Está en la página 1de 87

Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 1

CICLE MITJÀ
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 3r
MATEMÀTIQUES

Recursos fotocopiables
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 2

ÍNDEX

El quadern de recursos fotocopiables és un recull d’activitats complementàries a les del llibre de


l’alumne. Per a cada unitat didàctica es presenta una proposta de lectura i unes activitats de com-
prensió lectora sobre el text.

UNITAT 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

UNITAT 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

UNITAT 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

UNITAT 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

UNITAT 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

UNITAT 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

UNITAT 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

UNITAT 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

UNITAT 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

UNITAT 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

UNITAT 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

UNITAT 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

UNITAT 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

UNITAT 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

UNITAT 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

SOLUCIONARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 3

Unitats
didàctiques
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 4
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 5

FITXA
Els nostres nombres
1
Nom i cognoms: ____________________________________________________________
1 Compara aquests nombres i escriu el signe < o > segons correspon-
gui:

189 190 851 849 200 300

234 243 765 754 400 399

2 Completa la taula següent:

C D U

623

147

965

3 Descompon aquests nombres en els seus ordres d’unitats:

a) 412 = + + = C, D, U

b) 589 = + + = C, D, U

c) 702 = + + = C, D, U

d) 391 = + + = C, D, U

4 Escriu el nombre anterior i el posterior:

Anterior Nombre Posterior

500

289

349

941

UNITAT 1 MATEMÀTIQUES 3r 5
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 6

FITXA
Els nostres nombres
2
Nom i cognoms: ____________________________________________________________
1 Completa aquesta taula:

Nombre Es troba entre… La centena més propera és…

112 100 i 200

259

242

699

748

2 Escriu cinc nombres de tres xifres que tinguin tots tres centenes, cinc
desenes i el nombre d’unitats que tu vulguis:

Ordena els nombres anteriors de més gran a més petit:

3 Escriu els nombres formats per aquests ordres d’unitats:

a) 6 C, 7 D, 1 U =

b) 8 C, 1 D, 5 U =

c) 9 C, 6 D, 8 U =

d) 1 C, 2 D, 4 U =

e) 5 C, 9 D, 1 U =

f) 7 C, 3 D, 6 U =

6 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 1
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 7

FITXA
Els nostres nombres
3
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Llegeix aquests problemes i contesta les preguntes:

a) A l’oficina del pare de l’Agnès han reciclat 9 centenes i 6 desenes de


fulls per a l’ordinador. Quants fulls han reciclat en total?

b) La Berta ha escrit un nombre de tres xifres: la xifra de les centenes


és 6, la de les desenes és 2, i la de les unitats és la suma de les dues
xifres anteriors. Quin nombre ha escrit?

c) En un formiguer hi ha 785 formigues. Quantes formigues hi ha apro-


ximadament al formiguer? Arrodoneix a la centena més propera.

UNITAT 1 MATEMÀTIQUES 3r 7
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 8

FITXA
Els nostres nombres
4
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Escriu en quins nombres es converteixen 92 i 456 quan s’hi suma una


desena a cada un:

2 Ordena aquests nombres de més gran a més petit:

456 · 465 · 65 · 165 · 406

> > > >


3 Escriu tots els nombres de tres xifres que tenen com a centena la xi-
fra 4, com a unitat, la xifra 8, i que són més grans de 450:

4 Llegeix aquests problemes i contesta les preguntes:

a) En Joan ha collit 56 rovellons en una pineda i la seva germana, 72.


Quants rovellons aproximadament ha collit en Joan? I la seva ger-
mana?

b) En Raül ha comprat tres bosses de caramels per celebrar el seu ani-


versari: a la primera hi ha 9 desenes de caramels, a la segona, 23 uni-
tats, i a la tercera, 5 unitats. Tindrà caramels suficients per repartir-ne
a 1 centena d’amics?

8 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 1
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 9

FITXA
UNITAT
Com anem a l’escola?
5
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Observa aquest gràfic de barres i contesta les preguntes:


Què t’agrada llegir?

10

Novel·les Revistes Còmics Contes

a) Quants nens i nenes han contestat la pregunta?

b) A quants nens i nenes els agrada llegir novel·les?

c) Quin tipus de lectura és la que agrada més?

d) Quina és la que agrada menys?

e) Quina és la moda d’aquest gràfic?


2 Ordena aquests nombres de més gran a més petit:
9.023 · 9.022 · 9.028 · 9.026 · 9.024 · 9.025 · 9.027

UNITAT 2 MATEMÀTIQUES 3r 9
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 10

FITXA
Com anem a l’escola?
6
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Escriu aquests nombres amb lletres:

a) 725

b) 937

c) 861
2 Descompon els nombres següents, com a l’exemple:

2.523 2.000 + 500 + 20 + 3 2 M, 5 C, 2 D i 2 U


8.544
6.214
7.901
3.768

3 Contesta aquestes preguntes:


a) Quantes unitats hi ha en cinc centenes?

b) Quantes centenes hi ha en tres milers?

c) Quantes desenes hi ha en quatre centenes?


4 Fes aquestes sumes mentalment, agrupant primer els nombres que
sumen 10:

a) 7 + 6 + 4 = c) 9 + 3 + 7 =

b) 2 + 5 + 8 = d) 1 + 2 + 9 =
5 Continua les sèries:

a) 990 · 992 · 994 · · · · · ·

b) 1.000 · 1.005 · 1.010 · · · · ·

10 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 2
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 09:17 Página 11

FITXA
UNITAT
Com anem a l’escola?
7
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Escriu una pregunta per a l’enunciat d’aquests problemes:

a) En Sergi ha portat 12 ampolles de vidre al contenidor i la seva germa-


na n’ha portat 7.

b) Els alumnes de 3r de primària han fet 5 grups de 4 nens i nenes per


recollir papers i llaunes d’un bosc.

c) Als contenidors de reciclatge de l’escola s’han recollit 3.500 quilos de


vidre, 2.000 quilos de plàstic i 4.600 quilos de paper.

2 En Jordi ha fet una enquesta a l’hora del pati per saber què mengen
els nens i nenes per esmorzar. Representa en un gràfic de barres les
respostes que ha recollit en aquesta taula:

10
Pa amb
6 9
xocolata
8
Entrepà 10 7
6
Fruita 5
5
4
Pasta 6
3
2
Galetes 8
1

UNITAT 2 MATEMÀTIQUES 3r 11
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 12

FITXA
UNITAT
Com anem a l’escola?
8
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Representa els nombres següents i la suma resultant, un en cada


àbac:

a) 2.587 + 218 =

+ =

b) 4.264 + 639 =

+ =

2 Completa aquesta taula:

Nombre Es llegeix Es descompon

6.606

Cinc mil tres-cents dotze

9M+2D+5U

8.647

Tres mil quatre-cents vint

12 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 2
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 13

FITXA
UNITAT
1.000 ampolles
9
Nom i cognoms: ____________________________________________________________
1 Completa aquesta taula:

Operació Sumands Suma o total

12 + = i
+ 74

34 + = i
+ 15

68 + = i
+ 21

2 Fes aquestes sumes:

120 186 337 241


+ 122 + 113 + 551 + 301

328 236 164 494


+ 471 + 610 + 425 + 501

3 Escriu els nombres que falten:

a) 19 + 33 = 33 + d) 588 + = 876 + 588

b) 58 + 12 = + 58 e) + 547 = 547 + 212

c) 92 + 34 = + 92 f) + 127 = 127 + 387

UNITAT 3 MATEMÀTIQUES 3r 13
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 14

FITXA
UNITAT
1.000 ampolles
10
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Suma mentalment:

a) 28 + 10 = d) 10 + 72 = g) 324 + 10 =

b) 49 + 10 = e) 10 + 86 = h) 10 + 518 =

c) 89 + 10 = f) 10 + 57 = i) 487 + 10 =

2 Resta mentalment:
a) 46 – 10 = d) 10 – 58 = g) 672 – 10 =
b) 73 – 10 = e) 10 – 34 = h) 10 – 917 =
c) 65 – 10 = f) 10 – 88 = i) 518 – 10 =

3 Col·loca els sumands en vertical i fes les sumes:

156 + 587 548 + 625 289 + 158

+ + +

238 + 457 394 + 518 386 + 294

+ + +

4 Fes aquestes sumes:

5.158 8.786 9.567


+ 5.964 + 3.982 + 5.685

14 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 3
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 15

FITXA
1.000 ampolles
11
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Llegeix aquests problemes i contesta les preguntes:

a) En Quim ha vist en un aquari 34 peixos vermells, i la Marina, 42 pei-


xos verds. Quants peixos han vist entre tots dos?

b) La Marta va llegir ahir 78 pàgines d’un llibre i avui n’ha llegit 156.
Quantes pàgines ha llegit entre els dos dies?

c) A la classe de la Pepa han reciclat 24 fulls per dibuixar, a la classe


d’en Manel n’han reciclat 23, i a la classe de la Laura, 25. Quants fulls
han reciclat entre totes tres classes?

d) A l’aula de música hi ha 28 panderetes, 19 guitarres i 12 xilòfons.


Quants instruments hi ha aproximadament a l’aula de música?

2 Llegeix aquest problema i assenyala les preguntes que pots respon-


dre amb les dades que t’ofereix:

En una biblioteca hi ha un total de 3.500 llibres: 125 són de misteri,


1.280 són d’aventures, 36 són de poesia i la resta són de temes variats.
a) Quants llibres sumen els d’aventures i els de misteri?
b) Quants llibres es deixen en préstec cada dia?
c) Quants llibres hi ha de temes variats?
d) Quants diccionaris hi ha?

UNITAT 3 MATEMÀTIQUES 3r 15
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 16

FITXA
1.000 ampolles
12
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Col·loca els sumands l’un a sota de l’altre i calcula’n la suma:

864 + 781 565 + 435 132 + 315 610 + 335 156 + 848

773 + 596 268 + 132 475 + 468 548 + 643 792 + 679

2 Resol aquestes sumes:

a) 85 + 97 = d) 27 + 26 = c) 59 + 34 =

b) 28 + 84 = e) 82 + 39 = f) 64 + 79 =
3 Contesta aquestes preguntes:

a) Quin nombre té 289 unitats més que 300?

a) Quin nombre té 9 desenes més que 201?

c) Quin nombre té 5 centenes més que 499?


4 Completa aquestes sumes de manera que el resultat tingui una xifra
més que els sumands:

a) 65 + = c) 89 + =

b) 428 + = d) 312 + =

16 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 3
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 17

FICHA
Un safari geomètric
13
Nom i cognoms: ____________________________________________________________
1 Pinta de blau els objectes que tenen les cares planes, i de vermell, els
cossos rodons:

a) b) c) d)

2 Observa la capsa on en Toni vol posar el paper i el cartró per reciclar


i contesta aquestes preguntes:

a) Quantes arestes té?

b) Quants vèrtexs té?

c) Quantes cares té?

d) Quina forma tenen les bases d’aquesta capsa?

e) Quina forma tenen les cares laterals?

f) Com s’anomena aquest cos geomètric?

3 Escriu el nom de dos objectes que tinguin forma de piràmide:

4 Segueix aquestes sèries:

a) 40 · 42 · 44 · · · · ·

b) 21 · 23 · 25 · · · · ·

UNITAT 4 MATEMÀTIQUES 3r 17
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 18

FITXA
Un safari geomètric
14
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Quin nom tenen aquests cossos geomètrics?

a) b) c) d)

2 Classifica aquests objectes en una taula segons la figura geomètrica


a què corresponguin:

a) una pilota de bàsquet d) un retolador


b) un dau e) una capsa de galetes
c) la teulada d’una torre f) una tenda índia

Prisma Piràmide Cos rodó

3 Assenyala els vèrtexs, les cares laterals, la base i les arestes


d’aquesta figura geomètrica:

Com s’anomena la figura?

18 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 4
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 19

FITXA
UNITAT
Un safari geomètric
15
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Llegeix les preguntes i contesta-les:

a) En Marcel ha dibuixat una figura que té una sola base en forma de


cercle. Quina figura ha dibuixat?

b) Quina empremta deixarà sobre la plastilina la base d’una barra de


cola?

c) Quin nombre senar de tres xifres seguides és més gran que 200 i
més petit que 500?

2 Relaciona l’enunciat d’aquests problemes amb la pregunta corres-


ponent:

a) Els alumnes de dues escoles aniran al circ: de la Quant els


primera escola hi aniran 230 alumnes i de la se- costarà anar
gona, 390. al circ?

A quina hora
b) La Mercè i el seu pare han decidit passar la tar- s’acaba
da de diumenge al circ. Les entrades valen 6 € l’espectacle?
per als nens i 12 € per als adults.
Quants
alumnes
c) La funció de tarda del circ comença a dos quarts aniran al circ?
de cinc i dura dues hores i mitja.
Quantes
entrades han
d) Al Circ Fantasia hi ha 750 localitats. A la funció venut?
de tarda han quedat 30 seients buits.

UNITAT 4 MATEMÀTIQUES 3r 19
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 20

FITXA
UNITAT
Un safari geomètric
16
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Calcula mentalment:

a) 45 + 22 + 8 = d) 157 + 13 + 25 =

b) 113 + 37 + 14 = e) 26 + 134 + 19 =

c) 66 + 44 + 71 = f) 165 + 25 + 2 =

2 Assenyala, en aquesta il·lustració, un cilindre, un con i un prisma he-


xagonal:

3 Completa aquesta taula:

Vèrtexs Arestes Cares


Prisma de
base triangular
Piràmide de
base quadrada

Cub

Esfera

4 Quants totxos falten en aquesta tanca?

20 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 4
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 21

FITXA
UNITAT
Quants me’n falten?
17
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Completa aquesta taula:

Operació Minuend Subtrahend Diferència

76 – =
– 25

69 – =
– 38

158 – =
– 42

2 Calcula aquestes restes i fes la prova per veure si estan ben fetes:

8.359 7.843
– 3.108 – 2.521

9.651 3.694
– 6.140 – 1.482

UNITAT 5 MATEMÀTIQUES 3r 21
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 22

FITXA
Quants me’n falten?
18
Nom i cognoms: ____________________________________________________________
1 Escriu una resta equivalent a cadascuna de les restes següents, com
a l’exemple:

a) 45 +2 47 c) 84
– 22 +2 – 24 – 63 –
23 23

b) 76 +2 d) 57
– 34 +2 – – 44 –

2 Uneix amb fletxes les operacions que donin el mateix resultat:

23 – 12 47 – 20 28 – 17

34 – 22 36 – 24 63 – 40

45 – 18 60 – 37 50 – 23

58 – 35 25 – 14 39 – 27

3 Fes aquestes restes:

2.639 5.630 7.843 8.247


– 1.893 – 4.729 – 2.521 – 5.679

4.966 3.872 9.246 6.123


– 3.159 – 1.537 – 6.598 – 2.345

22 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 5
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 23

FITXA
UNITAT
Quants me’n falten?
19
Nom i cognoms: ____________________________________________________________
1 Llegeix aquests problemes i contesta les preguntes:

a) En un circuit de bicicletes, en Carles ha recorregut 1.786 metres, i


l’Anna, 1.812 metres. Quants metres més ha recorregut l’Anna que
en Carles?

b) La Mar ha saltat a corda 193 vegades seguides sense ensopegar, i en


Jordi, 149. Quants salts més que en Jordi ha fet la Mar?

c) A una excursió a la muntanya s’han apuntat 132 persones. A mig


camí, 68 s’han assegut a descansar i la resta ha anat a beure aigua a
la font. Quants excursionistes han anat a beure aigua?

d) El mes passat el poliesportiu municipal tenia 1.678 socis i sòcies.


Aquest mes s’hi han apuntat 45 persones més i se n’han esborrat 19.
Quants socis hi ha ara?

UNITAT 5 MATEMÀTIQUES 3r 23
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 24

FITXA
UNITAT
Quants me’n falten?
20
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Calcula mentalment aquestes sumes completant desenes:


a) 35 + 27 = d) 57 + 25 = g) 62 + 39 =
b) 73 + 14 = e) 26 + 78 = h) 15 + 56 =
c) 94 + 36 = f) 22 + 49 = i) 38 + 48 =

2 Escriu tres minuends i tres subtrahends per obtenir la mateixa dife-


rència que a l’exemple:

6.058
– 2.345
3.713

3 Fes aquestes restes:

328 649 418 734


– 274 – 376 – 327 – 575

476 2.484 11.358 87.523


– 382 – 797 – 3.109 – 32.841

4 Resol les operacions següents:

a) (23 + 184) – 32 =

b) 1.320 + (20 – 18) + 45 =

c) (2.345 – 150) + 80 =

d) 350 + (230 – 15) =

24 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 5
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 25

FICHA
El pas del temps
21
Nom i cognoms: ____________________________________________________________
1 Completa aquestes frases:

a) Febrer té 29 dies si l’any és

b) Una té 60 minuts.

c) Un dia té hores.

d) Una setmana té dies.

e) Un any té mesos.

f) Els anys que no són de traspàs tenen dies.


2 Uneix cada rellotge de busques amb el rellotge digital que indiqui la
mateixa hora.

a) b) c)

3 Dibuixa aquestes hores en els rellotges:

Un quart d’una. Les cinc. Les deu i deu.

UNITAT 6 MATEMÀTIQUES 3r 25
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 26

FITXA
UNITAT
El pas del temps
22
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Si avui és dilluns 1 de maig...

a) Quin dia va ser ahir?

b) I abans-d’ahir?

c) I demà, quin dia serà?

d) I demà passat?

2 La Joana surt de la biblioteca a les 18.20 hores. Dibuixa en un rellot-


ge de busques a quina hora surt la Joana.

3 Tria l’estimació que s’acosta més al resultat d’aquestes sumes:

a) 325 + 60 + 49 500 400 300

b) 258 + 150 + 90 500 600 700

c) 575 + 320 +185 900 1.000 1.100

d) 458 + 239 +250 950 1.000 1.050

4 Calcula mentalment els resultats:

a) 765 + 100 = d) 634 – 100 =

b) 156 + 100 = e) 476 – 100 =

c) 847 + 100 = f) 655 – 100 =

26 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 6
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 27

FITXA
UNITAT
El pas del temps
23
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Llegeix aquests problemes i contesta les preguntes:

a) La projecció del planetari comença a un quart d’onze. Si l’autobús tri-


ga 40 minuts a arribar-hi, a quina hora hauràs de sortir?

b) A l’estació del tren el rellotge marca un quart i cinc de sis. Si el tren


no surt fins a un quart de set, quants minuts m’hauré d’esperar a
l’andana?

c) En Xavi ha d’agafar l’AVE a les 7.30 del matí per anar a Madrid. El tren
té prevista l’arribada a les 10.13 hores. Quant dura el viatge?

d) La Mireia marxa de vacances el divendres 30 de juliol. Passarà una


setmana a Roma i tres dies més a Florència. Quin dia tornarà?

UNITAT 6 MATEMÀTIQUES 3r 27
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 09:17 Página 28

FITXA
UNITAT
El pas del temps
24
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Contesta aquestes preguntes:

a) Quants minuts hi ha en una hora i mitja?

b) Quants dies tenen dos anys de traspàs?

c) Quants dies duren, aproximadament, les vacances d’estiu?

2 Indica quina hora marquen aquests rellotges:

a) b) c)

3 Fes aquestes sumes:

624 530 768 274


36 605 441 892
+ 822 + 729 + 736 + 567

527 675 347 308


147 243 530 544
+ 82 + 189 + 718 + 215

186 743 641 476


349 74 284 159
+ 506 + 325 + 67 + 824

28 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 6
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 29

FITXA
UNITAT
Tots som diferents
25
Nom i cognoms: ____________________________________________________________
1 Mesura l’amplada de la teva taula primer amb pams i després amb
un regle. Compara els resultats.

2 Què és més llarg, un pam o un peu? Comprova-ho després amb un


regle.

3 Relaciona cada longitud amb la unitat més adequada per mesurar-la:

La longitud d’un pont ● ● Pam

La llargada d’un regle ● ● Pas

L’amplada d’una calculadora ● ● Dit

L’amplada del passadís ● ● Peu

4 Ordena aquestes longituds de més petita a més gran:

30 metres · 250 decímetres · 4.000 centímetres

< <

UNITAT 7 MATEMÀTIQUES 3r 29
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 30

FITXA
Tots som diferents
26
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Escriu els nombres que falten en aquestes igualtats:

1m= dm 1 dm = cm 1 km = m

3m= dm 3 dm = cm 3 km = m

7m= dm 7 dm = cm 7 km = m

2 Contesta aquestes preguntes:

a) A quants dits equival aproximadament 1 decímetre?

b) A quants pams equivalen aproximadament 60 centímetres?

c) Dos peus, quants centímetres són aproximadament?

3 Relaciona cada longitud amb la unitat més adequada per mesurar-la:

La longitud d’un dit ● ● Quilòmetre

La llargada del llibre de llengua ● ● Metre

L’altura de la classe ● ● Centímetre

La distància entre dues ciutats ● ● Decímetre

4 Arrodoneix, calcula mentalment i estima el resultat:

a) 77 + 104 + 19 = e) 25 + 32 + 19 + 41 =

b) 103 + 34 + 69 = f) 255 + 97 + 49 =

c) 351 + 26 + 23 = g) 85 + 113 + 64 =

d) 202 + 87 + 11 = h) 310 + 92 + 75 =

30 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 7
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:46 Página 31

FITXA
UNITAT
Tots som diferents
27
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Llegeix aquests problemes i contesta les preguntes:

a) L’habitació de la Pilar fa 4 metres de llargada, la de l’Arnau fa 350 cen-


tímetres i la de l’Ivan, 38 decímetres. Quina de les tres habitacions
és la més llarga? I la més curta?

b) L’Ester fa una ruta d’11 quilòmetres. Si ha caminat ja 2.000 metres,


quants quilòmetres li falten per acabar la ruta?

c) En Ramon ha pujat 90 centímetres de la corda del gimnàs, que en to-


tal fa 450 centímetres de llargada. Quant li falta per pujar?

d) La Lídia té una corda de 65 centímetres, l’Ernest en té una altra


d’1 metre i en Frederic, una de 3 decímetres. Quant mesurarà la cor-
da si les ajunten totes tres per saltar?

e) Si la distància de casa teva a la biblioteca és de 750 metres, quants


decímetres has de recórrer per anar i tornar de la biblioteca?

UNITAT 7 MATEMÀTIQUES 3r 31
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 09:17 Página 32

FITXA
UNITAT
Tots som diferents
28
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Escriu els nombres i les unitats que falten en aquestes igualtats:

a) 1 = 100 cm d) 12 = 12.000 m

b) 15 m = cm e) 3 dm = cm

c) 32 = 320 dm f) 20 = 200 cm

2 Ordena aquestes longituds de més petita a més gran:

a) 400 dm 400 m 4 km 5.000 dm

< < <

b) 300 m 450 dm 550 dm 4.000 cm

< < <

3 Arrodoneix aquests nombres a la centena més propera:

a) 5.870 és aproximadament

b) 5.807 és aproximadament

c) 399 és aproximadament

d) 2.890 és aproximadament

Ordena els nombres anteriors de més petit a més gran:

< < <

4 Calcula mentalment aquestes restes completant desenes:

a) 35 – 27 = c) 78 – 26 = e) 62 – 39 =

b) 73 – 14 = d) 57 – 25 = f) 56 – 15 =

32 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 7
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 33

FITXA
UNITAT
Tres i tres i tres fan nou…
29
Nom i cognoms: ____________________________________________________________
1 Escriu aquestes multiplicacions en forma de suma i resol-les:

a) 4 x 3 = + + =

b) 2 x 8 =

c) 3 x 5 =

2 Escriu aquestes sumes en forma de multiplicació i resol-les:

a) 10 + 10 + 10 = x =

b) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = x =

c) 7 + 7 = x =

3 Calcula el doble d’aquests nombres de dues maneres:

Nombre Doble com a suma Doble com a multiplicació

3 3+3=6 2x3=6

4 Calcula el triple d’aquests nombres de dues maneres:

Nombre Triple com a suma Triple com a multiplicació

4 4 + 4 + 4 = 12 3 x 4 = 12

UNITAT 8 MATEMÀTIQUES 3r 33
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 34

FITXA
Tres i tres i tres fan nou…
30
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Uneix amb fletxes les multiplicacions que tinguin el mateix pro-


ducte:

2x4 ● ● 4x2

8x5 ● ● 4x5

6x2 ● ● 2x6

5x4 ● ● 5x8

2 Calcula el resultat d’aquestes multiplicacions:

71 23 534 91
x5 x3 x2 x7

3 Completa aquesta taula:

x 4 6 8 9

4 Escriu dos factors que en multiplicar-los donin com a resultat aquests


nombres:

a) x = 21 d) x = 49

b) x = 64 e) x = 30

c) x = 56 f) x = 48

34 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 8
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 35

FITXA
UNITAT
Tres i tres i tres fan nou…
31
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Llegeix aquests problemes i contesta les preguntes:

a) Un elefant necessita beure uns 150 litres d’aigua al dia. Quina quan-
titat d’aigua necessitarà beure un ramat de 9 elefants?

b) En Narcís triga 9 minuts a esmorzar i la seva germana petita triga el


doble. Quant temps triga a esmorzar la germana d’en Narcís?

c) L’Aixa ha adoptat una gossa que menja 350 grams de pinso al dia.
Quants grams de pinso menjarà en una setmana?

d) La Rita ha fet el triple de cistelles que en Rafel, i en Víctor, el doble


que la Rita. Si en Rafel ha fet 3 cistelles, quantes n’ha fet la Rita? I
en Víctor?

UNITAT 8 MATEMÀTIQUES 3r 35
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:48 Página 36

FITXA
UNITAT
Tres i tres i tres fan nou…
32
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Fes les multiplicacions i completa aquesta taula:

Factor Factor Producte


5.415
5.415 4 x4

7.206 5

8.524 7

5.817 8

2 Col·loca en vertical i multiplica:

3.754 x 7 · 9.243 x 6 · 2.103 x 4

3 Escriu aquestes sumes en forma de multiplicació i resol-les:

a) 13 + 13 + 13 + 13 = x =

b) 60 + 60 + 60 + 60 + 60 + 60 = x =

c) 458 + 458 + 458 = x =

4 Calcula aquestes multiplicacions de dues maneres diferents i obser-


va que obtens el mateix producte:
x =
a) 5 x 7 x 9
x =

x =
b) 10 x 3 x 5
x =
36 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 8
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 37

FITXA
UNITAT
Uf! com pesa
33
Nom i cognoms: ____________________________________________________________
1 Observa aquestes il·lustracions i completa les frases:

a) El llibre pesa que el quadern.

b) L’arròs pesa que el sucre.

c) Les galetes pesen que el cacau.

2 Observa aquest dibuix i digues quant pesen els plàtans:

Els plàtans pesen

UNITAT 9 MATEMÀTIQUES 3r 37
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 38

FITXA
Uf! com pesa
34
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Relaciona amb fletxes:


2 quilos ● ● 16 quarts de quilo

4 quilos ● ● 3 mitjos quilos

1 quilo ● ● 2 mitjos quilos

6 quarts de quilo ● ● 8 quarts de quilo

2 Completa aquestes igualtats amb el nombre que falta:

a) 1 kg = g c) 12 kg = g e) kg = 9.000 g

b) 3 kg = g d) kg = 7.000 g f) kg = 5.000 g

3 Estima el pes d’aquests objectes i encercla la resposta correcta:

Mig quilo Mig quilo


100 g 100 g
2 kg 2 kg

Quart de quilo Quart de quilo


10 kg Mig quilo
20 g 3 kg

4 Continua aquestes sèries:

a) 15 · 26 · 37 · · · · · ·

b) 8 · 19 · 30 · · · · · ·

38 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 9
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 39

FITXA
UNITAT
Uf! com pesa
35
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Llegeix aquests problemes i contesta les preguntes:

a) Al mercat, en comprar un quilo de pomes en regalen 1 quart de qui-


lo més. Quants quilos t’emportaràs si compres 4 quilos de pomes?

b) Una llauna de bonítol en oli pesa 100 grams. L’oli de la llauna pesa 28
grams i la llauna buida pesa 10 grams. Quant pesa el bonítol?

c) L’àvia de l’Artur ha comprat 1 quart de quilo de cloïsses, 1 quart de


quilo de musclos i mig quilo d’arròs per fer una paella amb els seus
néts. Quant ha pesat la compra?

d) Un quilo de taronges val 1 euro i 50 cèntims. Quant valdrà una bos-


sa de 3 quilos?

UNITAT 9 MATEMÀTIQUES 3r 39
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 40

FITXA
UNITAT
Uf! com pesa
36
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Ordena aquests pesos de més gran a més petit:

3.000 grams · 5 quarts de quilo · 2 quilos · 5 mitjos quilos

< < <

2 Indica quants pesos d’1 quilo o de mig quilo necessites per equilibrar
una balança en els casos següents:

a) Un sac de cebes que pesa 3 quilos i mig:

b) Una bossa de farina que pesa 500 grams:

c) Un meló que pesa 1.500 grams:

d) Un peix que pesa 2.000 grams:

3 Construeix la taula del 12:


12 x 1 = 12

12 x 2 = 12 + 12 = 24

12 x 3 =

12 x 4 =

12 x 5 =

12 x 6 =

12 x 7 =

12 x 8 =

12 x 9 =

12 x 10 =

40 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 9
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 41

FITXA
UNITAT
Fem mosaics
37
Nom i cognoms: ____________________________________________________________
1 Uneix cada polígon amb el seu nom:

a) b) c)

Pentàgon Triangle Quadrilàter

Hexàgon Trapezi Rombe

d) e) f)

2 Escriu cert (C) o fals (F) segons correspongui:

a) Un quadrat té els quatre angles iguals.

b) Un rectangle té els quatre costats iguals.

c) Un rombe té els quatre costats iguals.

3 Relaciona amb fletxes:

Angle agut Angle recte Angle obtús

UNITAT 10 MATEMÀTIQUES 3r 41
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 42

FITXA
Fem mosaics
38
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Assenyala el vèrtex i els costats d’aquests angles:

a) b)

Angle Angle

c)

Angle
2 Multiplica:

3.692 5.306 6.874 2.874


x3 x4 x7 x6

9.817 8.463 7.517 4.259


x5 x8 x9 x2

3 Completa aquesta taula:

Costats Angles Vèrtex

Quadrat

Triangle

Hexàgon

Pentàgon

Trapezi

Rectangle

42 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 10
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 43

FITXA
UNITAT
Fem mosaics
39
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Llegeix aquests problemes i contesta les preguntes:

a) En un parc rectangular que fa 18 metres de llargada i 9 metres


d’amplada, la jardinera vol protegir les plantes amb una tanca. Quants
metres de tanca necessitarà?

b) Amb una corda s’ha envoltat un hexàgon de 6 centímetres de costat.


Quant mesura la corda?

c) La Mireia surt de l’escola a les 15.00. Quin tipus d’angle formen les
busques del rellotge a aquesta hora? Dibuixa’l.

2 Escriu l’enunciat d’aquest problema eliminant les informacions inútils:

Al parc hi ha un estany de 15 metres de profunditat que té forma de


pentàgon i cada costat fa 9 metres. L’estany és a 50 metres dels gron-
xadors. Hi volen posar una tanca per evitar que els nens menors de 12
anys puguin caure a l’aigua. La tanca costa 650 euros. Quant mesura la
tanca?

UNITAT 10 MATEMÀTIQUES 3r 43
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:48 Página 44

FITXA
UNITAT
Fem mosaics
40
Nom i cognoms: ____________________________________________________________
1 Digues quina superfície i quin perímetre tenen aquestes figures.
Indica’n les unitats (cm i cm2):

A B C D

E
F

A B C D E F

Superfície

Perímetre

2 Dibuixa les busques de cada rellotge perquè en el primer cas formin


un angle agut, en el segon, un angle recte, i en el tercer, un angle
obtús:

a) b) c)

3 Fes l’estimació d’aquests productes:

a) 64 x 9 = c) 78 x 2 = e) 49 x 4 =

b) 37 x 5 = d) 97 x 6 = f) 22 x 8 =

44 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 10
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 45

FITXA
UNITAT
Repartir
41
Nom i cognoms: ____________________________________________________________
1 Reparteix aquestes 16 boles en quatre parts iguals. Quantes boles
hauràs de posar a cada part?

2 Fes aquestes divisions i encercla les que siguin exactes:

a) 49 7 d) 54 6 g) 46 5 j) 82 9

b) 29 3 e) 76 8 h) 32 4 k) 64 9

c) 16 2 f) 35 5 i) 26 3 l) 42 6

3 Resol aquestes divisions i fes-ne la prova

36 6 28 5

67 7 46 8

UNITAT 11 MATEMÀTIQUES 3r 45
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 46

FITXA
Repartir
42
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Completa aquesta taula:

Divisió Dividend Divisor Quocient Residu

50 7

40 5

37 4

34 3

28 2

2 Completa aquesta taula:

Dividend Divisor Quocient Residu

La Maria reparteix 20 peres


entre 4 amics.

L’Alícia reparteix 22 pomes


entre 4 amigues.

En Nil reparteix 36 bales


entre els seus 5 amics.

46 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 11
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 47

FITXA
UNITAT
Repartir
43
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Llegeix aquests problemes i contesta les preguntes:

a) La mare de l’Elsa ha repartit 40 maduixes entre 5 plats de postres.


Quantes maduixes ha posat a cada plat?

b) En Pere ha preparat 10 pots de melmelada de pruna i n’ha regalat la


meitat a amics i amigues. Quants pots de melmelada ha regalat?

c) En un parc hi ha 32 arbres i cada dia el jardiner en rega la quarta part.


Quants arbres rega cada dia?

d) En Sergi vol organitzar la seva col·lecció de 153 minerals en capses


de 9 minerals cada una. Quantes capses necessita?

UNITAT 11 MATEMÀTIQUES 3r 47
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 48

FITXA
UNITAT
Repartir
44
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Completa aquestes frases:

a) La meitat de és 9.

b) Un quart de és 7.

c) Un terç de és 8.

2 Escriu la divisió que té com a quocient 6, com a divisor 4 i com a resi-


du 2:

3 Calcula aquestes divisions i ordena els quocients de més gran a més


petit:

7.497 7 5.418 6 9.665 8

> >

4 Completa aquesta taula

Dividend Divisor Quocient Residu

7.875 7

9 704 0

2 939 1

3.576 3

48 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 11
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 49

FITXA
UNITAT
On anem?
45
Nom i cognoms: ____________________________________________________________
1 Pinta les caselles del color que indiquen les coordenades següents:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

● D-6: vermell ● F-4: verd clar ● C-9: groc


● A-8: blau cel ● G-5: rosa ● E-1: lila
● B-2: taronja ● I-3: negre ● H-7: blau marí
● J-10: marró ● E-8: verd fosc ● G-2: gris

UNITAT 12 MATEMÀTIQUES 3r 49
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 50

FITXA
On anem?
46
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Pinta aquest dibuix. Utilitza el color vermell per a les línies rectes i
el blau per a les corbes:

2 Escriu les expressions numèriques d’aquestes frases matemàti-


ques i comprova que els resultats siguin correctes:

a) El triple de 22 és 66.

b) Cinc vegades 20 és 100.

c) Trenta-dos més vuit fan quaranta.

d) La meitat de 74 és 37.

e) Quaranta-vuit entre 6 són 8.

3 Escriu les frases matemàtiques d’aquestes expressions numèriques:

a) 3 x 9 = 27

b) 5 x 5 = 25

c) 6 + 4 + 5 = 15

d) 64 : 8 = 8

e) 254 – 32 = 222

50 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 12
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 51

FITXA
UNITAT
On anem?
47
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Llegeix aquests problemes i contesta les preguntes:

a) La Clara té 3 paquets de caramels amb 10 caramels cada un. Quants


caramels té en total?

b) La Valèria ha comprat 5 capses de 10 ous cada una. Quants ous ha


comprat en total?

c) Cada dia arriben al supermercat dues furgonetes amb 10 caixes cada


una. A cada caixa hi ha 6 litres de llet. Quants litres de llet hi arriben
cada dia?

d) Els brics de suc arriben a la botiga en caixes grans. Cada caixa conté
10 paquets i a cada paquet hi ha 8 grups de 3 brics de suc. Quants
sucs hi ha en una caixa gran?

UNITAT 12 MATEMÀTIQUES 3r 51
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 52

FITXA
On anem?
48
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Dibuixa una línia recta que uneixi el vèrtex A amb el vèrtex D i una
altra que uneixi els vèrtexs B i C:

A B

C D

a) Quants polígons s’han format?

b) Com s’anomenen aquests polígons?

c) Pinta’ls cada un d’un color.

d) Assenyala el punt on es creuen tots els segments.

2 Completa les frases següents:

a) El segment és

b) El lloc on es tallen dues línies s’anomena

c) Les línies que canvien de direcció són línies

d) Les són infinites.

3 Completa:

10 x 24 = 45 x = 450 215 x 10 =

12 x 10 = x 10 = 950 x 10 = 3.750

x 10 = 510 x 10 = 6.820 289 x = 2.890

52 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 12
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 53

FITXA
Ha plogut!
49
Nom i cognoms: ____________________________________________________________
1 Ordena aquests recipients de menys a més capacitat:

1 cl 10 cl 50 cl 1l

< < <

2 Escriu el nom de dos recipients que tinguin 1 litre de capacitat.


Dibuixa’ls.

3 Contesta aquestes preguntes:


a) Quants mitjos litres hi ha en una ampolla d’1 litre?

b) Quants quarts de litre hi ha en 2 litres?

4 Digues quins productes representen aquests rectangles:


A B C D E F

A = 3 x 4 = 12 C= E=

12 : 3 = 4

B= D= F=

UNITAT 13 MATEMÀTIQUES 3r 53
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 54

FITXA
Ha plogut!
50
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Relaciona amb fletxes:

Bric de llet ● ● Quart de litre

Bric petit de suc ● ● 1 litre

Garrafa ● ● 70 litres

Banyera ● ● 5 litres

2 Quants gots de llet, aproximadament, produeix cada dia una vaca?

3 Completa, com a l’exemple:

a) 3 x 8 = 24 24 : 3 = 8 24 : 8 = 3

b) 9 x 7 = : = : =

c) 7 x 8 = : = : =

d) 6 x 5 = : = : =

4 Calcula mentalment:

5 x 20 = 6 x 30 = 8 x 40 =

60 x 6 = 50 x 9 = 80 x 7 =

3 x 80 = 4 x 90 = 6 x 70 =

54 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 13
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 55

FITXA
Ha plogut!
51
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Llegeix aquests problemes i contesta les preguntes:

a) Un arbre necessita 6 litres d’aigua al dia. Quants mitjos litres d’aigua


necessita l’arbre?

b) Quan la Mònica es banya gasta uns 70 litres d’aigua, però si es dut-


xa només en gasta 20 litres. Quants decilitres d’aigua estalvia si es
dutxa en comptes de banyar-se?

c) Una cabra fa 2 litres de llet al dia. Quants centilitres fa en una set-


mana?

d) L’Aïda va preparar una gerra de 2 litres de suc de taronja. En va do-


nar mig litre al seu amic Marçal, un quart de litre a la seva amiga
Estrella i un altre quart de litre a la seva amiga Eva. Quant suc li va
quedar?

UNITAT 13 MATEMÀTIQUES 3r 55
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 56

FITXA
Ha plogut!
52
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Relaciona amb fletxes:


Un got de llet ● ● Mig litre
Una gerra d’aigua ● ● 20 centilitres
Un cassó de sopa ● ● 1 litre
Dos gots de suc ● ● Quart de litre

2 Completa aquestes igualtats:

2l= cl l = 500 cl

3 = 300 cl 67 l = 6.700

80 l = cl l = 4.000 cl

3 Contesta aquestes preguntes:

a) Amb una ampolla de 2 litres, quants gots de 20 cl pots omplir?

b) Amb quantes ampolles de 750 ml omplim una galleda de 3 l?

c) Quantes vegades omplim un mesurador d’1 dl per tenir mig litre d’oli?

4 Calcula mentalment:

3x = 270 8x = 480 6x = 300

x 7 = 420 x 9 = 540 x 6 = 240

5x = 250 7x = 630 9x = 810

56 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 13
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 57

FITXA
Pintem mandales
53
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Completa la sanefa fent un seguit de translacions de la figura dibui-


xada :

2 Observa aquesta imatge:

Pinta de color vermell el centre de gir.

Pinta de color blau la figura que es repeteix.

Quantes vegades es repeteix?

UNITAT 14 MATEMÀTIQUES 3r 57
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 58

FITXA
Pintem mandales
54
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Dibuixa un eix de simetria a cadascun d’aquests polígons:

2 Calcula els resultats d’aquestes operacions. Suma primer les ope-


racions que es troben entre parèntesis.

a) (54 + 22) + 23 = + =

b) (31 + 24) + 35 = + =

c) 32 + (61 + 89) = + =

d) 54 + (25 + 21) = + =

3 Descompon en una suma i multiplica, com a l’exemple:

32 x 3 = (30 + 2) x 3 = (30 x 3) + (2 x 3) = 90 + 6 = 96

a) 44 x 2 =

b) 63 x 4 =

c) 75 x 6 =

d) 89 x 5 =

4 Calcula mentalment:

5 x 27 = 5 x 38 = 5 x 49 =

160 x 5 = 5 x 91 = 64 x 5 =

58 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 14
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 59

FITXA
Pintem mandales
55
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Llegeix aquests problemes i contesta les preguntes:

a) En un quiosc han comprat 3 capses amb 5 sobres de cromos a cada cap-


sa. Cada sobre conté 8 cromos. Quants cromos han comprat en total?

b) En una granja hi ha 3 corrals. Cada corral té 9 gallines i cada gallina


pon 2 ous al dia. Quants ous ponen les gallines de la granja en un dia?

c) En una escola van rebre 6 caixes amb 32 llibres cadascuna i 4 caixes


més amb 24 llibres cadascuna. Quants llibres van rebre en total?

2 Escriu una pregunta per als problemes següents que es pugui re-
soldre fent l’operació indicada:

a) L’equip de la Sílvia ha fet 145 gols en el campionat d’aquest any. La


Sílvia n’ha fet 39.

RESTA

b) L’Andreu ha comprat 32 pomes per fer 4 pastissos.

DIVISIÓ

c) En un campament hi ha 5 tendes de campanya i 4 nens i nenes a


cada tenda.

MULTIPLICACIÓ

UNITAT 14 MATEMÀTIQUES 3r 59
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 60

FITXA
Pintem mandales
56
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Dibuixa una simetria i una translació, com a l’exemple:

2 Dibuixa una figura que formi un gir en aquesta circumferència:

3 Indica si aquestes figures són simètriques:

a) b) c) d)

60 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 14
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 61

FITXA
De viatge
57
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Completa aquesta taula:

Nombre DM UM C D U Es descompon

5.873

1 2 3 4 5

90.000 + 300 + 80 + 5

5.873

9 8 7 6 5

2 Completa aquesta taula amb el nombre anterior i el posterior:

Anterior Nombre Posterior

72.437

32.450

10.001

8.999

3 Compara aquests nombres i escriu el signe < o > segons correspongui:

a) 54.561 54.651 d) 27.348 27.248

b) 87.999 88.989 e) 39.514 39.524

c) 12.115 12.015 f) 45.917 45.916

UNITAT 15 MATEMÀTIQUES 3r 61
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 62

FITXA
De viatge
58
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Escriu tots els nombres de cinc xifres que estiguin entre 58.997 i
59.003:

2 Escriu cinc nombres diferents de cinc xifres que tinguin tots 3 de-
senes de miler, 5 desenes i 6 unitats:

Ordena els nombres anteriors de més gran a més petit:

3 Escriu amb lletres els nombres següents:

a) 7.072

b) 18.624

c) 35.874

d) 589.642

4 Completa aquestes frases:

a) El nombre més gran de 4 xifres és

b) El nombre més petit de 5 xifres és

5 Completa la sèrie:

99.000 99.025 90.050 · · · · ·


· · · · · ·

62 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 15
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 63

FITXA
De viatge
59
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Llegeix aquests problemes i contesta les preguntes:

a) En David ha anat amb els seus pares a comprar un sofà que ha cos-
tat 1.200 euros i un dormitori que n’ha costat 3.525. Quants diners
s’han gastat en total?

b) Al carrer on viu la Victòria s’han recollit 1.350 ampolles en el conte-


nidor de reciclar vidre. Al carrer de l’Àngel s’han recollit 14 centenes
d’ampolles. A quin carrer se n’han recollit més?

c) La família de la Mariona ha estalviat 3.478 litres d’aigua en un mes, i


la de la Sònia, 3.748. Quina família ha estalviat més aigua?

2 Segueix les pistes i esbrina de quin nombre es tracta:

a) 17.043 · 77.363 · 70.823 · 37.404 · 67.483


• La xifra dels milers és 7.
• La xifra de les unitats és 3.
• La xifra de les desenes és més petita que 5.

b) 80.593 · 78.121 · 87.656 · 82.858 · 88.272


• La xifra de les desenes de miler és 8.
• La xifra de les unitats i la xifra de les centenes coincideixen.
• La xifra de les desenes és més gran que la de les unitats de miler.

UNITAT 15 MATEMÀTIQUES 3r 63
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 64

FITXA
De viatge
60
Nom i cognoms: ____________________________________________________________

1 Completa aquesta taula:

Nombre Es troba entre… El miler més proper és…

2.875 2.000 i 3.000

57.469

27.899

2 Indica el lloc (DM, UM, C, D, U) que ocupa la xifra 3 en cada un


d’aquests nombres:

35.254 50.873 3.400 87.364 5.932

3 Fes les operacions següents:

863.483 798.416 511.320


+ 948.152 – 132.135 – 415.432

261.435 508. 321 318.424


x4 x5 x6

258.939 3 485.415 5 156.234 6

64 MATEMÀTIQUES 3r UNITAT 15
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 65

Solucionari

UNITAT 1. ELS NOSTRES NOMBRES d) Les revistes


e) 10
Fitxa 1 2. 9.028 > 9.027 > 9.026 > 9.025 > 9.024 > 9.023 > 9.022
1. 189 < 190, 234 < 243, 851 > 849, 765 >754,
200 < 300, 400 > 399. Fitxa 6
2. 1. a) set-cents vint-i-cinc
C D U
b) nou-cents trenta-set
623 6 2 2 c) vuit-cents seixanta-u
147 1 4 7 2. 8.000 + 500 + 40 + 4 8 M, 5 C, 4 D, 4 U
965 9 6 5 6.000 + 200 + 10 + 4 6 M, 2 C, 1 D, 4 U
7.000 + 900 + 1 7M+9C+1U
3. a) 400 + 10 + 2 = 4 C, 1 D, 2 U
3.000 + 700 + 60 + 8 3 M + 7 C + 6 D+ 8 U
b) 500 + 80 + 9 = 5 C, 8 D, 9 U
c) 700 + 2 = 7 C + 2 U 3. a) 500 unitats
d) 300 + 90 + 1 = 3 C, 9 D, 1 U b) 30 centenes
4. c) 40 desenes
Anterior Nombre Posterior
4. a) 6 + 4 + 7 = 17
499 500 501 b) 5 + 8 + 2 = 12
288 289 290 c) 3 + 7 + 9 = 19
348 349 350 d) 1 + 9 + 2 = 12
940 941 942 5. a) 990 – 992 – 994 – 996 – 998 – 1.000 – 1.002 – 1.004 –
1.006
Fitxa 2 b) 1.000 – 1.005 – 1.010 – 1.015 – 1.020 – 1.025 –
1. 1.030 – 1.035
Nombre Es troba entre… La centena més propera és…

112 100 i 200 100 Fitxa 7


259 200 i 300 200 1. a) Quantes ampolles han portat entre els dos?
242 200 i 300 300
b) Quants alumnes eren en total?
c) Quants quilos s’han recollit en total?
699 600 i 700 400
2.
748 700 i 800 500 10
9
2. Resposta oberta.
8
3. 671, 815, 968, 124, 591, 736
7
6
Fitxa 3
1. a) Han reciclat 960 fulls. 5
b) Ha escrit el 628. 4
c) Hi ha unes 800 formigues. 3
2
Fitxa 4 1
1. 102 i 466.
xocolata

entrepà
pa amb

galetes
pasta
fruita

2. 465 > 456 > 406 > 165 > 65.


3. 458, 468, 478, 488, 498
Fitxa 8
4. a) En Joan ha collit aproximadament 60 rovellons, i la
seva germana, 70. 1. a) 2.587 + 218 = 2.805
b) 90 + 23 + 5 = 118. Sí que en tindrà suficients.

UNITAT 2. COM ANEM A L’ESCOLA?


Fitxa 5 b) 4.264 + 639 = 4.903
1. a) 8 + 2 + 5 + 10 = 25 nens i nenes
b) 8
c) Els contes

MATEMÀTIQUES 3r 65
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 66

Solucionari

2. Nombre Es llegeix Es descompon 773 268 475 548 795


+ 596 + 132 + 468 + 643 + 679
6.606 Sis mil sis-cents sis 6M+6C+6U
1.369 400 943 1.191 1.474
5.312 Cinc mil tres-cents dotze 5M+3C+1D+2U
2. a) 182 c) 53 e) 93
925 Nou-cents vint-i-cinc 9M+2D+5U
b) 112 d) 121 f) 143
8.647 Vuit mil sis-cents quaranta-set 8 M + 6 C + 4 D + 7 U
3. a) 589 b) 291 c) 999
3.420 Tres mil quatre-cents vint 3M+4C+2D 4. a) Resposta oberta.

UNITAT 3. 1.000 AMPOLLES UNITAT 4. UN SAFARI GEOMÈTRIC


Fitxa 9 Fitxa 13
1. Operació Sumands Suma o total 1. Tenen les cares planes: goma i capsa. Són cossos ro-
12 dons: pilota i formatget.
+ 74 12 + 74 = 86 12 i 74 86
86 2. a) Té 12 arestes.
b) Té 8 vèrtexs.
34
+ 15 34 + 15 = 49 34 i 15 49 c) Té 6 cares.
49
d) Les bases tenen forma quadrada.
68 e) Les cares són totes quadrades.
+ 21 68 + 21 = 89 68 i 21 89
89 f) S’anomena cub.
3. Resposta oberta.
2. 120 + 122 = 242; 186 + 113 = 299; 337 + 551 = 888; 4. a) 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
241 + 301 = 542; 328 + 471 = 799; 236 + 610 = 846; b) 21 – 23 – 25 – 27 – 29 – 31 – 33 – 35 – 37
164 + 425 = 589; 494 + 501 = 995
3. a) 33 + 19 c) 34 + 92 e) 212 + 547 Fitxa 14
b) 12 + 58 d) 588 + 876 f) 387 + 127 1. a) cub; b) cilindre; c) prisma rectangular; d) con
2. a) Cos rodó c) Piràmide e) Prisma
Fitxa 10
b) Prisma d) Cos rodó f) Cos rodó
1. a) 38 d) 82 g) 334
3.
b) 59 e) 96 h) 528
c) 99 f) 67 i) 497
2. a) 36 d) 48 g) 662
b) 63 e) 24 h) 907
c) 55 f) 78 i) 508
3. 156 548 289
+ 587 + 625 + 158
La figura s’anomena piràmide.
743 1.173 447
Fitxa 15
238 394 386
1. a) Ha dibuixat un con. b) Deixarà un cercle. c) 345
+ 457 + 518 + 294
2. a) Quants alumnes aniran al circ?
695 912 680
b) Quant els costarà anar al circ?
c) A quina hora s’acaba l’espectacle?
4. 5.158 + 5.964 = 11.122; 8.786 + 3.982 = 12.768;
9.567 + 5.685 = 15.252 d) Quantes entrades han venut?

Fitxa 11 Fitxa 16
1. a) Han vist 76 peixos. 1. a) 75 c) 181 e)179
b) Ha llegit 234 pàgines. b) 164 d) 195 f) 192
c) Han reciclat 72 fulls. 2. con
cilindre prisma hexagonal
d) Hi ha, aproximadament, 60 instruments.
2. Es poden respondre les preguntes a i c.

Fitxa 12
1. 864 565 132 610 156
+ 781 + 435 + 315 + 335 + 848
1.645 1.000 447 945 1.004 3.

66 MATEMÀTIQUES 3r
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 67

Solucionari

Vèrtex Arestes Cares c) Han anat a beure aigua 62 excursionistes.


Prisma de
d) Ara hi ha 1.704 socis.
base triangular
6 9 3
Fitxa 20
Piràmide de
base quadrada
5 8 4 1. a) 62 b) 87 c) 130 d) 82 e) 104 f) 71
g) 101 h) 71 i) 86
Cub 8 12 4 2. Resposta oberta.
3. 328 – 274 = 54; 649 – 376 = 273; 418 - 327 = 91; 734
Esfera 0 0 0
– 575 = 159; 11.358 – 3.109 = 8.249; 87.523 – 32.841
4 . = 54.682
Falten 4 totxos. 4. a) 207 – 32 = 172
b) 1.320 + 2 + 45 = 1.367
UNITAT 5. QUANTS ME’N FALTEN? c) 2.195 + 80 = 2.275

Fitxa 17
1. UNITAT 6. EL PAS DEL TEMPS
Operació Minuend Substrahend Diferència

Fitxa 21
76
– 25 76 – 25 = 51 76 25 51 1. a) de traspàs b) hora c) 24 d) 7 e) 12 f) 365
51 2. a) 20:00 h b) 16:30 h c) 21: 00 h
3. Comproveu que hagin dibuixat bé les hores.
69
– 38 69 – 38 = 31 69 38 31
31
Fitxa 22
1. a) Diumenge 30 d’abril.
158
– 42 158 – 42 = 116 158 42 116 b) Dissabte 29 d’abril.
116 c) Dimarts 2 de maig.
d) Dimecres 3 de maig.
2. 8.359 3.108 7.843 2.521
2. Comproveu que hagin dibuixat bé l’hora indicada.
– 3.108 + 5.251 – 2.521 + 5.322
5.251 8.359 5.322 7.843
3. a) 400 b) 500 c) 1.100 d) 950
9.651 6.140 3.694 1.482
4. a) 865 b) 256 c) 947 d) 534 e) 376 f) 555
– 6.140 + 3.511 – 1.482 + 2.212
3. 511 9.651 2.212 3.694 Fitxa 23
1. a) A dos quarts de deu.
Fitxa 18
b) 55 minuts.
1. b) 76 + 2 78
c) 2 hores i 43 minuts.
– 34 + 2 – 36
d) El 9 d’agost.
42 42
c) Resposta oberta. Fitxa 24
d) Resposta oberta. 1. a) 90 minuts.
2. 23 – 12 25 – 14 28 – 17
b) 732 dies.
34 – 22 36 – 24 39 – 27
45 – 18 47 – 20 50 – 23 c) Aproximadament, entre 80 i 90 dies.
58 – 35 60 – 37 63 – 40 2. a) Dos quarts i cinc de sis.
3. 2.639 5.630 7.843 8.247 b) Tres quarts i cinc de dues.
– 1.893 – 4.729 – 2.521 – 5.679
c) Dos quarts de tres.
800 901 1.037 2.568
3. 624 + 36 + 822 = 1.482 347 + 530 + 718 = 1.595
4.966 3.872 9.246 6.123
530 + 605 + 729 = 1.864 308 + 544 + 215 = 1.067
– 3.159 – 1.537 – 6.598 – 2.345
1.807 2.335 2.648 3.778 768 + 441 + 736 = 1.945 186 + 349 + 506 = 1.041
274 + 892 + 567 = 1.733 743 + 74 + 325 = 1.142
Fitxa 19
1. a) L’Anna ha recorregut 26 metres més que en Carles. 527 + 147 + 82 = 756 641 + 284 + 67 = 992
b) La Mar ha fet 44 salts més que en Jordi. 675 + 243 + 189 = 1.107 476 + 159 + 824 = 1.459

MATEMÀTIQUES 3r 67
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 68

Solucionari

UNITAT 7. TOTS SOM DIFERENTS 2. 71 x 5 = 355; 23 x 3 = 69; 534 x 2 = 1.068; 91 x 7 =


637
Fitxa 25 3. x 4 6 8 9
1. Resposta oberta. 2 8 12 16 18
2. Un pam fa aproximadament 15 centímetres, i un peu,
3 12 18 24 27
20 centímetres. És més llarg un peu.
3. pont – pas, regle – pam, calculadora – dit, passadís – 6 24 36 48 54
peu 7 28 42 56 63
4. 30 m = 3.000 cm 250 dm = 2.500 cm
4.000 cm 4. a) 3 x 7, 7 x 3
250 dm > 30 m > 4.000 cm b) 8 x 8
c) 7 x 8, 8 x 7
Fitxa 26 d) 7 x 7
1. 1 m = 10 dm 1 dm = 10 cm 1 km = 1.000 m e) 3 x 10, 10 x 3, 5 x 6, 6 x 5
3 m = 30 dm 3 dm = 30 cm 3 km = 3.000 m f) 6 x 8, 8 x 6
7 m = 70 dm 7 dm = 70 cm 7 km = 7.000 m
2. a) 8 dits b) 4 pams c) 40 cm Fitxa 31
3. dit – cm, llibre – dm, classe – m, distància – km 1. a) 150 x 9 = 1.350 l
4. a) 200 b) 206 c) 400 d) 117 e) 401 f) 262 b) 2 x 9 = 18 minuts
c) 350 x 7 = 2.450 g
Fitxa 27 d) Rita: 3 x 3 = 9 cistelles Víctor: 2 x 9 = 18 cistelles
1. a) L’habitació més llarga és la de la Pilar (4 m) i la més
curta és la de l’Arnau (350 cm). Fitxa 32
b) 11 – 2 = 9 km 1. 5.415 x 4 = 21.660
c) 450 – 90 = 360 cm 7.206 x 5 = 36.030
d) 65 + 100 + 30 = 195 cm 8.524 x 7 = 59.668
e) 750 x 2 = 1.500 m = 15.000 dm 5.817 x 8 = 46.536
2. 3.754 x 7 = 26.278
Fitxa 28 9.243 x 6 = 55.458
1. a) 1 m b) 1.500 cm c) 32 m 2.103 x 4 = 8.412
d) 12 km e) 30 cm f) 20 dm 3. a) 13 x 4 = 52
2. a) 400 dm < 400 m < 5.000 dm < 4 km b) 60 x 6 = 360
b) 4.000 cm < 450 dm < 550 dm < 300 m c) 458 x 3 = 1.374
3. a) 5.900 b) 5.800 c) 400 d) 2.900 4. a) 5 x 7 x 9 = 35 x 9 = 315; 45 x 7 = 315
400 < 800 < 2.900 < 5.800 < 5.900 b) 10 x 3 x 5 = 30 x 5 = 150; 50 x 3 = 150
4. a) 8 b) 59 c) 52 d) 32 e) 23 f) 41
UNITAT 9. UF! COM PESA
UNITAT 8. TRES I TRES I TRES FAN NOU... Fitxa 33
1. a) més b) més c) menys
Fitxa 29 2. 3 quilos
1. a) 4 + 4 + 4 = 12
b) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16 Fitxa 34
c) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 1. 2 quilos – 8 quarts de quilo
2. a) 10 x 3 = 30 4 quilos – 16 quarts de quilo
b) 5 x 6 = 30 1 quilo – 2 mitjos quilos
c) 7 x 2 = 14 6 quarts de quilo – 3 mitjos quilos
3. 7: 7 + 7 = 14; 2 x 7 = 14 2. a) 1 kg = 1.000 g d) 7 kg = 7.000 g
8: 8 + 8 = 16; 2 x 8 = 16 b) 3 kg = 3.000 g e) 9 kg = 9.000 g
4. 6: 6 + 6 + 6 = 18; 3 x 6 = 18 c) 12 kg = 12.000 g f) 5 kg = 5.000 g
9: 9 + 9 + 9 = 27; 3 x 9 = 27 3. entrepà: 100 g, taronges: 2 kg, quadre: quart de quilo,
motxilla: 3 kg
Fitxa 30 4. a) 48, 59, 70, 81, 92, 103, 114
1. 2 x 4 = 4 x 2; 8 x 5 = 5 x 8; 6 x 2 = 2 x 6; 5 x 4 = 4 x 5 b) 41, 52, 63, 74, 85, 96

68 MATEMÀTIQUES 3r
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:47 Página 69

Solucionari

Fitxa 35 Fitxa 40
1. a) 5 quilos c) 1 kg 1.
A B C D E F
b) 62 g d) 4 euros i 50 cèntims

Fitxa 36 S 4 cm2 6 cm2 8 cm2 7 cm2 5 cm2 6 cm2


1. 3.000 g, 5 quarts de quilo = 1.250 g, 2 kg = 2.000 g, P 10 cm 12 cm 16 cm 16 cm 12 cm 12 cm
5 mitjos quilos = 2.500 g
3.000 g > 5 mitjos quilos > 2 quilos > 5 quarts de
quilo 2. Comproveu que ho hagin fet correctament.
2. a) 3 pesos d’1 kg i 1 pes de 1/2 kg 3. a) 576 (600) c) 156 (160) e) 196 (200)
b) 1 pes de 1/2 kg b) 185 (200) d) 582 (600) f) 176 (180)
c) 1 pes d’1 kg i 1 pes de 1/2 kg
d) 2 pesos d’1 kg
3. 12 + 12 + 12 = 36 UNITAT 11. REPARTIR
12 + 12 + 12 +12 = 48
12 + 12 + 12 +12 + 12 = 60 Fitxa 41
12 + 12 + 12 +12 + 12 +12 = 72 1. 16 boles : 4 = 4 boles a cada part
12 + 12 + 12 +12 + 12 +12 + 12 = 84 2. a) 7 (exacta) d) 9 (exacta) g) 9 + 1 j) 9 + 1
12 + 12 + 12 +12 + 12 +12 + 12 + 12 = 96 b) 9 + 2 e) 9 + 4 h) 8 (exacta) k) 7 + 1
12 + 12 + 12 +12 + 12 +12 + 12 + 12 + 12 = 108 c) 8 (exacta) f) 7 (exacta) i) 8 + 2 l) 7 (exacta)
12 + 12 + 12 +12 + 12 +12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 120 3. 36 : 6 = 6; 6 x 6 = 36;
28 : 5 = 5 + 3; 5 x 5 = 25 + 3 = 28;
UNITAT 10. FEM MOSAICS 67 : 7 = 9 + 4; 7 x 9 = 63 + 4 = 67
46 : 8 = 5 + 6; 8 x 5 = 40 + 6 = 46
Fitxa 37
Fitxa 42
1. a) Triangle, b) Quadrilàter, c) Pentàgon
1.
d) Trapezi, e) Rombe, f) Hexàgon Divisió Dividend Divisor Quocient Residu
2. a) Cert b) Fals c) Cert 50:7 50 7 7 1
3. A: Angle recte B: Angle obtús C: Angle agut
40:5 40 5 8 0
Fitxa 38 37:4 37 4 9 1
1. a) agut b) obtús c) recte
34:3 34 6 5 4
2. 3.692 x 3 = 11.076 5.306 x 4 = 21.224
6.874 x 7 = 48.118 2.874 x 6 = 17.244 28:2 28 2 14 0
9.817 x 5 = 49.085 8.463 x 8 = 67.704
7.517 x 9 = 67.653 4.259 x 2 = 8.518
2. Dividend Divisor Quocient Residu
3.
Costats Angles Vèrtex
a 20 4 5 0
Quadrat 4 4 4
b 22 4 5 2
Triangle 3 3 3
c 36 5 7 1
Hexàgon 6 6 6

Pentàgon 5 5 5
Fitxa 43
Trapezi 4 4 4 1. a) 40 : 5 = 8 maduixes a cada plat
Rectangle 4 4 4 b) 10 : 2 = 5 pots
c) 32 : 4 = 8 arbres
Fitxa 39 d) 153 : 9 = 17 capses
1. a) 18 x 2 = 36, 9 x 2 = 18; 36 + 18 = 54 m
b) 6 cm x 6 costats = 36 cm Fitxa 44
c) Formen un angle recte. 1. 18, 28, 24.
2. L’estany del parc té forma de pentàgon i cada costat fa 2. 26 : 4
9 m. Hi volen posar una tanca per evitar que els nens 3. 7.497 : 7 = 1.071; 5.418 : 6 = 903; 9.664 : 8 = 1.208
puguin caure a l’aigua. Quant mesura la tanca? 1.208 > 1.071 > 903

MATEMÀTIQUES 3r 69
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 09:30 Página 70

Solucionari

4. Dividend Divisor Quocient Residu UNITAT 13. HA PLOGUT!


7.875 7 1.125 0
Fitxa 49
6.336 9 704 0 1. cullerada (1 cl) < flascó de medicina (10 cl) < pot de xam-
1.879 2 939 1 pú (50 cl) < ampolla de refresc (1 l)
2. Resposta model: 1 bric de llet, 1 ampolla d’oli.
3.576 3 1.192 0
3. a) 2 b) 8
4. B: 6 x 2, C: 3 x 5, D: 5 x 4, E: 6 x 3, F: 4 x 2
UNITAT 12. ON ANEM?
Fitxa 50
Fitxa 45 1. bric de llet – 1 litre, bric de suc – quart de litre, garrafa
1. Comproveu que hagin pintat correctament els colors – 5 litres, banyera – 70 litres
corresponents a les coordenades que s’indiquen. 2. 4 gots = 1 litre, 10 litres = 40 gots
3. b) 63 63 : 9 = 7 63 : 9 = 7
Fitxa 46 c) 56 56 : 7 = 8 56 : 8 = 7
1. Comproveu que hagin pintat correctament les línies tal d) 30 30 : 6 = 5 30 : 5 = 6
com s’indiquen.
4. 5 x 20 = 100 6 x 30 = 180 8 x 40 = 320
2. a) 3 x 22 = 66
60 x 6 = 360 50 x 9 = 450 80 x 7 = 560
b) 5 x 20 = 100
3 x 80 = 240 4 x 90 = 360 6 x 70 = 420
c) 32 + 8 = 40
d) 74 : 2 = 37 Fitxa 51
e) 48 : 6 = 8 1. a) Necessita 12 mitjos litres.
3. a) El triple de nou és vint-i-set. b) 70 litres – 20 litres = 50 litres. Estalvia 50 litres.
b) Cinc vegades cinc són vint-i-cinc. c) 2 litres = 200 cl; 200 x 7 = 1.400. Fa 1.400 cl.
c) Sis més quatre més cinc són quinze. d) Li va quedar 1 litre.
d) Seixanta-quatre entre vuit són vuit.
Fitxa 52
e) Si a dos-cents cinquanta-quatre n’hi traiem trenta-
dos ens en queden dos-cents vint-i-dos. 1. got de llet – quart de litre, gerra d’aigua – 1 litre, cassó
de sopa – 20 centilitres, dos gots de suc – mig litre
Fitxa 47 2. 2 l = 200 cl 5 l = 500 cl
1. a) 3 paquets x 10 caramels = 30 caramels 3 l = 300 cl 67 l = 6.700 cl
b) 5 capses x 10 ous = 50 ous 80 l = 8.000 cl 40 l = 4.000 cl
c) 2 furgonetes x 10 caixes = 20 caixes x 6 litres = 120 3. a) 2 litres = 200 cl
litres 20 x 10 = 200. Pots omplir 10 gots.
d) 10 paquets x 8 grups = 80 grups x 3 brics = 240 brics b) 3 l = 3.000 ml
de suc 750 x 4 = 3.000. Necessitem 4 ampolles.
Fitxa 48 c) 1 l = 10 dl
1. A B 10 : 2 = 5. Cal omplir-lo 5 vegades.
4. 3 x 90 = 270 8 x 60 = 480 6 x 50 = 300
60 x 7 = 420 60 x 9 = 540 40 x 6 = 240
5 x 50 = 250 7 x 90 = 630 9 x 90 = 810
C D
a) S’han format 4 polígons. UNITAT 14. PINTEM MANDALES
b) S’anomenen triangles.
c) Comproveu que hagin localitzat bé els triangles. Fitxa 53
d) Comproveu que hagin localitzat bé el punt. 1. Comproveu la sanefa.
2. a) un tros de recta que comença i acaba i que es pot 2. Comproveu que pintin correctament el que se’ls de-
mesurar amb el regle. mana. Es repeteix 16 vegades.
b) punt.
Fitxa 54
c) corbes.
1.
d) rectes
3. 10 x 24 = 240 45 x 10 = 450 215 x 10 = 2.150
12 x 10 = 120 95 x 10 = 950 375 x 10 = 3.750
51 x 10 = 510 682 x 10 = 6.820 289 x 10 = 2.890

70 MATEMÀTIQUES 3r
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 21/7/08 14:48 Página 71

Solucionari

2. a) 76 + 23 = 99 Fitxa 58
b) 55 + 35 = 90 1. 58.997 – 58.998 – 58.999 – 59.000 – 59.001 – 59.002
c) 32 + 150 = 182 – 59.003
d) 54 + 46 = 100 2. Resposta oberta.
3. a) (40 + 4) x 2 = (40 x 2) + (4 x 2) = 80 + 8 = 88 3. a) set mil setanta-dos
b) (60 + 3) x 4 = (60 x 4) + (3 x 4) = 240 + 12 = 252 b) divuit mil sis-cents vint-i-quatre
c) (70 + 5) x 6 = (70 x 6) + (5 x 6) = 420 + 30 = 450 c) trenta-cinc mil vuit-cents setanta-quatre
d) (80 + 9) x 5 = (80 x 5) + (9 x 5) = 400 + 45 = 445 d) cinc-cents vuitanta-nou mil sis-cents quaranta-dos
4. 5 x 27 = 135 5 x 38 = 190 5 x 49 = 245 4. a) 9.999
160 x 5 = 800 5 x 91 = 455 64 x 5 = 320 b) 10.000
5. 99.000, 99.025, 99.050, 99.075, 99.100, 99.125,
Fitxa 55 99.150, 99.175, 99.200, 99.225, 99.250
1. a) 3 capses x 5 sobres = 15 sobres
15 sobres x 8 cromos = 120 cromos Fitxa 59
Han comprat 120 cromos. 1. a) 1.200 + 3.525 = 4.725. S’han gastat 4.725 euros.
b) 3 corrals x 9 gallines = 27 gallines b) 1.350 = 13 centenes i 5 desenes < 14 centenes
27 gallines x 2 ous = 54 ous Se n’han recollit més al carrer de l’Àngel.
Les gallines ponen 54 ous al dia. c) 3.748 > 3.478
c) 6 caixes x 32 llibres = 192 Ha estalviat més la família de la Sònia.
4 caixes x 24 = 96 2. a) 17.043
96 + 24 = 120 b) 82.858
En total van rebre 120 llibres. Fitxa 60
2. a) Quants gols ha fet la resta de l’equip? 1.
b) Quantes pomes posarà a cada pastís? Nombre Es troba entre… El miler més proper és…
c) Quants nens i nenes hi ha en total? 2.875 2.000 i 3.000 3.000
57.469 57.000 i 58.000 57.000
Fitxa 56
1. Comproveu que hagin fet bé la simetria i la translació. 27.899 27.000 i 28.000 28.000

2. Comproveu que la figura parteixi del centre de gir.


3. Són simètriques: b i d. 2. 35.254 DM, 50.873 U, 3.400 UM, 87.364
C, 5.932 D
UNITAT 15. DE VIATGE 3. 863.483 + 948.152 = 1.811.635; 798.416 – 132.135 =
666.281; 511.320 – 415.432 = 95.888; 261.435 x 4 =
Fitxa 57 1.045.740; 508.321 x 5 = 2.541.605; 318.424 x 6 =
1.910.544; 258.939 : 3 = 86.313; 485.415 : 5 = 97.083;
1.
Nombre DM UM C D U Es descompon 156: 6 = 26.039
5.873 5 8 7 3 5.000 + 800 + 70 + 3
10.000 + 2.000 + 300 +
12.345 1 2 3 4 5
40 + 5
90.385 9 3 8 5 90.000 + 300 + 80 + 5
80.000 + 1.000 + 300 +
81.364 8 1 3 6 4
60 + 4
90.000 + 8.000 + 700 +
98.765 9 8 7 6 5
60 + 5
2. Anterior Nombre Posterior
72.436 72.437 72.438
Edició: Elisabet Grimal
32.449 32.450 32.451
10.000 10.001 10.002 Col·laboracions:
8.998 8.999 9.000 Per al text: Loli Giménez, Albert Giralt, Elisabet
Grimal, Agnès Toda
3. a) 54.561 < 54.651 Per a la correcció: Maria Carbó
b) 87.999 < 88.989 Per a la il·lustració: Montse Nieto
c) 12.115 > 12.015 Per a la maquetació: Toni Fabregues

MATEMÀTIQUES 3r 71
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:48 Página 72
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:48 Página 73

Material
manipulatiu

En les pàgines següents hi trobareu:

● Taula numèrica
● Taula de Pitàgores
● Taula de descomposició numèrica
● Rellotges
● Calendaris
● Full quadriculat
● Figures per fer 1/2 i 1/4
● Àbacs
● Tangram
● Graella de càlcul mental
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:48 Página 74

Material Manipulatiu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

74 MATERIAL MANIPULATIU
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:48 Página 75

Material
Comprensió
Manipulatiu
lectora

MATERIAL MANIPULATIU 75
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:48 Página 76

Material Manipulatiu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 111 132
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 122 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 111 132
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 122 144

76 MATERIAL MANIPULATIU
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:49 Página 77

Material
Comprensió
Manipulatiu
lectora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MATERIAL MANIPULATIU 77
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:49 Página 78

Material Manipulatiu

M C D U MM CM DC M C D U

78 MATERIAL MANIPULATIU
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:49 Página 79

Material
Comprensió
Manipulatiu
lectora

1 xxxxxx

MATERIAL MANIPULATIU 79
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:49 Página 80

Material Manipulatiu

Gener Febrer
dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg

Març Abril
dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg

Maig Juny
dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg

Juliol Agost
dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg

Setembre Octubre
dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg

Novembre Desembre
dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg

80 MATERIAL MANIPULATIU
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:49 Página 81

Material Manipulatiu

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

MATERIAL MANIPULATIU 81
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:49 Página 82

Material Manipulatiu

82 MATERIAL MANIPULATIU
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:49 Página 83

Material
Comprensió
Manipulatiu
lectora

MATERIAL MANIPULATIU 83
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:49 Página 84

Material Manipulatiu

84 MATERIAL MANIPULATIU
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:49 Página 85

Material
Comprensió
Manipulatiu
lectora

MATERIAL MANIPULATIU 85
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables 22/7/08 15:49 Página 86

Material Manipulatiu

86 MATERIAL MANIPULATIU
Nom Curs Data Unitat
Material

Resultats Resultats Resultats Resultats

MATERIAL MANIPULATIU
1 1 1 1
Comprensió

Estratègies
Fotocopiables mates 3r:guia didact fotocopiables

2 2 2 2

3 3 3 3
22/7/08

lectora

4 4 4 4
Manipulatiu

Sèries
15:49

5 5 5 5

6 6 6 6
Página 87

Cadenes
7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9 Problemes

10 10 10 10

Comentaris:

87