KaranganBentukFakta Sebagai orang muda, kitaharuslahmenghormati orang yang lebihtuadaripadakita.Tuliskansebuahkarangancara -carauntukmenghormati orang yang lebihtua.

Panjangkaranganandamestilahmelebihi 80 patahperkataan.

Lazimya, antaraamalandalammasyarakatkitaialahmenghor mati orang yang lebihtuadaripadakita.Banyakcara yang bolehkitalakukanuntukmenghormati orang yang lebihtua, walaupunmerekatidakmempuyaihubung baubacang dengankita.

Kita bolehmembantumerekaketikamerekamembelibar ang yang banyak.Kita bolehmenawarkankhidmatuntukmenolongmereka . Kita

Kita jugadididikdengancaraberjalansopan di hadapan orang tua. kitabolehmempelawa orang yang lebihtuauntukduduk. Sekiranyatempatdudukpenuhdalam bas.Secaratidaklangsungkitatelahmeringankanbeban mereka.Merekasememangnyatidakla ratuntukberdiriterlalu lama. .Malahancarainimenunjukkansikaphormatkit aterhadapmereka.Malahanmerekaberasakitatidakpernahme mbelakangkanmereka.Kesopanankitasebenarnya melapangkan dada mereka. Kita jugabolehmenyampaikanucapansalamataupunupc apanselamatsebagaitandahormatkitakepadamere ka. Inikeranamerekalebihdahulu makangaram .bolehmenolongmengangkatsebahagiandaripadab arangtersebut .

agar merekatidakberasa jatuhhati danberasalebihdihormati.Menghormati orang tuamerupakanamalanmuliayang dituntutdalam agama.Kita janganmeninggikansuara di hadapanmereka. Habis . Begitulaantaracara-cara yang bolehkitalakukanuntukmenghormati orang tua.Apabilaberbualdengan orang yang lebihtua. kitaseharusnyameredahkansuara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful