KaranganBentukFakta Sebagai orang muda, kitaharuslahmenghormati orang yang lebihtuadaripadakita.Tuliskansebuahkarangancara -carauntukmenghormati orang yang lebihtua.

Panjangkaranganandamestilahmelebihi 80 patahperkataan.

Lazimya, antaraamalandalammasyarakatkitaialahmenghor mati orang yang lebihtuadaripadakita.Banyakcara yang bolehkitalakukanuntukmenghormati orang yang lebihtua, walaupunmerekatidakmempuyaihubung baubacang dengankita.

Kita bolehmembantumerekaketikamerekamembelibar ang yang banyak.Kita bolehmenawarkankhidmatuntukmenolongmereka . Kita

Kita jugabolehmenyampaikanucapansalamataupunupc apanselamatsebagaitandahormatkitakepadamere ka.Malahancarainimenunjukkansikaphormatkit aterhadapmereka.bolehmenolongmengangkatsebahagiandaripadab arangtersebut .Kesopanankitasebenarnya melapangkan dada mereka. Inikeranamerekalebihdahulu makangaram . kitabolehmempelawa orang yang lebihtuauntukduduk. Kita jugadididikdengancaraberjalansopan di hadapan orang tua.Secaratidaklangsungkitatelahmeringankanbeban mereka. .Malahanmerekaberasakitatidakpernahme mbelakangkanmereka.Merekasememangnyatidakla ratuntukberdiriterlalu lama. Sekiranyatempatdudukpenuhdalam bas.

Apabilaberbualdengan orang yang lebihtua. kitaseharusnyameredahkansuara.Kita janganmeninggikansuara di hadapanmereka. agar merekatidakberasa jatuhhati danberasalebihdihormati. Begitulaantaracara-cara yang bolehkitalakukanuntukmenghormati orang tua. Habis .Menghormati orang tuamerupakanamalanmuliayang dituntutdalam agama.