Está en la página 1de 11

c c

›m 9 

    
 
 
   

 
9 9 9 c c 9  9 


cc 9  c c   c  
   !

9 c c c c c ""   c 
#c" #"cc c "c" c c c

9" 9 c c "c 9 "cc"  


9 "cc" c  c"c "cc c c c 

9 ""cc"  9 c cc  cc 9


DUGOTRAJNIM AKTIVNOSTIMA UMERENOG I VELIKOG INTEZITETA.

35-80 % OD MAKSIMALNOG MOGUCEG I FREKVENCIJU SRCA OD 150 -170OTKUCAJA U MIN.

9  
  
   

  " 9 


 
 
 # 


 

r mmm
 
m

m 
m mmm 
mm m


m
 m mmm m  m m 
m 
m

m m 
mm mm
 m

m
m

mm
 m
mm m
mm m mm m


mm mm 
m
m
m m mm! 
m
m
  

  

 $

 

 


 

  


 

 


 
 


 
$
  
 

 
    

 
  


  

  


$


 

        


 
 

 
  
 

 
 
 
 


 
 

    

$
  

 
 

 

 

%
  
$
 
  
  
 

 $
%
$
%

  


 
 
 
 

$
% 

  
 

 

 

 
 
  
 
   
  
 

 
  

 $    

 
 
 
  

% 
 
  
 $

   

 


 %  

 

 


$ 

  
%

 


 
 
   
  
% 
 

 


$


 
  


 
 
 


 
  

  
 


 

!
  $ 
 

  
 &&
  && 
 $
   


 
  
$
 


 
 
$

 

 
   


  
 
 


 


 


 
   


 
 
 
$

 
%  
  $
 
$   
 
 

$


  

 
  

  


m 9  
 

m 
$ 

 
m 9


 
 

 
 
 

m 
 

  

 
 

m $  

 

m $  
 
 m 9 
m  

 

c   

 $ 
 
 
 $ 
 
 $ 
 
 %

 

 
     


 

 
 
 
 
 
 

%  
 

  
 
  
  

 
 

 

 


  
  $

 
 
  
 

9
% 
 


 

 
 
 % 
 

 
'
  
 (  

  


$


%$   
  $
 

 $  
 
  
 

 

 
 
 

 


m  
 
 

 
 

     
 

 
 
 
m  
 


 
  

  

 

 $
 


% 

  

 
  ) *+,


 $
 !  
   

 


 % 
 9  
   
%m   
  ( 

  %  
  


  
 


 
! 
 
   $ 

 
 
 

m   
 
  

% 

 


$
  
 


  


   

    

!
" 
  $  
 
  
 


 
 


 

 
 

% 


 
$$
 

 
 
 

 

$
 

  
  $

 

    


 


 
 

 
   - 


 - 

 


  $ 
  
 
    
 
 
 
 $ 
 

   
 
  
 
 

 
 

 
 
   
 

  
    

9 
  
  
 % 

 


 
 

   
 
 
 $

 
 

 


   
  

 
  

9 $


$ 
  
 
 
  

  
 $ 
  $


 
  
%  %  


%
  $
  


 

 
 
  
  

 


  

a 

 


 
 


 
 
 
 
 
m

J m

J 
          m

  


       
  m
J          
     !   "     
 
 ! JJ "# $ $#  
% "

   &   
    
     " 
    
$ ' 
 "  ()* +  
 "
    ! ,* ( -  
   "
 
  -  %   
         " J .   

     & 
      
    m

J / m

0    


 m

   m

+   "  


 " . J "

#
   1  & 0    
    "   
  
#   
 2 J 
 
 

    "        
    
 (  ( 3  ( "
 #  

 
   "
  
   4

 
 
     " 

   


 
 3   
 
    4J 
 
  
   !! "
   
 
 &      m

J , m

     !  m

          
   m

5   


   
  0 
 " 
    " 

    
   " 
  #    
"
 J 1 "  
 

    "
       2  "
     "     
 &    
   
   
 0  
   
3  
  ( m


m
mm mm

9
 
 
 
 
m

mm
 mm mm
 m m
mm m 
mm
m m
 m
m m m
m
mmm mmmmm m
 m

m m mm

m
mmmm m
m
m mm m
m
m m m
m mm m 
m m
 
m 
mmmm m
mm
m mm m

m m
m
m
!m
 m
m
"
mm 
mmmm m
 
m 
m
m
#m
 m
m mm mmmmmm m
m
$m
 mmm
m m
m m%m mm mmm mm
m
m m m mm
m m
m
m
 m 
m& m"m m
m
mmm m
mm&m
m mm"

m
m
 
m 
m
m
 
m 
m
mmm
"mm m#mm
m
'm(
m m

m
 m m
m

m
m

 
 m
m
%

$m)m
m m

m
 mmm  m
m m
m
"
m
 mm m
m
 mmm
m
m
m m m m
 m
 mmmm
m
"
m#m m
mm m
mm m
m m
 m mm
 mmm

mm
 m
m "
m
m m
m
m
 
m
mm m

mmm
m mm m m
m
m
m mm

m&m
m
 
m 

m
mm
mm mmm
m
 m*m

m
m
m*mm 
mm m m

m(
 m 
m 
m


m

"
m

mmm 
m 
m
 
m m
mmmm
m
9
  
 m
m
+
"m mm, mm m
&
mmmm
mmm
m mm
"m
mm
 m
m
m m m mm- m

m 
m
mm m


m
 mm m& "
m"m./m
 mm 
m./m
 mm
mm
m
m
m+
"m0mm1 1mm mmmm
%mmm
mm mmm

m 
m
mmm 
m
m
m
m m 
m0m

mmm
m 
mm m
m mm
mm
-

m

m mm
mm./m
 mm
mm
m
m
m+
"m.mm2m m
3

mm
mmm 
m mm
m m 
m
m m m
m m
 mm mm m 
m-

m 
m
mm "
m"m./m
 m
)

m
mm m mm
m) 
m./m
 mm 
mm
m
m
m
?
 
 m
m
m+
"m mm, mm mm
! 
m m

m

m
m
"
m4 5mmm
m
mmm
m
+
"m0mm1 1mm mm
m m
! 
m m

m

m
m
"
mm mm
m m
 mmm
m
m+
"m.mm2m mm mm
! 
m m

m

m
m
"
mmm
m
mmm
m

 
 m
m
m+
"m mm "
m m
! 
m m

m

m
m
"
mm  m


m 
m m m
6*0/m
m 
m
m
+
"m0mm1-1mm
m m
7m
mm
mmmm
m m 
m
mm8 
1m m
m
% 
m0m

mmm 6mmmm m./m
 m
m
m+
"m.mm2m mm
mm
! 
m m

m

m
m
"
mm m
mmm 
m mm
m "
m
m m m m
"
m

ñ ñ
 
 ñ m
m
m
ñ m mmmmm

m 
 m mmm 
 m

 mm mm mmm m
 

m m m
 
m


m m
m
ñ mmm 
m m 
m
mm m m
 m
 
m m
mm mm mm mm m
m
ñ m mmm
mmm m m mm
mmm m
m
m m m mm mmm mm
 mm mm
 m
m
ñ m mmm 
mm m 
m 
m m m
m m
m
m mm m 
m
mm mm mm m 
mm mm
mmm
m
ñ m mmm m m mm mm mm m
m mmmm m
mmmmm mm mm
mmm
m
ñ m mmmmmm
mm mm m mm
 m
 

m

mm
m 
m
m
ñ m mmm!!m !!m
m mm 
m mm
m m
m!!
!!m 
m mm mmm m
m mm m
m
ñ m mmmm

m 
mmm 
 m
 mm
 mm mm m
m
ñ m mmm!! m

!!mmm 
 m m
m

m
m
m
m
mmm
m
m
m
mmm
 m mm
"#m$%#&'m()*+),-$-m('m*-.'m/01%'(#2m1)3(-4-50m6'.)m*'$)m7$)m5#m$#.8#%'$0%'m8','m-m7$)m
60m('3-m1%'9-m:)*3'$)m5#m('m$)1).m*-.#m-.'m.3);)m.'35#m.);093)6$-m*'m%#()+3#m
+)<35#m-m$%#3-3;#m=$);'m()&%)m)6.-7,5#3m&)%'+'1m0m$#%#$'3-m*'m+%#.#m)+);m/8)6$'2m0m
+)<35'.'m.)<#m&-$-m;,'+3-m>-3-,'4m1'('m3'm8%),#9#m8)3)+)m1%#3#m$%041'35#m'm
8);)$)+0m$'1.->#35'm
:%#m6+#;'m('m3'8).#3#.)m('m&-4-1,-6$-m1')m7$)m5#m-m8)*3'$)m5'1)m.3);)m+%#.#3'm
8%)+)(#m/0m6#(,02m8'm5#m+'<3)m('m6#m08%'+)m.-7-9-m&)1)+'m%#()+3)m%#,'16-%'50m?m$#m
6+%@#m-6$#*'35#m,#(5'm&)1)+'m3);0m60m)63)+'m8)>#$1'm-m1%'5'm3#m6'.)m$%#3-3;'m0m
$#%#$'3-m+#9m6#m)+)m8%#8)%0>05#m8%#m-m8)6,#m6+'1#m+)<35#m8);)$)+0m8)6,#m)3-@m(0;-@m
A#3#%',3)m*';%#+'35#m.-7-4'm8%#m+)<35#m-,-m+#<&'35'm3#m6'.)m('m4#m8%-8%#.-$-m$#,)m
*'m8%#(6$)5#9#m3'8)%#m+#9m9#m6.'35-$-m3'm.-3-.0.m.);093)6$m8)+%#('m-6$-@m*&);m
$*+m/@,'(3);m6$'%$'2mB'1)C#m-6$#*'35#m8)6,#m+)<35#m9#m&,';)$+)%3)m(#,)+'$-m3'm6+#m
;%08#m.-7-9'm1)5-m60m3'8)%3)m/%'(-,-2m$)1).m+)<35#m-,-m+#<&'35'm-m)806$-$-m-@mD+(#m$%#&'m
3';,'6-$-m('m-6$#*'35#m-(#m()m;%'3-4#m()1m-6$)m8%)-*+)(-m('m$)m3'*)+#.)m/0<-+'35#2m'm
3#m&),m
"#m$%#&'m&-$-m()1$)%m3'01'm('m&-m6#m*'1,50>-,)m('m)8$-.',3)m)1%#$'35#m8#(','m*'@$#+'m
+#<&#m3);0m=,#(#9#m+#<&#m4#m8)&),57'$-m-m6-,0m)1%#$'35'm8#(','m-m)6$'+-$-m3);#m0m
()&%)5m1)3(-4-5- m
„ mEm5#(3'm)(m)63)+3-@m+#<&-m*'m3);#mF,'6->3-m40435#+-m6'm7-81).m6'm
)8$#%#9#35#.m>-3#m>0()m*'m3);#m=$'+m0m1).#m6#m)3-m%'(#m60m6$)8','m%'7-%#3'm0m
3-+)0m%'.#3'm;)%35-m(#)m$#,'m068%'+#3m8);,#(m3'8%#(mG'<3'm3'8).#3'm Em4-,5m3-5#m
('m6#m3);#m3'&-,(050m-m('m6#m ()&-5#m&)(HI&0-,(#%I61-m-*;,#(m+#9m('m6#m8)&),57'm63';'m
8%-m8)$-610m8#(','m1)5'm1%#9#m-*m.-7-9'm;,0$#06'm&0$-3'm1),#3'm:%#8)%0>05#m6#m
6#%-5'm)(mJm6#$'m6'm0.#%#3).m$#<-3).m1)5'm).);09'+'mK IKm8)3'+,5'35'm0*m
3'8).#30m('m6#m*'m8%+-m6#$m1)%-6$-m,'17'm$# <-3'm*&);m*';%#+'35'm-m'('8$'4-5# m
 mm Em5)7m5#(3'm)(m()&%)m8)*3'$-@m+#<&-m*'m3);#mL)<#m6#m-*+)(-$-m,#<#9-m3'm
6$).'10m-,-m6#(#9-m0m*'+-63)6$-m)(m+%6$#m)8%#.#mM*&#;'+'5$#m3#8)$%#&3#m+#,-1#m
$#<-3#m-mN)%6-%'35'm3'm)+)5m68%'+-m5#%m5#m8)*3'$)m('m$#$-+# m1),#3'm$#<#m('m&0(0m
*'$#;30$#m-m.);0m6#m+%,)m,'1)m8)+%#(-$-m-m)7$#$-$-m:%#8)%0>#3'm6#%-5'm5#m)(m IOm6#$'m6'm
KIKm8)3'+,5'35'm$'1)C#m1)%-6$#9-m,'170m$#<-30m*'m8%+-m6#$m:%-34-8Pm$)1).m+#<&#m
8'*-$#m3'm8%#+-,'3m8),)<'5m$#,'m&#*m4-.'35'm-m0+-5'35'm$#%#$m 8),'1)m8)(-<-$#m0*m
8)$8030m1)3$%),0m8)1%#$'m:%-m6807$'350m$'1)C#m8),'1)m6807$'5$#m3);#m0*m8)$8030m
1)3$%),0m8)1%#$'m-m$#,'m"#m*'&)%'+-$#m3'm8%'+-,3)m(-6'35#m)3)m5#m+#).'m+' Q3)m-'1)m
6#m)+(#m3#m%'(-m)m$#.80m-m/3'&-5'3502m1)3(-4-5# m
m m m  mEm)(,->3'm+#<&'m*'m5'>'35#m1+'(%-4#86m.-7-9'm
R8%#(35-m.-7-9-m&0$-3'SmF'1)m&0(#$#m%'*+-5',-m-m5'>',-m3);#m%'(-$#mOm6#$'m)(m8)mK IKm
8)3'+,5'35'mL)<#$#m1).&-3)+'$-m-m6,#(#90m+'%-5'3$0PmKm Emm6#$'m6'mTUm$#<-3#m-m
1)%-6$#9-m6'.)m5#(30m3);0m*'mJIVm8)3'+,5'35'mD+(#m5#m$'1)C#m+'<3)m('m;)%35-m(#)m
$#,'m)6$'3#m0m8%'+-,3).m8),)<'50m1)%-6$-$#m-m%01)@+'$#m3'm.'7-3-m1')m08)%-7$#m*'m
6$'&-,3)6$m:)(-<-$#m8),'1)m$#<-30m0*m8030m1)3$%),0m8)1%#$'m:%-m6807$'350m8%-34-8m5#m
-6$-m"#m807$'5$#m('m6#m$#%#$m/)(.'%'2 m3'm.'7-3-m+#4m)(.'@m8)m6807$'350m1%#3-$#m0m
8)3)+3-m4-1,06m
=,#(#9'm+#<&'m&-m&-,'m m m
m03'8%#(m-m03'*'(mD+'m+#<&'m5#m)(,->3'm
*'m5'>'35#m()35-@m,#C'm'm5'1)m5#m1)%-63'm0m$%#304-.'m68%-3$'m-m$)m8%+#36$+#3)m0m
6$)5#9#.m6$'+0mL);0m6#m%'(-$-mm6#$'m)(mKmEmKTm8)3'+,5'35'm*'m6+'10m3);0m:)>-35#m
6#m6'm.'35).m$#<-3).m1)5'm6#m8)6$#8#3)m8)+#9'+'mG'<3)m5#m3'8).#30$-m('m6#m
)&%'$-m8'<35'm3'm8%'+-,'3m6$'+m803m8)1%#$m8%-m+#<&-m1)3$%),-6'3)m1%#$'35#m8);)$)+0m
8%-m+%'9'350m('m3#m&-m-*;0&-,-m%'+3)$#<0 m
m mEm*'m.-7-9#m8#1$)%',-6m.'5)%m8%#(35#m(#,$)-(3#m-m(#,$)-(3#m.-7-9#m
G#<&#m6#m.);0m%'(-$-m6'm7-81).m1')m-m6'm&041-4'.'mL);0m6#m%'(-$-mOm6#%-5#m)(mKm Em
KTm8)3'+,5'35'mW+'$m7-81#m5#m0<-m',-m3#m8%#+-7#m5#%m9#m$'('m&-$-m+-7#m'1$-+-%'3-m$%-4#86m
.-7-9-m:)1%#$-m60m,';'3-m0*m8)$8030m1)3$%),0m-m8%'+-,3)m(-6'35# m
V m m 6#m.)<#m%'(-$-m0*m8).)9m.'7-3#m-,-m1,'6->3)m6'm# I*m7-81).m-,-m
&041-4'.'mX'(#m6#m$%-m6#$'m)(mKm EmKTm8)3'+,5'35'm8'm0m)(3)60m3'm$)m6#m-m$#<-3'm
()*-%'mG#<&#m.);0m&-$-m-m061-m&#3>m8%#6m1)5-m-@m'1$-+-%'m8)$-6'1m&041-4'.'m-*'m;,'+#m
8)$-6'1m#I*m7-81).m,#<#4-m6'm>#,'Ym:)*3'$'m5#m>-35#3-4'm('m8)%#(m3);0m%01#m-m
35-@)+'m5'>-3'm-m-*(%*,5-+)6$m5'1)m803)m*3'>-m0m+)*35'.'m-m3'm$'1.->#35-.' m
 m +#<&#m6#m.);0m-*+)(-$-m6$)5#9-m0m068%'+3).m6$'+0m6'm7-81).m1')m-m3'm/1)6)5m
1,08-2m1)5'mN-16-%'m)6$',#m.-7-9#m%01#m$'1)m('m6'.)m&-4#86m%'(-mB'1)C#mOm6#$'m)(m8)m
KmEmKTm8)3'+,5'35'm?1),-1)m6#m%'(-m6$)5#9-m@+'$m5#m.',)m7-%-m)(m7-%-3#m%'.#3'mF'1+'m
;)(m('m5#m+%6$'m)+#m+#<&#m8)1%#$-m60m,';'3- m-mKUm1)3$%),-6'3-m0m)&'m6.#%'m&#*m
0+-5'35'm;)%35#;m(#,'m$#,'m-m4-.'35' m
mEm+#<&#m*'m3'5+#4-m,#(53-m.-7-9m,'$-66-.06m()%6-m.);0m&-$-m8)+,'>#35#m+#6,'35#m
.'7-3#m0m$#%#$'3'.'m8)1%-+'50m()&%)m)+'5m6#;.#3$m+#<&-m:)+,'>#35#m$%#&'m('m6#m
%'(-m0*m8)$8030m1)3$%),0m8)1%#$'m,';'3)m-m$)m8%-m8)+,'>#350m()m*'(35#;m1)%#3'm+%'$'m
'm0m608%)$3).m6.#%0m()m803#m-6$#;30$)6$-m%'.#3'mG#6,'35#m&'7m1')m-m8%'+)m5'1)m
8)+,'>#35#m-m,';'3)m)$807$'35#m$#%#$'mB%-m6#%-5#m)(m8)mK IKTm8)3'+,5'35'm
F'('m;)+)%-.)m)m1%#$'350m0m1%- +-3'.'m3'm&-4-1,0m8);)$)+0m0mLBZm+'%-5'3$-m)+)m
1%#$'35#m5#m0m6$+'%-m1%#$'35#m3'7#;m$)%*)'mZ-4-1,m9#m0m;)$)+)m0+#1m-9-m$'.)m;(#m;'m3'7m
;)%35-m(#)m$#,'m06.#%-m[+)m-m+#<&-m1)5#m5'>'50m&'7m$'5m(#)m$#,' m
m m
  
m 
m R-,-m6'm)&->3).Sm60m)(,->3#m'm%'(#m6#m6'm8'%$3#%).m
Z'4'35#m-m@+'$'35#m-6$#m0m6$%'3#m0m6#(#9#.m8),)<'50m)6-.m7$)m5'>'m&)1)+#m/)7$%-2m-m
%#N,#16#m'm6+-m*3'.)m1),-1)m60m)3-m&-$3-m*'m8%'+-,30m%#'14-50m0m$)10m6'.#m+)<35#m
\0>'35m-m61)1m*'m-6$).m5'>'m-m3);#m
m m m m m 6#m%'(-m3'm6,#(#9-m3'>-3Pm]#;3-$#m,#C-.'m3'm8)(m
6'm6'+-5#3).m(#63).m3);).m-m6$)8',).m@)%-*)3$',3-.m-m8)(-;30$).m,#+).m3);).m
$'1)m('m6#m,#+)m6$)8',)m/)(.'%'2m3'm(#63).m1),#30m6'm%01'.'m-*'m;,'+#m-m01%7$#3-.m
8%6$-.'m7'1'mF%#3-$#m6'm8)(-*'35#.m;)%3 5#;m(#,'m$#,'m-m$)m$'1)m('m,'1'$m()@+'$-m,#+)m
1),#3)m7$)m9#m6#m(#6$-$-m8%-m8)(-*'350m$#,'m)(m)1)mOm6$#8#3-mF'('m()6$-;3#$#m;)%35-m
8),)<'5m)6$'3-$#m0m35#.0m&'%mKm6#103(0m-m-*(-709-m+%'$-$#m6#m0m8%+)&-$3-m8),)<'5m
:)3'+,5'5$#m)+'5m8)1%#$m()1m6#m3#m*'+%7-m 6#%-5'm*'m$0m6$%'30m'm)3('m-(-$#m3'm1)3$%'m
6$%'30m-m8)3)+-$#m+#<&0mB%-m6#%-5#m-m$)Pm:%+'Pmm80$'mKm3'm(#630m EmKm3'm,#+0m6$%'30^m
_%0;'Pmm80$'mKm3'm,#+0m EmKm3'm(#630m6$%'30^mB%#9'mEm1')m8%+'m6#%-5'^m\#$+%$'mEm
1')m(%0;'m
"#m$%#&'m*'&)%'+-$-m3-m$%&0735' 1#m5#%m5#m8)*3'$)m('m6#m)3-m6'm.01).m.)(#,-%'50m-m
5'>'50mF,'6->3#m+#<&#m*'m$%&0735'1#m9#m()8%-3#$-m5'>'350m)+);m(#,'m$#,'m-m$)Pm,#<#9-m
1)6-m6'm1)3$%'I3';-&).m6'm)8$#%#9#35#.YmJ I`m6#%-5'm)(m8)mKTIm8)3'+,5'35'm
"'8).#3'mEm0m8)>#$10m1%#3-$#m,';'3)m5#% m1),-1)m;)(m('m.-6,-$#m('m6$#m0mN)%.-m08','m
.-7-9'm5#m)3)m7$)m+'6m>#1'm6'm;)$)+)mKUm6-;0%3)6$-mF)5'm9#m$)m;%08'm.-7-9'm&-$-m Em
*'+-6-m)(m$#<-3#m6'.#m+#*&#m1')m-m0$%#3-%'3)6$-m$);m(#,'m$#,'ma'm3#1)m3)%.',3)m
)6$'5'35#m0mN)%.-m$%-m80$'m3#(#,53)m+#<&'35#m 5#m3#1-m)8$-.0.ma'm3'8%#(3#m+)*'>#m-m
$'1.->'%#m8%-34-8m.)<#m&-$-m-mm('3'm+#<&-m EmKm('3m)(.)%'m-,-mOm('3'm+#<&#m EmKm('3m
)(.)%'m
D3)m7$)m5)7m.)<#m&-$-m)(m1)%-6$-m*'m%'*+-5'35#m%#N,#16'm-m+%#.#3'm%#'14-5#m5#m
8%#61'1'35#m1)3)84'm01%7$#3)m8%#61'1'35#m-m/$b-6 $m'3(m50.82m8%#61'1'35#m;(#m6#m
6$)8','m(%<#m68)5#3'm'm1)3)8'4m8%#61'>#m61'>09-m,#+) I(#63)m"'('.m6#m('m9#m)+)m
8).)4-m.3);-.'m1)5-m3#9#m('m/*-.0502m+#9m('m6#m'1$-+3)m8)6+#$#m6+).m$#,0m-m)6$'310m
0m1)3(-4-5-m*'m3'6$08'509#m,#8)m+%#.#m-m8%#(6$)5#9#m@-,5'(#m1-, ).#$#%'m+)<35-m
mm
m
m
m mm mm
m m
m

m m mm
 mm
m mm 
mm m
m
ñ m 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m
ñ m
m m  mmmmmmmm m
ñ m 
m
mmmmmmmmmmmmm mmmmm
 mm
mm m
ñ m 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m
ñ m
m m  mmmmmmmm m
ñ m 
m
mmmmmmmmmmmmm mm

m m m
ñ m 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm" m
ñ m
m m  mmmmmmm"m m
ñ m 
m
mmmmmmmmmmmm"m mm
m
 
mm m
m
mm m m m
m
m
 mm m
m mmm 
mm

m m m

mmm m
m
 mm

mmm
m
m m 
m 
mm

## m

m m mm
m 
mm 
mm

# mm
mm 
m mm 
mmmm m m # m
m
m 
m
m