangaram .Kesopanankitasebenarnya melapangkan dada mereka.Malahanmerekaberasakitatidakpernahme mbelakangkanmereka.

Kita janganmeninggikansuara di hadapanmereka. Begitulaantaracara-cara yang bolehkitalakukanuntukmenghormati orang tua. agar merekatidakberasa jatuhhati danberasalebihdihormati.Apabilaberbualdengan orang yang lebihtua. kitaseharusnyameredahkansuara. Habis .Menghormati orang tuamerupakanamalanmuliayang dituntutdalam agama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful