KaranganBentukFakta Sebagai orang muda, kitaharuslahmenghormati orang yang lebihtuadaripadakita.Tuliskansebuahkarangancara -carauntukmenghormati orang yang lebihtua.

Panjangkaranganandamestilahmelebihi 80 patahperkataan.

Lazimya, antaraamalandalammasyarakatkitaialahmenghor mati orang yang lebihtuadaripadakita.Banyakcara yang bolehkitalakukanuntukmenghormati orang yang lebihtua, walaupunmerekatidakmempuyaihubung baubacang dengankita.

Kita bolehmembantumerekaketikamerekamembelibar ang yang banyak.Kita bolehmenawarkankhidmatuntukmenolongmereka . Kita

Secaratidaklangsungkitatelahmeringankanbeban mereka. .Malahanmerekaberasakitatidakpernahme mbelakangkanmereka.Kesopanankitasebenarnya melapangkan dada mereka.Malahancarainimenunjukkansikaphormatkit aterhadapmereka.Merekasememangnyatidakla ratuntukberdiriterlalu lama. Kita jugabolehmenyampaikanucapansalamataupunupc apanselamatsebagaitandahormatkitakepadamere ka. kitabolehmempelawa orang yang lebihtuauntukduduk.bolehmenolongmengangkatsebahagiandaripadab arangtersebut . Sekiranyatempatdudukpenuhdalam bas. Kita jugadididikdengancaraberjalansopan di hadapan orang tua. Inikeranamerekalebihdahulu makangaram .

Habis .Apabilaberbualdengan orang yang lebihtua.Menghormati orang tuamerupakanamalanmuliayang dituntutdalam agama. Begitulaantaracara-cara yang bolehkitalakukanuntukmenghormati orang tua.Kita janganmeninggikansuara di hadapanmereka. agar merekatidakberasa jatuhhati danberasalebihdihormati. kitaseharusnyameredahkansuara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful