KaranganBentukFakta Sebagai orang muda, kitaharuslahmenghormati orang yang lebihtuadaripadakita.Tuliskansebuahkarangancara -carauntukmenghormati orang yang lebihtua.

Panjangkaranganandamestilahmelebihi 80 patahperkataan.

Lazimya, antaraamalandalammasyarakatkitaialahmenghor mati orang yang lebihtuadaripadakita.Banyakcara yang bolehkitalakukanuntukmenghormati orang yang lebihtua, walaupunmerekatidakmempuyaihubung baubacang dengankita.

Kita bolehmembantumerekaketikamerekamembelibar ang yang banyak.Kita bolehmenawarkankhidmatuntukmenolongmereka . Kita

. Kita jugadididikdengancaraberjalansopan di hadapan orang tua.Malahanmerekaberasakitatidakpernahme mbelakangkanmereka.bolehmenolongmengangkatsebahagiandaripadab arangtersebut .Merekasememangnyatidakla ratuntukberdiriterlalu lama. Sekiranyatempatdudukpenuhdalam bas. Kita jugabolehmenyampaikanucapansalamataupunupc apanselamatsebagaitandahormatkitakepadamere ka. Inikeranamerekalebihdahulu makangaram . kitabolehmempelawa orang yang lebihtuauntukduduk.Kesopanankitasebenarnya melapangkan dada mereka.Malahancarainimenunjukkansikaphormatkit aterhadapmereka.Secaratidaklangsungkitatelahmeringankanbeban mereka.

Menghormati orang tuamerupakanamalanmuliayang dituntutdalam agama.Apabilaberbualdengan orang yang lebihtua.Kita janganmeninggikansuara di hadapanmereka. Begitulaantaracara-cara yang bolehkitalakukanuntukmenghormati orang tua. agar merekatidakberasa jatuhhati danberasalebihdihormati. kitaseharusnyameredahkansuara. Habis .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful